Praha na obraze Johanna van Eycka? – Časť I.

overall 1Na obraze Johanna van Eycka „Madona kancelára Rolina“ Vám doporučujeme postrehnúť niektoré zaujímavé detaily, ktoré, súc správne vyhodnotené, poskytujú spolu so scenériou, zachytenou na plátne, bezprostredný pohľad do našej poprekrúcanej histórie.

Čo teda predstavuje tento majstrovský kúsok, pripisovaný historikmi holandskému umelcovi Johannovi van Eyckovi, jednému z priekopníkov umenia olejomaľby?  Všeobecne dostupná informácia o tomto obraze v danom momente hovorí nasledovné – na obrázku je vyobrazená Panna Mária s Jezuliatkom na kolenách, korunovaná anjelom a sediaca oproti kancelárovi Rolinovi. Predpokladá sa, že kancelár Rolin (chancelier Rolin) slúžil pri dvore burgundského vojvodu Filipa Dobrého, ktorý panoval údajne v XV.st. Na pozadí je vidieť jedinečné mesto, ktoré pretína nemenej majestátna rieka. Historici tvrdia, že sa jedná o burgundské mesto Autun, údajné Rolinovo rodisko. Veľačo z jeho početného pozemkového i nehnuteľného majetku, ktoré sa údajne nachádzajú v blízkosti burgundského mestečka, je vraj zakomponované do van Eyckovej scenérie. Do roku 1793 a jakobínskeho teroru sa obraz nachádzal v mestskom kostole v Autun, dnes je vystavený v Louvri.

virgin-m

Prizrite sa pozornejšie (aj s lupou, ak nevyhnutné) tomu, čo je zobrazené na pozadí. Čo vidíme? Otvára sa nám uchvacujúca panoráma na veľké a bohaté stredoveké mesto, rozložené po obidvoch stranách širokej rieky. Dominantou mesta aj obrazu je grandiózny VEŽOVÝ most, spájajúci oba brehy. Skutočnosť, že most je vežový, je nanajvýš povšimnutiahodná. Zároveň sa v istej vzdialenosti ničmenej ostro črtajú obrysy malebného ostrovčeka so zámkom. Celková scenéria obrazu je veľmi charakteristická – mesto sa akoby rozprestrelo v kotline rozliatej rieky, súc obkolesené zo všetkých strán viac-menej strmými svahmi.

Zároveň trochu vpravo od Jezuliatka, za  vrcholcom obrovskej gotickej katedrály, vidíme smerujúci strmo hore fragment mestských hradieb. V diaľave rieka zahýba v meandroch a stráca sa na horizonte, pokrytom oblakmi a obrysmi vrchov.

Napriek očakávaniam však dnešné mestečko Autun vo francúzskom Burgundsku, ktorému dnes historici umenia pripisujú tento nádherný obraz, ani pri nanajvýš ústretovom prístupe nevykazuje takmer nijaké charakteristiky, porovnateľné s reáliami van Eyckovho obrazu. V Autune niet ani majestátneho vežového mostu, ani mestských hradieb, dokonca ani širokej rieky, ktorá na van Eyckovom obraze predstavuje jeden z najdôležitejších prvkov celkovej scenérie. Ako tvrdí samotná francúzska wikipedia, preteká cez Autun malinká riečka Ternin, prítok Arroux, povodie Loiry. V Autune a jeho okolí sa do „rieky“ Ternin vlieva niekoľko vedľajších potokov. Najväčšiu architektonickú stavbu v Autune predstavuje miestny farský kostol. Pritom na van Eyckovom obraze vidíme minimálne hneď niekoľko veľkých kostolov, katedrálu a gotickú baziliku. Okrem toho, dnešný Autun má cca. 15 tisíc obyvateľov, je to aj na súčasné pomery vcelku malé mestečko. Na obraze však vidíme veľké stredoveké mesto.

Nakoniec, kancelár Rolin a Bohorodička sedia v miestnosti, ponášajúcej sa na interiér zámku alebo hradu, ktorý sa zjavne nachádzal na vyvýšenine oproti predmetnému mestu. Dvaja malí naoko gašparkovia, hľadiaci cez cimburie muriva hradnej steny, len posilňujú hypotézu, že v bezprostrednom susedstve s týmto významným stredovekým mestom sa nachádzal zámok alebo hrad, v ktorom van Eyck vytvoril svoj epochálny obraz. Ako čitateľ iste už tuší, v najbližšom okolí súčasného Autun sme nenašli žiadny hrad alebo zámok, ktorý by mohol v sebe vmestnať dvoranu podobných rozmerov, ako je sála na van Eyckovom plátne.

Isteže, s istou dávkou hypotetickosti by sa dalo predpokladať, že Autun následne po svojom nevídanom stredovekom rozkvete náhle a nevysvetliteľne degradoval a premenil sa na úbohé provinčné mestečko. Ak však o nekompatibilnosti dnešného Autunu s reáliami, škrupulózne zachytenými na van Eyckovom obraze, svedčí hneď niekoľko skutočností, tak minimálne je namieste položiť si otázku: aké mesto je v skutočnosti zvečnené na van Eyckovom obraze?

Prvé, čo nás napadá, je Praha.

A skutočne, kamenný vežový most na obraze predstavuje Karlov most (druhá veža na malostranskom brehu je zakrytá stĺpom, rieka je Matička Vltava, ostrovček so zámkom je známy pražský Žofín, kde sa uskutočňujú bály, plesy a snáď aj nejaké tie eliťácke stužkové. Na ľavej strane obrazu je Staré mesto, vyčnievajúci nad ním zelený lesnatý vrch pravdepodobne predstavuje dnešné Vinohrady, na pravej strane obrazu je pražská Malá strana s obrovskou katedrálou sv. Mikuláša. Posledná je dnes známa svojou architektúrou v štýle baroko/rokoko, ale vtip je v tom, že podľa historických prameňov bol predmetný katedrálny kostol v XVIII.st. prebudovaný. Pravdepodobne, jeho analóg na van Eyckovom obraze je jedinečné v svojej triede vyobrazenie katedrály v časoch, keď ešte bola GOTICKOU. Aj mestské hradby v Prahe na Malej Strane rovnako strmo stúpajú na vrch Petřín, ako je vidieť na obraze.

Isteže, môžu nám spravodlivo namietnuť, že van Eyck žil v Holandsku (Holland), v meste Brugge, pochádzal z farnosti Maaseyck, ktorá bola pripísaná arcibiskupstvu mesta Liege. Môžu nám namietnuť, že van Eyck dlhú dobu strávil pri dvore burgundského vojvodu. A vôbec, Liege je predsa vo Valónsku, a Valónsko je v Belgicku, či nie? A Johann van Eyck bol predsa flámsky maliar!

Nuž, nebudeme sa hádať s kritikmi. Naopak, ako ukážeme nižšie, horeuvedené „námietky“ pravdepodobne neobsahujú žiadne protirečenie. Pretože ak máme vychádzať z toho, že obraz „flámsky“ maliar namaľoval v Prahe, tak si stačí porovnať historické a geografické konotácie, uvádzané tradičnými historikmi vo vzťahu k Autun-u a van Eyckovi, s tými geografickými reáliami, ktoré vykazujú Čechy a ich najbližšie okolie.

Pre podobné dôvodenie si dovolíme použiť niektoré metódy analýzy starých textov a historických prameňov, sformulované plejádou súčasných ruských historikov, predovšetkým autorským kolektívom „Novej Chronológie“ A.T. Fomenkom a G.V. Nosovským. Naše dôvodenie v prospech „pražskej“ verzie pôvodu van Eyckovo obrazu bude dvojúrovňové – lingvistické a chronologické.

V tejto prvej časti si posvietime na lingvistický aspekt problému. Predovšetkým je potrebné stanoviť, že väčšina záverov a dedukcií, bazírujúcich na lingvistických stotožneniach, nemá absolútnu dôkazovú silu vo veci historickej argumentácie. Ničmenej však tieto postranné indície môžu byť pre skúmavého badateľa užitočné. Skúsime jednoducho vysvetliť našu metodológiu:

- pred vynájdením a všeobecným rozšírením papiera a kníhtlače sa stredoveké kroniky písali prevažne na pergamente. Pre jeho drahotu a veľké výrobné náklady boli nanášané naň texty podľa možnosti maximálne zhusťované, čo objasňuje taktiež aj absenciu symbolov pre samohlásky vo väčšine „starovekých“ jazykov. V lepšom prípade slová oddeľovali bodkou, v horšom naopak badateľ väčšinou čelí dlhočiznému neprerývajúcemu sa reťazcu početných „možných/potenciálnych“ slovných kombinácií z tzv. „spoluhláskových kostier“. Pritom v historickej minulosti sa písalo zľava doprava aj naopak, alebo pomocou tzv. „bustrofedon-u“ jeden riadok zľava doprava, ďalší sprava doľava (napr. etruské nápisy). Mnohé spoluhlásky sa navzájom striedajú, napr. B-P, G-K..., spodobujú, doplňujú. Všetko záviselo od toho, v akom jazyku rozprával a písal kronikár, biograf alebo redaktor starých textov, aké nárečie mu bolo vlastné.

Nuž, skúsme napredovať po jednotlivým bodom, riadiac sa spomínanou logikou. Tvrdí sa, že van Eyck žil v Holandsku. Ale Holandsko, alebo Holland, pravdepodobne znamená jednoducho Holy Land, t.j. „Svätá Zem“, „božia Zem“.  Čechy sa predtým nazývali Bohemia, čo je s najväčšou pravdepodobnosťou odvodené od toho istého koreňa, ako aj poňatie „božia Zem“, čiže „Boh“. Nech by tradiční etymológovia tvrdili ohľadne pôvodu pojmu Bohemia od akýchsi dávno vyhynutých keltských  Bójov čokoľvek...

Ďalej, van Eyck údajne žil v meste Brugge (Brugge značí „most“). Ale to je predsa v priamom súzvuku, ak nie priamo totožné názvu Praha (Praga).

Maliar sa mal narodiť v biskupstve Liege (Liege). V tejto súvislosti je povšimnutiahodné, že medzi „Země koruny české“ dlhú  dobu patrila oblasť Lužice, ktorá zhodou okolnosti bola spravovaná (v cirkevných záležitostiach) vlastným lužickým biskupom. Dnešné Lužice patria Nemecku pod názvom Lausitz, ale historická oblasť Lužíc objímala omnoho obšírnejšie územie, kde sa dá identifikovať dosť miest, v názve ktorých je prítomný koreň moos alebo maas., ako napr. Moosburg, Moosberg a i. A maliar van Eyck sa narodil v Maas-Eycku. Mimochodom, maas alebo moos či Moor v nemčine znamená mach, resp. v širšom zmysle – bažinu, bažinatú, vodnatú oblasť. Lužice, rozprestierajúce sa na území bývalej NDR, je rovinatou oblasťou s prevažne pieskovitou pôdou a borovicovými porastmi, popretínanou sieťou riek a jazier. Navyše koreň slova Lužice – luža – v ruštine znamená „mláka“. Konotácie vcelku jasné.

Pokiaľ ide o to, že sa maliar údajne mal nachádzať a tvoriť pri dvore burgundského vojvodu, povieme nasledovné: Burgundsko (Burgundy), v princípe, znamená jednoducho „krajina miest/hradov“. Pri všetkej úcte k historickej francúzskej provincii, tamojší počet zámkov a hradov sa nedá ani zďaleka porovanť s Českom a Slovenskom, kde počítame hrady a hradné ruiny na tisíce.

Pre skutočnosť, že biskupstvo Liege sa nachádza v Belgicku, máme nasledovné vysvetlenie - „Belgicko“ v skutočnosti znamená „Bielu krajinu“. Po celej Európe sú roztrúsené toponymá s koreňom „biely“ - Belehrad, Bielsko-Biala, Bielorusko atď. V latinčine „biely“ znie ako „alba“ (opačná spoluhlásková kostra slova „BieLy“), čo vidíme na príklade Albánska, Albionu, Albi, Labe. Na fragmente mapy A. Ortelia „Tartaria Magna“ vidíme, že „Belgicko“ sa nachádza na ďalekom Severe Sibíre. Zrejme to znamená, že historický pojem „Belgia“ bol v menšej miere zemepisný, než zmyslový („Biela krajina“), nemal presnú geografickú lokalizáciu a mohol „vandrovať“ po mape v súlade s aktuálnymi predstavami súčasníkov. Konkrétne na Orteliovej mape výraz „Deserta Belgian“ znamená jednoducho „Biela púšť“, čo sa dokonale hodí pre charakteristiku severosibírskej tundry.

Nakoniec, povedzme si niekoľko slov o samotnom kancelárovi Rolinovi. Nehľadiac na to, že na webe je o ňom napísaný celý príbeh, sotva tam nájdete linky na prvozdroje. Hovorí sa akurát, že v mestečku Autun existuje múzeum, nosiace jeho meno, a kde sa údajne nachádza svedectvo o jeho rodokmeni. Čiže jediný spôsob overiť si pravdepodobnosť príbehu „francúzskeho“ Rolin-a je ísť do Burgundska, navštíviť spomínané múzeum a samostatne ohodnotiť vierohodnosť potenciálnych dokumentov. Mimochodom, zatiaľ čo po francúzsky pojem Rolin  neznamená zhola nič, v Čechách je oddávna rozšírené priezvisko Rolínek – nepatrná variácia slova „roľník“. A hoci v budúcnosti nevylučujem návštevu burgundského Autun-u, ničmenej si dovolím zapochybovať o podmienkach a okolnostiach vytvorenia van Eyckovho obrazu, tak ako nám ho líči tradičná história.

Kvalita plátna a jeho vitalita, expresívnosť svedčia o tom, že ho maliar tvoril v náture. Ak bol obraz vyhotovený „skutočným“ van Eyckom v Prahe, zobrazoval krajinu a ľudí, spojených práve s českými, čiže aj našimi dejinami. Ktovie, aká urodzená osoba poslúžila originálom pre Bohorodičku? Isteže, v danom prípade sa môže jednať o alegóriu, ničmenej však horeuvedené fakty svedčia o tom, že významný a nanajvýš žijúci v našich končinách kult Panny Márie nevznikol na prázdnom mieste. Veď v stredoveku ju volali Regina et Patrona Hungariae. Uhorské kráľovstvo nazývali Regnum Marianum.

Svätoštefanská legenda, mimochodom, hovorí, že prvý uhorský kráľ Štefan Svätý venoval svoju korunu do dedičstva práve Panne Márii. Každopádne, sotva je zmysluplné odvodzovať etymológiu pojmu „Bohemia“ od akýchsi dávno vymretých Bójov (Boii), keď vysvetlenie je predsa očividné a jednoznačné – Bohemia = Božia Zem.

V druhej, chronologickej časti nášho výskumu sa pokúsime odpovedať na otázku, kedy bol obraz vytvorený, ako sa mohol z Prahy dostať do Burgundska a prečo bolo potrebné vymýšľať pre tento „pražský“ obraz  jeho „burgundsko-holandskú“ cover story.
134 Komentářů k Praha na obraze Johanna van Eycka? – Časť I.

 1. Robo napsal:

  Výborne, ďakujem.

 2. Franta napsal:

  Podle Bóju je pojmenovaná Nemecky spolkovy stát Bavorsko - Bayern. Podle rímskych historiku Bójové zili nejen v Cechách, ale i v na území dnesního Bavorska. V 11. století se vetsina obyvatel Cech cítila byt Bóji nez Cechami. Na Morave zase Slovieny. Luzice je odvozena od staroceského luze, v dnesní cestine louze.

  • Pavel Zoch napsal:

   Ale pane

   Po příchodů Germánů se nepředal ani kruh! Nikdo nezbyl, vojenská síla byla potřená Burebistou a zbytek ustoupil, sídla neměla potřebnou hustotu a jejich velké rozlohy byly na škodu, infrastruktura se rozpadla. To co zůstalo nestále ani za řeč. Obléhání byla rychlá a vždy pro Germány vítězná. Jsou o tom nálezy. Nikdo nezbyl. Jen nablblá legenda o tom, že Češi jsou Kelty...

  • Žabák napsal:

   Tehdejší kmeny na území euroasie byly do velmi velké míry slovanského původu, ne keltského. Slovo Kelt znamená něco jako lupič. Pokud byste se tenkrát označil jako Kelt asi byste se dostal do velkých problémů. Moderní genetické výzkumy nenašly žádnou spojitost mezi Kelty a Čechy. Je to jen moderní mýtus, který vznikl z politické nutnosti vyřadit Čechy ze slovanského národa.
   Podobně se postupovalo v případě Maďarů, kde ačkoliv to genetické výzkumy vyloučily, tak se stále z politických důvodů tvrdí, že jde o ugrofiny, přičemž genetickou výbavou starých maďarů disponuje cca 5% obyvatelstva a slovanskou 50% ! Jinak řečeno, když maďarská horda vpadla na území slovanských kmenů, tak se jim podařilo několik kmenů a území přiřadit pod jejich nadvládu a vnutit jim jejich řeč, ale obyvatelstvo zůstalo slovanské.
   To je totiž to, že slovanské kmeny byly v minulosti nejrozšířenější a nejhojnější. To je taky důvod, proč západ neustále lže, prostě proto aby si udržel politickou výhodu. No a o destruktivním vlivu křesťanství už nebudu ani začínat, protože to by dalo na celej článek.

   • Jaris napsal:

    Zabaku, neco na tech ceskych loupezivych keltech bude. Statistiky hovori, bohuzel. Kradou jak straky i venecky a kvetiny z hrobu meho tatinka. I kbelik na smeti mi zmizel, kdyz jsem si cestou zaskocila do vedlejsiho obchodu. A nejen to, kamaradovi z kapsy nenapadne vytahli 20 000kc. Take jsem byla svedkem, kdy Holandanum vyfoukli pri navsteve Prahy auto. To vse behem meho pobytu v Praze pouhych 8 tydnu.

    • Eva napsal:

     To jsou kecy, že se krade jen v Čechách. Statistiky říkají, že se více kradlo v Itálii, ve Francii. Je spousta Čechů, kteří byli na západě okradeni a kupodivu se nikde nehovoří, že západ je zlodějský.
     Stačí vykradené hospodářství, kdy východ takhle kradl?
     My jsme západu nic nevzali, ničí nás už velmi dlouho.

     • Jaris napsal:

      Evo, ja mluvim pouze za svou zkusenost. To vis, ze se krade vsude a samozrejme Praha bude na tom asi nejhur.

      • jan nowak napsal:

       A nejvíc se krade na nádraží...

      • Jarmila napsal:

       No, hlavně že jste si uvědomila, že Západ vykradl totálně nás a ne my Západ. Že Vás támhle okradl o pár korun nějaký Rom není nic proti tomu, že nás Západ okradl prakticky úplně o všechno, nejen o stamiliardy, ale úplně ale úplně o všechno, i o budoucnost.

       • contumax napsal:

        Jaris

        Eso...!!!

       • Jaris napsal:

        Ale Jarmilo, neber si to osobne. Ja vim, ze nekrades a ja take ne.

        • danejsoukradez napsal:

         Nedělejte že nevíte... Tehdá před vynálezem dobrovolné směny a hlavně PRODUKCE (před osvícenstvím, předtím jen ostrůvkovitě)-se celé obce naprosto běžně "živily" lupičstvím, pirátstvím, banditství či "výpravami", obce proti jiným obcím, knížectví proti jiným knížectvím, kraje proti jiným krajům, říše proti říším, lidé proti planetě, lidé proti lidem.

         Bylo to zcela legitimní uznávané prachobyčejné povolání VŠUDE bez rozdílu. Bralo se to jako ssmozřejmost a nebylo zvykem to zpochybňovat...

         Zato vtipnější jsou až mnohem pozdější POHÁDKY o charakterních líbezných "princeznách" a podobných postavách...v realitě to byly vlastně něco jako mafiánské děvky.

         A hrady a podobné pevnosti byly spíše sklady pravidelně nakradeného (ožebračovaly porobené revíry v okolí a z loupežných výprav) než "obydlí pro zjemnělé šlechtěnce".

   • contumax napsal:

    Žabák

    Skvělé...

  • Vladislav napsal:

   To těžko. Už v 8. století totiž existovala tzv. Limes Sorabicus, blíže např. na německé wikipedii:

   https://de.wikipedia.org/wiki/Limes_Sorabicus

   Jak je zřejmé, před zahájením výbojů Karla "Velikého" tak sahalo souvislé slovanské osídlení cca 200-300 km západně od nynější české západní hranice - viz obrázek tam.

   Tedy prakticky až téměř k Mohanu a Hamburku, ale rozhodně po Sálu a Labe.

   V nynějším Rakousku byla slovanská Karatánie. Dnes dávno německé Řezno bylo sídelním městem téměř stejnojmenného slovanského kmene.

   Keltové, Bojové apod. jsou chiméra, která vznikla jako reakce německých nacionalistů na české národní obrození v 19. století. Keltové či Germáni tu předtím byli, ale jejich vliv byl podstatně menší, než se dodnes prezentuje - vždyť jinak by určitě minimálně zabránili dostat se Slovanům tak daleko na západ, nemyslíte?:-)

 3. Petr napsal:

  Velmi zajímavé. Nedávno jsem četl Váš článek o řece Píšon, rád bych si přečetl i další analýzy. Děkuji.

 4. Pravda napsal:

  Skvely clanek! Prakticky priklad, jak se da pravda dohledat odvozovanim. Opravdu je potreba upirat pozornost na detaily a logicky je spojovat.
  Autori lzi a podvodu nemaji nikdy sanci prekopat pravdu do vsech detailu, proto take lez musi doprovazet patricna davka emotivnosti, aby se tim odpoutala pozornost lidi od detailu.

  Vidite to dnes primo nazorne: Potrebujeme dostat armadu zoldaku do Evropy na jeji likvidaci, pouzijeme pravdive vypadajici zaklad valky na BV a emotivnim prvkem je pomoc chudakum utikajicim pred valkou. Pritom je to sber z nekolika kontinentu. A dalsi detail, ktery prozradi, ze jde o podvod je jejich beztrestnost a dokonce zakony osetren zakaz kritiky.
  Stejne tak se lidem vypravi, ze oni chteji do Nemecka, protoze tam jsou nejvyssi davky. Detail, o kterem se nemluvi, ale da se dohledat, je dohoda, ze budou v kazde zemi EU brat stejne. Po 2.svetove valce bylo v ramci pokracujici studene valky vybudovano v Nemecku nejvice zakladen, cela mesta, ktera pojmou velke mnozstvi lidi, a proto jsou smerovani tam. Cloveku myslicimu dojde, ze uprchlikc si asi tezko bude vybirat, bude vybirat, bude vdecny za bezpecnou strechu nad hlavou a chleba s vodou.
  To jsou vsechno ty emotivni prvky, kterymi lidi zahlcuji.

  Nebo dalsi detail, ktery vam mnoho napovi je ten, ze spousta zidu si dala nemecka jmena. Vsimnete si: Zeman, Kaufman, Friedman, Herman, Dienstbier, Forman,atd. Proc? Protoze ovladnuti Nemecka byl jejich plan, ktery jim ovsem Hitler prekazil. Nezapomneli na to, a Nemecko z pomsty likviduji jako prvni.

  Ale abych se vratila ke zkreslovani historie, o ktere je v clanku rec. Proc k tomu dochazi? Kdyz slaby nemuze porazit silnejsiho, tak ma pouze jednu sanci: ho zakerne zahubit. Zahubit lidi lze, ale jejich koreny a kulturu uz ne. Ta preziva ( delnik je smrtelny, prace je ziva ). Takze zfalsovani dejin je logicky dusledek.

  Libi se mi spojitost nazvu mest ci rek s bilou barvou. Snih je bile barvy, a tady da zase odvozovat. Byly to klimaticke podminky, ktere jsou duvodem vzniku bile rasy. A byla to zima, co ji ucinilo nejsilnejsi, protoze musela si zbudovat poradne obydli a zajistit zasoby na zimu. To znamena zvysene usili a pracovitost v teplych rocnich obdobich ( toto u jiznich zemi, kde je teplo odpada, pestovat se da cely rok, v techto oblastech se vyvinuly rasy barevne pod vlivem silneho a staleho slunecniho zareni. Bujna priroda, bujne lidstvo, a bujne potomstvo...)

  Takze kdyz se vratime k Evrope, jsou tam nejdumyslnejsi stavby a umeni jako celek vubec, protoze jedna generace budovala na dedictvi po predchazejicich. Jazyk, vzdelani a kultura jsou pilire, ktere vidime dnes v systematicke likvidaci a podivejme se, kdo to dela..

  No nic, abych to zkratila. Falsovani dejin je soucasti likvidace kultury narodu. Kdyz zlikvidujete narodu kulturu, zabrzdite jeho vyvoj, protoze nove generace nemaji na co navazat, dejiny naroda nezaji pravdive, a lehce uveri, ze vse nejlepsi prislo z ciziny, ze.

  Mimochodem, uz jste zjistili, ze nam przni jazyk odbouranim hacku?
  A vsimnete si, koho mame za ministra kultury...

  • contumax napsal:

   Lex DRUID

   Tak nějak pane Lex DRUID...

   O historii se toho moc neví, od 16 - 18 století likvidovali všechny archívy...

   A jak se tu jeden vzdělanéj trouba shora s velkým T odvolává na Wijipedii... tak do Wikipedie si může kdo chce co chce napsat...

   • Eva napsal:

    Záleží v jakém jazyce se ve wiki hledá, v angličtině je tam napsáno dost často něco jiného. Ve slovenštině zase je napsáno více informací u některých článků pro Čechy, asi nevhodných.

 5. Barrie, Ont. napsal:

  Bohemia - by také mohlo být slovanské Boh y ya - čili moje země, země Bohem daná.
  Jinak Praga - Pragaja deva pragaja - místo (setkání) bohů ze sanskrtu

 6. Lex DRUID napsal:

  A ty hory na pozadí jsou Krkonoše a nebo Alpy? :-D
  Jen nablblá legenda je Zoch a jeho neporazitelní germánští hrdlořezové a Žabák blbě kváká jako vždycky. Genetické testy co si někdo vymyslel v hospodě asi jako předvolební průzkumy, co nás s nima krmí ČT. Viděli jsme ten podvod na Slovensku, co předhazovali lidem o nevolitelnosti "fašisty" Kotleby a kolik hlasů ve skutečnosti dostal. Kdyby nezrazovali lidi falešnými údaji o tom, že se Ľudová strana Naše Slovensko a Marián Kotleba vůbec nedostanou do Národní rady Slovenské republiky, tak byli bezpečně za hranicí 10%.
  To samé lhaní jak v USA všichni chtějí Clintonovou a přitom podle samotných Američanů má Trump daleko větší podporu a tu starou zločineckou vydru nikdo nechce. V Demokratické straně bylo 80% voličů pro Sanderse, tak se ho podvodem zbavili, aby měla Clintonová volnou cetu. V USA je z předvolebních podvodů Clintonové skandál jako prase a ty prolhané kurvy v ČT vám budou každý den lhát, jak tu starou rašpli všichni milujou a že s velkým náskokem vede a volby určitě vyhraje. To určitě.

  "Každopádne, sotva je zmysluplné odvodzovať etymológiu pojmu „Bohemia“ od akýchsi dávno vymretých Bójov (Boii), keď vysvetlenie je predsa očividné a jednoznačné – Bohemia = Božia Zem."
  "Bohemia = Božia Zem" → nějaké logicky přijatelné vysvětlení tohoto by mě dost zajímalo. Spíš to vypadá, že "vymreté" má autor v hlavě a o Williamovi z Ockhamu nikdy neslyšel.
  Latinské Boiohaemum → Bohemia → země Bójů → Ockhamova břitva → Pokud pro nějaký jev existuje vícero vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované.
  A pro autora, Žabáka a Zocha: Bójové nevyhynuli, ale byli vytlačeni Markomany a to dávno před tím, než se sem nasáčkovali Slovani. Konkrétně ještě před křesťanským letočtem.
  Snadno dohledatelné a doložitelné z údajů o migraci kmenů a národů v Evropě, založených na datovaných archeologických nálezech. Tak laskavě přestaňte lhát a měnit jasnou minulost jako Ukrajinci. Fantazírování je fajn, ale určitě nám nepomůže.

  • Lex DRUID napsal:

   Oprava: "aby měla Clintonová volnou ceStu"

  • Eva napsal:

   A kdopak tu archeologii vytvořil?
   http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=6596&f=101
   BRATISLAVA –
   Podľa oficiálneho výkladu dejín obsadili územie strednej Európy zhruba pred 8-tisíc rokmi ľudia, ktorí sem priniesli poľnohospodárstvo. O niekoľko tisíc rokov neskôr, medzi 4. a 6. storočím po Kristovi, prišli z východnej pravlasti medzi Vislou a Dneperom na naše územie západní Slovania, teda predkovia Slovákov. Ten, kto by však chcel geneticky dokázať svoj slovanský pôvod, narazí na problém, vysvetlil v rozhovore pre Topky jeden z najvýznamnejších slovenských vedcov Vladimír Ferák.Mutácie sú pri analýze DNA dôležité

   „Približne pred 20 rokmi sa vyvinuli metódy analýzy DNA, ktoré umožňujú skúmať jej dve špecifické molekuly - mitochondriálnu DNA, ktorá sa prenáša výlučne z matky na všetky jej deti a DNA chromozómu Y, ktorý majú len muži a dedia ho po otcovi,“ začína fascinujúce rozprávanie o genetike vedec, ktorý je členom viacerých medzinárodných odborných spoločností a v rámci Slovenska patrí medzi naše najuznávanejšie kapacity. „Na týchto molekulách DNA, ako na každej DNA, občas nastávajú mutácie. Tie sa bežne prenášajú bez zmeny do ďalšej generácie,“ vysvetľuje. Ak nastane zmena, prenáša sa potom z generácie na generáciu ďalej. Časom, po veľkom množstve generácií, sa však na každej DNA akumulujú mutácie a práve z nich sa potom odvíja výskum ľudskej populácie. „Vo väčšine prípadoch vieme, kedy a kde približne zmeny nastali,“ dodáva.Haploskupiny u Slovákov sú také isté a približne v tom istom zastúpení, ako pri ostatných stredoeurópskych populáciách. Slováci sa v tomto smere nijako nelíšia od Poliakov, Čechov či Rakúšanov. Mierne odlišnosti, samozrejme, v percentuálnom zastúpení u haploskupín sú, ale to je bežné,“ objasnil vedec. Navyše, čo je ešte zvláštnejšie, „veľká väčšina haploskupín, ktorá sa našla u súčasných obyvateľov Slovenska, obsahuje mutácie, ktoré vznikli pred viac ako desaťtisíc rokmi, mnohé z nich pred dvadsaťtisíc a niektoré dokonca ešte dávnejšie, a to v Európe. Teda ešte predtým, ako sa u nás pred 8-tisíc rokmi rozšírilo neolitické poľnohospodárstvo!“ s úžasom spresnil genetik.Výskum ukázal, že z veľkej časti sa šírila práve kultúra a v omnoho menšej miere ľudia, čo je v spore s predtým prevládajúcim názorom, že sa šírili ľudia, ktorí so sebou niesli neolitickú kultúru,“ myslí si vedec a dodáva, že do istej miery sa neolitické haploskupiny zo Stredného východu nachádzajú aj v západnej Európe, ale v menšom výskyte a neprekračujú 20 percent. „Zhruba 80 percent dnešných obyvateľov strednej Európy malo v Európe predkov už v paleolite. Do veľkej miery sme potomkovia lovcov a zberačov, ktorí tu lovili zver a ešte neovládali žiadne poľnohospodárske techniky!“ vysvetlilhttp://www.topky.sk/cl/10/1462393/Znamy-vedec-o-hladani-slovanskeho-genu--DNA-Slovakov-vyvracia-myty-o-nasom-povode-

   • vilon napsal:

    Veru, veru, Eva, len tak veriť nejakým Topkám, ešte bulváry nám nerobili dejepis.Slováci majú DNA odvšadiaľ, len nie z tadeto, zo Strednej Europy. Chamtivosť maďaronsko-uhorských grófov, šľachty, a cisárskej viedenskej mašinérie v XV-XVI stor.spôsobila, že na vzájomné potyčky medzi panstvami posielali do bojov bežný chudobný ľud, vyzbrojený kosami, srpami, kladivami, vidlami! Tých potyčiek boli stovky, a obete boli nespočetné. Šľachtu nezaujímalo, koľko sedliakov padne, hlavne že si vybojovali územia, aby mohli viac VLASTNIŤ !!! No ak k tomu pripočítame verbovanie do cisárskej armády proti Turkom, tak prídeme na to, že demografia naších predkov hrôzostrašne poklesla na hrstku preživších úbožiakov! Po bitke už vlastne nebolo koho poslať na pánské robotovať! Tak to bolo.A tak sa na prázdné panstvá prilákali, navozili iné čriedy obyvateľstva, skade sa dalo, zo severu, západu, juhu, a možno dačo trocha z Východu (Slovanov), ked sa to začalo geneticky všetko miešať, tak máme to, čo máme my. Žiadnú originálnú slovanskú DNA. Tá už tu vôbec nemôže byť! Musím sa smiať nad siahodlhými odbornými prácami "historikov", analytikov, a archeologov o našom pôvode. Možno by sme sa dačo dozvedeli z historických kníh, keby knižnice nevypálili židovskí predkovia, ktorí naberali na sile napriek perzekúciám...

 7. Eva napsal:

  Po bitvě na Bílé hoře začaly v českých zemích čistky a spousta lidí musela odejít, jako Jan Ámos Komenský. A kam odešel? Do Holandska. Toliko má paměť, nemám teď čas hledat da na netu
  Ale opět východ posloužil západu, jako tolikrát v dějinách.

  Menší myšlenka, antičtí Řekové byli původně světlovlasí, dokonce i ve starších filmech jsou tak znázornění. A původní obyvatelstvo Kanárských ostrovů taktéž...Světlovlasé mumie se nalezly i v Číně, na netu jsou podrobnosti.

  • Jaris napsal:

   To jsem rada, Evo, ze se zminujes o svetlovlasych bilych lidech. Pokud umis anglicky, je na internetu TOMATO BUBBLE vynikajici clanek s mnoha odkazy na toto tema s nazvem "It's a Wonderful Race". Moc doporucuji vsem, kdo chteji vedet vic.

   • Eva napsal:

    Díky, angličtinu si překládám v překládači, už jsem četla tak hodně článku. Číňané dost artefaktů tají, vypadá to, že bělochy ze severní Číny vytlačili, mají prostě větší porodnost.

 8. treerat napsal:

  Opravdu to jako Praha docela vypadá, jen mě zaráží ten klenutý most. Co jsem kdy viděl nebo četl, tak Karlův most byl vždy rovný.

 9. Paul Durham napsal:

  Praha to není.

  • Robo napsal:

   Pól...opatrne...

   • proud napsal:

    Proc opatrne,proste by to chtelo od nekoho z Prahy proverit,nejlip seknout nejaky fotky a porovnat......takhle jen podle obrazu to je dost sporny uz jen z logiky veci.

    • proud napsal:

     Platno,stejne jako papir,"snese vsechno",fantazii se meze nekladou :-)

     • Robo napsal:

      Ten obraz nepoznám (niesom teda ovplyvnený vymytím mozgu mejnstrémom, najlepšie nejakým hisTorikom, ha), v Prahe som pár rokov býval, v jej centre som tiež zo sto ráz bol.
      Vysvetlenie autora mi celkom sedí.
      Mne to Prahu pripomína.
      A Pól by mohol aspoň povedať, prečo jemu nie. Či nie?

      • Jan Jinsky napsal:

       Takhle se dá zdůvodnit celkem cokoli. Stanovím si cíl, kam chci dojít - v tomto případě, že na obraze je Praha. A pak začnu řešit ty detaily, které jsou podobné. Ostatní jako Alpy zanedbám.

       Ale ve finále je to putna. Obraz je to hezký a jaké město na něm je - to je fakt celkem jedno :)

       • Robo napsal:

        Komu áno, komu nie, však?
        Kde si sa túlal Svinský, pod akými nickami? Niektorým už sa po tebe cnelo (stýskalo).

        • Jan Jinsky napsal:

         nevím, proč mně urážíš. Jen jsem napsal, co si myslím o té myšlenkové konstrukci autora. Ty máš opravdu velký problém s jakýmkoli odlišným názorem RObo.
         No a byl jsem na dovolené a pak mně taky admin blokuje, tak sem chodím jen občas. Aspoň je to tu tak nějak - více Slavjanské :)

        • Robo napsal:

         Neurážam, máš také meno (nick) z viacerých dôvodov.
         Jedným z hlavných je, že tvoj názor sa tu môžeme dozvedieť úplne výnimočne. Až tak ojedinele, že všetky tvoje príspevky môžeme označiť za spam. V zmysle, že tu neprezentuješ svoje názory, ale brigáduješ.
         Ako mnoho iných, ty to ale robíš aspoň najviac okato.
         Asi preto, aby si tak kryl rafinovanejších brigádnikov.
         Však?

        • Jan Jinsky napsal:

         A jsme opět u placeného trolla. Tam končíš pokaždé, když ti dojde rozum.Dohodneme se, že se nedohodneme. U tebe se logikou holt nedá pochodit.

       • jan nowak napsal:

        Sviňskej byl s Putnou na školení..vlez.řítičů.

      • Eva napsal:

       Vzhledem k vývoji po bělohorské době, klidně může být na obraze namalovaná Praha z výprávění nějakého emigranta.

       • Jan Jinsky napsal:

        To bude ono! Teda vlastně... Eyck umřel v roce 1441, 180 let před Bílou horou. Ale to asi nevadí, že :)

        • Vladislav napsal:

         Je to takové malování obrazu, jako kdyz pejsek s kočičkou vařili dort. Neco se použilo z jednoho města, jiný motiv z jiného, dalších x veci se prikreslilo nebo totálně vymyslelo. Ve středověku se tak kreslilo - první, kdo začal kreslit realisticky, byli vlamsti mistři. Proto bych ten obraz hodnotil opatrně a zdrzenlive, podle me neříká nic smeroplatneho.

        • Eva napsal:

         Je to jisté? Do 16.století se nevědělo kdy se ten Ježíš vlastně narodil, dnes to tedy víme, asi...ono těch pravd už bylo...dokonce jsem četla, že pyramidy jsou i u nás. Pod Znojmem je obří komplex podzemních měst, starých prý více než 10 000 let.

        • Jan Jinsky napsal:

         No, potom Evo asi nelze diskutovat. také jsem četl o pyramidách a obrech v Čechách. Byly tam i nákresy obrů.
         Věřte dál a notujte si s Robem. Myslel jsem, že zde lze uplatnit logiku, ale mýlil jsem se.

        • Jan Jinsky napsal:

         Evo, komentuju to, že ten malíř zemřel 180 let před tím, než nastala doba pobělohorská. Nejde o malířskou techniku. Tu měl Eyck vynikající. Jen ten autor těchto článků to celé zmrvil.

       • Robo napsal:

        Eva, pozrite druhú časť.
        Tvarom, ako Svinský pod Vami, nieje nič "sväté". Presnejšie...je..zachovať nás v nevedomosti.
        Pozrite druhý diel tohoto článku na týchto stránkach vyššie.
        Úplne s prehľadom mohol niekto bez Svedomia, ale s určitým talentom ten obraz i trochu pozmeniť..

        A teba, Svinsky, kto oslovil? Čo sa furt pletieš do hovoru dospelým?

        • Jan Jinsky napsal:

         No, já jen apeluji na rozum. Pokud Eva netuší, že Bílá hora se konala skoro 200 let po namalování obrazu, tak se jí snažím upozornit na omyl.

         S tebou už se nebavím hochu.

         Ale je úžasné kolik keců se tu strhne nad blbostí autora.

        • Eva napsal:

         No já jenom, že v té době snad až tak malovat ještě neměli umět, leda v Itálii, ale to co jsme se před 35 lety už neplatí.

        • Eva napsal:

         Učili před 35 lety...

        • Robo napsal:

         Eva, "čo sme sa pred 35 rokmi učili, už neplatí.."

         Mám pre Vás možno novinku - skoro absolútne nič z toho, čo sme sa kedy v školách učili, neplatí.

         A Svinsky ssa tu môže oháňať letopočtami vytiahnutymi z rukávu...pardon, z wiki!...oháňať, ako chce.

        • Jan Jinsky napsal:

         Robo, jsi nafoukanec. To se nedá jinak nazvat. O smrti Johanna van Eycka existuje spousta záznamů. A pokud chceš zpochybňovat letopočet bitvy na Bílé Hoře, pak jsi fakt blázen.

        • Robo napsal:

         Vravel si, že mne už nepíšeš, Svinský. Buď aspoň raz chlap a dodrž svoje slovo.

        • Jan Jinsky napsal:

         Já jen varují Evu před blbostí

   • Paul Durham napsal:

    tedy jinak, podle mne to není Praha, a to ani surrealistická, zejména podle břehu vlevo na obraze,
    mnoho toho chybí (budovy) a mnoho toho přebývá (alpské štíty)

    • Robo napsal:

     Surrealistickâ kľudne, nie?
     Je to pohľad na východ, ak sa nemýlim.
     Takže čisto surrealisticky:
     - hory v diaľke môžu pri troche fantázie byť Tatry
     - ľavý breh i menej budov...prečo nie
     - oblý most, viď vysvetlenie od Evy.

     Hlavne mať na pamäti, že VŠETKO JE INAK.
     ..hlavne od toho, čo hovoria historici..

     • Jan Jinsky napsal:

      Robo, proč to takhle šíleně vysvětlovat - Tatry.... A oblý most. Eva dala odkaz na článek, který říká, že předchůdce Karlova mostu byl most Juditin. Ten byl dávno zbořený, když to ten malíř maloval. A na desítkách dalších obrazů je Karlův most vždycky rovný.

      Prostě si malíř přikrášlil nějakou krajinu a tady se z toho dělá vlastenecká otázka.

      • Robo napsal:

       Dávno?
       Veď ani nevieš, čo sa deje dnes. Minimálne to z pracovných dôvodov vediet nesmieš. Však?

       • Jan Jinsky napsal:

        Hele, prohlídni si někdy obrázky Prahy od 14 století. Tohle je zbytečný. ty bys zapřel i nos mezi očima. To, že se z Juditina mostu našly šutry, že to je popsané atd to vše je hisTORIA nebo jak to píšeš. Zfalšovaná.
        Praha ve skutečnosti měla oblé mosty už v roce 20 000 před naším letopočtěm. Všechny ze zlata :D

        • Robo napsal:

         Fakt zo zlata? Nieee..

         A to 14. storočie si mám pozrieť kde? Na wiki alebo v hisTorických knihách?
         Ďakujem za ponuku, ale ušetrím si čas.

        • Pepi napsal:

         Jan Jinsky:Robo ma zajimavy pohled na hisTORii (TOR=seversky buh bourky.Ne,pardon,je to od slova TORA,zidovsky stary zakon).
         Nedavno mne pan Robo upozornil na to ze etRUSkove (drive Etruskove)jsou vlastne Rusove.

        • Robo napsal:

         Pepi, zájdem ešte ďalej v zmysle, ktorý spomínaš - všetci Slovania sme vlastne Rusi.

         Slovami Campbela - súhlasu netreba.

        • Sasin napsal:

         V dokumentech, dle pověstí a bájí HisTórie začínají pREamBULí, předMLUVou. Neznali kolo ani jiné železné nástroje. Něgdy to doPLNÍ HisTórkou od tesání obrovských kamenů měděnými dláty. Něgde jsem četl, že italský HisTórik se odvážil říci, že Romulus a Rémus patřili k jinému kmeni. Víte co to znamená? Muheeeeeee

         ET, OT
         ETrus jako rus. OToman jako od Ománu nebo z Ománu. ETnos je dle nosu, ET a LON.

     • Paul Durham napsal:

      vše je jinak - no proč ne, bezpochyby většina, stále přece platí ono "komu to slouží"

      naše vlajka hrdě vlaje,
      vod Prahy po Himalaje...

      • Pepi napsal:

       No dobra Robo,ale Etruskove ze jsou Rusove???Tohle mi prosim vysvetlete,to zni opravdu trochu"hardcore".
       Ted k tem Rusum:Norove tvrdi ze to byli Vikingove kdo dali Rusum jejich jmeno.Tedy ta vychodni cast Vikingu(dnesni Svedi), (Rusum,nikoliv Etruskum!).Co vy na to?
       Ze Slovane byli drive kulturou/geny drive vice podobni Rusum?Proc ne?To je celkem pravdepodobne.

       • Robo napsal:

        Čo ja na to?

        Slovami iného klasika tu: muheee

        • Robo napsal:

         ..a teda mojimi slovami - kde si videl, že by pravnuk vyberal meno svojim prarodičom?
         Kto to kedy videl?

        • Pepi napsal:

         Robo:muheeeeee,chapu,kdyz nejsou argumenty+slova tak jsou aspon zvuky.Ok

        • Robo napsal:

         Choď po pôvode slov.
         Ochutnávku máš v tomto článku. "etRUSkov" odo mňa, niečo viac od Sasina, plné významy potom, keby si dokázal pochopiť Starosloviensku Bukvicu (neverím, ale možno by si prekvapil).

         Diskutovať s tebou v termínoch hisTórie, uznaj, to nebudem. Tomu jedinému by si rozumel, lenže pre nás je hisTória proste len jeden z (dovčera účinnejší, než zbrane hromadného ničenia) nástrojov našej genocídy. Je kompletne vymyslená.

       • Vladislav napsal:

        Slované nemohli být podobní Rusům, Slované totiž JSOU Rusové, víte?
        Češi, Slováci, Poláci, tedy dokonce i Slované západní, to jsou pouze křesťanské konstrukty (uznávám, dnes už dávno dobře zavedené), ale my Slované nemáme národy, ale PLEMENA.
        Tato plemena se za běžných podmínek vždy spojovala či rozdělovala, ale netvořila žádný křesťanský NÁROD.
        Národ je totiž pouze správní jednotka, která má křesťanskému panovníkovi usnadnit vládnutí a církvi vybírání desátků.
        Vy, já, Robo, Sasín, všichni jsme západní Rusové.
        A k těm Etruskům.
        V Římě a Byzanci kolem přelomu křesťanského letopočtu a potom bylo obrovské množství slovanských otroků.
        Tito otroci - někteří - ovládali i psaní a čtení, což se o negramotné římské šlechtě určitě nedalo říct.
        Takže řada "nerozluštitelných" nápisů té doby třeba na amforách je rozluštitelná teprve po hledání podobností s našimi předkřesťanskými bukvami.
        Nápisy jsou to kolikrát až vulgární, či cíleně vtipné, zesměšňující nenáviděného "pána".
        Původ Etrusků je dodnes nejistý, ale názor který prezentuje Robo, je ten pravdě nejpodobnější.

        • Robo napsal:

         "Niektorí z nich boli gramotní (ovládali čítanie a písanie)" - nie celkom súhlasím.
         Podľa mňa je omnoho PRAVde podobnejšie, že VŠETCI boli gramotní..

        • Pepi napsal:

         Robo:"Chod po povode slov".S tim by se treba i dalo souhlasit,ale nevysvetluje to zdaĺeka vse.
         Dalsi zajimave ukazky z jinych koncin sveta :AzTek,AzTLAN,ATLANtik,ATLAS(pohori v Maroku,dale bozstvo),ATLANtida,nahuATL.
         Nebo TEOlogie,TEOnanacatl (maso bohu),TEOtihuacan.
         Dale:slova jako:zena,voda,mleko (a rada dalsich)jsou si podobna skoro vsude na svete,od Japonska,prez Sibir,Afriku,Evropu az po Amazonii.
         Neni zde misto davat stovky prikladu ktere existuji;aka (Japonsko),agua (portugalstina)vada,voda atd.Nebo kone (norsky zena)ci kona (Amazonie)
         Podobnost slov nic nedokazuje,mozna je to ale indicie ze lidstvo ma stejny puvod.
         Sochy cernochu v predkolumbovske Americe vas nezajimaji (vas zajimaji pouze Slovane ci Rusove)me ale ano.Cernosi pravdepodobne existovali v Mexiku uz v prehistoricke dobe viz obrovke negroidni sochy (viz La Venta foto)Olmeku.
         Pozdeji mozna navstivil Ameriku(12 stol.nl.)cernosky muslim z Mali Abu Bakr.
         A nejen cernosi ale i Cinane,Fenicane a ostatni narody navstivili Ameriku pred Kolumbem (pravdepodobne).
         O "hisTORii"rovnez pochybuji ale nedelam z nikoho nadlidi ani podlidi(ci slovy Prouda lidoopy).Nedelam proste z hisTORie hysterii.Slovane me nezajimaji o nic vic nez treba Dogoni z Mali ci Olmekove.Libi?Nelibi?
         Vase vec. :-) :-(

        • Robo napsal:

         Pepi, neklam o tom, čo som vypustil do klavesnice a možno sa dohodneme občas aj trochu rozumne.
         Máš pravdu, že ostatní ma zaujímajú iba okrajovo.

         Môj názor - áno, Kolumbus tam bol len celkom nedávno a rozhodne nie prvý. Teda súhlas.

         Nevyznávam nadludi a podludi. Keby si nieco o Slavjanoch vedel, či i len poznal báseň Mor ho! od Sama Chalúpky, musí ti to byť jasné.
         Tvrdím "len", že rasy sa miesanim medzi sebou DEGRADUJU! A to všetky štyri - bieli, cierni, žltí i červení.

         Boli tu aj neandrtalci, tých za ľudí nepovažujem. Mohli sa však miešať s ľuďmi. Tých nesprávne (miešancov) Proud označil za tie tvoje opice.
         Potom "Tvari"..

         Ďalej genetické manipulácie a z toho rôzne nálezy aj dnes v oceanoch (kde-tu), ale to už robíme moc zložitú tému.

         Na začiatok toto stačí.
         Chápeš môj postoj už trochu?

         Inak, SÚHLASU (s mojim postojom) NETREBA.

       • contumax napsal:

        Pepi

        A že je to sranda viď...

        Někdy mě tu někteří fakt baví...

     • jan nowak napsal:

      Je to BRATISAVA ,nie ? ? ?
      ..mimochodem směr na obraze = JJV ; )

    • Pepi napsal:

     Jene Jinsky:"nevim proc me urazis".Tak ja vam to vysvetlim,Jene.Duvod k urazkam zde na techto komentarich jsou rozdilne nazory.
     Urazky,hrozby nasilim ci smrti,falesna obvineni,sprosta slova typu kurva,buzerant,negr,mother......r,soulozeni s opicemi (rozumej obyvatele Jizni Ameriky,podle Prouda)adminovi zrejme nevadi.I nu coz,jsem rovnez proti cenzure,Jene,
     i to se da snest,a ja rovnez nesouhlasim s vasimi nazory co se tyce USA nebo NATO,ale zda se ze zdejsim "autoritam"nejde ani tak o svobodu slova a o vymenu nazoru jako spis o svobodu urazet komentatory s odlisnymi nazory a v nekterych pripadech takove i vylucovat z diskuze.

     • Pravda napsal:

      pepi: jinsky je prave ten, ktery urazi, staci se podivat, jak jede proti adminovi. Nadava mu do nacku a jeste mu pise, ze ma snadny zivot, kdyz tady vybere podelanych 16 tisic, coz se malokdy povede, podivej, jaky je stav penez na provoz, je polovina mesice a seslo se jen 3065 korun, takze jinsky je podrazak prvni tridy, sam neprispeje ani korunou.

      Co se tyka tohoto webu, uroven mely i diskuze, kdyz by ses podival tak rok zpatky, ovsem posledni dobou je to tady jenom drbarna za ucelem kdo s kym proti komu, to je viditelne a kdyz jim s tim zamichas, tak se mohou posrat vzteky...

      Ja napsala nazor pod Pravda a contumax ho odsouhlasil, dokonce dvakrat. Pak kdyz prisel na to, ze to napsala jim nenavidena osoba, tak ten souhlas odvolal! Az tak se lidi dokazi ztrapnit. Proste bud mam nejaky nazor a stojim za nim a nebo nestojim a ne ze si klidne prebehnu na kteroukoliv stranu. Totez dela Robo, vratky tvor, ktery jednou ti dekuje za preklady pro tuto stranku, a podruhe te nazve placenym trolem, coz se vylucuje, ale on logicky nemysli, ikdyz na to ma, jen emotivne a proti mne tady rozjel boj vladislav, ktery dokonce napise, ze moje prispevky snizuji navstevnost a prijem adminovi, ze mam konecne zavrit hubu a vypadnout ve vlastnim zajmu. Jednoduse a strucne, toto neni vecne diskuzni forum, kdy se resi obsah prispevku, ale zasadne prispevatele jsou predmetem diskuzi jako prvni. Ne to, co napises, ale kdo to pise je tady zajima a nedaji si to vymluvit, ze je to primitivni a ubohe.

      Nazvat obyvatele Jizni Ameriky opicemi nelze, protoze tam neprevlada cerna rasa ( tu nekteri nazyvaji opicemi), takze jsem prouda nepochopila jinak, nez ze to napsal ze vzteku, ze. V Jizni Americe zije hodne bilych lidi, a stale jich pribyva, nedavno jsme se o tom bavili s jednim Brazilcem.

      My spolu take nemame souhlasne nazory v nekterych oblastech, ale o tom je prave diskuze, aby kazdy ten svuj nazor necim podlozil a pak se srovnaly ty podklady a zkusenosti. Vyhaneni a vyhruzky jak nasilim ci smrti, to uz je pro mne uplne bezna vec, ja sem totiz sem dala kontakt na mne. A ten zamer byl takovy, ze poslu dukazy svych tvrzeni, na vsechno, co tvrdim je mam. Tady to davat nelze, nebot to kazdeho ani nezajima, co pisi. To bylo mysleno pro zajmce, ovsem prevladaji drzounci, co chteji jen soukrome informace o mne, jako kdybych byla necim zajimava nebo dulezita, to vubec nejsem....

      Admin dela dobre, ze se diskuzemi nezabyva, protoze to by nedelal nic jineho nez soudcoval prispevky, se podivej, co toho tady je.

      • Robo napsal:

       Príspevok o odsúdení hodnotení, v ktorom zas viacerých hodnotis.
       To mi vadí, Marie.
       Viac mi vadí, že Proud to s tými opicami myslel inak, ale neunuvas sa ho opýtať. Znova to, čo ti vadí na druhých.
       Úplne najviac mi vadí a to je aj dôvod, prečo som ťa dal dohromady tu s Pepim a spol je, že píšeš defacto iba negatívne príspevky. Podobne, ako Pól tu, ten je ale oproti tebe iba slabucky odvar.

       Keď som ti to napísal v minulom článku, konštruktívnej odpovede som sa nedočkal.

       • Robo napsal:

        ...Pepi nie v zmysle negatívnych príspevkov, ale že je troll..
        Mimochodom, ty to nevidíš??

        • Pravda napsal:

         Nemam dukazy. U Koralka a Jinskeho ano, protoze ti po zablokovani se sem nacpou pres jine IP adresy, aby se adminovi vysmali. to dukazy jsou, u nikoho jinho je nemam, tak to netvrdim. Mne jsi taky tak zaradil, to ti neodpustim. A vladislavovi taky ty drzosti ne, abych drzela hubu, to si muze rikat sve matce, ktera muze byt meho veku, ale ja si to nenecham. Odesla jsem, ale napsalo mi par lidi, abych se vratila. A kdyby udelal tady anketu a vetsina si prala, abych tady nebyla, vypadnu a nikdy se nevratim, ale to neudelal. I v pripade, ze by mne bloknul admin, uz sem nemam zajem chodit. Zmenilo se to tu, driv se clovek neco dozvedel, ted tady prevladaji pomluvy a hrani si na reditele webu...

        • Robo napsal:

         Takže zas bez odpovedí. Pepi ma nezaujíma. Na toho som sa pýtal až potom a nieje dôležitý.
         Je to troll.

         AKO TY!

      • Jan Jinsky napsal:

       Marie - fakt bereš argument že Bruggy zní podobně jako Praha? Prdy zní jako Brdy a liška jako myška.

      • Pepi napsal:

       Pravdo:s vasim komentarem vcelku souhlasim mozna az na mensi detajly ktere nema smysl rozebirat.Vas odchod odsud si nepreji,aby bylo uplne jasno.

      • Pepi napsal:

       Pravdo ja vim ze v Jizni Americe nikde neprevazuji cernosi s vyjimkou nekterych ostrovu v Karibiku,napr.Jamaica nebo Haiti.Cernosi z favely z Brazilskych predmesti jsou vetsinou misenci.60%Brazilcu je Evropskeho puvodu,dale pak misenci,Asiate a nepatrne mnozstvi Indianu ktere v poslednich letech opet narusta.Argentina je jeste "Evropstejsi"V Holandsky mluvicim Surinamu prevazuji Asiate.
       Nikdy nikomu nerikam negr nebo opice ani nenadavam do kurev.Je to nedustojne.
       Trochu me prekvapuje ze zvete treba obyvatele BV negry atd.Tì z velke vetsiny k negroidni rase vubec nepatri,naopak patri k bile,mediteranske,semitsky mluvici rase.Kulturne se samozrjme lisi od Cechu atd.Iranci,rasove rovnez patri k bile rase a mluvi indoevropskou reci (Iran zn.zeme Ariu).
       Dale;civilizace vznikly v klimatu subtropickem,stredozemskem,ne v polarnim,severskem ani stredoevropskem.V Evrope,na BV Mezopotamie,nebo v Mexiku,Olmeci,Mayove.
       Nikdo nezna presne detajly vzniku/puvodu lidstva(snad jen Robo),vsechno jsou vicemene teorie.
       Proudovi a spol.nic vysvetlovat ani zduvodnovat nebudu.Postavili si svoji vlastni myslenkovou konstrukci tak at se do toho "selvmade"Alcatrazu klidne zavrou to je jejich osobni volba.

     • proud napsal:

      "Urazky,hrozby nasilim ci smrti,falesna obvineni,sprosta slova typu kurva,buzerant,negr,mother……r,soulozeni s opicemi (rozumej obyvatele Jizni Ameriky,podle Prouda)adminovi zrejme nevadi".........tady mame ovsem problem! Zatim jsem ti smrti nehrozil a kvuli tomu bych ani nikam za svy nelital:-)))),to stejny plati o nasili,leda by ses sam od sebe stavil zkusit jestli bych s tim mel problem:-)).Dal nevim co se ti nezda na osloveni nezadoucich,jako treba buzerant,nebo teplous,to neni urazka,jen jinej nazev "nezadouciho",motherfuckera priznavam jako urazku o kterou sis vehementne povedel sam,negra radim k nezadoucim(ovsem ne vlastni vinu,ale vinou predku),ale trpenejm,casto uzitecnejm,ale casteji k prizivnikum,alespon v kulturnim svete,proto i ten nazev zrejme vzniknul,nic se nedeje nahodou a vsechno je potreba si nejak zaslouzit,vyznamenani,ale i pohrdani a nadavku!To stejny plati i o skakani po opicich,ktery jsi mimochodem sam priznal,zrejme v predstave,ze tim snad nekoho omluvis,onim nacvikem przneni rasy!!!

      • proud napsal:

       Nebo dokonce ohromis,mozna tak nejakyho primitiva,zodpovednyho cloveka rozhodne ne a toho kdo o rasach a jejich vzniku neco vi uz vubec ne!!!

       • proud napsal:

        Ba naopak,osobne to vidim jako vrcholne nezadouci a nebezpecny,takovej priklad przneni rasy mladejm co maj jeste divocejsi hormony nez rozum a svadeni je k multikulti katastrofe.Nemluve o tom,ze tvy pusobeni jasne ohrozuje existenci vsech statu a kultur planety,jak ses ostatne taky sam vyjadril.Nediv se proto,ze nez riskovat s volem,je lepsi ho odvist na porazku!!!

        • proud napsal:

         .........jelikoz o nejaky dovzdelani se nejevis zajem,takovejch je vas tady vic,otazkou pak stale zustava proc tu tedy jste a nejdete nekam "mezi svy"!Na tu nemate odpoved nikdo,a kdyz,pak jen trapnou.

      • Pepi napsal:

       Proude zadny problem zde nevidim,proste vas a vam podobne hazu do jednoho pytle (Roba atd).Proc bych to nedelal,kdyz to muzete delat vy,nadavat a urazet (spise se o to snazit).
       Samozrejme se zadneho Roba ci jinych magoru nebojim,jen poukazuji na vase primitivni a agresivni projevy (v ramci zdejsich komentaru).
       Klidne mi nadavejte do ceho chcete,kdyz nemate co lepsiho na praci.Je to,jak rikam,terapie.
       V Holandsku ci v Dansku podobnym frustrovanym magorum plati stat/komuna sexualni pracovniky/pracovnice.Mozna to pomaha proti vylevum vzteku a agrese,nevim.Nevim jak je to v CR,mozna by se na vas mohla slozit rodina.
       Nekdy je mi vasi party celkem uprimne lito.Ale s tim ja nic moc nenadelam.
       Budto pukate vzteky kvuli tomu ze lide maji jine nazory nebo vypadaji jinak nez vy,a nebo jste opravdu cvoci nebo oboji zaroven.Svet proste neni podle vasich predstav tak si vybijite zlost na jinych ktere ani neznate.

       • proud napsal:

        Koukej,uz me nebavi reagovat na tvoje kecy,jinej nazor je jinej nazor a paklize je i nejak rozumne oduvodnenej,je to v poradku,i kdyz malo libivy a musi pocitat s diskusi,ne treba zrovna pratelskou.To co predvadis ty ale neni jinej nazor,nybrz podvratna cinnost presne nepratelska tomu o co usiluje tenhle web,takze nechapu co ti nesedi a cemu se divis,kdyz sem vlitnes s misenim ras,multikulti a likvidaci statu a tim i kultur,presne o co usilujou elity a sion..........a jeste se divis,ze jsi nezadouci a skodlivej a jako s takovym je s tebou zachazino!Skoc do zdi!

     • Jan Jinsky napsal:

      Tady jde o to vylít si frustrace. Jsem o tom přesvědčen. Je to prostě takový ventil. Někdo tu nadává na Židy, jiní na USA, třetí na muslimy. A všichni na Jinskýho :D

      Nevím nakolik je z toho odvázaný admin. Asi moc ne, zablokoval mi IP adresu, protože jsem mu asi příliš připomínal, co sem chodí za stádo.

      Pro mně je to celkem pozitivní. S takovouhle bandou brbralů se zdejší proruská zanícenost nikdy nepřehoupne přes demonstrace 50-ti lidí.

      • proud napsal:

       "Asi moc ne, zablokoval mi IP adresu, protože jsem mu asi příliš připomínal, co sem chodí za stádo.".........ale se precenujes:-)))),jestli te bloknul a dobre udelal,tak proto,ze placas nesmysly a trollis! A ani se nazamyslis nad tim kdo je vlastne na vine,kdyz te nemusi vubec nikdo! A to bys teda mel.Lidi nebejvaj nezadouci jen tak sami od sebe,necim negativnim si to musej zaslouzit.Zatim jsem od tebe necetl ani jedinej prinosnej prispevek,jenom rejes,takze si to priznejme,jsi prostew kazdymu jen a pouze k hovnu!,tak cemu se vlastne divis?Spis je to smutny.

       • proud napsal:

        Zda se ti snad ze lzu? Tak se podivej rovnou pod muj prispevek pod tim co ti pisu,jakou pubertackou,k nicemu dobrou vec jsi zase stvoril,bez za roh a tam si vraz poradnejch par facek,moulo:-)

      • Pepi napsal:

       "Tady jde o to vylit si frustrace."S tim plne souhlasim,Jene Jinsky.
       Zaroven bych ale upozornil ze ja osobne vas nikdy neurazel ani nepozadoval vas odchod atd.ani Zidem vas nezvu apod.vzdyt vas vybec neznam,naopak si myslim ze cim vice nazoru tim lepe.
       Rusove ci Nemci jsou pro me steje duleziti jako Inka indiani nebo Inuite,jsem spise zaniceny pro Brazilii nez pro Rusko at uz se to komu libi nebo ne.Amen.

    • proud napsal:

     Jo,na ty alpsky stity myslim.Co se postavilo,muze se zbourat,prestavet,na to bych nesazel,ale ta priroda se za par stoletri zas az tak nezmeni,specialne co se kopcu tejka.

     • Jan Jinsky napsal:

      Kdepak, Slovanské Alpy zbourali hnusní Germáni. Existují o tom dlouhé ságy ve Védách. Tutově jsem o tom slyšel a Robo to taky jistě potvrdí. Je to pravda pravdoucí, Brdy jsou pozůstatek Slovanských Alp.

 10. Robo napsal:

  Keď už sme pri surrealizme...:

  http://www.tartaria.sk/hadanie-pravdy/vylo-inde/na-zemi-niet-lesov-i

  Druhý a tretí diel tamtiež.

  • Paul Durham napsal:

   http://www.tartaria.sk/hadanie-pravdy/vylo-inde/na-zemi-niet-lesov-i

   no, už jsem četl ledasco, ale tohle překonává i Perryho Rhodana,
   mimochodem, kdyby shořela biosféra na planetě před 300 lety, proč ne - to se klidně stát kdykoliv jindy mohlo, tak by nebyl ten antarktický led křišťálově čistý, a velký kaňon co by povrchový důl , už to nechlastejte kluci , nebo nehulte

   • Sasin napsal:

    Zajímavé je, že za Uralem a dál nerostou žádné stromy starší 300 let, spíš mladší a pochybuji, že by to těžili tak rychle že by to nestíhalo dorůst. Běžně se lze dočíst že duby vydrží 1000 let. Uvidět tak jednou v životě les takových stromů. Zážitek na celý život.

    • Vladislav napsal:

     Dobrá připomínka. Břízy, jívy a olše, které tvoří část sibiřských porostů, jsou sice krátkověké, nicméně smrky sibiřské, modříny sibiřské, jedle sibiřské nebo borovice limby nikoliv.
     U těchto jehličnanů bývá věk dožití zmiňován nejčastěji 400-500 let. Tomu odpovídají i běžné lesnické poznatky z Evropy.

     Žádné takto staré stromy, a to dokonce ani v ojedinělých exemplářích, na Sibiři nerostou! Přitom v klimaticky velmi podobných podmínkách Aljašky ano!

     Stromy, které na Sibiři dnes rostou, bez jediné výjimky nepřekračují stáří 200-250 let.

     Jak je to možné, pokud uvážíme, že na obrovských plochách Sibiře probíhá systematická těžba až od 19. století, a to navíc pouze extenzivní (u dopravních tras, u řek, v místě nalezišť surovin).

     Proč na Sibiři nerostou stromy starší?

     Důvody nemohou být klimatické, viz srovnání s Aljaškou a pak také tzv. efekt chráněného stanoviště - kdyby to bylo extrémními mrazy, dochovali by se aspoň ojedinělí jedinci někde v chráněných lokalitách - jako všude v Evropě.

     Je tedy jasné, že před těmi 300-400 lety muselo na Sibiři dojít/docházet k něčemu, co způsobilo vymizení lesa na obrovských plochách.

     Pro doplnění:
     - tato doba se kryje zároveň s výrazným ochlazením v Evropě v 17. a 18. století
     - na 18. století je také vědci (nikoliv hisTORiky) datován definitivní zánik Velké Tartarie.

     A proč se ochladilo zároveň v Evropě? Bylo to vlivem ochlazení na Sibiři, kdy tam docházelo později ke konci zimy, takže ještě dubnové severovýchodní proudění přinášelo i k nám plískanice, a to i do nižších poloh. Léta přicházela i k nám později, byla chladnější a dříve končila.
     Přesně toto popisují zprávy o počasí té doby. Všem hisTORikům navzdory, 300-400 let není pro klimatologii ještě tak dlouhá doba na to, aby se dala zfalšovat.

     • proud napsal:

      Hodne pekna uvaha,bravo Vlado!!!

      • Eva napsal:

       Proč bravo, léta v době mého mládí byla spíše deštivá, větší teploty jen na přelomu července a srpna, bouřky si na jaře nepamatuji, ty byly vždy až v létě a Medard opravdu 40 dní kapal.
       Podzim začínal už v září (babí léto bylo chladnější) a na bramborových brigádách bez svetru byla zima, často jsme bundy odkládali až v poledne.
       V říjnu běžně už sněžilo a v listopadu už mrzlo, v prosinci na vánoce přišla obleva, ale aby bylo 12°C celý týden, tak to vůbec. Většinou teploty okolo 0.

     • Paul Durham napsal:

      Váš pohled je zcela jiná káva ( než požár), každý živý organismus má limit na sílu mrazu, pak zmrzne a hyne.
      Představu zmrznutí a po následném oteplení shnití nelze odmítnout jako nepravděpodobnou. Síla biosféry je při překrývání starých událostí obrovská.

   • Pravda napsal:

    To jsem se zasmala....tohle spolkne jen fanaticky nadsenec pro senzace.

    Kdyz nekdo napise, ze to nebo ono se stalo pred 200 miliony let, tak mum chut mu jednu vlepit. O svych domnenkach presvedcovat druhe...

    Lidi trpici potrebou neustaleho vzrusa se stavaji lovci senzaci, a ti pak ochotne uveri kazde kravine, jen kdyz je to obrovska novina... no a autori profituji, samozrejme. A cim vetsi hovadinu k vereni predlozi, tim je vetsi uspech u lovcu senzaci...

    Nejlip je tento fakt videt u pohadek o mimozemstanech.
    Cim oskliveji ho vykresli, tim je pro lovce senzaci zajimavejsi, nejvic se smeji tem reptilianum...

 11. Sasin napsal:

  Na dnešních plakátech najdete úplně všechno co se hodí k ideologii.Ten Horusovský posez starého dítěte s křížem tam ale sedí jako pěst na voko jako malý Havel s véčkem. Umělci dycky sloužili vrchnosti a náměty tomu odpovídaly.Někteří umělci to už tehdá dokázali biorobotizovat. Jeden biorobot malovat pozadí, druhý byl dobrý na baráky a opravdový mistr malby pak nestíhal plnit objednávky a to se také trestalo, různě.

  O dějinách víme úplný prd. Maccu Piccu taky nestavěli Inkové, Egypt taky nestavěli egypťané.. Za ta staletí to dokázali všechno zničit, předělat, přemalovat a pěkné kousky uskladnit ve svých harpagondechajckých sbírkách. V můzeu zůstaly tendenční atrapy. Nedělejme si iluze. A ta dÚKLADností v matení má své příčiny. Buď se tehdá propagovala moc až do nebes, co jiného by se dalo propagovat, nebo chudina u hrnců a v hospodách. Krajinky a zátiší s plnýmy stoly žrádla byly vhodnou dekorací vedle ostatních ulovených trofejí.

  Zlodějská kultura moci má už taky dlouhé tradice, zdokonalila se. V současné době se prezentuje víceméně jako virtuální umění na obrazovce. Takové svaté trojice u kecacích pultíků nebo večeře páně v parlamentní kantýně jsou běžným špatným novodobým virtuálním uměním, za které by normální člověk nedal ani ten pověstný zlámaný groš.

 12. ľudia sú zväčša kreténi napsal:

  Tak toto presahuje všetky medze - toľko hovadín (česť tým, ktorí ostali triezvi a neopila ich praslovanská medovina) som hádam na tak malom mieste a za taký krátky čas ešte v živote nečítal - včetne toho totálne jebnutého článku (prepáčte mi, ale nechcem použiť tvrdší a výstižnejší názov)-blbosť toho článku prekonal už len Robo-ten absolútne vedie!
  O Etruskoch si ráčte pozrieť videá od talianskych historikov - profesorov Alineiho a Naddea - ostanete asi "trošku" prekvapení.
  Na tom obraze je voľná kombinácia niekoľkých miest (francúzskych,ale aj flámskych) včetne tých rôznych kostolov tiež z rôznych miest, garantujem, že Autun to nie je, ale garantujem, že ani Praha, nie je to ani Vltava a takýchto podobných mostov s vežami je vo Francúzsku viac - v Prahe Mostecké veže nikdy nestáli a nestoja vo vode - a v pozadí tie hory sú vymyslené - bežné na viacerých obrazoch z tých čias - takže sa zobuďme a zostaňme pri tom, že je to nádherný obraz s nádherným pozadím - ďakujeme Majstre!

  • Jan Jinsky napsal:

   Nebuďte ošklivý na Roba. je to Praha. Původní hlavní město ruské říše, která se rozkládala od Lybie až po severní pól.

   Že se nestydíte - používáte zdravý rozum - tady!!! To se nesmí, Robo by z toho mohl být smutný. A smutný Slovan, to si přece nepřejete, že ne??

 13. vilon napsal:

  120 komentárov za 24 hodín, to už je výkon! Som rád, že admin zaradil aj túto hisTÓRickú tému, ale vážne, myslím, že mnohí budú so mnou súhlasiť že NWOO by malo viac venovať téme nášho slovanského pôvodu.Admin má moju pochvalu. O stránke tartaria.sk nemusím hovoriť, je dobre známa, ale pozor, ak si z nej všetko nestiahneme do cloudov, môže onedlho zmiznúť. Je už na zozname? Lebo čas letí, Hitlary myká hlavou, bude vojna, nebude elektriny, a my budeme môcť študovať až po r.23, ako veštila Vanga....

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!