Náboženské pozadí zneužívání dětí, rituální vraždy, transgenderová ideologie a ,,posvátná“ homosexualita – 1. část

ttiel-neu-700x394Od belgického případu s Dutrouxem v roce 1996 a skandálů se zneužíváním dětí v katolické církvi z let 2009/2010, se takových případů objevuje stále víc. Zdá se, že jejich vyšetřování sotva udělalo nějaký pokrok. Namísto toho se ze shora dělá velmi mnoho proto, aby se známé případy zakryly. To naznačuje, že se problém obzvláště týká politické a náboženské elity.

(Zneužívání, mučení a vraždy dětí – hobby evropských elit).

I když se při tom nejedné jen o problém katolické církve, někdo si možná vzpomene na Odenwaldschule u Heppenheimu (elitní internátní škola kde bylo v letech 1965 ař 2004 zneužito 132 chlapců, což není konečné číslo) nebo berlínskou pobočku strany Zelených (tato ekologická strana chtěla v 80. letech prosadit legální sex s dětmi politickou cestou), je tento problém vidět zřetelněji. Proto vyvstává otázka, do jaké míry je problém podmíněn institucionálně.

Obvykle je zneužívání dětí přičítáno celibátu katolických kněžích. Proti tomu však hovoří skutečnost, že podobné zneužívání také spáchali protestantští kněží mimo (nucený) celibát, i když určitě ne v takovém rozsahu jako katoličtí kněží. Kromě toho život v celibátu nevysvětluje, proč kněží se zvláštní zálibou sahají na malé chlapce. (Rituální zneužívání dětí – Guido Grandt – Část 1.)

Zneužívání se nevyznačuje jen ,,pedofilními“ sklony kněžích, ale současně má i homosexuální složku. Ta se také projevuje při sexuálních kontaktech katolických kněžích mezi sebou, které se více nebo méně odehrávají. Do jaké míry to souvisí s celibátem budoucích kněžích, to se také odhalilo. (Vatikánské spiknutí: Sex, intriky a tajná konta)

Jak je uvedeno níže, pedofilní a homosexuální náboženské úkony, jsou mnohem starší než samotná katolická církev. Byly a jsou často spojeny v kontextu obětování, které sahá až do krvavé oběti nebo rituální vraždy. (40-denní období obětování: Manipulace kolektivního vědomí pomocí černomagických rituálů)

Zároveň se dá říci, že i dnes všudypřítomná transgenderová ideologie obsahuje kultovně-religiózní komponent. Vychází z mocensko-politických úvah a zdá se, že je řízena elitami, kterým slouží prominentní loutky jako je např. Angelina Jolie. (Gender Gaga: Jak jedna absurdní ideologie chce dobýt náš všední život ).

Původ celibátu

U celibátu se jedná o přímé pokračování rituálů a obřadů, které se vztahují k uctívání bohyně, královny nebes a ,,Matky Boží“, která je známá pod různými jmény jako Inanna, Athéna, Kybelé a Marie.

bild3-8

Obrázek: Marie jako Magna Mater

Tyto rituály sahají nejméně do doby kolem roku 1500 př. nl. nebo 204 př. nl., kdy byla Kybelé ve formě ,, Magna Mater“ přenesena do Říma na vatikánský pahorek. Spolu s ní i rituály posvátného celibátu, od kterého je přímo odvozen klerikální celibát katolických kněží.

Na ,,mons Vaticanus“ tak kolem roku 204 př. nl. vzniknul posvátný kult Kybelé a Attise, odkud se také rozšířil do ostatních míst Římské říše. Třeba do Kolína nad Rýnem, Trevíru a Mohuče. Charakteristické jsou pro něj jeskynní svatyně, které jsou umístěné na sopečném tufu vatikánského vrchu a ve formě mariánských jeskynní tak navazuje na období římského kultu Kybelé nebo Bellona.

Dá se tedy říci, že kult Kybelé je úzce spjat s Vatikánem a že celibát katolických kněžích nemá původně nic společného s ranými církevními otci, s jejich pravidly nebo s chováním apoštolů. Dřívější církevní otcové byli uznáváni jako ženatí muži, stejně jako apoštolové.

I když byly celibát kněžím katolické církve vnucen od poloviny 12. století papeži římského kultu, platil jen pro duchovní na nižších pozicích, na místo pro biskupy. Biskupové, kardinálové a papežové byli až do 17. století často otcové nemanželských dětí. Bylo to jen nižší duchovenstvo, který bylo nuceno postupně přijmout extrémní praktiky pohanské bohyně Kybelé a jejího eunucha Attise.

Slovo ,,celibát“ bylo v aglickém jazyce poprvé zaznamenáno v 17. století jako „celibacy“ a tvrdí se, že je odvozenéz latinského slova ,,caelebs“ (nesezdaný, svobodný) a ,,caelibatus“ ( stav, status být nesezdaný), který pochází ze 12. století.

Nicméně, existuje ještě mnohem starší latinské slovo ,,coeleb“ což znamená něco ve smyslu,,mladík, svobodný muž, tovaryš“ ještě před vytvořením těchto pojmů ve 12. století. To silně naznačuje, že pravděpodobný původ ,,celibátu“ byl záměrně zameten pod koberec.

Místo toho, tento pojem spíše kombinací dvou latinských pojmů ,,celo“ (ve smyslu ,,schovat, zakrýt, držet v tajnosti“) a ,,liber“ (,,dítě, potomek, následník“ a později k tomu přibyl také význam ,,kniha“). Pravý a doslovný význam ,,celibátu“ jak to poprvé vytvořil římský kult znamená: ,,Děti a potomky ukýt, schovat a držet v tajnosti.“

To má rozhodující význam. Vyvolává to totiž dojem, že se ve 12. století kdy se poprvé zavedl římský kult Kybelé nesezdaných kěžích, u kterých se nedosáhlo toho, aby se stali moderním ekvivalentem eunuchů. Stali se z nich permanentní mládenci (též mladíci, svobodní muži), kteří své potomky musí neustále ,,schovávat“.

Kult Kybelé a Attise: Státní náboženství Říše římské

Tento kult sahá až do řeckých mýtů: Kybelé milovala krásného ovčáka Attise. Udělala z něj svého vlastního kněze, pod podmínkou, že si zachová svou cudnost a bude uctívat jen ji. Attis svou přísahu porušil s jednou nymfou, dcerou říčního boha Sangariuse. Bohyně Kybelé ho potom dostala do stavu šílenství, ve kterém pod borovicí vykastroval sám sebe a následkem toho vykrvácel.

V jiném zobrazení Kybelé proměnila Attise v jedli, když si po svém vykleštění chtěl vzít život. Následkem toho Kybelé nařídila, že její kněží v budoucnu mají být eunuchové, z čehož vyplynul celibát v katolické církvi nebo popř. obřízka u židů a muslimů.

Křesťanský polemik Prudentius (348 – cca 410 n.l.) píše o oslavách Dendrophorie. Kybelé na oslavách provádí přechodový rituál pro své kultovní služebníky Galloi, kteří vykastrovali sami sebe a ve svaté rituální sodomii dali sami sebe k dipozici jako ,,psí kněží“:

,,Existují rituály, v nichž se mrzačí vlastní tělo a jako oběť se přináší bolest. Posedlý uctívač tlačí nůž do své paže a pořeže se, aby si udobřil boží matku. Mystéria zpravidla doprovázelo šílenství a divoké řádění. Ruka, která nic neřeže je odsouzena k zapomnění a ošklivá rána je to, co si zaslouží nebe. (Pekelný život – rituální zneužívání dětí v Německu)

Další obětoval své genitálie, aby bohyni uklidnili a zároveň se zmrzačil ve slabinách. Sám se vykastruje a nabízí jí hanebný dar. Původ mužského semene je odtržen, aby se bohyně nasytila, což ještě umocňuje tekoucí krev.

,,Obě pohlaví vyvolávají nelibost její svatosti a tak mezi nimi upřednostnila takový vzájemný sex, že on přestane být mužem a ona ženou.“(Prudentius, Liber Peristephanon, strana 1059-1073)

,,Co je světské, pokud ne tyto obřady? Nebo co byla nečisté, pokud je tohle očištění?“ (Spiro 1987, str 18)

Liberty is a Trans Woman

Kult Kybelé byl schválen římským senátem a nakonec se stal státním náboženstvím Římské říše. Je známá jako Velká Matka či Magna Mater nebo Marie matka Ježíše. Řekové se identifikovali s bohyní Rhea (bohyně plodnosti, mateřství, početí) a Demeter (bohyně sklizně).

 

Homosexuální vykastrovaní kněží a kult Kybelé

V Attisových obřadech tedy ve ,,dni krve“, což bylo další významné období, ve kterém nově zasvěcení kněží Kybelé svůj projev nejvyšší oddanosti demonstrovali tím, že si v slavnostní krvavé euforii odřízli své genitálie.

V řádu kněžské služby pro Magna Mater na vatikánském kopci, měli kněží Galloi (také ,,Galla“ nebo ,,Galli“) nejnižší hodnost. Nejvýš stála velekněžka a později pod císařem Klaudiem také velekněz.

Jemu byli podřízní ,,Erzgalloi“ (později převzali role biskupů a kardinálů). Po nich následovaly kněžky, posvátné prostitutky, které byly ,,nevěstami Attise“. Nejnižší místo v hierarchii měli obyčejní Galloi.

Ve ,,dni krve“ (dies sanguinis) se nově zasvěcenému navždy odebere jeho mužské oblečení; napříště bude oblečený v dlouhém plášti (Stola), který je většinou většinou žlutý nebo vícebarevný s dlouhými rukávy a opaskem. Na svých hlavách kněží nosili (stejně jako pozdější papežové) mitru, což je určitý druh turbanu nebo tiáru, což je čepec s dlouhými stuhami, který se mohl zavázat pod bradou.

attis

Sochy svobody jsou umístěny na různých místech po světě, včetně ČR:

1. řada: Komořany, ČR; New York, USA; Soltau, Německo

2. řada: Lichtenstein, Německo; Ostia, Itálie; Las Vegas, USA

3. řada: Colmar, Francie; New York, USA; Vsetín, ČR

Další umístění sochy viz.: Socha Svobody

 

Pokud do nich božstvo již vstoupilo a byli posedlí božskou mocí, navájem se bičovali, dokud se neobjevila krev.

Zatímco je chování Galloi spojeno s extrémní oddaností při napodobování boha Attise tím, že si uříznou svoje genitálie a stanou se ,,ženami“, existuje tady ještě mnohem starší a hlubší funkce.

To je spojeno s tajnými mystérii a silami, které jsou přisuzovány kněžím, pokud se navždy zřeknou své mužské sexuální touhy.

V sumersko-akkadských mýtech byly Galluové (též Gallús, Gallas) démoni podsvětí, kde odstraňovali těla mrtvých. Byli doslova služebníky bohyně podsvětí Ereškigal.

Když se otec Inanny Enki dozvěděl, že Inanna sestoupila dolů do podsvětí a nevrátila se, vytvořil podle pověsti z nečistoty pod svými nehty Kurgarra a Galatura. Poslal je do podsvětí, kde jim bylo předáno tělo Inanny. Tam mrtvé tělo Inanny posypali ,,potravou života“ a tím se dostala do stavu, že mohla opět vstát.

Ale soudce podsvětí (Annaua) řekl, že jestli se chce z podsvětí vrátit zpět do života, musí někdo nahradit její místo. Inanna souhlasila a tak ji do tohoto světa následoval velký i malý Gallu, kde potkala svého nevěrného manžela Dumuzi, který nahradil její místo.

Galluové (též Galla) byli démoni smrti a zdá se, že vykastrovaní kněží Galloi od Attise do značné míry prošli stejným rituálem, který vykastrované Adonis-Atti-Dumuzi zavede do podsvětí.

Dalším důležitým aspektem Galloi, tedy katolickými kněžími a pokračováním uctívání Kybelé, bylo rozlišování mezi celibátem a abstinencí od sexu. Původně si Galloi uřízli své genitálie, takže jako muži už nemohli být dál sexuálně aktivní.

To však nevylučovalo zapojení do sexuálních aktů, právě naopak: Umožnilo to posvaté homosexuální akty, v nichž byly Galloi sodomizováni při různých rituálech a ceremoniích. (Film s tématikou sodomie: Saló aneb 120 dní Sodomy)

Taková homosexualita byla považována za tak posvátnou a podpora homosexuality mimo náboženský kontext s kněžími a stoupenci Kybelé byla trestná. Otevřená homosexualita byla považována za urážku vlastního posvátného a tradičního charakteru.

Tato směrnice proti otevřené homosexualitě v římskokatolické církvi k tomuto dni pokračuje, zatímco posvátná homosexualita mezi vlastními duchovními zůstala tak silná, jak za časů Galloi. (kastrovaní kněží, či služebníci v antice)

Homosexualita se měla také praktikovat v Bratrstvu templářů, ve kterém vzájemně nemají sdílet jen jednoho koně, ale i jedno lože. (viz. Zobrazení na pečeti)

pecettemplaru

Zdroj: http://www.pravda-tv.com/2016/08/religioese-hintergruende-von-kindesmissbrauch-ritualmord-transgender-ideologie-und-heiliger-homosexualitaet-video/

 

V dalším díle:

Kult Molocha

Zneužívání dětí a rituální vraždy

Kulty Mithry, Bafometa a Saturnu

Kultické pozadí transgenderové ideologie

 
130 Komentářů k Náboženské pozadí zneužívání dětí, rituální vraždy, transgenderová ideologie a ,,posvátná“ homosexualita – 1. část

 1. weissbach napsal:

  Dobrý článek. Díky za překlad.

 2. OldNoe napsal:

  Článok je znôška hovadín. Človek ktorý spája kresťanstvo s pohanstvom, navyše takýmto spôsobom, nemôže byť kompletný.

  • Brunero napsal:

   Netreba si idealizovať kresťanstvo, tak ako celú cirkev na čele s Vatikánom

   • jozo napsal:

    Krestanstvo s vatikanom nema nic spolocne, vatikan vzdy bojoval proti skutocnym krestanom, Kristovi a proti biblii a svoje naivne ovecky otacal proti bohu…vatikan je v absolutnom podruci iluminatov.

    • contumax napsal:

     Jozo

     1 *******

     Úžasný…

    • Paul Durham napsal:

     ale „jozo“ to je poněkud divné, jako kdybyste napsal, že ústřední výbor ksč vzdy bojoval proti komunistům , vždyť vy si nevidíte do svých křesťanských úst – už jste z toho věčného nastavování druhé tváře začali zmateně nastavovat úplně jinou část těla

     • Pravda napsal:

      Vystizne receno.

     • proud napsal:

      ……..ale jeste radeji si ji nastavovat nechavaji,nejlip od deti……

     • Jaris napsal:

      Paule byli komunisti se srdcem na spravnem miste, kteri byli pripraveni budovat skutecnou socialistickou republiku s plnym nadsenim. K tem patrila cela moje rodina – rodice, tety a strycove. Pak byli komunisti karieristi s pretvarkou a podvodnici. Tyhle dve skupiny vypadaly jako jedna, ale byly to ve skutecnosti skupiny dve. Jedna dobra, druha spatna, ktera nakonec prevazila tu dobrou stranu. Proto musel prijit rok 1989, kde lide opet naivne doufali, ze bude raj na zemi.

      • contumax napsal:

       Jaris

       Ano máš pravdu s těmi komunisty, mnoho jich bylo výborných odborniku a dobře řídili své výrobní podniky a přesto byli z práce vyhození…

       Ale o tom se už nepíše…

    • Jaris napsal:

     Jozo, spravne, tak to je. Vatikan je pouze dalsi politicka moc, ktera zneuzila Bibli ke svemu prospechu. Jezis Kristus by je vypraskal z jejich „chramu“ stejne, jako kdysi zidovske vekslaky.

     • Petr napsal:

      No a proc myslite ze mu pribili nohy?

      • Pravda napsal:

       Uf, uf, to je drsny vtip, Petre.

       Uz moje maminka pamatovala upravy Bible papezem a nechapala to, jak je to mozne, jak si to muze dovolit.

       Zidovsky scenar si proste zidovsti papezove doplnovali a upravovali podle potreb vzdycky.

       Mne uplne stacila papezova veta: zabijet ve jmenu miru neni hrich… akorat to slovo miru je potreba nahradit pravdou: majetku

       Predstavte si, panbu nechal ukrizovat sveho jedineho syna kvuli zidovske lichve. A to tenkrat byl cajicek pro batolata proti tomu, co se deje dnes, jede genocida, to je daleko horsi nez lichva a panbu mlci… koho obetuje ted? :-)))))

       Je to hruza, jak jsou ti verici pomateni, ze toto nevidi. Fanatismus je nelecitelny.

       • Petr napsal:

        Ja vim. Bohuzel funguje. Nase nejlepsi kamaradka je zaryta protestantka. Hodna holka zblbla bibli. Typicky volic republikanu. Vi ze je nenco spatneho , ale je to v bibli, tak to je v poradku. Nastesti ma tolik rozumu ze to neplete do manzelstvi a kamaradstvi.

       • Jaris napsal:

        Marie, Jezis Kristus mel na zemi dulezitou ulohu, a to, premoci dabla a smrt. Oboje se mu podarilo. Jeho otec ho vzkrisil a posadil vedle sve prave ruky.
        Nekonecny zivot lidi byl ztracen v Raji, kdy Eva s Adamem snedli zakazane ovoce. Byli predem varovani, co se stane, neuposlechnou li. A protoze Buh sve plany nikdy nemeni, musel byt vyslan nekdo, kdo ten zivot prinese zpet. Prirovnala bych ten „zivot“ k perle, ktera spadla do hlubokeho jezera avynest ji zpet na povrch nebude jednoduche a bude stat obet. Jezis Kristus vedel, ze je to „one way ticket“. Nikdo jiny nebyl fit na to, aby bojoval se samotnym Satanem, ktery smrt zapricinil. Zidi ani tehdejsi Rim nema s timto konfliktem nic spolecneho.Byla to vec mezi Bohem a Satanem. Jazis Kristus take poznamenal, kdyz umiral, „it has been accomplished“(neboli volne prelozeno „mise splnena“).
        Telo Krista za tri dny z krypty zmizelo a bylo nalezeno pouze platno, ktere bylo peclive slozeno na znameni, ze bylo splneno to, co se od nej ocekavalo.

        • proud napsal:

         Tolik picovin v tak malo slovech,to uz je vlastne svym zpusobem abstraktni umeni:-))))))))))))))))))).A vsechno o tom,ze mozna a treba,jestli a kdyz,protoze nic z toho nejen ze neni prokazany,ani to prokazat nikdy neslo,nejde a nepujde.Je to vlastne takovy prvni svetovy sci-fi na pobaveni,vzaty vazne :-)))))))))))))

        • proud napsal:

         Tim mam na mysli Jaris hned prvni 3 radky a jedno dve slovicka z ty ctvrty:-))))))))))))).Ze te to bavi,delat ze sebe verejne a dobrovolne zmanipulovanyho pitomce:-(

        • proud napsal:

         Umis si predstavit tu bandu geneticky i fyzicky ruzne pokrivenejch a poskozenejch degenerovanejch kretenu v pravym slova smyslu,mit za predky jen Evku s Adamem? :-))))).Ona to vlastne byla prvni kurva,ktera prej podle bible ukecala panbicka kdyz ji rekl ze mu to zaplati vlastni krvi,na mesicni splatky,takze kdo ze to zavedl uroky a je vinnej tou bidou sveta? No prece kurva s panbickem:-))))))))))

        • proud napsal:

         A rodinka pana Noe si to pak zopakovala,to nabozenstvi je vlastne oficialni uchylactvi od veci fyzickejch az po ty duchovni a dusevni! :-))))

        • contumax napsal:

         Proud

         Teď jen tak mimo tohoto témata…

         Bude konec prázdnin a žádný táboření se nekoná, dokonce i lidé, kteří na tomto webu např. Nikola sem psala výzvu aby jsme jí napsali a stejně jako většina ostatních ani neodpověděla…

         Někteří psali ale poté… po té nic, prostě přestali odpovídat…

        • proud napsal:

         Contumaxi,duvodu muze bejt vic,jednak maji lidi co delat aby se protloukli,to neznamena ze se jim musi darit spatne,ale aby se jim darilo dobre,je potreba vydelat na pujcky a uroky,uroky z uroku,jinak se konci pod mostem.Nebo videj tady tu nejednotu a trolleni a rikaj si ze na co utracet za vikend s „pakazi“.Nebo jsou proste tim prubehem diskusi do kterejch zasahujou rusivy elementy a delaji z nich neduveryhodny divadlo,propagujici nasili,anarchii,panbickareni a podobne bez naznaku cehokoliv aspon trochu konstruktivniho znechuceny a uz ani nepisou a ztratili zajem,natoz nejakej sraz.Je to kamarade slozity snazit se neco vybudovat a k necemu se dobrat,kdyz prijde jeden co nazejva vsechny blbcema,dalsi co ma vsechny za vrahy,dalsi za fantasty,jinej propaguje oslehnout vsechno co nevyleze na strom,i co na nem zije,a neskoci do vody,nakyda na Cechy a cestvi,pospini kutury a staty,rasy jako takovy protoze by to nejradeji zmixoval dohromady aniz si uvedomuje ze by to byl i jeho konec.A pak se tro vsechno pusti navzajem do krizku,misto aby se vytahl jeden „navod“ a probralo se jak moc je dobrej,nebo spatnej a tim jsme se dobrali k necemu co by slo pouzit a zacli na tom delat,obrusovat,pridavat,ubirat,az by to k necemu vypadalo a slo s tim jit do sveta.No a tak si umej predstavit,co by se na takovym srazu delo a jak by to asi dopadlo.

        • Petr napsal:

         Kluci u mne jste vitani. Staci priletet , skocit do vlaku, nechat se vysypat na Hutton Place zeleznicni stanici vlastnim. Budete vyplaveni v prosred Skalistych hor a v pripade rozporu vam rozdam i flinty z plnym zasobnikem. A ja neplacam.

      • proud napsal:

       Aby je nemohl kopnout mezi oci…

       • Petr napsal:

        A nebo do prdeli.
        To taky krestan chodi se modlit predd ten kriz. A place proc je maj za blbe . I zzeli se Kristu krestana a poprosi ho uvolneni z krize a pak ze mu rekne proc ma okolni svet krestany za voly. Toz nadseny krestan uvolni Kristovi vrchni hreby a Krist mrdne hubou do dlazdeneho chodniku. Pak se smutne podiva na ten produkt nabozenstvi a jen poznamena, ty jeden zbly krestane.

        • jan nowak napsal:

         …poznamená- Napřed nohy, ty BLBE ! !

        • proud napsal:

         Shrneme to: Nabozenstvi,sektarstvi a podobny voloviny jsou proste zvrhlosti a umyslny odvadeni lidi od sebe samejch a odhaleni jejich moznosti,jsou to nastroje kontroly,stejne jako penize ktery se nekazej a dokazou se presunout k jednotlivcum ktery s jejich pomoci carujou co a jak se jim hodi.

        • proud napsal:

         Nadherny priklady rozdelovani lidi,toho pozves a nalejes mu do hlavy blbiny,toho ne,tomu prachy das,tomu ne a uz mas tabory co „jdou do sebe“,jen to sikovne naraficit.

        • Petr napsal:

         Proudiku neplete do lidske blbosti penize. Neboli k bezpenezni spolecnosti potrebujeme svet andelu. No ale pokud bude ten svet existovat muzou byt i penize a bude to jednodussi.

        • proud napsal:

         Peto,zamysli se znova a poradne nad peneznim systemem a obchodovanim vubec,principielne,a pak jsem zvedavej,jestli mi to zopakujes:-)

        • proud napsal:

         Ve financnim systemu proste z principu nemuze nebejt bordel a nemuze neexistovat zlodejna,to nejde!

        • proud napsal:

         Naopak,jedina moznost poradku a aspon nejaky spravedlnosti spociva v tom ze nikdo nebude mit nic a pritom budou mit vsichni vsechno,a klidne bez andelu:-).Pracuj a vem si co potrebujes,uzij si na co bys jinak nedosahl,pritom vsem budes makat jen tolik,kolik je potreba.Je to v jadru tak strasne prosty a jednoduchy,az se to nezda bejt mozny i presto,ze je to jedina cesta k preziti naseho druhu a zachovani planety.

        • Petr napsal:

         Proude, verte nebo ne ja te Vas system propaguji v praxi. Kdysi jsem udelal ze sobeckych lesaku lidi kteri si zacli navzajem pomahat. Ted delam bezpenezni contrakt ktery neni kontrakt ale jen vzajemna duvera. Farmar potrebuje barak ,moje firma mu pomaha, ja potrebuji hnuj a sterk on vozi. A navic vznika hodnotne pratelstvi. Ale presto Vam budu tvrdit ze podlozene penize jsou k uzitku a pomahaji.

        • proud napsal:

         Vsechno je to jen v mire rozumu,hospodareni a rozdelovani podle potreb,misto dreni do umoru a pak vyhazovani,na jedny strane blahobytu,na druhy bidy a smrti.Mit za jakoukoliv cenu(jinak to ani nejde)!!!,to je jedinej duvod valek a vseho nestesti.

        • proud napsal:

         To se Peto divim,ze pres tuhle dobrou zkusenost jeste porad tvrdis takovou pitomost:-),ale jak te znam,tak vim,ze jen do chvile nez si to jednou nechas poradne projit hlavou se vsema aspektama kolem toho:-)

        • proud napsal:

         Ovsem a to dodavam,bezfinancni a bezobchodni system ma smysl a prokaze vsechny prednosti hlavne,pokud ne jenom,globalne!!! A tak o tom celym taky musis premejslet.

        • contumax napsal:

         Proud a Petr

         Díky za odpověď, já si o tom myslím něco jiného proude,pokud ti lidé nemají zájem je to jejich problém…

         Svým způsobem jsou labilní a nepomůže žádná výmluva, že toto či tamto…

         Až bude pozdě a ono už je to na kahánku… budou bezradní a zcela zoufalí… bez pomoci,bez přátel, protože ti je opustí a zradí je i rodina…

         Petr má recht, souhlasím plně s jeho odpovědí…!!!

        • Petr napsal:

         Contumax, ja v lese ziji. A verte teprve v pralese si clovek uvedomi ze je nic. Ty krasne stovky let stare stromy ukazi nasi nicotnost.

       • Petr napsal:

        Bohuzel? Co za lidi voli tu pakaz ktera je u moci. No ted jste to osolil. Ono ta nase uroven se hodne blizi tomu biblickemu insexu.

        • Paul Durham napsal:

         Petr napsal:
         21.8.2016 (7.54)

         Jen by mne zajímalo, jak jste došli k ekvivalenci , jste si jistý, že jste nepoužili podvědomě přepočet přes bankovky v tom směnném obchodě naturálií?

        • Petr napsal:

         Paule ja bydlim v take riti sveta, ze i ty bankovky tu nemaji hodnotu a prepocty tu neexistuji. Proste soused potrebuje pomoc , no tak at si pomuze.:-) Ale vpravde je nas tu tak malo a vsichni v pozehnanym veku , takze se neresi otazka placeni. Ovsem to neplati pro okolni svet. Podivejte, u nas nezamykame dvere. Pro kazdeho kdo je v nouzi jsou otevrene a zlodeji? Na jednu osobu tu pripadaji tri flinty.

        • contumax napsal:

         Petr

         Jdu do lesa i když prší, tam mě je nejlíp, chodím tam každý druhý den…

         Prozatím zdravím všechny lidi dobré vůle…

        • Paul Durham napsal:

         Petr 9:25

         To máte dobrý, jsou ještě i v czechbabwe taková místa, vesnice, kde se nezamyká, kolo si zapomenete na návsi (cestou z hospody) a za týden je tam až si vzpomenete v pohodě najdete, atd. , tyhle místa jsou ale colored free.

       • contumax napsal:

        Proud

        Jediná má pomoc je Pán Ježíš Kristus proude…!!!

        V Něho doufám, pro něj žiju, pro Jeho spravedlnost…

        • proud napsal:

         Pro me je jedina pomoc uvedomelej(vychovanej),rozumnej clovek prejici vsem a vsemu,k tomu zadny panbicky nepotrebuju,ale toho Cloveka v kazdym z nas.

        • Petr napsal:

         Proude, videt cloveka v nas , to musite videt i ty ktere obhosporaduje taky Pepi. Ho zrovna nemusim. Ale ty holky jsou vetsinou mnohem chytrejsi a milejsi nez ty nase Evropanky, nebo Americanky. A verte maji daleko od opic. Mnohem dal nez nektere Americanky.(Severni Amerika).

        • proud napsal:

         O tom to ale Peto prece vubec neni :-).Verim ze takovy muzou bejt(nikdy jsem se s nima nepokousel „sblizit“),proc ne.Pak jsou super pro svy chlapy ke kterejm patrej,budiz jim prano,ale my holt mame svoje a meli bysme jim zustavat verny :-).A kdyz holt nezustaneme a budeme „volnejch mravu“ a nezodpovedny k vlastni rase a kulture,budiz,je to nas problem,ale nebudeme s nim blbe machrovat,kdyz jde spis o ostudu.

      • contumax napsal:

       Petr

       Tak si přečti Písmo, tam je odpověď na Tvou “ otázku “ …

       • Petr napsal:

        I vy lumpiku chcete mne dostat svoji propagandou.Drzte si svoje vyznani pro sebe to je dulezite. Hlavne o nem nepresvedcujte cizi lidi. Budete za blba a to i pripade ze mate pravdu. Jsou stovky nabozenstvi a ruznych vir a vsechny jsou ty prave. :-)

        • contumax napsal:

         Petr

         I vy lumpíku…

         Odpověď máš v, Písmu a nemusíš překrucovat skutečnosti v mou propagandu…

         To žádná propaganda není a “ jiná náboženství “ jsou satanův podvrh…

         Ani v jednom náboženství neexistuje žádný vykupitel, žádná zástupná smrt a žádné vzkříšení Spasitele…

         Takže všechny ty podvrhy nemají co nabídnout, je to pro lidi, kterým to “ stačí “ …

         Mě to nestačilo, hledal jsem Pána Ježíše Krista… a díky Bohu Otci našel…!!!

        • proud napsal:

         Neni ti Contumaxi pomoci…………….amen :-)))))))))))))))))

        • Petr napsal:

         No ja vam verim, ,drzte si to pro sebe a budte vdecny za to co mate a co vam pomaha. Eliminujete tim veskere hadky . Navic to prispeje k soudrznosti lidi na stejne lodi. Jen se oprostit o propagaci toho svojeho boha.

        • contumax napsal:

         Petr

         Určitě by lidé měli spolu držet, ať ateista nebo věřící, nic by nás přeci nemělo nerozdělovat ale naopak spojit společný zájem…

        • Petr napsal:

         Ale Proude, kazdemu jde pomoct.Jen eliminovat nesmyslne nabozenstvi a uvedomit si ze at chudi , nebo bohatsi a to financne a nebo duchovne jsme na jedne lodi. Pokud nezahodimve barsenault@cispg.caahodime propagaci naseho nabozenstvi, eliminujeme zavist vysereme na osobni nenavist, nikdy neutvorime zadnou hodnotnou opozici.

        • Petr napsal:

         Prominte nejake svinstvo skocilo do mojeho komentare.

        • Pepi napsal:

         Petre,rostaku,pisete pravdu o tech Jihoamericankach.Ale ony vasi obhajobu opravdu vubec nepotrebuji verte mi a uz vubec ne pred Proudem.Proud si jen vybiji svoje frustrace na lidech kteri nemohou za jeho mizernou situaci,a to je trest sam o sobe a bude se trapit tak dlouho dokud duchovne neprocitne.

        • Pepi napsal:

         „Jsou stovky nabozenstvi a vir a vsechny jsou ty prave :-) „Tato veta,Petre,je urcena pouze Contumaxovi,nebo je mozne ji adresovat i zdejsim Svantevitovcum?

        • proud napsal:

         :-)))))))))))))))))))))))))))))),nemam slov:-))))))))))))))))))))))

     • contumax napsal:

      Jaris

      1 ***

  • contumax napsal:

   OldNoe

   Správně, souhlasím s Tebou…!!!

  • Pravda napsal:

   Promin, ale ten clanek je skvely rozbor.

   Kdo ti muze za to, ze nechces prijmout fakt, kdo je autorem krestanstvi? Ti, co si ho vymysleli si s nim delaji co chteji a na tom nic nezmenis. Jednim slovem mrzaci dostali zdrave lidi na lep. A tim je nesmrtelnost a posmrtny zivot v raji. Schizofrenici vyrabeji schizofreniky. A vidno, ze se jim dari, protoze kdyby ne, tak ti zdravi s nimi uz davno zatocili.

   Kazdy, kdo veri v boha, je schizofrenik, a neni podstatne, ze si to neuvedomuje.

   Podivej se : vesmir je plny planet a zivota. To jako pro kazdou z nich buh obetoval sveho jedineho syna? Premyslej.

   A hlavne, proc rikam schizofrenici: Vedle realneho zivota, ktery vidi na vlastni oci ziji druhy, ktery je snem.

   Divame se na prirodu a rikame, ze je krasna. Ano je, ale jenom zdalky. Predstav si, ze si nasadis bryle, ktere ti vsechno zvetsi treba 100 a ty budes videt na par metrech ctverecnich, ze se zivot sklada z mnozeni a zabijeni. Takze ona je ve skutecnosti kruta, neni to vyplod lasky. A ani clovek neni.
   Takze kdyz to sectes, zjistis, ze stvoritel, ve ktereho veris, nemohl byt milujici, ale bestialni.

   Vsechno, co snis, zabijes. At jis maso nebo zeleninu, porad jsou to zive organismy, ktere zabijis.

   Nikdy jsi neslysel o kanibalech? Jak by je panbu trestal za pozite lidi, kdyz je tak stvoril, to si umis vysvetlit?

   Clovek, ktery pristoupi na viru v boha a posmrtny zivot se automaticky zacne citit necim vic nez je. A jsi kapka v mori.
   Vis, na co zemre nejvice lidi na svete kazdy rok? Na bodnuti komarem.

   Nenormalni, zdegenerovani lide se dostali k vlade ve znacne casti sveta, a ze svych postizeni si udelali prednosti a postupne, ve sve rozezranosti posvatnost. A to, co vidime, je vysledkem.

   Knezi pedofilove. Knez se stal pedofilem a nebo pedofil knezem?
   Ta druha varianta je spravne, protoze mezi vericimi jsou obeti snadno zmanipulovatelne, aby mlceli. Nikdo se nestava knezem kvuli vire v boha, ale kvuli svemu komplexu, at je jakehokoliv druhu. Uz jenom ten celibat hodne prozrazuje. Neni to zadna obet kvuli tzv. cistote. Ono je plozeni deti neciste? Tak proc potom buh rekl milujte se a mnozte se? Faktem je, ze to nemohl nikdy rict, protoze se nerodime na zaklade lasky, ale pudu.

   Dnes vic jak kdy jindy si muzes overit, ze verici v bohy jsou nastrojem tech, kteri je vymysleli, aby tim lidi ovladali a dnes uz jim to prekazi, protoze verici je nuti, aby ta pravidla taky dodrzovali, a tak to vyresili snadno, dostali je do valky proti sobe a je to. A lidi budou se zabijet ve jmenu svych bohu, pardon ve jmenu sve viry v ne. Je to vsechno absurdni, a proto i spojovani krestanstvi s pohanstvim neni nemozne, jak vidis.

 3. Jan B.D. napsal:

  dále v textu:
  Evropané před zavedením Honorovy liturgie a vynálezem inkvizice, nikdy neslyšeli o čarodějnicích, čarodějnictví nebo o nějakém ,,cizím“ konceptu zavržení lidských duší. Inkvizice byla brilantně vytvořena k tomu, aby lidi ,,vychovala“ k černé magii, démonům, pentagramům a jiným symbolům, zatímco tvrdila, že hledá čarodějnice.

  • contumax napsal:

   Jan B.D

   Převýborně…!!!

  • contumax napsal:

   Vatikán není na žádným úpadku, jak se o tom často píše, že ztrácí význam…

   To není pravda, protože Vatikán má velkou moc a vládne skrytě…

   Vatikánu velí satan a proto má tak velkou moc…

   V Písmu je vše popsáno a vyšli i knihy, např. Temné papežství…

  • Pravda napsal:

   Nesmi se zapominat, na to nejpodstatnejsi, a to je majetek. Upalovanym lidem byl zabavovan, a proto taky inkvizice udelala carodeje ci demona z kohokoliv potrebovala, a „vyrabela“ je jako na bezicim pasu…

   Za vsim je majetek… a jeho hrabani se prikryva jakymkliv zpusobem. Docela vymakany a pohodlny zpusob zlodejiny ve velkem, to upalovani. A blazni verici v boha to jeste ocenili, ze byli zbaveni demonu a dabla mezi nimi…

   V dobe, kdy bylo hodne vericich to slo. Dneska by tezko uspeli s tvrzenim, ze Rusko je dabel a je proto treba ho znicit. Tak si vymysleli novou pohadku… smutne je, ze vsichni vedi, ze jde o stale tentyz paraziticky druh cloveka a lidstvo se ho stale nedokazalo zbavit, ani po tisiciletich. A je to tim, ze lide radi veri pohadkam ( lzim). Nic jineho v tom neni.

   Az se bude lez trestat, parazitismus nebude mit sanci…

 4. contumax napsal:

  V Písmu je přesně popsán Antikrist a vychází z tohoto popisu Vatikán, tedy papežství a katolická církev…

  • Pravda napsal:

   Clovece, a vis jak dlouho tvi spoluverici v boha verili, ze papez je zastupce boha na Zemi? Vidis, jak je to pismo stale upravovano… neni to od zadneho boha a ty uz se nikdy neprobudis, propadl jsi vire a chces ji za kazdou cenu si podrzet. Je to tvoje vec, ale skodis tim ostatnim, na ktere mas vliv.

   • Jaris napsal:

    Marie, to, co tady tvrdis je Tva teorie. Bible je stale stejna po staleti. Pouze Vatikan si vytvoril sve vlastni uceni, ktere kazal lidem. Bible byla zapovezena pod trestem smrti. Casto se stavalo, ze takovi lide, kteri vlastnili Bibli byli upaleni na hranici s Bibli povesenou kolem krku. Nikde v Bibli nenajdes napriklad slovo papez nebo tzv. trinity nebo krizove vypravy. Bible naopak nabada lidi, aby premysleli a ucili se porovnavanim spatneho s dobrem.Precti si prislovi. Moudrost je kladena nade vse. Novy zakon nikde nenabada k valkam, ba naopak podporuje a propaguje mir.

    • Jaris napsal:

     Jeste jsem chtela dodat, ze z Bible bylo vyjmuto jmeno autora – Boha YHWH/JHVHJehova, ktere tam puvodne bylo temer 7000x. To je uctyhodne cislo a falesna cirkev si dala detailni praci toto jmeno zrusit a nahradit slovem PAN/Hospodin v lepsim pripade. LORD, v anglickych vydanich s velkymi pismeny, znamena JEHOVA, jak je obcas v uvodu modernich vydani pokrytecky vysvetleno. V dnesnich modernich Biblich jmeno Boha Stvoritele uz nenajdete. A prece se dochovalo na prucelich nekterych kostelu, vyrazenych minci a dokonce ho najdete i na Karlove moste, kde je socha ukrizovaneho Krista a nad nim je zlaty napis, ze je syn JHVH(v hebrejstine).Lide tuto sochu mijeji bez povsimnuti, zato polisujou palec u nohy Janu Nepomuckemu „pro stesti“. Mnoho lidi take nevi, ze slovo aleluja je liturgicka forma latinskeho „hallelujah“, coz znamena doslova „pochvalen bud Jah“ neboli Jehova.

     • Pravda napsal:

      Jaris, ja vim, ze jsi poctivy clovek a ukazala jsi mnohokrat, ze mas smysl pro spravedlnost, coz je kvalita, ale rekni mi, proc porad opakujes, ze autorem Bible je buh! Nezalezi na tom, jak ho kdo pojmenuje, ale neni to tak. Opakovane jsem ti psala, ze je to vymyslene zidy. Patrala jsem po tom hlavne kvuli sobe, protoze jsem kdysi verila, hluboce verila a byl to vlastne pud sebezachovy, ze jsem od toho odskocila a pak se potrebovala presvedcit, ze nedelam chybu. A proto jsem stravila tolik casu dohledavanim faktu, az nakonec se ji mezi zidy dozvedela.

      Spousta let uplynula, a dnes uz to ani oni sami netaji, jako kdysi. Zajimalo by mne, proc i presto, ze to vis, stale tomu nechces verit, ze jde o vymysl.
      Jeden zid mi pred lety rekl, ze Hollywood je Bible.

      Tehdy jsem nechapala, jak to mysli. Ale ono je to presne tak. A jmenoval mi filmy ( ktere jsem nikdy nevidela, protoze je nesnasim ), ktere maji primou navaznost. Je to cele hra.

      Cetla jsem rozbor nabozenske otazky od jednoho zida, datum tam byl z roku 1928. On tam psal, ze k tomu, aby se uchytil Koran ( taky zidovsky vymysl ) muselo se tam zamontovat legalni mnohozenstvi. Jak se ti to slucuje s bozim prikazanim nesesmylnis? A otazka zpovedi? To je prece dalsi dukaz, ze buh neexistuje. Slo o vyzvidani, co se mezi lidmi deje, zda nehrozi nebezpeci, ze prestanou chtit byt poslusni panum. Vsevedouci buh nepotrebuje takovou kravinu. Ani modleni nepotrebuje. Je to nastroj na uklidnovani lidi, aby nic neresili sami.

      Bylo by to nadlouho vypsat vsechny dukazy, ale problem je v tom, ze to nema smysl, kdyz neni nekdo ochoten premyslet logicky.

      Jen takovy detail. Nebyl napis pod ukrizovanym Jezisem jiny? Jestli mne pamet neklame, tak tam bylo Jezis nazaretsky, kral zidovsky. Tyhle zkratky si pamatuji ja. Ale mozna se mylim, je to davno..

      • Jaris napsal:

       Marie, pro mne je smerodatne, ze se zidi jako narod od Boha odvratili. Bibli a Jezise Krista k smrti nenavidi a dosli tak daleko, ze si u papeze vymohli(myslim u Wojtyly), ze za smrt Jezise nejsou zodpovedni. A bylo jim to priklepnuto!
       Take by mne zajimalo, ktere casti Pisem podle Tebe byly zmeneny. Kvuli tomu totiz vzniklo Strong’s vydani, kde je kazde slovo ocislovano, aby nemohlo dojit k omylu ci padelku.K tomu je jeste vydana cela bichle s temi cisly a preklady, aby jo si nekdo nevymyslel. Tato Bible je psana ve trech jazycich Hebrew – Greek – English.
       Jsou take znamy svitky z jeskyni od Mrtveho more. Byl nalezen a porovnan s modernimi texty kompletni svitek Iziase a obsah byl stejny.Take mam jednu starou Bibli z konce 18.stoleti a kdyz porovnam text tak je akorat zmodernizovan jazyk, ale podstata zustava stejna.
       No nic, Marie, nechci se hadat. Ta socha na Karlove moste ma napsano oboji. Na internetu jsou urcite snimky jednotlivych soch Karlova mostu.

     • contumax napsal:

      Jaris

      Ano ano Jaris Antikrist se snaží rozmělnit pravdu a aby lež vypadala věrohodně ředí pravdu se lží…

      A naprostý souhlas, že Ježíše Krista a jméno Boha Otce “ moderní “ Bible se snaží neuvádět…

      To jsou ti, kteří se tváří jako beránci ale jsou to vlci v rouše beránkově…

    • Pravda napsal:

     Jaris, cast z toho co pises, odpovida mym zjistenim. Lidi byli skutecne vrazdeni ci uplaovai s Bibli, ale zapominas na duvod! Nebylo to proto, ze ji vlastnili, ale proto, ze ji podle prikazu neodevzdali!!!!

     Toto mne taky zajimalo, proc ji nesmeli mit. Ale logicky si to odvodis: prave proto, ze se tam neustale delaly zmeny, a proto nebyl zajem, aby nekdo mel predchazejici verzi! Nerozumis tomu?
     Tak jako byl Stary zakon nahrazen Novym, to je totez!

     Uz vubec to, ze byl nahrazen je dukazem potreby prizpusobovat ho novym podminkam, ale prece bozi slovo by muselo zustat absolutne stejne a bez sance cokoliv na nem menit!!!! Neni to pro tebe logicke?

    • contumax napsal:

     Jaris

     1 ***

 5. Pepi napsal:

  Vatikan je mozna pod vlivem Iluminatu,mozna pod kontrolou zminenych.V jejich uplnou kontrolu nad cimkoliv nevererim,i kdyz oni o to bezpochyb usiluji.Nedavno zemrely L.Gelli se snazil s cleny loze P2 infiltrovat a znicit vatikanskou Banco Ambrosio.
  Licio Gelli je nesporne osobnost ktera stoji za povsimnuti.
  S demonizaci Katolicke cirkve jako takove nesouhlasim,stejne tak jako nesouhlasim s demonizaci zbytku krestanstvi ci jinych nabozenstvi.
  I budhismus je infiltrovan Iluminaty a okultisty „leve ruky“,to vsak nedela z Budhismu jako takoveho spatne nabozenstvi/filosofii.
  Podobne je to i s New Age ci Islamem atd.“Elity“chteji infiltrovat vsechny smery,nabozenstvi ci ideologie.Jenomze tak jednoduche to neni.
  Je skoda ze autor clanku nezminil OTO,Golden Dawm,A.A.,A.Crowleyho (ktery byl na perverzity ktere zminuje autor „expert“).Mozna ze jsem clanek cetl jen povrchne a autor tyto loze zminuje….

  • Pravda napsal:

   Pepi: a co bys rekl tomu, ze nejde o zadnou infiltraci, ale ze jsou to jen vnitrni boje uvnitr tehoz „pekla“, ktere maji jen ruzne nazvy kvuli mateni lidi?

  • contumax napsal:

   Pepi

   I né, nic takového pepi…!!!

   Vatikán stvořil Iluminaty i Korán, můžeš si všechno prostudovat… na netu je toho dost aby jsi se dozvěděl čistou pravdu kdo koho ovládá a řídí…

   Vatikán to dělá ďábelským způsobem,Ilumináti nemají ani potuchy kdo je ve skutečnosti řídí, jsou to kruhy v kruhu a další skutečnost je ta, že ve Vatikánu existují utajené skupiny těžkých okultistu…
   zdání, že Vatikán je pod Božím vedením ale ve skutečnosti pracují přímo pod satanem celých 1 500 let pepi…

   • Pepi napsal:

    Na internetu mozno najit cokoliv,i Ufouny,Contumax.
    Vatikan stvoril i Koran…A Bibli stvoril kdo?Rovnez Vatikan?

    • contumax napsal:

     Pepi

     Písmo je v dechnuté slovo Pánem Bohem a kdo chce může slovu Božímu porozumět… kdo nechce neporozumí…

     Neházej Písmo tam kam nepatří…!!!

     • Pepi napsal:

      Nikam pismo nehazu,jenom se ptam.Nekdy mam dojem ze povazujete vsechny katolicke krestany za satanisty a to je chyba.
      I ja ctu v Bibli ale neni napsana Bohem a nikdo z jejich mnoha autoru to ani netvrdi.
      Bible neni identicka s Bohem byt je zdrojem mnoha zajimavych informaci.Jen tak na okraj:obsah Bible,jeji kanonicke knihy,byly schvaleny Katolickou cirkvi,nikoliv samotnym Kristem ani jeho apostoly.V dobe prvnich krestanu nebyl Novy Zakon zdaleka dokonceny.Nekteri krestane te doby umeli cist,jini ne.Mezi temi co umeli kolovaly stovky evangelii a dopisu.

      • contumax napsal:

       Pepi

       Písmu nemůže každý porozumět leda duchem Svatým proto ty zmatky v myslích lidí…

       A když budeš číst Písmo zjistíš, že to lidé napsat nemohli, protože v nich tolik moudra nemůže být…!!!

       Bible přesahuje veškeré vědění lidstva…

       Těch příkladu jsou stovky, např. Bůh popisuje hvězdy a slunce a zeměkouli a popisuje 24 h cyklus otáčení se země kolem slunce, zmiňuje se o bludných hvězdách atd. a toto v knize Job několik tisíc let před naším letopočtem…

       Nebo o stravě, kterou Bůh doporučuje, nezakazuje pouze doporučuje…

       Už ve Starém zákoně Bůh rozdělil zvířata na čistá a nečistá…

       Králík je k jídlu pro člověka nezdravá potrava,vepř a to samé velbloud a kůň…

       Tato zvířata jsou nazvaný kopofragy…

       Dnes lidé jedí velmi nezdravé jídlo, nemyslím tím jen jídlo koupené v obchodě ale lidé si ničí organismus vším možným jídlem…tzn. doslova si do žaludku naráz narve všelijaké jídlo jako do kontejneru…

       • Pravda napsal:

        Musim se smat! Takze buh deli lidi na dobre a zle a zvirata na cista a necista? Chachacha..

        Prece bozi prikazani nezabijes platilo i na zvirata!

        Vlastne ne, porucil Kainovi zabit Abela, buh je Lucifer a je to jasne :-).

        • Contumax napsal:

         Marie alias Pravda

         Vypadá to tak, že i Ty patříš mezi duševní kopofragy…!!!

        • Pravda napsal:

         Contumaxi: ja si nehraji na to, co jak vypada, ale jak se to projevuje a prokazuje :-))). Mas zpozdeni, bracho. Na to, co jak vypada, nemame cas :-)

       • Contumax napsal:

        Odkaz na nečistá zvířata…

        http:www.adzc/zdravi/clanky-zdravi/maso-a-bible/necista-zvirata/

        • contumax napsal:

         Oprava :

         Odkaz na nečistá zvířata

         http:www.adcz.cz/zdravi/clanky-zdravi/maso-a-bible/necista-zvirata/

        • Vladislav napsal:

         Píše se koprofágy, ne kopofrágy, Einsteine – vždyť dohledat si to dnes umí už každé malé dítě:

         https://cs.wikipedia.org/wiki/Koprof%C3%A1gie

         Žádná „nečistá“ zvířata neexistují. Existují pouze nečistí lidé, tedy lidé už z principu škodící téměř všem a všemu, a to jste v prvé řadě vy křesťané.

        • contumax napsal:

         Vladislav

         To Ty jsi “ intoškéj kopofrag – buzna “ …!!!

        • Pravda napsal:

         Nepujdu si to prohlidnout, ale dekuji ti za snahu.

         Pro mne zadna zvirata nejsou necista a kdopak mi muze diktovat, ze musim uznavat neci nazor, ze nektera jsou?

         Mam prece svobodnou vuli, ne? Tak proc prijimat porad neci rozhodnuti. A je mi jedno, o koho jde. Uz jsi mne pochopil a nebo jeste ne?

      • Pravda napsal:

       To, co pise contumax nize, vypada na to, ze to jsou dodatecne upravy. Nechci tady psat domnenky, ale kralici tam v pousti? A proc by jako mel byt kralik ci vepr necisty, to uz tam neni?

       Nedavno jsem v diskuzi pod videem si precetla zajimavou poznamku od nejakeho americana, a sice, ze jestli neni divne, ze o tom, jak dopadnou USA v Bibli neni ani slovo. A pritom to neni bezvyznamna zeme.

       Za absurdni blud povazuji tvrzeni, ze bibli mohou rozumet jen obdareni duchem svatym… to je jako facka od panbicka, ktery chce, aby ho milovali a uctivali vsichni, i ty ktere neobdaril?

       No neni to prdel?

       Predstavte si, ze by se vydala Pravidla silnicniho provozu a rozumeli by jim jenom vybrani.

       Jak by to vypadalo na te silnici? Ono je dost problemu i presto, ze ta pravidla vsichni zname, ze.

       Fanatismus brani lidem v premysleni, a to je vlastne totez jako byt mrtvy.

       • Pepi napsal:

        Vladislave ty nejsi o nic lepsi nez krestane nebo kdokoliv jiny ba naopak.Jsi jen agresivni a nadavas a presne to co vycitas druhym delas i ty sam.Vsude bys strkal nos,vsechno zakazoval,do vseho vsem mluvil.Nastesti ale nemas vubec zadnou moc takze otravovat a nadavat muzes nastesti jen na internetu.Mluvis o Slovanskem narodu ktery neexistuje a delis jej na plemena (podobne jako kraliky)jenomze kralici jsou na rozdil od Slovanu mezi sebou celkem snasenlivy.Jedno plemeno Slovanu nenavidi to druhe (polaci,rusove,srbove,ukrajinci,chorvati,bosnaci,jeden druhemu by pri nejlepsim vydloubal oci (podobne jako nejaky hloupy zpevak barabovi)

        • Pepi napsal:

         Pokracovani Vladislavovi.A ze v Svantevita verili na velkem uzemi?No a co jako?Germani vzyvali Odina na jeste vetsim.Oboji se da zkoumat jako zajimave myty ci archetypy,tot vse.
         Jenomze ty beres Svantevita doslova a do pismene stejne jako nekteri fanatikove Jehovu ci Allaha.
         A rovnez by jste rad poroucel lidem co maji a co nesmi jist,s kym se bavit,s kym soulozit (na to se zajmem dohledne Vladislav),zakazat lidem se zdrzovat v zahranici a dalsi roztomilosti.Shrnuto:chovas se jako agresivni magor a fanatik,jako nasledovnik inkvizice,jenze chudy a bezmocny.

        • Pravda napsal:

         Souhlasim s kazdou vetou. Jen podotknu, ze Srbove jsou loajalni a pro slovanskou vzajemnost maji daleko vetsi smysl nez Cesi. Projevilo se to ve 2. svetove valce a svedectvi mam od maminky a projevilo se to i na Ukrajine. Jestli mas kome zkusenosti s nimi, podel se.

       • Pepi napsal:

        Pravdo:podle me dostupnych informaci je pravlasti kraliku Spanelsko,od nich je udajne odvozeno i jmeno teto zeme.Fenicane kteri byli nejlepsimi namorniky sve doby,si kraliky spletli s damany,kdyz navstivili Spanelsko(Espanha ve fenictine znamena Zeme damanu=kraliku)
        V cista a necista zvirata neverim.Rad bych poznamenal ze toto deleni je neplatne i z hlediska Noveho Zakona,pro zdejsi krestany.

        • Pravda napsal:

         Takze v podstate to odpovida, ze kralik neni poustni zvire. Ja je chovam ( nikoliv pro jidlo) jako mazlicky poslednich asi 10 let.

         Je to legracni, ale zrovna pred chvili jsem odsud vyhpraskala krysu, co se vetrela, zbila jsem ji drevenou tyci, protoze uz je to podruhe, co sem vlezla a kralik se opet vydesil. Ted je v klidu a sedi u mne. A mne je trochu lito te krysy, protoze kulhala, kdyz odsud vypadla.

         Cista a necista zvirata je manipulativni vymysl cloveka. At mi nejakej blb zkusi vysvetlit, cim se zvire stava necistym, vzdyt je to blabol. Schizousskej…

        • Pepi napsal:

         Pravdo,zadne spatne zkusenosti se Srby nemam.Mel jsem jen na mysli ze mezi nimi a Chorvaty vladne nepratelstvi.Taky jsem si ted vzpomel,kdyz uz se ptate,ze Srbsko zvazuje vstup do NATO a primo usiluje o clenstvi v EU a to v dobe kdy VB hlasovala za vystoupeni a i v dalsich statech vzrusta skepse k EU.Ja vim ze obycejni Srbove za to nejpis nemuzou.

 6. Pepi napsal:

  Pravdo,tak nejak podobne to vidi David Icke.Sam v tom nemam uplne jasno.Jiste je ze znam nekolik muslimu osobne a ti se chovaji opravdu prikladne.Podobne tak i katoliku,antroposofu atd.Ctu budhisticke spisy a nic Iluminatskeho v tom nevidim.Kdyz jsem jednou zabloudil v Jeruzalemne za mych mladych let,dostalo se mi nezistne pomoci od Zidu i od Arabu.
  Frantisek z Asissi pro me nepredstavuje nic zleho,prave na opak.
  Nemam monopol na pravdu,pravda existuje sama o sobe.
  Manipulace a parazitizmus existuji v nabozenskych i ateistickych myslenkovych systemech.
  Vy,Pravdo,nekde pisete ze neverite v nic co se neprojevuje.
  To tim myslite i mimosmyslove vnimani,paranormalni jevy jako napr.telepatie,telekineze,bytosti bez hmotneho tela (elementarni bytosti a pod.)?Tyto veci jsou totiz velmi bezne.Zadny ze jmenovanych fenomenu se vam nikdy neprojevil?Ja mam tedy uplne opacne zkusenosti.
  Tyto projevy o kterych jsem se zminil jsou projevy nam blizkych dimenzi.Ale existuji i svety vyssi a i ty se projevuji.
  Dale:neverim ze by cokoliv mohlo vzniknout nahodou,jen tak,samo od sebe.Podivejte se treba na kolibrika(ptak) a srovnejte ho treba s motylem lisajem.Ac jeden je ptak a druhy hmyz,chovaji se prakticky uplne stejne.Nebo srovnejte rybu mecouna ci tunaka s delfinem(savec)a s ichtyosaurem (vymrely jester).Uplne jine skupiny zvirat,ale ta podoba:ciste nahodna?Muze jit o projev podobnych tvurcich sil nebo je podoba jen ciste nahodna?
  Me zajimaji stare myty a baje.To neznamena ze je musim brat doslova.Mozna pojem „archetypy“Carla Gustava Junga maji neco do sebe.Mozna mel Rudolf Steiner v mnohem pravdu.Vseho je mozno zneuzit,nabozenstvi,spirituality i materialismu.

  • Pravda napsal:

   U vsech nabozenstvi se projevuje spolecny jmenovatel: byla vytvorena proto, aby vladnouci meli zajistenou poslusnost a bezbrannost, ale pro autory samozrejme neplati. A oni samotni veri v tu moc nad lidmi, kterou takto ziskali a postupne stupnovali v lidech strach. Jelikoz se ale zadny buh neprojevil po tisicileti a nabozenstvi kulhaji na obe nohy, tak se vymysleji zazraky a ucite se dockame zpodobneni Jezise ci dokonce nejakeho boha v podobe hologramu.
   Kdyz zminujete telepatii, tak ta se take projevuje.
   Bytost bez hmotneho tela se projevuje jak?

   Prala bych si zazit neco, co by mne presvedcilo, ale bohuzel. Ani zhypnotizovat mne neslo, a to jsem chtela ja a v nekolika ruznych mistech, ale vsichni mne odmitli.

   Na nahodu neverim. Ale na stvoritele taky ne, protoze teorie stvoreni je uplne ta nejhloupejsi, nebot by chybel stvoritel stvoritele a jsme porad v bludnem kruhu. Musime se smirit s tim, ze vzhledem k nasi pozici vuci vesmiru a jeho komplesnosti nemame sanci to zjistit. V prirode vidime neustaly vznik novych organismu a prakticky zakladem vsech je voda. Takze vsechno je chemie. Nez verit podvodnikum ( neverim ani vedcum v tomto smeru ), radeji zustanu u toho, ze nevim a hrabanim se v tom jen ztracime drahocenny cas zivota. Tudiz vira v boha je nesmyslna uz jenom z podstaty, ze by potreboval byt utajen a se svymi stvorenimi nekomunikoval, neprijatelna.
   Jsou lide, kteri viru k zivotu potrebuji, mne kazda vzdy prinesla pouze a jenom problemy, tak jsem vsechny ze zivota vyhodila, a mam od te doby klid a rovnovahu.
   Neverim nicemu a nikomu. Co se mi sdeluje beru tak, ze to tak muze i nemusi byt a nedelam si zavery, pokud je nutne nepotrebuji. A pokud ano, tak si veci overuji, a pak jednam. Nikdy ne na zaklade nejake viry nebo domnenky.

   Co se tyka mytu, je to pro zabavu a nic v tom nehledam. Znas hru na tichou postu? Jeden si vybere slovo a posepta ho dalsimu a tak se to opakuje v rade. Na konci vyjde vzdy slovo jine.

   • houbeer napsal:

    Vedomi-stvoritel,universum,bylo.z nudy se rozhodlo v sobe samem(nic nejni odlouceno)emanovat vse mozne.a tim ze to skrze atom,vodík,strom,srdce proziva,se,, nenudi“-proziva vse skrze samasebe.-viz stanislav grof….

   • Ekklesian napsal:

    Ani naše smysly, ani úroveň poznání, ani schopnost pochopit nám neumožňují a nikdy neumožní poznat Boha, definovaného jako nekonečno i nic, někoho kdo v absolutní míře oplývá všemi myslitelnými vlastnostmi, někoho kdo je všemohoucí.

    Přesně jako bych se slyšel pár let zpět (trochu jsem změnil tvůj popis Boha), jako nevěřící. S dovětkem, že nemá smysl se o řešením otázky Boha zabývat, že je to mimo síly člověka, myslel jsem přitom sebe.

    No a dnes mohu říci, že je tomu opravdu tak a zároveň není. To Bůh se dává poznat lidem. Člověk ho může hledat, to ano (ale Bůh nám říká že ve skutečnosti ho nikdo z dnešních lidí nehledáme, že nikomu neschází – prostě další malé divadlo které jako lidi hrajeme sami před sebou). Tu touhu hledat Boha (někdo hledá Stvořitele) v sobě ale máme (Člověk byl takto stvořen, je to dar Boha), stejně jako schopnost věřit.

    Já vím, moje reakce je divná. Vyřčené odporuje logice… Tak to má asi být. Mě to příjde logické a hlavně tak to podle mne je.

    • Contumax napsal:

     Ekklesian

     Bůh nás ale přeci vyzývá abychom Ho hledali, dokud je k nalezení, protože ten čas je blízko, kdy už nebude možné v Něho uvěřit…

     V nebeské svatyni skončí Vekekněz – Ježíš Kristus svou účast a nastane doba konce…

     Pravdu máš v tom, že Bůh ví kdo se osvědčí a kdo ne… abych to lépe vyložil… Pán Bůh způsobuje, že člověk uvěří, ví o tom ještě před tím než byl stvořen svět…

  • Pravda napsal:

   A tak to je pro mne prekvapeni, ze se v necem shoduji s Icikem Ickem. Nemam ho rada, protoze vydelava na predvadeni se a sdelovani lidem tajnosti, ktere vubec tajnostmi nejsou. A pohadky o reptilianech mu sezerou jenom senzacechtivci.

   Mimochodem, vyjizdi na tour po svete probouzet lidi. I do Prahy zavita, myslim ze v rijnu. Nekde se mi objevila pri navsteve jedne ceske stranky reklama, ze pri zaplaceni rocniho poplatku za odber nejakeho casopisu, ziskam se slevou vstupenku na tohoto samana za pouhych 1700 korun! A ja kdyz to cetla, tak jsem si ne vduchu, ale nahlas rekla, to je ale kurva. Takovych penez.

   Ovsem kvuli nicemu jinemu to jeho turne neni. Chapu, ze ma naklady, jako letenka, hotel, pronajem a dalsi potrebnosti, ale 1700 korun za osobu? To muze jit do riti. Jenom potvrdil, co o nem rikam celou dobu. Vycuranek, ktery zpenezuje lidskou touhou po novem a senzacnim.On je proste nakrmi a bude nadosmrti mit vystarano. Umela bych to taky, ale dekuji nechci.

   • Jaris napsal:

    Neni divu, Marie, vzdyt je to icik, jak jsi spravne napsala. Kdyby to myslel uprimne, tak ty vstupenky budou za babku nebo zdarma.
    Shledla jsem jeho par prednasek na internetu. Nedala bych za to zlamanou gresli. Jsou to z velke casti nesmysly.

 7. MIVAS napsal:

  Konglomerát volovin nejlépe charakterizován OldNoem. Někdo si přečetl pár článků, slepil je dohromady a vydává to za úžasné odhalení „tajemství“. Stačí ale trocha systematického studia a celá pravda se projeví. Pravda je totiž docela jinde, tam, kde ji autor nenalezne, protože mu chybí základy poznání jak křesťanství, tak filosofie. Přesto má, jak vidno, u slepých ptáků velký úspěch, protože ti nemají už vědomosti naprosto žádné a tak jim každá volovina připadá jako úžasné odhalení senzačního tajemství. Příznačné pro vedení slepých jednookým.

  • Jan Jinsky napsal:

   A o tom tento web je. Dát snadnou příručku pro chápání světa. Myslet tady? To se nesmí . to je chucpe :D

   • Pravda napsal:

    Bez do riti, smrade, tam taky patris…

    Kdyz ja ti nabizela dukazy, tak jsi je odmitnul, pamatujes? A ty budes psat kravinu: Myslet tady? Ty vubec nemas zajem myslet, dopredu odmitas i dukazy, takze co?

    Ty jsi zidak, po mych opravdu bohatych zkusenostech s lidmi jako jsi ty musim dodat, ze neni sance se s vami bavit. Pro vas je jedinou pravdou vase pravo nadrazenosti a ublizovani lidem. Mas to dano vychovou a nikdy nepripustis, ze druhym ublizujete, protoze tou vychovou jste ztratili svedomi. Proste ho nemate. A bavit se s nekym o tom, ze dela neco spatne, ma smysl jenom a pouze tehdy, pokud ma svedomi.

    Z tveho pohledu je vse v pohode, protoze to hraje pro vas. Ty se nedokazes podivat na veci z pohledu ostatnich, proste na to nemas. Jsi zdegenerovany, a zbytecne s tebou kazdy ztraci cas.

    Jen ti pripomenu, ze neschopnost se divat na veci ocima protistranu prinese zakonnite prohru.
    Jste rychli v agresivite, ale neschopni myslet.

    Za cely zivot ani jeden zid se mnou sachy nevyhral….Jedete silu, ne rozum. Zbrklost ne rozvahu.

    Vladislav sem dal hodnotny odkaz o satanistickem ( zidovskem ) ritualu pri otvirani tunelu ve Svycarsku.

    Pro toho kdo mysli, to ma vyssi vypovidajici hodnotu nez si dokazes ty sam domyslet…pozere.

    • Petr napsal:

     Veskera konverzace s Jinskym je ztracena. Stejne Vam vynada ze Jste neuspesna a zavistiva. On ma proste tvrde zivobyti. Musi na web kde ho nemaji radi. Navic jeste oklikou. A zastavat se kliky ktera vrazdi a okrada na kazdem uctu. Musi to udelat tak aby to tak nevypadalo a on vypadal obektivni. To jsou tvrde penize.

     • jan nowak napsal:

      Petře, už jsem se ptal jinde.., newim, zda jste četl (či já ne:)
      Neznáte se v Canadě s někým od HABÁNŮ ??
      …bydlej tam bařinách : ((

      • jan nowak napsal:

       oprava : v bařinách.

      • Petr napsal:

       Prosim konkretne. Kde , jak a skym. :-) Ale v pripade ze si nedelate srandu, napiste kde bydli.

       • jan nowak napsal:

        Petře..zcela vážně, neptal bych se Vás, kdybych to věděl…
        Koukněte na wiki, jsou dost zajímavý (newim, jestli jako sousedi:)
        Ale prý: Kde jsou včely/habáni tam je Med !
        Nazdar !

        • jan nowak napsal:

         ps: proto maj tak velký hrnce (Habánská keramika) a hluboký (Habánský)…
         deep hrdlo HaHa..

         ..sklepy na Moravě..,ale už je nemaj…

        • Petr napsal:

         No, Habany za sousedy nemam, ale mozna ze je tu nekdo sedla. Mam dojem ze to byly traktory. A vcelicky to nechte na nas. My si opylujeme co se podari. :-)

        • jan nowak napsal:

         Sedlejte si tam radši ty svý JohanDéry : Doporučuju !
         $ pánem 3ohem !

        • Petr napsal:

         Johanah znam. A deera tu pouzivame k naplneni Habanu. Tak hoj a at vam smakuje.

     • Pravda napsal:

      Je to zidovsky restituent, zajisteny, tady se chodi bavit a kazdy prijem se hodi. Kdyby byl bohac, tak houpe nohama u more cely rok, zaveseny v siti, nohy ve vode a rypacek v pive, nebo se pletu? Chacha.

      Tady saskuje na nekolika ruznych webech a jako „spravny“ zid, vzdy pise opak pravdy.

      Kdybych mela vypravet zkusenosti s zidy za cely svuj zivot, to by bylo ne na knihu ale hned na nekolik. Nejhorsi z nich byly v Kalifornii. Je to paradox, ale oni se mi neustale cpou do zivota, at jsem kde jsem.
      I v Mexiku. Ja jenom jedu na kole ( to musim kazdy den, kvuli cirkulaci krve) a oni nekde sedi pod stromem a nabizeji brozurky z Bible. A zavolaji na mne, jako na pozdrav a daji se do reci a za par minut, aniz by mne znali, mi nabizeji spolupraci. To je neuveritelne. A ja se jedne ptala: plati vas z USA a nebo z Izraele a ona odpovedela, ze z Izraele. Na ne plati takovata suverenita, jako ze vite uplne o co jde. Proste nedat jim prostor k zmanipulovani. A kdyz jsem se zeptala, proc chteji, abych se k nim pridala, tak mi jedna rekla, ze vypadam velice presvedcive. Jenze je jim slouzit k oblbovani lidi nebudu. Ani za situace, ze jsem casto hlady, zidum nebudu pomahat zotrocovat cim dal vic lidi.

      Ja jsem tady dva roky a nestacim zirat, jak na takou malou vesnici poslou 4 skupiny, ktere obchazeji lidi dnes a denne. Jsou vyoblikani, jezdi auty.

      Ja si dovolim smele tvrdit, ze dneska uplne kazdy, kdo je zid, dostava sanci si jit vydelat prachy za oblbovani lidi. Kdyz pominu media, farare, bankere exekutory, vsude proste, kde jsou snadne prachy, jsou. A samozrejme je jim jedno, na jakou viru lidi lakaji, hlavne ze nachytaji…7 days adventist, jehovisti, metodisti, vsechno to tady organizuji zidi.

      • Vladislav napsal:

       A co jste čekala, když jste se vydala na kontinent, který je Židy prolezlý úplně nejvíc a kde mají tu nejvyšší moc?

       Proč jste tam šla? To jste nevěděla? To je na Zemi teplo jen v Americe?

       Jaké je to žít v Mexiku už dva roky na turistické vízum, které se oficiálně uděluje na 3 měsíce a na požádání je možné ho prodloužit až na 6 měsíců?

       • Robo napsal:

        Vladislav, neser „židáčku“ Maruš!
        Inak Ťa označí za Žida, ako mňa a i Duška.. :-))

   • proud napsal:

    Jinskej,ty jednou dostanes tak strasne pres drzku,ze nebejt mi te lito,tak ti to preju,kdyz te tak nekdy nahodou ctu:-)))))))))))))))

    • Pepi napsal:

     Zase hrozby nasilim,Proude a jeho parto?

     • proud napsal:

      Hrozba a konstatovani neni totez,nauc se rozlisovat,coz ti moc nejde,protoze jsem se nekde uz docetl jak najednou popiras cos sam napsal a zase jinde to pises znovu.Nevis kam patris a co pises jsou blaboly za kterejma si nestojis,to mi bohate staci.Par trefnejch prispevku na tom uz nic nezmeni,zmenit potrebujes sam sebe,jestli to udelas je uz jen tvoje vec.Ja mam co se tebe tejka jasno:-)

      • Pepi napsal:

       „nauc se rozlisovat“to zni moc hezky Proude,hlavne z vasich ust ktera neumi ani rozlisovat lidi od opic.A vsechno co jsem napsal tak za tim stojim byt si to mozna muze nekdy i zdanlive protirecit.Taky zalezi v jake souvislosti jsem to napsal.Mate-li zajem,delejte si peclive zaznamy a pak se mne,jakozto muj naruzivy obdivovatel muzete ptat.Budu li mit prebytecny cas,mozna vam odpovim.Paaaaa…..

       • proud napsal:

        „tak za tim stojim byt si to mozna muze nekdy i zdanlive protirecit.“………….jo no,a nebude li prset,nezmoknem.“Zdanlive“:-)))))))))))))))))))))))))))))))))

        • Pepi napsal:

         Umite delat hezke ztonozky,Proude: :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
         To je tak asi to nejzajimavejsi na vasich prizpevcich.
         At jsou moje komentare jakekoliv kvality mam vzdy nejmene jednoho verneho ctenare a tim jste vy.Dokonce si vsimam ze na ne i velmi citove reagujete.Diky za pozornost.

        • proud napsal:

         Bez,ty brebto nekam,kde ti budou to mavani kabatama zrat :-)))))))

        • proud napsal:

         Reagovat je potreba,aby kazdej vedel kdo je to ten „Pepi“ :-))))))))

   • Pravda napsal:

    A schvalne, ty mas o sobe mineni, ze myslet umis? Ty ani nevis, co to je. Chces dukaz? Ty jsi tady tvrdil o mne vymysly, pomluvy. A ja ti nabidla zaslat dukazy. Tys je odmitnul! Takze kdo tady nemysli? Ty. Odmitnutim dukazu protistrany se automaticky stavas lharem a sracem, ktery ztraci duveryhodnost.

    Poctivy clovek naopak dukazy vyzaduje, v zajmu pravdy je to nutnost. Ale ty, jako vsichni zide, se dukazu boji jako cert krize, jak se rika :-)))

  • contumax napsal:

   MIVAS

   1 ***

   • Pepi napsal:

    Nepujdu,Proude,co bych si bez vas pocal a bez vasich stonozek :-) :-)))))))))))))))))))))))

    Dobrou noc a hezke sny.Na devcata ale radeji moc nemyslete,to se neslusi,ve vasem veku…..

 8. Pepi napsal:

  MIVAS:souhlasim.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!