Protest proti průjezdu ozbrojených sil cizích států 8.9.2015 na Klárově v 17,00 hodin, požadavek na obnovení územní suverenity České republiky

 

uvltavyprotidunajskejizde400pxSoučasné dění v Evropě je výsledkem válečných konfliktů. Všichni o tom mluví, všichni to uznávají. To je ale všechno. Neprostupná zeď se jménem vojenské základny, zbrojařské firmy a jejich zisky, neumožní hledat skutečné příčiny a nezbytnou prevenci. Stačí si položit otázku, odkud se bere zbrusu nová vojenská výzbroj té, či oné, ozbrojené skupiny. Televizní štáby ve svých reportážích tyto zbraně ukazují, ale neptají se, jak k nim bojovníci přišli.

Válečné konflikty není možné rozpoutat bez amerických vojenských základen. Pro oponenty je třeba připomenout např. napadení Iráku provedeného bez mandátu OSN a skutečnost, že válka vedená proti suverénímu státu byla zahájena na základě sofistikované smyšlenky o existenci zbraní hromadného ničení.

Zvyšování počtu amerických základen, nebo základen NATO nevede k menšímu počtu vojenských konfliktů. Je tomu naopak.

Důsledek toho je, že zbrojařské firmy, v řadě případů mimo kontrolu státu, dosahují neuvěřitelných zisků a jásají. Civilní obyvatelstvo volá o pomoc a z míst válečných konfliktů utíká.

Jsou to zejména vlády těch států, jenž tvrdí, že hájí demokracii, přičemž svými postoji neukazují na příčiny, nepříjmají konkrétní rozhodnutí k prevenci, nepředcházejí vzniku a eskalaci válečných konfliktů.

Neměly by se podílet na dodávce zbraní, které se stávají nekontrolovatelným zbožím. Bez zbraní, bez munice nemohou konflikty přežít, nebo eskalovat.

Neměly by mezinárodní napětí zvyšovat pořádáním vojenských cvičení, spoluúčastí na nich s tvrzením, že se jedná o obranná cvičení jednotek rychlého nasazení a jejich použití kdekoliv na světě.

Neměly by dovolit, aby se jejich země stala tranzitem válečného materiálu a v pohledu vojenského mezinárodního práva tak odpovědnou za zabíjení civilního obyvatelstva jiného státu.

Neměly by se zbavovat vlastní územní suverenity.

 

K prevenci proti vojenským konfliktům přistupují zákonodárci a naše vláda takto:

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. prosince 2014 č. 1049

k návrhu na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států

přes území České republiky v roce 2015

Vláda

I. souhlasí s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České

republiky v roce 2015, uvedenými v části III materiálu č.j. 1274/14;

II. pověřuje předsedu vlády

1. informovat neprodleně o rozhodnutí uvedeném v bodě I tohoto usnesení Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a Senát Parlamentu České republiky,

2. předkládat Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných na základě tohoto usnesení, a to do 25. září 2015 za 1. pololetí 2015 a do

25. března 2016 za 2. pololetí 2015;

III. ukládá ministru obrany

1. zabezpečovat ve spolupráci s ministrem zahraničních věcí, 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí a ministry vnitra a dopravy požadavky na přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států uskutečňované na základě tohoto usnesení,

2. odůvodnit v Parlamentu České republiky rozhodnutí uvedené v bodě I tohoto usnesení a odůvodňovat v Parlamentu České republiky informace předkládané podle bodu II/2 tohoto usnesení,

3. zpracovat a vládě do 30. dubna 2015 předložit analýzu stávající právní úpravy dosavadní praxe vyslovování souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky s návrhem možné další právní úpravy.

Provedou:

předseda vlády, 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí, ministři obrany, zahraničních věcí, vnitra, dopravy

 

V předkládací zprávě ministr obrany Martin Stropnický uvádí:

S ohledem na četnost a krátké lhůty předkládání požadavků na přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky je technicky prakticky nemožné, aby vláda rozhodovala o každém jednotlivém přeletu či průjezdu samostatně.

V případě přeletů a průjezdů uskutečňovaných v souvislosti s probíhající vojenskou operací je navíc ze zahraničně-politického hlediska nevhodné rozhodovat o přeletu či průjezdu těsně před jeho realizací. Potenciální možnost neschválení přeletu či průjezdu může u spojenců důvodně vyvolávat nejistotu a snižovat tak důvěryhodnost České republiky jako spolehlivého partnera.

Nejschůdnějším řešením problému vydávání přeletových a průjezdových povolení ve lhůtách umožňujících realizaci těchto přeletů a průjezdů ozbrojených sil v požadovaných termínech se podle zkušeností z předchozích let jeví vyslovení souhlasu vlády s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky, které se uskuteční v nadcházejícím kalendářním roce.

 

Takové zdůvodnění je nepřijatelné. Příprava jakéhokoliv vojenského cvičení spojeného s průjezdem ozbrojených sil cizího státu není to samé, jako souhlas k pozvání do kina, nebo na ples. Od záměru k jeho realizaci je dostatek času, aby tyto záměry byly jednotlivě projednány a vládou rozhodnuty, předloženy k odsouhlasení Parlamentu České republiky.

Uvedeným usnesením č.1049 z 15.12. 2014 se vláda zbavila odpovědnosti za suverenitu území České republiky, odsouhlasila průjezd a průlet stovce ozbrojených sil cizích států zúčastňujících se jakýchkoliv cvičení, případné agrese s nekontrolovatelným přesunem vojenského materiálu, munice a nových bojových prostředků. Česká republika neratifikovala zákaz používání ochuzeného uranu ve vojenské munici.

Za článek 43 Ústavy ČR odst.5) Vláda dále rozhoduje písm.a) o průjezdu ozbrojených sil jiných států nebo o jejich přeletech nad územím České republiky a zákon. č. 310/1999 (375/2011) Sb. § 2

h) pobytem přítomnost ozbrojených sil jiných států na území České republiky; za pobyt se nepovažuje průjezd těchto ozbrojených sil přes území České republiky, který zpravidla nepřekročí 48 hodin, a jejich přelet nad územím České republiky, učinila zodpovědným Matrina Stropnického.

 

Dunajská jizda:

Ozbrojené síly Spojených států amerických (OS USA) se v měsíci srpnu 2015 obrátily prostřednictvím Úřadu přidělence obrany USA v České republice (ČR) na Ministerstvo obrany se žádostí o povolení průjezdu jednotek OS USA (2nd Cavalry Regiment /2. mechanizovaný pluk), která se přes území ČR bude přesouvat na cvičení NATO – Brave Warrior 2015 v Maďarsku. Během následných konzultací expertů OS USA a Armády ČR bylo dohodnuto, že požadované průjezdy budou realizovány po pozemních komunikacích ve třech přesunech.

První přesun jednotek se uskuteční ve dnech 9. září až 10. září 2015.

1. HP DEU Rozvadov – D5 – Ostrov u Stříbra (SSÚD) tankování a přestávka – D5 –Praha R1 – D1 – Bernartice (SSÚD) tankování a přestávka – D1 – Brno – D1 – R46 –Vyškov (odpočinek a tankování v areálu Velitelství výcviku – Vojenská akademieVyškov) – R46 – Brno – D2 – Lanžhot HP SR

Druhý přesun bude organizován ve dnech 11. září až 12. září 2015. Jedná se o jednotku, která je zodpovědná zarekognoskaci ve vojenském výcvikovém prostoru a jeho přípravu v Maďarsku. Projíždějící jednotka OS USA bude tvořit max. 62 osob a 21 vozidel + 7 vleků.

2. HP SR Lanžhot – D2 – Brno – D1 – R46 – Vyškov (odpočinek a tankování v areálu Velitelství výcviku – Vojenská akademie Vyškov) – R46 – Brno – D1 – Bernartice(SSÚD) přestávka a tankování – D1 – Praha R1 – D5 – Ostrov u Stříbra (SSÚD)zastávka a přestávka – D5 – HP DEU Rozvadov

Třetí přesun (hlavní síly) je realizován ve dnech 13. září až 14. září 2015. Projíždějící jednotka OS USA bude tvořit max. 550 osob a 150 vozidel + 54 vleků (návěsů).

3. HP DEU Rozvadov – D5 – Ostrov u Stříbra (SSÚD) tankování a přestávka – D5 –Praha R1 – D1 – Bernartice (SSÚD) tankování a přestávka – D1 – Brno – D1 – R46 –Vyškov (odpočinek a tankování v areálu Velitelství výcviku – Vojenská akademie Vyškov) – R46 – Brno – D2 – Lanžhot HP SR

 

Vláda České rpubliky svým usnesením č.723 z 31.8.2015 bere na vědomí, co jí bylo Úřadem přidělence obrany USA v České republice, experty OS USA (panem Stropnickým) předloženo.

Přesun č.1 a přesun č.2 je ukázkou, jak se dá obejít Ústava ČR a podmínka 48 hodin, při kterém průjezd ozbrojených sil cizích států přes naší republiku v trvání 48 hodin není považován za pobyt.

Za neověřitelné lze označit tvrzení, že v měsíci srpnu roku 2015 byla AČR požádána o povolení průjezdu amerických ozbrojených sil, když pořádání cvičení NATO – Brave Warrior 2015 je známo minimálně od června.

Za zcela nevhodné a provokující lze označit průjezd americké armády přes území ČR a její pobyt pod označením Dunajská jízda.

 

Demokratická společnost si klade otázku, co americká vojenská jednotka přes Českou republiku převáží?

Komu to veze?

Co se bude v České republice vykládat nebo nakládat?

Lze pod hlavičkou plnění závazků mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení ( NATO ) označit ,,cvičení, či transport čehosi“?

Vládu České republiky kontroluje Poslanecká sněmovna České republiky. Jak je zabezpečována suverenita území České republiky, když přijme dne 2.dubna 2015 na 26. schůzi usnesení č. 668 - poslanecká sněmovna bere na vědomí rozhodnutí vlády o přeletu a průjezdu ozbrojených sil cizích států v pohledu se zhoršující se mezinárodní situace s hrozbou eskalace válečných konfliktů.

Které poslankyně a kteří poslanci, z kterých politických stran nesouhlasí se stavem, ve kterém je článek 43. Ústavy České republiky vykládán tak, že je zpochybněna územní suverenita České republiky, čl. 1 Ústavy České republiky odst.1), Česká republika je svrchovaný, jednotnýa demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

Výsledky hlasování k usnesení č.668 , přítomno 124 poslankyň a poslanců ( k přijetí bylo třeba 63 hlasů ), pro bylo 94 poslankyň a poslanců ( ČSSD 26, ANO 26, TOP09-S 11, ODS 14, KDU-ČSL 11, Úsvit 6 ) proti 27 ( KSČM).

Vyzýváme Poslaneckou sněmovnu, aby jednala v duchu Ústavy České republiky a chránila územní suverenitu České republiky, přicházela s preventivními kroky k zastavení válečných konfliktů, odmítla, aby přes naší republiku vedla cesta k zásobovavní oblasti válečných konfliktů municí a zbraněmi.

 

Za Iniciativu Ne základnám

Eva Novotná, mluvčí

 
26 Komentářů k Protest proti průjezdu ozbrojených sil cizích států 8.9.2015 na Klárově v 17,00 hodin, požadavek na obnovení územní suverenity České republiky

 1. bůh určený (k) mučení lidí napsal:

  Stejně jako vy se nikdy nezabíváte tím kde banda horníků z donbasu a dalších separatistických oblastech přišla k tankům dělům a jinému vojenskému materialu. Kdepak bych to tak asi sehnal? Snad jen když mě někdo pomůže. A ano Usa to nebyli tak kdo? Jo jasně zapoměl jsem mimozemšťani.

  • Josef Švejk napsal:

   Běžte osobně na Donbas a řekněte jim do obličeje, že jsou banda.
   "V Česku jsme v poslední době dost často svědkem, že i studovaný člověk, inteligent může být až neskutečným blbcem" Zdeněk Mahler

   • Definitiva napsal:

    Študovaný človek sa nerovná inteligent.
    Študovaný človek je okrem iného aj človek, ktorému do hlavy boli natlačené kaleráby vládnucej moci, aby poslušne slúžil pánom.
    Poslušne slúžiť pánovi dokáže každý pes.

   • Gramatika napsal:

    To rozhodně případ tohoto blbečka nebude, když píše "nezabíváte":)))

  • Putinka napsal:

   a bez hrubek by to nešlo? je to sice výblitek, ale mohl byste alespoň bez psát bez chyb! o platí pro "boha určeného (k) mučení lidí. Máte opravdu přiléhavý nick.

  • Marco napsal:

   Co třeba vojenské sklady, které byli na území Donbasu a pokud vím, celý Západ na tyto sklady, které jsou kolikrát nikým nehlídané, upozorňují dlouhá léta. V těch skladech a je to určitě dohledatelné, byla celá počáteční výzbroj z dob CCCP a zbytek ukradli nepříteli. Co je na tom k nepochopení, však kdo situaci sleduje, musel zaznamenat i boje u jednoho vojenského skladu, kde se k němu snažili dostat obě strany zároveň. Tyto sklady jsou po celém Rusku k potřebám samotného obyvatelstva a v případě války může lid zbraně na svou obranu použít. Nevylučuji pomoc Ruska ale je mi divné, že spojitost se zmíněnými sklady západ naschvál zamlčuje ale kdo si pamatuje jejich dlouhé moralizování, na sklady několikrát upozorňovali dlouhé roky před konfliktem. Asi už plánovali útok na Rusko a tak chtěli předně odzbrojit potencionální lidové milice. Takoví srábci:)

 2. bantustan napsal:

  Má Marek Obrtel své muže již vyzbrojené a připravené na partyzánské akce? Naše generace alespon krumpáči prorážela SOVĚTUM sudy a zapalovala tak tanky..Viz fotečky od rozhlasu...

 3. Jana Karásková napsal:

  Při minulém průjezdu (kterého se údajně měli účastnit i američtí vojáci, kteří sloužili v Iráku) jsem si říkala, že by měli dostat vytištěný tento dopis Scotta Bennetta - zaslal ho všem členům Kongresu. Je to whistelblower, zveřejnil, jak jsou teroristé placeni CIA přes účty švýcarské banky Union. Obsah dopisu jsem s komentářem rozesílala - do ČT, altermédií, na Valnou hromadu Amnesty International.

  Scott Bennett
  13 březen v 6:03
  “FULL DISCLOSURE: A LETTER TO MILITARY FAMILIES”

  https://www.facebook.com/capsule.ninetynine.7/posts/1560132384257481

  Z mého mailu AI (kam jsem několik let jezdila diskutovat o false flag operacích a barevných revolucích na Valné hromady)

  Chci Vás proto požádat, abyste vedení AI a hlavně panu řediteli předala dopis, který zaslal Scott Bennett americkému Kongresu. Chtěla jsem jim ho původně předat osobně, ale pravděpodobně do Prahy nepojedu ani v neděli.

  Text dopisu adresovaného Kongresu je v příloze. Je tam uveden i odkaz na facebook, tam byl zveřejněn před měsícem. Tento odkaz jsem vložila i na fb stránky AI USA.

  Ráda bych znala názory vedení AI na autora i obsah dopisu. Jde o informace, týkající se financování terorismu přes účty švýcarské banky Union.

  S. Bennett je autorem několika knih. Shlédla jsem několik videí - rozhovorů pro alternativní média.

  Z pochopitelných důvodů se do mainstreamu takové informace těžko dostanou.

  Je ochoten poskytnout rozhovor i českým médiím, jsem s ním v kontaktu.

  Děkuji

  ing. Jana Karásková

  ________________

  2LT Scott Bennett and Swiss Banker whistleblower, Brad Birkenfeld, co-authored a letter to General James Mattis, Commander of U.S. Central Command, exposing the Union Bank of Switzerland and Swiss Bank connection to Terrorist Finance Networks, as well as the cover up of this intelligence by defense contractor, Booz Allen Hamilton, for which Scott Bennett was a Terrorist Threat Finance Analyst.

  Edward Snowden reported that Brad Birkenfeld was the Swiss Banker whom the U.S. Central Intelligence Agency (CIA) had ensnared in a trumped up D.U.I. charge in order to pressure him into industrial espionage.

  1 month after submitting this letter, Brad Birkenfeld received a $104 million dollar settlement in return for his silence about how Attorney General Eric Holder and Assistant Attorney General Lanny Breuer worked for Covington and Burling (and represented UBS in private practice); how UBS Chairman Robert Wolf became a financial bundler for President Barack Obama; and how Senator Carl Levin, Senator John McCain, and the Senate Permanent Subcommittee on Investigations refused to allow Mr. Birkenfeld to provide this terrorist finance material to the U.S. Military (specifically the Terrorist Threat Finance Operation at U.S. Central Command).

  2LT Bennett's reports to the U.S. Congress, the military, and the media have been ignored, covered-up, and Bennett persecuted for writing them. The failure or intentional refusal to inform the military's Threat Finance Operation has led to the deaths and maimings of thousands of military servicemembers by failing to disrupt their Swiss Bank financing. American citizens curious or outraged by this should contact their Members of Congress. To date the only person in Congress to respond to this matter, has been Senator Rand Paul of Kentucky....seems truth is not only stranger than fiction, but far more terrifying for some. Time will tell.

  http://armypsyop.wix.com/scottbennett#!video/cb4d

 4. Jan Jinsky napsal:

  Lidé očividně nevnímají průjezd jako hrozbu. Na té akci se vás mnoho nesešlo, takže se nedivte, že vás politici nevnímají. Neberte to zle, je to jen realita.

  No a k Bantustanovi - Sověti nás přijeli obsadit, tihle jen projedou, je v tom dost velký rozdíl.

 5. Jana Karásková napsal:

  Na fb se k akcím přihlásilo přes 5 tisíc osob

  ZÚČASTNÍ SE (5210)MOŽNÁ (773)POZVANÍ (21386)NEMŮŽOU (3683)

  https://www.facebook.com/events/859730767433340/946846735388409/

  Minule skoro nikoho nebylo moc vidět...

 6. smrt židoamerickým kurvám napsal:

  Nějaké demonstrace jsou židoamerickým zmrdům k smíchu,chce to ozbrojený útok na okupantské zmrdy,.....z dob komunizmu vím,že RPG je mezi lidmi dost!!!! Smrt americkým okupačním zmrdům a vlastizrádné židovládě! Naražme je na kůly,všechny je zabijme!!!

  • Josef Švejk napsal:

   Pozor, chlapče ať ti z toho svatého nadšení nepraskne cévka, nebo neuvolní svěrač. Ale jinak vypadáš opravdu hrdinně, řekl bych dokonce silný jako silnice.

  • -nikto napsal:

   Čeče nezlob se, ale jestli ty si zažil komunismus tak to znamená, žes velmi zanedbal vdělávání a místo psaní těchto v pravdě radikálních receptů, za které můžeš být odměněn 1-2 roky odpočinku, bys raději měl hlavu ponořit do studené vody aspoň na tři minuty a v budoucnu čas věnovat raději osobnímu rozvoji, než plácáním takových hloupostí, které opravdu nepomůžou nikomu a ničemu.

 7. host napsal:

  Další zbytečné žvanění. Tohle chce prostě BLOKÁDU na hraničních přechodech a zúžených místech dálnice, nejlépe v zalesněné oblasti.

 8. host napsal:

  Další zbytečné žvanění. Tohle chce prostě BLOKÁDU na hraničních přechodech a zúžených místech dálnice, nejlépe v zalesněné oblasti.

  Začínám mít dojem, že NEzákladnám sponzoruje a řídí americká ambasáda, protože nic jiného než bezzuábé prohlášení a komické "demonstrace" v Praze už ani nedělají.

  • -nikto napsal:

   presne tak, demostrace, kde je vic policajtu a tajnejch, nez protestujicich jsou fakt komicke. Udelat to jak to delaji drozkari, prijede 30,50,100 aut, vypnou motory a dal se nejede.. :)

  • Ondra napsal:

   Petice a jiné podpisové akce jsou jen bezzubé ubohé tlachy a žvásty a naopak poskytnou vládnoucí okupační židooligarchii seznam nežádoucích osob.
   Opravdu je na místě ozbrojený boj a neposlušnost lokajskému systému.Když si logicky uvažující člověk v posloupnosti seřadí děj událostí včetně jimi řízeného likvidačního importu negrů do Evropy a zastrašujícího průjezdu okupačního amižidošrotu,tak vše do sebe zapadá a dává smysl,nic se neděje spontánně a "náhodou".

   • pavouk napsal:

    Ondro,dejte na moji intuici a slova-průjezd těch verglů je otevření pomyslné brány nekontrolovatelného přílivu hord negrů z dojčlandu do naší země. Kéž bych se mýlil.

   • host napsal:

    Proti americké armádě nelze bojovat. Navíc by vás hned v TVnova rozmázli jako teroristu a spíš byste docílil opaku. Zatímco neozbrojený člověk stojící před americkou kolonou s holýma rukama, to je už slušný kalibr.

    • Justass napsal:

     host: to je přesně ono. Stačila by dvacítka toho schopných lidí. Připoutat se řetězem po dvojičkách navzájem a ten řetěz ještě zamknout ke svodidlům. V rukou by mohly jaksi držet i ty symbolické síťovky s nákupem. :) Přerušení postupu kolony na deseti místech by znamenalo minimálně den zpoždění. Nechybět by u toho však nesměly domácí videokamery a potom s tím hned šup na internet a kopie poslat do ČT, ať se chlapci ukážou. Petice jsou na nic. Tohle by lidi nadzvedlo - nejen u nás.

 9. Páter napsal:

  Toto je nejhnustnéjší vláda, jaká tady kdy byla, když to řídila Carevna od Nečase, tak se šukalo, ale neválčilo. Tento spolek: Stropnický, Sobotka a Zaorálek všichni poskoci USA ambasády v Praze, si koledují o pořádnou přesdržku. Carevna na Hrad

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!