Zneužití chytrých technologií a plíživé ochromení virtuální realitou

Businesswoman-holding-digital-city-in-hand_xl-1024x683Dosud se zatím nikomu nepodařilo si povšimnout, že  zkonstruovaná  elektronická inteligence kapesních parametrů je impozantní malou zbraní potenciálního hromadného ničení. Avšak nikdo si nesmí dělat žádné domněnky, protože většině lidem se doposud nepodařilo si ani povšimnout, že atmosférické aerosolové geoinženýrství je zbraní hromadného ničení. Podle mě by nemělo být žádným překvapením, že „chytré“ mobilní telefony jsou i nadále značně nedoceněny jako malé bomby mysli.

Není to ten druh bomb, které způsobují obrovské výbuchy – ale tahle forma destrukce může připadat těm jedincům, kteří vytvářejí naši budoucnost, už téměř prošlá (téměř před vypršením data trvanlivosti). Nakonec není třeba, aby nás všechny uvrhli do pekla, pokud jsme naprosto odevzdaní se tam odebrat v tichosti sami, na základě naší vlastní vůle. A zdá se, že mnoho milionů lidí je připraveno to udělat; vedeno krysařem pohodlné technologie.

Neboť nás obklopuje podivný svět, virtuální svět, na němž jsou nyní doslova miliardy lidí závislí, je to pro ně něco nezbytného, co zapadá do jejich každodenní rutiny.

Šílenost geoinženýrství (ovlivňující naše klima) a chytrých telefonů (ovlivňujících naše mozky) je propojená. Řečeno jinými slovy, čím více se budete dívat dolů na vaši blikající věcičku, tím méně je pravděpodobnější, že se podíváte nahoru a budete svědky vytvořených formací oblačnosti, mřížkovitě lemujících kdysi modré nebe. Nebo když na to přijde, krásu a jemnost přírody nebo milost a důstojnost jemných struktur.

Ve skutečnosti snahy vedoucí k tomu, abychom „neviděli“, je na vzestupu přinejmenším po dobu dvou nebo tří desetiletí. To platí pro očkování, geneticky modifikované potraviny (GMO), přísady do potravin, záření, elektrosmog a mnoho dalších plíživých zbraní „tichých válek“, útočících na naši planetu a naše fyziologické a duševní schopnosti.

Člověk by se možná mohl pokoušet odmítnout tyto umrtvující prostředky jako nezbytné zlo ve prospěch výhod, které společnost nabízí – společnost, která je závislá na okamžitých řešeních, okamžité komunikaci a zadostiučinění, kdy se všechno musí hned řešit. Člověk by možná … dokud si každý z nás neuvědomí, že impregnují a znečišťují naše krevního řečiště, nenápadně mění naši DNA a mění naši samotnou podstatu zevnitř ven … a zvenku dovnitř.

Jaký druh šílenství to je?

Jen si všimněte desítek tisíc ostnatých ocelových vysílačů mobilních telefonů, které nyní pokrývají Zemi, něco jako z knihy Herbera George Wellse Válka světů. Každý z nich chrlí neviditelné, mysl pozměňující mikrovlny do okolí. A to všechno proto, že každý musí mít mobilní telefon, s kterým většina lidí provozuje typickou, banální a nudnou konverzaci.

Již dříve jsem napsal článek o transhumanismu (článek zde) a plánech pro robotickou kyberinteligenci, navrženou člověkem, která má převzít od lidstva zodpovědnost za budoucnost (a současnost). Varoval jsem, že musíme dávat pozor na tento chladnokrevný kybernetický koncept, který získává půdu pod nohama, a sílí zvláště mezi těmi jedinci, kteří se chtějí zbavit  veškerého smyslu pro zodpovědnost za planetární život, dokonce životy budoucích generací.

Přeju si, aby se nám podařilo nasměrovat naši pozornost na roli, kterou hraje závislost na chytrých telefonech v urychlení tohoto dalšího zániku homo sapiens. Je to naprostý úpadek, který směřuje ke zcela zmařené lidské rase. Každý, kdo se spoléhá na stroj, aby za něho přemýšlel, zatímco sarobylý neokortex (nová kůra mozková) ztrácí svou schopnost fungovat; rozlišovat mezi tím, co je realita a co je virtuální realita. Co je skutečné a co je iluzorní. Co je skutečné a co je nereálné.

Mnohokrát se mi stalo, že jsem se usadil ve vlaku a ocitl jsem se obklopen ze všech stran lidmi, zírajícími  hypnoticky do svých osvětlených chytrých telefonů, tabletů, iPhonů/iPodů, notebooků, a bůh ví, čeho ještě. Tweety a twitterování nekonečných textových zpráv do sociálních sítí a dalším twitterujícím hlupákům. Sledování filmů; nebo jen rolování … rolování … nekonečně rolování. „Rolování“ se sice rýmuje stejně, jako „procházení“, ale již dávno převládlo nad touto příjemnou venkovní aktivitou.

Po celou tu dobu proniká rozšiřující se oblak elektrosmogu do tělísek a stejně tak mozkových buněk, přerušuje a zkresluje formy vlnění, které tvoří přirozené kanály a rozhraní komunikace mezi námi – a samozřejmě mezi všemi druhy.

Potřebujeme zákon po vzoru „revolty pasivního kuřáka“, který by postavil tyto činnosti mimo zákon a ochránil by tak každého, kdo nepoužívá bezdrátové technologie, před mikrovlnami, které narušují mozek a přepínají nechráněný neokortex nic netušících sousedů. Je pravda, že to trvalo asi čtyřicet let intenzivního lobbování a bylo zapotřebí desítek tisíců „vědeckých prací“, aby se prokázalo, že kouření cigaret způsobuje rakovinu. Jak dlouho a kolik obětí bude zapotřebí, aby se dosáhlo ochrany před elektromagnetickým zářením?

Samotná legislativa dosahuje právě tak hodně; „právě tak málo“. Existuje tisíc a jeden toxických šmejdů, proti nimž měly být vydány příslušné zákony již před desítkami let. Pokud se společnost, jako celek, nepohybuje směrem k určitému stupni osvíceného vědomí, žádná pravidla na světě nemohou změnit ten základní problém: většina lidstva dává přednost tomu být otrokem, nikoli vůdcem nebo zodpovědným partnerem v rámci globální rodinyhomo sapiens.

Je to velký rozdíl, jestliže je člověk otrokem kybernetické dynastie nebo říše Iluminátů?

Podle mého názoru to není velký rozdíl. Nicméně jsme alespoň doopravdy začali svou pozorností vyvolávat „odpor“ k tomu druhému – a nyní to ví tento ďábel lépe, než my chápeme plíživou paralýzu virtuální reality Transhumanismu.

Samozřejmě, že mezi těmito dvěmaexistují silné vazby. Ambicí bylo vždy držet vývoj lidstva v šachu, a to jakýmikoli prostředky. Ti, kdo stojí ve stínu generálních ředitelů společností Google, Facebook a Microsoft, jsou spolustolovníkyu stolu pro významné hosty, zaujímající čestné místo spolu s těmi, kteří stojí ve stínu společností Monsanto, Cargill a Bayer. Potom jsou ti, kteří pro změnu udržují vzdálenost od stínových vůdců nadnárodní zbrojovky Raytheon s vojensko-průmyslovými záměry, Lawrence Livermore Laboratory a British Aerospace Ltd. jen přes rameno. A dále to jsou ti, kteří stojí, jen co by kamenem dohodil, v pozadí bankovních říší Rockefeller, Rothschild a Soros. Každý z nich pije od ostatních z jednoho Světového poháru.

Ano, něco o tom víme. Ale „mainstreamový smrtelník“ neví téměř nic. Přesto sdílíme naši cestu životem s těmito smrtelníky – a nemůžeme se otočit zády.

Chytrý telefon je oblíbená hračka těch, kteří nejsou zdravě kritičtí, ani nároční, stejně jako velkého množství těch, kteří jsou zdánlivě nároční. Je to zejména jeho neškodná podstata, která vede k závislosti. Je těžké se toho vzdát –přestože víte, že to vaří váš mozek. „Chytré“ technologie se k nám dostávají jako celá řada svůdných zbraní („chytré měřicí přístroje“ a „chytré  automobily“ jsou jen začátek), které razí cestu další generaci „poslechovým“ technologiím, měnícím a upravujícím naši mysl a krev. Technologie, které budou v případě, že kyberneti prosadí svou, „dělat naše myšlení za nás“. Jak jsem již uvedl, to je přesně to, co příliš mnoho jedinců chce – a s čím řídicí systém počítá – a co povede k tomu, že bude lidstvo zapředeno do lepkavých záhybů všeobsáhlé pavučiny.

To, co mě obzvlášť znepokojuje, je právě tato pomalá cesta, směřující k zadušení. Každý krok k „převzetí“se zdá být „jen malou věcí“, žijící svým vlastním životem.  Tyto kroky se rychle přidávají k hluboce zlověstné otravě posvátnosti života, na který se kdysi nahlíželo jako na plánovaný, propojený sled událostí, což tak ve skutečnosti je.

Masová shovívavost ke kybernetice je jen hrou hlupáků. Je to mocné odvedení pozornosti od skutečného úkolu, kterému lidstvo čelí: objevení a uvědomění si  našich, dosud z velké části nevyužitých, hlubších sil lásky, ducha a nadšení. To jsou ty kvality, které budou definovat jakoukoli budoucnost, která stojí za to, abychom ji žili – žádná posedlost kouzly, založenými na špičkových technologiích, umístěných na světové trhy chladnými, kalkulujícími mozky, které řídí nadnárodní kolosy.

Přesto, dokonce když píšu, se vynořilo další neodolatelné„sladidlo“, aby vzalo kybernetické otroky do podvodu nejzazší virtuální reality: Wi-Fi „Cloud technologie“. Mřížka všezahrnujících energetických Wi-Fi mikrovlnných pásem, naložených „chytrou“ měřící inteligencí, shromažďujících schopnosti a virtuálně neomezenou škálu kapacity, dostupnou každému, kdo to skoupí pro svoji síť všudypřítomného oka boha Hora. Svět podřadné reality, který je schopen sám sebe prohlašovat za „novou realitu“prostřednictvím vykalkulovaného držení moci nad miliardami jedinců, kteří se již dávno sami odevzdali „síti“. Síti, která je rozhodující pro úspěšné zavedení jednotného Světového řídicího systému.

Takže, tady to máme, dámy a pánové. Zpráva „poslaná z mého iPodu“, která by  možná mohla trochu zacloumat s někým, kdo to bere vážně. Pokud ne, mám očekávat, že (jako vlastník počítače) se v brzké době v emailech kolegů objeví zpráva, že „Jsem zastáncem technologie Cloud“?

Odkud ten odpor přijde, jestliže všechny nástroje odporu jsou vyrobeny architekty apokalypsy?

Jak budou lidé vědět, kdy opustit svou kybernetickou loď před tím, než je úplně pohltí?

Mají být naše vnitřnosti obětovány genetickému inženýrství a naše mozky transhumanistickým šílencům?

Ne, pokud zůstanu hrdou, odolnou a houževnatou lidskou bytostí na této posvátné planetě Zemi! Ne, pokud dostatečné množství jedinců využije tento kritický moment – což je rok 2016 – a použije všechny svoje síly k prosazení silného kréda nádhery, spontánnosti a kreativity, zcela ničících zlovolné lži bezduchých „robotů“, kteří jsou omámeni drogami.Těchkybernetických  podvodníků, kteří si přejí nás stáhnout do svých mdlých kovových hrobů a válkou ukovaných „chytrých“ vězeňských cel, využívajících „Cloud technologie“.

Kupředu, pátrající duše! Přestaňte už používat tyto módní toxické nástroje; místo toho namiřte šípy pravdy s jemnými hroty – pak postupte o krok dál –neboť tohle je naše hodina!

Autor: Julian Rose

Zdroj: http://www.activistpost.com/2016/02/seduction-of-smart-technologies-and-the-creeping-paralysis-of-virtual-reality.html
21 Komentářů k Zneužití chytrých technologií a plíživé ochromení virtuální realitou

 1. Jarda napsal:

  No už dávno se zjistilo, že krávy které se pasou pod vysokým napětím (a to ještě nebyly mobily ani wifiny) a jsou tedy vystaveny silnému elektromagnetickému poli dojí o hodně míň mlíka než ty ostatní.
  Je to prostě fakt.
  To jen tak na okraj všem trollo-pochybovačům!

  • contumax napsal:

   Jarda

   Toť pravda…

   Před pár léty jsme se stěhovali, odhlásili jsme elektřinu, jenže jsme se stěhovali o 8 dní později, naštěstí na jaře… plyn nám šel…

   Ale líp se nám spalo, má polovice byla klidnější a výborně se nám spalo…

   V elektronické kleci v blízké budoucnosti nechci žít, pár věcí vytisknu z androidu a zahodím ho …

 2. Paul Durham napsal:

  „Jen si všimněte desítek tisíc ostnatých ocelových vysílačů mobilních telefonů … Každý z nich chrlí neviditelné, mysl pozměňující mikrovlny do okolí. A to všechno proto, že každý musí mít mobilní telefon, s kterým většina lidí provozuje typickou, banální a nudnou konverzaci“
  – nebojte , přijde doba, kdy si většina bude strkat chytrý telefon do prdele, neboť to bude v módě a bez té plastové věcičky plné jedovatých kovů v análu nebude jedinec plnohodnotný, protože to doporučuje 11 z 10 uhrovatých jůtůberáků. ANO bude líp.

  • Paul Durham napsal:

   Ještě politický dovětek : a tahle masa se svými volebními hlasy dělá křoví zmrdům už hezkých pár století a bude dělat dál. Jen hračky a koblihy se budou měnit. Tak pravím vám, salam vysočina alejkum.

 3. Empík napsal:

  článek mi připomněl film Kingsman: Tajná služba, kde nebezpečí mobilních chytrých telefonů je zcela jasně ukázáno, sice jde o filmovou fantazii, ale kdo ví…zajímavá je i zápletka filmu a osobně mě i potěšil optimistický konec filmu.

  http://www.csfd.cz/film/342878-kingsman-tajna-sluzba/prehled/

 4. Svobodný napsal:

  https://www.youtube.com/watch?v=faZr6GJcAm8

  Porovnejte to s tím co se dnes děje a bude vám hned jasno. Ať už za tím stojí kdokoliv, reptoši,padloši nebo mimoši ten plán se zcela jasně už nějakou dobu rýsuje podle toho co je v tom videu. Žádný šípy s jemnými hroty pravdy ale pořádnou balistu.

  • Paul Durham napsal:

   Text odkazu je přesný , skoro jako podle Protokolů. Myslíte, že to podlidem vadí ?

   • Svobodný napsal:

    nevím koho myslíte těmi podlidmi ale at už je to kdokoliv a jsou to lidé nemůžou je ti co to vidí opustit protože by přišla paní Marie a hned by říkala že jsme přijali nadřazenost a cítíme se vyjímeční někdo s tím povstáním začít musí.

    • Paul Durham napsal:

     Jednoducháé třídění. Podlidé jsou všichni nepříslušníci množiny nadlidí. Nadlidé jsou sami sebou vyvolení.

 5. proud napsal:

  Libi se mi odhalovani ony virtuality a divim se,ze to nefunguje stejne s panbickem(a nejen s nim) ve vsech jeho pojmenovanich, a melo by,naprosto logicky! :-)) ;-)

  • proud napsal:

   Nebot ono „plíživé ochromení virtuální realitou“,nas provazi od prvopocatku,a jestli ne,tak temer od prvopocatku.Od chvile kdy chtel jeden mit vic nez ostatni a ovladat je pro sebe.

   • proud napsal:

    …..a tak premejslel,kombinoval,hledal,a postupne nachazel,dobral se k panbickovi,penezum,technologiim atd.

    • OldNoe napsal:

     proud
     Je to presne tak, ako píšete. Akurát s jedným rozdielom. Totiž že nie duch, ale práve hmota je virtuálna realita. A tá počítačová, či trojrozmerná hologramová, je iba jej nedokonalou napodobeninou.

     • proud napsal:

      Presto ji nedokazeme rozlisit od ty pravy reality se kterou se prolina……..

      • OldNoe napsal:

       proud
       Rozlíšiť ich dokážeme. Samozrejme iba vtedy, ak nepoužívame (keďže sú rozdielne) na obe tú istú metódu. Napríklad dnes najrozšírenejšiu materialisticko-vedeckú, ktorá nie je schopná pravdivo rozoznať ani jednu.

 6. vienna napsal:

  kdo z vas tady nema telefon? A kdyz ma, tak kolik z vas ma obycejnej. kterej umi jen sms a volat (coz neni vubec malo :)

  • František napsal:

   TV jsem vyhodil již před léty. Mám obyč telefon, smart techniku odmítám. Pokud mi bude někdo nabízet čip pod kůži, narvu mu ho s potěšením do oka, aby lépe rozeznal realitu. Osobně si myslím, že dokud jsem schopen kritického myšlení a nepřeválcuje a neovládne mě technologie mikrovln a nanočipů v ovzduší aniž bych o tom věděl, můžou jít transsráči do prdele. Čas, co mi zbývá v tomhle těle se snažím věnovat svým blízkým.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!