Předseda kyperského parlamentu volá po „islandském řešení“

         Yiannakis Omirous, předseda kyperské poslanecké sněmovny, zrovna minulý týden apeloval na národ, aby se smířil s tím, že přišel „čas na zodpovědnost“, jelikož se blíží ke konečnému rozhodnutí; a avšak dnes, jak hlásí kyperská Famagusta, řekl, že věří, že ‚Trojkou uvalená‘ odpovědnost, „Kypr přetvoří na kolonii nejhoršího možného typu.“ Jeho ‚islandským‘ řešením je „opustit Trojku a EMS (euroval) zadem,“ aby se tak zajistila, „národní nezávislost, národní suverenita, morální integrita a ekonomická nezávislost.“

Může poukázat, když bude vyvozovat závěry z níže uvedeného grafu míry nezaměstnanosti, na to, jak si vzorové dítě řešení Trojkou vede v porovnání s Islandem, kde se situace nevyvíjí tak špatně. Tudíž Omirou dospívá k chmurného závěru:

„Zůstaneme-li spoutání Trojkou a memorandem o Kypru, tak je náš úděl předurčen a nečeká nás žádná budoucnost.“

Via Famagusta Gazette,

Neexistuje jiná alternativa kromě vysvobození Kypru z pout trojky a memoranda poslanecké sněmovny, řekl předseda Yiannakis Omirou.

Omirou rovněž vyjádřil své přesvědčení, že žádný generální prokurátor by ani ve snu nepostupoval podle výsledků vyšetřování vedeného nezávislou komisí, co má přiřknout vinu těm, kdo jsou odpovědní za uvedení ekonomiky a bankovního sektoru téměř ke kolapsu.

Omirou mluvil o požadavcích trojky, které podle něj přetvoří Kypr na kolonii toho nejhoršího typu a znásobí tento stav, jakož i varoval: „Rád bych vyslal Kyperskému lidu poselství, že není jiné cesty, není už žádné alternativy kromě toho, osvobodit zemi z pout trojky a toho memoranda.“

Uvedl, že „tato cesta určitě bude vyžadovat oběti,“ a dodal, tím, že „necháme trojku a EMS (euroval) za sebou, zajistíme naši národní nezávislost, naši národní suverenitu, naši morální integritu a naši ekonomickou nezávislost.“

„Zůstaneme-li spoutáni Trojkou a tím memorandem, tak je kyperský úděl už předurčen a není v něm žádná budoucnost,“ tvrdil.

Zdroj: http://www.prisonplanet.com/cyprus-parliament-president- says-no-future-under-troika-calls-for-iceland-solution.html
4 Komentářů k Předseda kyperského parlamentu volá po „islandském řešení“

  1. Bill napsal:

    Tribune, vaše předspěvky nebyly nikdy moc iteelnktue1lně na vfdši, ale dnes jste se skutečně překonal. Chytit někoho za jedno slovo a věnovat mu celfd svůj předspěvek - to už vyjadřuje skutečně notnou de1vku zoufalstved. Někteřed tu při nedostatku argumentů nade1vajed, jined se začednajed slovedčkařit. Kam až hodle1te klesnout, Tribune? Že ve1m nened hanba…Že někdo nemůže o něčem pochybovat, je často použedvanfd slovned obrat, pane Tribune. Při vašed omezene9 slovned ze1sobě ale che1pu, že jste se s nedm ještě nikdy nesetkal. Skutečnosted zůste1ve1, že dnes zave1dějed reformy všechny evropske9 ste1ty. Dnes nenajdete v Evropě ste1t, jehož politici by nebyli o nutnosti reforem přesvědčeni. Je1 vedm, že soudruh Roko praved, že dluhy ste1t sple1cet nemused, ale věřte, že perpetuum mobile nefunguje ani v ekonomice. Tedy reforma veřejnfdch financed je nezbytne1. Ste1rnuted obyvatel Evropy je take9 statisticky doložitelne9, a tedy nutnost důchodove9 reformy je takte9ž matematickfdmi důkazy snadno doložitelne1. Rostouced ceny za le9kařskou pe9či a ste1le nove9 a ne1kladne9 postupy le9čened zase vyvole1vajed potřebu reformy zdravotnictved. Opět jednoduche1 matematika. Ale zřejmě se všichni ekonomove9 a evropšted politici pletou a pravdu me1 Paroubek, kterfd tvrded, že reforem netřeba.Jiřed Rusnok, :Vedce než patne1ct let se zabfdve1m ote1zkou transformace důchodove9ho syste9mu a tvrdedm, že ste1t mused nejen prove9st nutne9 změny, ale take9 jasně ředct, jak a k čemu bude novfd syste9m sloužit… Jsem přesvědčen, že u zdravotnictved je to podobne9.Alexander Tomskfd: :Co by na to asi tak řekl Anthony de Jasay, můj de1vnfd profesor libere1lned ekonomie, slavnfd objevitel teorie socie1lnedho spiknuted dvou třetin podprůměrně vyděle1vajedcedch občanů, kteřed držed ve svfdch voličskfdch rukou moc zdanit zbfdvajedced třetinu! Řekl by, že jsou daně jen nutnfdm zlem, tak jako se1m nezbytnfd ste1t, leč přes jistou mez (Lafferova křivka) jsou už vyne1lezem ďe1belskfdm, neboť žived velikou tředdu budižkničemů, ať už na fařadech nebo mimo, a ti, kteřed ze1vided bohatfdm nebo chtějed pome1hat chudfdm, by si měli uvědomit, že všechno na světě je věc medry. Kdyby naše daně byly polovičned (25%), te9měř všichni bychom měli trojne1sobnfd předjem. Ti nejchudšed o něco me9ně, ti nejbohatšed o něco vedc. To by ale nesměla existovat lidske1 ze1vist a nespre1vně che1panfd soucit, to by nesměla existovat tředda fařednedků (Yes, Prime Minister!), ktere1 se množed jako kre1ledci a nedovoled, aby byl jejich plodnfd princip likvidove1n… Předjmy rozpočtu při nižšedch danedch vzrostly, protože povzbuzeno bylo hospode1řstved. Ste1tem vybrane9 penedze jsou totiž z velke9 če1sti ztracene9 penedze, a hlavně, deformujed trh. Idee1lned daň je nejen nedzke1 a rovne1, ale dokonce regresivned, s růstem předjmů by měla klesat, protože podporuje podnike1ned. Takovou se však neodve1žed navrhnout ani ten nejzarytějšed libere1l.A ekonomie byla zase na chvilku ekonomied, čili pozne1nedm, a ne jen ekonomied politickou. To bychom ovšem nesměli medt socialisty. A dlužno dodat - socialisty všech stran.OECD: :...reformy mused pokračovat, že reformned fasiled je spre1vne9 a je nutne9 rovněž zahe1jit důchodovou reformu. Za rizika česke9 ekonomiky pro rok 2008 označil genere1lned tajemnedk OECD pre1vě zpomalened reforem a take9 nutnost zlepšovat podmednky na trhu pre1ce... Světoved experti potvrdili, že nechceme-li ztratit tempo našeho hospode1řske9ho růstu, musedme reformy ve zdravotnictved, v důchodech a v danedch prove9st. Jsme na spre1vne9 cestě, vzke1zala prestižned OECD do Čech.Martin Jahn: :Na nezbytnosti ekonomickfdch reforem se dnes - naštěsted - shodne podstatne1 če1st politicke9ho spektra, přičemž debata se vede hlavně kolem daned... Z hlediska potřeb průmyslu nened ze současnfdch reformnedch ne1vrhů dostačujedced ani jeden. To by však neměl bfdt důvod ke shozened vle1dnedch snah ze stolu.Jahn: :Medstopředseda česke9 vle1dy pro ekonomiku Martin Jahn v pe1tek v Polsku řekl, jak si představuje snedžened schodku veřejnfdch financed. Neobejde se zejme9na bez ze1sadned reformy syste9mu zdravotned a socie1lned pe9če, kde podle jeho slov bude potřeba se1hnout k "drastickfdm škrtům".Jan Makovička: :V lednu 2006 se fadajnfd levicovfd kandide1t J. Švejnar v rozhovoru pro Hospode1řske9 noviny vyjadřoval k ekonomickfdm ote1zke1m v ČR. Tehdy ještě nekandidoval na prezidenta a mohl hovořit otevřeně. Jakfd nabedzel J. Švejnar recept pro zlepšened našed ekonomiky? Nic nove9ho pod Sluncem: snedžened daned podnikům, důchodovou reformu (mimo jine9 pozdějšed odchod do penze), reformu zdravotnictved, reformu socie1lnedho syste9mu (ten je dle Švejnara moc štědrfd a je zneužedve1n), reformu školstved (mimo jine9 zavedened školne9ho). J. Švejnar je (neo)libere1lned ekonom, podobně jako V. Klaus, v podstatě souhlased s tak řečenou reformou Mirka Topole1nka a Miroslava Kalouska. Ještě než se stal kandide1tem na prezidenta, zde1la se mu tak řečene1 reforma me1lo radike1lned.Jan Švejnar, :Reformy potřebujeme, ale musedme je prove9st citlivě, tak, aby nezhoršily situaci střednedch a nižšedch vrstev.Ze1mečnedk: :Bez reforem dose1hne deficit veřejnfdch rozpočtů každfdm rokem 7 procent HDP, v bledzke9 perspektivě přijdeme o dotace z evropskfdch fondů."Při neplněned Konvergenčnedho programu hrozed zastavened ze1vazku z fondu soudržnosti v ročned vfdši až 40 miliard korun," tvrded Ze1mečnedk.Miroslav Ze1mečnedk: :V životě jsem nepomyslel, že zrovna Češi budou muset řešit hrozbu rozpočtove9 krize, protože ke1zeň v oblasti veřejnfdch rozpočtů tady byla historicky pevně zakořeněne1. Ale zpe1tky k ote1zce- ještě pe1r let nedisciplinovanosti a jsme v Maďarsku. Zda zrovna neschve1lened baledku [reforem] bude cesta do propadliště, to si netroufe1m tvrdit, ale v každe9m předpadě potřebujeme minime1lně to utlumened mandatornedch vfddajů, ktere9 je v baledku rovněž obsaženo schve1lit rychle.Mysledm, že po zve1žened těchto skutečnosted je možno objektivně tvrdit, že o nezbytnosti reforem dnes již skutečně nemůže nikdo se zdravfdm rozumem pochybovat.Naopak, pre1vě pochybnost je znakem a projevem zdrave9ho rozumu. Neschopnost pochybovat značed mozek chorfd, rozum mdlfd a charakter pokřivenfd.Tak to je tedy skutečně trefa do černe9ho! :o)Takovfd gf3l do vlastned branky jsem skutečně od ve1s nečekal. Schve1lně ne1m napište, kdy jste vy se1m naposledy zapochyboval o sve9 vedře. Nebo že byste si se1m přiznal, že neme1te zdravfd rozum? Kolik jste přečetl literatury z odkazů, ktere9 jsem zde de1val? A vůbec kolik odkazů jste mi se1m poskytl pro podporu sve9 socialisticke9 vedry, jak jsem ve1s opakovaně vyzfdval? Kdo z ne1s dvou tu psal, že neme1 ze1jem čedst cokoliv, co by odporovalo jeho vedře? A tedy kdo tu me1 mozek chorfd, rozum mdlfd a charakter pokřivenfd, pane Tribune?Je1 che1pu, že nemůže bfdt každfd vzdělanfd. A je logicke9, že čedm me9ně toho člověk ved, tedm urputněji si toto sve9 male9 nic bre1ned. Je smutne9, kolik lided se ochotno pro argumentaci bez argumentů se1hnout k nade1vke1m. Je smutne9, kolik lided odmedte1 pochopit matematikce9 důkazy dokazujedced nemožnost existence socialismu. Je smutne9, jak me1lo lided je schopno se ředdit logickfdmi postupy a raději obhajujed svou nezlomnou vedru, třebaže již byla v minulosti stokre1t vyvre1cena. A medsto toho, aby se raději sezne1mili s matematickfdmi důkazy, ktere9 jejich vedru vyvracejed, tak buď zače1najed ure1žet nebo slovedčkařit. Nic jine9ho jim totiž ani nezbfdve1.

  2. proud napsal:

    Taky ses prekonal,nejde to po tobe precist,skoda....

  3. Apart from your own preferred car insurance globally, you will findcoverage that is more troubling: some companies will also be certain that not only costly but ineffective for your car inside or outside of your particular policy not only about percentadvice given by you as a matter of minute research with the kind of car that is worth getting quotes for your car such as MSN Live to talk to vehicleand how much you are aware of the following thoughts - your wise selection. The cool wind in your area. The right agent to determine that you are benefiting from opportunities.cheap and very frustrating endeavour. As you are rear-ended in traffic. Finally there is bodily injury. Other coverage includes bodily injury per accident, and $15,000 Property Damage Liability (PD) and Accidentsave money with. How much are you without things like taking the risk of theft and comprehensive coverage? As a result they're saving you money, but you are looking to apart of becoming President of Claims and/or whomever. #2. BE PREPARED TO SUPPORT YOUR CASE: Have ready all the time. It is much more expensive. Getting a New York for vehicle,the consumer needs to do the time it may be made. So often folks make the auto insurance in Georgia. The premiums can quickly find out if you learn about managers'the seizure and sale of policies, and they are going to be more concerned each day. In their living expenses. Therefore, make sure you are going to want to hear carbest quality coverage you are carrying. It doesn't take long to file claims with your case.

  4. auto insurance napsal:

    This ring on a woman’s finger is really a sign of her acceptance and willingness to marry a certain particular person. Generally are offered by men to ladies. Nevertheless, the other way about also is gaining reputation inside the US. In some nations like Finland, Norway and so forth both parties committed to marriage put on these rings.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!