Inflace: Plán na přerozdělování bohatství

Mnoho centrálních bank po celém světě se snaží dosáhnout nějakého „inflačního cíle“, buď jako jediný cíl explicitní politiky - jako v případě Jihoafrické rezervní banky - nebo součást řady politických cílů, o něž dlouhodobě usiluje americký systém Federal Reserve. Zaměření se na inflaci spotřebitelských cen zaručuje zhoubný převod bohatství rok za rokem, věčnou důvěru nic netušících zaměstnanců a firem, a permanentní slepou skvrnu ke skryté inflaci, což je daleko od udržování ekonomické stability a podporování prosperity.

Co je inflace?

Většina ekonomů definuje inflaci jako to, co se stane, když ceny za věci, jako je chleba, kadeřnické služby a pronájem, jdou finančně nahoru a spotřebitelé většinou zažívají celkovou ztrátu kupní síly jejich peněz. Toto je známé jako inflace spotřebitelských cen, představovaná indexem spotřebitelských cen (CPI). Tato definice inflace je opodstatněná při popisu výsledku většího obecného procesu, ale zbytečně zanechává větší mezery, místo aby je vyplnila. Při pohledu na obecné průměry nám neříká, jestli všichni, či jen někteří, chudnou. Rovněž nedokáže rozpoznat skrytou cenovou inflaci. Skrytá cenová inflace nastane tehdy, když ceny zůstávají zhruba stabilní, i když by měly spadnout v důsledku technologického pokroku a vyšší produktivity. A konečně nám tato definice inflace opravdu neříká, proč ceny obecně rostou. Je to z důvodu vytištění více peněz, či kvůli ztrátě důvěry ve finanční měnu nebo z důvodu velkého poklesu výroby, řekněme, během války?

Další problém vzniká při měření. „Oficiální“ sazba inflace CPI je stanovena na základě měření cen tisíců kusů spotřebního zboží a služeb. Zatímco CPI je důležitou ekonomickou statistikou, krátkozraké zaměření se na ni riskuje slepotu vůči jiným důležitým oblastem, kde by se cenová inflace mohla projevit, například v oblasti nemovitostí, akciových trhů nebo v cizí měně. CPI je rovněž široká průměrná hodnota, která nám neříká, zdali se zvyšuje jen úzký nebo široký rozsah cen.

 

Peněžní důvod inflace

Tyto problémy při definování a měření mohou být částečně vyřešeny definováním inflace jako inflace nebo rozšíření peněžních zásob, spíše než jako celková ztráta kupní síly spotřebitelů. Naopak je snadnější měřit množství peněz v systému národní měny, na kterou dohlíží centrální banka (i když to není bez problémů). Navíc, tím že jde o hlavní příčinu celkové a trvalé cenové inflace, měření finančních zásob nabízí hlubší pohled na celkový jev inflace. Například zaměřením se na peněžní zásoby můžeme ztenčit naše slepé místo vůči skryté inflaci. Pokud by ceny měly spadnout, řekněme o 10 procent vzhledem k technologickému pokroku, ale místo toho zůstávají na stejné úrovni vzhledem k, řekněme, vyvažujícímu 15procentnímu rozšíření peněžních zásob, stále budeme schopni odhalit inflaci navzdory cenám, které nebudou stoupat.

Pohled na peněžní zásoby nás také může upozornit na důležitý aspekt inflace: tam, kde nové peníze vstupují do ekonomiky. V moderním měnovém systému vstupují nové peníze do ekonomiky jako dluh prostřednictvím bankovního a finančního systému a jde nejprve k již bohatým a úvěruschopným dlužníkům – bohatým domácnostem, velkým podnikům a vládám. Tato vrstva lidí začne investovat peníze ještě před tím, než se začnou filtrovat přes celý systém a zvýšené ceny. Velmi významný převod bohatství se uskutečňuje od nejposlednějších příjemců nových peněz až po ty, kteří je obdrželi nejdříve. Toto je někdy označováno jako Cantillonův efekt.

 

Inflace jako proces převodu majetku

Je lepší myslet na inflaci spíše jako na proces, než na konkrétní míru. Proces začíná určitým typem měnového systému, objeví se v navyšování peněžních zásob tištěním peněz centrální bankou a bankovními úvěry, proudícími do různých oblastí ekonomiky, projevuje se v cenách, rostoucích obvykle  - i když nerovnoměrně - výše, než by tomu bylo jinak, a konečně opouští proud vítězů a poražených.

Tento přístup nám umožňuje vidět inflaci ne jako nějakou nevyhnutelnou sílu, ale jako záměrný proces převodu majetku, zakotveného ve státní politice.

Jak je bohatství převáděno formou inflace? Peníze představují kupní sílu. Vytvořením peněz z čistého vzduchu, k čemuž mají centrální banky a komerční banky licenci, se uděluje kupní síla těm, kteří jsou schopni použít peníze jako první. Aby tyto nové peníze získaly kupní sílu, musí se okrást malé kousky kupní síly ze všech ostatních peněz v ekonomice. Kupní síla je převáděna od těch, kteří peníze mají, k těm, kteří vytvářejí nové peníze za téměř nulové marginální náklady.

To vysvětluje, jak a proč bohatí, úvěruschopní majitelé aktiv bohatnou, zatímco mnoho chudých lidí má tendenci uchylovat se k nadměrnému plýtvání a nakonec ještě více chudnou. Ekonom John Maynard Keynes, ironicky zastánce inflační politiky, skvěle poznamenal, že „pokračováním procesu inflace vláda může tajně a nepozorovaně zabavovat významnou část bohatství svých občanů“.

 

Inflace jako podvod

Přesto se běžní ekonomové domnívají, že určitá míra růstu cen je „optimální“. A tak se centrální banky vlastně snaží zajistit, aby spotřebitelské ceny stále stoupaly. Ale jejich důvody se především točí kolem podvodné inflace na nic netušících lidech. Například mnozí zastánci inflace argumentují, že nejlepší způsob, jak snížit mzdy lidem za účelem obnovení zisku společností, nespočívá ve skutečnosti ve snížení platu, ale spíše ve vytvoření inflace, takže si lidé zcela neuvědomí, že jejich reálné mzdy klesají.

Tito ekonomové rovněž podporují podvodné firmy a jejich smyšlené ceny jejich produktů rostou v důsledku vyšší poptávky, i když ve skutečnosti to může být z důvodu měnové inflace a z toho důvodu klamného, dočasného vzestupu. Společnosti investují do nových kapacit, jen aby měli přebytek, když všechny ceny porostou, a uvědomují si, že poptávka po jejich výrobcích se ve skutečnosti nezvýšila. To, co následuje po počátečním boomu v najímání a výrobě, je dočasná nezaměstnanost a likvidace. Jinými slovy, podpora pro inflaci se točí kolem krátkodobých, omezených faktorů. Ale, jak nás naučil Henry Hazlitt, hospodářská politika musí být posuzována podle jejího účinku v delším časovém horizontu a pro společnost jako celek. Na tomto základě je proces inflace zhoubný.

 

Řešení problému

Inflace může být – a měla by být – odstraněna, abychom se zbavili rafinované a nespravedlivé konfiskace majetku. Společnost může směřovat k tomuto cíli následujícími způsoby:

1. Tím, že se zavede širší hledisko pro cenovou inflaci (ne jen CPI), které bude zahrnovat ceny výrobců, ceny aktiv, jako jsou akcie a nemovitosti, a dokonce i ceny devizového trhu. To umožní veřejnosti lépe identifikovat inflační proces.

2. Uznat, že centrální banky a komerční banky jsou zdrojem inflace, včetně změn v peněžních zásobách (náležitě promyšlených) coby hlavním měřítku inflace. Tím se začne klást důraz na pochopení, kdo jsou vítězové a kdo poražení v tomto inflačním procesu.

3. Reformou finančního systému se ukončí speciální výsady tvorby peněz, zruší se zákony o legálních nabídkách, které ženou lidi k používání zmanipulované měny, a umožní se tak jakémukoliv soukromému subjektu vydávat měnu na konkurenčních trzích.

Pouze tímto holistickým způsobem mohou společnosti začít řešit nahlodávající mor inflace, nastrčený na ně finančními a politickými elitami.

Russell Lamberti

Zdroj: https://mises.org/blog/inflation-it%E2%80%99s-wealth-redistribution-scheme
24 Komentářů k Inflace: Plán na přerozdělování bohatství

 1. Paul Durham napsal:

  „pokračováním procesu inflace vláda může tajně a nepozorovaně zabavovat významnou část bohatství svých občanů“ - tedy podle mne je vláda hlavním motorem inflace a to ze dvou důvodů : první je v úvozovkách a druhým důvodem je soustavné kupování voličů na úvěr

  • Honza999 napsal:

   Toto ovšem ale platí jen v jednom případě - a to v tom, že je to vláda, kdo rozhoduje o tom, kolik nových peněz ze vzduchu bude vyrobeno. Jenže o tom rozhodují bankéři. Myslíte, že intervence ČNB byly na příkaz vlády??? Tedy, přesněji řečeno, na příkaz vlády ČR?

 2. vzitjimucel napsal:

  Zbavit ekonomická jednání vlivu nadvlády (v praxi a do detailu to znamená zajišťovat nezávislost a svobodu v ekonomickém jednání vůči snahám o nadvládu, zvláště nadvládu skrze donucování a manipulaci-tedy nadvládu státní. Postátněnou kvaziekonomiku poslat do kelu i s bílými koni států v rolích "kapitánů hospodářství" a s jejich kryptostátními korporacemi včetně "nadstátních"-"nadnárodních"-což je to samé, jen jinak zvané pro zmatečnost veřejnosti.
  - ti totiž zabírají ony reálné zdroje a tím možnosti jiných s nimi pracovat - což je způsob jak je ovládat a činit závislými na vůli státních vrchností, kteří je takto "drží".

 3. pupus napsal:

  Ještě dodám, že ti státní bílí koně nejsou na pasení se na zdrojích vysazeni primárně pro to, aby státní vrchnost měla "víc a víc" (jakožeby chtěla "bohatnout" ve smyslu čistě ekonomickém-bez toho aby to bylo na úkor možností jiných/ respektive jakože by neměla c do úst a potřebovala si ještě trochu přidat.), ale aby ostatní neměli MOŽNOSTI!
  Čili podřízení ("řád", "pořádek")-zotročení ekonomicky jako oboru (mezi)lidského počínání... zájmům o nadvládu jako takovou. Aby ostatní neměli ty možnosti museli jim je "odnímat" a ještě k tomu trvale zabírat "prostředí" těma svejma spolehlivejma kádrama, kteří je MOCENSKY neohrozí a popřípadě budou snadno ovladatelní či vyměnitelní.

  Je nezajímá až tolik bohatnutí jak ho vidíte vy-ekonomické- je zajímá jenom MOC - nadvláda, OBYČEJNÁ PRIMITIVNÍ zvířecí nadvláda. A k tomu NUTNĚ musejí omezovat možnosti ostatních mít přístup ke zdrojům I BEZ NICH!

  Tentýž důvod-tedy OMEZOVÁNÍ-tedy aby ostatní nikdy nemohli "mít dost" (na to, aby mohli být na státních vrchnostech a jejich nejhýčkanějším nástroji-z(a)řízení státním NEZÁVISLÍ) platí i pro STÁTNÍ daně a vůbec všechno maření sil kohokoli.

 4. pupus napsal:

  Ano, státní živly zničily a nadále promrhávají tolik skutečných životů v honbě za svou nadvládou (skrze nástroje-státy, ten nástroj a ne ty lidi...je nezbytné odstranit, jinak bude vždy zneužíván-tak je totiž "postaven") a působí trýzeň. Soustavné utrpení je na světě vlastně jen kvůli DRUHÝM LIDEM (vnitrodruhový problém máme...a nějak si to pořád nemůžeme mezi sebou pořešit...)

 5. pupus napsal:

  Bez něj (toho nástroje) budou stejně OBECNĚ bezmocní a bezvýznamní jako kdokoli jinej. Najednou z nich bude jen obyčejný lidský tvor, co se musí začít spoléhat na rozvoj své lidskosti a dobrovolné spolupráce, na své nohy a ruce, na svou hlavu a na své srdce.

  Podmínkou je, že spolu s derealizací tohoto jejich nástroje musejí přijít i o všechny výhody, které na základě toho do tohoto "molocha" (=Leviathana-státu) "uskladnili"... Tyto výhody se nemají "vypařit" nýbrž použít k tomu, aby se to už nemohlo opakovat (tedy použít "proti" jejich dřívějšímu zájmu).

 6. pupus napsal:

  Ať jsou z nich najednou lidi a ne "Někdo".

 7. jetoplytvani napsal:

  Každý další psychický primitiv "oživující" onu umělou a vlastně jen virtuální "strukturu" jakou si zařídili... jen přidává svou "touhou" po nadvládě...do celého Leviathana.. čímž ho NA ÚKOR svobodných možností rozvíjet (se)...zvětšuje stejně jako do něj už předtím to zlo uložili jeho předchůdci. Je tedy irelevantní kdo konkrétní k němu přidá, protože každý kdo chce svojí nadvládu zároveň zvětší toho molocha ("více státních pravomocí" pro "moje" ministerstvo může třeba znít.. v hlavě nějakého šaška, který je od toho, aby jako kouřová clona předstíral držení nakradené moci...ale tady nejde ani o "jeho" ani o "ministerstvo", ale jen o vypaseného Leviathana a jeho moc celkovou- k níž ten -který srdcem chudý...přistavěl další cihličku. Asi nemá fantazii na to si vymýšlet kam jinam než do tohoto "Nekromanmolocha" ukládat své i jiných úsilí a tím je mařit navždy.)

 8. Jonas napsal:

  pupusi žvaníte nesmysly. Za inflaci mohou soukromé komerční banky a jejich emisaři v "nezávislé" (ve skutečnosti součástí mezinárodního bankovního kartelu lichvářů) centrální bance a nikoliv stát. Státy nad centrálními bankami nemají žádnou donucovací pravomoc. Centrální bankéři podle "doporučení" mezinárodních institucí, mnohdy i vnějších tlaků emitují měnu. Přitom je to pouze zlomečekk peněz, které ve formě virtuální měny tvoří soukromé komerční bankovní ústavy.

  • hrkal napsal:

   Představa při níž při použití slova "soukromý", které jsem nikde ani nezmínil, to používáte vy, se Vám natolik státovycvičeně zatmí před očima, že mysl vypíná...

   "soukromé komerční banky"

   -Důkazem toho jak to "vidíte" má být jako to, že si před něco postavíte slovo "SOUKROMÉ", které ani nechápete co znamená?

   Tím je to podle Vás "vysvětleno"?

   A co tím vysvětlíte?

  • Jonas napsal:

   Dotkl jsem se vaší "nedotknutelné" modly? Co je nepravda na tom, že finanční systém je plně v rukou soukromého finančního byznysu? Naprostou většinu měny emitují ve formě virtuální měny SOUKROMÉ finanční měny a finanční oběživo dočasní emisaři těchto soukromých finančních institucí, kteří se po vykonání "mise" vrátí do lůna svých soukromých finančních alma mater?

   • bio-logicteji napsal:

    Trochu jednodušejc:

    Jonáši,

    když státní bolševik "soukromničí" myšlíš, že tím přestal být státním bolševikem? A emitují nikoli "SOUKROMOU měnu", ty troubo, ale donucovací mocenskou STÁTNÍ.

    Vtip je v tom, že průser nezpůsobuje žádná SOUKROMNOST JAKO TAKOVÁ, ale právě pozadí státního komplotu.

 9. hrkal napsal:

  A dokážete si vůbec představit co znamená když se řekne "bílý kůň"?
  (Například byste to mohl znát z..ještě pro veřejnost představitelných...praktik "mafie").

  A víte, co znamená slovo "krypto"?
  To jakože se tváří...ŽE "NÉ, TO NEJSOU NAŠI" to je někdo jinej (nejlíp samozřejmě vymyšlenej nebo na koho či co to svedou), ale JSOU.

  - kryptostátní bílí koně jsou takoví kádři,

  co se vysazeni pasou na zdrojjích jenž tím těm nestátním (né mocenským, těm co by si snad dovolili představovat ekonomické jednání svbodně nikoli za účelem něčí nadvlády, ale rozvoje a uspokojování potřeb a dobrovolné spolupráce) zabírají (tedy čímž omezují možnosti jiných).

  - a tito kádři byť halasně troubí a předvádějí jakože co znamená "soukromé", tak tento pojem pouze diksreditují a skrývají se za to.

  Nedokážete snad pobrat, že státní "bolševik" si naprosto v klídku použije JAKOUKOLI FORMU (proč ne formu korporace?-vždyť je to pro ně šikovné)... ovšem JEHO POVAHA se nezmění, takže to bude takové jako "soukromé alá bolšán"...a tak jakokoli formu také "vyprázdní až z ní zbude zbytková skořápka mediálních zmatených pojmů bez obsahu.

 10. balustra napsal:

  Bez této moci má vláda mnohem méně nástrojů pro centrální plánování. Může regulovat, což je činností bezpečnostních složek. Může zdaňovat, což znamená brát lidem majetek. Může utrácet a tím rozdělovat majetek jiných lidí. Avšak jeho aktivity ve finanční oblastí jsou radikálně omezeny.

  Zamyslete se nad svými místními vládami. Mohou zdaňovat a utrácet. Manipulují a intervenují. Stejně jako všechny vlády od počátku věků, spíše zpomalují společenský pokrok, růst bohatství a komplikují věci jak je jen možné. Avšak nevedou obrovské globální války, nemají obrovské deficity, bilionové dluhy, nesnižují kupní sílu peněz, nesvrhují cizí vlády, nepodporují krachující podniky nekonečnými úvěry, nevytváří obrovsky nákladná a ničivá schémata „sociálního pojištění“, nemají velký vliv na obchodní aktivity.

  Místní vlády jsou sami o sobě dost strašné a musejí být neustále kontrolovány, avšak v porovnání s federální vládou jsou ničím. Nejsou tak arogantní a přesvědčené o vlastní neomylnosti a nezbytnosti. Chybí jim závoj nepřemožitelnosti, který má centrální vláda.

  hledejte myego cz item valka-a-inflace

 11. Sasin napsal:

  Podílník na neprodejné půdě od naší mámy a plodech rozpočtu vzešlých a uzrálých, kropených a vánkem přivynutých na těchto podílech z podílů naší mámy a táty, rozhoduje o způsobech, účelech, potřebnosti a plodnosti takového boha tství a jedině on uzná smysl a užitek, který použije k dobrému. Heh

 12. Definitiva napsal:

  Inflácia je skryté zdaňovanie obyvateľstva, zdaňovaní sú všetci, tak ako sa v článku píše, narastá bohatstvo bohatých a rastie počet chudobných.

  Aj pre toto skryté zdaňovanie je štát kriminálna organizácia, ktorá slúži finančným oligarchom, všetky zákony sú prijímané v prospech tejto oligarchie, "demokratické" voľby sú riadené finančníkmi, kde volič volí z kandidátky vopred napísanej politikmi. Občan nevolí toho, čo by zaručil budúce blaho pre celú spoločnosť.

  Celý spoločenský systém je riadený úzkou skupinou ľudí, ktorí sú vopred selektovaní na amorálnosť, kariérizmus, chamtivosť, seba uspokojovanie a nie na schopnosť páchať blahobyt pre všetkých, vid. voľby v USA, CIA je dozorným orgánom na selekciu vhodných hoviad na celom svete.

  Je úplne jedno, ktorá strana voľby vyhrá, charakter politiky sa stáročia nemení.

  Priame voľby, referendum na všetky rozhodnutia parlamentu, plná štátna suverenita, odvolatelnosť a trestná zodpovednosť politikov, toto všetko je tabu, v spoločnosti sa o tom nesmie ani diskutovať a nie to ešte realizovať. Ruka v ruke so zmenou riadenia spoločnosti musí ísť aj vzdelanie obyvateľstva, finančná gramotnosť, zdravoveda, zdravý spôsob života, zdravé potraviny, nutnosť masového športu.

  Na vzdelanie má monopol štát. Štátu, oligarchom, vyhovuje nezdravý spôsob života, nezdravé potraviny-otraviny, chronicky choré obyvateľstvo, ktoré celý život žerie chemické lieky, a finančná negramotnosť.

  Oligarchovia udržiavajú proces debilizácie obyvateľstva, falšované dejiny národov a tým aj zabudnutý odkaz predkov, múdrosť predošlých generácií!!!, aby mohli do riadenia spoločnosti dosadiť svojich zombie, aby ľudia boli finančne zotročovaní dlhom a úžerou, aby ľudia kupovali tzv. lieky, ktoré neliečia, aby kupovali otraviny vyrábané z odpadov s minimálonymi nákladmi a maximálnym ziskom, chemicky navoňané, zafarbené a pekne zabalené.

  Napriek počítačom debilizácia ľudstva je pokračujúci proces. Ľudstvo s dnešnými selektovanými vedomosťami-nevedomosťami a dnešnou zvrhlou morálkou, kde sa biela rasa prestala množiť a niektoré premnožené rasy len ničia vytvorené hodnoty, kde človek je zameraný na uspokojovanie svojich potrieb a spoločnosť mu je ľahostajná, tak takáto civilizácia speje ku svojmu zániku.

  Nedeje si nič iné, iba sa napĺňa myšlienka biblického konceptu, ovládnutie ľudstva úžerou. A čuduj sa svete, už to takto funguje 5 000 rokov a dnes sú ľudia nekonečné šťastný z blahobytu na dlh, z migrantov, hroziacej 3.sv.vojny. Nech niekto povie jeden dôvod, prečo ľudia nie sú debilní. Debilita nie je nadávka, debilita lekárska diagnóza, je to tá ľahšia forma duševnej poruchy.

  Človek je predátor, ktorý nemá limit nažrať sa a dosť, nechaj ostatných žiť. Človek zožerie všetko a nakoniec sa požerieme navzájom. Človek je duchom horší ako ktorékoľvek zviera, človek ukončí život na rajskej planéte Zem. Človek v tejto podobe nesmie osídľovať Vesmír, lebo kde príde, tam všetko zničí. DLHODOBÁ UDRŽATEĽNOSŤ, tomuto termínu človek absolútne nerozumie, spája ho s ekonomickým rastom, čo ťažký stupeň idiocie. Nespája ho so životom na Zemi a vo Vesmíre.

  Kedy sa stane povinným predmetom v škole Riadenie spoločenských systémov. Ľudia nedokážu ovládnuť svojho psa, poznať jeho potreby a komunikovať s ním bez vodítka. To ani nehovorím, ako sú vychovávané deti, keď rodičia neovládajú ani riadenie svojho psa. A od psa, decka, k dospelcovi a k riadeniu spoločenských systémov je mnoho generačná cesta. Kedy si občan objedná od štátu túto službu, tento povinný predmet v škole???

  A takto o ľudskej nedokonalosti a hlúposti môžeme písať do rána. Negativista? Možno, negatíva vidím, aby sa odstránili a zmenili osud bieleho človeka. Vidíte chemtrails, chodiace masy chronicky chorého obyvateľstva, finančnú úžeru, otravinové odpady a zámerné poškodzovanie vášho zdravia? Nevidíte, máte oči a ste slepí. Tragédia zvaná zánik ľudstva.

  • palko sr napsal:

   viete čo sú-primárne-sekundárne-terciálne-zdroje bohatstva,alebo vlastníctva...kto momentálne čo vo svete vlastní a kontroluje...naštudujte si zdroje a nájdete východisko proste nebedákajte.s úctou pali sr.

   • jinaknevimecotimkdomysli napsal:

    Ahoj palko, k tomu, co jsi uvedl jsem našel akorát:

    "Tři ekonomiky, jediná termodynamika a skutečný původ bohatství národů"

    z 22. 8. 2009
    na blisty tečka cz lomeno art lomeno 48550.html

    Kde úvod je sice trochu zmatečný (a nerozlišuje státní pseudoekonomy a jejich "disciplínu"-jak jsou naučeni aportovat a sami za to nemohou-byli naučeni záměrně špatně-státem), ale pak už se to rozjede a je tam i pár záživných momentů.

  • Pravda napsal:

   Presne, definitivo.

  • mocmocnych napsal:

   Definitivo, tak to jste asi (určitě) jinej člověk (nebo druh člověka?) než já a další.

   Mluvte raději sám za sebe nebo o konkrétních skutečných případech než o koletivizovaných (takový to "my všichni" a přitom nikdo) rádobyumravňujících (pláčete na špatném hrobě...s těmahle kecičkama si to schválně zkuste na jiný...třeba takový státní šmejdy..opravdu-zkuste a poreferujte výsledky) pohádkách, viz.:

   "Človek je predátor, ktorý nemá limit nažrať sa a dosť, nechaj ostatných žiť. Človek zožerie všetko a nakoniec sa požerieme navzájom. Človek je duchom horší ako ktorékoľvek zviera, človek ukončí život na rajskej planéte Zem. Človek v tejto podobe nesmie osídľovať Vesmír, lebo kde príde, tam všetko zničí."

   Jinak ohledně "venkovního protoru-vesmíru" tam zatím není co zničit (tedy aspoň není známo co by za to stálo).

 13. lukaš napsal:

  Já jenom upozorním na to,jak sliboval Zeman,když přijde Rusnok do čela ČNB,že se změní strategie ČNB ohledně kurzu koruny vůči EURU,skutek utek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!