Petice za svolání konventu Evropské unie

64a6ed576c3ce0793d19cc6d56b2af79970d0a88Vážení přátelé, bytostní demokraté! Jestliže skutečně patříte do skupiny lidí, na které se výše použité oslovení hodí, a ne mezi Ty, kteří se demokratickou rétorikou snaží zakrýt své nedemokratické činy, musíte být současným stavem znepokojeni. Je Vám jistě jasné, že boj za demokracii ve vlastním státě je velice ztížen nedemokratickou strukturou a fungováním Evropské unie. Tuto pravdu si uvědomuje velmi mnoho Evropanů a jejich názory na cestu k nápravě se pohybují od rozhodného odmítání EU a boje za vystoupení z unie až po znepokojení z ohrožení unie a snahu o její demokratizaci tak, aby nezavdávala příčiny k odstředivým tendencím. Jakkoli se mnohým může zdát taková snaha nereálná, faktem je, že nějakou organizaci národních států Evropy, realizující jejich společné potřeby a plány, budeme v budoucnu určitě potřebovat.

Jednou z nejvýznamnějších organizací patřících do posledně zmíněné názorové skupiny je mezinárodní organizace Democracy International (DI) s největší členskou základnou v Německu. Jedním z jejích důležitých počinů je trvalá kampaň za svolání Konventu Evropské unie. Institut Konventu je zakotven ve smlouvách o Evropské unii jako vrcholný orgán mající právo navrhovat změny ve smlouvách o Evropské unii, případně projednávat návrhy znění předpokládané ale dosud neexistující Evropské ústavy. V rámci této kampaně se DI obrací na občany všech členských zemí EU s výzvou podepsání petice požadující svolání Konventu. My, členové Hnutí za přímou demokracii (HzPD) se k jejich počinu připojujeme a tímto e-mailem se snažíme zprostředkovat jejich výzvu občanům České republiky. Věříme, že se svým podpisem připojí všichni bytostní demokraté, tedy včetně těch, kteří už nad EU zlomili hůl. Vždyť i oni si jistě dovedou představit takovou unii, ze které by byla škoda vystupovat.

Je samozřejmé, že nemáme kontakt na všechny demokraticky smýšlející Čechy. Prosíme proto každého z vás o přeposlání přátelům.

Nyní konkrétní informace:

1)      Petici můžete podepsat na internetové adrese:

https://www.democracy-international.org/standupnow

2)      Vzhledem k tomu, že stránka není v češtině, přikládáme její český překlad

3)      Přiložen je také „Dotaz na DI“ žádající upřesnění pokud jde o budoucnost národních států v EU.

4)      Poslední přílohou je překlad odpovědi „Odpoved DI“

 

Za HzPD ale i za všechny skutečné evropské demokraty

Ing. Jiří Matuszek

 

Překlad petice do češtiny:

 

Právě teď je čas postavit se za demokratickou Evropu.

Petice:

Dne 23. června budou Britové hlasovat o budoucnosti Velké Británie v EU. Ačkoli právo hlasovat mají, je přesto toto referendum dalším varovným výstřelem pro evropskou demokracii.

Lidé ve Velké Británii a v celé Evropě se od EU odvracejí, protože sami mají v Evropě jen velmi malý vliv. Politické elity ve všech členských státech zklamaly naše očekávání a situace už hrozí rozpadem EU.

Musíme bezodkladně posílit demokracii v EU a dát občanům možnost se vyjádřit na evropské úrovni. Potřebujeme zásadní debatu o Evropě, novou ústavu a Evropské referendum.

Chci demokratickou Evropu - TEĎ!

 

Pozadí:

Jedinou cestou vpřed je zahájit ústavní debatu, položit nové základy pro reprezentativní, participativní a přímou demokracii v EU.

Proto, v souladu s článkem 48 Lisabonské smlouvy, žádáme svolání Konventu EU, abychom mohli prodiskutovat demokratické reformy EU a přijetí nové evropské Smlouvy nebo Ústavy. Jednání Konventu musí být demokratické, transparentní a participativní a jeho závěry by měly být předloženy všem občanům v celoevropském referendu.

Tím bude zajištěno, že občané a občanská společnost se budou aktivně podílet na zásadní diskuzi o budoucnosti Evropy, a že samotní občané budou legitimizovat novou evropskou Smlouvu nebo Ústavu.

Je na čase otevřít diskusi, které se zúčastní všichni Evropané. Čas pro demokratickou Evropu nastává právě teď.

 

Problém: Brexit – referendum bude rozhodovat o osudu Velké Británii a Evropy. Ale ani Britové, ani ostatní evropští občané neměli možnost ovlivnit Cameronovu reformní dohodu s EU. Rozhodnutí o budoucnosti Evropy jsou přijímána nad našimi hlavami. Naše politické elity selhávají a nabízejí pouze polovičatá řešení vážných krizí. Předstírají, že se můžeme obejít bez demokracie, a hrozí roztrhat Evropu.

Řešení: Potřebujeme skutečnou demokratizaci Evropské unie a my, občané, musíme mít právo ovlivňovat hlavní evropské otázky - a to nejen na národní úrovni. Centrální rozhodnutí, která se týkají nás všech, by neměla být ovlivňována národními egoismy, ale měla by odrážet naše společné zájmy, naši společnou budoucnost a naše společné hodnoty míru, demokracie a solidarity.

Cesta: Jedinou cestou vpřed je zahájit ústavní debatu a položit nové základy pro reprezentativní, participativní a přímou demokracii v EU. Proto potřebujeme Konvent EU (v souladu s článkem 48 Lisabonské smlouvy) – demokratický, transparentní, participativní a poskytující občanům možnost hlasovat o svých návrzích v evropském referendu.

Je na čase otevřít diskusi, která zahrnuje všechny Evropany. Nyní je čas budovat Evropu s občany a pro občany.

 

Demokratizační reformy EU

Demokratická pravidla a instituce

 • Evropský parlament s plnými zákonodárnými právy a nadnárodními volbami
 • Rada jako druhá komora
 • Evropská komise volená parlamentem EU

Nadnárodní participativní a přímá demokracie

 • Plnohodnotné právo Evropských občanů na iniciativu
 • Referenda na evropské úrovni o ústavních otázkách

Decentralizace kompetencí

 • Zamezit překrývání kompetencí
 • Přijímat rozhodnutí na úrovních co nejbližších k občanům kterých se týkají

 

Co je Konvent EU

Pro přípravu návrhů na zlepšení demokracie v EU potřebujeme Konvent EU, protože:

 • Konvent je jediným legálním prostředkem k prosazení podstatné změn smluv EU a
 • Konvent je jediným fórem Evropské unie, který nabízí otevřený a demokratický způsob přijímání zásadních rozhodnutí

Aby nový Konvent přinesl ty nejlepší návrhy na zajištění dlouhodobé udržitelnosti a solidarity, jakož i zlepšení demokracie v Evropě, musí celý proces mít:

 • Maximální demokratickou legitimitu a nadnárodní charakter, včetně účasti zástupců občanské společnosti a/nebo představitelů přímo volených evropskými občany
 • Dostatečný čas pro seriózní a důkladné úvahy
 • Transparentní schůze otevřené veřejnosti
 • Participativní (digitální) mechanismy, které umožní občanům a občanské společnosti dávat vstupy a přispívat k tvorbě výstupních dokumentů Konventu

 

Dotaz na Democracy International (DI)

Vážení přátelé, členové Democracy International!

Na základě Vaší výzvy jsem podepsal vaši petici za uspořádání Konventu EU s tématem demokratizace EU. Text petice jsme projednali i v rámci HzPD a shodli jsme se na tom, že uspořádání takového Konventu je velmi žádoucí. Chceme přispět k vaší kampani propagací petice mezi spřátelenými reformními iniciativami v ČR a také vyzvat všechny naše sympatizanty k jeho podpisu.

Rádi bychom se ale, dříve než přistoupíme k těmto aktivitám, zeptali na váš názor na budoucí existenci národních států. Mají národní státy podle vás a podle DI místo v budoucí demokratické Evropě koncipované v souladu s myšlenkami uvedenými na stránce „STAND UP FOR A DEMOCRATIC EUROPE NOW“?

Abyste rozuměli naší otázce: Texty na výše uvedené stránce zdůrazňují nadnárodní charakter všech předpokládaných demokratizačních reforem, tedy přijímání rozhodnutí na velmi širokém fóru. Pravda, text obsahuje i odstavec „Decentralizace kompetencí“ a bod „Přijímat rozhodnutí na úrovních co nejbližších k občanům kterých se týkají“. Tento bod je ale vzhledem k celkovému vyznění výzvy osamělý a vypadá, jako by byl doplněn pouze s povinnosti. Přitom podle našeho názoru podloženého teoretickými pracemi o přímé demokracii (za všechny uveďme např. knihu Jaroslava Vaneka – Sjednocená teorie sociálních systémů) je otázka sladění míry vlivu jednotlivce na konkrétní problém s intenzitou, s jakou tento problém ovlivňuje jeho život, zásadní. Význam tohoto problému dokládá i struktura výtek vůči EU těch občanů, kteří se jinak o politické záležitosti nezajímají. Na jednom z prvých míst stojí výtka, že EU chce ovlivňovat každou maličkost, jako jsou názvy či vlastnosti lokálních tradičních potravin, ale o bezpečnost Evropy jako celku se už stará méně.

Podle našeho názoru musí být naplnění tohoto zásadního bodu realizováno na základě stávajících (tradičních) formálních i neformálních struktur, které lokální preference ztělesňují. Mezi takové struktury patří jak národní státy, tak i autonomní oblasti. Z tohoto hlediska např. považujeme i referenda o osamostatnění takových regionů jako je Katalánsko nebo Skotsko za pozitivní. Demokratická EU by je neměla ovlivňovat, ale měla by garantovat členství takto případně vzniklým novým celkům.

Tedy Konvent o demokratizaci EU je žádoucí, ale měl by být směrován tak, aby zajistil co největší samostatnost národů a regionů pokud jde o lokální záležitosti a co nejtěsnější spolupráci v otázkách společných všem, např. obrana kontinentu. Z hlediska politické struktury to znamená citlivé vyvážení kompetencí evropských institucí založených na nadnárodních volbách a institucí složených ze zástupců národů a autonomních oblastí.

Vyjádřeno heslem: Demokratizací za Evropu silnou a jednotnou a současně pestrou, umožňující rozvoj tradičních národních a kulturních celků. Oč větší bude respekt jednotné Evropy k národním a kulturním specifikám, o to silnější bude pocit sounáležitosti národů a kulturních okruhů s jednotnou Evropou a o to menší vliv budou mít různé excentrické tendence.

Na závěr ještě jedna praktická otázka. Prosadit svolání Konventu jistě nebude lehké. Uvažujete o začlenění do tohoto úsilí i dalších hnutí usilujících o demokratizaci Evropy jako je hnutí proti smlouvě TTIP nebo nově vznikající celoevropské stran DiEM25 organizované Yanisem Varoufakisem?

 

Odpověď Democracy International:

Položili jste velmi důležité otázky, nejdůležitější z nich je otázka o budoucnosti suverénních demokratických států v Evropě – v jednotné demokratické Evropě.

Lidé velmi často předpokládají, že existence jednotné konstituční EU a jejích suverénních států se vylučuje. Myslím si, že opak je pravdou. Čím více budeme pracovat na skutečně demokratické EU, tím lépe můžeme ubránit naše regionální a národní identity a suverénní práva. To bude platit zejména v případě, že lidé budou mít poslední slovo v procesu přípravy nové ústavy. Myslím si, že existuje velká většina pro rozmanitost v jednotě a stejně velká většina proti homogennímu evropskému státu.

Totéž platí i pro jednotlivce. Základní myšlenka demokratické ústavy je chránit a rozšiřovat osobní svobodu občanů.

Vše nejlepší
18 Komentářů k Petice za svolání konventu Evropské unie

 1. Vlastenec napsal:

  PRYČ Z EU !!!!!!!!!

  JE NEREFORMOVATELNÁ !

  "faktem je, že nějakou organizaci národních států Evropy, realizující jejich společné potřeby a plány, budeme v budoucnu určitě potřebovat."
  = ANI NÁHODOU !!!
  ..BUDEME POTŘEBOVAT NÁVRAT K suverénním státům a k NÁRODNÍ IDENTITĚ!
  *****************
  "společné potřeby a plány" už jsme viděli a skončilo to že N, GB, Fr mohou DIKTOVAT ostatním OTROKŮM =
  a to já(narozdíl od autorky) DĚKUJI ALE UŽ NIKDY NECHCI !!!
  *****************

  Jinak svolání Konventu Evropské unie je dobrý nápad,
  ale jen proto, ABY DEFINITIVNÉ UKONČIL EU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ****
  Takže tento NÁPAD je určitě z hlavy Junkrse = aby VLK se nažral a jeho KOZA a teplé BYROKRATICKÉ MÍsTO v Bruselu ZŮsTALO CELÉ !!!

  ..a tento článek, je na objednávků bruselských PŘIsLUHOVAČŮ.

  *****
  Tak že žádná referenda, žádné petice, žádné reformy = je to blbost !!

  EU BYLA ZALOŽENA jako snadno ovladatelné teritorium a trh,
  PRO ÚČELY ŽIDÁCKÝCH VYKOŘIsŤOVATELŮ A PIJAVIC
  ..a proto je JE NEREFORMOVATELNÁ !

  ALL-EXIT z EU = PRYČ s EU !!!!!!!!!

  • Josef Švejk napsal:

   Tento přístup k životu mi přijde mimořádně nešťastný! Leckterý pravdomluvný čtenář Vašeho příspěvku by mohl poznamenat, že i retardovaný! Rozhodně by vám prospělo používat méně hospodských výkřiků (jak po 15tém pivě) a více zapojit šedé buňky - máte-li tyto.

   • Vlastenec napsal:

    NEHRAJ SI NA INTELIGENTA A VŮBEC SI NEBER DO HUBY Švejka!

    JSI JEN OBYČEJNÝ TROTL A VLASTIZRÁDCE !!!
    *****
    KAŽDÉ RÁNO SE NA SEBE PODÍVEJ DO ZRCADLA,
    PLIVNI SI DO KSICHTU A ODŘÍKEJ:
    ŽE UŽ NEBUDEŠ TRAPNÝ ZAPRODANEC A ZRAZOVAT SVOU VLAST !!!
    *****

  • Jaris napsal:

   Vlastence, take to tak vidim a jsem stejneho nazoru. Z Evropy se stal povestny Babylon a EU zanikne stejne.

   • kedarus napsal:

    Takze tu mame evropskou komisi jako vladu,evropsky parlament jako parlament a ted se nekdo pokousi vybudovat konvent jako nas senat.Korytka jsou potreba,ne?A dopadne to stejne jako s nasim senatem.Naprosto zbytecna a otravna instituce.
    EU je nereformatelnovana,s tim souhlasim.
    Pryc z ni

  • Miki napsal:

   Vlastenče
   Vidím to také tak.Od falešných je potřeba se odtrhnout pokud možno hned není li již pozdě.Ale ani to nestačí pokud rozklad přichází zevnitř.

  • weissbach napsal:

   "BUDEME POTŘEBOVAT NÁVRAT K suverénním státům a k NÁRODNÍ IDENTITĚ!"

   Přesně tak!

  • Definitiva napsal:

   Fašizmus je, keď sa autorita štátu spojí so súkromnou mocou-korporáciami v spoločnom záujme a proti záujmu občanov.

   EÚ je fašistický projekt založený fašistami z iniciatívy Britov a USA a dodnes sa riadi ideológiou kolonizácie území, ovládnutia ľudí a zdrojov. Najlepšie je vidno schizofréniu EÚ, keď neustále útočí proti Rusku napriek tomu, že Rusko je neustále ústretové pre spoločnú ekonomiku a napriek tomu, že EÚ sa bez ruských zdrojov prepadne do doby kamennej.

   Vládne strany sú ovládané finančnou oligarchiou a otvorene podporujú EÚ ovládanú korporáciami a bezohľadne poškodzujú ekonomiku Európy a blahobyt občana. Štáty sveta sa ekonomicky rozvíjajú rýchlejšie, ako EÚ, s výnimkou štátov, ktorým pomáha a radí MMF a Svetová banka.
   Vládne strany sú dokázateľne prepojené na finančné skupiny a pod rúškom blahobytu pre občana bohapusto rozkrádajú zdroje, naše dane. Vid. zdravotníctvo, bezbrehé rozkrádanie zdravotnej poisťovne, milióny zbytočných vyšetrení, to je neustály tok financií občanov do vrecka súkromných "podnikateľov", aj lekárov.

   Prejav Kotlebu a volebný program strany sú jednoznačne v prospech občana, kto ich prečíta, ten iba súhlasí. Kotlebu a ĽS dodnes nikto neobvinil z prepojenia s finančnými skupinami a poškodzovania občana.

   Kotleba je označovaný za fašistu. Vládne strany, EÚ, ich napojenie na korporácie a okrádanie občana je nazývané demokracia.

   Niekto má v hube nas.rané a niekto si tieto oné púšťa do mozgovne a premýva si nimi mozog, aby vo voľbách vedel "správne" voliť.

   PS: Vládna diktatúra nám znova zvýši licenčnú daň za verejnú RTVS, vraj na 7,- €. Občan nemá možnosť voľby, nemôže RTVS nepozerať a nepočúvať, pritom počúvame správy, ktoré sú polopravdy a klamstvá diktované EÚ a USA. O skutočnom dianí vo svete neviete. Súkromné spoločnosti preberajú signál RTVS a za ďalší poplatok ho predávajú občanom. Občan platí dvakrát!!!
   Dnešná technika umožňuje povoliť prijímanie signálu len tým subjektom, ktoré si zaplatia za signál. Tento štát nám nedáva možnosť výberu. Je to totalitná štátna diktatúra, sprosté skryté zdaňovanie občana. Stredovekí páni sa správali rovnako, chýbali im peniaze na vojny a rozkoš, zdvihli dane sedliakom. Podobnosť so stredovekom nie je náhodná, žijeme v rovnakom sociálnom parazitizme a otrokárstve.
   Dokedy???

   • OldNoe napsal:

    Definitiva - všetko beriem, iba poznámku o stredoveku nie. Pretože v stredoveku boli omnoho nižšie dane ako sú dnes. Navyše, nebol zdaňovaný každý daňovník, ale bola napr. "Daň z porty". To znamenalo, že na daň sa pozbierali všetci bývajúci za bránou. Napokon, ešte aj dnes máme na dedinách niekoľkogeneračné domy so spoločným dvorom. Ak bola brána veľká (že cez ňu prešiel voz plne naložený senom), platili 30 denárov ročne. Ak bola menšia, tak polovicu. Keďže sa s tým špekulovalo, zaviedli neskôr "Daň z komína". Odporúčam do pozornosti krásnu knihu od D. Dvořákovej "Rytier a jeho kráľ".

 2. KRTEK napsal:

  EU je pokračování a revize fašismu 2.ww jinými prostředky. Vemte si mapu do ruky a podívejte se na to odkud byli fašouni Rudou armádou vypráskáni a kde se již opět roztahují...a jdou i dále..!!!

 3. Lara napsal:

  ...EU musí nutne rozpadnúť, rozbiť OKOVÁ otroctva a fašistickej diktatúry EU-USA-Nato...až potom bude mať šancu, ak vôbec, sa znovuzrodiť, a ľahké to nebude, ani v tejto podobe...vytratila sa dôvera, dôležitá časť pre PARTNERSTVO ...východ a západ majú totálne odlišné hodnoty, ciele aj zmýšľanie...
  spoločenstvá spolupráce či partnerstva pravdepodobne vzniknú na historických bázach tradične spolužijúcich a kooperujúcich štátov v minulosti... rozpad bol už včera neskoro...násilím, vyhrážkami, diktárom ani terorizmom sa Európa sceliť nedá!!!

  • admin napsal:

   Obecně jde tato snaha za tím, aby bylo možné něco v EU změnit legálními prostředky. Pokud nebude dosaženo úspěchu, je to argument k tomu, aby se použilo silnějšího nátlaku.

   • Vlastenec napsal:

    Nemáte pravdu!
    (ikdyž prý maminka a admin má vždy pravdu)

    Tato snaha NEjde za tím, aby bylo možné něco v EU změnit,
    ale to JEN TONOUCÍ SOROS SE STÉBLA CHYTÁ,
    aby Si ON a BYROKRATI z BruSele, uhájili TEPLÁ MÍSTEČKA A MOŽNOST PARAZITOVÁNÍ NA EVROPANECH !!!
    ***
    Jiný význam toto NEMÁ !!!!
    ***

    EU BYLA ZALOŽENA jako snadno ovladatelné teritorium a trh,
    PRO ÚČELY ŽIDÁCKÝCH VYKOŘIsŤOVATELŮ A PIJAVIC
    ..a proto je JE NEREFORMOVATELNÁ !!!!!!!!!!!!!!

    Tak že žádná referenda, žádné petice, žádné reformy = je to blbost !!
    *****
    Jedině PRYČ s EU !!!!!!!!!
    *****

    PS: VSTUP ČR do EU BYL PROTIPRÁVNÍ !!!!!
    teoreticky lze tedy KDYKOLI Z EU VYSTOUPIT !!!!
    (tedy pokud by tu právo něco znamenalo (viz pohrdání Soudem ČR předváděné ČSSD a S.albotkou))
    ***

    BYLI JSME PŘED EU A BUDE LÉPE BEZ NÍ =
    TAKOVOUTO OTROKÁŘSKOU MEGA-TOTALITU !!!
    ..CO JE TU DNES = NECHCI !!!!!!!!!!
    ***

 4. Memento mori napsal:

  Hlavné úsilie príspevku "Petice za svolání konventu..." je legálnou cestou reformovať EU. Z diskúsných príspevkov pod článkom je zrejmé, že EÚ v dnešnej podobe nie je podstate, reformovateľná. Osobne sa domnievam, že aj požiadavky Petície predstavujú iba formálne málo významné reformy. Dnešná EU je vazalom svetovej finančnej oligarchie, sústredenej v USA a tak politikmi tejto krajiny manipulovanej. Jediným pozitívom tohoto príspevku je konštatovanie potreby diskúsie o otázkach, aká by mala byť EU, aby bola prínosom a dobrodením pre veľkú väčšinu obyvateľov Europy.
  Už pri formovaní EÚ, teda po zániku EHS, som si myslel, že EÚ by sa mala inšpirovať štruktúru riadenie jestvujúcej vo Švajčiarskej konfederácií. Asi pred 15. rokmi som bol však zhrozený názorom niekdajšieho nemeckého kancelára Helmuta Schmída, ktorý v médiach vyhlásil, že EÚ nesmie nikdy byť ako Švajčiarsko. Vtedy som si uvedomil, že EÚ si nemecký (a americký) politici želajú riadiť tak ako je riadené Nemecko. V Nemecku je totiž po 2. svetovej vojne zakázané organizovať referenda. Nie je tam teda priama demokracia a naviac Nemecko je politicky aj vojensky priamo kontrolované USA.
  Som však presvedčený, že Europa sa potrebuje zjednocovať a to na 1.) Zásadách zjednotených národných štátov a na 2.) Zásadách priamej demokracie inšpirovanej Confederáciou Helvétov. Dnešná EÚ sa žiaľ nedá reformovať, alebo pretransformovať na takýto model, preto si myslím, že iniciatíva s Petíciou je o ničom.

 5. martin bareš napsal:

  Hodně velkých slov.

  Na dvě věci: Na hovno a na nic.

 6. Dorio napsal:

  Je mi líto těch, kteří chtějí pomáhat německé straně v jejich upevňování moci v Evropě a tím upevnění našeho protektorátu. Je mi nás líto. D.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!