Vítěz píše dějiny – aneb co bylo o Rusku zakryto tataro-mongolským jhem?

bitvaKdo a proč zfalšoval tento příběh? Co bylo ukryto za tataro-mongolským jhem? O čem byla krvavá christianizace Rusi. Jaká je skutečná minulost slovanské civilizace. Proč na starých freskách věnovaných bitvě na Kulikově poli jsou na obou stranách stejní bojovníci? Existuje velké množství faktů, které nejenže jednoznačně vyvracejí hypotézu o tataro-mongolském jhu, ale vypovídají také o tom, že historie je záměrně zkreslená a dělo se to s naprosto konkrétním cílem... Ale kdo a proč úmyslně historii zkreslil? Jaké jsou skutečné události, které kdosi chtěl skrýt?

Pokud proanalyzujeme historická fakta, je zřejmé, že tataro-mongolské jho (13.- 15. st.) bylo vymyšleno proto, aby skrylo následky "pokřesťanštění" Kyjevské Rusi. Protože toto náboženství nebylo ani zdaleka přinášeno pokojným způsobem... V průběhu "pokřesťanštění" byla zlikvidována velká část populace Kyjevského knížectví! Je jednoznačně jasné, že ony síly, které stály za prosazováním tohoto náboženství, později také vyrobily historii a zmanipulovaly historická fakta k prosazení svých cílů.

Tyto skutečnosti jsou historikům známé a nejsou utajovány, jsou veřejně dostupné a každý, kdo má zájem, si je může vyhledat na internetu. Vynechejme vědecká zjištění a zdůvodnění, jež jsou popsána poměrně široce, a shrňme základní fakta, která vyvracejí onu monstrózní lež o "tataro-mongolském jhu".

 

1. Čingischán

Dříve na Rusi za řízení státu odpovídali dva lidé: kníže a chán. Kníže řídil stát v době míru. Chán nebo také "vojenský kníže" přebíral otěže řízení během války a v době míru na jeho bedrech ležela odpovědnost za zformování hordy (armády) a její udržování v bojové pohotovosti.

Čingis-chán, to není jméno, ale titul "vojenského knížete", který v současné době má blízko k postu vrchního velitele armády. Lidí, kteří nosili tento titul, bylo několik. Nejvýraznějším z nich byl Timur a přesně o něj jde, když se mluví o Čingis-chánovi.

V dochovaných historických dokumentech je tento člověk popsán jako válečník vysokého vzrůstu s modrýma očima, velmi bílou pletí, s rezavou kšticí a hustým plnovousem. Což zjevně neodpovídá rysům mongolské rasy, ale zcela odpovídá popisu slovanského vzhledu (L. N. Gumiljov: Starověká Rus a Velká step).

V současném Mongolsku neexistuje ani jedina legenda, v níž by se hovořilo, že tato země kdysi dávno pokořila téměř celou Eurasii, a stejně tak o velikém dobyvateli Čingis-chánovi.

2. Mongolsko

Stát Mongolsko se objevil až v roce 1930, kdy ke kočovníkům žijícím na poušti Gobi přijeli bolševici a oznámili jim, že jsou potomky velkých Mongolů, a jejich "krajan" že ve své době vytvořil Velikou Říši, čemuž se oni velmi podivili a byli rádi. Slovo "Mogol" (nikoli "Mongol") má řecký původ a znamená "Veliký". Tímto slovem Řekové nazývali naše předky - Slovany. Žádný vztah k názvu jakéhokoli národa to nemá (N. Levašov. Viditelná i neviditelná genocida).

1_mongoly

3: Složení armády "Tataro-Mongolů"

70 - 80 % armády "Tataro-Mongolů" tvořili Rusové, zbývajících 20 - 30 % byli příslušníci jiných drobných národů Rusi, stejně jako dnes. Tento fakt názorně potvrzují fragmenty ikon Sergie Radoněžského "Kulikovská bitva". Na něm je jasně vidět, že na obou stranách bojují stejní bojovníci. A tak je tato bitva spíš podobná na občanskou válku, než na válku s cizím dobyvatelem.

sergiy

4. Jak vypadali "Tataro-Mongolové"

Všimněte si jednoho z nich na obrázku hrobky Jindřicha II. Pobožného, který byl zabit na Lehnickém poli. Nápis na hrobce, umístěné v Breslau, zní: "Postava Tatara pod nohama Jindřicha II., hrdiny Slezska, Krakova a Polska". Jak vidíme, tento "Tatar" vypadá úplně rusky - obličej, oblečení i zbraň. Problém je spíš v tom, že Jindřich Pobožný nemohl být v roli triumfátora, protože sám byl v bitvě u Lehnice 9. dubna 1241 zabit těmi samými "zajatými Tatary". Hlavu mu po bitvě uřízli, nasadili na kopí a přinesli k branám města. Tělo Jindřicha bylo později na bitevním poli rozpoznáno jeho matkou jen podle nohy, na níž měl šest prstů.

Takoví to byli suroví chlapci, ti zajatí Tataři! Vousatí, v kaftanech, ozbrojení těžkými šavlemi kavkazského typu.

2_tatarin

Na následujícím obrázku je "palác chána v hlavním městě mongolské říše Chambalyku" (tvrdí se, že Chambalyk je údajně Peking). Co je tu "mongolského" a co "čínského"? Opět stejně jako v předchozím případě s hrobkou Jindřicha II. jsou před námi zjevně lidé slovanského vzhledu. Ruské kaftany, typické zbraně, tytéž mohutné plnovousy, stejné charakteristické čepele šavlí. Střecha vlevo je prakticky přesná kopie střech na staroruských stavbách... (A. Buškov: Rusko, jaké nebylo)

2_handalyk

5. Genetická expertíza

Podle posledních zpráv získaných na základě genetického výzkumu se ukázalo, že Tataři a Rusové mají velmi blízkou genetiku. Zatímco odlišnost genetiky Rusů a Tatarů od genetiky Mongolů je obrovská: "Odlišnost ruského genofondu (téměř úplně evropského) od mongolského (téměř úplně centrálně-asiatského) je opravdu veliká - je to jako dva odlišné světy..." (oagb.ru)

Kde se vzal název Tartárie

Naši předkové znali zákony přírody a skutečné uspořádání světa, života i člověka. Ale stejně jako nyní nebyla úroveň rozvoje jednotlivých lidí stejná ani v té době. Ti, kdo se ve svém duchovním vývoji dostali mnohem dále než ostatní a kteří dokázali ovládat prostor i hmotou (ovládat počasí, léčit nemoci, vidět budoucnost atd.), nazývali volchvy. Ty z volchvů, kteří uměli řídit prostor na planetární úrovni a výše, nazývali bohy.

To znamená, že význam slova "bůh" chápali naši předkové úplně jinak, než jak mu rozumíme nyní. Bohové byli lidé, kteří se ve svém duchovním vývoji dostali mnohem dál než drtivá většína lidí. Obyčejnému člověku se jejich schopnosti zdály neuvěřitelné, nicméně bohové byli lidmi a i schopnosti jednotlivých bohů měly své limity.

Naši předkové měli patrony - boha Tarcha, někdy mu také říkali Dažďbog (dávající bůh), a jeho sestru - bohyni Taru. Tito bohové pomáhali lidem v řešení takových problémů, které naši předkové nemohli řešit sami. Takže bohové Tarch a Tara učili naše předky, jak postavit dům, obdělávat půdu, písmu a mnohému dalšímu, co bylo nezbytné pro to, aby přežili po katastrofě a časem obnovili civilizaci.

Proto ještě nedávno naši předkové říkali cizincům: "My jsme děti Tarcha a Tary...". Hovořili tak proto, že ve svém vývoji opravdu v porovnání s Tarchem a Tarou byli dětmi. A obyvatelé jiných zemí nazývali naše předky Tarchtary, což se později kvůli obtížné výslovnosti změnilo na Tartary. Odtud také pochází název země - Tartárie...

1_batyj-batka

6. Dokumenty o období tataro-mongolského jha

Z období existence tataro-mongolského jha se neuchoval ani jeden dokument v tatarském nebo mongolském jazyce. Zato však je velké množství dokumentů z té doby v jazyce ruském.

tamerlan

7. Absence objektivních důkazů potvrzujících hypotézu o tataro-mongolském jhu

V současné době nejsou žádné originály jakýchkoli historických dokumentů, které by objektivně potvrdily, že bylo tataro-mongolské jho. Ale existuje mnoho padělků, jejichž cílem je přesvědčit nás v existenci výmyslu s názvem "tataro-mongolské jho". Zde je jeden z takových padělků. Tento text se nazývá "Slovo o zkáze ruské země" a v každé publikaci se objevuje jako "fragment z nedochovaného básnického díla O tataro-mongolském napadení".

"Ó, světlo-světlá a krásně vyzdobená země Ruská! Mnohými krásami proslavená jsi: mnoha jezery oslavená, řekami a prameny mohutnými, horami, strmými kopci, vysokými doubravami, čistými poli, divou zvěří, rozmanitými ptáky, nesčetnými velkými městy, sídly vznešenými velikosti pravé, zahradami klášterními, chrámy božími a knížaty přísnými, bojary čestnými a velmoži mnohými. Vším jsi oplývající, země Ruská, ó pravoslavná víro křesťanská!.."

V tomto textu není ani náznak tataro-mongolského jha". Ale v tomto "starém" dokumentu je takový jeden řádek: "Vším jsi oplývající, země Ruská, ó pravoslavná víro křesťanská!"

Do církevní reformy Nikona, která proběhla v polovině 17. století, se křesťanství na Rusi nazývalo "pravověrným". Pravoslavným začalo být nazýváno pouze po této reformě... Takže tento dokument nemohl být napsán dříve než v polovině 17. století a žádný vztah k věku "tataro-mongolského jha" tedy nemá...

timur

Na všech mapách, které byly vydány do roku 1772 a následně nebyly "vylepšeny", můžete vidět tento obrázek: západní část Ruska se nazývá Moskovie nebo Moskevská Tartárie... V této malé části Rusi vládla dynastie Romanovců. Moskevský car se až do konce 18. století nazýval vládcem Moskevské Tartárie neb také vévodou (knížetem) Moskevským. Zbytek Rusi zabírající prakticky celý kontinent Eurasie na východě i na jihu od Moskovie se tehdy nazýval Tatárie nebo Ruské imperium (viz mapa).

4_moskovia

V prvním vydání Britské encyklopedie z roku 1771 je o této části Rusi napsáno následující:

Tartárie - velká země v severní části Asie hraničící na severu a západě se Sibiří se nazývá Velká Tartárie. Ti Tartaři, kteří žijí jižně od Sibiře a Moskovie, se nazývají Astracháňskými, Čerkeskými a Dagestánskými Tartary, ti, co žijí na severozápadně od Kaspického moře, se nazývají Kalmičtí Tartaři a jsou obyvateli země mezi Sibiří a Kaspickým mořem; Uzbečtí Tartaři a Mogulové žijí severně od Persie a Indie, a nakonec Tibetští, kteří žijí severozápadně od Číny…“

1_asie_1720

Pokřesťanštění Rusi

Jaké pokřesťanštění Rusi? se mohou někteří zeptat. Jak se ukázalo, má to mnoho společného. Pokřesťanštění totiž neprobíhalo ani zdaleka pokojným způsobem. Před ním byli lidé na Rusi vzdělaní, prakticky všichni uměli číst, psát a počítat (viz článek "Ruská kultura je starší než evropská"). Připomeňme ze školních osnov dějepisu třeba zmínku o tom, jak rolnici z jedné vesnice si dopisovali s rolníky z druhé.

Slovanští předkové měli védický pohled na svět, což nebylo náboženství. Tak, jako je podstatou jakéhokoli náboženství ponížení člověka na úroveň slepce, aby přijal jakákoli dogmata a pravidla a bez hlubšího pochopení byl nucen dělat věci tak a ne jinak. Védický pohled na svět poskytoval lidem možnost chápat skutečné zákony přírody, rozumět, jak funguje svět, co je správné a co ne.

Na Rusi viděli, co se dělo po "pokřesťanštění" v sousedních zemích, kdy pod vlivem náboženství úspěšné, vyspělé země se vzdělaným obyvatelstvem se v průběhu několika let ponořily do hluboké nevědomosti a chaosu, kdy číst a psát už uměli jen zástupci aristokracie a to zdaleka ne všichni.

Velmi dobře chápali, co v sobě nese "řecké náboženství", do kterého se chystal uvést Kyjevskou Rus kníže Vladimír Krvavý a ti, kdo stáli za ním. Proto nikdo z obyvatel tehdejšího Kyjevského knížectví (provincie, která se odtrhla od Velké Tartárie) toto náboženství nepřijímal. Ale za Vladimírem stály velké síly a ani ty se nechystaly ustoupit...

V procesu "pokřesťanštění" za 12 let násilné christianizace byla zničena až na velmi vzácné výjimky, veškerá dospělá populace Kyjevské Rusi! To proto, že vnutit takové "učení" bylo možné jen nerozumným dětem, které díky svému mládí ještě nemohly chápat, že takové náboženství je mění na otroky jak ve fyzickém, tak i duchovním smyslu. Všechny, kdo odmítli přijmout novou víru - zabili. Potvrzují to dokumenty, které se z té doby dochovaly. Pokud do násilné christianizace bylo na území Kyjevské Rusi na 300 měst a žilo tu 12 milionů obyvatel, tak po "pokřesťanštění" zůstalo jen 30 měst a tři miliony obyvatel! 270 měst bylo zničeno! 9 milionů lidí zavražděno (Dij Vladimír: Pravoslavná Rus před přijetím křesťanství a potom).

Ale i přesto, že prakticky veškerá dospělá populace Kyjevské Rusi byla "svatými křtiteli" zlikvidována, védická tradice nezmizela. Na zemích Kyjevské Rusi zůstala dvojí víra: velká část obyvatel se čistě formálně hlásila k náboženství otroků, ale ve skutečnosti pokračovala v životě védických tradic, ale samozřejmě to nevystavovala naodiv. A tento jev byl pozorován nejen v lidových vrstvách, ale i u části vládnoucí elity. To trvalo prakticky až do reformy patriarcha Nikona, který vymyslel, jak všechny oklamat.

Ale védická Slovansko-Árijská država (Velká Tartárie) nemohla v klidu sledovat konání svých nepřátel, kteří zničili tři čtvrtiny obyvatel Kyjevského knížectví. Jen její reakce nemohla být okamžitá proto, že armáda Velké Tartárie byla vázána konfliktem na svých dálněvýchodních hranicích. Ale tyto odvetné akce védické državy byly přesto uskutečněny a vešly do současné historie ve zfalšované podobě pod názvem mongolsko-tatarského vpádu hordy chána Báta na Kyjevskou Rus.

V létě 1223 se na řece Kalce objevila vojska védické říše. A spojené vojsko Polovců a ruských knížat bylo zcela poraženo. Tak nám to vtloukali do hlav na hodinách dějepisu, a přitom nikdo nedokázal vysvětlit, proč ruská knížata bojovala s "nepřáteli" tak liknavě, ba dokonce mnozí z nich přecházeli na stranu "Mongolů".

Příčina takového nesmyslu tkvěla v tom, že ruská knížata, která přijala cizí náboženství, velmi dobře věděla, kdo a proč přišel.

Takže to nebylo žádné mongolsko-tatarské napadení a jho, ale byl to návrat vzbouřených provincií pod křídla metropole a obnovení integrity státu. Chán Bátú (u kozáků Baťka) měl úkol navrátit pod křídlo védické říše západoevropské provincie-státy a zastavit invazi křesťanů na Rus. Ale silný odpor některých knížat, kteří ochutnali chuť sice ještě ohraničené, ale přesto už velmi velké moci jako knížata kyjevské Rusi, a také nové nepokoje na dálněvýchodní ch hranicích nedovolily dovést tyto plány k zakončení (N.V. Levašov: Rusko v křivých zrcadlech, díl 2.)

foto-002

Závěry

Ve skutečnosti po pokřesťanštění kyjevského knížectví zůstaly naživu jen děti a velmi malá část dospělého obyvatelstva, která přijala řecké náboženství - 3 miliony z dvanáctimilionového obyvatelstva! Knížectví bylo zcela rozvráceno, velká část měst i vesnic zbořena a spálena. Ale přesně takový obrys nám kreslí autoři verze o tataro-mongolském jhu, rozdíl je jen v tom, že tyto brutální akce měli v jejich podání údajně na svědomí "Tataro-Mongolové"!

Jako vždy - dějiny píší vítězové. A je zřejmé, že pro to, aby byla skryta všechna ta krutost, s jakou probíhala christianizace kyjevského knížectví, a tak zamezit všem nepříjemným otázkám, bylo následně vymyšleno "tataro-mongolské jho". Děti byly vychovávány v tradicích řeckého náboženství (kult Dionýsa a následně - křesťanství) a přepsaly se dějiny, kde veškerou krutost svalili na "divoké kočovníky"...

Vladimír Putin a pravda o Kulikově poli

Známé je vyjádření prezidenta Vladimíra Putina o Kulikovské bitvě, v níž Rusové údajně bojovali proti Tatarům a Mongolům:
188 Komentářů k Vítěz píše dějiny – aneb co bylo o Rusku zakryto tataro-mongolským jhem?

 1. pražská vlaštovka napsal:

  To je neuvěřitelný!
  ...všechno co jsme se učili bylo na h...o.
  jsem z toho celá pryč..

  • Vladislav napsal:

   Ano, vlaštovko, ptáčku bohů, lhali nám a lžou.
   Ale my už se obelhávat nenecháme.
   Jsem hrdý na to, že žiju tento život v době, kdy konečně, po tisíci letech lhaní a útlaku, začíná demontáž těch židokřesťanských bludů.
   Sláva našim předkům a bohům!

   • pražská vlaštovka napsal:

    Vladislave :-)
    máš pravdu!
    SLÁVA!
    j.

   • Stribog napsal:

    Sláva našim bohům:)
    No milí Tartarijci nerýsuje se nám tady vlastně "Evropská unie" podle našich představ?

   • lentak napsal:

    Slovanští předkové měli védický pohled na svět, což nebylo náboženství. Tak, jako je podstatou jakéhokoli náboženství ponížení člověka na úroveň slepce, aby přijal jakákoli dogmata a pravidla a bez hlubšího pochopení byl nucen dělat věci tak a ne jinak. Védický pohled na svět poskytoval lidem možnost chápat skutečné zákony přírody, rozumět, jak funguje svět, co je správné a co ne.

    Presne na tomto principe bola vypracovana teoria KSB a DVTR, ktoru vypracoval kolektiv okolo Pjakina. Touto teoriou sa riadi aj Putin. Takze rusi len zmoderni a dopracovali stare vedske ucenie a vracaju sa k uceniu svojich predkov!
    Putin pochadza z Petrohradu – kyjevska rus a on pozna dobre dejiny a co sa tam stalo. Preto chce napravit stare krivdy na ruskom lude.
    Pravoslavnu cirkev ma pod kontrolou.
    Ludia citajte KSB a DVTR. Potom vela pochopite.
    Stiahnite si to z http://leva-net.webnode.cz/

    • Robo napsal:

     "Touto teóriou sa riadi aj Putin"
     "Dopracoveli védické učenie"

     Chlape, dvíhaš mi adrenalín..

     Štúduj Védy. Veľa pochopíš.

     • proud napsal:

      Hezkej priklad toho,jak se lidem blbne hlava,nejak mi uniklo,ze by Vedy potrebovaly "dotahnout",navic lidma od KGB,z ty doby a od nich totiz DVTR/KOB prislo,a ze nas o nich tedy komancove taky neucili ? ! ;-),rikam to porad ze leva-net sice jako velky plus nashromazdil hromadu dokumentu,ale jen cert vi,co za tim vsim opravdu stoji........

      • Robo napsal:

       ..a nie tak dávno sa Hoxik od Véd na levanete zúrivo dištancoval. Teraz by prezliekli kabáty?!

       A jak to, že celých 22? rokov sa KOB vyučuje na "ich" (bo iné skoro nie su) školách?!
       Na toto mi nikto ešte neodpovedal..

       • proud napsal:

        22 let to tam ucej a nikdo to nevi,nikoho to nezajima,ackoliv tahaji na Rusko co se jen da? Divny,hooodne divny!......

       • Stribog napsal:

        Nevyléval bych s vaničkou i dítě. KOB vychází z dost podobných principů. Také je o víře "jemu" nikoli v "něho..." Proč nehledat spojnice?
        Na jakém principu pracuje Putinův tým možno hádat. Ale rozhodně si myslím, že nějaká ta theórije řídících procesů mu není cizí. Už pro to, že do politiky vstoupil Jefimov... Stejně tak Putinovu týmu není cizí, tradice předků a jejich kořeny.
        A že je občas kobácký tým tady trochu sektářský? Možná ano. Ale cesta k poznání je přece věc individuální. Mě se hledání slovanských kořenů s KOB dolňuje, ne vylučuje. Nic není třeba brát jako dogma. A proč odmítat pít vodu z pramene poznání, ke kterému nás nejspíš nedovedla náhoda? Příjde další cesta a další pramen.

        • Robo napsal:

         Stribog, dobre hovoríš.

         Čo však tých 22 rokov na ich školách?
         Jefimov vstúpil do politiky.. - je iba jediný politik na celom svete, ktorému ja dôverujem. Veď politika je tiež "ich" vynález.

         Námatkou - dřžava, kopné právo, Štetinin, .. - pozná KOB (používajú jeho predstavitelia, ako napr. Jefimov) tieto výrazy?
         Dodržiava KOB vlastnú poučku o NEdogmatizmu a vyvíja sa?

         Na záver - "študujte tlusté knihy" - vie KOB o tom, že v informáciách sa dá "utopiť", ak nežiješ vyvážene?

         Stribog, ako som už napísal jednému študentovi KOBu - ak Ti to pomôže na ceste od človeka k Človeku, fajn. O nič iné v podstate nejde. Toto je najdôležitejšie.

        • proud napsal:

         "Na jakém principu pracuje Putinův tým možno hádat."...........ano,mozno hadat....a mozno se ptat proc na dlouhou dobu miziva v tajze,sam, a s kym se tam setkava,o cem jedna.Neco se proslechlo o Zrecich,ti asi tezko budou mit cokoliv spolecnyho s KOB/DVTR :-)))))))))))

        • proud napsal:

         Coz uz je samo o sobe urcitym zpusobem "vypovidajici" ;-)

        • lentak napsal:

         Stribog presne tak! Vela som patral a az teraz sa mi to spojilo!

        • Robo napsal:

         Lentak - http://www.anastazia.cz/knihy
         tartaria.sk

         Potom už hádam nebudeš trepať, že "KOB dopracoval Védy" a "Putin sa riadi KOBom".

         Aby sme sa rozumeli, v KOBe je veľa dobrých vecí (prečítal som si ten materiál na levanete).
         ROZHODNE ale neplatí, čo píšeš..

      • Robo napsal:

       Jak je to dlho, pol roka?
       ..najmenej pol roka uvažujem, čo mi na KOBe nevonia.
       Začínam mať istotu, že slúži len na zbrzdenie návratu védickej kultúry..

       • Justass napsal:

        A zase s granátem objevovat kořeny. S takovou nám ten strom zničíš bratře.

        • Robo napsal:

         Neznicim, nemaj obavy, bratu.
         Nepofarilo sa to parazitom za posledných šesť tisíc rokov, ja to nedokonam.
         Naopak, celý život budem usilovať o návrat domov..

        • Justass napsal:

         Možná tam dojdeš. Ale Putin s Pjakinem tam budou mnohem dřív. Já už tam byl. :-)

        • Justass napsal:

         doplnění - a bez Véd...

        • Robo napsal:

         Aj Putin bez Kobu, bratu. Aj bez Kobu..

        • Justass napsal:

         Ale o tom teprve začínáš mít jistotu. To je málo - řek bych skoro nic.

        • Robo napsal:

         Že mi Kob nevonia? To už mám od doby, čo som sa s nim a hlavne s jeho predstaviteľmi v ČSR zoznámil trochu bližšie.

         O čo ide Tebe? KOB ani Védy nestudujes, z domu si sa vratil sem (píšeš, že "si tam bol"). Mimochodom, nebol. To nieje miesto na exkurziu, ak s teda bavíme o "návrate domov", jak o tom píšem vyššie a na čo si aj reagoval.
         Návrat domov je návrat k našim Pôvodným Prameňom, ktoré sú zároveň jedinou nádejou pre celý svet.
         Tam sa nemôžeš vrátiť sám. Buď tam sme všetci, celý ROD/náROD...alebo nikto. Takže "domov" si sa iba ak v nejakom obraze pozrel. Čo je krásne a prajem Ti to.
         Teraz ešte je treba ten obraz zmaterializovať..

        • proud napsal:

         Kdepak je to prelozeny a ze ktery doby? To co bylo ve Slovenstine bylo s kazdym druhym slovem na slovnik cizich slov!A to porad pomijim,z je k dispozici teprve ctvrtina,coz je na seriozni studium skutecne malo a zavadejici!

        • Justass napsal:

         Robo (23.4., čas 21:21).

         Už jsem tady popisoval, zhruba před týdnem, své pocity z volným dýchání při svých cestách na Východ. Začínalo už Makovem a končilo Dněprem a Krymem. Nejlépe se mi dýchalo a nejlépe jsem se cítil právě někde
         v oblasti mezi Dněprem a Donem. Ten pocit nemůžeš znát a Védy ti ho možná dají, ale jen jako dudlíka. Ano, tam jsou moje kořeny, to jsem poznal každým pórem těla. Být o 20 let mladší, tak se nevracím.
         Podívej se na ten dokument o vodě, možná Ti lecos napoví.

         https://www.youtube.com/watch?v=YYNMPf4Wgm4&nohtml5=False

         A co se týká Putina a Pjakina, tak oba "jedou" v souladu s KOBem ( když to tak nazýváš). Jen Putin si nemůže dovolit říkat to co si může dovolit říkat Pjakin - Toť vše.

         Takže schovej "granáty" a mysli.

        • Robo napsal:

         Justass, čítal som to a pamätám si to. Toto ale nenazývam návratom domov.

         Budem stručný:
         - KOB ide s Putinom, zhodou okolností (nie naopak)
         - návrat domov je u mňa návrat védickej kultúry / návrat k pôvodným prameňom.
         - čo sa Pjakina týka - chcem veriť, že pravdu o nim má Stribog

         Hovoríš, že Védy ani KOB nestudujes. Tak ma nesúď, nemáš moje skúsenosti..

        • Robo napsal:

         ..a o vode viem. Platí to v istom zmysle i na krv.
         Tvoj zážitok chápem a verím Ti.

        • Justass napsal:

         Jak dlouho to studuješ Ty bratře - půl roku, rok? A chceš něco mluvit o zkušenostech. Já to nestuduji, ale bytostně cítím už skoro půl století - tak jsou zase moje zkušenosti a bibli v podobě Véd na to opravdu nepotřebuji. Mě vadí tvůj - nezlob se na mě -až fanatismus.
         Připomínáš mi v tom blouznícího contumaxe s
         J.K. Vím dopředu, že řekneš, že Védy nejsou náboženství - nicméně Ty to tak podáváš. A mně vadí bytostně veškerá náboženství.

        • Robo napsal:

         Nesedí Ti môj štýl v poriadku.

         A Védy skutočne nieje náboženstvo. Nič "vedeckejšie" si ani nevieš predstaviť. Bavíme sa touto o hlbokom poznaní, bratu.

         Potom príde akýsi "lentak", či ako sa volá a začne niečo o tom, že niekto ich dopracoval .

         Toto vytáča zas mňa..

        • Robo napsal:

         ..a pol roka/rok KOB, aj keď to už nie.
         Sledujem zdroje, ktoré ma skrátka zaujmú..

        • Justass napsal:

         Tak jsme si bratře vyjasnili pozice ve společném zápase o naše společné kořeny. A to je dobře - ne? Vždyť Tvůj-možná Svatovít, či Radegast a můj Svarog byli také bratři jedné krve.

        • Robo napsal:

         Sme jednej krve, áno.

         A naši Bohovia majú rôzne úlohy, ako sú aj rôzne energie, ktoré v podstate zastupujú..

         Ak môžem doporučiť, pozri viacej na tartaria.sk - alebo na knihy, ktoré tam doporučujú (teraz mám najnovšie preloženú "Knihu svetla", predtým som čítal "Potvrdenie knihy svetla").
         Sú tam dejiny a časť védického poznania.

        • Justass napsal:

         Abychom si rozuměli - já výše jmenované za žádné Bohy nepovažuji - to bych byl contumax v bledě modrém - a to v žádném případě.
         Považuji je pouze za symboly Slovanství.

         A co se toho "studia" týče, tak to raději-když už něco, tak se podívám do těch "tlustých knih" co doporučuje KOB.
         A dějiny Slovanů? - zde mi prozatím postačuje následující:

         .."Do nic netušící Evropy, která si žila svým vlastním životem, jsme v 5. – 6. století přišli a byly nás statisíce. Objevili jsme se jak přízrak a nikdo nevěděl odkud. Dnes většinový názor praví, že se náš slovanský národ formoval v oblasti smíšených lesů na území mezi řekami Don, Dněpr a Visla, avšak jednoznačné důkazy pro to chybí. Dnes Slované spravují svá území od střední a jižní Evropy až po daleký ruský východ. Takové území nepatří žádnému jinému etniku. Slawa nám!"

         Co bylo potom, víme a je to věrohodně zdokumentované. Co bylo před tím i o tom mám myslím slušnou představu - nicméně z hlediska pragmatičnosti, mně jaksi dané, si teď budu raději věnovat tomu KOBU. Na báje a legendy před r. 500 si udělám čas později.

        • Robo napsal:

         Justass, čo si citoval, je časť hisTórie.
         Nedivím sa, že si v niektorých oblastiach nerozumieme...

        • Justass napsal:

         Ross,

         pokud myslíš prahistorii Slovanů, tak ta byla po tisíciletí zadupávána, takže vlastně neexistuje. Védy třeba, na tataria.sk, jsou v pořádku, ale pořád se to odehrává, dle mého vkusu, v oblastí pověstí až bájí. Na tom se stavět návrat ke kořenům, jak potom volá Robo, sice dá, ale to je tak pro jednotlivce. Slované se napřed musí osvobodit od vlivu Západu, včetně Vatikánu.
         Tito jmenovaní právě ty naše dějiny zadupali
         tak hluboko, že to "osvobozování" musí začít od toho "KOBu". Dobře to vystihuje Stribogův příspěvek 24. 4. (14:11)

         A propó: proč nejde k mým příspěvkům vkládat odpověď? Vysvětlíš mi to prosím?

       • lentak napsal:

        Na zaklade coho si usudil, ze KOB brzdi k navratu vedickej kultury?

        • Robo napsal:

         Indície, snáď sa mýlim.
         Ak pominiem adminov levanetu a koho tam protežujú (hulvat Ciciak, bábätko Oracle a pod.), tak sú to najmä veci v mojom dotaze Stribogovi:

         - ako je možné, že KOB/DVTR podporujú pejzatci? A to celú dobu! Asi sa zhodneme, že pejzatci riadia dnes všetky univerzity a tam sa to práve (KOB) celú dobu vyučuje.

         Tých veci je viac, sústreďme sa na zaciatok na túto jedinú.

        • Robo napsal:

         ..a Stribogovi som ešte zabudol pripomenúť napríklad Starosloviensku Bukvicu.

         Povedz (lentak), uvedumuješ si dôležitosť a potenciálny prínos, sa ju znova naučiť?

        • Robo napsal:

         A ešte posledná vec - "teória riadiacich procesov".
         Tvrdím, že na to Ti "stačí" poznať dejiny (nie hisTóriu).
         Ak nám ich stúpenci KOBu pomôžu odkryť...nič viac po nich ani žiadať nemôžem!
         ..pretože v dejinách je VŠETKO. Svet, o ktorom sa väčšine ani nesníva. Svet, na ktorého počiatku stojíme..

        • Ross napsal:

         Justass a co by jsi mi doporučil za literaturu ohledně "historických pravd"? Děkuji za odpověď. P.S. Snad sis toho všimnul, na Tvé komentáře nelze reagovat :-(

        • Justass napsal:

         Ross,

         odpověď máš výše. 26.4., 16:49

         otázku jsi dal do vlákna ""lentak"

       • Stribog napsal:

        Robo já souhlasím. Když to někomu pomůže v jeho rozvoji... To je přesné. I já mám o českém týmu KOB své pochybnosti. Naposledy diskuse, která stojí za přečtení mezi Siem a Hoxem - Marxista versus KOBista... Marxista byl z diskuze nakonec vyloučen jako psychotrockista:) A přesně tohle bylo pro mne zdrojem pochybností o celé KSB... Jak může někdo tvrdit, že má v ruce nejskvělejší teorii řízení, když diskuse probíhá tímto způsobem? Jenže právě proto jsem se začetl a zjistil, že se velká část zejména analytiky VP SSSR doplňuje s mým historickým poznáním a pátráním... Co se týče DVTR. Zatím nemám v ruce nic lepšího, než tuto teorii řízení. Např. kategorie řízení DVTR definované. Dost mi to pomáhá v analytice procesů, které se dějí na dané úrovni - prioritě...
        A co se týče véd. Osobně si myslím, že KOB a DVTR mají svou esoterickou nadstavbu určenou "zasvěceným", která není v době boje mezi Ruskem a Západem zveřejněna. V tom mne dost utvrzuje Pjakin. Neviděl bych ale KSB vůbec jako protiklad či něco, co má zadupat naše kořeny. Ovšem, jak se říká důvěřuj a prověřuj a v tom jsem s vámi za jedno...

        • Robo napsal:

         Ako už aj meno "Stribog" napovedá, mame mnoho spoločného..
         Ešte nedávno vzácnosť, čím ďalej to ale viac ožíva.
         Bol som v piatok v Nitre medzi Starovercami..balzam na dušu.. :-)

      • lentak napsal:

       Ja na rozdiel od vas studujem suvislosti. Precitali ste si obidvaja aspon z casti KSB? Nieee, tak netrepte! Aj Pjakin hovori, ze KSB a DVTR vychadzaju z chronologickeho SUHRNU dejin. KSB, vychadza ako nova koncepcia ochrany jednotlivca od davovo -elitarskej spolocnosti. Je to koncepcia navratu ku biogennej spolocnosti. Prestudujte si, co je biogenna spolocnost a porovnajte to s vedami.
       Ked si teraz zoberiete, ze aj Putin sa zaujima o Tartariu a rusi odtajnuju archiv. Putin sa riadi KSB a DVTR, tak si to vazeni dajte laskavo dokopy!

       • proud napsal:

        Ani nevis jak moc se pletes,bud si jistej ze to min nez malo z DVTR/KSB jsme si se slovnikama v rukach precetli,protoze ty hatmatilky co je to do nich prelozeny,se nedaji bez slovniku cist,natoz tomu malu bez nich porozumet!Kazdej holt ceskoanglicky a slovenskoanglicky hatmatilce s radoby "inteligentnima' vedeckejma terminama nerozumi.......a ani nechce rozumet!!! Mame svy rodny reci!!!

        • proud napsal:

         A uz s tim nedodelanym KSB nesmyslem neotravuj.Prijd az bude hotovej celej a ve srozumitelnejch prekladech!

        • lentak napsal:

         Ved KSB a DVTR je prelozene do slovenciny, tak naco citas hatlaniny.:-)))Nevies si to stiahnut?

     • lentak napsal:

      Chlape, studuj KSB vela pochopis.:-)

      • proud napsal:

       Bez to vypravet Hoxovi s Taurusem a nezapomen se jich zeptat za koho kopou.........urcite ti to nepovedi po pravde,stejne jako jinejm kdo se zeptali! A doma si o svatcich zapalej svicky na svicnech,jednu po druhy,od ty "hlavni"......

       • Stribog napsal:

        :)) Připusťme Proude, že je to tak, jak tvrdíte... A Hox s Taurem slaví Chanuku i Purim... Potom, ale od toho nemá smysl tuplem utíkat. Neboť je dobré nastudovat tu rafinovanou obřezanou manipulaci:)
        Když jsme u toho. Mé tehdejší pátrání věnované Kennedymu mě dovedlo k poznání, že snad za vším je nějaká agenda. Ale čím dokonalejší manipulace, tím musí pustit více pravdy. A tak se vrátím k tomu nahoře. Nevylévelme díte i s vaničkou...

        • Robo napsal:

         Takto ma v piatok presviedčal jeden Staroverec, že je dobré čítať i Bibliu (že musíme vedieť, čo majú v pláne).
         To ale vidíme aj všade okolo nás.

         Ale pripúšťam, že v KOB som našiel mnoho prienikov s Anastáziou a Védami..

        • Stribog napsal:

         S tím křesťanstvím je to složité. Na jednu stranu nás ti dva chazarští agenti, "rabíni" Cyril a Mětoděj zotročili, zničili naši kuturu i písmo. Zotročili otroctvím duševním, otroctvím dluhovým a otroctvím skutečným, neboť jak pravil zákon, kdo provozoval Védy stal se otrokem... Jenže dnes chodí do kostela řada našich slovanských bratří. V dobré víře. A I křesťanství v nich formuje dobro, bez ohledu na to, že upíří jejich energii a drží je v otroctví, bez okledu na to, že je tak daleko od učení Kristova... Ale i oni se probouzí.
         Vladislav tady nedávno napsal, že se v nás probouzí rodová paměť. Je to proces, který se nedá zastavit. A proces, který nám všem umožní rozlišit mezi tím, co je pro nás dobré a co špatné. Najdeme cestu. :)

        • Robo napsal:

         Nájdeme, nepochybne.
         Už tu bola doba, kedy pospolu žili kresťania aj védisti. Síce krátko, ale bola.
         Takto sa zas aj vrátime, podobnou cestou..

         No a RODová pamäť...z tej majú paraziti vôbec najväčšiu hrôzu. Pretože dejiny, to je najväčšie tajomstvo.

    • proud napsal:

     "Ludia citajte KSB a DVTR. Potom vela pochopite.".......Ano,mas pravdu,pochopil jsem dost na to abych tam uz nelezl!!!

     • lentak napsal:

      Je ine citat si tie materialy samostatne, patranim a porovnavanim dejinnych suvislosti si to spajat a ine byt ovplyvneny debatami na leva -nete. Ja idem prvou cestou. Cital som tam iba jeden Hoxov prispevok. Ja sa riadim vlastnym rozumom a porovnavanim dejinnych suvislosti.

      • proud napsal:

       To ti chvalim! Docela vazne.Presto poradim abys k tomu nejdriv vstrebal celkovy deni na planete s maximem souvislosti,pak se oklepal a podival se na to znovu tim nezucastnenym pohledem o kterym jsem uz psal.

       • lentak napsal:

        Presne to uz dlhy cas robim. Citam dejinne suvislosti a zaoberam sa gopolitikou. A ty si precitaj o biogennej spolocnosti. Tam si sa v KSB nedostal?

        • proud napsal:

         Ne-e :-),jak rikam,zacne me to zajimat az to bude k dispozici cely a ve srozumitelny reci aby to slo studovat,ne jen se s tim s pomoci slovniku seznamovat.Zatim to s Vedama na cely care prohrava! Neni to dobre zpracovany.

        • lentak napsal:

         Proud,nemusis studovat cele KSB, staci si prestudovat co je biologicka spolocnost, technicka spolocnost a biogenno -technicka spolocnost. Porovnaj si to s vedami a ktora spolocnost je k vedam najblizsie.

        • Robo napsal:

         Lentak, ak by si chcel brzdiť Védy, musíš sa k nim priblížiť, inak si bez šance.

         Ale hovorím znova - snáď sa s KOBom mýlim..

       • lentak napsal:

        Ja mam "Voda mrtva" z 2011 roku. Jasne, ze je to iba cast, ale to staci na pochopenie niektorych veci. Najprv som sa zaoberal geopolitikou a potom som si doplnil vedomosti s KSB.

        • lentak napsal:

         Nazor proti nazoru! To je dobreee.:-) Studuj dalej a potom mozes tu napisat nejaky clanok a konkretne porovnavat nezrovnalosti KSB a vedickej kultury. Ale ak sa nebudes vyjadrovat konkretne, v com je rozdiel, tak nema zmysel sa dotahovat. Stale ti hovorim, kazdy KSB pochopi podla seba a miery svojich vedomosti. Ak mas vacsie, tak tu daj konkretne porovnania a fakty!

        • Robo napsal:

         OK, skús mi odpovedať na veci, čo som písal Stribogovi..

         Pre Tvoju informáciu - Staroverectvo (Védická kultúra) je ešte stále v RF zakázaná.
         Viem to, pred pár mesiacmi som podpísal ruskú petíciu za zrušenie tohoto zákazu..

        • lentak napsal:

         Pre Roba. Ano to verim, ze je to este zakazane, pretoze minister kultury RF nebol ten "spravny clovek". Preto Putin prebral nedavno narodne muzeum pod svoju spravu. V RF je este vela "podpindosnikov" Nejde ich vymenit hned, preto sa nachadzaju este na dolezitych postoch, aj vo vlade. Ale pozitivne je, ze Putin ich pomaly vykopava a nahradza prorusky orientovanymi ludmi.

        • Robo napsal:

         Lentak, zhodneme sa.

         Stále tu však zostáva tá moja otázka s tými univerzitami..

         Pekne nás ale "rozsudil" Stribog.

         Úlohou nás Slavianov, je hľadať cesty ku spojeniu...

  • OISEA napsal:

   Zde je celá historie lidstva, planety a našeho vesmíru.

   http://www.alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_mist.html

   • Benzin Petrolejovič Naftěnko napsal:

    Skvělý odkaz,obsah by rozhodně stál za překlad k šíření mezi českými "tupohlavy",kteří raději své duté hlavy zaplňují anglossaskou hatmatilkou,aby mohli "studovat" píčoviny typu Harryho Pottrata v originále............

  • Tono napsal:

   O inej povahe dejin vysla kniha Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek. Autor v nej spomina i Tartariu v rovnakom duchu ako je opisovana v tomto clanku a uvadza dalsie zaujimave fakty, priame i nepriame dokazy o inakosti nasich dejin. Je az komicke, ako sa oficialna histeriografia brani podobnym kniham, ako vidno naprikald na stranke predajcu knih - Martinus, kde pod textom najdeme upozornenie tohoto znenia: Obsah tejto knihy je vnímaný ako kontroverzný. Pri čítaní každej knihy odporúčame nezabúdať na kritické myslenie a názory odborníkov v danej oblasti... takyto text vsak napriklad nenajdeme pri Danikenovi ci inych propagatorov ufonov, co zretelne vypoveda o tendecnosti a zaujatosti niektorych kruhov proti odhalovaniu pravdivych dejin Slovanov.
   Martinus Tajne dejiny: http://www.martinus.sk/?uItem=191428
   Martinus Daniken: http://www.martinus.sk/?uItem=218008

  • Daniel napsal:

   No to áno máš pravdu. Aj mňa to šokovalo.
   Halvne to ak vidím v kríži židovskú hviezdu.
   Veď je to strašné a proti učeniu naše cirkvy.
   Tu niekde som aj o tomto čítal: https://picuscapital.sk/?s=putin
   tom ako mizne kresťanaská kultúra a ko sa o to západ snaží.
   Čo je viac než smutné :(

 2. pražská vlaštovka napsal:

  apropo:
  nebyl ten Vladimír Krvavý vlastně ten Vladimír Jasné Slunéčko ,jak jsme se to tenkrát
  učili?
  kolébka vzdělanosti a tenhle krám ?
  j.

 3. Vladislav napsal:

  Vynikající článek, který je potřeba šířit, jak jen to bude možné!
  Lidé často propadají melancholii, někdy i depresím. Vidíme, jaký je svět kolem sebe, nesouhlasíme s tím, ale často máme problémy najít základy, na kterých by se dala vystavět alternativa.
  A právě TOTO jsou ty základy!
  Toto je pravda o našich velkých předcích!
  A my jsme jejich potomci.
  Nezní to hrdě?
  Sláva jim - a vzkaz přes propast staletí:
  nebojte se - procitáme!
  Jsme tady! Vzájemně si pomáhejme!

  • dano adamcik napsal:

   Ano pomahajme si.Presvietme mury.

  • Tara a Tarch napsal:

   V celém tom projektu míšení ras na evropském kontinentě jde o jedno - genetické přebití a zničení slovanského etnika. Jsme žijící svědci minulosti a jsme důkazem o pravdivých dějinách Země. Vadíme "vítězům" a přepisovačům dějin. Rusko mělo být dávno rozsekáno a vyplundrováno, ale nepodařilo se. Protože nikdo nemůže jít věčně proti řádu a moudrosti Vesmíru. Pravda o minulosti Slovanů se dere na povrch a proto "vítězové" a zloději dějin urychlují události....

   • proud napsal:

    "V celém tom projektu míšení ras na evropském kontinentě jde o jedno – genetické přebití a zničení slovanského etnika.".........to je takovej ten vecnej strasak co by za normalnich okolnosti vubec nemel fungovat aniz bysme hli byt jen brvou,proste proto,ze si Cesky holky berou Cesky kluky a obracene!Ovsem to k tomu musej bejt vychovany a ne ze slepice litaj po cernejch kokotech a myslej si jaky nejsou damy.........

 4. Spektátor Čumilovič Puk napsal:

  Mě se ten článek vůbec nezdá. Např. christianizace Kyjevské Rusi začala v 10. století za vlády kněžny Olgy - někdy po roce 960 n.l. KR byla založena oficiálně roku 850 n.l. (naše Velká Morava r. 830 n.l.) A "Mongolsko-tatarské nájezdy" přišly ve 13. století! Chci tedy napsat - jité je, že oficiální dějiny nejsou správně, ale určitě ani výše uvedený článek.

  • Vladislav napsal:

   Omyl. Christianizace Evropy neskončila Vladimírem a Velkou Moravou. Naši polabsti bratři podlehli teprve ve 2. polovině 12. století, a Baltove dokonce o dalších 200 let pozdeji. To, ze vedum došla definitivně trpělivost pred půlkou 13.stoleti, s tímto rámcem koresponduje slušne.

 5. J. Hruška napsal:

  Jen bych si dovolil připodotknout, že to není až tak nic nového. Novopohanstvím se proslavil už Adolf Hitler.

  • Vladislav napsal:

   No a?? Hitler se proslavil i láskou k psům a vegetarianstvim;-) Takze co?

   • J. Hruška napsal:

    Jistě jistě. Všechno se dá okecat,zvlášť když člověk klesne tak hluboko, že dá na stejnou úroveň neškodné osobní záliby s ideologií, která systematicky vyvražďovala židy a slovany.

    • Robo napsal:

     Hej, Hruška. Hitler používal i svastiku.
     Máme sa preto vzdať tohoto prastareho slovanského pozitívneho symbolu?

     Jak je v trollych hniezdach? Nervozita?

    • Petr napsal:

     To pisete o Sionizmu? Ale ten propaguji ale hlavne zidi? Neboli, viteztvi fasizmu v Nemecku a komunizmu v Rusku, bylo hlavne viteztvi judazmu. Tak nejak to rekl Rabbi Waton.

    • Vladislav napsal:

     Obouvas se do novopohanství, kamaráde, s tim, ze ho údajne vyznával i Hitler? Takze co tim chceš rict? Ze pohané jsou stejní, jako Hitler??? Nějak mi uniklo, co se snažíš sdělit.,

    • contumax napsal:

     J. Hruška

     1***

 6. Jan Jinsky napsal:

  Je to vynikající článek bez uvedení jediného zdroje. Mám otázku. Proti komu Číňané stavěli velkou čínskou zeď_ Proti Rusům? A ti je pak dobyli a vládli jim?
  A Marco Polo byl zaprodanec křesťanů už ve 13. století a vše si vymyslel?

  • Vladislav napsal:

   Marco Polo navštívil Činu, nikoliv Velkou Tartarii. Velká "čínská" zeď chránila Rusy pred Číňany, ne naopak.
   Co tam mate dal z mainstreamu, pane Jinsky?

   • Jan Jinsky napsal:

    Asi už nic.Děkuji za vysvětlení. Ten Marco Polo teda mluvil s Rusem na trůnu - se synem Kublajchána. Rozumím tomu dobře?

    • Vladislav napsal:

     No a? Marco Polo byl v Cine, no a co? Jak to souvisí s existenci nebo neexistenci Velké Tartarie?

     • Jan Jinsky napsal:

      Já jen, že tam tenkrát vládl Kublaj, což byl Mongol. Takže pokud Mongolové nebyli tak významní, tak Kublaj byl Rus.
      Nejde o nějakou špatnou karmu, jde o základní logiku Vladislave.

      • Jaris napsal:

       Spravne, Jinsky.

      • Vladislav napsal:

       Proč nemohl byt v te době zrovna na čínském trůnu Mongol?
       Rudolf II. byl Cech?
       Vladislav Jagellonsky byl Cech?
       Opravdu nechápu, co se snažíte rict.

       • Jan Jinsky napsal:

        Jen to, že ten článek je nesmysl. Ale je to marný. Pokud vám nevadí zjevné logické nesmysly, pak je to asi fuk.

        • Jarmila napsal:

         Ať je to jak je to, jisté je jen jedno: že 90 procent oficiální his-torie, kterou se děti učí na školách je zcela VYLHANÁ.

         Stalo se mi na Slovensku v Žilině toto: Přespávali jsme tam s rodinou na hotelu a já tam měla takovýto prorocký sen: Zdálo se mi, jak Římani nebo kdo, vyvražďují ve velkém původní Pohany. Ti byli skryti v troskách, kolem kroužili agresoři na koních s kopími a Pohani se báli, aby jejich děti ani nezakašlali, jinak by byli prozrazeni a zavražděni.

        • Jarmila napsal:

         Jo a ještě něco bych chtěla podotknout. Když má nějaký národ mnoho bohů a není tam žádná řídící církev, pak je to svoboda a demokracie, Ale když je do nějakého národa uměle implantována řídící církev a jeden jediný bůh, pak je to totalita jako prase.

         Ne nadarmo jsem jako dítě milovala pohádky typu Švanda dudák nebo Sněhová královna a další, kde se vyskytovalo mnoho bohů a bohyň, jeden jediný bůh kdesi na obláčku mi nikdy nevyhovoval.

        • Jan Jinsky napsal:

         Pokud máte sny za pravdu, pak asi není pomoci.

     • OISEA napsal:

      KUDY TO CHODIL MARCO POLO? 1
      Jistě ze školních lavic pamatujete příběh benátského kupce Marca Pola (1254 - 1324), který na svých cestách po Asii obšírně popsal život v "Číně", kde pobýval v "Pekingu" řadu let na dvoře "mongolského" chána Chubilaje"; a jak po návratu - jsa "negramotný" - diktoval ve vězení své vzpomínky zapisovateli Rustichellu z Pisy, a tak vznikla jeho slavná Kniha o zázracích světa, kratčeji zvaná Milion...
      Proč ty uvozovky?
      Stejně jako skoro všude jinde i v této historické kauze to trochu skřípe: chán možná nebyl mongolský, Marco negramotný a s největší pravděpodobností vůbec v Číně nebyl.

      http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2016/01/kudy-to-chodil-marco-polo-1.html#comment-form

    • Jana napsal:

     Vrať se do hrobu, debile.

    • Jana napsal:

     Jsme potomky lidu Velké Tartárie. Potomci lidí, kteým dnešní
     "odborníci" nesahají ani po kotníky. Ti umí jen lhát, krást a manipulovat s lidským vědomím.
     Pravou historii bílé rasy je třeba šířit a současně pálit všechny knihy, kterými nás uvedli do omylu, sebraly nám seběvědomí i důstojnost. Je třeba vědět, že MY jsme potomky bohů a ne ty opice, co se nás už 2000 let snaží lží, násilím ovládnout a genocidou zničit.
     Likvidace bílé rasy se blíží k závěrečné fázi, ale s vědomím, kdo jsme, kde máme kořeny a kdo s námi manipuluje, nemůžeme nikdy prohrát.

   • proud napsal:

    Ten je Vladislave totalne marnej,tam neni ani byt jenom jedina jiskricka:-)))))

   • Tara a Tarch napsal:

    V některých místech jsou střílny udělány tak, že se muselo střílet z ruské strany na čínskou, čili bránil se ten kdo byl na severu - Rusové

   • Bogus Sobotka napsal:

    "Velká „čínská“ zeď chránila Rusy pred Číňany, ne naopak."

    Tvl. tyhle prispevky jsou jak z nakyho orwellovskeho romanu.
    Valka je mir, cinska zed je ruska atd :D
    Jen skoda,ze si to nerekl do oci tem cinskym vlajkonosum v Praze pri navsteve prezidenta.
    Taky jsi mohl dostat od nakyho Cinana tyci pres hlavu :D

    • Jaris napsal:

     Vtipne :-)

    • Bogus Sobotka napsal:

     Tohle to me pripomina jednoho einsteina z tohoto fora, ktery zas tvrdil,ze americti Indiani jsou take Rusove :D

     Vidim,ze dnesni Rusko se opravdu priblizuje vizi Orwella s falsovanim historie milovymi kroky.
     Jen v nedavne dobe tvrdili, ze vojska do CSSR pozval Dubcek.
     A ted tady totalne vylhana historie s mongolama a jeste tady nekdo tvrdi,ze Velka cinska zed mela chranit Rusy!! WTF??? :DDDDD

    • proud napsal:

     „Velká „čínská“ zeď chránila Rusy pred Číňany, ne naopak.“.......je naprosta pravda,jed se na ni podivat! :-)) Nez ze sebe udelas jeste vetsiho vola:-)))))))))))))))))))

     • Bogus Sobotka - boric mytu napsal:

      Proud

      "Velká „čínská“ zeď chránila Rusy pred Číňany, ne naopak.“…….je naprosta pravda,jed se na ni podivat! :-)) Nez ze sebe udelas jeste vetsiho vola:-)))))))))))))))))))"

      Proude, nerad to delam, protoze to je zadarmo,ale pro vas mikrospolecek lekci historie zadarmo klidne dam.
      Samozrejme vy oslove,ze nektere casti cinske zdi brani sever proti jihu a vis proc?

      Protoze se cinska zed nestavila nejenom na obranu proti nepritelum Ciny ,ale hlavne slo o to ze v cinske zdi vzdycky pokracovala naka cinska dynastie proti SVYM nepritelum a to byli jak cizi nepratele, tak i jina cinska dynastie.
      Proto jsou nektere casti cinske zdi na obranu severu pred jihem, protoze zrovna v te dobe se severni cinska dynastie branila te jizni.

      • proud napsal:

       Opravdu by ses mel,aspon co se tejka Cinsky zdi,krapet "porozhlidnout" a nezrat "vysvetlujici" nazory zaplacenejch "menicu historie" :-).Taky me ve skole ucili tenhle blabol:-)

 7. Marie napsal:

  Ja se divam na historii odvozovanim od toho, co dnes sami vidime na vlastni oci. Nikdy to nebylo jine, protoze lidi se jini nerodi a ani se nevyvijeji. Porad jsou lini a nejlenivejsi se stavaji zlodeji a vrahy, a zlodejina vzdy vystupnuje k valce, neb zlodej nikdy nema dost a az lidem seberou posledni prostredky k zivotu, dojde k valce.

  Vzdy se to necim prikryje.. tak jako dnes se mluvi o islamizaci Evropy, tak je to stejny podvod jako i v minulosti ( viz krizacke valky za ucelem sireni krestanstvi ). Jde o rabovani zemi.

  Reknete sami, islamizace koho, kdyz nas vyvrazdi arabove a cernosti, najati za timto ucelem. Proste je to vsechno podvod a hra s lidmi, matouci hra, aby se odvadela pozornost od toho, na co se maji soustredit, to jest na vcasnou obranu.

  A nalezame se ve stejnem bode. Pozornost je nutne zamerit na organizatory valky a zneskodnit je. Ne se pripravovat na boj, ktery nelze vyhrat.

  Nase jedina zachrana v tomto momente je spojeni s Ruskem. A misto toho dovolujeme jeho obklicovani a zasirani naseho uzemi zbranemi a vojsky proti nemu. Za to zaplatime!

  Viniky zname a nechavame je cim dal vic radit!!!

  Uz znovu vyhrabali novy branny zakon a dokonce "vylepseny"...

  Pomalu zacinam chapat, jak byly ty papezem vyrcene posledni vanoce mysleny...

  • lentak napsal:

   To je teraz to iste, ako za cias Tartarie, ked bola odtrhnuta Kyjevska rus a pokrestancena. Tatrarske vojska boli zamestnane na vychode. Dnes chcu Rusko zamestnavat lokalnymi prevratmi, aby nam nemohlo pomoct od islamizacie.

 8. Bogus Sobotka napsal:

  "V současném Mongolsku neexistuje ani jedina legenda, v níž by se hovořilo, že tato země kdysi dávno pokořila téměř celou Eurasii, a stejně tak o velikém dobyvateli Čingis-chánovi."

  No je az do oci bijici tyhle ty ruske lzi.
  Zrovna v hlavnim meste Ulanbataru je obrovske namesti Cingis-chana.

  O Chingis-chanovi zpivaji Mongolove dodnes.
  Napriklad pisen Khusugtun Batzorig Chinggis khaan (je na youtube)
  Ze "neexistuje" zadna legenda o pokoreni Euroasie??
  Mozna pouze v hlavach tohoto ruskeho pisalka a zdejsi vlastovky.
  Napriklad legendy o vypaleni Bagdadu v roce 1258 jsou zname jak v Mongolsku, tak i v Iraku.
  Nechcete tvrdit,ze to byli Rusove,ze ne? :D

  • pražská vlaštovka napsal:

   Sobotka:
   Slyšel jsi někdy historický termín ,že se zprávy ,legendy, zkrátka události toho kterèho rodu nebo státu v pradàvných dobách , šířily třeba i
   vypràvěním starců a vůbec
   ústním podáním ? vždyť nemusí být všechno co platí nutně být sepsáno?!
   co Atlantida ,tomu taky nevěříš?
   zaniklé dávné celé civilizace....etc..
   jak justass -nač zdroje ? paměť je důležitá ...!
   osobně jsem absolutně také přesvědčená o fenoménu taktického přepisování dějin v pozdější historii..
   když se podívàš kupř.jak strašně se od pravdy odklání dnešní (vpodstatě mediálním mogulem podplacený mediální pracovník ) mainstream , tak si jistě umíš představit ,že to podobně fungovalo i v minulosti - jen se to jinak pojmenovávalo...
   rozepisovat se není třeba..fantasii se meze nekladou a leckdy ani ta nestačí k tomu , aby byl obraz
   skutečnosti dokonale vykreslen...
   j.

  • JuriTo napsal:

   Tak Ti neviem, včera som sa vrátil z Olomouca. Mohol by si si ho prejsť a pozrieť sa prečo v tak silno kresťanskej dobe stavali fontány s tematikou gréckych bájí...
   Ak si myslíš, že to s tým nesúvisí prečítaj so článok ešte raz a potom sa zľahka zamysli...
   A teraz veľa vecí zapadá do seba, už len zistiť kto nám históriu falšoval.

  • Eva napsal:

   A loni nám lhali, že nás Američani neosvobodili od nacistů. Nebo osvobodili? Kdo nás tedy osvobodil?
   Po loňsku už nevěřím oficiálním pramenům.

   • Ivana napsal:

    Eva
    Samozřejmě že nás osvobodila Rudá armáda. Američané osvobodili akorát Plzeň, a při tom ji stačili ještě pořádně vybombardovat. Můj táta, který válku zažil na vlastní kůži, mi o osvobození vyprávěl.

  • Eva napsal:

   Hele vážený, vítězové se vždy na dobitých území dopouštějí znásilňování. I po tažení Napoleona je v Rusku tahle stopa.
   Ale po Mongolech ji nenašli. A Čingishan někoho pronásledoval, prý GP, nebo tu zatracenou elitu co tu dělá ten binec i dnes.
   Zlikvidovat Slovany se před 71 lety nepodařilo, tak se tu nahnali fousatí inteligenti z pouště. A o Silvestra ukázali co bude dál.

 9. Justass napsal:

  Nač zdroje - nač. Důležité je, že se probouzí rodová paměť.
  Ze " zdrojů " už zbyla jen ta falza, tzv. vítězů.

  • Jan Jinsky napsal:

   Tak, tak - není třeba zdrojů. Rodová paměť nám vše napoví. Tady se prostě věří pohádkám. Co na tom, že k tomu nejsou důkazy a všechno mluví proti. Hlavně, že to oslavuje Rusy.

   • Vladislav napsal:

    Existuji naprosto exaktní důkazy, a je pouze Vas problem, ze je nevidíte. Slyšel jste třeba pojmy Arkaim, Tisulska princezna? Vite, ze na Sibiři, v klimatických podmínkách srovnatelných napr. s Aljaskou, existuji pouze stejnoveke borealni porosty, a to z důvodu pravdepodobne klimatické katastrofy, která byla v 18. století posledním hrebikem do rakve Velké Tartarie? Slovanské písmo pred prijetim křtu uvádí i Wikipedie, slovanská rec je výrazně bohatší nez germánská, jak uz zde psali mnozí jiní.Vy opravdu nejste někým, kdo vnáší do diskuze zdravou (bezpochyby užitečnou) míru pochybnosti, ale pouhým zapsklym rozbijecem, jehož slova i ciny jsou plne jedu. Budujete si karmu, jako každy, ale ta Vase bude velice špatná!

   • Eva napsal:

    No existuje genetická stopa a vyznačuje se tím, že za 9 měsíců se narodí potomci vítězů. I po 2.ww se takoví rodili, na východním Německu to nebylo vidět, ale v západním jo, totiž v americké armádě byli i černoši.

 10. Miloslav Dědek napsal:

  Článek nepatří mezi ty, které vymývají mozek, ale takových bohužel není mnoho. Nenechme si vymývat mozek. Vývoj sdělovacích prostředků, především internet, dosáhl takové úrovně, která umožňuje všem rozumným lidem na světě globálně se dohodnout. Zatím to zdánlivě vypadá tak, že se budoucnost nedá věrohodně předpovědět, ale v současnosti už je možné budoucnost lidstva vytvořit-realizovat. Navrhuji vytvořit-realizovat následující globální budoucnost: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html

 11. petr366 napsal:

  Taky jsme měli rukopisy tuším Zelenohorské.Toto je cosi na ten způsob.Sebevědomý národ nepotřebuje přikrašlovat svoji historii.

 12. Jura11 napsal:

  Obavám se, že Levašov není hodnověrný zdroj.

  Minimálně to o tom Mongolsku je alespoň částečně nepravda.

  • Vladislav napsal:

   Levasova bych raději nechal na pokoji, byt Vámi. Mne se take některé jeho teorie nezdají, nicméně je tu par "ale". Jakmile začal psát tyto veci, začaly proti jemu i žene tvrde útoky. Ty posléze vyvrcholily její vraždou, a nakonec byl zavražděn i on sam. To jsou fakta, a ja se ptám: pokud to byl pouze blouznivy fantasta, tak proč stal někomu on i jeho žena za roky pokusu sprovodit je ze světa?? Pokud jsou jeho výtvory nesmyslne, tak jak je možné, ze se naplňují?
   Existuji zdroje, jako Slovansko-Árijské vedy, Velesova kniha, či - z jiného soudku - Protokoly sionskych mudrců. Tyto jsou údajně průkazné padelky, dle oficiálních, tedy "seriózních" zdrojů. Je tu však jedno maličké "ale". A sice to, ze se naplňují. Proste to funguje!
   Mam vědecké vzdělaní, titul pred jménem i za nim. A vím, jak moderní "veda" funguje. Je placená, jako cela společnost. Hodnota "důkazu" je dana penězi, které jste ochotný za jejich vypracování poskytnout. Dobre placeni a kvalitni vědci Vam vypracuji přesvědčivý důkaz o čemkoliv, a cokoliv jiného přesvědčivě vyvrati. Zide mají peníze, aby si je zaplatili - a dělají to. Ovcí stadecko to konzumuje, jako potraviny z Lidlu. To je cele.

 13. Jája napsal:

  Před pár roky jsem byl na prohlídce hradu Šternberk, a co jsem tam neviděl na mapě ze 17 století - přes celou Asii se rozprostírala Great Tartary a na západ od ní Moscovien Tartary. Takže důkazů je dost i v našem okolí. Ale největším a nejzásadnějším důkazem Slovanské vyspělosti je samotná naše řeč. Dokonce ani staletí pogermánštění ji nezlomilo, stejně tak Cyril a Metoděj dokázali změnit jen písmo - mnoho lidí neumělo psát, ale svoji řeč ovládali dokonale. Ve svém okolí se setkávám s mnoha lidmi, kterým čeština dělá problémy - ne ta oficiální - spisovná, ale ta lidová, plná příměrů, dvojsmyslů, hry se slovy, kdy ke správnému pochopení řečeného musíte vyřčené zařadit do správného kontextu a situace. Pro nerodilé a neznalé se tak naše řeč stává absolutně nesrozumitelnou - viz třeba Heydrichovo, že Češi jsou smějící se bestie. Čeština má totiž kromě analytického rozměru i velký rozměr sociální. V angličtině své holce, nebo dcerce nikdy neřeknete Maruško, Věri, Květulo, Janinko, atd. To platí v podstatě o všech Slovanských jazycích. Zajímavé je, že čeština je paradoxně od germánských jazyků nejvzdálenější, přestože s Germány sousedíme. Dokonce jako jediní snad v Evropě máme své pojmenování měsíců – Leden, Únor, …. Ještě Poláci mají takový jakýsi mišmaš - http://www.sochorek.cz/cz/pr/blog/1137440325-srovnani-nazvu-mesicu-v-cestine-polstine-a-slovenstine.htm, jinak ostatní včetně Rusů „podlehli“ diktátu Říma.

  • pražská vlaštovka napsal:

   Jája:
   tak to je...!
   j.

  • Tara a Tarch napsal:

   Cyril a Metoděj nám dokázali změnit písmo - oni nám nic nezměnili, oni nám nic nedali, oni nám naše slovanské písmo vzali. Byli to obyčejní křesťanští konkvistadoři na úrovni Cortéze či Pizzara. Křížem a mečem zlikvidovali kvetoucí říše. A slovanské jazyky mají vysoké vibrace, cizincům se zdá, že zpíváme. Muž je anglicky mluvící takže mám možnost porovnávat - angličtina je primitivní jazyk ve srovnání s jakýmkoliv jazykem slovanským. My téměř všechno čteme jak píšeme, proto je náš jazyk libozvučný. Oni nic nečtou jak píšou, proto je angličtina tak trochu "štěkací" jazyk. Naše gramatika je komplikovaná, další důkaz vyspělosti prapůvodního jazyka. Angličtina je jednoduchá a primitivní v gramatice - jen díky tomu je mezinárodním jazykem, protože se ji naučí kdejaký moula.

   • Vladislav napsal:

    Presne tak. Pročpak byli asi pred svou misi k nam posláni nejprve na skoro dva roky do Chazarie?
    Oficiální veda Vam rekne, ze kvuli sebrani ostatků jakéhosi svatého. No jiste, ze me to nenapadlo, to se samozřejme rychleji nez za dva roky stihnout nedá!
    Chazarie vyznávala uz v te době judaismus, takze jak je možné, například Jaris, která deklarujete údajne nepřátelství křesťanství a židovství, ze jim tam nejen nepodrizli krky, ale skoro dva roky se tam o ne vzorně starali??
    Copak je tam asi učili?
    Chazari, to byl vřed na tele východních Slovanu. Ryzí parazité, se kterými dokázal zatočit az nas velký knize Svjatoslav, a oni nam to od te doby nedokážou zapomenout.
    Tak se tam ucili, u židů, jak na nas. Byl to proste zidokrestansky komplot od zacatku, jedna velká lest a podvod.

    • Vladislav napsal:

     Toto jsou mainstreamove zdroje - Wikipedie. Mise v Chazarii, na dnešním Krymu, měla prý "obnovit spojenectví" mezi Byzanci a Chazarii a vyzvednout z more ostatky svatého Klimenta!
     Takze tedy spojenectví mezi Zidy a křesťany, Jaris! A ta mise se vydařila, ostatky byly převzaty, a naši mili zverozvesti se vydali krtit na Moravu!!!!
     Jak říkal jednou jeden moudrý: neni pravda, ze nevědomost hříchu nečiní. Naopak, nevědomost je sama tim největším "hříchem"!

     • veronika napsal:

      vladislav -
      je asi jedno, v jaké době žijeme
      je jedno, jaké je politické uspořádání..
      na obrázku George Washingtona je vidět, z jaké rodiny pochází... odkaz jsem dala níže (pod prouda)
      je opravdu až k nevíře, jací to jsou manipulátoři... což si asi ani neuvědomují, protože je to jejich přirozenost - mám s nimi osobní zkušenost........

   • cestovatel napsal:

    My téměř všechno čteme jak píšeme,..

    to jsi ale rozesmala neb toto rikaji lide vsech narodu zvlaste kdyz jsou v jinem state kdo cestuje ne po hotelich ale s batuzkem atp komunikuje s lidmy vi oc se jedna takze i kdyz jsme slovan a tomu vsemu fandim ted musim rici ze toto je hloupost...

    • Ivana napsal:

     cestovatel
     Hloupost jste napsal vy. V češtině se skutečně každé slovo čte tak, jak je napsáno písmeny. A to na rozdíl od angličtiny, francouzštiny nebo němčiny. Např. v těchto jazycích se slova čtou jinak, než jsou napsána.

  • Tara a Tarch napsal:

   V Archeologickém muzeu v Benátkách mají dvě zajímavé věci - stařičký globus světa kde je zaznamenána Tartárie. A Benátčané to byli nějací kupci a cestovatelé, ti museli vědět co dávají na mapy. Zažila jsem u toho glóbu debatu západních turistů o tom, že je to špatně zapsaný název Tatarstánu......jeden z nich, žena, však tvrdošíjně trvala na tom, že Tartárie je správný název a že skutečně existovala
   Dále pár kousků zajímavé keramiky se slovanskou svastikou, něco co popisoval kdysi Dr. Horák v knize "O Slovanech trochu jinak" - přivezeno z Kréty....

   • lentak napsal:

    V davnych dobach bolo sydlo globalneho prediktora Janovska a Benatska republika. Boli to dve kridla prediktora. Ze by suvis?

 14. veronika napsal:

  historii píčou vítězové..
  jak to bylo tady, v evropě??

  https://www.valka.cz/15356-Vymitaci-posedli-dablem
  ...Těmito slovy svědci, většinou během mučení, popisovali jednu z největších čarodějnických kauz na našem území, ke které došlo v druhé polovině 17. století ve Velkých Losinách a Šumperku. ...

 15. achelop napsal:

  pisal to tu uz Perun -
  http://www.tartaria.sk/
  - tu su vycerpavajuce informacie o historii Slovanov

 16. Marie napsal:

  O pismu a starovekych dejinach Rusu je hodne na runitsa.ru

 17. OISEA napsal:

  Pravlast Slovanů a tím pádem i Evropanů byla na severním pólu - důkazy zde:

  http://royallib.com/book/tilak_bal/arkticheskaya_rodina_v_vedah.html

  • Tara a Tarch napsal:

   Název Švédska je stále ve švédštině "Sverige" - zkomolenina původního Severije - pravlasti. A když se podíváme na Švédy, hlavně ženy mají kulatý obličej - výsosný a výrazný znak slovanského etnika. Ještě ve středověku se ve Švédsku psalo něčím jako slovanština.
   Někde v Altaji byla před pár lety nalezena úžasně zachovalá mumie krásné urostlé mladé ženy, skvěle oděné. Ani slavný National Geographic nemohl takový nález na ruském území jen tak pominout a tak to "západní vědci" velmi dlouho "zkoumali". Výsledek byl, že je to typ geneticky nejbližší lidem žijícím v Rakousku! S přihlédnutí k k faktu kdo vlastní NG a financuje tyto výzkumy západní bezesporu nestranné a zcela jistě objektivní vědy věd nemohl být výsledek jiný. Než by přiznali, že je to Praslovanka(genetika nelže) tak to zakamuflovali tak, že řekli, že je geneticky nejblíže obyvatelům Rakouska...ale "věda neví" jak se mohla dostat tak daleko na východ tehdy a sama...asi se cestovalo...tolik západní vědecké závěry. Pravdu skryli pod příbuzenstvím s obyvateli Rakouska----ti byli původně slovanského původu. Rakousko - kdysi území kmene Rakosů - obyvatelé z Podunají kde rostl hojně rákos. Máme doma hodně vydání NG a mohu odpřisáhnout, že o slovanské minulosti se tam moc nepíše , jako bychom nebyli. Ale jakmile se tam občas dočtu o nějakém nálezu ve východní Evropě či v Rusku a oni to označí za dílo "neznámého lidu, neznámého původu" vím přesně, která bije.

   • proud napsal:

    Rakousko:-)))))))))))),kazdej druhej zvonek ve Vidni-cesky jmeno,ostatni zhruba ponemcena cestina,sem tam cosi z druhejch stran hranic........ :-)

   • Ivana napsal:

    No s tím Rakouskem se mi to zrovna moc nezdá. Osterreich znamená v překladu východní říše. A nebo název Austria - ani tam není žádná památka po nějakém kmenu Rakosů (rákosu).

 18. Jana napsal:

  Na své pětky pochytané za školních let v hodinách dějepisu můžeme být pyšní.
  S odstupem času po skutečných dějinách pátráme i na http://www.omforum.cz
  Cenné a důležité poznání se nezadržitelně dere na povrch právě v době
  další chystané genocidy potomků skutečných lidí.

 19. Paul Durham napsal:

  Vítěz píše dějiny - podle toho, co tu uvádíte, Slované prohráli a nejen s přírodními pohromami.
  A že globální přírodní pohromy byly skoro nedávno v rozsahu nepředstavitelném, max. 10 000 let zpátky, je pro odborníky už jasné. Zatajování má jediný účel - udržení a zvýšení moci vítězů, tedy těch, kteří pohromu přečkali bez větších škod.

  • proud napsal:

   Problem je,ze "vitez" je hodne relativni pojem......

   • veronika napsal:

    http://tema.novinky.cz/prezidenti-usa
    proude - jen se pořádně koukni, jak vypadal první prezident..... jaký má rysy?? => typický.., ne??!
    tudy fouká vítr - je to jejich hra!!
    kdyby dávno mrtví mohli mluvit, myslím, že by se na karla iv pohlíželo hůř, než na tmavovlasého muže s knírkem.... on nebyl žádnej humanista - za jaký prachy postavil prahu, karlův most, karlštejn?
    a sv. václav - jakou má zbroj? na prsou má kříž... ze kterého roku je socha na václaváku?? i ta socha je vypovídací..

 20. runner napsal:

  Postavit hypotézu o vzhledu Mongolů na Kulikově poli podle nějakých dobových soch nebo nástěnných maleb je úplně stupidní a svědčí to jen o tom, že přání je zde otcem myšlenky. Tento článek je stejně blbý a účelový, jako když se v ukrajinských školách učí, že ukrajinští kozáci napadali v 17. stol. Turky pomocí podomácku vyrobených ponorek.Pokud jde o vzhled Mongolů na dobových obrazech, pak je zcela jasné, že umělec, který je vytvořil, nikdy žádného Mongola na vlastní oči neviděl - nebyly totiž žádné fotografie ani TV, proto namaloval bojovníky tak jak je znal - tedy všechny jako bělochy s ruskou vizáží. Zajděte si, vy tupouni, do jakéhokoliv českého kostela a podívejte se tam na oltářní obrazy. Uvidíte, že římští vojáci na nich mají barokní zbraně a brnění a Židi mají na hlavách turbany. Je to proto, že umělec, který je maloval, nikdy žádného římského vojáka z Kristových dob, ani jeho výzbroj, neviděl a Turci v té době byli největší zlo ohrožující křesťanskou Evropu, takže Židi na obrazech vyfasovali turbany. Zkrátka a dobře, než začnete nadšeně hýkat nad nějakým blábolem, raději se před tím trochu zamyslete. Jste zrcadlovým protipólem nadšených US poskoků, ale bohužel jste úplně stejně tupí. A název Tatar pochází z řeckého slova Tartaros, které znamená chaos a konec světa - což je právě to, co Evropané prožívali po vpádu Tatarů do Evropy - nakonec svoje si vytrpěli i Moravané. Pokud tedy - podle tohoto blbého článku - na Moravu nevpadli Mongolové, ale Rusové, pak nezbývá než opět říct s Karlem Krylem: "Spasibo vam, brati zachvatčiki!"

  • proud napsal:

   Tvrzeni proti tvrzeni,az na to,ze Mongolove o popisovanym nic nevedi.......

  • Vladislav napsal:

   Tady ale někde jen o to, jak lidé bojovníky Velké Tartarie zobrazovali - v tomto s Vámi souhlasím, vyobrazeni tolik neznamená.
   Jsou ale mnohé důkazy, které jste nezmínil, ale tady uz zazněly. Ten nejpodstatnější je, ze o velkém tažení na Západ neexistuji zmínky v historii samotných Mongolů, ale ani v legendách a skazkach nas Evropanů - kromě par křesťanských zdrojů, operujicich s hypotetickymi hrdiny a přiznávajícimi, ze ti zlí "Mongolové" neškodili lidem, ale pouze kostelům, klášterům a dalším křesťanským vredum.
   Na toto se zamerte.

  • host napsal:

   Máte naprostou pravdu.

   Dodnes můžete na východní moravě v určitých okresech vidět mraky lidí s výrazně mongolsko-tatarskými asijskými rysy (malý vzrůst, velmi výrazné lícní kosti). Takže vpád ďábelských slovanských rusů na moravu, to teda opravdu ne.

   Ale vysvětlujte to některým zmagořeným konspirativcům, co se nechají tak snadno opít košer rohlíkem.

 21. oskar napsal:

  Zajímavý je obrázek s křesťanským symbolem na věži...kříž, slunce (světlo-lumen-iluminati) a židovská hvězda ve středu (Chazaři?)... a to jsem určitě něco ještě přehlédnul

  • proud napsal:

   Taky jsem si vsiml,ale priznam se ze mi to moc nepasuje,zidi nemaji nic svyho,veskery symboly jim byly dany,asi by bylo zajimavy zjistit kdy jim byla dana hvezda,svicen,atd. a odkdy je tenhle obraz........nakonec tak jako tak by zjisteni pravyho stavu veci bylo zajimavy.

   • veronika napsal:

    proude - když opominu různý teorie a budu to prociťovat, tak hvězda ve středu dle mě znamená nadvládu - vždyt od ní sálají paprsky... viděná ulice je široká, takže 19.stol..???
    do konce 17. stol. tekla krev
    18., 19. stol. sloužilo k nápravě a co se nestihlo, to dokončilo 20,. stol....

    co naše města, podzemní města....
    jsou nejen u nás, jsou skoro všude....

    ted z lékáren začali stahovat biopaox, oční kapky nejsou k mání.. jakoby se chystali k závěrečnému tahu..
    chci zkusit - https://www.facebook.com/groups/1552114588364251/1686203774955331/?notif_t=like&notif_id=1461423867596736
    nevím, ajkou to má neději na úspěch..
    ale asi NENÍ ŽÁDNÝ JINÝ ZPŮSOB... co si o tom myslíš..????
    lidé museli někde přežít...

    • proud napsal:

     Abych se priznal,vubec nechapu o cem tocis,zkus to jeste jednou nejak poporade at se dostanu do obrazu.....

    • weissbach napsal:

     Bohužel máte nejspíš pravdu. S tím bioparoxem a očníma kapkama je to divné.

     • proud napsal:

      .......tak snad ty me nejak uvedes do obrazu? :-)

      • host napsal:

       Asi rok probíhají pokusy s umělou nedostupností základních léků v Řecku.
       Schyluje se k válce (občanské nebo 3. světové) a oni najednou po 15 letech stahují z celoevropského trhu jediné volně dostupné (bez receptu) antibiotikum ve spreji, které svojí lokální aplikací nezatěžuje zdaleka tolik organizmus jako ostatní farmaceutické dryáky.

       Je potřeba k tomu ještě něco dodat?
       Doporučuji koupit do zásoby, dokud ještě je v prodeji.

       • houbeer napsal:

        Ja doporučuji byliny.jsou mocné,jen nam to vymazali z hlav maminek,babiček....na oci je vlastovicnik!vite treba ze v africe roste hojne strom co uzivi kompletne člověka?-jenze unicef a dalsi maji zakazano toto sdelit lidu!-oni to uz neví,ci je jim receno jak je jedovatý....je tohomnoho o bylinach.pokud nekdo by chtel nejakou radu,zkusim poradit. Zijte silou

        • Robo napsal:

         Zdravia, Houbeer!
         Poznáš o bylinkách nejakú dobrú knihu v češtine alebo slovenčine?

         Inak, neviem, či si minule postrehol - tá oblasť na ďalekom východe je Vladivostok.

        • Ivana napsal:

         houbeer
         šťáva z vlaštovičníku má leptavé účinky, kdysi se používal k leptání bradavic v lidovém lékařství. Ale na oči? Která jeho část se tedy používá na oči? Moc se mi to nezdá.

 22. lentak napsal:

  Slovanští předkové měli védický pohled na svět, což nebylo náboženství. Tak, jako je podstatou jakéhokoli náboženství ponížení člověka na úroveň slepce, aby přijal jakákoli dogmata a pravidla a bez hlubšího pochopení byl nucen dělat věci tak a ne jinak. Védický pohled na svět poskytoval lidem možnost chápat skutečné zákony přírody, rozumět, jak funguje svět, co je správné a co ne.

  Presne na tomto principe bola vypracovana teoria KSB a DVTR, ktoru vypracoval kolektiv okolo Pjakina. Touto teoriou sa riadi aj Putin. Takze rusi len zmoderni a dopracovali stare vedske ucenie a vracaju sa k uceniu svojich predkov!
  Putin pochadza z Petrohradu - kyjevska rus a on pozna dobre dejiny a co sa tam stalo. Preto chce napravit stare krivdy na ruskom lude.
  Pravoslavnu cirkev ma pod kontrolou.
  Ludia citajte KSB a DVTR. Potom vela pochopite.
  Stiahnite si to z http://leva-net.webnode.cz/

  • proud napsal:

   "Védický pohled na svět poskytoval lidem možnost chápat skutečné zákony přírody, rozumět, jak funguje svět, co je správné a co ne.
   Presne na tomto principe bola vypracovana teoria KSB a DVTR".......nooo,bumm!!!!! A tos sebral kde?????!!!

  • houbeer napsal:

   Ivano--- ano presne to nam nalhavaji,jak je nebezpecne leptavy.ano je silny ale nezpusobi zlo-stonek trosku rozemnes,pokouses a potiras vicka z vně.muze lehce stipat jak se dostane k oku-ale to je lecivy proces.snizuje potrebu brejli az je i nenasadis znova,pomaha na zakaly atd.podobne jeucina i mmarihuana ma oči.

 23. Matěj napsal:

  je to blbost od začátku do konce! ten kdo to napsal nemá ponětí o Ruskem dějepisu

  • jop napsal:

   pozri si videá s Putinom. Ak si on dovolil hovoriť o tom, že nebolo žiadne mongolské jarmo v Rusku, že bola občianska vojna, tak prečo si ty myslíš že to čo ťa učili v škole je pravda? Lebo to bolo na dejepise?
   Je dosť možné, že nielen celý ruský dejepis, ale aj podstatná časť oficiálnych svetových dejín je písaná na objednávku, že je spotvorená, vymyslená a zmanipulovaná

 24. Jarmila napsal:

  No a ještě do třetice jsem se chtěla zeptat, proč u mých dvou předešlých diskusních příspěvků není možnost odpovědi?

  A proč tvrdím, že celá slavná historie je z 90 procent vylhaná? Vemte si, jak oni nám tvrdí, že existovaly revoluce, občanské války a války mezi státy. Nic takového nikdy neexistovalo. Vždy to byl již od starověku promyšlený organizovaný teror a chaos seshora (čili banksteři a superboháči), který realizovaly placené tajné služby, policie a vojáci. Vždyť to vidíme na vlastní oči v dnešní době.

  • Jarmila napsal:

   Pardon, chtěla jsem napsat: organizovaný teror a chaos ŘÍZENÝ promyšleně seshora bankstery. Pak po tom vyvražďování nabídnou nové řešení- třeba čipy do těla.

  • weissbach napsal:

   Po tom překrucování před 1989 a ještě větším překrucování po 1989 mohu jen doporučit každému, aby sbíral informace a doplňoval si mozaiku ze všech dostupných zdrojů.
   S tím organizovaným chaosem jste to trefila do černého.
   Klobouk dolů!

 25. host napsal:

  To je neuvěřitelné, kolik energie vydají pejzatí na vytvoření dojmu, že Tataři a Mongolové jsou ňuňu ťuťu, zatímco křesťani jsou krvelačné bestie.
  Vzhledem k tomu, kolik hloupých gojimů jim to sežere i s navijákem, tak se jim to asi vyplatí.

  A chazarská říše je tam kde?

 26. jop napsal:

  asi sa niečo pred 300-40 rokmi na území súčasného Ruska stalo.

  Na Sibíri nemajú staršie stromy ako 300 rokov, na území celej zvyšnej planéty tie stromy sú. Plus lesy aj v hlbokých neobývaných oblastiach Sibíre z leteckého pohľadu sú vysádzané obrovskými širokými pásmi.

  Majú tam tiež niekoľko pohorí, ktoré sú kompletne pokryté rozbitými ostrohrannými neveľkými kamennými úlomkami, časť ktorých je zapichnutá do zeme tak, akoby prileteli z nejakého výbuchu, lebo sú smerované jedným smerom. Okrem toho, každému kameňu sa po stovkách rokov jeho hrany zaobľujú od vetra s prachovými abrazívami, od dažďa a iného. Na týchto kopcoch sú kamene s ostrými hranami, čo hovorí o tom, že tie poštiepané kamene pokrývajúce celé pohoria nie sú staršie ako pár stoviek rokov.

  Majú po celej južnej hranici tisícky kilometrov viditeľné ostatky kamennej steny s regulérnymi pevnosťami štandardizovaného typu. Pevnosti aj stena sú kompletne rozobrané, ostali len ako kde viditeľné zretelné prehĺbeniny a ostatky výkopov v pôde.

  Majú zasypané v mnohých mestách prízemia v celom meste, teda tie budovy čo majú stovky rokov majú prízemia pod úrovňou ulice alebo sú úplne zasypané až do prvého poschodia. Pravdepodobne spád zeminy po výbuchoch, ktorá zasypala celé mestá do výšky jedného až troch metrov.

  Majú na Sibíri veľké množstvo okrúhlych jazier, ktoré majú okolo seba val zeminy. Takéto valy zeme vznikali pri hĺbení umelých napájacích jazier pre dobytok, keď počas ZSSR sa malými jadrovými výbuchmi v Kazachstane, Turkménsku a inde podporoval miestny chov dobytka a vytvárali sa obrovské zásobárne ako napájadlá alebo na zavlažovanie. Tie "prirodzené" sibírske jazerá vypadajú úplne rovnako ako tie umelé sovietske po jadrovom výbuchu.

  Majú na Sibíri stopy kráterov asi po spáde meteoritického prúdu, ktorý zničil veľkú časť územia Sibíre. Potom pravdepodobne nasledoval útok nepriateľov tehdajšej, oslabenej po prírodnej pohrome Tartárie, ktorí po jej zničení kompletne mazali aj písomné záznamy o jej existencii.

  Časový odhad podľa neexistencie starých stromov, podľa neexistencie erózie na kameňoch, podľa postupného zasypávania ľudskou činnosťou výkopov po ruskej obrannej stene je naozaj tých 1650-1700 nášho letopočtu.
  Vojna pres 400 rokmi.

  No a teraz ma môžete zožrať, ak máte kontraargumenty.

  • Robo napsal:

   Veď konečne dobre píšeš, prečo by ti mal niekto nadávať.
   Až prestaneš skákať pejzatcom na špek ohľadne Putina (že potrebuje nejaké majetky), tak hádam aj budeš písať dobre častejšie.

 27. veronika napsal:

  proude promin - opravuju, spěchala jsem...
  – když opominu různý teorie a budu to prociťovat, tak NA FOTO hvězda ve středu dle mě znamená nadvládu – vždyt od ní sálají paprsky… POHLED DOLŮ, DO ULICE, viděná ulice je široká, takže 19.stol..??? ->POSTAVENO => VŽDYT I zámek ve versailles byl dostavěn na konci 19.stol....vím to z knihy vydaní r. 23 - ferdinand engelmüller - cesty k malířskému umění
  takže tady ještě na tu mizérii ještě tvořili krásu, od ní odstoupili vznikem modernismu a technického pokroku... je to vidět zvláště v malířství - na přelomu stol je haněn a zatracován neuznáním každý malíř, který maloval krásu, třeba přírodu např. bedřich havránek - ten na svůj talent a odpor se přizpůsobit... - dojel... z prestižního malíře byla chudá nicka a až při jeho pohřbu mu vyznali přínos pro společnost....
  TAKŽE EVROPU UPRAVOVALI NÁSILÍM AŽ do konce 17. stol. PROTO tekla krev
  18., 19. stol. sloužilo k nápravě a co se nestihlo, to dokončilo 20,. stol….

  co naše města, podzemní města….
  jsou nejen u nás, jsou skoro všude….
  VŠECHNA STARÁ, HISTORICKÁ MĚSTA MĚLA PODZEMNÍ PATRA, KAM SE SCHOVALI TISÍCE LIDÍ....lidé museli někde přežít…

  ted z lékáren začali stahovat biopaox, oční kapky nejsou k mání.. jakoby se chystali k závěrečnému tahu..

  aktivace infopole-
  tohle jsem zkusila na fb - dle mě je třeba pro generování úspěchu zapojit co nejvíc lidí napříč všemi spektry..., co tě napadnou... emoci zvanou láska každý ovládá, proto se může každy připojit... základem je, že ve 20:15 si účastníci na někoho blízkého pomyslí a jejich srdce vyšle láskyplnou emoci.., předpokládám, že tyto energie se sčítají => takto se může vygenerovat megasíla, která snad změní i bojovná srdce na válečných polích....(fenomen 100 opice)

  termín-
  20:15 a každý den, dokud to nezačne fungovat

  je to jen o tom - najít 8000 nadšenců, kteří ve 20:15 pocítí lásku k bližnímu... nic je to nestojí a může se zapojit každý gaučový povaleč....., prostě i ti, kteří z domova neradi kamkoli chodí...., ale i ti, kteří nevěří vůbec na nic, ale na lásku snad ještě jo...

  ps : každej chce změnu, ale lidi se musí sjednotit... bez toho to nejde...

  chci zkusit – https://www.facebook.com/groups/1552114588364251/1686203774955331/?notif_t=like&notif_id=1461423867596736
  nevím, jakou to má naději na úspěch.. - ale věřím v něj.....
  ale asi NENÍ ŽÁDNÝ JINÝ ZPŮSOB… co si o tom myslíš..????

 28. Paul Durham napsal:

  Vítěz píše dějiny : krásný příklad byl ( výjimečně ) včera na zoom_u
  o Velikonočním ostrově o kretém tvrdí pejzatá historie, že tamní populace zdegenerovala stavěním soch a kácením lesů až vymřela - tohle tvrdí už přes 200 let, jako např. na židopedii : https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikono%C4%8Dn%C3%AD_ostrov

  Ale ono je to jinak , jak uvedl nezávislý badatel spolu s posledními přeživšími domorodci. Skutečností je vzkvétající kultura až do prvního kontaktu s evropany-holanďany, kteří tam zanesli nemoci. Do nemocemi zdecimované populace přitáhli pak angličané a dodělali tu křesťanskou práci "opus dei" . Po té se přidali křesťanští otrokáři z Chile a odvlekli část populace do Chile do dolů, kde většina pomřela. Finále udělalo 70000 ovcí jakéhosi kozomrda z Austrálie, které sežrali i tu trávu. Finito.
  Ale dodnes se v židoškolách učí děcka , že si za to mohou zdegenerovaní ostrované sami stavěním soch.
  Historii píší vítězové - každý den - pro úplné debily.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!