Tisková konference + Tisková zpráva – Společnost pacientů s následky po očkování – 20.4.2016

poockovani

V konferenčním centru Restaurace V Rohlíku na Kavčích horách (Na Hřebenech II., 1130/6, 140 70 Praha – Podolí, v blízkosti areálu České televize) proběhla 20.4.2016 tisková konference "Závažnost nežádoucích účinků je podceňována". Na T.K. vystoupili: Ing. Václav Hrabák, předseda Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s., MUDr. Ludmila Eleková, MUDr. Jan Vavrečka, Ph.D., Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, Miroslav Vácha, místopředseda společnosti Rozalio, z. s., Celý videozáznam konference: 114 minut.

Tisková zpráva z tiskové konference "Závažnost nežádoucích účinků je podceňována"

V důsledku rozsáhlých mediálních kampaní ve prospěch očkování a také některých zásahů státních orgánů proti svobodě slova, jsou dnes ve veřejné diskusi upozaďovány kritické názory k současnému systému očkování v České republice. Právě proto Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. ve spolupráci s Rozalio, z. s. a s nezávislými odborníky připravila ku příležitosti Evropského imunizačního týdne veřejnou prezentaci s následujícími tématy:

Ing. Václav Hrabák, předseda Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s.

Systém očkování v České republice
Česká Vakcinologická Společnost (ČVS), která vystupuje jako nezávislá odborná lékařská společnost, by měla zkoumat klady a zápory očkování. Za dobu, kdy monitorujeme očkování v České republice a voláme po zvýšení bezpečnosti očkování, jsme se nesetkali s jakoukoliv pozitivní odezvou stran odborníků. Na druhou stranu se zástupci ČVS podílejí na PR kampaních, které pouze propagují prospěšnost a bezpečnost očkování (viz příloha „APRA - AMI communication“). Stejná PR agentura pracuje pro výrobce vakcín. 5 z 10 členů Národní imunizační komise (NIKO) je z ČVS. NIKO jakožto poradní orgán ministra zdravotnictví v podstatě rozhoduje o tom, které vakcíny budou povinně očkovány. V Německu je stejný systém, ale žádné očkování tam není povinné od roku 1983 (viz příloha „STIKO“). U nás je pod taktovkou NIKO povinných 9 očkování.

Nežádoucí účinky
Setkáváme se se stále větším počtem nežádoucích účinků po očkování. Jsou to závažné neurologické (hypotonie, regres ve vývoji, poruchy řeči, epilepsie) a imunologické problémy (alergie, autoimunita,...). Potvrzují to i různí terapeuti, logopedi, rehabilitační pracovníci a zaměstnanci očkovacích center. Z naší zkušenosti se jedná o stovky případů na jeden ročník. Ve skutečnosti jsou to pravděpodobně tisíce. ČVS stále tyto problémy pouze bagatelizuje a pomocí PR kampaní se jen snaží přesvědčovat o jednoznačném přínosu očkování se zanedbatelnými problémy. Proto i sílí hlasy kritiků očkování. Naše společnost není proti plošnému očkování, chceme však zvýšit jeho bezpečnost, například:

 • očkovací schéma hexavakcíny 2+1 namísto 3+1. Toto podávání má výrazné klady (srovnatelná imunizace, nižší výskyt NÚ, úspora pro zdravotní pojišťovny). Jen ČVS a NIKO tuto změnu stále odmítá.

 • podávání dvou vakcín současně (větší riziko NÚ podle řady studií, i podle SÚKL)

 Proto jsme se rozhodli o medializaci a osvětu jak rodičů dětí, tak i lékařů.

  1. připravili jsme leták se základními informacemi, který budeme veřejně šířit (příloha)

 2. připravili jsme dotazník, který by měli rodiče i pediatři vyplnit po každém očkování (příloha)

 3. připravujeme podrobnější informace na našem webu

 4. vytváříme seznam různých podpůrných terapií pro postižené očkováním

 5. vyzýváme rodiče dětí poškozené očkováním, aby natočili vlastní příběh, který umístíme na kanál YouTube

Mediální projekt „Je nás víc, než si myslíte“
První dvě videa s příběhy „po očkování“ jsou již umístěna na našem webu. Tato videa mají zvýšit zájem a informovanost o tom, co vše se může dít po očkování a že to nejsou zanedbatelné problémy. Natočit vlastní příběh na video vyžaduje odvahu a děkujeme průkopníkům, že otevřeně mluví o potížích, se kterými žijí. Již máme první ohlasy a hlásí se nám další, kteří se chtějí také podělit o vlastní zkušenosti, aby nedocházelo ke zbytečnému poškození dalších dětí. Věříme, že to skutečně napomůže změnit systém očkování v ČR.

Výzva ke zvážení doporučení očkování těhotných žen
Před měsícem jsme na MZ zaslali materiály s novým objevem a doporučili jsme pozastavení doporučování očkování žen v těhotenství až do doby, než bude tento nový objev a jeho možné důsledky vědeckou obcí pečlivě uváženy. Vědecká studie popisuje stimulaci imunitní kaskády pomocí infekce, ale podle dalších studií, na které je zde odkazováno, některá očkování spouští zcela identické imunitní mechanismy. Studie byla prováděna sice na myších, ale právě testy na myších jsou základem moderní medicíny (www.poockovani.cz/tz1mat). Je to důvod k tomu dále tento fenomén zkoumat. Po měsíci stále čekáme na odpověď.

 

Miroslav Vácha, místopředseda společnosti Rozalio, z. s.

V lednu 2015 se na zasedání Zdravotního výboru PS otevřelo téma očkování a výzvou, která zde padla, bylo otevření široké diskuse na toto téma. V dubnu 2015 ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček připustil nutnost určitých změn systému, které je ale třeba připravit. Přislíbil založení pracovní komise na MZ, která bude mít široké zastoupení jak odborníků, tak i veřejnosti a možné změny bude komunikovat a připravovat.

Komise byla ustanovena v červnu 2015, dosud se sešla 3x, (červen, červenec, listopad), účastnili se jí zástupci organizací Rozalio a Ligy lidských práv. Od posledního zasedání není navržen žádný další termín. Jednání pracovní skupiny se bohužel ukázaly jako zcela neúčelná a nemají žádné výsledky, nejsou z nich žádné konkrétní výstupy. Na jednání komise se většinou diskuse nad návrhy ukončila tím, že o tomto rozhoduje NIKO (Národní imunizační komise). Požádali jsme tedy o přizvání na zasedání, kde jsme chtěli předložit naše návrhy k připravované vyhlášce - změna schématu očkování na 2+1 místo 3+1 a doporučení pro oddělené očkování jednotlivých vakcín (hexavakcína, vakcína proti pneumokokům). Dostali jsme 15 minut na vyjádření a dále byli ze zasedání vykázáni a rozhodnutí jsme si mohli přečíst až ze zápisu. Naše návrhy byly bez odborné argumentace zamítnuty. Podotýkáme, že všechny naše návrhy změn jsou vedeny záměrem minimalizací (snížením) možných rizik při očkování.

Společnost pacientů s následky po očkování po svém založení zažádala o členství v komisi. Jejich žádost byla zamítnuta.

V pondělí 18. 4. 2016 vláda vyslovila nesouhlasné stanovisko s pozměňovacím návrhem senátorky Miluše Horské (zrušení podmínky řádného očkování pro účast dětí na ozdravných pobytech a školách v přírodě a snížení pokut pro školky za přijetí nedoočkovaného nebo neočkovaného dítěte na 30 tis. Kč) s argumentací, že tento pozměňovací návrh je nesystémový krok a změny očkovacího systému se mají nejdříve propracovat a poté učinit. Naprosto stejná argumentace byla použita v loňském roce při novelizaci zákona o ochraně veřejného zdraví. Od té doby uplynul rok a žádné změny se nepřipravují, na úpravě systému se nepracuje. Kdo a jak tedy tyto změny učiní?

 

MUDr. Ludmila Eleková

Oficiální názor je, že přínosy očkování jednoznačně převyšují rizika. Závažné reakce a následky jsou považovány za vzácné. Přitom odborníci z regulačních úřadů odhadují podhlášenost NÚ po očkování až na 99%. Skutečný rozsah NÚ tedy není znám a na počtu hlášených NÚ nelze zakládat tvrzení o bezpečnosti očkování. Důvodem podhlášenosti NÚ je kromě nedostatečné informovanosti o účincích vakcín také to, že lékaři nesou právní odpovědnost za následky očkování.

Lékaři jsou tím hlavním rukojmím systému. Lékaři jsou povinni očkovat, za neočkování mohou být pokutováni, ale současně nesou právní odpovědnost za očkování. Logicky jsou vysoce motivováni NÚ popřít. Také jsou vystaveni nátlaku. Mnoho rodičů nám sdělilo, že se jejich lékař bál dítěti dát kontraindikaci očkování. Lékaři se bojí kritizovat očkování i proto, že ČLK se snažila omezit právo na svobodu projevu svých členů stanoviskem, že zpochybňování očkování je postup non lege artis.

V době zahájení plošného očkování nebyl znám mechanismus, jakým vznikají nežádoucí reakce. Spektrum nežádoucích účinků a trvalých poškození a z toho vyplývající kontraindikace jsou neúplné. Například souvislost mezi očkováním a autoimunitou, ASIA syndrom, byl popsán teprve před několika lety. Nyní je dobře popsáno, jakým mechanismem vznikají NÚ a tento mechanismus ukazuje na to, že každý případ alergie, autoimunity nebo poškození nervové soustavy vzniklý v souvislosti s očkováním je podezřelý jako NÚ. V běžné praxi to ale není známo a nevyhnutelně se očkují jedinci, kteří by očkováni být neměli a dochází k jejich poškození.

Toto vnímáme jako velmi závažný problém. Velmi pravděpodobně dochází k závažným poškozením dětí i dospělých, kterým by se mohlo předejít, kdyby se lékaři nebáli hlásit NÚ, kontraindikovat děti včas. Je skutečně ku prospěchu společnosti a ekonomicky výhodné očkovat každého i za cenu vzniku trvalého poškození zdraví? Měla by se vést společenská debata, jak nastavit systém očkování, aby se zohlednily nové poznatky a minimalizovala rizika.

Reakce establishmentu ale spíše ukazují, že chce za každou cenu zachovat status quo, bojí se ztráty důvěry v očkování. Nediskutují, ale popírají vše, co přijde ze strany kritiků, odmítají dialog, nenaslouchají obavám veřejnosti, znevažují kritiky, zavádějí represe atd. To vše se jim vrátí jako bumerang. Stát očkování nařizuje, sankcionuje za jeho neprovedení, ale není ochoten diskutovat, jednat a nést odpovědnost za následky. To je v demokratické zemi nepřijatelné.

MUDr. Jan Vavrečka, Ph.D.

Mechanismy korupce očkujících lékařů, jak je tato dnes prováděna

Je velmi závažným jevem českého zdravotnictví, že očkující lékaři mohou do svých ambulanci nakupovat vakcíny s obchodními slevami a následně je Prodat svým pacientům za výrazně vyšší cenu. Tím se stávají očkující lékaři ekonomicky motivovaní na doporučování, aplikování a zvyšování odbytu vakcín. Důsledky, kterým má bránit unijní regulace reklamy léčiv, lze "technologií" poskytování nákupních slev obejít a zcela eliminovat. Důsledky v praxi jsou poté stejné, jako kdyby se jednalo o přímou korupci očkujících lékařů. Tato rozšířená obchodní praxe je pravděpodobně v rozporu s právem Evropské unie. Zůstává bohužel tolerována našimi orgány státního dozoru, které ji považují za legální. Očkující lékaři tak například mohou za množstevní odběr 5-10 vakcín získat slevu na jednu vakcínu v nákupní hodnotě i pouhé jedné jediné koruny. Pokud lékař takto nakoupenou vakcínu prodá pacientovi za cenu obvyklou, pacient se to především vůbec nemá jak dozvědět. Tato technologie dnes umožňuje očkujícím lékařům přijít si ročně na několik desítek až stovek tisíc Kč. V naprostém kontrastu poté stojí právní regulace EU, která zakazuje výrobcům vakcín poskytovat lékařům jakékoliv dary o hodnotě vyšší než 1500 Kč, které nemají souvislost s výkonem jejich pracovní činnosti. Dárkový kosmetický balíček v hodnotě 2000 Kč dnes výrobci léčiv lékařům legálně darovat nemohou. Údajně jim ale mohou legálně poskytnout takové nákupní slevy vakcín, že si za takto získané prostředky mohou pořídit takových kosmetických balíčků i mnoho desítek ročně. Logika práva Evropské unie a jeho regulací tím dostává v kontextu české obchodní a dozorové praxe punc něčeho iracionálního a zcela zbytečného.

Základní vztahy lidských práv a očkování a co z toho vyplývá
Koncepce základních lidských práv a svobod jako nezbytného minima právní ochrany každého jednotlivce vyžaduje, aby tato práva byla ve svém obsahu ve všech státech v podstatě stejná nebo velmi podobná. V oblasti povinného očkování a represí neočkovaných dětí je však v celé Evropě pravý opak nespornou a snadno prokazatelnou realitou. Stav, který lze v Evropě pozorovat, nelze vysvětlit jinak, než rozsáhlým porušováním základních lidských práv a svobod mnoha státy Evropy - nejen Českou republikou. Je závažné, jaké mocenské nástroje, jaké manipulace a jaké prostředky musí státy účelově používat k tomu, aby si na svém území prosadily v oblasti očkování prakticky cokoliv, co právě jejich vnitrostátní lobby chce a co požaduje. Pochybné národní systémy očkovacích politik stojí výhradně na nevynutitelnosti mezinárodního práva a na předpokládaném selhání vnitrostátních i evropských soudů v těchto otázkách. K těmto závažným doprovodným jevům poté v praxi také dochází. Povinné očkování a všechny související represe, lze pravděpodobně udržet mocenskými nástroji, rozsáhlou korupcí, ovládnutím mediálního prostoru a manipulacemi s fakty, a to navzdory obsahu lidských práv a svobod a jejich ochraně. Nelze ale před očima pozorné a přemýšlející veřejnosti skrýt tu skutečnost, že toho bylo dosaženo právě zneužitím výkonné moci státu, a to za přímé účasti a podpory představitelů "nezávislých" lékařských stavů a "nezávislé" justice.

 

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv

Liga lidských práv převzala bezplatné právní zastupování dvou nových případů týkajících se povinného očkování - jeden se týká přitvrzující státní represe k vynucování povinného očkování, v druhém jde o první žádost o odškodnění za újmu na zdraví dítěte způsobenou povinným očkováním.

Hygienická stanice uložila soukromé školce z Pardubického kraje nepřiměřenou pokutu 40.000 Kč za přijetí nekompletně očkovaných dětí. Šlo o dvě neočkované děti a čtyři částečně očkované dětí a u poloviny z nich důvodem byla nežádoucí reakce u dítěte nebo jeho sourozence. Školka se s pomocí Ligy proti pokutě odvolala. Stát tímto znemožňuje zajistit nekompletně očkovaným dětem předškolní vzdělávání a přístup do kolektivu dětí nejen ve veřejných školách, ale i v soukromých, které vznikly z iniciativy rodičů. Veřejná ochránkyně práv přitom tuto izolaci dětí považuje pouze za sankci, nikoliv za opatření k ochraně veřejného zdraví. "V žádném sousedním státě není zákaz přístupu neočkovaných dětí do školek, ale v České republice částečně očkované dítě nesmí ani do školky soukromé," poukazuje na absurditu advokátka Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv.

Připravuje se historicky první žádost dítěte o odškodnění státu za újmu na zdraví po povinném očkování. Chlapeček z Jihomoravského kraje, který má nyní 15 měsíců, ochrnul na polovinu obličeje po druhé dávce hexavakcíny a podle jeho ošetřujících lékařů již nelze očekávat zlepšení. Lékaři shledali, že jde o postižení v důsledku očkování. I přes výzvy Ústavního soudu zákonodárcům stále neexistuje systém odškodňování jako v jiných zemích, přesto se rodiče rozhodli po státu požadovat přiměřené finanční zadostiučinění. Rodiče mají s léčbou a péčí o syna zvýšené náklady a také chtějí, aby chlapec dostal spravedlivou kompenzaci za trvalé postižení. Výše požadovaného odškodnění bude záležet i na znaleckém posudku.

Materiály k této tiskové zprávě: www.poockovani.cz/tz1mat

Poznámka J.K.: Vzhledem k tomu, že jsem byl natáčet záznam z této tiskové konference, tak jsem se také v závěrečné diskuzi zeptal na několik dotazů. Mimo jiné jsem připomněl PR projekt pro boj s antivakcináři a případ Roberta de Nira v souvislosti s touto diskuzí placených trollů v internetové diskuzi zde: http://ona.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A160414_091856_lidicky_bib&razeni=tip

Video skutečně doporučuji shlédnout celé, vysoká argumentační úroveň paní doktorky Elekové (např.) je jasným důvodem k tomu, že v příslušném PR projektu bylo zastáncům očkování doporučeno nevystupovat veřejně v diskuzích s lidmi kritizujícími očkování. Ukázalo by se totiž, že argumenty zastánců očkování by se rozpadly po prvních větách.
25 Komentářů k Tisková konference + Tisková zpráva – Společnost pacientů s následky po očkování – 20.4.2016

 1. trs napsal:

  "Připravuje se historicky první žádost dítěte o odškodnění státu za újmu na zdraví po povinném očkování."

  "Logika"? Jen přehazování zodpovědnosti a nákladů na daňovníka.

  • admin napsal:

   Dobrá poznámka, přiznávám se, že mě to nenapadlo, ale je naprosto správná. Zeptejte se v Lize lidských práv (pozor, sklony k havloidismu) a nebo u doktora Vavrečky, který mluvil dle mého názoru velmi kvalitně.

   • poplatno napsal:

    Stát nelze "potrestat" aby se napříště zdržel nežádoucího jednání. Aby se ZMĚNIL!
    Je to stejně bláhové jako "trestat" stroj, budovu či pohádkového hrdinu. Není koho - dokonale rozplizlá "zodpovědnost" a to vše platí nechtěně daňovník.

    • proud napsal:

     Republiku,nebo kolonii nelze potrestat,respektive ty lidi v ni,ti jsou uz tak trestany dost,ale ty kdo to vedou potrestat lze,stejne jako ty kdo vedou ty vedouci.......Ovsem STAT taky nepotrestas,protoze ten jsme my vsichni v nem zijici,my ho tvorime a my si v nem vladneme,takze tam rozhoduje vic lidi,respektive vsichni,na zaklade vyjadreni odborniku(nikoliv Plzenskejch rychlokvasek),takze tam tech chyb tolik nebude,paklize vubec nejaky.Kdy uz si nektery s prominutim curaci uvedomej ten propastnej rozdil mezi STATEM a tim "ostatnim"?Uz jste s tim kretenismem k smichu:-)))))))))))))))

 2. AlexZ napsal:

  To je agitka. Škodlivost potvrzují různí terapeutové. A to jako kteří? Rád bych je kontaktoval. Jako důkaz tvrzení je neznámý chlapeček z jihu. Který? Kde je jednoznačně prokázaný vztah mezi onemocněním ZDRAVÉHO jedince a očkováním? Nikde. A tak se ohání klackem jménem svoboda, demokracie a přesnými důkazy jako například: byl jednou jeden, mnoho odborníků potvrzuje ... Jako v reklamách - zubní pastu doporučuje 72% zubařů.

  • admin napsal:

   obvykle to nedělám, ale teď udělám výjimku. takže:

   SEŠ TAK BLBEJ, JAK DALEKO VIDÍŠ, KRETÉNE!!!

   • Haluz napsal:

    Stručně, jasně, výstižně.. Někdy mi připadá jakoby lidé si v té tuposti a krutosti utrpení, libovali..

  • Marie napsal:

   AlexiZ: Ty jsi poprve v zivote na internetu a nikdy jsi nenarazil na weby, kde tato otazka je rozebirana a prokazovana opakovane?

   A ty napises, ze nikde? Provokujes, nic vic.

   Autisticke deti si natukej a najdes na internetu stovky dukazu!
   Nebo pridam jeden z USA ( taky najdes i sam ). Tisice, opakuji tisice diabetiku, kteri dostavaji v injekcich inzulin, prisli takto k viru HIV!

   V ruznych statech USA. A nebo si dohledej zpravy o ockovani v Africe. Tam je toho primo mraky, protoze nove vakciny, ktere jsou produkovany ponejvice v americkych laboratorich, se zkouseji na lidech zrovna tam!

   Neni mozne, abys o tom nevedel a nebo byl na internetu poprve, takze jsi provokater, a muzes jit do riti s odsuzovanim tohoto webu.

  • proud napsal:

   Nablblej,hloupej provokater,a jestli tomu skutecne veri,brzo to pozna sam na sobe,zadnej strach,zas jeden co az nebude "uzitecnej",brzo ho nechaji skrz pany doktory chcipnout aby usetrili na duchodu,vsak zaklad v ockovani k tomu dostal sotva se narodil,jestli mel stejne blbou mamu jako je sam :-)))))))))))))))))))))))))

 3. AlexZ napsal:

  Jsem rád, že jste ukázal, co je tento web zač a kdo ho prozuje. Jak jste hodně demokratický a ochotný k svobodné diskuzi. Kdo nesdili Váš názor je kretén? Možná má opozice pravdu, že jste jen placená agitka.

  • proud napsal:

   Mas v tom dobrej maglajz,ohanis se diskusi,ale diskuse je vymena nazoru,nikoli prezentovani vlastni pitomosti a nepouzivani vlastni hlavy k smysluplnejm zaverum! Uznej ze s blbosti se musi bojovat! Ta spolu s nenazranosti a lenosti resit,nas dohnala az sem.Ptas se kam? Rozhlidni se!

   • proud napsal:

    "Pomahat" cloveku jako prirodnimu tvorovi patlaninama umelyho chemickyho a ne prirodniho puvodu uz samo o sobe vola o par facek,z toho uz si i blbec muze odvodit ostatni,hlavne vysledky.Vic polopaticky uz to neumim,pokud to vubec jde.

  • admin napsal:

   Zdrojů a informací je tady a i mnohde jinde víc než dost. Kdo prezentuje nějaký názor, aniž by si dostatečně nastudoval příslušné materiály, je v tomto případě, kde jde opravdu o hodně, tj. zdraví nebo život, opravdový KRETÉN!!!
   Na lenory, neschopný číst informace nebo sledovat video, které mají donesené až pod nos, fakt NEMÁM ČAS!!!

   • proud napsal:

    Ale husteeeej ;-))))))))))))))))

    • proud napsal:

     Faktem je,ze je s podivem,ze nekdo s takovym nazorem vubec muze vyrukovat kdyz ma ruznejch prikladu kolem sebe hromady,jen se zajimat! Uz i snad slepej si dokaze dat dohromady spousty veci v tomhle oboru jenom premejslenim o tom co slysi.Jak se ucelove huntuje zdravi lidi,jak se misto leceni potlacujou nasledky a jak nestydate zdravotnictvi,specialne farmakoncerny vydelava.To je do oci a usi bijici nepomer kterej sam o sobe musi kazdyho normalne uvazujiciho cloveka varovat,aniz by vubec vedel,ze existuje nejakej boj mezi farmaceutama a tema kdo je prokoukli! A to jeste poradne nikdo nenadnes otazku co se deje kdyz clovek odejde do duchodu,nebo jde na jasnej invalidni,o tom jak se likvidujou "humanne" ti "nepotrebni" se jeste porad mlci,az tohle svinstvo bezici ve velkym i u nas vyplave na povrch,jsem zvedavej,co "ovce" udelaji! Zatim je to tak vazny obvineni ze do toho malokdo stoura,ale ja jen nadhodim takovy premejsleni nahlas.Vsichni zname ony "sanatoria" kam chodej na dlouhou dobu stari,dlouhodobe nemocni......kdyby si nekdo vedl zaznamy o tom kdo prisel a kdy a na co ,jak umrel,moc bysme se divili.Kdysi problesklo a rychle se na to zapomelo,ze existuje lek kterej se dava napriklad pacientum po havariich kteri se davaji v sanitce na pristroje,umely dejchani a podobne,je to vec ktera vas odstavi abyste se "neprali" s pristrojema ktery obstarvaj dejchani a podobne za vas. Hadejte co se stane,kdyz tohle date pacientovi aniz byste ho pripojili na pristroje?! Zkuste chvili premejslet......a to stejny sanatorium pak napise umrtni list,vsechno je v naprostym poradku!!!!!!!!!!!! Jen podotknu,ze u podobnyho pripadu jsem byl nechtenym svedkem,ale tenkrat mi nedoslo ktera bije,pro nedostatek znalosti :-(. A to je jenom jeden priklad!

  • admin napsal:

   A abych byl konkrétní: Podívej se alespoň na 5 videodokumentů, pusť si alespoň 3 přednášky, přečti si alespoň 2 knihy, promluv si alespoň s 1 odborníkem a alespoň se 3 rodičema, který mají dítě poškozený po očkování a pak zjistíš, že tady není místo na řešení odborných detailů, protože odborníci jsou jinde.

   A placená agitka? Ty vole kým? Kdo by asi měl mít kšeft z toho, když nebudou děti očkovaný a lidi nebudou prostřednictvím státu a zdravotních pojišťoven platit přežraný farmaceutický korporace? :-O

   Ty jseš vážně DEBIL :-(

  • Marie napsal:

   Takze ty jsi troll!

   Vis, jak se pozna troll? Nedokladuje protiargumenty k obsahu, ale utoci na autory! To je primo zakon pro jejich "praci"!

   V kazde vete sveho prispevku to tady ukazujes...

   A placena agitka je tento web, rikas? Tak nam sdel, za kolik?? To je argument. Presne oznaceni od koho a kolik admin bere, a az toto budes schopen dolozit, pak teprve sem muzes neco v tomto duchu napsat. Na tve domnenky ti sere i pes barskervilsky!

   A jeste se odvolavas na demokratickou a svobodnou diskuzi?

   Svoboda neni ve falesnem obvinovani, to si pletes pojem a prujem.
   Svoboda je v tom, ze rikas pravdu a dokladas ji. A demokracii uz sem vubec neplet, protoze kdyby fungovala demokracie, tak se nemuze stat, ze lidem se bude nejake ockovani diktovat!!!

   Vidis, jak jsi se zamotal do svych vlastnich sracek?

   Odpovez mi. Vyvrat mi dukazem, ze nerikam pravdu.

  • proud napsal:

   Ty ses ten posledni kterej muze soudit,to nesvepravnejm blbum zakazuje i ten mizernej zakon a to je co rict,ze se u tebe nesplet:-)))))))))))))))))))))

 4. Jaris napsal:

  Alexi, ja znam jeden konkretni pripad, kdy dvoulete devcatko Renae dostalo vakcinu zvanou triple antigen. Od techto dvou let zacalo trpet epilepsii, ktera se rok od roku zhorsovala a nebylo jiz leku, ktere by pomohly. Kazdou noc jeji rodice museli vyskocit z postele, aby ji zachranovali. Takhle se to vleklo leta letouci a doktori specialisti ani naturopathove nepomohli. Jeden velice znamy naturopath dokonce jezdil za Renae ze Sydney na Tasmanii. Jednoho dne mne byla cela rodina navstivit. Renae byla jako vechytek a vazila 43kg. Za dva dny na to v nemocnici zemrela. Bylo ji 30 let. To jeji trapeni a trapeni rodicu bych nikomu neprala. Doktori jeste meli tu drzost prijit za rodici, jestli nechteji darovat jeji organy. To matka odmitla s tim, ze davat organy nezname osobe od nemocneho pacienta neni vhodne. Zjistilo se, ze Renae se usadil jeden z virusu ockovani na mozku.
  Take se mi nelibi, ze se ockovaci pokusy deji na naprosto zdravych zviratech. To je lidske svinstvo a muceni zvirat se kterym naprosto nesouhlasim. Napriklad jsem cetla, ze tetanova injekce se vyrabi z konske krve. Koni pichaji tetanus po malych davkach, az se stane imunni a krev odeberou na vyrobu tetanu. Nechtela bych navstivit zadnou laborator, kde se delaji pokusy na zviratech. Asi bych to tam vse rozmlatila jak by mne chytl amok. Detem a zviratum se nesmi ublizovat, to jsem potom jako san!

  • proud napsal:

   Ve jmenu (pa)vedy,cti penez, se pred ovcanama stavaji z vrahu oslavovani hrdinove...........

   • proud napsal:

    Coz ale bohuzel plati o mnoha jinejch odvetvi jakbysmet,napriklad u cirkvi,v potravinovym prumyslu,zachazeni s prirodou,lidma......takze vlastne snad uz vsude.Je nacase s tim neco delat,ale to muzeme zadat po obcanech,nikoliv po ovcanech.

 5. Cowley napsal:

  Zdravím, měl bych pár otázek na diskutující.
  Moc rád bych znal váš názor.
  Děkuji předem.
  Jak je to prosím s tím ochranným účinkem očkovaných na ty, co nemoc ještě neprodělali tím, že jsou v „izolovaném kolektivu“ těch co nemoc již způsobem očkování „prodělali“.
  Jinak nahlíženo, co pak při očkování před nemocemi chrání jednak samotné naočkované a jak mohou mít neočkovaní mezi očkovanými, užitek z takzvané kolektivní imunity.
  Jak je to s přenašečstvím a náchylností u očkovaných.
  A jak se toto liší v případě přirozeně prodělané nemoci a jaké jsou ochranné účinky kolektivní imunity v případě očkování, stejně tak ohledně přenašečství a náchylnosti.
  Myslíte si, že se tyto modely kolektivní imunity liší navzájem od sebe svými účinky?
  Myšleno, model kolektivní imunity založený na očkování a model založený na přirozeně prodělaném průběhu nemoci, tedy jde o případ kdy průběh nemoci je zahájen dotykem patogenních vlivů především na sliznice dýchacího a trávicího aparátu.
  Aby srovnání bylo možné, uvažujme srovnatelnou míru „izolace“ obou kolektivů od ostatní populace.
  Zajímá mne také, jak mohou neočkované děti být zdrojem ohrožení pro ty očkované, pokud očkování funguje.
  V čem spočívá ono fungování očkování, je to spíše vlivem účinků očkování na jedince, nebo vlivem i na kolektiv.
  Domnívám se tak, protože kolektiv očkovaných je pořád množina jednotlivých očkovaných, a pokud máme uvažovat něco jako kolektivní imunitu, rád bych znal, jak z úrovně jednotlivého očkovaného se tato kvalita imunitní odpovědi „přesune“ do kvality kolektivní imunity, tedy kolektivní připravenosti čelit chorobám.
  Ptám se proto, protože je mi známo, že neočkované děti nemohou na školní akce delší než pět dní mimo školu, zatímco do běžné výuky docházet mohou.
  Tak to stanovili poslanci, šlo o novelizaci Zákona o veřejném zdraví.
  Tím pádem ona časová hranice nemůže být nic jiného než pojistkou proti „prolomení kolektivní imunity očkovaných“, je-li doba účasti neočkovaného kratší než pět dní v kolektivu očkovaných, „nic se neděje“, ale jakmile je to více než pět dní, tak se něco stane.
  I kdyby nešlo o den tam, den sem, jde jistě o jakousi intenzitu „působení neočkovaného“ na očkované.
  Při jisté intenzitě „působení“ neočkovaného se prostě musí kolektivní imunita „nějak u očkovaných vypnout“.
  Zajímá mne jak?
  Nebo je to jen forma msty rodičům neočkovaných dětí, msta režimu na dětech?
  Co je žádoucím účinkem očkování?
  Jaká je souvislost mezi titrem protilátek a kvalitou imunitní odpovědi v čase a přes jednotlivé generace.
  Zlepšila se ve stejném „tempu“ jako je růst podílu dětských vakcín zdravotní kondice dětí a dospívajících.
  Je více a více dětí bez jakýchkoliv potíží a známek nemoci?
  Tak se nad tím bavte.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!