Jan Korál – rozhovor o médiích pro časopis Kereka

Vážení čtenáři, před několika měsíci mne oslovil redaktor časopisu Kereka se žádostí o rozhovor na téma médií a vzhledem k tomu, že dotyčné číslo už vyšlo tiskem, tak je možné tento rozhovor uveřejnit i zde.
Časopis Kereka je zaměřen z velké části na romskou kulturu a jeho stránky jsou zde:http://www.kereka.cz/.V tomto rozhovoru bych rád zdůraznil
pro někoho trošku podceněný pohled na masmedia, tedy na časopisy,
noviny, televizi, rádio a jejich internetové varianty. Je dobré si
uvědomit při vnímání jejich obsahů, že každé medium někomu patří a že
informace, které z nich získáváme neovlivňují jen nás, ale i spoustu
dalších lidí, kteří jejich obsah právě vnímají. Když si budeme číst
novinový článek nejčtenějších novin o tom, že hovězí maso způsobuje
rakovinu, možná se spolu s mnoha dalšími rozhodneme ho nejíst. Pokud
vlastník nejčtenějších novin bude i akcionářem korporace vyrábějící
hovězí maso, možná se rozhodne, že bychom takový článek neměli vůbec
číst, abychom jej tím, že si nekoupíme "jeho" hovězí, nepřipravili o
peníze a moc, která z nich plyne. Vlastník media tak má v rukou
zajímavou možnost působit na chování stovek, tisíců, statisíců, milionů
obyvatel tím, že si vybere do redakce podobně smýšlející redaktory,
"nedoporučí" jim zveřejnit nějaký obsah, či nějaký konkrétní obsah
nechá někoho vytvořit a zveřejnit.


Může na lidi působit v jejich vlastním
zájmu, kdy rostou a prospívají si, a nebo naopak na ně může působit v
zájmu vlastním lhostejno, jestli jim to škodí a nebo prospívá.

1) Honzo, představ prosím tě čtenářům
Kereky sám sebe a hnutí NWOO.

Letos mi bude 36 let, studoval jsem stavební fakultu ČVUT a
pedagogickou fakultu UK, ani jedno studium jsem nedokončil, protože
nenaplňovalo moje představy o vzdělání. Postupně jsem si uvědomil, že
mě zajímá vztah mezi duchovním a praktickým životem a k uspokojení mé
touhy po poznání mi pomáhalo studium astrologie a anthroposofie. Jak se
mé poznání souvislostí mezi světovými jevy rozvíjelo, došel jsem k
závěru, že současná převládající kultura, systém hodnot a společenské
uspořádání příliš neprospívají přirozeným touhám člověka po šťastném a
plnohodnotném životě. Hledal jsem cesty, jak tento stav změnit a došel
jsem k závěru, že klíčovými oblastmi, na které by bylo potřebné
zapůsobit, jsou politika a média. Shodou okolností jsem v té době
potkal skupinu lidí, kteří začali provozovat stránky www.nwoo.org a
snažili se veřejnost upozornit na podvod s oficiální verzí událostí u
11. září 2001. Tehdy cca před pěti roky, bylo poměrně obtížné se s
tímto náročným tématem vyrovnat, ale dnes jsem přesvědčen o tom, že
většina nejen české, ale i světové veřejnosti už ví nebo tuší, že se
jednalo o jednu z největších mediálních manipulací všech dob. K tomuto
tématu se váže i problematika tzv. Nového světového řádu (New World
Order), což lze vysvětlit jako záměr světových mocenských elit na
ustanovení takového systému, ve kterém budou moci neomezeně vládnout
nad světovým děním. Informování veřejnosti o této myšlence a jejím
vlivu na svět a navrhování a uskutečňování kroků k jejímu překonání je
hlavní činností to, čemu by se dalo říkat hnutí NWOO, tj. New World
Order Opposition, neboli Opozice Novému světovému řádu. Před několika
lety bylo toto téma nové a tak nás bylo docela dost. Avšak v současné
době už je nás z původní skupiny jen několik a dá se říci, že naše
činnost stagnuje, či upadá. Příčinou je jednak to, že rozšíření aktivit
je velmi náročné na profesionalitu i zdroje a dalším důvodem je, že
informace, které jsme od začátku šířili, již pochopilo poměrně hodně
lidí a tak již není takový tlak na to tuto ve své podstatě neziskovou a
veřejně prospěšnou činnost vykonávat.

2) V úvodu tohoto rozhovoru jsem
naznačil, že se budeme bavit o mediích ve vztahu k tomu, že patří
někomu, kdo má nějaké zájmy, které se nemusí shodovat se zájmy jejich
konzumentů. Které jsou podle tebe v současném světě ty nejdůležitější
rozdíly v zájmech majitelů medii a jejich konzumentů.

To je poměrně komplikovaná otázka, protože existují velké rozdíly ve
způsobech vedení médií, tak i v jejich konzumaci. Ten nejdůležitější
příběh je nyní o tom, že za poslední cca dvě staletí se koncentrovala
moc ve všech vlivných oborech včetně médií. Nyní jsme v období přelomu,
kdy už není možné příliš koncentraci moci zvyšovat, protože lidská
společnost si rostoucím tempem uvědomuje problémy vznikající z přílišné
centralizace moci. A tak je postupně vliv mainstreamových médií, kterým
jde pouze o udržení moci, ředěn a překonáván obrovským množstvím malých
nezávislých médií, které mají opačný cíl. Totéž se však děje napříč
společností a netýká se to jen médií.
Při pochopení vztahů mezi producenty a konzumenty médií je třeba
vycházet z toho, že v zásadě všechna média se snaží své konzumenty
nějak ovlivnit. A tak můžeme rozlišovat na média propagandistická,
které se snaží konzumenty zmanipulovat za pomocí lží a polopravd k
nějakému pro sebe žádoucímu chování např. v názorech na politiku a
kulturu nebo pomocí reklamy. Pak jsou média komerční, kterým jde
primárně o zisk a která se zaměřují především na zábavu a senzace. A
pak jsou média, která se snaží svým konzumentům poskytnout to, co pro
ně může být skutečně přínosné a usilují o pozitivní kulturní působení.
Existence médií závisí na tom, zda jsou schopna přitáhnout pozornost a
tak záleží jen na konzumentech, jaké vlivy na sebe nechají působit.
Věřím, že pomalu, ale jistě se přesouvá zájem naší společnosti k médiím
třetího typu.

3) Zaměř se třeba jen na masmediální
prostor české republiky. Existuje u nás nějaké téma o kterých masmédia
mlčí?

Takových témat je celá řada, protože česká masmédia se skládají
výhradně z kombinací médií prvního a druhého typu, jde jim tedy buď o
vliv nebo o zisk a nikoliv o zájmy svých konzumentů. Pokud člověk
mediální prostor souvisle pozoruje, je možné si všimnout, že masmédia
pustí jen ty informace, které už nelze zadržet a jinak cenzurují jak
můžou. Nesnaží se tedy o to, aby byl konzument informačně napřed, ale
pouze o to, aby si zachovala zdání důvěryhodnosti. Mezi
nejcenzurovanější témata patří samozřejmě informace o událostech z 11.
září 2001, o ideologii Nového světového řádu a jeho původu, o skupinách
typu Bilderberg, Rada pro zahraniční vztahy (Council on Foreign
Relations), Trilaterální komise, Bohemian Grove a dalších, ve kterých
dochází k plánování a implementaci N.W.O.. Neinformuje o tom, jakým
způsobem dochází k všestrannému, v současné době především
ekonomickému, ale i ideologickému zotročování lidstva. Neinformuje o
skutečných příčinách válek, zločinů, násilí a utrpení všeho druhu.
Neinformuje o tom, že existuje spousta lží a manipulací v různých
oborech vědy, především v lékařství, fyzice, zemědělství, energetice či
historii. V poslední době byla aktuální cenzura informací týkající se
zločinnosti církevních restitucí. Obecně podstatné je, že masmédia
informují kaleidoskopicky, tj. informují o jednotlivostech a nedávají
jevy do souvislostí. Usilují o to, aby lidé vnímali svět jako chaos, ve
kterém se nelze orientovat a ve kterém tak nemá cenu o něco usilovat,
např. o změnu politického systému nebo ekonomického chování. Nemají
zájem o to, aby lidé začali chápat podstatu problémů současné
společnosti a především usilují o udržení člověka v materialistickém
světonázoru. Česká masmédia speciálně cenzurují informace, které by
nějak výrazně kompromitovaly osoby kolem Václava Havla a celý tzv.
sametový podvod, a takové, které by zpochybnily legitimitu současného
politického a ekonomického systému a důvěryhodnost osob, které tento
systém reprezentují. Cenzurují alternativy současného společenského
uspořádání. Taktéž cenzurují umělce, jejichž tvorba je k současnému
systému kritická, pokud se nejedná o tzv. řízenou opozici, jako např.
Tomáš Klus. Omezují prezentaci názorů alternativních politických stran,
jako např. Piráti, Hnutí změna, či Svobodní. Absolutně cenzurovaní jsou
lidé, kteří vykonávají tzv. alternativní např. léčitelské či
psychoterapeutické profese založené na duchovním chápání světa. Zkrátka
masmédia dělají všechno pro to, aby udrželi současný mýtus o tom, že
žijeme v demokracii, že elity tohoto světa dělají pro veřejnost to
nejlepší, jsou ve svých pozicích právem, že není třeba přemýšlet nad
tím, jak tento systém změnit a že katolická církev má jediný správný
názor na duchovní otázky. Naopak, pokud se někdo vyjádří kriticky např.
k legendě o Václavu Havlovi, sametové revoluci, k procesu privatizace,
či k materialistické vědě a hrozí, že by měl nějaký vliv, tak začne být
českými masmédii vydáván za extrémistu, případně za blouznivce či
konspiračního teoretika. To, čeho se vládci českých médií nejvíce bojí,
je otevřená diskuze o vlivu židovské komunity na českou, potažmo celou
západní kulturu. Např. tzv. Protokoly sionských mudrců obsahují tvrdě
cenzurované myšlenky. Z tohoto důvodu se česká masmédia tolik zaměřují
na pseudo-ochranu menšin, v našem případě především romské. Díky tomuto
pozadí jsou vztahy mezi etniky v České republice velmi deformovány,
vzniká extrémní napětí mezi jednotlivými komunitami a není možné
dosáhnout nějaké přirozené rovnováhy. Etnické konflikty jsou uměle
podporovány dle strategie rozděl a panuj. Obecně lze říci, že existuje
celá skrytá historie, aneb jak se říká, dějiny píší vítězové.4) Jak je možné, že se masmédia
shodnou tak jednomyslně v tom, že některým tématům se vyhýbají,
přestože mají jiné majitele?

Je to způsobeno v zásadě dvěma faktory. Jednak jde o to, že masmédia
velmi často přejímají zprávy z tiskových agentur, kterých už je
podstatně méně, než koncových médií a pak přejímají zprávy od sebe
navzájem. Informace z jednoho zdroje se tak snadno šíří do všech médií.
A za druhé jde o to, že i pracovníci v masmédiích jsou loajální k
systému, který jim umožňuje prestižní zaměstnání a jistotu výdělku.
Masmédia, ať už korporátní nebo veřejnoprávní jsou obvykle hierarchicky
řízená, takže na jejich činnost má vliv poměrně malé množství lidí, tj.
ředitelé či majitelé. Když se pak podíváme na majitele a manažery médií
v západní Evropě a USA, tak jsou to často účastníci setkání
Bilderbergu, či CFR. Obraz světa, který tedy masmédia prezentují, se
shoduje proto, že je pojí stejný zájem, tj. udržení vlastních pozic v
současném systému. Jak mohou vypadat masmédia, pokud jsou nezávislá na
struktuře N.W.O., můžeme vidět, pokud budeme sledovat např. televizní
kanály Russia Today nebo íránskou Press TV (jenž jsou zároveň postupně
vyřazovány z nabídek evropských satelitních a kabelových sítí) a nebo
některé jihoamerické stanice, tak se dovíme nesrovnatelně více o
tématech, která naopak západní média cenzurují. Nesmíme však
zapomenout, že tato média zase cenzurují mnohé o tom, co se děje u nich
doma, tj. v Rusku nebo Íránu.

Na závěr je asi vhodné připomenout, že konečným soudcem je vždy
konzument médií. Věřím, že lidstvo se postupně probouzí a čím dále více
lidí chápe, že je třeba se dívat na informační prostor kolem nás z více
úhlů pohledu, že je třeba používat kritické a zároveň nepředpojaté
myšlení a že pravý smysl dává život v Pravdě a nikoliv v iluzi, ať už
jsou tvůrci iluzí masmédia či církve, které roli masmédií vykonávaly v
předchozí epoše dějin.

Část časopisu Kereky s rozhovorem ke stažení:

https://dl.dropboxusercontent.com/s/7z3zplqyuv75gw5/kereka-2014-1-rozhovor-J-K.pdf
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!