Příspěvek k problematicke svobodného rozhodování o zdraví nevinných dětí a bezbranných seniorů – Praktiky očkování v ČR – část 2.

ockovani62. Kapitola:  NEDŮVĚRYHODNÝ VÝKON FUNKCE HLAVNÍHO HYGIENIKA ČR

2.1.HH ve své funkci nahradil korupčníka Michaela Víta a původní očekávání veřejnosti bylo, že konečně své funkci dodá důvěryhodnost. Ještě před nástupem do funkce HH však byl prošetřován a zpochybněn již ve funkci krajského hygienika a ředitele Krajské hygienické správy Liberec, kdy byl vyšetřován po 2 roky kanceláří Veřejného ochránce práv.

V Souhrnné zprávě o činnosti VOP za rok  2009 je uvedeno mimo jiné, že : "zejména letech 2001–2005 byla skutečně v distribuci zařízení na doúpravu pitné vody, která nebyla řádně schválena.

Současně dospěl k názoru, že se orgány ochrany veřejného zdraví dopustily řady pochybení. Krajská hygienická stanice selhala především jako dozorový orgán, neboť dostatečně nevyužila právní nástroje, které měla k dispozici. Ačkoliv měla množství indicií svědčících o prodeji „závadných“ zařízení na doúpravu pitné vody, nezahájila správní řízení, v němž by celou záležitost prověřila (namísto toho se s odkazem na nedostatečnost shromážděných podkladů řešením problému nezabývala)". Podrobnosti viz PŘÍLOHA č. 4.

 

2.2.Do právě projednávané novely zákona o ochraně veřejného zdraví  Ministerstvo zdravotnictví vsunulo změny přitvrzující represi k vymáhání povinného očkování, poslanci zdravotního výboru ovšem chtějí přitvrdit ještě více a pokoutně zavést očkování bez informovaného souhlasu, tedy očkování proti vůli rodičů.Nenápadně a bez jakékoliv veřejné diskuze do návrhu vsunuli možnost očkovat děti bez souhlasu a proti vůli rodičů. Stalo se tak usnesením výboru pro zdravotnictví č. 71 ze dne 29. ledna 2015 a jeho krátkým posledním odstavcem. Návrh ve znění „bez souhlasu se též poskytují zdravotní služby stanovené k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění zákonem o ochraně veřejného zdraví nebo v nezbytném rozsahu na jeho základě“ by znamenal vynětí pravidelného očkování z režimu svobodného informovaného souhlasu a možnost provádět očkování bez informování a souhlasu (při nepozornosti) a dokonce i proti vůli rodičů.  Lize lidských práv se podařilo dokonce zjistit, kdo za tímto pozměňovacím návrhem stojí – je jím samotné ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienik Valenta.

Pokud by se vynutitelnost péče měla rozšiřovat na péči na zdravých dětech, je to věc, která vyžaduje důkladnou veřejnou diskuzi a ne pokoutný návrh s matoucím odůvodněním. Podrobnosti zde http://candigliota.blog.respekt.ihned.cz/c1-63794820-kdo-stoji-za-navrhem-ockovani-bez-souhlasu

 

2.3. HH při výkonu své funkce porušuje, podle mého názoru, mezinárodní Úmluvu o lidských právech a biomedicíně č.96/2001Sb.V červenci roku 2001 se Česká republika zavázala ratifikací mezinárodní "Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny", k dodržování jasných pravidel, která jsou nicméně u nás systematicky porušována, a principů, které jsou u nás systematicky pošlapávány.

Tato Úmluva z Ovieda jasně stanoví, že "zájmy a blaho lidské bytosti budou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy. Smluvní strany budou chránit důstojnost a svébytnost všech lidských bytostí a každému bez rozdílu zaručí úctu k integritě jeho bytosti a ostatní práva a základní svobody při aplikaci biologie a medicíny. Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat."

Toto ustanovení se zabývá souhlasem a potvrzuje na mezinárodní úrovni již uznávané pravidlo, totiž že nikdo nesmí být nucen podstoupit jakýkoli zákrok, aniž by k tomu dal souhlas. Člověk musí proto mít možnost svobodně dát nebo odmítnout souhlas s jakýmkoli zákrokem týkajícím se jeho osoby. Toto pravidlo jasně vymezuje svébytnost pacienta ve vztahu k profesionálním zdravotnickým pracovníkům a vede k odklonu od paternalistických přístupů, které by mohly přehlížet přání pacienta. Výrazem "zákrok" se zde chápe v nejširším smyslu, - to znamená, že zahrnuje veškeré výkony prováděné na osobě pacienta ze zdravotních důvodů, včetně preventivní péče, stanovení diagnózy, léčby, rehabilitace a výzkumu

 

2.4.HH činností ve své funkci  od roku 2012 poškozuje zájem  a zdraví dětí.

     Jen namátkou:

 • je neschopný zajistit bezpečné očkování – aby se řádně hlásily nežádoucí účinky a byla vyhodnocována bezpečnost současného očkovacího schématu a vakcín, aby pediatři byli vzděláváni v otázce bezpečného očkování a vyhodnocování kontraindikací, aby existovala možnost individuálních očkovacích plánů,
 • je neschopný vyjít vstříc a zajistit úhradu vakcíny i rodičům, kteří očkovat chtějí, ale šetrněji, než hexavakcínou v nesmyslném schématu 3+1,
 • toleruje stav jednostranného a podjatého obsazení Národní imunizační komise, kde jsou zastoupeni spolupracovníci farmaceutického průmyslu, privátního distributora vakcín, atp.v konfliktu zájmů, ale chybí odborníci, kteří se zabývají závažnými nežádoucími účinky po očkování,
 • nepřipravil převzetí odpovědnosti státu za újmu způsobenou očkováním, přestože se o této nutnosti diskutuje už roky, bývalý šéf pediatrické společnosti Janda mu před několika lety zprostředkoval informace od rakouských kolegů o jejich modelu odškodňování a v roce 2011 odpovědnost státu doporučila i Národní imunizační komise.

2.5. HH je také  ve střetu  zájmů  neboť pod jeho vedením Ministerstvo schvaluje jednostranné a manipulativní reklamy na vakcíny v rozporu s legislativou EU, v rozporu se zájmy spotřebitele, ale v zájmu výrobců vakcín

2.6. HH je také  ve střetu  zájmů  jelikož toleruje umístění Očkovacích center soukromé akciové společnosti AVENIER v budovách Krajských hygienických stanic např. České Budějovice a Znojmo

2.7. HH toleruje skutečnost, že pracovníci KRAJSKÝCH HYGIENICKÝCH STANIC (což jsou ve smyslu § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. správní úřady působící ve správním obvodu......, který jsou podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, organizační složkou státu) jsou zároveň vedoucí soukromých Očkovacích center soukromého distributora vakcín Avenier.

Příklad : MUDr. Alena Dvořáková   je vedoucí Očkovacího centra AVENIER Jihlava a zároveň vedoucí Protiepidemického odboru  Krajské Hygienické Stanice Jihlava https://www.ockovacicentrum.cz/cz/jihlava-ordinacni-hodiny a http://www.khsjih.cz/odbor-epid.php

Více viz Příloha  č.5 Seznam očkovacích center Avenier a.s. a jejich vedoucích

2.8. HH vytváří a připravuje Provakcinační strategie, které se týkají zdraví nevinných dětí, vnuků, vnuček a dokonce bezbranných seniorů. Jedná se o nejslabší skupiny obyvatel, které se nemohou direktivním nařízením bránit.

Nabízí se úvaha o motivaci těchto záměrů např. stát pro seniory nemá dostatek zařízení poskytujících potřebnou péči. Proč je nezlikvidovat vakcinami.

Z okolí mých přátel mohu doložit 2 skutečné případy seniorů, kteří byli v domově důchodců proti jejich vůli i jejich příbuzných očkováni a v důsledku toho zakrátko zemřeli.

Co se chystá, můžeme nazvat chemickou válkou proti vlastnímu obyvatelstvu.

.Podle sdělení poslance Kasala: "v současné době existuje  program očkování 65+ je ( na něj vyčleněno 35 mil.Kč), neví se, jaký bude zájem a jaké budou celkové náklady. Vznik pracovní skupiny pro očkování, zřízené ministrem nebude řešit jen očkování dětí, ale očkování celkově".(viz Zápis z 18.schůze výboru pro zdravotnictví ze dne 19.3.2015)

Ve veřejné diskusi je třeba položit následující otázky:

Proč se předkládají Provakcinační strategie tak, jak se předkládají? Musí to tak být? Nestojí za takovým rozsahem očkování i nějaká farmaceutická lobby, které jde o jistý zisk?

Pod vlivem koho a čeho pracují lobby farmaceutických firem?

V jakých souvislostech je HH spojen s farmaceutickými firmami?

http://www.nwoo.org/2015/04/30/prispevek-k-problematicke-svobodneho-rozhodovani-o-zdravi-nevinnych-deti-a-bezbrannych-senioru-praktiky-ockovani-v-cr-cast-1/

Zdroj: http://rozkvet.cz/texty/prispevekkproblematicesvobodnehorozhodovaniozdravi.htm
6 Komentářů k Příspěvek k problematicke svobodného rozhodování o zdraví nevinných dětí a bezbranných seniorů – Praktiky očkování v ČR – část 2.

 1. Michal napsal:

  Neočkujeme! (2014)
  Wir impfen nicht!

  Film o mýtech a realitě očkovací propagandy, doprovázený smutným osudem dětí zmrzačených očkováním, proti kterému se nemají jak bránit, je konečně na webu.
  Autor dokumentu, Michael Leitner, krok za krokem vyvrací mýty šířené vakcibarónmi.
  Očkovací průmysl ustavičně šíří mantru, že:
  Očkování patří mezi nejúčinnější a nejdůležitější preventivní opatření medicíny. Moderní vakcíny jsou dobře snášenlivé, trvalé závažné nežádoucí účinky jsou pozorovány pouze ve zcela vzácných případech.
  Michael Leitner dokazuje, že reálné znění této mantry je spíše následující:
  Očkování patří mezi nejudržitelnější a nejdůležitější zdroje příjmů farmapriemyslu. Moderní vakcíny jsou velmi výnosné, nežádoucí odškodnění třeba zaplatit pouze ve zcela vzácných případech.

  http://www.mustwatchtv.cz/11-zdravi/278-neockujeme/

 2. Contumax napsal:

  NACISMUS...!!!

  Není třeba nijak něco k tomu psát...!!!

 3. jogín napsal:

  Rodiče přece mají právo zabít svoje dítě. Veganskou dietou nebo třeba spalničkami.

  • Contumax napsal:

   Jogín

   Až o tom " něco " budeš vědět - tak piš, co víš... vůbec nemáš páru o tom, co je to za zločin na malých dětech...!!!

 4. Žabák napsal:

  Očkování funguje už asi 200 let. Problém jsou spíš škodlivý látky, který očkování může obsahovat a to z důvodu ZISKUCHTIVOSTI farma firem. Očkujme, ale až po přísné státní kontrole očkovacích látek. Nechci aby na mě v MHD kašlali tuberáci a kdovíco ještě. Sorry :)

 5. Libuše napsal:

  OTROKÁŘSTVÍ SE NÁM ZDE RÝSUJE JAK NA DLANI.Farmaceutický průmysl má dost peněz na podplacení lidí,kterým na ostatních
  nezáleží.Je třeba jít do ulic,vyházet tu sebranku-odejít z EU-NATO a přidat se ke svým bratrům-slovanům.Je čas začít bojovat proti amerikanismu naší země.Podívejte se,kdo fandí USA.Hrají si na výkvět národa,ale svým vystupováním je to spodina.Herci se tlačí do předu.asi jako hereci za moc nestojí,To již tady bylo-zde je výsledek.Ostatní touží po mamonu peněz.Mám pocit že poslancům nezáleží na lidech,nestojíme jim za to a schvalují vše.Co tam sedí za ženy,proč nebojují za děti,vnuky,Vlastně k čemu potřebujeme vládu,poslance.senátory.Proč je tam živíme.Žádné diskuze--tady to máte a budete poslouchat a když ne,znáte názor V.Bartuška s názory fašisty-podřízený Zaorálka.Do kdy nás bude tzv. elita utlačovat-trávit-házet na nás chemtreils,používat Haarp-umělá zemětřesení,tornáda ,pomocí očkovacích vakcín způsobovat nemoci atd.To si opravdu myslí,že nejdou sehnat informace,že jsme zaostalí.Já děkuji všem odvážným lidem,kteří nás informují jak to vlastně všechno je.A dobré je to,že takových lidí je stále více.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!