PŮLMĚSÍČNÍ HROZBA – část 5.

350400_9_oKorán

Tvrdí se, že islám je od svého vzniku náboženstvím meče a že oslavuje vojenské ctnosti. Islám se zrodil mezi válčícími beduínskými kmeny, tento původ v násilí je vtisknut do jeho základů a sám Muha­mmad bývá připomínán jako statečný bojovník a obratný vojevůdce. Dále se říká, že učení islámu předepisuje válku proti nevěřícím, a když počáteč­ní islámská expanze postupně ochabovala, islámské skupiny zcela v rozpo­ru se svým náboženským učením začaly válčit navzájem mezi sebou.

Korán je svatá kniha islámu, která podle muslimů obsahuje doslovné zjevení proroku Muhammadovi. Muslimové věří, že súry Koránu mu diktoval sám anděl Gabriel, a že Korán je jediným nepozměněným Slovem Božím. A právě k ještě hlubšímu pochopení islámské víry by bylo jistě vhodné si tento Korán prostudovat. V této kapitole si, s kratšími osobními laickými komentáři psanými v závorkách, tedy dovoluji uvést alespoň několik výroků z této náboženské knihy, na kterých je, domnívám se, celkem dobře vidět, že islámská víra je mnohdy v rozporu nejen s křesťanstvím ale i se zdravým morálním uvažováním.

Súra 2-25: Oznam radostnou zvěst těm, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, že pro ně jsou připraveny zahrady, pod nimiž řeky tekou. A kdykoliv se jim za odměnu dostane z nich ovoce, tu řeknou: “Toto je jako to, co nám již dříve bylo uštědřeno“, avšak dostalo se jim jen něco podobného. A budou tam mít manželky čisté – a budou tam nesmrtelní. (Podle křesťanství, resp. slov Ježíše Krista, se lidé v nebi ani nežení ani nevdávají, ale budou žít jako andělé, viz Mt22,30).

Súra 2-106: Kdykoliv zrušíme verš nějaký či dáme ti naň zapomenout, přineseme jiný, lepší anebo podobný. Což nevíš, že Bůh je všech věcí mocen? (Zde lze namítnout, že Boží pravdy jsou neměnné.)

Súra 2-111: Říkají: “Nevejde do ráje nikdo kromě toho, kdo je židem či křesťanem!“ Takové je jen přání jejich; ty však rci: “Přineste mi důkazy své, jste-li pravdomluvní!“ (Je ovšem pravdou, že do nebe přijde jen ten, kdo vyzná Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, a bude se ze všech sil snažit žít podle Jeho učení a přikázání.)

Súra 2-120: Nebudou s tebou spokojeni ani židé, ani křesťané, pokud nebudeš následovat náboženství jejich. Rci: “Vedení Boží je jediné správné vedení!“ Budeš-li však následovat učení jejich scestná poté, co dostalo se ti vědění, nenalezneš pak proti Bohu ani ochránce, ani pomocníka žádného. (Pravé křesťanství není scestné, neboť je založeno na zjevených Božích pravdách, které zvěstoval sám Boží Syn.)

Súra 2-135: Říkají: “Buďte židy, nebo křesťany, a tehdy budete správnou cestou vedeni!“ Odpověz: “Nikoliv! Následujte náboženství Abrahama, jenž hanífem byl a mezi modloslužebníky nepatřil!“ (Haníf je arabský termín, který označuje nežidovského a nekřesťanského arabského vyznavače monoteismu v předislámské Arábii. U Židů a křesťanů se nejedná o modloslužebnictví. Starozákonní Židé, stejně jako Abrahám, vyznávali jediného pravého Boha – Hospodina, přičemž křesťanský Bůh a Hospodin je jeden a tentýž Bůh. Avšak jedině pravé křesťanství vyvěrající z biblického Nového Zákona je jedinou správnou cestou vedoucí ke spáse.)

Súra 2-136: Rcete: “Uvěřili jsme v Boha a v to, co seslal nám, i v to, co seslal Abrahamovi, Ismaelovi, Izákovi, Jakubovi a kmenům, i v to, co bylo dáno Mojžíšovi, Ježíšovi, a v to, co bylo dáno prorokům od Pána jejich. My nečiníme rozdíl mezi nimi a do vůle Pána svého jsme odevzdáni!“ (Je závažným omylem a bludem domnívat se, že mezi výše zmíněnými osobnostmi není rozdíl, neboť Ježíš nebyl a není jen obyčejným lidským prorokem, ale je jednorozeným Božím Synem, bohočlověkem a Spasitelem světa, povýšený tedy nade všechny proroky, krále, mudrce, kněze, duchovní a náboženské učitele a vůdce, atd., Jehož příchod byl v biblickém Starém Zákoně mnohokrát různými způsoby předpovídán. Jelikož je vyznání, že Ježíš Kristus je jednorozený Boží Syn a Spasitel světa, jedním ze základních kamenů křesťanské víry, je křesťanství neslučitelné s islámem a jsou si ve vzájemném zásadním rozporu.)

Súra 2-178: Vám, kteří věříte, jest předepsán zákon krevní msty za zabití: muž svobodný za muže svobodného, otrok za otroka, žena za ženu. A bude-li komu sleveno něco bratrem jeho, pak nechť následován je zvyk uznaný a budiž zaplacení přijato s dobrou vůlí. A toto je ulehčení a milost od Pána vašeho; kdo pak přestoupí toto nařízení, tomu dostane se trestu bolestného. (Spravedlnost oko za oko, zub za zub, byla záležitostí starozákonního Izraele kvůli tvrdosti jejich šíje. Hospodin ovšem jasně říká, abychom se nemstili, neboť pomsta bude Jeho. Ježíš také říká: Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko, zub za zub’. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou – Mt5,38-39. Ježíš nás dále vyzývá, abychom ze srdce odpustili všem, kteří nám jakkoliv ublížili, abychom tak sami došli odpuštění svých hříchů ze strany Boha.)

Súra 2-190: A bojujte na stezce Boží proti těm, kdož bojují proti vám, avšak nečiňte bezpráví, neboť Bůh nemiluje ty, kdož se bezpráví dopouštějí. Súra 2-191: Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je – taková je odměna nevěřících! Súra 2-193: A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádění od víry a dokud nebude všechno náboženství patřit Bohu. Jestliže však přestanou, pak skončete nepřátelství, ale ne proti nespravedlivým. (Jedná se zde spíše o sebeobranu, až na poslední výrok, ale také možná o džihád. Bůh však v Bibli přikazuje – “Nezabiješ“. Ježíš dal svým apoštolům příkaz, aby šli ke všem národům, a získávali Mu učedníky. V křesťanství je však nepřípustné, zjevně oproti Islámu, aby bylo šířeno násilně, pokud k tomu někdy v historii došlo, bylo to samozřejmě špatně a v nesouladu s Ježíšovým učením.)

S2-194: Měsíc posvátný proti měsíci posvátnému; i věci posvátné podléhají zákonu krevní msty! Kdokoliv proti vám vystoupí nepřátelsky, pak i vy proti němu tak vystupte, podobně jako on vystupoval proti vám. A bojte se Boha a vězte, že Bůh stojí na straně bohabojných. (Ježíš však říká: Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. – L6,27-28)

Súra 2-229: Rozvod je možný dvakrát, potom lze podržet manželku podle správné zvyklosti nebo ji propustit v dobré vůli. Není vám dovoleno vzít nic z toho, co jste jí dali, leda že oba se obáváte, že nedodržíte omezení Bohem daná. Jestliže se obáváte, že nedodržíte omezení Bohem daná, tedy nebude pro žádného z obou vás hříchem, jestliže žena se vykoupí. Toto jsou omezení Bohem daná, nepřekračujte je! Ti, kdož překračují Boží omezení, ti jsou nespravedliví! Súra 2-230: Jestliže zapudí muž ženu svou, není mu potom dovolena dříve, než byla vdána za jiného muže. A když tento se s ní rozvede, není pro žádného z obou hříchem, jestliže se k sobě vrátí, domnívají-li se, že budou dodržovat omezení Bohem daná. A toto jsou omezení Boží a On je činí jasnými pro lid vědoucí. Súra 2-232: Když se rozvedete se svými ženami a přijde lhůta jejich, nebraňte jim vstoupit v manželství s jejich novými manžely, jestliže se dohodli podle zvyklosti. A to je napomenutí tomu z vás, kdo v Boha i v den soudný uvěřil; a toto je pro vás jednání nejctnostnější a nejčistší. Bůh ví, avšak vy nevíte. Súra 4-20: A jestliže chcete vyměnit jednu manželku za jinou a dali jste jedné z nich qintár, pak od ní neberte při rozvodu nic. Což snad byste to chtěli vzít, dopouštějíce se tak nečestnosti a hříchu zjevného? S4-130: Jestliže se oba manželé rozvedou, Bůh je oba obohatí ze Své hojnosti a Bůh je pln hojnosti, moudrý. (Toto je zcela v rozporu s křesťanstvím, neboť Ježíš říká: Mt 19,4 Odpověděl jim: „Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je’?_ Mt 19,5 A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo’;_ Mt 19,6 takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“_ Mt 19,7 Namítnou mu: „Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek?“_ Mt 19,8 Odpoví jim: „Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo._ Mt 19,9 Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží.“_  Tedy manželství uzavřené před Bohem je nerozlučitelné!)

Súra 3-19: Náboženstvím jediným u Boha jest věru islám. Ti, jimž dáno bylo Písmo, se dostali do sporu teprve tehdy, když přišlo k nim vědění, následkem vzájemné řevnivosti. A kdo nevěří ve znamení Boží, zjistí, že Bůh věru je rychlý v účtování. (Jediným pravým náboženstvím je pravé křesťanství, vycházející z Nového Zákona. Ježíš svou smrtí na kříži ustanovil novou věčnou smlouvu mezi Bohem a lidmi. Viz – L 22,20 A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“)

Súra 3-32: Rci: „Poslouchejte Boha a posla Jeho! Jestliže se obrátíte zády. . . Bůh věru nemá rád nevěřící.“ (Zde by bylo vhodné uvést, že Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníky).

Súra 4-3: Bojíte-li se, že nebudete spravedliví k sirotkům. . . berte si za manželky ženy takové, které jsou vám příjemné, dvě, tři a čtyři; avšak bojíte-li se, že nebudete spravedliví, tedy si vezměte jen jednu nebo ty, jimiž vládnou pravice vaše. A tak se nejlépe vyhnete odchýlení. (Polygamie je nepřípustné nejen v křesťanství ale i v Evropě.)

Súra 4-18: Však odpuštění nebude dáno těm, kdož dopouštějí se špatností a teprve ve chvíli, když smrt se pro některého z nich dostaví, zvolají: „a já nyní se kaji!“ (Církev učí, že i kdyby se člověk v posledním okamžiku svého života kál a vyznal Ježíše Krista, bude zachráněn.)

Súra 4-34: Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký. (Bytí žen z jakéhokoliv důvodu je samozřejmě zcela v rozporu s křesťanstvím a zdravou morálkou.)

Súra 4-71: Vy, kteří věříte! Buďte ostražití a vrhejte se do boje po oddílech anebo se vrhejte hromadně! Súra 4-74: Nechť tedy bojují na stezce Boží ti, kdož kupují za život pozemský život budoucí! A těm, kdož bojují na stezce Boží a budou zabiti či zvítězí, těm dáme odměnu nesmírnou. Súra 4-89: A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky. Súra 4-91: A najdete i jiné pokrytce, kteří chtějí získat důvěru vaši i důvěru svého lidu. Kdykoliv se pokusí vás svést k odpadnutí, budou v tom odraženi. A jestliže se nebudou držet stranou od vás a nevzdají se vám na milost a nesloží své ruce, tedy je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A nad těmito vám dáváme pravomoc zřetelnou. Súra 4-95: Nejsou si rovni ti věřící, kteří zůstali sedět doma – kromě těch, kdož jsou neschopní, s těmi, kdož usilovně bojují na stezce Boží majetkem svým i osobami svými. Bůh povýšil ty, kdož usilovně bojují majetkem svým i osobami svými, o stupeň výše než ty, kdož zůstali sedět doma. Všem Bůh přislíbil odměnu překrásnou, avšak vyznamenal ty, kdož usilovně bojují, nad těmi, kdož sedí doma, udělením Své odměny nesmírné. Súra 4-104: Neochabujte v pronásledování těchto lidí! A jestliže vy strádáte, strádají i oni, a stejně jako vy strádáte, avšak vy doufáte od Boha v to, v co oni nemohou doufat. A Bůh je vševědoucí, moudrý. Súra 8-65: Proroku, povzbuzuj věřící k boji! Bude-li mezi vámi dvacet vytrvalých mužů, porazí dvě stě, bude-li jich mezi vámi sto, porazí tisíc nevěřících, neboť to jsou lidé nechápaví. Súra 9-5: A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný. Súra 9-38: Vy, kteří věříte! Co je s vámi, že když je vám řečeno: „Vytáhněte do boje na cestě Boží!“, jste jako přikováni k zemi? Což se vám líbí více život na tomto než na onom světě? Vždyť užívání života pozemského je nepatrné oproti užívání v životě budoucím! Súra 9-39: Jestliže nevytáhnete do boje, Bůh vás potrestá trestem bolestným, vystřídá vás národem jiným a nebudete Mu moci v ničem uškodit, neboť Bůh je věru mocný nad každou věcí. (Zde se zjevně naplno projevuje násilná agresivní povaha Islámu jako takového, což je samozřejmě v příkrém rozporu nejen s křesťanstvím ale i se zdravou morálkou.)

Súra 4-148: Bůh nemiluje rozšiřování zlých řečí,leda u toho, jemuž bylo ukřivděno. A Bůh věru je slyšící, vševědoucí. (Zcela v rozporu s křesťanstvím, Bůh nemiluje jakékoliv rozšiřování zlých řečí, ať se tomu děje z jakéhokoliv důvodu. – Kdekdo by se mohl cítit ukřivděný, a pak šířit zlé pomluvy a nactiutrhání.)

Súra 4-171: Vlastníci Písma! Nepřehánějte v náboženství svém a mluvte o Bohu jedině pravdu! Vskutku Mesiáš Ježíš, syn Mariin, je pouze poslem Božím a slovem Jeho, které vložil do Marie, a duchem z Něho vycházejícím. A věřte v Boha a posly Jeho a neříkejte: „Trojice!“ Přestaňte, a bude to tak pro vás lepší. Bůh vskutku je jediným Bohem, On povznesen je nad to, aby měl dítě, vždyť náleží Mu vše, co na nebesích je i na zemi; a Bůh dostatečným je ochráncem. Súra 5-17: Věru jsou nevěřící ti, kdož říkají: „Zajisté je Bohem Mesiáš, syn Mariin!“ Odpověz: „Kdo má u Boha takovou moc, aby Mu mohl zabránit, kdyby se mu zachtělo zahubit Mesiáše, syna Mariina, a matku jeho a vůbec všechny, kdož jsou na zemi?“ Bohu náleží království na nebesích i na zemi i vše, co je mezi nimi; On tvoří, co chce, a On nade všemi věcmi je mocný. Súra 5-72: A věru jsou nevěřící ti, kdož říkají: „Mesiáš, syn Mariin, je Bůh!“ A pravil Mesiáš:“Dítka Izraele, uctívejte Boha, Pána mého i Pána vašeho! Kdo bude přidružovat k Bohu, tomu Bůh zakáže vstup do ráje a bude mu příbytkem oheň pekelný; a nespravedliví nebudou mít pomocníky.“ Súra 5-73: A jsou věru nevěřící ti, kdo prohlašují: „Bůh je třetí z trojice“ – zatímco není božstva kromě Boha jediného. A nepřestanou-li s tím, co říkají, věru se dotkne těch, kdož z nich jsou nevěřící, trest bolestný! Súra 5-75: Mesiáš, syn Mariin, není leč posel, před nímž byli již poslové jiní. A matka jeho byla pravdomluvná – a oba se živili pokrmy. Pohleď, jak jim objasňujeme znamení,a pohleď, do jakých lží se dostali! Súra 9-30: A říkají židé: „´Uzajr je syn Boží!“ a říkají křesťané: „Mesiáš je syn Boží!“ A taková je řeč, již ústy svými pronášejí, a napodobují tak řeč oněch, kdož před nimi byli nevěřící. Nechť Bůh proti nim bojuje! Do jaké lži to upadli! Súra 9-31: A vzali si učence své a mnichy své za pány vedle Boha a stejně tak i Mesiáše, syna Mariina, ačkoliv jim bylo přikázáno uctívat toliko Boha jediného. A není božstva kromě Něho, jenž slávou Svou povznesen je nad ty, kdož jsou k Němu přidružováni! (Všechny tyto súry jsou zcela v rozporu s křesťanstvím a Písmem Svatým – Biblí. Mezi základní Boží pravdy patří, že Bůh je jediný, ovšem ve třech Osobách – Otec + Syn + Duch Svatý, přičemž Synem je Ježíš Kristus, který byl a je více než poslem Božím, ale vtěleným Božím Slovem, naším Pánem a Spasitelem světa. Tedy v tomto ohledu je křesťanství a islám zcela v rozporu, Boží Trojici, nebo-li trojjediného Boha, islám neuznává, pak by někdo mohl i položit otázku, nakolik jsou si křesťanský Bůh a islámský Alláh totožní, a kdo vlastně ten islámský Alláh je?)

Súra 5-116: A hle, pravil Bůh: „Ježíši, synu Mariin, zdaž jsi to byl ty, kdo řekl lidem ,Vezměte si mne a matku mou jako dvě božstva vedle Boha’?“ I odpověděl: „Sláva Tobě! Nebylo na mne, abych říkal něco, k čemu jsem neměl právo! Kdybych to byl býval řekl, byl bys to dobře věděl, neboť Ty znáš, co je v duši mé, zatímco já neznám, co je v Tvé duši, vždyť Ty jediný znáš nepoznatelné. Súra 6-101: Tvůrce nebes a země jak by mohl mít děti, když nemá družku žádnou a Sám stvořil všechny věci a o všem je vševědoucí. (Ježíš samozřejmě nikdy neprohlásil, aby si lidé vzali Jeho a Jeho Matku jako dvě božstva. Ježíš je jednorozeným Božím Synem, zrozeným, ne stvořeným, a Bůh vyvolil Pannu Marii, aby z Ducha Svatého počala a porodila jednorozeného Syna Božího a dala Mu jméno Ježíš. Tedy Ježíš je od početí v lůně Panny Marie také Bohočlověkem, tedy plně Bohem a plně člověkem, neboť má Božskou podstatu a narodil z Boha Ducha Svatého a člověka Panny Marie, která též zasluhuje, ne však božskou, úctu.)

Súra 9-29: Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi. (Zde je důkaz o placení poplatků tzv. nevěřících muslimům, které se děje v různých koutech muslimského světa, je to samozřejmě nekřesťanské a nemorální.)

Súra 9-123: Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!

V Koránu by se zajisté dalo najít mnohem více pochybných výroků. Výše byly uvedeny jen některé, na nichž je celkem jasně vidět, že jsou nejenom v rozporu s křesťanstvím, ale také v rozporu s evropskou kulturou, tradicemi, legislativou ale i mentalitou, atd. Mezi křesťany je vícero věřících, kteří se domnívají či jsou přesvědčeni, že islám je původem ďáblovo náboženství!

Podle některých názorů Korán a jiná vyznání muslimské víry obsahují jen málo zákazů násilí a pojem nenásilí v muslimské doktríně i praxi chybí úplně, dále porušení slibu vyznavače islámu daného křesťanovi či nevěřícímu není prohřeškem proti Koránu.

Ještě bych zde uvedl postoje a názory Phdr. Lydie Stočesové: ,,Poté, co jsem se seznámila se závěry vědeckých zkoumání povahy islámu od počátku jeho vzniku až po současnost, založených jen a jen na faktech, v přednášce dr. Billa Warnera – Why Are People Afraid (Brno), nezbylo mi než se oprostit od všech možných aktuálních výkladů a pojetí slova islám a jeho umírněnost, pravověrnost, mírumilovnost, role náboženství atd. v protipólu k islamismu jakožto uměle vytvořené militantní odnože, které ve světle faktů neobstojí, ostatně přesvědčete se sám. Bylo učiněno všechno pro to, abychom zapomněli na pravou povahu islámu vzhledem k jeho rozpínavosti i na historickou zkušenost Evropy, tisk zaplavují nejrůznější eufemismy, zlehčování, překrucování, zamlčování, redukování, odvádění pozornosti. Jak bylo dr. Warnerem zdokladováno, v průběhu čtrnácti století bylo svedeno 548 bitev s vojsky islámu, kdy byly zmasakrovány či posléze zotročeny miliony Evropanů a nejen jich, kdy byla systematicky ničena evropská křesťanská kultura a civilizace spočívající na antických základech, toho islámu, jehož pravá podstata je podle dr. Warnera politicko-vojenská, do jaké se transformoval při přechodu od pouhého náboženství na charakter ideologické doktríny s politickými ambicemi po přemístění Muhammada z Mekky do Medíny, tzn. že se vše odehrálo ještě za života Muhammada, zakladatele islámu.“ (viz – http://protiproud.parlamentnilisty.cz/nazory-ctenaru/228-548-bitev-s-vojsky-islamu.htm).

 

Mé resumé

Muammar Kaddáfí varoval západní země před opravdovým džihádem (viz – http://www.czechfreepress.cz/emil-kalabus/kaddafi-varoval-zapadni-zeme-pred-opravdovym-dzihadem.html, podle S. P. Huntingtona a dalších zdrojů M. Kaddáfí pravidelně vyhrožoval Evropě svatou válkou), a také prohlašoval, že v Islámu jsou znamení, podle nichž Muslimové dobudou Evropu beze zbraně a to jen dělohami svých žen.

Osobně se domnívám, ale mohu se pochopitelně zcela mýlit, že nevýhody v přijímání uprchlíků by mohly převažovat nad výhodami. Myslím si, že nelze tak zcela srovnávat přijímání uprchlíků do Evropy v současnosti se situací, kdy kupř. Německo v 60. letech přijímalo Turky, neboť dnes je situace jiná, mimo jiné, v tom, že v současnosti jsou silně rozvráceny státy a destabilizovány či svrženy režimy ve více oblastech blízkého a středního východu a Afriky, což vedlo a vede k dramatickému vybujení islámského terorismu, teroristických skupin a jejich aktivit, a také ke vzniku teroristického islámského státu ISIL. Tudíž, díky těmto skutečnostem, je podle mého názoru mnohem větší pravděpodobnost, že se k nám do Evropy v uprchlických vlnách dostanou islámští radikálové a teroristé. Tuším, že tato současná uprchlická vlna může sloužit jako trojský kůň pro tyto radikály a teroristy z blízkého a středního východu a Afriky. Zaregistroval jsem kdesi na internetu informaci, že i samotný libyjský vůdce Muammar Kaddáfí varoval Evropu před destabilizací Libye, neboť tím může Evropa ohrozit své jižní hranice vlnou uprchlíků, kteří mohou Evropu zaplavit a posléze se i za rozvrat v Libyi na Evropanech mstít.

Evropa je v současnosti dosti duchovně, morálně, eticky i politicky zdevastovaná, zdegerenovaná. Tedy spíše si myslím, že uprchlíci, tedy zejména muslimští, přicházejí také jako možný Boží trest na Evropu za její četné a dlouhodobé hříchy. Tedy i kdyby, třeba jen v některých částech Evropy, došlo díky uprchlíkům opravdu k nějakému ekonomickému růstu, tak se obávám, že tomu tak bude za nějakou pro původní evropské občany hroznou cenu.

Bylo by opravdu hrozné a tragické, kdyby Evropa po mnoha staletích celkem úspěšné obrany před Islámem zejména díky křesťanství Islámu podlehla zvláště díky odkřesťanštění a duchovnímu, morálnímu, společenskému, demografickému a politickému úpadku, a “dojela“ tak na ten tzv. liberalismus, tzv. demokratismus, tzv. humanismus a bláznivý multikulturalismus.

Nechci vytvářet nějaké černé vize, ale domnívám se, že Evropa se ohledně možného konce míru a své existence, jak ji známe dodnes, nachází v čase za minutu dvanáct, avšak chtěl bych upozornit, abychom se nedovolávaly nápravy a pomoci až tak předně ze strany západních politických představitelů, neboť politici, pokud nemají, a takových asi bude většina, opravdu pravé poznání Božích pravd, se budou snažit mezi-civilizační, mezi-kulturní, mezi-náboženské ať už regionální nebo globální problémy řešit pomocí různých prapodivných multikulturalistických ideově pochybných univerzalistických řešení, prazvláštních legislativních opatření a tupých megalomanských zglajchšaltování (typu EU, společných kvót na přerozdělování uprchlíků v EU, atd.), jež mohou v konečném důsledku přivodit mnoho různých společenských problémů s možnými nemalými negativními duchovními a morálními následky, kterými bude trpět předně původní evropské obyvatelstvo.

 

Závěrem

Domnívám se, z globálního nadčasového duchovního nadhledu, že vše, co se v dějinách lidstva stalo, dělo a děje (navíc s přihlédnutím k okolnostem, souvislostem, atd. u jednotlivých dějinných událostí), není až tak nespravedlivé, nelogické a lidsky vzato nepochopitelné. A jistě lze v dějinách lidstva i vypozorovat mnoho různých časově kratších i delších, rozsahem větších i menších řetězců vzájemných křivd-odplat-křivd-odplat-……mezi jednotlivými civilizacemi, státy, národy, etniky nebo skupinami států, národů, etnik, kterým nelze zamezit nijak jinak, než pod vládou Kristovou vzájemným odpuštěním, láskou, pochopením a tolerancí mezi lidmi.

Proto bych si dovolil všechny lidi požádat a vlastně vyzvat, aby začali ve svých srdcích Evropu, zejména naši rodnou českou zemi, zpět stavět na pravých křesťanských pilířích, zapouštět své duchovní kořeny v Evangeliu a Kristovo učení tak prakticky aplikovat do praktického života. Přece my Evropané, a zejména my Češi s mnoha svatými ve své historii, v současnosti však v nemalé míře zmítaní mezi materialismem, konzumismem, bezbožností, okultismem a neupřímnými a nepravými projevy duchovnosti, nemůžeme připustit v Evropě vítězství cizorodé kultury a nepravého zcestného náboženství. Ovšem jedinou účinnou ochranou proti nepravému náboženství je jediný pravý křesťanský Bůh, a dokud před ním v pokoře, kajícnosti celá Evropa nepoklekne, tak pro ni bude těžko jiné záchrany. Děkuji všem čtenářům za trpělivost při čtení tohoto článku.

Předchozí části:

http://www.nwoo.org/2016/02/20/pulmesicni-hrozba-cast-4/

http://www.nwoo.org/2016/02/17/pulmesicni-hrozba-cast-3/

http://www.nwoo.org/2016/02/14/pulmesicni-hrozba-cast-2/

http://www.nwoo.org/2016/02/12/pulmesicni-hrozba-cast-1/
60 Komentářů k PŮLMĚSÍČNÍ HROZBA – část 5.

 1. Frantisek1 napsal:

  Se závěrem vřele souhlasím. Bohužel osvícensko-zednářské bludy natolik rozvrátily křesťanskou Evropu, že není v lidských silách tu duchovní degenareci zvrátit. Říkám-li v lidských silách, pak nemám na mysli, že by člověk měl rezignovat. Pokání! Pokání! Pokání! Přijmout společenskou vládu Ježíše Krista a uznat svou ubohost a hříšnost. Zatím vidím jen pýchu rozumu. Ostatně, jsem nedůvěřivý i k Rusku, neb všude kde je systém vlády demokracie vládne pýcha. Boží trest visí již ve vzduchu nad hlavami dekadentných Evropanů a Bůh používal i v minulosti různých pronárodů k trestům. Nicméně, podle Jeho slibu Církev ani brány pekel nepřemohou a kdo skládá svou naději v Boha nebude zahanben.

  • Pepi napsal:

   I tak by se to dalo rict,Frantisku 1 na druhou stranu mozna zapominate na dialog(nemyslim miseni,ustupky,ale dialog).Osobne mam rad Rusko ale jsem rovnez neduverivy k pol.systemu teto zeme podobne jako Vy.Dekadentni Evropane nejsou dekadentni kvuli muslimum ale diky nemoci(rakovine)kterou trpi cely zapad diky manipulaci zevnitr(zednari a jine tajne splolecnosti ovladajici media).

   • Jaris napsal:

    Evropa se stala dekadentni z toho duvodu, Pepi, ze se dostali do kulturniho dedictvi zidi. Ti rozleptavaji staletou evropskou B I L O U kulturu, ktere si tak nevazis a prejes si, aby byla znicena. Styd se! Zarnym takovym prikladem zidovskeho umeni, je zdegenerovana „bugybugy muzyka“, ktera je propagovana zidovskymi medii. Nemusime chodit daleko, jelikoz Praha se muze pochlubit exponaty zidovskych „umelcu“, az z toho prechazeji oci. V Lucerne je povesen ze nohy mrtvy kun, kteremu na brise sedi zesmesneny Sv.Vaclav. Tento knize byl odjakziva hrdym symbolem Cechu. Na Petrine je mapa Cech nad kterou vykonavaji svou muzskou potrebu ve forme vodotrysku dve muzske sochy. Nekde na namesti je umistena sedici na bobku ohavna zenska postava z dratu. Tyto vsechny tri Cechy urazejici,odporna veledila, patri zidovi D. Cernemu.Ani se neptam, kdo tyhle urazeji a nechutne umelecke kousky dovolil instalovat.
    Na nabrezi se sklebi Havlova Tancici Barabizna mezi majestatni architekturou nadhernych starych domu. Tuto ohavnost samozrejme stavela zidovska firma, myslim z Holandska. Pak se zaroven staveji take „hejvlovy lavicky“ pro upozorneni,kde sedel nejskorumpovanejsi a nejprolhanejsi prezident CR, zase kdo jiny, nez ozrala zidak Havel. Takze jednim slovem – dekadence je umyslnym rozlozenim evropske kultury. Vetsinou bile, Pepi, bile!

    • contumax napsal:

     Jaris

     Vybírá se všelijakých individuí, psychopaty…

     Viz příklad David Černý…

     Ten potřebuje fakt do držky…!!!

   • contumax napsal:

    Jaris

    V kultuře to je právě až do očí bijící, ta hnusná muzika,, ty hnusný filmy, ty hnusný fotografie,ta hnusná architektura, ty zničený parky a remízky a lesy a lesíky, potoky a rybníčky a jezírka a jezera …

    Už jen za tyhle miliardové a nevyčíslitelný škody by měli sedět nejmíň 10 roku…

    Bydlel jsem v Praze, teda co se s ní stalo…???

    Tohle si udělali chamtivý pražští…

    A z celým státem…???

    Taková verbež nám vládne, že je to až k pláči…

    Až zoufalství, nic nedělají normálně, všechno z komplikují, většinou všechno ničí…

    Nemám slov…

    • Jaris napsal:

     …a clouma se mnou hnev, protoze vim, kdo to vsechno przni, Contumaxi.

     • contumax napsal:

      Jaris

      Na muziku jsem obzvláště citlivý,hudba je jedno z nejvíce vyjadřitelných umění, může ale i psychicky týrat zvlášť člověka, který má ušlechtilé srdce…

      S tančícím domem Jaris to teda rozsekl pan Havel…!!!

      Tančící dům má pozinkovaným plechem okna, který za komunistů se dávali na kravíny a slepičárny…

      Tehdy jsem bydlel v Praze a když to vezmu tak Praha není moc velký město a určitý lidi chodí na určitý místa a po pár letech se mezi sebou znají…

      Kdykoliv jsem chodil kolem “ skvostů „, který postavili po 89 vždy jsem ve vnitř v sobě blil…

      Skoro všechno je fakt k zblití…

      Podílejí se na tom i věřící např. Aleš Lamr se kamarádil s Havlem a Havel tady tomu idiotovi akademickýmu malíři Lamrovi dovolil na hradě zprznit jeden malý gotický sál…

      Viděl jsem to v nějakým časopise… barevný linky, růžová a zelená a široký žlutý pásy v gotické místnosti…

      Pestrý barvy opilého hipíka bych to nazval…

      Dělál jsem kameníka a Lamr mě zadal nějaké práce v kameni a já nemám rád moderní umění a tak jsem na to přikývl a udělal jsem mu v opuce 5 ks všelijakých debilních geometrických tvarů podle jeho předlohy…

      Ten dement ty kameny vybarvil pastelovými barvami zrovna tak jako na hradě…

      Malém mě štrejchlo Jaris…

      Nikdy jsem kámen nebarvil a když by to mělo být tak jedině práškovými barvami… při restaurování jsem je běžně používal, to se musí ale musí se použít původní kámen… tzn. rozdrtit a přesít i několikrát a umět to namíchat a použít hašený vápno , udělat si vzorky a ty nechat uschnout aby ztvrdly…

      Je jedno napsaný pravidlo, kdo to neumí vysekat v kameni ať je to gotické okno, římsa nebo portál anebo socha…

      Nemůže si dovolit něco restartovat…!!!

      I tady v té díře kde bydlím ve východních Čechách, ničí rok co rok jak dřeviny a stromy tak i louky a lesy…

      Ve městě se staví kreténský krabice od bot…
      Plastový okna se nacpou i do památek…

      Nastává doba stejnojakosti, je to cíl…

      Všechno aby bylo stejný, aby v nás ubili lidství…!!!

      • Jaris napsal:

       Contumaxi, to mne tesi, ze mas rad hudbu. Je to ma profese. Take jsem kdysi mela irskeho setra, jako Ty. Ted mam akorat stareho kocoura Valdu, ktery se chova jako pejsek.
       Mrkla jsem na „dila“ A. Lemra a mohu skoro s jistotou rici, ze je to zidak. Havel by jen tak pronic zanic s nim nekamaradil. Oni totiz v umeni nic nevymysleli a zivi se pouze reprodukcnim umeni. Ty malby jsou diletantske na prvni pohled. Skolak by to zvladl lepea ja chapu Tvoji frustraci.
       Co se tyce niceni lesu v Cechach, tohle se provadelo i za socialismu a vsechno drevo slo do Nemecka nebo Rakouska. Na internetu je jeden krasny a pravdivy pribeh, ktery se jmenuje „MUZ, KTERY SAZEL STROMY“. Ten pribeh muze, ktery zmenil pustinu v dubove lesy a brezove haje, mne natolik inspiroval, ze take sbiram na podzim zaludy a sazim je na ruzna prostranstvi. Stromy mam nesmirne rada, obzvlaste duby a lipy.

  • dagga napsal:

   Boží trest ….. to je dobrýyyyyy :-)
   Ssa efektivně bojují S Teroristy
   Ano věřím. Ale bojovat je třeba proti ním, ne S nimi!

 2. Pepi napsal:

  Zase to straseni islamem,zase ta agitka,masaz,porad stejna mantra,hrozby,povrchni pohled.
  Vsechna nabozenstvi nejsou a nemohou byt stejna,i kdyz existuji ruzne sekty ktere se snazi michat vsechno dohromady .
  Dialog ale musi byt,to je jedine reseni konfliktu(nebo spis predchazeni konfliktu),a cim driv ten dialog zacne tim lepe.Dialog neznamena ze se ruzna nabozenstvi spoji,ale ze se nauci zit spolu at uz v jedne zemi,nebo v ruznych statech.Vsichni jsme sousede.
  Krestansvi,zidovstvi a islam nejsou stejna nabozenstvi.Ale maji bez pochyb spolecne koreny a uctivaji stejneho Boha,arabsky zvaneho Allah,coz znamena „buh“ a to i v arabskych prekladech Noveho Zakona.
  Teologie techto 3 abrahamskych nabozenstvi se rozchazi hlavne v pohledu na Krista Jezise.Jezis je v Islamu sice „pouhy prorok“jelikoz muslimove jsou koncekventni monoteiste a neuznavaji uceni o Trojjedinosti.Vite ze treba Golgatu uz po staleti(tradicne) hlida/udrzuje muslimska/palestinska rodina?
  Zaroven je muslimsky Jezis prorok s mimoradnym postavenim,mozna v nekterych souvislostech vyjimecny i vuci Mohamedovi.Muslimove totiz veri v navrat Jezise a v to ze porazi antikrista(v Islamu Dajjal,jednooky)
  Valky a konflikty vznikaji hlavne diky manipulaci „elit“ale rovnez kvuli nedostatku dialogu mezi skupinami.
  Slavny norsky kazatel letnicniho hnuti Arild Edvardsen(v teto chvili uz ve spolecnosti seho Pana,bez fyzickeho tela),poradal mimo jine Krizove vypravy nikoliv proti muslimum,ale s muslimy(setkani mus.a krestanu napr.v Azerbaidzanu nazyval „korstog med muslimer“).
  Pan Edvardsen byl i pritelem slavneho badatele Thora Heyerdala,napsal nekolik knih o malo zname historii Zeme,dlouhodobe pusobil v Africe.
  Byl krestanskym kazatelem,ale i pritelem zidu a muslimu.
  Jako skutecny krestan(a clovek dobre vule)nikoho nestrasil,nikomu nevyhrozoval,vsem daval nadeji.
  Norsko ma vice takovychto krestanskych iniciativ,ktere se mozna spis nez misionarstvi podobaji iniciativam k dialogu mezi nabozenstvimi a filozofiemi-napr.Lotus misjon-dialog mezi krestany a budhisty.
  Dejte uz pokoj s tim odpornym zastrasovanim,hledejte mir a ne valku.
  O co vam vlasne jde?Aby proteklo co nejvic potoku krve?

  • Frantisek1 napsal:

   Dialogem člověka s hadem v ráji začala všechna ta mizerie a pád člověka.

   Nikoliv dialog, ale poslušnost pravému zjevenému náboženství.

 3. Frantisek1 napsal:

  „…Dejte uz pokoj s tim odpornym zastrasovanim,hledejte mir a ne valku.
  O co vam vlasne jde?Aby proteklo co nejvic potoku krve..“?

  A neříká náš Pán Ježíš Kristus, že nepřinesl pokoj, ale meč a rozdělení? Člověk hledá mír a pokoj, ale není to mír a pokoj Kristův, ale lidský a podle lůidských měřítek. Mír Kristův je pouze tam, kde je společenská vláda Krista nad celou společností.
  Humanistický koncept je pýcha. Osvícenská filosofie zednářský humanismus sesadil Ježíše Krista z trůnu a chce si vládnout sám podle vlastního ubohého rozumu. Náboženství Boha, který se stal člověkem se střetlo s náboženstvím člověka, který se chce stát Bohem.

  • Pepi napsal:

   Kristus se odmitnul branit mecem.
   Rovnez si pamatuji slova „nebojujeme proti telu ale proti duchovnim mocnostem“,presne misto ani zneni si nepamatuji.
   Pismo se da vykladat ruzne.Neni ten Vas vyklad tak trochu podobny IS?
   Kvuli tomu ze prosazuji dialog,jsem humanista?
   Nezavani tak trochu ten Vas vyklad fanatismem?
   Kdyz ne,tak co tedy navrhujete Vy?
   Je to Vase reseni lepsi nez jakakoliv forma jineho nabozenskeho fanatizmu?
   Maji tedy rovnez katolici pozvednout zbrane proti protestantum nebo naopak aby se naplnilo to slovo o Panu Jezisi ktery prinesl mec a rozdeleni?To se delo po staleti,a chcete to ted obnovit aby se Vasemu vykladu dostalo za dost?A co ateiste?Rovnez s nimi pod mec a zadna diskuse?

   • Jaris napsal:

    Kristus, Pepi nebyl zadna rosolovita hmota, jak si spousta lidi mysli. Take se rozcilil a 2x zprevracel stoly zidovskym vekslakum. Zabit se nenechal z toho duvodu, protoze jeho hlavni mise byla ukazat lidem, ze lze zvitezit nad smrti. Jeho posledni slova na krizi byla „It has been accomlished“ – neboli mise splnena.Kristovi se podarilo prinest perlu zivota z bezedneho dna pro budouci lid. Jednalo se o tvrdy souboj mezi Dablem a Synem samotneho Boha. Kdyby se JK pustil do boje s temi, kteri ho prisli zatknout, nesplnil by onen ukol, ktery mu byl dan.

   • contumax napsal:

    Jaris

    Bůh Otec a a Bůh syn a Bůh Duch svatý to všechno bylo naplánovaný, jak zachránit lidstvo…

    Ježíš Kristus musel umřít, musel zástupně zemřít a tím lidstvo vykoupil, tedy kdo to uzná, ten může být spasený…

    V některých evangeliích je popsáno, že někam rád Ježíš Kristus chtěl jít ale někam nešel…

    Všechno bylo do detailu připravený a promyšlený…

    Byla to bitva o celé lidstvo , ve který musel Pán Ježíš Kristus zvítězit…

    V celém vesmíru to nemá obdoby aby Sám Bůh Syn Boží se obětoval…

    Muselo to být něco velmi velmi slavného…!!!

 4. Pepi napsal:

  „Poslusnost pravemu zjevenemu nabozenstvi.“No dobra Frantisku ale to o sobe rikaji vsichni tri a to je problem.Tim netvrdim ze vsichni 3 maji pravdu.
  Dialog cloveka s hadem v raji-Vy tomu rikate dialog?Ja ne,ja bych tomu spis rikal manipulace nebo podvod(i jine vyklady jsou mozne jak jsem se uz zminoval jinde).
  Dialog probiha mezi rovnocenymi lidmi,coz zide,muslimove i krestane jsou(protoze jsou lide) ac netvrdim ze vsichni maji stenou pravdu.Mne jde o dialog kvuli vzajemnemu porozumeni a predejiti konfliktu.
  Bytost ktera s lidmi hovorila v Raji skrze hada roznodne cloveku rovnocena nebyla,existovala na jinem planu a byla starsi (stvoreni)nez clovek.
  Krestane vzdycky museli zit v dialogu/kontaktu s okolim,Novy Zakon je toho plny.Zili mezi zidy,reky,gnostiky a dalsimi v pohanske Risi Rimske.

 5. Frantisek1 napsal:

  Mezináboženský dialog a falešný ekumenismus zavedl teprve revoluční Druhý vatikánský koncil, který byl ovlivněn právě zednáři. Pravé náboženství je jen jedno a to zjevené Pravým Bohem Ježíšem Kristem. Všechna ostatní náboženství jsou falešná ,inspirovaná satanem. Copak nevíte, že i ten zlý se převléká za anděla světla? V Bohu není ani kousíček tmy. Bůh je Pravda a Světlo. Nemůže k Němu být přímíšena ani sebemenší nepravda. Jestliže nám své pravdy zjevil skrze proroky a naposledy skrze svého Syna ježíše Krista, musíme této pravdě přitakat. Není naše, ale byla nám zjevena a my jsme ji přijali za svou. Náš vztah k jiným nábožesnstvím není v dialogické toleranci, ale náš vztah musí mít misijní rozměr. V tom spočívá spása duší. Bohužel, druhovatikánský dokument „Nostra aetate“ (díky zednářům mezi kardinály) všechno obrátil na hlavu. Mnozí katolící (i já) si myslí, že Druhý vatikánský koncil byl horší než třetí světová válka.

 6. contumax napsal:

  Díky díky autore Pavle…!!!

  Moc dobře, jíž dlouhou dobu jsem něco tak dobrého nečetl…

  Díky administrátorovi…!!!

 7. Pepi napsal:

  Tomu ale dost dobre nerozumim.Chcete rici ze dnesni cirkev katolicka nema toho spravneho Papeze?Nebo ze dnesni katolicka cirkev „vse obratila na hlavu“ale zaroven se zvete katolikem?Nezni to tak trochu hereticky?
  Prosil bych o vysvetleni.

  • Frantisek1 napsal:

   Dnešní katolická církev (cca 50 let) je v děsivém sevření zednářských sekt. Pokud si otevřete 16 dokumentů , které zplodil Druhý vatikánský koncil a porovnáte je s učením, které zastávala katolická církev po téměř dva tisíce let pak lehce zjistíte, že již současná katolická církev neučí totéž. Nicméně není to tak, že bychom jí nebyli součástí, ale spíše bych to nazval okupací zednáři zevnitř. Současné učení je tzv. modernismus (zkuste si najít u strýčka Googla vysvětlení), ale to neznamená, že neuznáváme papeže Františka za hlavu církve. Musíme ho však opravovat a odporovat, jestliže učí něco co není v souladu s tisíciletým učením. Stejně jako sv. Pavel odporoval sv. Petrovi.

 8. Pepi napsal:

  Frantisku,jste pojmenovan (a navic katolik) po Svatem Frantiskovi z Assisi,ktery byl jednim z prvnich krestanu(me znamych)jehoz si vyslechnul muslimsky sultan ve Svate zemi.Sv.Frantisek ho navstivil v dobe valky,neozbrojeny,a vedl s nim dialog,byt za ucelem misionarskym:sultan mu hlavu nesetnul,naopak si svateho muze vyslechnul.Urcite znate Slunecni Pisen Sv.Frantiska;uvedu aspon jeden vers,a doporucuji precist pripradne zarecitovat celou pisen:
  Bud pochvalen,muj Pane,za nasi sestru,matku Zemi
  ktera nas zivi a stara se o nas
  a vydava rozlicne plody a rostliny s pestrymi kvety a bylinami…

  • contumax napsal:

   Pepi

   Je svatým se modlit rozhodně nesmíme…!!!

   Jedině k Bohu Otci nebo k Ježíši Kristu anebo k Duchu Svatému…

   K lidem se modlit nesmíme…

   Ani k andělům…

   Jedině Bůh může vyslechnout modlitbu…

   Lidé nejsou Bůh a ani žádný zprostředkovatel, nic takového…

   Jedině se k Bohu Otci můžeme přiblížit skrze Ježíše Krista…

   Modlit se k lidem je urážka Boha a rouhání se proti Bohu…

   Modlit se k lidem je modlářský kult…

   Kdo je svatý ví jen sám Bůh, protože je Vševědoucí…

   Lidé nemůžou určovat kdo je svatý…

   Svatí byli často zločinci…

   Ví dřív než co chci vyslovit…

 9. Pepi napsal:

  Pane,ucin me nositelem sveho pokoje
  abych mohl vnest lasku tam,kde je nenavist,
  smireni tam,kde je blud
  jistotu tam,kde je malomyslnost,
  svetlo tam,kde panuje stin,
  radost,kde je smutek.

  Pane ,ucin,abych touzil vice potesovat,
  nez byt potesovan,
  vice chapat,
  nez byt chapan,
  vice milovat,nez byt milovan,
  nebot ,kdyz na sebe zapomeneme
  nalezneme se
  kdyz odpoustime,je nam odpusteno,
  a kdyz umirame,procitame do
  zivota vecneho
  Amen
  Svaty Frantisek z Assisi,13.stol.

 10. Pepi napsal:

  Frantisku 1,doporucuji:zamysli se nad odkazem a poselstvim sveho jmenovce,zamedituj nad jeho versi ,zapal svicku v blizkosti portretu tohoto svateho muze,pomodli se za Mir pro nas vsechny.Dekuji

  • Frantisek1 napsal:

   Přesně tak si představuji dialog. Svatý František vyzýval sultána k obrácení. Bohužel dnešní preláti víru relativizují a snaží se o jednotné náboženství v duchu NWO.

 11. peter napsal:

  Staci sa pozriet do historie,ako krestania chodili po celom svete a obracali narody na svoju vieru,a kde vsade rozsievali vojnu kriziaci po starocia,co sa aj dnes deje je nabozenska vojna a ta tu trva storocia,krestania tak isto napachali v mene boha vela zlocinov na bezbrannych ludoch,je to spinava politika zalozena na slepej viere,tak isto islam a vsetky viery.Miliony ludi zomreli v mene boha,dakujem ale ja nepotrebujem aby ma viera zotrocovala a tiahla k nenavisti voci inym ludom lebo vyznavaju ine nabozenske hodnoty,

 12. Zighartice napsal:

  Vatikán už nemá Ducha Kristova, přijal ducha antikrista, ducha NWO.
  Katolická církev dnes už není katolická a ani to už není církev. Proč? Protože opustila podstatu evangelia, vyhnala Ducha Božího a přijala ducha světa, ducha New Age. Jedinou cestou zpět je: pokání! To ale notoricky odmítá.

  Vatikán: „Církev pozorně uvažuje o tom, jaký má vztah k nekřesťanským náboženstvím.“

  Odpověď: Co má co o tom uvažovat, když Boží slovo na mnoha místech jasně ukazuje, jaký máme mít vztah k pohanům, kteří uctívají démony. Ježíš řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude spasen, kdo neuvěří, bude zavržen.“ (Mk 16,15-16) Toto je zavazující poslání církve, a ne pozorně uvažovat o tom, jak zrealizovat zradu Kristova evangelia.

  Vatikán: „V souvislosti se svým úkolem podporovat jednotu a lásku mezi lidmi a také mezi národy zaměřuje (církev) pozornost především na to, co mají lidé společného a co je vede k vzájemné pospolitosti.“

  Odpověď: Zrádní hierarchové si vymysleli pseudoúkol, který je proti podstatě evangelia a který ničí církev v kořeni. Kristus jim tento pseudoúkol nedal. To, co je ale skutečně Kristem daný úkol, je vůbec nezajímá a notoricky ho bojkotují. Jakou jednotu a jakou lásku mezi lidmi mají bez Krista, bez obrácení, bez hlásání pravdy podporovat? To vše je jen podvod, jehož ovoce dnes žneme. Jakou vzájemnou pospolitost může zachovávat křesťan s buddhistou či hinduistou, kteří popírají jednoho Boha a odmítají přirozenou, ale i duchovní pravdu? Boží slovo říká, že „není žádná jednota mezi světlem a tmou, mezi Kristem a Beliálem“. (srov. 2 Kor 6,15)

  Vatikán: „Všechny národy přece tvoří jedno společenství, mají jeden původ, protože Bůh dal všemu lidstvu přebývat na celém povrchu země.“

  Odpověď: Úžasný objev Vatikánu! Zapomněli ale, že Pán Ježíš učedníky posílá ke všem národům, aby hlásali evangelium i za cenu, že za to zaplatí mučednickou smrtí. Všichni apoštolové, když konali misii, zemřeli jako mučedníci. Neměli za cíl splynout v jedno společenství se všemi, kteří mají jeden původ a přebývají na celém povrchu země. Ďábel, démoni i ti, kteří jsou v pekle, mají rovněž původ od Boha, ale jen blázen by chtěl s nimi tvořit jedno společenství.

  Vatikán:„… (pohané) mají také jeden poslední cíl – Boha“.

  Odpověď: Tak proč jim Ho nehlásáte? Kdybyste hlásali, mohli by skrze pokání a víru v Krista dosáhnout spasení v Bohu. Pohani uctívají hady, krávy, krysy, jako bohy – démony. To ale není jeden poslední cíl člověka!

  Vatikán „Boží prozřetelnost, projevy jeho dobroty a spasitelné úmysly se vztahují na všechny lidi, dokud vyvolení nebudou sjednoceni ve Svatém městě, které bude osvěcovat Boží sláva a kde budou národy chodit v jeho světle“.

  Odpověď: Tato řeč se vztahuje k Zj 21,24. Mluvit ale o tomto cíli bez pokání, bez obrácení, bez boje proti hříchu je podvod. V dalších verších je napsáno: „Nevstoupí tam nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže. Jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.“ (v.27) „Avšak zaklínači a modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra“ (v.8).

  Vatikán „Lidé čekají od různých náboženství odpověď na to, co je do hloubi srdce znepokojuje: jaký je smysl a cíl lidského života,… jak se dosáhne pravého štěstí…“.
  Odpověď: Je velkým podvodem navodit dojem, že od pohanských pseudo-náboženství máme očekávat vysvětlení základních otázek lidského života. Oni je vysvětlují, ale lživě! A to bohužel Vatikán vědomě zamlčuje.
  Vatikán „Proto církev nabádá své věřící, aby s rozvážností a láskou prostřednictvím dialogu a spolupráce se stoupenci jiných náboženství uznávali, chránili a podporovali duchovní a mravní dobro i společensko-kulturní hodnoty, které u nich jsou, a přitom aby svědčili o křesťanské víře a životě.“

  Odpověď: Ježíš nás neposílá vést dialog s pohany, ale aby se obrátili z moci satanovy! „Posílám tě otevřít jim (pohanům) oči, aby se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovi k Bohu a vírou ve Mne dosáhli odpuštění hříchů“ (Sk 26,17-18). „On (Otec) nás vytrhl (řec. errizato, lat. eripere) z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna“ (Kol 1,13). Heretici nás skrze dialog s pohany stahují zpět pod moc satanovu, až nakonec do pekla. První dialog s ďáblem skončil vyhnáním z ráje (Gen 3).

  Jakým právem si Vatikán dovoluje postavit se proti Ježíši Kristu, Jeho evangeliu, proti apoštolské tradici? Jakým právem Vatikán bojkotuje povinnost hlásání evangelia a nahrazuje ji sebevražedným dialogem? Pokud budeme uznávat a chránit jejich cestu do věčné záhuby, zradíme tím svou identitu a sami ztratíme nám Bohem daný cíl – nebe. Podporovat pohanské kulturní hodnoty znamená, zříci se svých křesťanských kořenů a přijmout pohanské zvyklosti spojené s úctou k démonům a nečistotou. Vrcholem pokrytectví ale je požadovat, aby takto oklamaný křesťan, který už po tzv. dialogu ztratí spasitelnou víru v Ježíše Krista, pak „svědčil o křesťanské víře a životě“. To je výsměch. Je totálním nesmyslem uznávat, chránit a podporovat uctívání satana a démonů a zároveň vyznávat víru v jediného Boha a jediného Spasitele Ježíše Krista!

  Vatikánský výklad evangelia by měl nést název: „Jak zradit Krista i církev a jak se dostat do pekla“.

  Otázka: Jak je možné, že Vatikán dopouští sobě i církvi sebevraždu?

  Odpověď: Němečtí teologové – kryptofašisté s duchem Nietzscheho, připravovali koncilní dokumenty obsahující dvojznačné pozitivní fráze, aby tak skryli hereze. Již tehdy šlo o velký a plánovaný podvod a manipulaci. Tuto metodu i ducha manipulace později převzaly i současné evropské parlamenty, které odhlasovávají sebezničující zákony pro své vlastní národy rovněž pod pozitivními a dvojznačnými pojmy. Většina poslanců rovněž neví, co daný zákon ve skutečnosti obsahuje a jaké bude mít důsledky.

  • Frantisek1 napsal:

   Začal to Jan Pavel druhý s mezináboženským setkáním 1986 v Assisi. V podstatě jen skutky potvrzoval revoluční DVK. Tato urážka Boha se pak opakovala téměř každý rok. Papež František tuto agendu akceleruje.
   https://www.youtube.com/embed/no5mAPHiCYQ

   • Ekklesian napsal:

    Já se tedy příliš o papeže ani jiné organizace pro věřící nezajímám, ale bylo to mnohem dříve. Vždyť zlý pracuje od po celou dobu co jsou lidé na světě, a způsobil i jejich vyhnání do světa.

    Nicméně například snaha o zasvěcení Ruska či celého světa démonům, kterou registruji ve zvýšené míře od LaSaletské události, je jednoznačně snahou vyznat za pána světa, případně jednotlivých zemí, někoho jiného než Krále králů.

    Někomu již nestačí, že o knížeti (a pánovi) tohoto světa, satanovi (odpůrci Boha), hovoří obecně a veřejně i Bible.

    Nedělejme si iluze, že naše České království bylo založeno o mnoho lépe. Přesto jsme země Bohem požehnaná a náš lid ji dostal do užívání. Zda tahle doba končí nevím, ale vůbec bych se nedivil. Dnes se jevíme, lide z národa mého, jako plemeno zmijí a nic menšího.

    Za svůj lid prosím aby se nad ním Bůh slitoval a nechal je prozřít. Uplatnil jsem zpět nárok na zemi, která jednak byla dána lidem k užívání, jednak je jediným právoplatným vládcm král králů a pán pánů Ježíš, který není momentálně fyzicky přítomen. Kolik nás ale takových je?

    Nevím jestli papež a lidé kolem něj (tím nemyslím například lidi co měly hodnosti kardinálů a sloužili lidem) někdy byly dětmi všemohoucího Boha a tedy obdařeni Duchem, ale minimálně od 12 století to na to nevypadá.
    Nelze paušalizovat. Tak jako dnešní církve jsou (již velmi dlouho) vězením pro věřící, jejichž víra je rozleptávána a narušována zevnitř; tak neznamená že zločinecká a satanem řízená organizace nemůže mít na vysokých světských postech (nic jiného ty hodnosti organizací shromaždujích věřící nejsou) lidi opravdu věřící (jak jinak byste lákali ostatní věřící mezi sebe).

   • contumax napsal:

    weissbach

    Přesně nikdy neměl a nemá a nikdy nebude mít Ducha Ježíše Krista…

    Už jen tím, že den co den Ježíše Krista křižují při mši…

    Ježíš jednou jen jednou zemřel a oni provádí den co den oběť to jest oplátku těla Páně ale to již není potřeba, to se již stalo…

    Není třeba dalších a dalších obětí a opětovně křižovat Ježíše Krista…

    Druhý velký rouhání je, že o sobě tvrdí papež že je vladce celé země a nad každým člověkem…

    Tvrdí, že jedině církev spasí člověka… další velké rouhání se proti Bohu…

    Tvrdí, že je náměstkem Ježíše Krista… další rouhání a vzpoura vůči Pánu Ježíši Kristu…!!

  • weissbach napsal:

   „Vatikán už nemá Ducha Kristova, přijal ducha antikrista, ducha NWO.“

   Souhlasím, ale jen s dodatkem, že Vatíkán nikdy „Ducha Kristova“ ani neměl

   • Frantisek1 napsal:

    Na tento váš dodatek tu není dost času a místa. Zřejmě jste protestant.

    • weissbach napsal:

     Spíš historik.

     • Frantisek1 napsal:

      V tom případě nemůžete vědět co je Duch Kristův. Ale v tomto případě bych se nechtěl zaplést do subtilních teologických či hostorických nuancí tohoto problému. Co se týče historie, jsem si naprosto jist, že se jednou ukáže vše v pravdivém světle Božího soudu a že nezůstane nic skryto ani utajeno před Bohem.

      • weissbach napsal:

       Také se nechci zaplést do teologických úvah.
       Ale kult svatých, zřízení inkvizice atd. mají s Duchem Kristovým“ pramálo společného. Na to nemusím být protestant, či katolík, stačí si přečíst Nový zákon s přihlédnutím na Ježíšovy výroky zejména /i přes nepřesnosti a zkreslení vzniknuvší v průběhu času/.
       Čímž se s Vámi nechci pouštět do polemiky na toto téma, ale jen vybízím k zamyšlení.

   • Zighartice napsal:

    V zásadě souhlasím s Vámi řečeným. 1*

 13. jan napsal:

  Jste tady opravdu odborníci kolem cirkcí.
  Můj názor,úplně ovládli Vátikán i katolickou víru židé,tak proto můžeme mluvit o duchu NWO.

  • Pepi napsal:

   weisbach:zajimavy odkaz.Pozastavil jsem se i nad jmenem „Juan Matus“coz je rovnez jmeno indianskeho samana z knih Carlose Castanedy(bylinkar J.M.udajne ucil antropologa Castanedu o psychotropnich ucincich mexickeho kaktusu Peyotle)
   Uvodni stanka je dokonce napadne dekorovana orly podobne jako jedna z knih Carslose Castanedy.
   Bylinkar/saman Juan M.se zminoval o parazitickem predatorovi zijicimu na ukol lidstva.

 14. Paul Durham napsal:

  a m e n

 15. Zighartice napsal:

  Musím připomenout pravidlo o „spojování teček“, čímž se chce říci toto: Spojením střípků nezávislých důkazů vznikne komplexní obraz, který poměrně přesně dokazuje překvapivé tvrzení. Z mnoha( i historických) faktů se ukazuje, že současné církevní učení papežskými pojetími katolicismu a modlářství, je jen falešnou a hlavně nefunkční napodobeninou originální Kristovy nauky. Již kniha TDJ popisuje období po tzv. Konstantinovském obratu, kdy byl vytvořen státní římský katolicismus: „Římský biskup, pontifex (později papež), poslal své agenty do severní Afriky a přesně na místech, kde působili prvotní křesťané, nechal zakládat kláštery, které osadil svými římskými křesťany. Každý klášter měl svého pohlavára a přesnou organizační hierarchii. Všichni dostali za úkol upoutat na sebe pozornost zdejšího obyvatelstva jako na pravé křesťany. A to se jim skutečně podařilo. Časem potomci Izmaela nečinili mezi nimi a křesťany žádného vnějšího rozdílu. Falešní křesťané se těmto izmaelitským kočovníkům dokázali vetřít do přízně. Kláštery Augustinovi ve skutečnosti sloužily jako základna pro práci, při které vyhledával a ničil biblické rukopisy, které vlastnili původní křesťané. Augustin se stal „svatým“ za věrné služby římské falešné církvi. Hlavní cíl Vatikánu – zničit původní křesťanské hodnoty, rukopisy a vyvraždit původní pravé křesťany. Touhou Vatikánu bylo také získat Jeruzalém za každou cenu kvůli jeho náboženskému významu. Vždy však tomu bránili Židé. Další překážkou byli prvotní křesťané v severní Africe, kteří tam taktéž šířili apokryfní evangelium. Římský katolicismus však nabýval na moci a nemínil tolerovat žádný odpor. V Římě proto církev potřebovala naleznout nějaký prostředek, který by vyvolal odboj proti Židům a proti skutečným křesťanům, kteří odmítali přijmout zfalšovanou katolickou víru. Když římskokatolický pontifex a jeho pomocníci pozorovali početný národ Arabů v severní Africe, viděli tyto davy jako nástroj k vykonání svého nečistého, ohavného díla, přetrvávající do dnes. 200 let po Augustinově smrti, kolem roku 570 se v Mekce, v Saudské Arábii narodil Mohamed. A tento muž přesně vyhovoval římským plánům. Mohamed byl použit k vytvoření náboženství nenávidějícího Židy. Základní osnovou Mohamedova školení byly právě Augustinovy knihy a pod Waraguahovým vedením se stal věrným Augustinovým následovníkem. Tak se připravoval ke svému velikému úkolu. Ano, cíl je stále stejný – likvidace původního Kristova učení. Muslimové mají proto trvale za povinnost džihád, dokud neustane existence „Domu války“, tj. dokud nedojde ke konverzi nebo likvidaci všech tzv. nevěřících. Překvapivá pointa aneb kdo z oveček dělá voly. Původně byla totiž v islámu uctívána staroarabská božstva, al-Láh, al-Lát a al-Uzzá – je to doloženo mj. v knize Luboše Kropáčka – Duchovní cesty islámu. Takže jak vidíme, ona údajná jedinečnost je perfektně zfalšovaná, ve skutečnosti muslimové vzývají staroarabské božstvo jménem „al-Láh“. Vysvětlí mi např. někdo Mohamedem zapsaný výrok: „Satan se dotýká každého Adamova syna v den, kdy ho matka porodí, kromě Marie a jejího syna. Proč by Mohamed (podle arabské oficiální tradice neznalý římského katolicismu) zasahoval do římskokatolického učení a řešil velmi specifický dogmatický detail tohoto katolicismu? Nemusíte. Zde vůbec nejde o rozpor mezi výkladem apokryfního evangelia a římského katolicismu, zjevně postrádající Božskou inspiraci. Věříme, že nyní už tušíte, proč celá mašinérie Vatikánu i její podporovatelé tak nesmyslně obhajují islám a všemožně podporují import islamistů převlečených za uprchlíky: Je to velmi prosté – chtějí z nás dělat ovce i nadále a islám je skvělý nástroj Vatikánu k likvidaci lidské individuality, což je samozřejmě hlavní cíl Draka! Necháme se?

 16. Zighartice napsal:

  V žádném případě se nesnažím zpochybňovat pravou křesťanskou víru. Ale nepotřebuji k tomu navštěvovat pompézní katedrály, postavené v příčinné souvislosti z vykořistováním pseudokřesťanů, ataků ve jménu Krista s křížem na zbroji atd., a naslouchat naškrobené fanatiky, kteří káží vodu a sami pijí víno. V dnešní době se tato skutečnost jen skrývá za pojmenováním „nastolení demokracie“, potažmo divide et impera – rozděl a panuj.

  • Frantisek1 napsal:

   Trochu expresivní historický exkurz. Nu což, toto slýcháváme velmi často. Rozhodně mluvíte z duše právě těm katolickým prelátům, kteří se protestantům na každém kroku omlouvají a kteří ses nimi bratříčkují. To by se vám přece mělo líbit. František kam jde, všude pokleká. Nedávno se omlouval valdenským a plánuje luterskou exhibici.

   • Zighartice napsal:

    Pakliže by se mi mělo něco líbit, tak ti, které já mohu ze svého vlastního uvážení osobně považovat za světce a jím podobné. Mimo jiné Ti, kteří se tomuto tmářskému modlářství postavili na odpor, včetně těch z vlastních řad, kteří ve jménu písma svatého a vidinou nastolení reforem v církvi obětovali svůj život. A Vám se následující video zamlouvá? Pakliže ano, sám jistě uznáte, zda se již paluba nenachází pod kýlem, tudíž mne na palubu netřeba zvát .http://www.znamenicasu.cz/video-papez-frantisek-vyziva-k-sjednoceni-s-protestanty-naplnuji-se-biblicka-proroctvi/

    • Frantisek1 napsal:

     Tyto stránky taky znám. Sjednocení s protestanty za cenu rozředění katolického učení je špatnost. Ale sjednocení se všemi kdož věří v Ježíše Krista na základě neměnného učení katolického (návrat do jediné katolické církve) s tím souhlasím.

     • Zighartice napsal:

      Pokud zde nedošlo k nějakým radikálním změnám o kterých nevím tak:

      Bible učí, že se nemáme klanět sochám. To je dokonce jedno z deseti přikázání a Boží zákon je součástí evangelia.
      Římsko-katolická církev říká: Měli bychom se klanět sochám.

      Bible říká, že všichni zhřešili kromě Ježíše.
      Římsko-katolická církev učí, že Marie byla bez hříchu.

      Bible říká, že Ježíš je jediným prostředníkem mezi Bohem a člověkem.
      Římsko-katolická církev říká, že Marie je spoluprostředníkem (spoluvykupitelkou)

      Bible učí, že Ježíš se na kříži jednou pro vždy obětoval za všechny. Židům 7:27
      Římsko-katolická církev učí, že kněz obětuje Krista na oltáři, pokaždé když slouží mši.

      Bible učí, že všichni křestané jsou svatí a kněží. Ef 1:1
      Římsko-katolická církev říká, že svatí a kněží jsou speciální kasta v křesťanské komunitě.

      Bible učí, že všichni křesťané by měli vědět, že mají věčný život. 1 Jan 5:13
      Římsko-katolická církev učí, že memohou a neměli by vědět, že mají věčný život.

      Bible učí, že bychom neměli žádnému náboženskému vůdci říkat „otče“.
      Římsko-katolická církev učí, že kněžím a papeži můžeme říkat „otče“.

      Bible učí, abychom motlitbu neopakovali bezmyšlenkovitě.
      Avšak římsko-katolická církev říká, že můžete „Zdrávas Maria“ a „Otče náš“ bezmyšlenkovitě opakovat.

      Bible učí, že pouze Bohu máme vyznávat své hříchy, že pouze Bůh může odpouštět hříchy.
      Římsko-katolická církev říká, že se musíte vyznat své hříchy knězi.

      Bible učí, že před křtem by měla osoba učena evangeliu a Kristovým přikázáním, věřit a činit pokání.
      Římsko-katolická církev učí, že malá nemluvňata mohou být křtěna, protože pokud zemřou před křtem, budou posláni do pekla.

      Učení, týkající se očistce, předpeklí, motliteb k mrtvím nejsou nikde v písmu, ale jsou to pozůstatky pohanství.

      To se týká pouze jednoho bodu a není to tudíž jediný problém hnutí za celosvětově jednotné náboženství. Pokud je zde 33 000 rozdílných křesťanských denominací, tak se zjevně něco musí stát, aby to polarizovalo na předmětné dvě skupiny. Já díky bohům nejsem křesťan, ale věřím, že Ježíš říkal pravdu a žádné alegorie nepoužíval. Pokud ano, tak Vaše definice boha je mou definicí pokoutního obchodníčka – a to v tom lepším případě:-)
      Dokud se člověk nestane pánem svých emocí a fyzického těla, nevyhnutelně zůstává otrokem a může být jednoduše využit/zneužit, jak to dnes vidíme téměř všude. Proto je pro sociální parazity „zlaté období“ pro převzetí moci. Konkrétně, vytvořili sociální zbraň ve formě náboženství za účelem zotročení lidí. A podívejte se čeho dosáhli. Kdo je to tato elita? Čím a jakým způsobem si své postavení zasloužila? Odpovědi jsou mi samozřejmě známy a jak stojí v již uvedeném. Můžete mne třeba považovat za kacíře, ale mne na palubu opravdu netřeba zvát.

      • Jaris napsal:

       Zighartice, takhle to je a presne jsi to popsal. Ono je toho jeste daleko vic. Navic ten, ktery chova uctu k Pismum Svatym, nemusi byt krestan.

 17. Pepi napsal:

  Observace:sablony,sablony a zase sablony a skatulkovani.Budto jsme krestane(a vsichni jinak smyslejici posle milosrdny Pan Buh do nekonecnych pekel),nebo Katolici(zbytek lidstva ceka samozrejme peklo)nebo vlastenci(ke vsem certum se zbytkem sveta,jedine my jsme ti spravni vyvoleni)nebo muslimove(ti aspon castecne teoreticky respektuji jina nabozenstvi ale stejne je peklo nejlepsim resenim pro jinak smyslejici)
  bili(jedina bila rasa neco dokazala-s tim se da treba i souhlasit-tato rasa dokazala znicit vetsinu planety,ostatni chce redukovat nebo zotrocit).
  To co se zde predstavuje jako krestanstvi mi spis pripomina rouhani a karikaturu nenavistneho boha,podobneho nejakym Azteckym krvavym bozstvum.Skutecny Buh nevyzaduje dary(protoze mu vsechno patri)ani obeti.

  • Zighartice napsal:

   Kdo myslíte, že je ve hře?
   o Vytvoříme oddělená vzezření, aby zabránila možnosti
   vidět spojení mezi námi.
   o Budeme se chovat, jako kdybychom nebyli spojeni, abychom
   udržovali iluzi naživu.
   o Našim cílem bude vykonat jeden krok za čas, aby nikdy
   nepadlo na nás samotné podezření. o To jim také zabrání
   vidět změny tak, jak budou nastávat.
   o Budeme vždy stát nad relativním polem jejich zkušeností.
   o Vždy budeme pracovat společně a zůstaneme spojeni krví a
   utajením. Toho, kdo promluví, postihne smrt.
   o Ponecháme jim krátkou dobu života a jejich mysle slabé,
   i když budeme předstírat, že děláme opak.
   o Budeme využívat znalostí vědy a technologie lstivými
   způsoby, takže nikdy neuvidí, co se děje.
   o Budeme používat měkké kovy a sedativa v jídle a vodě a
   také ve vzduchu.
   o Budou pokryti jedy kamkoli se otočí.
   o Měkké kovy budou způsobovat, že budou ztrácet svou mysl. o Budeme slibovat z našich mnoha stran najít lék, přestože
   je budeme zahrnovat stále větším jedem.
   o Jedy budou absorbovány prostřednictvím pokožky a úst,
   budou ničit mysl a reprodukční systém.
   o Jedy budou schovány ve všem, co je obklopuje, v tom co
   pijí, jedí, dýchají a nosí.
   o Musíme být důmyslní v dávkování jedů, neboť mohou
   dohlédnout daleko.
   o Naučíme je, že jedy jsou dobré, s veselými obrázky a
   hudebními tóny.
   o To pomůže k vůli pomáhat. Získáme je, aby prosazovaly
   naše jedy.
   o Uvidí, jak se naše produkty používají ve filmu, postupně
   si na ně zvyknou a nikdy nepoznají jejich skutečný
   účinek.
   o Když zplodí dítě, vstříkneme jedy do krve jejich dětí a
   přesvědčíme je, že to je pro jejich dobro.
   o Začneme s tím brzy, když bude jejich mysl mladá,
   zaměříme se na to, co děti milují nejvíce, na sladkosti.
   o Uděláme z nich naší mocí poddajné a slabé před námi.
   o Budou vyrůstat deprimovaní, pomalí a otylí a když si k
   nám přijdou pro pomoc, zahrneme je ještě většími jedy.
   o Zaostříme jejich pozornost na peníze a materiální
   statky, takže se mnozí z nich nikdy nespojí s vnitřním
   já. Rozptýlíme je sexem, vnějšími lákadly a hrami, takže
   nikdy nebudou sami v souladu s všeobjímající jednotou.
   o Jejich mysl bude patřit nám a oni udělají, co řekneme.
   Jestliže odmítnou, najdeme způsoby, jak implementovat
   mysl měnící technologie do jejich životů. Strach budeme
   využívat jako svou zbraň.
   o Ustanovíme jejich vlády a uvnitř nich založíme opozici.
   Budeme vlastnit obě strany.
   o Vždy budeme skrývat svůj cíl, ale provedeme náš plán.
   o Naše rodiny se nikdy nebudou mísit s jejich. Naše krev
   musí zůstat vždy čistá, to je ta cesta.
   o Donutíme je zabíjet se navzájem, pokud nám to bude
   vyhovovat.
   o Budou nám poskytovat svou práci a my budeme prosperovat
   z jejich dřiny.
   o Budeme je prostřednictvím dogmat a náboženství držet
   oddělené od Jednoty.
   o Budeme kontrolovat každý aspekt jejich životů, říkat
   jim, co si mají myslet a jak.
   o Jemně a mírně je povedeme, ale necháme je si myslet, že
   se vedou sami.
   o Skrze naše frakce mezi nimi budeme rozdmýchávat
   nepřátelství.
   o Když se mezi nimi rozsvítí světlo, uhasíme ho výsměchem,
   či smrtí, tím, co nám bude nejlépe vyhovovat.
   o Donutíme je vytrhávat si navzájem svá srdce a zabíjet
   své vlatní děti.
   o Toho dosáhneme využitím nenávisti jako svého spojence,
   hněvu jako svého přítele.
   o Nenávist je zcela zaslepí a nikdy neprohlédnou, že z
   jejich konfliktů se vynořujeme jako jejich vládci. o
   Budou vytíženi zabíjením se mezi sebou.
   o Budou zalití svou krví a budou zabíjet své sousedy,
   pokud nám to bude vyhovovat.
   o Budeme z toho obrovsky těžit, neboť nás neuvidí, neboť
   nás vidět nemohou.
   o Budeme prosperovat z jejich válek a umírání.
   o Budeme to opakovat stále znovu a znovu, dokud nebude
   dosaženo našeho konečného cíle.
   o Budeme pokračovat v nucení, aby žili ve strachu a
   zlosti, prostřednictvím obrazů a zvuků.
   o Použijeme všechny prostředky, abychom toho dosáhli.
   o Prostředky budou poskytovány díky jejich práci.
   o Donutíme je nenávidět sama sebe a své sousedy.
   o Vždy před nimi budeme skrývat božskou pravdu, že všichni
   jsme jeden. To se nesmí nikdy dozvědět!
   o Nikdy nesmí poznat, že barva pleti je iluze, vždy si
   musí myslet, že si nejsou rovni.
   o Krok po kroku se budeme blížit svému cíli.
   o Převezmeme jejich půdu, zdroje a bohatství, abychom nad
   nimi vykonali naprostou kontrolu.
   o Donutíme je akceptovat zákony, které jim ukradnou
   poslední zbytky svobody, které mají.
   o Postavíme finanční systém, který je navždy uvězní, bude
   udržovat je samotné i jejich děti zadlužené.
   o Když budou společně klít, nařkneme je ze zločinů a světu
   prezentujeme jinou verzi, neboť budeme vlastnit všechna
   média.
   o Budeme používat média ke kontrole toků informací a
   jejich vyznění v náš prospěch.
   o Když proti nám povstanou, rozmačkáme je jako hmyz, neboť
   nic jiného nejsou.
   o Budou bezbranní cokoli udělat, neboť nebudou mít žádné
   zbraně.
   o Rekrutujeme některé z nich, aby uskutečnili naše vlastní
   plány, slíbíme jim život věčný, ale žádný takový nebude,
   neboť nejsou jedni z nás.
   o Rekrutové budou nazýváni „zasvěcenci“ a budou
   indoktrinováni věřit, že jsou s námi v jednom celku,
   nikdy nepoznají pravdu. Tu pravdu se nesmí nikdy
   dozvědět, neboť by ji obrátili proti nám.
   o Za svou práci budou odměněni pozemskými věcmi a skvělými
   tituly, ale nikdy se nepřipojí k nám.
   o Iluze svobody bude tak obrovská, že nikdy nezjistí, že
   jsou našimi otroky.
   o Až bude vše hotovo, realita, kterou jsme pro ně
   stvořili, je bude vlastnit. Tato realita bude jejich
   vězením. Budou žít v sebeklamu.
   o Až bude náš cíl splněn, začne nové éra tyranie.
   o Jejich mysli boudou spountány jejich vírami. Ale pokud
   by někdy zjistili, že jsou rovnocenní, zahyneme.
   TOHLE SE NESMÍ DOZVĚDĚT.
   o Pokud někdy zjistí, že by nás společně mohli porazit,
   uskuteční akci.
   o Nesmí se nikdy dozvědět ani to, co jsme udělali, neboť
   pokud by se to dozvěděli, nebudeme mít kam utíkat, neboť
   bude snadné vidět, kdo jsme, až závoj spadne. Naše akce
   odhalí, kým jsme a oni nás uloví a nikdo nám neposkytne
   úkryt.
   o Toto je tajná smlouva, kterou budeme žít zbytek svých
   současných a budoucích životů, neboť tato realita
   transcenduje mnoho generací a životních období.
   o O této smlouvě se NIKDY NIKDO nesmí dozvědět, že
   existuje. Nesmí být NIKDY zapsána či řečena kýmkoli z
   nás, vědomí toho by bylo příčinou uvolnění hněvu
   PRVOTNÍHO STVOŘITELE nad námi a my bychom byli vrženi
   do hlubin, odkud jsme přišli a zůstali tam až do konce
   času nás samotných.

 18. Pepi napsal:

  Tohle maji byt Protokoly tech mudrcu?Nektere uz jsem cetl driv ale tohe co pisete Zighartice se mi zda nejak moc moderni(ta rec…).Opravte mne prosim jestli se mylim.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!