Babišova firma zničila svému konkurentovi úrodu za čtyři miliony

Firma Agro Jevišovice patřící do impéria Andreje Babiše zlikvidovala v rámci sporů o půdu sto patnáct hektarů pšenice a sto sedmdesát hektarů kukuřice svému konkurentovi, firmě Agro Boskovštejn. Znalec škodu vyčíslil na více než čtyři miliony korun. „Babišovi lidé zničili největší pole s potravinářskou pšenicí na jižní Moravě,“ říká poškozený šéf Agra Boskovštejn Bohumír Rada.

Nejde o spor dvou malých sedláků. Na jedné straně stojí firma Agro Jevišovice spadající dnes pod Agrofert. Na straně druhé Bohumír Rada, který svého času právě z Agra Jevišovice vybudoval největší zemědělský podnik v České republice.

Ještě před několika lety byl Bohumír Rada Babišovým důležitým obchodním partnerem. Pak jej ale – jak říká – dnešní ministr financí o firmu připravil.

Co na to stříkáte? Roundup
V pondělí 11. května volali Bohumíru Radovi jeho zaměstnanci. Hlásili, že po poli s jeho pšenicí ve Velkém Karlově na Znojemsku jezdí cizí postřikovače. Bylo jasné, že se děje něco strašného. Bohumír Rada okamžitě vyrazil na místo. „Trvalo mi asi hodinu, než jsem se tam dostal. Můj syn Vojta tam byl přede mnou,“ líčí.

Archiv Bohumíra Rady

Vojtěchu Radovi se před očima otevřel apokalyptický výjev. Pšenici, které scházel měsíc do sklizně, právě kropili neznámí chlapíci látkou, o níž se dalo předpokládat, že má za účel jediné: likvidaci úrody. Následoval rozhovor, který si Vojtěch Rada nahrál na mobil:
- Co tady děláte?
- Stříkáme.
- Víte, že to je naše pšenice?
- Dostali jsme takovej rozkaz, no…
- Od koho?
- Od hlavního. Klobouk nám to povídal. (Leoš Klobouček je agronom Agro Jevišovice – poznámka redakce)
- Co na to stříkáte?
- Roundup.
- Roundup? To je teda super. A to jste nastříkali všude, jo?
- No, to nám nakázali. Je nám to proti srsti, ale…

Ve středu 3. června, kdy jsme na místě my, už není na poli ve Velkém Karlově po Radově pšenici ani památky. Ze země naopak lezou maličké rostlinky kukuřice, kterou do půdy po zásahu Roundupem zaseli jevišovičtí. Jen po okrajích pozemku, tam, kam kapky totálního herbicidu nedopadly, můžeme pozorovat několik téměř zralých pšeničných klasů. Všechno ostatní vzalo za své.

Roundup je širokospektrální herbicid, určený k potírání čehokoliv rostoucího. Jeho účinnou látku glyfosát – vyráběnou firmou Monsanto – letos zařadila Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny mezi pravděpodobné karcinogeny. Roundup je v současnosti celosvětově nejpoužívanějším herbicidem.


Pole přijeli pokropit Roundupem chlapíci, které si najalo Babišovo Agro Jevišovice. Foro archiv Bohumíra Rady

Memorandum, které Babiš podepsal, ale nedodržuje
Situace, kdy si konkurenti vyřizují své napjaté vztahy vypálením úrody nemá v českém zemědělství obdoby. Nikdo ze zemědělských expertů, s nimiž jsme hovořili, o žádném obdobném případu neslyšel.

Pro Agrofert to ale zřejmě není překážka. „Skupina Agrofert ve své historii koupila přes sedmdesát zemědělských podniků, ale s žádnými jinými vlastníky nevedeme soudní spory. Pan Rada je výjimkou,“ říká mluvčí holdingu Karel Hanzelka ve snaze vylíčit jej jako ojedinělého potížistu.

Rada sám ale situaci vidí jinak. Firmu Agro Jevišovice vybudoval z malého družstva. Právě pod jeho vedením se z něj stal největší zemědělský podnik v České republice.

Osudovým se mu ale stalo obchodování s Andrejem Babišem, který se prý zprvu tvářil jako velký přítel: „Navštěvovali jsme se, byl tu častým hostem, zval mě i k sobě.“ To se ale změnilo ráz naráz: „O firmu mě připravil,“ říká Rada a dodává, že si při tom Babiš počínal naprosto nemilosrdně, včetně uvalení exekuce na jeho osobní majetek.


Bohumír Rada. Jeho „přítel“ Babiš se mu zavázal podnajmout pozemky. Jeho zaměstnanci závazek nedodržují. Foto DR

Když Rada ve zcela nevýhodné situaci Agro Jevišovice odstupoval Babišově firmě Navos, obě strany 7. ledna 2011 podepsaly memorandum. Agro Jevišovice se v něm Radově nové firmě Agro Boskovštejn zavázalo podnajímat patnáct set hektarů půdy. To se ale nikdy nestalo.

Agro Jevišovice totiž podepsanou smlouvu o podnájmu patnácti set hektarů, kterou má Deník Referendum k dispozici, nikdy nezaregistrovalo na pozemkovém úřadě. Vložilo na něj až smlouvu na dvanáct set hektarů, což byl ústupek, k němuž Rada svolil v obtížné osobní situaci. „Rozumíte, oni drželi v exekuci můj dům. Jak jsem s nimi měl vyjednávat?“ dokresluje.

Ani smlouvu na dvanáct set hektarů ovšem Agro Jevišovice nedodržuje. „Babiš Jevišovákům řekl, aby mi dali patnáct set hektarů, oni se zavázali pouze k dvanácti stům, a také o ně se mě soustavně pokoušejí připravit,“ zlobí se Bohumír Rada.

Jevišovičtí mu skutečně neposkytli ani smluvních dvanáct set hektarů, o čemž svědčí například faktura za rok 2013, kde si nechávají platit za pozemky jen o něco větší nežli poloviční. Vše se navíc odehrává na Znojemsku, kde je velká nouze o zemědělskou půdu, takže k novým polím někde o „vesnici dál“ by se Bohumír Rada dostal jen těžko.

Podstata je ale neoddiskutovatelná: Andrej Babiš se jako předseda představenstva Agrofertu spolu se dvěma svými podřízenými vlastnoručním podpisem pod memorandum Bohumíru Radovi zavázal, že mu poskytne patnáct set hektarů půdy, na nichž bude moci dále hospodařit. Závazek vzápětí Babišovi podřízení odmítli dodržet, a dnes se z něj různými kličkami pokoušejí vyvázat prakticky úplně.


Tady měl Bohumír Rada zaseto. Nyní je po všem. Foto archiv Bohumíra Rady

Komu ty pozemky patří?
Ve sporu, který vyvrcholil bezprecedentní likvidací Radovy úrody, Jevišovice využily pozemkových úprav v obci Velký Karlov. Jedná se o uplatnění vcelku nových zákonných norem.

Česká krajina je rozparcelovaná do množství pozemků, u nichž se v průběhu let měnili vlastníci v důsledku rozmanitých smluv či dědických vztahů. Na mnoha místech situace dospěla ke zcela nepraktickému uspořádání, takže někde na sebe pozemky jednoho majitele nenavazují, jinde třeba zůstal obecní hřbitov odříznutý bez příjezdové cesty.

Zákon o pozemkových úpravách má tento chaos změnit. Stojí v něm: „Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena.“

V katastru Velkého Karlova skončilo správní řízení k pozemkové reformě v loňském roce, což znamená, že tam právě v důsledku ustanovení daného zákona k 1. říjnu 2014 zanikly všechny nájemní vztahy. Tedy nájemní smlouvy Agra Jevišovice a s nimi rovněž podnájemní smlouvy mezi Agrem Jevišovice a Agrem Boskovštejn Bohumíra Rady.

Jevišovičtí a Agrofert se pokoušejí této skutečnosti využít, aby nemuseli dodržovat svůj závazek podnajímat Radovi půdu. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka, na kterého nás odkázal šéf Agra Jevišovice Antonín Kyjovský s tím, že jde o citlivou věc, Deníku Referendum napsal: „24. 7. 2014 Státní pozemkový úřad informoval Agro Boskovštejn, respektive p. Radu, že na předmětných pozemcích proběhnou komplexní pozemkové úpravy, v jejichž důsledku smlouva o podnájmu zanikne k 1. 10. 2014 v rozsahu týkajícím se katastrů dotčených touto komplexní pozemkovou úpravou. Přestože p. Rada věděl, že podnájem pozemků dotčených touto úpravou k 1. 10. 2014 končí, tak pozemky na konci září 2014 a v dubnu 2015 neoprávněně zasel.“


Pár rostlinek kukuřice, která zásahu Roundupem unikla. Foto DR

Na pozemkový úřad se při návštěvě Deníku Referendum v sídle Agro Jevišovice odvolával i vedoucí úseku rostlinné výroby Pavel Koch: „Jděte se jich zeptat, komu ty pozemky patří. Uvidíte, že jsou naše.“ Zřejmě proto, aby svým slovům přidal na vážnosti, doplnil: „Já taky Andreje Babiše nijak nemiluju, ale myslíte si, že by stál o problémy? Aby se o něm mluvilo? Ne, všechno je v pořádku.“

Ve skutečnosti ale na pozemkovém sami s napětím čekají na výsledek případného soudního sporu. Bez judikátů, jež zatím nejsou k dispozici, sami nevědí, jak podobné případy posuzovat.

Jiné, tvrdé řešení
Bohumír Rada samozřejmě věděl, že smlouvy v souvislosti s pozemkovou reformou zaniknou, říká ale, že neviděl jinou možnost, jak ve složité situaci jednat: „Mám dohodu podepsanou Andrejem Babišem, že mi Jevišovice mají podnajímat patnáct set hektarů. Moje smlouva na dvanáct set hektarů platila do 30. září roku 2017. Jednal jsem tedy v dobré víře, že budou obdobné podmínky platit i po pozemkových úpravách – a zasel jsem ještě v době, kdy jsme měl na pozemek platnou smlouvu.“

Postřik Roundupem na Radovu úrodu nedopadl jako rána z čistého nebe. Agro Jevišovice si s jeho firmou pár týdnů před zásahem vyměnilo několik dopisů, kdy jej žádali, aby pšenici a kukuřici z pozemku odstranil, v opačném případě – psali – tak udělají sami a budou požadovat náhradu nákladů. Dokonce mu v jedné chvíli nabídli odškodné, avšak v částce nižší, než jsou náklady vyjádřené znalcem Bohumíra Rady.

„Co by mi bylo platné, že mi někdo uhradí náklady? Potřebuju přece úrodu prodat a vydělat, bez toho se nedá živnost provozovat. To je, jako kdybyste byl stolař, vyrobil stůl, někdo ho rozbil a řekl vám, že vám zaplatí dřevo,“ poznamenává ke své situaci Rada. Proto trval na svém a žádal, aby mu Jevšovičtí umožnili úrodu sklidit v řádném termínu. Odvolával se při tom na Memorandum a na to, že podle původní smlouvy mohl na pozemcích ještě několik sezón hospodařit.


Agro Jevišovice s Bohumírem Radou novou smlouvu uzavřít nechce. Na sporných polích už roste jejich kukuřice. Foto archiv Bohumíra Rady

Výsledkem nicméně je, že nemá nic. Agro Jevišovice zkrátka využilo pozemkových úprav ve Velkém Karlově, aby jej „vyšplouchlo“ – můžeme se jen domnívat, zda to udělali proto, aby měli více půdy sami pro sebe, anebo aby se zbavili konkurenta.

Dohoda mezi oběma stranami se pro tuto chvíli jeví jako vyloučená. Radovo Agro Boskovštejn má na Babišovo Agro Jevišovice nachystánu žalobu, podávat se chystá i trestní oznámení. Do toho ovšem přišlo Bohumíru Radovi pozvání na schůzku přímo od Agrofertu. „Netuším, o čem se mnou budou chtít jednat,“ říká.

Pokud jde ale o schůzky s Agrofertem, má své zkušenosti. Někdy vloni v létě mu ředitel Navosu Vlastislav Mudrák na schůzce o podnajatých pozemcích řekl, že „proti němu mají nachystané jiné, tvrdé řešení“. Dnes se zdá jasné, co tím mohl myslet.

Stát jako firmu?
Spor Agra Jevišovice s Agrem Boskovštejn je samozřejmě specifický svými aktéry i tím, jak ke sporu přistoupili. Jestliže ministr financí Andrej Babiš říká, že by chtěl stát řídit jako firmu, právě toto může být ilustrací, co tím skutečně myslí. Je to právě jeho firma, která řeší spor brutálními metodami, jež v českém zemědělství nemají obdoby.

Bez ohledu na právní stránku věci, která nemusí být zcela přehledná, je totiž zjevné, že postup Babišova Agra Jevišovice nelze pokládat za legitimní. Jedná se přece o zemědělské plodiny. „Jeden starý agronom z Velkého Karlova, když spálené pole viděl, povídá: Za socialismu by vás za tohle všechny zavřeli, včetně Babiše. Rozumíte mi, to byla potravinářská pšenice, z té by se pekl chleba…,“ shrnuje Rada.

„Důležité je vědět, že lidí, se kterými Babiš naložil jako se mnou, je moc, určitě desítky. Nebojují ale, protože mají strach,“ uzavírá poškozený sedlák. A chystá se soudit.

Zdroj: http://denikreferendum.cz/clanek/20605-babisova-firma-znicila-svemu-konkurentovi-urodu-za-ctyri-miliony
28 Komentářů k Babišova firma zničila svému konkurentovi úrodu za čtyři miliony

 1. Josef Švejk napsal:

  ANO, bude líp!

  • erika napsal:

   Snáď sa občasnom otvoria oči, čo za ksindla to zvolili a nabudúce si dajú lepší pozor, aby znovu nenaleteli.
   Som pobúrená gaunerskými praktikami, ktoré tento miliardár používa, keď drzo znehodnocuje pôdu rakovinotvorným jedom a ničí úrodu svojmu konkurentovi.
   Kto by chcel pochybovať o utajovanej a popieranej minulosti topho pána, teraz sa asi presvedčil…
   Strom sa vždy pozná po ovocí. Človek podľa činov.
   Hnilý strom má hnilé ovocie.

   • polaskova napsal:

    S Vámi souhlasím, to už není nic jiného než s.v.i.n.s.t.v.o., KDO z takto ZNEHODNOCENÉ půdy bude ještě něco konzumovat!!!!! ON SE CHCE JEŠTĚ STÁT MINISTREM ZDRAVOTNICTVÍ?????….to si zajišťuje, aby naše děti dostaly co nejdříve rakovinu a rodily se s čím dál větším postižením nebo zavede na své krokodýlí farmě BIO stravu…..
    Vždyt´ ty chemikálie zůstávají v půdě!!!!!!! a mohou se dostat i do spodních vod!!!!! At´jde babi…. do …… důchodu a hned. Prosím, znárodněte ho nebo bude hůůůůůůůůůůůůůř.

 2. Adolf Balík napsal:

  Oligarcha ukrajinského typu Andrej Spasitel Babišenko, něco jako Kolomojskij či Porošenko, a národ opilý opojnou mocí koblihy. :-(

  • eM napsal:

   Je to šmejd všech šmejdů. Nechápu jak mu na to mohlo tolik lidí skočit. Je nás tu opravdu asi mooooc moooooc vypatlanců, jinak to už není možný.

   Před pár lety všichni říkali, že volej Šláfenberga, prý má peněz dost, tak jistě krást nebude. Dělal ještě horší věci. Teď u Babiše říkali všichni to samé. Už nám zlikvidoval celé polnohospodářství, teď likviduje reprodukční centra Genet, brzo zavede MonsantoMňamky na všech svých polích, a nakonec udělá z ČR akciovku a prodá nás Izraeli. Supr.

  • to je jedno napsal:

   No už se nebude říkat, „nechal se opít rohlíkem“, teď se začne říkat „Nechal se opít koblihou.“ :-))) Jinak Babiš s tím státem, jako firma nelhal. Stát Česko bude v podstatě jedna velká Babišova fírma – bude zde vlastnit vše… Babiš nelhal, volič ho jen špatně pochopil.

 3. Dušan napsal:

  Najhoršie na tom je to že je to pšenica na jedlo. Čo sú už ľudia fakt debilný.

  Prečo nenechali aspoň skosiť?

  Tak ešte k veci, ľudí čo to zariadili a rozhodli je nutné nechať zastreliť. Ak o tom vie Babiš tak to o ňom platí taktiež. Toto je ten žraví kapitalizmus.

  V mojej koncepcii na zmenu štátu je toto:

  Zrušenie vlastníctva pôdy! Bude len správcovstvo pôdy!

  • Otik napsal:

   Presne tak, vice nez dve tretiny sveta trpi hlady a tady se chemicky likviduje jidlo. Jako by nestacilo vsechno to, co se vyhazuje v supermarketech a velkych hotelech. Je to smutny, kam nas ten slavny „kapitalismus“ dostal.

   • Adolf Balík napsal:

    Korporativismus není kapitalismus.

   • Ldislav. napsal:

    Souhlasím !
    Za komunistů si každý stěžoval, že ničeho není.
    Nedostatek zboží, pod pultovky atp.
    Jak píše pán v supermarketech se vyhazuje !
    Komunisti narozdíl od těch supermarketů uměli šetřit
    a nevyhazovalo se !
    Když si vemu i ten fakt raději bych stál ve frontě na banány, pomeranče, mandarinky a věděl bych, že dostanu kvalitní potraviny.
    Dnes musíme doslová žrát blafy kerý nechtějí žrát kočky na tož psy !
    Samá éééééééééčka !!!
    Konzervanty aby to co nejdéle v regálu vydrželo a chovalo se to jako čerstvé zboží.
    Bohužel musím konstatovat, že komunisti byli opravdu zlatí !
    Člověk se nebál vystrčit nos a tady by se člověk obával, že dostane po čuni na vlastním poli od cizího .
    Pořád říkám, že my jsme banánová Republika.
    Skladiště odpadu a tp.
    To patří všem blbům co tady zvonili klíči 1989 !
    Vůbec neví co je to demokracie.
    Pletou si to tím, že v demokracii je vše dovoleno aspoň u nás !
    Kapitalista je vykořisťovatel, tak jak nás to kdysi učili.

  • Adolf Balík napsal:

   To by pak mohlo skončit tím, že oním lenním pánem, co bude svým vazalům a jen jim a za jeho podmínek půdu přidělovat, bude zase kníže Babiš, i kdyby třeba zamaskovaný za nějaký veřejný úřad tvářící se, že tato nová forma feudalismu je tou pravou demokracií. Ne nadarmo neofeudalizaci a převádění hospodáře na půdě do postavení poddaných prosazuje Babišovo ministerstvo životního prostředí, kdy jeho ministr (za ANO), hned po nástupu začal řvát, že právo porazit si strom na vlastní zahradě je hrubě protiústavní.

  • eM napsal:

   Ano, naprostý souhlas. Tak jak to bylo všude, kde byl rozum. Máš tolik půdy, kolik dokážeš zůrodnit. Jakmile nezvládáš, postará se jiný.

   PS: Sic jsem pacifista, s odstřelem lidí kteří tohle podepsali, rozhodli nebo zařídili souhlasím.

 4. Adolf Balík napsal:

  Právě se to dostalo i na Novinky s některými novými podrobnostmi. Doufám, že se to ještě trochu přiživí.

  http://www.novinky.cz/ekonomika/372469-babisova-firma-chemicky-zlikvidovala-urodu-zemedelci-na-jizni-morave.html

 5. AA napsal:

  Je to komunisticky STBacky prase z komunity o ktere s nesmi mluvit.

 6. flamenco napsal:

  „Kdo se rouhá k chlebu, ten satanovo sémně zasévá.“

  Ukázka jejich mentality.

 7. Contumax napsal:

  Mafiózo způsoby…???

  A co na to konkurenční máfiózo…???

  Ti mu nevypálí rybník…???

 8. Martin napsal:

  Amerického kolaboranta a loutku NWO Babiše zavřít za zradu národa Českého,majetek znárodnit. Tak by to mělo být…. Tak by to udělal T.G. Masaryk

 9. Zdenek H. napsal:

  No, třeba jeho voliči časem přijdou na to, že pán s koblihama neni zas až takovej lidumil za jakýho se vydává. Však má stejnou školu jako tatíček vší Rusi Putin.

  Oba agenti tajný služby. A kdo věří tomu, že v zahraničním obchodě před rokem 1989 mohli pracovat i nekomunisté a neeStéBáci, měl by si omývat přirození dle rad ze spisku páně Baptisty vlahou vodou.

  A stejně jako Putin, si i Babiš bere co chce. Jen v menším, českém rybníčku. A se všemi, co netančí podle jeho notiček si dříve nebo později, samozřejmě zcela demokraticky (to je slovo, které stejně jako mír mají komunisti asi nejraději), zatočí.

  A teď si ještě díky zklamaným voličům pravice i levice ještě rozebírá poslední zbytky republiky. Státní správu a samosprávu. Po té, co si v potravinářství a zemědelství vybudoval celkem dominantní postavení. Prostě bourák, za to si zaslouží možná uznání ale ne místo ministra financí.

  Jinak jsem opravdu zvědav, jak dlouho na novinkách.cz ten článek bude :)
  A doufám, že se taky brzy dozvíme o tom, že si Agrofert zprivatizoval Klokánky a celý FOD… tam se taky budou točit velký prachy na dotacích, a hodný tety jsou tu práci stejně zvyklé dělat zadarmo…

 10. Tomek napsal:

  Vedel som ze Babis je zmrd ale az takyto ? Za toto by si zasluzil aby ho niekto zviazal a hodil do tej cysterny z Roundupom.

 11. Turek Václav napsal:

  Proč pan Rada pravdivě neuvádí proč a za jakou cenu Agro Jenišovice prodal společnosti pana Babiše. Proč osíval potravinářskou pšenicí následně pozemky přesto, že byl upozorněn Katastrálním úřadem o změnách. Zrovna pana Babiše nemusím, ale mám dojem, že pan Duda je ten, který se snaží ze svého podvodu nařknout někoho jiného. Je zcela proti lidskému chápání, aby podnikatel na kterého jsem údajně musel převést majetek a který měl v záruce i můj nemovitý majetek RD, by byl tak ušlechtilý a po všech těchto peripetiích by mi pronajal ještě velké množství mých bývalých pozemků, které jsou jíž jeho majetkem. Věřím, že pan Babiš je velmi dobrý ekonom a těžko by provedl takovou, pro sebe a vlastní společnost nevýhodnou kupní transakci s panem Radou,, jak se nám to dnes pan Rada snaží namluvit. Tak jaká je pravda pane Rado? .

  • koloděj napsal:

   Pane Turek,
   konečně někdo kdo má hlavu a přemýšlení. ANO, Babiše taky nemusím, ale po Kradlouskovi se mi fakt nestýská, jako některým zde uvědomělým. Informace z článku jsou jednostranné, a Radovo mlžení kolem sporu vyzvedává jen křivdu na něm spáchanou.
   Prostě sračky. Do Babiše by jistě hodné lidí rádo zapichlo vidle, otázkou je proč.

 12. jaris napsal:

  Babis-zid a ministr financi? To je pro Cesko ekonomicka katastrofa! To je jako udelat kozla zahradnikem! Jestli je to pravda, ze nechal osobne znicit urodu druheho cloveka, to je kriminalni cin a za to by meli jit do basy VSICHNI ti, kteri se na tehle akci podileli. i ti, kterym to bylo ‚proti srsti’. Babise sesadit s okamzitou platnosti s tim, ze do politickeho zivota uz nesmi nikdy vstoupit! Zidak jeden skodny.

 13. sagenit napsal:

  Čtu tady hodně podivných informací a za všechno prý může Babiš…Pan Rada dle všeho v podnikání zkrachoval (ta exekuce asi nebyla nezákonná, alespoň to nikde ani nezmínil…) a diví se, že za to nese následky ve formě ztráty majetku… Asi se bude i divit, až mu vlastník pozemků vyčíslí náhradu škody, kterou mu neoprávněným užíváním majetku pan rada způsobil, to budou další miliony…

  Místo horlení proti Roundapu (nepochybuji o tom, že je to jed…) navrhuji aktérům, aby si přečetli knihu Williama Davise Život bez pšnice. Z tam uvedených ověřitelných informací pochopí, že zničená pšenice = dobrá pšenice :-)))

  • Contumax napsal:

   sagenit

   Tato “ nová pšenice “ není pro lidský organismus zdravá,obsahuje lepek, a jiný a jiný zdraví škodlivé látky, dříve bylo vícero obilovin, které už dnes neznáme…

   Proč asi zmizeli kvalitní a výživné obiloviny…???

  • jaris napsal:

   Nemohu souhlasit s tim, aby se pro nejake furiantstvi znicila urodna puda. Babisovci jsou tedy opravdu s rozumem na stiru, kdyz takovy banalni spor resi takovymhle barbarskym zpusobem. Babis o tom musel vedet a za to by mel vyletet z politiky. Na hodinu! Nebylo by byvalo jednodussi nechat psenici sklidit a panu Radovi za ‚neopravnene‘ (?)zaseti dat pokutu? Jak se zda zid Babis ukazal pravou barvu.

 14. gand.alf napsal:

  tyhle brýle nedoporučuji – http://postimg.org/image/fcos3mblf/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!