Zákony mající vztah k cenzurování informací o 11. září 2001

Výběr těchto zákonů se netýká jen České telvize, ale i všech dalších médií a také politiků, kteří měli kdy co do činění s kroky na základě událostí z 11. září 2001. Poud vás někoho napadne ještě něco. Pište do komentářů.Zákon o České televizi:

§2
(1) Česká televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením
televizních programů,
popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém
území České
republiky za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních
potřeb společnosti a
potřeby zachovat mediální pluralitu (dále jen "veřejná služba v oblasti
televizního vysílání").
(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou
zejména
a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a
všestranných
informací pro svobodné vytváření názorů,
b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,
c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů
pro všechny skupiny
obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení,
kulturu, etnický nebo
národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví
tak, aby tyto
programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických,
náboženských, filozofických a
uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci
a podporovat
soudržnost pluralitní společnosti,
d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně
příslušníků národnostních nebo
etnických menšin,
e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických,
dokumentárních, uměleckých,
dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů p§ 181 Poškození
cizích práv

(1) Kdo jinému způsobí
vážnou újmu na právech tím, že

a) uvede někoho v omyl,
nebo
b) využije něčího omylu,

bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím
svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem
uvedeným v odstavci 1 jinému značnou újmu na právech,
b)
získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný
prospěch, nebo
c) vydává-li se při takovém činu za úřední
osobu.

(3) Odnětím svobody na
šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem
uvedeným v odstavci 1 jinému újmu na právech velkého rozsahu,
nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
prospěch velkého rozsahu.

§
184 Pomluva

(1) Kdo o jiném sdělí
nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho
vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání,
narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím
svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem,
rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí
nebo jiným obdobně účinným způsobem.

§
91 Vlastizrada

Občan České republiky,
který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá
trestný čin rozvracení republiky (§
92
), teroru (§
93
), teroristického útoku (§
95
), záškodnictví (§
96
) nebo sabotáže (§
97
), bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až patnáct
let nebo výjimečným trestem.

§ 92
Rozvracení republiky

(1) Kdo v úmyslu
rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo
obranyschopnost republiky anebo zničit její samostatnost se účastní
násilných akcí proti republice nebo jejím orgánům, bude
potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let.
(2) Odnětím
svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem bude
pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b)
způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví více osob
nebo smrt,
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu
nebo jiný zvlášť závažný následek, nebo
d) spáchá-li
takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu

Teror

§ 93

Kdo v úmyslu poškodit
ústavní zřízení republiky jiného úmyslně usmrtí nebo se o to
pokusí, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až patnáct
let nebo výjimečným trestem.

Záškodnictví

§
95 Teroristický útok

(1) Kdo v úmyslu poškodit
ústavní zřízení nebo obranyschopnost republiky, narušit nebo
zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální
strukturu republiky nebo mezinárodní organizace, závažným
způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu
nebo jiný státní orgán nebo mezinárodní organizaci, aby něco
konala, opominula nebo trpěla,

a) provede útok
ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit smrt
nebo těžkou újmu na zdraví,
b) zmocní se rukojmí nebo
provede únos,
c) zničí nebo poškodí ve větší míře
veřejné zařízení, dopravní nebo telekomunikační systém,
včetně informačního systému, pevnou plošinu na pevninské
mělčině, energetické, vodárenské, zdravotnické nebo jiné
důležité zařízení, veřejné prostranství nebo majetek s cílem
ohrozit tím lidské životy, bezpečnost uvedeného zařízení,
systému nebo prostranství anebo vydat majetek v nebezpečí škody
velkého rozsahu,
d) naruší nebo přeruší dodávku vody,
elektrické energie nebo jiného základního přírodního zdroje s
cílem ohrozit tím lidské životy nebo vydat majetek v nebezpečí
škody velkého rozsahu,
e) zmocní se letadla, lodi nebo jiného
prostředku osobní či nákladní dopravy nebo nad ním vykonává
kontrolu, anebo zničí nebo vážně poškodí navigační zařízení
nebo ve větším rozsahu zasahuje do jeho provozu nebo sdělí
důležitou nepravdivou informaci, čímž ohrozí život nebo zdraví
lidí, bezpečnost takového dopravního prostředku anebo vydá
majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,
f) nedovoleně
vyrobí nebo jinak získá, přechovává, dováží, přepravuje,
vyváží či jinak dodává nebo užije výbušninu, jadernou,
biologickou, chemickou nebo jinou hromadně účinnou zbraň, anebo
provádí nedovolený výzkum a vývoj jaderné, biologické,
chemické nebo jiné zbraně nebo bojového prostředku nebo
výbušniny zakázané zákonem nebo mezinárodní smlouvou, nebo
g)
vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo
cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí
požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu,
elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo
se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo takové
obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo
zmírnění,

bude potrestán odnětím
svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu
též propadnutím majetku.
(2) Stejně bude potrestán, kdo

a) jednáním uvedeným v
odstavci 1 vyhrožuje, nebo
b) kdo takové jednání finančně,
materiálně nebo jinak podporuje.

(3) Odnětím svobody na
deset až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též
propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel
potrestán,

a) spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b)
způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo smrt,
c)
způsobí-li takovým činem, že větší počet lidí zůstal bez
přístřeší,
d) způsobí-li takovým činem značné potíže
ve výrobě zboží základní potřeby nebo při zásobování
takovým zbožím,
e) způsobí-li takovým činem ve větším
rozsahu přerušení dopravy,
f) způsobí-li takovým činem
škodu velkého rozsahu,
g) získá-li takovým činem pro sebe
nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,
h) ohrozí-li takovým
činem závažně mezinárodní postavení republiky nebo postavení
mezinárodní organizace, v níž je Česká republika členem,
nebo
i) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu.

(4) Ochrana podle
odstavců
1 až 3 se poskytuje též cizímu státu.

§
96 Záškodnictví

(1) Kdo v úmyslu poškodit
ústavní zřízení nebo obranyschopnost republiky cizí nebo
vlastní věc zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou, bude
potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.
(2)
Odnětím svobody na deset až patnáct let nebo výjimečným
trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v
odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

§
97 Sabotáž

(1) Kdo v úmyslu poškodit
ústavní zřízení nebo obranyschopnost republiky zneužije svého
zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce nebo se
dopustí jiného jednání k tomu, aby

a) mařil nebo ztěžoval
plnění důležitého úkolu státního orgánu, ozbrojených sil
nebo bezpečnostního sboru, hospodářské organizace nebo jiné
instituce, nebo
b) způsobil v činnosti takového orgánu anebo
takové organizace nebo instituce poruchu nebo jinou závažnou
škodu,

bude potrestán odnětím
svobody na tři léta až deset let.
(2) Odnětím svobody na osm
až dvanáct let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo
b)
spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného
stavu.

(3) Odnětím svobody na
deset až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel
potrestán,

a) způsobí-li činem
uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo
smrt,
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo
jiný zvlášť závažný následek, nebo
c) zorganizuje-li
takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

§ 98
až 104

Zrušeny.

Oddíl druhý: Trestné
činy proti bezpečnosti republiky

Oddíl
třetí: Trestné činy proti obraně vlasti

§
113 Spolupráce s nepřítelem

Kdo za stavu ohrožení
státu nebo za válečného stavu opatřuje nepříteli prospěch
nebo ho jakkoli podporuje, bude potrestán, nejde-li o čin přísněji
trestný, odnětím svobody na jeden rok až deset let.

§
114 Válečná zrada

Občan České republiky,
který za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu koná
službu v nepřátelském vojsku nebo v nepřátelském ozbrojeném
sboru, bude potrestán odnětím svobody na deset až patnáct let
nebo výjimečným trestem.

§ 364
Podněcování
k trestnému činu


 Kdo veřejně
podněcuje k trestnému činu, bude potrestán odnětím svobody až
na dvě léta.

§ 365
Schvalování
trestného činu

(1) Kdo veřejně schvaluje spáchaný
zločin nebo kdo veřejně vychvaluje pro zločin jeho pachatele,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu projevit
souhlas s trestným činem

 • a) pachatele nebo
  osobu jemu blízkou odmění nebo odškodní za trest, nebo

 • b) na takovou odměnu nebo odškodnění pořádá
  sbírku.

§ 366
Nadržování

(1) Kdo
pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl
trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich
výkonu, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta;
pomáhá-li však takto pachateli trestného činu, na který trestní
zákon stanoví trest mírnější,
bude potrestán oním trestem mírnějším.

(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1 ve
prospěch osoby sobě blízké, není trestný, ledaže by tak učinil
v úmyslu

 • a) pomoci osobě,
  která spáchala trestný čin vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§
  310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), genocidia (§ 400),
  útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí
  (§ 402), přípravy útočné války (§ 406), použití zakázaného bojového
  prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti (§
  412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných
  operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků
  (§ 415), nebo

 • b) opatřit sobě nebo jinému majetkový prospěch.

 

§ 367
Nepřekažení
trestného činu


(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný
připravuje nebo páchá trestný čin vraždy (§ 140), zabití (§
141), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), mučení a jiného
nelidského a krutého zacházení (§ 149), nedovoleného přerušení
těhotenství bez souhlasu těhotné ženy (§ 159), neoprávněného
odebrání tkání a orgánů (§ 164), obchodování s lidmi (§
168), zbavení osobní svobody (§ 170), zavlečení podle § 172
odst. 3 a 4, loupeže (§ 173), braní rukojmí (§ 174), vydírání
podle § 175 odst. 3 a 4, neoprávněného nakládání s osobními
údaji podle § 180 odst. 4, znásilnění (§ 185), pohlavního
zneužití (§ 187), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§
193), týrání svěřené osoby (§ 198), krádeže podle § 205
odst. 5, zpronevěry podle § 206 odst. 5, podvodu podle § 209 odst.
5, pojistného podvodu podle § 210 odst. 6, úvěrového podvodu
podle § 211 odst. 6, dotačního podvodu podle § 212 odst. 6,
podílnictví podle § 214 odst. 3 a 4, legalizace výnosů z trestné
činnosti podle § 216 odst. 4, padělání a pozměnění peněz (§
233), neoprávněného opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku (§ 234), neoprávněné výroby peněz (§
237), zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle §
240 odst. 3, zneužití informace a
postavení v obchodním styku podle § 255 odst. 4, poškození
finančních zájmů Evropských společenství podle § 260 odst. 5,
porušení předpisů o kontrole vývozu zboží
a technologií dvojího užití (§ 262), porušení povinností při
vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263), provedení
zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo
licence (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s vydáním
povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem
(§ 266), obecného ohrožení (§ 272), vývoje, výroby a držení
zakázaných bojových prostředků (§ 280), nedovolené výroby a
držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné
látky (§ 281), nedovolené výroby a držení jaderného materiálu
a zvláštního štěpného materiálu (§ 282), nedovolené výroby
a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s
jedy (§ 283), získání kontroly nad vzdušným dopravním
prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290),
zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny (§ 292),
vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického
útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314), vyzvědačství
(§ 316), ohrožení utajované informace (§ 317), válečné zrady
(§ 320), násilí proti orgánu veřejné moci podle § 323 odst. 3
a 4, násilí proti úřední osobě podle § 325 odst. 3 a 4,
přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), násilného
překročení státní hranice podle § 339 odst. 2 a 3, organizování
a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle §
340 odst. 4, vzpoury vězňů (§ 344), účasti na organizované
zločinecké skupině podle § 361 odst. 2 a 3, neuposlechnutí
rozkazu podle § 375 odst. 2 a 3, zprotivení a donucení k porušení
vojenské povinnosti podle § 377 odst. 2 a 3, porušování práv a
chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti podle § 382 odst. 3
a 4, porušování práv a chráněných zájmů vojáků podřízených
nebo s nižší hodností podle § 383 odst. 3 a 4, zběhnutí (§
386), ohrožování morálního stavu vojáků podle § 392 odst. 2,
genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a
diskriminace skupiny lidí (§ 402), přípravy útočné války (§
406), styků ohrožujících mír (§ 409), použití zakázaného
bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné
krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v
prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně
uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3, a spáchání
nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude
potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento
zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější,
bude potrestán oním trestem mírnějším.

(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není
trestný, nemohl-li trestný čin překazit bez značných nesnází
nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti,
ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního
stíhání. Uvedení osoby blízké v nebezpečí trestního stíhání
však nezbavuje pachatele trestní odpovědnosti, týká-li se
nepřekažení trestného činu vlastizrady (§ 309), rozvracení
republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312),
sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316), genocidia (§ 400),
útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny
lidí (§ 402), přípravy útočné války (§ 406), použití
zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§
411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413),
plenění v prostoru válečných operací (§ 414) a zneužití
mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3.

(3) Překazit
trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci
nebo policejnímu orgánu; voják může místo toho učinit oznámení
nadřízenému.

§ 368
Neoznámení trestného
činu

(1)
Kdo
se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin
vraždy (§ 140), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), mučení
a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149), obchodování
s lidmi (§ 168), zbavení osobní
svobody (§ 170), braní rukojmí (§ 174), zneužití dítěte k
výrobě pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198),
padělání a pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§
234), neoprávněné výroby peněz (§ 237), porušení předpisů o
kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262),
porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího
užití (§ 263), provedení zahraničního obchodu s vojenským
materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení
povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro
zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266), obecného
ohrožení (§ 272), vývoje, výroby a držení zakázaných
bojových prostředků (§ 280), nedovolené výroby a držení
radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281),
nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního
štěpného materiálu (§ 282), získání kontroly nad vzdušným
dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§
290), zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny (§
292), vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310),
teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§
314), vyzvědačství (§ 316), ohrožení utajované informace (§
317), válečné zrady (§ 320), přijetí úplatku (§ 331),
podplacení (§ 332), účasti na organizované zločinecké skupině
podle § 361 odst. 2 a 3, genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti
(§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), přípravy
útočné války (§ 406), použití zakázaného bojového
prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné
krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v
prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně
uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3, a takový
trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo
policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka, nadřízenému,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li
tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější,
bude potrestán oním trestem mírnějším.

(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není
trestný, nemohl-li oznámení učinit, aniž by sebe nebo osobu
blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné
závažné újmy nebo trestního stíhání.

 (3) Oznamovací povinnost podle odstavce 1 nemá
advokát nebo jeho zaměstnanec, který se dozví o spáchání
trestného činu v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní
praxe. Oznamovací povinnost nemá také duchovní registrované
církve a náboženské společnosti s oprávněním k výkonu
zvláštních práv, dozví-li se o spáchání trestného činu v
souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s
výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství. Oznamovací
povinnost trestného činu obchodování s lidmi podle § 168 odst. 2
a zbavení osobní svobody (§ 170) nemá též osoba poskytující
pomoc obětem trestných činů.

align="left">

§
406 Příprava útočné války

Kdo připravuje útočnou
válku, na které se má podílet Česká republika, a tím přivodí
pro Českou republiku nebezpečí války, bude potrestán odnětím
svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.

§
407 Podněcování útočné války

(1) Kdo veřejně
podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká
republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak
podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na pět let.
(2)
Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel
potrestán,

a) spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1 na shromáždění, které podléhá oznamovací
povinnosti, nebo
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem,
rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí
nebo jiným obdobně účinným způsobem.

(3) Příprava je trestná.

§
408 Společné ustanovení

Přípravou a podněcováním
útočné války není jednání související

a) s vyhlášením
válečného stavu, hrozí-li, že bude Česká republika napadena,
nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné
obraně proti napadení,
b) s účastí České republiky v
obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká
republika členem,
c) s vysláním ozbrojených sil České
republiky mimo území České republiky nebo s pobytem ozbrojených
sil jiných států na území České republiky, s kterými
vyslovuje souhlas Parlament České republiky nebo vláda České
republiky.

§
409 Styky ohrožující mír

(1) Občan České
republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na
jejím území povolen trvalý pobyt, jež v úmyslu přivodit válku
nebo ozbrojenou akci proti České republice nebo jinému státu sama
nebo prostřednictvím jiného naváže nebo udržuje styky s cizí
mocí, bude potrestána odnětím svobody na tři léta až dvanáct
let.
(2) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným
trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v
odstavci 1

a) závažné ohrožení
mezinárodního postavení České republiky nebo jiného státu,
nebo
b) závažné ohrožení existence České republiky nebo
jiného státu.

(3) Příprava je
trestná.

§ 76
Zadržení
osoby podezřelé
(1) Osobu podezřelou ze spáchání
trestného činu může, je-li dán některý z důvodů vazby (§
67), policejní orgán v naléhavých případech zadržet, i když
dosud proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání (§ 160 odst.
1). K zadržení je třeba předchozího souhlasu státního
zástupce. Bez takového souhlasu lze zadržení provést, jen
jestliže věc nesnese odkladu a souhlasu předem nelze dosáhnout,
zejména byla-li osoba přistižena při trestném činu nebo
zastižena na útěku.
(2) Osobní svobodu osoby, která byla
přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí
omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti,
k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen
tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka
ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru
ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned
předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní
svobody bez odkladu oznámit.
(4) Policejní orgán, který
zadržení provedl nebo kterému byla podle odstavce 2 odevzdána
osoba přistižená při trestném činu, ji propustí bezodkladně
na svobodu v případě, že bude podezření rozptýleno nebo důvody
zadržení z jiné příčiny odpadnou. Nepropustí-li zadrženou
osobu na svobodu, předá státnímu zástupci protokol o jejím
výslechu s vyhotovením usnesení o zahájení trestního stíhání
a další důkazní materiál tak, aby státní zástupce popřípadě
mohl podat návrh na vzetí do vazby. Návrh musí policejní orgán
podat bez odkladu, aby osoba zadržená podle tohoto zákona mohla
být odevzdána soudu nejpozději do 48 hodin od tohoto zadržení;
jinak musí být propuštěna na svobodu.
(5) Ustanovení § 33
odst. 1, § 91, 92, 93 a 95 je třeba přiměřeně dbát i tehdy,
jestliže je zadržená osoba vyslýchána v době, kdy ještě proti
ní nebylo zahájeno trestní stíhání (§ 160).
(6) Zadržená
osoba má právo zvolit si obhájce, hovořit s ním bez přítomnosti
třetí osoby a radit se s ním již v průběhu zadržení; má též
právo požadovat, aby obhájce byl přítomen při jejím výslechu
podle odstavce 3, ledaže je obhájce ve lhůtě uvedené v odstavci
4 nedosažitelný. O těchto právech je třeba podezřelého poučit
a poskytnout mu plnou možnost jejich uplatnění.

ODDÍL
DRUHÝ

Trestné činy veřejných činitelů
§ 158
Zneužívání pravomoci veřejného činitele

(1) Veřejný
činitel, který v úmyslu způsobit jinému škodu anebo opatřit
sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
a) vykonává svou
pravomoc způsobem odporujícím zákonu,
b) překročí svou
pravomoc, nebo
c) nesplní povinnost vyplývající z jeho
pravomoci, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až
tři léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na
tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) opatří-li
činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému značný prospěch,

b) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti
podniku nebo organizace, nebo
c) způsobí-li takovým činem
značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

§
159 Maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti

(1) Veřejný činitel,
který při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo
podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, bude potrestán
odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2)
Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude
pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem
uvedeným v odstavci 1 vážnou poruchu v činnosti podniku nebo
organizace, nebo
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu
nebo jiný zvlášť závažný následek.

§
163a Účast na zločinném spolčení

(1) Kdo založí zločinné
spolčení, nebo kdo se činnosti takového spolčení účastní,
anebo kdo zločinné spolčení podporuje, bude potrestán odnětím
svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku.
(2)
Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k
zločinnému spolčení určenému nebo zaměřenému k páchání
teroru (§
93
) nebo teroristického útoku (§
95
).
(3) Odnětím svobody na pět až patnáct let bude
pachatel potrestán, je-li vedoucím činitelem nebo představitelem
zločinného spolčení určeného nebo zaměřeného k páchání
teroru (§
93
) nebo teroristického útoku (§
95
).
(4) Ustanovení §
43
a 44
se na pachatele činu uvedeného v odstavcích 1, 2 a 3 neužije.

§
163b

Kdo spáchá čin uvedený
v §
163a
, není trestný, učinil-li o zločinném spolčení
oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu v době,
kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému tímto zákonem
z jiného činu zločinného spolčení, než je uveden v §
163a
, mohlo být ještě odstraněno. Voják může takové
oznámení učinit i veliteli nebo náčelníku.

§
163c

(1) Policista plnící
úkoly jako agent podle zvláštního zákona, který se účastní
činnosti zločinného spolčení nebo zločinné spolčení
podporuje, není pro trestný čin účasti na zločinném spolčení
podle §
163a
odst. 1 nebo 2 trestný, jestliže se takového činu
dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané ve
prospěch zločinného spolčení.
(2) Beztrestným se nestává
agent, který zločinné spolčení založil nebo zosnoval.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!