Degenerace

Human ñ business evolutionČlověk, jako druh, zcela jistě prochází nějakým vývojem. Pokud ten vývoj nebudeme hodnotit ryze technologicky, je trošku nejisté, jestli jej označíme jako úspěšný, nebo snad ne. Stojíme uprostřed různých světových událostí – vypadá to na světovou válku, peněžní systém je před zhroucením, lidské vztahy nestojí za mnoho, vztahy mezi národy jsou na tom ještě hůře. Přírodu plundrujeme stále rychleji. Vynálezů pro zábavu přibývá, poznatků pro větší morálku a ohleduplnost však ne. Zkrátka naše současná situace v mnohých ohledech nevypadá jako úplně úspěšný vývoj druhu, ale spíše jako cesta k sebezničení. A to poukazuje na zásadní vývojovou chybu, nebo snad ne?

Člověk postupoval ve vývoji od přírodního druhu, vázaného na zákony přírody, rozvíjením intelektu k ,,rozumovému člověku“. Tento rozum mu pomáhá vynalézat technické objevy, zařízení, ale to nemá podmíněný přímý vliv na rozvoj charakteru. Zdá se, že jsou to dvě, na sobě ne zcela závislé, roviny člověka. Rozumová část šla s vývojem úspěšně, ale charakterová ve vývoji zaostala. Není to však stejné u všech lidí, ani u různých národů. A zdá se, že jednodušší, primitivnější národy sice nejsou ve vnějším projevu tak uhlazené, ale zase jsou přirozenější a mají mnohem větší šanci na přežití v situacích, kdy umělé zaštítění systémem státní správy a technologiemi selže. Proto se v krizových situacích přírodních katastrof, ale i válek lépe uplatní lidé jednodušší s instinkty a rychlým přizpůsobením nepříznivým situacím, než vyšlechtěný ,,civilizovaný člověk“, který je zcela závislý na civilizačních pomůckách, bez nichž není schopen ani základního života.

Naše tzv. ušlechtilost, lidství, vysoké morální hodnoty, to vše ale není projev skutečného charakteru, ale rozumem vymyšlené pózy, která navenek chce ukázat domnělé ,,vysoké hodnoty člověka“. Je to vlastně jakási naplánovaná ,,role“, do níž se člověk vědomě manipuluje a ukazuje ji ostatním jako odznak své vysoké mravní hodnoty. Pochopitelně to není pravé, protože to nejde ze srdce, nejde to z duše člověka. Je to vlastně jen póza, divadlo, ale herci si to neuvědomují a domnívají se, že je to skutečně obraz jejich nitra. Toto ,,předváděné dobro“ často nesouhlasí se skutky, což je důkaz rozpolcení člověka na rozumovou a chtěnou část a na jeho skutečné nitro s opravdovým, nepředstíraným osobním chtěním. Výkvětem jednostranně vyvinutého člověka je dnešní tzv. Sluníčkář, který sice mluví a možná i usiluje o vysoké morální hodnoty, ale nevadí mu, že přitom zničí životy druhých lidí. Také přes proklamovaná slova o morálce, lásce a soucitu je velice rychle schopen projevovat zlobu a nenávist vůči těm, kteří mají jiné názory…ano Sluníčkář zcela zjevně ukazuje ,,rozumového člověka“, který si pouze přisoudil ,,roli“ člověka s citlivým a mravním nitrem.

Ti jednoduší lidé, primitivnější národy, ti jsou sice z pohledu ,,těch civilizovaných“ hloupí, hrubí, primitivní a zaostalí, ale z pohledu přírodních zákonů jsou vlastně ,,normálnější“, než my – ušlechtilí herci, kteří pohrdají lidskou přirozeností a nahrazují ji čímsi ,,vymyšleným“.

Dnešní pohnutá doba konfrontace tzv. ,,vysoce kulturních evropských národů“ s jednoduchými, pudovými národy je jasnou ukázkou, že primitivní národy umí lépe využít situace ve svůj prospěch. To ostatně umí i zvířata, protože to vychází z pudů, které jsou sice ovlivněny inteligencí, ale nejsou jí potlačeny. Naopak naše civilizace ukazuje všechny rysy jednostranného přešlechtění, které vedlo k degeneraci přirozených reakcí, přirozeného myšlení a logických závěrů. Přešlechtěný člověk nechce připustit realitu, kterou vidí a se kterou je i konfrontován. On je natolik spjatý se svými naučenými mechanismy, že vůbec nedokáže pochopit a připustit, že někdo může svět vnímat jinak, než on. Je jako majitel psa, který je do něj tak zamilován, že s ním jedná jako s člověkem, očekává od něj lidské myšlení a přisuzuje mu lidské reakce. Naprosto stejně se chová zdegenerovaný prototyp ,,moderního šlechetného člověka“, který podsunuje své myšlení i těm, kteří myslí a jednají naprosto jinak. On to prostě v sobě ,,nepřipustí“ a bude od nich očekávat, že ,,musí“ reagovat naprosto stejně, jako by reagoval on. Pokud budou přece jen reagovat jinak, nepřipustí si to, ale bude hledat různé omluvy a vysvětlení, kterými to svede na ,,nahodilé jednání“. Takovýto člověk je nepoučitelný a zákonitě musí být zničen, protože žije ,,mimo realitu světa“, což lze označit za duševní poruchu, nenormálnost, která nedovoluje běžný život ve společnosti.

Zásadním problémem naší civilizace je degenerace. Primitivní národy, které zůstaly v mnohých ohledech ,,pudovými a instinktivními lidmi“, nepodlehly této degeneraci tak mnoho a proto u nich platí ,,zákony džungle“ a ty řídí jako základní principy jejich jednání. To neznamená, že tito lidé jsou hloupí, oni dobře vědí, co je pro ně dobré a umí toho využít, my však jen stále přemýšlíme o tom, abychom se chovali ,,ušlechtile“, abychom nevypadali ,,nevychovaně“, hrubě, necivilizovaně, aby naše reakce byly nenásilné a inteligentní. Při konfrontaci s druhou skupinou jsme v naprosté nevýhodě, protože oni nám rozumí a umí využít našich slabostí, ale my jim nerozumíme, očekáváme od nich to, co v nich není a ustupujeme jejich požadavkům v nesmyslném očekávání, že tím jim budeme příkladem. Že i oni budou chtít být také ,,tak hodní a ušlechtilí“ jako my, že to po nás budou chtít opakovat a napodobí to. Nechápeme, že oni uvažují zcela jinak a ignorujeme jejich hodnocení nás samých, které oni nijak neskrývají. Naše degenerace je tak velká, že si myslíme, že čím více jim budeme podlézat, čím více jim budeme ustupovat, tím více nás budou milovat. To přece nefunguje ani u vlastního dítěte, které je nám blízké a podobné. Takovým přístupem nejen že své dítě zkazíme, ale ono si nás ani neváží, chová se k nám přezíravě a pohrdá námi. Máme tedy praktické a mnohonásobně opakované příklady, že takovýto přístup poníženosti vyvolá pravý opak slov láska, důvěra, úcta, přátelství. Přesto, že to známe, je naše degenerace tak velká, že to chceme aplikovat i na lidi naprosto odlišné.

Naše pomyslná ,,ušlechtilost a lidskost“ jsou výrazem naprostého vzdálení od řádu vesmíru a proto není nepochopitelné, že ani základní pudy, jako je pud sebezáchovy, bojovný pud, bdělost, rodinná pospolitost – to vše postupně nahrazujeme vymyšlenými postoji a vnějšími náhražkami. Rodina přece může být nahrazena homosexuálním vztahem, rození dětí lze nahradit adopcí, umělým početím, apod. Národní hrdost, vztah k hodnotám předešlých generací, na něž by měl národ ve svém vývoji navazovat – to vše je nahrazováno myšlenkou multikulturalismu – tedy potlačením obohacující různorodosti národů a rasových druhů – chce se vytvořit jeden rasový druh, jeden meganárod a eliminovat tu ,,protivnou mnohotvárnost přírody“, která takto úspěšně existuje a rozvíjí se miliony let. Naše degenerace dosáhla naprosté ztráty základních pilířů, které vůbec umožňují existenci lidského druhu – je to ztráta toho úplně nejzákladnějšího, které dělá druh druhem a bez čeho není možná existence ve vesmíru. Tímto postojem se ve vesmíru stáváme škodlivým parazitem, který musí být vypuzen a nahrazen. Pokud se nevzpamatujeme, budeme nahrazeni živočišným druhem, který reprezentují imigranti. Je to druh, který je v přírodě bližší predátorovi a my se chováme jako jeho potrava, která bude zkonzumována. Naším vyhubením se lidstvo vrátí o staletí zpět ve svém vývoji a mnohotvárnost, která je nutná pro druhovou existenci, bude nahrazena jedním druhem, jednou rasou ale tím bude stejně rozhodnuto i o zániku těch, kteří nás nahradí. Bude to tedy jen zdánlivé a hlavně časově omezené vítězství, které lidstvo posune k definitivní prohře a vymazání z této země i vesmíru.

Národy imigrantů se svými zvyky a náboženstvím zakonzervovaly v minulosti, tam se pevně drží, protože v tom cítí svou oporu. Uvědomují si naši degeneraci, způsobenou změkčilostí a odtržením od jakéhokoliv pevného řádu. Oni si to uvědomují, ale přitom touží po všech těch věcech, které nás do tohoto stavu dovedly. Pokud se jim podaří nás vyhubit, nebo alespoň si zcela podrobit – budou stejně ovládnuti všemi těmi předměty, které je nakonec povedou do stejné změkčilosti, jako nás. Bude to nějakou dobu trvat, ale nakonec je to zhltne stejně. I oni budou semleti civilizačním procesem, kterým pohrdají, ale po kterém touží a za kterým táhnou do Evropských zemí. Jdou za vlastní zkázou, ale před tím mají v plánu tu naši…

Pokud nechceme tupě, ale ,,ušlechtile“ přihlížet své zkáze, ale i budoucí zkáze celého lidského druhu – musíme se vrátit ,,ke kořenům“. Obnovit původní obranné instinkty, vrátit se k přirozeným reakcím a odložit vymyšlené, nezdravé a zkázonosné ,,moderní myšlení“, které je zcela odtržené od vesmíru, všeho přirozeného a normálního. Kdo má ještě jakési zbytky skutečných instinktů, ten se musí snažit o návrat k původní podstatě lidství. To neudělají ani imigranti se svou ,,přirozenou rozpínavostí a agresí“, ani politici se svou ,,přirozenou zvráceností“ – to musí udělat jen obyčejný člověk, v němž ještě zůstaly fragmenty z původního skutečného pojmu ,,člověk“. On je ještě nadějí budoucnosti lidského druhu, ale jen za předpokladu, že se okamžitě zastaví ve svém sebezničujícím rozkladném umělém životě a rozpomene se na dobu, kdy byl více člověkem spjatým s vesmírným řádem. Jen když se ,,civilizovaný“, změkčilý člověk bez vlastní sebeúcty vzpamatuje, může být oporou pro národy, žijící na nižším stupni vývoje. Ale ne tak, že se jimi dá zotročit, naopak, on musí být pevný, odvážný a hrdý – jen tak si jej budou bojovné jednodušší národy vážit. Oni uznávají jen bojovníky, zbabělci pohrdají. Současným postojem nejen že jim nepomůžeme a sami sebe zničíme, ale dovolíme, aby byl ve svých důsledcích zničen pojem ,,lidský tvor“. Chceme pomoci imigrantům? Pak jim pomozme, aby si doma udělali sami pořádek, ne aby přenesli válku od nich k nám. Kam půjdou, až i všude jinde bude válka? Jakou budou mít naději? Když budeme nahrazeni imigranty – nenastane mír a klid, ale další války mezi jejich klany, kmeny – tak, jak to nyní probíhá v zemích, kam jsme ,,importovali“ naše myšlení.

Přestaňme kráčet cestou degenerace, do které nás vedou nejen politici, ale i reklamy, konzumní způsob života, technologické chápání štěstí a ostatní ,,výdobytky“ této zdegenerované doby. Pokud se nezastavíme a nezměníme směr, je osud celého lidstva zpečetěn.

http://cozivotdal.eu/      
79 Komentářů k Degenerace

 1. Josef napsal:

  Dobrý den. Pokud je degenerace civilizovaného lidu přirozená a přírodním jevem, tak ji nelze ovlivnit, tak jako počasí. Pouze diktaturou, nebo genetickou manipulací, dočasně. Evropa vyhyne i bez imigrantů na nízkou porodnost a moderní nemoci nejpozději během čtyř generací statisticky i bez válek.

  • weissbach napsal:

   Stačí přestat manipulovat s obyvatelstvem a nastavit normální pravidla a žádné vymírání se nekoná. Vymíráme díky umělé degeneraci a to z vlastní hlouposti a lenosti. Hlouposti, že nás zajímají cirkusové tretky, korálky za kterýma se honíme a za které vyměňujeme naši energii, kterou bychom měli věnovat užitečným a důležitým věcem. Lenosti, že jsme už líní i myslet a necháme si kálet na hlavu místo toho, abychom cirkusáky vypráskali bičem.

  • contumax napsal:

   Josef

   Vidím to i na mladých náctiletých , rybí oči, zdeformovabý postavy a hodně i obézní…

 2. Juraj napsal:

  Najväčším problémom planéty je úvodný obrázok, z ktorého nie je jasné kde je opica Charles a kde Charles Darwin.
  Na pohľad sa to zdá smiešne, ale kde vlastne je Abrahám, medzi opicou Charles a Darwinom, alebo ešte pred opicou.
  Kardinálna otázka: akú vedomostnú úroveň mal Abrahám a jeho súčasníci, keď ešte aj dnešný ľudia mu slepo veria.
  Tú snáď platí iba Einsteinová veta, že nekonečný je iba vesmír a ľudská hlúposť, alebo naopak, stále je to pravda.

  • weissbach napsal:

   To není vůbec podstatné. Podstatná je neukojitelná touha žen po lepších korálcích než má sousedka, nebo nějaká nána, kterou ji ukážou v televizi… Proto si vybírá chlapa, který jí sežene víc a lepší cingrlátka než soused. I kdyby se kvůli tomu mělo vraždit. Čím víc cingrlat a korálků, tím lepší chlap. Stačí jenom tohle od kolébky do hrobu podporovat a udržovat a zbytek jede sám… Všechno ostatní je jenom následek tohoto principu. Abrahám a spol v tom hrají druhořadou roli.

   • Paul Durham napsal:

    Pane kolego, máte absolutně absolutní pravdu, před dávnými časy v jiné galaxii drželi tu babskou rozmařilost ( následek chemického sajrajtu v dutinách ) samci zkrátka, pak zapomněli při tom dávat pozor na položeny-homoklády a především sami na sebe a stali se cílem přeprogramování stejně jako jejich samičky včetně položen. Tak vznikla „moderní doba“ . No už dlouho to trvat nebude. Zdivočelé a rozežrané samice dostanou na hlavy pytle a jejich vystajlovaní miláčci pomažou do mešity pro rozhřešení .
    Otázku o spravedlnosti vesmíru nechť si každý odpoví sám do výše míry svého stajlingu.

  • Josef Švejk napsal:

   Když tak zkoumám Váš příspěvek, naprosto souhlasím s Vaší poslední větou.

  • contumax napsal:

   Pepi

   Když člověk půjde na příčiny, až na kořen příčiny zla, zjistí to, že se zlo, který celý staletí tehdejší i nynější Evropa páchala a páchá, že se to musí notně vrátit…

   Každý zlo si nese svůj vlastní trest…

   To je něco jako v rodině, když půjdu do historie, zjišťuji, že v té rodině bylo přehlíženo a někdy i schvalování zla a někdy i podpora pachatelů zla a dnes když se podívám na současnost shledávám, že není žádná zodpovědnost, všechno se dělá jenom jako, pravda a spravedlnost se potlačuje a nesmí se o tom mluvit, děti nemají úctu k těm kteří jim dali dům a vše co měli, nyní jim stáří překáží a nejraději by je odvezli někam na smetník…

   • weissbach napsal:

    „Když člověk půjde na příčiny, až na kořen příčiny zla, zjistí to, že se zlo, který celý staletí tehdejší i nynější Evropa páchala a páchá, že se to musí notně vrátit…

    Každý zlo si nese svůj vlastní trest…“

    Přestaň už s tím šíleným sebemrskačstvím, Edo. Je to úchylné. Jaké zlo Evropa páchala a páchá? Žádný kořen zla v Evrpě se nenachází. Ten se nachází v jednotlivci jako takovém bez ohledu na kontinent, rasu a národnost. Evropani nejsou o nic méně a o nic více chamtiví a zlí než jiní. Spíš naopak. Jestli chceme mluvit o páchání zla v duchu, který naznačuješ, tak jsou to koloniální mocnosti, respektive spojení jejich elit s církevním a obchodním molochem. Jaké zlo, prosím Tě, páchali Slováci, Češi, nebo tyrolský honák krav?
    Vzbuď se! Hlásáš princip kolektivní viny z čehož musí být pachatelé zla v sedmém nebi, že to vezmeš na sebe.
    Čili pácháš zlo šířením podvodného principu!

    • Josef napsal:

     K volbám zastupitelů, kteří devastují ve službách korporací základní hodnoty suverenity a svobodu, přichází cca 60% jednotlivců, takže o kolektivní vinu tím pádem nejde. To je ryzí spekulace, jedna z těch, které nás přivedly k problémům o kterých se zde vedou diskuse.

     • weissbach napsal:

      Na volbách by nebylo nic špatného, rozhodoval-li by se člověk zdravým rozumem a používal kritického myšlení. Není-li tomu tak, stane se z voleb pouhý technologický nástroj udržování moci zločineckých skupin, kde je volič uzavřen v informační kleci a je mu nabídnuto pouze zlo a menší zlo. Zvolí-li zlo, jde to rychleji, zvolí-li menší zlo, jde to pomaleji.

      • weissbach napsal:

       Zvýšená koncentrace zla pak vede v kritickém bodě ke kolapsu. Jak by řekl dialektik: K přeměně kvantity v kvalitu, což nastává momentálně teď.

       • contumax napsal:

        weissbach

        Naprosto souhlasím…

       • Spektátor Čumilovič Puk napsal:

        Uvedu Vám příklad, kdy dialektika neplatí: Na nějakém ostrově se přemnoží králíci, neb tam nemají žádné predátory… Po nějaké době vyžerou všechnu trávu a rostliny. Evoluce však v přiměřeném čase neumožnila, aby se z části králíků stali predátoři či mrchožrouti. Co se na nevelkém ostrově stane s králíky? Já myslím, že vyhynou, nebo podvyživení stále se množící králíci začnou těžce degenerovat. Blboun nejapný na Mauriciu taky vlastně degeneroval…

        • weissbach napsal:

         Ale to je taky přeměna kvantity v kvalitu, protože nová kvalita nemusí znamenat „zlepšení“.

      • proud napsal:

       Volby se ojebavaj,dobre to vis,je to bezna praxe!!!

       • weissbach napsal:

        Nedělám si iluze. Ale i to je postupný proces jdoucí ruku v ruce s tím jak mizí slušní lidé /jsou vytěsňováni protože nemají žaludek obcovat s lumpy/ a jsou nahrazováni víc a víc bezskupulózními individui, kterým stačí nějaký čas aby vytvořili účelový syndikát, pro který nebude problém zfalšovat cokoliv.

        • weissbach napsal:

         Z časového hlediska to nejspíš odpovídá době, kdy vznikl tzv. politický turismus. To znamená, že klíčová místa už byla zajištěna a měnil se jen folklór. To je ta rotace kádrů ODS-ODA-KDÚ-TOP-LIDEM atd.

        • Paul Durham napsal:

         Ovšem žaludeční estetika bude stát „slušné“ lidi život.
         Nemá-li národ a jeho stát pod kontrolou své psychopaty, mají psychopati pod kontrolou stát a národ. (asi Koukolík)

    • proud napsal:

     Neexistuje zadna kolektivni vina,tou se zpravidla ohaneji ti,kdo chteji obejit zodpovednost.To znamena,ze kdyz povim ze za soucasnej stav veci a stav nasi vlady si muzeme vsichni,nekdo me napadne ze hlasam „kolektivni vinu“,jenze tu bych hlasal,kdybych to jako vinu povedel,jenze ja na to poukazuju jako na vec kterou je potreba napravit.Zapmenme proto vyraz „kolektivni vina“,protoze to je vejmluva a hul na ty kdo upozornujou……

     • Spektátor Čumilovič Puk napsal:

      Kolektivní vina existuje – jako přírodní zákon. Když se celý kolektiv bude dívat, jak mohutný silný Franta píchá poťouchle špendlíkem subtilního Pepíka a nic s tím nikdo neudělá…, je stejně vinen, jako ten Franta. Když pak Pepíkovi jebne v kouli a postřílí celý kolektiv, viděli jsme karmický princip projevu kolektivní viny – i když neskutečně krutý projev… Vzpomeňme na nedávný případ sebevraždy šikanované učitelky. Není vina částečně snad i na celé společnosti? Co to je za školství, kde učitel nemá možnost nevychované haranty, když to nezvládli již rodiče, nějak disciplinovat? Zkuste z tygra udělat vegetariána!

      • weissbach napsal:

       Ano. Správně. V tomto případě opravdu kolektivní vina existuje, ale já jsem psal o chybném uplatňování „principu“ kolektivní viny.
       To se nedá sloučit s každým případem nespravedlnosti a páchaného násilí. Pouze v případě který popisujete. To znamená, že je vidět realita, je svobodná vůle zúčastněných atd.

       • Spektátor Čumilovič Puk napsal:

        Ano souhlas. Rozum a myšlení či i logika jsou o uplatňování principu podobností, odlišností, totožností/stejností…, přičemž je nutno přihlížet i k časovým faktorům a jiným podmínkám… Když Franta na vojně řádně nepozdravil důstojníka, je blbost, aby za trest celá rota musela udělat 100 kliků. Když docházelo k odsunu Sudetských Němců po 2WW, taky mohli zůstat všichni ti, o kterých se vědělo, že byli proti nacismu. Protože Heinlainovce volilo 90% našich Němců, tak to co vypadá jako užití kolektivní viny při odsunu, kolektivní vinou vlastně nebylo… – jen se to tomu podobalo. Vyšetřovat každého S.Němce ze zločinů proti 1.Republice časově ani jinak kapacitně nebylo možné. Smutné jsou jen ty některé případy zbytečného násilí ze strany Čechů při tomto aktu. Když je však známá protilidskoprávní ideologie Islámu, je předběžná opatrnost, spočívající v odmítnutí pustit muslimy do Evropy, jakožto forma kolektivní viny, zcela na místě…

      • proud napsal:

       „Kolektivní vina existuje – jako přírodní zákon. Když se celý kolektiv bude dívat, jak mohutný silný Franta píchá poťouchle špendlíkem subtilního Pepíka a nic s tím nikdo neudělá…, je stejně vinen, jako ten Franta. Když pak Pepíkovi jebne v kouli a postřílí celý kolektiv, viděli jsme karmický princip projevu kolektivní viny – i když neskutečně krutý projev… „……..to je popis kolektivni viny??! :-))))))))))))))))))))))))),a co kdyz tu mame nejlepsi kamose:sadistyu a masochistu a kolektiv jsou jenom cumilove? :-)))).Ale ted vazne,ono je to takovy krapet vachrlaty s tou kolektivni vinou,protoze modely chovani jsou ruzne a existujou paradoxni zakony casto branici akci k neci zachrane kymsi jinym,nez k tomu urcenym,to ale nespada do kolektivni viny,nebo jo? :-)).Zkus jinou kolektivni vinu ze ktery se jedinec vyvlikne cistej jako slovo bozi:-))))))))),nenajdes! Protoze je to v jednotlivci,vzdycky bylo.Jen se jisty lidi naucili manipulovat jedince stadne……k ty manipulaci se mimochodem ta „kolektivni vina“ moc hodi:-))

       • proud napsal:

        Nezapominejme,ze kolektiv sestava z jedincu a kazdej z nich by mel mit zodpovednost a bejt ohleduplnej!Coz znamena,ze se kazdej rozhoduje sam za sebe,jestli pomoct,nebo ne,a ne cekat na druhy,takzvane na ne pak hazet zodpovednost,tak o jakym kolektivu je rec??!

        • proud napsal:

         Z toho plyne,ze kolektiv,nekolektiv,paklize vyhodnotim ze Franta Pepovi ublizuje,jdu po nem bez ohledu na kolektiv.

        • Spektátor Čumilovič Puk napsal:

         To máte taky pravdu, leč v podstatě nevyvrací tu mou – ono nic není absolutní.

   • contumax napsal:

    Weisbach

    To není jen o Tobě nebo o mě, psal jsem o těch, kteří to páchali a páchají, to snad chápeš weisbachu…

    Prostě vychází najevo to zlo, vrací se to…

    Myslíš si, že mě to hrozně baví se na to dívat..???

    Nebo, že jsem ujetéj debil který se raduje že zla…???

    Psal jsem o tom, že vladcove páchali zla a i lidé i ti obyčejní a já se narodil do morální špíny a nejsem v tom nijak zainteresovanéj…

    Vždyť i má famílie jsou mlčenlivý ke zlu, přeci je nezabiju…

    Rozhodl jsem se, že se ničeho takového nebudu zúčastňovat ale nebudu dement, který bude přihlížet…

    • weissbach napsal:

     „Rozhodl jsem se, že se ničeho takového nebudu zúčastňovat ale nebudu dement, který bude přihlížet…“

     To je naprosto správné, ale člověk musí rozlišovat mezi příčinou a následkem, mezi nástrojem a tím, kdo nástroj používá. Pozor na otrockou mysl, která si stěžuje na bič a ne na pána, který jim tluče. Která si myslí, že si trest zaslouží místo aby se narovnala!

     • contumax napsal:

      weisbach

      Vždyť se o to snažím celou dobu o tom pořád píšu, dívám se nato tak jak píšu, možná se neumím vyjadřovat dle Tvého ale je to tak jak píšu weisbachu…

      • weissbach napsal:

       Nejde o formu, ale obsah.

       • weissbach napsal:

        Zkusme praktický příklad:
        Máš rád Soroše?

        • contumax napsal:

         weissbach

         Ne nemám ho rád…!!!

        • weissbach napsal:

         To jsem si myslel.
         Co uděláš, když přijde k Tobě domů, namíří na Tebe zbraň a řekne, abys mu odevzdal všechno co máš, včetně dětí a rodiny a dělal mu do smrti otroka?

        • proud napsal:

         Dam mu to weissbachu,pod bouchackou neni jina moznost, a pockam na prilezitost,ostrazitost vzdycky polevi,daleko neodejde…….kdyz se necham hned odbouchnout,uz se mu neodmenim,to bych nevydejchal,mam rad srovnany ucty! ;-)

        • contumax napsal:

         weisbach

         Dáváš špatný příklad, já vím co mám dělat, vím to moc dobře co a jak…

         Sem to psát nebudu weisbachu, stejně mě mají dávno pod merkem…

         Stalo se to, že svět je vzhůru nohama a já se k tomu nebudu stavět nečinně…

         Beru to jako výzvu k boji…

         Stačí…???

        • weissbach napsal:

         V první řadě je třeba předcházet /nestalo se/, pokud k tomu dojde /je to tady/, pak v první řadě vyrazím z ruky zbraň a pak se postarám, aby to znovu nemohl udělat. To je pochopitelný a normální postup. Přirozená reakce.
         A teď si je třeba jen uvědomit, že „uprchlíci“, migrační vlna, invazní jednotky /80% mladých a zdravých chlapů/ je zbraň, kterou taťka Soroš namířil na nás a naše rodiny a domov. Tak s ním nebudu diskutovat a nebudu rešit jestli jsem si to zasloužil nebo ne, ale nedovolím mu, aby mě ohrožoval. Tak by se zachoval každý nenaprogramovaný jedinec kdekoli na světě.
         Takže v čem je problém?

        • proud napsal:

         „pak v první řadě vyrazím z ruky zbraň a pak se postarám, aby to znovu nemohl udělat.“…..ale jsi me dostal,normalne mi tecou slzy:-))))))))))))))))))))))))

        • proud napsal:

         Prst na kohoutku potrebuje tak cirka pul centimetrovej pohyb,max.! A ty vyrazis z ruky zbran,jsi lepsi nez pan Rambo:-))))))).To je pekny ve filmech,skutecnost je jina,to jsou ty hrbitovy plny hrdinu co koukaj na akcni filmy:-))).Leda bys byl mistr co uci mistry rekneme krav magy,nebo systemy,to bych ti pak dal za pravdu,ale jenom tobe jednomu,neradil bych to ale uz ostatnim :-)

        • weissbach napsal:

         proude
         Nepokoušejte… neděláme instruktáž sebeobrany, ale bavíme se o něčem jiném… ;-)

         Když tak píšete o tom kohoutku a akčních filmech, to je sice fakt, ale víte, že tyhle věci jsou otázkou tréningu a opakování pohybů až k automatizaci, kdy se nepřemýšlí, ale jedná. Proto jsem taky vybral Soroše. Nechci ho podceňovat, ale opravdu si myslíte, že má tak rychlý prst a automatické reakce?
         Krav maga jsem sice neučil, ale 20 let jsem praktikoval sich pan ha a chin na. Aktivní sebeobranu /denně i několik hodin/ určitě tak 30 let. Tak se smějte ;-)

    • proud napsal:

     Zlo se nevraci,zlo jen plodi zlo,a i to je jeste mozny rozdelit.I zlo muze bejt a bejva,maximalne potrebny,ale jen za urcitejch konkretnich okolnosti po dobu urcitou!Nejvetsim zlem je lenost,pohodli,falesna tolerance,bezohlednost,lhostejnost a utikani pred vlastni zodpovednosti bez napravy.

     • contumax napsal:

      proud

      To souhlasí, píšeš to správně, ale ještě existuje starý zlo, historický zlo a to tím myslím proude…

      • proud napsal:

       To je potreba k tomu napsat,jinak se v tom ztracime. Nekde uz jsem psal,ze urcitymu zlu muzes postavit zase jenom zlo,horsi zlo,nic jinyho nefunguje,takze jde vlastne ironicky o „dobry zlo“,ktery znicenim zla zanikne,na rozdil od onoho „spatnyho“ zla,ktery je permanentni a nevybira si.

       • proud napsal:

        Ovsem zlo je zlo a plodi zase zlo,takze bez duvodu tady nema co delat ani ono „dobry zlo“,protoze logicky nema duvod vzniknout.

   • contumax napsal:

    Josef

    Vždyť ano, můžeme si za to sami…

    Sedli jsme jim v 89 na lep, a pořád to lidem nemyslí, teď už chápu, že s námi zachází jako z dobytkem…

    My jsme jim to totiž dovolili, dobrovolně jsme si navlékli řetězy…

 3. Pepi napsal:

  A kdo jsou ty „primitivni narody“?Kdo a jak na to a podle ceho se kvalifikuje?Jsou treba cesi/slovaci „neprimitivni“jen proto ze jsou prizpusobivi(proc by nebyli?).
  Prizpusobivi hlavne tim ze se pridaji vzdycky na stranu silnejsiho?budto na stranu Hitlera,nebo SSSR,nebo EU,NATO,vzdycky se chteji pridat na stranu silnejsiho.Treba ted se nekterym zda Rusko jako ten silnejsi a ejhle,uz je pozde menit stanu.
  Je parazit „primitivni“,nebo „vyspely“?Nebo degenerovany?Nebo od kazdeho trochu?

  Nebo autor clanku-je vyspely,nebo degenerovany,nebo od kazdeho trochu?
  „Pomozme migrantum aby si udelali poradek u nich doma“ale to uz delame po desitky let,hazeme jim tam bomby zabijime a ted kvicime strachy protoze se nam to vraci nazpatek!!!Samozrejme ze se to peklo(valka)po zasluze rozsiri do Evropy.Jeste budete radi,Evropane jestli budete moci prchat po boku(arabskych)migrantu ale nevim jestli jeste bude kam!Pojem „lidsky tvor“uz davno znicen je.

  • weissbach napsal:

   „A kdo jsou ty „primitivni narody“?“

   Ty, které neprošly tavícím kotlem programování a kde je normální vědět, že bez práce nejsou koláče.
   To nevíte?

 4. Pepi napsal:

  „Bez prace nejsou kolace“to ale podle me primitivni neni,Weisbachu,ba naopak.

  • weissbach napsal:

   Ne, to je naopak naprosto primitivní. Primitivní je si myslet, že nám to někdo dá zadarmo, že se to dá obejít.. K takovému názoru může dospět jen neprimitivní národ, který už prošel školením jak s tím a oním „vydrbat“ a ti ze všech nejméně primitivní to ještě dokážou zabalit do kéců o humanismu a pokroku. Ve středověku vědělo každé dítě, že když na podzim, nebo na jaře nezasejou, nebudou v zimě jíst a umřou hlady. A to nebyla povinná školní docházka. Schválně se zeptejte dnes v neprimitivních zemích dětí ve třetí třídě odkud mají jídlo a kde na něj vezmou… Přirozená inteligence – v troskách. Míra robotizace – 1000%

 5. jogín napsal:

  Bohužel kvůli nefungování přírodního výběru k degeneraci dochází. A nejen k degeneraci fyzické- když dochází k zvýhodňování parazitů, ať na nejnižších nebo nejvyšších úrovních sociálního žebříčku, dochází k ubývání dědičností daného altruizmu a k nárůstu sobectví.

  • Paul Durham napsal:

   Samozřejmě, že degenerace je prvotně následek nefungujícího přírodního výběru. Pro upřesnění : mluvím o jednání, chování a způsobu existence – nikoliv o anatomii ( konec poznámky pro teology ).
   Dědičný altruismus je věcí především rodiny , čím dál od rodiny tím více degenerace altruismu do čistého parazitismu. Dualismus.
   Omezíte-li z altruistických pohnutek nebo záměrně přírodní výběr ve skupině, degeneráti se namnoží a převezmou „prapor evoluce“ – zkáza skupiny bez změny metodiky výběru je nevyhnutelná ( kladná zpětná vazba ).
   Tohle ale degenerátům nevysvětlíte, mají své paroupky a špidlíky, klausíky a havlíky. Kaněc filma.

   • Eschatolog napsal:

    Kladna zpetna vazba je: rodina ma maly prijem a mama s tatou si pujci na dovolenou, kterou splaci , v dusledku cehoz nema na najem, to vyresi socialka prispevkem na bydleeni. Tata s mamou voli tento politicky system, protoze jim umoznuje prezit, i kdyz nejsou k preziti kompetentni. System jim ovsem jejich nekompetentnost kompenzuje a tim do sebe akumuluje faktor nekompetentnosti preziti pro celou spolecnost davkaru komplexne.
    Zaporna zpetna vazba: muze byt bud prirodni nebo systemova.
    Prirodni: vsichni z rodiny zahynou, memy zhovadilosti a
    geny omezeneho pudu sebezachovy se dal nesiri do systemu.
    Systemova: tata s mamou jsou prohlaseni za nesvepravne, je jim omezena rozhodovaci volnost a stanovena systemova kontrola po dobu prevychovy k samoodpovednosti.

    3 zpusoby existence druhu – je vam nyni jasna budoucnost druhu.

 6. Spektátor Čumilovič Puk napsal:

  Já bych řekl, že hlavní naší degenerací je nadávat si, že jsme degenerovaní. Nejsme! Jsme korunou pozemské civilizace! Jen nyní máme špatné vedení, zrozené v lůnu tajných společností. Buďme na sebe opět hrdí, ale nespěme na vavřínech úspěchů naší civilizace, které byly bohužel doprovázeny i mnoha pomýlenými kroky! Ale ty chyby se snad ani udělat nedaly. Jiní nadělali chyby i horší. Nu a současný stav naší civilizace je výslednicí chyb v nedávné minulosti. To je celé a dá se to napravit! Ne a ne, Islámská civilizace nemá potenciál nás nahradit – už jen proto, že nejde o civilizaci skutečnou, ale anticivilizaci parazitující na těch skutečných civilizacích (křesťanská, budhistická, hinduistická, taoistická, konfucianistická, animistická-africká…)! Tamní muslimské kultury jsou evidentně zpátečnické a tmářské a ve své podstatě naprosto nemravné! Ano, asi máme horší mravy a morálku než naši předkové… Ale i ta vysoce převyšuje vše, co panuje ve světě Islámu! Ženit se s 9-ti letými děvčátky? Kamenovat ženy za nevěru? Džihád i násilím? Atd. Co to je za etiku? Sorry, to není etika či morálka, to je jen disciplína zaslepeně následovat nemravný chtivý hlas pouštního despotického beduína Mohameda! Když silný slušný člověk, křesťan, v souladu s naukou Ježíšovou, si nechá dát jednu facku od slabocha a hned nastaví druhou tvář, a fackující muslim jej do ní s chutí uhodí znovu, vůbec nechápající onen obrovský rozměr dobré vůle, a ještě si bude myslet, jaký je ten křesťan slaboch… – což je možné si myslet, že toto je v pořádku? Není! Jen ten silný křesťan nepochopil, že jeho protějšek je slabošský lump, který potřebuje naopak pořádně přes držku, protože tomu jedinému rozumí. Buďte si jisti, že jestli v budoucnu Islám zhltne celou planetu, naše pozemská civilizace skončí. Populační, ekologické, ekonomické potíže, + zaostalost i jiné potíže strhnou lidstvo do propasti. Ne lidstvo nevyhyne, ale bude živořit v pekle zničené planety ve věčných bojích, ve věčném útlaku a ve věčném strachu o holé bytí… IQ lidstva samozřejmě nakonec z důvodů neuspokojivého bytí spadne na hranici retardace…

  • weissbach napsal:

   S chutí bych Vám zatleskal, kdyby to bylo na nějakém veřejném vystoupení.
   Bez ironie.
   Jen pár poznámek:
   „Ne a ne, Islámská civilizace nemá potenciál nás nahradit – už jen proto, že nejde o civilizaci skutečnou, ale anticivilizaci parazitující na těch skutečných civilizacích (křesťanská, budhistická, hinduistická, taoistická, konfucianistická, animistická-africká…)!“

   Ten potenciál má-viz Byzantská říše. Malá Asie byla kvetoucí zahradou s důmyslným systémem zavlažování a fíkovými a olivovými sady, který tam vytvořili staří Řekové. Po dobytí Turky jen stín zašlé slávy, protože se o to nikdo nestaral, neobnovoval. Území bylo dobyto, vydrancováno a tím to končilo. Další expanzi Osmanské říše to sice vystačilo na dalších cca 200 let, ale to je tak vše. Takže vyspělejší kultura zanikne snadno. Totéž území dnešního Afgánistánu, kde v době budhismu existovaly parky a zahrady. Poslední památky odpálil Taliban někdy v půlce 90.let.
   Totéž se stane v Evropě pokud obyvatelé neprojeví odpor a nechají se vyhubit v následných občanských válkách, teroru a hladomorech.
   Ale tím závěrem jste to uvedl do reálu.

   • Spektátor Čumilovič Puk napsal:

    No „nahradili“ to tam… ale ne civilizací! Takže se o nahrazení nedá hovořit! Pro upřesnění. Když lék nahradíte jedem, nejde o nahrazení. Chybějící vitamíny ve výživě alkoholem nenahradíte.

    • Eschatolog napsal:

     Trvate-li na presnosti, zmente slovo „nahradit“ za slovo „zamenit“. Vysledna katastrofa zustane totozna.

 7. Jinský dnes nepřišel? napsal:

  že by školení?

 8. Jan Jinsky napsal:

  Tak, pokud je schopnost projevovat zlobu a nenávist, projevem rozumového člověka, tak tady je hodně rozumových člověků…

  A to, že je národ primitivní neznamená, že je zaostalý. A kde autor přišel na to, že imigranti jsou z primitivních národů je už úplnou záhadou. Sýrie, Irák, atd jsou primitivní národy? Nebo jsou to jen národy, které věří v jiného pánbíčka?

  • contumax napsal:

   Jj

   Sýrie a Irák jsou místa kde kdysi byl Eden…

   Že by pro to byli tací primitivové…

   • Jan Jinsky napsal:

    Jako obvykle je článek slátanina. Trochu pravdy, trochu demagogie a pořádný ranec špatně utajované nenávisti.

   • proud napsal:

    Ono se ukazuje,ze ten Eden byl krapet vic na sever,teda uplne,tam kde jsou polarni noci:-).Nicmene souhlasim s Jinskym v tom,ze primitivni nemusi zdaleka znamenat zaostalej narod.On je ten primitivismus dost takovej „relativni“ :-)

  • Spektátor Čumilovič Puk napsal:

   V tom případě jsou muslimové bez pochyb těmi nejrozumnějšími lidmi na světě!

 9. weissbach napsal:

  Pojďme rozvinout debatu pravda a dogma na jednoduchém a srozumitelném případu:

  Dogma:
  Švédsko – vzor moderní evropské země, kde nerozlišují pohlaví, nemají tam žádné nácky a xenofoby a všichni tam jsou šťastní.

  Pravda=realita:
  „Za posledních 40 let vzrostl počet násilných trestných činů o 300% a počet znásilnění o 1500%. V roce 2012 bylo Švédsko v počtu znásilnění na obyvatele třetí zemí na světě za jihoafrickými státy Lesotho a JAR (není zahrnuto do statistiky 60 zemí, které znásilnění neevidují). V roce 2010 bylo Švédsko šesté. V roce 2010 to bylo 63,5 znásilnění na 100 tisíc obyvatel, v roce 2014 to dělalo 69 případů na 100 tisíc obyvatel (meziroční nárůst o 11% oproti roku 2013). Pro srovnání – v ČR se pohybuje toto číslo okolo 5 případů/100 tisíc obyvatel. Švédsko patří někam do mezi nejhorší státy Afriky. “

  Dogma:
  Imigranti ze severní Afriky a Blízkého východu jsou přínosem a integrují se do společnosti
  Pravda=realita:
  „U 60 dívek na základní škole, ve městě Norrköping, bylo zjištěno provedení ženské obřízky, u 28 dívek toho nejextrémnějšího typu, kdy celé vnější pysky jsou odřezány, otvor zašitý, kromě malého otvoru pro močení. Toto zohavení se provádí na dívkách už v dětství… Odhady hovoří, že ve Švédsku je 38 000 obřezaných žen.“

 10. kurt napsal:

  Ne, ne a stokraty ne. To, že nelžu,že nabidnu pomocnou ruku, že se obětuji, abych zachránil svou rodinu že mně dělá morálního člověka. Pudy jsou především zvířecí věc, já jsem člověk. Ty slunickarske pseudohodnoty se skutečným lidstvim nemají nic společného, ale to co navrhuje autor taky ne

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!