Alternativa Zdola – (www.alternativazdola.cz)

Další z občanských aktivit zabývající se systémovými změnami. Jako vždy,
budoucnost prověří na kolik bude funkční.

O
nás

Manifest

Družstevnictví

Místní ekonomika

Sociální bydlení

Zaměstnanecká participace

O nás

Jsme síťová občanská iniciativa, která si klade za cíl podporovat komunitní
hnutí v České republice.

Mezi naše členy patří věřící i nevěřící, příslušníci různých politických
stran a hnutí, ženy a muži, mladí i zralejší. Přes všechny rozdíly máme jedno
společné: nespokojit se s tím, jak vypadá situace v České republice, nehledat
zapomnění v hospodě či u nekonečných seriálů, ale pokusit se situaci změnit -
také zdola!

Snažíme se dokázat, že demokracie se musí týkat všech sfér života, není jen
pasivním přihlížením „velkým politickým hrám.“ Proto podporujeme participaci
občanů na politickém, ale i ekonomickém životě jejich komunit. Proto se věnujeme
tématům, která neprávem zůstávají mimo hlavní směr politiky, ač si bez jejich
naplňování lze těžko představit fungující společnost, jako jsou sociální
bydlení, decentralizace v oblasti energetiky, rozvoj místních ekonomik,
družstevnictví, alternativní finanční systémy či podpora zaměstnanecké
participaci.

Komunita je společenstvím lidí, jednajících ve shodě směrem k dosažení
společného cíle.
Komunita, to je důvěra, spolupráce a vzájemná pomoc.
Činnost v komunitách je pro nás možnost ukázat, že „jiný svět je možný“

Naše cíle se mohou v dnešní společnosti zdát být téměř utopické, ale mnoho
příkladů ze zahraničí ukazuje, že tomu tak není. Abychom dokázali to, co jsme si
předsevzali, potřebujeme Vaši aktivní podporu.

Chcete být aktivní? Přidejte se k nám!

Naše širší cíle jsou vyjádřeny v Manifestu. Odborné materiály najdete v
sekcích věnovaných jednotlivým odborným skupinám.

Manifest

Globální ekonomická krize prvního desetiletí 21. století signalizuje hluboké
problémy systému, který čerpá omezené přírodní zdroje bez valného ohledu k
regeneračním schopnostem naší planety , vyrábí stále více zboží pro uměle
vyvolávané potřeby a přitom systematicky zadlužuje konečné spotřebitele,
nebývale rozšiřuje příjmovou a majetkovou nerovnost mezi lidmi a odsouvá stále
více lidí na okraj společnosti. Domníváme se, že tyto dlouhodobé problémy
systému nebudou odstraněny obnovou hospodářského růstu, ale jejich řešení bude
vyžadovat zásadní úpravy modelů ekonomických a společenských aktivit. Z těchto
důvodů je nutné, aby se občané stali spolutvůrci potřebných změn, nespoléhali se
pasivně na politiky, ale aktivně navrhovali, zkoušeli a zaváděli přijatelné
alternativní postupy.

V České republice existuje velké množství organizací a hnutí, které se
zabývají teoretickým i praktickým rozvojem alternativního systému zdola. Úsilí o
změnu je však často dílčí a roztříštěné, a proto se domníváme, že je na čase
tyto různé aktivity propojovat , spojovat síly a spolupracovat na solidární a
všestranně prospěšné bázi.

Jedním z našich cílů je proto vytvoření propojené sítě organizací různého
typu. Mohou to být družstva, ekologická, genderová či duchovní hnutí a další
iniciativy a místní organizace politických stran, jedno však budou mít společné
- hledají alternativy k současnému neudržitelnému systému a spoléhají přitom na
aktivity zdola. Tato pestrá síť zahrnuje i spolupráci se zahraničím (s prvními
kontakty na Slovensku, v Německu a Rakousku).

Stavíme na hodnotách, jimiž jsou především:

 • svoboda vyjádřená v možnosti skutečného výběru životních cest, včetně
  nekonzumního způsobu života,
 • rovnost, kterou ale neztotožňujeme s rovnostářstvím,
 • přímá demokracie, neboť se domníváme, že lidé jsou dostatečně způsobilí
  na to, aby o společných záležitostech mohli rozhodovat sami,
 • spolupráce a solidarita jako nezbytné podmínky pro rozvoj místní
  samosprávy a komunitního života,
 • spravedlnost, která je podmínkou fungující spolupráce,
 • udržitelnost veškerých, nejen ekonomických aktivit a
 • tvorba a ochrana životního prostředí, tvořící základní rámec našeho
  uvažování.

Institucionální základ pro společnost, která by mohla naplňovat takové cíle,
vidíme v samosprávné síti občanských komunit, spolupracujících nejen na úrovni
ekonomické, ale i politické a kulturní. Neznamená to však, že chceme předkládat
nějaký jediný správný vzor k následování - naopak v různorodosti a pestrosti
vidíme sílu naší sítě.

Jde nám především o to, aby stávající organizace či hnutí vystupovaly z
izolace a navazovaly spolupráci jak mezi sebou, tak především s obcemi a
nabízely jim odborné a organizační zázemí pro potřebné změny. Pokud takováto
spolupráce odstraní duplicity, shromáždí potřebnou odbornou kapacitu, propojí
ty, kdo umí, i ty, kdo potřebují pomoc, dosáhne synergického efektu a může
významně urychlit rozvoj „zdola“ a vrátit občanům zájem o věci obce a větší
podíl na politickém rozhodování.

Družstevnictví

Cíl: Zvýšit podíl družstevních forem spolupráce v celém spektru ekonomických
i neekonomických aktivit.

Družstevní formu podnikání považujeme za nezbytnou součást tzv. ekonomické
demokracie.

Dílčí cíle: dobrá orientace v družstevním sektoru. Identifikace klíčových
problémů sektoru. Pro každý identifikovaný klíčový problém stanovit realistickou
roli AZ. Takto stanovené role plnit.

Nedílnou součástí této pracovní skupiny je pomoc a poradenství různým typům
družstvech v obtížích (právní, např.), souhrn aktuálně fungujících družstev (dle
kategorií), zahraniční zkušenosti a jejich přenositelnost do České republiky.

Místní ekonomika

Management lokálních cyklů – podpora místní ekonomiky

Pro vytvoření udržitelné ekonomiky zajišťující materiální potřeby komunity je
třeba vytvořit lokální ekonomické cykly, v jejich rámci budou místní
společenství velkou část své hospodářské aktivity realizovat na místní úrovni.

Existuje mnoho příkladů, jak lze jednoduše zvýšit efektivitu řízení lokální
ekonomiky, jak zajistit důležité služby a výroby na místní úrovni a zabránit tak
odlivu prostředků z komunit a tím ji i stabilizovat a zabránit migraci.

Při zvyšování efektivity místních komunit je třeba zohledňovat veškeré možné
dopady, eliminovat negativní a posilovat pozitivní přínosy. Je nutno soustředit
se na začlenění každého projektu do širší interakce v rámci komunity a to na
ekonomické, sociální i environmentální úrovni. Nejde tedy jen o technická
řešení, ale také o celou řadu personálních a sociálních interakcí v určitém
kontextu, které mají na zdar a dlouhodobou funkčnost projektu podstatný vliv.

Dlouhodobá ekonomická a ekologická udržitelnost lokalit a mikroregionů je
nevyhnutelně spojena s posilováním lokální ekonomiky. Právě tyto oblasti jsou v
běžném systému zvlášť zranitelné při turbulencích světových trhů, které nemohou
nijak ovlivňovat, a velká ekonomická krize často znehodnotí výsledky
dlouholetého úsilí. Ukazuje se také, že velké přímé zahraniční investice
zpravidla přinášejí víc rizik než přínosů. Pro zajištění životních potřeb a
efektivní využívání přírodních zdrojů je lokalizace ekonomiky nejúčinnější
strategií.

Při snaze o řešení lokálního hospodaření a rozvoje by se mělo vycházet ze
stávajících zkušeností a nesnažit se v prvních fázích vymýšlet nic nového. Proto
by bylo vhodné připravit jednoduchý materiál se základním přehledem technik,
které lze využít v rámci podpory místního rozvoje / budování komunit.

Jednalo by se především:

- Nástroje pro měření a výzkum výkonů lokální ekonomiky i přání a podporu
občanů.
- Efektivní nástroje pro obecní plánování – planning for real apod.
- Zvýšení participace občanů na rozhodování – participativní tvorba rozpočtu,
kvalita infrastruktury, dopravní bezpečnost apod.
- Podpora místních obchodů se zaměřením na výrobky produkované v okolí, obchodů
zdarma (give-away shop – nabídka použitých věcí) apod.
- Lokální energetika (včetně podpory úspor)
- Subsistenční zemědělství.
- Podpora místné péče o obyvatele o životní prostředí – pečovatelská služba,
zajišťování jídla a nákupů pro nemohoucí, údržba krajiny.
- Zajištění kultury a zábavy – knihovna a kino (ve spojení s dalšími třeba
pojízdná), místní wi-fi, sportovní a dětská hřiště.
- Vzdělání – zajistit udržitelnost místních škol a předškolních zařízení.
Spolupráce více obcí.
- Místní doprava – podpora stávající struktury, revitalizace místních tratí,
organizovaná občanská dopravní svépomoc.
- Využití nerepresivní sociální ekonomiky – zaměstnávání nezaměstnaných,
handicapovaných, apod.
- Spolupráce s místními podniky včetně realistické podpory zaměstnanců při snaze
o jejich převzetí v případě úpadku.
- Místní banky / kampeličky
- Nepeněžní výměnné systémy – Výměnný kruh / LETS
- Lokální obchodní systémy postavená na místní měně (dobropisech)
- Vzájemná podpora regionů a globální odpovědnost – Fairtrade, odpovědné veřejné
nákupy apod.

To je jen několik oblastí, z nichž mnohé patřily tradičně do správy obce.
Některé jsou novější a odpovídají na potřeby obcí v dobách krize či globální
ekonomiky. Mohly by tu být i další a bude vítán každý praxí podepřený příspěvek.
V tuto chvíli není potřeba vymýšlet nic nového a spíše se držet vyzkoušených
postupů – zaměřit se na přenos „know-how“.

Nejefektivnější projekty jsou ty, které jsou už při své přípravě zařazeny do
širší strategie působící směrem k systémovým změnám ve smyslu ekonomické,
sociální a ekologické udržitelnosti, nejlépe ve spojení těchto důrazů. Takové
projekty pak mohou být inspirující také pro nutné změny na úrovni národní a EU.

Většina těchto nástrojů vyžaduje odhodlanou spolupráci na místní úrovni a
proto je dobře zaangažovat již od počátku co nejširší škálu stakeholderů, od
místních zastupitelů, místních podnikatelů přes občanské spolky až po aktivní
jednotlivce. Ti by pak multiplikačně mohli přenášet informace v rámci svého
prostředí.

Aktuálně bude Alternativa Zdola oslovovat nové zastupitele a navrhoval
spolupráci s výše zmíněnými projekty. Prioritou je aplikace participativního
rozpočtu, stejně jako rozšíření používání obecních referend, jako standardních
nástrojů pro vyšší zapojení občanů.

Sociální bydlení

Prosazení zásady
„Každý má právo na důstojné bydlení, přechodně aspoň ubytování, s vynaložením
nákladů přiměřených jeho možnostem. Veřejná správa to zajišťuje a v případech
nouze pomáhá dosáhnout co nejrychleji tohoto práva za předpokladu aktivity
občana, je-li možné od něj nějakou spravedlivě požadovat“ v legislativě i v
praxi.

K tomu:

 • Formulování aktuálních požadavků a návrhů na změny legislativy a praxe v
  oblasti bydlení, včetně přenášení zahraničních zkušeností, vývoje a
  požadavků.
 • Připomínkování a vlastní návrhy změn legislativy.
 • Soustředění ucelených informací k problematice bydlení, jejich průběžná
  aktualizace, hodnocení a poskytování – včetně propojení na spolupracující
  weby – občanská sdružení, veřejné a státní instituce, specializované
  časopisy apod., udržování knihovničky k bydlení.
 • Rozšiřování „nejlepší praxe“.
 • Prosazování a pomoc při důsledném dodržování platné legislativy, včetně
  požadavků vyplývajících z nadnárodního práva.
 • Přímá i nepřímá účast na formulování a uplatňování politiky státu, krajů
  a obcí.
 • Provozování vlastních poraden k problematice bydlení a spolupráce s
  podobnými poradnami jiných provozovatelů.
 • Příprava návodů, vzorových řešení, manuálů apod. – vlastní i ve
  spolupráci, jejich šíření.
 • Organizace výměny zkušeností, informování o příkladných a odstrašujících
  příbězích, nabídek pomoci nebo řešení.
 • Organizace informačních, protestních a podpůrných akcí k prosazení změn
  v oblasti bydlení.

Jako aktuální témata, kterým se bude AZ věnovat přednostně, vyplývají:
- problémy související s deregulací nájemného, pomoc především seniorům
- problematika bezdomovectví, nejen pokusy o řešení situace, ale především
prevence!
- Inspirace ze zahraničí: systémy sociálního bydlení např. ve Vídni

Zaměstnanecká participace

Dlouhodobý cíl: Prosadit zaměstnaneckou participaci jako základ ekonomické
demokracie. (spolu s družstevnictvím a sociálním podnikáním). Postupně proto
vytvářet její základní mikroekonomické jednotky – demokratické podniky - a
systémové prostředí pro její realizaci.

Krátkodobý cíl: Hledat možnosti konkrétní spolupráce s ostatními pracovními
skupinami (viz Družstevnictví).

K realizaci záměrů jiných pracovních skupin lze zase použít zkušeností a
námětů pracovní skupiny – např. farmářská tržiště a možná i lokální měny.

Samotná programová nabídka České společnosti pro zaměstnaneckou participaci (KSLP)
vychází pak z modifikace původního námětu na řešení nezaměstnanosti
(zpracovaného KSLP v roce 2009), který lze využít jako obecný návod k jednání
a) v oblastech ohrožených nezaměstnaností (původní záměr),
b) k rozjetí některých aktivit navrhovaných jinými odbornými garanty (možná
spolupráce).

Návrhy:

Obecně lze postupovat podle následujících dvou scénářů, které mají řadu
společných bodů a rovněž společné nároky na základní podmínky nezbytné pro své
fungování.

Scénář A: Podpora dobrovolných aktivit zaměstnanců, ohrožených krachem
firmy, aby si ji zkusili oživit sami (take over)
(Doporučujeme k tématu z naší Filmotéky: Naomi Klein: The Take (2004)

Aktivním zapojením přímo zaměstnanců, motivovaných k zachování svých
pracovních míst v regionu, se může dosáhnout zprovoznění byť i jednotlivých
částí či provozů původní firmy, což umožní společně s novým využitím stávající
infrastruktury a staveb aktivity třeba i mimo původní obor (např. pro služby,
formované přímo na základě znalostí místních potřeb).
Zformovaný podnikatelský záměr větší skupiny nezaměstnaných umožní určitě i lépe
úřadům práce směrovat přeškolovací aktivity dle konkrétních potřeb těchto
zaměstnaneckých aktivit.
Finanční nároky tohoto návrhu jsou (zejména při využití infrastruktury
uzavřeného podniku) ve srovnání s jinými protikrizovými zásahy minimální.
Sdružením prostředků z podpor v nezaměstnanosti se (snad) lépe dosáhne na
některé potřebné částky, nutné na zahájení podnikání.
Za nezbytnou politickou podporu pro tento scénář považujeme změnu filozofie
insolvenčního zákona. Zákon dosud primárně předpokládá neschopnost stávajících
zaměstnanců (jako skupiny, kolektivu) vytvářet a vyhledávat podnikatelské
příležitosti – to mj. odporuje základním demokratickým principům rovných práv a
možností. Je nepopiratelné, že potřebné zkušenosti a znalosti budou stávajícím
zaměstnancům chybět. Proto navrhujeme zreálnit projekt zapojením
specializovaných poradenských firem do přípravy, sledování i průběžné podpory
každé akce s tím, že vytváření, výběr a financování sítě těchto poradenských
firem se stane součástí státní podpory zaměstnaneckých aktivit a její první
etapou.

Scénář B: Sdružování nezaměstnaných do zvýhodněných podniků

Scénář zejména pro případy, že se využití aktiv zkrachované firmy nepovažuje
za vhodné a dostupné (např. pokud se insolvenční správce domnívá, že rozprodejem
dosáhne více), nebo kdy firma prostě ukončí své podnikání a celá se přestěhuje
jinam.
Pro tyto příležitosti se nabízí kompletní scénář a zkušenosti, prověřené
desetiletími ve Španělsku. Při všech výhradách jsou to nástroje, mimořádně
pomáhající hlavně v menších, izolovanějších oblastech a mohly by tedy zabrat i v
některých našich případech.
Tento postup počítá se sdružováním nezaměstnaných do zvýhodněných podniků. Ty
mají zpravidla formu s .r. o. (Sociedad Limitado Lagotal) nebo tzv. dělnických
družstev, které mohou své podnikatelské náměty čerpat z dlouholetých zkušeností
baskické sítě Mondragon. Podstatné je to, že se nepředpokládá, že by snad tito
nezaměstnaní měli v rezervách doma velké finanční prostředky, které by jim
umožnily rozjezd podniku, a současně se počítá s tím, že naprostá většina
pracovních míst musí být vytvořena pro lidi s nepříliš vysokou nebo nevhodnou
kvalifikací. Nicméně je třeba jim věnovat pomoc a péči, aby vlastní iniciativou
vytvářeli nové pracovní příležitosti, ale ne individuálně – to je zjevně
nesmyslná představa i v našich podmínkách, ale kolektivně.

Podmínky pro fungování obou scénářů

Společnou podmínkou realizovatelnosti obou scénářů je vyhledání vhodných
tržních příležitostí a financování rozjezdu podniku. Toto se neobejde bez
podpory místní samosprávy, bez zakázek financovaných z rozpočtových prostředků,
alespoň pro začátek. Rozsah podnikání proto nemůže být velký, musí být
orientován na lokálně potřebné služby a osvědčila se také spolupráce s podobnými
podniky v jiných lokalitách – vytváření svého druhu sítí takovýchto podniků s
cílem výměny zkušeností.
Elementární je ovšem otázka získání startovacího kapitálu. Ve Španělsku se proto
v případě, že zaměstnanci vytvoří podnik a vloží tam své prostředky z podpory v
nezaměstnanosti, vyplácí státní dotace 5500 Euro na jedno pracovní místo. To je,
jak je vidět, v naprostém nepoměru k možné podpoře v našich podmínkách, ale asi
také nejblíže k realitě.
Minimálním cílem podnikatelských záměrů takovýchto zaměstnaneckých podniků je
dočasně udržet lokální zaměstnanost, resp. rozložit její pokles do delšího
období. Takto vznikající podniky proto ve své primární fázi fungují jako
neziskové, což ovšem nevylučuje v dalším období transformaci na běžný podnik. Ve
Španělsku jsou případné zisky zdaněny zvýhodněnou daní, pokud podnik zůstává ve
většinovém vlastnictví zaměstnanců.
Pro realizaci obou scénářů jsou nezbytné tyto kroky:
• Vytvořit sítě poradenských firem,
• V podniku ohroženém uzavřením z důvodu krize nebo v obci s problémem masové
nezaměstnanosti utvořit (pod partnerstvím regionálně vybrané poradenské firmy a
místní samosprávy) demokratický podnik (např. ve formě družstva).
Iniciativa může vzejít od odborů, aktivních jednotlivců či přímo od poradenské
firmy. Důležité je, aby se zapojili pouze aktivní zájemci a aby si mezi sebou
vybrali vedoucího, kterému budou důvěřovat a který povede další aktivity.
• Předpokladem zahájení aktivit je podnikatelský plán a připravený režim jeho
realizace, tj.
- podnikatelský záměr (sortiment - produkce – odbyt), se zapojením poradenské
firmy, možná ve spolupráci s místní samosprávou, s inspirací z oblasti již jinde
se rozvíjející demokratické ekonomiky,
- získání práva na využívání části majetku podniku - jednání s dosavadním
vlastníkem firmy, resp. pověřenou osobou (vedení ještě existující firmy, správce
konkursní podstaty, likvidátor apod.) o získání vybraných částí majetku firmy a
jeho formě (odkup, budoucí odkup, pronájem),
- financování – se zapojením poradenské firmy – z těchto zdrojů:

 • prostředky z fondu podpory v nezaměstnanosti,
 • stávající i nové fondy na podporu vytváření pracovních míst,
 • prostředky rozvojových programů (státního, regionálních, EU -
  zprostředkuje poradenská firma),
 • prostředky veřejných rozpočtů (infrastruktura, sociální služby, veřejné
  práce apod.) ve smyslu udělování veřejných zakázek (analogicky jako u
  invalidů).

AZ aktuálně navázala spolupráci s KSLP a budou se společně podílet na
propagace tématu ekonomické demokracie, včetně odborných seminářů, přednášek a
článků.
Dále plánujeme vytvoření databáze inspirativních případů z České republiky i
zahraničí, včetně spolupráce s odborovými svazy.

Převzato z:

http://www.alternativazdola.cz/
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!