Stížnost Poslanecké sněmovně na ČT a Radu ČT

ceska-televize1Vážené poslankyně a vážení poslanci, v nepříliš vzdálené době vás očekává jeden důležitý úkol, a to schvalování výroční zprávy o činnosti České televize, kterou jste, podle našich informací, obdrželi již 31.3.2015. V současné době ji mnozí z vás jistě studují a připravují se na její projednávání. V souvislost s uvedenými považujeme za svou povinnost přispět alespoň malým, možná i nepatrným dílem ke zdaru vašeho jednání. Proto si dovolujeme vám sdělit některé skutečnosti o vysílání ČT, zejména o jejím zpravodajstvím, a také i o našich poznatcích, které se týkají Rady ČT a současně vám postoupit některá naše materiály, jež se týkají uvedené problematiky.

Zpravodajstvím ČT se zabýváme již delší dobu. Různým způsobem jsme se podíleli na jeho kritice písemné či ústní. Domníváme se, že máme dostatečné zkušenosti s jeho konkrétními výrazy za poslední léta.

Poslední písemnou stížnost na ČT jsme postoupili Radě ČT 12.2. 2015. Je formulovaná jako stížnost na ČT, na neplnění jejích povinností daných zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění. Přestože jsme odpověď na ní urgovali písemně 24.3.2015, doručením do podatelny stejně tak jako uvedenou stížnost, dosud jsme neobdrželi odpověď. Na jednom ze zasedání Rady ČT, jehož jsme se zúčastnili, bylo ze strany Rady ČT jasně řečeno, že stížnost vyřizuje do jednoho měsíce. V našem případě však to již budou dva měsíce, aniž bychom od Rady ČT dostali nějaké vyrozumění.

I.

Proto považujeme za vhodné, abychom alespoň ve stručnosti shrnuli hlavní body naší stížnosti na zpravodajství ČT.

1. Neobjektivnost a neúplnost zpráv o dění na Ukrajině, zejména v její jihovýchodní části, a o širších návazných vztazích, do nichž vstupují Spojené státy, NATO, EU a Rusko.

Zpravodajství ČT viditelně straní Ukrajině, poškozuje ty, kteří na Donbasu brání své rodiny a domovy, téměř nic nám neříká o zabitých dětech, ženách i starých lidech, o jejich každodenním utrpení, kdy mnozí bez vody, tepla, léků, potravin umírají dokonce hladem či na infekční nemoci. Tato humanitární katastrofa v Evropě nebývalých rozměrů má viditelné důsledky i v uprchlictví. Více než milion lidí muselo opustit své domovy, aby zachránili své životy. Humanitární konvoje vypravené z Ruské federace jsou zpochybňovány a dokonce je nám, i podprahovým způsobem podsouváno, že na jihovýchod Ukrajiny vozí zbraně a snad i části jednotek ruské armády nebo jejich výzbroj a výstroj.

Rusko je nám ČT líčeno téměř jako viditelný a nezpochybnitelný nepřítel, jako agresor, který se chystá již udeřit na pobaltské stáry, Polsko a dokonce snad i na nás. Stoupenci takovýchto stanovisek mají v ČT zelenou. V některých případech již nejde jen o rusofobii, ale dokonce i o rusohostilitu, jak se o tom zmiňují někteří naši politologové např. prof. O. Krejčí a J. Bašta.

Na druhé straně nám ČT líčí ukrajinský režim jako téměř demokratický a přehlíží fašizující a neobanderovské tendence nejen v bojových jednotách, ale i v politice státu.

Uvedené skutečnosti, i další níže uvedené, jsou notoricky známé. Charakterizují nechvalně zpravodajskou činnost ČT

2. Událostem na Albertově dne 17.11.2014, též protiprezidentským vystoupením téhož dne na Národní třídě a na Hradčanském náměstí. věnovala ČT značný prostor ve svém vysílání.

V přímé reportáži byli diváci svědky, jak Univerzitou Karlovou nahlášená pietní vzpomínka na studenty zavražděné Němci v listopadu 1939 a na listopad 1989, se mění v agresivní protiprezidentskou demonstraci. V jejím průběhu došlo k házení vajíček a dalšího na prezidenta M. Zemana, část vajíčka zasáhla i německého prezidenta Gaucka. V těchto souvislostech pachatelé, z nichž někteří vystupovali jako organizovaná skupina, porušovali nejen zákon o právu shromažďovacím, nýbrž i příslušná ustanovení trestního zákona, domníváme se, ale to nejen my, ale i širší veřejnost, že šlo o spáchání trestného činu výtržnictví..

V médiích se objevily zprávy o tom, že v pozadí těchto demonstrací stojí některé   české politické skupiny, jež od zvolení prezidenta M. Zemana v přímých demokratických volbách prohlašovaly, že není jejich prezidentem. Jejich cílem bylo a je údajně uvolnění prezidentské funkce a zvolení K. Schwarzenberga. Pokud byl a je tento cíl skutečně sledován, jak jej trestní zákoník hodnotí? V souvislostech s uvedeným se mluví o americké stopě, údajně nějaký bývalý zaměstnanec americké ambasády, pokud ne dokonce sama ambasáda, stojí v pozadí těchto snah.

Protiprezidentským aktivitám dávala ČT mimořádně velký časový prostor. Stačilo, aby na setkání s prezidentem v nějakém kraji přišlo třeba jen několik málo lidí a hned záběr z jejich protestu šel do vysílání. Kdyby to nebylo k pláči, tak by to bylo k smíchu.

Nebylo na ČT, aby o uvedeném mluvila a žádala orgány činné v trestním řízení o vysvětlení? Nevíme nic o tom, že ČT položila otázky a informovala o tom, jak svolavatel, jímž byla Univerzita Karlova, plnil své zákonné povinnosti, jak se pokoušel udělat pořádek na Albertově pořadatelský sbor svolavatele, zda svolavatel požádal o pomoc při udržení pořádku Policii ČR, jak zasáhla policie ČR, kdo připravoval červené karty, kdo zajistil vajíčka jako munici proti prezidentovi, kdo byl organizátorem a kdo stál v pozadí těchto akcích. O všem veřejnost mluvila, ale ČT neodpověděla ani na ty nejpodstatnější otázky. Údajně také proto, že byla a je zřejmě jednou ze stran probíhající konfrontace. Stranila všem, kdo vystupovali proti prezidentu republiky, stanoviska jim opačná téměř neuváděla.

Veřejnost stále čeká na vysvětlení v této kauze, která však dosud neskončila a má své pokračování. Dočká se?   Lepší pozdě, než vůbec. Nebo již je vše zameteno pod koberec?

3. O česko-sudetoněmeckých vztazích neinformuje, jak jsme přesvědčeni, ČT již dlouhodobě v souladu se svými zákonnými povinnostmi. V některých případech se zdá, že ČT je spíše médiem tzv. sudetoněmeckým. Nepamatujeme si, že by komplexněji pravdivě informovala o programu a stanovách sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL), o jeho cílech. Pokud SL nezmění tyto základní dokumenty, v nichž mluví o vyhnání „sudetských“ Němců, a jejich oloupení, o genocidě, jíž jsme údajně na nich dopustili, o náhradě škod, o návratu do své vlasti, o německé národnostní skupině jako o druhém státním národu v ČR, je nejen zbytečné poskytovat jakýkoliv časový prostor pro představitele SL, ale také je to pro republiku škodlivé.

Někdy v r. 2011 poskytl pan Karel Schwarzenberg rozhovor jedné německé novinářce. V jeho průběhu jí dokázal sdělit, že není Čech, ale böhme. Svým voličům to však nikdy neřekl. Zeptejte se pana K. Schwarzenberga na to, informujte, prosíme, diváky. Cožpak je nezajímavé, že tento pán, když byl ve funkci ministra zahraničí České republiky, prohlašoval, že se necítí být Čechem? Podle nás je to zpráva prvořadé důležitosti a jistě bychom měli požadovat od ČT, aby alespoň dodatečně svým koncesionářům o tom patřičně a proto samozřejmě plně pravdivě a v plnosti referovala.

Podobnou informaci o panu mistru Danielu Hermanovi též dlouhodobě postrádáme. Již delší dobu víme o tom, že je předsedou Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG), ale údaje o tom, jaký vztah má SAG k SL, se různí. Především se uvádí, že SAG je samostatným českým spolkem. Ano, může to tak být do určité míry. Skutečnost je však složitější. Víme i to, že SAG je jednou ze složek mnichovské Ackermann-Gemeinde (AG), oba subjekty mají společné tzv. říšské sjezdy i společné orgány, jsou zastoupeny též na sjezdech SL. Dále víme, že AG je jednou z tzv. názorových společenství, jež společně vytváří SL. Proč se o těchto faktech nemluví v ČT? Proč ČT neinformuje o častých zájezdech ministra D. Hermana do Bavor, o jeho jednáních a dosažených závěrech? Máme tyto informace hledat v německém tisku?

Sudeti mluví o tom, že jsme je okradli a vyhnali. Nevím, že by ČT alespoň čas od času vysvětlila, že jde o nepravdy nebo dokonce lži. Proč ČT někdy se seriozním historikem, nikoliv tedy se sudetomilem, nemluví o Postupimské a samozřejmé také Pařížské reparační dohodě? Nepamatujeme si, že by nikoliv zcela ojediněle v ČT vystupovali i němečtí antifašisté, kteří by říkali pravdu o henleinovsko-nacistických kořenech SL.

Úděsné bylo, když ČT 8. května ve 20 hod., je tomu již několik let, uvedla tzv. dokument „Zabíjení po česku“. Tedy v týž den, kdy Němci v r. 1945 Němci vraždili v Praze, nejen muže, ale i ženy, dokonce i těhotné, a děti. Místo toho, abychom vzpomněli na tyto nevinné oběti německého barbarství, dostali v nejlepším denním časovém prostoru slovo ti, kteří chtějí obrátit dějiny. Z nás udělat viníky, a sami ze sebe pak ubohé oběti. Je to přímo ohavnost. Nevíme, kdo za zařazení předmětného tzv. dokumentu do programu ČT byl odpovědný, nevíme, jak byl sankcionován. Víme však, jak na sjezdu SL tato skutečnost byla vynášena snad až do nebe, chtělo by se nám říci spíše do echtgermánské Walhally.

Právě v této vztahové oblasti pociťujeme, že dochází k přepisování našich dějin v proněmeckém, přesněji řečeno v prosudetoněmeckém duchu. Myslíme si, že ČT by již měla přestat napomáhat k revizi historie a pravdivě o naší minulosti i současnosti informovat. Ne zájmy SL, ale zájmy naší republiky a českého národa by měla ČT hájit a prosazovat, vždyť i názvem je česká.

4. V demokratické společnosti hraje občan velmi důležitou roli. Aby ji mohl plně uskutečňovat, musí být objektivně, včas, plně informován. Především ČT, vzhledem ke své sledovanosti, rozhoduje ve velké míře o skutečné úloze občana v demokratickém stranicko-politickém systému. V této souvislosti musíme však říci, že ČT ani v tomto směru své zákonné povinnosti neplní. A tím se dotýká i základů našeho demokratického zřízení.

Dejte lidem včasné, objektivní, plné a pravdivé informace, jak zákon o ČT ukládá, a pak i rozhodování lidu v oblasti reprezentativní demokracie bude účinnější a bude přispívat k rozvoji demokratické společnosti u nás. Jen informačně náležitě vybavený občan může v přímé demokracii činit kvalifikovaná rozhodnutí.

Proto v žádném případě nelze, aby ČT podporovala útoky na demokracii, jako např. na princip vlády většiny a princip vlády na čas, jak to činí ti, kteří útočí proti prezidentu republiku. Tyto útoky jsou současně namířeny na demokratické základy naší společnosti. Jak tyto skutečnosti může vysvětlovat divákům, když fakticky straní těm, kteří je porušují?

5. Pamatujeme, že řada různých subjektů již více než 20 let se domáhala či ještě domáhá na ČT, aby plnila své zákonné povinnosti. Některých těchto dřívějších akcí jsme se zúčastnili i my. Z hlediska uvedeného časového nadhledu můžeme hodnotit i jejich výsledky. Bohužel však, převážně negativně, přestože jsme to my, co platíme ČT poplatky a tak ji umožňujeme činnost.

Nevíme samozřejmě, ani jak budete hodnotit naše stížnosti či stejné nebo podobné stížnosti mnohých dalších. Velmi rádi bychom byli, kdyby již konečně ČT se vnitřně spřátelila se svou zákonnou úlohou a stala se skutečně českou veřejnoprávní televizí. Velmi bychom si přáli, aby k tomu došlo.

Nedojede-li k tomu, pak hledejme, jak se dostat ze současné situace. Rada ČT i ČT vše vidí, jak jsme byli svědky i na veřejném zasedání Rady ČT dne 4.2.2015, snad v těch až nejlepších barvách. Značné části občanů proto již začíná docházet trpělivost. Více než 20 let stačilo, abychom se poučili. A proto navrhujeme, pokud ČT nebude plnit své zákonné povinnosti, následující:

 • a) ČT zakóduje své vysílání
 • b) Kdo dobrovolně se rozhodne sledovat ČT, zaplatí příslušný měsíční poplatek a dostane dekódovací kartu. Tento postup je u některých soukromých televizních kanálů obvyklý a funguje.

Důsledkem takovéhoto opatření bude, že počet dosavadních platících koncesionářů ČT se podstatně sníží, příjmy ČT budou značně menší a bude proto muset omezovat vysílání a propouštět. A tady může dojít, zřejmě až po předcházejících hořkých zkušenostech, k bodu obratu. ČT nalezne sama sebe, odrazí nové poznání do vysílání a bude získávat postupně další diváky. Snad již jen tato léčba ČT šokem může být úspěšná. ČT musí být nezávislým médiem, ale nikoliv však nezávislým na koncesionářích. Na těchto musí být závislá! A pokud není, tento stav trvá i v současnosti, pak jde o základní systémový nedostatek, který musí být zhojen, byť šokovou léčbou.

6. Listina Základních práv a svobod v čl. 17 zakotvuje právo každého na informace, Máme právo svobodně vyhledávat informace. Nikdo nám tedy, pokud nechce vědomě omezit naše právo svobodně vyhledávat informace, by neměl stanovit povinnost, abychom ČT platili televizní poplatky. Pokud je nechceme platit, pak podle platné úpravy bychom se měli zřejmě zbavit televizního přijímače nebo jej viditelně a trvale vyřadit z provozu. Ale to je podle nás zcela chybný postup. Požaduje na nás, abychom platili ČT, která však neplní své zákonem stanovené povinnosti. Vymáhá se plnění povinností jen na poplatnicích, nikoliv však primárně na ČT, která svým vysíláním zřejmě vyjadřuje zájmy jiné než většiny naší společnosti. V důsledku uvedeného, jak jsme přesvědčeni, je nám mimo další též znemožněno svobodné vyhledávání informací.

II.

Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT. Pokud by tomu tak ve skutečnosti bylo, zřejmě by vysílání ČT, a zvláště její zpravodajství vypadalo zcela jinak.

Realita je však taková, jaká je, tedy vcelku značně nepříznivá. A právě na této situaci, jak jsme přesvědčeni, má svůj podíl i Rada ČT, která neplní své povinnosti. Nejde jen o současnou Radu ČT, ale i ty dřívější. Byli jsme na některých veřejných zasedáních Rady ČT, nebo jsme se alespoň občas seznamovali se zápisy z jejích jednání, a utvrdili jsme   se tak ve svém stanovisku k Radě.

Samozřejmě, že ne všichni členové Rady mají snahu měnit stav věci k lepšímu, tedy vysílání ČT, zejména pak zpravodajství. Reformátoři jsou však po celá léta malou menšinou orgánu, která proto nic nemůže změnit i kdyby chtěla. A podle nás se přesto věci mění, ale v podstatě k tomu horšímu.

Současní Rada ČT jako celek je velmi vstřícná k ČT, jejímu generálnímu řediteli a dalším jejím vedoucím činitelům. O to méně je však ochotná naslouchat hlasům zřejmé většiny veřejnosti, které již dlouhodobě žádají provedení zásadních změn ve vysílání ČT, ale neúspěšně. Podle našeho názoru je možné, že současnou silnou pozici ČT jistí i určité politické síly, jejichž zájmy ČT sleduje a napomáhá realizovat. Je-li tomu skutečně tak, pak situace v ČT se nezmění, pokud nedojde k potřebným změnám i ve stranicko-politickém systému ČR. I z tohoto důvodu by neměly být vymáhány od každého, kdo vlastní televizní přijímač, koncesionářské poplatky. Zásadě, kdo má televizi, nechť platí ČT, je možné, jak jsme přesvědčeni, čelit jen zakódováním programu ČT a následnými opatřeními.
V Praze dne 9.4.2015

Ing. Pavel Rejf, CSc.                                                       JUDr. Ogňan Tuleškov, v.r.

www.ceskenarodnilisty.cz
http://www.conematevedet.cz/Index.htm

https://www.facebook.com/pages/%C4%8Cesk%C3%A9-n%C3%A1rodn%C3%AD-listy/490810227709170
15 Komentářů k Stížnost Poslanecké sněmovně na ČT a Radu ČT

 1. Josef Švejk napsal:

  Krásně zesumírované, leč osobně soudím, že jednoduše vykydat ten Augiášův chlív vidlemi by bylo mnohem rozumnější.

  • weissbach napsal:

   Kulantně řečeno...

  • admin napsal:

   Máte nějak zorganizovanou praktickou část tohoto návrhu? Pokud ne, tak se jedná pouze o plácání prázdných slov.
   Dát si tu práci a zaslat na příslušná místa příslušnou zprávu je proti tomu podstatně užitečnější.

 2. hel napsal:

  "Zpravodajství ČT viditelně straní Ukrajině, poškozuje ty, kteří na Donbasu brání své rodiny a domovy,.."to je slabé,nevystihuje situaci, která je přece z právního i lidského hlediska mnohem horší - tady je hlavně důležité, že ukrajinu reprezentuje nelegitimní moc, vzešlá z puče( čili nelze říci "Ukrajina"), používající fašistický teror vůči obyvatelstvu...čt doslova informuje z pozice této nelegitimní moci a sděluje nám její fašistické lži o veškerém dění, včetně zamlčování pogromů a masakrů jí páchaných...je toho už příliš mnoho za ten více než rok, co napáchala média ve spojení s fašisty, které denně chrání a legitimují...čt vytrhuje věci z příčinných souvislostí a vysloveně tím napomáhá kyjevským vrahům a jejich genocidnímu počínání( a to nejen vůči ruskojaz.obyv.)....neseriozně a povrchně se zabývá odůvodněním událostí a domnívám se, že tím vším páchá i trestnou činnost..a co hůř, činí tak zcela vědomě..

 3. Slovan napsal:

  Aby ČT byla objektivní tak by musel národ zlikvidovat pražskou kavárnu,lobisty a hlavně politiky typu Kocáb,Kalousek,Fiala,Šlafenberg,prostě pakáž z TOP09 a ODS.Tito za pomoci velvyslance "Šapitora" mají hlavní slovo v ČT.Samozřejmě ředitel a redaktoři ČT,téměř všichni by rovněž měli vypadnout.

 4. Slovan napsal:

  Tak se ukažte páni poslanci jak to myslíte z Českou republikou

 5. Jiří Svoboda napsal:

  Můžeme se někde připojit svým podpisem k této žádosti?

 6. Filip M. napsal:

  Velmi kvalitně a podrobně vypracovávané ne/vyváženosti, ne/pravdy... ČT - viz. link

  https://stiznost.wordpress.com/

 7. Václav Vezsenyi napsal:

  Děkuji, KONEČNĚ ODPOVĚDNÍ OBČANI kteří vědí kam se DOVOLÁVAT!!! To je jiné kafíčko nežli NE ZÁKLADNÁM!!! S jejich žblepty před NIC NEŘEŠÍCÍ radou ČT. Děkuji pěkně a podepisuji v plném znění. Vezsenyi Václav

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!