Je to Sluncem, blbci – podružný význam CO2

1
ústřední problém IPCC:
IPCC a
Al Gorovo na Antropogenickém globálním oteplování (AGW) postavený děs
za sebou
vlekl klimatické a energetické politiky vlád už od přelomu století.
Stovky milionů
dolarů byly už vyplýtvány na neekonomické obnovitelné energie a systémy
kontroly emisí CO2 na základě povídaček, že kontrola globálních teplot
snížením
emisí CO2 je jednak možná, ale dokonce i nezbytná.Všechny tyhle
ohromné investice
jsou založeny na prosté myšlence, která je uvedena ve zprávě IPCC AR4:

„Dospíváme
k závěru, že střední globální rovnovážné oteplení při
zdvojnásobení CO2
čili ‚rovnovážná klimatická citlivost‘ nejspíš leží v rozsahu 2°C
až 4,5°C s nejpravděpodobnější hodnotou asi 3°C. Rovnovážná
klimatická citlivost je s nejvyšší
pravděpodobností vyšší než 1,5°C.“

Těchto
hodnot lze dosáhnout jen přijmeme-li dva naprosto nepodložené a vpravdě
nelogické předpoklady a procedury:

 1. O CO2 se prostě
  předpokládá, že to je hlavní klimatický činitel. Tohle je jasně
  nelogické, protože na všech časových škálách změny CO2 vždy následují
  až za teplotními změnami.
 2. Pozitivní zpětná vazba
  od ostatních skleníkových plynů GHG – jmenovitě vodních par a metanu
  potom ještě přispěje k účinkům CO2 a zvýší je. V přírodě jsou
  zjevně jak vzestup CO2, tak vlhkosti způsobeny vzrůstem teplot. Rovněž
  není možné, abychom tu měli čistou pozitivní zpětnou vazbu, protože
  systémy s celkovou pozitivní zpětnou vazbou nejsou stabilní a prostě
  splašeně vykypí do katastrofy. Kdyby tomu tak bylo, tak bychom tu
  nemohli být my, abychom si povídali, jestli je to pravda.

 Pověřením
IPCC bylo už od jeho prapočátku měřit Antropogenickou klimatickou změnu
a
opravdu Klimatická změna byla definována jako Antropogenická až do
zprávy 2011
SREX, kdy tuto definici změnili. Komunita klimatických vědců prostě
zkonstruovala své modely tak, aby ukojily politické požadavky svých
zakladatelských agentur. – Publikace, akademické pozice, recenzní
schvalování,
institucionální podpora a granty by těžko přicházely, pokud by se řádně
neprodukovaly příhodné předpovědi katastrofického oteplování. Ty
klimatické
modely měly do nebe volající strukturální vady, a co bylo horší,
v jejich odhadech
byla ve zprávách IPCC pro tvůrce politik jednoduše ignorována i jejich
strukturální nejistota a tvůrcům politik a obecné veřejnosti
poskytovaly
naprosto falešné dojmy pravděpodobné přesnosti jejich teplotních
předpovědí. Tohle
je ten aspekt memu AGW, který je už obzvláště nehorázný.

Tu neadekvátnost,
aniž bychom zmiňovali tu nejapnost, klimatických modelů, si můžeme
jednoduše
zkontrolovat na následujícím Obrázku 2-20 ze zprávy AR4 WG1.

src="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/02/fig-2-20.jpg"/>

Obrázek
1 z IPCC AR4

Jediným
přirozeným činitelem je prý celkový sluneční osvit TSI a úplně všechno
ostatní
je antropogenické. Např. mezi ty přirozené spadají takové věci jako
např.
Milankovičovy orbitální cykly, lunárně podmíněné přílivové účinky na
oceánské
proudy, síla magnetického pole Země a veškeré časové řady Sluneční
aktivity –
např. o síle slunečního magnetického pole, TSI, SSN, GCR (ovlivňující
aerosoly,
mraky a albedo) variabilita CH, MCE, EUV a propojená variabilita ozónu
a
Forbushovy události. Pokud nejsou rozsah a příčiny přirozené
variability známy
s přesností o dostatečně úzkém pásu možných odchylek, tak prostě
účinek
antropogenického CO2 na klima vykalkulovat nelze.

Důsledky
tohoto hrubého pochybení ve vědeckém úsudku jsou vidět na té rostoucí
diskrepanci mezi trendy globálních teplot a projekcemi modelů. NOAA SST
ukazují, že i s CO2 i o 8% vyšším nedošlo od roku 1997
k žádnému čistému
oteplení, a že trend oteplení měl vrchol v roce 2003 a od té doby
je tu už trend ochlazování. ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/anomalies/annual.ocean.90S.90N.df_1901-2000mean.dat

Rozestup
mezi projekcemi a pozorováním lze vidět níže.

src="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2012/11/hansen.gif"/>

Obr
2 ( Od Prof. Jan-Erik Solheim (Oslo) )

2,
Skutečné klimatické činitele.

Pozemské
klima je výsledkem rezonance mezi různými kvazi-cyklickými procesy o
různých
vlnových délkách. Dlouhé vlny Milankovičových cyklů excentricity,
náklonu a
precese jsou modulovány cykly sluneční „aktivity“ na tisíciletých,
staletých i
desítky let dlouhých časových škálách. To následně interaguje
s lunárními cykly
a vnitřními změnami země v síle geomagnetického pole, vulkanické
aktivity
a skutečně dlouhodobými časovými škálami tektonických pohybů a přesunů
pevninských
mas. Kombinace všech těchto hybných činitelů je zprostředkovávána přes
ohromné
systémy oceánských proudů a atmosférických tlakových polí, aby
vyprodukovala
zemské klima a pozemské počasí.

Aby nám
to pomohlo předpovědět desítky let dlouhé i jen několikaleté změny
můžeme se
podívat např. na indexy ENSO PDO, AMO NAO a na základě těchto vzorů
z minulosti
činit rozumné předpovědi pro různá budoucí období.  Současné PDO
naznačuje, že v blízké
budoucnosti můžeme očekávat 20 – 30 leté ochlazování. Podobně i u
multidekadické, staletí a tisíciletí trvající periodicity potřebujeme
vědět,
kde jsme vzhledem k odpovídajícím slunečním cyklům. Nejlepšími
zástupnými
hodnotami sluneční „aktivity“ jsou v současnosti indexy Ap, a
galaktickým kosmickým
zářením GCR vytvářené počty neutronů. Tyto solární ukazatele jsou
zvláště
důležité kvůli jejich minulé historii, kterou lze získat z dat o
izotopu
berylia 10 Be.

V předchozím
článku z 22.1.2013 na http://climatesense-norpag.blogspot.com

Globální ochlazování – Načasování a velikost (NH) jsem naznačil budoucí
ochlazování na základě zopakování tisíciletého solárního cyklu. Zde
bych chtěl pro
modeláře poukázat, že hodnoty používaných Ap indexů jsou proxy
hodnotami
sluneční aktivity. Při porovnání odchylek teplot od stanoveného normálu
HADSST3
od roku 1910 s Ap indexem od roku 1900. Kvůli tepelné setrvačnosti
a
pomalým změnám entalpie oceánů jsou tu 10 – 12 leté prodlevy mezi proxy
hodnotami
hybného činitele a teplotou.

src="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/02/hadsst3.jpg"/>

Obr 3 – z Hadley Center

src="http://www.leif.org/research/Ap-1844-now.png"/>

Obr 4 z http://www.leif.org/research/Ap-1844-now.png

Je v tom
určitá docela dobrá korelace. Propady Ap v letech 1900 a 1965
odpovídají minimum teplot severní polokoule NH let 1910 respektive
1975. Vrcholu Ap z roku
1992 (sluneční cyklus 22) odpovídá vrcholné teplotě z roku 2003 a
protažení tohoto trendu – jak bylo ukázáno v předchozím výše
zmíněném článku by mohlo
dobře odpovídat rozvinutí tisíciletých slunečních cyklů, které přinesly
vrcholy
teplot Středověkého a Římského oteplení. Používá se NH (severní
polokoule),
protože to je citlivější na změny hybných činitelů a jeho vysoká
variabilita
činí tu korelaci zjevnější.

V jednoduchém
konceptuálním modelu lze Ap index považovat za jednoduchou
proxy-hodnotu za
hodiny slunečního svitu zvláště, když je mentálně integrována do 10-12
letých
period.  Viz Wang et al http://www.atmos-chem-phys.net/12/9581/2012/acp-12-9581-2012.pdf

Co se
týče budoucnosti minimum Ap na přelomu Slunečních cyklů 23/24 na konci
roku
2009 je stejně nízké jako minimum v roce 1900 a to by naznačovalo
jednak sekulární změnu ve sluneční aktivitě, co je tu asi od roku 2006
a nadcházející teplotní minimum, co přijde asi v době 2019/20.
Tato změna je
zadokumentována pro celkový sluneční osvit TSI Adbussamatovem 2012 http://www.ccsenet.org/journal/index.php/apr/article/view/14754

src="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/02/future_tsi.jpg"/>

Obr 5.

Jako konečný
příklad
pro tento článek je tu následující obrázek od Steinhilber et al http://www.pnas.org/content/early/2012/03/30/1118965109.full.pdf

Ten ukazuje
úzkou korelaci po sobě následujících teplotních minim Malých dob
ledových s
intenzitou kosmických paprsků.

src="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/02/pnas_1118965109fig3geomag.jpg"
align="middle"/>

Obr 6

ZÁVĚR:

Teď je
jasné, že data z Ap (geomagnetický index), GCR (galaktické
kosmické
záření) a 10Be (nejčastěji používaný index dávného galaktického záření
z dob,
kdy nejsou přímá měření, je právě tento izotop berylia) jsou nejlepšími
proxy
hodnotami, činitelů hýbajících teplotami Země, v tisíciletých,
staletých i
desítky let trvajících škálách. Nejlepším způsobem předpovědi
budoucnosti je
předpovědět budoucí sluneční cykly v těchto vlnových délkách maje
na paměti
sílu zemského magnetického pole a trendy náklonu v delších
časových
obdobích.

3.
Odpověď modelářům a politickým alarmistům z IPCC

Komunity
modelářů a těch z IPCC už poznaly, že mají problém. Např. jak Hansen,
tak
Trenberth už hledají to chybějící teplo a generují epicyklické typy
teorií, aby
zachránili své modely. Hansen si myslí, že by to mohlo mít co dělat
s aerosoly
a Trenberth to nejdřív chtěl skrýt v černé díře hlubin oceánů.
Hansenovy
vlaky smrti jsou ztraceným případem co se týče objektivní vědy, ale
Trenberth
býval vždy daleko objektivnější a vědecky soudnější a v poslední
době
učinil úžasný pokrok, když objevil i skutečnou zápornou zpětnou vazbu. http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/outreach/proceedings/cdw31_proceedings/S6_05_Kevin_Trenberth_NCAR.ppt

Říká o
obrovských tocích výkonů ochlazení oceánů srážkami s nesmírným
významem
přesahujícím fantazie o nadneseném klimatickém účinku CO2, leč
chybějících v klimatických
modelech:

src="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/02/s6_05_kevin_trenberth_ncar5b25d.jpg"/>

Tohle je
povzbuzující start a zahrnutí tohoto by modely významně vylepšilo. To
by jasně
velice podstatně snížilo v současnosti IPCC kalkulovanou tepelnou
citlivost k CO2. On teď také potřebuje do modelů přidat i ten
adaptační
účinek modulace přicházejícího toku globálního osvitu přes galaktické
kosmické
záření modulujícího mraky, ‚což je možná spojeno s přirozenými
aerosoly a
vede to ke změnám albeda,‘ na globální teploty. Až tohle provedou, tak
citlivost ke zdvojnásobení CO2 bude nanejvýš 1 stupeň nebo spíš míň
jako u vlastních
kalkulací Lindzena, Spencera a Bornboma.

http://hockeyschtick.blogspot.com/2013/01/new-paper-confirms-findings-of-lindzen.html

O
pojmech klimatická citlivost, zpětná vazba klimatického systému a
poznatcích
profesora Spencera napadajícího mýtus o vysoké klimatické citlivosti,
který je
ústřední tezí klimatického alarmismu viz český článek na Oslu – Konec
mýtu o klimatické
citlivosti: http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=5260

Reakce IPCC
na nedostatek oteplování je ve zprávě SREX 2011, kde říkají:

„Nejistota
v signálu změn v projekcích je v klimatických extrémech
nadcházejících dvou až tří desetiletí relativně veliká, protože signály
klimatických změn lze očekávat jen relativně malé v porovnání
s přirozenou
variabilitou klimatu.“

Jinými slovy
si uvědomili, že už nemohou vyvolávat děs na základě teplotního trendu,
a tak
se v této zprávě a v nadcházející zprávě AR5 rozhodli se
soustředit
na „extrémní“ události, aby alespoň s jejich pomocí podpořili
šíření děsu
pro politickou agendu boje proti CO2, přičemž své kalkulace klimatické
citlivost ponechávají beze změny. To alarmistické jádro Hansen, Mann,
McKibben
a Romm a jejich mainstreamové celebrity a politikářští spřeženci včetně
Obamy
prostě postupují podle scénáře IPCC s ještě hysteričtějšími
predikcemi
budoucích extrémních katastrof, jelikož země se zatvrzele odmítá
oteplovat.

Souhrn
pro tvůrce politik nadcházející zprávy AR5 je v současnosti ve
formě
konceptu. Trenberth a s ním spojení modeláři nemohou ty modely
restrukturalizovat
včas, aby se změnila vědecká část, ale snad by se alespoň mohli domoci
toho,
aby konečná zpráva poskytla řádnou volnost pro strukturální nejistotu
výstupů z modelů.

ZÁVĚR:

Poslední
Trenberthova práce naznačuje, že pokud by byla zabudována do
klimatických
modelů, tak se celý ten děs s člověkem způsobeným globálním oteplením
CAGW
zhroutí.

Jediným
účinkem zvýšeného CO2 bude mírná úleva od nadcházejícího trendu
k nízkým teplotám
a pomoc světu s produkcí potravin přes jeho životodárný účinek na
plodiny
jako hnojivo.

Posted
on title="10:00 am">February
20, 2013
by title="View all posts by Anthony Watts">Anthony
Watts

Guest post by Dr. Norman Page

Zdroj:
http://wattsupwiththat.com/2013/02/20/its-the-sun-stupid-the-minor-significance-of-co2/
Jeden komentář na Je to Sluncem, blbci – podružný význam CO2

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!