Svobodně rozhodujme o zdraví našich dětí

Bill-Gates-vaccineProslov Daniela Solise na demonstraci proti novele zákona 258/2000 Sb. a sankcím vůči rodičům, lékařům a dětským skupinám, konané dne 9. března 2015 před budovou ministerstva zdravotnictví, Palackého náměstí 4.

Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, maminky a tatínkové, milí přátelé, kterým nejsou lhostejné životy a zdraví našich dětí, tak jako neutěšený stav lidských práv a občanských svobod v naší krásné, leč těžce zkoušené, polo-rozkradené zemi! Dodatečně přeji všem přítomným ženám vše nejlepší ke včerejšímu MDŽ!

Dne 23 února se mezinárodním tiskem rozletěla zpráva o úmrtí batolete nakaženého spalničkami v Berlíně. Spalničky, lze podle WHO léčit vitamínem A.[1] Což potvrzují i četné vědecké studie[2]. Mediální hysterie, která se přelévá v četné, vesměs nesmyslné a dokola omílané výroky nejrůznějších politiků a politických orgánů na téma nutnosti důsledně dohlížet na „proočkovanost“ populace, nebude zcela náhodná.

A také že není! Dne 26-27 ledna 2015 totiž hostila vláda Německé spolkové republiky v Berlíně mezinárodní dárcovskou konferenci obskurní organizace, založené Billem Gatesem[3], zvané GAVI[4]. Vlády a soukromí dárci slíbili dát na očkování nejchudších dětí rekordních 7,5 miliardy dolarů (téměř 187 miliardy Korun). Nejvíce do globálního vakcinačního programu vloží Británie a nadace Billa a Melindy Gatesových. Společně s předchozími příspěvky nyní GAVI Alliance disponuje částkou 9,6 miliardy dolarů (240 miliard Kč).[5]

Není tajemstvím, že Bill Gates je veřejným protagonistou neo-malthusianismu, tedy snahy o redukci světové zejména chudé populace[6]. Není od věci v této souvislosti zmínit skandál, kdy na Filipínách byly v devadesátých za finanční podpory firmy Procter and Gamble pomocí očkování proti tetanu s přidaným lidským choriovým gonadotropinem sterilizovány ženy, bez jejich vědomí, natož souhlasu. Je známo, že se podobné sterilizační očkovací operace uskutečnily i v dalších rozvojových zemích za plného vědomí a součinnosti tamních vlád.[7]

Nehledě na depopulační agendu, která ve své amorální praxi jen dokresluje dopady zločinného spolčení velkokapitálu s neřízenými politickými silami, jako je Evropská komise, nebo německý úřad Spolkové kancléřky se u očkování jedná o velmi výnosný obchod, který je, jak vzápětí uvidíme silně na vzestupu.

Oným vysoce lukrativním zbožím v tomto obchodě, jsou naše děti. Podstatou tohoto nechutného obchodu je neoprávněná a vysoce amorální „očkovací povinnost“, kterou si stát na zakázku farmaceutické lobby, zcela protiprávně vynucuje. Proč? Protože se jedná o obrovské peníze.

Co říká Světová zdravotnická organizace o trhu s očkovacími látkami:

Asi 80% prodeje všech očkovacích látek pochází od pěti velkých nadnárodních koncernů. (V roce 2012 měla tato pětka příjmy zhruba 21,56 miliard USD tedy bez mála 540 miliard korun[8])

Existuje poměrně málo výrobců očkovacích látek, kteří splňují mezinárodní standardy kvality zavedené Světovou zdravotnickou organizací. Mnoho z jednotlivých trhů očkovacích látek představuje monopoly nebo oligopoly, a to buď podle produktů, nebo podle zastoupení na trhu.

Omezený počet dodavatelů očkovacích látek a výrobních kapacit vede ke křehké rovnováze mezi nabídkou a poptávkou na mnoho jednotlivých trzích očkovacích látek. Konstantní řízení a komunikace mezi účastníky trhu jsou nezbytně nutné pro zajištění dostatečného množství očkovacích látek pro každého kupujícího. [9]

Trh s očkovacími látkami je znám tím, že vykazuje takzvaně „spektakulární růst“ Oproti 5-7% růstu trhu s medikamenty se očkovací průmysl pyšní ročním růstem řádech 10 až 15%. Tyto údaje představují nárůst z 5 miliard USD (125 miliard korun) v roce 2000 na 24 miliard (600 miliard korun), v roce 2013.

Aktuální prognózy trhu odhadují další růst globálního trhu na 100 miliard USD do roku 2025. Proto se vakcínám říká „motor farmaceutického průmyslu“ a vytváří se „nový obchodní model“ partnerství státních a soukromých aktérů. Momentálně se vedle již existujících více než 600 vakcín, vyvíjí, nebo schvaluje dalších 120 nových očkovacích látek.[10]

Aliance Světové banky a GAVI v roce 2010 načrtla podobný vývoj jako WHO. Nárůst zisků od roku 2009 do roku 2016 o více než 100% - z 24miliard na 56 miliard USD.[11]

Globální trh s pediatrickými vakcínami letos dosáhne 23 miliard USD. Od roku 2005 do roku 2011, se podíl dětských vakcín na trhu zdvojnásobil.[12]

Člověk se ocitl v otevřené válce s nadnárodními korporacemi. Maximalizace zisku byla postavena nad jakékoliv etické principy a morální zábrany. Lidský život byl vydán všanc chamtivosti a finančním výsledovkám ve výročních zprávách pěti nadnárodních akciových společností.

Hazard s lidským zdravím a ruská ruleta s životy naších dětí jsou provozovány pouze ve prospěch mamonu. Takzvané objektivní důvody proč prodávat jedovaté a nebezpečné očkovací látky a vnucovat je našim dětem i za cenu ohrožení jejich zdraví a jejich životů, se pak už snadno naleznou, za pomoci apologetů z řad dobře placené, takzvané odborné veřejnosti a různých správních, soudních a legislativních orgánů, velmi pravděpodobně taktéž patřičně finančně zainteresovaných, či podobně motivovaných. Nebudeme si přece dělat iluze, že v této zemi někdo pracuje jen pro „dobro“ nějaké věci, nezištně a poháněn dobrou vůlí a velmi slušným úřednickým platem.

Jelikož se nacházíme v otevřené válce o holé přežití mravnosti, lidské důstojnosti a svébytnosti, je  v první řadě nutné, abychom si toto vůbec uvědomili. Je to válka, dámy a pánové. A vyhlásil nám jí náš stát! Místo, aby byl stát benevolentním, rozhodl se pod vlivem lukrativních nabídek farmaceutické lobby, být státem autoritářským a paternalistickým, jako tomu zde bylo během komunistické totality.

Nespoléhejme se tedy na zastání u jakýchkoliv institucí. Ústavní soud již ukázal, na čí straně stojí a podle jakých not hraje, tak jako již několikrát a zcela nekompetentně NSS, nu a naposledy také výbor pro zdravotnictví poslanecké sněmovny. V této válce se občan nachází úplně sám proti celé státní mašinerii, která je poháněna zájmy a úlitbami nadnárodních farmaceutických korporací.

Občané budou proto donuceni postavit se proti této amorální zrůdnosti státního aparátu a vzepřít se všemi dostupnými prostředky manipulaci soukromých finančních zájmů, převlečených mazaně a rafinovaně za ochranu veřejného zdraví.

Vyzbrojeni jsme vyššími právními normami a odhodláním bránit zdraví a životy nás a našich dětí, tak jako bránit poslední zbytky práva a svobody, které nám zbývají a nebyly nám ještě odňaty lidmi, kteří nás občany mají zastupovat na základě mandátu vzešlého z voleb a na základě slibu na svou čest, „že svůj mandát budou vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“.

Zatím je zcela zřejmé, koho zájmy zde naši legislativci a relevantní státní aparát zastupují. Zájmy rodičů a občanů to zcela zjevně nejsou. Příkladem budiž často vražedná kalmetizace, která byla v ČR prováděna non lege artis do roku 2009 a stála životy mnoha novorozenců s vrozenou imunodeficiencí.[13]

Odepírat lidem svobodnou volbu a informovaný souhlas se zdravotními zákroky, které mohou znamenat smrt, a často ji i znamenají, je zavrženíhodné a neakceptovatelně amorální. Je to v přímém rozporu s hodnotami demokracie a republiky. Naopak je to příznak totality a fašizmu, který se plíživě vkrádá do kuloárů moci v naší zemi a je předzvěstí konce všech snů a všech nadějí, které zde po roce 1989 ožily.

Jenže my, lidé této země, si toto nenecháme líbit! Nebudeme akceptovat, že naše životy, a míru naší svobody bude určovat účetnictví nadnárodního farmaceutického průmyslu a zvůle státních orgánů, infiltrovaných a opanovaných farmaceutickou lobby.

Hloupě a krátkozrace si takto stát znepřátelil další významný segment občanů, voličů a daňových poplatníků – mladé rodiny s dětmi. To něco vypovídá o státotvornosti a schopnosti rozumně vládnout současné vládní garnitury. Výroky soudu něco vypovídají o stavu justice v této zemi, a legislativní práce parlamentu vypovídá o schopnostech zákonodárců, stát na straně lidu, který si je zvolil a od kterého, de iure vychází všechna státní moc. Protože „lid je zdrojem veškeré státní moci“. Tento druhý článek naší Ústavy následuje článek první, který zní: „Česká republika je právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.“[14] Jak se ale ukazuje, není to bohužel pravda.

V červenci roku 2001 se Česká republika zavázala ratifikací mezinárodní „Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny“[15], k dodržování jasných pravidel, která jsou nicméně u nás systematicky porušována, a principů, které jsou u nás systematicky pošlapávány.

Tato Úmluva z Ovieda jasně stanoví, že „zájmy a blaho lidské bytosti budou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy. Smluvní strany budou chránit důstojnost a svébytnost všech lidských bytostí a každému bez rozdílu zaručí úctu k integritě jeho bytosti a ostatní práva a základní svobody při aplikaci biologie a medicíny. Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.“

Toto ustanovení se zabývá souhlasem a potvrzuje na mezinárodní úrovni již uznávané pravidlo, totiž že nikdo nesmí být nucen podstoupit jakýkoli zákrok, aniž by k tomu dal souhlas. Člověk musí proto mít možnost svobodně dát nebo odmítnout souhlas s jakýmkoli zákrokem týkajícím se jeho osoby. Toto pravidlo jasně vymezuje svébytnost pacienta ve vztahu k profesionálním zdravotnickým pracovníkům a vede k odklonu od paternalistických přístupů, které by mohly přehlížet přání pacienta. Výrazem "zákrok" se zde chápe v nejširším smyslu, - to znamená, že zahrnuje veškeré výkony prováděné na osobě pacienta ze zdravotních důvodů, včetně preventivní péče, stanovení diagnózy, léčby, rehabilitace a výzkumu.[16]

Chytristika Nejvyššího Správního Soudu, který se odvolává na možnost výjimky stanovené článkem 26 Úmluvy je slušně řečeno absurdní, účelová a ve své podstatě trestuhodná!

Protože článek 26 Úmluvy jasně říká že „Žádná omezení nelze uplatnit na výkon práv a ochranných ustanovení obsažených v této Úmluvě, kromě těch, která stanoví zákon.“

Zákon ale nikde nestanoví ani jedno omezení na výkon práv a ochranných ustanovení obsažených v Úmluvě, ve vztahu k očkování.

Kde zákon taková omezení stanoví, je například u vyšetřování nákazy vyvolané virem lidského imunodeficitu, §71 zákona 258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“[17], odstavec (2) „Bez souhlasu fyzické osoby je možné provést test na virus lidského imunodeficitu: a) u těhotných žen, b) u fyzické osoby, která má poruchu vědomí, c) u fyzické osoby, které bylo sděleno obvinění z trestného činu ohrožování pohlavní nemocí, d) u fyzické osoby, která je nuceně léčena pro pohlavní nemoc. Odstavec (3) „V ostatních případech lze vyšetření na virus lidského imunodeficitu provést jen se souhlasem fyzické osoby.“

To je konkrétní příklad toho, jak zákon stanoví omezení na výkon práv a ochranných ustanovení obsažených v Úmluvě z Ovieda.

Tento detailní příklad má ukázat jedno. Totiž, že jsme obětmi obrovské konspirace našeho politického systému, jak soudů, tak moci výkonné, tak i moci zákonodárné.

Pokud ale politický systém, prorostlý prvky justiční mafie a chamtivé, ničím nespoutané průmyslové lobby, hodlá rodičům upírat právo svobodné volby, a pokud hodlá ignorovat naše ústavní právo na život a právo na osobní integritu, které garantem má být paradoxně právě stát, tak jako naše ostatní lidská práva, nevyjímaje zákaz zde zcela flagrantní diskriminace, tak se brzy může setkat s rostoucím legitimním odporem veřejnosti proti zavádění nové totality v této zemi.

V prosinci roku 1992 byla předsednictvem České Národní rady vyhlášena LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky. Článek 23 zavádí institut občanské neposlušnosti takto: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“[18]

Jsme stále více svědky a zároveň i obětmi tohoto neblahého jevu. Naše právo na informovaný souhlas je v oblasti očkování ignorováno a pošlapáváno. Účinné použití zákonných prostředků je znemožněno justiční mafií v žoldu vyššího zájmu, zde rozuměj vyššího „všimného“ ze strany naditých kapes téměř všemocných nadnárodních farmaceutických firem a jejich zájmových skupiny typu GAVI Alliance.

Praktiky totality v této zemi, z dopuštění úřadů, soudů a zákonodárců, nadále přetrvávají a hrají ve prospěch farmaceutického průmyslu a jeho akcionářů a vděčných „klientů“. Dvacet pět let po pádu železné opony musíme konstatovat, že opona totality nikdy nepadla. Jsme nadále utlačovanými vazaly svévolné a zaprodané vrchnosti. V Německu, Švýcarsku a Rakousku očkovací povinnost neexistuje. Jsme tedy zemí druhé kategorie lidských práv a občanských svobod?

Jak dlouho budou naši politici ignorovat hlasy občanů, volající po svobodné volbě, po lidských právech a po právu na informovaný souhlas? Jak dlouho hodlají ignorovat vyšší právní normy, které byly dříve právoplatně ratifikovány? Jak dlouho budou ještě zkoušet naši trpělivost?

Odkazy:

 

[1] http://www.who.int/nutrition/publications/vad_consequences.pdf

[2] http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199007193230304 nebo http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001479.pub2/full

[3] https://www.youtube.com/watch?v=QIUVG924LBs

[4] http://www.who.int/workforcealliance/members_partners/member_list/gavi/en/

[5] http://www.tribune.cz/clanek/35075-vlady-a-soukromi-darci-slibili-dat-na-ockovani-miliardy-dolaru

[6] https://www.youtube.com/watch?v=lc-20VK9TbA

[7] http://web.archive.org/web/20100807132705/http://davidrothscum.blogspot.com/2009/03/is-procter-and-gamble-funding-mass.html

[8] http://www.fiercevaccines.com/special-reports/top-5-vaccine-companies-revenue-2012

[9] http://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/market/global_supply/en/

[10] http://who.int/influenza_vaccines_plan/resources/session_10_kaddar.pdf

[11] http://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/analyses/Brief_15_Vaccine_Market.pdf

[12] http://ec.europa.eu/research/health/pdf/event17/s3-10-suresh-jadhav_en.pdf

[13] http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Lic-Daniel-Solis-LL-M-1224/clanek/Interpelace-ministryne-zdravotnictvi-k-ockovani-BCG-non-lege-artis-2377

[14] http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html

[15] http://www.ferovanemocnice.cz/data/Umluva%20o%20biomedicine.pdf

[16] http://www.krev.info/Text/Umluva_biomedicina_vysvetleni2.htm

[17] http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258

[18] http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
22 Komentářů k Svobodně rozhodujme o zdraví našich dětí

 1. miška napsal:

  2) Očkování je ORGANIZOVANÝ ZLOČIN.....
  podívat se na video můžete zde:
  http://prvopodstata.blog.cz/1503/03-03-2015-okenko-marneho
  nemějte obavu, je metoda, jak se dá očkování vyhnout. A to pro všechny. Brzy bude zveřejněna.

 2. Kodl napsal:

  prostě svině

 3. nebolševik napsal:

  podstatné by bylo, aby o těchto věcech mluvili a rozhodovali lidé skutečně informovaní. Za dané situace by ovšem bylo nejlepší nechat každého aby si dělal co chce. Ovšem s jednou podmínkou - aby byl, až přinese od špitálu dítko s, například, záškrtem vyhozen zadkem napřed na ulici. Já nejsem žádný mladík ale ani metuzalém a nemoci, které dnes nikdo ani nezná, byly trvalou hrozbou a taky se na ně pěkně umíralo. Obvykle ta ve věku do jednoho roku věku dítka.

  • Robo napsal:

   pletieš hrušky s jablkami a buď si za to platený alebo úplne blbý.
   Čítal si aspoň ten článok?

   • Jan Jinsky napsal:

    Robo, proč by měl být placený. Ten článek je jen kritika zákona a Gatese.
    Pokud někdo nechce nechat děti očkovat, ať je neočkuje, ale ať se nediví, že mu dítě nevezmou do školky. Je to o svobodné volbě. A to i těch, co se očkovat nechají a neočkované děti nechtějí pustit do školky.

    Tohle je prostě pořád o tom samém - dobře už bylo. Sice bylo výrazně hůře, ale na to už lidi zapomněli, tak si to idealizují...

    • .lak napsal:

     A kde je ta 99,999% ochrana očkováním? Nebo mají podlomenou imunitu na alergie nepříliš dávno téměř neznámé a imunitu na kšeft pro tržníky kteří se nezastaví ani před korupčením politiků pro své zištné zájmy. Odpověď nečekám, protože to zase pokud bude kolumbovo vejce.

     • Jan Jinsky napsal:

      Ta ochrana je v tom, že už na záškrt a spol děti neumírají. Je to pře 99 procent. Ale to je asi zbytečné vysvětlovat.
      Klidně se nedávejte očkovat, mně je to fakt jedno.

      otázka - proč ještě před cca 150 lety umíralo cca 50 procent dětí? Smog nebyl, chemtrails taky ne, kapitalismus taky ne... co je to zabíjelo?

     • .lak napsal:

      Třeba opravdu nevíš co je zabíjelo, ale to už je tvůj deficit, neočkovatelný. .-))
      Pro jj, níže

 4. Jarek* napsal:

  Záleží, jakého si zvolíte lékaře. Jsou tací, kteří dítě papírově naočkují a ty "sračky vyvalí"do dřezu. Zaleží na morálce každého z nich. Já se už neočkuji ani proti tetanu, psy neočkuji léta proti ničemu, jsou to všechno nesmysly. Psi se cítí očividně mnohem lépe a mají pevnější zdraví. A co potom lidé, do kterých se cpe vrchem, spodem.

 5. Cico Ciciak napsal:

  Židácky potmehút!!! A napadlo ho vôbec, že prečo sú najchudobnejšie tie štáty, čo majú najviac surovín a tie čo nemajú nič, sú najbohatšie???!!! Mal by si prečítať knihu alebo skuknúť video s názvom - Ekonomický nájomný vrah!!! Tam je vysvetlená príčina!!!

 6. Robo napsal:

  http://prvopodstata.blog.cz/1503/zurici-nulandova-volala-do-kremlu-neparalyzujte-nam-lode

  máme tu teraz vážnu tému, ale trocha srandy nikdy neuškodí.. :-)

  • Robo napsal:

   ...a Lavrov (potazmo celý Kremel)? Tým, že to zverejnili, dali Nulandovej odpoveď "fuck the US".. :-)

 7. Masrtin napsal:

  Jinský, uvědomuješ si, že co je teď líp než bylo dřív, je díky vědcům, kteří přispěli ke zlepšení, nikoli díky korporacím, které dělají to, o čem mluví Solis ? Uvědomuješ si, že se tu směšují 2 věci : práce lidí, kteří chtějí pomoci a těch, kteří chtějí škodit ? Takže zlepšení v jistých oblastech je jedna věc a zásluha farmaceut. korporací, které investují ohromné peníze do toho, aby vyvinuly "léky", které kromě léčivé složky budou obsahovat i jedy, v některých případech i neurotoxiny jako těžké kovy je věc druhá. Tady se točí bilionový průmysl, který si vytváří obrovský potenciál budoucích nemocí a zástupy pacientů, kteří by být nemuseli. Já jsem např. celoživotní oběť otravy těžkými kovy z amalg. plomb (někdo může mít tolik co já a nemusí mít problémy, záleží na těle a jeho schopnosti se zbavovat průběžně uvolňovaných mikročástic). Jinský, o jaké to mluvíš svobodné volbě, když se schvalují nesvobodné zákony ? Copak nedokážeš rozlišovat a nechápeš, že jde o diskriminaci neočkovaných a zločinnej bisnis ? Nebo věříš blábolu, že neočkované děti ohrožují očkované ? Jak asi, když očkované jsou očkované, aby neonemocněly a když jsou vakcíny údajně účinné (což nejsou protože nezaručují, že člověk neonemocní tou chorobou) ? Nechápeš o co tu jde ?

  Jsem alergickej na blbost lidí, kteří si myslí, že díky gigaprůmyslu gigakorporací tu máme nějakej pokrok. Za prve tito giganti mají ohromné zisky jen z toho, že podplatí úředníky jednotl. zemí, aby schvalovali zákony, které jim umožní nepředstavitelné obraty nehledě na to, že pojišťovny hradí lékařům a pacientům především tyto jedy z dílny Ďáblovy, takže daňovej polatník, kterej si platí zdrav. pojišťení si to bohatě přeplácí a tímto způsobem jsou vnucovány tyto jedy všem, zatímco přírodní léčiva jsou všemožně potlačována a pojišťovny je neproplácejí. Lékaře za to ještě zvou na různé pobyty a dávají jim tučné provize..
  Kdyby tu nebyla diktatura korporací (což je fašismus), tak by tu mohly vzkvétat malé firmy a české, které by pomohly mnohem lépe a efektivně zlepšovat situaci a ve státních rukou by mohl být efektivní vědecký výzkum (nejen ve státních). Zavedl bych zrušení monopolu této zlovolné moci, přísný dohled nad klinickými zkouškami atd., ušetřilo by se spousta peněz. Stačí se podívat, jak by opravdu mohlo být líp a čeho ti zmrdi jsou schopni :
  https://www.youtube.com/watch?v=09G2tvX2p5U

  žaloba na farma kartely za zločiny genocidy :
  http://www.regenerace.cz/online/zaloba-na-farmaceuticke-korporace

  Přeji dobré ráno, pane Jinský, toto je planeta Země, to není váš vysněný růžový svět na obláčku !!
  Budíček !!
  Nebolševiku, a ty se mrkni na Mudr Elekovou na You Tube, abys pochopil trošku líp, jak je to s těma nemocema, prevencí, léčbou a očkováním.. přeji oběma, abyste se dověděli pravdu a nemátli druhé lidi..

  • flamenco napsal:

   Očkované děti contra neočkované a jejich reakce imunity vůči sobě, zní logicky.

  • Cico Ciciak napsal:

   No tak pozri sa!!! Pokrok, nepokrok - Vždy to závisí od uhla pohľadu ako ľavica vs pravica, proste ako všetko!!! Pre niekoho je to pokrok, pre niekoho degenerácia so zhubnými účinkami!!! Ja som za pokrok, ale ako sa povie - vocať, pocať!!! Pokiaľ sa človek obklopí samou technikou a prestane konvenčne pracovať, tak zdegeneruje!!! Ja mám radosť a cítim hrdosť z toho, keď tvorím sám!!! Nie nadarmo sa hovorí, že práca šľachtí človeka!!! K tým korporáciám poviem, len toľko!!! Korporácie sú zlo, pretože umožňujú vznik monopolov, kartelových dohôd a kupovanie štátu a globalizácie, teda umožňujú vznik neduhov, ktoré krívia trh, sú posadnuté IBA ziskami pre ich akcionárov a idú proti ľuďom ako takým!!! Ja korporácie pokladám za parazitické organizácie, ktoré sa priživujú na práci iných!!! Ja som iba za drobných živnostníkov a za malé a stredné podniky!!! Pri takejto podnikateľskej štruktúre sa štát nemusí báť, ako v prípade veľkých korporácií, že keď jedna z nich padne a nezasanuje sa zo štátneho rozpočtu, stiahne so sebou celú ekonomiku a hospodárstvo!!! Potom ešte poviem niečo k tým jinského bludom, že človek si teraz žije lepšie!!! Zase lož!!! Opäť závisí od uhla pohľadu a od toho, aké kritériá sa porovnávajú!!! V minulosti žil človek kratšie, ale treba uviesť konkrétne v ktorom období a aj príčinu!!! V minulosti neboli civilizačné choroby, respektíve nie v takej miere, ale zase mohol človek podľahnúť nejakému banálnemu fyzickému zraneniu, alebo po útoku predátora!!! Vojny nebudem spomínať, pretože tie boli, sú aj dnes a aj budú!!! Dnes sú omnoho ničivejšie!!! Keď si zoberieme jedlo, tak keď si roľník sám vypestoval, tak bolo kvalitnejšie a menej závadnejšie!!! Dnes je zdravotne nezávadné jedlo tak drahé, že si ho 75% štandardne pracujúcich ľudí nemôže dovoliť kúpiť a žije celý život defakto iba na jedoch!!! Dnes máme tak znečistené prostredie, že to je jasné snáď každému a dnes tu zohráva svoj negatívny vplyv aj napríklad taký kontroverzný "elektrosmog", čo v minulosti nie a nikto poriadne nevie, ako to vlastne škodí našemu zdraviu!!! V stredoveku boli časté obdobia morov, kvôli tomu, že človek nedodržoval až tak hygienu, čo súviselo hlavne zase s umelo udržiavanou chudobou mocnými, tak ako je to napríklad dnes s jedovatými potravinami!!! Pre mňa osobne to nemá zmysel nejako porovnávať, lebo nedá sa jednoznačne povedať, či s máme dnes lepšie!!! Vždy závisí podľa čoho!!! Ja som proste vždy za zdravú a rozumnú mieru!!! Najviac ma serie toto, že dnes má už človek také možnosti, že môže žiť zdravo a prosperujúco, ale musí iba chcieť!!! Dnešný stav rozhodne nepovažujem za optimálny a nebudem ani špekulovať, či lepší alebo horší oproti minulosti!! Jedno viem naisto!!! Celé telo mi dnes hovorí - Je to všetko celé zle!!!

  • Jan Jinsky napsal:

   Oni ti vynálezci byli většinou financovaní buď nějakou korporací nebo bohatými mecenáši. Vynálezce bez prostředků se prosadil málokdy.
   A jestliže se korporace tak snaží, aby lidé byli nemocní a museli užívat jejich léky, čím to je, že se délka života prodlužuje?

 8. medved napsal:

  Bill,nezelam ti nic zle,len aby si mal ty a tvoja obludna organizacia na znizovanie stavu populacie planety presne tie iste problemy,ake maju tie deti a osoby,ktore boli ockovane s tvrdenim, ze im to pomaha!Ak uz tak velmi trvas na znizeni poctu obyvatelov zeme tymto spôsobom,zacni od seba,od svojej rodiny,od svojich priatelov a znamych,...pichajte tie svoje sracky sebe,...a este nieco,vyrok Matky Terezy" MY NEMAME PROBLEM NASYTIT CHUDOBNYCH,MY MAME PROBLEM NASITIT BOHATYCH,Bill Gates,uzi si to...!

 9. Pavel napsal:

  Nejlepší by bylo aby hlavní financiér těch očkovacích látek Bill GAtes předvedl jak je očkovaní neškodné a nechal si aplikovat všechny svinstva které sponzoroval nebo platil najednou. Možná by to bylo zajímavé.

 10. Contumax napsal:

  Gates je zdegenerovanéj nacista !!!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!