Video: Rabín z hnutí Temple nabádá ke genocidě

1-Temple-Mount-Rabbi-Ariel-on-Temple-Mount-Recently-e1341342922705Zatímco jeho veřejné projevy soucitu pro skupiny na okraji společnosti přinesly papeži Františkovi respekt mnoha lidí, diplomatické uznání Palestinské samosprávy jako „státu Palestina“ Svatou stolicí v červnu zažehlo bouři ze strany rabínů propojených s izraelskou vládou, armádou a akademií. 9. září skupina, která se nazývá „Nascent Sanhedrin“ (obnovená rada židovských starších), zasedala v Jeruzalémě a obvinila papeže a další světové lídry ze zločinů proti židovskému lidu.

 

Hovoříce ke shromáždění asi 40 mužů a hrstky žen na semináři diaspory Yeshiva ve Starém Městě Jeruzaléma lídři skupiny Sanhedrin přednesli řadu proslovů ostře kritizujících papeže Františka, prezidenta USA Baraka Obamu, Evropskou unii, OSN a další mezinárodní organizace, že nepodporují nároky Izraele na „exkluzivní dědictví“území celé historické Palestiny.

Po celé tři hodiny rabíni přecházeli od obviňování světových lídrů z plánování genocidy proti židovskému lidu k vyzývání Židů k provádění genocidy proti muslimům, křesťanům a dalším ne-Židům.

Nejextrémnější prohlášení z tohoto odpoledne přišlo od hlavy skupiny Sanhedrin, rabína Yisraele Ariele, který prohlásil, že podle židovského staršího Maimonida, který žil ve 12. století, se Židům přikazuje zabíjet ne-Židy, kteří se nechtějí vzdát křesťanství a islámu a nechtějí dodržovat židovský zákon.

 

Obhajování genocidy

Pisatel tohoto článku byl přítomen a nahrál jednání skupiny Sanhedrin včetně výzvy Ariele ke genocidě proti ne-Židům (přehrajte si video na začátku).

„Toto nám přikazuje Tóra,“ vysvětloval, „ ‚Když se přiblížíš k městu, aby jsi s ním bojoval, vyhlas jim ‚mírʻ (Deuteronomium 20:10). Co znamená ten ‚mírʻ? Maimonides říká, že oni musí souhlasit s následováním sedmi zákonů Noeho … Ve smyslu, že se jich zeptáš, ‚Budeš dodržovat sedm zákonů? Pokud ano, necháme tě naživu.ʻ Jestliže nesouhlasí, zabiješ všechny jejich muže, mečem. Ponecháš pouze ženy.“

„Za jakých podmínek je zachováš? Oni musí souhlasit s dodržováním sedmi zákonů. A tak přinutíš to město, aby se podřídilo sedmi zákonům. Dobudeme Irák, Turecko. Dostaneme se také do Iránu. Přinutíme všechna tato místa, aby se podřídila sedmi zákonům Noeho.

„Řeknete, ‚Přivolávám na tebe mír.ʻ Pokud zvednou vlajku na znamení, že se vzdávají a řeknou, ‚Od této chvíle neexistuje již křesťanství, neexistuje již islám,ʻ mešity a křesťanské věže a jejich kříže padnou, ‚od této chvíle posloucháme sedm zákonů Noeho.ʻ “

Ariel pokračoval s návrhem, že Židé by také měli zabít prezidenta USA Baraka Obamu.

„A proto Maimonides říká, že když uvidíš na ulici osobu, která nedodržuje sedm zákonů – toto praví – pokud jsme toho schopní, musíme ji zabít. Jestliže potkáš Obamu na ulici a víš o něm, že nedodržuje sedm zákonů, atd.“

Muž z audience jej přeruší: „Je vám přikázáno jej zabít.“

Ariel odpovídá: „Promiňte?“

Muž opakuje: „Je vám přikázáno jej zabít, a čím dříve, tím lépe.“

Ariel odpovídá souhlasně: „Proto máme Maimonida. Jestliže tě někdo ohrozí, aby tě zničil, aby tě zabil, zabij ho jako první.“

Komentáře Ariele pokračovaly výčtem dlouhého seznamu obvinění proti Obamovi, papežovi a dalším světovým lídrům, včetně „krádeže a tajných jednání o provedení krádeže izraelské země izraelskému lidu“ a vinily je z „krveprolévání, vražd a netečného přihlížení k prolévání krve dalších“, což „ohrožuje samotnou existenci Izraele, pokud to neznamená naprostou genocidu lidu izraelského.“

Sanhedrin prohlašuje za „Zemi Izrael“ území „od Eufratu k Nilu.“ To by znamenalo izraelskou okupaci částí Sýrie, Iráku, Egypta, celé okupované území West Bank a Gazy, Jordánsko a pravděpodobně části Saudské Arábie, Turecka a Kuvajtu.

 

Extrémisté z řad osadníků

Ariel je bývalý rabín židovského semináře v Yamitu, ilegální osady, kterou Izrael založil na Sinaji během okupace egyptských území v roce 1967. Osada byla evakuována v roce 1982 po uzavření mírové dohody s Egyptem.

Ve volbách v roce 1981 byl Ariel druhý v pořadí na volebním seznamu pro Kach, extrémistickou skupinu vedenou již zemřelým rabínem Meirem Kahanem. Kahane byl fanatik, který volal po násilném vyhnání všech Palestinců z West Bank, Gazy a ze současného Izraele. Malá skupina Kahanových stoupenců byla odstraněna z Yamitu během evakuace jako poslední. Sám Kahane byl poslán letadlem z New Yorku, aby s nimi vyjednával.

Ariel má dlouhou historii takových prohlášení o genocidě. V roce 2010 vyhrožoval zničením jakéhokoliv založeného palestinského státu. V roce 1994, poté, co izraelsko-americký osadník Baruch Goldstein zmasakroval 29 Palestinců v mešitě v Hebronu, Ariel vychválil útočníka jako „mučedníka. A mučedníci stojí nad svatými a spravedlivými muži.“

Ariel zmiňuje během svého proslovu v diaspoře Yeshiva sedm zákonů Noeho, jedná se o soubor přikázání, o nichž ortodoxní Židé věří, že jsou závazné nejen pro Židy, ale pro všechny lidské bytosti. Některé z těchto zákonů jsou všeobecně platné, jako zákaz vraždy a krádeže; jiné kriminalizují uctívání jiných bohů a vztahy mezi lidmi stejného pohlaví.

 

Pálení kostelů

Ačkoliv křesťanství a islám, podobně jako judaismus, jsou považovány za monoteistická Abrahámovská náboženství, Ariel trvá na tom, že se odklonily od Noeho zákonů: „všichni křesťané jsou klasifikováni jako modloslužebníci. Také muslimové. Žádný z nich se zde neukázal, například, a neprohlásil, ‚souhlasím s dodržováním sedmi zákonůʻ.“

Ayoub Kara, jediný palestinský zákonodárce v izraelské vedoucí straně Likud, aktivně působí v palestinských komunitách v dnešním Izraeli a pokouší se přesvědčovat obyvatele, aby formálně přijali sedm zákonů Noeho. Podle rabínů, kteří pracují v tandemu s Karou, jsou tyto snahy podporovány izraelským Ministerstvem pro vnitřní záležitosti.

V červnu byl spálen Chrám rozmnožení chlebů a ryb v Galileji a popsán nápisy v hebrejštině o uctívání modly. Krátce nato, Bentzi Gopstein, další židovský extrémistický lídr, veřejně volal po vypalování kostelů a zároveň označoval křesťany za modloslužebníky a citoval Maimonida.

Na fóru pro studenty židovského semináře v srpnu v odpovědi na otázku, „Souhlasíte s vypalováním kostelů v Zemi Izraele, ano nebo ne?“ Gopstein odpověděl: „Musíte pálit, jste pro Maimonida nebo proti Maimonidovi? ... Ano, ovšem … Cožpak Maimonides nepřikázal, že musíme vypalovat? Modloslužba musí být spálena … Ano, ovšem. Ovšem, to je Maimonides. Prostě ano, proč se vůbec ptáte? ... Cožpak pochybujete?“

Izraelská policie Gopsteina za tento incident nepotrestala. Ačkoliv izraelský zákon zakazuje nabádání k rasismu, legální kličky dovolují útočná prohlášení, jestliže jsou zaobalena do náboženské terminologie.

Teokracie

Nazvaný po radě židovských starších, která existovala před více než 2 000 tisíci lety, samozvaný „Sanhedrin“ byl založen v roce 2004 a jeho zakladatelé si dali za cíl začlenit se do světských struktur izraelské vlády a přeměnit zemi z židovské etnokracie na židovskou teokracii.

V současné době Sanhedrin nemá oficiální mandát od izraelské vlády a jeho prohlášení nejsou respektována všemi ortodoxními rabíny. Nicméně skutečnost, že jeden z nejváženějších učenců Talmudu ve světě, Adin Steinsaltz, byl prezidentem skupiny od roku 2004 poskytuje skupině jakousi legitimitu (Steinsaltz také obdržel Cenu prezidenta od předešlého prezidenta Šimona Peréze za hlubokou znalost Talmudu). V době této publikace je na webové stránce Sanhedrinu Steinsaltz uváděn jako prezident skupiny.

A Jewish visitor walks protected by Israeli security forces near Jerusalem's Dome of the Rock mosque in the Al-Aqsa mosque compound

Rabín Yisrael Ariel je hlavou Temple Institute, který se snaží o zničení mešity al-Aksá a její nahrazení židovským chrámem.

Mezi současnými lídry Sanhedrinu jsou rabín Hillel Weis, emeritní profesor Bar Ilan University a ideolog izraelské vládnoucí strany Likud, a rabín Yoel Schwartz, přednášející na jeruzalémském semináři Dvar Yerushalayim, který je zároveň zakladatelem a velitelem prvního batalionu ultra-ortodoxních bojových jednotek izraelské armády.

Ariel sám také slouží jako hlava Temple Institute, skupiny, jejímž cílem je zničení jeruzalémské mešity al-Aksá (al-Aqsa mosque), (třetí nejsvětější místo islámu) a její nahrazení židovským chrámem.

Podle zprávy z května 2013 publikované izraelskou skupinou Ir Amim je Temple Institute přímo financován izraelskou vládou v sumách stovek tisíců šekelů ročně.

Židovská kontrola svatého místa

Hnutí za vyrvání kontroly svatého pozemku z rukou islámských autorit a rozšíření židovské náboženské aktivity na tomto místě získalo podporu mnoha izraelských vládních zákonodárců, včetně ministrů z vládnoucí strany Likud Yisraele Katze a Miri Regeva, stejně tak jako tajemníka opoziční strany Labor Yehiela „Hilika“ Bara.

Poté, co domov palestinské rodiny ve vesnici Duma ve West Bank byl v červenci bombardován zápalnou bombou, kde uhořeli otec rodiny, matka a jejich 18ti měsíční dítě, rabíni Sanhedrinu vydali prohlášení podpory židovským extrémistům, na které byla uvalena administrativní vazba v důsledku útoku (nebyli obviněni ze žádného zločinu).

V prohlášení se praví: „Jste požehnáni za to, že jste byli přistiženi během vaší neúnavné a nekompromisní snahy ve jménu dobývání a dědictví Izraele.“

Zasedání Sanhedrinu dne 9. září skončilo bez jakéhokoliv konečného rozhodnutí ohledně žalob proti papeži, Obamovi a dalším světovým lídrům za údajné zločiny proti židovskému lidu. Skupina oznámila, že soud se znovu sejde a jednání bude pokračovat v Jeruzalémě dne 7. října.

Mezitím jeho hlavní rabín zcela jistě nadále dostává finanční podporu od vlády Netanyaha, která napomáhá ke splnění jeho územních ambicí.

David SheenThe Electronic Intifada 28. září 2015

David Sheen je nezávislý spisovatel a filmový producent. Narozen v Torontě, Kanada, Sheen nyní žije v Dimoně. Jeho webová stránka je www.davidsheen.com a můžete jej sledovat na Twitteru: @davidsheen

Překlad: http://www.alstranslations.eu/

Zdroj: https://electronicintifada.net/content/video-temple-movement-rabbi-proselytizes-genocide/14870
10 Komentářů k Video: Rabín z hnutí Temple nabádá ke genocidě

 1. Jaris napsal:

  Hnus, typicky zidovsky hnus. Ta jejich nebetycna drzost a chvastani se jim vymsti az se narodi opet nejaky novy Hitlercik, ktery s nima zamete jednou pro vzdy.

  • Majka371 napsal:

   už ma to naozaj nebaví! Moslimovia majú zabíjať nemoslimov, židia nežidov a my nesmieme nikoho! Ešte sa máme o všetkých postarať a židom sa ospravedlňovať za genocídu. Ja som ich nevraždila, ja sa ospravedlňovať nebudem. Ešte stále sa nič nedeje "nemoslimovia" a "nežidia"?!!!

 2. Tykva Bukvatyr napsal:

  Židia sejú vietor.

 3. pražská vlaštovka napsal:

  Hrůza,zase rozdmychávají k válce celý svět!
  Tak to dělali VŽDYCKY !
  ale on zase přijde holej Kaust a udělá bububu!
  j.

 4. Miloš napsal:

  Ako krásne by sa vynímal dvojkilometrový rádioaktívny kráter na mieste tej smradlavej diery nazývanej Jeruzalem.

 5. Hum napsal:

  Malo vam bolo.. .?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!