NADĚLME SI SVOBODU!

Miloš Jahoda, zástupce Občanského sdružení pro Trojčlennost v sociálním organismu. Zabýváme se hledáním přirozených principů fungování společnosti, protože ty současné
jsou velmi pokřivené. Naše poznatky jsme po několikaleté veřejné internetové diskuzi
zveřejnili na webových stránkách

www.tso.cz

a také na

www.nadelmesisvobodu.cz

jako Metodiku občanské společnosti na obecním základě.

911

Dneska jsme se tu sešli kvůli událostem z 11.
Září 2001. Snažíme se odhalit pravdu, ale není to snadné, protože abychom ji
skutečně poznali, tak by se sami aktéři tohoto incidentu museli dobrovolně
přiznat. Toho se ale pravděpodobně nedočkáme. 11.9.  je ale jen jedním střípkem
z celé mozaiky událostí namířených Systémem proti nám občanům. Dnes tu jsme
kvůli 11.9., příště se tu sejdeme kvůli demonstraci za svrhnutí současné vlády,
a ještě příště - Bůh ví, kvůli čemu. Všechny tyto věci ale mají jednoho
společného jmenovatele – občané nemají své životy pod kontrolou. Jsou tu totiž
skupiny, které mají moc a ostatním vnucují něco, co je proti jejich vůli.

Pak se ale naskýtá otázka, co my, obyčejní
smrtelníci na spodku mocenské hierarchie, můžeme dělat pro to, aby se takové
události již nikdy neopakovaly? Je nějaká taková možnost? Odpověď zní: ANO, JE!
Musíme se naučit používat zdravý „selský“ rozum, aby nás nikdo nemohl
manipulovat a abychom se sami dobrovolně nevzdávali své občanské moci, která nám
přirozeně náleží. Teprve pak budeme schopní ovládat své životy.

Státní dluh

Abychom to lépe pochopili, zkusím to osvětlit na
jednom příkladu, který se dotýká nás všech, bez výjimky.

Před posledními parlamentními volbami v roce
2010 bylo mnoho občanů zaskočeno, když ve své poštovní schránce nalezli fiktivní
složenku k úhradě svého podílu na státním dluhu, kterou jim zaslal současný
ministr financí Miroslav Kalousek. I když to byla jen součást předvolebního
boje, lidé tak dostali příležitost zapřemýšlet nad tím, jak státní dluh vlastně
vznikl a jestli je skutečný a legitimní. Mnoho občanů se totiž ohradilo, že se
k ničemu nezavázali, tudíž nikomu nic nedluží. Kdo má tedy pravdu? Ministr
Kalousek nebo občané?

Odborníci argumentují popisem různých nástrojů,
jak státní dluh vzniká, ale ty se zabývají jen jeho technickými aspekty. O
skutečné příčině vzniku státního dluhu se však mlčí. Odhalení pravdy by totiž
ukázalo, že používané praktiky jsou sice podle zákona legální, ale ve
skutečnosti nejde o nic jiného, než o geniální podvod a důmyslnou krádež!!!

Aby se nezasvěcený člověk dokázal v problematice
zorientovat, je nutné pochopit principy peněžního trhu od základu. Avšak
ne z pohledu zavádějících akademických teorií, ale z pohledu „zdravého
selského rozumu“
.

Jinými slovy: Na začátku je potřeba pochopit to
nejzákladnější - Proč a jak peníze vznikají?

Původně byl trh naturální, kdy se směňovalo
zboží za zboží
. Příklad: Mlynář dá pekařovi pytel mouky a pekař dá mlynáři v
odpovídající smluvené hodnotě chléb. Tohle je úplně nejjednodušší příklad výměny
zboží „z ruky do ruky“, kdy peníze nejsou potřebné.

Jestliže ale pekař ještě nemá upečený chléb,
protože nemá mouku, nemá mlynářovi v tu chvíli co nabídnout. V takovém případě
se nabízí možnost oddálit platbu „dlužním úpisem“, jímž se pekař zavazuje
zaplatit mlynářovi za mouku chlebem, až ho upeče.


Z uvedeného příkladu je zřejmé, že:

1.     
dlužní úpisy jsou vlastně peníze vydané v míře hodnoty příslušného
(odebraného) zboží

2.     
peníze je oprávněn vydávat pouze ten, kdo současně (v téže míře tržní
hodnoty) produkuje zboží

Co by se stalo, kdyby pekař začal vydávat více
dluhopisů, než kolik napeče chleba? On by za své nekryté dluhopisy od mlynáře
koupil víc mouky, zatímco mlynář by od něho za jeho nekryté (falešné)
dluhopisy
víc chleba nekoupil. Tzn., že pekař by falešnými penězi mlynáře
okradl
.

A právě k takovému okrádání nekrytými
(falešnými) penězi dochází všude tam, kde peníze vydává někdo, kdo ve stejné
hodnotě neprodukuje tržní zboží (např. penězokaz, ale i stát, či banka). Zatímco
penězokaz bude trestně stíhán, stát i banky tuhle činnost mohou dělat legálně.

Zákon totiž umožňuje udělat bankéřům jedno velké
kouzlo. Umožňuje, aby banka půjčila klientovi peníze, které neexistují! Ale za
tyto neexistující peníze chce od klienta vrátit reálné hodnoty, včetně poplatků
a úroků z nich. Je to podvod, bez ohledu na to, jestli je to zákonem povoleno,
nebo ne. Uzákonit se dá totiž cokoliv! Stačí jen mít k tomu potřebou většinu
k prosazení zákona v parlamentu.

Do roku 1989 jsme měli státní dluh asi 50
miliard korun. Avšak to byl, na rozdíl ode dneška, reálný státní dluh. V té době
jsme dlužili za reálné statky, jako například ropu, zemní plyn a další
suroviny.  Dnes ale dlužíme za virtuální a bezcenné papírky!

To, co se děje se státním dluhem ve velkém, se
děje v malém prostřednictvím bankovních půjček a hypoték. Banky nás všechny
dennodenně okrádají o naše reálné statky a ve velkém si tisknout nekryté peníze.
Dnes už je dokonce ani nemusí tisknout, protože svět ovládl bezhotovostní styk a
místo tisknutí peněz v tiskárně stačí pouhý stisk klávesy na počítači.

Politické strany se předhánějí s návrhy, jak
státní dluh splatit. Jak je ale možné, že politici a ekonomičtí „odborníci“ o
takové otázce vůbec přemýšlejí? Proč nikdo z těchto „odborníků“ či představitelů
politických stran dodnes neřekl, že státní dluh je podvod?!?  Copak nikdo z nich
nepoužívá „zdravý selský rozum“?

Všichni, jak tu stojíme, jsme takovýmto způsobem
podváděni státem i bankami – buď skrze hypotéky a půjčky, nebo skrze státní
dluh. Ten, kdo takové zákony schválil, by za to měl být potrestán! Tyto škody
jdou do stovek miliard korun, ale stály také mnoho utrpení, zdraví i životů
poškozených občanů.

Právo a spravedlnost vs. Zákony

Podbízí se otázka, komu vlastně současný Systém
a jeho zákony slouží? Správně by měl sloužit všem občanům k tomu, aby ulehčil
jejich životy, ale zatím to vypadá, že výhody jsou určeny pouze pro vyvolené
skupiny. Tím je ale porušen základní zákon skutečné demokracie – rovnost práv
a povinností občanů
, který měří všem stejně. Jak by nám tedy tento Systém
mohl fungovat, když je pošlapán jeho základní princip? A nemůžeme se tomu ani
divit, protože jeho kořeny sahají do dávného starověku a jen se průběhem času
mírně obměňoval. Ale pořád je to ten stejný otrokářský systém s panovníkem a
vládci nahoře, a otroky dole. Jen panovníkům se říká zastupitelé a otrokům
zaměstnanci.

Nastává tedy čas na revizi a změnu Systému.
Bohužel, je již tak ztrouchnivělý, že na jeho základech není možné vystavět
cokoliv stabilního. Je potřeba začít zcela znovu. Zavést taková pravidla, která
nám umožní žít naplněné životy, s lidskou důstojností, beze strachu o naši
existenci. Musíme si uvědomit, že nový Systém musí občanům sloužit, ne z nich
dělat otroky podřízené vyvoleným skupinám.

 

Na jakých principech by tedy měl být nový
fungující Systém postaven?


1. Občan je na prvním místě!

Systém musí sloužit občanům, ne politikům, kteří
občany jen zastupují, a už vůbec ne různým mocenským a ekonomickým skupinám.


2. Decentralizace moci

Abychom zabránili zneužívání moci, musí být
zavedeny takové mechanismy, které její zneužití ani neumožní. Nejúčinnějším je
decentralizace moci až na úroveň jednotlivých občanů v obci. Přenesme pravomoci
tam, kde probíhá život – přímo k občanům, do obcí. A nedovolme, aby za občany
kdokoliv rozhodoval někde v centru „od zeleného stolu“, tím spíš, že za své
rozhodnutí neponese žádnou hmotnou zodpovědnost. V každé obci máme vše, co
občané potřebují pro svůj život.

 Dokonce není nutné, aby jakékoliv finanční toky
putovaly přes centralistické „černé díry“ a končily v kapsách byrokratických
parazitů, jež nás vysávají, či jejich kamarádíčků. My jsme se s tím smířili a
považujeme to za normální věc. Ale je to jen další zbytečnost, která nás všechny
stojí spoustu peněz. Jde to udělat i jinak!


3. Rovnost práv a povinností občanů a
zodpovědnost za své činy

Již jsem zmiňoval, že tohle je jeden
z nejzákladnějších principů skutečné demokracie a není určitě nikdo, kdy by ho
zpochybňoval. Přesto ho dnes nemáme, protože si volíme zástupce, jež si pak
s námi mohou dělat, co si zamanou.

Pokud to půjde, ponechme si co nejvíce moci ve
svých vlastních rukou. A jestliže už si zvolíme zástupce za nějakým účelem,
nechť oni mají s většími pravomocemi i o to větší zodpovědnost, včetně hmotné.
Imunita je jenom prvním krůčkem k tomu, abychom byli podvedeni a okradeni.


4. Nikdo nesmí být poškozen. Je-li poškozen,
musí mu být nahrazena škoda.

Tohle naprosto elementárrní  pravidlo je dnes
v mnoha případech odsunuto na vedlejší kolej! Jen si uvědomme, jak nás poškozují
naši zastupitelé v parlamentu svými nedokonalými zákony, které si podle své vůle
prosadí. A když se časem zjistí, že to byl omyl, tak jediní, kdo za chybu
zaplatí, jsme my – občané. Hmotná zodpovědnost za špatná rozhodnutí se na
zastupitele nevztahuje.

Ale podobně to funguje i v justici! Častokrát je
dopaden pachatel nějakého trestného činu a místo, aby musel nahradit poškozenému
škodu v plné výši, tak je jen odsouzen a zavřen do vězení, zatímco poškozenému
škodu nikdo nenahradí. Kde je tedy spravedlnost?

Zastavit bych se chtěl ještě u jednoho případu,
který je dost aktuální. Lidé již vcelku souhlasí s tím, že zastupitelská
„demokracie“ nefunguje a chtěli by ji nahradit „přímou demokracií“. Jenže – jak
je demokratické, když při nějakém hlasování zvítězí většina 51% hlasů a zůstane
„poražená“ menšina o počtu 49% hlasů? Je v pořádku, když se těch 49% bude muset
podřídit „demokratickému“ výsledku hlasování a bude jim způsobena škoda? Je
tohle opravdu demokracie? Na tento princip se velmi často zapomíná! Ale jestli
chceme jakýkoliv Systém nazývat demokratickým, tak jedině tehdy, jestli budou
všichni zúčastnění plně spokojeni a nezůstane křivda, ani bolest.

Tato dvě poslední pravidla – Rovnost práv a
povinností občanů a Nikdo nesní být poškozen… nám nahradí celou Sbírku zákonů.
Jedná se totiž o přirozené právní principy a vše ostatní se od těchto dvou
odvíjí. A právo musí platit pro všechny stejně! Pokud tedy nemáte právnické
vzdělání a dostanete se do situace, kdy se vás někdo snaží oblbnout akademickými
učenostmi, velmi rychle se v každé situaci zorientujete za pomocí těchto dvou
pravidel. Ještě jednou je zopakuju – Rovnost práv a povinností občanů a
zodpovědnost za své činy a druhé: Nikdo nesmí být poškozen! Je-li poškozen, musí
mu být nahrazena škoda!

Tohle jsou tedy nejdůležitější principy, kterými
bychom se měli řídit, pokud chceme žít ve spravedlivějším světě… Teď se vás
ještě zeptám?... Myslíte si, že je v současné politicko – ekonomické situaci
lepší levice, nebo pravice?

Ve Španělsku a v Řecku již začínají přicházet na
to, že politické rozdělování na levici a pravici je přežitkem. Lidé se tam
začínají scházet a debatovat na úrovni „démů“, nebo-li městských čtvrtí, které
jsou i základem slova DEMOKRACIE. Snad na to co nejdříve přijdeme i u nás. Je to
totiž umělé rozdělení, které slouží jen k tomu, abychom se jako občané nikdy
nemohli sjednotit a změnit svět k lepšímu. Jedině jednota nás ke změně přivede a
my musíme pochopit, že každá strana má v našich životech své přirozené a
nenahraditelné místo. Je tedy nesmyslné podřizovat jednu na úkor druhé.

Lépe se to pochopí na tak přirozené věci, jako
je chůze… Můžeme chodit, lépe řečeno poskakovat po levé nebo pravé noze, anebo
plynule chodit po obou nohou.

 


Co tedy můžeme udělat pro brzkou změnu?

Po celém světě dnes dochází k probouzení lidí.
Začínají chápat, že ve starém světě už se nedá žít a že jde všechno z kopce.
Proto se lidé proti Systému bouří a požadují změny. To se samozřejmě ale vládcům
– parazitům nelíbí a snaží se udržet u moci za každou cenu. Nezbývá nic jiného,
než vydržet a bojovat. Ne však zbraněmi, ale spoluprací s ostatními a
propojováním jednotlivých malých skupin do větších celků, které již budou mít
dostatečnou moc změny prosadit. Příklad si můžeme vzít třeba z Islandu, nebo
Španělska či Řecka. Ale teď na podzim se podobné probuzení bude dít po celé
Evropě a je nezbytné, abychom se i my k tomuto dění připojili. Tady už nejde o
pouhou výměnu vlády, či protesty proti škrtům. Zde se jedná o skutečnou změnu
Systému!

Aby se ale ani jeden stát nedostal do izolace a
snahy o změnu nebyly vládami potlačeny, je potřeba se spojit na globální úrovni.
První velkou příležitost budeme mít 15. 10. při příležitosti, kterou
celoevropsky organizuje španělské hnutí Skutečná demokracie teď. Nesmíme ani my
zaváhat! Jestliže svou šanci promarníme, další buď nedostaneme, nebo nás to bude
víc bolet. A kdo ví, jestli nám naši pseudo-vládci nebudou chtít omezit
internet, tak jak stále plánují. My ale nejsme žádní teroristi! Jsme jen lidé,
kteří chtějí žít svobodně! Podpořte tedy tuhle akci co nejvíce můžete!

 

To je vše, děkuji vám za pozornost! A pokud by
vás zajímaly další informace o naší činnosti, připomínám, že vše najdete na
stránkách

www.tso.cz

a

www.nadelmesisvobodu.cz
.
Já se s vámi tímto loučím a jak jinak, než symbolicky – heslem: NADĚLME SI
SVOBODU!
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!