1968 bez emócií. Andrej Fursov o „Pražskej jari“. Zabudnutý film KGB. Nikolaj Starikov o zaujímavostiach invázie. O čo išlo z hľadiska globálnej politiky?

vaclavakČeskoslovensko bude obsadené, nech by kvôli tomu mala vypuknúť hoci aj 3. svetová vojna“ -  maršal ZSSR Grečko.

Prológ

So súhlasom redakcie a čitateľov sme sa rozhodli pokračovať v predkladaní „pohľadu spoza opony“, materiálov, skoncipovaných na základe akademických prác súčasných ruských historikov a sociológov, o ktorých sa stova niekedy dopočujeme v oficiálnych médiách, hoci práve oni vo veľkej miere formujú terajšiu aj budúcu verejnú mienku v Ruskej Federácii. Niektoré ich publikácie na tématiku, súvisiacu s Československom, sa nám zdajú pozoruhodné a vhodné na oboznámenie našich čitateľov. Predovšetkým chceme podotknúť, že nám nejde o héroizáciu ani demonizáciu udalostí roku 1968, ale predovšetkým o zistenie logicky zdôvodniteľnej príčiny, prečo sa odštartovala séria udalostí, známych ako Pražská jar. Zároveň sa chceme pokúsiť na amatérskej úrovni skoncpivať udržateľné vysvetlenie pre túto udalosť, ktorá by nebola vnútorne ani navonok konfliktogénna, rozporuplná či „nespravodlivá“ pre ktorúkoľvek stranu. Pretože pravda, a len o ňu nám ide, nemôže byť nespravodlivá. Skôr poučná. Konieckoncov, ako vravieval „Krstný otec“, nikdy nie je na škodu „pozrieť sa na seba cudzími očami“. Obzvlášť, keď besnenie oficiálneho mainstreamu z tohto dôvodu sa už nedá nazvať „normálnou investigatívnou žurnalistikou“, ale cirkusom šapitó.

 

Začiatok „Pražskej jari“

dubcekNa januárovom pléne KSČ roku 1968 bol odvolaný z funkcie jej prvý tajomník Antonín Novotný, ktorý bol v čele strany od 1953. Jeho nástupcom na poste tajomníka sa stal Slovák Alexander Dubček.

22. marca do Pražského hradu vstúpil nový československý prezident Ludvík Svoboda. Sovietska vláda túto zmenu vo vedení „bratskej krajiny“ prijalo spokojne, považujúc to za pokračovanie procesu destalinizácie a rehabilitácie skupiny perzekuovaných na začiatku päťdesiatych rokov politických dejateľov (tzv. „monsterprocesy“)

Zvolenie Dubčeka bolo podmienené nasledovnými okolnosťami. Počnúc rokom 1967 sa v československom vedení vyostril súboj medzi tými, ktorých na Západe volali „radikálmi“ (sami sa nazývali „progresivistami“), a „konzervatívcami“. Obidvom skupinám sa Dubček zdal byť neutrálnym centristom, ktorý dokáže usedieť na dvoch stoličkách.

30. januára 1968, vystupujúc na VII. zjazde poľnohospodárskych družstiev (JRD), Dubček ohlásil nevyhnutnosť demokratizácie socializmu a preskupenia všetkých spoločenskýcch síl krajiny. Avšak uplynulo ešte viac, než dva mesiace, kým sa reálne začala Pražská jar.

CHU328616_Dubcek_Mlynar

Budúca „šedá eminencia“ Dubčeka Zdeněk Mlynař (mimochodom, kolega Gorbačova v MGU (Moskovská štátna univerzita) a jeho spolubývajúci z internátu) toto „omeškanie“ procesu vysvetľuje jednoducho: prvé tri mesiace bolo nové stranícke vedenie pohltené jednou z najobľúbenejších úloh partajnej nomenklatúry – deľbou ministerských kresiel. Počas tejto doby sa procesy v spoločnosti odohrávali a rozvíjali v „automatickom“ režime. Silneli tí, ktorým sa málilo reformovať socializmus. Usilovali o jeho priamu demontáž, pričom sa ani veľmi netrápili mediálnym déguisement týchto snáh socialistickými heslami, o to väčšmi, že bola v podstate odstránená cenzúra.

Aby bolo jasno – cenzúra existovala vtedy v  celom „civilizovanom“ svete, vrátane Západu. Neexistuje to, čo si havloidi a slniečkári vyfantazírovali v mokrých snoch, totiž – akési kryštáľovo čistá, transparentná, ľudskoprávna, a zároveň humánna, kultúrna, osvietená a ekonomicky prosperujúca západná demokracia. A miesto neustáleho nanucovania tohto „imaginárneho cudzieho vzoru“ pre nás – z ich pohľadu tupých slovanských untermenschov – by médiá a elity spravili lepšie, keby sa učili z vlastnej histórie a ponúkali vlastné rozvojové, politické aj civilizačné modely. Ak nechceme žiť podľa cudzích pravidiel, musíme si aktívne vytvárať vlastné...  Pozn. prekl.

Už koncom marca ÚV KSSZ rozposlal partajnému aktívu zatvorený list, v ktorom sa hovorilo o nebezpečenstve, ktoré hrozilo socialistickému hnutia v dôsledku tendencií a vývoja v ČSSR. Osobitne sa zdôrazňoval geopolitický a systémovo-historický aspekt celej záležitosti: «Udalosti v Československu sa snažia využiť imperialistické kruhy pre destabilizáciu spojenectva ČSSR so ZSSR a inými bratskými socialistickými krajinami“.

23. marca počas stretnutia členov Varšavskej zmluvy v Drážďanoch musel Dubček vysvetľovať Brežnevovi, Gomulkovi, Ulbrichtovi a Živkovovi československé udalosti, a podarilo sa mu ich viac-menej ukľudniť. Dubček, ako aj iní „centristi“, skutočne nechcel kardinálne meniť socializmus v Československu, zrejme ho uspokojoval model kadárovského typu v Maďarsku – istá liberalizácia médií, umenia, avšak pri zachovaní moci nomenklatúry s odtiaľ vyplývajúcimi privilégiami, rozvoj v rámci sovietskej politiky. Dubček budoval svoju kariéru ako absolútne prosovietsky činiteľ. Ukážkovou je jeho prvá reakcia na inváziu sovietskych vojsk do ČSSR – slzy. Pomedzi slzy sa mu podarilo zamrmlať niečo v zmysle: „Ako sa tak mohli voči mne zachovať, veď som robil všetko v mene spolupráce s nimi“.

Brežnev, zo svojej strany, mal opačný pohľad na vec: „Dôverovali sme mu, a on nás podviedol“. Pravdu mali obidvaja – skôr či neskôr musel nesamostatný politik („centrista“) Dubček spraviť chybu a prichýliť sa k jednej z dvoch strán, v závislosti od toho, kto naň silnejšie tlačil. Na konci marca 1968 tlak „progresivistov“ - Šíka, Kriegela, Smrkovského, Goldstueckera a i. - značne zosilnel, čo bolo reflektované v uverejnení „Akčného programu KSČ“.

V „Programe“ sa hovorilo o tom, že ČSSR má svoju vlastnú cestu k socializmu, že jeho budovanie je nemožné bez otvorenej výmeny názorov a demokratizácie celej spoločensko-politického systému. V takých podmienkach strana nesmie nanucovať svoju moc, vystupuje nie ako riadiaco-spravujúca sila, ale slúži výlučne účelom slobodného, progresívneho socialistického rozvoja.

Program vyslovoval podporu činnosti rozličných verejno-politických klubov, vzniknutých v ČSR, - „Klubu 231“ (spomedzi jeho 40 tisíc členov bolo nemálo ne-komunistov, dokonca antikomunistov, podľa ktorých je „dobrý komunista – mŕtvy komunista“), „Klub angažovaných nestraníkov“. Začala sa reorganizovať sociálno-demokratická strana. To znamená, že na program sa dostala otázka viacstraníckosti. Čoraz aktívnejšie zneli hlasy, žiadajúce zintenzívnenie vzťahov so Západom, o vystúpení zo zóny sovietskeho vplyvu. Mnohé z toho, čo súviselo so ZSSR (a taktiež s komunizmom a Rusmi vo všeobecnosti), sa začalo diskreditovať a osočovať. Ľudí, ktorí neboli pripravení k tak rozsiahlym reformám v rámci socializmu a nevedeli si predstaviť ČSSR mimo Varšavskej zmluvy, začali „nálepkovať“ a „škatuľkovať“ ako „konzervatívcov“, „reakčníkov“ a „stalinistov“. Centristická vláda do týchto procesov nezasahovala, zatiaľ čo „progresivisti“ ich podporovali s veľkým elánom.

 

Horúce leto

Od polovice júna začala sovietska„Pravda“ kritizovať jednotlivých členov KSČ ako „revizionistov“. 27. júna „obžalovaná strana“ uštedrila odvetný úder. V novinách „Literární Listy“ bol uverejnený dokument s názvom „2000 slov“, ktorý obsahoval výzvu k masám na podporu „progresivistom“ v boji s „konzervatívcami“ a „stalinistami“.Dubček a predseda federálnej vlády Černik charakterizovali „2000 slov“ ako neadekvátny času dokument, plný zveličení, avšak priznali, že autormi „výzvy“ hýbu pozitívne pohnútky. Bola a je to obľúbená taktika „centristov“: „aj našim, aj Vašim“, niečo podobné bolo možné vidieť v sovietskom vedení počas gorbačovovskej perestrojky.

Úplne inak ohodnotilo „2000 slov“ vtedajšie sovietske vedenie. Článok v „Pravde“ z 11. júla charakterizoval predmetný dokument ako pokus „diskreditovať“ KSČ pod maskou „demokratizácie“. Sily, stojace za manifestom „2000 slov“, sa kvalifikovali ako kontrarevolučné, zradnejšie a nebezpečnejšie, než tie, ktoré zorganizovali antikomunistické povstanie v Maďarsku roku 1956. Bola to očividné „napomenutie“ československému politickému vedeniu.

14. júla sa vo Varšave konalo mimoriadne stretnutie vedenia krajín Varšavskej zmluvy, pričom – k všeobecnému prekvapeniu – bez účasti predstaviteľov ČSSR. Neskôr jeden z Gomulkových tlmočníkov, ktorý utiekol na Západ, rozpovie, že československí predstavitelia jednoducho odmietli do Varšavy pricestovať. Súčasne s tým Tito a Ceaucescu vystúpili s podporou KSČ, podčiarkujúc pritom, že všetko, čo sa odohráva v ČSSR, je vnútornou záležitosťou tejto krajiny.

19. júla „Pravda“ zverejnila správu o tom, že v ČSSR sa našli americké zbrane pôvodom z Nemeckej spolkovej republiky. Interpretovalo sa to ako ďalší dôkaz „zákerných plánov amerického imperializmu a západonemeckého revanšizmu“. „Pravda“ skonštatovala, že ČSSR je nedostatočne chránená pred Západom.

Bolo to ešte jedno „pokarhanie“ dvojitého významu – Čechoslovákom a Západu súčasne. Niektorí dokonca predpokladajú, že práve 19. júla bolo rozhodnuté o invázii. Odvážime sa predpokladať, že sotva, pričom na potvrdenie našich pochybností využijeme memoáre Markusa Wolfa, šéfa rozviedky NDR:

„Prakticky do poslednej hodiny sa sovietske vedenie zdráhalo dať príkaz o začatí invázie“.

Čo sa týka júla, jedná sa najskôr o upresnenie detailov plánu, ktorý sa vypracovával od apríla pre každý prípad, vrátane najhoršieho.

Pripomenúť v danej súvislosti, že sotva by sa dal do pohybu tak veľký mechanizmus vrátane plánovacích oddelení sovietskej armády, keby nehrozilo reálne nebezpečenstvo. Na margo „vierohodnosti“ správ v oficiálnej sovietskej „Pravde“ ohľadom objavených skladísk amerických zbraní.

O tom, nakoľko kontinuálne sa sovietske vedenie snažilo urovnať otázku v politickej rovine, želajúc sa vyhnúť vojenskému scenáru, svedčia aj rokovania v Čiernej nad Tisou – samotný fakt, že sa rokovania konali, ako aj to, ako prebiehali.

Iniciátorom vystúpilo sovietske vedenie, keď pozvalo prakticky celú vládu ČSSR v plnej zostave. Rokovania napredovali ťažko – v istom okamihu dokonca Čechoslováci demonštratívne opustili rokovaciu miestnosť, a sovietske vedenie bolo nútené premiestniť sa do špeciálneho Dubčekovho vagónu. Po štvordňových rokovaniach sovietska delegácia dostala uistenia Čechoslovákov o ich vernosti socialistickému táboru (predstavitelia ČSSR sa skutočne nepokúšali opustiť Varšavskú zmluvu, ako to urobilo vedenie Maďarska v roku 1956), a súhlasila, že Čechoslováci môžu budovať socializmus po svojom.

Následne sa obe delegácie premiestnili do Bratislavy, kde bolo pripravené spoločné komuniké. Budova, v ktorej sa pracovalo, bola obkolesená davom, ktorý vykonával psychologický nátlak predovšetkým na sovietsku delegáciu. 3. augusta bolo komuniké podpísané. Jednalo sa v skutočnosti o ústupok zo strany ZSSR, pretože v komuniké bolo zakotvené právo ČSSR uskutočňovať reformy tak, ako samo považuje za správne, dodržiavajúc pritom všetky záväzky vo vzťahu k Organizácii Varšavskej zmluvy (ďalej – OVZ).

Sovietske vedenie šlo na ústupky „centristom“, a tým pádom aj „progresivistom“, aby sa predišlo vojenskému riešeniu, nehľadiac na to, že vo vedení KSČ bola vcelku početná skupina, pripravená pripraviť „dubčekovský tím“ o moc za podmienky sovietskej pomoci. Ako rozprával roku 1989 Vasil Biľak (roku 1968 prvý tajomník slovenskej komunistickej strany), 3. augusta devätnásť vysokopostavených straníckych funkcionárov na čele s Biľakom tajne poslali Brežnevu list s prosbou poskytnúť vojenskú pomoc vo veci zvrhnutia Dubčeka.

Na tom je vidieť, aký veľký bol rozkol v československej spoločnosti a jej vedení, nakoľko veľké boli v hre stávky.

„Biľakovci“ navrhovali uskutočniť obsadenie ČSR 19. augusta, keďže 20. augusta sa malo Prezídium ÚV KSČ zísť posledný krát pred zjazdom slovenskej komunistickej strany 23. augusta. Túto stranu 19 signatárov považovalo za kontrarevolučnú. 3. augusta s tým ZSSR v Bratislave nesúhlasil, predpokladajúc, že otázka je zatvorená. 5. augusta „Pravda“ nazvala bratislavské komunké zničujúcim úderom na adresu plánov imperialistov, predpokladajúc, že nehľadiac na ťažkosti, sa problém podarilo vyriešiť.

Avšak sovietski lídri sa radovali priskoro: čím aktívnejšie dubčekovské vedenie pracovalo na dosiahnutí kompromisu so ZSSR, čím nižšie klesal stupeň napätia v ich vzťahoch, tým silnejší bol tlak na „centristov“ zo strany „progresivistov“ vnútri KSČ a na vedenie KSČ celkovo – zo strany nestraníkov a prevažne antikomunistických síl. Sovietska pozícia na rokovaniach, váhanie vedenia ZSSR a iných krajín OVZ boli interpretované  týmito silami, ako aj „progresivistami“ ako slabosť, ako pripravenosť ísť na ústupky a neochotu použiť silu. Toto je uvažovanie provokačné a deštruktívne, ktoré je plne na zodpovednosti „sionistickej“ frakcie v KSČ, ako o tom svedčia materiály KGB. (viď koniec článku – pozn.prekl.)

Naviac, vedenie ČSSR predpokladalo, že sympatie Západu sa nevyhnutne materializujú v podobe tvrdej protisovietskej rétoriky USA v prípade silových akcií zo strany ZSSR (napríklad, vyhlásenie USA o ČSSR ako o „rovnako dôležitom regióne, ako Západný Berlín). „Tí, ktorí v sebe živili podobné nádeje, - poznamenal k tomu Markus Wolf, - úplne ignorovali reakciu USA na udalosti 17. júna 1953 (v Berlíne), na „maďarskú jeseň“ 1956 a na výstavbu (berlínskeho) múru roku 1961“.

Každopádne sa v Prahe a iných veľkých mestách šírili chýry typu „Západ nám pomôže“ v prípade vyhrotenia situácie. A Česi uverili, úplne zabudnúc na lekciu Mníchova, kedy Anglosasi a Francúzi ich elementárne nechali v štichu, odovzdali do rúk Hitlera, aby fuehrerovi zabezpečili vynikajúce východzie stanovište a vojensko-priemyselnú základňu pre inváziu do ZSSR. Roku 1968 sa Západu podarilo inšpirovať časti partajnej elity a intelektuálom presvedčenie, že im pomôže, vytrvalo provokujúc vyhrotenie vzťahov medzi ČSSR a ZSSR. Záujmy Čechov ani Slovákov Západ nezaujímali, poslední sa akurát druhýkrát stali výmennou mincou v pokračujúcom globálnom súboji medzi kolektívnym Západom a historickým Ruskom.

Akonáhle boli v Bratislave dosiahnuté dohody o tom, že ČSSR môže napredovať svojou, „treťou cestou“, nekompromitujúc v princípe socializmus a svoje členstvo v OVZ, prudko sa zintenzívnili dobre organizované demonštrácie, apelujúce na vedenie krajiny, aby sprísnilo kurz voči ZSSR, k zneutrálneniu ČSSR, čoraz častejšie sa ozývali antikomunistické prehlásenia.

Mohli snáď organizátori demonštrácii nechápať, že tým sabotujú kurz straníckeho vedenia smerom k reformám, na budovanie „socializmu s ľudskou tvárou“ práve vtedy, kedy sa Dubček so súdruhmi dohodli so sovietskym vedením a získali ich súhlas s „demokratizačným procesom“? Isteže nie.

Mohli snáď organizátori demonštrácii nechápať, že zvyšujúc antikomunistický a antisovietsky grádus rétoriky na námestiach a v médiách, vlastne pripravujú pôdu pre vyslanie vojsk do Československa? Pravdaže nemohli. A to znamená, že táto „progresivistická“ skupinka a jej „agenti“ v médiách a inde jednali vcelku vedome (viac v závere – pozn. prekl.)

16. augusta sa mnohé československé noviny sťaby mávnutím čarovného prútika doslova zbláznili. Začali v čoraz drzejšej forme požadovať od politického vedenia prehĺbenú liberalizáciu, tón článkov sa stával čoraz vyzývajúcejším a antikomunistickým. Dá sa povedať, že 16. august sa stal svojráznym Rubiconom – sovietskemu vedeniu svitlo, že československé vedenie úplne stratilo kontrolu nad situáciou a existuje reálna možnosť zmeny vlády.

„Pravda“ okamžite vyzvala Dubčekov tím k tomu, aby v krajine „organizoval elementárny poriadok“, zamedzil spoločenským excesom a zabezpečil splnenie toho, čo bolo zafixované v bratislavskom komuniké. Márne.

18. augusta bolo v takej situácii sovietskym vedením prijaté rozhodnutie o realizácii operácie „Dunaj“ - vyslaní vojsk do Československa. Maršal Grečko, ktorý v ten deň zhromaždil celé vrchné velenie ozbrojených síl Sovietskeho Zväzu, povedal nasledovné: „Práve som sa vrátil zo zasadania Politbyra. Bolo prijaté rozhodnutie o vyslaní vojsk krajín Varšavskej zmluvy do Československa. Toto rozhodnutie bude uskutočnené, nech by kvôli tomu mala vypuknúť hoci aj Tretia svetová vojna“.
232 Komentářů k 1968 bez emócií. Andrej Fursov o „Pražskej jari“. Zabudnutý film KGB. Nikolaj Starikov o zaujímavostiach invázie. O čo išlo z hľadiska globálnej politiky?

 1. Robo napsal:

  Ďakujem!

 2. Robo napsal:

  Nesmierne aktuálny, nesmierne dôležitý, krásny článok!
  Stanislav S., Jan Korál, .., Vaša práca MÁ zmysel!

 3. jojo napsal:

  Toto je pravda. Ale dnes to už málokto pochopí Centristi boli aj s Dubčekom OK. Preto si ho taliani tak do dnešného dňa vážia. Lenže progresivisti (v preklade trockisti) to ako obyčajne pohnojili. A dneska výdatne hnoja v EÚ. Ako hovoria bratia češi "Pozde honit bycha". Ale keby Dubčeka podržali, mohol sa celý socMOLOCH zmeniť a ktovie ako by nám dnes bolo? Ja typujem, že oveľa lepšie.

  • Pravda napsal:

   Uz bys byl po smrti, protoze ten dnesni bordel by byl o 20 let drive.
   Takze mame za co byt vdecni.

   Spojenectvi s Ruskem se nemelo nikdy rozlomit, protoze nas ted Zapad pozene do valky proti Rusku mezi prvnimi. Jsme nepratele a tentokrat nas Rusove misto osvobozeni budou muset znicit, protoze jsme prolezli oficielni i neoficielni armadou vcetne zoldaku privandrovalych, vydavajicich se za uprchliky a samozrejme vojensku technikou. Staci jedna provokace vuci Rusku a koncime. Rusko, podle toho co jsem cetla na rt.com, nehodla valcit mimo sve uzemi, tudiz zadne osvobozovani nikoho uz nebude a o to to bude nicivejsi a rychlejsi pro nepratele Ruska, protoze bojova technika za ta leta od 2.svetove znacne pokrocila.
   Kdyz si k tomu pridas naplanovanou genocidu ( kterou nakonec uz v okolnich zemich EU vidis ), tak ako ze nam to dnes je??

   Jeste podotknu, ze plan na armadu EU uz je v realizaci. Nekdy mi vzpilal, ze jsemo tom psala uz davno a ono porad nic , a ted s tim vyrukoval dokonce sasek Sobotka, ze se bez neobejdeme, Zemam taktez tvrdil asi pred rokem, ze potrebujeme armadu EU.

   Tady to mas cerne na bilem, je o tom clanek na rt.com.

   https://www.rt.com/news/356881-european-army-czech-pm/

   No a aby toho nebylo dost, tak Nemecko chysta civilni armady, ktera by mela pry chranit externi (!) hranice NATO!

   Umis si spocitat, z koho se budou tato uskupeni skladat a mas taktez zpodpovezenou otazku, proc s privalem zoldaku do Evropy je tak naspech a leze se jim do riti vrchem dolem.

   A k tomu si pridej nove kolo sankci vuci Rusku a Evropane proti tomu nedelaji vubec nic, prestoze to neposkozuje jenom Rusko, ale i Evropu. Tak vcil mudruj...

   • Vladislav napsal:

    Žádná válka s Ruskem nebude, protože Rusko se k ní nenechá vyprovokovat.
    Američané se snaží velice, ale Putin je, jako vždy, o pár metrů před nimi.
    Možná vypukne nějaká další válka na Ukrajině, ale to je tak všechno. Merkelová končí u příštích voleb, a tandem Clinton/Bush zuřivě hnaný 86letým Sorošem už za tři měsíce. Pak se jim všechno sesype jak domeček z karet.
    Toto je jen kopání zdechající kobyly.
    Možná kdybyste nebyla tolik na mexickém slunci (minimálně přes jaro a léto, protože - budete se divit - i u nás je od května do září teplo jako v Mexiku v zimě), nepřehříval by se Vám tolik mozek a neviděla za každou opuncií pistolleros třesoucí se vyprázdnit zásobník.

    • Pravda napsal:

     Jdi do riti, hajzle, jenom provokujes. Misto o muj mozek se starej o svuj a bud se omluv za pomluvy, ktere jsi tady o mne rozsiril a pokud tvuj domnekovy mozecek te necha v jejich setrvani, pak mas za povinnost dolozit sve domnenky. Do te doby se se mnou nebav, spino.

     Nedelas to jenom mne, vsimla jsem si, ze napadas i jine lidi soustavne.

     • Vladislav napsal:

      Soustavně napadám jenom usvedcene lháře, tedy pouze Vas.
      To, ze jste lharka, si mysli většina lidi na teto diskusi. Jiste mnohem víc, nez těch, kteří si mysli, ze kdekoho napadám;-)
      Kdyby mohla zloba a zášť nadnaset, pohybovala byste se Vy, nejzlostnejsi clovek, co tu kdy byl, ve stratosfere.
      Tak si jeste trochu poprskejte, chudero, třeba se Vam uleví.

      • Pravda napsal:

       usvedcit muzes nekoho jenom dukazy, a ty je nemas, vymyslel sis pomluvy, takze jsi lhar ty. To je logika, kamarade.

       Takze cekam na ty dukazy, a jestli jsi zapomnel sve pomluvy, tak tady je mas, mimochodem, to zduvodneni tveho udavani je vymluvne samo o sobe...

       Vladislav napsal:
       9.8.2016 (8.58)
       Ano, mám-li se zbavit vší nebo škůdců na plodinách, je dobré velké množství prostředků.
       Vy jste:
       - opakovaně tvrdila, že z tohoto webu odcházíte
       - prokazatelně si změnila jméno snad 7x nebo 10x
       - když jste byla dotázána, zda jste to stále Vy )Váš styl psaní je charakteristický a rozpoznatelný), opakovaně jste lhala, že ne

       Jak vám napsal Robo, šíříte pouze negativitu, poraženectví a nenávist.
       Když už přijdete s nějakým „návodem“, ta jedině takovým, který kdyby byl uskutečněn, tak přinese těm, kdo ho uskuteční, pouze zmar a neštěstí.

       Nechce Vás tady, z těchto a dalších důvodů, většina „dřívějších“ diskutujících.

       Ti, co Vás ještě nestačili poznat (ono se navíc ve všech těch Vašich jménech těžce vyznává;-)), tak Vás asi k ničemu nevybízejí, to je jasné;-)

       Je evidentní, že jste nastrčená provokatérka, troll tvrdšího ražení. Proto mé výzvy, jako jednoho z účastníků diskuse, abyste vypadla.

       Troll ci tajny agent jsou pomluvy nejhorsiho razu a dluzi mi dukaz ci omluvu take robo.

       P.S. Nechapu, ze jsi nevzal vazne varovani admina, ze nas vyhodi ( napsal to mirneji, do kouta na hanbu) a pokracujes v napadani lidi, ty tresouci se na vyprazdnovani zasobniku...jsi stejne nadrazeny jako zidi, hezky ses to naucil. Rozdelovat a vyhazovat lidi, to je jejich domena.

       • Vladislav napsal:

        Nedlužím Vám nic. To, že jste tady (minimálně jako BRICS) lhala, že nejste Marie, načež jste byla několika lidmi usvědčena, že jste, zde ví každý, kdo se na diskusi v té době pohyboval.

        Když jste pak zjistila, že už je ekvivalence Marie = BRICS zřejmá a každý to tak bere, začala jste si s cílem zamaskovat to aspoň dodatečně horečně dávat nejprve moře jiných nicků (abyste jakože ukázala, že na nicku nezáleží), a nakonec jste to korunovala drzým nickem Pravda - který má asi ukázat, že jiní můžou mít taky někdy v něčem pravdu, ale nick pravda ji musí mít vždy, jak už z něho samotného plyne.

        Jak Vám psal Robo, jste odpudivý, zlostný, zákeřný a vrcholně prolhaný tvor. Nejen jemu, ale i mně je z Vás nanic, brrrrr.

        Tímto končím za sebe hodnocení vaší politováníhodné osoby, protože jak kdosi nedávno správně napsal, jenom to rozmělňuje diskusi a odvádí od tématu. Kde je pravda (ta skutečná, nikoliv někým trapně vnucovaná) si každý objeví už sám, bude-li chtít.

        Proto věcně, a tylko krutko, jak říkají Poláci.

        Žádná globální válka nebude, protože na ní nikdo nemá skutečný zájem. Zájem je pouze zdiskreditovat Rusko nějakou další Ukrajinou apod., aby západní politice o to více dominovaly síly prosazující americkou hegemonii.

        Pro demontáž pokusů o nwo zcela stačí mít otevřené oči, bystrý mozek a razit cestu, která je s nwo v rozporu. Nějaké potyčky budou pouze potravou pro nwo kontrolovaný mainstream, který z protestujících udělá směšné figurky (Konvička, Okamura), nebo gaunery a rušiče všeobecné prosperity (AfD).

        Každý, kdo myslí na zdraví a úspěch našich potomků, ať si toto uvědomí. Vyhraje ten chytřejší a znalejší, ne ten s více zásobníky nábojů.

        • Pravda napsal:

         Okecavacky a lzi si strc a neschovavej se za druhe, to je moc lacine.

         Dej sem dukazy a nebo se omluv, spino.

         Jeden, uplne jeden sem dodej, kde rikam, ze nejsem Marie. Proc by se mne nekdo ptal, kdyz tvrdis, ze to vsichni vedeli? Koukej se chovat jako vzdelany a ne jako buran, co je neschopny dolozit sva tvrzeni.

         P.S. Snad si nemyslis, ze kvuli takovym blbeckum, jako jsi ty, jsem si nahradila prave jmeno zkratkou BRICS. Nic ti do toho neni, ty tady nemas prave jmeno, sraci.. Domyslivy krupane...ktery si mysli, ze ma nekdo povinnosti vuci tobe ti neco oznamovat...on ti ten hrebinek brzy spadne..

        • Jan Jinsky napsal:

         Ty jsi opravdu huba nevymáchaná. Stoka...

  • Stribog napsal:

   A zkušenost s trockismem v osmašedesátém stejně jako po hadráku by už konečně měla přivést oba naše národy k identifikaci fenoménu minimálně jako společensky neakceptovatelného modelu politického a ekonomického jednání. Nemyslím ale, že by nám Pražské jaro přineslo nějaký jugoslávský model třžního socíku. Jen by nebyla normalizace, jako určitý druh národního traumatu. Nepřinešla by doba atomizace společnosti,nezájmu o veřejné věci a stát, doba útěku k formalismu, rodině a husákovskému konzumerismu. Co osmašedesátý rozhodně zničil byla ochota budovat vlast a podílet se na rozkvětu společného státu. Svým způsobem se trockistům povedla rychlá demoralizace národa pomocí tanků VS.
   Ale v té době už byl i SSSR ovládán trockisty a na trajektorii vedoucí k jeho demontáži, která musela zákonitě přijít.
   Přes všechno se dnes na vpád vojsk dnes dívám spíš pozitivně. Přes veškeré zápory a chmury normalizace nás sovětská okupace dvacet let chránila před drsnou kolonizací i totalitou na steroidech a LSD, která přišla po hadráku.
   Zmínil jste Italy. Nabízí se srovnání řešení téhož problému. Sílící vliv komunistů v Itálii a nebezpečí jejího odchodu ze západního bloku řešil Západ terorismem a politickými vraždami v rámci NATO-Gladio Network, který nakonec usiloval i o život rebela de Gaulla ve Francii. Proti tomu stojí řešení ruské - invaze, což je dle mého názoru řešení o poznáni civilizovanější, než vyhazování autobusů s dětmi do vzduchu.

   • weissbach napsal:

    1***

    • Paul Durham napsal:

     Přijde mi to velmi zjednodušené : centristé x progresivisté , to nebyl fotbal, sparta x slávie, pravice x levice , zažil jsem to a jsem si jistý, že celá operace těch, kterým se tu říká progresivisté, byla plánována už od cca 1963 , začlo to tzv. kulturní frontou - herečky a kulisáci, film, časáky, noviny - vojensky se tomu říká dělostřelecká příprava.
     Deset let po provazu Slánskému uplynulo, oklepali se a dali se do díla , opus dei, odkud byli řízeni nemá ani cenu spekulovat. Oni ti "progresivisté" stejně nakonec zvítězili, museli si ale prefabrikovat svého "Ježíše" vencu a počkat, až se "pražské jaro" dostane do Kremlu.
     Kožichy pro bábu potentátovu fungují na 100%.

     • Stribog napsal:

      Nadruhou stranu buďme vděční za každý pohled, který trochu vybočuje z té establishmentové havlotrockistické mytologie, která se od Hadráku cpe lidem do hlavy a předčila už pověstné "Poučení z krizového vývoje..." Osmašedesátý by si konečně zasloužil rozebrat do šroubku. Z historického hlediska, hlediska mezinárodní i globální politiky, z pozice zapojených tajných služeb etc. Sečíst to a vyrovnat se s tím. Národní traumata ať již Mnichov nebo 1968 je třeba léčit pravdou.

      • Paul Durham napsal:

       Samozřejmě, je to tak, jak píšete. Jen jsem poznamenal, že '68 se nevynořil přes noc, byl trpělivě a přímo šachisticky připravován "progresivisty" roky dopředu.
       Já nechci hodnotit samotnou invazi, protože , co se stalo, nejde odestát, a na kdyby se snažím nehrát.
       Jen si myslím, že nic na světě se nedá ochránit před zvenku řízeným vnitřním nepřítelem, čehož jsme ( už po X-té ) dnes opět a zase svědky.
       Proč ? No protože ....

       • Robo napsal:

        Jasné, že to bolo chystané.
        A nemám pochýb, že to vedia aj autori tohoto článku..

       • Stribog napsal:

        Byl to tuším Mark Twain, který mluvil o nabíjení a vybíjení historie určitými událostmi. Dnes pro to používáme termín matriční řízení. Podívám-li se na to z tohoto úhlu, je to potřeba vidět spolu s blízkými událostmi v celém rakousko-uherském regionu. Stažení sovětských vojsk z Rakouska v roce 1955 - Maďarsko 1956 a Československo 1968, jako soubor globálně řízených uálostí, které ostartovaly řadu procesů. Jako by tyto posloupné události sbíraly energii potřebnou pro pád Berlínské zdi.
        Jedna z úrovní příběhu. Další je třeba geopolitická. Souboj Ogarkova s Goldstuckerem. Tady můžeme mluvit o Kultu tancující smrti a o atlantském křídle KGB spolupracujícím s CIA. To je příběh, který má mezinárodní a vojensko-stategický přesah a vypráví jej dole Jaroslav. Máme situaci vnějšmem řízené vnitřní politiky. Jaltskou dimenzi atd.
        Nebýt řízeni z vnějšku můžeme jedině tak, že pochopíme, jak to řízení funguje. A to je možné pochopit právě na tom Osmašedesátém. Až výše uvedené nám bude spolu dávat jasný obraz, potom se teprve staneme strůjci vlastního osudu a budeme moci vyloučit podstatnou část vnějšího řízení, kterému podléháme úměrně tomu, jak nerozumíme, či nemáme rozumět procesům kolem nás... Bohužel (a to se docela snažím) jsem od takového stavu zatím dost daleko.

        • Paul Durham napsal:

         Z dějinných i historických pramenů mezi řádky se udává, že dávní obyvatelé dávných krajin nebyli takoví krasoduchové a relativizátoři. Kdo tenkrát vládl na nějakém území , svého vnitřního nepřítele neměl , neb po nastolení vlády došlo k neodkladné genocidě byť i potenciálního vnitřního nepřítele.
         Říše také trvaly ne 5 let , ale tisíce let. Ale to je dávno, pokrok se zastavit nedá.

        • proud napsal:

         Tak tak Pavle,a proto tolik trvam na obcansky spolecnosti a na zaniku stada,protoze tim nebude onen "vnitrni nepritel",z ovacnu si jich nasekam podle potreby totiz kolik jen kdy budu chtit,hnat stado je jednoduchy,udelat ale z vlastence vlastizradce,je nemozny!

   • vierona napsal:

    ano mali ved onych 400mil.dolarov ktore stal usa CS prevrat si prisli vybrat v roku 1989 doslovne stali sme sa zobrakmi vo vlastnej vlasti!!

 4. Vladislav napsal:

  Výborný článek. Dobře popisuje, jak rychle nabíraly události spád, i to, že vpád vojsk Varšavské smlouvy byl rozhodnut doslova pár dnů před uskutečněním. Vždyť ještě v červnu a červenci, když byl Brežněv dotazován nespokojenými bilakovci, zda může zasáhnout, reagoval mávnutím ruky: eto vaše dělo, tovarišči.

  Vpádem vojsk SSSR chránil svou sféru zájmu, podle úplně té samé logiky, podle níž USA vojensky zasahují kdekoliv po světě, kde to považují za nutné. České země, i když různí Schwarzenbergové, Halíci, Kocábové a teplí pornoherci tvrdí opak, NEPATŘÍ na Západ. Pro Západ jsme a vždy jsme byli pouze kolonie, zdroj levné pracovní síly a povolných děvčat, kolonie, kterou rozhodně nechtěl "brát do party". Doba Karla IV. či Přemysla Otakara II. byly krátké epizody, kdy nás museli brát vážně, ale i tehdy to dělali s obrovským skřípěním zubů.

  Kdy nám Západ opravdu pomohl? Před čím nás kdy zachránil? Kdy už náš národ pochopí, že méněcenným se nepomáhá, že máme být pouze lokajové, služky a kočí, a ti se k rovnocennému rozhodování o věcech příštích nepouštějí?

  Vpád vojsk zanechal ve spoustě lidí pochopitelné trauma, ale jen ukázal, že pro Západ jsme okraj, periferie, zatímco Rusko s námi počítá. Komunismus byl opravdu špatný, ale on není naším, slovanským vynálezem. Za daných podmínek invaze jinak proběhnout nemohla.

  A co bylo potom? Bylo opravdu všechno tak husákovsky odpudivé, jak líčí mainstream? Není náhodou pravda, že 70.léta byla obdobím velké výstavby a industrializace hlavně Slovenska, obdobím relativního dostatku i pro "obyčejné" lidi, obdobím klidu, jistot a pohody?

  Budoucnost je jednoznačná: posilovat ze všech sil vazby s našimi bratry, spojit se s nimi v dobrém i zlém, protože my jsme a zůstáváme jedna krev, jeden národ, jeden duch!

  Buďme po 1500 letech znovu v rovnosti s Rusy a dalšími bratry a přestaňme podlézat arogantním cizincům, kteří nás mezi sebe stejně nikdy nepřijmou. A to je pro nás jedině dobře.

  Svoboda a sláva!

  • Stribog napsal:

   A hlavně už žádné mosty. Po těch se šlape. Ale tvrdý obrat. Či spíše návrat domů. Tak jako tak se Západ nakonec stane naší periférií. Někteří z nás to ale nejpíš odstonají. Nebudou mít ke komu vzhlížet, nebudou se mít komu klanět a před kým plazit. Jedno bychom ale udělat mohli. Trochu to probrat a uchovat ze západní kultury to dobré.

   • Vladislav napsal:

    Přesně tak. Vždyť co je to bohatství Západu? Afričtí otroci minulosti i dneška, indické a indočínské plodiny, přebohatá příroda a zdroje Severní Ameriky ukradené indiánům, jihoamerické zlato ... a různí gauneři a guvernéři, kteří tomu všemu loupení měli dodat právní rámec, tedy velectění prezidenti, zakladatelé od počátku parazitických společností, guvernéři různých Východoindických společností a další gaunerské organizace, které dohlížely na to, aby bohatství teklo vždy tím jediným správným směrem - nejprve do západní Evropy a pak i do Severní Ameriky.

    Naši hlupáčci, prozápadní idiotci, budou adorovat Západ pro jeho údajnou pracovitost a hanět Rusko jako zemi opilců, která bude vždy x let pozadu. Ale Rusko je severská země, kam v tuto roční dobu přicházejí už první ranní mrazíky, kde je na velké části několik měsíců v roce tma, kde země často rozmrzá až v dubnu (pokud vůbec) a znovu zamrzá v listopadu! Brit nebo Francouz může začít stavět dům třeba v prosinci a dokončit ho, kdy chce, zatímco Rus má co dělat, aby to stihl během léta. Neschopný Brit nebo Francouz se nechal naverbovat na nějakou loď a s tou odplul rabovat bohatství nějakých barevných lidí kdoví kde, zatímco neschopný Rus mohl tak akorát utéct do tajgy a čekat, jestli ho dřív sežere divá zvěř nebo milosrdně uspí mráz.

    Západní Evropa byla vždy provincií Velké Tartarie a bude jí zas. Ne proto, že by se to těm či oněm líbilo, ale prostě proto, že je to region nepříliš pracovitých parazitů, jejichž veškeré bohatství pochází z plundrování cizích zemí. Jakmile možnost plundrování končí, končí i prosperita Západu. A právě tato doba už brzy nastane.

    • proud napsal:

     "Přesně tak. Vždyť co je to bohatství Západu?"............vzdycky je dobry napsat k tomu: 1/za jakym ucelem, 2/s jakejma nasledkama,3/jak by to melo bejt dobre......

   • proud napsal:

    "Tak jako tak se Západ nakonec stane naší periférií.".........nevim jak ty,ja mam jinou predstavu a zadny "priferie" v ni nejsou:-)

    • proud napsal:

     Mam predstavu celosvetovy spoluprace s "vychovou a vzdelavanim lidi" a hospodareni se zachovanim prirody,statu a kultur...........

     • vierona napsal:

      neviem preco no ja si myslim ze to tak bude pretoze sme ludmi svetla a lasky ked na vychode je svetlo na zapade je tma _Verite a podporujete najhlupejsie zap. narody ktore kvitnu v arogancii a v cinizme bez svedomia !

    • Vladislav napsal:

     Jsi idealista, Proude.
     Každé tělo má svůj mozek, srdce - a palce u nohou.
     Stejně tak každá země.
     Západ byl periferií i proto, že to byl region kříženců, vyhnanců, geneticky silně promíšených lidí.
     Čímž je dodnes, akorát se u toho cítí být povolán řídit ty ostatní.

     • proud napsal:

      Jisteze jsem idealista,ale ty idealy jdou ruku v ruce se "vzdelanim" lidi(ne tim skolnim),bez nej to jde pomalu a tezko,s nim to bude o necem jinym,ovsem je potreba se dostat do medii a nejen dostat,ale ovladnout je ;-).Ne je zasirat pitostma a nestestim,ale ucit je bejt Lidma!

     • proud napsal:

      "Západ byl periferií i proto, že to byl region kříženců, vyhnanců, geneticky silně promíšených lidí."..............presne tak,jenze ti byli pronasledovani a vyhaneni pro ochranu tech ostatnich,to bych zmenil na to ze si zacnou uvedomovat o co jde a ze jim chce bejt pomozeno.Za predpokladu ze jim taky bude zajem pomoct.A aby ten zajem byl,je potreba udelat z cloveka,Cloveka.

    • Stribog napsal:

     Myslím proude, že to není věc naší volby. Západ se stane periférií především z důvodů nastoupené cesty k Planetě opic, kterou si sám zvolil.

     • Vladislav napsal:

      Ano. V okamžiku, kdy čínský student mluví ve 20 dvěma světovými jazyky a vyniká v technických vědách, ruský student touží vítězit ve sportu a přemýšlí o kosmu, zatímco stopadesátikilový americký student přemýšlí, jestli je na kluky nebo na holky a kde mu dají další kreditku, je jasné, co bude za x let, desetiletí. Tato cesta je nastolena a nic než my sami ji nezmění. I ty nejlepší zbraně jsou nic v rukou stáda opičáků, zatímco velký duch si vyrobí kvalitní náhražky pomalu i z hnojiva a kusu dřeva - a hlavně: on má cíl, za který mu stojí za to se bít.

      • Paul Durham napsal:

       Ovšem zatím to významně brzdí jeden proces : víra Indů , Pakistánců, Malajců a dalších v papírky s názvem dolar. Takže i ten "stopadesátikilový americký student" stále chápe, že stačí si je vytisknout a koupit si za ně ty indické, malajské, pakistánské a konečně i ty čínské nejlepší studenty, kteří se mu pak o ty hambáče dalších x desetiletí postarají. Tohle bude ještě pár (desítek ) let fungovat, jest totiž na kouli pár miliard socek s velkým potenciálem a emerickým snem.

       • proud napsal:

        Presne spravne,proto takovej duraz na praci s lidma a jejich odovcanstovavani.

       • Vladislav napsal:

        Ten americký sen se ale hroutí už teď. Vždyť i v tom Pákistánu nabírá úspěšně ISIS bojovníky do svých řad. Podle mě jsme i v tomto masírováni Systémem. Nutí nás věřit, jak Ameriku všude milují a nám nezbývá se než připojit, ale co když jiným říkají totéž? Pro nás je Malajsie, Singapur a spol. region obdivující Ameriku, dávaný nám za příklad, ale co jsme pro ně my? Postkomunistické země, které nadšeně lížou nohy páníčkům z USA a SRN.

        Naopak myslím, že stačí málo, a impérium padne k zemi jak desetitunový kmen s vyhnilým jádrem. O tom, že si obřezaní ve FEDu tisknou tolik papírků, kolik se jim zamane, se ví už dlouho. Čínu může velice brzo přestat bavit být největším věřitelem USA. A převraty typu Majdanu se CIA v Číně, Rusku ani Indii nikdy provést nepodaří.

        Oni prostě končí, a protože to ví, tak kolem sebe tolik kopou. Pokud je ten nejlepší kandidát na US prezidenta, jakého dokázali za sebe postavit, nepříliš bystrá a manipulovatelná lesba Clintonová, tak už asi opravdu nemají moc z čeho vybírat. A to prezidentská kampaň ještě zdaleka nefinišuje. Moc se těším na poslední kolo odhalených uniklých e-mailů a informací o zbytečně zmarněných amerických životech, protože to bude tím, co té mrše srazí vaz. A těch pár lesbobuzen a hermafroditů placených Sorošovými nadacemi, kteří jí zůstanou, jí ke zvolení stačit nebude.

      • jakovzdy napsal:

       "V okamžiku, kdy čínský student mluví ve 20 dvěma světovými jazyky a vyniká v technických vědách, ruský student touží vítězit ve sportu a přemýšlí o kosmu, zatímco stopadesátikilový americký student přemýšlí, jestli je na kluky nebo na holky a kde mu dají další kreditku, je jasné, co bude za x let, desetiletí. "

       - Co by bylo? Nic pro ně.
       Zatím ještě sní (všichni mladí nechápou co jste pro ně připravili vy zmrdi- NORMÁLNĚ JE NÁPÁLÍTE. Naděláte z nich otroky svých představ o světě, hajzlové! A oni to prokouknout, že je DOSPĚLÍ POVEDLI!)

     • proud napsal:

      Vsechno je veci neci volby a na zapade zijou obycejny lidi uplne stejne jako tady,jen jsou zkazenejsi,v necem,v necem zase my a podle myho nazoru je ukol jasnej,dokazat aby nebyl zadnej "zapad a vychod" jak nam ho zrucne a umyslne vytvorili.Tim se zbavime i "jich" a vecnejch prastenejch,umele vytvarenejch hrozeb,na ktery na obou stranach doplaceji jen ti "nejpotrebnejsi" co se nejvic drou a otrocej.

      • proud napsal:

       Uz jsem prestal delit lidi podle jejich,delim je uz jen na ty kdo potrebujou pomoc a na ty kdo ji muzou poskytnout.Dalsi deleni je pak na na ty "normalni" a na "skudce".

       • proud napsal:

        Z toho mi vychazi ze barevny a hodne skudcu potrebujou pomoct,jen maly procento znicit a to tak,ze se fakticky znicej sami.

        • proud napsal:

         A kdyz minim pomoc,nemyslim tim ono zkazeny nastolovani situace kdy jim holuby liotaj sami do huby,to ani nahodou.Tim bych jen vytvarel dalsi a dalsi.

       • Vladislav napsal:

        Proude, opravdu jsi idealista, promiň. Lidi NEJSOU všude stejní. Na Západě jsem dlouho pobýval a můžu ti říct, že už třeba Švédi nebo Francouzi vidí řadu věcí, o kterých tady píšeme, úplně jinak, než většina lidí u nás.
        My se tady bavíme třeba o migrantech, někdo je odmítá striktně, někdo vlažně, ale třeba ve Švédsku je ještě před 10 lety většina země skutečně chtěla a nemusely jim je vnucovat Sorošovy nadace.
        To, že si všichni porozumíme, český dělník s polským studentem, německým právníkem a francouzským umírněným muslimem, je utopie.
        Západ je už stovky let namixovaný z různých kultur, skrz naskrz prolezlý barevnými a jejich hodnotovým systémem ukládajícím jim jedinou touhu: mít se dobře, ať to stojí, co to stojí, zatímco na druhé straně se nachází hlavně Rusko, kde ještě mají sílu pojmy vlast, oběť, rodina.
        Spojovacích bodů mezi těmito světy je 10x míň, než si myslíš.
        Protože jakmile se jednou začneš křížit s Mexičany, Kurdy, Jamajčany a dalšími exoty, tak najednou uvidíš, jak těch "nemateriálních spojovacích hodnot" ve společnosti rapidně ubude.
        Pro nás je jediná šance: orientace na Rusko. Jak psal Stribog, Západ už se dostal někam a není mu pomoci. A pokud se o to budeme snažit, tak se s ním v tom ledovém moři utopíme taky.

        • proud napsal:

         Nebyla rec o tom,ze lidi na ruznejch mistech nevidej veci jinak,to je celkem i samozrejmy,na nas je aby je videli vsichni tak jak skutecne jsou.Panove nezlobte se,ale jedete v dalsim rozdelovani,jen zase jinak a to podle me neni reseni,a kdyz,tak na chvili.Potrebujeme reseni komplexni a trvaly. A to at to smrdi naivitou,nebo idealama,dulezitej je vysledek a cesta k jeho dosazeni.Ta podle me ani v rozdelovani,ani v nasili neni.Protoze to vsechno tu jelo a jede,vysledky zname.

        • proud napsal:

         Prestante se drzet staryho biblickyho konceptu,ten nikam nevede!

        • proud napsal:

         Pozorne jsi necetl,nikdo nerika krizit se,rec je o spojovani se na lidsky urovni a pomoci potrebnejm(zkrizenejm).Ber to co pisu v sirokym zaberu s tim co jsem uz napsal,o bezobchodu,bezfinancnictvi,ale se zachovanim statu a kultur ,ale se spolecnym hospodarstvim....atd. atd......do toho patri i cistota ras a vzdelavani ve smeru napravy stejne jako dobryho zivota pro vsechny.Ve zkratce.

        • proud napsal:

         Vzit klackem nekoho po hlave je posledni,primitivni argument,stejne jako ho oddelit a nestarat se o nej,pak se po generacich divit proc me jeho deti nenavidej.

        • Vladislav napsal:

         Proude, dobře, navrhni konkrétní věci.

        • proud napsal:

         Nejsou zadny konkretni veci ktery by mely ucinek a plnily ucel dokud existuje prevazna vetsina ovcanstva,to jsem uz taky nejednou psal,protoze se jedna o hnani stada a to odezene lehce proste ten kdo mu da vic,mysleno materialne,a to my nejsme a bez jeho zmeny v obcanstvo a pricineni se ani nebudeme.Z toho plyne ze je potreba pusobit na lidi,kazdyho jednotlivce,jinou cestu nevidim ani presto ze mnozi budou rikat ze casu je malo,hladina stoupa,stejne jako treba pred tisici lety:-))))

        • proud napsal:

         Kdo muze,at se zabejva detma a mladezi v tom smeru,to je nejdulezitejsi!!!Klidne si to muze "pribalit" treba ke streleckymu krouzku,nebo krouzku domacich praci,ci k cyklistum ;-)

        • proud napsal:

         Me osobne z hlediska dulezitosti a prakticnosti nejvic oslovujou krouzky preziti v prirode a poulicniho boje.Decka na to slysej velice dobre a je to pro ne vsestranna priprava kde je vlastenectvi a vzajemna pomoc samozrejmosti stejne jako vztah k prirode a setrny pouzivani naradi a chladnejch zbrani.

        • proud napsal:

         Uplne opacna strategie nez je stvani,straseni a nenavist,a zadny slunickareni,tvrda realita ke ktery se pribaluje prirodni duchovno.Duraz je na tom aby se ucily "pracovat na sobe" samy a samy si vedet rady.

       • Stribog napsal:

        Dost z toho napsal Vladislav. A nenapsal bych to lépe. Tak jen dodám... K západu cítím lítost. Pár let jsem tam žil. Znám řadu báječných lidí. A někteří si dost z toho, o čem tu mluvíme i uvědomují. Ale pozdě zadusit vlastní civilizační sebevraždu bylo už v dobách Voltairových. V době kulturního marxismu, Frankfurtské školy a celé té zatracené a úchylné postmoderny už jen marnost nad marnost. Zachráníme možná ty, kteří budou sami chtít. Jednotlivce.
        Civilizace vznikají a zanikají. Schéma je v podstatě pořád stejné. Nakonec ani ta lítost není možná na místě. My jsme pro Západ byli vždy barbaři i kořist. Respektive dlouho. Jediné, co jsme viděli byla genocida, kolonizace a kulturní infiltrace. Spasme se sami. Máme na to plné morální právo. Vyrvat naše děti ze spárů Iphonu bude i tak dost těžký úkol.

 5. Jaroslav napsal:

  Stále sa obchádza skutočná príčina a to vojensko-politická - vznikla situácia, v ktorej bolo nevyhnutné pre nepoužitie jadrových zbraní a danej ich technickej úrovne , aby vojská na seba "videli", aby boli od seba tak ďaleko, aby sa jadrové zbrane nedali použiť bez následkov na protivníka hneď pri prvom údere. Táto vzdialenosť bola 500 km.Medzera v líniách medzi NATO a VS bola len na šumavskom úseku .V ostatných krajinách stáli proti sebe vojská ZSSR a USA na dohľad . Keď Novotnému oznámili v Moskve,že nasunú do prvej línie svoje vojská včítane jadrovej výzbroje , tento historicky prekonaný aparátnik prehlásil,že československo ochráni tento úsek aj bez vojsk ZSSR . Potom už len nasledovalo to čo muselo nasledovať . Predsa išlo o dohodu ZSSR a USA ,že sa to urobí . Následne plánovači CIA a KGB len zorganizovali to,
  čomu hovoríme pražská jar . Že si na tom vyskúšali aj vzájomné
  podrazy /KGB a CIA/ o tom niet pochýb. V tom je jediné vysvetlenie prečo prezident USA išiel na dovolenku v čase vstupu vojsk a prečo sa niektoré "nevysvetliteľné" veci diali.
  Bol to i zdroj skúseností pre prevraty na konci osemdesiatych rokov tak pre CIA ako i KGB.

 6. stefan goga napsal:

  Zapadnej akoze DEMOKRACII veri. Bud idiot,alebo uplatny trol. Dejiny nepustia iba sa opakuju.Kto sa nevie,alebo nechce poucit aj z r.1968 o co tu slo,ze sme sa vdaka invazii vyhli obcanskej vojne.Tak nech si pootvori dvere hrozba vojny zapadu je za dverami nie v USA,ale EU. .Havloidi,sluneckari,pravdolaskari Vam ju dotiahli az k dveram EUROPY dementi otvorte oci.Rusko ochranilo europu pred Napoleonom v 1 aj2 svetovej dufam,ze ochrani aj teraz.

  • proud napsal:

   Dejiny nepustej,ale opakujeme je MY!!!!! A nemusime!!!

  • samo napsal:

   To isté sa môže udiať aj dnes, pokiaľ sa tu vyostrí situácia medzi ,,usafilmi,, a ,,rusofilmi,, tak to tu bude musieť prísť ,,upokojiť,, vojsko NATO, teda aspoň v prípade, že by rusofili mohli získať prevahu. Dejiny sa opakujú a ten kto sa z nich dokáže poučiť, ten má pripravených viacero postupov.

 7. Marco napsal:

  Můj děda mi vypravoval, že těsně před spojeneckou invazí byli v rádiu od těch mediálních kurev návrhy typu: Vraťme Němcům jejich majetek. A do toho tam probíhali diskuze, že Německo nemá kam umístit 300 000 Němců, kteří by se rádi vrátili do ČSSR. Nebýt 68, máme tu Němce zpátky!!! Takže jsme s 68 souhlasili a dodnes tento krok schvulujeme. Rok 68 nám umožnil zažít nádherný bezstarostný život bez západního zla na každém rohu. Jsem hrdý na svého dědu, který v 68 zabránil dehonestaci sovětské vlaky přímo před tankem. Děda se postavil mezi tank a dav, což vyžadovalo velkou kuráž. Děda Rusku věřil a poslouchal Moskvu celou válku. Naší rodině se v kapitalismu dařilo poměrně dobře ale jak povídal sám děda...jsem rád, že socialismus dá každému práci, střechu nad hlavou a stravu.

  • Vladislav napsal:

   A taky důstojnost. Dělník rozumí tomu, že má menší plat než mistr, a mistr, že má méně než technický ředitel, ale každý z nich musí mít pocit důstojnosti a respektu ze strany společnosti, státu. V minulém režimu byl adorován usilovný rubač uhlí víc než líný ředitel, a to je do jisté míry dobře.

   Bylo to jen taktizování našich králů a knížat spolu s rychlým přijetím křesťanství (a nakonec samozřejmě především osvobození Rusy), které český a moravský prostor zachránily od úplné germanizace. Vždyť my jsme pro Němce vždy byli stejný lebensraum jako krajina východně od Labe a Sály, kterou se jim ale, bohům žel, ukrást nakonec podařilo. Takže i jejich hlavní město, Berlín, leží na ukradeném území, tedy na území rozhraní slovanské Dolní Lužice a Braniborska. Vezměte si český lidový dialekt, stříkněte ho trochu polštinou a ztvrďte, a máte jazyk, jímž mluvili Němci vyvraždění polabští Slované.

   Spolupracovat s Němcem pro nás proto vždy znamená tak či onak se mu podřídit, protože on nás jako rovnocenného partnera nikdy brát nebude. Zachránit nás od poněmčení může jedině spojení s klíčovou slovanskou masou, jejíž jsme západní výspou - s Ruskem. Němec má z Rusa strach, stejně jako Švéd. A my máme na výběr: stát se zase Nowaky, Kokoschky a Houzwitschky jako někteří naši předkové - nebo si uvědomit, kde je naše skutečné místo, a tvrdě si za tím jít.

   • proud napsal:

    Znova musim napsat ze je tu vzdycky ten kdo ponemcuje a ten kdo mu to trpi,je to stejny jako s valkou,je tu ten kdo bojovat chce a ten kdo ho bojovat necha,stejne jako ten kdo nechce.Jina situace ovsem nastava kdyz se "zene stado" a kus dela samozrejme a bez mysleni co dalsi kus.Pak se manevruje se stadama podle potreby.Reseni z toho zase vyplyva v likvidaci stad,jejich premene a "vzdelani(nejen skolnim)" :-)

    • Vladislav napsal:

     Proude, polabští Slované opravdu bojovali a nic Němcům netrpěli!
     Nehaž je do stejného pytle s českými Václavy a národem, který založili, ano?

     • proud napsal:

      Nehazu,pisu obecne.Nema smysl oddelovat jedny od druhych a vyzdvihovat zasluhy,to bych se pak taky mohl dostat k tomu kterej Slovan min a kterej vic,coz neni smyslem!

      • proud napsal:

       Mym zajmem a zaroven cestou z marazmu je dostat co nejvic lidi na urcitou zakladni uroven ze ktery uz se odpichnou dal sami podle jejich chuti a moznosti,hlavne aby vedeli ze ona zakladni uroven je nutnost a chteli ji dosahnout dobrovolne.Pak uz to pojede jak po masle.

   • proud napsal:

    "A taky důstojnost. Dělník rozumí tomu, že má menší plat než mistr, a mistr, že má méně než technický ředitel"........a tomu jsem nikdy nerozumel,nerozumim a rozumet ani nechci:-).Hadej proc:-).Na co je tomu kterymu vetsi plat kdyz si chodi cistounkej,na svacinku kdy si vzpomene,ma sluzebni auto,blablabla........nema tech vyhod uz trochu moc a jeste chce i vetsi plat bez mozolu??!!! Vetsi ma dostat ten delnik,vecne zasranej a utahanej,bez auta a sluzebnich svacinek co si nic bokem ulejt nemuze,vsechno si musi perkne sam zaplatit a udelat!!!!!

    • proud napsal:

     A tim se plavne dostavame k tomu ze nasrat a rozmazat diktatu penez!!! At ma kazdej co chce v rozumnym pojeti,protoze bude vedet co ma a muze chtit bez ohledu na to co dela a kolik si vydela!!!!! Jediny meritko je ze dela,nebo se o to snazi.Kazdej ma narok dosahnout na vsechno na co se dosahnout da,bez ohledu na to jakou praci a funkci zastava!

     • proud napsal:

      Spousta prace je zbytecny a je spousta umely zamestnanosti stejne tak jako se plno lidi flaka kolem penez aniz by cokoliv vytvareli!Kde prace neni nebo ji je malo jsou nezamestnani na ktery se kouka skrz prsty jako na netahla s tim ze je prace vsude hafo..........a to taky je,ale za hubicku,nebo abys jeste sam doplacel!!!!! Nebudme liny se podivat zprima pravde do tvare!!!

      • proud napsal:

       Osobne si hodne vazim vsech tech nezamestnanejch co drou bidu s tim,ze za hovno delat nebudou a nebudou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

       • Vladislav napsal:

        Proude, ty nemáš žádnou ucelenou představu a zbytečně šíříš anarchii.
        Žádná společnost nefungovala a nikdy fungovat nebude tak, jak to popisuješ.
        Je třeba soustředit energii na dosažení konkrétního cíle, pak na cíl další a další, ne ji rozmělňovat do desítek dílčích plků. S takovou o tu energii akorát přijdeš.

    • Vladislav napsal:

     Proude, jednak se připojuju k tomu, co ti psal tuším Houbeer: piš prosím příspěvky jako jeden, ne jako vlákno roztahané na x příspěvků. Je to nepřehledné.

     A potom - k tomu platu dělníka a ředitele: dělník rozhodně nemůže mít takový plat, jako ředitel, protože 90% dělníků by práci ředitele nezvládlo, ale 90% ředitelů práci dělníka ano. Pro jakoukoliv společnost má vyšší hodnotu člověk vzdělaný, který bude spíše ředitelem, než dělníkem. Hierarchie je přirozený rys slovanské védické společnosti, zatímco rovnostářství, které razíš, zaváděli naposled Židé v Rusku - ti přece dosazovali "dělnické ředitele" a pak se divili, když firma za 2 měsíce zkrachovala.

     Potřeba je něco jiného. A sice bojovat proti nevzdělanosti a morální i fyzické zaostalosti. nadanému klukovi nebo holce musí být umožněn stejný přístup ke kvalitnímu vzdělání, jako dětem bohatých rodičů. Vzdělání nesmí být výsadou hmotně privilegované vrstvy, protože pak společnost jako celek degeneruje.

     • proud napsal:

      "k tomu platu dělníka a ředitele: dělník rozhodně nemůže mít takový plat, jako ředitel, protože 90% dělníků by práci ředitele nezvládlo, ale 90% ředitelů práci dělníka ano."..............z vlastni zkusenosti ti povim,ze bych hrozne nerad aby me jednou museli zivit misto delniku reditele:-))))))))))))))))),vetsi blbce schopny spachat sebevrazdu s pritloukanim hrebicku na obrazek totiz neznam:-))))))))))))))))))))))))))))).Pamatuj si a zapis si za usi,ze VZDYCKY je zivotaschopnejsi ten delnik a vzdycky to tak bude,nastesti!!!!!!!! :-)).Ze nekdo nekde neco vystudoval a ma se za chytrejsiho je nebetycna pitomost!

      • proud napsal:

       Kdybys dal totiz na post reditele delnika s praxi v tom urcitym zavode,posere kazdymu studovanymu ridovi hlavu s takovym prehledem,ze bys tomu neveril!!!!!!!!!!

      • Vladislav napsal:

       Proude, meleš nesmysly. Znám několik lidí, kteří mají VŠ, pracují na manažerských, dobře placených pozicích, a byli si schopni vlastníma rukama postavit dům, starají se o zahradu, hospodářství apod.
       A znám řadu dělníků či "proletářů", kteří jsou nejen hloupí, ale i manuálně nešikovní, takže se živí manuální prací, ale ne proto, že by ji měli v oblibě, ale proto, že jim nikdo nic lepšího nenabídne, páč nemají kvalifikaci a jednoduše by to nezvládli.
       Já mám VŠ a doktorát a k tomu umím několik řemesel. Protože mám dobrou práci, dělám ty věci jen jako koníček, ve volném čase, na domě a hospodářství. Zeď postavím rovněji než většina zedníků, které jsem platil, přípojku si udělám lepší a hlubší, zateplení i s lešením si zvládnu udělat sám, a dokonce i střechu. Práce v lese s motorovou pilou je jedna z mých nejoblíbenějších činností.
       Takže mě laskavě neurážej, ano? Mluví z tebe zhrzený proletář. Jestli ti to tak vadí, tak si dodělej kvalifikaci, třeba dostaneš lepší místo a nebudeš tak frustrovaný.

       • proud napsal:

        Kdepak Vlado,trvam si na tom co jsem napsal!!! Urazis se jenom ty sam ackoliv na tebe plati ono rceni ze vyjimka potvrxzuje pravidlo,za coz jsem rad,zejmena u tebe :-).Cti co se skutecne pise,necti co bys cetl rad :-)

       • proud napsal:

        " Mluví z tebe zhrzený proletář. Jestli ti to tak vadí, tak si dodělej kvalifikaci, třeba dostaneš lepší místo a nebudeš tak frustrovaný."...........k slzam jsi me dojal:-))))))))))))))))))))

        • proud napsal:

         Lepsi kvalifikaci a dobu praxe jakou mam uz asi ani nemuzu sehnat a ty prachy za jaky jsem makal by mi v EU ani nikdo nikdy nedal :-)))).Ani ten zivot jakej jsem vedl!!!Na to je Evropa prilis zaprdena,zpatecnicka a nesvobodna krizem krazem!Coz se pokousim menit.

        • Vladislav napsal:

         Tak zkus být konstruktivní a nekňučet, ani nepřicházet s nerealizovatelnými sny. Musíme se všichni hodně učit, musíme vstřebat ještě hodně poznání. Vzdychání nám nepomůže.

       • houbeer napsal:

        Vladislave neurazejte prouda vetou-meles nesmysly.prosimon ma urcitej nazor-dobrej,vy mate taky-dobrej. To neznamena se shazovat az na dno...
        Oba mate urcite pravdu-znam vzdelane pracanty co by mohli makat i rukama,ale i takove,co by si uspinili rucicky a nahlizi na poddane nejradeji kontrolni kamerou.a ano,spousta,, delniku''by zvladla sefovat,pac vědí co je treba a dalsi by ani nespocitali nic tak si makahi rukama a nalevaj se pivem....
        Proud ma dle meho,, recht'',ze spousta prace je k hovnu,vymyslena,jen proto aby byl nadbytek,proste abychom zapomněli na vztah k pude,zviratum.

      • Marco napsal:

       Tady musím souhlasit s Proudem. Her na privilegované už bylo dost a mimochodem, těch ředitelů, co zvládnou dělnické profese, je úplné minimum!!! Určitě bych chtěl takového poznat ale musel by dělnickou profesi vykonávat dlouhodobě a né jen na 1 den! Viděl jsem podobné machry ale to je již nějaké to desetiletí zpátky a bylo to většinou tím, že kdysi v provoze sami dělali a vypracovali se na zmíněné postavení.

       • Vladislav napsal:

        Být vedoucí pracovník třeba ve výrobě není jen o platu, ale taky o zodpovědnosti, Marco.
        Výrobní ředitel si vydělá třikrát tolik, co dělník, ale když přijde průser, vyrazí ho - zatímco dělníkovi akorát vezmou pohyblivou složku platu, protože "někdo" tu jeho práci dělat musí.
        Privilegia bez závazků jsou doménou Židů, já mluvím nikoliv o privilegiích, ale hlavně o závazcích. Ten vyšší plat přijde jako vedlejší produkt toho všeho.

        • houbeer napsal:

         Existuje jedno mestecko v spanelsku-vsemozne medii tutlane-cca 5000tis obyvatel.takovy cisty komunismus.vsichni,od uklizecky,pres dělníky,pravniky,po starostu maji 1200ecek mesicne,4dny prace,6hodin....a jsou happy!je to takovej model,kterej se musi tajit,jinak by mohla byt i revoluce,heh

     • Sasin napsal:

      A teď přichází ta zajímavá o tázka, o jakém kvalitním vzdělávání je řeč, gdyž dnes většina vzdělaných (na své úrovni to jako problém nevnímají) má problémy nejen s chápáním?

      • proud napsal:

       Dobra poznamka:-))

      • proud napsal:

       Vedoucim pracovnikum co zacinali vsude jako pomocnici a vypracovavali se,pritom studovali..........uz davno odzvonilo,pritom je to jediny vzdelani ktery kdy uznam!!!

       • Vladislav napsal:

        Uznávej, co chceš, Proude. Takovým pracovníkům vůbec neodzvonilo. Sám jsem jednomu takovému člověku pomohl, mému kamarádovi. Synovi nevyučené uklízečky a slévače, odmala chytrému klukovi. Rodiče nebyli schopní poznat jeho talent, takže ho dali vyučit na elektrikáře. Když zjistil, že je většina kluků z jeho třídy hloupějších, než on, přemluvil jsem ho, ať si dodělá maturitu. Učili jsme se spolu - a zvládl to. Pak začal uvažovat o výšce - zkusil to. Nejdřív to měl nahnuté, ale bojoval. Na některé zkoušky jsme se učili spolu - i já jsem v té době studoval. No, i tu výšku zvládl - a dnes je někde úplně jinde....Po všech stránkách.
        Ty se utvrzuješ v omylu, jak je správné být někde dole ve společenském žebříčku, ale to je jen obrovský omyl, který způsobí, že tvoje schopnosti cokoliv ovlivnit zůstanou malé, a to v každé společnosti. Lidé si zaslouží důstojnost a respekt, ale zároveň musí být podmínky nastaveny tak, aby je motivovaly k růstu. Toto je tradiční rys předkřesťanských společenství našich předků. Naše síla je ve VĚDĚNÍ, ne v zatrpklém kňučení neúspěšných nad všemi, kteří to dotáhli dál, než oni.

        • proud napsal:

         Me nezajima kde jsi na jakym zebricku,ani cim byli tvy rodice,me zajima co skutecne umis,ani ne to o cem se domnivas ze to umis!

        • Marco napsal:

         Vladislave nezlob se na mě ale u některých je to odmítnutí jakési kasty lidí, která vychází z tebou zmíněných škol. Kupříkladu nemám jako kamaráda žádného vysokoškoláka a není to tím, že by jsme si mnohdy nerozuměli! Mimochodem Vladislave, viděl jsi kupříkladu výrobní družstvo v USA na výrobu toustového chleba? Bylo v dokumentu od Moora. Tak tam zrovna vystupuje ředitel, který bere úplně stejné peníze, jako řadový dělník a vůbec mu to nevadí!!! Naopak, tvrdí, že každá součást stroje se na výrobě účastní stejným podílem! Takže rovné peníze ve firmách existují ale díky těm privilegovaným vysokoškolákům, kteří jdou studovat hlavně kvůli moci a penězům, se k podobnému podniku nikdy nedopracujeme. To co ty prosazuješ, je čisté elitářství. Stále tu někdo chce něco navíc, na úkor druhých ale to do budoucna stejně nepůjde.

        • Pravda napsal:

         Naše síla je ve VĚDĚNÍ, ne v zatrpklém kňučení neúspěšných nad všemi, kteří to dotáhli dál, než oni.

         Dotahli dal? Obecny kec, elitarstvi, cili cista zidovina.

         Byt reditelem, to je dotahnout dal? Neni. A kolika z nich stacila k reditelovani jen cervena knizecka? A dnes to neni jine. Proto take tolik falesnych diplomu, viz Plzen...

         Za predchazejiciho systemu bylo 13 delniku na urednika, dnes je to 26. A vsichni maji "zodpovednost"? O zodpovednosti to neni. Kazdy usek ma sveho nadrizeneho a zodpovednost reditele je na vysledcich ta nejnizsi. V praxi.

        • proud napsal:

         Zodpovednost by meli spravne cejtit vsichni,ovsem taky by vsichni meli mit proc ;-)

        • proud napsal:

         Mam snad cejtit zodpovednost za firmu kdyz mi dava 15-16 litru mesicne a predstaveny jedou v 3x takovejch cislech a vyssich? Hahahaaaaaaaa,ani jako!!!!!!!!!! Ty 39-40 tisicovy platy co o nich na oblacku vypravi Vlada ma jen "par" lidi v porovnani se vsema! A ti co drou na ulicich od uradu prace jedou za 9 litriku a ani floka premii,protoze to plati urad a mesto je jenom dre,jeste si na nich naopak pomaha a kouka na ne skrz prsty prestoze by jinak chciplo v bordelu!!!

        • proud napsal:

         To je kazdodenni realita o ktery Vlada rekne ze je to skepticismus:-)

        • proud napsal:

         A zkus se tem zralokum postavit,na to nema kazdej ani koule ani moznosti,az na nas par na ktery nemuzou!

       • Marco napsal:

        Svatá pravda, dnes mi mluvíš z duše. Ono to mělo i logiku. Dnes příjde idiot s diplomem a ihned zavádí nějaké novoty dle knih, které studoval na škole. Praxe je ale diametrálně odlišná a tak to samozřejmě nefunguje, maximálně to funguje na papíře. Nejhorší ale je, že za to může vždy ten dělník a nikoliv idiot s čerstvým diplomem. Ten má totiž za svým tvrzením armádu navazujících tvrzení ze Západu, kde to samozřejmě běží léta:o))

        • proud napsal:

         Ono by casto stacilo to ceho jsem bejval svedkem,kdy takovej "idiot" zacinal krapet niz a mel reditele co se prave vypracoval a vedl ho spis jako tata nez jako sef a rychle ho uvedl do "zivota".Dneska by ho radeji znicil a zabetonoval na nizsi pozici s tim ze na tu vyssi nema,aby ho hoch nahodou nevyhodil ze sedla.

      • Vladislav napsal:

       Technické a přírodovědné vzdělání. Tedy tzv. "tvrdé" vědy. Na spoustu poznatků můžeš i tak sice časem zapomenout, ale jedno ti zůstane: schopnost pracovat s informacemi a třídit je. Plus trénovaný mozek. Při obsluze nějakého jednoduchého stroje, dělané od vyučení pod důchod, moc mozek nepocvičíš.

       • proud napsal:

        To je pravda,o tom zadna!!! Podepisuju.Ale zalezi na jednotlivci,jestli mu to staci a mozek netrenuje,nebo jestli ma o sebe a svet kolem sebe zajem.To s jeho zamestnanim nemusi vubec souviset.

        • Vladislav napsal:

         To je klasika, Proude, a taky to ukazuje na omyl spousty protestujících proti nwo, kteří svůj odpor redukují na vystupování na nějakých festivalech v krojích z 8. století, pracují někde na pomocné profesi a nadávají na všechny, co jsou na tom líp.

         Kdyby tu dnes byli naši předkové, kteří proti systému bojovali - co by asi dokázali v rozpadlých škodovkách, s minimálním platem a neschopností se prosadit?

         My jsme totiž neměli jenom masu vojáků, ale také velitele. Když ti padli, masa ztratila vůdce a stala se kořistí nepřátel. Třeba kníže Niklot Obodritský - myslíš, že pokud reinkarnoval, pracuje teď někde za 13 000 a bydlí v plesnivé zemljance?

         Dnes se už nebojuje meči, Proude, a nejezdí na koni.

        • proud napsal:

         Takze je Vlado vlastne dobre,ze jedni se maj jak prasata v zite a druzi jsou zaslapavani do zeme,to mi tady rikas tema velitelama a mrtvou masou??!

        • proud napsal:

         Protoze jedni si to "zaslouzej" a druzi na to "nemaji"? A kdo a jak to rozhodne kdo si zaslouzi a kdo na to nema? Mam napad Vladiku,pojd,sezeneme sponzory a pak 50 reditelu s manzelkama a detickama,seberem jim veskery notasy,navigacky,chytry founy a kalkulacky,obliknem je do hadru a dame jim vybaveni na preziti,poslem je do lesa,a sezeneme stejnou skupinu delnasu,tech co se ani nikde nechytej jak malo jsou zrucni a udelame s nima totez.Na mesic!!! A budeme sledovat cvrkot,jsi pro? :-) ;-)

        • proud napsal:

         Vis jak se delaji ti velitele a vojaci? Jednem se daji informace a druhejm ne,to je cela veda!!!

       • Marco napsal:

        Ti lidé ale Vladislave nečumí celý život jen u stroje!!! Mají své koníčky a záliby, které jim trénují mozek a ještě je to navíc baví, což málokterá práce splňuje. Souhlasím s Proudem, že když dnes tvůj nadřízený pozná tvé schopnosti, utluče tě pomyslně klackem, aby si udržel vlastní místo. Ta pracovní kolegialita se prostě vytratila a nastoupili ostré lokty. Takže rozhodně nerozhodují ve většině případů nějaké schopnosti ale odborná znalost podrážení nohou své konkurenci. Čím větší křivák, tím vyšší funkce a některé podniky si ty křiváky cíleně vyhledávají. Znám lovce lidí a ten chodil po akcích pro důchodce, dnes jim říkáme šmejdi a vytipovával lidi, kteří uměli přesvědčit a napálit ostatní. Po takových byla vždy největší poptávka v bankovním sektoru. Osobně jsem dělal po krátké období personalistu a dostal jsem nařízeno, abych vyhledával bývalé bachaře na vedoucí posty a tak jsme měli v x pobočkách vedoucí, kteří předtím terorizovali vězně a dělalo jim to dobře.

        • Vladislav napsal:

         Marco,
         to, co popisuješ, není zdaleka ve všech firmách. Ve firmě, kde pracuju, například. U nás se může každý vypracovat tak, jaké má schopnosti, a pokud je dobrý na vedoucí pozici, firma mu to umožní, i když nemá kvalifikaci (např. VŠ na ředitelský post).
         Proto negeneralizuj - takové generalizace jsou k ničemu. Ano, politici mají své oblíbence, ano, spousta firem je totálně zkorumpovaných a prolezlých protekcí, ale pokud bude někdo tvrdit, že naprosto všechny, tak jenom šíří negativitu a depresi jako nechvalně proslulá Marie.

         Jsem původem ze Zlína a ten je charakteristický baťovskou tradicí. Tady opravdu byly kdysi podmínky, aby i kluk nebo holka z nejobyčejnějších podmínek došli až na ředitelský post, a jediné, co rozhodovalo, byly jejich schopnosti. Podobně to měl třeba v Americe nastaveno H. Ford, u kterého se Baťa učil.

         Beznaděj šířící negativismus a zobecňující generalizace, spolu s navrhováním idealistických, naprosto nerealizovatelných řešení typu "vezměme se všichni dobří lidé na světě za ruce a vyžeňme ty zlé", to je židovina, komunismus. My musíme podporovat ty dobré a vychovávat ty dobré, dělat ty dobré i z průměrných a frustrovaných. Jinak za nás zase "někdo" všechno vyřeší a nám zbudou zase jen ty frustrace.

        • jakovzdy napsal:

         Vláďo, "firma mu to umožní" - to mě zaujalo.

         Kdo to je ta firma? (Jak to "ta firma" rozhoduje a jak zarušuje, že to umožňuje fakt KAŽDÉMU a zabraňuje vznikání a pokusům jiných o omezení této svobody?)

        • jakovzdy napsal:

         A ještě mě zaujalo, jak to teda může umožňovat "ta paní firma", že je na ní takovej spoleh a je neovlivnitelná ve svých zásadách (jak je to prakticky posichrovaný, aby to nešlo. Může o tom a o pravidlech někdo rozhodovat tam?)

         ...jak to dělá, když už ten "flek" někdo okupuje?
         (To potom teda ale se zpronevěřuje tomu umožnit to každému.)
         Klasické ČISTKY (alá státy) starejch páprdů co se nechtěj pustit a už to ale jinak pro jiné šmejdy nejde než to obměnit...ponecháme zatím stranou.

        • Pravda napsal:

         Musim se smat, Marco.

         Kdo generalizuje, je Vladislav a pricita to tobe. Ty a proud rikate pravdu. Vladislav je nadrazeny a nenecha nikoho, aby mel jine nazory, hned ho sejme slovy "placas nesmysly".

         Je to presne jak rikas, nelze cloveka posuzovat jen podle toho, ze 8 hodin denne stravi jako delanik u masiny. Zbytek dne ma prostor se vzdelavat a na rozdil od tech diplomovanych si vybira prakticke znalosti, neni prolezly nacvicenymi a kvetnatymi frazemi, za ktere jsou dnesni manazeri placeni, a nejakymi osnovami pri studiu.

         A politici dosazuji koryta svym kamaradum v drtive vetsine, a je to videt. Vladislav obhajuje neobhajitelne. Je to nafoukanec, kdyz tvrdi, ze jsem nechvalne proslula, .... jak u koho. Generalizuje!
         Potrpim si na konkretno a na dukazy, a to je vladislavova nejslabsi stranka. Jeho jsou vycteninky a domnenky.

         Chci se vyjadrit k otazce reditelu a vypracovavani se na reditelsky post z nejobycenejsich podminek... je to blabol.

         Ja jsem se taky narodila v Gottwaldove a nebyl charakteristicky batovsku tradici, to je jeho domnenka. Jsem o generaci vys od nej a pracovala jsem v oblasti PAM a personalistiky 20 let a o reditelich vam toho mohu napsat knihu, vcetne jejich odmenovani. Je mlady, a tedy nemuze psat o svych zkusenostech.

         Batovu metodu prevzal Cuba, Slusovicke JZD, ale to byla jen vyjimka. Vsude jinde byli reditelove stranici, dosazovani nikoliv podle kvalifikace. V nekterych podnicich mel vetsi slovo kadrovak, a to i v pripade veci vyrobnich, coz bylo katastrofou, protoze kdejaky delnik by jimi narizene akce na zaklade sveho rozumu a zkusenosti neudelal.

         Po roce 1968, kdy se nepodarilo odrovnat komunisty, se do KSC nacpalo spusta lidi, aby ji nejen rozlozili a ziskavali pozice, kde byly penize bez prace, ale tito pak vymysleli zbytecna pracovni mista pro sve zname ve vyrobnich podnicich. Proto taky situace byla takova, ze se to lidem nelibilo a bylo vzite rceni: dej volovi funkci a vymysli lejstro, coz bylo po roce 1989 dotaze ad absurdum. Dneska na vsechno tiskopisy a kdyz napisete zadost bez nej, tak vam klidne odpovi, ze tim padem neni podana a pro ne neexistujete.

         Neni tedy pravdive jeho tvrzeni, ze " jediné, co rozhodovalo, byly jejich schopnosti."

         Je to domnenka. A neni tomu tak ani dnes, a pokud existuji vyjimky, tak cest jim. Kdyby to bylo pravidlem, byli bychom daleko nekde jinde...

         Tohle od nej mne uplne rozrechtalo:

         Beznaděj šířící negativismus a zobecňující generalizace, spolu s navrhováním idealistických, naprosto nerealizovatelných řešení typu „vezměme se všichni dobří lidé na světě za ruce a vyžeňme ty zlé“, to je židovina, komunismus.

         Naprosto presny popis jeho osoby, nebot tady vyhamnel hned nekolik osob, a to jsme jenom na foru, kde o nic nejde.

         Popis ci diskutovani reality neni sirenim negativismu. Ale pan vladce techto diskuzi, samozrejme, pripusti jen to, co vyhovuje jeho jeho soudum a pranim.

   • Marco napsal:

    Ahoj Vladislave, na důstojnost jsem zapomněl, takže ti dávám rozhodně za pravdu. 68 rok prostě schvaluji, naprosté většině se dařilo dobře v rámci možností, nikdo se nezadlužoval. To jen pár blbečků se nedostalo k lizu a dodnes řvou. Je zajímavé, že vždy řve nejvíc ten, který nikdy nesáhl na pořádnou práci. Televizi jsem na výročí vypnul úplně, jelikož se na nás valili ze všech kanálů ty kecy o 68, včetně erududovaného dnešního rozboru. Je mi z těch lidí zle, spravedlivé posouzení situace nikde, přitom každá mince má 2 strany.

 8. houbeer napsal:

  Proude zkus nekdy to vtisknout do jednogo prispevku,jinac se ti neda zas tak odpovedet do,, vlakna''
  Jojo,ja s zenou vedl detsky krouzek v mataveneru o zahradniceni,ale jak pises,povidat se da o leccems-deti maji zájem.

  • proud napsal:

   Bodejt,jsou to nenpopsany listy papiru a tech par cmaranic od nezodpovednejch se da jeste s trochou namahy prepsat,pozdejc uz je to mnohem tezsi.

  • Paul Durham napsal:

   Nemůžete od frustrovaného proletáře chtít, aby udržel myšlenku déle než 8 slov. Zachránce galaxie.

   • proud napsal:

    .....kez by vsichni byli zase proletari.......

    • Vladislav napsal:

     Tak vidíš, že jsi komunista, Proude. Ale je ti známo, kdo komunismus vynalezl, zavedl a řídil?
     Už víš, proč jsi tak ubrblaný a nespokojený? Protože ten ocas, do kterého ses zakousl, je tvůj vlastní. Takže místo radosti ze silného stisku cítíš hlavně bolest.
     Jak psal kdysi Robo, nejde být zároveň partyzánem a zároveň fašistou. Měl pravdu. Nemůžeš bojovat proti hydře NWO, a zároveň být někým, kdo ji ustanovil - ať už jde o křesťanství, nebo ve tvém případě komunismus. Ta dvě hnutí mají stejný podpis - Proude - má takovou zvláštní kudrlinku na způsob zahnutého frňáku.

     • proud napsal:

      Jak rikam,sam si nedovolim nazvat nekoho komunistou,protoze proste komunismus neznam:-)))) a pro tvou informaci,povetsinou emigranti ve strane nebyli:-)))).Ale paklize nazejvas kazdymu cloveku bez rozdilu pratelskou tvar komunismem,pak jsi me naopak potesil a pochvalil;-)

      • proud napsal:

       Protoze o tu tvar mi jde a je mi uplne sumak jak ji kdo nazve!!!

      • Pravda napsal:

       To mas marny, proude. Vladislav trpi skatulkovanim lidi. Jestlize jsi pro spolecnou praci, okamzite te zaradi ke komunistum. Ja jsem komunistkou nikdy nebyla, presto tu nalepku mi strkali pod nos i v USA. To je nemoc, nasata od zidu, vladislavek ji v sobe ma a pouziva ji dnes a denne vuci kazdemu.

       Je proti nam, kdo neni s nami. Zidovina. Takze kdyz nesdilis jeho nazor, jsi komunista.

       Ja jsem kdysi i komunistum rikala, ze ve skutecnosti jimi nejsou, nebot by nikdy sami neschvalili variantu, ze budou pracovat zadarmo a kazdy dostavat podle svych potreb. Takova kravina je nerealizovatelna uz z podstaty, jak jsou lide nastaveni prirodou. Predpokladalo by to, ze lze docilit u lidi naprosto stejneho mysleni, a to je nemozne.Opet duvody, majici puvod v prirode. Kazdy mame v sobe jinou davku lenosti. A pracovat kazdy stejne nemuze. Jsou slabsi jedinci od prirody, postizeni a vzdycky se bude vykon u lidi lisit.

       • proud napsal:

        Proto taky pisu podle schopnosti a moznosti a nemluvim nikde o zadnejch normach.Kdyz se nad tim zamyslis,proc taky?Kdyz usetrim pracovni sily byt i jenom ve financnim oboru a obchodnim,mam dost lidi na to aby delali pohodlne 4 hodiny denne 4 dny v tejdnu,jak ne 3,a to se nikdo neudre:-))))))))))))))))))))))))

        • proud napsal:

         Chces li opravdu budovat lepsi budoucnost,musis uz po budoucnu i myslet,jinak te stahne zpatky biblickej koncept!

        • proud napsal:

         A kdyz k tomu zacnu jeste taky hospodarit,aby lidi mohli makat co nejbliz domova a odstavim financni a obchodni omezeni dojizdeni a podobne,kdovi jestli jim neusetrim toho casu jeste vic a neprospeju prirode uz jen na pohonnejch hmotach!:-)))))))))))))))Tim spis ze kdyz nepujde o prachy ale o blaho,prijdou vsechny ty "zakazany" volny energie!!!!!!!!

   • jan nowak napsal:

    P.D. : ))))))))

 9. Vladislav napsal:

  Marco - nemůže nabídnout vedoucímu pracovníkovi, odpovědnému za chod výroby celé firmy, stejný plat, jako dělníkovi, který má akorát správně mačkat tlačítka a dodržovat docházku.
  Pokud jsou firmy, kde se ředitel vzdá části platu, aby bral ve výsledku tolik, co řadový dělník, je to židovina. Takto naši předkové nikdy nejednali.

  Navíc: ten ředitel to nemusí použít pro sebe. Pro naše předky byly vyšší schopnosti závazkem, takže ten "ředitel" měl povinnost učit jiné, aby ho dostihli, a pokud bylo zle, přispěl mnohem více prostředky, než ten "dělník".

  Takže o žádném elitářství nemluvím, pouze o tom, že některé činnosti mají větší hodnotu a jiné menší. Naši předkové to chápali, ale narozdíl od nás to nikomu nezakládalo právo povyšovat se nad druhé.

  • proud napsal:

   "Pokud jsou firmy, kde se ředitel vzdá části platu, aby bral ve výsledku tolik, co řadový dělník, je to židovina. Takto naši předkové nikdy nejednali."............co kdyz jsem firmu mel,a po odecteni financi na chod firmy jsem vzal vsechny prachy a rozdelil je stejnym dilem? Hadej jak to fungovalo!!!A NEJSEM ZID :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

   • proud napsal:

    Ale stala se zajimava vec,kazdej tim padem vlastne delal "na sebe a vsichni na vsechny",spolecna zodpovednost a spolecnej zajem,spolecnej motor,a ta masina jela tak ze tomu nikdo nechtel verit!!!

   • Vladislav napsal:

    Nevím, jak to fungovalo, ale všechny činnosti prostě nemají stejnou hodnotu. Obkladač zaslouží vyšší mzdu než kopáč přípojek, svářeč víc než vrátný. Stát se dobrým svářečem nebo obkladačem totiž vyžaduje více úsilí než stát se dobrým kopáčem nebo vrátným, takže tyto činnosti zvládne proporčně méně lidí, takže ti lidé pak chybějí ... takže za ně zaměstnavatel více zaplatí ... základní logika, Proude.
    Větší kvalifikace = větší mzda = slušnější zacházení.
    Popírat to je komunismus. Bránit lidem dostat se výš je NWO.

    • proud napsal:

     Uz se konecne prober:-).Kdyz bude mizerne vykopano,tak vavriny nedobudes,kdyz budes mit mizernej povrch na obkladani,tak taky ne,kdyz nebudes mit cistej hajzl,chcipnes na nemoci,naprosto KAZDA dobre odvedena potrebna prace ma svuj smysl a to naprosto stejnej!!!

     • proud napsal:

      Na kvalifikaci ti sere pes,me zajima jestli umis a chces delat,o tom se taky presvedcim a paklize jedna z tech veci nesouhlasi,muzes mit vzdelani jak "panbuh" a dal s tebou nebudu ztracet cas!!! Paklize vyhovis tem pozadavkum a ukazes ze to tak je,dam ti to co beru ve firme jakozto jeji vlastnik ja sam,a rad ti to dam!!!!

      • proud napsal:

       Ale budes reditelovat,nakupovat,mejt hajzly,delat pridavace,mistra ve svym oboru a pomocnika v oborech tech druhejch az bude potreba.....podle potreby a bez remcani,naplno,pro nas vsechny a pro sebe!!!Jinak nemam zajem!

      • proud napsal:

       V Evrope po me chtel kazdej papiry ze skoly a bejvalejch zamestnani,zivotopis a hromady picovin,v Ameru me sef capnul,prohlid mi naradi a postavil me k praci,tejden delal se mnou, a pak poradne zaplatil!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     • jakovzdy napsal:

      Vláďo, pleteš termíny "hodnota" v kontextu v jakém je nesprávně používáš s termínem CENA.

      Cena je směnným poměrem (to jest Kolik jablek za kolik hrušek 2:1 třeba)- to je cena.

      Hodnota je něco čistě osobního--do toho není vidět, to si každý jenom pociťuje a není to směnitelné ani plně sdílitelné či (od)dělitelné.
      viz. tvoje "ale všechny činnosti prostě nemají stejnou hodnotu"

      A "ZÁSLUHOVOST" to je vůbec vo něčom inom.
      viz. tvoje "zaslouží vyšší".
      Zásluhovost je vůbec bordel.. že takoví warlordi...

  • Marco napsal:

   Všechny činosti mají úplně stejnou hodnotu, jelikož každý vlastníme pouze 2 ruce!!!V tom se shoduji s Proudem. Podívej Vladislave, patřím do rodiny, kde i má matka měla 3 vysoké školy a děd byl ředitelem učňáku, takže nejsme žádní blbci. Ta odpovědnost v praxi nevázne na vyšších funkcích, leda papírově ale v reálu se to vždy nějak udělá, aby za to mohli jiní! Nevšiml jsem si a to pracuji dost dlouho, že by finančně ředitel strádal, když je podnik před bankrotem. Ba naopak, jeho plat se nezměnil až do příchodu konkurzního správce. Dělníkům ale bylo celý rok tvrzeno, že se musí šetřit a ty prostředky se našli u těch neodpovědných dělníků. Není to zajímavé? Kde vidíš tu odpovědnost? Když většinou lidi na vyšších postech vlastní odpovědnost ani nezasáhne.

   • Vladislav napsal:

    Opakuju: negeneralizuj. Je přirozené, že generální ředitel vydělává několikanásobně víc než dělník. Protože jeho zodpovědnost je několikanásobně vyšší - stačí málo, a zavřou ho, zatímco dělníka nanejvýš propustí. Kdo vyčnívá, může přijít o hlavu, kdo je malý, ten se schová.

    Další důvod, proč ředitel vydělává víc, je ten, že jeho práce je náročnější, složitější. Stanovovat finanční plán, plánovat výrobu 100 lidem nebo vytvářet systém měření kvality výrobků firmy je podstatně složitější, než obsluhovat nějaké zařízení nebo jezdit s ještěrkou po hale.

    Co už je ovšem špatné, je, pokud vedení firmy odmítá nést i ty negativní dopady a pouze si přivlastňuje zásluhy. To máš pravdu. Jak jsem psal ale níže, musíš si vydobýt SVOBODU z takové firmy odejít. To uděláš tak, že budeš jako pracovník zajímavý i pro jinou firmu, takže "máš kam jít". A nejlépe tak, že si zlepšíš kvalifikaci...

    A jsme zase doma...Kdo má znalosti, ten řídí a rozhoduje, jak tvrdí Pjakin. Kdo je nemá, tak tomu nezbývá, než toho prvního poslouchat a doufat, že neztratí jeho přízeň.

    • Marco napsal:

     Víš Vladislave, mě příjde, že jsi u hodně článků na Nwoo spal, jinak si nedovedu představit, že jsi nepostřehl ten obrovský rozdíl mezi platy ale co je nejhlavnější, obrovský nárust za pouhé desetiletí. Zatím co platy dělníků u tlačítka stagnují již přes 10let, platy vedení raketově rostou. Tyto věci se probírali asi před rokem ve Švýcarsku u příležitosti referenda, kde se jasně uvedlo, že platy dělnických profesí vzrostli o nějakých 10% za 10let ale u vedoucích pozic to bylo 300- 400% nárust. Já si myslím, že tohle mluví samo za sebe. Pokud by bral ředitel maximálně 5krát více než nejhůře placený dělník v jeho podniku, bylo by to jistě spravedlivější, než 200krát větší plat oproti dělníkovi. A máš pravdu, že platy vedení jsou kolikrát pro podnik zkázou. Proč by měl ředitel brát více jak prezident opravdu nechápu a souhlasím s Proudem, že podniky, kde berou všichni stejně fungují daleko lépe ale elitářům se takové zřízení nelíbí a proto se toto neguje už od nepaměti, od doby mrskačů otroků na stavbě pyramid, kteří měli také lepší postavení ve společnosti. Vzpomeňme jak se prosadil silon oproti levnému konopí v textilním průmyslu. Výrobci silonu si zaplatili negativní kampaně na konopí po dobu skoro 15let. Negovat vše co je nepohodlné, to je celý Západ. I to je jen z důvodů, proč neuznávám studia. Ze škol chodí idioti, kteří mají tunelové vidění a vidí jen to, co jim jejich páneček umožnil. Kdyby takovou školu absolvoval Edison, tak dodnes svítíme svíčkami.

     • Stribog napsal:

      Nežijem ve vakuu proude. Samozřejmě, že je to vše trochu jinak. S Nixonovým šokem přišla změna. Mzdy přestaly růst s produktivitou práce. A fininterna našla způsob, jak urvat svůj kus flákoty i bez reálu, který je vlastně na obtíž. Vrcholem je derivátové kasíno. Byl to bývalý zlatý hoch Allan Greenspan, který udělal one eighty a začal tvrdit, že je fuk, jestli je v bedně zabalené reálné zboží nebo finanční produkt coby na burze stvořená z prdu kulička. Od té doby si všichni lámou hlavu, jak šetrně zlikvidovat přebytečné jedlíky.
      Tedy považuj výše napsané za steně teoretické, jako to co sám tvrdíš.
      V dobách, kdy byl byl ještě reál v kurzu a né moc risky, jak tvrdí Jamie Dimond, který chce mít své prachy pod střechou ještě dnes večer - byl největším soukromým zaměstnavatelem GM a kvalifikovaný dělník tam bral v přepočtu na dnešní kupní sílu cca 50 doláčů na hodinu to mohlo platit. Ta byla vstřídána dobou, kdy nekvalifikovaný dělník bere deset dnešních doláčů ve Walmarktu, kterému vlastníci tvrdí ať drží hubu a maká za almužnu, jinak jej nahradí roboty... Na motivační teorii, kterou uvádím se tedy nic nemění, jen systém se změnil.
      Mimochodem. Připomnělo mi to Wall Street jedničku a dvojku. Dlouho jsem ty filmy neviděl. Dá se na nich dost pochopit.

      • proud napsal:

       "Ta byla vstřídána dobou, kdy nekvalifikovaný dělník bere deset dnešních doláčů ve Walmarktu, kterému vlastníci tvrdí ať drží hubu a maká za almužnu, jinak jej nahradí roboty…"............upresnim,bere cirka 6$ na hodinu!

       • proud napsal:

        ...za ten peniz bych ani nevstal z postele.Dokud ale lidi za ty poenize vstavat budou,vic nedostanou.Normalka,dokud bude jeden cekat na to jak podbije financne druhyho,bude se toho vyuzivat proti obema!

        • Stribog napsal:

         To sem proude léta taky tvrdil. Dnes už si tak jistý nejsem. Vždy jsem byl na volné noze a nabízel slušnou přidanou hodnotu a tak si dokonce mohl vybírat podle vyšší nabídky. Myslel jsem si, že to bude trvat věčně a krásně teoretizoval o tom, že minimálně přímého parazita je potřeba si držet od těla. Potom ten obor dumpingovými cenami zlikvidovaly zahraniční korporace a já se ocitl v situaci, kdy bych se musel dát dost pod cenou. Změnil jsem obor. Ale je jen otázka času, kdy hlad člověka donutí sežrat i malou rybu. Ergo tohle se dá tvrdit jen z pozice sytého. Když je hlad, jde to stranou.

        • proud napsal:

         Nic ve zlym,ale ze ty jsi "mestsky dite"? :-)

        • proud napsal:

         Da se rict ze se vsichni "davame pod cenou" i kdyz si myslime ze to tak neni........otazka je jen jak hluboko pod tu cenu jsme schopni zajit a jak si dokazeme krejt zada abysme nemuseli pod urcitou mez.

        • proud napsal:

         Hlad neznam a dokud se budu moct hejbat ani ho nepoznam.....prace neprace.A to je v moci kazdyho kdo ma zajem.

        • Stribog napsal:

         Městké dítě sem, ale s bohatými venkovskými zkušenostmi. Králíka umím nakrmit i stáhnout :) Ale o to nejde. Hlad je systémový problém. Někdo nám vypouští pomalu rybník.

   • Stribog napsal:

    Jde vždy o míru a nastavení parametrů. Je vcelku logické, že by odpovědnost a schopnost kvalitně řídit měla být oceněna. Jinak by se vyplatilo být řadovým dělníkem. Zmizel bymotiv studovat, zvyšovat odbornost a profesně růst. S neoliberálním modelem přišel ale pravý opak. Nemusím se rozepisovat o věcech jako je socializace ztrát. Došlo to do obludných rozměrů. Management se monohdy sází s jiným managementem kdo zničí či poničí svou firmu víc, vytříská větší bailout a vyplatí si větší astronomické bonusy. To platilo třeba o některých bankách v USA před pádem bratrů bratranců a sestřenic Lehmana. Byli jsme ale i svědci, jak management GM létal svými tryskáči do Ditrict of Criminals žebronit u Bombamy u Bailouty. Brečeli nan obrovskou ztrátou pracovních míst v USA tak usedabě, až bailout dostali, pak si vyplatili tučné bonusy, koupili delší jachty, luxusnější děvky ajemnější koks a přestěhovali výrobu do Číny a Evropy.
    Japonci si svého času dělali výzkum zmetkovitosti americké výroby, která ja vedla například u automobilů k tomu, že dodávky před uvedením do prodeje rozmontují a zase složí. Výzkum zjistil, že nejzmetkovitější výrobky mají ty firmy, kde management bere proti běžným zaměstnancům velký rozdíl.
    Takže se dá konstatovat, že rovné platy jsou demotivující stejně, jako propastný rozdíl mezi nimi.

    • proud napsal:

     "Jde vždy o míru a nastavení parametrů. Je vcelku logické, že by odpovědnost a schopnost kvalitně řídit měla být oceněna. Jinak by se vyplatilo být řadovým dělníkem. Zmizel bymotiv studovat, zvyšovat odbornost a profesně růst.".....Stribogu,to je prave ten vsem tisklej silenej omyl!!! Kdo touzi po vzdelani,vzdycky po nem sahne a prave proto by ho dostali ti nejlepsi co si ho nejvic zaslouzej a i posty z toho plynouci a to prosim svym umem a prirozenou autoritou,nebejt ovsem penez a obchodu s jejich "motivaci"......!!!

    • jakovzdy napsal:

     A co dělali vlastníci (majitelé), když si to "management" rozparceloval sám a řádí jak deep state hluboké kapsy?

     • Stribog napsal:

      Jako obvykle. Vsadili si na burze na pád akcií firmy. Reál je vlastně na obtíž. Je ale řada způsobů, jak urvat svůj díl flákoty. Nikdo z investorů nemá k vlastněnému vztah. Nemluvím tu samozřejmě o malých rodinných firmičkách.

  • Marco napsal:

   Vladislave, nyní mi poraď nebo spíš mé drahé polovičce. Nyní řeší totiž ve firmě výprodeje potravin, jelikož se celý kolektiv rozhádal kvůli mléku za 1,50kč. Celý problém je v tom, že firma cíleně okrádá pracovníky na nejnižších postech. Ti lidé berou sotva 10tis a naproti tomu je vedení a kancelářské profese, kde jsou platy úplně jinde. Ve většině případů berou řádově min o 50% více, přesně jako to razíš ty osobně. Mají tu odpovědnost atd ale zároveň jsou hladoví, závistiví a nepřející, jelikož si u majitele vymohli výprodeje potravin výhradně pro sebe. Dělníky vyřadili. Nikdy bych nevěřil, jak se dokáží rvát o jídlo lidé s vysokoškolským diplomem ale tady se ukázali nádherně a firma samozřejmě přestala fungovat, jelikož jsou všichni rozhádaní. Pro všechny musí platit stejná pravidla a né, že se jeden naučí internacionálu nazpaměť a už bude privilegovaně brát větší peníze. To je právě to elitářství, stále si chcete nějakým papírem dopomáhat k výhodám na úkor ostatních. Podobně se chovali šlechtici, kteří měli také odpovědnost..

   • Vladislav napsal:

    Marco,

    můžu tvé ženě poradit následující možnosti:

    - ať jde k jiné firmě. Ne všechny firmy řídí idioti, existují i slušné firmy, které dobře platí a svých zaměstnanců si váží, ať už pracují jako vrátní nebo ředitelé

    - pokud má tvá žena obavy, že lepší místo v jiné firmě nesežene, tak by si měla zvýšit šance na získání takového místa. Tedy zvýšit kvalifikaci. S vyšší kvalifikací, kterou firmy potřebují, roste zájem o daného pracovníka, i plat, který mu dávají. Takže dokonce i ve firmě, která je jinak příšerná, může tvoje žena s vyšší kvalifikací získat místo, kde s ní budou zacházet slušně

    Opakuju: nikdo nám nikdy nedá nic zadarmo. Pokud se vyskytne problém, můžu ho řešit buďto pasivně (proklínáním všech, kteří ho podle mě zavinili), nebo aktivně (pracováním na sobě, abych i já byl jednou tím ředitelem či politikem, a měl tedy tu moc stanovovat pravidla, nikoliv poslouchat pravidla nucená mi druhými).

    • Marco napsal:

     Má žena moc pasivní právě není, hned první den zakázala výprodeje pro všechny a bylo vymalováno. Ona je managerka i když nemá ani střední školu. Ta firma je asi 500m od našeho domu, takže je spokojená. My řešíme hlavně lidi a to, že když má někdo určité postavení a předstírá tzv úspěch, je vždy hladovější a závistivější než dělník, který nemusí předstírat pracovní úspěch. Nazval bych to světem pokrytectví a to je ten hlavní důvod, proč bych vedoucího už nikdy nedělal. Kdysi jsem totiž také předstíral úspěšnost, jinak bych si ani to místo neudržel. To je prostě jiná sorta lidí, jiná třída i když se třídní rozdělení společnosti dnes zavrhuje. To rozdělení je ale tak evidentní, že jen hlupák to nevidí. Takže spousta lidí volí dělnické profese i přes vyšší IQ z tohoto důvodu. Jsou jim tací od přírody odporní.

     • Vladislav napsal:

      Tak to asi žiješ někde na Marsu. Nedovedu si představit, ze někdo, kdo na to ma, nestuduje a raději jde pracovat za par supu, protoze se domnívá, ze vzdělaní lidé musi nutne byt odpudivi. Divná logika! Hlupáci a idioti jsou stejne tak mezi dělníky jako mezi řediteli, pouze dělníci maji méně možnosti vyniknout a upozornit na to, takze je to méně napadne, to je cele.
      Tvoje žena je manazerka? Manažerka v Lidlu ma 22 hrubého a je to čelna prodavacka, manažerka v České spořitelně ma 10x tolik a pod sebou 20 vysoce kvalifikovaných lidi.
      Cítim z tebe urcite komplexy, Marko. Asi proto tak souznis s Proudem, ze? Vis, co je největší výhoda vzdělaní? Svoboda. Tvůj zivot neni závislý na tom, jestli dostaneš tu a tu zakázku. Obklopujes se relativně inteligentními lidmi. Neresis existenční problémy. Jsi více svým panem, méně závidis a více chápeš souvislosti. Takze pak mas mnohem menší potřebu dávat někomu na odiv, jak jsi soběstačný, protoze tyto veci považuješ za samozřejme, nikoliv za vydobytek. Mas úplne jine "etalony", s nimiž se srovnávas.

      • Marco napsal:

       Tak se jdi dál honit za tou chymérou úspěchu, mě baví i skrz IQ 167 orat půdu a sledovat růst rostlinek. Takže ano, pravě si na takového člověka narazil. Za dobu studií jsem postavil vlastní dům:o))) V tu chvíli jsem vlastnil takové prostředky, které mi vydělali další, jelikož ti prozradím malé tajemství. Jedině prachy dělají další prachy a né tunelové vzdělání a já opravdu vím o čem mluvím, jsem jediný nepedagogický člen naší rodiny. Ten, který dle tebe zahodil kariéru a život, přitom si žiji daleko lépe než většina kolem. Ba naopak, s tebe jsou cítit flustrace, když se setkáš s jinak naprogramovaným jedincem. To je jako by se chtěl domluvit fax s telefonem.

       • Vladislav napsal:

        Tak IQ 167 urcite nemas:-), špatne sis to odhadl. No tak vidíš, jak ses odkopal, vsechno pomerujes prachama. Pojem "tunelove vzdělávání" neznám, co to je? Každé jine kromě toho, co mas ty, odhaduju;-) Jak sis mohl během studii vydělat na dum, kdyz jsi nic nevystudoval? Ono je to i poznat podle ne-ovládání pravopisu;-) No tak vidíš, teď si žiješ královsky, a přesto je z tebe cítit frustrace a komplexy z toho, ze nemas VS, čím to asi bude, kdyz je to tak nedůležité? A kdyz te někdo odmítne povinne obdivovat, je to rázem nepřítel. Ja ti netvrdím, ze nekvalifikovani lidé nemohou byt bohati, pouze te upozorňuji, ze je jich mnohem méně, aspoň v našich podmínkách. Takze kromě toho, ze mas komplexy z chybějícího vzdělaní, je i videt, ze urcite nemas IQ 167. No a podle staré slovanské logiky "co je nahoře, je i dole", je možné, ze ty ostatni veci budes mit taky podobne.

        • Marco napsal:

         Potrefená husa se vždy ozve a závist je mocná čarodějka, DOBŘE JSEM TĚ ZAŠKATULKOVAL:o))) A co nyní, mám ti to jako dokázat, že mám tak vysoké IQ?:O) Krásně jsi se odkopal bobánku. Mě vytáhli už ve 4 nebo 5 třídě základky do výběrové školy jen na základě tohoto IQ, pouze jsem nešel na vysokou, jednoduchý jako facka. Umím hrát na klavír ale i housle, vyhrál jsem v televizi 3 vědomostní soutěže, kde jsem obdržel 1krát auto a 2 krát finanční odměnu. Naštěstí mě vidělo v tv tehdy mnoho lidí, abych si zde musel tahat triko bobe, možná i ty osobně, pokud sleduješ Novu. Máš pravdu, že od té doby jsem si IQ neměřil ale to je asi tak vše a pokud jsem se spletl o setinu a místo 167 mám 165 nebo 168, tak se předem tvému EGU omlouvám oooo všemohoucí pane. VLADISLAV JE DÁMY A PÁNOVÉ TROLL. Omlouvám se všem účastníkům, končím a odcházím se utápět ve vlastní neúspěšnosti a neschopnosti.:o))) Příjemný zbytek večera všem.

       • Paul Durham napsal:

        Pane kolego, vezměte v úvahu to, co píše Striborg v 13.31 : "Došlo to do obludných rozměrů. "

        Copak jste nezaznamenal "pokrok" v cestě do prdele za posledních 25 let ? Lidi znalí a uznalí odešli do penze a přicházejí nýmandi, ještě 10 let a nepůjde elektrika a voda, protože magistři z juniverzityofňůjorkprák to nebudou mít v manuálu.

        A ten socík stál taky za hovno, víte dělal jsem ve výzkumáku za 1850, čistá ruka v roce 1988. Odpovědnost v projektu za stamiliony , vládní zmocněnec mne neustále otravoval, kdy už to bude vyřešeno, ale když jsem od něj chtěl konkrétní pomoc v dodávce součástek do laboratoře, tak se zdejchnul a nebylo ho.
        Jo negramot se sbíječkou na šachtě za 5000,- čistého a s pivem za 0,50 a startkama za 4,- ve IV.cenové - to byl jejich ráj o jehož poslání neměly tihle moroloci ani ponětí.
        Když jsem poprvé navštívil pracovně Ostravu nebo severočeskou linii Sokolov-Chomutov-Most-Teplice tak mne málem kleplo, jak tam vůbec může někdo žít.
        No žili.
        A napadlo vás někdy, že to byl pouze řízený experiment ? A když bylo načase ho ukončit, tak byl ukončen slavně a za velkého cinkání blbů klíčkama ?
        Že ti, co ho jako "žili" nebo dokonce žili skutečně věděli úplné hovno o tom, která ve skutečnosti bije ?
        Plakat po tom , co bylo, protože si někdo chtěl něco vyzkoušet, je neproduktivní. Teď je třeba řešit věci jsoucí a nedělat po stopadesáté stejné chyby - to se ale stejně stane, díky takovým "proudům" , a skončí to zase zábavným experimentem majitelů světa.

        • Paul Durham napsal:

         neměli

        • proud napsal:

         Hochu,ty tak blejes az tomu veris,a tos byl prosim vedeckej pracovnik!!! Protoze kdybys mel v hlave taky neco jinyho nez vedeckej pruvan,rychle by ti doslo,ze proud se nezastava sociku jako zrizeni,ale jeho vyhod pro lidi a je mu lito ze zacinkali a nechali si je sebrat ackoliv v ty chvili meli tu silu a moc si je nechat,vykopat karieristy a zacit budovat uz pul hotovyho bez dluhu a posluhovani.Nestalo se tak a jak je videt tobe to jeste porad nedoslo.Mozna proto,ze te novodobi soudruzi nepozvali ke korytu?

        • proud napsal:

         Mimochodem Vladislave,tady mas ten zarnej priklad onoho VZDELANI!!!!!!!!!

        • Paul Durham napsal:

         milý proude, nesuďte podle sebe a svého prázdného koryta

       • jan nowak napsal:

        Marco : prostředky se píše : widělaly ! ! !

     • Vladislav napsal:

      Plus menší dodatek: kde je chudoba, je velmi často i nevědomost, protoze clovek přinuceny rvát se o holou existenci ma mnohem méně času se vzdělávat, studovat. Cokoliv. Kde je nevědomost, je často i mnoho špatného, protoze nevíme, jak se chovat lépe. A z těch, kdo nemají touhu se vzdělávat, jich možná 80% na to nemělo nebo je k tomu nevedla rodina, a možná ten zbytek měl jine pohnutky. Jsi divny patron, Marco.

      • Sasin napsal:

       Psychopatům, bláznům, šmejdům, zlo dějům, háje zlům vzdělání jen pomáhá k chudobě ducha a bídě ostatních. U mnohých jedinců to je časovaná puma, gdy jejich vědomí se uvědomí a začnou mít potřebu ještě mimo kradení vládnout. V tomto ohledu je vzdělávání vysloveně nežádoucí. Čistá společenská ztráta...Heh

       • Vladislav napsal:

        Jenže k tomu, abys to mohl posoudit, musis to vzdělaní nejdřív mit. Jinak mluvíš o něčem, co nejsi schopny posoudit.

        • cas-t-ova-na-loz napsal:

         Jedni lidi týraj (dnes a denně i jenom tím, že ovládají prostřed, postátňují všecky obory lidské činnosti a zvrací je aby sloužili k jejich nadvládě namísto osvobozování a rozvoji potenciálu jedince a podmínek) druhý, vysloveně záměrně týraj, omezujou, ničej, berou chuť i radost do života, mnozí kvůli nim a jenom nim ztrácí nebo už ztratili vše na čem jim záleželo, co na tomhle světě měli rádi.

         Všechno neštěstí dělají jedni lidi druhým - (nepochází to z ničeho jiného, nic mystického, nic nutného, nic nevyhnutelného), týrají, šikanují, utlačují, nástroje a výmysly (např. stát) k tomu užívají, jdou proti člověku a proti tomu jakých kvalit mohl být lidský druh. Tím se přichází o to čím se mohl stát ale nestane, protože tihle "šlechtí" jiné "kvality". Mají o tom, jakým druhem mohli lidi být...jiné představy než např. já nebo jiní.

         Tihle někteří jdou proti člověku a strhávají pomocí nástrojů celou sílu lidí které drží "pod státem" a uvalují ji PROTI-na úkor-jedince (jiného než jsou oni), toho utlačují a ten se necítí dobře! To vede k tomu že postupně odumírá, někdo to i nevydrží jinak...

         Nemají v sobě dost vlastní lásky aby se změnili.

         Ale co vy trollčekovia, děláte si jen srandičky ale mnozí trpí a jsou ještě mučeni tím vědomím a musí se dívat.

        • proud napsal:

         A zvlaste ti co maji sice celkem dobry nazory,ale silenej bordel v terminech,specialne v tom co je to puvodne stat a co stelesnuje.Operujou s tim co kdosi ze statu udelal a stale to statem nezejva ac to davno neni pravda.;-)

        • cas-t-ova-na-loz napsal:

         proude, hlavně že tě zajímá víc nějakej pojem a bil by ses "za stát" at už jakejkoli,..

         ...víc než lidi (tobě taky vystačí tak láska k hranicím vlastního plotu ne?...jak řikám...většina ji vlastní nemá dost. A mnozí ani nevědí, že něco postrádají. A že jejich "štěstí" - nadvláda které se má vše přizpůsobit a vše ostatní je tím zmarněno-NAVŽDY.-že to jejich "štěstíčko" za to nestojí, že je méněcenné než to které druhým zničili-povrchní hodné zvířete co ulovilo u žlabu kořist a posralo celý teritorium svými "značkami" a "zákony").

       • Paul Durham napsal:

        tedy včera jsem slyšel jeden filmový dialog :

        dáma : óch, jak jste sečtělý
        pán: ale ne, snažím se číst málo
        dáma: proč málo ?
        pán: četba totiž narušuje moji pěstovanou nevědomost
        dáma: nechápu
        pán: nevědomost je nejsnazší a nejlepší cesta ke štěstí a já chci být šťastný

      • Marco napsal:

       Stále mi tu opakuješ ty hlouposti. Že když je někdo nevzdělaný, musí logicky závidět každému vzdělanému:o)))))Že když je někdo dělník, musí závidět řediteli, že když je někdo úspěšný(probůh co je měřítko úspěchu, snad vlastní spokojenost) a tak dále a tak dále, hold vaše mantra, kterou slyším často, aby jste to hlavou pobrali a nezbláznili se z vlastního domnělého úspěchu. Já nikomu nezávidím, nezajímají mě ani auta lidí kolem, ani dovolené. Vše si umím postavit, uvařit, slepit, opravit, zatmelit, vyzdít, sešít, vyprojektovat úplně sám. To je pak flustrující pro někoho, kdo se úzkou specializací spečetil jako otrok a musí lézt po žebříčku kariéry, aby uhradil instalatéry, zedníky, automechaniky atd atd. Dokud mě bude sloužit zdraví, nepotřebuji k životu vůbec nikoho. Proto ani nepotřebuji obří honoráře. A co ty Vladislave? Umíš rozdělat oheň z mokrého dřeva bez zápalek? Umíš postavit dům? Umíš si postavit vlastní traktor i s mechanizací? Myslím, že ani jedno ale já mám být dle tebe flustrovaný:o)))A z čeho? Lidem jako jsi ty chodím za dlouhý peníz pomáhat s vlastní neschopností a nechám si to sakra zaplatit. Já nejsem vůbec proti vzdělání ale jsem proti 90% informací v hlavě, které nikdy nepoužiješ, jen ti to myšlenkově kurví život i v budoucnu a tak to je, pokud ke svému ty osobně potřebuješ ještě další osoby, abys vůbec mohl žít. O tom tu mluvím.

       • Vladislav napsal:

        Ano, kromě toho traktoru umím vsechno z toho, o čem jsi psal. Prekvapko, co? Zacal jsem se to učit poté, co jsem dostudoval. A menší upřesnění: ja neříkám, ze každy vzdělaní závidí - to zdaleka ne. Závidis pouze ty - a to značně. Což je krapet rozdíl:-)
        A neříkám ani to, ze mezi vzdelanymi neni spousta blbcu a smejdu všeho druhu - pouze tvrdím, ze se tam nekoncentruji víc nez mezi jinými skupinami, jak si tvé frustrovane ego potrebuje myslet.

        • jakovzdy napsal:

         "Umět" manipulovat s vnějšími předměty a zčásti s abstraktními objekty v hlavě, to není nic co by se nedokázal naučit naprosto každý kdyby především s tím byl (měl to tak nějak na hraní)-měl ke zdrojům přístup, byly k mu k dispozici, mohl je zkoumat, objevovat různá využití atd atd. To NENÍ žádná věda ani žádná kdovíco "kvalita" lidskosti.

         S předměty si budou hrát i opice dokud je to neomrzí.

         To není MÍRA a zdaleka ne meze potenciálu hodného člověka.

         To jste si jen trochu omezil a povýšil něco co ani nestojí za řeč.

         Co bohatství Vašeho srdce? Jak jste na tom?

       • Pravda napsal:

        Vystizne receno, ze meritkem uspechu je spokojenost a ne pozice...

        vladislav brzy dorediteluje... on jenom kadruje a vyhazuje a urazi.

        Takze to frustrovane ego ma sam, ne ty.
        Z tveho psani ta spokojenost je znat.

        On misto, aby provadel "zodpovednost" ve firme, kadruje tady na diskuzich prispevatele a samozrejme taky je vyhazuje... a ja premyslela, jak k tomu prisel... zvyk. Umim si ho zive predstavit, jak se chova k podrizenym, kdyz o nich ma moc rozhodovat. Tady nad nami nema, ale stejne se chova jako by ji mel.
        Ja uz ani nespocitam, kolikrat mi napsal, abych vypadla, a vzdy se schovava, ze to chteji i ostatni.

      • proud napsal:

       Kde je chudoba tam je spousta spatnosti,ale ne z duvodu ktery uvadis,nybrz proto,ze na nic lepsiho nejsou PENIZE!!!!! Kdyby byly,nebo jeste lip ani neexistovaly,nebylo by chudoby a bylo by vic informaci,zadarmo a dostupnejch!

       • proud napsal:

        Kdyz je nekdo chudej,zdaleka to neznamena,ze je blbej,ale rado se to o nem povida a rado se to tak bere.Reditelskej pristup.

        • Vladislav napsal:

         Nic takového jsem nenapsal. Pouze to, ze vzdělaní OSVOBOZUJE, což těžko vyvratis, Proude.
         Vzdělaní ti dá lepší uplatnění na trhu prace, takze i nizsi pravděpodobnost, ze upadnes do chudoby.
         A nejde jen o vzdělaní klasické. Svárec potrebuje několikrát delší cas k naučení se své praci, nez obsluha lisu. Proto proste NEMUZOU mit stejný plat. Ne proto, ze by si na operátora zasedl zlý ředitel, ale proste proto, ze ten svarec pro něho ma mnohem větší cenu.

        • proud napsal:

         Vsimnul sis nekdy tech kriminalniku a mafianu co se vysvihli a ono "vzdelani" si koupili,takze ho vlastne nemaji,vsiml sis nekdy toho v cem a jak zijou,jaky maji ochranky,jak vsechno muzou? Vsiml sis nekdy ze si ty vzdelany kupujou????Kdyz je potrebujou?............cim to je,asi studovali tajne,hmmmmm :-)))))))))))).Jenze oni nemaji jeden zakladni problem,umej se vzit za ruce s kazdym a vzdycky a vzdycky jen koukaji aby z toho neco meli!Bohuzel to vyuzivaji prave tim spatnym smerem,protoze ani nemaji problem kohokoliv sejmout.Reditele maji ten problem vzit se za ruce s kazdou "spinou".A kastovnictvi nema nic spolecnyho s hierarchii,jen tak mimochodem,to se vezme za ruce taky s kazdym,coz hierarchie nedovoli.Ledaze inkognito.Protoze "na to se kouka".

        • Vladislav napsal:

         Pokud jde o ty kriminálníky, tak nemuzu sloužit. Ja se s nimi nestykam. Ale jedno vím: pokud chci neco změnit, tak tim, ze budu kritizovat všechny, co to dotáhli dal nez ja, toho nedosáhnu.

        • proud napsal:

         Jenze to prave prijde na to co kdo mysli tim "dotahnout to dal"!!!!

        • proud napsal:

         "Nic takového jsem nenapsal. Pouze to, ze vzdělaní OSVOBOZUJE, což těžko vyvratis, Proude.
         Vzdělaní ti dá lepší uplatnění na trhu prace, takze i nizsi pravděpodobnost, ze upadnes do chudoby.".........tady s da dost polemizovat,s tim ze vzdelani osvobozuje souhlasim s dovetkem ze "jak ktery",to skolni urcite ne a tim se dostavame k definici svobody a tak bysme mohli jet az na sveta kraj.K ty chudobe,existuje x lidi co by strcili vsechny vzdelany do kapsy kdyby meli na vzdelani,ale nemeli,tak je hobluje kdejakej vul co mu rodice priplatili pac na to meli,a casto do ty jeho duty hlavy museli jeste hodne "prikoupit" bokem!!!! A rekni ze lzu,priznam ti jisty procento tech co vystudovali jak se ma,neni jich malo,presto se jaksi nedostanou kam patrej,protoze tam sedej dutohlavci co "NA TO MELI" ;-)

        • proud napsal:

         Mrkni treba na alkoholovyho prebornika pres kluky i holky co mu vlezla do pelechu nase chytra Dasenka a na konto mu posilaly valuty pro politicky vezne ktery se k nim nikdy nedostaly,zda se ti ze mohl mit na studium a za normalnich tehdy okolnosti se na nej dostat? A vidis,"pravda a laska zvitezily"......... :-))))

        • proud napsal:

         A to vsechno proto,ze chudinka utlacovana jezdil za totace v medaku a parkoval PANU REDITELOVI na jeho miste :-))))))))))))

        • proud napsal:

         "Pokud jde o ty kriminálníky, tak nemuzu sloužit. Ja se s nimi nestykam."............ja muzu,lovil jsem je svyho casu jako zvirata,ale po lovu jsem cejtil ke zvireti uctu a vdecnost,u nich zadstiucineni,taky onu frustraci se kterou se rad ohanis,ze jsem se nedostal na ty nejvyssi co mi ty nizsi obetovali.Jenze ti nejvyssi sedej jeste vysoko nad reditelama.

        • cvicebniceotroku napsal:

         Vláďo, jaké "vzdělání" koho u koho čím a na úkor čeho (jednostranný "vývoj" bez možnosti vrátit zpět a mít zase všechny ty možnosti, které tím uplynou) osvobozuje od čeho?

         A jakto že by toho samého "efektu" (např. Vámi vychvalované "třídění informací" na které si stejně každý přijde sám pokud k tomu bude mít potřebu spjatou s něčím v realitě, to ho nikdo "nenaučí". Teda respektive ne přímo. Maximálně řeknou novicům, fajn, teď jste tady, zapomeňte co jste se předtím učili...je to jinak...-Proč jsou tak tajnosnubní a elitářští a uzavíraj si "do oborů" vědění..?..které má patřit všem? Proč maj bejt "na nižších stupních" pod tlakem sycený sračkama, ti kteří v papouškování sraček nepostoupí dál se ani neopravují, co jim bylo nabulíkováno-není to potřeba- no "informační asymetrie" je zadělána a jedni jsou za chytráky když se naučí krom papouškování mocensky upravených pověr DOKONCE JE NA POVEL I ZAPOMÍNAT a nahrazovat jinýma- to je prej to vyšší dívčí, to už panečku je level:D co nedá "každej"...to už musí bejt cynik...a takyže to je hlavní produkt...tohoto "zdělávání"...cynismus. )

         Při osvobozování se musí vždy říct také od čeho,víme?

     • proud napsal:

      Jak pises,casto je to "veci zaludku" a ne vzdelani,slusny lidi vetsinou zaludek na management nemaji,to je i duvod proc je nenajdes ve vlade!

      • Vladislav napsal:

       Mezi vzdelanymi je stejne % sociopatu jako mezi nevzdelanymi. Pouze bývají víc videt, protoze mívají lepší pozice. Na pozici v managementu potřebuješ především kvalifikaci, znalosti a osobní dovednosti. Pokud ty nemas, tak te nepozvou ani k pohovoru.

       • jakovzdy napsal:

        Státní (postátněné, jen pro účely nadvlády nasměrované) v zdělávání NENÍ opravdové vzdělávání.
        JE TO PODVOD!

     • jakovzdy napsal:

      Prdlašku "ať jde k jiné firmě" - to je jediný - otroctví-"zaměstnání" - to jediný propagujete, co?

      Proč neporadíte ať si založí vlastní firmu a vyvine vlastní modely-"pravidla",
      AŤ NĚCO s věcma a svými schopnostmi PODNIKÁ ve prospěch druhých lidí, kteří ji za to dobrovolně vymění něco co chtějí míň mít za to co chtějí mít víc (čeho si v tu chvíli budou "vážit" víc).

   • Vladislav napsal:

    Mas komplexy z toho, ze nemas VS. To je cele. Mne by nikdy spojovat rozhadanost ve firmě s tim, jaké ma kdo vzdělaní, nenapadlo. Proč asi?;-)

    • Marco napsal:

     Hmm, tak ty budeš jistě erudovaně zakomplexovaný že:o))))) Já umím stokrát více věcí nežli ty a mám mít komplex. Z čeho???? Ze vzdělání:o)))))))))))))) Z těch idiotů si dělám srandu od pradávna a že jich mám vzorem a zatím jsem to dotáhl nejdále. Nemyslím ve společnosti, takové postavení bere možná tebe a proto mě nechápeš. Jděte s těmi komlexi i závistí ale hlavně s tím pokrytectvím někam! Mimochodem, nespojoval jsem vzdělání s rozhádaností ve firmě. Jen jsem poukazoval na fakt, že vy si ceníte vašeho postavení i financí daleko více a proto se rvete i o rohlík. A není to pravda? Sám mě škatulkuješ do role neúspěšného:o)))))))))))To mě fakt dostalo ale hlavně že si umíš vyměnit alespoň žárovku:o)))

     • Vladislav napsal:

      Prave tim, ze mne, člověku, ktereho neznáš a nikdy jsi neviděl, mas potřebu psat, ze umíš 100x víc veci nez on, dokazujes, jak jsi beznadějně zamindrákovaný.
      Clovek bez mindráků by takovou "potřebu" nemel.

  • Pravda napsal:

   Ty se povysujes ( a o mne ted nejde ). Obhajujes elitarstvi.

   Plat za zodpovednost? To by musel byt reditel zodpovedny za kazdy dodany sroubek, a to neni. On ma jen "zodpovednost" jen nad zodpovednosti tech ridicich pod nim. To je tak lacine, co tady propagujes. Tady se pyris a navazis do jinych, pane vedouci, peklo horouci, a nejaka zodpovednost za lidi po tebou te nijak nevzrusuje, jinak bys tady nebyl peceny vareny. Je jasne, ze obhajujes svou pozici brani penez za malo starosti...

 10. Vladislav napsal:

  Proude výše: ano, vím, jak se dělají ti velitelé a vojáci. Veliteli se v tradičních společnostech stávají ti nejlepší vojáci, a víš proč? Protože když vojsko vede ten nejlepší voják, jeho šance v bitvě uspět, vyhrát a zachránit tím mraky životů je mnohonásobně vyšší. Takže je v zájmu VŠECH, aby byl velitelem ten nejlepší.
  To, co navrhuješ ty, je vojsko bez velitele. Ale takové vojsko je vždy slabé a prohraje, protože každá armáda potřebuje velitele.
  A jak poznáš pravého velitele od privilegovaného?
  Že řekne: ano, dobře jsem možná vedl tu bitvu, ale vítězství vybojovali moji vojáci - děkuju jim za důvěru ve mně vloženou!

  Takto poznáš rozdíl mezi tradiční hierarchickou společností a komunismem. Prosím tě, přestaň se chovat jako komunista - víš přece, kdo komunismus vynalezl a zavedl? dej si na to pozor, a nezapomínej, že "oni" jsou tak chytří, že každého si chytí jinak:-(

  • Marco napsal:

   Vladislave to je právě ono, proč se nikdy neshodneme. Tebe vše naučili jako opičku a celý tvůj život už jedeš po těchto kolejích. Nic jiného neexistuje protože předci, protože historie, protože ostatní firmy, protože zákony a stále tě něco svazuje v myšlení. Samozřejmě že vše existuje ale nesmíš mít tunelové vidění. Ty jsi prostě ten studentík, který do školy investoval hodně času i financí a pak už očekává jen prospěch. Já tuto cestu již ve 20 odmítl, pokládal jsem to za ztrátu času. Za dobu studia vysoké školy jsem měl postavený vlastní dům. Mám před domem nové auto, máme nádhernou zahradu a chovám hosp.zvířata. Toho všeho bych s titulem nikdy nedosáhl! Ten by mi dal maximálně úzkou specializaci, kterou v reálném životě nevyužiju. Já se místo studií učil opravovat traktor nebo auto, učil jsem se základy stavebnictví, abych mohl vyprojektovat a postavit potřebné stavby včetně el. rozvodů, vody a odpadů. Učil jsem se rozpoznat dřevo, učil jsem se vypalovat z hlíny keramické nádobí, učil jsem se chovatelství, včetně páření, nemoce atd, učil jsem se šít,učil jsem se postavit pec, učil jsem se využívat vodní tok, vyznám se i ve vodních turbínách a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Učil jsem se jen to, co v životě využiji ale rozhodně jsem nechtěl ztrácet čas s učivem, které do důchodu nevyužiju. Tudíž nepatřím k flustrovaným kvůli nějakému pomyslnému úspěchu, který tě stejně duševně neuspokojí. Těch nespokojených tzv úspěšných je možná více jak dělníků, ti většinou nemají na tyto myšlenky ani čas. Jsem flustrovaný dnešní dobou a né svým vlastním životem!

   • Vladislav napsal:

    Marko,
    Vzdělaných lidi, kteří dosáhnou téhož, co popisujes, je ovšem několikrát víc;-) Vysokoškolák mívá i jako zaměstnanec bežne 40-50 tisic měsíčně, středoškolák se na toto musi mnohem víc snazit. O nabídce praci nemluvě...Neberu ti tvoji cestu, ale nepis, ze by ti vzdělaní ublizilo. Vzdělaní, které by te bavilo, urcite ne. Kdybys měl VS, mohls mit větší rozhled, umět lépe vyhledávat informace a pracovat s nimi, což neni malo...A na záliby a činnosti, o kterých mluvíš, bys take cas našel, to se neboj.
    Ty budes takovy ten clovek, který vsechno udělal nejlíp, jak to jenom jde, protoze on se tak rozhodl a to je přece posvátné, ze?
    Měl jsem takového známého, majitele prosperující firmy, který ale těžko nesl, ze je bez vzdělaní. Dum krásný, manželku krásnou, děti krásne, ale velice potřeboval ukazat, jaky je "kulturní clovek", protoze jeho paní těžce nesla, ze nema maturitu. Takze se horečně snažil nutit kdekoho poslouchat koncerty vázne hudby, a vzdycky se mu na tváři rozehral nepopsatelny vítězný úsměv, kdyz s nim nějaký doktor nebo inženýr nebyl schopny držet krok.
    Vis, ony ti tisíce hodin, které trávis někde ve škole, nejsou vůbec marne. Ja jsem studoval, VS a doktorát, az do 30 let. Naučí te to spojovat informace, třídit podstatne od méně podstatného, posunovat mety. Myslet a logicky analyzovat. Jsi urcite šikovný, zručný a cílevědomy, ale trochu z tebe cítim podobnou naivitu, jako z Prouda. Ano, kdybych prosel podobnou cestou "praktika", výborného, ovšem nikdy nenuceneho myslet v souvislostech, třeba bych tvrdil totéž. Ale ja jsem ji neprošel, a přesto nejsem founa, který neumí betonovat, zdit, kterému neslezaji nehty a nepraskaji puchyre. Toto vsechno dělám teď, po 40, ale VS by se mi teď uz asi delat nechtělo, a možná bych to uz ani nevydržel. Jsem rad, ze je to takto.

   • Pravda napsal:

    Dekuji ti za tento prispevek, chtela jsem napsalt totez, ale tak vystizne by to urcite nebylo.

    P.S. Rozdil tady je, ja jsem o vsechno prisla.. kradezi jinych, tj. zasranych zidu...Ty jako mladsi mas jeste sance se branit, ja uz ne.

  • proud napsal:

   Vladislave,tak s tim vojskem jsi me opravdu dostal a opravdu poucil:-))))))))))))))))))))))))))).Tak mezi nami,kolik mas za sebou misi,kolik lidi jsi vedl kdy do opravdovy akce a kolik se vas z ni vratilo? Kolik mate zarezu? :-)))))))))))))))).A s komunismem na me nechod uz vubec! S zadnym -ismem :-).Co popisuju je opravdu to,ze se lidi (obrazne) vezmou za ruce a udelaji si svet,vsichni lidi,ne reditele za ruce v jednom krouzku a pod nima ti "obycejni" delnici v druhym krouzku,ale vsichni spolu kde je jedno kdo je kym a co dokazal,hlavne ze se snazi podle svejch schopnosti a moznosti.Komunismus nesud,ani ten zidackej,protoze ho proste neznas,ani ja.Znas ten socialismus a kapitalismus prave stema reditelama nahore a delnikama dole a hajis si to svoje,pochopitelne:-))))))))))))))))))))))))))))))))

   • proud napsal:

    Jeste k tem vojakum,do tech akci sli s vami urcite jak podprahove tvrdis presne ti vojaci z tech vojenskejch generaci,ty vyssi sarze se svejma synama,ze jo?:-))))))))))))))))))),bez tech se zadnej primej stret totiz neobejde,ti za sebe jiny neposilaj a kdyz je po vsem tak nevylezou a nedelaji ramena.presne jako sarze ve firmach :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).A nepodsouvej negativitu kdyz se ti popisuje realita!

    • Vladislav napsal:

     Jsi zakomplexovany, Proude, a asi ti to v některých směrech ani moc nezapaluje. Vyvrat mi FAKTY, co jsem ti psal, nebo mlc. Desítkami smajliku nezachránis siruaci, kdy nemas co napsat.

     • proud napsal:

      Mel jsem co napsat,popsal jsem ti realitu z praxe!

      • proud napsal:

       Aspon vidis jak sedis na biblickym projektu a ve "svejch vysinach" a vsichni ostatni jsou frustrovany,jenom ty ne :-)

       • proud napsal:

        Nikdo netanci a neraduje se,nikdo nema na nose ruzovy brejle,ale hrabeme se v tom marastu kolem,i kdyz treba v peknejch domech s hospodarstvickem ktery si generace vydrely a uhajily,jinejm holt spadly do klina "jen tak".

      • proud napsal:

       A jestli chces vyvracet fakta,pak se seber a jdi mezi obycejny,maly lidi,udelej si cas na oslovovani tech cizich a pobav se o tech faktech,vysvetlej ti to:-)

     • Pravda napsal:

      Promluvil prave tzv. uceny blb. Jestli je proud zakomplexovany, tak ja panenka Marie. Kolik tech skatulek mas, do kterych potrebujes porad nekoho nacpavat?

      Proud ma viditelne sebevedomi v plusu. Ty jsi zadna fakta nepodal. Dukazy musi byt konkretni, viditelne ci overitelne. Ne ze ty neco tvrdis a vydavas to za fakt.
      A desitkami smajliku se nic nezachranuje a ani se nepisi proto, ze neni co napsat. Ty vyjadruji, ze se nekdo chechta. Nic vic a nic min.

   • Vladislav napsal:

    Ve prirozenem společenstvi se velitelem stává nejlepsi voják. Je to v zajmu především vojáku samotných. Tečka.

    • proud napsal:

     Sam jsi to napsal "v prirozenym spolecenstvi" a tim jsi sam postavil na hlavu vsechno o cem tady diskutujeme,diky!!!................;-)

     • Vladislav napsal:

      Jenže ja o tom přirozeném společenstvi mluvím uz dve hodiny. O frustratech, kteří maji klíčový vliv na jejich zivot, mluví jiní. Ale možná jsem je jen nepochopil, žádný div, lidem s IQ 167 mi průměrni, navic s tunelovym vzděláváním, rozumíme občas těžko.

     • Paul Durham napsal:

      Které prostředí bylo pro Tarzana přirozené ?

      • proud napsal:

       To ve kterym vyrostl a ani ho nenapadlo premejslet,ze by mohlo bejt jiny a lepsi pro nej,natoz pro vsechny.

     • Pravda napsal:

      Mas navrch proude, rozhodne, protoze my nejsme v prirozenem spolecenstvi. To je nas sen. Jsme ve spolecenstvi postavenem na hlavu. Tudiz vladislav se placa v tom, co by kdyby.. a to je na prd. Proste silny teoretik, nstudovane fraze dukladne, ale nerealizovatelne.

      Pripomina mi hadku s babou Sabatovou o tom, zda zakon hovori o nutnosti podavat zadosti na tiskopise. Hovori, ze se podava, nikoliv, ze musi byt podana a take nerika, ze bez tiskopisu je zadost neplatna a nebo dokonce, ze ten clovek neexistuje. Proste pokud zakon neco primo nezakazuje, tak to mozne je, protoze staci tu zadost na ten tiskopis prepsat a pricvaknout k tomu ten original kvuli podpisu. Velice jednoduche, ale pro babu Sabatovou nerealne. Ze lide jsou v mistech, kde tiskopis nesezenou, to ji nezajima.

      A prdel byla v tom, ze ja se s ni chtela bavit o tom, ze by tam muselo byt napsano, ze pokud neni zadost podana na tiskopise, tak je neplatna, a ona se tak do toho zamotala, ze to nakonec predala nejakemu pravnikovi a ten mi dal zapravdu. Takovou zakladni vec, baba nezna. Obludsmanka... co delal driv? Starala se o prisun penez ze zahranici pro Havla a spol. Pokladnicka zlodejska, a ted sedi na miste, kde by mel byt zkuseny pravnik.

      Co se tyka vzdelanosti v dnesni dobe, tak ta je daleko daleko pozadu ve srovnani s minulym systemem a minimalne to pravo jsme vsichni studovali poctive, protoze se nikdo nechtel v praxi shodit.

      • mrnousek napsal:

       Oni "na to nemají" na takovou roličku nějakou,

       jenže "stát" to potřebuje mít OBSAZENÉ.

       Je logické, že když má zasahovat a obsadit všechny oblasti života jedince, že k tomu potřebuje početnou (miliony...státních a přidružených na státních závislých...posluhovačů)- nejen byrokracie je součást té armády.

       To není "jako" armáda, to JE armáda.

       A co je bojištěm a na co útočí a to velmi zdárně (promiňte, ale proti takové přesile...to se nedá nikomu vyčítat, že se ani nemůže postavit do předem prohrané obrany.)?

    • jakovzdy napsal:

     Vláďo, "voják" je jen rolička-umělá vyfabulované funkcička, mnozí se tak začnou více ztotožňovat s touto "pozicí" (v ní jsou zaměnitelní) a zapomenou kým jsou v první řadě (pokud si to vůbec kdy uvědomili)-totiž člověkem-jedincem-originálem-nezopakovatelným zástupcem druhu-druhem.

     Voják není "někdo", nýbrž "něco". Obdobně všechny ostatní "specializace" a role za které se vůbec může kdo považovat nebo být považován (ať oficiální či tajné), samozřejmě mylně.

     A nejlepší? Jakože kdo se nejlépe vpsauje nebo "hodí" do oné role? Tak jsi to myslel? Ten jen nejkvalifikovanější (kvalifiké=způsob), nejuzpůsobenější (z "nevojáka"-dokud to byl ještě jen "nikdo" člověk...se musí nazpůsobit na něco...Něco čemu kritéria a agility určuje někdo jinej... A nebo může mít každý vlastní představu a uplatňovat ji v praxi, co je to voják? A co znamená být NEJLEPŠÍM ? A pak nejlepším vojákem? To mi trochu připomíná to s tou "MORÁLKOU"...asi víte čemu se říká BOJOVÁ "MORÁLKA"... No... hezké, ale určitě to je opak LIDSKÉ morálky... někoho mordovat na něčí příkaz a podobně. Podřizovat se dokonce ani není chlapské a za jak "mužnou" aktivitu je to některými z důvodů manipulace..vydáváno, samozřejmě mylně.

 11. proud napsal:

  Bejt to totiz vsechno tak spravny,pekny a ruzovy,nepotkavame se na webu NWOO a nesnazime se s tim neco udelat,jak ty,tak i ja!

  • Marco napsal:

   Měj se Proude, jsme v tomto za jedno a omlouvám se ještě jednou adminovi za spam a podobné dohady, hold se někdy necháme vyprovokovat ale naštěstí na net lezu maximálně 2krát do týdne, jinak bych doma nic neudělal a kafral tu jako trol vladislav.

   • proud napsal:

    Neomlouvej,zadnej spam nebyl,ale konecne normalni diskuse kde haji kazda strana slusnym zpusobem to svoje a hledame kompromis,nebo stycny body,upresnujeme si pojmy a dojmy.Myslim ze se nezlobi zadnej z nas a mame naopak duvod si jeden druhyho vazit pro nej samotnyho.Vlada je nevsedni reditel,kez by takovy byli vsichni,ty zase realistickej praktik a ja rekneme i dobrej remeslnik a bejvalej dobrej "vojak je nejbliz" i kdyz to neni uplne pravda ;-)

   • Vladislav napsal:

    Ale to je skoda. Lidi s IQ 167, kteří umí 100x víc veci nez jiní, protoze nemarnili cas tunelovym vzděláváním na vysoké škole, tu zase tolik neni. No jen bez, potrebuji te. Bylo by zazrakem, kdybys nebyl nepostradatelný. Takoví jako jsi ty bývají ti nejnepostradatelnejsi.

   • proud napsal:

    Noo,nemyslim si ze Vlada je troll :-)))))))))))).Me prijde v poradku,vidi veci svejma ocima ze svyho uhlu,stejne jako kazdej z nas a neboji se to napsat,hleda reseni a nechce rozbijet hlavy ani si ji rozbit nechat.A myslim si ze o debatach kdyz se podarej,dost premejsli a dobre dela.Taky o nich premejslim.

 12. proud napsal:

  Hlavne kuci nespadneme na sam konec do ironie a skrytyho,nebo otevrenyho urazeni se a napadani,nikam to nevede a nikdy nepovede.:-)

 13. proud napsal:

  Vladislave,dam ti jeste jeden zarnej priklad z praxe naseho KAPITALISTICKYHO zrizeni co me prave napadnul:-))))))))))))))).Driv to bylo uplne zadaramo a povinne pro vybrany "nezamestnany" v KAPITALISMU!!! Sledujes tu picovinu?!!! Jde o sekani a udrzovani takzvanejch verejnejch prostor ktery nadale delaji nezamestnani,ale ted pro zmenu za dosazitelny zebracky minimum na kterym se pakujou ti chytri vedouci pracovnici,a nehorazne,at jde o finance,praci,nebo stravenky!!!!!!To neni ani v Americe! A je to jen proto,aby si nemuseli pani reditele a ostatni papalasi udrzovat pozemky u svejch plotu!!! Takze bordel v pojmu VEREJNEJ prostor k udrzovani.Kazdej majitel by si mel podle svyho pozemku povinne udrzovat poradek a sekat travu,pod mastnou pokutou,kdyz to nejde jinak a jeste jsme nedorostli k tomu,ze by to mela bejt samozrejmost bez narizeni.

  • proud napsal:

   Vysledek je ten,ze papalasi maji posekano a uklizino,na to se dba,jinak to sefik odsere,ostatnim se poseka dvakrat do roka,casteji se nestiha,takze maji kolem pozemku bordel a travu s krovim,to uz sefik neodsere,kdyz si to stejne neudelaji sami!!!

  • torak napsal:

   "A je to jen proto"

   hovno proude "kapitalismus"- to akorát bílí koně státních gaunerů "kapitalizují" moc )STÁTNÍ( - nadvládu.

   Ti co jsou svolní nejlíp týrat a manipulovat -

   "svěřená užitková zvířata"-týrání lidí=týrání zvířat=je to to samé akorát u člověka mje mnohem širší škála jak ho týrat-kvůli psychice.)

   - k tomu automaticky dostávají k dispozici nakradené nástroje (stát).

   Bohužel jede to "samo", je to uměle zařízeno (je už teď nepodstatný kým a kdy, prostě teď je to tak a ne jinak) aby to bylo AUTOMATIZOVANÉ:
   Generuje to průběžně to, co generuje zase jej.

   • torak napsal:

    Nemá to žádnou stopku (vyjma kompletního "požrání" lidstva, přeměnění na "produkty" toho a závislé na tom...v praxi..státu-je jedno jak se to nazývá, mluvím o tom, co tu je ať to má název libovolný.) žádné zabudované mechanismy jako omezení sebe sama a podobně.

    NIKDY TO NESKONČÍ-nebylo to tomu automatizovanému procesu naprogramováno, není živý ani nemůže sám umřít.

    Měl by "tam" někdo dojít a zastavit to, řítí se to samo a už dlouho se nikdo nepodíval ke kormidlu...možná tam ani nikdo není.

    • torak napsal:

     Jenom bandy sráčů před dveřma "zákona", který vehementně tvrdí, že "se tam nesmí"...
     ...sami asi ani nevědí, že tam už dávno nic není
     ...a buď nechtějí aby se "to" vědělo nebo se tak sami bojí nakouknout, že si to nedovolí idkyž už se odtamtud bude linout jen mrtvolný puch...

     • proud napsal:

      Jak rikam,nazory spatny nemas,ale porad se ti do toho plete tvoje mylny mysleni o state,kdybys napsal republika,ani bych nepipnul:-))To v cem zijeme uz davno kolem STATU ani nebezelo!!!

      • proud napsal:

       ........paklize to statem vubec kdy bylo.......ale to necham rozhodnout "povolanejsi" :-)

       • jakovzdy napsal:

        Píšu o momentální realitě tak jak je jedněmi zařízená proti druhejm (forma: stát), ne o Tvých představách (bez urážky).

    • proud napsal:

     Ma to stopku,nas co je to z nich vsechno tvoreny,pokud se vzpamatujeme!

     • jakovzdy napsal:

      Zrovna proti takovejm naivitám to má nastřádaných bezpočet protiopatření. Takže nejen že to nemá stopku, ale ještě je aktivně bráněno (těmi bandami sráčů co se tlačí před dveřma k "Zákonu" a každej je tím "králem", tím "státem".) aby se stopka vůbec dala vyvinout.

      • proud napsal:

       "ale ještě je aktivně bráněno (těmi bandami sráčů co se tlačí před dveřma k „Zákonu“ a každej je tím „králem“, tím „státem“.) aby se stopka vůbec dala(oprava:mohla) vyvinout."...............to souhlasi,braneno je,ale nesouhlasim ze se neda vyvinout i prest to vsechno.Porad si myslim na to takzvany "kriticky mnozstvi" popularne receno "probuzenejch" :-),jak je videt,jeste neni,ale az bude............hmmmm :-)

  • Vladislav napsal:

   Proude, ale toto není špatná myšlenka. Pokud je někdo dlouhodobě nezaměstnaný, začne ztrácet pracovní návyky a po nějaké době ho do práce nedostaneš ani heverem. Pokud ale někde seká trávu a uklízí smetí, zvyk pracovat si zachová, dělá za pár korun něco prospěšného a pomůže to ve výsledku všem.

   Proč by tuto práci neměl nutně dělat ředitel? Protože by mu zbylo míň času na jeho práci. Jeho práce je třeba jednat s jinými firmami o dodávkách výrobků na příští rok. Tedy o něčem, co bude živit CELOU FIRMU, tedy třeba pět set lidí, nejenom jeho. Tu trávu může v té chvíli posekat stejně dobře nebo špatně i někdo jiný, ale toho klíčového zákazníka pro celou firmu vyřídit nikdo jiný nezvládne, chápeš?

   Jistě, jiná věc jsou ředitelé, kteří jsou fyzicky líní a myslí si, že jediná práce, která má hodnotu, je ta jejich. Kteří pohrdají fyzickou prací a lidmi, kteří jsou na ní závislí. Takový ale já nejsem a ani se s takovými lidmi nepřátelím.

   • proud napsal:

    To jsem Vlado pochopil,ze nejspis na svuj flek patris a nebavime se konkretne o tvoji osobe,porad pisu obecne o spatnym celkovym stavu veci.At to nazves jak chces,treba placem,ale ten stav proste dobrej neni a je potreba zjistit priciny a odstranit je,aby to bylo lepsi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!