17.listopad v České kolonii pro monopoly – část 4.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKolem sociální problémů vyvolal pravicový populismus velké pozdvižení. Dokonce označoval nezaměstnané za pravou příčinu obtíží a krize v různých oblastech. Za pomoci zprůměrovaných ukazatelů se zakrývalo velké rozpětí, které vzniklo mezi příjmy různých skupin obyvatelstva, faktická příkrá, nerovnoměrná, v řadě případů křiklavě nespravedlivá diferenciace mezd a platů.

V takové situaci chybí krůček k fašismu a k ,,likvidaci domnělého problému“ (myšleno lidí). Přitom pravicový populismus je skutečným podněcovatelem násilí a podle mě i soustavně páchá trestný čin, který sám uzákonil, protože veřejně podněcuje nenávist ke skupinám obyvatel a k pracující třídě, zatímco my (kteří nevlastníme média a koncerny) jen poukazujeme na jeho třídní zvůli.

Dobře připravenou (oproti přípravě tzv. sociálního bydlení a reformě školství) byla naopak kampaň, která zatlačovala bytová družstva pod záminkou, že obnovit trh s byty není možné, pokud je všichni občané nepřevezmou do osobního vlastnictví. V městských sídlištích, častěji v panelové zástavbě, podobně jako ve Francii a Británii, kde existují nejhorší a nejnebezpečnější ghetta v Evropě, postupně vznikala uzavřená ghetta. Po dočasné odkládací taktice, vyvolávané obavami z možného kolapsu trhu, došlo nakonec k rychlému prosazení deregulace nájmů. Důsledkem bylo zdražování, bez ohledu na situaci zvláště starších, často osamoceně žijících občanů, bez přihlédnutí k cenám energií, bytových služeb, k vývoji mezd a důchodů a také bez včasné přípravy tzv. „sociálního bydlení“, s nízkým, omezeným standardem. Sociální únosnost dalšího růstu nákladů na bydlení, které přinesla deregulace a zavedení tzv. smluvního nájemného podle „v místě obvyklého nájemného“ (původně od roku 2002), byla u širokých vrstev občanů již vyčerpána. Přitom problém nebyl jen v nájemném, ale zejména ve vysokých cenách za elektřinu, plyn, vodu apod. V Praze tvořily už v roce 2000 náklady na bydlení až polovinu průměrného platu a téměř celý průměrný důchod jednoho důchodce. Stále více důchodců si musí vzhledem k nízkým důchodům přivydělávat. V roce 2010 bylo v zaměstnaneckém poměru 129 600 starobních důchodců, v roce 2011 již 145 100. Zaměstnavatelé jim podle průzkumů dávají přednost, před absolventy bez praxe, což jen utužuje odpor mladých lidí k práci. Průměr nezaměstnanosti mladých za EU 28 je 23,2 %: od 7,4% v Německu, po téměř 50% v Chorvatsku, přes 54% ve Španělsku a necelých 60% (!) v Řecku.Kapitalismus se snaží vztek lidí obrátit proti skupinám obyvatel, nicméně jde o kapitalismem vyvolané sociální, nikoli národnostní problémy.

Všechny dosavadní vlády v České republice vycházely a vycházejí ve své ideologii a politice ze „samozřejmosti“ kapitalismu, který současně vykládají jako nutný a postačující předpoklad obnovy demokratických poměrů. Mýtus o osudové závislosti demokratických procedur na kapitalistickém uspořádání patří mezi mýty výchozí a nejoblíbenější. Do sociální sféry, spotřebního chování a životního způsobu obyvatelstva zasahovaly zejména pravicové vlády velmi brutálně. Nedokázaly řešit problémy zdravotnictví, zavíraly a rozprodávaly nemocnice a vyháněly lékaře; neuměly řešit problémy školství a posílaly učitele na ulici. Levicová strana, která takové ztotožnění nepřijímá, je označována za extremistickou a je proto ve svých demokratických právech neustále omezována. Dovolávat se svého podílu při formulování a prosazování obecného zájmu znamenalo - podle tohoto pojetí - vstupovat na nebezpečnou půdu ,,politického extremismu“. Proti takové tendenci byla přijímána tvrdá preventivní a odstrašující opatření, včetně mediálních štvanic. Vědomě přitom byla rozšiřována na celou levicovou i levě středovou opozici a konec konců na každé nezávislé myšlení a jednání. Takový proces vyžadoval zesílené ideologické působení, v němž je kritické myšlení sledováno s podezřením, je považováno za nekonstruktivní, ba extrémní, za projev nepřátelského postoje. Zcela pak se už vylučuje kritika systémová, prosazující zásadní alternativu. V takovém pojetí se investuje do antikomunismu z veřejných financí, zatímco fašismus dostává své vypodobení jako ,,nevinný individualismus dětí“, co to měly v životě lehké. ,,Naštěstí“ slyšely mluvit politiky o ,,sociálním nebezpečí“, hrály on-line střílečky a mají plné police s DVD přednáškami Adolfa Hitlera o tom, že ,,český stát je omyl a Rusáci jsou židobolševici, který se musejí napravit“.

Mizerné sociální úrovni a společenské atmosféře odpovídá také mizerná kultura. Při otřesech v průběhu 90. let 20. století byla nejen československá, ale i česká státnost nejednou označena přímo za omyl i nedopatření. Avšak nejen to. Zpochybněna byla celá dosavadní orientace kultury, znevážena těžiště aktivit v kultuře, sportu a rekreaci.Vyprázdněnost, nuda, drogy, porno, přisprostlost patří k sobě, pocházejí z jednoho zdroje. A lumpenburžoazie vyrůstá ze stejných kosmopolitních „kořenů“, tj. planetární vykořeněnosti, jako drogy, mafiánství, agresivita. Drogy - toť neuvědomělý výraz zoufalství mladých lidí z prázdnoty, kterou jim kosmopolitní systém vnucuje, servíruje, nabízí. Je to zároveň způsob jak se ,,přebytečných“ mladých lidí zbavit, odsoudit je jako podlidi, stejně jako nezaměstnané a další a tím zpochybňovat jejich právo vůbec existovat, neboť podle nové ideologie ,,ujídají z podílu úspěšných“. Doslova nepříčetným tempem jde systém po krku obyčejným lidem. Na druhou stranu však má pochopení pro tuneláře a grázly velkého kalibru, neboť patří k ,,úspěšným“. Mnozí jistě pamatují věty o privatizaci ,,Vše jsme se učili, nedělejme z toho kriminalizaci“. Mnozí politikové vysokou korupci nepovažují za kriminalitu. Prostě když někteří vychytralí jedinci oblafnou své „pomalejší a méně bystré“ spoluobčany, tak jim ty výnosy patří.

Důležitou stránkou je i represivní infantilizace, tedy že mají mladí lidé spolu s ,,neúspěšnými“ slepě následovat ,,úspěšnější“ jako dítě rodiče a v případě vzdoru, jejich odsouzení jako projevu extremismu davu, ulice i lůzy. Tomu všemu se velmi rychle přizpůsobila kultura. Rozhodně však ne jak by měla. Místo odsouzení těchto jevů, začala jejich oslava jako druh ,,individualismu“. Vidíme to při volbách, kdy část spisovatelské a filmařské obce běhá s cedulkami ,,volím Karla“ jako děcka s cukrovou vatou při posvícení. Tito zkrachovalci veřejně haní socialismus, kdy paradoxně natočili své nejlepší filmy, které je proslavily. Kdyby byli mladí dnes, nejspíše by místo točení filmů, které propagují drogy, sprostotu a asocialismus, sami drogy konzumovali. Je to důkaz celkového odtržení od reality, kdy vládnoucí protilidová ,,kavárna“ posedlá západním leskem ,,nevidí neslyší“ resp. nechce, neboť by se znelíbila svému chlebodárci, kterým není lid ale zlatý tele kapitálu. Existuje nepsané pravidlo, že umění ve kterém se neodráží společenský úpadek je ,,uměním“ falešným. A tak vypadá i většina dnešní tvorby filmařů, publicistů apod. Otřes 90. let se týkal celého fundamentálního myšlení společnosti, která měla zapomenout na skutečnost, že socialismus byl ideou a vizí universální emancipace, klidu a mírového soužití. Spolu s ekonomickou transformací byla vedena i zuřivá ideologická kampaň nových fanatiků, která nenapadala jen myšlení za socialismu, ale celé filozofické uvažování a orientaci, utvářenou po staletí. Je zábavné sledovat jak v souladu s ideologickou doktrínou, je veřejnosti předkládána legenda o poctivých, vzdělaných, pracovitých podnikatelích, kteří z čiré charity a dobrého srdce dávají práci a výdělek líným, nevděčným a nevzdělaným zaměstnancům. Navíc je tak zachraňují od nevyhnutelné smrti hladem. Bohužel to mnoho občanů považuje za pravdu.

zdedomov

Tlak na univerzální kosmopolitizaci společnosti jako ,,námezdní kultury“ začal být většině lidí přinejmenším nepříjemný, aniž by si ještě byli vědomi jeho důsledků, které dozrávají v současné době. Nová úroveň zpochybňování základu společenského procesu byla bezprostředně vyprovokována zvýšenou úrovní relativizace společenských jistot, vykolejením z navyklého společenského prostředí, s jeho úrovní vzájemné solidarity. Stále méně lidí v této společnosti má pocit bezpečného domova. Doma se zde cítí především zahraniční kapitál.

Na otázky na jejich protispolečenské jednání vystoupili politikové, kteří prohlásili, že společnost vlastně neexistuje, jsou jen jednotliví muži a jednotlivé ženy, jsou rodiny (rozpadající se kosmopolitismem a ekonomickou situací) , nikoliv však společnost. Tím jsme se vrátili do doby středověkých osad, co se společenského kolektivního vědomí týče. Je zajímavé, že všichni ti fanatici, kterým tolik vadila například sociální úloha státu, stát tolik oceňovali na represivní úrovni. Tam byla úloha jasná – střežit pomocí legislativ a represe nakradený majetek, monopoly zahraničního kapitálu na úkor práv vlastních občanů .Ve společnosti, spolu s novou hloubkou rozporu mezi „my“ a „oni“, vznikla živná půda propokrytectví a obojetnictví, pro mravní relativismus, ale také pro sobectví a bezohlednost. Při účelové negaci nedávné minulosti, ale i po staletí utvářených hodnot národního povědomí, zůstávala otevřenou otázka, kdo vlastně jsme, jaká je naše státní idea, kam Česko směřuje. Znehodnoceno bylo snažení a obětavé činy několika generací, jejich protivníci (někteří i s krví na rukou), kteříse díla neúčastnili a snažili se je kazit, byli pasováni na hrdiny odboje (bratři Mašínové). Mnozí se v této situaci rozhodli svou minulost zapřít, aby mohli být přijati mezi ,,spravedlivé“. Nač by se měli klanět nějakým bojovníkům za nezávislost československého státu, když ti praví hrdlořezové bojují vždy proti komunismu a bratří Mašínové a spol. byli ti praví muži činu. Podřezávali a zabíjeli svědky svého zapalování stohů, loupení výbušnin a dalších zločinů na počkání. Pak se nedivme, proč mladí lidé následují předkládané vzory.

Po většinu času se v uplynulém čtvrtstoletí antikomunisté při čištění „komunismem“ zamořeného terénu angažovali s urputností hodnou vymítačů ďábla v pozdním středověku. Někteří z nich se dokonce se zavilostí podíleli a nadále podílejí na umlčování levicově smýšlejících umělců, převážně spisovatelů. Snaha vymazat politické názory, zkušenosti a pozice, které by jakkoli připomínaly předlistopadové ideové inspirace a změnit komunismus v zástupné slovo pro politické zlo, byla vtělena do zvláštního zákona a podivní fanatici ho div neposílali se složenkami na státní (korporátní) dluh. Vládní propaganda ujišťovala, že se v kultuře rozlévá do šíře tolerance. Přitom rostla nová nesnášenlivost a pěstovaly se nové preference a nové exkomunikace. Nakonec se koncepcí ministerstva kultury stala práce na vlastní sebelikvidaci. Byla rozbita dobře fungující síť kulturních zařízení, od místní po celostátní úroveň. Jako protihodnota bylo kulturní obci nabídnuto „osvobození od ideologického útlaku“ a svobodný výběr pornografie na internetu. V oblasti kultury, v kultuře vztahů a chování, v kulturním dědictví i v oblasti živého umění a tvorby (včetně výměny kulturních hodnot se zahraničím), se přitom oproti naivním očekáváním rychle prosadily hodnoty, obvyklé v kapitalistickém provozu. Divadelní, filmový, televizní aj. podnikatel a také umělec, nabízející se v námezdním poměru, měli napříště především respektovat a střežit ekonomické principy. Ve filmových atelierech se zabydlovali solventní zahraniční producenti a filmaři a výjimečně se objevovala domácí díla, která se blížila špičkové úrovni tvorby předlistopadové. I podpora masové tělesné kultury se vytratila, sportem hluboko pronikla komerce, počínaje výší členských příspěvků, placenými službami, cenami sportovního vybavení a marketingem. Ze sportovních klubů a zařízení se staly soukromé podniky, v nichž se realizují stamilionové zisky.

17.listopad v České kolonii pro monopoly – část 3.

17.listopad v České kolonii pro monopoly – část 2.

17.listopad v České kolonii pro monopoly – část 1.
29 Komentářů k 17.listopad v České kolonii pro monopoly – část 4.

 1. Korytnak napsal:

  Pri sledovaní filmov natočených po r. 1989 mám dojem, že som 23 rokov života za komunizmu prežil v kóme, alebo na inej planéte. Tú dobu si pamätám inak a spomínam na ňu veľmi rád, dokonca po čase aj na vojenskú službu nespomínam len ako na nutné zlo. Nedávno som si pozrel tohtoročnú "hitovku" Fair Play a podľa tohto umeleckého diela boli športovci ČSSR ako napr. Zátopek, Kratochvílová, Tkáč, Pribilinec, hokejisti, futbalisti a mnoho ďaľších našich reprezentantov nadopovaný zakázanými látkami, ktoré boli mimo iné v tej dobe práveže tzv. výdobytkom kapitalizmu.

 2. Jan Jinsky napsal:

  Abych to shrnul Dane - dobře už bylo. Jste student, takže jste to "dobře" nezažil. Máte názor jaký máte - je sice hodně vedle, ale budiž.
  Co se týče kultury - byl jste v poslední době v divadlech? Hrají tam dobré hry, průměrné i úplný odpad. A přesně to se dělo před revolucí.
  Pro filmy platí to samé - nevšiml jsem si záplavy filmů propagujících drogy. to je demagogie a kroucení skutečnosti. A za socialismu se točily taky dobré a špatné filmy - žádná změna...

  Takže celkově s vaším hodnocením nesouhlasím - glorifikujete předchozí dobu a na dnešní vidíte jen to špatné. tady budete oslavován. Ale jen tady...

  • jedno napsal:

   pride parade chrudim To neznáte propojení kriminálníků a státních chovanců od dětství, to jsou zmrdi s fízly a státní nástavbou úžerů černých listin upírů, asi bude nejen lokální chrudimský úžer bláznů pracujícím, ale prágl pro zbytek čehůnů. Nebo emerik světu v barevných jucháních, nechcete vyšilovat s červenou kartičkou zadarmo pro aplikaci ukr?

   • Jan Jinsky napsal:

    Bylo smažno. Lepě svihlí tlové
    se batoumali v dálnici.
    chrudošní byli Borolové,
    na mamné Krsy žárnící.

    co jste to chtěl říci?

    • Jáchym napsal:

     Dobrý den, a vy, pane Jinsky? Myslím, jak se vám žilo špatně v době socializmu. Popisuje....Doba to byla pro někoho zla a pro někoho dobrá. A řekl bych, že zrovna vy jste si tam nežil vůbec špatne. Teď je všude plno "disidentů a bojovníků proti komunismu", ale tím se nenechme unést. Myslím, že vy se, pane Jinsky, rád přizpůsobíte každému režimu. Takový ve mě vaše psaní komentářů vyvolává dojem. Nemohu si pomoci.

     • Jan Jinsky napsal:

      Disidentem jsem nebyl. Byl jsem těsně po škole (vysoké). A žádný útlak jsem neprožíval. Nicméně to neznamená, že socialismus byl úžasný.
      Stálo to za houby a podle toho socialismus dopadl.

    • jedno napsal:

     Nechybí ramka? Tak počítat na prstech génie, typický produkt memorovaného školství rádoby vtipný ovšem hulvát jak absolvent polepšovny. Ovšem absolventi ústavní státní výchovy jsou za a upřednostňováni plutokracií debilismu, b statistiky jejich kriminality utajovány zrovna tak jako etnika. Navíc se vyplatí nastrkat tam kde nic nedělají aby nepáchali škody. I tak se projektují rozkopulovaně vizitkují že jeníček ubohý bledý zhulvátor podpásovka při každém idiotském vejšplechtu a hlavně mařič a vychvalovač hnusů, samolibý a zňamtaný svou posedlostí vyvyšovat jakkoliv nad cokoliv a když jinak neví zbrebtá sobě vlastní pošahanost myslí si z nadhledu, ale je skrze kanálovou mříž hnojem s osobitým aktivním smradem jež tedy plně charakterizuje náplň.

     • Jan Jinsky napsal:

      " I tak se projektují rozkopulovaně vizitkují že jeníček ubohý bledý zhulvátor podpásovka při každém idiotském vejšplechtu a hlavně mařič a vychvalovač hnusů, samolibý a zňamtaný svou posedlostí"

      četl si Mechanický pomeranč? Tvoje novořeč je zvláštní.

   • jednA napsal:

    Taky sis mohl vymyslet jiný nick...

  • J. Tichý napsal:

   Může mi někdo prozradit, které dobré filmy se u nás v posledních letech natočily?
   Měl jsem ve velké oblibě např. filmy rež. Men(c)zela.
   Posledním z nich byl Konec starých časů. Poté jsou to již jen slátaniny. Navíc režisér se svými postoji staví do role těch, které v uvedeném filmu sám pomáhal karikovat.

 3. Radagast napsal:

  oni to nejen "řešili", ale aj způsobili - tedy nejen "oni" a nejen "tam", ale i v dalších jiných končinách a různými jinými způsoby ("přerozdělování" a "transformace"), následkem ale i prostředkem těchto otřesů z doslova VYKRADENÍ EKONOMIK byla i tzv. Velká deprese-krize - V podstatě však už od nějakých dvacátých let (též v USA a na Západě, následně i v Rusku) byl vynalezen onen fašismus.
  Další ranou bylo přetvoření ekonomik na VÁLEČNÉ a bohužel, světě div se...už ta znetvořená pouze IMITOVANÁ NEPRAVÁ EKONOMIKA vytvořená jen pro některé...už tak zůstala po dnešní dny!
  Miliony a miliardy lidí jim na to skočili a své aktivity odevzdávají do "ekonomiky", která je jen NÁHRAŽKOVÁ a tendenční! Stejně tak jako si "stát" hraje na "zaměstnavatele" - opět další z poťouchlých napodobenin.

 4. vlad napsal:

  Honzyku: pročpak se zabýváš jen kulturou? Na další problémy by odpoveď nebyla? Např. nezaměstnanost, exekuce, bezdomovci... Nic?
  P.S. Ty sleduješ Ulici, Ordinaci? Hastrmany? ...pak už chápu, že nevidíš rozdíl mezi filmy před Hadrákem a po

  • Jan Jinsky napsal:

   Nesleduju ty seriály. Za socialismu jsme měli Muže na radnici a Ženu za pultem - taky skvosty.
   Nezaměstnanost - ano máme nezaměstnanost. Holt už nežijeme v rezervaci, kde každý dostane aspoň trošku. člověk se musí snažit.
   Exekuce jsou svinstvo a měly by se daleko víc regulovat zákonem - souhlas.
   No a bezdomovci - za socialismu existovali také, jen se o nich nemluvilo. Je fakt, že jich nebylo tolik jako dnes.

   • vlad napsal:

    Honzyku:Můžeš odpovědět jak se má snažit 58-letý nezaměstnaný, vyhozený pro tzv."nadbytečnost"

    • Jan Jinsky napsal:

     Může si zažádat o předčasný důchod. A pokud není nemocný atd, pak může zkusit najít jinou práci, něco podnikat sám atd.
     Není to snadné, ale je to možné.

     • vlad napsal:

      Honzyku: předčasný důchod je cca 9-10 000. Nájemné + energie je v průměru cca 7 000.- . Práci 58-letý nenalezne.
      Dotaz: Jak je možné vyžít s 2-3 tisíce v měsíci?

     • vlad napsal:

      Honzyku: Opět jsi neodpověděl na přímý dotaz

   • Calembredaine napsal:

    Muž na radnici stejně jako Okres na severu a zejména Poslední z rodu Hamrů byly precizní díla s přesahem! Nedávno jsem ty dva posledně jmenované skouk na Youtube - každý jedním dechem za jednu noc! Pravda, některý scénky jsem přejel s obrazem, třeba cesta autem, orající kombajn a pod. Ale obsahově to má jasný přesah do současnoti, je to stále aktuální jak prase a to čemu jsme se tehdá posmívali mi až dnes dává smysl! Např. ty mladý bolševici tam - exsvazáci z bonama, co pořádali mejdany a mysleli jen na svou kariéru, který tam Pláteník tvrdě tepe! Za to, že serou na lidi a stranu maj jen jako výtah k moci. Já pamatuju jako kluk, že jsme fandili Vejříkům a taky Bláha byl náš vzor! Na toho jsme si dokonce hráli! Ty hlášky "ale já nezapoměl! Přišel jsem abych se pomstil za osmačtyřícátej!" a vytáh kvér na Zemana. Honzyka Zemana, pochopitelně!:) Taky jsme si hráli na Hackela - Benson&Benson, vzpomínáš? "Nezaplatil jste v Bílých linkách!":)) No jo ... to byly časy. Dnes na to koukám střízlivě a nechápu že jsem moh podporovat takový zlo! To dnes když to opakujou na TV Barrandov vidím, jak mrcha flanďácká - řádová matka představená říká Bláhovi - "vím v co Vy věříte - v sebe! A taky o co vám jde - získat zpět sovu bývalou moc a vliv, ale to nám nevadí, protože když vyhrajete vy a ne oni , zvítězí i naše věc!" (Restituce). Opět veliký přesah do současnosti, který jsme jako kluci nemohli chápat ....

  • Jan Míka napsal:

   Vase exekuce a neschopnost si najit praci je problem vasi celkove neschopnosti, ktery pochopitelne muze vyustit bezdomovectvim.

   • vlad napsal:

    Honzyku: Vysvětli mi pojem celková neschopnost

    • Jan Míka napsal:

     Napriklad je to videt na vasem pravopisu. Honzik se pise s mekkym I. A dale - pokud se na vas vrsi tolik problemu, jak uvadite (nezamestnanost, exekuce, ztrata strechy nad hlavou), je zrejme pricina v tom, ze je nedokazete vyresit jako celek. A to je prave ta celkova neschopnost vyrovnat se s problemy.

     • vlad napsal:

      Honzyku: Opět tradičně odvádíš pozornost jinam...viz pravopis. Nemluvím o své osobě. Otázka zní: Jak má vyřešit "celkovou neschopnost" 58-letý nezaměstnaný?

     • Calembredaine napsal:

      Honzík jako klučina - viz Honzíkova cesta - to jo! Ale starej chlap, de facto můj vrstevník je vždy jen Hoznyk! Natvrdlej a blbejj ještě v 50-ti!:)))

  • Jan Jinsky napsal:

   Tak - pitomé filmy se točily, točí a točit budou. Je snadné proti nim bojovat - nečumět na ně :o)

   • Calembredaine napsal:

    To je hovno účinný, Jene! Židák si vždycinky cestičku k mozkům zombirizovaných pitomců najde, páč umí hrát na city! Jediná správná cesta je ustřelit jeho "uměleckým" přisluhovačům ručičky a hned po nich i hlavičky ...

 5. Ola napsal:

  Včera jsem v tv zahlédla šot: Učitelka vykládá dětem, ž vůbec neexistoval toaletní papír a že si všichni utírali zadky Rudým právem. Děti se přezíravě smály.
  Změnila jsem si nick, dříve "jedna", dnes "Ola", protože se tu vyskytl kdosi s podobným nickem -"jedno".

 6. martin bareš napsal:

  skvělý článek. Děkuji.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!