PŮLMĚSÍČNÍ HROZBA – část 4.

350400_9_oRizika přijímání migrantů

Jistěže přijímání přistěhovalců a uprchlíků má svá rizika.

Hrozí, že se v důsledku velkého počtu přistěhovalců, málo schopných a ochotných se asimilovat, z Evropy a USA stanou rozštěpené společnosti, které budou tvořeny dvěma odlišnými a ponejvíce i oddělenými komunitami ze dvou odlišných civilizací. Evropa má značné obtíže s asimilací přistěhovalců, muslimové zjevně příliš nestojí o to se asimilovat, díky čemuž značný a dlouhodobý příliv imigrantů nejspíše povede ke vzniku zemí rozdělených na křesťanské a muslimské komunity. Tomu lze zabránit tehdy, budou-li evropské vlády i veřejnost připraveny nést náklady spojené s omezením imigrace.

K těmto výdajům by patřily jak přímé daně na zavedení proti-přistěhovaleckých opatření, tak náklady spo­lečenské, jež by vznikly znepřátelením stávajících přistěhovaleckých komu­nit, stejně jako potenciální dlouhodobé ekonomické náklady spojené s nedostatkem pracovní síly a nižším hospodářským růstem.

Mnozí uprchlíci mohou být pro Evropu sociálně nepřizpůsobiví a může se tak vytvořit stejný problém jako s cikánskou či romskou menšinou, a evropský sociální systém, již tak dost špatný, bude ještě více zatížen. Do Evropy se s touto migrační vlnou mohou přenést konflikty mezi jednotlivými skupinami, etniky či národnostmi těchto uprchlíků, které započaly již v jejich domovských krajinách. Možné prozření mnoha uprchlíků z ekonomické a sociální situace zde v Evropě, a zklamání z nenaplněných představ o možném ráji zde v Evropě u mnoha uprchlíků může vést k jejich nespokojenosti, různým protestům, atd., a je otázka, zda se tito uprchlíci posléze vrátí zpět do svých domovin, či zda budou migrovat dále někam jinam, anebo zda se vyrovnají se svým zklamáním a zdejší reálnou situací a zůstanou zde. Ovšem pokud uprchlíci svým pašerákům zaplatili dosti velké sumy a další migrace by pro ně byla zejména finančně těžko únosná, domnívám se, že s největší pravděpodobností by zde i přes svá zklamání zůstali. Též se může stát, že mladé imigranty, kteří často patří ke skupinám obyvatelstva, jež jsou dlouhodobou nezaměstnaností postiženy nejhůř, dožene frustrace opravdu až ke kriminalitě, přičemž menšina skončí v náručí muslimského extremismu, fanatického antisemitismu a terorismu. Každopádně si myslím, že každé z těchto nebezpečí může vést k různým násilnostem, vandalismu, krádežím a jiné trestné činnosti.

Na základě různých informací jsem přesvědčen, že u (zejména pravověrných) muslimů jde islámské náboženství s obchodem, politickou mocí a šířením, a to i silovým, víry ruku v ruce. Tedy dalším nebezpečím je jednoznačně islamizace Evropy, s rizikem zavedení islámských zákonů, jako je šaría, pokud by zde muslimové dosáhli opravdu velkého počtu a pokud by zde získali velký vliv a moc. (Díky duchovně-náboženské odlišnosti Islámu hrozí v Evropě, a již se tak v některých zemích, kupř. v Německu, děje, vytvoření paralelního soudního systému, jímž by se islámští uprchlíci řídili. Pak tedy vzniklé konflikty či jiné problémy by se v islámských komunitách neřešily za pomoci zákonů a soudního systému hostitelské země, ale v rámci islámské komunity. Kupř. ve Švédsku je 54 šaría zón, které stát nemá pod kontrolou. Snahy o zavedení zákona šaría jsou i ve Francii, Anglii, atd.) Negativní důsledky by byly pro evropské nemuslimské obyvatelstvo nejen na úrovni politické, kulturní, legislativní, bezpečnostní, a vůbec celospolečenské, ale také duchovní, neboť islám není pravé náboženství, na rozdíl od křesťanství. Proto je dobře, když se mnozí Evropané brání proti případné islamizaci poukazováním na křesťanské kořeny Evropy, ale toto samo o sobě naprosto nestačí, je předně potřeba se ke křesťanským kořenům a křesťanství jako takovému vrátit tím způsobem, že ho začneme upřímně a ze všech sil praktikovat ve svých reálných životech, abychom tak měli jako Evropané na své straně pravého Boha, který by nás chránil před nebezpečím islamizace. V této souvislosti si vzpomínám na jednoho postaršího velmi moudrého římskokatolického kněze, který již zhruba před 6-10-ti lety při Mši Svaté ve svém kázání varoval lidi v bezbožném českém národě, že když jim křesťanství, potažmo katolictví a církev nevoní, a nejsou ochotni činit pokání, přijmout Krista do svých srdci a obrátit se ke křesťanské víře, může se jim snadno stát, že časem budou nuceni se třikrát denně lámat v pase směrem k východu, aby vůbec přežili a mohli ve svém státě alespoň nějak relativně klidně žít a fungovat.

Jeden z argumentů proti přijímání přistěhovalců spočívá u vícero Evropanů v obavě, že přistěhovalci připraví původní domácí obyvatelstvo o zaměstnání. Skutečnost je však taková, že mnozí Evropané nejsou ochotni vykonávat tzv. podřadná zaměstnání nejen kvůli jejich nízkému finančnímu ohodnocení, ale také kvůli tomu, že by se cítili být v takovémto zaměstnání poníženi, což je důsledek nejen určitého egoismu či pýchy, ale také opět snahy uchovat si blahobyt a z něho pramenící určité ekonomické pohodlí. (Kupř. v jisté době v USA stávkovali Hispánci, díky čemuž se Američané dozvěděli, o co všechno přijdou, když Hispánci přestanou na chvíli pracovat). Je i paradoxní a svým způsobem absurdní, že by zajisté méně vzdělaný a méně kvalifikovaný přistěhovalec, navíc s neznalostí jazyka hostitelské země a s jinými kulturními a dalšími zvyky se stal na trhu práce pro domácí obyvatelstvo horkou konkurencí. Na druhou stranu Evropanovi, má-li děti, jde o jejich dobré a dostatečné vzdělání a budoucnost, aby tak v životě našli dobré uplatnění, díky čemuž bude při hledání zaměstnání muset dbát i na solidní finanční odměnu, kdežto přistěhovalci, i když mít nějaké děti budou, může jít předně jen o to, nějakým způsobem v hostitelské zemi přežít a uchytit se v ní, přičemž v této fázi se budoucností svojí nebo svých dětí pravděpodobně příliš zaobírat nebudou, a tím se tak stejně kvalifikovaným Evropanům mohou na trhu práce stát určitou konkurencí. Jistě se mohu mýlit, ale je třeba i možné, a nechci tím ani nikomu sahat do svědomí, že někteří zaměstnavatelé, přijmou do své firmy raději uprchlíky, budou-li mít potřebnou kvalifikaci, neboť vzhledem k jejich složité situaci a snaze se v hostitelské zemi jakkoliv uchytit, budou spíše ochotni pracovat za menší mzdu a nechat se sebou ze strany zaměstnavatele hůře jednat než Evropané.

Možným rizikem, na který různí lidé upozorňují, jsou nebezpečí v podobě různých nemocí, které sem do Evropy mohou uprchlíci zavléci. S tímto by si medicínsky vyspělá Evropa měla poradit, ovšem je otázka, zda se může stát, že mnoho evropských lidí se nemocemi dovlečenými uprchlíky nakazí, neboť proti nim nejsou a nebudou včas oočkováni, nehledě k tomu, že může být problémem, jak se již delší dobu na internetu upozorňuje, zdravotní bezpečnost příslušných očkovacích vakcín.

Může vyvstat problém, jaká budoucnost, či zda vůbec nějaká, čeká země, odkud proudí do Evropy velké množství lidí za prací, lepším živobytím či před nebezpečím. Země, které se stanou díky migraci značně vylidněné, zvláště přijdou-li o velké množství lidí v produktivním věku, budou těžko schopny vybudovat infrastrukturu a zlepšit svou hospodářskou, ekonomickou a sociální úroveň, což v extrémních důsledcích může vést ke kolapsu daných zemí, nebo k další migraci lidí z těchto zemí směrem na západ. Proto by bylo jistě lepší, správnější a rozumnější, kdyby se inkriminovaných zemích pomohlo v nich samotných, což by nepochybně bylo velmi nákladné, dlouhodobé, složité a komplikované, a vzhledem k situaci by stejně musel být předně neprodleně zlikvidován ISIL a další teroristické organizace, a dané státy by musely být politicky stabilizovány.

Většina uprchlíků (podle různých zdrojů 60-90%) jsou mladí, zejména velmi mladí muži. Je proto logická otázka, proč tito mladí muži ve svých zemích raději nezůstávají a nebojují proti agresorům, aby tak ochránili svoje rodiny a svoji zem? Odpověď může spočívat v tom, že většina z nich jsou ve skutečnosti uprchlíci ekonomičtí, tzn. neprchají před hrozbou smrti, ale prchají za sociálně a ekonomicky lepším životem. Jiná odpověď může znít, že migrují, aby zde v Evropě vybudovali zázemí pro své rodiny, které poté později přijdou za nimi, aby se zde také usadili. Domnívám se však, že tato taktika je spíše logická opět pro ekonomické uprchlíky, neboť jsou-li lidé vystaveni přímo nebo nepřímo hrozbě smrti, tak se přece každý rozumný člověk snaží zachránit předně svoji rodinu, tedy manželku a děti. Na internetu, a nejen tam, lze zaregistrovat vícero zpráv o tom, kolik si pašeráci účtují za jednoho uprchlíka, je to v rozmezí několika málo tisíc Euro až 10-15 tisíc Eur. V přepočtu na českou měnu je to v rozmezí zhruba 50.000 – 400.000Kč. Myslím si, že velká část obyvatel České republiky by si takto drahou migraci finančně dovolit nemohla. Kupř. jeden francouzský rybář pašoval migranty do Británie, a za jednoho chtěl až 300.000 (viz: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/385413-francouzsky-rybar-pasoval-migranty-do-britanie-za-jednoho-chtel-az-300-tisic.html). Pak se nabízí otázka, kde na to ti uprchlíci berou, pokud prchají za sociálně a ekonomicky lepším životem, tedy před bídou. Jedna možná, logická a velmi pravděpodobná odpověď zní, že celá rodina i s příbuznými dohromady složí své finance i různé cennosti, aby z nich zaplatila cestu do Evropy alespoň jednomu svému členovi, který se v Evropě pokusí usadit a vybudovat zázemí pro zbylé členy své rodiny, kteří by za nimi později přišli. Otázka pak je, kde by zbylí členové rodiny vzali tolik peněz na cestu za každého ze svých členů, když na cestu jednoho svého člena se museli všichni složit, a když je navíc nejisté, zda by jeden jejich člen, jež do Evropy migroval, mohl vydělat tolik peněz, aby z nich všem svým rodinným členům cestu zaplatil. Je tedy možné, že těmto jednotlivcům, kteří se složením financí celé rodiny mohli dostat do Evropy, jde spíše o to, se zde uchytit, slušně vydělávat, a část peněz dle svých možností zasílat své rodině do domovské země. Záleží však na případu od případu. Jistě je velmi šílená a vysoce nepravděpodobná varianta, že současná migrační vlna je řízena určitými zájmovými skupinami tím, že jednotlivé migranty financují a jejich cestu do Evropy jim platí. Chceme-li však zůstat u hypotézy, že takovéto spiklenecké skupiny, kterým s jakýchsi důvodů záleží na tom, aby se do Evropy dostalo co největší množství migrantů z Afriky a blízkého a středního východu, existují, a tvrdí to vícero různých zdrojů, můžeme předložit variantu, že tyto skupiny nějakým způsobem a mírou řídí, podporují, instruují a financují pašeráky a pašerácké gangy a za pomoci najatých lidí šíří propagandu o “ráji v Evropě“ a nebezpečí válečného konfliktu v různých koutech Afriky a blízkého a středního východu. Podle některých zdrojů jakási pochybná individua a pašeráci obcházejí různé oblasti blízkého a středního východu či Afriky a i klamně varují místní obyvatelé před blížícími se válečnými střety a vyzývají je k opuštění svých domovů, aby je tak přiměli k migraci až do Evropy. Je samozřejmě jisté a jasné, že mnozí jedinci a celé skupiny na migraci vydělávají nehorázné sumy.

Podle Písma Svatého máme povinnost přijímat přistěhovalce. Tedy je naprosto v pořádku, správné a potřebné, abychom přijímali uprchlíky, kteří to opravdu potřebují a pomáhali jim. To však jistě neznamená, že jsme povinni přijmout uprchlíky úplně všechny. Také v Písmu Svatém stojí, že všichni přistěhovalci mají ctít zákony a pravidla hostitelské země. A zde můžeme narazit na velké problémy. Příliv imigrantů často vede ke zvýšení kriminality, společenské disharmonii, vytváření přistěhovaleckých ghet, atd., imigranti často vyznávají jiné kulturní a náboženské hodnoty, mají jiné sociální cítění, mentalitu, atp., mnozí imigranti nejsou schopni ani ochotni se do společnosti hostitelské země integrovat. Neschopnost a neochota jejich integrace může být mimo jiné také částečně důsledkem společenského prosazování ze strany představitelů hostitelských zemí nerozumného liberalismu, multikulturalismu, tzv. lidských práv, tzv. tolerance, atd. Zde je tedy třeba ze strany hostitelských zemí naopak zavést rozumná důsledná zákonná a jiná opatření, aby imigranti byli více nuceni se integrovat a dodržovat zákony, atd., jinak nám v Evropě mohou nastat opravdu závažné celo-společenské problémy.

 

Zajímavé k prostudování:

Na internetu lze nalézt mnoho zajímavých článků, videí, atd., týkajících se současné uprchlické krize, zde proto uvádím alespoň některé webové odkazy, na které jsem narazil:

Německá maminka popisuje zkušenosti s imigranty:

https://www.youtube.com/watch?v=2bCrbcTKqYw

Sexuální agrese ve jménu Alláha: Organizované řádění imigrantů bylo koordinováno z jednoho centra. Více než 100 napadených žen a dívek. Ohavná tvář německých médií. Vidí peklo a křičí ráj!

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2169-sexualni-agrese-ve-jmenu-allaha-organizovane-radeni-imigrantu-bylo-koordinovano-z-jednoho-centra-vice-nez-100-napadenych-zen-a-divek-ohavna-tvar-nemeckych-medii-vidi-peklo-a-krici-raj.htm

Arab za pokřiku Allahu Akbar uřízl v Berlíně manželce hlavu:

https://www.youtube.com/watch?v=12L76vbR1iw

Pravá tvár prisťahovalcov v Nemecku:

https://www.youtube.com/watch?v=ot6IlqMueiM

05.10.2015 Spiegel TV Uprchlíci přenesli válku do Evropy:

https://www.youtube.com/watch?v=PJwQNIXfzZ0

Máte slovo s M Jílkovou — Uprchlíci – nebezpečí, nebo záchrana? 24.9.2015 [HD]:

https://www.youtube.com/watch?v=Ag3EXiy-SNw

POZRITE SI VIDEO, STOJÍ ZA TO!!! PREČO SA TOTO VŠETKO DEJE A TO RÝCHLYM TEMPOM!!!:

https://www.youtube.com/watch?v=yVGsx305j8w

Otevřenými branami: Nucená kolektivní sebevražda evropských národů:

https://www.youtube.com/watch?v=BUJIm6pgLBE

Otevřený dopis předsedovi vlády ČR:

http://www.nwoo.org/2015/11/29/otevreny-dopis-predsedovi-vlady-cr/

Ne, pane ministře! Z presidenta Zemana fašistu neuděláte!:

http://www.nwoo.org/2015/11/29/ne-pane-ministre-z-presidenta-zemana-fasistu-neudelate/

Chápání lží – historie útoků pod falešnou vlajkou, Charlie Hebdo a mediální válka:

http://www.nwoo.org/2015/11/30/chapani-lzi-historie-utoku-pod-falesnou-vlajkou-charlie-hebdo-a-medialni-valka/

Klaus v nové knize: Totální rozvrat, děsivá katastrofa, rozsáhlé utrpení. Současná migrační vlna je srovnatelná s invazemi barbarů. Budeme se bránit, nebo budeme zničeni:

http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/14662-klaus-v-nove-knize-totalni-rozvrat-desiva-katastrofa-rozsahle-utrpeni-soucasna-migracni-vlna-je-srovnatelna-s-invazemi-barbaru-budeme-se-branit-nebo-budeme-zniceni.aspx

„Vaše krev bude prolita!“ Muslim zaútočil v londýnském metru. Jednoho z cestujících podřízl (+ video):

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/14815–vase-krev-bude-prolita-muslim-zautocil-v-londynskem-metru-jednoho-z-cestujicich-podrizl-video-.aspx

Zastavme se a chvilku přemýšlejme: K čemu všechny ty hrůzy kolem nás? Kdo a proč je organizuje? Společnost spektáklu. Islám jako hororová show. Vývoz chaosu made in USA:

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2109-zastavme-se-a-chvilku-premyslejme-k-cemu-vsechny-ty-hruzy-kolem-nas-kdo-a-proc-je-organizuje-spolecnost-spektaklu-islam-jako-hororova-show-vyvoz-chaosu-made-in-usa.htm

Ježíš Kristus a islám Lukáš Lhoťan:

https://www.kosmas.cz/knihy/211786/jezis-kristus-a-islam/

Ortodoxní islám s právem šaría – tak vypadá život v turistickém ráji Maledivy:

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/389987-ortodoxni-islam-s-pravem-saria-tak-vypada-zivot-v-turistickem-raji-maledivy.html

Monitoring: Slovensko prijme kresťanov z Iraku, Zázrak v USA-video, Teror ako politika, Bašár Asad pre ČT, Vývoj situácie Rusko-Turecko-EÚ, Správy:

http://www.magnificat.sk/monitoring-slovensko-prijme-krestanov-z-iraku-zazrak-v-usa-video-teror-ako-politika-basar-asad-pre-ct-vyvoj-situacie-rusko-turecko-eu-spravy/

Terorizmus ako politická metóda:

http://www.orol.tv/videos/terorizmus-ako-politicka-metoda/

Německo šokovaly masové útoky na ženy na Silvestra. Stovka obětí:

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/390943-nemecko-sokovaly-masove-utoky-na-zeny-na-silvestra-stovka-obeti.html

Němečtí redaktoři zakazovali v televizních pořadech zmínky o migrantech:

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/391328-nemecti-redaktori-zakazovali-v-televiznich-poradech-zminky-o-migrantech.html

Silvestrovské útoky na ženy hlásí i další evropské země:

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/391286-silvestrovske-utoky-na-zeny-hlasi-i-dalsi-evropske-zeme.html

Bývalý diplomat o tom, proč byl odstraněn Kaddáfí a jak se do toho zapletli jeho bývalí spojenci z USA, Británie a Francie:

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Byvaly-diplomat-o-tom-proc-byl-odstranen-Kaddafi-a-jak-se-do-toho-zapletli-jeho-byvali-spojenci-z-USA-Britanie-a-Francie-345933

Fatální a děsivé. Obrovské problémy. Očekávat od migrantů přínos je absurdní. Ekonom předkládá čísla a fakta:

http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/14717-fatalni-a-desive-obrovske-problemy-ocekavat-od-migrantu-prinos-je-absurdni-ekonom-predklada-cisla-a-fakta.aspx

Muslimové ve Francii vysloví nezlomnou oddanost republikánské podstatě státu:

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/386692-muslimove-ve-francii-vyslovi-nezlomnou-oddanost-republikanske-podstate-statu.html

Aktualizované: Komentujeme, Slovenská vláda zavádza orwelovskú totalitu, Čudný “Paríž”, Ruské sankcie voči Turecku, KINO: Nepriateľ štátu:

http://www.magnificat.sk/aktualne-komentujeme-slovenska-vlada-zavadza-orwelovsku-totalitu-cudny-pariz-ruske-sankcie-voci-turecku/

Konvertovala k islámu a se synem odjela do Rakky. Čekalo ji peklo:

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/391463-konvertovala-k-islamu-a-se-synem-odjela-do-rakky-cekalo-ji-peklo.html

Na internetu lze také nalézt video, pocházející z Jugoslávie, kde si společně hrají asi tak 10-13-ti leté děti, mezi nimiž jsou mimo jiné muslimové a katolíci. Avšak v okamžiku, kdy muslimští chlapci zjistili, že mezi kamarády jsou katolíci – chlapec a dívka, začali jim poměrně agresivně a vážně vyhrožovat, že je podřežou……..

 

Předchozí části:

http://www.nwoo.org/2016/02/17/pulmesicni-hrozba-cast-3/

http://www.nwoo.org/2016/02/14/pulmesicni-hrozba-cast-2/

http://www.nwoo.org/2016/02/12/pulmesicni-hrozba-cast-1/
27 Komentářů k PŮLMĚSÍČNÍ HROZBA – část 4.

 1. Přestává veškerá sranda napsal:

  SA tvrdí že má nukleární zbraně a že je použije:
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/saudiarabia/11658338/The-Saudis-are-ready-to-go-nuclear.html
  Pokud je použijí mimo dosah S400 tak tohle nedopadne dobře.

  • Pepi napsal:

   Sranda 20.2(18.03)
   „SA tvrdi ze ma nuklearni zbrane a ze je pouzije“no a co?Izrael je ma rovnez a ani se s tim nevychlouba.Nuklearni zbrane jsou tady od toho aby byly pouzity,nikoliv pro srandu,ta uz prestala hodne davno.Rovnez SA neni jedina muslimska zeme ktera ma N.Z.,rovnez Pakistan a to dost dlouho(a Indie,byt nemuslimska).
   Ted natahujete moldanky,ale kde jste byli kdyz jeste byl cas na to proti tomu neco delat?
   Neni vlastne jedno kdo to spusti nebo chcete radeji chcipnout N.Z.z USA,Ruska,Anglie,SA,Pakistanu,S.Koreje,Izraele,nebo to vyjde zajedno?

  • Pepi napsal:

   AUTORE CLANKU! bezte s vasim odpornym zastrasovani k …..!
   Neohanejte se krestanstvim.
   Jsme vsichni na stejne lodi,budhiste,muslimove i krestane.
   Na lodi ktera se potapi a vy jenom manipulujete lidi proti sobe navzajem.
   Jste strasak(bubak!)a sirite strach,nenavist a beznadej misto reseni problemu.
   Lide mezi sebou musi mit kontakt/dialog jinak jsme na ceste do pekel uplne vsichni.
   Hanba vam!
   Slouzite nepratelum lidstva.Copak nevidite ze Zeme a vsechno zive tvorstvo potrebuje lasku nas vsech?

 2. Karel napsal:

  Nějak to tu blbne!
  Připadá mi to jako kdyby se dnes někdo snažil haknout nwoo.org.
  Dejte vědět jestli máte podobné problémy.

 3. Frantisek1 napsal:

  Pro autora: “ Písmo svaté vůbec nehovoří i problému uprchlíků ani o jejich přijímání“ Kdykoliv citujeme musíme uvádět odkazy na příslušnou pasáž a verš pokud možno podle citační normy.“

 4. Spektátor Čumilovič Puk napsal:

  Článek dobrý, ale idea, že když se Evropa nevrátí zpět k víře v Krista, tak se bude za trest klanět k Alláhu… je jen částečně pravdivá! To nestačí! Což všechny ty dnes země Islámu na Blízkém východě a severu Afriky nebyly původně křesťanské? Islámu podlehly, protože byly moc hodné… nebojovné…

  • Bogus Sobotka napsal:

   Spektátor Čumilovič Puk

   „Což všechny ty dnes země Islámu na Blízkém východě a severu Afriky nebyly původně křesťanské? Islámu podlehly, protože byly moc hodné… nebojovné…“

   Ty vole, ty se prober ty krestanskej kretene.
   Zadna zeme na Blizskem vychode a severu Afriky nikdy nebyla PUVODNE krestanska!!! Meli svoje bozstvo a viru kterou pak nahradilo krestanstvi a potom islam.
   To same v Evrope. Evropane nikdy nebyli puvodne krestane ci jakkykoliv jine sracky z Blizskeho vychodu.
   Evropane meli svoje bozstva a viru nez prislo to krestanstvi z Blizskeho vychodu.

   • Spektátor Čumilovič Puk napsal:

    A v čem je problém? Ono je rozdíl šířit víru útlakem a násilím, a šířit jí misijní evangelijní činností… Ve středomořských oblastech se křesťanství šířilo původně právě misijní činností NAVZDORY útlaku a zákazu ze strany říše Římské!!! Později muslimové ty oblasti dobyli na Byzantské říši a pak je postupně islamizovali z pozice vojenských vládních elit… Jinak po mě nechtějte, abych zde dopodrobna líčil celou náboženskou historii těch oblastí. Popisuji jen obecné rysy, jak se dá do diskusního příspěvku uvést. Jen doplním: Po dobytí BV a S.Afriky muslimy nastala éra trvající cca 1000 let, kdy muslimští piráti pod praporem víry terorizovali pobřeží jižní Evropy svými výboji, kdy jej plenili a unášeli lidi do otroctví… Severoafričtí muslimové dále pak pořádali výpady na jih přes Saharu, kde zabíjeli tamní černochy a brali ve velkém černé lidi do otroctví. Prý transporty přes Saharu a následné kastrace přežilo cca 20% lidí a tak je Islám prý vinen za nepřirozenou smrt za 14. století cca 140 miliónů Afričanů! To odpovídá průměru 100 tis. lidí za rok! Dost masakr. Prý i dnes muslimové celosvětově zabíjí kolem 100 tis. lidí za rok – zejména prý křesťanů…

 5. Pepi napsal:

  S.C.Puk
  ale jak je potom mozne ze v tech(drive krestanskych,hodnych) zemich ktere(zli)muslimove ovladli prezili krestane az do dnesni doby?Syrie je dobry priklad,Irak rovnez.Krestane zacinaji prchat z muslimskych zemi az dnes,diky agresi zapadu a rovnez agresi Izraele proti krestanskym palestincum.Zato ze Spanelska byli muslimove vyhnani do jednoho(vraceji se az v dnesni dobe).Neprekrucujte,Puku.

  • Jaris napsal:

   Jednoduche, jelikoz vlada nebyla muslimska. To same se stalo v Iraku, Libyi a nakonec i v Syrii. Dnes ten zbytek krestanu nema sanci prezit, jelikoz Allah je (ne)milosrdny. Tyto zeme rovnez nemely a nechtely centralni banku, a to se v dnesni dobe tezce tresta svrzenim takovehle nepoddajne vlady. Takze suma sumarum tihle banksteri financne podporuji primitivni muslimy, kteri se daji opit rohlikem, ze jim budou jednou litat peseni holubi do huby a pokud ne, tak se ocitnou po smrti v nebi v naruci spousty panen.

   • Pepi napsal:

    Sympaticka krestanska alternativa http://www.obec-krestanu.cz
    Bohuzel neobsahuje foto na rozdil og stejne alternativy v Nemecku,Skandinavii nebo v Australii,Brazilii atd.
    Budovy obce krestanu maji prijemnou,uklidnujici atmosferu(doporucuji shlednuti) a zajimavou teologii…

  • Justass napsal:

   Pepi souhlas. Spektátor v tom má hokej.

   • Justass napsal:

    doplnění – a Jaris koukám také. U ní mě to mrzí ovšem víc.

   • Spektátor Čumilovič Puk napsal:

    Váš příspěvek je ukázkou neznalosti… Tamní křesťané či židé si pod „tolerantní“ vládou muslimů směli ponechat svou víru. Ale museli se stát tzv. dhimmi, což zejména znamenalo, že museli platit zvláštní utlačovatelskou daň, jakési výpalné nazvané džizva… dále pak museli nosit zvláštní šaty a znaky, aby každý poznal, že jde o křesťany či židy. Podobnost s povinností nosit na šatech žlutou Davidovu hvězdu pro židy za nacismu je jistě čistě náhodná… Dhimmi pak nesměli nosit zbraně a učit se boji apod., což jim ale celkem vyhovovalo, neb to bylo v souladu s jejich vírou – a i to trpění pod muslimy. Existence křesťanů či židů v tamních oblastech jen dokazuje nebývalou výdrž ve víře těch lidí. Islamizace probíhala postupně spíše přes sňatky, kdy se křesťanská dcera zamilovala do muslima, a šla směrovat své pudy za tím novým samcem… Znám ženu muslimku z východu Evropy, která se vdala za křesťana z lásky, a rodina se s ní nebavila cca 20 let! Muslimka se za nemuslima provdat nesmí!!! Chápete?

 6. Pepi napsal:

  V Iraku,Lybii nebo v Syrii nebyla muslimska vlada?(pred Saddamem atd.?,tisice let)vladli tam tedy krestane prakticky az dodnes?Asad je krestan?A jeho predchudci po stoleti?
  Allah znamena Buh,je tak nazyvan rovnez i v arabskem prekladu Noveho Zakona,at se Vam to libi nebo ne,tecka.
  Primitivni muslimove jiste existuji,stejne tak primitivni krestane nebo spis „krestane“(chcete dukaz?co takhle jeden pohled do zrcadla? :-) )

  Muslimove se po smrti ocitnou v naruci spusty panen.V ci naruci se ocitnete Vy?A pujdete vubec do nebe :-( ???

  • Jaris napsal:

   Ne , Pepi. Byly tam sekularni vlady, ktere tolerovaly vsechna nabozenstvi.

   • Pepi napsal:

    Ty vlady nebyly sekularni od vzniku islamu.A ani ti sekularni vladcove nebyli ateiste,ale muslimove ruznych smeru,Asad,Kadafi,Hussein…Tariq Asis(Husseinuv Irak) byl krestan.
    Ke krestanstvi v podobe jak ho tady hlasate,se nehlasim.Beha mi z toho mraz po zadech.Hnus.Tolik pokrytecvi a opovrhovani tezko pohledas.Plivat kyanidove sliny na vsechny co s Vami nesouhlasi/nelibi se Vam,to jo.
    Chudak Jezis.
    Ty Vase pany kvuli kterym se smejete muslimum-treba je mozne vykladat i alegoricky/symbolicky?
    Cetla jste nekdy Stary Zakon?Doporucuji pro ty se silnym zazivanim.Priblizne v dobe kdy Budha hlasal soucit ke vsem zivym bytostem,Starozakoni chramy se podobaly jatkam,po oltarich tekla krev,skoro jako ve „svatynich“Azteku.
    „Zabijte vsechny,zeny,muze,starce,deti,dobytek,nikoho nesetrete.“Stary zakon je mozno chapat budto doslovne,nebo alegoricky/symbolicky.Jedine symbolicky vyklad Stareho Zakona dava nejaky smysl(az na male vyjimky jsou to knihy plne nenavisti a vrazdeni/mrzaceni za sebemensi prestupek)stejne tak jako je nutne chapat symbolicky Koran.Napr.Sufi-mysticky smer v Islamu si vyklada Koran alegoricky.
    Zidovstvi,Krestanstvi,a Islam maji stejny puvod,to nikdo nezpochybni,to jsou fakta.Rozdily jsou jen v teologickem porozumeni pojmu „buh“.No a problem je v tom ze kazde z techto nabozenstvi se povazuje za to nejlepsi a proto se budou mezi sebou rezat do posledni kapky krve pokud nekdo nedostane rozum.

    • Jaris napsal:

     Pepi, pokud vim, tak v tech zemich – Irak, Libye, Syrie, panoval poradek. Vsechna nabozenstvi byla tolerovana. Nebylo to idealni souziti, ale proti tomu, co se tam deje dnes se to neda srovnat.
     Co se tyce Stareho zakona, tak ten od Potopy pojednava o zidovske historii, ktera smeruruje k narozeni Mesiase Jezise Krista. Na tomto uzemi tam zily kultury stejne krute, ktere nejenom, ze byly posedle krvavymi valkami mezi sebou, ale take krvavymi lidskymi obetmi.Mezi ne take patri ono „slavne“ hazeni nemluvnat do ohne bohu molochovi aj.krutym bohum. Assyrane napriklad urezavali hlavy na pockani a veseli si je jako ozdoby do zahrad na stromy, jak muzeme dnes videt na ruznych reliefech. Tyto vsechny tzv. kultury Kananitu, Amoritu, Amalekitu, Girgasejcu atd., byly stejne krute, jak jsou popsani zide ve svych valkach proti nim. Tyto narody byly posedle sexualnimi orgiemi, prostituci, bestialitou, homosexualitou. Ve Starem Zakone byl za to u zidu trest smrti. Hadat se, kdo z tech vsech perverznich narodu je lepsi nema smysl, protoze takove bylo vseobecne deni na tomto uzemi dnesniho BV. Podle Stareho Zakona chtel Buh vycistit toto uzemi od techto nezadoucich narodu. Je to historie tehdejsi spolecnosti, ktera je pravdive napsana at uz se nam to libi nebo ne. Budhismus je mladsi od SZ a jde spise o mythologii nez o skutecne historicke osoby. Neco o nem vim a zrovna tento tyden jsem cetla clanek, ze mnisi byli vuci obyvatelstvu dominantni a velice kruti.

 7. Justass napsal:

  Františku – nicméně, to je dost hrubá a primitivní agitka.
  Poptávka ti neříká nic? To že vykonavateli byli většinou sami Afričané jen podtrhuje proradnost a licoměrnost Bílého muže ve stylu rozděl a panuj – řek bych.

  • Pepi napsal:

   Pohorsujeme se nad cernochy kteri se vzajemne prodavali do otroctvi.
   No a co treba cesi kteri udavali sve krajany na gestapu?Kde je rozdil?Nebo nemci uzivajici rusy,polaky ci cechy jako otroky?Chorvati kteri rezali srbum hlavy pilkou nebo je stahovali zaziva z kuze?
   Jak se na to divaji Africane?Vidi nejaky rozdil mezi cechem a nemcem?Chapou to lepe nez mi genocidu mezi Hutu a Tutsi ve Rwande?

 8. Ikema Monika napsal:

  Karel: Já se také nemohla včera dostat na nwoo trvalo to přes dvě hodiny zde bylo kolem 24.00 žiji v Japonskuv Česku asi 16 .00 odpoledne ! Takže jsem to vzdala !

 9. soudce napsal:

  Pepi

  Taky si toho všímám. Šíření strachu a pesimismu . …Jedna zpráva ze včerejška „každý třetí Čech má psychické potíže“.

  Náboženství , které může všem pomoci, je zesměšňováno ! …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!