Praha na obraze van Eycka? – Časť II.

overall 1Pôvodne bol tento výskum písaný na jeseň roku 2012 pre jeden nízkonákladový štátny menšinový almanach, a uverejnený približne v rozsahu „Praha na obraze van Eycka? Č.I“. Dostatočné pre pobavenie, akurát na zamyslenie, ale sotva postačujúce na presvedčenie. Ako sme už písali, číro lingvistické dedukcie nemôžu byť vnímané ako dôkazový materiál absolútnej výpovednej hodnoty. Okrem lingvistiky, etymológie a samozrejme neodškriepiteľnej vizuálnej podobizne van Eyckovej scenérie s Prahou a Českým kráľovstvom je potrebné pre pravdepodobnosť a konkurencieschopnosť našej hypotézy predložiť nejaký presvedčivejší dôkaz. A ten sme našli, keď sme sa zahĺbili do podrobnejšieho štúdia osoby a diela van Eycka.

Je totiž známe, že umelec mnohé svoje diela podpisoval a datoval. Táto skutočnosť je dodnes predmetom neutíchajúcich sporov a dohadov medzi málopočetnou „úzko špecializovanou“ akademickou obcou, nám však poskytne kľúč k vysvetleniu možného „českého pôvodu“ Madony kancelára Rolina... Ako vizuálne náhľady si vezmime dva van Eyckove obrazy – Portrét Arnolfiniovcov a Salvator Mundi.

Giovanni Arnolfini

jan_van_eyck_17_salvator_mundi

Obidva z nich sú datované a podpísané, Portrét Arnolfiniovcov má na zadnej stene nad zrkadlom kaligrafický nadpis Johannes de Eyck fuit hic (dátum)  a Salvator Mundi má na spodnom ráme napísané    A(Ч?)Е IХН ХАN   +   Johannes de Eyck me fecit et apreuit anno (dátum).

Arnolfini EXACT DETAIL

V prípade Portrétu Arnolfiniovcov je to dátum 1434, Salvator Mundi je údajne z roku 1438 – jedná sa teda o XV. storočie, kam aj historici umenia datujú život a dielo van Eycka.  Avšak práve chronológia, viac než čokoľvek iné, vymyslenou životnou story počnúc a západo-európskou lokalizáciou končiac, je kľúčom k pochopeniu van Eyckovho fenoménu.  Na to, aby sme dospeli k správnym odpovediam, si musíme položiť správne otázky. Správna otázka v danom prípade znie nasledovne:

Skutočne originál/prototyp maliara Jana van Eycka maľoval to, čo nám tvrdia, že maľoval (t.j. burgundské mestečko Autun – aut.), a v období, ktoré je bezpochyby určiteľné podľa „láskavých“ podpisov a dátumov, ktoré nám maliar zanechal?

Prvú časť otázky – geografickú - sme sa pokúsili zodpovedať, aj keď zatiaľ len hypoteticky, v prvej časti výskumu. Teraz si posvietime na chronológiu. Van Eyck bol jeden z prvých, kto začal svoje práce systematicky datovať... Okrem toho maliar vykazuje znalosť nielen rôznych abecied, vrátane gréckej a slovanskej, ale aj popredných matematických zapisovacích metód svojej doby, musel to byť zjavne multitalent. Veď do momentu systematickej implementácie novátorských a prevratných arabských číslic, ktoré údajne do Európy importovali navrátivší sa z Orientu križiaci, medzi širokou verejnosťou uplynulo nemálo času, a celý stredovek západná Európa používala „nemotorné a nepohodlné“ číslice rímske. Avšak odkedy sa reálne začali používať arabské číslice?

Hľa, čo o tom píšu „novochronológovia“ A.T. Fomenko a G.V. Nosovskij v knihe „Tajna russkoj istorii“ (Tajomstvo ruských dejín):

Pôvod/odvodenie arabských číslic zo slovansko-gréckych cifier-písmen v XV-XVI.storočí n.l.

Kedy bol objavený desiatkový pozičný číselný systém?

Na prvej schéme je znázornená tabuľka, ktorá ukazuje, ako sa v stredoveku, v dobe, kedy francúzski králi skladali v Remeši sľub na slovanskú hlaholickú Bibliu,zapisovali číselné hodnoty prostredníctvom slovansko-gréckych cifier písmen.  Dolná tabuľka ukazuje rozloženie cyrilickej abecedy na deväť riadkov (zoradeným za sebou hláskam cyriliky boli priradené čísla 1 – 9), a každému ďalšiemu riadku hlások bola automaticky zdesaťnásobená hodnota.

Na druhej schéme je grafické znázornenie autorskej hypotézy autorov „Novej Chronológie“ o tom, ako boli matematikmi z konca XVI. - začiatku XVII. storočia pravdepodobne odvodené súčasné „arabské“ číslice z kombinácii „kanonických“, „rukopisných“ i tesnopisných zápisov jednotlivých hlások slovanskej cyrilickej abecedy.

arabic ciphers

russian ciphers

Dnes sa predpdokladá, že pozičný číselný systém bol objavený v Indii „veľmi dávno“. Neskôr bol prevzatý Arabmi, a tí ho nakoniec priniesli do stredovekej Európy. Práve v Európe „arabské číslice“ poslúžili impulzom k rýchlemu rozvoju matematiky v druhej polovici XVI. - začiatkom XVII. storočia. Tak napríklad roku 1585 boli do matematickej praxe zavedené desatinné zlomky. Historik matimatiky D.J. Strojk píše: „Bolo to veľké zdokonalenie, umožnené všeobecným zavedením indicko-arabského číselného systému. Iným veľkým zdokonalením výpočetnej techniky bolo zavedenie logaritmov“. Logaritmy boli zavedené v prvej polovici XVII. storočia...

Prizvukujeme, že tak desatinné čísla, zlomky, ako aj logaritmy, sa mohli zjaviť len PO ZAVEDENÍ POZIČNÉHO DESIATKOVÉHO ČÍSELNÉHO SYSTÉMU. Pričom, po objavení tohto systému, vynájdenie zlomkov a logaritmov nebolo v princípe niečim výnimočne zložitým, a dalo sa očakávať v najbližšej perspektíve. Analyzujme otázku vzniku desatinných čísel a zlomkov. Ak používame desiatkový pozičný číselný systém, tak premiestnenie nejakej číslice o úroveň vyššie „znásobuje jej váhu“, čiže vklad tejto číslice do hodnoty výsledného čísla, - desaťnásobne. V oblasti celých čísiel sú najmenším číselným radom desiatkového pozičného systému jednotky. Prirodzená myšlienka spočíva v tom, že by sa mali dať takéto číselné rady odvodzovať teoreticky aj „nižšie“, t.j. pod „číselný rad jednotiek“. Podľa toho istého pravidla: premiestnenie číslice o jeden rad dole zmenšuje jej „váhu“, čiže vklad do výslednej hodnoty, desaťnásobne. Aby to bolo možné graficky znázorniť, je nevyhnutné vymyslieť „rozdeľovací symbol“ medzi celými a desatinným radmi. Čiže desatinnú čiarku. Napríklad, v čísla 16,234 desatinná čiarka oddeľuje dva celé číselné rady od troch desatinných. Sotva bolo nevyhnutné nad takým „objavom“ stráviť celé stáročia, ako na tom nástojí scaligerovská história vedy. Pravdepodobne sa to odohralo dosť rýchlo, niekoľko desaťročí po vynájdení nuly a pozičného číselného systému...

O niečo ťažším, ale nepredstavujúcim principiálne ťažkosti, objavom bolo vynájdenie desatinných logaritmov na základe desiatkového pozičného číselného systému. Vec je v tom, že celá časť desatinného logaritmu – to je jednoducho dĺžka zápisu čísla v pozičnom desiatkovom systéme, zmenšená o jednotku. Nie je ťažké všimnúť si, - čo sa najskôr aj stalo, - nasledovnú prostú okolnosť. Pri násobení dvoch čísel sa dĺžky ich zápisu sčítajú. Niekedy treba odpočítaťjednotku. Súvisí to s tým, že pri násobení dvoch čísel sa ich logaritmy sčítavajú. Tým pádom sa celé časti logaritmov tiež sčítavajú. Niekedy vzniká prebytočná jednotka, v prípade, keď suma desatinných častí logaritmov násobených čísel je väčšia alebo rovná jednotke. Prirodzenou úlohou pre stredovekého matematika bolo spresniť charakteristiku, danú dĺžkou čísla, takým spôsobom, aby pri prenásobení čísel sa tieto charakteristiky SČÍTAVALI. Správne chápanie tejto idey okamžite navádza k pochopeniu princípu logaritmu. Práve túto úlohu sa pokúsil vyriešiť John Napier pri vytvorení logaritmov na začiatku XVII. storočia. Je známe, že práve on vymyslel logaritmy. Najprv v mierne neokrôchanej forme, ale následna bola idea takmer okamžite pretavená do jej prakticky súčasného stavu. D.J. Strojk píše, že úplná tabuľka desatinných logaritmov celých čísel od jednotky do sto tisíc bola uverejnená roku 1627. Čiže len 13 rokov po prvej práce Johna Napiera na danú tému.

Z toho sa dá vyvodiť, že od zrodenia idey pozičného desiatkového číselného systému po vytvorenie desatinných zlomkov a logaritomov nemohlo uplynúť veľa času. A keďže logaritmy boli vymyslené len začiatkom XVII. storočia, môžeme s istotou predpokladať, že rozšírenie pozičného desatinného číselného systému a s ním spojené všeobecné rozšírenie ARABSKÝCH ČÍSLIC odštartovalo/započalo NIE SKÔR, AKO V POLOVICI XVI. STOROČIA. Pritom v prvom období len v prostredí matematikov a počtárov, čiže predstaviteľov relatívne úzkych špecializácií. A len následne táto idea prenikla aj do spoločnosti, a stala sa „súčasťou know-how“ vydavateľov, umelcov, pedagógov atď.

Nás sa dnes naopak snažia presvedčiť, že v západoeurópskej spoločnosti ne-špecialisti, napríklad umelci, slobodne ovládali pozičný desiatkový číselný systém už v XV. storočí a dokonca aj skôr. Nehovoriac o Indoch, ktorí vraj používali tento číselný systém už roku 500 p.n.l. Neskôr, pravda, - ako nám rozpráva scaligerovská história vedy, - „starovekí“ Indovia z akéhosi dôvodu „zabudli“ na tieto svoje výnimočné matematické objavy.  Hovoria nám, že predtým, než na ne Indovia zabudli, ich stihli pretlmočiť Arabom. A až títo následne vraj preniesli tento „zdroj najstarších vedomostí“ do nevzdelanej Európy počas stredoveku. India pritom, rovnako ako Európa, bola v tom období ponorená do pochmúrneho stredovekého primitivizmu. Prinajmenšom, primitivizmu matematického. Každopádne, ako nám dnes hovoria, „ohľadne matematiky v Číne a Indii dnes disponujeme len veľmi obmedzeným súborom údajov. Buď zmizli, alebo ešte neboli nájdené mnohé materiálne svedectvá“.

Nazdávame sa, že obraz, ktorý nám maľujú, je neprirodzený a nesprávny. Ľahko môžeme zistiť približný dátum objavenia pozičného desiatkového číselného systému podľa búrlivého rozvoja a implementácie tejto idey, ktoré odštartovali na konci XVI. storočia. Čiže idea samotná sa mohla objaviť niekde v polovici XVI. storočia. Nie skôr. NESLOBODNO ODDEĽOVAŤ IDEU A JEJ PRIAME OČIVIDNÉ NÁSLEDKY STOVKAMI A DOKONCA TISÍCKAMI ROKOV, ako to robí scaligerovská história. Práve z tohto dôvodu všetky „staro“-babylonské, „staro“-indické, „staro“-arabské a vôbec všetky „veľmi-veľmi staré“ texty používajúce alebo PRIAMO označené, resp. datované pomocou pozičného desiatkového číselného systému, sa nemohli zjaviť skôr ako v XVI. storočí“.

(A.T. Fomenko, G.V. Nosovskij - „Tajna russkoj istorii“)

Otázku, aké symboly sa v Európe využívali na zapisovanie číselných hodnôt pred zavedením arabských číslic, pri záujme zo strany čitateľov radi zodpovieme v budúcnosti, teraz len povieme, že tak, ako rímskym čísliciam poslúžili predlohou etruské číslice, tak boli arabské číslice s vysokou pravdepodobnosťou odvodené zo slovansko-gréckych cifier-písmen. Doporučujeme čitateľom zatiaľ vizuálne oceniť hodnovernosť tejto hypotézy novochronológov, opierajúc sa o priložené tabuľky.

Pre nás a pre účely nášho výskumu je však najdôležitejšie vyhlásenie novochronológov, že arabské číslice a pozičný desiatkový číselný systém sa nemohli zjaviť skôr, než v polovici XVI. storočia. Z toho vyplýva aj ďalší očividný záver: všetky historické artefakty, písomné pramene a predmety umenia, priamo (t.j. zápisom, vygravírovaním, namaľovaním, vytepaním atď.) datované arabskými číslicami v rámci pozičného desiatkového číselného systému do obdobia PRED POLOVICOU XVI. STOROČIA, boli evidentne umelo ANTEDATOVANÉ. Čiže moment ich zrodu bol umelo posunutý do minulosti. Historické artefakty, písomné pramene a predmety umenia, ktoré sú naopak datované arabskými číslicami hodnoverne, sú tie, ktorých dátum spadá do obdobia PO POLOVICI XVI. STOROČIA.

Aplikujme teraz túto logiku na umelecké dedičstvo van Eycka. Portrét Arnolfiniovcov (1434) a Salvator Mundi (1438) sú datované (údajne samotným autorom) prvou polovicou XV. storočia, kedy arabské číslice existovať nemohli. To znamená, že podpis a dátum údajne „van Eycka“ na jeho obrazoch určite nemohol dať „historický van Eyck z XV. storočia“, ale niekto iný. Oveľa neskôr, pravdepodobne v XVII. storočí. Ten „niekto“ bol pravdepodobne „clandestine gang“, ktorý sa zmocnil obrazov „skutočného van Eycka“ (pravdepodobne zo 16. storočia), časť z nich odviezol do Západnej Európy, do Burgunska a inam (dnešný „rozptyl“ van Eyckových obrazov po múzeách Európy je pozoruhodný), antedatoval niektoré z nich do obdobia XV. storočia a vymyslel fábulu o „flámsko-burgunskom“ maliarovi van Eyckovi, zatiaľ čo skutočný prototyp tvoril v Prahe. Pravdepodobne – v neskoršom období, než aké je uvedené na jeho antedatovaných obrazoch. Pravdepodobne – v druhej polovici XVI. storočia. Aspoň v prípade Rolinovej Madony. Zlodej zamieta stopy vlastného zlodejstva, systematický postup.
Je možné určiť, kedy bol obraz z Prahy vykradnutý? Áno, pričom veľmi ľahko. Ako je známe, v prvej polovici XVII. storočia, v rokoch 1618-1621 vypuklo v Čechách stavovské povstanie protestantov proti Habsburgovcom. Pražská defenestrácia, mobilizácia cisárskej Ligy proti odbojným českým stavom, bitka na Bílé hoře a pochmúrne obdobie protistavovskej reakcie, na ktoré dodnes Česi spomínajú ako na najväčšiu tragédiu v histórii národa. Cisárska liga, ktorú narýchlo mobilizovali Habsburgovci proti Čechom, pozostávala z katolíckych „križiakov“ z celej Európy, vrátane katolíckeho Burgundska. Lúpeže a drancovanie boli neodmysliteľnou súčasťou rozhárajúcej sa následne Tridsaťročnej vojny, bolo to systematické počínanie žoldnierov, keď im neplatili žold (dokonca, aj keď platili). Ak pripustíme, že „Madona kancelára Rolina“, nádherná panorámy neskorostredovekej Prahy (cca. XVI. stor. n.l.), hlavného európskeho mesta a Mater Urbis, bola z Prahy jednoducho vykradnutá, potom sa nám celá historka s vymysleným „holandským van Eyckom“ a zámerným nesprávnym datovaním jeho života do XV. storočia už nejaví ako „nahodilá“...

„No a čo?“ - namietnu nám zatvrdilí kritici. „Madona kancelára Rolina predsa nie je datovaná!“

Isteže, nie je. A my nie sme proroci. Našim cieľom je v menšej miere presviedčať, než skôr zaujať. My len poukazujeme na to, že do diela a biografie Johanna van Eycka niekto zámerne fušoval, a že očividné vizuálne nezhody van Eyckových scenérií s geografiou miest, ku ktorým sú pripísané, nám dávajú právo klásť navodzovacie otázky a ponúkať odpovede. Či už s našou hypotézou čitatelia súhlasia, alebo nie, je na nich, každopádne však tieto zákerné praktiky s umeleckými artefaktmi neprekvapujú ani dnes. Za posledné obdobie sa množia správy o cielených vykrádaniach a lúpežiach rôznych slávnych obrazov, ich zázračných vynoreniach v Moldavsku, na Ukrajine či v Kosove. V prípade posledných dvoch menovaných oblastí sa totiž v skutočnosti jedná o územia, ktoré sa v značnej miere vymykajú medzinárodnoprávnemu poľu, a sú teda želaným „prekladišťom“ pre rôzny kriminálny a nelegálny biznis. Drogami počnúc, pašovaním orgánov a antikvariátu končiac.

Postupujú informácie, že artefakty zo sýrskej Palmýry sa už pašujú cez Turecko na čierny trh, čo v praxi znamená, že skončia v rukách tých, ktorí riadia globálny historický proces a výlučne pre seba si vyhradzujú právo poznať SKUTOČNÉ dejiny. Ak neveríte, stačí si vypočuť, čo tvrdí Andrej Fursov o „temných stránkach“ Druhej svetovej vojny.

kohinoor„Nemecká námorná rozviedka už od konca dvadsiatych rokov odštartovala pozoruhodnú akciu - totiž škrupulóznu celoeurópsku katalogizáciu hodnotného antikvariátu. Za vojny stačilo na okupovanom území akurát zaparkovať nákladiak pri správnom vchode...“ Spravidla po pokladoch, čo onehdá nacisti v Európe ulúpili, dnes nechyrovať. Len tu a tam sa zrazu na aukciách akýchsi výlučne LONDÝNSKYCH Sotheby's a Christie's objavujú senzačné artefakty a tu a tam vedci objavujú v správnom čase na správnom mieste mimoriadne hodnotné zvitky, papyrusy a iné historické pramene. A propos Londýn...  Keď nedávno isté vplyvné indické kruhy chceli žalovať Veľkú Britániu vo veci diamantu
„Kohinoor“, hlavného šperku britskej kráľovskej koruny, nechal sa David Cameron počuť: „Ak by sme všetko vracali pôvodným vlastníkom, bolo by čoskoro Britské Múzeum prázdne“... To isté sa určite dá povedať aj o Louvri, s jeho pražskými Madonami a egyptskými trofejami Napoleona.

 

stella place concorde

Na záver doporučujem našim čitateľom, aby si pozreli aj ostatné výtvory Johanna van Eycka, analyzovali detaily a čerpali z jeho obrazov poznanie reálnej histórie XVI. storočia. Sľubujem, že neoľutujete!

 

První část: http://www.nwoo.org/2016/08/14/praha-na-obraze-johanna-van-eycka/

 
33 Komentářů k Praha na obraze van Eycka? – Časť II.

 1. Jan Jinsky napsal:

  Tomuhle se říká umění jak udělat z prdu kuličku. Eyckovi by autor asi přišel k popukání. Možná by ho i namaloval - jako šaška.

  • Slávek napsal:

   Jinský, v tomhle případě ti dávám plně za pravdu. Smysl toho výplodu mi uniká. Prahu znám dobře ze všech stran , ale tvrdit že na obraze je Praha je kvůli několika topologickým shodám je velice odvážný konstrukt. Je to celé vyfabulované podle principu "přání je otcem myšlenky". Podle mne to jen van Eyckova fiktivní krajina jak tenkrát bylo módní. Tenkrát se nemalovalo v plenéru, vše vznikalo v atelieru a navíc většinou mistr dohlížel jen na své žáky a jejich dílo pak jenom poopravil a podepsal. Tak byl schopen chrlit jeden obraz za druhým a pokud měl vybudovánu "firmu" tak se dukátky jen sypaly. Ostatně nic nového i v naší době.

   Slávek

   • Jan Jinsky napsal:

    Aspoň se okolo toho mohla rozvinout diskuse odborníků :)

    • Slávek napsal:

     tak tohle je typická diskuze "já o voze a ty o koze"... jakou souvislost má jakýsi pán ortek kterého krom diskutujících nikdo nezná s článkem o obraze van Eycka???

     S.

     • Jan Jinsky napsal:

      nevím, já o Ortekovi nehovořil. Jen o tom, že článek je totální pitomost.

      Pokud Orteka někdo zmlátil, tak je to prasárna.

 2. Benzin Petrolejovič Naftěnko napsal:

  Jedinej šašek seš tu zase,jako vždycky,ty...

 3. Maroš napsal:

  Pre Admina!
  Panstvo poprosím, venujte pozornosť tomu, že v nedeľu 14.08.2016
  fyzicky napadli a zmlátili nášho spoločného priateľa - Richarda Petra Orteka!
  https://www.prvopodstata.com/2016/08/15/studio-report-15-8-2016/

  • Žabák napsal:

   Ano vím o tom, podle dostupných informací by měl být zhruba týden mimo scénu. Taky by mě zajímalo co se stalo.

  • proud napsal:

   Me by spis zajimalo kdo to byl a kdo to naridil,jak to vlastne bylo.

   • proud napsal:

    Serezat Orteka mohl jen hodne debilni charakter,opravdu machrovinka,zrezat netrenovanyho staryho pana..........

    • contumax napsal:

     proud

     To na něco proude ukazuje, ukazuje se na to co se bude dít...

    • Contumax napsal:

     Proud

     Může to ale být i jinak,v dnešní době si člověk není jistý, vylévat si vztek na slabších a to naprosto bezdůvodně... což dříve nebylo...

     Myslím tím zdegenerovaný mladý...

     • proud napsal:

      Jisteze muze,nikde neni nic konkretniho,taky to muze bejt tak ze se panacek ozral a nekde sebou prastil,nebo vyprovokoval rvacku sam.Nebo spatne slapnul na schodech a spadnul,naprosto strizlivej,to se muze stat kazdymu............proto to zatim nijak neresim,kdyz nevim.To ze zrezat nekoho kdo na to ocividne nema je svinstvo,plati obecne,nejaka ta facka u blbce nemuze bejt na skodu,ale neni to na spital a prasky.

    • Pravda napsal:

     Proude, premyslej: Sluknov je maly, to neudelal nikdo z mistnich, koho Ortek zna. To si prijel odnekud zaplaceny schizous zaradit. Zombik, ktery nema svedomi, tudiz ho ani nemuze zajimat, ze jde o bezbranneho stareho pana.

     V USA je rovnou zabijeji, a nic se s tim neda delat, protoze policie to kryje, jak nakonec vidis i v Nemecku.

     Ortek je protiislamsky a ve svych zpravach dela komentare, z kterych je to znat. Psala jsem mu, ze dela chybu. Islam neni nicim vinen, ale ti, kdo ho k nam tahaji. Podivej, co za sproste zakony se proti nam vydavaji, nesmis urazit ( tj. vlastne kritizovat urednika, ani privandrovalce, hned se dopoustis islamofobie a jinych debilnich sracek, co si vymysleli).
     Psala jsem, ze je potreba posilat delegace, ohlasene, slusne, za presidentem, aby nepodepisoval zakony, ktere jsou protiustavni, vcetne svobody slova. Podivej na to, ze ministr vnitra si zridil 30ti clenny tym na loveni tech, co chvali Rusko, nebo to je zakazana propaganda Ruska.
     To bych delala ja. Zverejnovala odpovedi presidenta na tento problem, a to by se videlo, ze by lidem doslo, kde je puvod problemu. Mne je ovarek na hrade u zadku, ale neni mi u zadku, co podepisuje, protoze tim nas dostava do pozice majetku kdejakeho smejda. Uz nas maji za mrtve, ac ti to zni jakkoliv divne, je to tak.

     Nevim, jestli jsi to cetl, jak jsem psala o tom, ze mi jeden cernoch rekl, ze jedu do Evropy uklizet mrtvoly. Umis si predstavit, jak mne najezil, ovsem kdyz se nad tim zamyslis, oni v nas lidi uz nevidi a to je necim, resp. nekym zarizeno...

     I ty veris, ze s privandrovalci bude otevreny boj. Nebude. Zakerny z jejich strany, stejne tak jako jsou zakerni ti, co u nas vladnou.

     Ja vim, ze ty chces vsechno resit s rozumem, ale musis videt, koho proti sobe mas. DEementy ve vlade, dementy jako jejich prisluhovace.

     Ja ani nevysilam z televizni stanice a vyhrozuji mi smrti porad a dokonce se mi cpal jeden z ceske neziskovky na navstevu...

     • Žabák napsal:

      Islám je jako pes se vzteklinou. Pěna u huby a před očima temno. To, že je tento šílený pes zneužit jako nástroj je věc jiná.

     • proud napsal:

      Urcite to mohlo bejt i tak jak pises,nerikam ze ne,jen tvrdim ze vim proste malo,jestli nekdo vi presnejc o slo,bylo by dobry kdyby povykladal at nemusime hadat.Ale zatim nevim ani jestli slo o napadeni,nebo uraz.Jestli je neco novyho,dejte vedet.Orteka nemusim,ale to je osobni nazor,proste mi nektery komentare nesedej,ale rozhodne to nema co delat s tim,ze bych rad tomu "machrovi" co mu ublizil nacechral peri,kdyz si dovolil na nemohouciho,tim spis ze Ortek to mysli dobre,at uz mi nektery jeho veci sedej nebo ne,je se mnou prakticky na stejny lodi a mel by mit zastani,pokud je to nejak mozny!Porad lepsi nez neudelat nic!!!

      • proud napsal:

       Nemas vubec poneti o tom,ze "tvoje reseni" je z globalniho hlediska jednim vubec z nejhorsich i pro tu Brazilii..........priznam se ze jsem porad cekal ze te to trkne samo casem,ze na to mas.Ale myliti se je lidske a plati to i pro me.

     • Maroš napsal:

      Petr Ortek to robí proti Islamu neosobne - on to robí proti Islamu ako proti programu - programu s rôznymi alternatívami, a ako jednotlivec jednoducho nemôže riešiť, či je niekto naozaj, alebo na oko. Klára Samková sa snáď vyjadrila veľmi jasne, ale keď je ona pre vás nedôveryhodná, tak nech sa páči. Priamo od zdroja! Arogancia a pocit suverénnosti z prvej ruky - chcete sa tu dievčatá, hrať na Šeherezády? Akože svojími pipinami budete mať muslimských mužov pod kontrolou?!
      Vítejte v Belgistánu!
      https://www.youtube.com/watch?v=JeGqpGpjEas

  • bůh určený (k) mučení lidí napsal:

   Vážně tomu chlapíkoj co bere za realitu posty ze satirickejch vebů ten co si hraje na novináře ale o tý práci ví velký nic.Toho praštila do ksichtu realita? To mě těší.

  • Pravda napsal:

   Kdyz na ten odkaz kliknu, najdu tam napsano: nenalezeno

   To uz si pospisil nekdo to odstranit? Co tam bylo napsano? Muzes to reprodukovat? Diky.

 4. Tono napsal:

  Chcel by som poprosit autora aby ma kontaktoval cez admina. Rad by som si s nim vymenil nejake poznatky. Dakujem.

 5. Jaris napsal:

  Pane Ortek, preji brzke uzdraveni. Doufam, ze toho lumpa dopadnou a bude potrestan.

  • Pravda napsal:

   Jaris: nic ve zlem, ale doufani je k nicemu a kdo toho lumpa dopadne, to uz nechas otevrene...bylo to objednano, tak to policie nebude resit, jen tak naoko.

   Potrestano to bude jedine tehdy, kdyz da pan Ortek popis dotycneho lidem kterym duveruje a zacnou ho hledat. A potrestaji ho sami.

   Pravni system je totalne zhrouceny, jak bych ti mohla dat stovky dukazu jen z korespondci z vladnimi dementy. Pravo a spravedlnost je absolutne nevymahatelne. Podivej se napr. na pripad Vapno, ve kterem figuroval i nas admin a jak to dopadlo. Pres veskere dukazy, ze o zadny trestny cin ani skodu neslo, se to nepovedlo dotahnout ke spravedlivemu zaveru... je to u ledu.

   Vira ve spravedlnost je brzda. Spravedlnost je treba vykonavat.

   Tam kde vladne mafie, se spravedlnosti nedockas.

   Mexicani se povazuji za krestany, ovsem uz jim taky vytekly nervy a do popelnic pred vladni budovou nacpali rozrezaneho jednoho clena, po kouscich v styroporovych boxem s ledem.

   Vlada totiz jede v tom obchode s drogami a s lidskymi organy, deokonce i cast policie. Takze co s tim? Cekat na bozi spravedlnost? To nefumnguje, a jim to uz doslo...

   Kdyz jsem tu zpravu tad cetla, tak jsem si vzpomnela na cloveka, ktery tady psal pod nickem zid parazit naroda, a ten jasne rekl, ze dokud nebudou nalezani ve skarpe s prostrelenou hlavou, nic se nezmeni.. to neni o tom, ze je nekdo krvelacny, ale o tom, ze nemas navybranou. Na nasili musis odpovedet nasilim, jde o to udelat to vcas a chytre, aby ten problem nemohl rust, jak to priblizne tak rekl Pjakin v poslednim dile.

   • Jaris napsal:

    marie, neznam detaily, proto se k tomu nemohu plne vyjadrit. Samozrejme, ze vidim ta svinstva kolem, ze policie rozhodne nechrani vlastni obcany, ale vetrelce. Viz nedavny pripad na Staromestskem namesti, kdy ceskeho chlapika s rodinou nasilne obtezovali cmoudi, kteri pujcovali dvoukolky. Policie neadekvatne zasahla s omluvou, ze "vic nemuze delat"! To mne vytocilo, protoze ta policajtska banda je placena z dani PRACUJICICH obcanu a prijde - li prikaz ze shora, tak ti stejni policajti natlucou obcanum za jejich vlastni penize!
    Vsechno v zapadnim systemu je dnes totalne zvracene az jednomu nad tim vsim zustava rozum stat. Lez se stala pravdou a pravda lzi.
    A tomu panu Ortekovi opravdu preji, aby se z toho dostal.

   • Maroš napsal:

    Ten obchod s ľudskými orgánmi je nočná mora každého, kto o tom aspoň niečo tuší a musí ísť na operáciu!!! Za fronty, keď človeka zošili, tak prežil! Dnes, - banálne operácie a ľudia systematicky umierajú na - "trombózy". Mladí starí, pretože kto na opačnej strane sveta, kto potrebuje orgán, je ochotný zisťovať, či oblička patrí mladému vojakovi z Ukrajiny, ktorý umrel na "škrabnutieô, alebo starcovi od nás? Máš strach, zaplať, je to kompatibilné, máme na to testy. hotovo. Ďalších dvadsať čaká na to isté - obrovský priestor pre marketing strachu! Dať si dnes operovať meniskus kolena - ide ti o život, ak ťa systém vyberie ako optimálneho darcu - niekomu, kto je schopný zaplatiť 90 tisíc eur za pečeň, 50 tisíc za srdce, 30 tisíc za obličku - lóve za každý šróbik tvojho tela!
    Ani vyslovený zákaz odoberania orgánov im v tom nezabráni! Zabráni tomu len cielená likvidácia týchto sietí - likvidácia mimo zákona, pretože v tomto lietajú hlavne experti, ktorí to dokážu nainštalovať a oživiť, nie len vyrezať! A tí majú spoločenský vplyv!

   • proud napsal:

    Vzdyt to co propagujes je v soucasny dobe nebetycna pitomost ,anarchie a zhovadilost,vis co by udelalo stado prvni?? Vyvrazdilo by v tom chaosu sousedy za to,ze byli hlucny,nebo zapalili ohen aby spalili chrasti a travu a nastvali je! Na ty co jim opravdu jdou po krku ale jsou daleko by se vykaslalo,paklize by je vuuuubec znalo a bylo schopny(nebylo!!!) dat si vubec dohromady souvislosti,tak uz se zamysli a s tema kravinama prestan! Co ty navrhujers by slo jen v cirka jednotnym svete plnym obcanu,a v tom uz by to zase nebylo ani zapotrebi.

 6. Maroš napsal:

  Kedysi som počítal, že kritický moment pre takýto útok bude až významných 20.000 návštev CNTV, a nie "bezvýznamných" /pre systém/
  cca 2.000. Myslím, že o tomto útoku rozhodlo posledné vysielanie
  z 12.08., kde uverejnil 4 predvolebné vstupy /?/, a teda - reálne ohrozil dosratý systém, ktorý sa snaží mať kontrolu nad každým percentom, pretože aj jediné poslanecké kreslo môže rozhodnúť o dôležitých naplánovaných veciach.
  Pán Richard Peter Ortek je poctivý chlap, ktorý sa na nič nehrá, akurát ako vyučený autolakiernik, čo sám otvorene povedal, si v dôchodku napĺňa profesíjny sen a slúži verejnosti, a kedykoľvek strčí do vrecka minimálne 80% tých mainstreamových mediálnych kuriev!!! - ktoré si bez servisu a asistentov samostatne neutrú ani vlastný moč.
  Čo sa týka schvaľovania útoku naňho, poznám relatívne mohutného chlapíka, kvázi "veľkého bitkára", ktorý nemal problém skopať 82-ročnú babku, zlomiť jej nohu a odtrhnúť jej zlaté náušnice tak, že
  skoro vykrvácala.
  Každý normálny chlap by mal pri sebe nosiť nôž, aj keby si s ním
  mal len šúpať jabĺčka!!!
  Pánovi Richardovi Petrovi Ortekovi - v zmysle nómen ómen - mužovi
  s tromi R!!!, prajem z celého srdca skoré uzdravenie!!!
  Existuje pravidlo -"Darmo sa vyhýbaš bitke, bitka si ťa vždy nájde!",
  preto treba byť na bitku stále pripravený! Vždy pripravený!
  Som zvedavý, ako na tento incident bude so svojím kalergiovským zadkom
  reagovať samuraj Okamura! - aj v kontexte s jeho PREDVOLEBNÝM vstupom!

  Pán poslanec - ste verejný činiteľ, čakám, že budete konať A ŽE BUDETE VIESŤ RIADNE POSLANECKÉ VYŠETROVAMIE!!!
  Pán Ortek NIE JE VÁŠ sluha, ktorý by to mal schytávať za Vaše ambície!

  • Maroš napsal:

   Pán poslanec Okamura!

   1/ Útok na osobu staršiu ako 60 rokov a na osobu ťažko zdravotne postihnutú, je útokom na chránenú osobu, páchateľom hrozí približne dvojnásobná trestná sadzba a ide teda o závažný trestný čin!
   Ako taký - má svoju prioritu pre vyšetrovateľov. Zvlášť, ak takýto skutok spáchala organizovaná skupina.

   2/ V zmysle poznania dôsledkov, t. j., že rozsiahle krvné zrazeniny môžu spôsobiť trombózu a smrť obete útoku, napríklad zlyhaním dôležitých orgánov, ako pľúca, mozog, obličky, je dôležité vnímať tento útok ako možný sofistikovaný POKUS O VRAŽDU!

   3/ Sofistikovaný preto, že takýmto spôsobom vytvára široký priestor pre manévrovanie obhajoby páchateľov, t.j. dokazovanie úmyslu a okolností, priestor na zastrašovanie svedkov, a teda očakávané - "dědek, nás urazil, napadol a my sme sa len bránili".
   Tento útok má svoj rukopis, a má teda svojho autora - osnovateľa útoku.

   4/ Nie sú policajti, ako policajti, preto sa pravdepodobne "budú diať veci", len podotýkam, že "kopytá a rohy stáda" majú tiež svoj účel. Česť práci!
   https://www.youtube.com/watch?v=1-U9eol1cII

   • Pravda napsal:

    Presne, Marosi. Trefil jsi to. Udelaji z obeti vinika, to je zamerny postup, chytre vymysleny a praktikovany uz dlouho. Ten utok ma sveho autora, planovace a vykonavatel nejednal na zaklade vlastniho rozhodnuti.

   • Pravda napsal:

    To video je super, kluci to presne pojmenovali.

    A ted si predstav, ze je stare 3 roky a od cervna je novy zakon, zakazujici urazku policie ci uredniku!

    A pravda je urazi nejvice, ze... proto taky ten zakon vznikl. Aby lidem zavrel huby a nemohli uz pravdu rikat vubec. A "demokraticky"president to podepsal....

    • Maroš napsal:

     Ten song je určite vonku už od roku 1997, teda možno o niečo skôr, a odvtedy rovnakých nasiera rovnako - má to drajv!

 7. Maroš napsal:

  Pretože onedlho sem vlezú traja trollovia z bufetu, mám tu pre nich špeciálny odvykací sendvič: PÄŤČIAROVÝ!!!!!

  Keďže nám Pánboh dal invenciu, tak ľudia vymysleli letecké motory,
  ktoré už kon-čiary nerobia dobrých 20 rokov! A keďže nám Pánboh
  dal invenciu - zjavne v logike a v matematike vzdelaný pilot využil
  programovateľnosť postrekovacej automatiky chemtrail zariadenia,
  a na oblohe vytvoril bodový číselný kód pripomínajúci perforovaný
  číselný kód na starých konzervách. Tým absolútne vyvrátil nekonečné
  argumentácie takto školených chemtrail trollov, že chemtrails sú stále
  len contrails - a my všetci sme idioti!

  https://www.youtube.com/watch?v=LUKVVXxgjcU
  https://www.youtube.com/watch?v=ZDgJTnlL0Ug

  Pokiaľ chemtrail trollovia nedýchajú švajčiarsky vzduch,
  dýchajú určite produkty svojich zapredaných popredných
  expertov - metán zo zadkov fialových Miliek na sviežich
  horských pastvinách to určite nie je!

  https://www.youtube.com/watch?v=4Ts1PLoyiwQ

 8. Stano Slabeycius napsal:

  Akože komentár k veci???

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!