17.listopad v České kolonii pro monopoly – část 2.

usA1Ekonomická transformace do kolonie
Česká i Slovenská republika jsou trosky, co se týče výkonů domácí ekonomiky (když nepočítáme HDP zahraničních firem jako demagogové v médiích) a soběstačnosti v základních prvcích nejen potravinářství, ale jako např. ropa, ocel. Ročně se do Česka doveze 5 500 000 tun ropy, většinu si dopravují kapitálové podniky.

Česko potřebuje okolo milion tun pro udržení infrastruktury, tuzemská výroba nepřesahuje 130 000 tun. V roce 1990 jsme byli přitom v oceli, uhlí, potravinářství soběstační a ropa se dovážela ze SSSR v rámci Československo-Sovětského spojenectví za velmi výhodnou cenu. Neměli jsme pochopitelně velké obchodní svazky se západní Evropu. V roce 1990 jsme byli od Východních spřátelených trhů odtrženi (také z důvodu, aby se RVHP rozpadla) a naše měna byla devalvována čtyřnásobně. V logice národních zájmů by bylo orientovat se na domácí trh a udržení hospodářské soběstačnosti. Místo toho byla vychvalována proexportní orientace a došlo k úplnému otevření ekonomiky západnímu kapitálu, který se zde choval jako v samoobsluze. Domácí produkce se musela potlačit, neboť západní kapitál pro ní neměl odbyt, ale lacině skoupil devalvované národní vlastnictví. Tím jsme se vydali na obvyklou cestu kolonií, kde skutečně slabá ekonomika jen vyrovnává nebo trpí rozdíl mezi směnným kurzem své měny a kurzem parity kupní síly. V zájmu vyrovnávání zahraničního obchodu se lacino vyváží a občané jsou nabízení kapitálu jako levná pracovní síla. Otázka, kterou jsme si měli klást v roce 1989 neměla být, co nám může nabídnout zahraniční kapitál, ale co můžeme nabídnou my jemu (ač mu nic nedlužíme). Státu dnes nezbývá než lákat tento zahraniční kapitál a místo sociálních jistot, budovat jistoty pro tento kapitál a jeho monopol, aby vůbec v této kolonii investoval. V našem případě se však nejedná o klasickou kolonii ve smyslu zaostalé země, která nemohla produkovat a nikdy nedosáhla této úrovně, ale země, které byla cíleně ničena. Bilance zahraničního obchodu byla dlouhodobě od převratu negativní, i když se ohromné hodnoty ze země vyvážely. Koruna byla proti marce i dolaru podhodnocena, zahraniční kapitál se lacino zmocňoval národního majetku a levně likvidoval naše výrobní kapacity, abychom mu nemohli konkurovat. O tomto katastrofálním vývoji a jeho následcích vlády věděly, ale šířily vyloženou demagogii ve snaze učinit situaci neprůhlednou.

Situace byla velmi neprůhledná i kvůli málo známému faktu. To k čemu během let 1991 – 1993 došlo říkám ,,zákulisní reforma“. Kromě transformace jako takové potřeboval silný kapitál, někdy zatím jen politicky (ne ekonomicky) zastoupený, pohltit především také finanční prostředky v rukou lidu. Ty tvořily nemalou část společenského jmění, ale nebyly vtěleny do privatizovaného národního majetku. V Sovětském svazu, v lednu 1991, v důsledku peněžních reforem byla postižena kupní síla natolik, že byla vytvořena umělá chudoba, včetně hladomorů v některých svazových republikách Deregulace ekonomiky způsobila ztrátu desítek milionů pracovních míst. Podobný, i když ne tak drastický postup proběh ve všech postsocialistických zemích. U nás to byly například Harvardské fondy. Bylo by naivní se domnívat, že šlo o ,,obyčejný byť obrovský podvod“. Mnoho i oficiálních pramenů ukazuje na jasnou kooperaci rozvědky, politiků a tunelářů. Šlo tedy o řízenou operaci. Rozvědka sehnala potřebné lidi (jako např. Kožený), politici jim poskytli oficiálnost (např. Klaus) a důvěryhodnost, stejně jako média. Tyto uskupení se staly motory privatizační akumulace kapitálu a tím koncentrace moci do rukou úzkých skupin. Jednak nahnali do privatizačního molochu přes mediální propagandu jen u nás miliony lidí. Tito lidé potom své ,,kuponové knížky“ vložili na předem připravené fondy. A peníze zmizeli v nenávratnu. U nás to byly především známé Harvardské fondy, ale v ostatních zemích to bylo obdobně. Je cynickým faktem, že právě profesoři s tituly z Harvardu ,,pomáhali“ v ruských reformách, takže symbolické pojmenování sedí – Harvard, symbol západního lesku. Odhadovaná škoda se pohybuje u Harvardských fondů od 60 do 100 miliard korun (dnes v přepočtu asi 600 miliard korun). 600 miliard korun (plus slibované zhodnocení) by dalo mnoha lidem značné ekonomické možnosti. Mohli by zakládat družstva (mnoho jich to plánovalo), udržet kolektivní participaci. Jenže tím by se stala značná část společnosti ,,mostem“ mezi vrstvami a ,,hrozila“ by vlastními politicko-ekonomickými možnosti a nárokem na společenské rozhodování, přičemž by se k ostatním necítila tak antagonisticky jako dnešní mizející domácí podnikatelé, kteří jsou hlásnými troubami asociálního jednání. I tak však vznikla, už jen z hřejivé ideje kolektivnosti a spolupráce některá družstva. Můžeme vzpomenout na Kampeličky. A co se nestalo? Staly se terčem politicky krytých tunelářů. V kontextu s tím, jak se současné vlády, prorostlé s kapitálovou mocí, staví ke kultuře a dalším společenským věcem (viz. další část článku) naprosto nepřátelsky, i když přímo neohrožují jejích třídní zájmy, je ještě zřejmější, že je jejich ostře proti-demokratický a protilidový kurz jejich konceptem, nikoli dílem arogance, jak nám režim namlouvá. Demokracie, v jakékoli formě, která je založena na společenském porozumění, spoluprácí či participaci, je pro ně nepřípustná.

Ekonomika se stala téměř otevřenou (poměr exportu k HDP 80%), což znamená její totální závislost na obchodních tocích a vývoji cen. Kromě průmyslu bylo poškozeno i zemědělství a zničena potravinová soběstačnost. Nikdy nelze říci, kdy dojde k (a jak rozsáhlé) celosvětové potravinové krizi, která již začíná v zemích třetího světa, kam nám kapitál přenesl výrobu. Soběstačnost v zemědělské produkci by tak měla být samozřejmostí. Od 1989 do roku 1996 se zvětšil rozsah neobdělávané půdy v ČR 24krát, asi 600 000 ha zemědělské orné půdy leželo kladem a zarostlo plevelem. Využívání půdy bylo provázeno jejím nebezpečným poškozováním. Ohrožovala ji eroze (v ČSFR dosahovala v roce 1986 53 %, ve světě asi 40 %, ale v roce 1999 už téměř 100 %). Oproti obchodním společnostem, které v roce 2000 vykázaly hospodářský výsledek ve výši 1,9 mld. Kč a oproti družstvům, s výsledkem 1,3 mld. Kč, dosáhly podniky fyzických osob 177 mil. Kč. Vcelku to představuje 1000 Kč na 1 ha zemědělské plochy(z.p.), zatímco v letech 1984-1988 činil zisk na 1 ha z.p. u státních statků od 1 100 do 1 700 Kčs a u JZD dokonce od 2 100 do 2 800 Kčs.

24 krát se v tomto období zvýšil rozsah neobdělávané orné půdy, z 3,6 na 86,5 tisíce ha.

Snižovala se biodiverzita krajiny.

Už v letech 1989-1996 klesla produkce ČR (v %)

v obilních jednotkách o 7,9
stav skotu o 46,3
výroba mléka o 38,0
výroba masa
hovězího o 40,1
vepřového o 11
drůbežího o 10,6
produkce ovoce o 35,8
zeleniny o 2,5

Počet pracovníků v zemědělství poklesl o 60,3 % (o 311,4 tisíce osob).

 

Zemědělská výroba zůstává v Česku permanentně ztrátová. Zatímco deficit agrárního obchodu se v letech 1999 až 2001 pohyboval pod 20 mld. Kč, v letech 2009 až 2012 už dosahoval v průměru 32,5 mld. Kč ročně.

Závislost na dovozu základních potravin neustále dramaticky rostla. Dřívější významné exportní agrární komodity se změnily na zboží, které je nutné dovážet, některé dokonce zanikly. Dovoz masa a masných výrobků stoupl z 2,2 mld. Kč v roce 1999 na 25,88 mld. v roce 2012. Ve spotřebě vepřového masa bylo v roce 2004 Česko soběstačné z více než 92 procent, v roce 2012 však jen na 52,9 %. U drůbežího masa byla v roce 2004 soběstačnost 88,3 %, v roce 2012 už jenom 68,8. Po uplynulých pětadvaceti letech je zemědělství na 60 procentech stavu z počátku transformace, na 25 procentech pracovních příležitostí a dováží přes 40 procent potravin.

Před rokem 1989 měla ČR nejhustší síť veřejné dopravy na světě. Po listopadu 1989 prořídla veřejná autobusová doprava a bylo prosazeno omezení husté sítě železniční dopravy. Drasticky byla zredukována veřejná doprava na venkov, kde přitom vážně ubylo obchodů, služeb, někde i zdravotních zařízení a základních škol. Málokdo vážně zvažoval důsledky rostoucí přepravy nákladů po silnicích Česka jako křižovatky Evropy. Na silnice byla přesouvána i dosud velmi výhodná doprava z vodních toků. Nad vodohospodářskými zdroji lidé, kraje ani obce nemají kontrolu. Jedním z důsledků změny vlastnické struktury v lesním a vodním hospodářství bylo, že se značně zvýšilo rabování lesů, dovoláváním se neomezených práv vlastníků. Bezohledným metodám vytěžování zisku bylo podrobeno dřevařství, které vyváželo nezpracovanou dřevinu do zahraničí. Ve velkém rozsahu byly privatizovány vodní toky, ale také rybníky a ziskovým účelům přizpůsobováno rybnikářství. Máte představu, kolik vodohospodářských zdrojů v naší zemi kontroluje zahraniční kapitál? Pokud vám tato informace není známa, vězte, že zahraniční vlastníci kontrolují většinu všech zdrojů pitné vody ČR. Argumentace, že peníze získané z prodeje nebo pronájmu přináší zisk, je jen zástupnou lží, neboť provozovatel tento náklad musí zákonitě přenést do cen vodného, aby byly jeho náklady pokryty. Ceny se mnohde vyšplhají i přes sto korun za jeden metr krychlový a světe, div se, občané platí stále víc, o to usilovněji se proto snaží šetřit, a čím více šetří, tím rychleji roste cena vody. Společnosti mající kontrolu nad vodními zdroji si cenu prostě zvednou. A protože jim bylo umožněno podnikat v naší zemi se strategickou surovinou, bez které se nikdo neobejde, a kde nebyly ze strany státu ani měst nastavené takové nástroje, které by cenu udržely na objektivní realistické hranici, mohou si jednoduše dělat, co chtějí.

Překotným tempem pokračoval proces koncentrace vlastnictví. Na rozdíl od zemí Západu nebylo třeba řady let i desetiletí, než by došlo k novému obratu od naivních představ vlastnické plurality k dalšímu posílení panství velkých vlastníků. Podle předpokladu, vysloveného v roce 2005, mělo mít Česko během několika málo let na 130 dalších obřích hypermarketů. Již v dané době v nich kupovala potraviny čtvrtina lidí (každý čtvrtý), stejný počet nakupoval v supermarketech. Supermarketů, hypermarketů a diskontů přesto stále přibývalo, zejména menších a ve městech s méně než 20 000 obyvateli. Zvyšovaly se zisky vyváděné z republiky. Pravicové i „levě středové“ vlády šetřily zvláště na mladých rodinách a důchodcích a na druhé straně byly velkorysé k finančnímu kapitálu. Rychle se poučily, že se od nich očekává podpora domácích a zahraničních podnikatelů a vlastníků na úkor příjmů, vzdělávání, zdraví, kultury bydlení a zabezpečení obyvatelstva, s důsledky v celkovém snižování jeho životní úrovně a životního způsobu. O postavení českých středních a malých podnikatelských skupin není dostatek důvěryhodných údajů. Podnikatelů vzniklo po roce 1989 asi na 1 milión. Jen pro čtvrtinu z nich však byla živnost hlavní pracovní činností. Malé i střední firmy měly, díky tvrdé konkurenci velkého podnikání, politice vlády, nedostatku financí i nezkušenosti v ekonomickém řízení, velké problémy. Byly vystaveny strukturální krizi, zvláště v některých regionech a byly ohrožovány i politickými tlaky. Z ideologických důvodů byla atakována družstva. Ve vývoji sektoru drobného a středního podnikání nastává už od roku 1993 stagnace, zůstává celkově slabý. Mnoho z drobných podnikatelů je neustále z trhu vytlačováno. Ve velké míře se objevují podniky, které žijí doslova jepičí život a někdy ani ambici na delší životnost nemají. Mnozí drobní podnikatelé odmítají dále riskovat a vracejí se raději do zaměstnaneckého poměru. Tolik k opěvovanému ,,svobodnému drobnému“ podnikání, z něhož funguje a to pouze za cenu velkých ústupků a nabízení dalších a dalších služeb za stejnou cenu (což vede ke zvýšenému vykořisťování zaměstnanců), pouze subdodavatelská síť. Například koncern Škoda Mladá Boleslav (v zahraničním vlastnictví) má 1190 subdodavatelů, z nichž 300 českých. Jde tedy opravdu o nepatrné podniky, které okamžitě zkrachují jakmile koncern omezí výrobu (nebo unikne s výrobou za levnější pracovní sílou Číny apod.). Malé podniky mají krušnou existenci i proto, že se část dostala pod tlak pouličního organizovaného zločinu. Čeká je krušná budoucnost, polovina jich beznadějně zmizí. Ostatní mohou přežít, pokud budou schopny nabídnout „lidský prvek“ – tj. prodlouženou pracovní dobu, osobní vztah k zákazníkovi, speciální služby (včetně donášky zboží).

trans

Kromě ztráty národního majetku skoro bez náhrady, jsme během 25 let odevzdali do ciziny ještě zhruba jednou tak velkou hodnotu. Jde o tisíce miliard, podle některých odborníků až 10 bilionů (včetně nelegálních zisků), tedy mnohonásobek rozpočtu celé republiky. Bylo zničeno přes 2500 velkých podniků, což je více než za Druhé světové války u nás a na Slovensku. Toto národní jmění bylo stoprocentně v domácím vlastnictví, takže celý jeho růst byl pořízen výhradně a beze zbytku z výsledků vnitřní práce občanů. Pokud zahraniční vlastníci v těch dobách uplatnili pod záštitou svých států nároky za poválečné znárodnění jejich majetků, všechny tyto požadavky byly mezitím na základě mezistátních smluv plně vypořádány (včetně Německa, Rakouska i USA). Tudíž mystifikace, pod jejíchž heslem začínala transformace, že se vracel ,,komunisty nakradený majetek“, je zcela lživá a jen kryla zločinecké plány vlád. Podniky podle antikomunistické propagandy údajně nefungovaly a nebyly efektivní.. V naprostém rozporu s tímto tvrzením je ale fakt, že čs. národní hospodářství ještě v roce ,,perestrojky“ 1989 vykázalo asi 150 mld. Kč zisku (tj. v přepočtu roční růst o 700 miliard) , čili nevídanou rentabilitu v průměrné výši 9,6 % (v ČR 10,7 %, v SR 7,1 %) z hodnoty základního kapitálu. V rámci toho banky a pojišťovny dosáhly 24,3 mld. Kčs zisku. Bez těchto dlouhodobých výnosů by samozřejmě nebyl uváděný vzrůst hodnoty národního majetku vůbec možný.

Tím věc ale neskončila, další zkázu vykonávala banka, která si přezdívá národní. ČNB držela dlouhodobě špatný kurz měny a když se začal zlepšovat, ČNB reagovala intervencí s cílem oslabit korunu a okrást lidi o úspory. Když byla většina národního majetku ztracena, začala privatizace státu. Za oběť jí padly nemocnice a další zařízení, v řadě případů v rozporu s Ústavou ČR a dalšími zákony, ale na to se nedbalo, jen se ceny zvýšily o úplatky. Zhoubný byl i prodej dolů, které dnes hrozí devastovat celé regiony sociálním kolapsem a stát je radši dotuje. Bezkonkurenčně nejhorší byla privatizace bank. Nejprve jim stát umožnil, aby se zadlužily /rozdaly peníze kamarádům a vekslákům/, potom je z našich daní oddlužil a krajně nevýhodně privatizoval. Zisky těchto bank odchází do zahraničí a daně zde neplatí. Bylo podáno tisíce trestních oznámení, ale Ústavní soud (který vznik z protiústavního puče) je ignoroval. Jestli existuje skutečné centrum politické moci u nás – není v parlamentu, ale v Radě ČNB, na postech tzv. ústavních soudů. Tito lidé nemají ani ponětí o tom, jak vypadá obyvatelstvo ČR a jeho život.

17.listopad v České kolonii pro monopoly – část 1.
51 Komentářů k 17.listopad v České kolonii pro monopoly – část 2.

 1. Jan Jinsky napsal:

  A taky byly levnější lokomotivy, když se za socialismu zdražily rohlíky :o)
  Ani jsem to nepřečetl, už na začátku je úžasný blábol. Prý jsme byli odtrženi od východních spřátelených trhů... Ony ty trhy SSSR totiž lehly a nebyly schopny platit. A naše super moderní výrobky jaksi na Západě nikdo nechtěl. takže především těžký průmysl padl na hubu. S přispěním divoké privatizace, o tom žádná.
  Ale tohle snad píše nějaký politruk v důchodu. To snad ani není možný! Takový děsný rudý kydy...

  • dan napsal:

   Když nerozumíš geopolitice a ekonomii, tak tu nefňukej. Je zajímavý, že když u nás chyběly spotřební výrobky, tak na Západ jsme je vyváželi a brali je všemi deseti. Mým cílem není oslava socialismu, ale konstatování 25 let vývoje. Každý dement ví, že posledních cca dvacet let (1965-1985) tu socialismus nebyl, byl to deformovaný státní kapitalismus, který se musel rozpadnout... Pokud tomu nerozumíš, běž brečet jinam nebo zpátky do školy. Pořád ale lepší státní kapitalismus, než současná kosmopolitní srač.a a ještě jim posloužit jako potrava pro děla, což na nás chystá SSA

   • Jan Jinsky napsal:

    A jaké to výrobky se vyvážely na Západ? Bylo jich menšina. A vyvážely se, aby stát měl devizy. Takové podniky přežily. Ale ty orientované na Východ padly. A jestli tomu režimu budeš říkat státní kapitalismus nebo socialismus je fuk, byl to prostě režim, který nepodporoval jakýkoli rozvoj, podnikavost. A podle toho dopadl.

    • Calembredaine napsal:

     Svoji blbost Jenyku bys moh vyvážet nejen na Západ!Jeď tam, třebas tě tam angažují jako kašpárka do zahrádky nějakýho vobřezanýho mamonáře:)))

    • Frantisek1 napsal:

     Pane Jinský, tak trochu vám rozumím, ale musíte si uvědomit, že Západ tak trochu fixloval. Už tehdy (nejen dnes) tiskl nekryté papírky. Jejich hospodářství se hroutilo a pád Východní evropy jen oddálil jejich kolaps. Nebo si myslíte, že nyní nejsme protektorátem a kolonií na generování zisku?

     • Jan Jinsky napsal:

      Nemyslím si, že jsme kolonie. Myslím si, že to není fixlování západu, ale tuhé plánování a nezájem lidí, které složily minulý režim. Tak jak byl nastaven, preferoval průměrnost. Jakákoli iniciativa byla nežádoucí. A podle toho to dopadlo.

   • Divenká Prostá napsal:

    Moc děkuji za výborný článek, tolik historie, bez ideologického balastu. A s tím patologickým lhářem "jinským" se netrapte, jsou to projevy zabedněného prorežimního imbecila a k tomu ještě účelového. "Pecunia non olet" (Titus Flavius Vespasianus).
    Werich řekl "Kdo se narodil jako blb, umře jako blb" a podle všecho musel jinského znát osobně :-)

    Máte pravdu, v České republice se začínají stále výrazněji projevovat rozdíly mezi bohatými a chudými. Podle mého názoru se tak prakticky projevuje početní oslabování střední třídy. Ta v každé zemi představuje určitou pojistku finanční a sociální stability. Podle Českého statistického úřadu je v české republice kolem 850–900 tisíc lidí, kteří žijí na hranici oficiální chudoby. Tohle je fakt. Prý "komáři to mastili 40let" ale pravdoláskaři jsou sotva za půlkou a už není v naší zemi co podělat a, jak už delší dobu známo, ani voda nám nepatří. Tím je vítězství pravdolásky dokonáno.
    Jen bych pro nepamětníky a zapomínatele doplnila, že Český zlatý poklad nám anglosasové dlouho nechtěli vrátit kvůli nevyrovnaným závazkům vůči majitelům znárodněných továren. Těsně před sametem to republika zaplatila a poté nám byl zlatý poklad vrácen zmenšený téměř na polovinu po odečtu výše uvedených položek. Dokonce se uvolnil prostor pro válečné reparace (ČSSR byla jediným státem, který přestože se zúčastnil vítězného boje, nebyl odškodněn ). Torzo zlatého pokladu bylo vyhandlováno v devadesátých letech za německé pokladniční poukázky , o reparacích se výměnou za metály pro naše lokaje přestalo mluvit a naše pokladna dnes má 2 biliony Kč dluhu. Co se nepodařilo nacistům vydrancovat za války , to jsme šmelinářům rozdali po sametu... A to se musí náležitě oslavit.

    • Jan Jinsky napsal:

     Dívenko - prostě jsi zapšklá nebo zapšklý. Občas o sobě píšeš v mužském rodě. Ale to je jedno.
     Prostě dobře už bylo a teď všechno stojí za houby. To je tvoje mantra.
     Naštěstí většina lidí to vidí jinak, takže ti zbývá jen tady žehrat na to, jak bylo za socialismu spravedlivě a levně :o)

   • Malin Gars napsal:

    Obsáhnout tak široké téma, bez klíčování jednotlivých souvislostí, jednoduchými úvahami nelze ... vždy se najde hromada informovaných oponentů, kteří budou racionálně argumentovat proti ...

   • Reformy zdola.cz napsal:

    Ahoj Dane. Malé zamyšlení o uzavřeném kruhu EKONOMICKÁ SITUACE - EKONOM - STUDIUM EKONOMIE- NÁKLADY NA STUDIUM - DAŇOVÁ ZÁTĚŽ - OBČAN - EKONOMICKÁ SITUACE. Nevím, do jaké míry je dnes studium ekonomie hrazené z daňové zátěže. Osobně jsem si nevšiml, že by to množství ekonomů, vystudovaných za peníze občanů pro daňové poplatníky něco pozitivního dělalo. Tvé studium by podle mě daňový poplatník platil rád. DÍKY!

    Opravdu dobrý přehled běžně nedostupných a veřejně nezveřejňovaných údajů, potřebných k pochopení reality dnešního stavu. Moje kritické myšlení má práci na měsíc. Jsi ochoten pomáhat v oblasti návrhu dlouhodobě udržitelného monetárního systému? Díky za odpověď. info@reformyzdola.cz

  • dan napsal:

   Jinak jsem studentem vysoké ekonomické, pokud myslíš, že jsem politruk v důchodu. Psychologii sice nestuduji, ale tipl bych si Tě jako zastydlého ušlápnutého člověka, který dělá ramena, aby zakryl že uvnitř stojí za starou bačkoru. Takových je z toho si nic nedělej, takových už ,,demokratický" Západ pozabíjel hochu celý hromady. A budou další, vidím, že jako milovník Západu jistě poběžíš do první linie s fotkou Havla.

   • Jan Jinsky napsal:

    Tak studuj a uč se moudrým býti. Mně je 50 a pracuju v IT jako vedoucí pracovník. Já vím, že mi to tiu nebudou věřit, ale jsem v pohodě. Jen mně dere, jak se tady svorně přikyvuje všemu z Ruska, jak už dobře bylo atd. Prostě vám to tu trošku provětrávám. Jinak byste si tu lebedili a ani nepřemýšleli nad tím, jaké krávoviny se tu občas sesmolí.
    Ale jestli jsi student, tak beru, že máš revoluční názory, tak to má být.

    • dan napsal:

     Ale nikdo (až na pár zarytých jedinců - pravda) tu Rusko nechválí. Jde mi (mluvím za sebe, nejsem ,,Putinofil") jen o to, aby lidé prozřeli a nestrčili hlavu do chomoutu války a prohlédli současnou ekonomickou krizi, která rozhodně nekončí - ba naopak začíná. Putin zdědil, co zdědil (90.léta v Rusku byla skutečná hrůza) a Rusko je stále v neokoloniálním stavu, má 20 milionů feťáků a podobné radosti. Nejsem zastáncem Ruské oligarchie, ale nebudu podporovat expanzi té Západní (všechen lesk stojí na hliněných nohou dluhu a likvidace planety), což může skončit válkou. Tohle není obyčejná krize. Pokud nejste sebevrah, pokud máte rodinu a děti, neměl byste z toho radost - věřte. Pokud se nevzpamatujeme, nemusíme skončit dobře.. my všichni. Jak by řekl jeden ,,slavný" americký konzervativec (McCarthy): ,,Pokud zůstane naživu jeden Rus a dva Američani, tak jsme vyhráli".

     • Jan Jinsky napsal:

      Já taky nežeru všechno co přichází ze Západu jako super. Kapitalismus je založený na důvěře v budoucnost - já ti půjčím a ty mně vrátíš o něco víc. Takže to je samozřejmě založené na neustálém růstu. Což se jednoho dne vyčerpá.
      Ale komentoval jsem váš článek. To s východními trhy prostě není pravda. SSSR lehlo, uzbrojeno, uplánováno pětiletkami k smrti. nebylo kam dodávat. Takže došlo k velké krizi a zavírání podniků. K tomu kupónová privatizace, která zničila hromadu podniků, protože byla k ničemu - žádný kapitál nepřinesla.
      S tou válkou bych to tak neviděl, každému je jasné, že další světová by byla návratem do feudalismu v nejlepším případě, v tom horším do doby kamenné.

     • Jiřina Hana napsal:

      ...moc hezky jste to napsal,díky...

     • Jiřina Hana napsal:

      ...moc hezky jste to napsal,díky ...sice jsem to psala Vám, ale koukala jsem spadlo to Janu Jinskému

     • Vlad napsal:

      Dobrá práca... to že utrpenie a hrôzy vojny nám začali klopať na dvere, nie je náhoda. To že je to tak blízko, začína ľudí prebúdzať.. Záleží na tom koľko ľudí si to uvedomí. Afrika, Blízky Východ alebo Južná Amerika sú predsa len trošku od ruky, Juhoslávia bola už bližšie a blízko je tiež Ukrajina. Je potrebné skutočnosti skúmať kriticky a detailne a svoje poznatky publikovať. Argumenty sú dôležité a potrebná je aj oponentúra. Mainsteamové ktitické a objektívne bohužiaľ nie sú, to je fakt ktorý sa dá dokázať veľmi ľahko. Všímajme si čo sa deje v našom bezprostrednom okolí. Napríklad "spontánne" občianske aktivity (nepokoje, demonštrácie) sa stali platnou zbraňou na rozvrat krajiny a je až neuveriteľné ako ľahko sa to dá aplikovať (pozrite si podrobnejšie dôvody, ktoré viedli v Kyjeve k Majdanu).

    • Jiřina Hana napsal:

     ...pracujete jako IT pracovník? Tak napište jaké hodnoty vytváříte Vaší prací??? Kdo Vás za tu práci platí a na úkor koho??? Děkuji za odpověď...

     • Jan Jinsky napsal:

      Zajišťuji, aby ve firmě běžel její účetní a logistický program, aby mohla vyrábět, prodávat, atd.
      Pak mám projekty - čili, aby firma mohla konkurovat a měla IT na potřebné úrovni.
      Takže vytvářím hodnoty v oblasti konkurenceschopnosti firmy, snižování jejich nákladů, orientaci na trhu atd.
      Platí mně firma a zřejmě z toho, co se jí podaří prodat. takže na úkor našich nebohých zákazníků.

     • Mirda napsal:

      Jinsky lže, není to žádný IT-odborník (internet snese vše) ale obyčejný trol který nonstop, od rána do noci, kontroluje tento web a kazí jakýkoliv pokus o diskusi. On pracuje ZDE.

     • Jan Jinsky napsal:

      Mirdo, ja fakt diskutuju k tematu. Pa

    • Calembredaine napsal:

     Jé my jsme vrstevníci, Honzyku! Tak to bys už měl začít poalu dostávat rozum, chlape! Jsem to bral tak, že jsi nějaká ta vomladina co chodí na akce fejsbůkový "vejce pro Paroubka" a pod. Ty vole jeden přitroublej, já v 87 utek z armády! Byl jsem u PVO na čáře. Původně na štábu jako zdravotní Céčko, ale z politických důvodů mě vyhodili! Jsem si myslel že kvůli tátovi, že měl zrušený členství v partaji od roku 70, ale on zůstal sloužit, sice coby "věčný major", ale přeci jen byl rozdíl "zrušený člentví" a vyhození z partaje. To asi víš. Nakonec jsem zjistil až po letech, že to bylo jinak! Mě udal kamarád ze msty, že jsem mu pákrát rozsekal ciferník. Udal jak jsem hajloval na školních výletech a hrál si na Mussoliniho a chválil reagana, že dal na hrob esesákům v západním Německu věnec apd. Tak mě sundali a já chodil na "špak". Tam si musel stát jak debil v budce a zapisovat espézetkuy aut co projížděly kolem - šlo o hraniční pásmo. Jednou se vracel cikán Miko z Pardubic ze cvičných střeleb a že mu zbylo pár slepejch! Tak jsme si chtěli zastřílet, když kolem jel nějakej debil a že jsme mu vzbudili dítě na zadní sedačce ajel nás udat deveťákovi! No a deveťáka měl můj velitel roty. Tak mě strhal knoflíky na uniformě a poslal ať si je na rotě přišiju a pak že mám nastoupit do služby za kolegu jako trest. Já tam nechal vkaz ž se "jdu vysrat" a odešel jsem do lesů - že bu´d dojdu na čáru nebo ne, ale rozhodnutej že se už nevrátím! Po dvou dnech jsem toho měl dost a šel na nádraží, kde mě zajistila hlídka,páč už po mě pátrali. Kontráš se moh posrat - že co jsem si to dovolil atd. A já mu řek že se cejtím pronásledovanej režimem. Dal mi paír a tužku a když zjistil že umím na stroji (mám ekonomku), tak i stroj mi poskyt, abych mu to sepsal! tak jsem mu to nadnal, že ne revoluce, ale dolary jsu lokomotíva dějin, že Lenin kecal a imperialsimus že zvítězí na celým světě! Řek mi jen, že mě otec špatně vychoval. Táta měl naštěstí z doby kdy byyl v armádě určitý kontakty a tak zařídil, že jsem moh z vojny odejít na nervy (ale stálo mě to čtyři týdny pobytu v plzeňský úvéence na uzavřeným oddělení psychiatrie, kde nás bylo spousta "simulantenbade" všech hodností!). Mezitám jsem ale taky strávil 14 dní ve vojenský base za ten útěk rozkazem velitele brigády! A pitomci - tehdejší kámoši mi psali, že prej se nesmím zabývat abstrkatníma věcma a bej víc užitečněj pro společnost! No jo jasně! Kariéra, bolševik nebolševik! A teď si představ, že tyhle hovada jsou dnes velká antikomo! Dneska! Kdo nadává je u nich bolševik a má jít do KLDR! Sajrajti - kde byli tenkárt? Bych jim ty jejich dopisy nechal sežrat veřejně! Oni dneska jsou komunistobjci! A tenkrát dělali kariéru .. proto je nenávidím! A jestli někdy ňákýho tkovýho parchanta "dnesantikomouše" dostanu do spárů, rozsekám ho na nudle, si piš!

    • Mirda napsal:

     Lžeš. Od rána do noci kontroluješ tento web a kazíš jakýkoliv pokus o diskusi. Jsi obyčejný trol.

    • Bubo napsal:

     Vážený IT, be so kind, a pochopte, že k "prasárně" 90. let se člověk nemůže stavět jako vy - jako blb. Zvláště, když ty důsledky stále trvají.

  • Tykva Bukvatyr napsal:

   A taky byly levnější lokomotivy, když se za socialismu zdražily rohlíky :o)
   Ani som si neprečítal, čo si napísal, hneď od začiatku je to úžasný blábol.

 2. jedna napsal:

  Výborný článek. Velmi důležitá by byla seriozní statistika, čím se u nás lidé vlastně živí, to nemyslím ironicky. Čím se živíme? Vidím lidi zaměstnané v pitomých službách, obchodu, věčném obchodu každý s každým. Zaměstnanci přepracováni, protože dělají za 2 - 3 lidi, ostatní na úkor toho bez práce. Brno je narvané studenty, ale čím se do budoucna uživí oni?--Situace popsaná v článku je jasně předrevoluční.
  Potřebujem opozici makroekonomů...ach jo.

 3. dan napsal:

  Pětiletky fungovaly dobře dokud nepřišli reformátoři a nezačaly čachry. Jak by jinak bylo možné tohle:
  Již v roce 1960 Sovětský svaz socialistických republik zaujímal:
  1. Místo ve světovém školství, nejvíce vydaných knih
  1. Místo v těžbě uhlí, železné rudy, koksu, výroby lokomotiv, cementu, těžbě dřeva, produkci vlněné tkaniny, cukru, másla a dalších
  1. Místo v tempu ekonomického růstu v historii vůbec (11% za rok!), při udržení vysokých standardů pro obyvatele (10% roční růst národního důchodu, např. auto si mohl dovolit každý, což bylo na tu dobu nemyslitelné – zvláště na západě)
  1. Místo v technologickém rozvoji vědy (viz. lety do vesmíru)
  2. Místo v ekonomické síle (oproti USA, které vykořisťovaly desítky zemí)

  • Jan Jinsky napsal:

   Nesouhlas. tempo růstu v SSSR bylo vysoké, protože začínali z velmi nízkého základu. technologický rozvoj vědy - vrhli vše na vesmír a hlavně rakety, aby udrželi strategickou rovnováhu ve zbrojení. Elektronika, lékařství, lehký průmysl - to vše zaostávalo.
   A to prvenství v železe, cementu atd bylo fajn, ale rozhodující byl technologický pokrok. A tam to projeli.

   Zásadní problém SSSR a satelitů byl v tom, že se vyrábělo podle plánu, nikoli podle toho co trh chtěl. A protože podniky nepatřily nikomu, nebyla iniciativa (nemyslím jednotlivé případy, ale obecně) - prostě to vedlo k tomu, že lidem bylo jedno jak pracují.

   • Frantisek1 napsal:

    Jenže ten technologický pokrok byl vytvářen mozky celého světa, které přepláceli díky tisku nekrytých papírků. Takže podvodem. Nakonec při hodnocení obou ekonomických systému skončíme u banksterů a jejich NWO agendy, jak se sluší u názvu tohoto portálu. Myslím, že ekonomičtí analytici v Sovětském svazu trochu zaspali, že neprohlédli ten podvod finančníků. Nechali se vyčerpat tiskárnami FEDU. Což trvá doteď. Proto uměle vytváří válečnou hysterii. Tisknout se nedá donekonečna.

    • Mirda napsal:

     Ale dá, zdroje surovin a otroků je ještě dost, stačí si vzpomenout kdo a za kolik zažehnal ukrajinský problém. Když ovládnou celý svět a nechají si jen tu "zlatou miliardu", pak to bude všem jedno.

   • Calembredaine napsal:

    Ale žádnej "trh" NIC nechce, to jsou jen židácký žvejky! Trh je slovo! Můžeš si s něčím trhnout, ale chtí to musí mozek! A aby číkoliv mozek něco chtěl, musí se zpracovat! K tomu slouží různý metody masový manipulace a debilizace. apř. reklama - ať ekonomická nebo politická, na individuální bázi pak všelijaký "pobídky", kterým se rovněž říká korupce atd. atd. To židáci uměli! Vlasntě na tom založili svou evoluční výhodu. Pak už jen stačilo to protlačit přes odpor régime anciente a měli zelenou, jenž na úkor expolatace planety a zombirizace většiny lidstva.

 4. JJ49 napsal:

  Naprosto se ztotožňuji s článkem popisujícím rozkradení majetku našeho státu! Náprava je ovšem ve hvězdách, vzhledem k hlupákům, kteří stále ještě věří tomu, že hadrová "revoluce" přinesla svobodu a prosperitu.Člověk musí bejt asi hodně tupej, když nevidí šílené narůstání státního dluhu a jaké hodnoty mizí kdesi v cizích kapsách v zahraničí! Naprosto nesouhlasím s tím, že východ prohrál studenou válku. Byla to jen stupidní omezenost a neschopnost Brežněva, který už tenkrát měl šanci se stát světovým lídrem, jenomže on nevěděl co s tím, tak to přenechal západu, který se rozkradením nejen Československa postavil na nohy! Byl to ten "neschopný" východ, který svou "chudobou" poskytl kapitalismu dalších několik desetiletí života. Ale doufám, že tentokrát to Rusko ustojí! Podle ksichtu Ohamby na G20 tomu už věřím!

 5. Divenká Prostá napsal:

  Přemýšlejte, vnoučci, přemýšlejte.
  Váš děda a vaše bába, stejně jako já, zásluhou vás mladých budou mít v nejbližších letech hluboko do peněženek. Po prvních náznacích je jasné, že jim nebude v plné výši valorizován důchod, že začnou více platit za potraviny vlivem zvýšení DPH a zvýší se jim poplatky u lékaře, v nemocnici, ceny za léky, dále nájmy a kdoví co ještě, aby se naplnila prázdná státní kasa. Ta kasa, kterou rozkradli tuneláři, zloději a vyvezli ji do daňových rájů, či jinak zašantročili. Umožnili jim to provést i vaši dnešní obdivovaní, včetně Miroslava Kalouska, Karla Schwarzenberga, Petra Nečase a dalších. Platit dluhy by tedy měli oni a jejich přátelé!
  My, dědové a báby, jsme nic špatného neprovedli. Většina z nás začínala manželský život od píky. Postupně jsme si za vydělané peníze v socialismu, kterému se dnes nemůže přijít na jméno, pořídili většinou družstevní byt, chatu, garáž a auto, a to bez velkých půjček či dluhů. Vynaložili jsme na to všechno, přibližně 300 tisíc Kčs. Kapitalistická společnost z nás udělala škrtem pera a přehodnocením tržních cen milionáře. To, aby se mohla chlubit ve světě, co dokázala, a vám plést hlavu srovnáváním nesrovnatelného.
  Dnes má byt v brněnském paneláku našeho typu hodnotu 2,5 milionu Kč, chata 600 tisíc, garáž 250 tisíc a auto po amortizaci 80 tisíc. Jsem tedy i já milionářem. Mohl jsem tedy stejně jako ostatní po 43 letech práce klidně žít a poctivě nabytý majetek vám předat, abyste měli začátky vašeho manželství usnadněné. Kromě majetku jsme, vnoučci, ještě i kulturně žili, sportovně se vyžívali a projezdili i kus světa. děti jsme si pořídili bez otálení. Vašim mnoha mámám a tátům jsme dali vysokoškolská vzdělání a mnohdy totéž sobě dálkovým studiem.
  Nic jsme tedy nenakradli a nic jsme nedostali zadarmo. S penzí od příštího roku již nevystačíme. Proto zřejmě začneme, dle doporučení pana prezidenta Václava Klause, majetek rozprodávat. Tak se asi stane, že za zbytek života vše uspořené použijeme k přežití. Vy, zásluhou vítězství ve volbách, od nás již nemůžete nic očekávat. Horší je to s těmi, kteří se mohou spolehnout jen na penzi. Čeká je trudný osud, ponižování, někdy i posměchy a obsazování míst pod mosty či jinde.
  Ti méně odolní si sáhnou i na svůj život.
  Dopředu vám sděluji, že se budeme bránit dostupnými formami a hájit sociální vymoženosti vybojované našimi předky. Nedopustíme, aby jejich oběti byly hanobeny dnešními zbohatlíky a zloději.
  Vy ovšem musíte začít šetřit hned. Nejen na byt, ale i na další zaváděná opatření. Věřím, že se brzy oženíte. Kromě holých zdí za 2,5 milionu Kč, získaných z větší části na hypotéku, budete potřebovat nábytek a další vybavení domácnosti, včetně auta. Věřím, že brzy přijdou i děti. Sníží se pro ně porodné, rodinné přídavky, prodraží se návštěvy u lékaře a v nemocnici. Budete muset začít šetřit na studia vašich dětí. Budete muset také začít šetřit na svůj důchod a na dosud neznámé položky negativního vývoje společnosti. Práci však vám nikdo negarantuje a garantovat nebude. Nikdo vám negarantuje ani dochování našetřených peněz na důchod. Garantuje se vám za to pozdější odchod do důchodu.
  Takže - vyhráli jste?
  Já tvrdím, že jsme prohráli všichni, s výjimkou vrchních deseti tisíc.
  Podívejme se spolu ještě za hranice naší vlasti, abychom pochopili, že dluhy plodí kapitalismus a ne levice. Největší dluhy mají USA. Na hlavu připadá více než jeden milion Kč. Tam nikdy nevládla levice. Pokračují Irsko, Španělsko, Anglie, Německo, Francie a ostatní státy, které nepatřily do společenství socialistických zemí. Mezi ně proniklo pouze Maďarsko. Je to náhoda? Ne, nikoliv. Je to přirozený jev kapitalismu, kde téměř každý včetně států žije na dluh.
  Na ještě jednu věc vás musím upozornit. I po všech sociálních škrtech zůstane státní kasa poloprázdná. Postará se o to vámi preferovaná vláda a parlament. Urychlí vyplacení odškodného církvím, sudeťákům, šlechtě, a to v tržních cenách nadhodnocenými úroky a v neodůvodněném rozsahu. Brzy bude chtít, abyste více platili vy.
  Vaši děda s bábou.

  • Mirda napsal:

   Velice výstižné, dneska mladí chodí studovat, ne proto aby něco uměli, ale proto, aby mohli začít pracovat co možná nejpozději. Bodejť by nemakačenkům nesmrděl Zeman a komunisti....

  • Pravdoláskař skalní napsal:

   Nejen to, Divenko, ale důchody budou končit! 25 let poté už ekonomové připravují plány na „dekomisi“ průběžného důchodového systému, přibližně okolo roku 2050, už dnes se mluví a píše, že důchodový státní pilíř nahradí eurodávka, o které Angela Merkel hovořila na jaře v Berlíně na ekonomickém fóru spolkových zemí. Slečna Merkel nerada používá výraz „nepodmíněný plat„, ale „eurodávka“ by měla spočívat v pokrytí životních nákladů obyvatel, kteří nejsou v pracovním procesu. Dobře si všimněte té věty, „…kteří nejsou v pracovním procesu„. Už to samo o sobě naznačuje, že eurodávka nebude jenom pro důchodce, ale i pro nezaměstnané a nezaměstnatelné (lidé v post-produktivním věku, kteří ještě nemají důchodový věk, ale na trhu práce už nenajdou zájemce, kteří by je zaměstnali).

 6. Ivan napsal:

  Zapadnym krvilacnym genozlocincom sa tentokrat znepacil prezident Zeman...

  Kyjevski Majdanisti si chodili pre vyplaty na kanadske velvyslanectvo... K zlocinom proti vlastnemu statu ich inspirovali zapadni zlocinecki politici priamo na Mjdane..., A TAK rozbyli stat Ukrajina...!!!

  V Cesku opat uradovali zapadne tajne zlocinecke sluzby, nepaci sa im tentokrat prezident Zeman...!!!

  Citujem priameho ucastnika tzv. protestu:

  Dobrý den,
  Nejdříve sorry za "kilometrový e-mail", ale tohle je vážné
  Rád bych se podělil o pár zážitků z dnešní "protizemanovské akce" v Praze na Národní třídě a Albertově. Nebudu zdržovat podrobnostmi o tom, kdo a jakým způsobem demonstraci oficiálně svolal a jak ji propagovala Česká televize a další masmédia (to se dá dohledat). Jen doplním pohled člověka, co byl přímo na místě.

  Signifikantním momentem celé akce mělo být "udělení" červené karty prezidentu Zemanovi za jeho údajně pro-ruský postoj (resp. nedostatečnou kritiku Moskvy a Putina) ohladom Ukrajiny a za jeho nedávnou návštěvu Číny.
  Oficiálně to bylo kvůli jeho rozhlasovému interview Hovory z Lán (Slobodný vysielač o něm informoval, dokonce i část pouštěl v infovojně)
  v němž kritizoval Pussy Riot a "pražskou kavárnu," tedy pravdoláskaře a Havloidy.

  Od pohledu bylo zajímavé, že si všichni (až na pár vyjímek co vzali do rukou a na sebe cokoli červeného) přinesli stejné karty, ve stejném odstínu červené o stejné velikosti a ze stejného materiálu. Bylo jich několik tisíc.
  Pak jsem si všiml několika žen, které je na křižovatce se Spálenou u stánku z přepravek rozdávaly.
  Jedna z nich hovořila s ostatními anglicky a tak jsem se jich zeptal, zda jsou organizátoři.
  Nikdo neodpovídal, tak jsem se zeptal, pro kterou důvěryhodnou neziskovou organizaci pracují. Opět bez odpovědi.
  Následně jsem se zeptal té anglicky hovořící, zda nepracuje pro US Embassy Prague. Otázku jsem zopakoval a chtěl jsem si dotyčné ženy vyfotit telefonem.
  To už se ke mě přihnali dva muži, kteří do mě začali strkat a sunout mě na chodník s tím, že jsem "provokatér" a "zasranej komunista". Takhle mě zatlačili několik metrů od místa výdeje karet a pak ještě "hlídali" abych náhodou nezlobil.

  Kolem sebe jsem viděl zfanatizované pravdoláskaře a Karljugend, množství ukrajinských vlajek, tibetských vlajek, plakátů s Pussy Riot, mnoho nenávistných transparentů na téma Rusko a Zeman a k vidění byla i jedna černo-červená banderovská vlajka.

  Vzhledem k tomu, co se potom odehrálo na Albertově, kde byli kromě Zemana i prezidenti celé V4, to na mě působí dojmem, že Američané sesazují našeho prezidenta. Je to ostatně "jejich styl". Nelze si nevšimnout, že se jedná o stejný scénář jako v Kyjevě. Sesadit demokraticky zvoleného presidenta, dosadit místo něj poslušného sudeťáka a národ poštvat proti sobě.

  Až budou posílat naše muže umírat na Ukrajinu, prosím, ať pošlou přednostně ty, kteří dnes mávali kartičkami na Národní třídě. Nebyly to Open Card. Byly to letenky na Ukrajinu. Tam totiž dnešní akce v krvi skončí. Válkou. Konec konců byl to právě Porošenko, kdo dnes prohlašoval, že je připraven na "totální válku" s Ruskem. Děkuji hloupým zmanipulovaných studentům.

  Otázka na pana Huďa: Existuje podle vás nějaký způsob, jak lze těmto organizovaným "Majdanům" a rozdmýchávání nenávisti mezi lidmi proti nepohodlným za podpory masmédií, čelit?

  Díky!

  S pozdravem,

  Jan

 7. pavel napsal:

  Zdravim. Dívenka Prostá,mluvíte mi z duše.Řešení nebude tak jednoduché.Lidé musí dřít tlamou v zemi,aby se snad ledy hnuly.
  To ,že jsme se stali kolonií západu je víc než jasné.Bydlím v pohraničí se SRN.Dobře si pamatuji,jak k nám jezdili lidé ze SRN nakupovat ty "jedovaté" potraviny.Dnes tu nikoho nevidíte.Ano zrušily se čsn a nyní se sem přes řetězce dováží z větší části jen cajch.Jak se říká lidé si zaslouží takové vedení ,jaké si zvolí.Mladí a pár zmanipulovaných půjdou radši házet špínu na Zemana,než aby se ptali proč ČT vysílá manipulativní bludy.Proč Mocní na magistrátu vyvedli 1,5miliardy za Opencard atd.Dnes jsem vyposlechl v rádiu jak Sobotka škemral v USA o dovoz levné ropy.Nechámu postoje těchto lidí a je mi z toho blivno.Naší vnuci to nebudou mít lehké.

  • Divenka Prostá napsal:

   Také zdravím, Pavle :-) Náš stát je 25 let poté v zajímavé bilanci. 1,5 miliónu Čechů žije pod hranicí chudoby. Ono to není přesné, ve skutečnosti se jedná o hranicí bídy, ale jelikož toto slovo zní natolik děsivě, bylo již od roku 1997 změněno ve všech dokumentech českých úřadů a vlády na „chudobu“. Proč a jaký byl důvod, to Vám, Pavle, nemusím vysvětlovat. Být chudý je pro demokratický systém pořád přijatelné, být ale v bídě, to už nikoliv, to by se mohlo tohle slovíčko zvrhnout v nespokojenost a průvody ulicemi. Jde o přirozený projev majetkové regrese. To zní odborně, ale v překladu do češtiny jde o „chudnutí“, úbytek majetku, úbytek aktiv, tedy přesun majetku od občanů naší země mimo území republiky do pryč. Právě majetková regrese byla podmínkou integrace Česka do EU. V principu jde o to, že výdělky a zisky naší ekonomiky nezůstávají u nás, ale jdou do zahraničí. V určité fázi dojde k situaci, kdy přesuny majetku, tedy regrese, dosáhne svého vrcholu a občané začnou chudnout, protože majetek uvnitř společnosti už byl přesunut mimo republiku. Příkladem jsou supermarkety. Generují miliardové obraty, stamilionové zisky, ale výdělky odcházejí do zahraničí. Chvíli to nevadí, je slyšet jen spokojené chrochtání. Ale v dlouhodobém horizontu začne vznikat ekonomická regrese - korýtko je prázdné. Pokud by zůstávaly výdělky zde a v českých bankách, mohly by české banky půjčovat více peněz na podnikání, mohly by firmy více zaměstnávat, stát by měl lepší výběr daní. Uzavřené a fungující kolečko. Jenže … ani tyto banky nejsou dnes už české, i ony vyvádí svůj majetek ven svým matkám. Majetková regrese tak 25 let poté dosahuje vrcholu a projevuje se tzv. „jalovým růstem ekonomiky“, jak právě před měsícem uvedl mainstream. To je znak vyčerpání ekonomiky, kdy bude následovat nájezd na „měkké zdroje“, tedy úspory obyvatelstva. Nezaměstnanost se nedaří snižovat, neboť firmy nemají cash flow a investiční kapitál už vůbec ne. Urputná snaha o zavedení Kurzarbeit, tedy sdílené práce a krácených úvazků, je toho důkazem.

 8. martin bareš napsal:

  Napadlo mne. Naše země není jen rozkradená, vytunelovaná, ale nemá žádné zdroje na vytvoření kapitálu a zásob.
  Jestli to tam je, asi ano, tak se omlouvám, Jen jsem začal číst a komentáře už vůbec ne. Ale zdá se to výborný článek.
  Tak až přijdu "ze šichty" večer, tak si k tomu sednu.

  Lidi často nadávaj na to, že je všechno rozkradený a korupce atd. Ze slov "korupce", "asociální vláda" atd. se stala vyčpělá a papouškovaná klišé. Ale není z čeho nejen brát a krást, ale z čeho něco vytvořit.
  To je průser. Protože ani nebude, máme smyčku okolo krku.
  A to ješte zdviháme červené kartičky. Hlavně v Praze.

 9. Ivan napsal:

  AMERICKI TERORISTI V PRAHE...!!!

  Zdroj informacie:
  http://aeronet.cz/news/vime-kdo-organizoval-rozdavani-cervenych-karet-proti-zemanovi-dukaz-o-bezprecedentnim-vmesovani-se-americkeho-velvyslanectvi-do-vnitrnich-zalezitosti-republiky-americane-organizuji-demonstrace-skrz/

  Víme, kdo organizoval rozdávání červených karet proti Zemanovi! Důkaz o bezprecedentním vměšování se amerického velvyslanectví do vnitřních záležitostí republiky. Američané organizují demonstrace skrze své bývalé vyškolené zaměstnance!

  Z domova

  Lis 18, 2014
  178 60066
  Víme, kdo organizoval rozdávání červených karet proti Zemanovi! Důkaz o bezprecedentním vměšování se amerického velvyslanectví do vnitřních záležitostí republiky. Američané organizují demonstrace skrze své bývalé vyškolené zaměstnance!

  Je to venku, víme první. Díky upozornění od jednoho z našich čtenářů AE News, jehož jméno logicky neuveřejňujeme, jsme se dozvěděli, že informace [1], které jsme měli před 17. Listopadem od našeho informátora z blízkého okolí amerického velvyslanectví, byly pravdivé. Nezávisle na této informaci nám totiž dnes do redakce přišel dokument, vlastně ne jeden, ale rovnou dva, které poukazují na fotografii pořízenou ze včerejšího dne v Praze, na které si občané vybírají červené karty na demonstraci proti Zemanovi a navíc objasňují některé informace, které mohli vidět jen účastníci demonstrace. Zajímavá je totiž transportní krabice české pošty na jedné z fotografií a zejména adresát napsaný na ní. I když fotografie dostupná na webu není kvalitní, nám se podařilo získat laboratorně analyzovanou verzi fotografie od anonymního čtenáře, kde je patrné a čitelné, komu byla zásilka vytisknutých červených pamfletů adresována.

  Tajnicka je v pokracovani v uvedenom zdroji...!!!

  • Jan Jinsky napsal:

   Bože, bože... rozdávali kartičky. To jsou teroristé? Nejste mírně mimo realitu?

   • Vlad napsal:

    Toto sa ale naozaj nesmie brať na ľahkú váhu. Organizácia "spontánnych" občianskych nepokojov sa stalo veľmi účinnou zbraňou. Je až desivé, ako ľahko sa to dá zrealizovať. Príkladov by sa dalo uviesť viacero, aktuálne je to samozrejme Ukrajina a to čo viedlo k Majdanu - precízne naplánovaná akcia.

    Preto je nevyhnutné venovať každej takejto akcii pozornosť, pýtať sa na zákulisie, organizátorov a rozmýšlať nad jej širším kontextom. Ak je len malý náznak tohto, že niekto u nás (ČR alebo SR) niečo organizuje a následne vybehnú ľudia "spontánne" do ulíc - tak sa majme na pozore...

    Myslíte si že občania sa v Kyjeve spontánne vzbúrili, pretože vláda nechcela právoplatne odsúdenú Tymošenkovú pustiť na liečenie do Nemecka? Požiadavku na jej prepustenie si dala EU ako podmienku na podpísanie asociačnej dohody s Ukrajinou! (Samo o sebe je to nezmysel a nehoráznosť)

    Scenár (v skratke) ako vyšitý: nájsť zámienku, zoorganizovať protest, vmiesiť do protestu násilie, ukázať na vopred určeného vinníka... Toto sa dá naozaj v rôznych odtieňoch uplatniť kdekoľvek...

  • Mirda napsal:

   Nový americký velvyslanec v Praze pan Schapiro si tak mohl udělat první „zářez na pažbě“

  • Divenka Prostá napsal:

   Magistrat hl.m. Prahy registroval jako organizátora „veselice“ na Národní třídě
   společnost Opona o.p.s, která očekávala účast až 30000 lidí. Když se podívate na jejich stránky, zjistíte, že jejich hlavním partnerem je ... US ambassy in Prague, of course. Marek Vocel, který je zakladatelem o.ps. je zároveň obchodním manažerem společnosti pořádající různé eventy a hlavně byl managerem prezidentské volební kampaně Karla Schwarzenberga. Za tuto kampaň obdržel Českou cenu za public relations jako absolutní vítěz 8. ročníku. Jinak na FB svolával lidi „do zbraně“ člověk s příhodným jménem Přikryl. Spojení Martin Přikryl a MARK/BBDO mi pořád něco připomínalo a pak jsem si to uvědomil.Slavný dokument Český sen, který odhaluje manipulativní praktiky reklamních agentur, které si v té době lidi neuměly ani představit.Tento člověk je/byl bezesporu velmi schopný tvůrce kolektivního názoru (manipulace) co si má člověk koupit, myslet, dělat…kam jít v době kdy facebook nebyl tak rozšířen v ČR. Zkrátka nemůžu uvěřit v jeho nezištný, neangažovaný občanský postoj. To opravdu ne! Jeho názory ve filmu a pootevřená kuchyně do vytváření zájmu o někým zaplacený produkt je varující.

 10. orlik napsal:

  Jednoducha rovnice:zadluzeni v milardach CSSR v roce 89 a zadluzeni CR, dnes a ted jsi nekdo muze strihnout obhajobu dnesniho ekonomickeho systemu,umyslne nerikam kapitalisticky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!