Dotaz na tělo aneb konference o regulaci českých médií II.

Snímek obrazovky pořízený 2014-12-18 17:37:32

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK v Praze pořádal ve spolupráci s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání a Ministerstvem kultury letos již druhou konferenci s názvem Regulace českých médií. O aktuálních otázkách české mediální legislativy a s ní spojených problémech diskutovali ve dnech 27. a 28. listopadu 2014 akademici, zástupci státních orgánů, kontrolních orgánů médií, zástupci neziskového sektoru i novináři.

Byla jsem již na červnové konferenci, kde jsem ke svému překvapení dostala během diskuse prostor promluvit kriticky o masmédiích i o alternativních médiích, tak jsem se vydala i na tuto. Měla jsem připravený dotaz na tělo - již při registraci jsem uvedla, že bych se ráda zeptala na svědectví německého novináře, který napsal knihu o tom, jakým způsobem žurnalisty a obsah vydání ovlivňují tajné služby, především americká CIA.

Zúčastnila jsem se jen prvního dne konference, část jsem natočila na kamerku a v diskusi jsem se k některým tématům vyjádřila – už v diskusi po prvním panelu jsem se měla příležitost na svědectví Uda Ulfkotte zeptat. Podle jeho zkušeností je spolupráce novinářů s tajnými službami a CIA rozsáhlá.

Můžete sami posoudit odpověď zástupce Ministerstva kultury a Fakulty sociálních věd UK na můj dotaz, zda by se mělo takové nebezpečí ovlivňování novinářů ze stran tajných služeb řešit legislativně, a zda se tím tématem zabývají na FSV UK. Zeptala jsem se, jestli se provádějí nějaké studie, zda zadávají na to téma diplomové práce apod.

A. Rejent, zástupce Ministerstva kultury řekl, že o tom případu neslyšel, tak se k té kauze nemůže vyjádřit, ale zmínil podrobněji kauzu z Litvy (viz níže) s tím, že takovými otázkami je důležité se nadále zabývat.

T. Trampota (FSV UK) řekl, že na škole mají 1 300 studentů, často se věnují případovým studiím zahraničně politických témat a jejich mediálnímu zpracováním. Aplikují tzv. kritickou diskurzivní analýzu. Zmínil, že s tím, jak dochází ke zjednodušení mediální narace, je vidět i u ukrajinské krize, že zjednodušení je značné. Řekl "zda je to bias na východ či západ - to je složitá věc". Poděkoval mi za zajímavý podnět - námět na téma hlubší analýzy. Tak jsem zvědavá, zda se tím opravdu budou zabývat.

Když jsem poté ale ještě chtěla zmínit, proč vlastně německý novinář Udo Ulfkotte své svědectví vydal – kvůli tomu, že má obavu, že dnešní protiputinovská propaganda může vést k válce - nechtěli mne to vůbec nechat vyslovit.

Štěpán Kortba se v diskusi ptal, jak chtějí EU či ČR řešit jurisdikci při realizaci mezistátního sdílení internetového vysílání - jak to budou řešit Rady, jaká bude redakční odpovědnost? Internet přece nemá hranice… Kritizoval též ČRo, že nemá žádnou svou koncepci, podle něj není ani zájem o to, aby zákon prošel, protože volební výbor čeká na digitalizaci. ČRo podle Kotrby zajímají jen finance.

Konference zahrnovala těchto šest panelů:

Česká mediální legislativa: čas na změnu?
Kontrolní orgány médií
Komunitní média v ČR - konečně start?
Politika, volební kampaně a politický marketing
Sexismus a gender v reklamě
Bezbranná oběť reklamy. Regulace reklamy cílené na děti
Stručně k obsahu jednotlivých přednášek tohoto panelu. Své příspěvky přednesli tito čtyři panelisté, a dotkli se těchto témat/ otázek:

Tomáš Trampota (FSV UK) Změněné prostředí - rozšíření internetových médií - je potřeba nová legislativa? Současná je z r. 2001. Lze určit hranice politické reklamy? Má být liberálnější či striktnější? Co regulovat a limitovat? Bez diskuse o vlivu na jednotlivce a společnost nemá cenu diskutovat o legislativě.

Pavel Kubina (Prima TV): Sporné legislativní řešení - pokuty za neobjektivnost a nevyváženost, stížnosti na Radu ČT - jsou to omylní lidé, nemohou "pátrat v terénu". Problematika kritiky menšin, "utvrzování v předsudku" - co když je to ale pravda, kdo to má rozhodovat? Úředník nějaké Rady? Politická korektnost - vede k autocenzuře? Přesun těžiště dle průzkumu MEDIAN: význam TV vzhledem ke zpravodajství aneb Co byl hlavní zdroj informací v období 2001 až 2014? Výsledek průzkumu - TV měla 25% v r. 2001, dnes 20%, internet stoupl z 0% v r. 2001 přes 15% v r. 2010 na dnešních 24%. Internet má již přes 6 milionů potenciálních uživatelů.

Artuš Rejent (MK): Předpisy EU, rozvoj rozhlasového digitálního vysílání. Má to sociální souvislosti a dopady, vláda by měla politicky rozhodnout, zda zachovat terestrickou platformu či se příklonit k podpoře internetových operátorů. Zmínil případ vysílání jedné ruské stanice, registrované (licencované) ve Velké Británii, které bylo v Litvě regulačním úřadem vysílání zastaveno "protože zasahovala do oprávněných národních zájmů litevské vlády" - vyjadřovala se zaujatě prorusky. Věc se řešila v rámci všech členských států u Evropské komise - zda to bylo v souladu se směrnicí EU.

Milan Malina (ČRo): Přechod na digitalizaci bude finančně náročný.

__________________

Následují text a videa pořadatele. V závěru 3. panelu jsem promluvila o své  půlroční zkušenosti spolupráce se Svobodným vysílačem (pro který jsem od jara měla čtvrteční rozhovory na různá témata)  a také o důvodech, které nás vedly k tomuto projektu. Zmínila jsem i úspěšný projekt slovenského Slobodného vysielače.

To, co jsem na kamerku točila sama, je doplněním oficiálního záznamu. Při dotazu na svědectví U. Ulfkotte je vidět, jak se panelisté zatvářili, a je slyšet i to, co jsem po jejich vyjádření řekla již bez mikrofonu. Důvod, proč U.U. považoval za důležité své svědectví vydat (i knižně). Strach z blížící se války NATO s Ruskem. V článku, který vyšel na INFOWARS (viz odkaz pod videem) je i video z jeho projevem :

http://www.zpravy-infowars.com/#!Dotaz-na-tělo-aneb-konference-o-regulaci-českých-médií/c1c32/F7CE1429-EB7A-499F-935F-D4CE12038B14

Po příjezdu domů, jsem  projev U. U. postla na fb stránku akce a přidala i tento komentář:

Nezeptala jsem se na to během konference, ale zajímalo by mne, zda někdo z FSV UK se zabýval výzkumem projektu Operation Mockingbird ( CIA plot to control the media, instigated after World War II).

Byly na něj pro evropské žurnalisty vyčleněny prostředky z Marshallova plánu, v některých dílech svého seriálu se o něm zmiňuje americká psycholožka F. Shure. Např. i v tom posledním:

http://www.ae911truth.org/en/news-section/41-articles/930-why-do-good-people-become-silentor-worseabout-911-pt13.html

_________________

První panel nastolil základní otázky týkající se mediální legislativy. Je třeba něco na české mediální legislativě měnit? Jaké oblasti jsou nedostatečně upraveny? Na jakých změnách se v současné době pracuje a na co se zapomíná?
V panelu diskutoval Tomáš Trampota z IKSŽ FSV UK, Pavel Kubina z FTV Prima a Asociace televizních organizací, Artuš Rejent z Ministerstva kultury ČR a Milan Malina z Českého rozhlasu.

V druhém panelu se diskutovalo o případných změnách v právní úpravě kontrolních orgánů médií. V panelu vystoupila Kateřina Kalistová z Ministerstva kultury ČR, zástupci kontrolních orgánů veřejnoprávních médií - Jiří Závozda z Rady České televize a Michal Stehlík z Rady Českého rozhlasu. O zasvěcený akademický pohled doplnil příspěvky v panelu Milan Šmíd, dlouholetý pedagog na IKSŽ FSV UK, nyní v důchodu.

Třetí panel nebyl v pravém slova smyslu panelem. Jan Křeček z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK představil studii s názvem „Implementace komunitních médií do mediálního systému ČR“, která byla vypracovaná na základě žádosti Ministerstva kultury. Studie vychází z dokumentu „Proč komunitní média v České republice? Podrobný návod na rozvoj českých komunitních médií“ (Carpentier, 2012) a dále jej rozpracovává do konkrétní a detailní podoby postupného zavedení třetího vysílacího sektoru do české mediální krajiny.
Po prezentaci studie následovala diskuse o jejím obsahu. Hlavní řešitel Jan Křeček předem oslovil několik odborníků na dané téma, kteří dostali studii k dispozici předem. Na konferenci seděli mezi diváky a k návrhu implementace komunitních médií do mediálního systému ČR poskytli zpětnou vazbu. Vítány ale byly i náměty a připomínky dalších odborníků v publiku.

Druhý den konference byl zaměřen na dílčí otázky spojené s regulací reklamy. Začalo se panelem, který se věnoval politické reklamě a politickému marketingu. Klíčovou otázkou panelu bylo, jak definovat politickou reklamu a zda je třeba ji regulovat. Má vůbec smysl politickou reklamu regulovat, pokud nemá jasně stanovené hranice?
V panelu diskutovali zástupci akademické obce, regulačního orgánu i reklamních agentur, tedy Anna Matušková z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, Otto Eibl z Katedry politologie z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Milan Bouška z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Pavel Brabec z Asociace českých reklamních agentur.

Pátý panel se věnoval sexistické, neetické a genderově stereotypní reklamě. Mělo by být nějak zákonem omezeno její používání? Nebo je to spíše otázka etiky a samoregulace? Jaké jsou přístupy a aktivity Rady pro reklamu a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v této oblasti?
O tématu diskutovali zástupci neziskových organizací, regulačních i samoregulačních orgánů. Zatímco Tomáš Pavlas z Otevřené společnosti, o. p. s. a Petra Havlíková z o. s. Nesehnutí se snažili vysvětlit, co je sexistická reklama, proč je neetická, případně urážlivá, Ladislav Šťastný z Rady pro reklamu a Vilma Hušková z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se zabývali spíše konkrétními příklady, jaké tyto orgány řeší.

Poslední panel se zaměřoval na problematiku reklamy, která je cílená na děti. Je etické vyrábět reklamy cílené na děti, nebo působit na rodiče prostřednictvím dětí? Jaký je vliv reklamy na děti v různých fázích vývoje? Jaká je stávající legislativní úprava této problematiky? Je třeba na ní něco měnit? Jak by se k reklamě cílené na děti měli postavit rodiče a jak zákonodárci?
V panelu vystoupil Jan Jirák z Metropolitní univerzity Praha a Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, který se snažil téma zasadit do kontextu mediální výchovy a mediální gramotnosti. Václav Mertin, dětský psycholog působící na Katedře psychologie FF UK, reklamu cílenou na děti razantně odmítl s odůvodněním, že zvláště děti v předškolním a mladším školním věku nedokážou reklamu odlišit od ostatního obsahu. Je tedy krajně neetické zneužívat toho v reklamní tvorbě. Jiří Šenkýř z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se věnoval stávající právní úpravě dané problematiky. Kateřina Hrubešová ze Sdružení pro internetový rozvoj zasadila téma reklamy do kontextu ne/bezpečného internetu pro děti i dospělé.

V červnu se konala Konference o regulaci českých médií I. Záznam a informace zde:

http://iksz.fsv.cuni.cz/IKSZFSV-237.html
3 Komentářů k Dotaz na tělo aneb konference o regulaci českých médií II.

 1. Cico Ciciak napsal:

  Hahaha!!! To sú idioti novinárski!!! Oni sú totálne odpojení od reality!!! Oni sa boja politickej moci dnes, keď tu už nevládnu politici ale súkromný kapitál!!! vy idioti!!! Je tu fašizmus - diktatúra mamonu!!! A pred tou sa treba chrániť vy idioti!!! Pretože politici sú len predĺženým nástrojom ekonomickej moci - súkromných psychopatov, ktorí vlastnia médiá!!! Médiá sú v rukách súkromníkov a tí ich používajú na dosahovanie ekonomických a mocenských cielov!!! Čo máte vydlabané gebule???!!! Vy blbci!!! Dnes je tu trhové hospodárstvo a všetko riadi mamon!!! Chceli ste ho, chceli ste kapitalizmus ako the best systém na svete???!!! Ak hej tak zavrite huby a nefňukajte!!! Pretože kapitalismus nemôže nikdy fungovať s morálkou a poctivosťou!!! To je blud!!!

 2. Cico Ciciak napsal:

  Prozápadná propaganda v médiách
  -------------------------------

  Kdo ovládá Ameriku?, Kto ovláda Ameriku - O médiách vlastnených židmi
  ---------------------------------------------------------------------
  http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Kdo_ovlada_Ameriku.pdf

  Council on Foreign Relations (Rada pro zahraniční vztahy) - Síla za velkými médii
  ---------------------------------------------------------------------------------
  https://www.youtube.com/watch?v=wnXOpLqwDJY#t=18

  „Němečtí politici jsou americké loutky“
  ---------------------------------------
  http://www.zvedavec.org/komentare/2014/11/6219-nemecti-politici-jsou-americke-loutky.htm

  Něměcký novinář Udo Ulfkotte vypovídá o tom, jak šířil v médiích lži, které po něm chtěla CIA
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  https://www.youtube.com/watch?v=lvT4zyAfaHk

  Jak fungují české mediální agentury pro průzkum veřejného mínění?
  -----------------------------------------------------------------
  http://www.zvedavec.org/komentare_6251.htm

  Znechucený šéf televize Al-Jazeera v Bejrútu rezignoval
  -------------------------------------------------------
  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2509-znechuceny-sef-televize-al-jazeera-v-bejrutu-rezignoval

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!