Skryté dejiny EÚ. – 1. část – Medzivojnová ČSR

republique_tchecoslovaque_1920Medzivojnová ČSR

Spomedzi nástupníckych štátov Rakúsko-Uhorska malo novovytvorené nezávislé Československo kľúčový význam z hľadiska globálnej politiky. Ale možno nie tak, ako by sme si radi mysleli. Veľmi zaujímavé postrehy o medzivojnovej ČSR zachytila vo svojej knihe „Tieňové dejiny EÚ“ docentka prestížneho MGIMO (Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov) Oľga Nikolajevna Četverikovová. Oľga Nikolajevna je v súčasnosti uznávaným a v Rusku veľmi sledovaným odborníkom s veľkým vplyvom na verejnú mienku (predovšetkým veriacich ľudí), je považovaná za odborníka na Vatikán a Južnú Ameriku. Myslíme si, že našincovi bude užitočné oboznámiť sa s týmito informáciami. Nižšie uvádzame voľný komentovaný preklad  fragmentu jej knihy.

„...Čo sa týka rozpadnutého Rakúsko-Uhorska, kľúčový význam tu pre vplyv anglosaského kapitálu malo novovytvorené nezávislé Československo, ktorého zakladateľom bol Tomáš Masaryk (1850-1937) T. Masaryk zohral dôležitú úlohu v povojnovej histórii Strednej Európy, čo bolo podmienené okrem iného aj jeho úzkymi väzbami na finančné kruhy z Wall Street...

Podľa rady výskumníkov bol moravský rodák Masaryk ľavobočkom bohatého Žida Natana Redlicha a jeho slúžky, pochádzajúcej z moravanských Nemcov. Zariadiac sobáš slúžky s jedným z jeho pracovníkov menom Masaryk, sa Redlich ničmenej postaral o to, aby jeho syn dostal kvalitné vzdelanie, a poslal ho na štúdiá do vychýrených univerzít Lipska a Viedne. V Lipsku sa Masaryk zoznámil s americkou študentkou Charlottou Garrigue, príbuznou bohatého amerického židovského bankára Charlesa Kreina, ktorá sa neskôr stala jeho ženou. S pomocou Kreina, angažovaného vo financovaní predvolebnej kampane W. Wilsona sa Masaryk dostal do okruhu osobností, blízkych k prezidentovi a závislých od bankárov z Wall Streetu.

Mimoriadne sympatie a podporu mal Masaryk zo strany židovskej obce New Yorku, ktorá vysoko ocenila jeho zásluhy (ako advokáta) vo veci obhajoby Žida L. Gilsnera, ktorému hrozil trest smrti za vraždu kresťanskej dievčiny v Čechách[29]. Najdôležitejším katalyzátorom neskorších úspechov Masaryka bola jeho hlboká sympatia k sionizmu, ktorým sa Masaryk nadchol pod vplyvom ideí Achad-Gaama, ideového otca jednej z politických odnoží sionizmu. Masaryk uznával politické ciele sionizmu, ale v prvom rade preň predstavoval hnutie za duchovnú obrodu židovského národa, pre ktorý požadoval status osobitej národnostnej skupiny, rozvíjajúcej svoje náboženské a kultúrne tradície. [30]

phila

Související: http://myrightword.blogspot.sk/2012/04/political-zionism-represented-at.html

Počas emigrácie v rokoch Prvej svetovej vojny Masaryk navštívil Ženevu, Paríž, Londýn, Chicago, Washington, Boston a i., kde sa zoznámil s mnohými vplyvnými sionistickými aktérmi, úzko previazanými s D. Lloyd-Georgeom a W. Wilsonom, čo upevnilo jeho postavenie vplyvného spoločensko-politického činiteľa. Medzi nimi boli L.L. Brandise (prvý Žid – člen Najvyššieho súdu USA, ktorý zohral dôležitú úlohu v procese získania podpory USA pre Balfourovu deklaráciu), S.S. Weiss (rabín, zakladateľ Federácie amerických sionistov, viceprezident a neskôr prezident  Americkej sionistickej organizácie a organizátor Svetového židovského kongresu), D.U. Mac (člen dozornej rady Amerického židovského výboru, prvý prezident Americkej sionistickej organizácie, prvý predseda Výboru židovských delegácií na Parížskej mierovej konferencii 1919-1920, honorárny prezident Svetového židovského kongresu), N. Sokolov (prezident Svetovej sionistickej organizácie) a Ch. Waizman (zástanca názorov Achad-Gaama, ktorý ovplyvnil prijatie Balfourovej Deklarácie, prezident Sionistickej organizácie, prvý prezident budúceho štátu Izrael) [31].

Práve počas Prvej svetovej vojny sa Masaryk v USA stáva hlavným účastníkom realizácie americkej stratégie demontáže a perestrojky Habsburgskej ríše: bola mu zverená faktická tá istá misia, ktorú plnil L. Trockij v Rusku. Už v júli 1915 Masaryk menom vtedy ešte neexistujúceho Československa vyhlasuje vojnu Rakúsko-Uhorsku a s pomocou iného amerického agenta, budúceho predstaviteľa amerických tajných služieb v Petrohrade, českého Žida Emmanuela Boscha [32], formuje neskôr „preslávené“ československé légie v Rusku, ktoré sa stali hlavným mechanizmom v procese „prečerpania“ bohatstiev, nevyhnutných pre stavbu nového štátu. Hovoríme tu, predovšetkým, o cárskom ruskom zlate, ktoré Čechoslováci previezli po Transsibírskej magistrále do Vladivostoku a preč z krajiny. Po Februárovej revolúcii v Rusku je Masaryk menovaný za veliteľa Československýách légií, prichádza do Ruska, kde na zhromaždení československých vojakov v Kyjeve vyhlásil vytvorenie Národnej rady ako centra boja za „národnú nezávislosť“.

Masaryk v Rusku

Masaryk v Rusku

Po Októbrovej revolúcii sa „samozvaná“ československá vláda presťahovala do Petrohradu, a neskôr do Moskvy, a v marci 1918 bola Masarykom a Trockým podpísaná dohoda o spolupráci. Fakticka reč bola o tom, aby Čechoslováci napomáhali stabilizácii režimu Trockého [33]. Všetko sa to robila z inštrukcie amerického velenia a na americké peniaze (Kongres USA na túto operáciu vyčlenil 7 mln dolárov. V októbri 1918 Masaryk dorazil znovu do USA a bol menovaný predsedom Stredoeurópskeho Zväzu (svojho druhu predobraz socialistických krajín Východnej Európy), menom ktorého uzatvoril vojenskú dohodu s USA. V rovnakom čase vyhlásil nezávislosť Československa, čím privodil smrteľný úder Rakúsko-Uhorskej monarchii.

Účel vytvorenia Československa, tohto predtým nikdy nejestvovavšieho štátu, bol vcelku jednoznačný. Spočíval v tom, aby sa v strednej Európe sformoval štát, absolútne pod kontrolou sionistov. Jeho hranice boli ukrojené takým spôsobom, aby ani jeden z jeho národov netvoril „väčšinu“ obyvateľstva. Na zahrnutých územiach Čiech, Moravy, Slovenska, časti Sliezska a Zakarpatskej Rusi žili Nemci, Slováci, Maďari, Rusíni a i., takže Česi tvorili menej ako polovicu obyvateľstva, čiže boli národnostnou menšinou. Zatiaľ čo úlohu „spájajúceho článku“ na ideologickej úrovni predstavoval „čechoslovakizmus“, na úrovni štátneho riadenia to boli českí, nemeckí, slovenskí a maďarskí Židia, vo svojej väčšine podnikatelia, úradníci, predstavitelia voľných profesií, ktorí sa aj stali skutočnými pánmi krajiny [34]. Táto úloha Československa ako silného sionistického štátu v centre Európy zostane zachovaná aj po Druhej svetovej vojne, to isté sa týka aj súčasných Čiech.

V demarkácii hraníc Československa, ako aj hraníc iných východoeurópskych štátov, veľkú úlohu zohral Výbor židovských delegácií, vytvorený v marci 1919 pre účely participácie na Parížskej mierovej konferencii, kde mal prilákať pozornosť svetovej verejnosti k situácii židovských obcí v krajinách Strednej, Východnej a Juhovýchodnej Európy a získať medzinárodné záruky ochrany ich práv. Na práci Výboru sa podieľali predstavitelia židovských národných zhromaždení, rád, výborov, komisií, vytvorených po Prvej svetovej vojne vo väčšine židovských obcí Európy, a taktiež Americký židovský výbor, delegáti židovských obcí Palestíny, Svetovej Sionistickej organizácie a B'nai B'rith. Práve táto štruktúra predložila parížskej konferenccii memorandum s požiadavkou zahrnúť do zmlúv s novými a rozširujúcimi sa štátmi mimoriadne podmienky, garantujúce urovnanie všetkých národnostných menšín v rovine občianskych a politických práv s pôvodným obyvateľstvom a zabezpečenie ich autonómie v sfére kultúrneho, náboženského a spoločenského života. Toto memorandum malo rozhodujúci vplyv na obsah a formuláciu zmlúv o právach menšín, podpísaných Ligou národov s Rakúskom, Bulharskom, Maďarskom, Gréckom, Poľskom, Rumunskom, Tureckom, Československom a Juhosláviou[35].

Hoci sa zmluvy týkali všetkých národnostných menšín, mimoriadny význam, ktorý im pripisovali práve židovské obce, bolo verejným tajomstvom[36]. Výbor židovských delegácií pokračoval v činnosti aj po skončení Parížskej mierovej konferencie, venujúc sa prednostne ochrane práv židovských menšín v súlade s prijatými zmluvami, a roku 1936 ho vymenil novovytvorená Svetový Židovský kongres (situácia sa zmenila v súvislosti s príchodom nacistov k moci v Nemecku).

41-300x213Vystupujúc počas medzivojnového obdobia rozvoja v podobe modelu „tolerancie“, zohrávalo Československo dôležitú úlohu v realizácii stratégie kontroly sionizmu nad európskymi elitami. A nie náhodou práve tu bol pri ideologickej a finančnej podpore sionistického hnutia výstižne sformulovaný a všestranne rozpracovaný program výstavby „Pan-Európy“ alebo „Spojených štátov Európy“ (samotná myšlienka bola značne staršia), za ktorej autora je považovaný gróf Richard Nicolaus von Coudenhove-Calergi – bývalý rakúsky diplomat a veľký priateľ Masaryka.

Mimochodom, vidíme, že dnešná agenda Bruselu znie presne identicky – vytvoriť európsky superštát, „Spojené štáty Európy“, v ktorých národné štáty, ak sa budú vzpierať Bruselu, budú zodpovedajúco potrestané.

pokračování příště...
101 Komentářů k Skryté dejiny EÚ. – 1. část – Medzivojnová ČSR

 1. Robo napsal:

  Ďakujem.

  Za všetky články, ktoré odhaľujú dejiny.
  Čím viac, tým lepšie.

 2. Sasin napsal:

  Gdyž vidím Masarika jak žmoulá tuto mapku v rukách a dává ji ke schválení za dvéřmi harpagondechojckými ke schválení pomyslím, hle jakými poDROB-NOStmi obdařen byl, gdy míRA jeho zvěstovala, ku prospěchu, který ještě dnes neznáme. heh

  • Sasin napsal:

   MasÁRij by potřeboval celý střed zájmů, páč takové území ze strategického hlediska ubránit nelze. To ani nebylo cílem. Tato ryba se krájela od ocasu. A gdyž pomyslím na všechny naše národní modly...co vony ty modly vlastně chtěl

 3. petr napsal:

  Chlápek na třetí fotce vpravo, na kterého ukazuje ta modrá šipka je kdo? Bronštějn?

  To co se stalo nebohé Masarykově matce tehdy nebylo nic vyjímečného. Talmud nepovažuje znásilnění nežidovky ani za nevěru ani za zločin.

  „Krevní choroby nosí do Habrůvky vojáci, nemanželské děti ze židovských služeb děvčata, nestrávené a až k pláči zpitomělé idee nosí z Brna dělníci a tak zvaná židovská morálka všemu tomu dává teprve přelud. Jásá Israel. Vždyť v mravním úpadku lidu odjakživa spočívala vítězná síla jeho rasy.“ napsal Alois Mrštík r. 1903

 4. Mirra napsal:

  zajímavý výklad. Jenže pomíjí důležitou skutečnost - a to že česko-moravsko-slovenský prostor patří jednomu národnímu společenství, byl to nástupce Velkomoravské říše kdy centrem byla Morava a Západní Slovensko a zbytek Slovenska a Čechy byly periferií. To že za ta staletí na jedné straně regionu došlo k poněmčování a na druhé k pomaďarštování je věc jiná. A nebýt českých snah, tak by dnes bylo Slovensko kompletně maďarskou župou. Rozbití ČSR je velkou tragédií v našich dějinách.

  • Tartar napsal:

   Česko zostalo protektorátom Nemecka ako to bolo vždy v dejinách a je tomu v podstate aj dnes a židovská loby má v Česku veľkú moc na rozdiel od Slovenska

   • Robo napsal:

    "Narozdiel od Slovenská" je veľmi odvážne tvrdenie, nemyslíš?

    Možno je v ČR akési centrum, však zvyšok sveta ušetrený nieje.
    No však zatiaľ..

   • proud napsal:

    "židovská loby má v Česku veľkú moc na rozdiel od Slovenska".........to tu lobby hodne podcenujes,bejt tebou,spis bych se zebajval tim jak je ta lobby kde napadna,nez tim kde je jaka.Nemam strach ze to nema dobre podchyceny prakticky vsude.

   • Mirra napsal:

    zas tak horké to není a nebylo. Vliv tu mají a měli velký Němci o tom není sporu. Proto taky rozpuštění republiky, v jednotném státě jsme byli příliš velké sousto pro Germána. Ostatně jinak než zradou nikdy nevyhráli. Jako Jugošku to tu rozklížit nemohli, tak alespoň nasadili do vedení státu své lidi....

    • proud napsal:

     No jo,ale zase JAKY ze "Nemci:? A komu ze panackujou? :-)))))))))))))))).Tak vezmem holt z druhy strany a skoncime stejne u sionu:-))))

  • Skutočné dejiny ľudia takmer/?/ vôbec nepoznajú napsal:

   Na bývalom území Československa žiadna Veľká Morava nikdy neexistovala a už vôbec nie "Veľkomoravská ríša" a Cyril a Metod tu nikdy nechodili - treba byť dosť neznalým, aby niekto tejto politicky motivovanej rozprávke ešte aj dnes veril - Velika Morava skutočne existovala pár desiatok rokov, nebola to žiadna "ríša" a kto si dá troška námahy ľahko príde na to, v ktorej zemepisnej oblasti tento v podstate bezvýznamný štátny/?/ útvar krátko existoval.V tej krajine to vedia, učia sa to v školách a používajú z hlaholiky vzniknutú cyriliku - viac neprezradím, pravdu si najdite sami....Táto "československá" lož má už príliš dlhé nohy, a je neuveriteľná drzosť, že ešte aj teraz mútia havu nevedomým obyvateľom týchto dvoch krajín týmito veľkomoravskými táraninami.....

   • Pravda napsal:

    jeste doloz, odkud to mas ta sva tvrzeni. Je to nutnost.

   • contumax napsal:

    Skutečné dějiny...

    Jo přesně, žádný Cyril, žádný Metoděj... křesťanství tu bylo dřív před nimi...

    Byl a je to podvod a " Velká Morava " je podvrh...

    • Spektator Čumilovič Puk napsal:

     Není to podvod - existence toho státu je celkem solidně doložena. Tvrdit něco jiného je téměř na úrovni tvrzení, že Řím neexistoval... Podle mě problémem toho státu bylo, že jeho vladaři neměli ve skutečnosti vizi velkého státu, který existoval 73 let! Všechna centra té říše - tedy Mikulčice, Nitra či Velehrad neležely u velkých řek či jejich soutoků... Ano, elity toho státu byly pokřtěny již kolem roku 831 (římskými kněžími!) zatímco Cyril a Metoděj přišli až kolem roku 860 n.l. Ale to již bylo o komplikované politice a ne víře. Googlete! Velká Morava není podvrh, správně by ale mělo být je Morava či Moravská říše.

     • Vladislav napsal:

      A tak to i zůstalo. Křesťanství zůstalo pouze výsadou aristokracie, která ho přijala z ryze prospecharskych důvodu, prostí lidé dále vyznávali své bohy. Jakmile Velká Morava padla, začal masový návrat k původní víře. Trvale pokřtěni "mas" pak proběhlo az ve stejnou dobu, jako v Čechách, tedy v 11.-13. stoleti.

    • Vladislav napsal:

     Jak tu mohlo byt křesťanství pred Cyrdou, kdyz je bezpečně doloženo jeste ze zacatku 9. stoleti, ze v miste zvaném Pohansko doslo k masivnímu návratu k předkřesťanské víře?
     Jaké údaje to dokládají? Kde je to napsáno? Z jakých archeologických artefaktů vycházís?
     Vždyť místní názvy jako Veletin, Velesin, Veletiny (dle boha Velese), nebo Svantovitova skála vznikaly jeste v ránem středověku - opět bezpečně doloženo kronikami.
     Ach, Einsteine. Medvědi službu děláš svým souvercum;-)

     • Vladislav napsal:

      Oprava: ze zacatku 10. stoleti samozřejme, ne 9.
      Kam vkrocila křesťanská noha, tam měli místní vzdy jen dve možnosti: nechat se bez remcani pokřtít - nebo vyhubit.
      Je vyloučeno, aby tu bylo x stoleti křesťanství a pritom tu zároveň přežívaly předkřesťanska učení.

   • Vladislav napsal:

    Bohům zel, tvá slova jsou žvásty, protoze odporují 99% archeologických dat jakožto i údajům z veškerých dostupných kronik.
    Ale internet snese vsechno, ze?

 5. Jaris napsal:

  Hezky a srozumitelne shrnuto. Ted nevim, co je lepsi byt pod nadvladou rakouske monarchie, ktera se na Cechy divala pohrdave, nebo samostatny Ceskoslovensky stat pod vladou zidovskych filcek.

  • proud napsal:

   Lepsi je Ceskoslovensky stat v rovny federaci s Ruskem!

   • proud napsal:

    Svy k svymu!

   • Robo napsal:

    "V rovnej federácii s Ruskom", tak!

    A tam ani nemusím mať ČSR, môžeme osve a predsa spolu, ako už tisíc rokov nie! ;-)

   • Pravda napsal:

    Presne. Federaci a rovna prava. Ja si vzpominam na rec Putina, ze presne tento problem je s globalizaci. Globalizace v podstate by nebyla spatna, kdyby byla jedna vlada na svete, zastoupena vsemi s rovnymi rozhodovacimi pravy. Rusko se globalizaci nebrani, ale chce ji zbudovat jinak.Prvnim bodem je bezpecnost vsech, nesmi mit nikdo prevahu nad druhym, protoze tim padem ho ohrozuje.

    Majetny nemajetneho za rovneho nikdy neprijme, to nakonec vidime i mezi lidmi, i v rodinach. Protoze moc stoji na tom, kdo ma nejvice majetku. A souperivost z lidi nedostanes zadnym zpusobem. Jedinou brzdou je svedomi, se kterym se sice kazdy narodi, ale da se snadno zahodit ci podplatit. A pak jeste existuje nouze, ktera lidi deformuje. Zazil jsi nekdy promenu cloveka, ktery najednou zbohatnul. Podle mych zkusenosti se z nich stanou zrudy a strasni lakomci.

  • petr napsal:

   Mýlíte se. Pohrdavě na čechy hleděli rakouští židé, kteří postupně infiltrovali tento stát (to dělali vždy a všude, že se přiklonili k vládnoucí vrstvě, ve Španělsku třeba zrovna k Arabům, za což si později vysloužili masivní pogromy).

   Franz Josef byl čechům nakloněný a jeho nástupce Ferdinand d Este ještě víc. Bohužel ho zavraždila srbská teroristická židozednářská organizace. Oni moc dobře věděli, že za něj by se monarchie stala svobodnější, pevnější, silnější a nezávislejší. Bez pádu R-U by nemohla vzniknout 2. světová zednářská válka.

   Svoji práci odvedli i tzv. vlastenečtí češi, kteří kopali do monarchie co to šlo, aby pak naše zem byla prodána židozednářem Masarykem za pakatel židům.

  • Spektator Čumilovič Puk napsal:

   Království České existovalo i za R-U monarchie. Poslední český král z rodu Habsburků zemřel roku 1875. A pamatujte, že zákony karmy platí. Kdyby nebylo té nešťastné Velké války (I.WW), a R-U by se reformovala, jak její monarchové měli v plánu, na stát více zohledňující své mnohé národy, my Čechové bychom v tom státě dnes byli ekonomickou elitou. 2/3 veškerého průmyslu R-U bylo v Čechách-Moravě-Slezsku, a jen zlomek z toho měli Sudeťáci. Místo toho dnes jsme zase slouhy ve své zemi. Inu, kdo se povyšuje, bude ponížen, kdo je ponižován, bude povýšen. Prostě zákony karmy. Za vojenské výkony ČS legii v Rusku se nemusíme stydět - naši vojáci byli prostě skvělí - ale ty věci okolo prostě smrdí.

 6. Ridge napsal:

  ubohost. neni jediny podklad vasich domenek v clanku.to uz jste uplne zmagoreni, ze za vsim vidite ameriku ci zidy? vidim to na leceni, protoze tohle dokaze vyplodit jen chory mozek. misto abysme byli radi za to, ze nedelame sasky zkryplenym panickum si budem otvirat drzky na to, ze jsme byli samostatni. kvuli te uzasne monarchii jsme prisli o spousty lidi ve valkach, uzemi obou luzic, slezska.

  slava masarykovi !

  • proud napsal:

   :-)))))))))))))))))))))) "ze nedelame sasky zkryplenym panickum"..................tak ten je dobrej:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))

   • petr napsal:

    Ten pán to zřejmě myslí vážně. To je bohužel obrázek většiny národa zpitomělého zednářskou masarykovskou propagandou, která byla zároveň protikřesťanská a proti rakousku-uhersku. Za masaříka se nesmělo napsat nic pozitivního o rakousku.

    • Ridge napsal:

     nic pozitivniho z cisarstvi se k nam nedostalo. akorat jen smrt. byl bych zvedav na vas, kdyby vam ve valce zahynuli synove, jen proto, ze jednoho degenrata odpraskli.

  • Pravda napsal:

   Slava Masarykovi? Podle jeho skutku se da srovnat s Havlem.

   Podplatitelny a nadrzujici zidum. Nezapomen, ze osvobodil vraha Anezky Hruzove. To cestny clovek neudela.

   To mas tak: U koho v zivote je na prvnim miste majetek, ten bude vzdycky vychvalovat ty, kteri mu jej prihraji. O nicem jinem to neni.
   Masaryk podporoval Kalergiho, o tom nic nevis?

   Muzes mi vysvetlit, jak je mozne za vsim nevidet ameriku a zidy, kdyz to vidis? Co to vlastne po lidech chces, aby si lhali sami sobe? Kdo ovlada Ameriku? Zidi. Kdo zene zoldaky do Evropy? Zidi. Kdo chce svetovladu?

   Mne by docela zajimalo, proc to chces popirat, kdyz samotni zidi se tim vubec netaji.

   Ja ti neco pripomenu: Vis, kolik lidi muselo zemrit ve valce, ktera byla za ucelem vzniku Izraele? Prece kvuli tomu USA vstoupily do valky. A samozrejme ne zadarmo, neco za to bylo slibeno. Ty si vubec neuvedomujes, ze uz ted si sionci porcuji RUsko a jeste ani valku nevyhrali?

   Bud tak laskav a vynech osobni vylevy, protoze ti na ne nikdo neni zveda. Jestli potrebujes leceni ty, tady taky nikdo neresi, tak zachovej rovnovahu.
   Kdyz pises, ze nedelame sasky zkriplenym panickum, koho tim mas na mysli?

   • Ridge napsal:

    ne, to se opravdu neda srovnavat. kdyby nebylo masaryka, buhvi jestli bysme nebyli doted v podruci rakouska. ano osvobodil nas a jsem za to rad, ze nemusime delat otroky nejakymu zmrdovi z vidne. s tou vrazdou vami souhlasim, ale kazdy prezident udelal chybu a stalo to nekoho zivot. to nic nemeni na tom, ze se zaslouzil o vznik naseho statu a nezaslouzi si byt poplivan temito odpornymi clanky a vasimi komentari.

    tak jsou zide uspesni, jsou ambiciozni, chteji neco delat... soustavne na ne plivete, ale kolik vami nenavidenych zidu pomahalo k obranyschopnosti prvni republiky. at uz jde o kolbenovo ckd, nebo skodu pod vedenim loewensteina. to byli zide vlastne fajn, ne? vasi komunite se proste nikdo nezavdeci, jen soudite podle toho jakou ma viru, jestli je slovan nebo ne. dokonaly priklad zabednenosti mistni komunity.

    s izraelem musim souhlasit. ja nerikam, ze maji pravo na zemi, ktera v podstate nikdy nebyla jejich. ale vazme si tech lidi, at zidu, kteri pro nasi vlast neco udelali.

    komentare jsou tu od toho, abych vyjadril svuj nazor, coz taky hodlam delat.

    • Pravda napsal:

     Pis nazory, to je v pohode, ale vynech rady ci diktaty diskuterum a jejich hodnoceni.

     Mne je vytykano, ze plivu na zidy, ale neni to tak. Za socialismu jsme taky meli zidy, kdo byl Gottwald. Uspesnost cloveka se meri prave tim, co dokaze udelat pro druhe, a ne tim, co si nakrade, jako to vidis dnes.

     Schvalne, ukaz mi jedineho zida, presidentem pocinaje, pres vladu, parmalament, a vsechny dalsi slozky az po soudy, kteri pracuji ku prospechu ostatnich lidi.

     Prece logicky,kdyby byli dobri, tak bude i ten svet vypadat dobre. A co vidis, ruiny, pomalu vsude, kde vladnou. Slusny ci neloktovy zid dnes do vlady nejde, protoze by mezi soukmenovci opacnych vlastnosti nevydrzel.

     jsou nacpani vsude, kde se vydelava bez prace. Az uvidis zida makat na stavbe ci na poli, dej mi vedet,pujdu mu sklonit poklonu. A ukaz mi zida, ktery nedostal restituci. A ted jeste ryzuji v neziskovkach a dalsich zbytecnych organizacich, ktere jsou placeny z penez danovych poplatniku.

     • Ridge napsal:

      nikomu nic nediktuju. proste je to urazka cloveka, ktery se zaslouzil o nasi zem. je mi toho smutno, ze neustale rozdelujete spolecnost na zapad, vychod a zidy. proste tak to nema byt.

      dovolim si, ac neslusne odpovedet otazkou. ukazte mi jedineho slovana nebo krestana, ktery neco udelal pro lid. je to ta sama paralela. kazdy hrabe pro sebe a sere na druhe, a je jedno co vyznava nebo z jake kultury pochazi.

      • Vladislav napsal:

       Tomáš Bata. Jiří z Poděbrad. Jan Adam z Vickova. Jan Jesenský. Gustáv Husák (ano, i ten).
       Stačí?

    • Vladislav napsal:

     Příteli, ti Zide to dělali pro SEBE, ne pro nějaký jim cizi česky nebo slovensky národ.
     Šlo jim o zisk.
     Kdyz uz jsme u těch prvorepublikovych "kapitalistu". Jediný, kterému šlo i o dělníky, byl Tomas Bata. A to Zid urcite nebyl.

  • Vladislav napsal:

   To, co uvádíte, neni Masarykova zásluha.
   CSR by vznikla i nebyt Masaryka, a navic mi nemela ten smutne židovský profil.
   Jestli nechcete byt za saska, přestante se chovat jako typicky Zid (tj. tam, kde druzí požadují argumenty, se začne urazene natrasat), a začnete pro svá tvrzení uvádět fakta.

 7. Paul Durham napsal:

  Uvědomte si (trvale) , že oficiální dějiny tedy historii presentují vítězové, a dějiny jako rvačka sionistických klanů poskytnou vždy téhož vítěze, tento filtr vám umožní se divit jen někdy, jinak se prodivíte celou svojí existencí a nestihnete si pro sebe poskytnout nic smysluplného.

  • Robo napsal:

   Ja si skôr trvale uvedomím, že bitky blboňov už majú vždy vopred jediného víťaza - Rusko.

   Čo Ty na to, Pól? Nechceš sa pridať?

   • janakiev žorž napsal:

    to ja se přidavam

    • Pravda napsal:

     Ano, Jano. Rusko vitezi proto, ze je tam zkusenost, rozum, mira a svedomi. Protistrana nema nic z uvedenho. Tady nejde o to, ze Rusko zvitezi i v teto valce, tady jde o to, aby se zastavila, protoze nejenze zase nejvetsi obeti budou na strane Ruska, ale i my zahyneme. A pritom mame zodpovednost za sve potomstvo. Problemem a velikym je, ze Zapad stihl v lidech v Evrope znicit svedomi.

     • Petr napsal:

      Ale je tam take silna Sionisticka klika. A Rusove jsou take jen lide. Bojim se naleti na U$A reci o blahobytu a demokracii.
      Doufejme ze nezapomneli na Jelcina. Snad si uvedomuji ze by skoncili jak otroci.

   • Paul Durham napsal:

    Asi vám nerozumím, Rusko přišlo za ta staletí o víc než polovinu populace a víc než polovinu bohatství své země, zatímco ONI si přišli na tu polovinu a do svého portfolia přidali další desítky zemí.
    Tomu říkáte vítězství ?!?

    • Robo napsal:

     Keď to napíšem na plnú hubu, bude to znieť nesmierne cynicky.

     Tak radšej len zopakujem časť textu vyššie: "všetky bitky blboňov UŽ majú vždy jediného víťaza..."

  • Pravda napsal:

   Ano, toto je velmi dulezite si uvedomit.

   Podivejme se na to, jak se falsuji udalosti,ktere jsme primo prozili, za naseho zivota. ( viz ze osvobodily nas USA, Rusko, ktere ocividne brzi svetovou valku je agresorem, Izrael se jenom "brani"tim, ze loupi a vrazdi na Palestinskem uzemi). A co teprve dejiny,ktere uz nikdo nepamatuje, protoze nezije.

   Spravne rikate, ze je vitezove vzdy meni ve svuj prospech, protoze nikdo neprizna, ze je zlodej a vrah, ale vzdy bude hrat toho ublizeneho.

   Hadky o tom, jak to bylo v dejinach doopravdy jsou naprosto zbytecne a nesmyslne, protoze to nikdo nevi. Kazdy si vybere verzi, ktera se mu libi ci vyhovuje a tu prosazuje. A pritom si neuvedomi, ze i ta jeho je zkreslena.

   Ani za socialismu nas neucili dejiny tak, jak doopravdy byly, protoze to nikdo ve skkutecnosti nevi. Namatkou se podivejme napr. na Hitlera a nebo na Stalina. Ani jeden z nich nebyl takovy, jak nam je vykreslili. Je tady jeden dulezity faktor, a sice ze oni se nerozhodovali vzdy za sebe, takze kdyz nekdo prijima hodnoceni ze jeden byl dobry a druhy spatny a jini zase naopak, pravdu nema nikdo.

  • proud napsal:

   Vitezilo by se mu lip,kdyby se vsichni Slovani dovzdelali a pomohli mu,k tomu jeste tolik Arijcu,kolik by se jen dalo.........
   Jen si tak v duchu rikam,ze kdyby se vsichni dovzdelali,jestli by vubec jeste nekdy byla nejaka valka........

   • Robo napsal:

    Správna otázka.
    Odpoveď poznáš.
    Aj dôvody odpovede.
    Stačí, aby ľudia vedeli pravdu.
    DEJINY!

    ..a kto kváka o tom, že "sa to aj tak nikdy nedozvieme", je buď nesmierne hlúpy alebo skôr rovno zapredaný!

 8. Jan Jinsky napsal:

  No a Ruskem (SSSR) jsme to už táhli. A nedá se říct, že by to bylo rovnocenné partnerství.
  Článek je zcela v duchu zdejšího židobijectví. Za každým stromem vidíte žida.

  • Vladislav napsal:

   Zkuste si odpustit obecné hodnotící soudy a raději se zamyslet nad tím, proč Žid, ač je ho v populaci nejvýše několik procent, v tom kterém státě vždy zabírá desítky procent nebo i nadpoloviční většinu postů?

   Je tak nadaný? Je tak schopný? Máte k dispozici nějaké údaje, které potvrzují vyšší IQ, vyšší vzdělanost apod. židovských uchazečů?

   Jaké pro to máte vysvětlení?

   • Paul Durham napsal:

    mafie kolego, mafie - rodina, io sono cosa nostra , zájmové skupiny se zájmy předepsanými v manuálu nadřazenosti, ti ostatní mají manuály na fritování čipsů

    • petr napsal:

     S těmi "manuály na fritování čipsů" jste mě fakt dostal.
     Smutně výstižné. Oni udělají opravdu všechno pro to, aby se gojimům do ruky nedostalo nic cennějšího, než takovéto manuály. Proto byli vztekem bez sebe, když se Protokoly sionských mudrců začaly šířit jak lavina a překládat do desítek jazyků.

     Zničili naše kvalitní evropské školství, takže ze škol lezou pologramotní nevzdělaní idioti, vhodní akorát jako obsluha friťáku v mekáči.

     • Pravda napsal:

      Jo,. Petre.

      Pri jedne navsteve High School v USA se mne ptali, odkud jsem. Rikam, ze z Ceske republiky, byvaleho Ceskoslovenska. Ja to nikdy nezapomnela dodat, protoze ne kazdy mel moznost se dozvedet, ze se rozpadlo. Jen jako pomucku pro ty, kteri by snad o Ceskoslovensku vedeli. A nasledoval dotaz: A kde je Ceska republika? Jsme mala zemicka, takze si nedelam iluze, ze o ni studenti musi vedet, tak jsem odpovedela: V Evrope. V centru Evropy. A nasledoval dotaz dalsi: A kde je Evropa? Tam mi dosla rec, ne ze bych nemohla dal vysvetlovat, ale presla mne chut...

      Pak jsem to rozebirala s ucitelem. Jak je mozne, ze student nevi o existenci Evropy. Oni to samozrejme vyucuji, ale zajima je, jestli se to student nauci. A proc by je to melo tlacit, kdyz vetsina z nich po skole skonci za pokladnou supermarketu. To je pristup, co?
      A ucetni? To byl teprve sok. Oni znaji ty programy, kam co zadat a co jim vyleze, ale skutecnou provazanost uctu neznaji. Proste bez programu by to nezvladli. Technosfera vytlacila biosferu, nebo jak to nazvat.
      Vzdelanost je pro cloveka dulezita, ikdyz ji nevyuzije prakticky, je to budovano duchovna, rozhledu. Existuje rceni, ze kolik reci znas, tolikrat jsi clovekem. Ono je to zjednodusene receno, ale pres jazyk se dozvite, jak ti lidi premysleji a ze uplne jinak nez jine narody.

      Likvidaci vzdelani zmizi i pravni vedomi lidi, a to je hodne spatne.

    • Marco napsal:

     Ten manuál na fritování čipsů nemá chybu:o) To se určitě ujme... Alespoň trochu srandy v tak smutné době i když výstižné.
     Víte ale co mě zaráží? Že si ti pologramoti myslí, že jsou chytřejší a vzdělanější, než ti z minulého režimu. Čím to asi bude?

     • Paul Durham napsal:

      Bude to "chytrými mobily" , my jsme měli jen magneticku tabulku Gama se dvěma točítky, ale taková kouzelná krabička ajfoun dává mnohým virtuální důstojnost, když ta skutečná je v prdeli, proto si ji nosí pořád v tlapce před sebou a ťápají na ťápací barevný sklíčko a ejhle ukážou se jiné obrázky, asi jako pravověrný mohamedán žmolící kuličky na niti - oba mají pocit výjimečnosti, sice neví proč, ale mají ho - fílink je totiž to, co se poslední čtvrtstoletí učili pod dvaceti ministry "školství". Hypnožába hadr.

      • jan nowak napsal:

       Přesně PD ! Furt ho žmoulaj v tlapce..
       To je jak mýwal (já mám 2), pořád něco tahaj, pořád něco mejou,
       sebrat si to nenechaj. Už jsem o ně přerazil násadu od lopaty.
       A furt žmoulaj...

  • Dušan2 napsal:

   "Za každým stromem vidíte žida." - v tomto s tebou súhlasím. Židom cez talmud (nie len) bol dlhý čas vymývaní mozok o ich vyvolenosti ani tá obriezka nepridá na psychickej stabilite v dospelosti.

   Ale mali by sme sa naučiť sami Ľudsky žiť a na sionistické pokusy na našu degeneráciu sa len z výšky smiať.

   "Pravda, bohy vydaná, káže nám Slovänom:
   pána mať je neprávosť a väčšia byť pánom.
   A človek nad človeka u nás nemá práva:
   sväté naše heslo je: Sloboda a sláva! —"

   Ináč povedané cieľ musí byť spravodlivá spoločnosť (kráľovstvo Božie na zemi)

   • Pravda napsal:

    Dusane2, napsal jsi: Ale mali by sme sa naučiť sami Ľudsky žiť a na sionistické pokusy na našu degeneráciu sa len z výšky smiať.

    A jak toho chces docilit, kdyz maji tu moc te donutit k cipum a ty ti nadiktuji i to, cemu se budes ci nebudes smat.

    Jo, kdyby to slo, si jich nevsimat, tak by mi opravdu nestali za povsimnuti, nebot jsou to zvetsiny degenerati.
    To je taky duvod, proc degeneruji i nas.

    Pri debatach o chemtrails mi nekdo tvrdil, ze to nemuze poskozovat, protoze by to poskodilo mozky i tem, co to vypousteji. Ale to je omyl. Oni je zdegenerovane uz maji, o ty nase jde, aby byly taky.
    A ti hlavni, co to na lidi sypou, jsou vzdy mimo tyto oblasti stejne. Jsou tam napr.latky, ktere ovlivnuji plodnost, a to tem, co vladnou ( ponejvice homousi) nema jak ublizit...

    • Dušan2 napsal:

     "A jak toho chces docilit," - nový operačný systém pre našu spravodlivú spoločnosť už existuje. Treba sa len vzdelávať. Možno budú v budúcnosti nejaké vylepšenia ale ako základ je to dobrý.

     A tým je "Koncepcia spoločenskej bezpečnosti".

     Ak ti to nestačí skús niečo vymyslieť lepšie. (nemyslím to sarkasticky)

     Celé je to založené na Slovanskom videní spravodlivej spoločnosti (viď výňatok z básni Mor ho!), čítaj Ľudskej spoločnosti. Bez otrokárov bez otrokov. Pričom vedomostná pyramída by mala byť čo najmenšia a riadiaca pyramída potom nevadí.

     Kde každí z nás sa bude riadiť najvyšším Božím prikázaním a to Svedomím. Čiže tu bude kráľovstvo Božie na zemi.

     • proud napsal:

      Strizlive si vubec o KSB/DVTR nemyslim,ze je to nejakej zazrak,spis to sleduju maximalne opatrne!!! Vime z jaky je to dilny,ze? Coz neznamena ze bych nebyl rad kdyby to "zazrak" co pomuze lidem byl.Ale zatim pokud vim je toho venku jenom zlomek a jeste mizerne jak ne zcestne poprekladanej,takze celkove zatim nula cela,nula nic.Jen par lidi se v tom vyzna,lidi od zdroje.

      • proud napsal:

       Zatim to ale pripomina spis "letadlo AMWAY!!!",plno kriku a jeste nikde nic a za bukem ceka par strujcu co z toho vzejde.

     • Robo napsal:

      Dušan, mám aj "lepšiu" (pre mňa).
      Pozri http://www.anastasia.cz/knihy
      Ak nechceš kupovať, je aj v pdf (aj všetkých desať v jednom pdf) na uloz.to.

      Inak súhlas! :-)

  • Pravda napsal:

   Neplacej, mne nezajima, co se da ci neda rict. Rict se muze vse, ale podlozit to musis.

   V cem mezi nami a Ruskem bylo partnerstvi nerovnocenne. Vzdyt jsme nemeli jejich zakony, nase byly odlisne v mnohem. Tady ti mohu hodne dolozit, protoze jsem to studovala.

   Zato od roku 1989 se u nas nedela nic jineho, nez ze se kopiruji zakony z USA s tim, ze ktere jsou v necem dobre, tak ty se nerealizuji. Napr. oblast rodinneho prava.

   P.S. Za kazdym stromem zida videt nemuzeme z jednoho prosteho duvodu, ze jsou vsichni nalezli v uradech a je jedno, jakych, hlavne pod prdeli zidli a prachy za nic.

   Zidi maji slaby vztah k prirode, k zemedelstvi primo odpor, a proto chteji pudu vsude vlastnit.

 9. Vladislav napsal:

  Výborný článek.

  Masaryk byl Židem pouze po otci, takže proto nebyl rabínskými autoritami nikdy považován za Žida a mohl se vydávat za českého vlastence. Jeho židovské geny byly však jasné od prvního pohledu, a zcela se odkopaly během hilsneriády.

  Byl to od Židů chytrý nápad. Česká, moravská ani slovanská inteligence by pravého Žida za náčelníka nikdy nepřijala. Ale syna Slováka ze Záhoří a jihomoravské Němky - proč ne? Nemalá část české inteligence snila o vícenárodnostním slovanském státě ve střední Evropě, v podstatě o něčem na způsob nástupce Velké Moravy. Žid jim tuto touhu šikovně splnil, ale jak bývá u něho zvykem či spíše pravidlem, udělal to tak, aby ON z toho především těžil.

  Jak se ale na východě Rusko vymanilo z trockismu a začalo jít svou nezávislou cestou, přestala být ČSR k užitku, takže byla bez mrknutí oka o dvacet let později obětována. A podruhé v r. 1993, opět jako pro Žida zbytečný státní útvar. Dva státy, které navíc mají být později v EU, se kontrolují lépe, než jeden větší, a navíc je někdy možné je proti sobě šikovně poštvat, jako Srby a Chorvaty.

  Proč je to všechno důležité? Protože je na tom vidět, že Žid se umí šikovně vpašovat i mezi slovanské vlastence či panslavisty. Dokonce jim umí posadit své lidi i do čela.

  V následujících letech začne panslovanské hnutí výrazně nabývat na síle, takže se i u nás řada iciků objeví. Kde je potenciál parazitického výdělku, tam se Žid objeví vždy.

  • Tomas napsal:

   Pekne napisane .

  • bůh určený (k) mučení lidí napsal:

   co jseš to za tupouna vladislave panslavismus už tady byl a jak to dopadlo. jen si přečti jak horlili jeho zastánci pro tuto myšlenku a jak rychle obrátily když se vrátily z dovolený v rusku. Možná jseš starší než já (pak chápu tvůj vymytej postoj) a jestli mladší tak to budu připisovat tvojí naivitě.

  • Sasin napsal:

   Dycky gdyž je poblíž těch zodpovědných rozběhnuta nějaká válka, oni někam emigrují, podepisují nějaké smlouvy "asi kupní", a po válce připrchnou zpátky s papíry a dokundamenty, které je jako opravňují k...

   a pak se lidi DIVjejí jak jede normalizáca jako po másle. Například dycky gdyž se pere ruské prádlo, dojde se na počty, že PRAVých Rusů co řídilo ruský svět bylo jen pár, nějaký ouřada co držel tašky a jeho šatnářka a domnívat se, že u nás to bylo nebo je, v porovnání k těmto zvyklostem, jiné patří už jen k virtuální sebeobraně vlastní cti. A dycky gdyž se zmíním o podílech na nikým nigdy neprodejné půdě každému vod naší mámy, tak su si skoro jistej o rodokmenu kategoricky odmítavých zodpovědců, kteří v tom vidí útok na jejich nezadatelná kuplířská práva, že si vlastní půdu přece můžu od nich odkoupit. Muheeeee

   Jak přijde doba otevíráků svědomí a tajných archívů pravděpodobně to vůbec nebude lichotivý pohled. Co nám z toho vyplyne už by mohl tušit i blboň, jenže takovejm ještě nebylo svoleno překročítí RabiKón. Uvěřit, že i pogromy si museli organizovat sami, není tak těžké. Jak je ta HisTórie zašmodrchaná je až neuvěřitelné a podivuhodné je i to, že nějaké pokrevně spojené plemeno si vytvoří představu celosvětové organizace na vydobývání renty a je jim úplně ganzegálfutrál jedno jak se ta země vůbec jmenuje.. Fantastické.

   Lidi si myslí, že v parlamentní kantýně se hádají o chlebíčky politicky nenažrané mafiánské strany, jenže nejblíže PRAVdě bude, že se tam vlastně hádají ti pokrevní. Zajímavé by bylo, to větvení u nás hodit na papír nebo pokusit se rovnou vymodelovat tu pyramidu. Šílená představa.

   • petr napsal:

    V parlamentu a ve všech stranách delší dobu probíhá čistka od nekošer politiků. Zařízli takhle Nečase, Langera, Paroubka, Sobotku, Patočku, Okamuru a spoustu dalších. Na jejich místo se snaží protlačit svoje lidi. Jako třeba Schwarzenberga, Bursíka, Marxovou, Šábesovou, Dienstbiera, (Babiše?).

    Teď je na řadě poprava Michala Haška, který se cpe na místo šéfa ČSSD a je schopný jejich plány ohrozit. Všimněte si, jakou proti němu vedou kampaň.

    • Pravda napsal:

     Petre, ale o tom psal uz Marx ( dochovaly se jeho dopisy, nebylo to v knihach). Uplne do vsech funkci musi byt dosazeni zidi, aby se tak zajistilo, ze uz nikdy nebudou mit opozici.

     A pak tady nekdo napise, ze vsude vidime zida. Taky ze jo, to nelze nevidet.

     A jeste jednu vec: Ted nejvic sleduji, co se deje v Rusku. Totez. Stvou lidi proti Putinovi, dokonce chystaji prevrat na 5.leden pristiho roku. Podivej na internet, je tam tolik propagandy proti nemu, a porad pribyva. A prohledni si ty obliceje, kteri tam proti nemu mluvi. A nebo kdyz jde o film, dohledej si autora. Porad dokola ta sama mafie..

   • Robo napsal:

    Sasin, priznávam Ti právo na hektár pôdy zdarma na doživotné užívanie a s PRAVom dediť Tvojmu RODu. Bez daní, i z prípadných výnosov z tejto pôdy.

    To isté všetkým, KTORÍ CHCÚ žiť na svojich RODových statkoch.

    ;-)

   • jan nowak napsal:

    Nazdaar, Sasíne !

    • jan nowak napsal:

     Robo.. dej mu 2 !

     • Robo napsal:

      Každému stačí jeden, veď aj rodiny jeho deti dostanú po jednom, ak budú chcieť :-)

      Ty zatiaľ vyrieš tie parkoviská, pomôžem ;-)

      • Vladislav napsal:

       Víc než hektar zemědělské půdy (pokud to nemá být zryté pole na obilí nebo kukuřici) se při chození do "normálního zaměstnání" nedá zvládnout.
       Hektar je právě ta míra, která uživí rodinu a každý si na ní může pěstovat, chovat to svoje.
       Je to dobře vymyšlené.

       • proud napsal:

        K zamysleni je,ze kdyz obdelas hektar s radosti a poctive a v klidu te uzivi,poridis dalsi a ono "chozeni do prace" odpadne,protozes nasel cos hledal.Pro hobby zahradkare co se zivi praci nekde jinde je hektaru skoda.

        • proud napsal:

         Tomu 2-3 akry bohate stacej.

        • Vladislav napsal:

         Máš pravdu, je to tak.
         Tímto se staneme zase soběstačnými a propojenými, ať už kdo bude chtít, nebo ne.
         Jak za časů pradědů. V případě nouze se zase spojíme, vytvoříme vyšší vedení, zvolíme na sněmu vojvodu nebo předáka.
         Událost pomine, a i vojvoda či předák se vrátí ke svému hospodářství.
         Lékař - ten kdo nejlépe rozumí nemocem a umí je léčit.
         Žrec - ten, kdo nejvíce ví a je obdařen schopností vidět věci, které jiní nevidí.
         Neexistují podvodníci, protože společenství brzy pozná falešného lékaře, vojvodu i žrece.
         Neexistuje lepší uspořádání společnosti, než toto, a já věřím, že se k němu zase vrátíme.

 10. B.O.B napsal:

  To je mi ale snůška nesmyslů? Tohle že napsala nějaká historička? plácá pátý přes devátý zorientovat se v časovém rámci se nedá. Výsledek snůška nesmyslů která jsou podložena ničím. pokud si tady říkáte vlastenci tak byste měli tuhle placenou hlásnou troubu kremlu postavit ke zdi za hanobení národa. A do řady k ní ty co těmhle nesmyslům věří.

  • petr napsal:

   Který národ konkrétně máte na mysli? Pokud židovský, tak to je čistá pravda, nikoliv hanobení. A pokud český, tak ten nejvíc hanobí a ponižují právě židé.

   Ráčíte být troll placený americkými neziskovkami, nebo takhle plácáte zcela zadarmo jako užitečný (pravdoláskařský) idiot?

   • B.O.B napsal:

    Ty by sis měl zbalit svejch pět švestek a táhnout do haj... teda do ruska tam tomu určitě židi nešefujou. Já jsem čech a nacionalista.Pokud vidím že tady někdo znevažuje a kydá hnůj na základy našeho státu tak začínám vidět rudě.

  • Pravda napsal:

   B.O.B. Dodej podklady pro to, co rikas. Nelze rict, ze je neco nesmyl, pokud pro to nemas dukaz. Jde ti o placani a nebo o diskuzi?

   • bůh určený (k) mučení lidí napsal:

    Já nepotřebuju dodávat podklady pro svoje tvrzení tohle je všeobecná znalost dějin našeho státu. Autorka sama by měla dokládat a přehledně uvádět data.A pokud si myslíte něco o svém selském rozumu tak ten by vás měl taky upozornit že tady je něco divného. Jenže to ne tady se jen chrochtá.

    • Jan Jinsky napsal:

     Nemá cenu tohle řešit. Tady jak se napíše, že za něco mohou židé, Tak přijdou ovace. Tady se nedá apelovat na rozum. A logika selského rozumu - ta sem má přístup zakázán.

 11. Asus napsal:

  Nástup  Čechov .
  Je nesporné, že Česi mali pre naše krajiny značný význam. Po nich je dávna Bohémia (od Keltských Bójov7býkov)  „zemí  českou“,  náš    slovanský  jazyk  je „čeština“,  ich  kmeňový  totem    „lev“  je  naším  štátnym znakom dodnes.
  Kto vlastne boli Česi? 
  Po predošlých kapitolách  len jednoduchá úvaha nám to naznačí. Keby totiž Česi patrili k slovanskému etniku,  alebo  boli  aspoň  domácim  Slovanom  priaznivo naklonení,  potom  by  nemohli  byť  v dejinách
  registrovaní  a nemohli  by  ich  Germáni  a Rimania  uznávať  za  panovníkov.  Niektorí  amatérski  bádatelia  sa dokonca domnievajú, že Česi boli rodnými bratmi Slavníkovcov, ale tým len preukazujú neznalosť dejín. To nám vlastne ukáže sled udalostí. 
  Po páde Veľkej Moravy sa zrazu ujímajú vlády od 10. storočia Česi. Niektorí Slavníkovci ešte stále prežívali počas  skoro  jedného  storočia,  strážení  na  ich  hradoch  domácimi  obrancami,  ktorí  v nich  videli  svojich záchrancov. Česi sa spojili s Germánmi a pomáhali im v germanizácii, prekážkou boli však Slavníkovci. Česi ich  teda  všetkých  pozvali  do  slavníkovskej  Libice  pri  Podebradoch  na  spoločnú  hostinu  pod  zámienkou „zbratania“  a tam  ich  potom  vnoci  v roku  995  do  jedného  povraždili.  Nebol  prítomný  len  slavníkovský
  kresťanský biskup sv.Vojtech, ale neskoršie bol chytený v Lužici a rovnako zavraždený. 
  Čo sa však stále nedarilo zlikvidovať a o čo hlavne išlo, bol medzi obyvateľmi slovanský jazyk. Vo vládnych germánskych kruhoch sa videlo, že tento živel má hlboké korene v dávnej minulosti a tie korene bolo treba  vytrhať  a dejiny  prerobiť.  Touto  úlohou  bol  poverený  germánsky  cirkevný  predák  K o s m  a  s,  syn nemeckého kňaza bytom v Prahe. K tejto náročnej úlohe dostal Kosmas k dispozícii početný štáb nemeckých
  historikov a kňazov v úlohe inkvizítorov.

 12. Asus napsal:

  Schlaraffenland je nemecké pomenovanie pre krajinu oplývajúcu obrovským blahobytom, niečo ako krajina hojnosti alebo krajina mlieka a medu (doslova „krajina leňochov“, kde je zabezpečený hospodársky blahobyt).
  Nemci tak nazývali prvú Slovenskú republiku.

 13. Asus napsal:

  SLOVENI sú pôvodní obyvatelia Európy, napriek tomu, že ich historici pod týmto názvom objavujú až v 6.-7. storočí po Kristovi. V gréckych prameňoch ich označujú ako Sklavoi, v latinských ako Sclavi, Slavi, a v nemeckých ako Wenden či Slawen.
  Dr.Vladimír F E R Á K, odborník v genetike, preskúmal historický genofond Slovákov a preukázal, že pôvodní Sloveni-Slováci obývali oblasti severokarpatského oblúka a pridunajských nížin už pred 8000 rokmi. O tom, že Slovania boli domáce obyvateľstvo Európy nielen na územiach súčasných, ale i v krajinách, ktoré sa dnes považujú za germánske či románske, svedčí celý rad priamych i nepriamych dôkazov z oblasti archeológie, písomných historických prameňov, ale i lingvistiky. Preto táto teória o osídlení strednej a južnej Európy Slovanmi niekedy v 6. storočí je umelo vykonštruovaná, na čo upozorňoval, ba aj preukázal, už zakladateľ vedeckej slavistiky Pavol J. Šafárik . V súčasnej slavistike tento názor obhájil známy ruský slavista Oleg N. Trubačov.
  Na starovekých mapách boli sídla Slovenov označované ako Skýtia, Sarmátia a Germánia. Pomenovanie Germán v časoch rímskych necharakterizovalo národnosť, či etnickú príslušnosť, ale šlo o pomenovanie obyvateľstva obývajúceho územie menom Germánia. Germáni za čias Tacita (1.-2. stror po Kr.) boli etnicky odlišní od tých, ktorých dnes označujeme za Germánov.

 14. Asus napsal:

  NĚCO MÁLO ZE SKUTEČNÝCH DĚJIN: „Na I. sionistickém kongresu v Basileji roku 1897, respektive na paralelně konaném tajném kongresu židovského zednářského řádu B’nai B’rith, kterého se účastnilo 40–50 delegátů, bylo rozhodnuto o vyvolání
  I. světové války, jejímž cílem bylo zničení evropských monarchií, a následné instalování bolševické revoluce v Rusku jako mocenského prostředku židovského ovládnutí světa. Bolševismus měl být po skončení války rozšířen do celé Evropy. Teprve po stabilizac i bolševické vlády na kontinentě se mělo začít s jeho rozšířením do ostatních států světa. Židovský záměr se však nezdařil, především pak proto, že mentalita Evropanů byla ještě příliš křesťanská a vliv katolické církve poměrně značný. Záměr předpokládal
  přizpůsobení komunistické ideologie poměrům v Asii a Africe, stejně jako v Americe. Bolševismus se podařilo instalovat pouze v Rusku, kam byl přinesen a podporován především americkými židovskými bankami. K podrobení Evropy pak byla v roce 1929 uměle vyvolána v USA velká hospodářská krize a instalován nacistický režim v Německu. Ten byl rovněž financován židovskými bankami z USA a Velké Británie. Záměrem bylo rozvrácení Evropy a podrobení Německa světovou válkou jako největšího a geneticky nejsilnějšího národa v Evropě, což se podařilo.
  Po skončení II. světové války si Židovstvo rozdělilo Evropu na tzv. kapitalistickou a socialistickou, na tzv. Západ a Východ. Evropa i svět byly vystaveny tzv. studené válce, ačkoli obě mocnosti (SSSR a USA), shodně řízené Židovstvem, ne měly samozřejmě nikdy v úmyslu proti sobě válčit. Cílem bylo zadlužení všech zemí na obou stranách (zbrojením) a jejich definitivní zadlužení u světových židovských bank. Současně s tím se zabránilo samostatnému hospodářskému rozvo ji těchto států a postupně byly instalovány mezinárodní organizace politické, finanční, vojenské, administrativní a soudní jako příprava ke sjednocovacím procesům na bázi kontinentů a posléze celého světa pod jedinou židovskou vládu. To je skutečnou podstatou dnešní tzv. globalizace, o jejímž pozadí nemá většina světové populace ani potuchy. Proto vznikla OSN jako administrativní základna pro řízení světa, a po ní celoevropské orgány (EHS, atd.),a posléze i celosvětové organizace jako Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Světová organizace obchodu, G7, Trilaterální komise, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Bilderbergové, CFR, atd. Všechny tyto instituce jsou řízeny Židy.
  Židé, kteří prostřednictvím kapitalismu a komunismu vytvořili konzumní společnost, nyní drželi v kleštích celý svět. Avšak díky Stalinově a později Brežněvově koncepci hospodářské a finanční autarkie, která se ukázala být méně efektivní než se původně očekávalo i některým dalším
  faktorům, se Židovstvo rozhodlo přistoupit ke stažení bolševismu ze světové politiky, protože volný trh na Západě zplodil konzumní společnost, ovladatelnou totálně a
  s menšími riziky. Proto byly započaty
  přípravy k „demokratizaci“ východního bloku, řízeného SSSR. Koncepci začal rozpracovávat šéf KGB, člen židovského zednářského řádu B’nai B’rith a budoucí generální tajemník Komunistické strany SSSR, Žid Jurij Andropov (vl. jm. Lieberman).

  • Sasin napsal:

   BOHeMIA, MAMA mia, krásná božská zem moje nosí tvé jméno

   Nedokážeme si přiznat jednoduchý klíč chování, kterým se řídí Vetřelci svým zubatým pohledem až do žaludku. Lidi
   jsou šíleně školení systémem ke složitosti rozeznávání pracovních nástrojů, znalosti čtení (dobrý:-) návodů fritování
   čipsů, hledáním pokroku a chyb na názorech druhého, ze kterých mají vytvořit rozDÍL k harpagondechajsckému
   zisku a tvářit se, že nemáme šajnu o těch druhým, co si spojují pokrevní upírské linie, těm co neúnavně spřádají
   nadčasovou neviditelnou síť z prachu HisTórie řídících kanceláří, kteřím jednoocí říkají predikTÓR.

   Lidi nevědí, proč a jak se pyramida mění, nevědí v jakých intervalech a nestarají se o úmysl těch změn, páč jejich
   myšlení je pOdvedeno uzáKONěnými složitými předPISy, které nemají právo přímo svými úředně potvrzenými a
   sepsanými potřebami měnit, že tudíž jediná cesta jak to změnit je stále ta samá odrhovačka, zase si zvolit někoho,
   za sebe. Tomu říkáme systémové zacyklení. Například naprotivá tomu větci nejsou sto přijít na energetické
   zacyklení, což by lidem přineslo nekonečný přísun blaha a many nebeské, kvůli kteréžto představě se vedou neustále
   války o růst, jakožto v této nemravné dischciplíně funguje pokrevní zacyklení kuPODIVu velice účinně.

 15. Sasin napsal:

  Člověk napíše moudro, ke kterému se doškrábal vlastníma odřeninama a šup, už to patří zase do starého šmelcu. Demográca posraná vyhrává na celé podělané čáře. Není úniku, není systém ani znalosti ani nic. jen tupá tma před vočima. Fantastické.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!