17.listopad v České kolonii pro monopoly – část 3.

corinthSociální a kulturní devastace:
Stále častěji lze sledovat, jak se současní politici pohoršují nad různými veřejnými akcemi. Jejich selánky za zavřenými dveřmi jsou podle nich ,,demokratické“, nikdo ,,nemá právo“ je omezovat. Kdežto ostatní, především nemajetní občané, jsou špiněni za jakýkoliv projev suverenity a volání po normálních hodnotách a právech, které značí, že ve společnosti, navzdory vytrvalé propagandě, zůstávaly přesto živé hodnoty práce a pospolitosti, vždy značně ceněné a v socialistickém Československu cílevědomě vyzdvihované.

Jejich přetrvávání a tradice vzbuzují u různých režimních činitelů doslova záchvaty nepříčetnosti. Občanská společnost je dle jejich ideje shluk nesvéprávných jedinců, kteří jsou umlčeni formálními právy a házením papíru do uren. Ostatní práva, tj. právo na práci, na bezplatnou lékařskou péči, vzdělání, bezpečnost, participace a rozhodování ve společenském životě a ekonomice apod., tj. práva hospodářská, sociální a kulturní, jsou označována nejen za druhotná, ale dokonce za jakýsi „pozůstatek minulosti“. I ,,svobodu podnikání“, která prý měla být protiváhou tomuto, se podařilo v reálu úspěšně zlikvidovat koncentrací moci v rukou velkokapitálu

Mezi lety 1948 a 1989 vzrostly životní náklady rodin dělníků a zaměstnanců o zhruba 50%, zatímco mzdy o 400%. Jen od dubna 1990 do ledna 1991 však vzrostly životní náklady o více než 60% a nominální mzdy o 6 – 8%. Tento trend dále pokračoval. Promítl se nejen v extrémním počtu lidí ohrožených chudobou, ale také v dluzích domácností. Podle ČNB dlužily domácnosti v roce 2004 (bez zahrnutí cenných papírů) již 284,9 miliard korun - tj. téměř polovinu toho, co dlužily bankám podniky (577,8 mld. Kč). Za další rok narostly dluhy domácností o dalších 70 mld. Kč. Po čtvrtstoletí, v 2. čtvrtletí 2013, dosáhlo zadlužení domácností u bank 1,19 bilionu korun. V důsledku soustavného propouštění a ztráty platební schopnosti občanů se zvýšil počet exekucí ze 4 300 v roce 2001 na více než milion v roce 2013. Spolu se soukromými soudními exekutory se skupiny dravých advokátů vrhají nejen na dlužníky, kteří si půjčili peníze za nehorázné úroky, ale také na drobné dlužníky.

Ve vývoji mezi rokem 1945 a 2009 považovalo (v %):
Léta za
nejlepší
za
nejhorší
1945-48 6 10
1949-59 22 1
1960-69 17 5
1970-79 18 4
1980-89 22 5
1990-1999 18 13
posledních
deset let
15 34

V lednu 1990 bylo u nás pouhých 5865 uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti činila 0,1 %. Nyní je tak počet nezaměstnaných zhruba stopadesáti násobně vyšší. Výrazněji začal podle statistik růst počet nezaměstnaných až s ekonomickou reformou, která odstartovala 1. ledna 1991, a s celkovou změnou struktury hospodářství. Do řad zchudlých začínala padat jak mládež, tak staří lidé, důchodci, ale také ženy v domácnosti, lidé se sníženou pracovní schopností, některé kategorie pracujících marginalizovaných na trhu práce, neúplné rodiny (případně úplné rodiny, ale jen s jedním zaměstnaným na plný úvazek), rodiny s nezaopatřenými dětmi a také celé etnické skupiny. Tyto rodiny sice pobíraly plošné i testovací dávky (u kterých se vyžaduje doklad o veškerých sociálních příjmech rodiny), ale většinou měly malou šanci vrátit se k běžnému životu. Častěji je stíhaly nemoci, jejich příslušníci propadali alkoholismu či páchali kriminální delikty.Charakteristické je, že více než třetina českých domácností nebyla schopna ušetřit ani korunu; třetina ušetřila nejvýše tisíc korun. Lidé však o své situaci nadále jen velmi neradi mluví, stydí se za to, že „při rovných příležitostech“ právě oni neobstáli, obávají se reakcí zaměstnavatelů i širšího okolí. Velmi znepokojivým jevem je vzrůstající kriminalita dětí a mladistvých. Policie stíhala v roce 2013 1 251 dětí mladších 15. let a 2939 ve věku 17 let. Na počet stíhaných dětí má zřejmý vliv vysoká nezaměstnanost v regionu.Takový vývoj silně zprofanoval známé liberální heslo, že o svou bezpečnost se má každý postarat sám. V praxi se přeměnilo v zajišťování privilegované bezpečnosti pro bohaté a mocné. Mohovití občané si začali pořizovat své soukromé „armády“, rozmohlo se podnikání soukromých bezpečnostních služeb.

Nelze než potvrdit závěr, že demonstrují-li čelní představitelé veřejně pohrdání právem, nemůžeme hovořit o právním státu. Zvláště znepokojivé bylo, že každý pátý chudý byl mladší než 25 let a že mladí lidé do 34 let tvořili polovinu všech z těchto sociálně slabých. Do pásma chudoby začínali přecházet i lidé se vzděláním středoškolským a někteří absolventi vysokých škol. Sociální ohrožení se nevyhýbalo ani lidem, kteří se různým způsobem (např. jako vynikající sportovci) v minulosti o společnost zasloužili. Bytová otázka nebyla vůbec řešena, ačkoli bylo zřejmé, že pracující a drobní OSVČ v drtivé většině nebudou mít na koupi bytů. V tomto smyslu vykonal polistopadový establishment nejodpornější úlohu. Důchodci dožívají často v bytech, které byly dlouho družstevní a pak je celkem lacino odkoupili, ale mladá generace je vystavena všem zrůdnostem úrovňového hospodářství. Podle údajů za 90. léta chybělo jen v ČR asi 280 000 až 300 000 bytů (na Slovensku to bylo obdobně). Lidem bylo řečeno, že byty jsou zbožím jako všechno jiné a stát do trhu s byty nemá vlastně ani zasahovat a přenechá je soukromým developerům. Byly také zrušeny veškeré výzkumné kapacity pro otázky bydlení, aby nerušily vše přehlušující propagandu.

Celý systém vynikajících odborníků, který před rokem 1989 pomáhal plánovat ekonomiku 15 milionového Československa, byl zničen, mnoho nadaných lidí proto radši uteklo do zahraničí. Ve zvláště tristní situaci se ocitl aplikovaný a resortní výzkum. Většina těchto pracovišť zanikla v divoké privatizaci či v důsledku ekonomických těžkostí. Zahraniční kapitál si technické know–how většinou přivážel ze zahraničí. Zahraniční kapitál však pranic nezajímají osudy a trápení lidí. Z více než 300 našich odborných pracovišť výzkumu v roce 1989 jich v roce 1994 zůstalo méně než čtyřicet, počet pracovníků poklesl z asi 100 tisíc v roce 1989 na asi 21 tisíc v roce 1993. V mnoha případech šlo často i cenné zařízení a dokumentace do šrotu nebo bylo rozkradeno. V letech 1989 - 1996 byly ale už údaje o počtech zahajovaných i dokončovaných bytů natolik znepokojivé a zanedbávání výstavby nájemních bytů tak velké, že si vynutily dílčí ústup od ultrapravicové neoliberální politiky. Avšak stavební spoření se ukázalo jako zcela nedostačující. V roce 1999 měla být zahájena výstavba pouhých 12 tisíc nájemních bytů, jejich výstavba však neustále vázla. Navíc se stavělo hlavně pro bohatší vrstvy, převažovala tendence ke stavbě velkých nebo luxusních bytů. Situaci zhoršoval narůstající nesoulad mezi potřebou výstavby a koupěschopnou poptávkou. Analýzy upozorňovaly, že nemá-li dojít k progresivnímu zhoršování bytového fondu, je nutné rozšířit výstavbu nových bytů nejméně na trojnásobek, tj. na 40 až 50 tisíc bytových jednotek za rok a současně posílit intenzitu oprav a modernizace. To však nebylo nikdy splněno, namísto tyto byli nešťastnící označeni jako hlavní příčina krize. Uvěrové hospodářství sice umožnilo určité části zaměstnanců celkem slušné bydlení, ale odčerpalo jejich koupěschopnost ve všech ohledech, včetně základních jako jsou výživa.

Došlo k poklesu spotřeby některých významných potravin. Již v letech 1989 -1996, tedy dlouho před krizí, poklesla spotřeba masa o 12,4 %, mléka a mléčných výrobků o 23,3 %, másla o 55,3 %, vajec o 17,9 %, sádla o 23,5 %. Mezi rokem 1990-2001 klesla spotřeba mléčných výrobků, např. mléka: z 91,5 l na osobu za rok v roce 1990 na 58,8 l v roce 2001; másla o 47,1 %; tvarohu něco málo přes tři čtvrtiny. V době současné hospodářské krize ukazatele dále dramaticky klesají. Struktura spotřeby potravin a nápojů ukazovala na vážné zhoršování životního způsobu obyvatelstva. Až 82 procent lidí se dnes řídí při nákupu hlavně podle ceny. Jí se méně chleba, hovězího masa, ovoce, zeleniny, klesá spotřeba nealkoholických nápojů. Mezi nápoji nejvíce vzrostla konzumace piva na 19,8 litru na osobu a rok. Počet bezdomovců se pohybuje okolo 100 tisíc a nezaměstnaných přes tři čtvrtě milionu. Situace rodin se zhoršovala postupně. Opatření, zdůvodňovaná a popularizovaná heslem vracet děti „do náruče matek“, vedla k rušení školek a předškolních zařízení, bez ohledu na zájmy a přání zaměstnaných žen. Vedle změn životního stylu a hodnotových orientací se na situaci podepisoval i univerzálně prosazovaný komerční rámec, v němž není práce v domácnosti a při výchově dětí příliš ceněna. Ženy byly první mezi propouštěnými, zájem o zaměstnávání matek s dětmi klesal, což se vydávalo za projev ,,pokroku a respektu k jejímu ženství a specifické roli“, avšak bez sociálního zajištění.

Různá zařízení a organizace pro děti byla převáděna na komerční principy a akciové společnosti. Objekty byly rozdávány během privatizace anebo se trpělo, aby v nich bylo nehorázně zvyšováno nájemné a stupňovány požadavky na úhradu provozu. Dětská zařízení v objektech bývalých zbohatlíků byla rušena. V roce 2000 bylo 5 776 mateřských škol a 279 838 dětí, v roce 2011 škol zůstalo jen 4 931, ale počet dětí vzrost na 342 521. V důsledku toto byly objekty přeplněné a učitelé se nemohli dětem patřičně věnovat. To ovšem neplatí pro nově vznikající soukromé školky, kde se platí až 20 000 měsíčně! Tato sociální segregace se tedy objevila vcelku brzy. V roce 2005 někteří sociologové provedli průzkumy, podle kterých se takto segregované děti již ve věku dvou let lišili nejen oblečením a podobnými materiálními věcmi, ale zejména vývojem, dovednostmi a celkovým vnímáním okolí. Znamená to tedy zcela jasně, že již v takto raném věku jsou lidé obětí kapitalismu, což se s nimi poté vleče celý život. Ve školním roce 2010/2011 bylo odmítnuto 39 500 žádostí o přijetí do předškolního zařízení. Výsledek je chybějících 60 tisíc míst pro děti ve školkách k letošnímu roku a 100 000 k roku 2016.

Stejná situace je u studentů. Náklady na živobytí a studium na vysokých školách v Česku dosahují 9 000 a na soukromých školách až 15 000 korun měsíčně. K dispozici má na 40 % studujících kolem 10 000 Kč. Polovinu peněz získávají studenti veřejných škol ze zaměstnání (studenti soukromých škol dokonce ze 78 procent). Výzkumy skutečně ukazují rozporná mínění, která jsou založena na ještě plně nezhodnocené společenské a životní zkušenosti (např. o možnosti svobodně žít, mít možnost cestovat, mít přístup k informacím a možnost říkat otevřeně své názory). Mladí lidé jsou systémem zmatení. Do vědomí lidí se podařilo vtlačit představy o „rovných příležitostech“ a závislosti osudů jednotlivce na jeho vlastním přičinění. Je však již mnoho položek, v nichž se přesto projevuje zdravá skepse a v nichž rostou i obavy z dalšího vývoje. Narůstá přesvědčení, že buď jsou předlistopadový a polistopadový systém stejné nebo že je polistopadový systém vcelku horší (zvláště přesvědčivě v ukazatelích existenčního ohrožení, perspektivy a zabezpečení ve stáří). Roli zde hraje ale především psychologický faktor. Každý se hrne na střední, nejlépe hned v šesté třídě ZŠ na gymnázium a má před sebou představu ,,amerického snu“. Důvodem proč učňovské obory spadly kamsi do propasti je především snaha o co nejmizernější společenské postavení dělníka. Podfinancování školství, jeho znekvalitnění a následná snaha vytvořit ve veřejném mínění ze zaměstnanců ,,lenochy a flákače“, jsou prostředky společenského prosazování kapitalistické ideologie. Přesto se úspěšně šíří. Přitom jsou to právě zaměstnanci, kteří vytváří hodnoty a produkují bohatství a zisk. Vzápětí si kapitalisté přes své politické nohsledy stěžují, že nemají kvalifikované zaměstnance. Opět za to nemůžou oni, ale ,,lůza deroucí se na delší studia, anebo nevyučená“. Nedostatek kvalifikovaných sil, dělníků, ale i řemeslníků je totiž způsoben především nedýchatelnou atmosférou v současné společnosti. Proč se žáci nehlásí do učebních oborů? Proč by měli? Který rodič chce mít ze svého potomka dělníka či řemeslníka? Tedy zaměstnance prodávajícího svou pracovní sílu. Podle kapitalistické ideologie člověka stojícího na ,,nejnižším stupni potravinového řetězce". Upřímně řečeno nikdo. Proto dnes na středních školách studují i žáci, kteří by před třiceti lety nebyli ani připuštěni k přijímacím zkouškám. Kolik se jich uplatní je věc druhá, avšak hlavní – asi 3-5%, u vysokoškoláků je to kolem 20%. Vysokoškoláky dnes najdete i za kasou v pekařství. Systém má samozřejmě zdůvodnění: ,,nebyli dostatečně průbojní“. Takový americkou školou vystudování bratři Mašínové ty by jim ukázali cestu. V tomhle ,,kurníku bez slepic“ tudíž není možné někoho soudit.

Pět příjmových kategorií v ČR (podle prof. Kellera, trochu aktualizováno)

Příjmová kategorie Domácnosti                                                                    Čistý měsíční příjem v Kč
1. Bohatí 3 %
z toho 0,2 %
nad 40000
nad 100000
2.Tendence k vzestupu 10 % 25 000 – 40 000
= mohou si spořit (neoliberalismus však fondy stejně znehodnotí)
3. Stagnující 42 % 15000 – 25000
= žijí od výplaty k výplatě
4. Tendence k poklesu 30 % 8000 – 15000
= žijí z prodeje věcí, s pomocí příbuzných apod.
5. Chudí 15 % méně než 8000
= jsou odkázáni na sociální pomoc

Právo na rovné podmínky se u dělníků a zaměstnanců stalo zcela formálním. Lidé se ovšem dostávají do pozice sociálního vyloučení nikoli díky vrozeným (to je zřejmě převzato z fašismu) či individuálně osvojeným dispozicím a výkonům (více méně zodpovědně odvedené práci), ale konec konců díky vládnoucím okolnostem. Pravicový fanatici nám komunistům a dalším demokratům opakují jeden paragraf:

„Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“ Myslí tím, že snad podněcujeme násilí proti kapitalistické třídě, no dosud jsem si nevšiml, pouze poukazujeme na fakta a to se v této totalitní kolonii kapitálu asi nesmí. Kdo tento paragraf porušuje skutečně je naopak současná vládnoucí moc a to soustavně. Mělo by být alarmující, že ve společnosti zvedá zášť vůči nezaměstnaným a dalším lidem zničených systémem – jako by to snad dělali záměrně, jakoby toužili zmrznout pod mostem. Objevil se dokonce arogancí zrozený termín: „odpadky blahobytu“, v němž vrcholí cynické hodnocení lidí výlučně podle jejich tržní hodnoty. A to v době, kdy masová nezaměstnanost přináší sociální vyděděnost a zbídačování stále většího počtu lidí. Důraz se klade na drsnou léčbu, na „ozdravující“ účinky uvolnění pracovního trhu a rušení všech „zbytečných“ a „zneužívaných“ sociálních opatření. Tohle je prosím omezování práv.

17.listopad v České kolonii pro monopoly – část 2.

17.listopad v České kolonii pro monopoly – část 1.
29 Komentářů k 17.listopad v České kolonii pro monopoly – část 3.

 1. DE napsal:

  Jedna z nejlepsich uvah, tykajici se nasi soucasnosti/minulosti.
  Dalo Vam to jiste praci. Pri cteni me jimal strach a mam uplne strasnej pocit. Uprimne se ani nedivim, ze nekteri lidi zacli krast ve velkym, protoze co neukradli oni, rozkradli velke spolecnosti. Je to hrozny co rikam, ale je to tak. Tihle lidi vedeli co prijde, tak proc se dozivotne nezabezpecit. A to jste vynechal jeste politicke rozdeleni obyvatelstva a uz misty i zivenou nenavist mezi sebou.

  Dale je zajimave, ze podobne clanky vychazeli tusim 2x do mesice v casopise Tydenik POLITIKA. Neustale byli do systemu. Neunavne kritizovali vladu a to co se live delo. Presne popisovali stav veci. Vysledek: vydrzeli to jen par let, nedotahli to ani na barevne vydani a to prosim v dobe, kdy casopisy myly rekordni prodeje. Jinak receno to NIKOHO NEZAJIMALO. Ja jsem byl prcek takze: VAS TO NIKOHO NEZAJIMALO. Informace 2x do mesice az pod nos. Zprva Dolejsiho atd. To vsechno ta bylo. STBcke praktiky, kdo je kdo... Vsechno je na ulozto cele prvni 2 rocniky.
  Tohle se raj informaci. Da se rict, ze dnes by se jim rikalo konspiracni teoretici. Jak vidno po vice jak 20ti letech ani nahodou. Zvlaste mladi by do toho meli aspon nakouknout a prolistovat. chci proste rict, ze to nebylo tak, ze se delo neco za zady. Stejne jako dnes kdo chtel, tak se dozvedel o stavu veci.
  Prvni 2 soubory jsou cele rocniky:
  http://uloz.to/hledej?q=tydenik+politika
  http://uloz.to/hledej?q=tydenik+politika

 2. tak si to tak neberte... napsal:

  Vydržte minutku….
  https://www.youtube.com/watch?v=Cnz9zT_wwyg

 3. Jan Jinsky napsal:

  Opět mám problém s vaší vizí.
  To házení papírků do uren je přesně to, co v socialismu nebylo - mohl se házet jen papírek jedné barvy. Nedej Bože, aby někdo šel za plentu.
  Bezplatná lékařská péče je blud - odváděli jsme a dovádímě procenta zplatu na zdravotní pojištění - čili ty bezplatnost je virtuální.
  Právo a práci vedlo k nízké produktivitě, lidi se flákali.
  Ta první tabulka není moc jasné k čemu se vztahuje - jde o úroky?
  Ti vynikající odborníci, co plánovali před rokem 89 ekonomiku dovedli ČSSR k naprosté nekonkurenceschopnosti a zaotávání. Je fajn, že se ztratili. Málokdo po nich pláče.
  S těmi potravinami - uvádíte, kde klesá spotřeba. U jakých potravin naopak roste - není to náhodou kuřecí maso, zelenina a ovoce? A spotřeba 20 litrů piva na hlavu - to musí být překlep. Už za socialismu to bylo přes 150 litrů na hlavu a rok :o)

  Tak to je jen k další části. Za socialismu jsme žil a nyní patřím k vašim "bohatým" - opravdu to před rokem 89 tak růžové nebylo. Spíš to bylo všechno tak nějak šedivé.

  • dan napsal:

   Jinský: ,,je fajn, že se ztratili odborníci" . No možná bychom nějaké mozky ještě potřebovali... Ale tu máme vymytou mládež (jedno jestli levicovou pravicovou, vzdělanou- nevzdělanou - ale na úrovni jeskynního člověka, ovládanou (n)emocemi a žive(l)nou hloupostí -viz. útok na Zemana) , ne-to přeci stačí k chodu polokonzumní kolonie, otázka je, jak dlouho budou mít ještě co konzumovat (resp. kdy se investoři do kolonie rozhodnou neinvestovat) a jak tyto ,,mozky" budou schopni se přizpůsobit (tj. tyče, zbraně, hulení a naříkání)... Udivuje mě, že je schopný tohle někdo napsat - někomu se tahle společnost prostě asi líbí, dokud mu neznásilní dítě nebo nerozbijí hlavu, nenechají ho chcípnout v nemocnici, na ulici , tak bude dál pouštět bludy. Jinský hlídej si investory, sám si ani neuprdneš a pokud myslíš, že jo, tak doufám že se během všeobecné krize potkáme

   • Pravdoláskař skalní napsal:

    Důležité je, že se neztratili všechni odborníci, buďme rádi že přežili ... 50letí ajťáci :-)
    Od Jinského to byl geniální výmysl, ještě nad tím pláču ... smíchy :-)

    • Jan Jinsky napsal:

     Tak plakej. Něco k tématu bys neměl? :o)

     • sibolet napsal:

      v roce 98 jsem pulrok čekal na operaci křečových žil a ty byly díky povolání práce ve stoje tak objemné,že se lékaři šli divit,že JEŠTĚchodím.Operace byla ZDARMA,čili za MÉ,naše daně,pane Jinský a žádná paní TEHDY NESBÍRALA VÍČKA PRO KUBÍČKA...A to v době PANE JINSKÝ,kdy se bez okolku vozili do špitálu zranění ukrajinští vojáci...a NIKDO pane JINSKÝ s nimi nejezdil po Praze jako s českými plátci dani,kteří skuhrali,aby je nějaký špitál přijal.

     • sibolet napsal:

      oprava,v roce 89..

   • Jan Jinsky napsal:

    To s těmi odborníky jsem moc nepochopil. Narážíš na něco co jsem napsal dřív?
    A to, že mládež je vymytá, to byla mantra všech starších generací. Podle mně už neandrtálec Vašek si stěžoval, že ta mládež stojí za houby, že toho mamuta loví jinak než on si představuje.
    Většina mladých je celkem fajn, to jen tady se ten svět maluje načerno.

  • Pravdoláskař skalní napsal:

   Nyní patříš k našim nejlepším mediálním spolupracovníkům.
   Děkujeme!
   Čest práci, soukmenovče!

 4. Žabák napsal:

  Přátelé, tak je to venku oficiálně: "Havel byl pod silným vlivem StB, říká její bývalý šéf". Vůdčí osobnost listopadové revoluce, exprezident Václav Havel, byla v roce 1989 pod silným vlivem Státní bezpečnosti. Ve čtvrtek to řekl generál Alojz Lorenc, který byl tehdy prvním náměstkem federálního ministra vnitra a faktickým šéfem StB.
  http://www.novinky.cz/domaci/354087-havel-byl-pod-silnym-vlivem-stb-rika-jeji-byvaly-sef.html

  Po 25 letech, drsné. Myslim, že mraky lidí se s tim nebudou schopný srovnat. Pozdě ale přeci.

  • Jan Jinsky napsal:

   :o) protože to řekl šéf STB tak to je totově pravda :o))

  • Jan Míka napsal:

   Souhlasim s tim, ze Havel jiste v kontaktu s STB byl. Proc ale zrovna vy, kteri vidite spiknuti za kazdou pampeliskou, berete slovo hlavniho STBaka jako bernou minci a zdroj argumentu?

   • Pravdoláskař skalní napsal:

    Protože ten pan nemá co ztratit čili nemá zájem lhát. Na rozdíl od tebe, soukmenovče.

    • Jan Jinsky napsal:

     Mám pocit, že budeme z jiného kmene. V mém kmeni nevěříme vrchnímu šamanovi, kterého připravili o funkci naštvaní soukmenovci.

     Neměl co ztratit ani před deseti lety a mlčel. jen se to teď hodí k výročí. Prostě věřit, věřit a věřit - cokoli co je proti stávajícímu systému se tu bere jako pravda :o) U nás v kmeni máme pochyby.

     • Pravdoláskař skalní napsal:

      Jan Míka = Jan Jinsky
      Aby si někdo nemyslel že jsou tu "masy nespokojených demokraticky smýšlejících čírovatých občanů" :-)
      Tomuto se říká „institucializovaná propaganda“. Systém, lépe řečeno režim u moci, přebírá informace od velkých světových agentur, jako např. AFP nebo Reuters. Ty z principu tvoří 95% pro-americké propagandy. Těmito médii neprojde ani jedna jediná zpráva, která by ohrožovala institucializovanou propagandu předkládanou masám obyvatelstva na západě. ČT převzala informaci o této demonstraci od zahraniční tiskové agentury. A ta ji převzala od ukrajinské státní televize, kterou ovládají oligarchové na Ukrajině. Výroba veřejného mínění je zcela běžná. Takto fungují české neziskovky, že zaměstnají na 7 dnů 50 Romů, podepíšou s nimi pracovní smlouvy, pozvou novináře a je z toho reportáž o úspěšném začleňování. Po skončení natáčení a odvysílání v televizi už v pracovním poměru není ani jeden Róm. Výroba iluze reality.
      Kolik lidí v Praze šlo do průvodu s cílem házet vejce na politiky na tribuně? Moc asi ne. Kolik lidí vědělo, kdo akci organizuje a operativně zastřešuje? Kolik lidí by přišlo na akci, kdyby nebyl 17. Listopad? Kdo věděl, že v průvodu budou i cizinci, Američané, Poláci, Ukrajinci s vlajkami, cizími nápisy, cizími prapory a cizími ideály? V angličtině se tomu říká „hijacked protests“, tedy unesené protesty, kdy dav a jeho masa je koordinátory mediálně využita k určitému jinému než veřejně deklarovanému cíli.

    • Jan Míka napsal:

     Pravda bude, ze srejme ten starej STBak promluvil proto, ze ma lidi rad. Ze?

   • Alfa napsal:

    Já bych to bral spíš jako potvrzení berné mince. Co přesně vedlo k tomuto prohlášení, to se můžeme jen domnívat. Třeba je příliš znechucen tím jak některé další loutky západu uctívají Havla, dělají mu sochy, přejmenovávají letiště, apod. Či už konečně pochopil že nemá smysl lhát a jednou za život si chtěl vyzkoušet jaké to je říci pravdu, ...
    Možná závidí jaké pocty se Havlovi dostává za poskakování západu, a on je odsouzen umřít v hanbě.
    Možností je hodně, nicméně zapadá to do toho co všichni už tak nějak víme.

    • Jan Míka napsal:

     Tak se priste na nejakou tu pravdu zeptejte treba Babise. To je stejny mancaft pravdomluvcu.

     • Pravdoláskař skalní napsal:

      Souhlas, soukmenovče Jinský-Míka, Babiš nám kazí vodu a image, jen ten náš Kníže SCHWARZENBERG je ten PRAVÝ. Kalousek taky není k vyhození.
      Jen tak dál, na 10.12. organizujeme další demošku, ta už musí zabrat!!

     • Jan Jinsky napsal:

      Míka a Jinský jsou dva různí lidé. Kupodivu se v ČR našel ještě jeden člověk, co nesouhlasí se vším co se tady napíše. Je to sice k neuvěření, ale stalo se...

 5. novapalo napsal:

  Dobrý článok. Len autor nevidí východisko. Naopak pán Kysucký vo svojej knihe "Demokracia je principiálny omyl" presne analyzoval problém a hlavne navrhuje aj riešenie. Jeho riešením je zrušenie demokracie, pretože odporuje základným prírodným zákonom Dualite a Hierarchii a navrhuje duchoný hierarchický politický systém. Pán Kysucký dokazuje, že idea rovnoprávnosti a .......... sú omyly. Vo vesmíre vládne hierarchia nielen materiálna, ale hlavne duchovná. A podľa zákona duality musia ale vládnuť nie tí na vrchole materiálnej hierarchie, ale tí na vrchole duchovnej hierarchie. Takže ako prvý stupeń prechodu od demokracie k duchovnej hierarchii sa navrhujú hierarchické voľby. Takže ženy budú mať pri voľbách len 1 hlas a najschopnejší s najväčšími životnými skúsensťami a výsledkami ich životnej práce napr. 1000 hlasov. A priemerní ľudia napr. 3 hlasy.
  Podrobne je tento návrh uvedený v knihe "Demokracia je principiálny omyl". Dá sa stiahnuť zadarmo na http://www.negativa.sk. Mimochodom ženám dáva len 1 hlas, preto, že pán Kysucký tvrdí, že demokratická emancipácia žien je duševná choroba a tieto emancipované ženy trpia ťažkými depresiami zo svoje snahy ísť proti prírode. Doslova pán Kysucký píše, že dualita núti ženu aj muža byť spolu. Ale hierarchia núti ženu slúžiť a muža vládnuť a nemôže byť žiadna demokratická rovnoprávnosť medzi mužom a ženou.......
  A dokonca rodová rovnosť?! Budete určite všetci duševne vyšinutí z týchto tupostí.

  • Vlad napsal:

   Fakt nechápem, čo sa tak fixuješ na tohto Kysuckého.. Alebo si snáď ty p. Kysucký? Nič som od neho nečítal a ani sa nechystám... Podľa toho čo píšeš, p. Kysucký len málo pochopil a už vôbec nič nedokazuje.. Vesmírne zákony si skús naštudovať z iných zdrojov, ak ťa to naozaj zaujíma (napr. Kybalion, Tabula Smaragdina, Corpus Hermeticum, Flower of Life)...

   • Jan Jinsky napsal:

    Doporučuji spis pána Kysuckého nečíst. Zaprvé je to děsná nuda. Zadruhé jeho názory na ženy jsou z pravěku. A zatřetí jeho vědecké pojednání o vodíkovém motoru, kde si plete vodu s vodíkem je zcela tristní. Přečetl jsem pár stran a byla to naprostá ztráta času.

 6. Vlad napsal:

  Určite sa nechystám.. Stačilo mi tých pár viet, čo pár krát prezentoval novapalo ( ak to teda nie je p. Kysucký osobne ) .. " emancipované ženy trpia ťažkými depresiami zo svoje snahy ísť proti prírode " .. to myslí akože naozaj vážne ?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!