Příspěvek k problematicke svobodného rozhodování o zdraví nevinných dětí a bezbranných seniorů – Praktiky očkování v ČR – část 1.

ockovani6JSOU TO NAŠE DĚTI A BUDOUCNOST JEJICH DĚTÍ
Nálezy Ústavního soudu ČR z 23. 2. 2015 a 2. 3. 2015 a projednávání novely zákona č. 258/2000 Sb., dne 10. 3. 2015 v poslanecké sněmovně vyvolaly zvýšený zájem široké veřejnosti o problematiku očkování, zejména však ve věci povinného očkování dětí a s tím souvisejících represivních opatření. Demonstrace proti represivnímu přístupu státu ve věci očkování dne 9. 3. 2015 vznikla jako spontánní reakce rodičů na tyto události.

Videozáznam zde https://www.youtube.com/watch?v=9SglV0109bo

Motto: „Stůjte v poznané pravdě, která vítězí nade vším a sílu má až na věky.“

– Jan Hus, kostnické vězení, 1415

Základní myšlenka Národních slavností k 600. Husovu jubileu v roce 2015: „Vnímáme Jana Husa jako celoevropsky známou osobnost. Jan Hus svým konáním napomohl zrodu zcela nové evropské éry, která si váží jedince a jeho pravdy. Doby, jež se postupem staletí proměnila v demokracii,“ říká Petr Hušek, hlavní manažer Národních slavností. „Právě na příkladu Jana Husa můžeme oslavit takové lidské vlastnosti, které jsou zásadní a v současné době tolik potřebné: individuální odpovědnost, citlivé svědomí, vzdělanost, neovlivnitelnost, pravdomluvnost, víru, přemýšlivost, pracovitost, hrdinství. Oslavy Jana Husa budou prostě oslavou lidského charakteru. Nepřipravujeme Národní slavnosti v duchu pouhého vzpomínání na Jana Husa, právě naopak. Ukážeme, že v mnoha ohledech by Jan Hus mohl být naším velmi inspirativním současníkem.“

"Kdo v demokracii spí, probudí se v diktatuře".

                                                           - Johan Wollfgang Goethe

 

Novela zákona 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, kterou předložila Vláda ČR do Poslanecké sněmovny PČR nereflektuje řadu dlouhodobých připomínek odborné veřejnosti, lékařů či pedagogických pracovníků nebo rodičů. Je více než vhodné, aby stát spolupracoval s rodiči jako s plnohodnotnými partnery v péči o zdraví dítěte.

Přílišný paternalistický přístup státu vede k rozmělnění odpovědnosti a vyvolává přirozený odpor.

Současné sankční nastavení norem vede lékaře k minimální komunikaci v podobě vysvětlování potřebnosti i možných komplikací očkování, což podlamuje přesvědčení rodičů.

Je také důležité, aby stát nenarušoval důvěru obyvatel v lékaře. Jeho jednání by měla vést Hippokratova přísaha, ne obava z milionových pokut. Stát nemá zatěžovat organizace věnující se dětem zbytečným strachem z pokut. Odpovědnost je především na rodičích.

Očkovací politika vzbuzuje pochybnosti z hlediska zájmu dětí a seniorů.

Třicet povinných očkování do dvou let věku proti devíti nemocem je asi příliš.

Musí to být? Nestojí za takovým rozsahem očkování i nějaká farmaceutická lobby, které jde o jistý zisk?

Zákonodárci by měli od ministerstva tvrdě vyžadovat zdůvodnění (podklady, analýzy a studie) ke všem návrhům týkajícím se povinného očkování a s tím spojenou represí a nenechat se "opít rohlíkem" a opakovanými ničím nepodloženými mantrami o proočkovanosti a ochraně veřejného zdraví. A to zvlášť v případě, kdy se praxe u nás diametrálně liší od našich západních sousedů. Zákonodárci by měli odmítnout ničím neodůvodněné snahy zavádět likvidační pokuty v souvislosti s povinným očkováním. Dále by měli vyžadovat zákonné zakotvení možnosti výjimek z povinného očkování a okamžité převzetí odpovědnosti státu za nežádoucí účinky povinného a státem doporučovaného očkování.

 

1. Kapitola "UPÁLENÍ" Prof. RNDr.Anny Strunecké = mediální válka proti ní

Mediální válka, represe, nátlak, urážky, snahy o  podrytí autority vůči  Prof. RNDr.Anny Strunecké, DrSc  byly iniciovány na základě impulzu vydaného hlavním hygienikem ČR  MUDr.Vladimírem Valentou, Ph.D v březnu 2015. Důkazy jsou uvedeny níže.

DOŠLO NA SLOVA DANIELA SOLISE O INFORMAČNÍ VÁLCE, přednesená v proslovu na demonstraci 9.3. 2015. (zde http://www.czechfreepress.cz/daniel-solis/svobodne-rozhodujme-o-zdravi-nasich-deti.html )

Dne 20.3.2015 jsem se telefonicky dozvěděl přímo od pani Prof. RNDr.Anny Strunecké, DrSc, že ve čtvrtek (19. 3. 2015) ve večerních hodinách bylo na jejím e-mailovém účtu strun@natur.cuni.cz (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy) změněno heslo, ačkoliv si ona heslo k e-mailu neměnila. Následně byl její e-mailový účet úplně zablokovaný.

Stalo se tak nedlouho po tom, když rozeslala různým významným lidem (poslancům, senátorům, novinářům, atp.) její novou E-knihu

"OČKOVÁNÍ - OTÁZKY A ODPOVĚDI K PROJEDNÁVANÉ NOVELE Zákona č. 258/2000 Sb. z pohledu biomedicíny" (viz zde

http://www.svobodaVockovani.cz/news/otazky-a-odpovedi-k-projednavane-novele-zakona-c-258-2000-sb-z-pohledu-biomediciny-nova-e-kniha-prof-rndr-anny-strunecke-drsc/

Více zde: http://www.svobodavockovani.cz/news/big-pharma-utoci-aneb-proc-vlastne-it-oddeleni-prf-uk-zablokovalo-prof-strunecke-fakultni-e-mailovy-ucet/ a také zde v papírové formě http://www.rozkvet.cz/shop/podstranky_shopu/dobajedova.htm

Autorka E-knihu vypracovala zdarma k informaci poslanců,  poslankyň, novinářů a novinářek, jako stručné podklady a informace k otázkám, které v současné době hýbou společností. Nyní je k dostupná i jako brožura ( http://rozkvet.cz/shop/podstranky_shopu/dobajedova.htm )

Na základě provedeného zjišťování vyplynulo, že jde o jednoznačnou časovou souslednost s rozesláním E-knihy.

Příčinná souvislost neoprávněného zásahu do jejích základních lidských práv a svobod vyplynula ze získané korespondence mezi rektorem University Karlovy Prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc. a hlavním hygienikem ČR MUDr. Vladimírem Valentou, Ph.D (dále jen HH).

Z dopisu rektora adresovanému HH ze dne 27.3. 2015 (jde o odpověď k čj. MZDR 14326/2015-1/OVZ) plyne, že na základě upozornění HH ve věci distribuce výše uvedené E-knihy za útokem na základní lidská práva a svobody a svobodu projevu stojí děkan Přírodovědecké fakulty UK Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., kterývydal pokyn k zablokování emailové adresy a zároveň  Prof. Strunecké  zrušil statut "externí spolupracovník".

Dopis rektora UK HH je přiložen jako. PŘÍLOHA 1. Další urážlivé dopisy jsou v přílohách 2 a 3.

Je zajímavé, že ve  výročních zprávách o hospodaření  Přírodovědecké fakulty UK  se mimo jiné uvádějí mezi dary příspěvky od  fy MERCK spol.s r.o.  a studenti se účastní soutěží o cenu této firmy (viz https://www.natur.cuni.cz/fakulta/search?web=1&osoba=1&SearchableText=merck&livesearch=1 )

KDYŽ NEJSOU ARGUMENTY, KTERÉ BY OBHÁJILY STANOVISKO, PAK REPRESE  JE VŽDY ZNÁMKOU SLABOSTI.

K DEMONSTRACI SÍLY SE UCHYLUJE TEN, KDO NEDOKÁŽE DEMONSTROVAT ROZUM!

Zjišťuji, že za 600 let nedošlo v myslích (ne) mocných k pokroku. Dnes jako před šesti sty lety člověk hlásající pravdu je nemilosrdně dostupnými technologiemi "upálen".        .

Dnes řev vakcinologů věřících ve svatost svého poslání "církve vakcinologické" z velice zainteresovaných zájmových skupin (Česká vakcinologická společnost, Národní imunizační komise, atp.) dosahuje až hysterických výšin.

Tyto skupiny využívají výhodu schopnosti používat odborný jazyk k tomu, aby z pozice „hlav pomazaných“ nevybíravě smetli každý nevyhovující argument ze stolu s poukazem na jeho nízkou odbornou úroveň.

Stát ani tyto „odborné skupiny“ pak s oponenty nediskutují, nýbrž jim vyhrožují a přikazují, což logicky vyvolává odpor.

Vakcinolog má zájem (ekonomický, profesní – pořadí lze libovolně zaměnit) na tom, aby se očkovalo, a bude mít proto logickou tendenci rizika očkování (vědomě či nevědomě) bagatelizovat.

Tento stav je obzvláště žalostný v případě, že se jedná o aplikaci látek s málo pochopeným dlouhodobým účinkem  veškeré nevinné dětské populaci a bezbranným seniorům v domovech důchodců.

Vracíme se zpět do totality? 

Návrhy zákonů připravené Ministerstvem zdravotnictví ČR např. Zákon č, 372/2011- Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a novela zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví jsou totalitní.

Tentokrát nikoli pod taktovkou ideologie, ale zřejmě pod nadvládou peněz nadnárodních koncernů, v našem konkrétním případě farmaceutických.

. Současný občan ČR se stává obětí vrcholné manipulace, přivedené  k dokonalosti proto, aby se stal nevědomým a utopil se v oceánu tmy nevědomosti a stal se lehce manipulovatelný podle potřeb (ne) mocných současného světa, zejména lobby farmaceutických firem.

Z hlediska vývoje se občan ČR již dostal do doby před vydáním Tolerančního patentu (1781), kterým Josef II. přiznal nekatolíkům základní lidská práva a občanské svobody.

Je to další příklad toho, že v současnosti se stav rozkladu prvků legitimity k vládnutí a "pštrosí politika" k odpovědnosti za nastoupený vývoj začíná vyjevovat jak v ČR i EU a USA, tak v Číně, Vládnoucí kruhy zjevně opouštějí legitimitu odvozenou i z pozemské moudrosti.

Ti, kdo sedí na správných místech v medicínském provozu, mohou hrát na klávesnici strachů svých bližních všelijaké melodie, pro něž dostávají noty od politicky mocných!

Vytváření strachu je vůbec tím nejmocnějším mocenským nástrojem, který vede lidi k tomu, že dělají něco, co je proti jejich vlastním zájmům. A strach o zdraví a o život stojí přirozeně na prvním místě, se strachem o hospodářskou existenci v těsném závěsu.

Lze tedy konstatovat, že očkování je manipulativní ideologie. V  evropském prostředí má  výraz "ideologie"  častěji pejorativní vyznění a vyjadřuje též uzavřenost, jednostrannost a iracionální a propagandistické rysy soustavy názorů, postojů, hodnot  a idejí.

Stav naplňování Základní listiny práv a svobod v denním životě občana ČR, garantovaných Ústavou ČR ( http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html ) je zatím žalostný přesto, že text zní

Článek 1
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

 Článek 2
(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.

(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.
(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Je třeba uvést do života základní principy demokracie:

Majiteli země jsou občané.

Demokracie není vláda, ale služba občanům.

Zastupitelé jsou zaměstnanci občanů.

Předmětem demokracie je péče o společenskou infrastrukturu, o „věci veřejné", tedy veřejná služba.

Veškeré vztahy musí být neseny vzájemnou úctou.

Znemožnění svobodné volby alternativní zdravotní péče, vyžadování povinného očkování (z 31 států Evropy má 25 států očkování nepovinné), atp. staví nás občany do postoje nedůvěry vůči státnímu aparátu a vybízí použít

Článek 23 Ústavy ČR
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Zdroj: http://rozkvet.cz/texty/prispevekkproblematicesvobodnehorozhodovaniozdravi.htm
10 Komentářů k Příspěvek k problematicke svobodného rozhodování o zdraví nevinných dětí a bezbranných seniorů – Praktiky očkování v ČR – část 1.

 1. Michal napsal:

  Očkovaný národ
  Vaccine Nation

  ZEMĚ: USA
  ROK: 2008
  DÉLKA: 91 minut
  REŽIE: Gary Null
  JAZYK: angličtina
  TITULKY: slovenské
  Pro většinu lidí se zdá očkování sebe i svých dětí jako dobrý nápad. Vakcíny jsou bezpečné, účinné a mají nás chránit proti nebezpečným infekčním chorobám - Je to však opravdu tak? Co asi nevíte, vakcíny vás mohou poškodit nebo zabít! Podívejte se na pravdu o nebezpečí vakcín a jejich přímý vztah k autoimunitním onemocněním, infekcím, alergiím a masivnímu zvýšení vývojových poruch učení a poruch chování u dětí, jako je například autismus.

  Ke shlédnutí online:
  http://www.mustwatchtv.cz/11-zdravi/128-ockovany-narod/

 2. Contumax napsal:

  NACISMUS...!!!

 3. Libuše napsal:

  Je nestoudné s námi občany jednat jako s nesvéprávnýmiKdo si
  myslí že jsou.Měli by si uvědomit,že to byl právě hlas občanů,který je na ta místa dosadil.My nejsme žádné ovce s kterými takto budou jednat.Co si k národu již dovolují, to nemá obdoby.My jsme SVOBODNÍ LIDÉ.nepotřebujeme vládu,která nás v naší svobodě omezuje .MY MÁME PRÁVO SE SVOBODNĚ ROZHODNOUT.Dnes je to horší než za komunistů.Dříve děti následky po očkování neměly,Která matka bude ryskovat následky po očkování?To vaše odškodnění si můžete nechat.Navíc .jak to že odškodnění má platit stát z našich peněz a ne výrobce vakcín?Každý nese zodpovědnost za svůj produkt.Nesnažte se z nás dělat otroky.Nezapomínejte--HLAS LIDU-HLAS BOŽÍ -Je to skandální.jak naší vládě,poslancům nezáleží na zdraví našich DĚTÍ.

  • Contumax napsal:

   Vím moc dobře o co jde,mám malé dítě a pediatr je " eugenik MUDr. Mengele-ová " přeloženo nacistka ...!!!

   Očkování je pomalá vražda... zločin nejvyššího kalibru...!!!

  • Contumax napsal:

   Libuše

   Nezáleží jim ani na dětech , protože jsou sami o sobě " nemocní " ale to neznamená, že se nebudou ZODPOVÍDAT...!!!

   • Contumax napsal:

    Oprava

    Farketaw

    Celý to,co jsi napsal, to je,správný a spravedlivý...!!!

    Vzhledem k počtu tisíců a tisíců malých nevinných a bezbranných batolat... !!! !!! !!!

 4. Fakertaw napsal:

  Všichni kdo se dnes podílí na dětském očkovacím bussinesu včetně pediatrů očkování fyzicky provádějící, budou v blízké budoucnosti tvrdě souzeni z podílu a genocidě, zločinu proti lidskosti s nejvyšší možnou sazbou, která bude změněna na trest smrti.

 5. rur napsal:

  a nejhorší je že i lidi kteří mají jakés takés povědomí o rizikách očkování, klidně jdou a nechají svoje děti očkovat...ze strachu, z donucení okolní společností, přátel nebo rodiny. A pokud nejste hned DR.prof.mudr csc a kdo ví co ještě tak vám vůbec nevěří když jim vykládate o očkování jako o hrozbě a nebezpečí. Smutné...vládne zde slepota a hluchota a blíží se nicota

 6. Libuše napsal:

  Máte obavy o své dítě,mějte vize.jak dítě vaše skotačí,hraje si.je veselé, zdravé ,chytré atd.Dávejte do toho mnoho energie,představujte si to a hlavně VĚŘTE TOMU.jAK MYSLÍTE,TAK SE DĚJE.Pokud po něčem toužíte,vždy si představte že už to máte a používáte nebo se to děje.CHcete změnu,změnte cosi v sobě a pak nastanou změny i kolem Vás.Systém Vás tlačí a vy se stále nad něčím zlobíte a tím vytváříte negativní energii a tím to vlastně všechno ještě podporujete.Pokud VÁS NĚCOvyvádí z míry,pošlete do toho energie lásky-ENERGIE LÁSKY JSOU NEJSILNĚJŠÍ ENERGIÍ VE VESMÁRU--zkuste začít řídit svůj život a čím více lidí to bude dělat.tím se začne všechno měnit i kolem nás- i na planetě--přeji VÁM VŠEM mnoho lásky a míru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!