Rezonanční motor – zdroj energie budoucnosti – verze II.

teslawheelV roce 2002 jsem napsal článek se stejným názvem (http://free-energy.xf.cz/teorie/clanek/RM-clanek.htm) a dodnes na něm nemám co měnit. Tedy co do obsahu. Ukázalo se však, že pro mnohé lidi byl v této surové podobě nestravitelný, proto se k němu dnes vracím, abych pro lepší strávení přidal hodně omáčky. Ten původní článek jsem nabídl několika časopisům. Odpověď jsem obdržel pouze od Ing. Kohutky, šéfredaktora časopisu Elektro. Ten můj článek předal redakční radě, složené převážně z pedagogů ČVUT v Praze. Ti jej pochopitelně odmítli.

To mě vedlo k podání přihlášky vynálezu, kterou jsem sepsal úplně sám bez patentového zástupce a po mnoha formálních opravách byla přihláška přijata. (Patenty jsou totiž psány specifickým jazykem, který jsem se musel naučit.) Patent jsem obdržel 20. 3. 2006, viz odkaz: http://free-energy.xf.cz/patent.html. Po udělení patentu, naplněn nově nabytou sebedůvěrou, jsem opět oslovil pana šéfredaktora a ten mi domluvil schůzku se členy redakční rady na půdě ČVUT. Vzpomínám si, že kromě členů z ČVUT tam byl také jeden zaměstnanec společnosti Siemens. V jedné z učeben, kde schůzka probíhala, se nás sešlo asi 20. Pánové se velmi divili, že mi byl patent vůbec udělen, protože podle jejich teorií by se motor řízený rezonancí vůbec neměl točit. Že se motor, řízený podle mého patentu, točil, jsem si ověřil na mnoha pokusech a dokonce s vyšší účinností. V té době jsem však neměl k dispozici funkční zařízení, tak jsem redakční radu nepřesvědčil a článek mi opět neotiskli. Potom jsem se pokoušel najít výrobce, který by byl ochoten rezonanční řízení zavést do výroby.

V úvahu připadal např. Atas Náchod nebo bývalý Pal, který vyráběl komutátorové motory pro auta. Argumentoval jsem například tím, že náhradou komutátorového motoru se sníží nároky na údržbu. Oni však právě koupili linku na výrobu komutátorových motorů, tak jsem měl smůlu. Byl jsem také na VUT Brno, kde mě s pochopením přijal tehdy docent Fiala. Ten mi doporučil oslovit nějakou velkou mezinárodní firmu, jako Siemens nebo ABB. Když jsem si vzpomněl na martýrium na ČVUT, kde byl i zástupce ze Siemnesu, od tohoto plánu jsem ustoupil. Nakonec jsem byl nucen nechat patent propadnout, abych zbytečně nemusel utrácet peníze za udržovací poplatky. Siemens jsem oslovil až mnohem pozdeji, v tomto roce, již jako zaměstnanec firmy, ale se zamítavým výsledkem, který jsem ostatně očekával. Ale aspoň jsem to zkusil.

Poučen z nezdarů jsem se přestal snažit udat vynález jako zařízení na volnou energii, ale spokojil jsem se s tvrzením, že by se rezonanční řízení velmi hodilo do ostrovních systémů např. fotovoltaických elektráren.

V současné době ostrovní elektrárny prožívají boom, tak by to mohlo být i ekonomicky zajímavé. Spotřebiče v domácnostech jsou většinou provozovatelné na stejnosměrné napětí a těch několik zbývajících, jako pračky, ledničky nebo myčky, které potřebují střídavý proud, by bylo možno napájet stejnosměrně právě pomocí rezonančního řízení, které je jednak levné, neprodukuje elektromagnetický smog a má vysokou účinnost, protože z principu rezonančního řízení eliminuje jalové ztráty. Ostrovní elektrárna by se tak podstatně zlevnila, neboť elektronický střídač, který utáhne jednu domácnost, stojí cca 60 tisíc Kč nebo víc. Tolik na úvod. Nyní se začneme zabývat hlavním tématem, jež je uvedeno v názvu článku.

25procent
Obr. 1: Zjednodušené schéma využití energie paliva pro auto, 25% účinnost

Účinnost nějakého stroje na přeměnu energie, je dána poměrem užitečné energie a energie dodané za jednotku času. Na obr. 1 máme příklad převodu energie obsažené v palivu na pohybovou energii auta. Stejně je účinnost definována napříkad u elektromotoru nebo jiného energetického zařízení. Na základě empirie vědci dospěli k názoru, že z libovolného zařízení nelze dostat více energie, než kolik jí do něho vložíme, a že tedy platí zákon zachování energie. To zní samozřejmě logicky. Jenomže to má háček. Občas se vyskytne zpráva, že někdo vynalezl prepetuum mobile, které zákon zachování energie popírá. Vědci, kteří mají ve všem jasno, to řeší tak, že takové případy považují automaticky za podvod. Je tomu tak skutečně ve všech případech?

Pokud připustíme, že na podobných zprávách občas může být něco pravdy, musíme zavést další veličinu, aby byl splněn zákon zachování energie. To vědci občas dělají. Když se objeví nějaký fenomén, pro který nemají vysvětlení, zavedou novou hypotetickou veličinu nebo novou elementární částici. Nedávno například zavedli pojem temná hmota, aby jim vycházely rovnice o pohybu kosmických těles. Takže zavedeme hypotetickou veličinu, zvanou éter, který prostupuje celý vesmír. Není to žádný můj výmysl, ale v existenci světového éteru věřili učenci již od starověku až do začátku 20. století (viz obr. 2), kdy Albert Einstein přišel s Teorií relativity (TR), o níž prohlásil, že ve své teorii žádný éter nepotřebuje. Neřekl sice, že éter neexistuje, ale vědci to tak pochopili a od té doby éter prostě není a hotovo! Co na tom, že Einstein v TR operuje s pojmy jako zakřivení prostoru, dilatace času, nebo kontrakce délky při rychlosti blížící se rychlosti světla c. Bylo to od něho vlastně velmi mazané. Dokázat opak se prostě nedá. Jak chcete změřit zkrácení délky při rychlosti blízké c? Jak chcete zjistit, jestli je prostor opravdu zakřivený? Podle ohybu paprsků světla? To přece může mít jiné příčiny. (Tady jsem střelil od boku. Nejsem znalec Teorie relativity a její studium pokládám za ztrátu času.) Stejně pochybné je relativistické zvýšení hmotnosti, které se také vypočítává nepřímo. Za zdánlivé zvýšení homotnosti elementárních částic, pohybujících se rychlostí blížící se c, může být odpor prostředí – éteru. A to nemluvím o různých paradoxech, způsobených TR, cestování v čase a podobných nesmyslech. Je to stejný podvod jako kdybychom měřili gumovým pravítkem a natahovali bychom ho, jak by se nám to hodilo. Pokud byl Einstein geniální, tak leda podvodník!

Přitom éter vysvětluje spoustu jinak nevysvětlitelných fenoménů. Například podstatu světla. Vědci se dosud přou, jestli světlo má povahu částic nebo vln. Co se ale vlní, pokud vakuum je prostě prázdno?

eteraelektrinaObr. 2 E. T. Whittaker Dějiny teorie éteru a elektřiny

Nikola Tesla až do své smrti byl stoupencem teorie éteru. V článku Elektrická rezonance: klíč k čerpání energie z prostoru (http://free-energy.xf.cz/inventions/FE-rez.pdf) jsem napsal toto:

Nikola Tesla u příležitosti svých 81. narozenin dne 10. července 1937 pronesl tato slova:

„Podle zastánců teorie relativity má vesmírný prostor tendenci k zakřivení, což je jeho inherentní vlastnost, případně je to dáno přítomností nebeských těles. Jedná se o poměrně fantastickou představu. Vždyť každá akce je provázena zrcadlově odpovídající reakcí. Pokud budeme předpokládat, že tělesa působí na okolní prostor a způsobují jeho zakřivení, pak bych se já naivně domníval, že zakřivený prostor bude působit opačným směrem na ona tělesa, a tím se zakřivení sníží nebo zcela vyruší. Pohyb a chování těles tedy nemohou být způsobeny zakřivením prostoru, ale jedině silovým polem. Veškeré knihy napsané o zakřivení prostoru jsou podle mého názoru zbytečné a měly by být zapomenuty. Totéž platí o teoriích vysvětlujících fungování vesmíru bez vlivu éteru.“

Takže Tesla se s Einsteinem vypořádal naprosto jednoznačně. On byl totiž, na rozdíl od Einsteina, praktický vynálezce a spoustu věcí měl, jak se říká, osaháno. Přes svoji nesmyslnost teorie relativity zvítězila. Dodnes však existují vědci, kteří dál vyznávají teorii éteru (viz obr. 3).

aspden bearden
Harold Aspden Tom Bearden

Harold Aspden Tom Bearden
Obr. 3: Novodobí stoupenci teorie éteru.

K výzkumům rezonance, jež je základem mého vynálezu, mě přivedl právě Tesla. Začal jsem se o něho zajímat v době, kdy jsem objevil, že na internetu existují komunity, zabývající se výzkumem tzv. “free energy”, tj. energie zdarma. Tesla se stal jejich největším guru, takže jsem na něho nemohl nenarazit. Zaujal mě natolik, že jsem dokonce přeložil jeho autobiografii [1]. Tesla se výzkumem rezonance začal zabývat krátce po svém objevu točivého magnetického pole a po zkonstruování prvního indukčního motoru na světě. Tuším, že to bylo kolem roku 1886. Tesla rezonanci používal pro výrobu vysokého napětí. Pro tento účel vynalezl tzv. Teslův transformátor. Jednalo se o rezonanční transformátor s nízkým počtem závitů na primáru, jiskřištěm a kondenzátorem. Nebudu se zde zabývat jeho podrobným popisem a vysvětlovat, jak funguje. Na to zde není prostor. Jak vypadal, se můžete podívat na obr. 4. Tesla svůj transformátor používal pro různé účely, od osvětlení po výrobu ozónu pro dezinfekci vody (místo chlóru). Později vyvinul metodu bezdrátového přenosu elektrické energie, kterou popsal např. v článku The True Wireless [2], který vyšel v květnu roku 1919 v časopise Electrical Experimenter. Je zbytečné uvádět, že přenos energie na dálku umožňuje právě éter, který Tesla dokázal vybudit pomocí ultra vysokého napětí v řádu milionů voltů o vysoké frekvenci. V letech 1899- 1900 prováděl experimenty s bezdrátovým přenosem energie v Colorado Springs. Z té doby se zachoval jeho deník s výzkumnými poznámkami, známými jako “Colorado Springs Notes 1899-1900” [3]. Zde však již nevystačil s obyčejným rezonačním transformátorem, ale aby dosáhl napětí v řádu milionů voltů, byl nucenvyvinout speciální zařízení, jež nazval Magnifying Transmitter [4].

Jednalo se o vysokou věž s terminálem ve tvaru toroidu na vrcholu. Jak zařízení vypadalo, můžete vidět na obr. 5, kde je zobrazen nákres z patenu.

rezonancnitransformator
Obr. 4: Teslův rezonanční transformátor

vyzarujicitransmiterObr. 5: Magnifying Transmitter

Poté, co Tesla za podpory Westinghause prosadil střídavý systém výroby a distribuce elektrické energie, stal se zajímavým pro různé investory. Nakonce se hlavním mecenášem Teslových výzkumů stal bankéř P. Morgan. Právě střet Tesly s Morganem považuji za klíčový v celé jeho kariéře. Pro přesnost budu citovat z článku, jehož název v překladu zní "Prorok nebo profit? Vize Nikoly Tesly versus chamtivost P. Morgana", na stránce http://www.veteranstoday.com [5]:

„Zahájením výstavby elektrárny u Niagarských vodopádů roku 1894 Tesla a Westinghause upevnili svůj systém výroby, přenosu a využití střídavého proudu. Tesla ve věku 38 let zahájil nejplodnější období své kariéry aplikací průlomů ve vědě, včetně několika jeho vlastních objevů, pro rozvoj technologické změny paradigmatu.

Ve svých legendárních veřejných přednáškách Tesla představil mnoho nových teorií, včetně těch, jež mu umožnily dramaticky předvést bezdrátový systém elektrického osvětlení.

Za nějakou dobu mnoho předních finančníků té doby mělo zájem investovat do Teslových projektů. Nakonec se Teslovým výhradním mecenášem stal nejdůležitější americký bankéř jeho generace, J. P. Morgan. Stalo se tak v období, kdy Tesla prováděl nejaktivněji experimenty, v nichž pro vedení elektrického proudu místo drátů používal samotnou zemi.
Nejdříve v Colorado Springs a potom ve své instalaci Wardenclyffe na Long Island, New York Tesla pracoval na způsobu čerpání elektřiny z ionosféry, vnějšího obalu země. Při své práci kombinoval bezdrátový přenos jak elektrické energie, tak informací.

teslamorganMorgan se prý postavil proti Teslově práci, když si uvědomil rozsah jeho revolučních důsledků. Finančník, jenž byl prostředníkem mezi Rothschildovou bankéřskou rodinou v Evropě a americkými zájmy, si hlasitě stěžoval, že Teslovy technologické inovace jsou problematické, neboť nebylo jasné, jak by bylo možné měřit a vyúčtovávat spotřebovanou energii, dodávanou bezdrátově.

Morgan snadno zpozoroval, že Teslovou hlavní motivací není vydělat peníze. Víc to byla snaha osvobodit lidstvo od temnoty, dřiny a různých druhů útlaku pomocí nových druhů technologií. Ani Morgan, ani třída, kterou reprezentoval, nesdíleli Teslovy cíle prováděného výzkumu a vývoje, učinit život snazším a lepším.

Tesla se po roce 1904 nervově zhroutil poté, co jej Morgan zradil. Teslova slavná věž a laboratoř ve Wardenclyffe byly následně zničeny, protože Morgan dokonce vynálezci kladl překážky do cesty, aby zabránil ostatním finančníkům v jeho podpoře.

Další čtyři dekády Teslova života zůstávají zahaleny tajemstvím. Vynořily se různé, někdy až fantastické spekulace. Někdo věří, že se Tesla tajně vrátil k práci s novým týmem spolupracovníků. Jiný věří v jeho tajné vynálezy, včetně zařízení pro teleportaci a komunikaci jinými formami života ve vesmíru. Ať se stalo cokoli, FBI zabavila jeho dokumentaci a prototypy, když Tesla, chudý jak kostelní myš, v New Yorku roku 1943 zemřel. “

Abychom pochopili, že bezdrátový přenos energie vlastně znamená “free energy”, musíme vědět, jak vlastně rezonance funguje. A je jedno, jestli sériová nebo paralelní. Pokud rezonanční obvod uvedeme do rezonance, vyměňuje se mezi cívkou a kondenzátorem energie, jež může být mnohonásobně větší než energie potřebná k jejímu vybuzení. Kolikrát je energie na výstupu rez. obvodu větší než na vstupu, záleží na tom, jak kvalitní rezonanční obvod je. Kvalitu rezonančního obvodu vyjadřuje tzv. činitel jakosti Q a závisí na velikosti ekvivalentního činného odporu. U sériového rezonančního obvodu platí, že čím je tento odpor menší, tím je vyšší Q. (U paralelního rezonančního obvodu je ztrátový odpor zapojený paralelně k LC obvodu a měl by být co největší.) Do tohoto odporu budeme pro jednoduchost zahrnovat činný odpor cívky a přívodů, ekvivalentní sériový odpor kondenzátoru (ESR) a parazitní vířivé proudy. Vířivé proudy připadají v úvahu pouze u cívek s jádrem a jsou způsobeny elektrickou vodivostí materiálu jádra. Tesla používal vzduchové cívky, takže problémy s vířivými proudy řešit nemusel. Pro buzení rezonančního obvodu v Teslově vysílací věži uvažoval použití vodní energie. Energie na straně spotřebitelů měla být odebírána pomocí rezonančního obvodu naladěného na frekvenci vysílače. Je jasné, že měřit velikost odběru této energie by bylo problematické. To se Morganovi pochopitelně nelíbilo - on chtěl, aby se mu investice co nejdříve vrátila.

Své výzkumy rezonance, inspirované Teslou, jsem začal dělat z pouhé zvědavosti. Tehdy jsem žádný konkrétní cíl neměl. Koupil jsem si generátor funkcí, monolitický zesilovač, našel nějakou cívku s feritovým jádrem, svitkový kondenzátor a zkoušel ladit frekvenci. Přitom jsem osciloskopem sledoval průběh napětí na kondenzátoru. Nejdříve jsem používal sinusový průběh, později obdélníkový. Jednou se mi stalo, že mi nějakou náhodou vznikla v obvodu parazitní kladná zpětná vazba, která způsobila, že amplituda napěťových kmitů byla velmi stabilní a větší než obvykle. Tehdy mě napadlo, že bych tu zpětnou vazbu mohl vyvolat cíleně. Přemýšlel jsem, jak to udělat a nakonec jsem analýzou rezonančního obvodu dospěl k řešení, které jsem si později nechal patentovat. Od té doby jsem se o ladění rezonanční frekvence nemusel starat – oscilátor kmital samočinně na přirozené rezonanční frekvenci LC obvodu. Mohl jsem měnit za provozu parametry rezonančního obvodu, například vytažením jádra z cívky nebo přidáním paralelního kondenzátoru, a obvod se okamžitě přeladil na novou rezonační frekvenci. Stále jsem přemýšlel, jak tuto energii z rezonačního obvodu čerpat. Problém je v tom, že jakmile obvod nějak zatížíte, snížíte Q a přebytek energie je pryč. Nefungovalo ani impulzní odebírání enegie z kondenzátoru. Nakonec jsem dospěl k řešení, jež spočívalo v použití vinutí elektromotoru jako cívky rezonačního obvodu, k níž jsem do série zařadil kondenzátor. Celek jsem pak řídil pomocí mnou vymyšleného oscilátoru. Přepínáním kapacity kondenzátoru šlo navíc regulovat otáčky. Nejdříve jsem rezonačně řídil jednofázový indukční motor, později jsem použil dvoufázový krokový motor. Fázový posun 90º jsem zařidil tak, že jsem využil faktu, že v rezonanci jsou napětí a proud vzájemně posunuty právě o 90º. Výzkumnou
zprávu o rezonančním řízení krokového motoru najdete zde: http://free-energy.xf.cz/simulace/RZ-KM-PM.pdf . Kromě toho jsem rezonančně řídil i BLDC motor vlastní konstrukce, jehož mag. obvod byl vyrobený z feritu (kvůli eliminaci vířivých proudů) a v rotoru byly použity feritové magnety. (S konstrukcí motoru mi pomohl pan J.Z. ze Dvora Králové n.l., kterému jsem za to velmi vděčný. Bez něho bych nedokázal experimentálně ověřit destruktivní vliv vířivých proudů na účinnost rezonačního řízení.) Pro rezonační řízení BLDC motoru jsem nemohl použít svůj oscilátor, protože motor je řízen od polohy rotoru, ale musel jsem vystihnout rezonanční otáčky a kondenzátor zařadit ručně pomocí spínače. Měl jsem vytvořenou sadu kondenzátorů, pomocí níž jsem otáčky řídil. Tento systém rezonančního řízení vznikl také náhodou. Původně jsem měl v úmyslu vytvořit synchronní motor a ten řídit pomocí svého oscilátoru. Mě jsem však problémy ho rozeběhnout. Proto jsem přidal Hallovu sondu pro rozběh a ukázalo se, že takto vzniklý BLDC motor funguje mnohem lépe než původně uvažovaný synchronní motor s permanentními magnety v rotoru.

Nyní následuje nejdůležitější část článku, kde budeme zkoumat vlastnosti sériového rezonančního obvodu a dokážeme, že název článku platí. Předchozí text byl pouhou přípravou na to, co bude následovat, ale předpokládám, že skalní skeptiky jsem stejně nepřesvědčil. Nebudeme používat žádný matematický aparát, analýzy rezonančního obvodu byly provedeny v mnoha předchozích článcích na mém webu. Zde ověříme vlastnosti rezonance pomocí simulace. Použijeme zapojení oscilátoru z patentu a budeme sledovat, jak se mění veličiny obvodu při změně rezonanční kapacity. Dále budeme zkoumat vliv vířivých proudů.

obr6
Obr. 6: Simulace patentovaného oscilátoru

V zapojení na obr. 6 máme cívku L1, kondenzátor C1 a rezistor R1, tyto prvky tvoří vlastní rezonanční obvod, kde R1 představuje celkové činné ztráty rezonančního obvodu. Dále tady máme cívku L2, k níž je připojen odpor R5. Cívky L1 a L2 jsou spolu svázány vzájemnou indukčností. Tímto způsobem simulujeme ztráty vířivými proudy. Nyní má R5 hodnotu 1MQ, takže ztráty vířvými proudy jsou zanedbatelné. Dále je do série s RLC členem zapojen snímací odpor, který spolu s komparátorem U1 řídí elektronický přepínač, tvořený spínači S1 a S2. Horní spínač sepne, když je na jeho řídicím vstupu napětí vyšší než 5V. Dolní spínač naopak sepne, když má na vstupu napětí nižší než 5V. Komparátor pracuje tak, že když má na neinvertujícím vstupu (+) kladné napětí, na výstupu má 12V. Když je na tomto vstupu napětí menší než nula, je na výstupu nulové napětí. Nyní spustíme simulaci a podíváme se, jak se mění jednotlivé veličiny v obvodu při změně kapacity C1. Ještě jedna poznámka: Hodnoty rezonančního obvodu byly zvoleny víceméně náhodně a s reálnými motory nemají nic společného. Šlo mi jenom o demonstraci principu.

obr7
Obr. 7: Simulace průběhu proudu RLC obvodem pro různé hodnoty C1

Na obr. 7 vidíme, že při různých hodnotách kapacity C1 se amplituda proudu téměř nemění. Co to v praxi znamená? Pokud budeme rezonančně řídit střídavý motor, jehož krouticí moment bude závislý pouze na amplitudě proudu při libovolné frekvenci, bude jeho výkon lineární funkcí frekvence. Jinými slovy, výkon poroste přímo úměrně frekvenci, přičemž frekvence rezonančního obvodu bude závislá na velikosti rezonanční kapacity, pochopitelně při stálé indukčnosti vinutí. Matematicky to můžeme vyjádřit takto:

P = M.ɷ (1)

Rezonanční kmitočet je dán Thompsonovým vzorcem. My zde uvedeme jeho podobu s použitím úhlové rychlosti ɷ:

ɷ2 = 1/LC (2)

kde ɷ = 2πf.

Jestliže s frekvencí výkon roste, jak to bude s příkonem? Také poroste? Odpověď na tuto otázku dá simulace:

obr8Obr. 8: Průběh odběru proudu ze zdroje pro různé hodnoty C1

Na obr. 8 vidíme, že výkon odebíraný ze zdroje je téměř nezávislý na frekvenci. Logickou úvahou bychom k tomuto výsledku dospěli také: Jestliže odběr proudu ze zdroje je závislý pouze na proudu tekoucím rezonančním obvodem, a ten je na frekvenci nezávislý, potom výkon odebíraný ze zdroje také musí být nezávislý na frekvenci, protože napětí zdroje je stálé a odjakživa platí, že výkon je dán součinem napětí a proudu. Dále bychom ke stejnému výsledku dospěli se znalostmi vlastností sériového rezonančního obvodu, neboť platí, že v rezonanci má RLC obvod hodnotu danou pouze hodnotou ztrátového odporu R. Takže opět musíme dospět k názoru, že odběr proudu ze zdroje bude nezávislý na frekvenci rezonančního obvodu. V grafické formě to však je názornější a musí to pochopit i méně chápaví jedinci. A o to právě jde.

Dále se podíváme jak na rezonanční frekvenci závisí amplituda napětí na rezonančním kondenzátoru:
obr9Obr. 9: Simulace průběhu napětí na C1 obvodem pro jeho různé hodnoty

Na obr. 9 vidíme, že s frekvencí napětí na C1 roste. Co to znamená? Znamená to tolik, že kdybychom chtěli cívkou bez rezonančního kondenzátoru, napájenou střídavým sinusovým napětím, protlačit stejný proud jako v rezonanci, museli bychom s rostoucí frekvencí zdroje neustále zvyšovat jeho napětí. To ovšem znamená, že zároveň poroste i výkon odebíraný ze zdroje. Takže i méně chápavému školákovi už musí být jasné, že rezonanční řízení nutně musí umožňovat dosažení účinnosti nad 100%.

Pro dokreslení provedeme ještě jednu simulaci. Na obr. 10 máme dva průběhy. Zelený zobrazuje výkon odebíraný ze zdroje, modře je zobrazen výkon na cívce tj. součin napětí na cívce a proudu, který cívkou prochází. Aby byl výsledek výrazný, zvolili jsme hodnotu kapacity 100nF.

obr10Obr. 10: Zobrazení průběhů výkonu zdroje vs. výkonu na cívce

Takhle to vypadá velmi dobře a jednoduše. Praxe však bývá malinko složitější. Problém je v tom, že současné motory nejsou na rezonanční řízení stavěné. Hlavní překážkou jsou vířivé proudy. Běžně vyráběné motory totiž mají magnetický obvod složený z křemíkových plechů, aby se snížila jejich elektrická vodivost, jež umožňuje vznik vířivých proudů, ale pro rezonanční řízení to není dostatečné. Abychom si názorně ukázali, o jak velký problém se jedná, provedeme opět několik simulací. Nyní ke slovu přijde odpor R5, který budeme měnit a simulovat tak vliv vířivých proudů.

obr11
Obr. 11: Simulace vlivu vířivých proudů

Za Rx simulační program postupně dosazuje hodnoty 1MQ, 10kQ, 1kQ a 100Q. Výsledek můžete vidět dole:

obr12
Obr. 12: Simulace vlivu vířivých proudů – průběhy proudu v závoslosti na hodnotě R5

obr13
Obr. 13: Simulace vlivu vířivých proudů – průběhy napětí na C1 v závislosti na hodnotě R5

Tím jsme, myslím, splnili úkol dokázat, že technologie založené rezonančním řízení mohou v budoucnosti plnit úlohu zajišťování energie pro potřeby lidstva. Chce to jediné – odhodit stará klišé a překonat sobecké zájmy těch, kteří ze současného stavu profitují. Free energy, založená na čerpání energie z vakua nebo - chcete-li – z éteru, má potenciál osvobodit lidstvo z područí ropných, plynový, atomových a já nevím ještě jakých lobby a učinit lidstvo svobodnějším a šťastnějším. Nejde jen o magnáty typu Standard Oil a J. P. Morgan, ale i o jejich ochotné posluhovače na vysokých školách, výzkumných ústavech a dalších instutucích, kteří někdy vědomě, jindy nevědomě brání pokroku. Ti, kteří věří na globální oteplování, způsobené emisemi CO2, mohou dodat, že tyto nové technologie pomohou zachránit planetu před táním ledovců, zvýšením hladin světových oceánů a dalšími katastrofami způsobenými změnou klimatu. Jak je tomu doopravdy, nebudu rozebírat, to by bylo na delší debatu, ale jistě neuškodí, když se použijí i tyto argumenty.

Závěr

Tímto článkem jsme dokázali, že technologie rezonančního řízení má potenciál podstatným způsobem změnit současnou energetiku. Pochopitelně nejsem sám, kdo pracuje na nových technologiích. Moje technologie má však dvě velké přednosti: jednoduchost a potenciálně vysokou účinnost. Troufám si tvrdit, že můj vynález může změnit svět podobným způsobem jako Tesla vynálezem indukčního motoru, točivého magnetického pole a střídavého systému výroby, distribuce a spotřeby elektrické energie. Zatím jejímu rozšíření brání především předsudky, lhostejnost a nevědomost. Proto tento dokument šiřte všemi dostupnými prostředky. Jak říká analytik V. V. Pjakin: “Vědomosti jsou moc. Vezměte tuto moc do svých rukou!” Spoustu informací nejen o rezonančním řízení najdete na webu http://free-energy.xf.cz . Jedinec mnoho nezmůže, ale společně můžeme dokázat mnohé a změnit svět k lepšímu.

Reference:

[1] NEOBYČEJNÝ ŽIVOT NIKOLY TESLY (http://free-energy.xf.cz/new_energy/TESLA.htm ) [2] The True Wireless (http://www.free-energy-info.co.uk/TeslaTrueWireless.pdf)
[3] Colorado Springs Notes 1899-1900 (http://www.magmalinux.org/book/9788087888247/nikola-tesla- colorado-springs-notes-1899-1900 )
[4] Apparatus for transmitting electrical energy, US 1119732 A (http://www.google.com/patents/US1119732 ) [5] Prophet or Profit? Nikola Tesla’s Vision vs J.P. Morgan’s Greed (http://www.veteranstoday.com/2014/04/22/prophet-or-profit-nikola-teslas-vision-vs-j-p-morgans-greed/ )

Podmínky pro šíření tohoto dokumentu:

Tento dokument je možné šířit tiskem, kopírováním, elektronickou poštou a dalšími elektronickými médii pouze v úplné a nezměněné podobě. Může být součástí publikací jako jsou knihy nebo časopisy i za účelem zisku. Autor se vzdává nároku na honorář.

PDF verze tohoto článku ke stažení: RM-v2
105 Komentářů k Rezonanční motor – zdroj energie budoucnosti – verze II.

 1. eM napsal:

  Moc se těším na troly pod tímhle článkem :-) tady to buď pofrčí naplno, a nebo z opatrnosti vůbec :-)

  • Sycak napsal:

   Co kdybysme jednou trollum jako je JJ neodpovidali?
   Byl bych pro to vydrzet.

   Diky

   • eM napsal:

    Mno, třeba s tebou budou ostatní souhlasit, ale pana JJ nemám za trola. Podle některých příspěvků velice nejapných ho mám občas za Trotla (neuražte se, prosím, pane JJ) ale určitě ne za trola.
    Když má jeho komentář smysl, rád mu odpovím.

  • Jan Jinsky napsal:

   eM, jakožto čelný představitel trollů, bych se tě zeptal, jestli máš argument na můj příspěvek níže. Většině takových vynálezců to funguje skvěle, mají to odzkoušené. Ale jak přijde na předvedení před odbornou veřejností, tak to zrovinka nemají smontované. Není to divné? Mně jo...

   • eM napsal:

    Dobrý den,

    jsem upřímný člověk a klidně se přiznám, že článek jsem ještě nedočetl. Informací je v něm mnoho, a je třeba ověřovat. Nemluvě o technické nekonkrétnosti, takže nemohu zkusit vyrobit sám.

    Každopádně, vaše výhrada má něco do sebe :-) lze si to vyložit i tak, že prováděl testy na nějakém bastlu, na kterých ověřil funkčnost, ale nebylo to nic pěkného a hotového k předvedení, a nebo jej neměl funkční k dispozici po letech papírování. Ovšem jak předpokládám, pokud tomu někdo zasvětil tolik času a úsilí, je přinejmenším prapodivné, že si nedal práci a neměl neustále připravený alespoň jeden předváděcí kousek.
    Nu, ale vzhledem k přesnosti mnoha údajů ve článku mě to samo ještě nepřesvědčuje, že autor nemluví pravdu. Pokud by byl například takový lempl jako já, nebylo by nic divného že to má doma rok rozvrtané, ale protože už ví že to funguje, nemá nikterak chuť to dávat znovu do kupy, když patent už prošel.
    Těžko z jedné věty posoudit pravdivost článku.

  • Nikola napsal:

   eM napsal:
   vic takovych clanku ... hlñavne pokusu uvedeni v praxi nejen o tom psat a diskutovat ...
   stale nekteri se mylne domnivaji ze tyto teorie byly zavrhnuty
   jen vam pripominam ze NEBYLY !!!!

   je to jen divadelko ktere jim zerete pokud si to myslite i nadale

   25.8.2015 (14.33)
   Moc se těším na troly pod tímhle článkem :-) tady to buď pofrčí naplno, a nebo z opatrnosti vůbec

   ...ty se nepovazujes za trola nejen ze tvuj text je trolovina ale rozhodne k clanku nic nedodava a nedoplnuje ... tadyaspon kazdy vidi co je tvou prioritou

   stale si tu lide neuvedomuji ze zacit by mely nejdrive u sebe
   pokud calujes CEZu platis vodarnam vodu (vodarny ale s nasim jedinnym Panem neuzavrely smlouvu- jsou to sluzebnici satanovy a ty jim jeste prispivas ..to budes zrejmne patrit k nim..tak se nad sebou zamyslej vice) platis dane, uzivas banku - kartu , cucis na bednu filmy hrajes hry na net??!!

   takze bez okolku jsi stale jen jejich LOUTKOU (atsi to uvedomujes ci ne)
   do doby nez to lide vse opusti by mel kazdy takovy hlupak mlcet az to vse opusti rychle mu dojde co jest pravdou a skutecnosti drive to ale nebude ...
   kdo temto slovum rozumi nerika ze rozumi ale ROZUMI a podle toho predevsim kona - jedna

   kdo se zajima o trotly a jineobdobne individua by mel navstivit lecebnu ma jich tam dost ...

  • Daniel napsal:

   Ahoj,
   tu si pozri ako to to niekedy skutočne robilo.
   https://picuscapital.sk
   Budeš naozaj šokovaný..

   • vilon napsal:

    Šokovaný si ty, čo sem pcháš fiat-alternatívnú stránku. Okydané všetko, okrem Proagresívného Slovenska. Veľmi "vyvážené" články...lol,lol,lol,

 2. Jan Jinsky napsal:

  Co je na celém článku podezřelé je úvod. Hlavně věta: " Že se motor, řízený podle mého patentu, točil, jsem si ověřil na mnoha pokusech a dokonce s vyšší účinností. V té době jsem však neměl k dispozici funkční zařízení, tak jsem redakční radu nepřesvědčil a článek mi opět neotiskli. "
  Plus další neúspěšné pokusy. Pokud autor měl zařízení, které se točilo, proč ho nepředvedl?

  • eM napsal:

   Ještě mne napadá, nemáte úplně pravdu s těmi předváděčkami obecně. Několik předváděček i před širokou vědeckou obcí již proběhlo (magnetmotor, rezonanční transformátor, přenos el.energie na dálku, pyramid power) ale na veřejnost už se dostal buď paskvil, a nebo nic. Vám to asi bude zase smrdět konspirací, ale většina těch lidí co to předvedli už ani nežije.

   Přidám k tomu jednu historku, kterou mi vyprávěla paní z patenťáku (nějaký čas jsem tam pracoval jako IT). Byl tam mladý přihlašovatel, a přihlašoval (tuším že to byl užitný vzor) motoru Škoda 120 předělaný na vodu. Měl zpracované testy, perfektní dokumentaci, dokonce bezpečnostní posudky (šlo o tlakový vodíkový vyvíječ nebo jak to nazvat), vše zamítnuto pro nekvalitní podklady. Přišel tedy znovu za cca půl roku, s perfektními podklady zpracovanými patentovým právníkem a nějakým projektantem. Cca po měsíci, když se na úřadě chystali vše zaregistrovat, a chyběla jen nějaká formalita, tak toho člověka už nikdo nesehnal, nikdy už se neozval.
   Nic to nedokazuje, a přitom to dokazuje vše.

 3. Josef Švejk napsal:

  Je naprosto jasné, že z cívky L2, svázané s cívkou L1 vzájemnou indukčností, můžeme odebírat čím dál větší výkon v závislosti na frekvenci, takže při dostatečně velké frekvenci bude cívka L2 schopna napájet celé město, zatímco budící obvod s cívkou L1 bude napájen z několika tužkových baterií.
  PS: Po navštívení stránek Ladislava Kopeckého, jsem s uspokojením zjistil, že konečně někdo rozmetal bludnou teorii Ádnovo Kámeňa. Už byl nejvyšší čas!
  Free-energy na věčné časy a nikdy jinak!
  PS2: Máte ověřeno pane Ladislave Kopecký jestli Vás nepředběhl Jára Cimrman? Přeci jenom, byla to taky hlava otevřená, stejně jako vy!
  PS3: Pro NWOO: Uvažujete (když už jsem zmínil Járu) o postupném publikování všech jeho sebraných spisů?

  • Robo napsal:

   Švejku, všimol som si Tvojej dôslednosti pri popieraní článkov, ktoré odporujú súčasnej (t.j. chazarskej) vede.
   Zvláštne..

   Mimochodom, aj Teslu chceš prirovnávať s Cimrmanom??

 4. Petr napsal:

  Pane Kopecký. ne náhodou se nikde nedaří prosadit cokoli co odhaluje pravý stav věci. Zatímco "slepí vědci" jsou buď skutečně slepí nebo kolaborují se vší špínou na zemi, NASA vesele používá "Teslovy" myšlenky v zařízeních jako jsou HAARP, přenos energie na dálku je realita. To jsou ty jejich hvězdné války, a zemětřesení všude možně. Jak jste popsal, podobně určitě skončili všichni, co chtěli něco prosadit a nebo je i zabili. Brzo poznáme pravdu. Celá elektrika, jak nám ji vtloukli do hlav na VŠ, je trochu hodně podvod. Jak jste sám v podstatě ověřil, samotná rezonance umožňuje ve vhodné konfiguraci zesílení energie. Tesla to experimentálně ověřil taky a patentoval. U Tesly je zajímavé využití samotného prostředí při konstrukci jeho "zesilujícího vysílače" . Je třeba si uvědomit, že samotné dosažení paralelní rezonance v LC obvodu s rozprostřenými parametry umožní určitě ohřev vhodného média zcela zdarma. Třeba Kanarev taky ověřil, že vhodný impulzní průběh může nahradit "brutální sílu" , a to při elektrolýze vody, a také při pohonu motoru.
  Laithvaite narazil na podobné nepochopení jako vy. Jmen je hodně ale brzo bude jenom jedno. Chvilku počkejme. Všechno bude jinak, poznání se rozroste a pravda vyhraje. Očekávejme ekonomický kolaps těch, co udržují v neznalosti svoje otroky, tiskařů peněz, přesně těch, jedním z nichž byl J.P. Morgan. Bude to okolo 13.září tohoto roku. Budeme oslavovat. Prozatím se zamyslete nad rozměrovou analýzou hmotnosti, ze vztahu E=mcc, a zjistíte, že hmota vlastně o sobě neexistuje. :-). Zamyslete se, Kdo drží každý atom v dynamické elektromagnetické rovnováze :-) .... A potom si vemte základní vztah pro rezonanci a rozměrově se nad ním zamyslete, L vemte jako mí0 a C jako Epsilon0, tedy paramety toho, co podle vědců není nic. Éteru. Dostanete se do úvah o tom, že nad Časem je Někdo, kdo tomu celému dává smysl. Ten, který právě podruhé přichází. Amen

  • Jan Jinsky napsal:

   Tohle není o vědě, ale o víře. Pokud měl pan Kopecký funkční model, proč ho nepředvedl? Jsou to pohádky.

   • Protože jsem ho tehdy neměl. Teď ho mám. Jaký je Váš obor? Čemu rozumíte? Dokázal byste zkonstruovat elektroniku pro rezonanční řízení? Já ano. Až to dokážete, potom můžete něco vykládat o pohádkách.

    • Franta napsal:

     Nemohl byste pane Kopecký publikovat video, na kterém je vidět, jak váš motor běží?

    • eM napsal:

     Také se přidávám k prosbě. Vím že je to risk, a jen tak to po Vás nemůžeme chtít, ale můžeme Vás o to poprosit?
     Je pravda, že jedině tak se dá zavřít ústa většině popíračů. I když ještě lepší než video by bylo video z oficiální předváděčky, protože každý chytrák video napadne s tím, že tam přeci určitě máte schované dráty v noze stolu nebo něco podobného :-)

     držím Vám palce, a přeji trpělivost. Jinak poznámka pana Jinského vás nemusí rozčilovat, do určité míry měla smysl, i bez elektrotechnického vzdělání.

    • Jan Jinsky napsal:

     Nedokazal bych zkonstruovat takovy motor. Ale myslim si, ze byste ten motor mohl predvest na CVUT. Pokud mate opravdu fungujici motor, neni duvod aby vas nevyslechli.

    • Jan napsal:

     Dobrý den pane Kopecký,
     prosím Vás mohl by jste mne kontaktovat na e-mail
     janburil@seznam.cz myslím že bych Vám dokázal pomoct.

 5. zed napsal:

  Když je to tak prosté, tak proč už není v provozu praktický exemplář. Nějaké PC modelování je k ničemu. To už jsem viděl dokonce ukázky na internetu, jak se něco točí a svítí žárovičky, ale nějak se to více nerozšířilo. Ono dosud vždy to spolklo víc energie, než jí to vyrobilo. Slavný MEG. Zatím jsem ho v praxi neviděl a ti, kteří se ho pokusili vyrobit, tak zatím vždy skončili neúspěchem. A přitom to na internetu vypadlo tak věrohodně.

  • Co kdybyste taky něco zkusil vytvořit? Simulace svůj význam má, i když není dokonalá. V tomto článku: http://free-energy.xf.cz/simulace/RZ-KM-PM.pdf najdete simulaci i praktická měření na krokovém motoru. Uvidíte, že tam nějaké rozdíly jsou, ale ne dramatické.
   Simulace je první krok. Ten další můžete udělat třeba Vy.

   • zed napsal:

    Taky jsem experimentoval, ale toto jsou očividné nesmysly. Stejně jako kdysi zveřejněný návod, jak pomocí měniče opatřeného výbojkou z fotoblesku lze nabíjet jeden NiCd akumulátor z druhého. Autor se radoval, jak tam stouplo napětí na jmenovitou hodnotu. Kdyby to tak zkusil zatížit, to by koukal, co by se dělo. O akumulátorech a jejich nabíjení neměl evidentně žádné povědomí. Rozhodně bych nezveřejňoval ničím nepodložené teorie, nebo jenom nějaké domněnky.. Polovina článku jsou známá fakta o účinnosti spalovacího motoru. To asi aby byl článek delší a vědečtější, pak trošku omáčky o Teslovi a jinak nic použitelného . . .

 6. Paul Durham napsal:

  Uhelný kámen problematiky :
  "Problém je v tom, že jakmile obvod nějak zatížíte, snížíte Q a přebytek energie je pryč. Nefungovalo ani impulzní odebírání enegie z kondenzátoru. "

  Má být řešen dle autora takto :
  " Nakonec jsem dospěl k řešení, jež spočívalo v použití vinutí elektromotoru jako cívky rezonačního obvodu, k níž jsem do série zařadil kondenzátor. Celek jsem pak řídil pomocí mnou vymyšleného oscilátoru..."

  Mám pouze jednu otázku :
  Lze takový motor vůbec mechanicky zatížit odběrem nenulového kroutícího momentu ?

  • Dobrá otázka. Záleží na typu motoru. U indukčního motoru klesá Q s mech. zátěží, protože roste skluz. Pokud byste u tohoto typu motoru chtěl mít účinnost nad 100%, musel byste zaprvé mít magnetický obvod tohoto motoru vyrobený z materiálu elektricky nevodivého (např. feritu) a mechanickou zátěž mít poměrně malou. Účinnost byste dohonil vysokými otáčkami.
   U motoru s permanentními magnety tento problém není. Musíte však počítat s tím, že rotací magnetů se ve statoru indukuje napětí, které jde proti napětí zdroje. Tento problém není kritický a dá se snadno obejít.

   • Paul Durham napsal:

    Ptal jsem se, protože když se něco točí, je to polovina úspěchu, druhá polovina je, když to něco má schopnost konat práci . Přeji vám tedy obě poloviny v co nejkratším lidském čase.

 7. Děkuji všem za komentáře. Kritikům bych doporučil prostudovat poslední část článku, kde jsou simulace. Šlo mi o objasnění, jak a v čem se liší klasické řízení motoru od rezonančního. Psal jsem to tak, aby to pochopil prměrný žák základní školy. Pokud to nepochopili, chyba asi nebude na mé straně.
  Také můžete zopakovat simulace a dosadit si tam vlastní hodnoty. Program je zdarma ke stažení na internetu - na stránkách frmy Linear Technology.
  Technické dotazy zodpovím, když mi napíšete na adresu: l.kopecky@centrum.cz
  Nakonec ještě jednu poznámku: Nesnažím se vyvinout nějaké konkrétní zařízení na volnou energii, ale spíš se snažím v této oblasti o osvětu, aby ti schopnější byli schopni něco zrealizovat sami. Jako každý běžný člověk chodím do práce a moje síly a prostředky jsou omezené. Došel jsem k závěru, lépe svých sil využiji a prospěji věci, když budu dělat to, co dělám.

  Ladislav Kopecký
  http://free-energy.xf.cz

  • Josef Švejk napsal:

   Snažíte se o osvětu, tak aby to "pochopil i průměrný žák základní školy". Žák to nepochopil. "Pokud to nepochopil, chyba asi nebude na mé straně." Jak prosté milý Watsone, že?
   "Protože jsem ho tehdy neměl. Teď ho mám." Nuže - hic Rhodos, hic salta! Místo toho chrlíte inteligentně: "Čemu rozumíte? Dokázal byste zkonstruovat elektroniku pro rezonanční řízení? Já ano. Až to dokážete, potom můžete něco vykládat o pohádkách."
   * Ladislave Kopecký, chtělo by to více skromnosti. Lidé kteří něco umí, dokáží a jsou vzdělaní, bývají skromní. Nejen to. Výsledky své práce umí i prezentovat tak, aby to pochopil nejen "průměrný žák základní školy", ale tím spíš i redakční rada z ČVUT! V opačném případě tomu sami obvykle nerozumí.

   • Robo napsal:

    na jednu stranu...čím vzdelanejší človek je, tým je pre neho ťažšie priznať sám sebe, že venoval celoživotné úsilie BLUDOM...

    ..na a na druhú stranu...dolary, šéfe! Jak nemáš dolary, jseš namydlenej!

   • Robo napsal:

    Pravá Ruská matrioška mávala 9 tiel. Z jednoho veľmi konkrétneho dôvodu.
    Na ČVUT sa na matriošku nepýtaj, pošlú Ťa do Prčic. To tam radšej choď v máji sám. Z Prahy alebo z Tábora, pobyt na vzduchu prospieva i docentom.

 8. pavelka70 napsal:

  diskuze je podstatou nedcházejíci konstrukce.Může fungovat, nebo taky ne. Jde o to, kolik ověřené pravdy se v diskuzi nachází.Protože jenom pravdivý výsledek je zdrojem funkčnosti. Teslu včas umlčeli bankéři.Umlčeli spoustu pravdy.A zlo nadále roste....

  • Robo napsal:

   Teslu umlčali a mnohí z nás sa pokúšajú umlčať ľudí, ktorí sa snažia rozvinúť tých pár z jeho myšlienok, ktoré rôznymi spôsobmi prenikli medzi nás.
   Hnus!

  • eM napsal:

   Nene, nesouhlasím, zlo neroste, a dokonce ho na našem světě (Terra) i ubývá ;-)

 9. rafael napsal:

  Autor: Nejsem znalec Teorie relativity a její studium pokládám za ztrátu času.) sumarizuje autorov pristup.

  Precet jsem tenhle clanek do konce a dal jsem autorovi vice pozornosti, nez on dal uznanym teoriim. Proc asi tohle nikto neuverejnil? Proc se asi autorovi nedari zostrojit prototyp?

  Chcete energii zadarmo? Skuste odchytit vsechny blesky. Nase planeta generuje tolik staticke energie ve vybojich, ze by pokryli energeticke naroky cele nase civilizace a jeste by zustalo. A takisto planeta dostava 20x vice energie ze slunce nez nase civilizace momentalne spotrebuje.

  • Píšete:
   "Precet jsem tenhle clanek do konce a dal jsem autorovi vice pozornosti, nez on dal uznanym teoriim. Proc asi tohle nikto neuverejnil? Proc se asi autorovi nedari zostrojit prototyp?"

   Teorie se neustále vyvíjejí s tím, jak roste poznání. Zavedené autority se snaží zakonzervovat současný stav, protože již nejsou schopni se dále vyvíjet. Situace je o to horší, že tento stav vyhovuje mocným této planety. Tento stav je založený na drancování planety a nemůže pokračovat donekonečna. Jednou se prostě zdroje vyčerpají. Spousta vědců, kteří jsou mimo mainstream tvrdí, že tím, že byl zavržen éter, se věda dostala do slepé uličky. Existence éteru dokáže zdůvodnit existenci tzv. perpetua mobile, což současná věda bez éteru nedokáže.

   Nikde jsem nepsal, že nedokážu sestrojit prototyp. V současné době mám dva funkční prototypy elektroniky rezonančního řízení krokových motorů. Problém je v tom, že jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, mám na mysli magnetický obvod. Pokud jste pozorně četl článek, tak víte, že železo nebo plechy s přídavkem křemíku umožňují vznik vířivých proudů, které snižují účinnost. Mohl jsem jít cestou bastlení na koleně vlastního motoru s feritovým jádrem. Výsledkem by byl motor sice s účinností hodně přes 100%, ale s výkonem v řádu sto wattů. To by byla hezká hračka, ale to je tak všechno. Místo toho jsem dál zdokonaloval rezonanční řízení a snažil se najít někoho, kdo bude mít prostředky na to, vyvinout motor přímo určený pro rezonanční řízení. To ale musí udělat někdo, kdo se tím celý život zabývá. Ne amatér jako já doma na koleně.

   Váš návrh odchytit všechny blesky je poněkud mimo. Jak byste to chtěl provést?

   • Josef Švejk napsal:

    "Výsledkem by byl motor sice s účinností hodně přes 100%, ale s výkonem v řádu sto wattů." Celé generace vynálezců a myslitelů se marně pokoušeli o něco podobného. Marně. Jste jediný, unikátní myslitel, kterému se to podařilo a odmítáte jít cestou bastlení na koleně vlastního motoru s feritovým jádrem! Trestuhodné, nezodpovědné! Jediný člověk který to umí a je líný bastlit! Lidstvu nezbyde, než další tisíce let neúspěšně bádat. A to jen proto, že Ladislav Kopecký nechce bastlit.
    PS: Nechcete-li bastlit s feritem, zkuste bukové dřevo. Tím se vyhnete pracnému spékání prášku a bude vám stačit jen nožík!

    • eM napsal:

     Klasika, zesměšnit umí skoro každý :-) tohle je pěkná švejkovina.

     • Josef Švejk napsal:

      Člověk, který napíše „Výsledkem by byl motor sice s účinností hodně přes 100%, ale s výkonem v řádu sto wattů.“ se dokonale zesměšní sám. Člověk, který v této větě nevidí nic závadného je směšný také. Zbytek mého příspěvku je už jen omáčka, neb cokoliv rozumného by zřejmě dotyční stejně nepochopili.

   • Jan Jinsky napsal:

    Pane Kopecký, v úvodu článku píšete "Že se motor, řízený podle mého patentu, točil, jsem si ověřil na mnoha pokusech a dokonce s vyšší účinností. "
    Takže máte funkční prototyp nebo to byla jen počítačová simulace? Není mi jasné, pokud máte prototyp, proč je problém ho předvést.

   • rafael napsal:

    Pan Kopecky, zijeme ve veku industrialni revoluce a zadny vynalez takoveho dosahu jaky by mel Vas kdyby skutecne fungoval by nezustal nepovsimnut. Myslim, ze p. Fiala z VUT Vas odporucil na velkou firmu typu Siemens proto aby se Vas tatkne bez urazky zbavil. Myslim, ze kdyby slo o skutycny vynalez, VUT by to vzalo vsemi desetimi.

    Pri precteni Vaseho clanku jsem dospel k nazoru, ze uznavate fyzikalni teorie ktere se vam hodi a ktere se vam nehodi ignorujete.

    Ale budiz, tu je jedna skutecne rada - potrebujete penize, vyhledejte tzv. crowdfunding, priklad Kickstarter. Mnoho projektu mensiho dosahu jako Vas nazbiralo miliony dolaru a za par tisicu vam v Cine namichaji a odlijou jakykoliv ferit si ve svem receptu zazelate. Mozna najdete "bastlire" kto vam to odlije primo v Cechach. Potom uz jen najit nekoho kto vam to opracuje na soustruhu. Osobne si myslim, ze honite chimeru, ale zelam mnoho stesti.

    • eM napsal:

     "uznavate fyzikalni teorie ktere se vam hodi a ktere se vam nehodi ignorujete" co Vám vadí na tomto přístupu? Když by velikáni vědy nepřemýšleli nad současně uznávanými fakty, a nepřehodnocovali je znovu, tedy některé nepopírali a jiné nepoužívali, nikdy by nedošlo ke zjištění že země je kulatá. Prostě by se jen všichni hádali a říkali: "Jak můžete popírat že země je placatá, vy si vybíráte co se vám hodí a co ne", tak by to nikdo nikdy nemohl vyvrátit a posunout nás dále. Pan Kopecký se chová přesně tak, jak by pravý vědec měl, přehodnocuje staré, a sám si to ověřuje, než na tom založí své bádání.

     Jestli si myslíte, že VUT by něco takového vzalo všemi deseti, tak asi neznáte tamější poměry. Když by něco takového vzali, všechny by je vyházely. Kdo myslíte že jim otevírá kohoutek s penězi? Lidi, kteří jsou placeni lidmi, kteří toto rozhodně nechtějí. Jste naiva a nebo placený šmejd když nám tu toto tvrdíte. Odkaz na siemens je taky směšný, ta firma měla několikrát našlápnuto na převratný objev, a nikdy ho nedokončila, tzn. jejich řídící struktury jsou zajištěné proti nežádoucím pokrokům.
     No a musím podotknout i něco co tady moc lidí asi nepřijme ani nepochopí, nuže nevadí:
     Egregor, který zajišťuje že takové vynálezy, které by ohrozili ropu, se nebudou dařit, tak ten je tak silný, že by byla potřeba podpora velkým kolektivem takovýchto nápadů, jenže jak vidno, namísto podpory se tady najde jen spousta kritiků a ropáků. To je další věc která jistě pana Kopeckého odrazuje od práce, namísto aby jej podpořila.

     Takže jen závěrem, pane Kopecký, existuje obrovská spousta lidí, kteří mají zájem o to na čem pracujete, a kteří si z celého srdce přejí, aby se to povedlo, a jednou se to povede uvést do života. Ti lidé Vám potom budou jistě vděční za to, že jste tomu napomohl, narozdíl od většiny těchto kritiků, kteří budou do smrti v hospodě vyprávět, že to říkali dávno že se to povede.

     Na ty se ale klidně vykašlete, ti se odepíšou sami. Nakonec budou asi i první, kdo bude žebrat o takový motor, protože většina kouká jen jak urvat něco pro sebe.

   • Nikola napsal:

    pletes se ...chce to vice viry a mas na to i na kolene ....

   • Oldřich Třasák napsal:

    Dobrý den, pane Kopecký rád bych se s vámi osobně sešel a probral pár věcí osobně pokud by bylo možné. Váš článek byl velice zajímavý přesto že jsem se k němu dostal až dnes. Nebudu dlouze vypisovat, řekněme že probereme vše osobně pokud o to budete stát.

  • eM napsal:

   prej Blesky. Jestli Vás nenapadá jiná a snadněji využitelná energie, asi jste málo četl. Navrhovat chytání blesků je opravdu blbost.

   Energie eteru je všude, všude konstantní, a stejně využitelná. Její využití za pomoci výše uvedeného návrhu sice pravděpodobně bude překonáno, ale pan Kopecký se alespoň snaží. A za tu snahu dostal vynadáno, že se snažil málo. A nadávají tady samí idioti kteří by popřeli i díru v zadnici dokud si do ní nebudou moct strčit prst. Pan Kopecký je jak vidno spíše teoretik (snad jsem Vás tím neurazil), a teoretik nemusí mít prsty od hovínek aby věděl že v zadku je díra.
   Většina kritiků je tu jak ateisti. Nic na světě neumí vysvětlit dokonale, ale věřit v inteligentní proces taky nechtějí, protože si na něj nešáhli. Zapomínají ovšem, že si na něj šahají celý den.

   Směšné, dětinské, a od moudrosti na hony vzdálené.

   • Jan Jinsky napsal:

    eM, problém je, že v tomto případě tu díru ještě nikdy nikdo neviděl. Proto máme pochybnosti. A pan Kopecký píše, že měl funkční model, takže je s podivem, že je problém ho ukázat. Nelze se divit, že se vyrojí otázky.

    • eM napsal:

     Otázky rozumné chápu, stejně jako Vaší pochybnost, nicméně na ty blesky jsem nemohl reagovat jinak. Autor příspěvku soudí autora článku podle toho, že se nezabývá vědeckým paskvilem jako je teorie relativity, nebo jinými "uznanými" teoriemi. Teorie globálního oteplování je také "uznaná" světovou vědeckou obcí, a přitom se naše planeta posledních 30 let průměrně ochlazuje, takže na obecně uznané teorie jsem speciálně alergický. Většina "uznávaných" vědců jsou šméčka co kopírují staré myšlenky kterým nerozumí, a rozvíjí je věcmi kterým rozumí jen o málo víc než tomu čím začali. Dělají to pro prachy, a málokdy vynaleznou něco opravdu převratného. Einstein byl jiný, ten pracoval na objednávku, a dobře rozuměl tomu, jak moc světu ublíží na léta dopředu. Koneckonců, co z jeho celoživotního úsilí nám tu zbylo dobrého?

     • Jan Jinsky napsal:

      Ten paskvil - teorie relativity - byl ověřen mnoha pokusy. A poslední rok byl na planetě nejteplejší za historii měření.
      Takže jde o to, že mohu říct o Einsteinovi, že to byl nedouk a jeho teorie je blbost. Ale musím to dokázat. Jinak jen plácám do větru.
      A pan Kopecký musí dokázat svojí pravdu, tak to holt funguje.

     • eM napsal:

      A vy zase svou :-) on položil tezi, a nikdo z kritiků zde přítomných ji nevyvrátil. Nemáte o nic větší pravdu než autor, ale to asi víte. Znovu bych se zeptal, co nám tady praktického a užitečného po tom velikánovi Einsteinovi zbylo? A kdo a čím potvrdil jeho teorii relativity? Pokud vím, kvantová věda ji spíše vyvrací, pokud ne jistě.

      Co se týče oteplování, myslíte ty umrzlé lamy v jižní americe kde nikdy nemrzlo a teď dva roky po sobě? Ono záleží kde se měří, a mnohé průzkumy měří jen v těch teplejších částech světa. Loňské i letošní mrazy v USA, ty také svědčí o oteplování? Já jsem si jist, že klima se mění, ale k efektu který popisuje globální oteplování určitě nedochází. Mě, jako konspiračnímu teoretikovi :-), stačí, že na prokázání oteplování je zapotřebí 10000 placených vědců, kterým se to stejně úplně nepovedlo, a většina neplacených vědců, kteří se tím zabývali, to dostatečně vyvrátili. Rozhodně jistěji, než to těch 10000 placených potvrdilo.

     • Josef Švejk napsal:

      "Koneckonců, co z jeho celoživotního úsilí nám tu zbylo dobrého?" - skvělá charakteristika. Rozhlédněte se kolem, možná vám dojde jak mimořádná hloupost je uložena v této větě. Gratuluji!

     • eM napsal:

      Povězte něco konkrétního :-) já vím jen o atomovce. Řekněte jednu konkrétní věc, která by tu bez Einsteina nebyla. Jediného převratného vědce, který své vynálezy založil na jediné Einsteinově teorii.

      Doufám že něco najdete, nesnáším když mám pravdu!

     • Jan Jinsky napsal:

      GPS je založena na konečné rychlosti světla. Fotoelektrický jev také popsal Einstein - na něm je založená veškerá elektronická optika. Atd. Ale nemá to smysl. Nechci se s vámi hádat.
      Šlo mi jen o to, že pan Kopecký řekl v zásadě toto: Měl jsem funkční model. Ale když jsem to šel předvést, tak jsem si ho nevzal sebou a oni mi neuvěřili.

     • Josef Švejk napsal:

      Jistě máte mobil (ostatně ten už má dnes každý debil). Své intelektuální pochody zde prezentujete díky počítači. Možná vás to překvapí (ani bych se nedivil), ale i v nich je ten "břídil" zaháčkován.
      PS: Pokud si jedno nebo druhé rozeberete a onoho "břídila" uvnitř nenajdete, nevěšte hlavu. Není každému dáno a v apatyce nekoupí.

     • Jan Jinsky napsal:

      eM - podstata důkazu je dokázat něco, co tvrdím. Teorie relativity dokázaná je. Pokud chcete o tomto diskutovat, tak je třeba ctít základní pravidla logiky. Jinak je to o víře, jako nakonec celý tento web.

     • eM napsal:

      Tak tento argument beru :-) sice se nebudu zabírat rozborem toho, co k těm položeným teoriím přidal einstein, a co už bylo sepsáno, jen nedoděláno, před ním, ale stejně těm důkazům nebudu věřit naplno. Jak říkáte, je to o víře. A taky je to o tom, že podle ovoce poznáte je. pan Tesla udělal vše pro to, aby žádný z jeho vynálezů nebyl zneužit. pan Einstein pomohl vyrobit atomovku. Je to jistě jeden z důvodů, proř ho nikdy nebudu mít za takového velikána vědy, jako většina lidí. Jsem proti němu bezpochyby zaujatý.
      Dála mám taky problém s tím, že důkaz funkčnosti teorie relativity, který byl pořízen za určitých okolností, není v žádném případě důkazem univerzálního principu. Když si pro něco vytvořím určité podmínky, mohu dokázat prakticky cokoli. I na papíře, i v historii to bude vypadat perfektně. A po dalších 50ti letech, vyvrátit takový důkaz, dvěma generacemi uznán jako platný, nebude vůbec lehké.

      Věřím, že se mnou budete souhlasit, a když ne dnes, čas ukáže.

      Výše popsané jsou jedny z důvodů, proč se zastávám vědců, kteří sice neprokázaně, ale tvrdí něco, co popírá stávající vědecká, dnes už řekněme, dogmata. Většina mladých vědců se jich buď drží jako dogmat, a na tom zakládají své bádání, výsledkem je neschopnost objevit něco nového, nebo nedrží, a ti potom velice často objeví něco opravdu převratného, nebo učiní byť jen dílčí posun.
      Většina prací pana Einsteina je zpracována a podávána tak, aby bylo velice nesnadné na ně navázat, a teorie buď rozvinout dále, nebo poopravit. Jsem člověk technického vzdělání, fyzika a matematika mi nikdy nedělala velké problémy, ale i přes to, nastudovat a alespoň částečně smysluplně pochopit jeho teorie je pro mne utrpením. Jistě to podle toho nemohu posuzovat, jsem spíš sociální vědec než technický, ale i tak předpokládám že Einsteinovy teorie by šly sepsat pochopitelně i pro laiky. Proč to nikdo neudělal? Protože nikdo nechce, aby se v nich někdo nimral a nedejbože je opravil. Byl by to až příliš velký skok k možnosti zlomit uhlovodíkové šílenství, které tu zažíváme, dýcháme, a tak dále.

      • Ak napsal:

       Není to spíš tím, že géniové uvažují jinak než ostatní.Proto je to podané jinak než pro lidi s nižším Jinak na YouTube je hodně videí které přibližují teorii relativity i pro lidi s IQ menším než měl Albert.A že nás je.Jinak u BLDC motorů není lineární nárůst kroutícího momentu, ale závisí na otáčkách a lze tam najít maximum a pak klesá

     • eM napsal:

      PS: Víte že vědět a věřit má původ ve stejném slově? Přijde mi směšné srovnávat víru s věděním. Je problém jednotlivců, že svou víru nezakládají na opravdovém vědění

     • Jan Jinsky napsal:

      Tesla vymyslel především střídavý motor a generátor. Tím s Westinghousem pomohli k rozšíření používání elektrické energie (narozdíl od Edisona, který se zabejčil a prosazoval proud stejnosměrný). Tesla pak konal pokusy s přenosem energie bezdrátově a neuspěl v případě přenosu větší energie. Udělala se okolo toho teorie o tom, že jeho vynálezy jsou v šuplíku - podle mně nejsou, nic tomu nenasvědčuje.
      Einstein nevymyslel žádnou aplikaci, pouze teorii, která pomohla odhalit energii skrytou v hmotě. Na výrobě atomovky se nepodílel. No a k tomu, že to jen někde opsal - to je asi věcí víry, takže si každý necháme tu svou.

     • eM napsal:

      A ještě mi dnes někdo něco připomněl...

      Neexistence důkazu není důkazem neexistence.

   • Josef Švejk napsal:

    "Energie eteru je všude..." Máte pravdu, právě jsem to byl zkontrolovat ve sklepě a je i tam! I s tím teoretikem bych souhlasil. Praktik by tu díru vyzkoušel prakticky. Také by méně kecal a raději více něco rozumného dělal. Například jednotil řepu apod.
    Mýlíte se ale v předpokladu, že energie eteru je konstantní - není! Ve skutečnosti čím víc se spotřebovává (například rezonančními motory) tím je jí více!

    • eM napsal:

     No vidíte, teď jste mi to krásně vyvrátil(potvrdil). :-)
     no, tím sjte ale vyvrátil i teorii relativity a zákon o zachování energie.

     Výborně, dvě mouchy jednou ranou.

 10. Článek jsem rozeslal k posouzení, ale na NWOO ho rovnou zveřejnili, takže obsahuje překlepy. Opravenou verzi najdete zde:

  http://free-energy.xf.cz/inventions/RM-v2.pdf

  Jaště jedna perlička. Druhou verzi článku z roku 2002 jsem napsal už v roce 2007:

  http://free-energy.xf.cz/simulace/rm-clanek-reloaded.pdf

  Časem jsem na něj úplně zapomněl, takže toto je vlastně již verze třetí.

  Ladislav Kopecký

 11. Petr napsal:

  Pane Kopecký, ty věci jsou zásadní a jsou pravda: Máme to celou dobu, celý náš život, před očima. Není to věc interpretace. Je to pravda. Celý život nás nutili vycházet z materiálního pohledu na věci, ale už z Bohrova modelu atomu a Heisenbergova principu neurčitosti a hledání jakýchsi "mikročástic" atomu vidíme, že máme v každém atomu z pohledu elektrikáře zázračným způsobem fungující elektromagnetický mikrostroječek, který člověk nepochopí a nevysvětlí, jaktože je, materiálně. Tato energie a inteligence, aby se každý atom nesesypal, musí od někud přicházet, a to spojitě. Na počátku tedy byla neuvěřitelně složitá elektromagnetická energie, Slovo. A toto Slovo nebylo jen na počátku, ale tím Slovem i vše "neživé" žije a "hmotně" existuje. Na počátku bylo Slovo. A to Slovo bylo od Boha, a to Slovo byl Bůh. A tím Slovem byly stvořeny všechny věci, ale hlavně trvají, máme to před sebou. A to Slovo přišlo na svět mezi svoje, ale Jeho vlastní Ho nepřijali. Ježíš Kristus je všechno ve všem. Jiná Síla neexistuje. Elektomagnetismus zde máme jako lásku spojenou s moudrostí. Jinak by to nefungovalo. V každém atomu hmoty. Brzo to pochopí všichni. Amen

  • Josef Švejk napsal:

   Nešlo by se u pana Ježíše přimluvit aby pomohl panu Kopeckému s těmi vířivými proudy? Nebo co kdyby se pan Kopecký nad motorem usilovně modlil, nepomohlo by to? Říkáte, že Ježíšek je všechno ve všem, tak musí být i v motoru, to dá rozum. Když ho upřímně poprosí, třeba mu to těmi vířivými proudy přestane hatit.

 12. otik napsal:

  Ja jsem zakladni skolu teda dodelal, ale ze bych rozumnel vsemu co se v clanku pise se rici neda. Tim nechci znevazovat dilo autora, proste elektrice moc nerozumim.
  Spis me zarazi, ze pokud autor investoval tolik casu, prace a ma funkcni prototyp, neni schopny sehnat nekoho, kdo by mu pomohl s vyvojem, ci pripadne dostat zarizeni na trh. Pokud se podivate na kickstarter nebo nejaky jiny crowdfunding, tak uvidite, na co vsechno jsou lide schopni prispet. Napadu, ktere muzou zmenit svet k lepsimu tam moc nebyva a urcite by se naslo dost lidi, kteri tomu rozumneji a radi prispeji.

 13. Vidím, že se pod mým článkem rozproudila živá diskuse. Přiznám se, že jsem ji sledoval jen zpočátku. Na některé příspěvky nemá smysl reagovat. Pro chytráky, kteří vědí všechno nejlíp, mám dobrou zprávu. Jak funguje oscilátor pro rezonanční motor, se mohou přesvědčit sami. Připravil jsem ke stažení archivní soubor, kde najdete vše potřebné pro simulaci. Tato adresa

  http://free-energy.xf.cz/inventions/Soubory-pro-simulaci.htm

  odkazuje na webovou stránku, odkud si soubor s příponou .zip můžete stáhnout. Dále je zde odkaz na stránku fy Linear Technology, odkud si můžete zdarma stáhnout simulační program LTSpice.

  Přeji mnoho zdaru!

  • Josef Švejk napsal:

   Také přejeme hodně zdaru při výrobě perpetua mobile poháněného free-energy. Klíčem úspěchu bude řádné ofukování perpetua éterem! Pro chlazení hlavy bohatě stačí mokrý hadr.

   • eM napsal:

    Ve vašem případě nechápu, jak jste na to přišel. Většinou člověka k osvojení informací donutí zkušenosti, nicméně vaše dutá hlava jistě nemůže produkovat teplo. Vakuum teplo nepojme, a tudíž ho nemůže ani vypouštět. Vzhledem k tomu že tam jistě nemáte ani ten eter, tak energii z vás nedostaneme, jak jen tu hlavu využít? ... No nic, použijeme alespoň nohy. Nechtěl by jste dělat nohy k psacímu stolku?

    Jeden mám, ale občas by se mi hodil přenosný, tak když by se vám chtělo...

  • Jan Jinsky napsal:

   Pane Kopecký, opravdu by mně zajímalo, proč jste nemohl předvést funkční model, pokud jste ho měl. Pokud už jednou byl vyroben, kam se ztratil? Odkazem na počítačové simulace pouze posílíte podezření, že ten motor nefunguje. V počítači lze simulovat cokoli.

   • eM napsal:

    Jistě, třeba inteligenci. To se většinou nějakou dobu daří. :-)
    (to nemířím konkrétně proti Vám, jen jste mi nahrál :-D)

 14. Trdlo se základní školou napsal:

  Cituji autora: "Kolikrát je energie na výstupu rez. obvodu větší než na vstupu, záleží na tom, jak kvalitní rezonanční obvod je. Kvalitu rezonančního obvodu vyjadřuje tzv. činitel jakosti Q a závisí na velikosti ekvivalentního činného odporu"

  Za tuto větu by se vám vysmáli i někteří chápavější žáci základní školy. Energie na výstupu a energie na vstupu si nemohou být rovny, neboť na rozdíl od teoretického obvodu v praktickém světě musíme počítat se ztrátami. Proto existuje činitel jakosti Q. Ne proto, že by snad výstupní energie mohla kdy převýšit energii vstupní. To by byl omyl přírody. Takže Q je špatně, na zbytek jsem se moc nedíval, ale soudím, že tam máte klasický rezonanční obvod... Nemusíte mi děkovat za to, že jsem vám na rovinu řekl, kde je ta chyba, kvůli které ty obvody prostě nemohou dávat víc energie, než se do nich vloží.... Tesla na rozdíl od vás věděl moc dobře, že při přenosu energie "vzduchem" dochází k obrovským ztrátám a proto se snažil jednak tento efekt kompenzovat gigantickými rozměry svých "vysílačů" a jednak měl představu o jejich husté síti v budoucnosti (asi jako jsou dnes všude GSM,wi-fi a jiné vysílače). Byl bych moc rád, kdybyste se minimálně co se Teslovy osobnosti týče, držel prostých faktů. Možná už se vidíte na piedestalu vynálezců společně s ním, ale na rozdíl od vás Tesla začal tím, že své objevy zkonstruoval a prakticky předvedl, čímž jednoduše přesvědčil všechny ty "chamtivé a nepřející" (rozuměj prakticky uvažující) mecenáše. Chtěl bych vás také moc poprosit, abyste se vykašlal na veškeré teoretizování (neboť jakákoliv simulace se zázračně navýšenou účinností je prostě zbytečná) a pustil se do konstrukce modelů, které by vaše neuvěřitelná tvrzení mohly doložit. Je jedno, jestli získáte navíc třeba jen jediný watt. Pokud to dokážete, omluví se vám celý svět, který tímto zachráníte a vyvedete z bídy a utrpení. Jinak budu muset skepticky předpokládat, že jste stejně pomýlený, jako všichni ti ostatní, co věří v perpetuum mobile.

  • Josef Švejk napsal:

   Brilantní! Jednoduché, prosté, elegantní. Přesto se domnívám, že jak Vaše metoda trpělivého vysvětlování, tak moje metoda zesměšňování se v této diskusi mine účinkem. Ve výsledku všichni zúčastnění zůstanou na svých pozicích asi jako po diskusi věřících s nevěřícími. Vítězství jedné skupiny nad druhou může nastat jedině, když jedna z nich vymře. Ježto toto patrně nehrozí, budou se kola perpetua mobile úspěšně roztáčet i za sto let. Jak říkal pan Werich: "Nad blbostí se zvítězit nedá..."

   • Kdepak, blbci nikdy nevymřou! Lidská blbost je věčná.

    Einstein prý jednou řekl: "Jsou dvě věci které jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost. U té první věci si nejsem úplně jist."

    Bulvární novinář Pavel Novotný, syn známeho "baviče", tvrdí, že 90% lidí jsou idioti. Něco na tom bude...

  • Spousta slov o ničem. Nastudujte si, jak funguje rezonační obvod. Naučte se pracovat s programem LTSpice (doplnil jsem odkaz na "Getting Started Guide"), stáhněte si ty soubory, o nichž jsem psal výše, a proveďte si pár simulací. Do té doby nemám s vámi o čem mluvit.

   • Jan Jinsky napsal:

    Čili jste právě přiznal, že nemáte nic než simulace. Proč potom mluvíte o fungujícím prototypu? Kdybyste ho měl, tak zavřete všem ústa jeho předvedením. V počítači se dá opravdu simulovat cokoli.

    • Mám dvě funkční elektroniky pro rezonanční řízení dvoufázového krokového motoru na 24V. V článku jsem vysvětloval, že běžné motory jsou vyrobeny z železných plechů, které jsou elektricky vodivé. Když do takového motoru přivedete střídavý proud, v železných plechách se bude indukovat proud, kterému říkáme vířivé proudy. Když takový motor budete provozovat rezonančně, tyto vířivé proudy způsobí zvýšení ekvivalentního sériového odporu rezonačního obvodu. To samozřejmě snižuje jeho účinnost. Takže free energy budeme mít v okamžiku, až někoho napadne motory vyrábět z elektricky nevodivého materiálu, jako je např. ferit. Zatím to nikoho nenapadlo. A jak se tak dívám na tuto diskusi, ještě asi dlouho nenapadne. Stačí vám toto vysvětlení?

     • Jan Jinsky napsal:

      Omlouvám se za úpornost, ale nestačí. V článku uvádíte: Že se motor, řízený podle mého patentu, točil, jsem si ověřil na mnoha pokusech a dokonce s vyšší účinností.

      Znamená to, že motor vykázal vyšší účinnost než při napájení běžným střídavým proudem, ale nedosáhl generování energie? Pokud ano, je to určité vylepšení, ale není to průlom.
      Takže mi opravdu není jasné, jestli to máte založené jen na teorii nebo jste to prakticky prokázal.

     • Josef Švejk napsal:

      Scotta: Vzácný dobrodinče můj...
      Rudolf II.: Jeronýme Alessandro Scotto, mluv, co je s elixírem mládí?
      Scotta: Snad géniové zodia káli, snad osmapadesátá vyšší inteligence spikli se proti ubohému starci...
      Rudolf II.: Na to se tě neptáme.
      Scotta: Možná, že zmýlil jsem se v planetární klasifikaci považuje drchničku a zazichu za rostlinu Saturnovu, kterou je bezesporu fenykl.
      Rudolf II.: Odpovídej, na co jsme se ptali. Co je s elixírem?
      Scotta: Třeba se v nepřátelském znamení Štíra střetl mikrokosmos s makrokosmem. Zkrátka, elixír se ne a nedaří.
      Rudolf II.: A kolik času ještě budeš potřebovat?
      Scotta: Snad týden, snad den ....snad osm let.

     • Jan Jinský:
      U každého motoru, který je řízen rezonančně se zvýší účinnost už z principu, protože odpadají jalové ztráty. Rezonační motor je prostě schopen běžet při nižším napětí než běžný motor. V rezonanci má sériový RLC obvod impedanci rovnou pouze činnému odporu. Znáte Ohmův zákon? Proud I = U/R, kde U je napětí a R je odpor. Jestliže je odpor malý nepotřebujete tak velké napětí pro protlačení proudu obvodem. Protože platí, že výkon P = U*I, při nižším napětí potřebujeme logicky nižší výkon k tomu, aby se motor točil. A teď pozor. Když jsou ve hře vířivé proudy, tak se ekvivalentní sériový odpor zvětší, takže potřebujete vyšší napětí resp. vyšší výkon k tomu, aby se motor točil a konal práci. Snahou tedy je, aby odpor R byl co nejmenší. Toho dosáhneme právě tím, že magnetický obvod motoru vyrobíme z elektricky nevodivého materiálu.
      Říkám to trochu zjednodušeně, tak mě nechytejte za slovo. Tady není prostor k tomu, abych to vysvětlil přesně. Podrobnosti můžete nastudovat na mém webu.

     • Jan Jinsky napsal:

      Mám elektrotechnické vzdělání. Takže vím co je Ohmův zákon. Nepřu se s vámi, že lze zvýšit výkon motoru. Ale ptám se, jestli jste dosáhl účinnosti nad 100 procent. Protože o tom je ten příspěvek.

   • Trdlo se základní školou napsal:

    Prosím, ušetřete mne doporučení o tom, abych si něco dostudoval. Doporučil bych vám totéž, bohužel byste měl začít někde v šesté třídě ZŠ, kde si děti prakticky ověřují univerzálnost zákona o zachování energie. Hned v osmé třídě byste se pak dozvěděl něco o tom, že tak jak počítáte ohmův zákon, tak to mohou dělat pouze děti, které zatím znají jen trojčlenku, neboť "teorie šedá, zelený strom života" existují všudypřítomné ztráty, ať už dané přímo materiálem cívek, samotných vodičů, nebo vašimi oblíbenými vířivými proudy, vznikajícími vlivem magnetického indukčního toku kde všude. Vaše chyba je, že i při eliminaci úplně všech ztrát (což je prakticky vyloučeno) byste dosáhl maximálně 100% účinnosti.
    A co se týče simulací, používám léta http://www.mathworks.com/products/simulink/
    a nemám problém s tím, jak simulovat, jen vám garantuji, že vaše simulace nedělá nic jiného, než počítá výsledky, k jakým by bylo možno dojít, pokud by platily vaše nesmyslné předpoklady ohledně účinnosti soustavy, ze kterých vycházíte. Nechci vám ubližovat, už od dítěte jsem si vždycky přál to samé, co vy. Jednak vám chci ušetřit čas, který vyloženě marníte a jednak bych rád, abyste nesměšoval vědu a víru, protože obzvláště v oblasti nejrůznějších perpetuí mobile se koncentrují lidé s velmi nízkým povědomím o základní fyzice, zato však ochotní věřit kdejaké konspiraci. Na rozdíl od protřelých podvodníků, jako je Bedini, vy alespoň nejdete primárně za ziskem.

 15. weissbach napsal:

  Já tomu nerozumím, ale chtěl bych to mít doma a svítit....

  • Jan Jinsky napsal:

   To můžete. Dát si ten motor na stůl a rozsvítit žárovku. Ale tu žárovku budete muset napájet z něčeho jiného než z toho motoru . aspoň zatím, dokud to nezačne fungovat. A ono bohužel asi nezačne.

 16. Na základě zdejších komentářů jsem vytvořil další článek:

  http://free-energy.xf.cz/inventions/RM-for-dummies.pdf

  kde jsem vyvrátil většinu námitek diskutérů. Strávil jsem tím celé dopoledne a kus odpoledne posledního dne své dovolené a doufám, že vy tomuto článku budete věnovat slespoň desetinu mého času.

  Tím končím diskusi a jdu se zabývat něčím užitečnějším.

  • Petr napsal:

   Tak jako vtip dobré, já vám teď shodím celý svět. Kde tam v té simulací máte ten motor? Doufám, že víte, že motor indukuje napětí, které je úměrné otáčkam, že? Že tedy se zvyšujícími se otáčkami proud a moment klesají. Tak kde je to napětí? To že jste nasimulovat sériový rezonanční obvod nedokazuje vůbec nic. Když tedy tvrdíte, že vám to super funguje i v simulaci, zkuste hodit na vstup a výstup W metr a porovnat to.

 17. Josef Švejk napsal:

  Máte pravdu, běžte se zabývat něčím užitečnějším pane Kopecký.
  PS: Pro neelektrikáře a stále poněkud tápající.
  Sériový a paralelní rezonanční obvod je schopen AKUMULOVAT elektrickou energii, stejně jako obyčejný akumulátor. Rozdíl je v tom, že dobře známé akumulátory nabíjíme stejnosměrným proudem, kdežto rezonanční obvody proudem střídavým. V obou případech pak platí, že odebrat můžeme jen tolik energie kolik se do uvedených akumulátorů podaří naakumulovat (v ideálním případě, pokud pomineme jakékoliv ztráty)!
  První blud pana Ladislava Kopeckého pak plyne z "objevu", že uložená energie v rezonančním obvodu je vyšší než energie dodávaná ze zdroje. Ano je vyšší a je to stejné jako při nabíjení akumulátoru. Malým proudem po DLOUHOU dobu postupně tu energii do akumulátoru "namačkáme". I rezonanční obvod se chová podobně a potřebuje určitý čas než se "nabije".
  Druhý blud pana Ladislava Kopeckého pak plyne z pocitu, že tuto zvýšenou energii může odebírat až do skonání světa.
  Už průměrně inteligentní žák základní školy chápe - když bude mít bazén plněný z vodovodního kohoutku a k bazénu přijedou hasiči kteří NAAKUMULOVANOU vodu použijí k hašení, pak mu ani naplno puštěný vodovodní kohoutek nezabrání k dříve nebo později naprostému vycucnutí bazénu až na dno. I pan Kopecký plní akumulátor z vodovodního kohoutku a chce z něj odebírat vodu k hašení až do skonání světa.
  Z výše uvedeného (zjednodušeného) pojednání pak plyne, že pan Ladislav Kopecký se nevyrovná ani průměrně inteligentnímu žáku základní školy. Jak zde poznamenal "Trdlo se základní školou", měl by začít někde na úrovni šesté třídy ZŠ.

  • Trdlo se základní školou napsal:

   Děkuji, lépe bych to nenapsal.

  • Srovnávat akumulátor s rezonančním obvodem může opravdu jenom IDIOT. Švejku, vybral jste si opravdu příhodný nick.

   • Josef Švejk napsal:

    Jen na okraj. V PS jsem uvedl "Pro neelektrikáře a stále poněkud tápající." Tedy popis nebyl určen Vám! Vy nejste ani elektrikář, ani tápající. Vám je vše jasné, jste prostě jen "poněkud nedovzdělaný a zneuznaný génius, kterému celý svět nerozumí". Tudíž věnovat se vyvracení Vašich hlubokých myšlenkových pochodů, bych měl za ztrátu času. Popis je tedy věnován těm, jimž vířivé proudy ještě zcela nepřemazaly neocortex.

  • Nezáleží napsal:

   Rezonanční obvody na generování energie z fyzikálního vakua - byly postaveny již našimi předky v některých pyramidách.
   Ty pocházíš z vola, takže víš to co vůl. Nicméně, protože takto nemůžeme dál - plundrovat ZEMI stále, budou i tví poitomci užívat plodů našich předků a potažmo těch nádherných praktiků jako je ........................................................................................................................................................................................................................................... atd.

 18. Majk napsal:

  Mě se líbí ta víra ve vynalezení spásného zdroje, přitom. Povědomí jaké měl tesla o elektřině má dnes na zemi stále zanedbatelná množina lidí. Napadlo někoho přemýšlet nad tím, jak technologický pokrok pomáhá technologickému pokroku? Určitě, ale určitě zapoměl přemýšlet jak mezi tím ten pokrok vykořeňuje ten ,,organický,,. Motičkou, jitě zořete půdu...ale bez ruky a půdy, je vám ,,božský stroj,, něco jako balík peněz uprostřed pouště. Takže, pokud vyjdu z přepokladu že jednou budou takové zdroje běžně dostupné. Na kolik, je tato informace, důležitá pro můj dobrý pocit, který mám teť, a jak souvisí s pocitem, který bych mohl mít, někdy jindy a někde jinde. Zanedbatelně...

  • proud napsal:

   A tady prave vidim onen nekonecnej problem,ze vsichni hledaji zdroje.Prijde mi to,jako bych nosil drivi do lesa,abych si pro nej mohl chodit a topit si s nim.Vsude kolem nas je JENOM energie,sklada se z ni vsechno,vcetne nas,ale my ji chceme vyrabet :-)))))))))))))))))))))))))))))))

   • proud napsal:

    Co takhle hledat jenom to,jak si ji vzit a jak ji prevadet?.......Nejsem v tech vecech,ac puvodne elektrikar,dost dobrej ve vic smerech,abych se do toho pustil sam,ale kdybych to mel udelat,urcite bych sel timhle smerem Universa a neplacal se s vyrobou hotovyho! Jestli ono to nakonec nebude s energii jako s farmaceutama,ti nemuzou prodavat bylinky,tak hledaji jak je umele napodobit a na tom se napakovat??

 19. Mám pro diskutující dobrou zprávu. Sepsal jsem už druhé pokračování článku:

  http://free-energy.xf.cz/inventions/RM-for-dummies-v2.pdf

  takže je šance, že aspoň někteří pochopí, o co jde. Švejkovi bych ale doporučil, aby se šel zchladit do bazénu, než mu ho hasiči vypumpují. Pro něho by čtení toho článku stejně bylo ztrátou času.

  • Josef Švejk napsal:

   Buďte bez obav. Po přečtení prvního dílu vašeho veledíla nějaké další čtení nehrozí. Jednak, jak říkáte - nepochopil bych to - druhak - byla by to pro mě ztráta času a treťjak - přijde mi užitečnější dělat cokoliv jiného.
   Jak poznamenal G.B. Shaw: "Bavil jsem se pět minut s blbcem a mám dojem, že jsem zhloupl."

 20. ehtJ napsal:

  Dobrý den, jak tak koukám tak tahle technologie nám uš pomalu dozrává :)
  Autor článku je zřejmě obratnější perem než páječkou soudě podle Obr. 11: Simulace vlivu vířivých proudů :D, já jsem obratnější rozhodně páječkou a tak se omlovám trolům a trolům za případné provopisné chyby. Konkétně Obr. 11: je schéma zapojení rezonančního řízení jakéhokoli takto řízeného stroje, rezonance vzniká mezi L1 a C1, R1 je tam zbytečnej, na R2 vzniká úbytek napětí který je maximální v horní souvrati prodové amlitudy při rezonanci ten je zesílen OZ a S1 a S2 si nahraďte mosfety a máte téměř hotovo, toto zapojení jsem již několikrát zkoušel a mě funguje, problém je samotná rezonance né každý spotřebič je na ní stavěný, při nápájení tohoto obvodu 12V vznikají napěťové špičky až stovek votů, kdyby jsme jej napájely ze síťě 230V což by bylo po usměrnění 325Vss tak by nám napěťové špičky odhaduji dělaly desítky tisic voltů a to je problém...

 21. UO napsal:

  rezonancí zesilovat frekvence pro rozklad H2O ?

 22. Jan napsal:

  Dobrý den pane pane Kopecký, prosím Vás mohl by jste mě kontaktovat na e-mailu janburil@seznam.cz Myslím si že bych Vám dokázal pomoct.

 23. Dan napsal:

  Určitě má autor članku znalosti a je inteligentní člověk.Taky si rád hraju s elektronikou,magnety a zkouším.Ale pokud by se mi podařilo zhotovit několik zařízení a pak požádám o patent a nebudu v době kdy mám sezení s komisi mít ani jedno z těch funkčních zařízení poruce,tak na tom je něco divného.Vymyslim a zkonstruuji něco tak úžasného a pak to rozmontuju nebo vyhodím?BLBOST!!!!

 24. Jiří Šíma napsal:

  Pane Kopecký, hledáme motor napájený z akumulátoru 48V, který by byl schopen s dostatečným momentem běžet s ucházející účinností (aspoň 40%) na dvojích otáčkách, jejichž poměr je 1 : 17. Chtěli jsem použít nějaký BLDC motor, ale zjistili jsme, že při nízkých otáčkách (typicky 176 ot/min pro motor se jmen. otáč. 3000 ot/min.) má motor účinnost v řádu jednotek procent. Zatím jsme problém vyřešili krokovým motorem, ale hledáme nějaké jiné, lepší řešení.
  Mohl byste nám něco poradit? Pokud ano, kontaktujte mě prosím na adrese jirissima@gmail.com
  Děkuji
  Jiří Šíma

 25. Karel Hájek napsal:

  Pane Kopecký, máte tam chyby, ale to co jste vymyslel je klasická kompenzace účinníku, která se používá již desítky let a není cestou k free energy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!