Katechismus hebrejce v SSSR (Pravidla chování)

1284656431_f7ea7025968dPrvní červnovou sobotu roku 1946 zabavila tajná policie v Leningradské chorální synagoze u izraelských diplomatů (kteří tehdy ještě neměli imunitu, Izrael byl vyhlášen teprv 14.5.1948) anonymní knížečku, podle tisku i papíru vytištěnou v cizině, a Ždanov ji odnesl k Stalinovi.

Ten nejprve myslel, že jde o provokaci, že Izrael chce se odchýlit od prosovětské orientace, kterou Ben Gurion Stalinovi slíbil. Ale jelikož izraelští diplomaté v Moskvě šířili dokument mezi ruskými židy i nadále, usoudil, že sionisté spíš hodlají vyvolat vlnu uprchlíků do nového státu Izrael, kterou v případě nových pogromů Stalin by byl donucen nejen povolit, ale i financovat. Stalin k pogromům nepřistoupil, avšak po otravě Gottwalda dostal strach o vlastní život. Reagoval aférou "bílých blůz" a zatýkáním židů. Brzo poté zemřel.

(Bílé blůzy - skupina židovských lékařů, kteří prý otrávili řadu osobností, včetně Ždanova za jeho antikosmopolitismus a čs. prezidenta Gottwalda za to, že dal pověsit žida Slánského. Andrej A. Ždanov - otráven r. 1948. Gottwald - otráven v Moskvě 11.1.1953, zemřel až 14.3.1953, 9 dní po Stalinovi, podle mínění národa "na nachlazení a na chlast.")

Je udivující, že tak důležitý dokument, který četly miliony lidí a sehrál historickou úlohu, nebyl do češtiny oficiálně přeložen, snad se o něm ani nedočtete; asi se vydavatelé bojí. Je možné, že existovala i verze pro jiné národy.

V Rusku se pro ni ujal název Katechismus žida SSSR, ačkoliv židovské náboženství žádný katechismus nezná. Připomíná víc jak 100 let staré Protokoly, snad proto byla vyhlášena za podvrh. Ale vypadá aktuálně i po těch svých 65. letech existence a nedávno posloužila jako předloha kaščenizmu (židovskému hnutí psychiatra P. Kaščenka).

Překlad původního textu jsem kombinoval s prvním vydáním z Tel Avivu z r.1958 a zkrátil o pár desítek vět.

LP

Hebrejci !

Milujte se navzájem, podporujte se vzájemně, buďte jednotni, i v případě, že jste rozmístěni po širokém povrchu zemském, i v případě, že jste blízko sebe a nenávidíte jeden druhého.

Naše síla spočívá v jednotě. V ní je záruka našich úspěchů, naší spásy a našeho rozkvětu. Mnohé národy zahynuly, protože neměly jasný program a dlouhé lokte. Zato my, díky našemu rozptýlení po celém světě a přesto v jedné rodině, prošli jsme zkrz staletí, zkrz národy, přežili jsme, rozmnožili se a zocelili. Jednota je náš cíl i prostředek k dostižení cíle /.../

Pomáhejte si navzájem, nebojte se používat protekci - je to náš hlavní instrument. Náš nacionalismus je internacionální a proto věčný. Otvírá dveře hebrejcům všech národností, všech vyznání a všech politických stran. Skutečný internacionalismus je pouze ten, který má krevní vztah s židovstvím, vše ostatní je profanace a klam. Obklopte se lidmi blízkými krví, jen oni vytvoří vám nutnou biosféru.

Formujte naše kádry. Kádry řeší vše, kádry dneška jsou náš zítřek. Každá laboratoř, každá katedra, každý institut, časopis, noviny, vydavatelství musí se stát tavírnou našich národních kádrů.

Dejte gójům více vodky, aby degradovali a skutečně představovali pracující skot. Peníze, alkohol, sex a žádná duchovnost! Sami nekonzumujte žádný alkohol, nekuřte, abyste rodili zdravý, tělesně zdatný židovský dorost, schopný převzít štafetu nové generace.

Připravujte hebrejskou mládež, aby převzala štafetu nové generace. Nechť každé pokolení nežidů se střetává s naší lépe vyzbrojenou mládeží. Všemi prostředky potlačujte sebevědomí gójů. Nejlepšího mezi nimi rozdrďte, snižte, zato toho nejhoršího, podobného tupému beranu, povyšte.

Pokaždé, kdy odchází starší pokolení, na jeho místo musí nastoupit mocná kohorta výborně připravených, mladých židů, zakalených duchem Izraele.

Za tím účelem jmenujte naše mladé lidi na klíčové posty, dokažte jejich geniálnost a zralost. I když takoví někdy nejsou, však oni dozrají ve své funkci. Kdo poroučí, ten má pravdu.

Svým dětem musíme předat víc, než jsme převzali od svých otců, aby i oni to uchránili, rozmnožili a předali svým potomkům. V tom je naše síla, naše stabilita, naše nesmrtelnost, byť ve srovnání s většinou gójů, jsme fyzicky slabší. Nevadí; bohem vyvolený syn Izraele nepotřebuje se zabývat těžkou prací. Moysey Yegova pravil: "U každého syna Izraelova kolena bude 2800 otroků. Gójové, to jsou naši otroci..."

Svět je krutý a není v něm místa na filantropii. Každý národ je sám svého štěstí strůjce. Neohlížejte se na kádry slovanské. Když jsou leniví o sebe se postarat, proč bychom my měli se starat? Leniví a s nedostatkem energie k myšlení, hlásají ubrečenou propagandu o snášenlivosti a lásce k bližnímu.

Zakládejte kolektivy a pomocí těchto kolektivů vytlačujte góje. Nezapomínejte, že všechny vysokopostavené, vlivné, výnosné funkce na prostoru od Karpat k Tichému oceánu náleží nám právem našeho vyvolení. Současně mějte na zřeteli, že mnozí nežidé, pokud si berou z nás příklad, mohou dorůst do naší úrovně a mohou zabírat místa, která náleží pouze nám, světozářným synům Izraele.

Náš veliký mudrc kdysi na nevolnickém rynku v Římě je nazval sklavami, to jest otrokami v duši. Proto u našich nohou musí padnout všichni slované jako první. Pohrdejte jejich milosrdenstvím, povzneste se nad ním, synové Izraele, tak jako Jehova povznesl se nad námi. On však nás vyvolil, povýšil se nad námi ale neponížil nás, nás jedinečných.

Zakládáme kolektivy proto, aby gójové nám nepřekáželi žít naším způsobem. Nechť oni zkusí také dělat své kolektivy, ale sotva se jim to podaří. Díky svému egoizmu rozhádají se dříve, a my s pomocí Nejvyššího jim v tom pomůžeme.

V Rusku gójové od nás mnohé přejímají. Jejich opičí mimikra sama není nebezpečná, pokud mezi nimi nedojde ke sladění názorů na mnoho otázek, což by vedlo k společnému veřejnému mínění. To by pak představovalo velkou sílu a nám bylo nebezpečné.

A proto rozhádanost gójů je náš úkol. Nedopusťte, aby se dala dohromady ohromná masa gójů, která by nás mohla pohltit. Na druhé straně, k smíru také nesměřujte, protože nenávist gójů násobí naši ostražitost a tudíž naše síly.

Slované, obzvlášť Rusové, nejsou schopni hlubokého myšlení, analyzovat a dělat vývody. Podobají se sviním, které žijí s rypákem ve svém korytě a netuší, že nad nimi je nebe. Veškeré jevy přijímají povrchně, příliš konkrétně, nevidí fakta v jejich následnosti a spojitelnosti, nejsou schopni přemýšlení, zobecnění a abstrakce. Každý případ je pro ně pouze případ, byť k němu docházelo často.

Naše ideologie je v zásadě opačná. Oni: Radší míň ale líp. My: Radši víc ale líp. Oni: Radši být chudý a zdravý než bohatý a nemocný. My: Radši zdravý a bohatý než chudý a nemocný. Oni: Všechno nebo nic. My: Radši něco než nic. Oni: Rozdávat je stejně milé jako dostávat. My: Obdarovat někoho může být i příjemné, ale dostat něco je nejen příjemné, je i užitečné.

Oni: Dodržovat zákony je povinnost, je to základ harmonie společnosti. My: Zákon je hora, chytrý člověk horu obejde. Oni: Zvítězíme nebo zemřem. My: Vítězství pro život a štěstí, nikoliv život pro vítězství. K čemu je vítězství, nepřinese-li život v blahobytu? Hoře z porážky lze přestát; všeho dosáhne ten, kdo umí čekat.

Vše, co umí a znají gójové, my umíme také, ale co známe a cítíme my, oni by neměli znát. Vše co oni vlastní, je jejich krajní hranice. Co vlastníme my, to je náš prostředek k dostižení většího. Vše co oni dnes vlastní, je naše v jejich dočasném používání. Odebrat od nich to, co Nejvyšší nám odkázal, je naše povinnost.

Slované jsou tvrdohlaví, ale na dosáhnutí cíle nemají dost houževnatosti. Nejsou ani schopni ten cíl před sebou jasně postavit. Jsou leniví a proto stále spěchají, velkého rozhodného vítězství zkoušejí dosáhnout naráz. Avšak takové vítězství často nepřichází vůbec a oni se ocitají u rozbitého koryta. My jsme pro taktiku malých vítězství, i když nejsme proti velkým. Malé vítězství je také vítězství, malý úspěch je také úspěch. Z malého se skládá velké.

Slované neumí vládnout ani poslouchat. Geneticky jsou to sabotážníci. Jsou závistiví, nenávidí svého bližního jakmile se začíná vyvyšovat nad šedou tlupou. Udělejte co můžete, aby jej ti průměrní rozdrtili, udělají to s radostí. Buďte vždy arbitrem, zaujměte pózu mírotvůrce, hajte "nešťastníka", na kterého se řítí tlupa. Ale jen do té míry, abyste prosluli jako dobrý a objektivní člověk. Vydržte v této póze a brzo zaujmete místo toho, kterého zničili.

Když se dva slované rvou, pouští si krev, zdravomyslící žid při tom vždy vyhrává. Tváříce se objektivně, štvěte je proti sobě, rozdmýchávejte závist jednoho na druhého, ale rozumně, abyste ukázali svůj dobrý úmysl.

Slované budou nezničitelní pokud v nich zůstane zárodek sebevědomí. Sovětská vláda dává neohraničené možnosti k jeho vyhubení. Využijte těch možností, hebrejci SSSR, a budete pány veškerého prostranství od Karpat až k Tichému oceánu.

Slované neumí žít a stavit před sebou úkoly. My stavíme před nimi úkoly efemerní, pomíjející, a oni se pokouší je řešit.

Oni zbožňují přírodu, milují vše, co je veliké. Dejte slovanům plány na gigantské stavby a oni sami zničí svůj životní prostor. Slibte jim vysoké úrody a dejte jim plno chemie. Dostanou vysoké úrody zrna i ovoce, kterými si otráví endokrinní žlázy, krev i mozek. Žádejte pro ně vysoké platy a současně propagujte alkoholické nápoje, jejichž účinek je podobný, jako jedovaté chemikálie v zemědělství.

To bude jejich konečná zhouba. V naší budoucí provincii Veliký Východ, táhnoucí se od Karpat ku Pacifiku, lidský element bude zbytečný. Potřebujeme jen pokorné, se vším souhlasící góje v plném slova smyslu.

Oni neumí prosit, pro ně je to ponižující, ačkoliv i tak jsou chudí a ponížení. My říkáme "každé ponížení je blaho, pokud přináší výhodu". K dosáhnutí cíle lze se ponížit, může to být i důstojné. Neexistuje amorální postupek, jednáme-li k prospěchu našeho národa. Cíl světí prostředky, mravné je vše, co je výhodné.

Slované jsou hloupí a hrubí. Svoji hloupost nazývají čestností, pořádkem, vyššími principy. Nedostatek přizpůsobnosti a schopnosti měnit chování v závislosti od situace, nedostatek ohebnosti umu nazývají gójové "být samým sebou". Jsou tak hloupí, že neumí ani dobře lhát. Nazývají to čestností, ačkoliv lež a nečestné chování jsou jim vrozeny. Jejich primitivnost se za starých časů zvala barbarstvím, v středověku rytířstvím, později džentlmenstvím. Pro hloupost se zabíjeli na souboji, dnes končí život sebevraždou. Nebudeme jim v tom bránit.

Mají omezené schopnosti, proto všemu staví hranice. My říkáme: Možnosti člověka jsou neomezené, jedná-li podle okolností. Myšlení gójů uvízlo u hranice, kterou si dali a nejsou schopni překročit. V tom je jejich neštěstí, v tom je naše superiorita. Mluvte a jednejte tak, jak nepřipouští jejich morálka. Dělejte to, co se jim zdá nemožným. Oni toho nejsou schopni.

Vaše řeč musí být omračující, energická, agresivní, sebevědomá. Více šumu a slovního pozlátka, více nepochopitelného a vědecky mlhavého. Tvořte teorie, hypothézy, směry, školy, metódy reálné i nereálné. Čím extravagantnější, tím líp! Nevadí, že ty theorie nikdo nepotřebuje, že zítra přijdou v zapomenutí. Nechť gójové si lámou hlavu a nachází v nich, co v nich není, zítra dáme novou stravu jejich primitivním mozkům. Nezáleží na tom, co říkáte, záleží na tom, jak to říkáte. Sebejistota v projevu bude chápána jako přesvědčení, ambice jako vznešenost, způsob jak poučujete a opravujete góje jako výtečnost./.../

Držte ve svých rukách prostředky propagandy a informací: tisk, radio, televizi, kino. Pronikejte ještě více do aparátu strany a státu. Kolem každé otázky formulujte veřejné mínění s přihlédnutím na naše národní zájmy.

Držte pod neustálou kontrolou každý krok vlivných gójů tak, aby neměli mezi sebou přímé kontakty, nýbrž vždy přes nás.

Pokud se nedaří blokovat postup mladých a nadaných gójů, vtáhněte je do svých firem, vytvořte kolem nich židovský kruh a izolujte je od starých kontaktů a známostí. Díky ženám-židovkám a milenkám-židovkám zlato gójů přejde k nám a posílí naši nadvládu. Teprve až si vezmou židovskou manželku, dejte jim na zelenou. Nebojte se, děti budou naše. Žádná židovka neustoupí od své boží vyvolenosti a podle toho děti vychová.

Berte si za ženy krásné a zdravé rusky, nechť zlepšují naši rasu.

Všichni slovanští gójové jsou stádové kusy, ovčané. Nepouštějte to ze zřetele. Stádo s vaší pomocí bude potlačovat každou individuálnost. Pokud ji přinesl primitiv s ambicemi, povyšte ho. Nechť si nějaký čas pobude na výsluní, později ho před stádem odhalíte. V očích stáda budete hrdinou.

Ač mají slované méně majetku než my, jsou rádi dobrodincemi a ochráncemi. Jsou tím velkodušnější, čím méně mají k tomu možností. Berte tehdy od nich, ale vše interpretujte z hlediska škody či prospěchu hebrejcům.

Informujte se navzájem. Svatá povinnost každého hebrejce je informovat druhého o tom, co hodlá dělat gój. Dnes jsi pomohl mně, zítra pomůžu já tobě - v tom je naše síla.

Navenek snažte se podobat gójům, učte se jejich zvykům, měňte svá jména na jména gójská! To usnadní vaši práci pro naše společné zájmy.

Buďte ve všech oborech vedoucími, snažte se vždy být prvními! Pěstujte v sobě panovačný charakter každou chvilku, každou minutu, i v drobnostech všedního života. Neustupujte gójům nikdy v ničem i kdyby to mělo být jen místo ve frontě v obchodu nebo ve veřejné dopravě.

Právo na privilégia a na klidný život má pouze ten, kdo pokorně jde s námi. Kdo chce jít vlastní nezávislou cestou je potencionálně nebezpečný a musí být zbaven jakékoliv podpory. Buď nastoupí náš řád, nebo dezorganizace. Tam, kde chtějí se obejít bez nás, musí nastoupit chaos! Postarejte se, aby dezorganizace trvala tak dlouho, dokud beznadějní gójové sami nás nepoprosí zajistit jim klid.

Musí pracovat pod našim vedením a přinášet nám užitek. Kdo jej nepřináší, bude vyhnán nebo odsouzen. Kdo nejde s námi, jde proti nám! Oko za oko! Zub za zub! Tak učil Mojžíš, tak žili naši předkové. Tak budem žít my. Msta je posvátný cit. Vychovává charakter, tvrdí člověka. Hesla o milosrdenství, odpuštění, odříkání se, ta nechte gójům.

Nikdy nezmenšujte útlak gójů. Čím větší vznikne jejich odpor, tím vyšší budou naše výlohy a tím vyšší potřebujeme zisky. Nutno započítat možné ztráty v budoucích pogromech, ke kterým čas od času dochází v každé zemi. Ať gójové dneška platí, z čeho si zítra možná vezmou část zpět.

Před hněvem a nenávistí gójů jsme vždy připraveni uprchnout tam, kde nás přijmou s nadějí oživit hospodářství naším kapitálem. Periodická záměna zemí při hledání příznivých podmínek existence je částí naší strategie. V ní spočívá symbol "věčného žida" Ahasféra, nevysýchajícího optimisty a věčného poutníka.

Všem synům Izraele chtít odcestovat do budoucího Státu Izrael nelze, protože gójské provincie by zůstaly bez naší kontroly. Nutno jen dosáhnout rozumné proporce, aby Stát Izrael se stal vedoucím a duchovním centrem.


A poslední rada. Bděte! Španělská inkvizice i německý fašismus nesmí se opakovat. Ničte veškeré antihebrejské tendence v samém zárodku.

Fašismus se rodí tam, kde jsme nedocenili touhu místních gójů být pány svého osudu. Plíživě roste v každém z gójů, naštěstí v různých zemích v různou dobu a pod různými názvy.

Národy gójů nepotřebují znát skutečné příčiny hebrejských pogromů. Skupujte, hledejte a ničte jakoukoliv literaturu, která odkrývá naši strategii a taktiku, znemožněte její nové vydání.

Zvláštní pozornost věnujte těm, kteří nesklání hlavu před naší výtečností, nechtějí na nás pracovat a staví se proti naší politice. Z takových dříve nebo později se formují antisemité. Nedovolte, aby z malého judeofoba vyrostl velký inkvizitor. I když mají možná pravdu v podrobnostech, jsou vinni, protože nám překáží. Šiřte o nich kompromitující řeči, aby ti, kteří mají o nich dobré mínění, se jich začli bát.

Zbavte je vlivných funkcí, styků, kontaktů, možnosti účinně pracovat, uveďte v pochyby účel jejich činnosti, izolujte je, provokujte ke konfliktům, pošlete proti nim dav. Pokud budou protestovat, obviňte je ve všech smrtelných hříších, vlečte je ke stranické komisi, do milice, a možno-li, k soudu. Hlavní je obvinit, nechť se brání. Ten, kdo se ospravedlňuje, je už napůl vinen.

Antisemitismus je naše nejmocnější zbraň, hlavní stimul naší jednoty. Morálce stád gójů je ten termín protivný. Proto každého gójského protivníka, který se hodlá vás v něčem obvinit, ocejchujte cedulkou antisemita. Uvidíte pak, s jakou radostí ostatní gójové se chopí vaší verze.

Jestli se najde nějaký vzdělaný gój a prohlásí, že semité jsou arabové, najděte argumenty k důkazu, že skuteční semité jsme my. Semitský původ arabů plně nepopírejte, ale zmiňte se o nich jako o směsi národů, pročež antisemitismus není proti arabům, nýbrž proti nám.

V takovém chápání vlastně skoro všichni slované jsou antisemité, ale jakmile dáte tuto cedulku jednomu z nich, ten se stane bezbranným. Ostatní nám ho předhodí coby oběť a zničí ho vlastníma rukama. Podle situace, pokračujte v cejchování.

Hrajte také na dobré srdce gójů-slovanů, vykreslujte sebe jako chudáka nešťastníka, vyzývajícího žalost a sympatie, šiřte řeči o národě věčně utiskovaném, o honbě na žida v minulosti a o diskriminaci v současnosti. Taktika "bídného žida" je prověřena tisíciletími.


Čekali jsme 40 století, nikdo nás neuznával jako národ, avšak chvíle rozhodné bitvy nastává, jsme na prahu NAŠEHO vítězství.

Zakládaje Stát Izrael, my uvádíme v život myšlenku velikého Theodora Herzla a stáváme se konečně národem ve smyslu, jak ho svět chápe. Pro nás však je to málo. Země Obětovaná je pouze ohnisko našeho ducha a místo, kde chráníme své svátosti. Jak říkal veliký Theodor, vztyčením praporu sionistického hnutí, nestáváme se zde pracovní silou. Jehova, náš Bůh, vybral nás k jinému cíli: k vládě nad gojímy.

On odkázal nám vládu nad celým světem. Tu dnes máme. Nyní náš úkol je udržet si tento svět ve svých rukou. Jeden ze dvou kolosů - USA - obavy už nebudí. Ale druhý kolos - SSSR - nám dosud definitivně podroben není. /.../ Udělat z něho ještě produktivnější zdroj než jsou USA je náš strategický úkol.

Použijte staletími vyzkoušený postup jezuitů. V duši jed, na jazyku med. Uvnitř tygr, na tváři laskavost.

Hebrejci z SSSR, studujte tento Katechismus stejně dobře, jako ZÁKON Mojžíšův. Pamatujte si jeho příkazy a vyplňujte je! A na to, aby ani jediné jeho slovo nečetl ani jeden gój, buďte hotovi obětovat i váš život!!

Vy jste plemeno Izraele. Jste jediný národ na naší Zemi, představující veškeré lidstvo! Nazapomínejte na velikou milost k vám Nejvyššího, tlumočenou ústy Mojžíšovými a zaznamenanou v svaté Toře!

Nechť nikdy nepadá váš DUCH!

Zdroj: http://tnit.fr/book/katechismus.htm
462 Komentářů k Katechismus hebrejce v SSSR (Pravidla chování)

 1. jop napsal:

  no neviem, berte takéto texty s rezervou.

  • Jan Jinsky napsal:

   To já bych tomu věřil. Je to stoprocentní pravda:
   1. Nádherná stylistika
   2. Bezchybný a citlivý překlad
   3. Vydáno v SSSR, kde jak víme, se nikdy nelhalo
   4. Zveřejněno na nezávislém webu, který kriticky posuzuje články před jejich vydáním

   Vychází mi z toho, že to je určitě pravda pravdoucí.

   • proud napsal:

    Kdyz zpochybnujes,v poradku,ale dej tedy jinou moznost,kdyz ne zidi,tedy kdo? Zahradkari? A rozhlidni se pritom kdo kde sedi a ke komu se hlasi............

    • jop napsal:

     v súčasnosti v Rusku globálny prediktor nehrá na antisemitskú strunu. Antisemitizmus ako ideologická zbraň proti ľuďom je rozšírený v EU, v Rusku sa o antisemitizme moc nehovorí, ani na jednej ani na druhej strane.
     Preto mám pochybnosti, že o využití antisemitizmu sa snažili práve v Rusku, a okamžite po WWII.
     Pochybujem preto o texte, lebo má tieto rozpory.

     Lebo vy sa na text dívate dnešnými očami, ale mali by ste sa dívať očami povojnového rusa a povojnového žida.

     Rusov a poliakov počas WWII na Ukrajine zabíjali banderovci, židia neboli v opozícii voči ZSSR ideológii, oni boli viacmenej súčasťou občanov ZSSR, ktorá nie že bola len ako tolerovaná menšina, oni boli skutočne súčasťou.
     Židia utekali pred nemcami rovnako ako rusi, rusi ich zachraňovali ako svojich občanov. Preto pochybujem, že by dokázali bankstri hneď po vojne v rusku pretláčať túto ideológiu antisemitizmu, lebo by v rusku nefungovala.

     Berte tento konkrétny text s rezervou.

     • contumax napsal:

      Jop

      Úplný souhlas, vždyť se jedná o jasný podvrh a může být podvržený právě jezuity anebo samotnými sionisty...

     • Vladislav napsal:

      Co to blábolíš, ty blábolile? Trockij alias Bronštejn, Zinovjev, Kameněv, Lenin, Jagoda a další ultrakriminálníci, ti byli jaké národnosti? Mongolské? Portugalské?
      Za peníze patřící KOMU byla v Rusku vůbec rozpoutána tzv. VŘSR?
      Milióny a milióny tzv. obětí komunismu - to byl co za národ? Ten snad, kam patřil Bronštejn?
      Nebo my Slované??

      • contumax napsal:

       Vladislav

       Ty se uč skákat do zdi,v budoucnu se Ti to bude náramně hodit...!!!

       • Jarmila napsal:

        Také židi vyvraždili carskou rodinu a i těch 20000 lidí polské inteligence v Katyni.

        • contumax napsal:

         Jarmila

         Máš to popletený, žel...

        • Forever napsal:

         Jarmila

         Pozor na jednu zásadní věc:

         Stalinismus a leninismus-trockismus NENÍ jedno a to samé.
         Zatímco cílem trockistů a leninistů bylo např. zničení národních států, tradičních hodnot, světová marxistická revoluce a také vyhlazení a zotročení Slovanů,
         tak Stalin odmítl likvidaci národních států a tradičních hodnot a také zejména odmítl plán na zničení a vyhlazení Slovanů.
         A navíc, Stalin sám byl antisemita a tvrdě šel v SSSR po Židech, na rozdíl od Hitlera ale sejmul Židy jen na klíčových postech a prosté Židy nechal na pokoji.
         Stalin sám Židům nedůvěřoval, což se ukázalo na tom, že ve 30. letech nechal popravit a poslat do gulagů mnoho lidí židovského původu. Když se podíváme na tyto "vykonstruované" procesy blíže, zjistíme, že tito bolševičtí Židé byli popraveni zcela právem, neboť šlo o agenty západu, neboli, oni byli stále napojeni na Vatikán a americké Židy. S Vatikánem a mezinárodním chazarstvem byli ve spojení ještě před VŘSR, vždyť VŘSR byla podporována a zorganizována Vatikánem a anglo-americkými žido-zednáři.

         Stalin také obviňoval své odpůrce, že jsou Židé, třeba Lavrentina Beriu. A bohužel se časem, když byl Stalin otráven, potvrdilo, že Beria byl skutečně západní agent.

         Když se vrátím ke Stalinovi a jeho vztahu k Židům:

         Stalin stačil totiž včas prohlédnout lest, že komunistické hnutí a plán na světovou marxistickou revoluci je ve skutečnosti nástrojem Židů na zavedení židovské světovlády. Proto nechal postupně veškeré klíčové pozice v SSSR do 50. let úplně vyčistit od Židů. A v 50. letech nechal i ostatní komunistické strany v Evropě vyčistit od Židů.
         A postup Stalina byl zcela správný. A zde se projevila jedna z charakteristik Židů - pomstychtivost - podařilo se jim (Židům) úplně dokonale Stalina pošpinit, jak se jen dalo. Nikdo nebyl v historii tak důkladně očerněn, jako Josif Vissarionovič Stalin.
         Židovská lobby se zkrátka pomstila Stalinovi za to, že jim překazil plány na světovládu skrze rozšíření bolševismu z Ruska do celého světa (viz světová revoluce). On Stalin šel pro trockistech právě z důvodu, že to byli agenti západu a měli v plánu právě onu světovou revoluci, která měla být nástrojem k nastolení NWO.

        • pavjan napsal:

         Chci reagovat na Forever (18:51)
         Naprosto s Vámi souhlasím. Každý kdo studoval dějiny (myslím dějinná fakta),starý Egypt, Tóru, Talmud, novodobé dějiny USA, skutky židovských elit vidí věci podobně.

        • proud napsal:

         Ano,da se to tak rict,jen s tim,ze bych i mezi zidama rozlisoval.Neco jinyho je beznej zid a neco jinyho je jejich elita,stejne jako je potreba rozlisovat mezi jejich frakcema,oni nekteri ti ortodoxni taky nejsou zadni svatouskove......

       • Vladislav napsal:

        Že nejsi příliš bystrý (když to řeknu slušně), přesvědčils už prakticky každého tady dávno.
        Jako Žid jsi pravděpodobně ale taky prolezlý chorobama. Zbystřil jsem, když jsi mě začal označovat za teplouše. Zřejmě to znáš dobře sám od sebe. I tvé poznámky o masturbaci a nedokonalé "výbavě" jsou z tohoto ranku.
        Pěkně to do sebe zapadá.
        Vydrž, rabíni tě zase určitě budou potřebovat na nějakou revolucičku. Na každou takovou akci je kromě slovanské krve potřeba i moře nepříliš bystrých židovských horkokrevníků, kterým rozum stačí akorát tak na to, pochopit, jakým směrem mají namířit pušku.
        Tak vydrž, šalomáku.

        • contumax napsal:

         Vladislav

         To Ty jsi kripl, plně funkční...!!!

        • contumax napsal:

         Vladislav

         Jsi opravdově Dement s velkým D, protože jsem ani jednou nepsal o masturbaci ani o vybavení, žel mozkové buňky Ti nepracují...

         Na to kolik Ti je začíná u Tebe pomalá demence...

        • Marie napsal:

         Tak tak. O mne zase napsal, ze jsem se zivila na zadech... takze je to uchylak. Lidi na jeho schizovyplody tady nereaguji, tak to zkousi provokovanim...je viditelne nemocny. Kdo ma v neporadku psychiku, ma problem i se sexualitou, toto se od sebe neda oddelit. A aby si to brime ulehcil, zacne svuj problem pripisovat jinym....

         A ty mas hlavu v poradku, takze on svym vyblitkem, ze jsi teplous atd..jenom odhaluje svou chorobu, nic vic. Logika je neuprosna, a contumax nad ni nema sanci vyhrat, ani nikdo jiny..jinsky taky ne, ikdyz si hraje na inzenyra...

         Lez je nastroj zisku, vzdy a bez vyjimky, ikdyz jde o takovy maly, jakymz neci pozornost pro contumaxe je.

      • contumax napsal:

       Vladislav

       V. V. Putin nabídl azyl židům z EU...

       Proč myslíš, že to dělá...???

       Chytrá hlavo... umíš na to odpovědět...???

       • Vladislav napsal:

        Protože raději je bude mit doma pěkne pod kontrolou a dohlížet, aby dodržovali ruské zákony ... nez se dívat, jak na něho z EU vymysli a posílají neziskovky, myslivno.

        • contumax napsal:

         Vladislav

         Jsi opravdový kripl, a myslíš si, že ti by šli do RF zrovna ti, kteří jsou na indexu...???

      • Jaris napsal:

       Vladislave, mas naprostou pravdu. Tak je to i dnes. Na dulezitych mistech nejdes opet jewreje. Oni snad prochazeji recyklaci. Vyhodis je dverma, vrati se ti oknem. Bajecnymi priklady jsou vylozene skodlivych kreatur jsou Stropnicky, Dienstbier, Sabatova, Vondra, Spidla a mnoho dalsich zidovskych filcek, a to je pouze v CR. Zidi by nemeli mit pristup do politickeho deni, bankovnictvi, soudnictvi a vzdelavaci instituty.

       • Forever napsal:

        Jaris

        Na řešení židovské otázky doporučuji Stalinovu metodu ;-)

       • Marie napsal:

        Spravne, Jaris. Dospeli jsme ke stejnemu zaveru jako Hitler. S tim rozdilem, ze on jim posbiral falesne diplomy a zbavil je postu. U nas to je naopak. Zbavi se nas pomoci vetrelcu, kteri nas vyvrazdi kvuli majetkum. Lidi budou podrezavani ne kvuli krestanstvi, a nebo jine vire, ale protoze se nekomu zalibi jeho dum. No a pak je poslou proti Rusku, a tak se zbavi i jich... chytre vymysleno!

        Vidis, ze neustale jedou zakon dvojiho zisku najednou.

        • Jaris napsal:

         Nejvice mi vadi, ze jim to dovolujeme a ustupujeme jejich pozadavkum! Navic mas vetsinu hlupaku, kteri se jich zastavaji a odmitaji videt realitu toho, jak vse manipuluji. Bez sjednoceni lidu se neda nic podniknout, pouze prihlizet.

     • contumax napsal:

      jop

      1*******

     • Benzin Petrolejovič Naftěnko napsal:

      JOPe,to tvoje vysvětlení je právě ta hloupá verze,kterou se nám pejzatí snaží vnutit...
      Když už jsi takový "il pensiero",nastuduj si problematiku vztahů Slalina a Trockého a jejich vzájemné rozpory a důvody čistek v SSSR koncem 20.let okolo vypuzení Trockého z Rusi a taky okolnosti čistek v 37. a roli židů v chystaném protistalinském puči s cílem zničení státnosti SSSR tak,jak muselo být právě kvůli Stalinovi odloženo na neurčito,kvůli jehož pokračování byl pár let po válce otráven a jehož pokračování bylo málem završeno za syna židovského kulaka Jelzmana,partičkou Berezovskij, Chodorkovskij, Němcov,Gajdar,Čubajs,Gusinskij,atd....
      Už víc než 150 let světové jewrejstvo se snaží Rusko jako stát zničit,rozdrobit a opanovat a je zajímavé sledovat ty delikátní "tanečky mezi vejci",které musí provádět Putin,aby před nimi Rusko pro svůj národ zachránil,přestože a protože je židovinou a sionisnem prolezlé durchum durch a jeho státní aparát a sdělovací prostředky,umělci atd.a je velmi zajímavé,jak obě strany zatím se znalostí věci "nenazývají pravými jmény",a rozhodnému střetu se vyhýbají a oddalují konečné vyřešení....Je na druhé straně spousta jewrejů,kteří Putina a dnešní Rusko podporují a vidí v něm garanta své existence,to ti,kteří se nedají nazývat sionisty,ale víme dobře,že "kdo zradil jednou,je hotov zradit pokaždé" a oni pokud budou dále se držeti té své "boží vyvolenosti"a z ní vycházejících zlozvyků ve vztahu k ostatním,budou nacházet vždy málo pochopení....

      Obdobná situace je na Ukrajině,která bohužel nanašla v sobě člověka Putinova formátu a proto se zdá býti ztracena a hozena sionistům plně na pospas.A co to znamená,dnes denně máme na očích.

      • contumax napsal:

       Benzin Petrolijevič Nafťenko

       Ale jó, tohle vím, jenže nejsou vtom a nemůžou být všichni židé...

       Ostatní židé přeci za to nemůžou...

     • Marie napsal:

      Neni vubec podstatne nic vic nez to, ze text odpovida realite. A vyjmenuj, kde neodpovida, tak se diskutuje, a ne rozpliznutim podstaty do nepodstatnych okolnosti.

      Nejde o antisemitismus vubec v teto poloze. Jde o viditelne naplnovani jejich zde tzv. katechismu. Kdyz si prectes Protokoly sionskych mudrcu, totez plati.

      Dokonce si muzes precist, v kterem bode se prave nalezame!

    • contumax napsal:

     proud

     Dříve za všechno mohli komunisti v reálném socialismu, říkávalo se : pustím rádio - Lenin, pustím TV - Lenin, otevřu noviny zase - Lenin...

     Už se bojím otevřít i konzervu...

    • Marie napsal:

     proude, skaces zidovi pod nickem jinsky na lep...

     Mu nejde o to, co napise, ale o reakci na nej... to je podstatne.

     Test na zida: dostane pravdive a overitelne udaje a stejne ti napise, ze lzes, dukazy pro ne nic neznamenaji.
     Pro mne je podstatne to, co je tady od nich napsano:
     ...I když mají možná pravdu v podrobnostech, jsou vinni, protože nám překáží.""

     Predstav si situaci, ze te zid chce zalovat za to, ze pro nej nechces pracovat. Budes mu vysvetlovat, ze to neni tvoje povinnost a ze si muzes vybrat. Bere to za urazku a nedokadas se s nim. Jak se to da resit? Das mu falesne jmeno. On poda zalobu a je v riti... Zkusenost..jak rikam, kdyz mas proti sobe cestneho cloveka, jednej s nim ceste, kdyz svini, jednej s nim svinsky, a hlavne pamatuj, ze nad nim mas prevahu ve dvou smerech: nema logiku a panikari. To panikareni je vysledek vzteku, ze ho nekdo prechcal a nedokaze prijmout porazku.

     • Vladislav napsal:

      Naprosto přesná slova...

      • Jan Jinsky napsal:

       No s tou logikou Vladislave... Nechcete lekce logiky? Myslím, že máte určitý prostor pro zlepšení

       • Marie napsal:

        Definice logiky zida: pravda je to, co prinasi zisk, na presvedcovacich prostredcich nezalezi...

        Maji misto mozku z penez kostku, takze logicke mysleni nemozne...

      • Marie napsal:

       tady v textu je dalsi dukaz schzofrenie zidu:

       ..." Jsou tak hloupí, že neumí ani dobře lhát. Nazývají to čestností, ačkoliv lež a nečestné chování jsou jim vrozeny. "

       Tak neumi dobre lhat, ale lez je jim vrozena... to jim absolutne nevadi, ze si odporuji, prdnou protiklady hned vedle sebe... kdyby jim to aspon trochu myslelo, tak to od sebe daleko oddeli...

       Nejhorsi je, ze z ostatnich lidi vyrabeji schizofreniky!

    • Bogus Sobotka - Boric mytu napsal:

     Proude, uplne stejny podvrch jak u Protokolu zidovskych mudrcu.
     Je zamereny na anti-semiticke debilky, kteri si uz s pravdivosti textu hlavu nelamou.

     • Jaris napsal:

      Sobotko, ja jsem presvedcena,ze opak je pravdou.Je zamereny na debilky,kteri temto spisum neveri. Ve sve podstate se zidi chovaji presne tak, jak je to ve spisech popsano. Amerika dnes patri zidum a Izrael s ni mava jak s hadrem na holi.Taky podle toho US vypada. Zeme, ktera byla pro svet priklad svobody a demokracie se hrouti a je celym svetem nenavidena jako zlodej, nasilnik a vrah. Hanba USraeli!!!

     • Marie napsal:

      Ano, ty borici mytu, co zijes "podvrchem" :-))))) a rad nadavas druhym do debilku, a pritom neumis ani cestinu...

      • contumax napsal:

       Krvavá Méry alias Marie Dikyová

       Svým způsobem jsi pořádně cáklá, jak jseš stará tak seš blbá...

    • Martin napsal:

     s tím bych souhlasil

   • Holy napsal:

    A tebe uz to ucili od mala ty sionisticky trolle:-)

   • Tykva Bukvatyr napsal:

    Manželka kuriča!

   • mk napsal:

    JYNSKY, ty jedna pejzatá vopice! :-DDDD

  • jan napsal:

   Práve,že je treba tieto texty brať vážne.
   Stačí mi tento atentát v Bruselu.

   • contumax napsal:

    Jan

    To Ti stačí...???

    Nejsi náhodou příliš skromný...???

   • weissbach napsal:

    S těmi texty /a tím nemyslím jen tento článek/ je to tak, že jejich autorství a původ jsou těžko prokazatelné. Na druhou stranu se jejich obsah až příliš nápadně promítá do současnosti. Zatím nikdo z kritiků a odpůrců těchto materiálů nedokázal vysvětlit, jak je možné, že ten údajný podvrh se po nějakých 100 letech shoduje v tolika bodech se současným stavem světa. Není to přinejmenším zvláštní?

    • contumax napsal:

     weissbach

     Jo jo...

    • Marie napsal:

     Pravda je vzdy jednoducha a viditelna, lhari na ni nakydaji takovou vrstvu pochybnosti, aby druhe odradili se tou spinou prohrabavat, a vetsinou se jim dari. Spravne rikas, je uplne jedno, kdo je autorem, dulezita je viditelna realita, ktera odpovida..

     Podivej se na vec vzdy ocima nepritele, pomoci logiky si pravdu odvodis jedna dve.

     Nechces pracovat, ale krast. Jak to udelas? Pomoci lzi naslibujes okradanym blahodarnost sve " prace "pro ne a znemoznis jim kontrolu, zahrnes je srackami, ktere budou odvadet jejich pozornost od toho, co delas. Nahrabes si tolik, ze az na to prijdou, zaplatis si dalsi, aby se nemohli uz branit zotroceni. A ted si vem, ze si sve panovani zlodejinou predavaji uz po mnoho generaci, a ti, kteri se do toho uz narodili, to povazuji za normal a z jejich pohledu se citi byt ohrozovani ztratou. A proto vytvori chaos, aby se lidi nevyznali v nicem, jednoduse je zaplavi desinformacemi, kdy vlastne pak jednoduse zjistis, ze pravda je vzdy opakem toho, co rikaji, protoze skutky ji prozrazuji.

     Umis si predstavit takoveho Singera, jak misto premysleni se sklenickou konaku, kde si prihraje dalsi miliardy, by mel jit plet mrkev? Nebo Babis? Dat ho do takove situace, tak spacha sebevrazdu, to neni unosne, pad Ikara znamena smrt...

     Proto jim nevadi vypustit ze svych smradlavych hub i takovou kravinu, ze nigersti nasilnici nas obohati!

     A predelat i pohadku o Snehurce, ktera sve pokoleni zbavi pih, kdyz si poridi deti s cernym...proste nemaji vubec zadnou zabranu, neb ucel sveti prostredky, a tecka...

     • weissbach napsal:

      "Umis si predstavit takoveho Singera, jak misto premysleni se sklenickou konaku, kde si prihraje dalsi miliardy, by mel jit plet mrkev? Nebo Babis?"

      Umím. Za přítomnosti kozáka z nahajkou v ruce.

      • Marie napsal:

       Spachali by sebevrazdy, protoze to by psychicky neunesli, viz obdoba v Nemecku, kdyz Hitler posbiral doktorum a pravnikum jejich falesne diplomy....

       Mimochodem: jak jsem psala vyse, zid panikari, kdyz je porazen. Zidana Savcenkova dostala 22 let vezeni a kdyz soudce vynasel rozsudek, tak zpivala jak silena... svine jedna....

       • contumax napsal:

        Krvavá Méry alias Marie Dikyová

        Ty pácháš jen zlobu a zášť vůči mým bratřím jevrejům....

        Hanba Tobě...!!!

        • Marie napsal:

         Ty milovniku jevreju, co rikas mne krvana mery, tady se podivej, co je to krvava zidovka, jmenem Nadezda Savcenkova, ktera ma na rukou krev lidi a krome toho i jejich tyrani, zatimco ja nemam ani zvireci, neb jsem vegetarianka...

         Slova kněze potvrdil i jiný osvobozený zajatec, člen domobrany Stanislav Stankevič, který po svém zatčení odmítl převést diverzní skupinu do Šachťorsku. Po dlouhou dobu ho mučili, bili, a trápili hladem. A aby na hrozné mučení v ukrajinském zajetí nezapomněl, vypálili mu ajdarovci na tělo svastiku. Zázrakem přežil. Tisíce dalších ruskojazyčných zajatců skončilo umučených k smrti v masových hrobech. Na těchto zvěrstvech se podle svědků podílela s velkou chutí právě Savčenková, kterou zajatci nazývali "krvavá Naděžda".

         A to o jeji propusteni zadal i Obama, dalsi evrej, po matce. Tady si pocti, co vse provadela:

         "Ona prostě nebila, ona mrzačila a ubíjela. Svázané na rukou i na nohou – mlátila trubkou, rozbíjela genitálie, zhášela cigarety v jejich otevřených očích. Neustále přitom řvala: 'Prodám tě na orgány jako tamty, nebo tě rozstřílím!'"

         O tom, že bojovníci Ajdaru brutálně mučí zajatce, vyprávěl již dříve kněz Svatonikolského chrámu Vladimir Mareckij, osvobozený z ukrajinského zajetí. "Když řeknu, že nás bili - tím nic neřeknu. Nás ubíjeli. Nás stříleli, nám lámali kosti, nás bili nejen rukama a nohama, ale i pažbami a vším, co jim přišlo pod ruku," vzpomíná Mareckij (video s výpověďmi mučených zde - v ruském jazyce).

         Podle jeho slov se obzvláštní brutalitou vyznačovala právě "krvavá Naděžda". Libovala si ve své síle, osobně mlátila zajatce a pronášela u toho různé průpovídky. Jako dobrý byznys navrhovala prodávat orgány zajatců. A když ostatní členové batalionu nesouhlasili s vydáváním zajatců na orgány, navrhla je tedy zabít, "aby se neutrácelo za dopravu do věznic SBU".

         !!!!!!!!!!!!!!

         Takze si propriste strc tu krvavou mery do riti, nebo si te necham zjistit a dostanec pres hubu...

        • Jaris napsal:

         Contumaxi, Tobe nevadi, jak se Izrael chova k Palestincum, kteri na tomto uzemi hospodari tisicileti, zatimco chazari nemaji na toto uzemi zadny pravni narok nebot jsou vsechno, jen ne puvodni zidi? Tobe nevadi jejich agresivni chovani vuci ostatnim okolnim sousedum? Tobe nevadi ze zidovska Amerika ruku v ruce s Izraelem kaslou na vsechna rozhodnuti a kritiku vuci jejich chovani v UN? Tobe nevadi, ze vsechny vyrobky musi byt oznaceny zememi, kde jsou vyrobeny, krome Izraele? Co si vubec mysli ti smradi chazarsko-zidovsti! Mne tyhle vsechny podle veci drasaji do morku kosti.

  • contumax napsal:

   jop

   Souhlas jop...!!!

  • Robo napsal:

   Zas si sa odkopal, frajere.
   Pozdrav vo vašom úchylnom klube. Už sa na vás varí voda. Už dlho.

  • Stribog napsal:

   Je to stejné jako s Protokoly. Kloním se k názoru, že jsou podvrh. Psal to někdo mnohem chytřejší... Jenže vtip je v tom, že jsou stejně jako tento text potvrzeny praxí. Doba se mění. Třeba ještě za zednáře Masaryka se v novinách otevřeně psalo, že tři židovští ministři ve vládě je moc, že to neodpovídá etnickému rozložení. A dnes? Kdo by si odvážil to zkoumat. Jenže když se podíváme, kdo u nás šíří kosmopolitní a protinárodní agendu, multikulti agendu, genderovou agendu a všechny postmoderní úchylky, rozbíjející rodinu i stát jsou to Židé, největší rusofobové opět Židé. Nejlépe s ruskými jmény. Nikdy to nebylo tak očividné. A nesmí se o tom pomalu jen špitnout. Sám teď opatrně volím slova, jako bych podléhal nějakému autocenzurnímu programu. Ale položme si otázku kolik židovských činovníků je v této chvíli na straně národa a kolik na straně globálních kosmopolitů... Je mi líto, ale vychází to jasně. Stejně jako ty texty potvrzuje prosté pozorování dějů kolem nás.
   A ještě něco. Vždy tu byly nadstandartí vztahy mezi Čechy a Židy. Řekl bych i větší sdílnost ze strany Židů k nám. Vzpomněl jsem si na tu Werichovu pohádku Císařův pekař. Je určitým symbolem. Co když je právě naší rolí naučit Golema péci chleba? Zaznobin mluví o Židech jako o palácových otrocích, zatímco my jsme ti od pyramid. Pravda také je, že kdykoli Židé chtěli asimilovat s nějakým národem, byl organizován pogrom. Existují-li oni jako palácoví otroci a my jako otroci od pyramid, existuje i otrokář. Co když naše cesta z otroctví je podmíněna spoluprácí a domluvou obou plemen otroků?

   • Paul Durham napsal:

    lžete

    • Paul Durham napsal:

     to patřilo "jop"

    • Stribog napsal:

     ???

     • Paul Durham napsal:

      to patřilo "jop" , pardon

      • Stribog napsal:

       V pohodě. A když už plácám virtuálním inkoustem, a není není na to vás, ale obecně. Nějak jsme zatím do této debaty nedorostli. Norman Finkelstein měl pravdu. Holocaustový průmysl všemu moc uškodil. A také je to extrémní příklad, kam vede politická korektnost, kdy potom společnost není schopna mluvit o problému...

       • Paul Durham napsal:

        Prakticky nejde o holokaust , jde o jeho obraz, nejde o popírání či zpochybňování holokaustu, ale o nesouhlas s obrazem jaký je o holokaustu právě obřezanci a jejich pohůnky podáván . Masové vraždění bylo nazváno holokaustem, a jistá skupina se všem snaží nalhat, že se to vraždění týkalo jen a pouze určité skupiny, ale ono se týkalo každého ( ve smyslu hrozby smrti nebo rovnou smrti ) , kdo se vyskytl na určitém místě. Takže selektivní propaganda holokaustu v režii obřezanců tak, jak ji podávají, je jim skutečně na škodu, a svědčí to o 2 věcech : 1) nejsou tak chytří, za jaké se považují, protože chytrý člověk by to tak hloupě neudělal 2) považují ostatní za úplné pitomce a tím potvrzují význam textů Protokolů i Katechismu.

        • Marie napsal:

         Velmi vystizne receno!!

         Povazuji ostatni za uplne pitomce proto, ze veri sve nadrazenosti, vyvolenosti a vyjimecnosti, a tim ztraci sebereflexi. Je to jednoduche. Proste, jakmile pristoupite na hloupost, ze jste vice nez druhy, tim ztracite schopnost se podivat na veci jeho ocima.
         Nadrazenost je sebedestruktivni a malokdo si to uvedomuje, a nebo dokonce o tom premysli.

   • Jaris napsal:

    Stribog, zidi se nikdy, opakuji NIKDY, nesnazili asimilovat s hostitelskym narodem. Uzkostlive se drzeli pospolu a stranou. Sami si zakladali sve ctvrte, kde zili. I dnes se zidi berou vetsinou mezi sebou. Nam nuti multikulti a sami oznamili, ze Izrael je pouze pro ne. Izrael musi zustat cisty. Jsou to podvrataci, vzdycky byli a vzdycky budou.

  • Vladislav napsal:

   No to víte, že jo. Je to něco jako Protokoly sionských mudrců. Tzv. "seriózní zdroje" už dávno prokázaly, že jde o podvrh. Má to všem pouze jednu "drobnou" vadu na kráse: nějak se to naplňuje;-)

  • Marie napsal:

   Kdyz nevis, tak nerad, protoze tim ze sebe delas blba, to zaprve.

   A jestli nevidis, ze do puntiku se takto chovaji zidi, tak mas vymlety mozek..

   Jenom tady v diskuzi, kdo se do mne navazi a proc? A jeste si kvuli tomu meni i jmena, a dokonce pouzije i moje? Zid pod falesnym jmenem Jinsky!

   Presne podle tohoto pravidla z katechismu:

   Zvláštní pozornost věnujte těm, kteří nesklání hlavu před naší výtečností, nechtějí na nás pracovat a staví se proti naší politice. Z takových dříve nebo později se formují antisemité. Nedovolte, aby z malého judeofoba vyrostl velký inkvizitor. I když mají možná pravdu v podrobnostech, jsou vinni, protože nám překáží. Šiřte o nich kompromitující řeči, aby ti, kteří mají o nich dobré mínění, se jich začli bát.

   • Paul Durham napsal:

    přesně

   • Jan Jinsky napsal:

    Mařko, jednou jsem to udělal, abych ti ukázal, že je tu snadné měnit si jméno. Vyla si pod příspěvky, které jsem nenapsal. Jen jsem to chtěl ilustrovat jeduplná mexická Máry.

    A k článku - pokud by si každý Žid vzal Rusku za ženu, tak ve třetí generaci už má v sobě jen osminu židovské krve.

    Prostě sem Korál nablil další kraviny. Nevím jak to vyjádřit slušněji. Sám Žid nejsem, ale ta nenávist na zdejším webu je šílená. Hnůj na hnůj...

   • Marie napsal:

    Prekazi jim ti, co rikaji pravdu, a dokonce to oznacuji za vinu. A ten zid, co si rika Bogus Sobotka? Presne totez, kdekoliv na internetu se objevim, tak siri kompromitujici reci, aby dobre mineni u ostatnich u mne ubil, totez dela zblblo pod nickem contumax. A to jsme jenom tady webu, jinde zkusenosti s zidaky mam stovky, nebo i tisice, protoze jsem mezi nimi musela zit..

    Dokud jsem na ne byla slusna a hodna, zneuzivali mne a vydirali. Dokonce mne chteli trestat za to, ze pro ne nechci pracovat i pres soud, protoze podle nich jsem jim tim zpusobila skodu! Takova kravina...Ale oni ve sve povysenosti to tak citi. Jedine jejich vinou jsem zhrubla a naucila se vracet rany.

    Jsou to neuveritelni slabosi, proto vedou velikasske reci, aby to zakryli. Jsou podelani, a jedine, cim vitezi, je podvod a zlodejina, protoze za penize si pak koupi sve ochrance. Dukaz? Stvani proti Rusku. Proc? Boji se ho a moc, proto potrebuji vsechny okolo proti Rusku postvat a bohuzel u blbych Cechacku se jim dari, jsou tak zaprodani ( nastesti ne vsichni ), ze dokonce zapomneli, kdo jim zachranil krky, tedy jejich rodicum, a ze by bez pomoci Ruska nebyli ani na svete...

    • contumax napsal:

     Krvavá Méry alias Marie Dikyová

     Баба яга...

    • Bogus Sobotka - Boric mytu napsal:

     Maruska :

     "A ten zid, co si rika Bogus Sobotka? Presne totez, kdekoliv na internetu se objevim, tak siri kompromitujici reci, aby dobre mineni u ostatnich u mne ubil, totez dela zblblo pod nickem contumax"

     Maruska, nejsem Zid a ani nevim,ze bych nekoho takoveho v rodine mel (DNA testy si kvuli tobe delat nebudu)
     Kompromitujici reci o tobe sirit nemusim, ty ses proste nenavistna zakomplexovana krava.
     ted nevim jestlo to uz zacalo v tvem detstvi nebo az na tvoje stara nenavistna kolena :D

     • contumax napsal:

      Bogus Sobotka

      Marie se chudák dřela celý život na matracích...

      • Jarmila napsal:

       Se mi zdá, že Vy jste zase celý život vždy rád podržel nadrženým farářům, kteří Vám mezi tím rádi objasňovali co je v Bibli krásného:) No tak se už konečně přiznejte, že jste dělal ministranta. :) Pokud tedy nejste ve skutečnosti nenávistný žid.

       • Jarmila napsal:

        Jo a ještě něco. To že židi brutálně vyvraždili carskou rodinu, to je naprosto nevyvratilný fakt- koneckonců jsou zveřejněná i jejich jména, je toho plné Youtobe. A to že židi vyvraždili polskou inteligenci v Katyni je opět naprosto nevyvratitelná pravda, protože je vyvraždila NKVD, která se tehdy CELÁ skládala výhradně z židů, nikoliv z Rusů.

        • Forever napsal:

         Jarmila

         Jak to bylo s Katyní, to nevim, zajímal by mě váš názor na to. A také, co říkáte na úlohu Stalina, co žido-sionistům pěkně zatopil a židovská lobby proto na něm nenechala nit suchou?
         O tom, jaká byla úloha Stalina v SSSR , jsem napsal výše.

         Jinak máte pravdu v tom, že Židé byli ti, kdo zavraždil ruskou carskou rodinu. Oni v té době, dokud se Stalin s Židy v komunistické straně v SSSR nevypořádal, Židé tvořili po VŘSR 98% bolševického vládního aparátu. A to nepočítám vedední diplomatických a vojenských složek, které tvořili výhradně Židé. A to nemluvě o tom, že VŘSR financovali židovští finančníci a průmyslníci.

        • proud napsal:

         Ach tak ona byla ta rodina skutecne vyvrazdena? Mam jiny informace!!! To je holt to o ty historii co ji pisou vitezove.....na pokracovani:-). Ono vubec dost "zavrazdenejch" proste jen zmizelo ze sceny.

       • contumax napsal:

        Jarmila

        Nejsem katolík a nikdy jsem nebyl a nebudu, takže opět kalkulace, nesprávná úvaha...!!!

        Opět to o něčem svědčí, že...???

       • Marie napsal:

        contumax je uchyl, trapi ho zrejme jeho sexualni problem, tak ho pripisuje mne... chudatko male, uz nevi, jak to udelat, aby na sebe pritahl pozornost...

        • Bogus Sobotka - dokumentarista napsal:

         Maruska:

         "contumax je uchyl, trapi ho zrejme jeho sexualni problem, tak ho pripisuje mne…"

         No Marfusko, by tebou, tak o sexualnich problemech radsi pomlcim:

         "Kdyz se nekdo v necem zasekne
         Marie Dikyova 205.*.*.*
         je jen opravdu miziva sance, ze by se probudil. Tim se snazim reagovat na predchozi prispevek z 6.5. ve 14.34.Pane nebo pani neznami, kde jste zjistili, ze mesic kveten je oficialne mesic onanie?Ja bych to rada vedela, odkud toto rceni pochazi a od kdy se datuje.Diky predem za odpoved. Marie Dikyova"

         http://www.zvedavec.org/showname/184/26/1/a/

        • contumax napsal:

         Krvavá Méry alias Marie Dikyová

         Uchylný člověk jsi Ty a to zcela mimořádně, pořád Tě podezírám že jsi židovka, která je ujetá a ráda by si ale už to moc nejde... takže jsi postižená celá, hlavně na mozku a tam to bolí nejvíc...

         Chudáci lidi si s Tebou museli vytrpět...

       • contumax napsal:

        Jarmila

        To se Ti opravdu zdá, nejsi často ve snu i bdělém stavu...???

       • Marie napsal:

        Jasne a logicke je, ze lide mluvi o tom, co je trapi. Ja casto pisi o zlodejine, protoze ta mne likviduje zivot ( a nejen mne, samozrejme )

        Contumax je uchylak, ma sexualni problem, a proto v jeho prispevcich se to objevuje...ze mne dela devku, z Vladislava buzeranta, proste ma ten problem a ventiluje ho.. Je to snadne spocitat...

        No a jeste k tomu ta jeho nabozenska povysenost,, kdy si zvykl hrat si na boha a soudcovat...je to znicene semeno, co blouma po svete a nevi, kam patari...s potrebou se zaradit a je mu jedno ke komu..

   • proud napsal:

    ".........I když mají možná pravdu v podrobnostech, jsou vinni, protože nám překáží. Šiřte o nich kompromitující řeči, aby ti, kteří mají o nich dobré mínění, se jich začli bát."..................zenska,ty ses musela proste zblaznit!!!!!! Nikdy se k necemu takovymu vuci nejen zidum nesnizim,kdo ti vymyl mozek z hlavy???!!! Copak tak se chova Clovek??! Rozhodne nejsem slunickar a se zbranema umim vic nez jenom dobre,i v ty pravy praxi a nemam s jejich pouzitim tedy zadnej problem,asi prave proto znam onu problematiku krapet lip nez filmari,ale tohle je na me prilis.Jsou veci po kterejch normalni clovek nesahne ani jako po mimikry,tahle mezi ne patri! Ovsem jak koukam,neni to tvuj "rukopis",takze mam nadeji ze tu je klasicky nejakej troll,nedivim se ze sem lezou,je to vyznamenani,ukazka jejich strachu z nas,potvrzeni ze delame dobre svou "praci" pro lepsi budoucnost,nebat se,nelezou sem !!!

    • proud napsal:

     No mas kliku ze jsem "dobre" ulit:-))))Uz jsem nad tebou lamal hul:-).Uteklo mi ze jde o citat :-),sorry Marie.

     • Marie napsal:

      Nic se nedeje, ja jsem zase tuhle odpoved nepsala Tobe, ale jinskemu a priradila jsem ji spatne, takze se taky omlouvam...

      • weissbach napsal:

       Opravdu jdeme do finále. I s ohledem na to, jak je tu poslední dobou přetrolováno a jak se to tu mohutně snaží rozes...t. Dublované identity, podsouvání atd...

    • Marie napsal:

     Zid neni zidem tim, ze to o sobe rekne, nebo popre, ale tim, jak se chova, a ty, kamarade, zidem jsi...

     Je uplne jedno, kolik mas v sobe krve, jestli osminu, to je mi u zadku, ale mas jejich vychovu, a ta lidem ublizuje, nikolliv jejich krev...

     • proud napsal:

      No pocitam ze to plati pro Sobotku,ale je to pode mnou,takze jestli to ciste nahodou pises me,tak to jsem se jim hodne nepovedl :-))))))))))))))))))

     • Bogus Sobotka - dokumentarista napsal:

      Aha, takze zid je uz ten o kterem to rekne treba pomatena Maruska z Mexika:)) ta totiz vi jak se zidi chovaji :D
      Ty si zenska neuveritelne debilni clovek :D

   • contumax napsal:

    Krvavá Méry alias Marie Dikyová

    Áno milujem jevrejcov a buďem dokial buďem žid...!!!

  • kolkobudeszit napsal:

   Ak nečítate informácie zverejnené na NWOO znamená to, že působíte len jako manipulátori.
   Žiaľ argumenty sú jasné a podľa kníh,ktoré nečítate a sú na NWOO je to prakticky 99% pravda i keď mohla byť niekym iným napísaná.Je to dobré poučenie na sebazdokonaľovanie, antialkoholizmus, túžba po vzdelaní... nakoniec sami nejakí konštruktívni židia Vám mohli nastaviť zrkadlo a umožniť odstrániť Vaše chyby a dať Vám šancu.

 2. Robo napsal:

  Admin, ďakujem za zverejnenie.

  • contumax napsal:

   Aj ďakujem ľebo svojích jevrejcov ľubím...

  • Marie napsal:

   Taky dekuji! Je to aktualni a kazdy si to muze porovnat s tim, co u nas vladne, a co delaji.

   Vsiml sis, Robo, te prukazne schzifrenie v tom jejich katechismu?

   Tak Slovani jsou hovno, a oni jsou vytecni...ale k vylepsovani si sve incestem znicene genetiky jim byli a jsou dobri, ze?

   Cimz vlastne dokazuji, ze o Slovanech lzou az se jim od huby prasi..

   Proste nemaji logiku, proto ani si to neuvedomuji, ze se priznavaji. Vetsina z nich jsou psychopati a schizofrenici, se podivejte na kterehokoliv ve vlade. Herman, farar katolicky???Uf... Stropnicky, Babis, jeden vedle druheho magor, neschopny logickeho mysleni, a co jim chybi v hlave, to dohaneji nasilim, viz debilni zakon o popirani holozvastu, co na tom, ze kdyz jich v Nemecku zilo 300 tisic, tak jich nemohl Hitler 6 milionu povrazdit, ze. Logika se umlci nasilim a je to, tak dementni jsou.
   A aby jim slovanska chytrost prestala prekazet, rozhodli se je vylikvidovat. A proto ridi celou tu migraci zidi, nikdo jiny, toto vi na Blizkem vychode kazde decko, ze je to akce siozidu...

   • Marie napsal:

    oprava: schizofrenie

   • Marie napsal:

    Marie, stačí otvoriť Bibliu. Ta schizofrénia je úplne zjavná aj tam. Jeden z najpresvedčivejších dôkazov, kto ju zostrojil..

    • Robo napsal:

     V mene má byť "Robo".
     Musím ho teraz furt vypisovať a jak som Ti písal...pardon..

    • Inkvizitor židovského původu napsal:

     Rouhání rouhání na hranici s Tebou!

     • Robo napsal:

      No to vieš, že áno, Edo.
      V tom máte bohatú prax..
      Už to ale skončilo, všimol si si?

      • contumax napsal:

       Robo

       Všímol som si, že je to začiatok konca Robo...

      • Marie napsal:

       Tak tak... upalovalo se kvuli majetku, opet zidovina, a je uplne jedno, ze si rikali cirkev katolicka...

       Zid Herman byl taky katolicky knez, a je to zid jak prase, Duka taktez... a jak spechal papezovi oznamit uspech s megazlodejinou zvanou "cirkevni restituce".

       Jak rikam, zidovina se da poznat, protoze oni jedou porad stejna pravidla, ktera si predavaji z generace na generaci. Tak jednoduche to je. Je jedno kam se prifari a jak si rikaji, proto jsem jim uz za socialismu rikala ukomunisti.

       • contumax napsal:

        Krvavá Méry alias Marie Dikyová

        To je zajímavý jak tahle židovka nenávidí židy...

        Něco jako v Rusku, židé tam vraždili svý lidi...

    • Marie napsal:

     Ano, je tam jednoznacne znat, proto se zamyslim nad tim, jak je mozne, ze i inteligentni lidi, ji prijimaji, jako napr. Jaris tady...ale to bude spise tim, ze potrebuji verit v boha a posmrtny zivot, tak to prijmou cele...

     Primo do oci bijici schizofrenie je uz v tom, ze spravedlivy, milujici buh chce, aby se mu nekdo klanel, slouzil mu a jeste si vyvoluje lidi, to je rozpor jako prase, jak se rika. Vylucuje se to. Je sestrojena za ucelem nadvlady a ano, je viditelne, kdo ji sestrojil: ten, co se po cele veky za tou nadvladou zene jak pominuty a dnes ji ma skoro na dosah, tak radi jako pominuty, aby o ni neprisel. Rukopis jasny jak facka...

     • contumax napsal:

      Krvavá Méry alias Marie Dikyová

      Tebe fackuje od rána do večera Tvá nevědomost...

      Problém je ten, že o tom nemáš pražádnou páru...!!!

     • Robo napsal:

      Marie, áno.
      Inak, verím, že tá stáročná hypnóza končí..aj z objektívnych dôvodov.
      "Deň Svaroga" sa tomu hovorí.
      Starí Slaviani pre toto mali fakt hlboké znalosti o chode Vesmíru.
      Znalosti, ktoré sa nám postupne zas otvárajú..

      • Marie napsal:

       Robo, cetla jsem o tom Dni Svaroga, ale ja bych na ten vesmir zas tolik nespolehala, prece jenom za nas nic nikdy nevybojoval, ale postara se o to, aby Zeme prezila, tomu verim. Je to pevna soucast vesmiru, zatimco my jsme docasni obyvatele...

   • Forever napsal:

    Marie

    Holocaust popírat nelze, problémem je, že tato tragédie byla zneužita židovskou lobby k získání větší moci a k vytvoření štítu a krytí pro svou nekalou činnost.
    A také to, že došlo k nafukování počtu obětí a vyvyšování tohoto utrpení židů do velkých výšek nad utrpení ostatních národů.

    I někteří, samotní Židé na toto upozornili.
    Třeba Žid Norman Finkelstein upozornil na to, že holocaust je zneužíván ve prospěch sionistické politiky Izraele.

    • Marie napsal:

     Kdyz vezmes to slovo holocaust, tak znamena zpopelnit.

     Takze lze to popriti i z toho duvodu. Nelze poprit vrazdeni lidi, to nelze. A zidi se registruji. Po valce byla znovuregistrace a neprihlasilo se jich neco pres 375 tisic, tento udaj mam od zidu. To ale neznamena, ze vsichni zahynuli v koncentracich. Oni se udavali i navzajem, viz Soros, ktery predhodil nacistum nekolik takovych rodin a za jejich majetek ( tedy cast z neho ) mu bylo umozneno zmizet do USA.

     Podivej se, co se deje na Ukrajine. Tam mezi sebou take bojuji o moc zidi. Vem si Tymosenkovou, ktera chce dostat Porosenka a jeho lidi, a Savcenkova je jeji poskok, ktere dokonce slibila post ve vlade.
     A ted, kdyz ji v Rusku zavreli na 22 let, tak najednou nepritel Putin pry se domluvil s Porosenkem! Vidis to?

     Jsou to uchylaci, ktere vzrusuje druhym ublizovat...

     A tady pripomenu uchylaka Sobotku, ktery nevahal prednest v EU navrh na dalsi sankce vuci Rusku kvuli Savcenkove!!! Vidis ho, dementa siozidovskeho??

     Je to sadisticka svine, ktera ma na svedomi nejen vrazdy dvou ruskych novinaru, ale i dalsich lidi a Sobotka se ji zastava, takze si Cesi mohou logicky odvodit, ze bude rozdavat metaly za vyvrazdovani Cechu...Vlastizradce, ktery uz mel davno viset, verejne podporuje terorismus vuci bezbrannym lidem, coz je dalsi trestny cin!

 3. židovský potkan napsal:

  Židovské bestie byly od jakživa příčinou a pozadím veškerého zla. Stačí se jen podívat na 99% dobroserů,vlastizrádců,propagátorů všeho zvrhlého a dekadentního .... všechno,až na velmi vzácné výjimky smradlaví židáci. Ve všech tzv. vládách států Evropy je více jak 80% židáků a podle tohoto zde také vypadá. Oni v žádném případě nereprezentují a nepracují blaho blaho národa,ani ze své podstaty nemohou-nejsou národními příslušníky,ale pijavicemi a parazity-prostě židáci. Protektorátní vlády tudíž nejednají proti zájmům bílých lidí z důvodu,že by byli blbí,nevědomí nebo neschopní.Oni důsledně plní svůj úkol,a tím je likvidace a vyhubení původního bílého obyvatelstva.Jedná se o největší řízenou genocidu v dějinách země,přičemž jejich propagátorská bajka o holohoaxu je jen marketingovým tahem a nestoudnou lží,co slouží ke kriminalizaci a osočování jejich odpůrců.
  Je nanejvýš nutné ty zmetky všechny odchytit,pověsit a zlikvidovat včetně jejich rodin a veškerého příbuzenstva.

  • contumax napsal:

   Židovský potkan

   Potkal potkan potkana a je z něho nácek...!!!

  • Marie napsal:

   Souhlasim, az na ten zaver:

   Plosnou likvidaci by doslo k ublizeni nevinnym, a podle mych zkusenosti je mezi nimi zhruba 10 procent normalnich. Oni ovsem vetsinou mlci, tak jako slusny cikan nejde proti ostatnim, ikdyz vi, ze jsou paraziticti a zdegenrovani ve vetsine.

   Reseni je jejich svoz do naproste izolace, na ostrov, odkud nemohou mezi normalni lidi. Valceni maji v genech, takze se vylikviduji mezi sebou, cimz odpadne jejich trideni a pocit viny za ublizeni byt jen jedinemu. Nasilim a podvodemm si vydobyli stat na kradenem uzemi, takto by dostali svuj ostrov a byl by od nich pokoj.

   Jeste pripomenu, jak jsou nelogicti a sebedestruktivni psychopati, ze si nedokazi uvedomit ani to, jak lze jimi najate psychopaty k likvidaci bilych pouzit i proti nim. Do Evroppy se hrnou za majetky, takze nebude problem jim dat adresy bohatych zidu, aby si "pomohli"k velkym majetkum jejich... O takoveho Babise by se jeste poprali...

  • Bogus Sobotka - dokumentarista napsal:

   Zidovsky potkan:

   "Je nanejvýš nutné ty zmetky všechny odchytit,pověsit a zlikvidovat včetně jejich rodin a veškerého příbuzenstva"

   Tenhle server je plny nacistickych genocidnich tendenci. Tenhle komentar je primo na paragraf.

   • Moše Kujon napsal:

    Boguš Sralbota-udavač No tak ho chod udať nie? čo si sa za socíku naučil dnes zužitkuješ :-D :-D

    • Bogus Sobotka - Boric mytu napsal:

     Moše Kujon

     "Boguš Sralbota-udavač No tak ho chod udať nie? čo si sa za socíku naučil dnes zužitkuješ :-D :-D "

     Cobolacky somarek :D
     Preco bych mal udavat totalniho keretena??
     Karma uz takovou hnidu dostala, frustovane hovado jako on a ty to ma v zivote spocitane...nic nedokazali a nic nedokazou i ten vas nacismus neprosel a ten vas nacistickej kokot Hitler si radsi prohnal kulku hlavou.
     I ty take blbe dopadnes, ty jeden cobolacky somarik :D

    • contumax napsal:

     Mose kupon

     Kup si lízátko...!!!

 4. Vladislav napsal:

  Připojuju se k Robově poděkování: díky, administrátore.

 5. Robo napsal:

  Kvikot v diskusii, jak z prasačína pred porážkou.
  Chúďatá prasce. Tých dvojnohých sa znalému nesmie zželieť, spoliehajú práve na to..

 6. Vladislav napsal:

  Menší souvislost s aktuálním děním: tak nám v Bruseli zlí islámští fundamentalisti zase odpálili pár desítek nevinných civilistů. A aby nenechali nikoho na pochybách, že to byli fakt oni, zařvali ještě párkrát pro jistotu Alláh je velký!
  Přemýšlím, proč to vlastně pořád dělají. Čeho tím ti kluci pouštní chtějí v Evropě dosáhnout. Láska k muslimům to asi nebude, řekl bych. Spíš lidi začnu muslimy nenávidět. Zdůrazňuju: muslimy.
  Jenže - KDO to potřebuje? Kdo potřebuje nejen to, abychom se tady handrkovali, zatímco o pár set kilometrů dál bouchají bomby, ale především, abychom nenáviděli muslimy a islám?
  Muslimové? islamisté? Že by byli fakt tak hloupí? Že by měli fakt tak málo vymakané PR?
  Nebo někdo ÚPLNĚ JINÝ? Někdo, kdo to udělá jako dosud vždy ve své hisTORii:
  - vytvoř problém
  - rozeštve proti sobě různé lidi, skupiny, etnika
  - "přijde s řešením"
  - shrábne prašule a nechá se prohlásit Velkým vezírem (pardon, "mírotvůrcem")
  Něco mi říká, že ten "někdo" určitě nevyznává Alláha, ale někoho úplně jiného, nám už dávno důvěrně známého;-)

  • Paul Durham napsal:

   "Přemýšlím, proč to vlastně pořád dělají." - to už tak u tajných služeb chodí, že pěšáci s vadou mozku dělají to, co jim jejich řídící poručí.

  • Marie napsal:

   Vyrvavani Alahu akbar ma vyvolat dojem, ze jde o muslimy, a maji to v popisu prace, nic vic v tom neni. Porad se jejich zamestnavatele drzi uz prekonaneho a prohlednuteho hesla, ze stokrat opakovana lez se stava pravdou..

   Logika jim proste chybi... a dalsim dukazem je ten zakon o popirani holozvastu. Uz jenom tim vydanim potvrzuji, ze jde o lez.

   • contumax napsal:

    Ó jaká to dedukce...

    • Marie napsal:

     Vidis, jak jsi rozdvojeny? Paul napsal v podstate totez, ikdyz lepe nez ja, a ty jemu davas jednicku s hvezdickou a po mne plives... to jenom abys videl, ze ti neublizuji, kdyz rikam, ze jsi schizofrenik...bohuzel. To se stava pravidelne tem, kteri ziji v chaosu a nefiltruji informace, ktere si pusti do mozku. Kteri ziji prirazovacim systemem... a pak prijimaji vse, co jim prirazeni kaze, aniz by si vsimli, ze kyvou na nejvetsi blbost!

     A jeste kdyz k tomu pridame viru v boha, schizofrenie je automaticky dusledek...nac se potrebujes porad prirazovat? Ani si to neuvedomujes, proste schiza...

   • Forever napsal:

    Ono je jedno v zásadě, zda to byli muslimové či ne, ale jde o to, že ti muslimští teroristé jsou odněkaď řízení. Odkaď asi?

    • hel napsal:

     už se zase prý k tomuto bruselskému atentátu přihlásil islámský stát...takže pokud je pravda, že islámský stát má své stvořitele a vyzbrojovatele a financovatele a zásobovače, tak to jde opět za nimi...

     • weissbach napsal:

      Je to přesně jak jste napsala. K atentátu se přihlásily CIA, Turecko, Saudové, Katar...
      A ještě přidám: Schulz, Juncker, Merkelová...

      • Vladislav napsal:

       Tak tak.
       Islámský stát?
       Kdopak to je?
       Kdo ho vytvořil?
       Kdo ho jakoze dva roky nicil, a teprve kdyz tam vlitli Rusové, ukázalo se, ze neničil?
       Copak ma tvůrce Islámského státu společného s islámem?
       Mnohem min, nez bychom čekali.
       I chudák Trump uz musel prohlásit, ze bude v případě zvoleni rozvíjet vztahy s Izraelem.
       Uz i on pochopil.

       • Forever napsal:

        Vladislav

        Tady s vámi nesouhlasím, Islámský stát má naopak hodně společného s islámem, akorát že není "jaksi" samostaný stát, ale je řízen z USA.

        Islám je skutečně totalitní ideologie nenávidějící nemuslimy a v současnosti se jedná o invazi islámu do Evropy, ale někdo tu invazi řídí. Kdopak asi?

        Je to řízené Vatikánem a z USA Chazary. Chazaři tak oslabují dva své úhlavní nepřátele - islám a křesťanství - dva se perou, třetí se směje.
        Navíc cílem islamizace Evropy je zničení tradičních hodnot a národních států a posunout lidi myšlenkově do stavu podřízenosti - a islám je nepochybně vytváří impozantí systém založený na pouhé podřízenosti - vytváří ovce jak na běžícím pásu.

        A co se týče vztahu Vatikánu a islámu, doporučuji přečíst si tohle:

        http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-katolicka-cirkev-zabila-krista-znicila-krestanstvi-a-stvorila-islam/

        http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-vznikl-islam-doopravdy-kdo-stvoril-koran-a-proc-papezsky-vatikan-kamaradi-s-muslimy/

        A doporučuji prostudovat také toto:

        http://www.ragauian.cz/islamsky-dzihad-a-jak-to-s-nim-vlastne-je-02/

        http://www.ragauian.cz/?s=Isl%C3%A1m

       • Jaris napsal:

        V tom pripade je Trump gauner. Zatraceni zidaci! To si s nimi nikdo nedokaze poradit? Vypada to, ze ne.

        • Vladislav napsal:

         Vy židokřesťané, první úspěšný projekt Židů na území Evropy, jistě ne. Jedna vaše ruka se snaží proti NWO bojovat, zatímco druhá ho krmí kaší. Nechápu takovou slepotu:-(

        • Jaris napsal:

         Vladislave, uz po ste Ti rikam, ze zidi se ridi Talmudem a ne Bibli. Jezise Krista nenavidi a k Bohu se obratili zady. Vetsina je z nich ateisticka.
         A termin zidokrestansky je novodoby vymysl. Evropa stoji na korenech krestanskych a nikoli ne sprznenem terminu zidokrestansvi. Krestane naopak drzeli zidy pod kontrolou a nedovolili jim skodit. Dnesni demokraticka a ateisticka spolecnost dala zidum zelenou v rabovani, pleneni, ohlupovani a kontrole Evropy a Ameriky. Bible s tim nema nic spolecneho.

        • Robo napsal:

         Má, Jaris.
         Je to dielo židáka.
         Nieje Ti to jasné už z toho, že máte spoločného boha (v Biblii otca) Jehovu?
         A ani z tej schizofrénie tam?
         Všetko ostatné je divadlo, často krvavé.

        • Robo napsal:

         ..a židák vytvoril aj ateistu...

        • Jaris napsal:

         Robo, vis o tom, ze zidi samotni vygumovali jmeno YHWH ze Stareho Zakona a prestali ho pouzivat? To jmeno ve spisech bylo skoro 7000x. Dnes skoro neexistuje.

        • Robo napsal:

         Jaris, čo to dokazuje?
         Furt ostava kresťanským bohom boh židovský..

     • Marie napsal:

      hel: to je taktika zidu. Kdyz se nekdo prihlasi, tak uz dal nepremysli, kdo za tim je ve skutecnosti, a o to jim jde. Proto taky povinne museji jejich zoldaci vykrikovat alahu akbar...dostat do podvedomi, ze jde o muslimy, a zid, jejich organizator, si v zazemicku mne sve spinave a krvi zalite ruce...

  • weissbach napsal:

   Tak nějak. Není to praktická realizace plánu, který popsal Albert Pike? Teze-antiteze-syntéza.
   Tvrdím celou dobu, že je to řízený plán na vyvolání války a chaosu. Jedna nevědomá zfanatizovaná masa vržena proti jiné za účelem řízeného rozvratu a chaosu. Cílem je posun k větší kontrole, totalitnímu superstátu a posílení moci plánovačů globálního otroctví.
   Určitě stojí za pozornost sledovat jakým způsobem teď média a političtí klauni budou celou věc interpretovat, kam ji budou posouvat a jak budou programovat veřejné mínění. Koho především a jakým způsobem postihnou rychle navržená legislativní opatření, jak se to promítne do zákazu shromažďování, organizovaní protestů atd...
   To ukáže realitu nejlépe.

   • Vladislav napsal:

    Ten rukopis je citelný velice dobre.
    1) Vyvolej chaos, postvi lidi proti sobe
    2) Jasne vymez, ze TY stojis na straně tzv. dobrých
    3) Prilevej trochu oleje a benzinu
    4) Nabidni řešení
    5) Prijmi roli mirotvurce a shrabni prachy, moc, vliv, cikoliv, o co ti šlo.
    Salomacky rukopis se od vytvoření Bible nezměnil - styl prace je porad jeden a tentýž.

    • contumax napsal:

     Vladislav

     Bibli nemůžeš pochopit, protože Ti v tom brání pýcha a Pýcha je sestra Hlouposti...

     • Marie napsal:

      .. rekl "soudce" nejvyssi.... nejaky contumax :-)))))))))))))

      • contumax napsal:

       Krvavá Méry alias Marie Dikyová

       Jsi trapná a kolik že Ti je...???

       Moc jsi toho nepobrala, toť Tvé úskalí kde si každou chvíli nabiješ...!!!

  • Forever napsal:

   Vladislav

   Islám je skutečně totalitní ideologie nenávidějící nemuslimy a jde skutečně o invazi islámu do Evropy. Ale někdo tu invazi islámu řídí. A ten někdo sedí ve Vatikánu a v klíčových pozicích na USA.

   Vatikán
   USA - Chazaři

   Ještě doporučuji si přečíst toto:

   http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-katolicka-cirkev-zabila-krista-znicila-krestanstvi-a-stvorila-islam/

   http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-vznikl-islam-doopravdy-kdo-stvoril-koran-a-proc-papezsky-vatikan-kamaradi-s-muslimy/

   Kniha Tajné dějiny jezuitů:

   35.2 Židé a pohanský Řím
   35.3 Vznik islámu
   35.4 Vatikán a islámská vojska
   35.6 Islám ve Španělsku
   35.7 Jeruzalém stále středem pozornosti

   http://www.b-a-n.cz/stazeni/tdj2/tajne-dejiny-jezuitu-svazek-5.pdf

   http://www.b-a-n.cz/tdj2.html

 7. Josef Švejk napsal:

  Protokoly, katechismus a kloním se k názoru, že jde o podvrh. Ok, proč ne. Když ovšem člověk čte ty řádky jakoby měl před sebou vykreslenou realitu. Takže oč vám vlastně jde, zuřivě diskutovat o podvrzích, nebo o tom co říkají a jak vypadá skutečnost?
  A zatímco se tu mydlíte hlava nehlava podvrhy a nepodvrhy, nějaký pan M. Singer vám tiše ujídá z chlebíčka.

  • Marie napsal:

   A konkretne mne, ta zruda z uboheho duchodu 6 a pul krade patnact stovek mesicne... umelym nadhodnocenim dolaru a prisernymi banakovnimi poplatky...svine jedna, a Zeman je druha, protoze to schvaluje. Ani jeden neni ochoten mi skodu nahradit, a ani dalsi zidovka, co sefuje ministerstvu socialnich veci neni ochotna videt, ze podle zakona je zivotni minimum 3410 korun a ja mam vyzit za pouhou tretinu toho!

   Proste svine a je potreba s nimi jako se svinemi jednat..ciste podle jejich katechismu, oko za oko...

   Jeste podotknu, ze zidy ovladana Britanie pristupuje ke kraceni invalidnich duchodu!!!! Kvuli tomu odstoupil ministr.

   Podli zidaci si troufaji na nejslabsi a nejzranitelnejsi a hraji si na elitu sveta? V tom spociva ta jejich " uspesnost ", zrudy jedny...

  • weissbach napsal:

   Přesně!

 8. Jarek* napsal:

  Další dosti špatně vytvořený podvrh. Gottvald zemřel po Stalinovi, byl mu na pohřbu. Dál nebylo nutno číst.

 9. jop napsal:

  Robíte základnú chybu. Stotožňujete si všetkých židov s nadnárodnými banstrami. Koľkí z vás majú známych židov, ktorí žijú v rusku, ktorí žijú na ukrajine?
  Ja mám, aj tam aj tam.
  Časť z nich sú obyčajní pracujúci ľudia, žijú rovnakým životom ako vy.
  Keby ste sa ich opýtali na sionské protokoly, nemali by šajnu o čom hovoríte.
  Keby ste sa ich opýtali na nejakého globálneho prediktora, nemali by šajnu o čom hovoríte.
  Rovnako ako väčšinová populácia v čechách alebo na slovensku. Lebo ja som sa pýtal, mali ma za konšpiračného blázna.

  Keby ste sa ich opýtali na antisemitizmus, či to v rusku na sebe cítia, tak obrovská väčšina by vám povedala že nie.
  Viete ako vypadá ruský antisemitizmus?
  Šéf oddelenia niekde na závode je žid. Má podriadených. Nadávajú na neho že "ten posraný žid" nám nechce dať prémie.
  Keď je šéf oddelenia armén, tak nadávajú na neho "ten posraný armén" nám nechce dať prémie.
  Rusko je natoľko rôznonárodná spoločnosť, že každý podriadený nadáva na každého nadriadeného a využíva pri nadávkach národnosť toho nadriadeného.
  Nikto nenedáva špeciálne na židov, ani na arménov, ani na moslimov.
  Antisemitizmus tam nie je, a nebol tam ani po druhej svetovej, keď rusi schovávali židov pred nacistami.

  VY SI PLETIETE ŽIDOV s bankstrami.

  Časť mojich známych sú podnikatelia, mám tam skupinku so židovskou národnosťou. Bavil som sa s nimi už dávnejšie na tému židovskej tajnej vlády, ovládajúcej planétu. Možno 10 rokov dozadu. No videli to rovnako ako ja, že asi hej. To bolo tak 10 rokov dozadu, keď väčšina z vás tu tiež nemala potuchy o čom je reč.

  Táto skupina je dosť súdržná, áno, židia v biznise viac držia spolu, ale to nemá nič spoločné s Leninom, s Trockým, s vyvražďovaním cárskej rodiny, s podporou bankstrami antisemitizmu.

  Sú to obyčajní kapitalisti, fungujúci v ekonomike, nemajú nič spoločné s globálnym prediktorom.

  Takže vážení, viac rozmýšľať, najprv chápať a až potom púšťať nenávistné drísty o hovne.

  Globálny prediktor serie na nejakých obyčajných židov, serie na nejaký Izrael. serie na vás.
  Globálny prediktor potrebuje aby ste nenávideli židov, aby ich mohol znovu obetovať.
  Globálny prediktor nie je žid, oni už s tými obyčajnými židmi nemajú nič spoločné.

  To čo robili trockisti, oni neboli obyčajní židia, oni boli ideologickí komisári fungujúci podla plánov GP.

  Tí obyčajní židia doplatia na možné problémy rovnako ako vy tu na serveri.

  • Robo napsal:

   Čo sa nám to tu snažíš o nás samých naklamať, trolle?!

   • contumax napsal:

    jop

    1*******

    Přátelil jsem se se židy, mám pár kamarádů židů, naprosto se na věc dívají jinak, tak jak píšeš...

    V Izraeli jsem byl a normálně pracují a žijí tak jako tady...

  • Vladislav napsal:

   Obyčejný Žid, říkáš?
   Promiň, ale na to vám už dnes nikdo neskočí.
   Nejsme už tak naivní, jak jsme bývali - a věř tomu: dáváme si na vás už pozor.
   Na city to neuhraješ.

  • contumax napsal:

   jop

   Díky Ti...!!!

  • Marie napsal:

   Nepleteme si nic...a sdel, kdo je GP a pak tady dristaj..

   Oni jsou jeho obeti? To nam chces namluvit?

   Nikdo nerika, ze jsou vsichni zidi zlodeji, ale drzi s nimi kopu, takze to mas jako s cikany, uplne stejne. Ne vsichni jsou zlodeji, ale sve zlodeje kryji...

   A ze chazarsti zidi serou na zidy, to taky vime. A ze se mezi sebou perou o majetky, to taky vime. Ze Soros udal nekolik zidu, aby jejich majetky uplatil a jeste zbylo na cestu do USA...

   Mam kamaradky, ktere jsou zidovky. Jedna je ucitelka a druha pracuje v pojistovne. Neni na pozici, kde muze krast, ale jeji sefik, samozrejme zid, krade ve velkem. A ona to vi. Myslis, ze by ho udala? Ne. Podivej se na zidaka Zemana, jak se zastava megazlodeje Babise. Pry 54 milionu to neni zadna hruza, teprve miliardy ukradene mu stoji za pozornost, takova je to zruda...

   A chce protlacit euro u nas, co na tom, ze zruinuje narod, kteremu sliboval, ze bude presidentem, ktery pujde vlade po krku., a misto toho ji ve vanocnim projevu pochvalil! Komu tim eurem nahraje????

   A vola po armade EU. Co na tom, ze ji daji dohromady z privandrovalcu ( proto tak spechaji s obcanstvim a volebnim pravem i bez nej )a ze cely narod hlasite presvedcuje, jak on je proti privandrovalcum?

 10. Paul Durham napsal:

  A co se týče aktuálního big bangu v bruseli, tak mne napadá pořekadlo : "kdo s čím zachází, tím taky schází".
  A hlavně tu nemelte o nevinných obětech , zrovna v hlavním městě zla.

   • weissbach napsal:

    Vtipné!

   • contumax napsal:

    Paul Durham

    Spíš tragické...

   • jan napsal:

    Pro Paul Durham
    Už se zdá,že se to bude stupňovat,aby nemusely být žádné volby a jistě víte proč.Osobně jsem žádný atentát do referenda v Anglii nečekal,takže ani to referendum nemusí proběhnout.Ale jinak,to by v tom byl čert,aby se Evropa nezvadla proti IS,moc si to naši kamarádi z USA přejí.Jak i poznamenal"hel"IS má na svědomí USA a co činí,činí v jejich prospěch.

    • weissbach napsal:

     Dovolím si reagovat. Předpokládám, že Brexit naopak bude, že vystoupení Britanie z EU je v plánu, protože je tam operační základna nadnárodní moci, která se bude držet mimo všeobecný bordel, který je pro zbytek EU přichystán.
     Oni to tak dělali vždycky, aby na kontinentu mohli rozehrávat své hry.
     Někdo tu pod jiným článkem trefně zmínil i to, že se USA bude z Evropy stahovat /aby mohly zůstat vně a přijít k hotovému až po../ Což by dávalo smysl.

   • Marie napsal:

    Paule, svou debilitu si odstupnovali do 3 kategorii.. hm..

    Tady vidis, ze zidaci museji za kazdou cenu vyrabet divadlo, nedokazi bez toho zit. A najednou vojsko do ulic maji, ale na hranice proti ilegalum, to uz ne, ze... bodejt kdyz to sami zorganizovali... je to tak pruhledne.

    Jenze jim to nevadi. Ta vlada uz mohla byt davno v prdeli, kdyby lidi nebyli blbi a nenechali se postvat proti Rusku...

 11. Zighartice napsal:

  Belgická policie evakuovala jadernou eletrárnu Tihange, ležící 70 kilometrů od německých Cách, napsala agentura Reuters.
  Evakuovat takové zařízení je podmíněné pouze jedním fakorem. A to, že uvnitř objektu se nachází aktvní nálože, nebo jiný nástražný systém, či se po objektu pohybuje ozbrojené komando a hrozí zabití většiny osazenstva JE. Prostor se uvolňuje pro pyrotechniky a speciální síly. Provoz JE je plně automatizovaný a je možné ho nechat řídit počítači a v prípadě, že je potřeba korekce je to možné provést dálkově. Samozřejmě za podmínky uzavření klíčových částí JE. Druhá horší možnost je príprava roztavení reaktoru JE pro účely státního terorismu pod operacemi Gladio. Není pro uspěšný meltdown reaktoru potřeba pouze důsledně vyřadit zásobování JE elektřinou, tak jak se to stalo ve Fukušimě? Nicméně totéž se mohlo stát loni na podzim na Ukrajine se 6 JE po přesunutí dodávky elektřiny z Polska na Ukrajinu. Velké štěští, že RF poskytla potřebnou energii bez smluvních průtahů v rámci ochrany obyvatelstva před jaderným zamořením více neř celé Evropy! Nedlouho poté, co belgická jaderná elektrárna Tihange poslala kvůli údajné bezpečnosti domů část zaměstnanců, následuje za zvýšených bezpečnostních opatření jaderná elektrárna Doel. Elektrárna je částečně evakuována, avšak zaměstnanci nemuseli nutně opustit pracoviště. Není táké náhoda, že obě české jaderné elektrárny Temelín a Dukovany dnes dopoledne zvýšily stupeň své ochrany. Platí v nich teď stupeň ochrany číslo 1, který je vyhlašován v případě zhoršené bezpečnostní situace v zahraničí, zejména v zemích EU. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytli mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták a mluvčí Dukovan Jiří Bezděk.

 12. Justass napsal:

  Vladimír
  souhlas prakticky se vším co píšeš. Ty atentáty nedělají muslimové volající na každého Alláh akkbar. To už je tak okaté a ohrané, že je jasné kam vedou stopy. Jak se říká všechny cesty vedou do Říma a... . Tak když to upřesníme na dnešní dobu, tak můžeme lehce dosadit . Vatikánu a Tel Avivu - řek bych.

  Robo

  no a ten contumax už je jasný - přeběhl nám chlapec na druhý břeh. Peněz je mu asi třeba. Ta kameničina moc nevynáší - gór když člověk není žádná špička. Tak si tady hraje s Jinskym, jopem a podobnými na dobré a zlé policajty- nemýlím-li se.

  • contumax napsal:

   Justass

   Nepřeběhl jsem nikam, já jsem pořád stejný ale Vy jste začali hysterii...

   Tvý domněnky jsou zcestné...

  • contumax napsal:

   Justass

   Gor špička... opět blbá domněnka, v životě jsi moje díla neviděl, takže nepodložené kecy...!!!

   • Justass napsal:

    umím si představit. Můj ex zeť byl rovněž kameník -dělal celkem pěkná díkla - nicméně byl podnikatel -lempl a dopadl jako hupkař - ale netrolluje.

    • contumax napsal:

     Justass

     To nedokazuje lautr nic, to o čem se jen domníváš, je to Tvůj blbéj výmysl...!!!

     Srovnávat se dá jedině po zhlédnutí, takže se nemáš o co opřít...!!!

     • Justass napsal:

      Já ti ovšem nebudu chlapče dokazovat co si o tobě myslím - to snad ani nejde - že. A myslet si snad mohu co chci - není liž pravda.

      • contumax napsal:

       Justass

       Opět omyl, myslet si sic můžeš co chceš ale nemůžeš srovnávat pokud jsi nic neviděl, takže Ti nemyslí i když si myslíš, že jo...!!!

  • weissbach napsal:

   "Ty atentáty nedělají muslimové volající na každého Alláh akkbar. To už je tak okaté a ohrané, že je jasné kam vedou stopy. Jak se říká všechny cesty vedou do Říma a…"

   Souhlasím a doplním:
   Nelze vyloučit, že operují i jednotlivé skupinky naivních, které nemají vedení a krytí, ale ty jsou bezvýznamné a jsou rychle začištěny.
   Většina těch teror akcí od 11.9. 2001 jsou profesionálně připravené od počátku, mají profesionální informační krytí a celou dobu jsou dozorované speciálními sekcemi tajných služeb. Muslimové, speciálně Arabové jsou využívání a manipulováni jako kladivo, nevědomá masa na západě jako kovadlina. Vzájemně zničeni mají být oba. Jak kladivo, tak kovadlina.
   Je to v plném běhu.

  • Robo napsal:

   Justass, buď to alebo už je dočista dočista vymletý..

 13. Jan Jinsky napsal:

  Tohle je, jako když se dloubne klackem do žumpy. vyvalí se puch a hnus.
  Tenhle článek je tak primitivní, že osloví opravdu jen zoufalce typu Marie, kteří nenávidí celý svět a všechno na někoho potřebují svést.

  Je to fakt hnus fialovej Korále.

  • Marie napsal:

   Tak co sem lezes, kdyz je to pro tebe zumpa? Uchylaku!

   • Jan Jinsky napsal:

    Tak, zajímá mně myšlení "alternativních" webů. Ber to tak, že je to něco jako studie nenávisti kombinovaná s tím, že si z vás dělám i prdel. Nic jiného si nezasloužíte.

    A ty Marie - ty jsi holt nešťasná ženská, co jí zbyla fakt už jen nenávist - ke všemu a všem. Ale protože si odporná, tak mi tě není líto :)

    • contumax napsal:

     Jj.

     Plný Souhlas s velkým S ...

     Dá se si z nich dělat sranda ale je to napováženou... s nimi...

    • Marie napsal:

     Schizousi: bud je neco alternativni web a nebo zumpa.

     Kdyz tvrdis, ze je to tady zumpa, tak chodis do zumpy. Ovsem tva nadrazenost ti nedovoli to priznat, ikdyz je to naprosto logicky vyvod.

     Okamzite otocis, ze chodis alternativni weby...jsi pruhledny, zidaku...

     • Jan Jinsky napsal:

      Tenhle alternativní web je žumpa plná ... no víš čeho. Marie, a ty sem bohužel patříš se svojí nenávistí.

      Měl jsem původně Korála za člověka, co se snaží o nezávislý pohled na svět. Ale je to bohužel jen další co nemá rád Židy a je asi placen Rusy. Tak mu to tu trošku komentuju.

      • Marie napsal:

       Co kdyby sis sve usudky o Janu Koralovi nechal pro sebe? Koho zajimaji ty tve usudky o druhych? Kdybys nebyl zidak, tak si uvedomis, ze nemas narok kecat nekomu do jeho webu, "nezavisle" Hovinky.cz nevyhovuji?

   • Justass napsal:

    Marie - je to zoufalec. Jeho páníčkům se nedaří na co chytí a on bude za chvíli bez práce. I když gardový voják - radista u raketových vojsk ČSLA, či
    poradce Inspektorátu bezpečnosti práce v Číně si jistě poradí - nebo vzhledem ke svým, zde ověřeným, charakterovým vlastnostem, zběhne k nám. :-)

    • Jan Jinsky napsal:

     No jo, snížili mi odměnu za příspěvek, tak jsem naštvanej. Omlouvám se :)

     Ale jinak Justassi - svět podle tebe, Marie, Roba a spol - to by panečku byl koncentrák. Máte hubu plnou toho, jak EU utlačuje lidi, ale sami byste vraždili jen kvůli tomu, že si iný myslí něco jiného než vy. Máte štěstí, že žijete v tý hnusný EU, která vás nechá žvatlat ty nechutnosti a nic vám neudělá.

      • Jan Jinsky napsal:

       Hele Robo - cituji z toho odkazu:

       "Slované, obzvlášť Rusové, nejsou schopni hlubokého myšlení, analyzovat a dělat vývody. Podobají se sviním, které žijí s rypákem ve svém korytě a netuší, že nad nimi je nebe. Veškeré jevy přijímají povrchně, příliš konkrétně, nevidí fakta v jejich následnosti a spojitelnosti, nejsou schopni přemýšlení, zobecnění a abstrakce. Každý případ je pro ně pouze případ, byť k němu docházelo často."

       Takže Putin musí být blb a Rusko jde do hajzlu. Druhá možnost je, že to je Žid. Oboje je dost blbý pro NWOO.

       • Robo napsal:

        Váš text, vaša vizitka.

        • Jan Jinsky napsal:

         To není můj text Robo, to je citace z toho veledíla, na které dáváš odkaz. Si aspoň přečti co propaguješ slavjene slavjanskej.

        • Robo napsal:

         Šírim váš text medzi "gojmi", blbečku. Len aby bolo jasné, kto je kto.
         http://tnit.fr/book/katechismus.htm

        • Jan Jinsky napsal:

         Robo, tohle sepsal nějaký blb, ne Žid. Tohle stačí tak maximálně Robovi. Jste zabedněnci. Ty jsi ještě k tomu postižen těmi védami, z toho už si ani srandu dělat nebudu, e to postižení.

         Už jsem k tomuhle článku napsal dost. Tak pokračujte beze mne. Pa

       • contumax napsal:

        Jj.

        1***

     • contumax napsal:

      Jj

      Pravdu máš...!!!

     • Marie napsal:

      Jako kazdy zid, zmuzes se jenom na prekrucovani...

      celou dobu mluvim o odchytu a svozu na ostrov, samozrejme vcetne tebe, abyste si svych praktik mohli dosyta uzivat, ale sami na sobe, neb tam budete jenom vy sami...

      Zadna EU nebude rozhodovat o nasi svobode slova a zapamatuj si to. Ne ze mame stesti, je to nase pravo, ktere nam zadny zidak jinsky nebude prezentovat jako stesti...

    • Marie napsal:

     je to zidacky zmrd, kazdou vetou, co vyprdne...

     jen tak na okraj: zid po matce, nejaky Obama se nadrazoval na Kube slovy:

     „U nás v Americe je příliš mnoho peněz v politice. Ale v Americe je stále ještě možné pro někoho, jako pro mne — dítě, vychované osamělou matkou, dítě smíšené rasy, které nemělo moc peněz, snažit se a dosáhnout nejvyšší funkce na zemi", řekl Obama.

     Takovy maly Ikarusek, co leta ve snu, ze je nejvyssi na zemi, narkoman a jeste k tomu buzik, co ma za manzelku predelaneho chlapa... to je uroven..

     Ale zida v sobe nezapre, to tedy ne...

   • contumax napsal:

    Krvavá Méry alias Marie Dikyová

    Leze protože chce, žumpa jsou Tvý demence...!!!

  • Vladislav napsal:

   Pane Jinsky, polemizujte s FAKTY, ano?
   To se dela tak, ze uvede to a to tvrzení, a protože je stupidní, jak tvrdíte, tak ho lehce vyvratite.
   Vy ovšem nic takového nepisete, a namísto toho stále plactiveji vyvolavate emotivní obviněni.
   Jak bytostně hebrejske. Ukřivděni chudáčci.
   Uz jsme se nad vámi kdysi slitovali, kdyz jsme vás, pronásledováne chudáčky, sem pustili.
   Podruhé uz tak naivní nebudeme.
   Koncite. Vás pouštní buzek uz údajně skončil zcela. Vaše vyvolené krytí jde do kopru, ten nahoře, co vás kdysi potřeboval, uz vás nepotřebuje.
   Bude to trvat jeste možná 100 let, snad méně.
   Po celou tu dobu se budete dívat, jak slábne a odchází svět, který jste nam vnutili.
   Nezávidím vám.

   • Jan Jinsky napsal:

    Nevím kdo je pouštní buzek, ale vy to asi víte.

    A uvedl jsem příklad - pokud si Židé mají brát za manželky Rusky - tj. slovanské ženy, pak jsou za pár generací zředěni tak, že to jsou Slované.

    Další příklad jsem poslal Robovi. Atd... Prostě plácáte nenávistné kydy.

    • Vladislav napsal:

     Jehova, ktereho Zide pozdeji podstrčili křesťanům jako nejvyššího boha.
     Je to i jejich nejvyšší bůh.
     Jinak - Zide si určite nebrali Slovanky par generaci po sobe. To by jim rabini zatrhli. Oni si je většinou "brali" trochu jinak - jako podradne milenky nebo kurvy do svých bordelu.
     Třeba ze Slovenska tak z nemalé části kvuli Židům uz někdy do roku 1905 emigrovalo do Ameriky MILION lidi.
     Většina z nich by velice dobre věděla, proč mluvíme tak "nenávistne", pane Jinsky.

    • Marie napsal:

     To jsi na omylu. Podle vsech studii ( podotykam, ze vylucne zidovskych autoru ), se vase geneticka zatez snizuje za 100 generaci pouze o 1 procento...

     Nakonec ty svastikove nosy mizi sakra pomalu, ze...

   • contumax napsal:

    Vladislav

    Já už vůbec ne...!!!

    Nevím co je závist, prostě Ti nezávidím Tvou debilitu, z celého srdce Ti jí přeju...!!!

   • Jan Jinsky napsal:

    Jo a nemám pocit, že bych tu byl plačtivý - spíš vás s vašimi názory posílám do prdele. Prostě jste nenávistná banda.

    • Vladislav napsal:

     Víte, pane Jinsky, i nenávist je dobra emoce, týká-li se odpovídajícího subjektu.
     Myslíte třeba, ze by mohl takový Hitler snižovat kredibilitu argumentace svých odpůrců, jimž jeho vojáci vyvraždili rodiny, poukazem na to, ze jsou "nenavistni"??
     Řečeno primitivním jazykem Vašeho krajana Contumaxe:
     Vůči sviním je nenávist v pořádku.

     • contumax napsal:

      Vladislav

      Nenávist nutně přivádí kreténismus...!!!

      Blahopřeji...!!!

     • Marie napsal:

      Vladislave: nenavist je prvek, ktery jsem si zakazala uz hodne davno. A duvod je ten, ze brani v racionalnim reseni veci. Takze kdyz jde o vyreseni veci, nenavist nesmi fungovat.

      Uvedu aktualni priklad: zidy zamerne vyvolavaji nenavist lidi vuci muslimum. Cilem je dostat proste lidi proti sobe, aby se mydlili a vrazdili. A podivej se, kolik lidi si mysli, ze kdyz si opatri zbran, tak budou bezpecni. Nebudou, naopak. Proti presile si vystreli tak akorat jednou. Je potreba se tim nenechat strhnout. Musi se shodit vlada a ta nova privandrovalce vykazat. To je reseni. Nic jineho.

  • contumax napsal:

   Jj.

   1***

 14. Vaclav Pražák napsal:

  Pro zdejší rasistický krávy,víte co se dělo z dětmi? Podívejte se na fotky z koncentráků,na dětská zohavená tělíčka slovanů, židů a dalších.To si vy zrůdy přejete??Máte vůbec vagínu,víte co je to mateřská láska.Zrůdy rudý věříte bolševikum z roku 1946??Co jste zač,jste po boku nacistů, komunistů a islámu!!Nejste ani hnůj,ten je na rozdíl od vás užitečný.

 15. Robo napsal:

  A pár sviní v diskusii naďalej kvičí a kvičí..

  • Jan Jinsky napsal:

   Nikoli Robo, my tu jen citujeme védské moudrosti z dosud neobjevených 100 milionů let starých spisů. Málokdo to ví, ale Slované tu byli už před dinosaury a postavili mnoho pyramid - hlavně pak v Himálajích :D

   • Vladislav napsal:

    Tak to jsme jeste dobří, pane Jinsky. Vaše sedá subrasa je na tom mnohem hůře. Prolezla dědičnými chorobami. Pohlavními odchylkami typu otec s dcerou, bratr s bratrem, o verzi soused-soused nemluvě. Osobně třeba neznám Zidovku, co by nebyla aspoň bisexuální, ani Žida s opravdu dobrou fyzickou kondici.
    Tak mate aspoň tu vaši vyvolenost. A ukrivdenost, kterou použijete témeř vzdy, kdyz se ocitnete na tenkém ledě. A "svaté" knihy, tj. prakticky manuál, jak mate tvořit mezistupeň mezi tim vašim prskajicim buzkem a bílým dobytkem.
    Jste takoví safari. Užitečni idioti. Vyvoleni. Jen je otázka, k čemu?
    Nejlíp by vám odpověděli ti příslušníci desítek národu, kteří s vámi kdy měli tu cest a proste vás, pro vás parazitismus, "neměli rádi".
    Víte, jaká je nejpřesnější definice antisemitismu?
    - Lidé si pamatuji.

    • Jan Jinsky napsal:

     https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jews_in_sports - jen abyste nemusel tak moc hledat.

     Takže Židé jsou prolezlí chorobami, jsou duševně nemocní, jsou fyzicky slabí. A přesto podle vás ovládají svět. Takže ostatní na tom jsou podle této logiky ještě hůř. Vladislave, logika není vaší silnou stránkou, že?

     • contumax napsal:

      Jj.

      On strašně lže...!!!

      Má zatemnělou mysl...!!!

     • Vladislav napsal:

      Třeba takový Goebbels, pane Jinsky.
      Víte, ze nebyl ani schopny běhu? A jak to byl mocný muz.
      Vás výčet sportovních úspěchu Židů je úžasný. Jen to chtělo připojit i třeba držitele Nobelových cen - tam také exceluji.
      Ví vždycky velice dobre, kam nalézt. V tomto nas opravdu překonávají.

      • contumax napsal:

       Vladislav

       Třeba takový Goebls byl narkoman a Ty jsi sám sobě vytváříš drogu Pomatenosti...!!!

       Svý sračky vydávat za ctnost...!!!

      • Marie napsal:

       Vladislave: jinsky moc dobre vi, jak jsou na tom zidi zdravotne... jejich geneticka zatez je 6x vyssi nez u kterehokoliv jineho naroda na svete...a tyka se to samozrejme i homosexuality, proto vsude, kde vladnou ji glorifikuji...

       A ridi byznys s lidskymi organy po celem svete, Izrael jako jediny ma muzeum lidskych organu....vis o tom, ze v CR vyprdli zakon, ze kazdy je darcem??

     • Marie napsal:

      Jsou postizeni, a prave protoze nemaji svedomi, tak provadeji po celem svete svinstva a jeste se tim chlubi!

      Je snadne ovladat lidi se svedomim, prave proto, ze to svedomi maji, tak nedelaji svinstva jako vy!

      Ono se zbytecne nerika, ze kazdy hajzl pocita se slechetnosti druheho... tak to funguje, takze si tu svou polevcicku zidovskou tady neohrejes...

    • contumax napsal:

     Vladislav

     Lidé si nepamatují, protože by byli moudřejší, což u Tebe nehrozí, budeš celoživotně zabedněnéj ve svých scestných ideiích...!!!

    • jop napsal:

     Vlad, čítal som o tom, že šedá subrasa má omnoho vyššie percento sexuálnych úchyliek, že muži preferujú so ženami o dosť častejšie análny sex ako biela rasa, že majú vyššie percent mentálnych úchyliek ako je priemer.
     Všetko môže byť, sám som nad tým rozmýšlal, ale štatistiky môžu zavádzať. Dopúšťam však, že podiel úchyliek môže byť o dosť vyšší, neviem podrobnosti.

     Ale poznám dosť židov, ktorý majú lepšiu kondíciu ako ja. Akí sú v posteli neviem, či majú s manželkami análny sex neviem, nepýtal som sa.
     Tí, ktorých poznám ja určite nie sú mentálne poškodení, sú to normálni logicky rozmýšlajúci a zarábajúci ľudia.

     Oni nepatria k ruskej alebo ukrajinskej politickej vrstve, nie sú to vysoko postavení úradníci, ktorí vytvorili mafiu s bielymi goliermi.

     Sú to takí istí zamestnanci a takí istí kapitalisti ako aj u nás naši slovenskí.

     Naučte sa vidieť rozdiel, inak ostanete slepo nenávistní, a budete strácať svoju nenávisť na obyčajného človeka namiesto toho, aby sme ju obrátili voči havlom, ficom, sobotkom a treba ešte vyššie voči GP.
     Tých postaviť do pozoru, nie pracujúcich ľudí.

     GP má mená, oni majú byť ciel a nie Izák od susedov.

     • contumax napsal:

      Jop

      Správně...!!!

      • contumax napsal:

       Vladislav

       To co je v Tobě tvrdíš o druhých,zastírání je Tvé, jsi opravdový psychouš...

       Vůbec nemůžeš chápat druhé, protože psychouš ani chápat nemůže, není Ti to dáno...

       Ještě k tomu lzeš a překrucuješ skutečnosti...

       Prostě retard, který neví, že retard je...!!!

     • Vladislav napsal:

      Jope, ja jsem praktikující rodnoverec. Zažívam hodně veci, a některé az opravdu "na dřeň". Rozepisovat se o tom nema cenu, nemám potřebu se dohadovat zase s nějakým pologramotnym Contumaxem apod.
      Na Zidovkach je neco opravdu vnitřně hnusneho. Múzou to byt na první pohled příjemné, sympatické a přitažlivé zeny, ale pokud si s takovou jako neZid začneš, časem zjistíš, ze je na tebe perverzni, podle vychcana a ze proste postrádá nehu a opravdovou lásku. Velice často a příliš lžou. Nevydrzis ji milovat dlouho. A ani v posteli to neni zas takové vzruso, abys ji rad časem neozelel.
      I kdyz neděláte nic nenormálního, připadá ti, ze je úchylna.
      Znáš přísloví, ze výjimka potvrzuje pravidlo?
      To, co uvadis, jsou v podstatě výjimky.
      Všichni Zide nejsou nadáni k tomu, aby bohatli někde v bance nebo pojišťovně - ale i ti chudí tíhnou k myšlení a jednání, které je usvědčuje.
      Je to cizi etnikum, doslova cizi tvor. Kdyz takový člověk z tvého života odejde, mas pocit, ze ti neco ukradl.
      Měli zůstat tam, kde vznikli. Ale oni nechtěli, měli jiný plán. To, co teď řešíme, je prave proto, ze se rozhodli vmichat mezi nas - a mit se na nas úkor dobre.

      • jop napsal:

       počul si o kórejských automobilkách na Slovensku? Ako kórejčania tvrdo cvičia so slovákmi, že sme pre nich podradná pracujúca šedá masa?
       A že slováci, ktorí sa stali malými šéfmi, sú na slovenských zamestnancov ešte hnusnejší ako kórejčania?
       Židia, slováci, američania sú rovnakí
       Ľudské zlyhanie, podporované systémom. Koryto alebo postavenie zmení charakter každému nezávisle od národnosti.

       Nevidím rozdiel medzi bežným slovenským zamestnancom, alebo židovským zamestnancom.

       Keď mi vypadla v rusku plomba, zuby mi robil židovský zubár. Zubár žid. No a?

       Nepriatelia sú hore nad nami, nepriatelia vlastnia banky, nepriatelia vlastnia podniky kde my na nich pracujeme.
       Nepriatelia sú v politike, a vy ich naviac volíte, aby vás mohli naďalej okrádať.
       Áno, v politike je viac židov, sú to nepriatelia nie preto že sú židia, ale preto že pracujú na našom zničení. Ale na našom zničení pracoval aj havel. Ten bol žid?

       Pletiete si ničiacu nás ideológiu, ničia nás pomocou politických sluhov ideológie, pletiete si ich s obyčajnými ľuďmi so židovskou národnosťou.

       Sluha je politik, či je žid alebo nie je šumafuk, kradne, ničí nás každý z nich.
       Ale čo s ním má spoločné zubár so židovskou národnosťou?

       V politike máš samých sociopatov alebo psychopatov, ale ten zubár trpí rovnako ako ty, v tej istej krajine.

       Ty psychopatov volíš do vlády a na židovského zubára nadávaš, lebo je žid.

   • contumax napsal:

    Jj.

    Správně správně...

  • contumax napsal:

   Robo

   Ano ano všiml jsem si toho kvičení, že si až na samém nebi zacpávají andělé uši...

 16. Justass napsal:

  pro ty trolly a pomatence, kteří nás tady napadají z nějaké nenávistnosti:

  "Nemít rád zlo je zcela normální"
  "Nenávidět zlo je zcela přirozené"
  "Milovat, bránit, či dokonce obdivovat zlo je zvrácené a perverzní"

  • Jan Jinsky napsal:

   Souhlas, proto tě nemusím Justassi :D

   Stačí tady dát článek, který je jasný podvrh a už vyjete. Prostě jste zlí. Musím jen souhlasit

   • contumax napsal:

    Jj.

    Ať žije převrácenost, Justass jednou píše to a potom zcela vycouvá a říká to co předtím celou dobu popíral...!!!

   • Vladislav napsal:

    Co se vám Židům nehodí do krámu, je podvrh VZDYCKY, pane Jinsky;-)
    Ze jsem tak směly - pročpak potom tedy nejste stejne kriticti k Tore, Talmudu či Starému Zákonu?
    Vždyť dnes uz třeba víme, ze svět nemohl byt stvořen za sedm dni. Nebo ze města či posloupnosti některých biblických panovníků nemohly byt takové, jak se v Bibli uvádí.
    Vy prý rad bojujete proti nepravdam;-)
    Tak kde je tedy Vaše kritika zidokrestanskych zdrojů??
    Uz se na ni moc těším, pane Jinsky.

    • contumax napsal:

     Vladislav

     Protože by jsi Tóře neporozuměl,smiř se s tím, že jsi pouze intelektuální retard...!!!

    • Jan Jinsky napsal:

     Nejsem věřící. To zaprvé. A zadruhé, pokud si Bibbli vykládáte doslova, pak chápu, že nejste schopen poznat argumentaci. Už mi to je jasné.

     No nic Vladislave, dál žijte nespokojen a pln nenávisti. Nic jiného vám asi nezbývá.

   • Vladislav napsal:

    Poplacte si, pane Jinsky.
    Vzbuzovat soucit umíte vy Zide dokonale. I proto jsme udělali tu chybu, ze jsme vás sem pustili a nechali nasat se na nas.

  • Marie napsal:

   nick jinsky ti to otocil, to je jejich specialita...ne, s zidem se nikdy nedohadas, protoze v tomto jsou mistri sveta. Vlozi ti do ust, co jsi nikdy nerekl a uplne otoci, co jsi rekl...je to ztrata casu. Na ne plati pouze izolace. Ta je nici a silne. A jeste jedna varianta, vlice uspesna: postvat na zida jineho zida, to je pak koncert...neni to vubec tezke a ucinne je to proto, ze oni jsou sice vuci nezidum soudrzni, ale neveri jeden druhemu, to bys pak videl, co skutecna nenavist je...

 17. Robo napsal:

  Tento text sa s veľkou mierou vďaka sviniam dostane viac na oči vďaka počtu komentov.
  Dííík svine.

  • Vladislav napsal:

   Prskaji, chudacci. Střídavě útočí, vysmivaji a urazí se - to podle toho, v co momentálně doufají, ze jim přinese nejvic bodu.
   I ty slzicky mají chudáčci vykalkulovane.
   Nakonec se jakoze urazí. A předají informace svým panickum.

  • contumax napsal:

   Robo

   Nemáš zač, rádo se stalo...

   • contumax napsal:

    Forever

    Talmud si vymysleli chamtivý židé a je v tom spousta okultismu, četl jsem ten bludný blud...!!!

    Tohle vím, nemůžou obviňovat všechny židy...!!!

    • contumax napsal:

     Krvavá Méry alias Marie Dikyová

     To se teda Tobě povedlo...!!

     Protože se díváš na sebe a proto, že jsi celá bezsebe,zahleděná do sebe, nevidíš, že to patřilo to nad tím Robovi...!!!

     To je ale "normální" u psychopatů, přes sebe nemůžou vidět druhé...!!!

  • Marie napsal:

   Robo, to se ti povedlo :-))))))

   Contumax ti odepsal, ze nemas zac....ja se rehnim, ikdyz mi do smichu uz dlouho neni...

   • contumax napsal:

    Krvavá Méry alias Marie Dikyová

    Ty v té pomatenosti se už jen řehníš, protože Ti dochází, že nic nevíš o věci, prostě se už ke konci budeš jen blbě usmívat...

 18. Forever napsal:

  contumax

  Hele, ať už je ten Katechismus podvrh či ne, jeho teze se každým dnem čím dál víc naplňují.
  A navíc, myšlenky o nadřazenosti Židů nad Góji a plány Židů na světovládu obsahuje Talmud, který je třeba v Izraeli už od mala vštěpován malým dětem.
  Cituji nějaké tyto verše, abychom věděli, jak o nás ti Židé vlastně smýšlejí:

  Midrasch Talpioth 225: „Nežidé byli stvořeni, aby sloužili Židům jako otroci.“

  Erubin 43b: „V čase Mesiáše se všichni (Nežidé) stanou otroky Židů.“

  Yebamoth 98a : Všechny nežidovské děti jsou zvířata.

  Simeon Haddarsen, fol. 56-D: „Až přijde Mesiáš, každý žid bude mít 2800 otroků.“

  Okrádat Góje je povoleno, viz:

  Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: „Všechen majetek ostatních národů patří židovskému národu, který je proto oprávněn se ho zmocnit bez jakýchkoli ohledů.“

  Talmud IV/3/54b: „Majetek gójů je jako majetek bez pána, a každý (Žid), který se jej zmocní, se stává jeho vlastníkem.“

  A to není vše, to co je povoleno Židovi, není povoleno Góji:

  Tosefta, Abda Zara VIII, 5: „Jak vysvětlit slovo krádež. Gójovi je zakázáno krást, loupit, nebo brát ženy za otrokyně, atd., od gójů nebo od židů. Ale židovi NENÍ zakázáno dělat toto všechno Gójovi.“

  Židé jsou považováni za nadřazený národ, co má právo zabíjet ty ostatní „podřadné“ Góje. Viz:

  Baba Necia 114,6: „Židé jsou lidské bytosti, ale národy celého světa nejsou lidští tvorové, ale zvířata.“

  Žid při zabití Góje nemá a nemusí mít žádný pocit viny, viz:

  Tosefta. Aboda Zara B, 5: „Pokud gój zabije góje nebo žida, je za to odpovědný, ale pokud žid zabije góje, tak za to NENÍ odpovědný.“

  A krutých textů, jak je vidět, je tu požehnaně, jak je vidět výše, a je tu spousta ještě krutých veršů, čtěte:

  Abodah Zara 26b: „Nejlepší z nežidů musí být zabiti.“

  Hilkkoth Akum X1: „S gojímem neměj slitování.“

  Gad. Shas. 2:2: „Žid může nežidovskou dívku zneuctít, ale nesmí si ji vzít.“

  Sanhedrin 59a: „Zavraždit gojíma je jako zabít divoké zvíře.“

  Ještě přidávám toto zajímavé vyjádření jednoho izraelského rabína. Další ukázka toho, jak o nás (Gojímech) ti Židé vlastně smýšlejí:

  http://zpravy.idnes.cz/gojove-jsou-na-svete-proto-aby-slouzili-zidum-tvrdi-izraelsky-rabin-1ie-/zahranicni.aspx?c=A101020_145802_zahranicni_aha

  • contumax napsal:

   Forever

   Já na nějakým jejich podvrhu jako je Talmud nestojím a nevycházím z toho, že někdo někdy něco napsal...

   A strašit sám sebe nebudu, že nějací okultisté si něco, co nemá žádnou váhu, žádnou hodnotu mě nezajímá a znovu...

   Proč bych se strašil, a z čeho, když vím, že je to nesmysl...??? !!!

   Nejvíce pracuje pro NWO Vatikán a židé, pár bohatých a vlivných židů jsou jen a jen nástroje Vatikánu ... !!!

   • Forever napsal:

    Mé názory na Vatikán znáte, minule, tuším v článku Potřebujeme utrpení?, jsem se k tomu vyjadřoval a nechce se mi to znovu vypisovat, tady si to můžete znovu přečíst:

    http://www.nwoo.org/2016/03/13/potrebujeme-utrpeni/

    A Židé jsou nepochybně nástrojem NWO, o tom není pochyb, Vatikán má jen vyšší postavení v hierarchii světové moci.

    A Talmud NENÍ žádný podvrh, nýbrž kniha sepsaná židy ve starověku, v té době už byla v popředí židovství. A židé ji mají jako svatou knihu už po celá staletí. To je prostě FAKT. Chazaři, když přijali židovství, tak přijali s ním (židovstvím) i Talmud.

    Vždyť sami židé tu knihu (Talmud) považují za svoji svatou knihu, dokonce Talmud vyvyšují nad Tóru.
    A to hovoří za vše.

    • contumax napsal:

     Forever

     Nehovoří to za vše,že si uznávají svůj podvrh,svůj Talmud,ten není to směrodatný, neurčuje to Boží nařízení, tedy nenaplňuje Boží vůli, tudíž pozbývá veškerou autoritu, je to plagiat a plagiat nikdy není

   • contumax napsal:

    Forever

    Můžou ho mít za svatý svůj podvrh zvaný Talmud ale rouhají se Samotnému Bohu...

    Kdyby se na zem vrátil Kristus Ježíš v tom samém postavení jako před 2 000 léty, myslím si, že by žil asi jen pár hodin, okamžitě by ho zabili...

    A nejen židé ale i ostatní z jiných národů...

  • contumax napsal:

   Forever

   Hele Forever

   Jestli se to naplňuje,to sic může se naplňovat ale brzo toto skončí, protože to neukočírují...

   • contumax napsal:

    Forever

    To je jedno, nezáleží přeci na tom, že to bylo sepsáno před staletími či déle, jde o to, že z Božího hlediska je to podvrh a Bůh jim nenařídil aby napsali Talmud a četli jej při svých obřadech...

    Talmud je kabalistický, tzn. okultně založený, naprosto proti lidem, naprosto proti Bohu...!!!

    Proto z toho nemůžu vycházet a stát na něm...!!!

    Neuznavám ten satanský podvrh...!!!

    Udály se před léty v Jeruzalémě zajímavé vykopávky a kdyby to židé, myslím ti vládnoucí židé dopustili toto ty objevy zveřejnit, co se objevilo, tak by musel celý systém padnou, celé židovství,judaismus by musel uznat důkazy a tím by padnul i celý stát...

    • Blut und Eisen napsal:

     vyrid tomu svymu panu bohu ze jestli mu jde o lidi tak at si strci vsechny zidaky do prdele i s talmudem a izraelem,jinak nebude klid nikdy

    • Forever napsal:

     contumax

     Ale židé se k tomuto satanskému dílu hlásí, takže uznávají jeho temné myšlenky a teze. A to hovoří za vše.

     • contumax napsal:

      Forever

      To jo, to souhlasí, co píšeš ale ne všichni židé a věř, že by se Ti vysmáli, i mě protože se tím nechtějí zabývat, týká se to jen některých, a ne všech židů...

     • contumax napsal:

      Jaris

      Ty vůbec nechceš rozlišovat, vždyť celý Izrael není ortodoxní, celý Izrael nejsou zloději ani lichváři...

      Ani všichni ortodoxní židé nejsou vyznavači kabaly a naopak jsou proti ní, mnoho židů preferuje Talmud další o něm nechtějí ani slyšet a upřednostňují Tóru tzn. Starý zákon a čekají na Mají na ha Machias...

      Potom jsou v Izraeli věřící v Ježíše Krista, ti se jmenují Mesiánští židé...
      Každým rokem v Izraeli jich věří v Ježíše Krista víc a víc...

    • Jaris napsal:

     Contumaxi, Forever ma pravdu v tom, ze Talmud prebil jejich Toru. Talmud je pro zidy smerodatna kniha. Jak uz jsem psala, Bible zidum nastavila zrcadlo a oni naprosto nesna si jakoukoliv kritiku. Proto si napsali svuj Talmud. Opustili praveho Boha a jdou si svou cestou. Navic vetsina zidu jsou ateiste.

     • contumax napsal:

      Jaris

      To o čem píšeš vím, jen mě štvou ty hony na čarodějnice...!!!

     • Marie napsal:

      Jaris: ano, i podle mych pruzkumu vetsina zidu v boha neveri, a neni to nahoda. Oni vedi, ze jde o vymysl.

      Jsi chytra holka, tak premyslej nad touto situaci: poznas boha osobne, a budes mit dukazy, ze je vsemocny. Kdyz vis, ze je vsemocny, tak pujdes proti nemu? To je prece hloupost! Nikdo by si to nedovolil. A svobona vule je jenom berlicka, protoze kdyz nekomu das prikazy, tak mu prece nedavas navybranou, kdyz za neuposlechnuti je trest! A dale: za neuposlechnuti prikazu za dobu chvilicky zivota na zemi vecny trest je taky nesmysl, ale jako zastrasovaci prostredek je to primo super vymysl!

      Logicky, kdyby buh stvoril cloveka, tak by byl zodpovedny za veskere jeho skutky, protoze mu tu moznost dal. A jako vsevedouci taky by musel vedet, co s ni udela. Je to cele bachorka, a proto i ta Bible je psana pomoci podeobenstvi, coz je cira schizofrenie. A prave ten nekolikatery mozny vyklad je ta past pro lidi, aby ikdyz najdou dukazy, ze jde o nesmysly, aby stale mohli verit, ze ta pravda tam ukryta je.

      Jednou jsi psala, ze buh si zidy vyvolil a pak, kdyz se spatne chovali, je zase zavrhl. Jako vsevedouci to prece musel vedet dopredu, tak na co si to hrajeme?

      A proc by si vybiral prave ty nejhorsi?

      Kdyby existovala moznost posmrtneho zivota v raji, tak by vubec nemelo smysl se na tom svete plahocit, nemyslis? Kdo myslis, ze nacpal do hlav muslimum pohadku o 72 panenkach, cekajicich na ne v nebi???

      To je tah pro blbe, aby byli ochotnejsi umirat!

      A co bozi spravedlnost, ve kterou veris? Zda se ti to opravdu spravedlive, aby se pred lidmi schovaval, a nebo se ukazal jen nekterym? A kdyz to slo kdysi, proc to nejde posledni tisicileti?

      At vezmu, co vezmu, neni v Bibli logika, proto nemuze byt od boha. Zadneho. Svet ale na logice funguje a sama to vidis, treba uz jenom tady v diskuzich.

      Kdyz to zjednodusim, jde tady o boj logiky s prevracenou logikou a duvodem k prevraceni neni nic jineho nez zisk. A pomoci zisku lze druhe ovladat. Toto je vzorec zakladni, nemenny. A je jedno, do ktereho stoleti nahlednes...

     • contumax napsal:

      Krvavá Méry alias Marie Dikyová

      A na čem...???

      A v jaké poloze probíhaly ony Tvé průzkumy ... ???

      A nešidila jsi se viď...???

 19. Forever napsal:

  Přišla tu řeč na to, zda Židé jsou hlavním organizátorem NWO nebo jen nástrojem sloužící k nastolení NWO. Osobně si myslím to druhé.
  Židé jsou nástrojem jistého GP na rozvrácení konkurenčních systémů na planetě Zemi.

  Židé = bílé koně NWO

  Žid sloužil a slouží jen jako nástroj k nastolení světovlády – je to něco jako, když se globální vládnoucí elity rozhodly využít německý národ k nastolení NWO – rozdíl je v tom, že Němcům byl předhozen Mein Kampf, který obsahoval myšlenky o nadřazenosti Němců nad neněmci, zatímco Židům byl předhozen Talmud, který obsahuje myšlenky o nadřazenosti Židů nad Góji (nežidy).
  Čili, podobně, jako kdysi německý národ, tak po velkou část historie lidstva jsou Židé nástrojem a předvojem vedoucí k nastolení NWO. Globální elity SKRZE Židy ovládají svět.

     • contumax napsal:

      Justass

      Nezlob se má mě ale nazývat mě trolem je zavádějící, nechápeš to, že se rozjel hon na čarodějnice...???

      Ne nejde přeci o mě, jde o ty Tvé a jiních, kteří děláte hony na čarodějnice...

      Není možný odsuzovat, nenávidět a vinit židy za všechno zlo na planetě zemi...

      To, že to na ně ukazuje neznamená, že jste v obraze...

      Musí se jít na kořen a ptát se, kde se bere to zlo...???

      Většině z Vás jde o prachy a o blbéj materialismus...

      Ale uniká Vám, že ten není tak důležitý, i když žijeme v tělech a tělo je materiální a má potřeby aby mohlo žít a tvořit, žít...

      Jenže jde o duchovní věci, jde o pravdu a tu má Bůh a ne já nebo Franta nebo Gisela...

      Bůh má vždy pravdu, vždy byl a je spravedlivý a bude...

      Všechno to zmatení a pomatenost způsobuje hlavně ne láska a sobectví...

      Lidi se už neumí mít rádi, ztrácejí lásku ke všemu i ke svým dětem, neříkám,že všichni ale nejsem slepý...

  • Vladislav napsal:

   Dobre, ale kdo jsou presne ty globální elity? Rockefelleri, Rotschildove a dalsi jsou Zide, tedy nástroje.
   Kdo je nad nimi?
   Mam určitou představu, ale vyslovme to.
   Jinak ta paralela s druhou světovou a Němci je jasna. Stejne jako se středověkem a křesťanstvím. Vždycky se objeví nějací "vyvoleni", kteří ostatní buďto lákají/nutí k nim do klubu, nebo je likviduji.

  • Justass napsal:

   "Globální elity SKRZE Židy ovládají svět."

   To je pravda. Protože Globální elity nemá lidstvo obecné vůbec v lásce a spíš je po právu nenávidí, tak jakpak má mít jiné pocity vůči vykonavatelům jejich vůle.

   Asi odpověď místním trollujicím.

   • contumax napsal:

    Justass a " jiní zasvěcení "...

    Svět a všechna politika a média a všechno svinstvo i Vatikán řídí satan...

    • Vladislav napsal:

     Satan, ktereho jste si vymysleli, abyste měli na koho hodit všechny chyby, které mate v tom svém jeziskovskem pojetí světa?
     No to vis, ze jo. Az se polijes cajem, muze za to taky Satan, ne tvoje nesikovna ruka.
     Jak jsem kdysi psal: kdybych chtěl co nejvic lidem znechutit křesťanství, pošlu jim tebe, abys je na chvilku oblazil svými moudry.

     • contumax napsal:

      Vladislav

      Kdyby jsi jen věděl co placáš...???

     • Justass napsal:

      Vladislave - nech ho žít. On už má dost. Je totálně dezorientovaný - ani nestačí sledovat o čem píšeme. No kde rozum chybí, apatyka nespasí.

      • contumax napsal:

       Justass

       Už blabolíš...!!!

      • Blut und Eisen napsal:

       "Svět a všechna politika a média a všechno svinstvo i Vatikán řídí satan…"

       zajimalo by me jakej uspech ma tenhle clovek s temadle nazorama v realnym zivote.

       • contumax napsal:

        Blut und eisen

        Netoužím po nižádným úspěchu, nestojím o to...!!!

        Nestojím o to žít v blud u...!!!

        • Blut und Eisen napsal:

         jenom me zajima jestli ventilujes tydle nazory jenom na internetu nebo i nejak na zivo,pripadne jestli se takovi lidi schazej nekde na svobode,protoze to musi bejt prdel jak krava.

        • contumax napsal:

         Blut und eisen

         Pro jednoduchou mysl, to je srandovní co je pro ni těžký pochopit, to plně chápu...!!!

   • Marie napsal:

    Justasi: s tou Globalni elitou to bude jako s panem bohem. Je to kulisa, neverim tomu, ze je to neco oddeleneho..

  • Jaris napsal:

   Forever, osobne si myslim ze GP tvori skupina mocnych zidu. Nemyslim, ze Vatikan je ta nejmocnejsi organizace.Spise naopak. Usuzuji to z jednoho duleziteho momentu, kdy papez Franta poklekl libal ruku nejvyssimu rabinovi!!! Z toho gesta mi bylo jasne, ze zidi maji konecne Vatikan pod kontrolou. Byvalo nemyslitelne, aby papez ponizene klecel pred zidem a libal mu ruku. Vatikan byval nejmocnejsi instituci na svete, ale podle onoho gesta uz neni. Ten klip jsem v televizi videla na vlastni oci.

   • Marie napsal:

    Je to (Vatikan) uloziste jejich zlata...proto taky kazdy papez je zid, Frantisek je jediny, ktery to priznal.

    Nevymysleli si to spatne, podle pravidla pod svicnem je tma. Kdo by hledal zidovske zlato u krestanu, kdyz navenek jsou proti sobe, ze...

   • Forever napsal:

    Jaris

    Pozor, nemíchat GP s Židy. Židé nejsou přímo GP, oni jsou jen nástrojem GP na zničení konkurenčních systémů a na zavedení světovlády ve prospěch onoho GP.
    Dlouho jsem přemýšlel, kdo to ten Globální prediktor vlastně je. Předtím jsem si přečetl kdysi jednu analýzu Janova zjevení a když jsem to porovnal, došlo mi, že GP je vlastně onen Biblí nazývaný Satan či Lucifer.

    GP = Satan

    A GP chtěl ovládnout Zemi, ale potřeboval nějaký nástroj k tomuto účelu. Tím nástrojem se stali Židé. Víte, není náhoda, že Židům je odjakživa vštěpována myšlenka, že jsou vyvoleným národem, co má za úkol "spasit" svět ve jménu jistého Jehova. Toto je ústředím tématem hlavně v Talmudu.
    Ve skutečnosti měli a jsou Židé nástrojem onoho "Jehova" sloužící ke zničení systémů bránící "Jahvemu" k ovládnutí světa. A ve skutečnosti onen "Jahve" z Talmudu není nikdo jiný než sám Satan. Ano, Židé jsou jeden z nástrojů Satana, skrze než
    Jehov-Satan "spasí" (ovládne) svět.

    Nedávno mě zaujal jeden z článků pana Lhotáka o Židech. Níže přidávám odkaz (pro někoho, kdo to ještě nečetl):

    http://www.zvedavec.org/prispevky/2015/05/6461-nastane-novy-pogrom-zidu.htm

    • Forever napsal:

     Jaris

     A co se týče Vatikánu, tak o tom jsem už mluvil:

     já vycházím z analýzy Janova zjevení, kde se píše, že druhá šelma (tj. USA-FED) vykonává pravomoc první šelmy (tj. Vatikán) z jejího (první šelmy) pověření a nutí obyvatele země, aby se KLANĚLI první šelmě. Viz:

     „Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.“ (Zj 13,11-15)

     Drak = Satan
     První šelma = papežský Vatikán
     Druhá šelma = USA-FED

     http://www.ragauian.cz/dve-selmy-vladnou-zemi-1/

     http://www.ragauian.cz/dve-selmy-vladnou-zemi-2/

 20. jop napsal:

  Mám návrh ktorý bude vyhovovať všetkým, čo nenávidia židov, aj tým ktorí nie nenávidia židov.

  Máte v Česku vládu.
  Podľa môjho názoru sú to všetko vlastizradcovia, skorumpované svine a psychopati. Asi mnohí z nich sú aj židia.

  Takže každý z vás tu, zoberte si do ruky kus tehly, a švacnite ho po každom z vašej vlády.
  Tí čo nenávidíte židov tú tehlu po nich švacnite preto, že sú tam židia.
  Tí čo nie nenávidíte židov po nich tú tehlu švacnite preto, že sú to vlastizradcovia českého národa.
  LEN TÚ TEHLU PO NICH HOĎTE, dôvod majte v hlave každý aký chcete, len ju hoďte.

  Ale čo, tehlu švaciť po vinníkoch vašej biedy sa bojíte, a nadávať na nejakého chudáka Izáka sa nebojíte?

  Izák vám nič neurobil, nadávate naňho.

  Sobotka či koho to tam máte, si zaslúži tehlu ale tú od vás nedostane?

  Nemcom vtĺkli do hlavy, že majú nenávidieť židov, a nemci zle doplatili. Nie preto že nenávideli židov, ale preto, že boli blbí a mali nenávidieť kapitalistických vykorisťovateľov, politikov, veľkostatkárov, bankárov. Boli oklamaní. Aj vy budete oklamaní.
  Aj vy idete nesprávnym smerom.

  Váš smer by mal byť na úrad vlády, s tehlou v ruke. Žiadny iný smer, žiadna iná ideológia vás nezachráni.
  Iba smer na úrad vlády, iba s tehlou ....

  • Vladislav napsal:

   Zní to moc pěkne.
   Jenom nějak zapomněls zmínit, KDO stvořil tu vládu, kapitalisty, všechny ty, po kterých mame hodit ty cihly.
   My sami?
   Ne. Byl to ten tvůj Izák, resp. jeho schopnější a chytřejší bracha.
   Mame házet cihly po pohuncich?
   Díky, nechci. Přijdou jiní pohunci.
   Protože chyba neni v těch pohuncich, ale v těch, kteří vytvořili Systém, který ty pohunky produkuje.

   • jop napsal:

    ty baran, po sobotkoch sa bojíš hádzať s tehlami, hovoríš že prídu ďalší.
    Tí ktorí sú hore vládnu práve cez miestnych sluhov, k tým hore sa ty baran nedostaneš.
    Tých čo vládnu v tvojej krajine sa bojíš niečo im urobiť, ale chceš biť nejakého svojho suseda Izáka.
    Vlad, veď ty si obyčajný malý bojazlivý smrad, ktorý sa bojí vrchnosti, ale ukazuje svaly na internetovej diskusii. Presne k tomu si sa priznal, ty chúďatko

    • contumax napsal:

     jop

     Souhlas, často se přeřekne, je to mužožena... srab...!!!

    • Robo napsal:

     Veď toto je na Nobelovku, veď ty si práve vyriešil problémy sveta! Blahoželám, chlape!
     Stačí si teraz počkať na akciu v Baumaxe na lacné tehly a je razom po probléme!

     Rýchlo si to daj patentovat, nech ti ten nápad niekto neukradne! Najlepšie v juesej a už sa nevracaj.

     • contumax napsal:

      Vladislav

      " Jak logicky duchaplnoná demence " na úrovni náctiletíletýho blba...

      Ty přesvědčíš lid aby nevolili Sobotku...???

      Na to nemáš patróny...!!!

    • Vladislav napsal:

     Zřejmě mas problémy s chápáním - takže jeste jednou:
     - pokud udělas cokoliv Sobotkovi, uz se na jeho místo třese dalších 5 Sobotku.
     Tebe akorát zavřou a ti po něm nebudou o nic lepší.
     Ja VIM, ze se nedostanu k tem nahoře.
     Ale muzu zařídit, ze bude Sobotky volit a prosazovat mnohem min lidi, nez to dela dnes.
     Takže tam Zidaci nebudou moct ty Sobotky uz tak snadno nacpat.
     A oni nikoho jiného nez Sobotky neumí.

 21. pražská vlaštovka napsal:

  Forever to správně vyčíslil-na jedna...
  Marie (můj oblíbený "kruťàk") má také čísla v pořádku...
  jinak zdravím všechny i odpůrce...
  vlaštovka

  • pražská vlaštovka napsal:

   Jinak je "katechismus" úplná debilita z pohledu dnešního člověka..
   Dá se tam napadnout pomalu každý odstavec a převrátit ho proti nim...
   Samozřejmě jsou znaky chování a společenské projevy tohoto etnika všem dobře známé .
   Proto takè u nich obzvláště oblíbený kryptojudaismus a podvod : zastírat, lhát,podrývat, proxy jednání vždy přítomnè k dosažení mrzkého cíle.
   Tzv.Zmrdstvo!
   jituš

   • contumax napsal:

    Pražská vlašťovka

    Vždyť se o to snažím, jim vysvětlovat , že je to debilita, celý ten nesmysl katechismus či jak se ta blbost jmenuje...

  • Robo napsal:

   Zdravím Ťa, Jituš! :-)
   Kde sa furt túlaš? :-)

   • contumax napsal:

    Robo

    Člověk ducha, zlého ducha to je satana nemůže přemoci...!!!

    Člověk nemá šanci, nemůžeš ho zastřelit ani otrávit ani utopit ...

    Satana přemohl Ježíš Kristus a dočasně tu vládne ďábel ale potom mu bude vzatá veškerá moc...

    S Ježíšem Kristem a jeho pomocí má člověk sílu odolat zlu ale kdo nemá Ježíše Krista ten podlehne každý blbosti i katechismu či jak se ta prokletá blbost jmenuje...

   • pražská vlaštovka napsal:

    Robo !!!!!!
    moc Tě zdravím!!!!!
    :-)
    j.

 22. Robo napsal:

  Vyššie je reč o "GP".
  Mojžiš bol prvý novodobý, ako ho chápeme (žrec, či volchv, ktorý sa "vydal na opačnú stranu").
  Ďalej sú to už priami Mojžišovi potomkovia (vždy jeden) + partička do 6, 11, či 22 - to nieje dôležité).
  Vytvorili judaizmus, kresťanstvo aj islam.

  Obludu, ktorú vytvorili, už nemajú možnosť zničiť, aj keď teraz už hádam aj chcú. Je obrovská.
  Tú obludu môžeme zničiť len my. My Človek-ovia, my Slaviani.
  Ku prospechu celej Zeme.

  Jediná naša nádej je v tom, že sa spojíme do Slavianskej Únie, či podobného útvaru.
  Obnovíme naše poznanie, vrátime sa domov.

 23. contumax napsal:

  Potom všem tu, jsem rád, že jsem Izrael...

  • Marie napsal:

   az na to, ze neznas vyznam toho slova, hihi...

   Izrael znamena ten, co porazil boha... a pokud vim, tak ty ho oslavujes, ne? nebo se chystas ho porazit...chlapce, s tebou to vazne nejde nijak se domlouvat...

 24. jjozef napsal:

  Velmi potrebny text.
  Sirme ho co najviac.
  Spolu s podobnymi textanmi a spolu s faktografiou.Dodanou aj zidovskymi intelektualmi.

  Text vystizne i presne
  hovori aj o vladcoch tejto plutorimskej rise,o hlboko patologickych bestialnych existenciach,ktore "sa hraju s narodmi ako s pokusnymi potkanmi" /Putin/

  Mam silny pocit,presvedcenie,ze je v zivotnom,doslova a do pismena zivotnom zaujme kazdeho,aj velkej vacsiny radovych,beznych Zidov,ktori neupadli do opisovanej patologie,aby sa taketo texty a vedla nich tvrde,jednoznacne postoje, sirili. A rychlo.
  Ked kazdy Jinsky medzi trolmi,v mediach ap.bude citit,ze mu ide o zivot - skrotne a najde lepsiu sancu zaradit sa nejak do zivota.

  Ked vladnuce bestie budu vidiet,
  ze im akutne hrozi cosi ako elitny a exemplarny holokaust,nemilosrdny holokaust "elity",pride aj nadej,ze sa vzdaju sucasneho akcelerujuceho podpalovania ludskej dediny a ze sa radsej rozhodnu vydat na milost cinskym konfucianom.
  Ze sa schovaju,odidu a skusia zivot pod konfucianmi.
  Myslim na "tlaciarov dolara",zlatotelatcikov,predovsetkym.

  Brzezinsky,Kissinger,Friedman,Nulandova,Jacenuk,Porosenko,Kolomojskij......
  Aspon par mien v "exekutive".Je potrebne ich menovat,sudit,odsudit.
  Su ich tisice a tisice.V zakulisi,v politike,v mediach,v tretom sektore....

  • contumax napsal:

   Jjosef

   A zabudol si, že sú estě v pjatéj dimenzii...

   • jjozef napsal:

    Nemozes preskocit dimenzie len tak!
    Asi.

    Ries svoj zivot,tu a teraz!
    Svoju zodpovednost,tu a teraz!
    Pridaj sa!

    • contumax napsal:

     Jjosef

     Ale jó, vždyť to vidíš, to šílenství a to ještě nic není...

     • jjozef napsal:

      Co myslis,kolko stamilionov planuju odkraglovat?
      V ktorych koncianch Zeme?
      Paci sa Ti to?

      Paci sa Ti idea Paneuropy?
      Je Ti to fuk?

   • contumax napsal:

    Jjosef

    Já to přesně nevím, všechno je to popsáno v Bibli, kolik lidí zemře tam číslo není napsaný ale zemře jich mnoho...

    Podle Bible 2/3 obyvatel země...

    Nejvíc v těch místech kde bylo nejvíc nepravosti...

    Samozřejmě se mě to líbit nemůže...

    A proč vlastně pokládáš takový otázky...???

    EU jsem neuznal a neuznám...!!!

    Kdyby mě to bylo jedno tak sem na tyto stránky nebudu chodit... to dá rozum...

    • jjozef napsal:

     Akoby si nevedel velmi dobre,
     ze EU protektorat,resp.kolonia.Prave onych "tlaciarov dolara".

     Nechces si siahnut na vlastne telo /dusu/,vyhovaras sa na bibliu.Je to zbabele.
     Slabosske.
     Mas na to pravo,samozrejme.

     Strkas nos do piesku.Mas na to pravo,samozrejme.
     Si slaboch,mas na to pravo.

     • contumax napsal:

      Mám rád Boží slabost, je neuvěřitelně silná...

      • jjozef napsal:

       Ktoreho boha /Boha/ mas na mysli?

       • contumax napsal:

        Jjosef

        Ježíše Krista mám na mysli...!!!

        • jjozef napsal:

         Co ste ucinili najslabsim medzi vami,mne ste ucinili.....?
         Toho Jezisa?

        • Moše Kujon napsal:

         kresťan-sluha židovský, ale ved JK je len jedna tretina z tvojho Boha, zabudol si na pápu a prievan svätý..no nič, kresťanstvo ako jedno z troch Abrahámovych exkrementov si potrpí na protirečenia, alogizmy, a báchorky spísane v idiotských veršoch..to produkuje idiotských uctievačov modiel.

    • pražská vlaštovka napsal:

     edo klídek !
     j.

     • pražská vlaštovka napsal:

      Dneska se to tady sešlo,co? ;-)

      • contumax napsal:

       Pražská vlašťovka

       Díky Ti Vlašťovko, to víš dějou se věci, kterým by člověk nevěřil ale co je horší, že lidi věří víc blbostem než pravdě...

    • contumax napsal:

     Jjosef

     Je mě to úplně jedno co si o mě myslíš, směrodatný je pro mě Písmo a to ostatní nechávám být, EU padne sama od sebe i bez emigrantů, protože stojí na podvodu, nestojí na pravdě...!!!

     A nic o mě nevíš,takže můžeš nazývat slabochy ty, které znáš, mě neznáš...

    • Moše Kujon napsal:

     contumax-sluha židovský

     To je ale zábavné, ked niekto kto považuje "svätú knihu" za zdroj, a tvári sa že tým znôškam báchoriek s XY výkladmi rozumie(samozrejme po patričnej indoktrinacií zo strany klerikov, rodičov atd.), ide niečo rozprávať(písať) na tento článok. Asi je to len preto, že dobre vie, že obluda zo stareho zákona je jeho Boh, a teda je contumax sluha židovský, ojebaný kresťanstvom.

     ,,EU jsem neuznal a neuznám…!!!

     Kdyby mě to bylo jedno tak sem na tyto stránky nebudu chodit… to dá rozum…"

     No nedá to rozum, až tak, pretože individuá typu Jinské hovno a Boguš Sralbotka sa tu objavujú pravidelne.

 25. Moše Kujon napsal:

  MILY Administrátor, vlastník domény.
  Bolo by mile keby ste udelili ban trollovi "contumax" za jeho zasieranie debaty trollovinou, iste ani príspevok "potkana židovskeho" nie je v poriadku.

  • contumax napsal:

   Mose kupon

   Nerozumíš, tak proč machruješ...???

   Já navrhuji Tobě aby Ti zklaplo, když nevíš...!!!

 26. Dušan2 napsal:

  Je to zaujímavé čítanie a možno aj pravdivé (myslím tie okolnosti čo boli tvrdené na začiatku) ale je tam pár zásadných manipulacií s podvedomím židov (čítaj židia sú otroci Jehovovi).

  - Stále sa omieľa vyvolenosť = manipulácia zo strany Jehovu
  - Väčšina pogromov bola vyvolaná samotnou verchuškou židov aby naostrili nástroj Jehovov. Nie náhodou hovoria v "skazke", že všetko čo robia slovania je zlé. Ide o oddelenie bežného židovského obyvateľstva od slovanského obyvateľstva (anglosasi a západ sú pravdepodobne už v prdeli ak sa nič nezmení).

  A mimochodom liberalizmus (skrytí fašizmus) je vyjadrený v tomto slovnom spojení:
  "Možnosti člověka jsou neomezené, jedná-li podle okolností."
  Pretože ľudskému konaniu (aj slovansky) je hranicou svedomie, miera a celoobrazné videnie sveta/míru.

  ps. Jehova, naozaj ale naozaj, nieje Boh (hierarchicky najvyššie všeobjemné riadenie)

 27. Vladislav napsal:

  Evropané se proti Židům, jejich moci a intrikám samozřejmě vzepřeli už mockrát. My rozhodně nejsme první generace, která prohlédla, o co se doopravdy jedná.
  Ale všechny generace před námi poté udělaly fatální chybu. Nepochopily, že i pro tento, z hlediska Žida nouzový případ, je nachystán "plán B".
  A tím je křesťanství. Protože je ve finále úplně jedno, jestli vyznáváte katolicismus s jeho inkvizicí, zákazem rozvodů, soškami vybájených svatoušků na místech kdysi posvátným našim předkům ... nebo protestantismus s jeho Novým Zákonem.
  Protože nakonec VŠECHNY křesťanské cesty vás, tak jako tak, zase zavedou zpátky k Židovi, který to celé pro vás vymyslel nebo aspoň podstatným způsobem dozoroval.
  Jste jako bojovníci, kteří v rozhodující moment, kdy už můžou mít vítězství na své straně, začnou jednat jako pitomci a dobrovolně se vzdají i s celou výzbrojí nepříteli, proti kterému až dosud bojovali.
  Žid se vám směje, pošetilci. Rozdmýchal mezi vámi spory ve stylu Rotschildové vs. bitva u Waterloo, a zabránil vám pochopit, že on je na OBOU stranách.
  A tak jste staletí krváceli, katolíci proti protestantům, zatímco Žid pouze čekal, který z obou jím vytvořených táborů vyhraje.
  ---
  Dokud se neodstřihnete od toho jedu, kterým vás blízkovýchodní poušť infikovala, dokud nepochopíte, že vaše modlitby nekončí u nejvyššího Boha, ale u židovského pouštního bůžka, který vám byl namísto něho podstrčen, dotud se nic nezmění.

  • contumax napsal:

   Vladislav

   Opět blábol nad blábolem...!!!

  • Robo napsal:

   Vladislav, áno!

  • Eschatolog napsal:

   ano, pochopeni fungovani temnoty je vychozim mistem na ceste ke svetlu, brilantne jste to formuloval

   • contumax napsal:

    Eschatolog @ přemoudřelý ženomuž Vladi slavék a i páníček mk a blahorodí Justass... etc.

    Správně, jen hledejte slunce s baterkou v ruce...!!!

    Kdo se dovtípí čeho ...???

  • Justass napsal:

   Vladislav - ANO !!! - pravdivě, stručně, přehledně a inteligentně formulovaný náš, resp. jejich problém - myšleno těch pánbíčkářů a náš problém s nimi.

   • contumax napsal:

    Justass

    To není problém křesťanů ale jak vidím, tak je to Tvůj problém, Ty sám si děláš problém, protože je to nad Tvým chápáním... a tam je ten balšoj problém...!!!

  • Marie napsal:

   Vystizne Vladislave, opet! Odstrihnout se od toho jedu, tak jsem to kdysi vnimala, kdyz jsem to udelala. Je to jed, ktereho se napijes, protoze na zacatku dobre chutna, ale pak zhorkne a zjistis, ze te likviduje, svazuje, paralyzuje, umrtvuje tve mysleni a stavas se obeti silnejsiho jedu, pokud ho prijmes...

   A s contumaxem to nejde, on si v jedu libuje, hlavne ze mu chutna, a dal ho to nezajima...kdyby tusil, ze jde o uplne stejnou sracku, jako je treba kokakola... taky navykove hovno, dobre tak akorat na odstraneni rzi z blatniku...

   • contumax napsal:

    I dobré víno je jedem pro opilce...

    Jed bývá v srdci, v myšlenkách zlých...

    Zlému se jeví dobro za zlé a zlé má za dobré...!!!

 28. Jaris napsal:

  Jedina zbran proti zidovi, je byt chytrejsi a mazanejsi nez je on sam. Vzdelavat se, abyste toho vedeli vic ne zid. Vychovavat deti k tomu, aby ve vsem predcili deti zidovske. Pracovat proti zidum stejnym zpusobem jako oni pracuji proti nam. Nepodporovat Izrael a bojkotovat jejich vyrobky. V zadnem pripade NEVOLIT DO VLADY!

 29. Vladislav napsal:

  Jaris, je mi líto, ale tvůj pohled na věc nesdílím.
  Židé se řídí Talmudem, který vychází z Tóry. A Starý Zákon, to je v podstatě pro gójimský dobytek upravená/zredukovaná Tóra.
  Mám tě dosud za inteligentní ženskou. Ale jako skoro každý křesťan, i ty přecházíš od věcné k emotivní "argumentaci", když jde o tvou víru:-(
  Tebe nikdy "netrklo", že Starý Zákon, jeden ze dvou úhelných kamenů Bible, byl stvořen čistě Židy? Že jde o "summary" Tóry? Že váš křesťanský Bůh otec je totožný s Hospodinem Židů? A ten že je totožný s Jehovou/Jahvem, stvořením nabádajícím Židy k vyvyšování se nad ostatní, k jejich vraždění a zotročování?
  Dobře, pokusili jste se z této židoviny vymanit Novým Zákonem. Jenže ani ten autoritu Starého Zákona nepopřel! Pořád jsou "na počátku všeho" židovské skazky o původu světa a jejich "cestovní plán" zotročení dobytka, který nevěří v JEJICH Hospodina.
  Neboj se, já znám mraky křesťanů, a dobře. A taky mám celkem dost načteno a nastudováno. O tom, jak jste se domněle od Židů oddělili a vymezili se proti nim, vím velice dobře.
  Ale - ať už se ti to líbí nebo ne - POŘÁD SLOUŽÍTE JEJICH BOHU. Jste tímto de facto pouze taková odštěpenecká frakce židovského náboženství, která s lecčím v židovství nesouhlasí, ale základy zcela přejímá.
  Sloužíte jim, i když si myslíte, že nikoliv. Myslíte to mnozí dobře - to vím. Ale jste v tom naivní ovce.
  Pro Jahveho nikdy nebudete JEHO LID. Ostatně i Ježíš pravou podstatu Jahveho odkryl svými slovy o SKUTEČNÉM otci Židů. Ten Ježíš, který PRÁVĚ PROTO k oněm Židům přišel.
  K nim a k nikomu jinému. K nám ne. My máme své bohy a svou víru (či nevíru), my jsme "nikým nahoře" k přijetí tzv. spasitele vybráni nebyli, Jaris.

  • Forever napsal:

   Vladislav

   Úplně stoprocentně s vámi nesouhlasím, třeba s názorem, že Starý zákon je úplně temný, ve skutečnosti i přes řadu v něm manipulujícího a temného,charakteru se v něm nachází řada čistých a vznešených myšlenek. To musí člověk už posoudit sám svým srdcem. Ale v určitých aspektech míříte správným směrem.:

   http://www.ragauian.cz/proc-klasicka-magie-rimsko-katolicke-cirkvi-vzdy-tak-moc-vadila-a-vadi-magie-ocima-cirkevnich-dogmatiku/

   http://www.ragauian.cz/vznik-noveho-zakona-krestansky-klaster-v-chenoboskiu-a-jeho-gnosticke-krestanske-spisy-z-nag-hammadi/

   • Robo napsal:

    Úplne temný nie, je ale úplne schizofrénny....

    • Vladislav napsal:

     Včera jsem na této diskusi poprosil pana Jinského, který o sobě opakovaně tvrdí, jak rád vyvrací nepravdy a lži, aby stejnou energii, kterou tak rád zaměřuje proti Védám, Protokolům nebo tomuto článku, věnoval i třeba pravdivosti Bible, protože - co si budeme povídat - svět určitě nevznikl za sedm dní, ani Noe nezachránil celou biosféru kdysi před potopou, že?

     A pan Jinský se odmlčel;-)

     Jak charakteristické;-)

     • Robo napsal:

      ..áno, jak typické..

     • Moše Kujon napsal:

      Jinske hovno je len další z plejády sluhov židovských-kresťanov Sú slepý ako bakterie, ved už aj v tej "svätej knihe" je jasne napísane že prvý židia boli Adam a Eva, no už pred nimi Hospodin stvoril dobytok ktorý im má slúžiť...kto je asi tak skrytý pod tým slovom "dobytok", no kto asi...Prečo kresťanstvo uznáva Starý Testament, Abrahámov, Izákov a dalších vymyslených židov? To si kresťania myslia že Hospodin-obluda sa zrazu transformoval na trojjedineho Boha a začal konať dobro a nič ine než dobro? :-D

     • contumax napsal:

      Vladislav

      Si blbé či co...???
      Proč stále cigáníš...???

      Tož nevíš, že navrchu Ti odpověděl junák Jinský, že není znalec Písma...!!!

   • Vladislav napsal:

    Kdyby byl temný ze 100%, poznal by ho jako temný kdekdo a pak by mu asi téměř nikdo neuvěřil.
    On proto MUSÍ obsahovat nějaké světlo a pár pravd.

    Protože dva gramy kyanidu draselného nikdy v čisté podobě nepřijmete - když je ale vypijete rozpuštěné v poháru dobrého vína, budete si těch pár sekund, než zemřete, ještě pochvalovat, jak dobré to bylo víno...

   • contumax napsal:

    Forever

    Starý zákon a Nový zákon je jedna součást jednoty Boží a víry v Boha, nelze oddělovat jedno od druhého, protože první by pozbylo významu bez druhého a opačně, jako den tak i noc, obojí je čas...

    Nelze si jedno upřednostňovat jedno před druhým...

    Nelze si z Písma vybírat, co se komu zrovna hodí, hodí k jeho já a já bývá často více než Ty nebo oni...

    Písmo se vykládá samo, tzn. že se oba zákony přesně shodují tedy doplňují a těžko porozumí člověk Novému zákonu bez toho aby nečetl Starý a opačně...

    • contumax napsal:

     Marie

     Bůh také řekl k židům :

     Ti kteří Vás budou nenávidět i já je budu nenávidět a ti, kteří proti Vám zvednou ruku i Já zvednu proti nim svou ruku, kdo Vás bude proklínát, toho Já prokleji... Kdo Vám bude zlořečit, zlorečenství na něm a na jeho dětech spočine...

     Kdo Vám bude prokazovat milosrdenství i Já jim budu prokazovat milosrdenství...

     V Novém a Starém zákoně je zajímavé Boží zaslíbení Abrahamovi a jeho potomstvu, v onom zaslíbení také Bůh říká : Za to, že jsi mě uvěřil, živ budeš z víry i ti, kteří věří svým srdcem, že Já jsem Bůh, dědičně obdrží zemi i ti, kteří uvěří a budou ospravedlnění z víry...

     Bůh zde dal všem věřícím i nežidům veliké zaslíbení a počítá i ostatní nežidovské národy k židům se všemi právy a zaslíbeními...!!!

    • Forever napsal:

     contumax:

     Vždyť já netvrdím, že SZ a NZ nejsou propojené.

    • contumax napsal:

     Forever

     Forever díky Ti za odpověď...

     Ano já vím, že jsi to Ty netvrdil, já jen chtěl aby ti kdo by rádi poznali, kdo hledá Boha a Jeho Slovo to jest Bible aby věděli jak je to velmi důležité...

     • contumax napsal:

      Krvavá Méry alias Marie Dikyová

      Ono to rozdělování na dobro a na zlo není dobré...

      Jsi napsala...

      Takže jsi jejich člověk, jsi židovka cupršpiónka....!!!

      Přesně podle NWO...

      Gratuluji...

  • Marie napsal:

   Ano tak, a myslim, ze jsi to byl ty, kdo to spravne pojmenoval. Krestane jsou jednou rukou proti zidum a druhou je podporuji, protoze siri jejich diktat o poslusnosti.

   Prece milujici buh nepotrebuje, aby mu nekdo slouzil a klanel se!
   To je popreni lasky, cista schizofrenie. Je to prvek nadrazenosti, a prave ten potrebovali do lidi zaset prave zidi, tak to udelali pres panaboha, a tim maji ty krestany v kapse a je uplne jedno, ze jsou napovrchu jako proti sobe.

   Ono celkove to rozdelovani na dobro a zlo je velmi skodlive, kdyz se nad tim zamyslime. Tu hranici nelze urcit, a da se to otocit, takze tudy cesta nevede. Co je dobrem pro jednoho, je soucasne zlem pro druheho.
   Buh rekl zidum: kam vase noha slapne, bude to vase...to potom ti ostatni at klidne chcipnou hlady? Je to cele blud na entou, kdyz na jednu stranu krestane oslavuji boha a na druhou toto prijimaji, vzdyt je to svinstvo.

   • Vladislav napsal:

    Hlavně si všimni té NENÁVISTI.

    Židi považují neŽidy za dobytek. Křesťané považovali (až do středověku, odkdy začali slábnout) za dobytek všechny nekřesťany.
    A muslimové považují za dobytek všechny ne-muslimy dodnes.

    Vždyť oni jsou v podstatě všichni stejní!

    Mydlil se tady u nás v 8. století Moravan s Vislanem pro to, že jeden upřednostňoval Svantovíta a druhý Velese?
    Dělali Polabští Slované nájezdy za Labe s cílem obracet Sasy na vyznávání Svarožice?

    Tato slova - kdybych měl tu moc - bych přiměl děti učit se už na základní škole:

    - s monoteismem k nám z Blízkého Východu přišla netolerance, nenávist k druhému člověku JEN pro jeho odlišnou víru.

    O to horší, že má ještě tu drzost vydávat se často za "lásku k bližnímu":-(

    • contumax napsal:

     Vladislav

     Jen se užírej nenávistí, to Ti pomůže... do naprostý pomatenosti, píšeš o něčem o čem víš velmi málo a zkušenosti vůbec žádné...!!!

     Boj bude tuhý, nikdy nezvítězíš, proti Ježíši Kristu nic nezmůžeš, jsi prach a v prach se obratíš a vše bude zapomenuto i Tvá nenávist i všechno co děláš pod sluncem... nic neovlivníš,v prach se obratíš...

    • contumax napsal:

     Vladislav

     Ty jsi o tom jenom četl o židech anebo Tě k té ubohosti dovedla Tvá letitá retardovaná inteligence ...???

     Máš vlastní zkušenosti se židy...???

 30. Miki napsal:

  Vladislave,Marie,Jaris a další.Já mám osobní zkušenost s židy polo židy v kolektivu i s jednotlivci ti nastrčení jako že hodní ty jsem dokonce omlouval.Až do chvíle kdy začaly tušit že vým více neš je zdrávo,pak se rychle zařadili mezi své pokrevní.Možná že nejsou všichni špatní ale osobně takového neznám.Vše co je výše psáno je pravda!

 31. Jaris napsal:

  Zidi i dnesni chazari odjakziva kradli, lhali, podvadeli, vymysleli podrazy, podporovali chaos, vrazdili, napadali jine a vyvysovali se nad ostatni. S nimi je lepsi nemit nic spolecneho a drzet si je od tela trimetrovym klackem. Bojkotovat tyhle lupice!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!