Omezení osobní svobody zakladatele Svobodného vysílače CS Pavla Hlávky, nezákonné jednání městských strážníků, uvedení věcí na pravou míru

omezeni-osobni-svobody-pavla-hlavkyOmezení osobní svobody zakladatele Svobodného vysílače CS Pavla Hlávky, nevzdělanost a nezákonné jednání pražských městských strážníků 28. října 2016 v Praze na Staroměstském náměstí před nejméně padesátkou očitých svědků. Zveřejňujeme jasné důkazní materiály včetně uvedení věcí na pravou míru. Již chápete, že nežijeme v demokracií, nýbrž v oligarcho-imperialistickém neofašismu, kde my musíme všechno, ale státní orgány vůbec nic, ačkoli je opak dán Listinou základních práv a svobod, Ústavou republiky a dalšími zákony? Pokud ne, dovzdělejte se nebo nejlépe získejte svoji zkušenost, změníte názor.

Videozáznam ze „strážnické akce“

 

Pochybení strážníků městské policie

Budeme si citovat konkrétní paragrafy, odstavce a písmena Zákona č. 553/1991 Sb. – Zákon České národní rady o obecní policii, kterého se záležitost, minimálně podle tvrzení strážníků městské policie, týkala a podle kterého městští strážníci jednoduše nejednali.

Povinnosti strážníků

Zákon č. 553/1991 Sb. – Zákon České národní rady o obecní policii

Povinnosti strážníků
§ 6 (1) Při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů obecní policie je strážník povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem.

Jak můžeme vidět ve videu, strážníci nedbali jak cti, vážnosti a důstojnosti osoby, kterou (až později správně na náš popud) vyzvali a následně také napadli / omezili na svobodě (viz níže), ale zejména cti, vážnosti a důstojnosti své vlastní, jakožto cti, vážnosti a důstojnosti obecní policie jako takové, ačkoli je tato k smíchu či pláči, zejména pro svoji nevzdělanost, již léta (prokáže poměrně dobře fakty např. MikeJePan ve své YouTube tvorbě).

Zákon č. 553/1991 Sb. – Zákon České národní rady o obecní policii

Povinnosti strážníků
§ 6 (2) Strážník je povinen poučit osoby o jejich právech, provádí-li podle tohoto zákona zákrok nebo úkon spojený se zásahem do jejich práv nebo svobod, pokud to povaha a okolnosti zákroku nebo úkonu dovolují; v opačném případě je poučí okamžitě, jakmile to okolnosti dovolí.

Strážníci městské policie osobu omezovanou a omezenou na osobní svobodě, zásahem do jejích práv a svobod, o jejích právech podle § 553 Zákona o policii, na který se obraceli a podle kterého dle svých slov jednali, nepoučili, ačkoli, po delší době na výzvu, osoba od nich vysvětlení (nebo poučení) zavčasu a opakovaně požadovala (a nemusela požadovat, strážníci tak měli učinit sami od sebe).

Zákon č. 553/1991 Sb. – Zákon České národní rady o obecní policii

Povinnosti strážníků
§ 7 (4) Strážník je při provádění zákroku povinen, pokud to povaha a okolnosti zákroku dovolují, použít odpovídající výzvy. Pokud to povaha zákroku dovoluje, použije strážník před výzvou slov „jménem zákona

Jak můžeme ve videu vidět, strážníci městské policie zprvu výzvy slovy „jménem zákona“ nepoužili a nepoužívali a když jsme jim sdělili, že jednají chybně (čas videa 03:08), trvali na svých tvrzeních. O nutnosti použití výzvy „jménem zákona“ jsme je tedy museli poučit až my, jinak o tom nevěděli. V čase 03:36 strážník opakuje, že vyzval osobu k prokázání totožnosti, což ale, minimálně do té doby, nebylo v souladu se Zákonem č. 553/1991 Sb., na který se obraceli.

Zákon č. 553/1991 Sb. – Zákon České národní rady o obecní policii

Povinnosti strážníků
§ 7 (5) Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího strážníka.

Ano, pokud tento jedná v souladu se zákonem.

Naopak tvrdím, že strážník městské policie mohl a měl využít:

Zákon č. 553/1991 Sb. – Zákon České národní rady o obecní policii

Povinnosti strážníků
§ 8 (1) Strážník není povinen provést zákrok nebo úkon k plnění úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona, jestliže
b) k jeho provedení nebyl odborně vyškolen ani vycvičen a povaha zákroku takové odborné vyškolení nebo vycvičení vyžaduje, nebo
c) je zřejmé, že zákrok nebo úkon nemůže úspěšně dokončit.

Což se stalo – strážníci městské policie byli prokazatelně nevzdělaní (nebyli odborně vyškoleni ani vycvičeni) a zákrok tedy nemohli úspěšně dokončit.

 

Oprávnění strážníků

Zákon č. 553/1991 Sb. – Zákon České národní rady o obecní policii

Oprávnění strážníků
§ 11 (4) Vysvětlení může odepřít pouze osoba, která by jím sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek.

Pavel Hlávka se odmítal se strážníky bavit, neboť, ačkoli to ve videu nezaznělo, by mohl podáním vysvětlení sobě a svému příteli Zdeňku Ponertovi, jehož újmu by pociťoval jako vlastní, způsobit nebezpečí postihu za přestupek, který se strážníci městské policie pokoušeli svým názorem (názor ve většině případů znamená nedostatek informací, což v tomto konkrétním případě prezentovalo pouze nedostatečné vzdělání onoho strážníka), jak ve videu zaznělo, Zdeňkovi Ponertovi vnutit a který tento jejich názor, naštěstí, nepodepsal, neboť by svým podpisem s ním v podstatě souhlasil (viz například kauza Městská policie města Vrchlabí ignoruje pravidla silničního provozu, botičkuje auta na volných parkovištích, o které jsme nedávno psali a která je dosud stále v běhu).

Zákon č. 553/1991 Sb. – Zákon České národní rady o obecní policii

Oprávnění strážníků
§ 11 (6) Strážník je povinen osobu předem poučit o možnosti odepřít vysvětlení podle odstavců 4 a 5.

Tuto povinnost, jak je ve videu vidět, strážníci městské policie nesplnili.

Zákon č. 553/1991 Sb. – Zákon České národní rady o obecní policii

Oprávnění strážníků
§ 12 (2) Strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost,
a) jde-li o osobu, vůči které provádí úkon k plnění úkolů obecní policie,
b) jde-li o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku či jiného správního deliktu,
c) jde-li o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení (§ 11),
d) jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií nebo osoby pohřešované,
e) na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem,
f) jde-li o osobu, která žádá o prokázání totožnosti podle písmena e),
g) jde-li o osobu, která oznamuje podezření ze spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu.

Nic z tohoto, jak můžeme ve videu vidět, nebylo zprvu naplněno. Naplněn byl bod a) až v době, kdy městští strážníci konečně použili výzvu slovy „jménem zákona“, kdy na tuto svoji povinnost museli být až upozorněni. Přes to zde platí body výše, kdy osoba podat vysvětlení nemusela, strážníci zde pouze, díky sdělení oné výzvy, nabyli oprávnění použití písmene a).

 

Donucovací prostředky

Zákon č. 553/1991 Sb. – Zákon České národní rady o obecní policii

Donucovací prostředky
§ 18 (2) Donucovací prostředky je strážník oprávněn použít v zájmu ochrany bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek.

Jelikož veřejný pořádek nebyl narušován, neměli strážníci městské policie oprávnění použít donucovacích prostředků, konkrétně § 18 (1) a) hmaty, chvaty a záchvaty (započal strážník zezadu v čase 07:25). Ledaže by bylo za veřejné narušování pořádku považováno veřejné narušování pořádku samotnými strážníky městské policie…

Zákon č. 553/1991 Sb. – Zákon České národní rady o obecní policii

Donucovací prostředky
§ 18 (3) Před použitím donucovacích prostředků podle odstavce 1 písm. a) až g) je strážník povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání slovy „jménem zákona“ s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků podle odstavce 1 písm. a) až g); to neplatí, je-li ohrožen jeho život nebo zdraví anebo život nebo zdraví jiné osoby a zákrok nesnese odkladu.

Strážníci nepoužili výstrahu, že bude použito donucovacích prostředků. Nebyl ohrožen život nebo zdraví žádné osoby, zákrok snesl odkladu, osoba nebyla nebezpečná, pouze stála nebo se mírně pohybovala na místě, dokud ji strážníci fyzicky nenapadli a neomezili na svobodě.

Tolik k Zákonu č. 553/1991 Sb.Zákon České národní rady o obecní policii.

 

Principy a rozbor

Nyní se přesuneme k principům, které ve videu zazněly, ale někteří čtenáři / diskutující by je mohli, především pro svoji nepozornost a/nebo nedomýšlivost, použít jako protiargument. Upozorňuji, že na dotazy či poznámky, o kterých je psáno v tomto článku, nebudeme reagovat a pouze odkážeme na jeho znovupřečtení:
V čase videa 00:32 strážník městské policie sděluje svůj názor na věc, ačkoli názory nejsou a neměly by být předmětem úředního jednání, neboť mít názor ve většině případů znamená nemít k dané záležitosti dostatek informací, popřípadě být ve věci nedostatečně vzdělán, popřípadě být nevzdělán zcela.

V čase 01:17 Zdeněk Ponert informuje strážnici městské policie, že „už skončil“.

V čase 01:30 strážnice městské policie poučuje Pavla Hlávku o tom, co je a není slušné – konkrétně o skákání do řeči. Toto sdělení je nicméně pokrytecké, neboť Zdeňku Ponertovi a přítomným osobám u jeho petičního stánku přišli skákat do řeči právě strážníci městské policie. Pavel Hlávka se pouze přizpůsobil strážnickým mravům.

V čase 02:12 strážník městské policie opět poučuje, co je a není slušné, konkrétně o skákání do řeči, přitom v čase 01:17 jasně Zdeněk Ponert strážníky městské policie informoval, že (s diskusí) skončil a nyní opakuje, že se s nimi už nemá o čem bavit (Pavel Hlávka na místě potvrzuje, že to slyšel).

V čase videa 03:22 se opět dotazuje strážník městské policie, zda jej necháme mluvit, anebo mu budeme skákat do řeči, přičemž jsou to právě strážníci městské policie, kdož původně (před zahájením natáčení) přišli skákat lidem do řeči. Navíc bylo z naší strany nutné poučit strážníka městské policie o jeho povinnostech, když něco požaduje, aby mohl vůbec v rámci zákona hovořit či jednat. Strážník trvá na tom, že mluví správně, čímž prokazuje svoji nevzdělanost, neboť ani po našem informování, že je povinen nás vyzvat „jménem zákona“, tuto svoji povinnost nesplnil. Pavel Hlávka se tedy správně zeptal, na jakém základě po něm chtějí prokázat totožnost, když dosud nikoho strážníci podle zákona k doložení totožnosti nevyzvali.

V čase 04:53 konečně strážník městské policie použil sousloví „jménem zákona“ nutné pro zahájení úředního jednání.

Mnohé následně, po použití „jménem zákona,“ mohlo být správně, nicméně nebyla použita další povinná poučení (viz výše), která je povinen strážník městské policie sdělit, tedy neměl na mnohé své jednání a konání právo ani nadále.

Následně byla volána státní policie, aby nám pomohla a chránila nás proti nevzdělaným a agresivním městským strážníkům, ovšem tato je místo toho podpořila a jak je vidět, protestujícím lidem se přímo do očí vysmívala. Strážníci městské policie se rozhodli věc ještě před příjezdem státní policie „vyřešit“ tím, že Pavla Hlávku rychle spacifikují, a to aby se patrně a evidentně poté právě státní policisté na nic neptali, rovnou Pavla Hlávku napomohli naložit a věc bez diskuse uzavřeli. Pavel Hlávka byl násilím strážníků městské policie a následně policie státní předveden k výslechu do Bartolomějské ulice v Praze, ke strávil tři hodiny, aby jej, dle jeho slov, následně bez jediného slůvka či omluvy a vysvětlení opět pustili. Osobně jsem na něj nejméně hodinu čekal před vstupem na stanici.

Zdroj: https://www.duchdoby.cz/omezeni-osobni-svobody-zakladatele-svobodneho-vysilace-cs-pavla-hlavky/
204 Komentářů k Omezení osobní svobody zakladatele Svobodného vysílače CS Pavla Hlávky, nezákonné jednání městských strážníků, uvedení věcí na pravou míru

 1. weissbach napsal:

  Je hnus, že tam škrtí a válí po zemi člověka, který nic neprovedl. Jen to, že nepanáčkoval na povel.

  • weissbach napsal:

   Za měsíc, za rok nás na ulici rovnou popraví, když nepředložíme doklady cestou z práce? Například.

   • proud napsal:

    To se vsechno pocita………….blbci policajti si hrali s vlastnim zdravim,ale rezim sledoval co bude,jak to probehne,kam az muze zajit,opet jsme mu ukazali,ze az kam se mu zlibi……….

    • proud napsal:

     Chybej jednotny spontanni akce kdy nelze urcit konkretniho vinika!!! Jak nenajdou „obetniho beranka“ k postraseni ostatnich,jsou v hajzlu na doby!!!

     • proud napsal:

      ……ale je pekny,svym zpusobem,sledovat jak si dovolujou a lidi si proste nevedi rady a myslej si,ze jim pomuze slusnost proti brutalni sile a vyplachlejm mozkum,jak maly deti………..

  • trtkin napsal:

   KORPORATNI FASISMUS

   • trtkin napsal:

    a priste rozkopat jim rypaky….
    a kdyz se postavi tak i statnim poliajtum…
    jinak budeme biti cim dal vice….

  • Panda napsal:

   Tak za tohle propustili policistu, který tehdy zashoval proti Kateřině Jacques (AuAu)

  • Benzin Petrolejovič Naftěnko napsal:

   Ano,“je to hnus Velebnosti“!!!
   Ti ubozí panští knechti se shnilými mozky,oblečeni do policejních uniforem mlátí své živitele na ulici a válejí je v blátě,zatím co na Staromáku se hajzli všeho druhu houfujou a hecujou ke svržení presidenta….kurva,kam jsme to dopracovali,kde je ten čurák ministr vnitra a všichni ti tajní fízlové,proč nekonají ???!!!

   To je důkaz toho,že náš stát je na stejné úrovni nesvéprávnosti a podrobenosti USA s kolaborantskou vládou,jako je Ukrajina!!!
   Před nějakým časem jsem to předpověděl,když jsem řekl,že „nastává ukrajinizace státu“ a ta plynule přejde do „somalizace“….takže,buď si tu uděláme pořádek,nebo se tu za nějaký čas budeme vraždit navzájem.
   To,co se tu děje,je vše v režii USA a jejich židovské 5.kolony….

 2. Sasin napsal:

  Nepomůže nic než po píči. Paralizované ovce jménem zaKONa stojí kolem páč se bojí že je ženská svalí na zem taky dle jakéhosi zaKONa a odvlečou je za placené pomci zavolaných strážců zaKONa někam, gde nevědí co dle zaKONA pak s nima bude. To je výsledek demogratického učení Dříve by člověk automaticky tasil meč a vůbec by neposlouchal řeči, jednal by podle situace v ohrožení předem. Na všechny mají dle zaKONa oni právo zvolit vaši kapitulaci dle svých možností. Jejich možnosti donucení jsou ve skutečnosti neomezené a vaše končí neuposlechnutím jejich výzvy a jak bylo vidět žádné znalosti ani přesvědčení o zaKONU není podstatné. Čili pan Hlávka jen za slovní pomoc dle práva na svobodu slova se zastal napadeného a přijely ho odstranit tři planá auta poldů. Pana Hlávku rád poslouchám, bez něj by nebyl svobodný vysílač tím, čím je. Věřím, že jak se vrátí, vrhne se do vysílání s ocelovým přesvědčením, že takový stát opravdu, ale opravdu nechceme.Že nepomůže ani sociální inženýring ekonomického dojení obyvatelstva, páč přirozené právo, na které spoléhal se slovem zajistit nedá. Šmejdi prostě slovům nerozumí, na ně platí jedině vyměřené podíly na půdě a rozpočtu, za kterými můžou slintat jak chtěj. Do té doby se to bude stávat všem, kteří budou chtít na ulici pomoci komukoli v nesnázích při nespravedlnosti gdyž budou mít pocit, že jednají v právu. Heh

  • ProjevZRudehoPodhradi napsal:

   Pár-lamentní kantýna V Blavě si pojistila svůj monopol na pokrok (rozvoj):

   „Jakoukoli aktivitu, která má chránit občany, pokud se jedná o jejich majetek, život a zdraví, může vykonávat pouze policie nebo subjekt, který má příslušné pověření od dopravce. Nikdo v tomto státě nemůže nahrazovat policii ani se tak tvářit,“ uvedla ministryně spravedlnosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).

   „Politické subjekty, které si kladou za cíl vykonávat aktivity, aby vyvolávaly dojem, že tento stát není funkční, aby pak přišly s vlastním řešením, budou pokaždé hledat cestu, aby svůj extremistický program prosazovaly,“ varovala Žitňanská.

   Dráhy se snažily od léta hlídky vytlačit, schválily dokonce nový přepravní řád, který jejich působení nedovoloval, ale na realitě se nic nezměnilo.“

 3. proud napsal:

  ……….. a ovce se divali a becely…………..

 4. proud napsal:

  Stacilo udelat tesnej „chumel“,sotva byli na zemi,aby se nevedelo kdo!(podobne jako se „davavala na vojne deka“) a kopnout je oba do tlamy(ale poradne!) a hned se rozejit do „spravny“ vzdalenosti……..stataky pochopitelne nevolat,malo snad uz dali prikladu ze nepomuzou?.Zacalo by trapny a marny vysetrovani,protoze nikdo nic nevidel a neslysel……

  • proud napsal:

   Kdyz uz „stado“,tak mohlo bejt alespon neco platny……..

  • Jochen napsal:

   Presne!Ukopnout jim palice,jak ty lesbe tak tomt curakovi.

   • Jana napsal:

    A pověsit je na pomník. Debily.
    Ale to je jen otázka času.

    • proud napsal:

     Ale ne,to uz jste to rozvedli prilis a neprimerene! Byla by to jen reakce na akci a psychologickej okamzik s dlouhodobejma nasledkama pro policajty.Myslel jsem tim kazdyho JEDNOU,poradne nabrat bodlem v zastene tel a sebrat jim bouchacky v ty vrave, kdy by pote nikdo nic nevidel ani neslysel a nenasel,a pro masu lidi by ani oni nic nevideli. Poucna oboustranna skola(za svinarnu a neferovku,svinarna a neferovka) a zacatek.Jinak bejvalo stacilo jen se jim porad plist do cesty,tesne je obstoupit jak lezeli na zemi a tisknout se k nim,nesahat na ne,jen se tisknout,a ono by jim to taky rychle doslo a zacli by se fofrem starat o sebe aby zmizeli……Jeste se mame hodne co ucit.

     • proud napsal:

      Po boji kazdej general,uvedomuju si to,ze se to dobre keca od klavesnice,stejne tak jako to,ze stat se to me,sel bych do vazby,protoze bych na nejakou pomoc od stada necekal,umi jenom becet.Takze jeste dobre ze jsem tam nebyl.Ale dokud se neukaze ze si nedame srat na hlavy,nic se nezmeni.Neplette si to s umyslnym zabitim,spis vrazdou,to naopak odsuzuju.

 5. Čech napsal:

  Čí je tady demokracie a svoboda slova ? Jen těch co měli stánek vedle. Toto už je odporný hnus soudruzi !

 6. kozys napsal:

  Je mi líto, ale kecáte. Pletete si zákrok s úkonem, ukládáte strážníkům povinnosti, které nemají; nevíte, co je vážné narušení veřejného pořádku atd. Výzvu s výstrahou „jménem zákona“ je strážník povinen použít v zákonem stanovených případech, nikoliv při běžném zjišťování totožnosti; cti, důstojnosti a vážnosti dbáno bylo, použití donucovacích prostředků při předvedení osoby bylo zákonné a přiměřené atd. Ona obecní policie je totiž balón, do kterého se snadno kope, víme? Pořadí poučení a výzev bylo v pořádku, jediné, co bylo špatně bylo, že byli jenom dva.

  • Bornys napsal:

   Co to plkate? Pokud občan nemá průkaz totožnosti u sebe, tak se dá využít jiných prostředků ke zjištění totožnosti, a ne hned použít tu nejnatlakovejsi metodu. Takže o spravnosti postupu se dá s úspěchem pochybovat.O dalším pochybení strážníků se nebudu rozepisovat.

   • kozys napsal:

    Pokud si přečtete, co jsem napsal, zjistíte, že o občanském průkazu jsem nenapsal ani slovo. Ovšem pokud někdo odmítne – a to pán udělal – prokázat svou totožnost, má strážník oprávnění ho předvést. A přesně to se stalo. V oblasti obecní policie se pohybuji více než 22 let a vím, o čem mluvím. Osobně bych sice zřejmě doporučoval asi jiný způsob vyřízení věci, ale postup byl skutečně v pořádku. Viděl jsem ale následně i jiné video k této věci, kde pán popisuje, že ho drželi v nějaké místnosti 3 hodiny, aniž by s ním prováděli nějaký úkon. A to už průser je.

  • proud napsal:

   I kdyby nahodou bylo,slo od zacatku o buzeraci,pritom naprosto zbytecnou,ktera to cely odstartovala a dej bacha jak to ted mezi lidma odserou vsude vsichni „meststi buzeranti“ co akorat davaj pokuty za parkovani a cpou srajtofle soukromejm firmam vlastnicim parkovacky!!!!!!!!!!

   • proud napsal:

    ZA NASE DANE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A to by si meli uvedomit i ty pobouchany gorily bez IQ co jim prisli delat zed s helmickama v podpazdi!!! Doba se meni!

 7. devil napsal:

  A kdo z vas je pripraven jit do valky proti systemu? V tom momentu nikdo presne nevi co muze a nemuze a na pravnika nemasvelke penize. Kdo bude riskovat zamestnani ? Snadno se to rika, ale skutecnost je jina!

  • proud napsal:

   To mas pravdu,cekal jsem kdo s tim prijde,mozna sis vsimnul ze jsem vyuzil davu,pak jeste radim tem co se radi pohybujou na takovejch akcich,aby si rychle doplnili znalosti v prvotnim jednani s policii a eventualne v nasledujicim,slusne se s nima nebavit a nenechat se vyprovokovat k naprostoi zadny vypovedi krome dvou slov:“odmitam vypovidat“!.A nikomu krome dvou cajtu proti davu by se nic nestalo! Naopak,oni by meli poradnej maler s nasledkama jak od vas,tak od svejch,sebrat policajtovi bouchacku a nenajit znamena konecnou!!!! Rychla akce kdy nelze urcit pachatele,je ten klic!

   • proud napsal:

    Nikdo z vas si neuvedomuje zakladni veci a pravdu spojenou s pohledem ty druhy strany -cajtu,: oni jsou jenom v praci! A jsou stejny ovce jako vy,videj masu lidi a bojej se,at uz se tvarej jak chtej,dobre vedi,ze jak se to zvrtne,nemaji sanci!!!, a ani jeden jedinej z nich by nemenil svou praci za invalidni duchod na vozejku,nerkuli smrt!!! Jde fakticky jen o to jak dlouho vydrzi nez se da na bezhlavej utek!!!

    • proud napsal:

     Je jenom otazkou casu nez to dojde az sem a budou z toho vyvedeny dusledky na politicky scene!!!!! Prichazi doba kdy si musime vybrat!

   • Jana Karásková napsal:

    Tak takové rady bych nedávala… kromě toho už jsou skoro všude kamery…

    • Jana napsal:

     Strach?
     Co by si pomysleli sousedi, že nás zatkla policie?
     A co by tomu řekli v práci. To by nás asi vyhodili.
     Poslušností se ještě nikdo otroctví nezbavil a čekat, že svobodu nám někdo vybojuje a my se spokojeně a bezproblémově povezeme svým poklidným životem dál, je sobecké a naivní.

     • weissbach napsal:

      Pořád, zda se, nechápeme, že rvačky s policií a vycvičenými bezpečnostními složkami jsou tou poslední alternativou mající smysl pouze v přímém ohrožení života. Jsou to totiž pouze nástroje výkonu moci. To znamená, že je někdo poslal či přinutil provést úkon. Takže v první řadě by měl odpor směřovat k mozku, nikoli svalům…
      Útokem na policii atd. bychom jistě udělali radost těm co potřebují palivo a důvod k perzekuci a zákazům. Oni si jistě nějaké zapálení říšského sněmu zorganizují i tak, ale proč jim v tom pomáhat. Odpor má být pasivní a nenásilný a smysl má pouze v případě masové účasti na demonstracích. Posbírání několika násilím odporujících rebelantů je sen každého řídícího orgánu. Je to odůvodnitelné a má to požadovaný morální a zastrašující efekt na ostatní.
      Takže klid….

      • proud napsal:

       „Pořád, zda se, nechápeme, že rvačky s policií a vycvičenými bezpečnostními složkami jsou tou poslední alternativou mající smysl pouze v přímém ohrožení života.“………..s tim souhlasim,otevreny strety se zakonem jsou nezadouci!!! Navic u nich jde trestat pote,konkretni jedince,tudy cesta nevede,ale takovou jednoduchou akci jako obstoupit dva idioty a vzit je bodlem to tlamy a sebrat jim pistole,ktery by jeden okamzite odnesl na druhej konec Praglu za ucelem vychovy a odejit bych si s tim co pises vejs nepletl!

     • Jana Karásková napsal:

      „A co by tomu řekli v práci. To by nás asi vyhodili.“

      To asi ne, jsem ještě dnes zaměstnancem Pavla Hlávky, a od zítra bez zaměstnání i tak :)

    • proud napsal:

     Tohle je funkcni a kamera ti k nicemu neni……….jakou mas radu ty,nechat se rezat a buzerovat a podepisovat u peticnich stanku hajzlpapir pro urad vlady?………. Tak to se potom nediv ze si na tebe uz vyskoci i mestskej povl a udela si z tebe hadr na podlahu za prihlizeni cetihlavyho stada,a s takovou bude hur,s jidlem roste chut,to si pis!!!…………

  • Marco napsal:

   A kdo vás všechny hergot už nutí, aby jste byli otroky systému??? Vše je jen o vlastní pohodlnosti. Jeden týpek mi také tvrdil minulý týden, že se bojí o flek atd a když jsem mu nastínil cestu, začal se jako všichni vymlouvat. Mám rodinu, mám dluhy, mám to či ono ale to je právě to, co vás drží na uzdě! Vždy je nějaká cesta ale nikdy nebude pohodlná a bez práce. Stále se dá sehnat půda za pár korun a i na svobodném vysílači byl pořad, kde dotačný jasně vysvětlil, že na pitomém 1 hektaru uživíte sebe i rodinu ale nebude to život, jaký žije každý dnes. Jsem zvědavý, kdy si řada lidí uvědomí, že pokud chcete využívat výhod dnešního systému, musíte brát i jistá negativa a nikdy tomu nebude jinak. Chcete svobodu? Tak zvedněte zadky a udělejte pro to něco. Znám lidi, kteří si postavili dům za 80 000kč ze slámy a jílu, který natěžili na vlastním pozemku, nejdražší byli střešní konstrukce. jde vše ale musí se chtít a samozřejmě nesmíte mít manželku, která nemůže žít bez ústředního vytápění, pračky, myčky a dalších dnešních vymožeností.

 8. petr napsal:

  V takových případech, když se městský opicajt chová protizákonně, voláme zásadně státní policii. Když už někdo dělá aktivistu, tak by tyto základní věci měl vědět a ne pak fňukat, že mu udělali bebí.
  Tady nikdo nezná svoje základní povinnosti a práva a pak se diví, že s ním systém velmi snadno zatočí (kdyby byl poučený tak by věděl, jak to systému aspoň ztížit)

  Podle § 12 vás prostě strážník může legitimovat (ten výše uvedený výklad je naprostá právní ignorance) kdykoliv a kdekoliv. Pokud vás pak takhle buzerují pravidelně, nebo naopak určitou skupinu osob, tak je to na podnět GIBS případně na stížnost na ministra vnitra (interpelace přes poslance?).

  • Bornys napsal:

   Přečtení zákona 553 o OP by Vám neuškodilo. Strážník Vás sice může legitimovat,ale důvody jsou v zákoně taxativne dány!!! A rozhodně nemohu souhlasit s Vaším ignorantskym tvrzením „kdykoliv a kdekoliv“ !!!

  • proud napsal:

   „V takových případech, když se městský opicajt chová protizákonně, voláme zásadně státní policii. Když už někdo dělá aktivistu, tak by tyto základní věci měl vědět a ne pak fňukat, že mu udělali bebí.“………Jsi debil a zeres hovna,lezes sem jen provokovat a delat ze sebe picu,video jsi zrejme nevidel,to udelali a dopadli jak sedlaci u Chlumce.

 9. Iva napsal:

  Přátelé, přispějte prosím, Svobododnému vysílači finanční částku na účet, je to jen malá věc, která pomůže věci velké.

  Moc v tomto státě potřebuje zastrašovat a zbavovat se lidi, kteří se jich nebojí a kteří nám dávají naději, že diktatura, která tu bezesporu je, bude jednou skutečnou demokracií.
  Svobodný vysílač a ti kteří v něm pracují a přispívají svými vstupy, musíme chránit a podpořit. Pane Hlávka, držím Vám palce a oceňuji Vaši statečnost proti zvůli policie, která si vykládá zákony jak chce a jak se jí to hodí – stejně tak jako politická a umělecká scéna v této zemi!!!!!! Kdyby policisté chtěli, tak si to zjistí kdo je kdo,raz dva. V této době je tolik možností, že mi připadají policisté hloupí…., ale spíš do tho střetu evidentně chtěli jít….
  Nechtěla bych mít dceru ani syna , jako jsou tito policisté! Považovala bych výchovu a svůj život za promarněný….., styděla bych se za ně!!!!!

  • proud napsal:

   “ bude jednou skutečnou demokracií.“………..jenom to ne!!! Sel bych radeji po svobode a vzajemny spolupraci.

 10. jakub napsal:

  A co kdyz mestskej fizl bude argumentovat, ze si ho chtel overit, zda neni treba hledana osoba. A u tohoto to zvadne. On to totiz ten man Hlavka sam rekl- Copak jsem hledana osoba? No a gestapo si to chtelo zjistit. Na tom to skonci

  • Eschatolog napsal:

   mate pravdu

  • Bornys napsal:

   Argumentovat tak muze, nicmene se da predpokladat, ze hledanou osobu, ci osoby si nepamatuje z hlavy a potom by mel mit nekde foto, ci podobiznu,nebo popis a samozrejmeto u sebe nema, pokud neni vyhlasena akce na pohresovane osoby primo. Takze zpetne se tato vymluva da pomerne spolehlive vyvratit a v pripade vyvraceni tohoto „zakonneho“ duvodu by mohlo jit o nestandartni chovani, vcetne napr. sikany, ci mozneho naplneni skutkove podstaty tr.cinu zneuziti provomoci ur. osoby. Takze s touto argumentaci za ucelem zjisteni totoznosti, bych byl jako uredni osoba velmi opatrny !!!

 11. jakub napsal:

  Me spis sere chovani Policie CR. O „cernych serifech“ nema uz nikdo zadny iluze. Vsimli jste si jak se ten poradkovej fizl na ty lidi hnusne agresivne usmiva? Vylozene ceka, ze mu nekdo neco rekne a on si ho vezme sebou jak cert do pytla a tam mu da sady. Takovi bezmozci.

 12. ochránce napsal:

  Ten zákrok byl naprosto protiprávní.Ten člověk byl slušný,nikoho neurážel a pokud u sebe neměl občanský průkaz není to přestupek.Stačíkdyž hlasitě řekne své jméno a bydliště,nebo se může za něj někdo zaručit se svojí občankou.Oba strážníci udělali řadu chyb a navíc ten člověk byl zákeřně napaden zezadu bez jakéhokoliv upozornění.Nebyl ani upozorněn jakého přestupku se měl ůdajně dopustit a nebyl ani seznámen s případnými donucovacími prostředky,které mohou být proti němu použity.Byl napaden ůplně nevinný člověk.Oba strážníci,tedy strážník i ta pochybná strážnice,nezvládli svou práci psychicky ani profesionálně.Oba zaslouží okamžitý vyhazov.Léta jsem nosil uniformu a opravdových zákroků proti gaunerům jsem měl spousty.Toto jsem ještě neviděl.Je vidět,že k Městské policii i k PČR,berou opravdu lidi,kteří by si v normálním životě ani neškrtli.Jsem rád,že jsem u toho nebyl,jinak bych jim oběma dal pár facek a sebral jim bouchačky.Ale snad to už konečně lidem dojde,že jedině revoluce může zachránit celou Evropu a zbavit ji těchto parazitů.

  • devil napsal:

   Omyl, pokud byl vyzvan k nasledovani na nejblizsi sluzebnu policie, mel dobrovolne jit! To ze se mestaci chovaji jako burani je vec druha a mela by byt resena pravne!

 13. devil napsal:

  Správný postup Městské policie je následující: Přistoupí k občanovi, zasalutují, představí se a požádají o doklad totožnosti. Podle zákona nemusí nic vysvětlovat! Občan je povinen prokázat svou totožnost, pokud tak nemůže, musí snést zákonnou podmínku a odejít na nejbližší služebnu policie, kde bude zjištěna jeho totožnost. Pokud se tomuto postupu brání, může policie použít donucovací prostředky podle zákona. Tedy pán měl předložit OP a následně podat stížnost na postup policie.

  • Bornys napsal:

   § 18

   Donucovací prostředky
   (3) Před použitím donucovacích prostředků podle odstavce 1 písm. a) až g) je strážník
   povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání slovy
   „jménem zákona“ s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků; to neplatí, je-li
   ohrožen jeho život nebo zdraví anebo život nebo zdraví jiné osoby a zákrok nesnese odkladu.
   (5) Strážník je povinen dbát, aby použitím donucovacích prostředků nezpůsobil osobě
   újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání.

   Nic takoveho jsem na zaznamu nevidel!!!! Co jsem videl bylo ze byl p. Hlavka nejdrive pacifikovan…..bez vyzvy…!!!

   Dalsi veci ktere opravnuji straznika provadet kontrolu totoznosti jsou taxativne dany ze zakona o OP.
   Dle zaznamu pozadoval straznik po p. Hlavkovi podani vysvetleni,ale toto mu bylo sdeleno az po zadosti o prukaz totoznosti.
   pro uplnost

   § 11

   Oprávnění požadovat vysvětlení
   (1) Strážník je oprávněn
   c) vyzvat osobu, od které je požadováno vysvětlení, aby předložila doklady nebo jiné
   listiny potřebné ke zjištění skutečností podle písmena a); strážník může v případě potřeby pořídit kopii předloženého dokladu nebo jiné listiny.

 14. Jonáš Jelen napsal:

  Vy jste opravdi marní. Kdyby ze sebe nedělal chytráka a ukázal jim tu pitomou občanku, mohl jít za pár minut se vší ctí domů. Takhle ze sebe udělal akorát hlupáka, kterého musí policie válet po zemi a kroutí se tam jako žížala. Dobře mu tak.

  • proud napsal:

   Pust si to video a zapni si hlavu……….ty „marnej“ ;-)

   • proud napsal:

    Nemam problem se legitimovat,ale zalezi na okolnostech,kdy jde o ukon napomahajici necemu,nebo kdy jde o reakci na opravnenou kritiku buzerovanim,pote me napadeni opravnuje k sebeobrane!

  • Bornys napsal:

   No jasne…..a az budou chtit videt tvoje trenyrky, tak jim je taky ukazes a budes mit klid, vid……..jenom proto ze oni CHTELI

  • Marco napsal:

   Ano a dobrovolně by předal údaje. Všichni nejsme ovce, dopadl bych nějak podobně, jelikož na městskou totálně jebu. Nikdy mi v ničem nepomohli a to mi vykradli dům i auto ale prachy za stání v zákazu vymáhají ihned. Nejvíc mě sere ta ztráta lidského přístupu. Dokud byli u policie bývalí příslušníci VB, byla s nimi ještě v 90tých řeč. Pokud k nim byl člověk slušný a mluvil pravdu, dovedli to ocenit a případný protokol roztrhat. Dnešní kokůtci jsou ale hodnoceni od kusu a proto ti neodpustí zhola nic i když by sami stejnému drobnohledu podlehli rovněž.

 15. Marco napsal:

  To máte úplně stejné, jako když jsme stáli s transparenty při průjezdu našich okupantů z USA. Také to objížděli dokonce i tajní a bezdůvodně každého legitimovali. Dle mého to bezdůvodné není a jméno každého z nás skončí na seznamu rizikových osob, což bude mít dalekosáhlé důsledky u budoucího kádrování osob a nejen tam. Jde to tu čím dál víc do kopru:(

 16. JosefCZ napsal:

  Pane Hlávko.

  Rád Vás poslouchám, s mnohými věcmi souhlasím a dokáži pochopit, že Vám to ublížilo a to hlavně psychicky. Jen prosím uvažte,komentáře typu „Me spis sere chovani Policie CR. O „cernych serifech“ nema uz nikdo zadny iluze“, a hrubšího kalibru opravdu ke kultuře tohoto jinak prima vysílače nepřispěje a nepřispěje to ani Vaši jinak dobré práci. Chápu, že za tyto komentáře neodpovídáte, ale přidáváte olej do ohně v době již tak napjaté.Z poslechu svobodného vysílače Vás mám za inteligentního ČLOVĚKA. Podejte si stížnost na postup strážníků a třeba i PČR a nechte to vyšetřit a poté zdělte výsledek, který jistě bude zajímat nejen mne. Neházejte však prostřednictvím Vašich „skalních“ příznivců do jednoho pytle všechny strážce zákona.Také ve videu ze strany padly slova ty čuráku zasranej a jiné.Držím Vám palce, máte video i svědky, žalujte, domáhejte se práva, ale jako Člověk.
  PS-podle mého názoru zbytečná šaškárna jak ze strany MP tak ze strany Vás a vašich příznivců :-(((.PČR postavena před hotovou věc o které neměla ani páru a měla za pár sekund rozhodnout to, co bude soudce rozhodovat roky.

 17. pepe napsal:

  Presne v takove situaci jsem byl..10 lidi okolo policejniho auta protipravni jednani od clenu policie si jeden nenechal libit a sejmul tam 4policisty 5 drzel ruku na kveru tak jsme ho ani neodtrhavali jelikoz byl jak zakouslej pes a bali jsme se aby ten patej nezacal strilet..podminky pro vsechny kteri byli okolo toho chlumu.bez vyslechu podani vysvetleni atd.opsali jmena z op a pak nam vsem po mesici od samosoudce prisla podminka…takze kdo z vas tady porad veri vnaky zakony je dost naivni.pomalu se zacinaji stahovat mracna a budem v tezky jungly.

 18. pepe napsal:

  Jeste ke vsemu jsme byli vsici ve vojenskych uniformach takze pro vojaky nemusim vysvetlovat ze pcr a mp na vas prakticky nemohou a jsou povinni prizvat VP

 19. Rudolf napsal:

  Sice vzniklá situace nepatří mezi ty komické, ale je vážně zábavné sledovat ometování svobody omezenci. Já být po včerejšku strážníkem, tak lezu kanálama, protože to, co předvedla ta dvě individua je na hony vzdálené všemu – slušnosti, rozumu, morálce i zákonu.

  • weissbach napsal:

   Nechali se vmanévrovat do absurdní situace buď na základě vlastní iniciativy, což je opravdu hloupost na entou, nebo na základě příkazu nadřízených, což je pravděpodobnější. V obou případech je to ovšem absurdní fraška ve srovnání s nečinností těchto složek při zřejmém porušování zákona.

   • Rudolf napsal:

    Nadřízení asi ne. Prokázání totožosti bylo logicky zcela vlastní iniciativou, díky které ovšem může národ viděti tupost městské policie. Jediné na co jejich IQ postačuje je vypisování bločků za špatné parkování. Ukrojit krajíc chleba nebo otevřít láhev vína je pro ně neřešitený úkol.
    Příšený obraz. Vždyť jsou větší hrozbou než celý islámský terorismus! Hned zítra ráno by všem měly být odebrány veškešré zbraně.

 20. dublejt napsal:

  Mně tu hlavně vadí ty tupé hlavy davu které jen tupě přihlíži jak se před jejich očima děje bezpráví, které i je později dostihne.
  To je dnešní „(OV)ČESKO“!

  • weissbach napsal:

   Zkusme to rozvést do důsledků…
   Prakticky jsou možné dva nepasivní scénáře:
   1/ Obklopení perlustrovaného ostatními a vytvoření zdi lidských těl. Následuje přivolání posil a násilné odvedení celé skupiny /možné pouze u davu řádově ve stovkách či lépe tisících pasivně odporujících.
   2/ Bránění v perlustraci násilím a pacifikováním zasahujících policistů. Následuje příjezd zásahovky, vyhodnocování záznamů kamer, identifikace, obsílky, soudní pokračování.
   Co si vyberete?

   • proud napsal:

    Tomu bodu 2 weissbachu sam neveris,kdyby si nekdo nehral na old shatterhanda a zustal v anonymnim davu,ovsem to by dav musel spolupracovat,proste obstoupit a na par vterin znemoznit koukani cajtum dovnitr i ven,nevedeli by ani kdo a co se vlastne stalo,az by se zacli rozhlizet,a ti tajni venku,uz by nikdo nevedel kdo u toho vlastne byl……………ze ty si to neumis predstavit? :-))).Reknu ti i co by nasledovalo,honem by zbalili par lidi namatkou a snazili se z nich dostat rozumy,vyprovokovat je vypravet……..jenze oni by trvali na tom,ze si nedeho vsimli az kdyz bylo po vsem,tak jim nemaji co rict,tim by to zvadlo,vsad se o co chces! Jenom velky bububu a nic!!!

   • proud napsal:

    Bod cislo 1 :-)))))))))))))))))))),nez by kdo koho privolal a neco se zaclo dit,uz by bylo nekolikrat pozde,bylo by hotovo a lidi(co by delali zed) by litovali cajty a nadavali na ty brutalni vandaly :-))))))))))))))! ;-)

    • weissbach napsal:

     Hleď, člověče, nastínil jsem 2 varianty a možné následky pro zúčastněné. Skutečnost je taková, jaká je a kamerami je prošpikováno nejenom centrum Prahy.
     Poměrně nedávno proběhl v Budapešti bombový útok a pachatel byl dopaden právě na základě poznatků z kamerového systému. A to byla noc a měl zababušený obličej… Ve městech může kamerový systém vysledovat osobu přes několik ulic jak nasedá do auta nebo na autobus a ještě ho mezitím zaznamenat zepředu, z boku…
     Nedávno u nás byl případ, kdy 2 poláci ukradli v jedné vesničce bez kamerového systému koně. Chytli je ovšem na základě zachycení na kameru umístěnou na kruhovém objezdu v malém městečku o 6000 lidech 12 km daleko. Projížděli v inkriminovanou dobu a padli tak do hledáčku. Kamera zachytila SPZ, pak podle toho sebrali záznamy z ostatních kamer v dalších bodech na trase až k hranicím /oficiálně sice máme Schengen a celnice jsou zrušeny, ale přejezdy jsou monitorovacím systémem prošpikované/.
     A klást odpor způsobem, který tady popisujete v tomto konkrétním případě je jistá pozvánka k soudu. Nehledě k tomu, že tam pobíhalo neurčené množství osob, které si rády nějaký „adrenalin“ natočí a do 24 hodin hodí na youtube nebo xichtbuk….

     • proud napsal:

      Vim weissbachu,ale vzdycky musis dbat situace kterou ta kamera toci,je rozdil v zaberech davu ze kteryho nevytahnes jednotlivy lidi z chumlu kdyz na sebe nejak neupozornej a je rozdil,jestli zabira jednotlivce,kamerovej system u nas jeste dlouho tyhle veci umet nebude,je stavenej na zabirani celyho panorama,na Vaclavaku bude umet mozna jeste tak maximalne do jisty miry priblizit detail,ale to je tak vsechno.Kdyz udelas z 20 lidi kolecko,nemuze videt co se deje ve vnitrnim kruhu,kdyby se rozkrajela,to uz neuvidi ani clovek co bude stat hned vedle nej!!!!!!!!!!

      • proud napsal:

       A uz vubec ne jednotlivyho cloveka v krouzku a jeho nohy.

       • proud napsal:

        Nehlede na to,ze rec je o tom ze je nacase nikoliv napadat!,ale zacit se branit zvuli a naspravedlnosti,i navzajem a to klidne i otevrene!!! Nemysli si ze se tim nikdo „nahore“ nezabejva,zdani klame.

        • proud napsal:

         A i kdyby se nakrasne nezabejval,pak je prave potreba ho i timhle zpusobem prinutit,aby se fofrem zabejvat zacal a to verejne,prede vsema!

        • weissbach napsal:

         „Nehlede na to,ze rec je o tom ze je nacase nikoliv napadat!,ale zacit se branit zvuli a naspravedlnosti,i navzajem a to klidne i otevrene!!! “

         Jasně, ale způsobem, který nedostane lidi do zbytečného průšvihu, poškození zdraví a života a neodradí ostatní. V tom je ostatně taky podstata rozdílu mezi občanským odporem a terorismem.

        • proud napsal:

         O tom zpusobu jsem se vyjadril az „nebezpecne“ podrobne.A vubec neschvaluju nasili i kdyz to muze delat ten dojem,jenze v tomhle pripade bohuzel neni jina cesta,neexistuje:-(,to je vec ktera se musi resit jak se rika,ted a tady,primo na fleku za chuze!Bud ohnes hrb a polibis panickovi(v tomhle pripade policajtovi)botu a nic se nezmeni,jedine k horsimu,nebo mu das jasne najevo ze takhle ne a jak jsme videli,budes okamzite prepadenej! Vyber je na kazdym z nas!

        • proud napsal:

         Tohle konkretne je totiz jasna situace,jedna z mala,kdy je jenom bila a cerna,nic mezi nima, a ty si nekterou musis vybrat at se ti to libi,nebo nelibi!

        • proud napsal:

         A to je taky jeden z duvodu,kdyz pominu nesrovnatelnost mezi ucinnosti,proc se priklanim ke klidny ale naprosto nekompromisni, organizovany obcansky neposlusnosti a vzajemny pomoci v ni !!!

        • proud napsal:

         S klidem anglicana nepujdu demonstrovat a vykaslu se na petice a cmarani,ale nedam systemu ani hovno,nepodporim ho,a on padne na hubu!Ale k tomu potrebujes mnohem vic uvedomelejch oBcanu,naz par zorganizovanejch ovci abys nakopal tlamu nekomu kdo nepatri do policejniho sboru a chodi si schovanej v uniforme lecit na lidech svy ego a mindraky!

 21. kacaba napsal:

  lidi na co si to tady hrajete je zcela jasné,že policajti zaslouží řezat a vy pražáci jste dutí jak bambus,když se necháte dvěma debilama mlátit.Kdyby jste na ně vlítli dokopali je do bezvědomí tak by jste nemuseli psát tyto plky.Snad si fakt nemyslíte,že tyto bezmozkovy palice se budou k lidem chovat hezky a slušně,slouží vrchnosti a koukají jen na prachy,tak už se v té Praze konečně proberte,nebo vás vypráskají jak malé kluky:-) NAUČTE SE BRÁNIT NEBO JE S NÁMA KONEC….

  • weissbach napsal:

   Bod č. 2…

   • kacaba napsal:

    jsi spadl z jahody,na ty floutky když skočí 4 chlapi je po nich za 10 sekund bác bác a jeto ani se nestačá ohlídnout….a beru nohy na ramena je vidět,že jsi asi ještě nedostal do tlamy…

    • weissbach napsal:

     To jsem opravdu nedostal, zatím se to nikomu nepodařilo…
     Jen srozumitelně popisuji následky.
     Vaše varianta je realizovatelná pouze v místě bez kamerového systému, kamer v mobilech a za špatného osvětlení. Jinak následuje bod 2. Ať už si o tom myslím osobně cokoli.

   • kacaba napsal:

    a ještě dodatek ono demokracie je fajn ale musí ji bránit lidi co mají koule,pokud budete spoléhat na prupisku,tak ta vám to nevyhraje….pokud se v Praze neumíte prát,přijeďte do Ostravy na Baník :-) my vás to tady naučíme …

    • weissbach napsal:

     „přijeďte do Ostravy na Baník :-) my vás to tady naučíme …“

     Jiná situace, jiná akce, jiný poměr sil…. Jiný sport…

     • kacaba napsal:

      Waisbachu …víš v čem je problem?….MÁME VÝMLUVY proto nám nic nejde ,našěstí ne všichni,

      • Žabák napsal:

       Tak se nevymlouvej kacabo, proude a další a ukažte co ve vás je. Pak uznale pokejvám hlavou a smeknu pomyslný klobouk. Zatím se tu nikdo z vás neodlišuje od těch čumilů tam. Akorát kecy kecy a kecy. Jedinej weissbach jako tradičně drží pochodeň rozumu.

       • proud napsal:

        Dej dohromady sikovnou partu lidi a sejdeme se na dalsi demonstraci zabaku,pocitam ze se pridas a pred zacatkem si probereme mozny scenare a jejich prubeh,pak uz na to nebude cas,beres?…Nejde o to neco provist,ale umet se branit a neskoncit ve vazbe!

      • proud napsal:

       Kdo chce,hleda moznosti,kdo ne,hleda duvody. Slo to zaridit jak jsem psal vejs a nikomu krome policatu by se nic nestalo,kdyby nebyl blbej,navic by to postavilo pro priste demonstrace do uplne jinyho svetla a vaznosti!!!……..

 22. weissbach napsal:

  Obecně máte pravdu, v tomto konkrétním případě považuji za užitečné kromě A zmínit i B….

 23. Laco napsal:

  Městská policie se stala represivním ozbrojeným orgánem politických stran. Své úkoly sice prý plní v souladu se zákonem o městské policii, ale plní je dle pokynů svého velitele – starosty či primátora. Tudíž, kde bude činnost provádět, v jaký čas a vůči komu, to mu určuje politická persona představená starostou či primátorem.

  • Žabák napsal:

   Policie, stejně jako vojsko jsou pouze nástroj. Stejně jako obušek, pistole nebo pes.
   Diskutovat s policistou je ztráta času neboť jedinou alternativou pro toho policistu nebo vojáka je úřad práce a hoňka po soudech za neuposlechnutí rozkazu a porušení služebního zákona. Následná ztráta zaměstnaní může znamenat most a ztrátu rodiny nebo zabavení nemovitosti bankou. Takže pokud si má policajt vybrat, tak vás prostě zmlátí jako žito. To už se vůbec nebavím o jejich intelektuální „úrovni“, speciálně měšťáci a těžkooděnci, tvrdém vymývání mozků ve výcviku a téměř nulové schopnosti politické orientace. Kdokoliv se postaví policistovi silou, je extrémně naivní defakto hlupák, protože nechápe situaci a nechápe, že proti němu stojí vycvičený biorobot na mentální úrovni zastydnutého puberťáka.
   Nestačí se jen nasírat na forech, ale musíte se taky vzdělávat.

   • Paul Durham napsal:

    1*****

   • proud napsal:

    „Policie, stejně jako vojsko jsou pouze nástroj. Stejně jako obušek, pistole nebo pes.
    Diskutovat s policistou je ztráta času neboť jedinou alternativou pro toho policistu nebo vojáka je úřad práce a hoňka po soudech za neuposlechnutí rozkazu a porušení služebního zákona. „………..to mas zabaku pravdu,jenze zapominas,ze jako nastroj systemu ti stoji v ceste pri dosazeni na jeho napravu,takze se nima musis chte nechte vyporadat taky,abys mohl systemu ukazat,ze je neco spatne a ze te nezastavi!!! Protoze system to dobre vi,proto je ma, a dokud ho „neodzbrojis“,niceho se nedockas!!!

    • proud napsal:

     Takze ti Durham zase nacpal slabomyslne hvezdicky,ale za podrejvani!!! Aby ses dostal na priciny a vyresil je,musis prekonat par jeho systemovejch nastroju jako napriklad ozbrojeny slozky,penize,slepotu ovci atd……

 24. Jana Karásková napsal:

  http://nazory.aktualne.cz/komentare/policajti-se-utrhli-ze-retezu-klidne-vas-bezduvodne-seberou/r~62cabadca60e11e49bec0025900fea04/

  …“Vypadá to, jako by měl policajt právo kdykoliv vás kontrolovat. Třeba jen proto, že ho oslovíte. Ale tak to není. Jeho role je jiná. Není to žádný pán, žádný bůh v uniformě, který vás může po libosti buzerovat. Natožpak sebrat a odvézt na policejní stanici, kde vám dokonce nasadí pouta.“…

  • kacaba napsal:

   Karásková proč tady dáváte to co už dávno víme…tady není třeba se vzdělávat,tím agresora nezastavíte (a policajti jsou agresor) tady je třeba JEDNAT nebo si fakt najivně myslíte,že vás policajti ochrání a nebo že tu jsou proto,aby dělali ve městech pořádek? Jsou prodloužená ruka fašistické vlády….tak nad tím začněte vážně přemýšlet.
   Ale zase si říkám,že „dobře vám tak“ pražáci byli vřdycky dostatešně platově oceňování aby vám zacpali huby a vy jste se z ostraváků a moraváků(kde sme měli houby)jen smáli,tak to máte za to,že nedržíte basu se všema lidma v republice.Tito vaši pražští policajti totiž teď taky myslí jen sami na sebe a svůj plat.Toto co se děje v Praze by se na ostravsku nestalo,to mi věřte, poněvač tady máme lidi (i policajty) s jinou mentalitou.Tak si tam tu vaši pražskou aroganci pěkně užijte.

  • weissbach napsal:

   Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu
   a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,
   b) zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky,
   c) bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit,
   d) od níž je požadováno vysvětlení,
   e) odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby,
   f) vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vycházející,
   g) která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím,
   h) zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo správního deliktu, k požáru anebo jiné mimořádné události,
   i) která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního předpisu,
   j) která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,
   k) na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osoby, která o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o prokázání totožnosti požádala
   l) při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti.
   zdroj: Zákon o Policii České republiky 273/2008 Sb

   • proud napsal:

    Z toho plyne,ze pravo SI VYTVORILI napadenim peticniho stanku,ale ani presto si neumeli o prokazani totoznosti spravne rict a pak uz dal jednali vyslovene svevolne a sami protizakonne!Spravnej postup byl jak uz nekdo psal,prizvat pri problemu k asistenci statni policii,misto toho sahli k NEOHLASENYMU nasili proti slovni vymene! Co k tomu jeste dodat? Neni tu nahodou veskera policie k tomu aby z pozice nestrannyho pozorovatele dozirala na zachovavani poradku a bezpeci,meric jednim metrem?!!! To co predvadej a predvedli je tomu ale na hony vzdaleny!!!

    • proud napsal:

     A v takovym pripade a za takovejch okolnosti sam za sebe tvrdim a jednam tak,ze me zakon nezajima a ridim se svym usudkem kterej mi jasne rika ze mam pravo se branit napadeni kazdymu,kdo me nepravem ohrozi na jakykoliv urovni,jakymkoliv zpusobem a v jakymkoliv munduru!!! Protoze uznavam ze ohrozit nesmim,omezit jen se souhlasem budouciho omezovanyho,vic zakonu k tomu nepotrebuju.

     • proud napsal:

      Pokud je mi tedy znamo a je to i na videu zdokumentovano,pak Hlavka nikoho neohrozoval ani neomezoval,jen diskutoval,a to dokonce i pri jeho napadeni,kdy bych se uz ja sam velice ucinne a kratce branil,protoze pro me znamena primerena obrana trvaly zruseni jakyhokoliv fyzickyho nebezpeci,co by to obnaselo je snad kazdymu dost jasny,proste bych je „vypnul“ do prichodu statni policie,jak bych je vypnul by zalezelo na nich,nikoliv uz na me,na nejaky popotahovani se a nechavani se valet po spinavy zemi nejsem zvedavej!!!

      • proud napsal:

       Kdyz si takovou skutecnost pani -cajti uvedomej a budou ji respektovat,pak se vzdycky s kazdym normalnim clovekem lehce domluvej,ale ne kdyz se budou chovat jako sprostej dobytek!!!

       • weissbach napsal:

        Souhlas. Nikde v zákoně není napsáno, že můžou bezdůvodně otravovat a šikanovat slušné lidi.

 25. kacaba napsal:

  A ještě je třeba dodat: POKUD SI BUDE JEN PSÁT A POVÍDAT A NEBUDETE JEDNAT (zakládat protiagresorská komanda atd.) TAK JSTE PODROBENÍ A BEZ SEBEÚCTY …co Čech to najiva jen žvanit a od akce ruce pryč….

  • Paul Durham napsal:

   tedy zrovna zástupce oblasti s největší spotřebou metanolu i etanolu na hlavu nám bude přednášet o sebeúctě, díky za vtip

   • proud napsal:

    Zacinas mi cim dal vic pripadat jako „nasazenej“ Durhame,abys podrejval a vychcane drzel nabadal lidi aby se „drzeli zpatky“,taky sis toho vsimnul? Uz to mercim delsi dobu!!!

   • proud napsal:

    Ze bys byl dalsi co se nam tu „odkopava“?!

    • weissbach napsal:

     Neblbni…

     • proud napsal:

      Najdi a precti si par jeho komentaru,i par zpatky……..rad bych sam sebe chytil pritom,ze blbnu…….

      Podivej jak pise,cpe lidem volby,ucast na nich,prestoze musi vedet „docent“ jak to s nima vypada,podrejva jakykoliv usili aby se lidi branili a podobne! Stejne tak posledni dobou napada vsechny co prijdou s nejakou konkretni cinnosti jak zacit cokoliv menit,jestli sis toho nevsimnul,pak ho bud moc nectes,nebo jsi slepej :-)

      • weissbach napsal:

       No já nevím, ale já jsem tu k volbám taky nabádal. Zfalšovat se dá lecos, ale na druhou stranu kdyby tak uvažovali třeba v Rusku, tak už neexistují…
       Bohužel to jak to tady vypadá je důsledkem toho, že lidi kálí na veřejný prostor a vyklidili arénu lumpům bez boje, nebo jsou totálně mimo mísu o čemž jsem se nedávno přesvědčil na rodinné oslavě, když došla řeč na politiku. A to nejsou žádní pravdoláskaři, ale prostě vycházejí z toho, co do nich 24 hodin denně, 365 dní v roce sypou média.
       A co říct na to, když tady různě čtu, jak se máme bránit, klást odpor a nevím co ještě, když na druhou stranu někdo ani nezvedne prdel, aby šel hodit hlas opozici. Čímž si musím položit otázku, jestli to myslí vážně i s tím ostatním…
       A k tomu kádrování. Lidi moc nemají rádi posly špatných zpráv, nebo někoho kdo jim moc připomíná, že to zrovna nemusí být tak jak si představují. Tvrdit o někom že je nasazený agent na základě této logiky znamená, že se na ty diskuse tady /nebo jinde/ může vykašlat každý druhý…
       Někdo ti napíše něco co se ti nelíbí, začneš vidět rudě a už je z něho agent?
       Já tedy nevím, ale práci agentů provokaterů v kyber prostoru si představuji fakt úplně jinak.

       • weissbach napsal:

        Kromě toho, když někdo nesouhlasí nebo zpochybňuje tvou představu tak ti v reálu pomáhá, protože tě nutí o věcech víc uvažovat. Tak to funguje. A kdo si myslí, že to nepotřebuje, je vůl.

        • proud napsal:

         Pul pravdy,kdyz zpochybnuju,potrebuju protiargument a v diskusi ho obhajit!To je to co pises a v poradku.Kdyz jenom srazim,pak jsme ale nekde jinde! Protoze jenom srazim vysloveny blbce,nebo trolly a podobne,tem nemusim nic vysvetlovat.Takze jestlize Durham jenom srazi,pak ze vsech dela jenom ty blbce,coz je taky jedna z trollich taktik.Neco podnetnyho o cem by se dalo diskutovat jsem od nej jeste necetl,weissbachu.Treba od tebe a dost dalsich ano,kritika,ale i argumenty,umite oponovat,to je o necem jinym.

       • proud napsal:

        „A co říct na to, když tady různě čtu, jak se máme bránit, klást odpor a nevím co ještě, když na druhou stranu někdo ani nezvedne prdel, aby šel hodit hlas opozici.“…….ono je to slozitejsi,taky nevolim „opozici“,svuj hlas chodim jenom znehodnotit! Proc? Protoze existujici opozice neni lepsi nez nepritel kteryho nechci,ale aspon ho znam.Pratele si drz blizko,nepritele jeste bliz.V nasi jak try pises „opozici“ neni zatim jedinej me znamej vlastenec,zato jich je plno co se tak snazej tvarit,ale jsou nastesti rozpoznatelny,protoze nevedi jak vlastenectvi vlastne ve skutecnosti vypada a jak se projevuje,coz je u nich vlasstne pro me stesti,aspon je poznam a tak poznam i jak to opravdu myslej,viz treba prave „mister Okamura(mladsi Babisova verze)“.

        • Paul Durham napsal:

         z vás blbce dělat nemusím , vy jím jste, absolutně největším blbcem tohoto webu , vezmu-li v úvahu množství a jakost

        • proud napsal:

         Cim to jenom muze bejt,ze jsem ani jinou odpoved necekal? ;-)

        • proud napsal:

         Uz vas mam,“docenty“,“precteny“,je do vas videt jak do hubenejch krav……

 26. Maroš napsal:

  „DARMO SA VYHÝBAŠ BITKE, BITKA SI ŤA VŽDY NÁJDE!“ – bitkársky aforizmus.
  Teraz po poriadku:
  1/ Zrejmou inšpiráciou, prečo som v dávnej minulosti zložil dvoch policajtov, bol príbeh, ktorý mi rozprával dedo. V Bratislave je objekt – prvý „mrakodrap“ postavený za prvej republiky, tzv. „Manderlák“. Pod ním je /bola/ vináreň. No a pri tomto Manderláku mal pevné stanovište, ako bobík, asi 2-metrový policajt. Obor, Golem. Nebol nijako zlý, len bol profesionálne nevrlý, od ľudí mal stále odstup. A tak zo seba urobil cieľ – vyhliadol si ho jeden bratislavský bitkár od Vydrice – známa lokalita z už zbúraného Podhradia, rajón kriminálnikov, bitkárov, prostitútiek.
  A jedného pekného dňa – in The Challange day – keď už riadne mrzlo, takže v base by to bolo lepšie, ako na ulici, chlapík od Vydrice,
  priateľsky pristúpil ku Golemovi, aby mu policajt pripálil cigaretku. A ja jáj a Golem vtedy zaváhal – odstrčil toto neviniatko. A polovica námestia hneď uvidela, koľko duchovnej sily
  je v takom – o dve hlavy menšom krpcovi – JEDINOU FACKOU zložil tohto 2-metrového chlapa! Jedinou fackou! A odkráčal si po svojom. Neskôr ho zbalili, odpor nekládol, veď chcel ísť do tepla. A čo sa stalo s Golemom? Zfleku ho prepustili, pretože sa nechal zbiť takým malým človekom – jednak úplne stratil autoritu, jednak tým zahanbil celý policajný zbor! A bolo.

  2/ Je to síce už pár desiatok rokov a premlčané, ale o niektorých detailoch sa radšej zdržím. Koncom osemdesiatych rokov sme sa, partia, ožrali ako dogy. Kamarát išiel pre istotu odstaviť auto ešte v Starom meste pred barák rodičov, aby nás nechytili policajti na moste cez Dunaj. Skrátka – s priemerom 2,5 promile sme vyliezli z auta – rovno do rúk hliadke – štátnym policajtom! A kurva! A oni samozrejme hneď po vodičovi, ktorý sa klátil na nich. Vtedy mi zapracovala „logika“, že musím niečo urobiť, aby mu nezobrali vodičák – a tak som ich drzo oslovil. Chytili sa – daj sem občianku! Nech sa páči zoberte si, neviem v ktorom vrecku ju mám – akože sa nechám prehliadnuť. V nasledujúcej sekunde obaja preleteli cez auto. Kurva! – chalani ma zdrapili a bež bež bež!
  Tak sme zdrhli, chytili taxík a odviezli sa na druhý koniec mesta do petržalského bytu kamaráta, ktorému patrilo auto. Ten hneď začal vytáčať horúcu linku ku známemu – už je nebohý, vtedy to bol eštebák proti ekonomickej kriminalite, dosť vysokopostavený. A toto a toto sa stalo, ten kokot /ja/ ich tam zložil – vyžehli to! Čo neurobí kamarát pre kamaráta v totalitke, že, takže dotyčný nielen že zastavil pátranie po nás – veď tam bolo to skurvené odstavené auto – to bola otázka hodiny a už nás majú, ale urobil to zároveň tak, že to boli „ich“ ľudia v teréne, nech sa do toho policajti neserú, a vôbec – čo to máteza kriplov v hliadkach, keď ich nejaký obyčajný chlapík rozpráši ako dva pytle cementu. A bim a koniec a uf! Kurva – 8 rokov basy za útok na verejného činiteľa sa nekonalo!!! Toto bola moja druhá najväčšia kokotina, ktorú som v živote urobil, prvá bola, s kým som sa oženil, a navyše – neuvážene som chcel v opitosti inštinktívne pomôcť kamarátovi, o ktorom som sa s odstupom času dozvedel – že mi jebával manželku!!! To by som dopadol – ako idiot! Išlo o to, že vtedy mi mali prideliť náhradný byt – a všetko by som posral, odpálil! Jediným zápasníckym hmatom!

  Tak bolo to šťastie, alebo nebolo?! Odvtedy neexistuje!!! – aby som siahol na policajta, alebo ho provokoval. Ak je problém – treba ho riešiť hlavou – s blbcom sa nikdy nehádaj, tobôž nie s blbcom pri moci – a policajti majú svoj podiel na moci – aj to je ich motivácia. Navyše – aj oni majú právo na strach – aj oni prežívajú svoje nočné mory – a stresy! A dennodené urážky – pohŕdavé pohľady. To všetko však neznamená, že sa policajtov bojím – NEMÁM PREČO, NIE SOM KRIMINÁLNE ZÁVADOVÁ OSOBA!!! To len zlodeji a ľudia so zlým svedomím cítia inštinktívne strach s policajtov. Treba sa zariadiť tak, aby policajti kurva stáli na našej strane – ale to človek nesmie byť AROGANTNÝ KRETÉN!!!

  3/ Pavel Hlávka, hlávka, hlávka – mikrocefalus! Som priaznivcom SVCS, takže viem, že Hlávka zakladal tento subjekt. Ale – zároveň to je tak všetko – Pavel Hlávka je obmedzenec so zásadne neprofesionálnym prístupom k mediálnej práci, neochotný sa vzdelávať, nasávať aj iné informácie mimo jeho osobného záujmu – on serie na to, čo zaujíma vás. Nebyť jeho hostí, ako Jaroslav Chvátal, alebo pán Doležal z USA – Hlávkove relácie nemám dôvod počúvať – 2 roky stereotypných názorov a tém. A dookola! A teraz sa poserte! – donedávna Pavel Hlávka neustále pacifikoval radikálnejších poslucháčov svojími duchovnými tézami – „žiaden odpor! – toto oni od nás chcú – pouličné nepokoje, aby mohli proti nám zasahovať, toto oni chcú – občiansku vojnu“, atď. Podľa neho – gándiovský prístup je ten najlepší – treba to riešiť duchovnými silami! A tu ho máš – kokota! KOKOTA KKAVIARENSKÉHO! – ktorý sa rozhodol provokovať mestských policajtov – lebo provokovať štátnych, z toho by mohol byť okamžite útok na verejného činiteľa – a navyše – asi by sa im TÁ SRAČKA nakrúcať a nakrútiť nepodarila! JE TAK?!
  Takže – pán Hlávka, ktorý má plné vrecká dokladov a kreditiek – ako vodič určite! – sa rozhodol pre taktiku „Súdružka učiteľka, ja som si zabudol domácu úlohu!“ – rozhodol sa NEMAŤ doklad totožnosti, čo je LOŽ – a kriminálne uvažovanie – chyba lávky číslo 1! Chyba lávky č. 2 bol zdvihnutý prst na policajta – V REČI TELA – HROZBA!!! Toto si kurva všímajte! Byť ja na mieste policajta a nejaký kretén ma bude kárať a švihať svojím prstom – ROZBIJEM MU NOS!!! A keď si toto dovolíte voči protektorátnym nemeckým policajtom – dolámu vám ruky! Hlávka sa správal ako obmedzený provokatérsky „demokratický“ kaviarenský VÔL – nie býk, ale ten bez gulí a bez rozumu, a ako vôl aj skončil!!! Policajny pes mu skočil na krk a strhol ho – AKO KAVIARENSKÉHO VOLA! Skoro 2-metrový kokot ide provokovať policajta – a nevie sa biť?! Tak načo provokuješ policajta ty kokot, keď sa s ním nechceš byť kurva! Chcete sa biť s policatmi?! – tak sa vyzbrojte klackami a nožmi a choďte sa do ulíc mlátiť s policajtmi! Alebo držte piču!

  4/ EŠTE RAZ KURVA! – POLICAJTOV TREBA DOSTAŤ NA NAŠU STRANU VY IDIOTI KAVIARENSKÍ!!! Pretože zbrane policajtov budú možno jediné účinné zbrane /okrem armádnych/ k dispozícii na našej strane, keď to tu bude husté, keď tu niekto vyprodukuje Majdan, alebo nepokoje s migrantmi!
  Takýmito hlávkovskými idiotskými „pacifistickými duchárskymi“ provokatívnymi“ prístupmi budú proti nám stáť nielen skurvení protektorátni policajti, ale aj naši policajti! TOTO CHCETE?!
  Ľudí zo SVCS si veľmi vážim, ale ty idiot – Pavel Hlávka! – choď už
  z SVCS do kurvy! Správaš sa ako škodná!!! Ty vieš, kto ti toto píše!
  Si nepoučiteľný kretén! TÁTO CELÁ TVOJA AKCIA SMRDÍ MAJDANOM KURVA!

  MOJA REČ – Kde sú keď ich treba
  https://www.youtube.com/watch?v=JfdmRa0LW7I
  MOJA REČ – Na voľnej nohe
  https://www.youtube.com/watch?v=Cwyn2nWHXmE

 27. proud napsal:

  „Cožpak boháči z denní vyměřené mzdy chudákům každodenně něco neutrhují, a to nejenom
  soukromou lstí, nýbrž i podle veřejných zákonů? Za dřívějších dob se pokládalo za nespravedlivé nejhůře se
  odvděčovat těm, kteří se o stát nejlépe zasloužili. Ale tihle učinili z této zvrácenosti t dokonce spravedlnost,
  davše v tom směru vyhlásit zákon!
  A tak když v duchu přehlížím a převracím všechny ty státy, které dnes všude po světě vzkvétají, nepřipadá mi
  to – bůh mi buď milostiv – jako nic jiného než jako spiknutí boháčů; jednajících o vlastních vyhodách
  pod záminkou a jménem státu. Vynalézají a vymýšlejí si všechny způsoby a úskoky, aby jimi to, co
  sami nepoctivě nahrabali, především udrželi beze strachu před ztrátou, za druhé (v případě
  ztráty), aby to mohli přičiněním a prací všech chudáků co nejladněji získat zpět a mohli toho
  zneužívat. Jakmile se jednou boháči -jménem státu, to jest i jménem chudých – rozhodnou, že se
  takovéto uskoky mají zachovávat, ihned se z toho stávají zákony. A tak nejhorší lidé se svou
  nenasytnou žádostivostí rozdělili jenom mezi sebe vše to, co by bylo dobře postačilo pro všechny.“………….poznavas to Sasine? Uz ti svita jakej je rozdil mezi statem a „radobystatem(republikou)“?

 28. Josef CZ napsal:

  Po přečtení výše uvedených příspěvků musím konstatovat, že bych tolik
  „sluníčkářů“ na tomto webu nečekal.
  1. PČR je represivní složka státu (zapomeňte na havloidní – pomáhat a chránit) a represí udržuje chod státu ať se vám to líbí nebo ne. Jen havloidi a sluníčkáři si mohou myslet, že policista nebude mít jinou práci , než převádět babičky přes přechod a stát u každých dveří rodin, kde probíhá domácí hádka.
  2. Ve videu dle mého názoru jednali neadekvátně jak strážníci( nechápu proč si nechali do práce kecat a nechali to dojít tak daleko),
  tak i pan Hlávka, který hrotil danou situaci, když se dala vyřešit i jinak.
  3. Modelová situace – p. Hlávka na požádání prokáže svoji totožnost (protože se zajisté nemá za co stydět) strážník si ji maximálně opíše a další jednání by bylo jediné možné na magistrátě, kde si mohl stěžovat na postup MP. Bez hádek, rvaní se a zbytečného volání PČR.
  4. Situace je v zemi díky našim politikům již dosti vyhrocená a pokud všichni tak toužíte po občanské neposlušnosti, tak ji dále rozdmýchávejte. Jen aby jste se posléze nedivili sami následkům.
  5. Ujasněte si laskavě co chcete od PČR,MP a politiků a u této poslední zmíněné skupiny něco dělejte, pokud se vám to nelíbí.
  Mlátit se s policisty snad nechcete vy a jsem přesvědčený, že ani oni.
  6. Zkuste popřemýšlet, komu tato aféra prospěje a proč se šíří alternativou. Možná vám něco dojde a sami budete překvapeni.

  A já budu překvapený, jestli komentář se zde objeví ?-)

  • proud napsal:

   Nebudes,plky jsem docetl jen po bod 3/ a uz je mi to uplne jasny,“Pepiku!“,protoze jedinej kdo se rval a pripravoval tak pana Hlavku o lidskou dustojnost byli ti „fizlove“!!!!!!!!!!!!!!! Zaprve,zadruhy,ani pri bezny kontrole na ulici by se neobeslo moje prokazovani totoznosti,tedy otravovani a zdrzovani me bez duvodu se mnou souvisejiciho,bez reakce z moji strany,a to velmi ostry!!!!!!!! Koukam ze uz si te na tom obojecku system pekne proskolil,ze budes hopsat jak bude kdekterej blbecek v munduru jen proto ze muze,piskat!!!

  • proud napsal:

   Takze jako slunickar ses tu momentalne ukazal akorat ty sam,protoze prave slunickari by ano,bez reptani sklapli a odevzdali ke kontrole svoje psi znamky,tak jako ty a odtancili s laskavym svolenim svejch panicku,v tomhle pripade sprostejch a pobouchanejch odpadu strazcu poradku!!!

  • Maroš napsal:

   Jozef CZ – ja osobne by som bol rád, keby aspoň sto policajtov v ČR, alebo SR „potichučky“ – mimo kontrášov, navštevovalo alternatívu – poťažmo aj SVCS, a aby sa šírili aspoň šuškandou-šeptandou tieto informácie v rámci ich policajnej kolegiality. Policajtov za husákovho režimu som nemal rád, iritovalo ma, koľko sa ich nakotilo, a že nabrali „nijakých“ chlapov – len politicky agilných, ktorým uniformy vypchávali vešiakmi, aby mali aké také plecia. Potom, keď človek videl tie typy – suverénov, za ktorými stojí normalizačný režim – tak každého normálneho chlapa svrbeli dlane. Prešlo obdobie tvrdej normalizácie – a ajhľa – v republike nebolo človeka, ktorý by nemal aspoň jedného známeho policajta! Áno, alebo nie? Čisto súkromne – okrem občasnej lustrácie dokladov, keďže som často vytĺkal vinárne a nočné podniky – nemal som s policajtmi žiaden problém. A keď som problém mal – kvôli nejakej krádeži alebo problematickým susedom – vždy mi pomohli.
   Ja som sa s každým policajtom rozprával ako rovný s rovným – teda slušne, s rešpektom a pravdivo. Každý profesionálny policajt vycíti zmrda! Rozumieme sa? Dosť možné, že toto „pokojné spolunažívanie“ súvisí s tým, že som nevodič – nikdy som nechcel auto – máme to v rodine, teda, že som nezažíval buzerácie od dopravných policajtov, ktorí si skutočne vyrábajú svoje lóve – jednoducho to tak je, a sú takto verejne známym etalónom tej skorumpovanej časti polície – okrem ozaj špinavých policajtov, ktorí pracujú pre organizovaný zločin na rôznych úrovniach. V tejto súvislosti musím spomenúť názor akéhosi bývalého veliteľa kukláčov – čo sú to zač. Sú to potenciálni zločinci a vrahovia, ľudia so sklonmi k agresivite – preto je dôležité, aby pracovali kontrolovane pre políciu a nie pre organizovaný zločin. Čo myslíte – prečo žiaden zatýkaný mafián nekladie odpor kukláčom? Lebo vie, že sú to predátori, ktorí nemajú problém prestreliť mu ľadviny!
   Ďalej – ťažkoodenci. Nízka emocionálna inteligencia, nízka empatia, tiež ľudia so sklonom k násiliu a s potrebou moci. Psychopati? V každom prípade – títo ľudia nikdy nebudú cvikať kartu v nejakej fabrike – radšej budú drilovať a pripravovať sa na bitku – na adrenalín! Ich riziko sú – dlažobná kocka do hlavy, molotov koktail na ksicht. Zároveň sú to tímoví hráči na rozdiel
   od stáda, ktoré ako masa na pohľad vyzerá jednotne, ale nie je jednotné mentálne. Takýmto zložkám dokážu čeliť len organizované skupiny – je to fuk, či anarchisti, náckovia, islamisti. Takže – s ktorou zložkou si to tu permanentní trockistickí kaviarenskí revolucionári potrebujú rozdať? Jáj – s týmito nie?! Len s pochôdzkármi? Aha! Teda s tými, ktorí majú permanentný kontakt s verejnosťou a fakticky sa starajú o bežný verejný poriadok – kvázi niekdajšia Verejná bezpečnosť – dnes kompetencie mestskej polície v kombinácii so zásahovou štátnou políciou – PMJ. V podstate – naši spoluobčania oblečení do zeleného. Mimo služby – ako my. A presne v tejto súvislosti jednoducho nemôžem pochopiť, ako môže byť niekto taký kokot, aby na miesto získavania týchto ľudí na našu stranu – stranu verejnosti, rozjebe tieto potenciálne vzťahy a vytvorí prirodzenú aj profesionálnu averziu obyčajných policajtov – konkrétne voči SVCS. Voči HLÁVKOVEJ SVCS!
   KURVA! – ZAVESÍME TO NA INTERNET! ÁNO – TOTO STE POTREBOVALI ZAVESIŤ NA INTERNET – KOKOTI! UŽ VÁS JE VIDIEŤ – KOKOTI!
   No ktorý policajt v Čechách od tejto chvíle nejebe na „Hlávkovú“ SVCS?! Toto si chcel, ty egomaniak Pavlíku dosiahnuť? Skomplikovať ešte viac život svojím kolegom v ostatných štúdiách? Nestačí, že celé toto médium je pod tlakom kontrášov – aj samotná návšteva tohto média obnáša riziko hrabania sa v počítači – keď som používal antivírus Comodo a Windovs, práve pri návštevách SVCS to boli tisíce pokusov o prienik za večer! Veru tak!

   Teraz poďme na to – „Hlávku zviditeľňujúce“ video! Viete, čo je na ňom zaujímavé?! Neviete? PERFEKTNÁ KAMERA – PERFEKTNÁ KOMPOZÍCIA OBRAZU! Ten človek, ktorý to celé nakrútil, je alebo neskutočný prirodzený talent, alebo jednoducho – profesionál! a v tomto momente na náhodu prestávam veriť. Smrdí to celé! Smrdí to podrazom!

   • Žabák napsal:

    Hlávka a svcs je takovej divnej projekt a těžko si o tom něco myslet. Alternatívě obecně dělá medvědí službu, ale není to úplně tak komplet špatné. Ta myšlenka nevolte a meditujte je teda hrozná, ale některé věci tam sou zajímavý, třena ten Doležal atd.
    Co se táký policajtů, tak ti co chtěli, tak už alternativu čtou a ti co nechtěli ji už číst nebudou. Polarizace už proběhla a další fáze nastane až se budou grilovat stejně jako francouzské bagetky ve Francistánu. Do tý doby žádný další posun už nebude.

 29. Sasin napsal:

  Sadím boty, že příště další pudou na Václavák a zase budou bosou noho dráždit hady a v nesnázi si na pomoc zavolají hady ještě větší. Heh

  Jen KOKOTI furt nechápu, že jakmile nemáš podíl na půdě ani na rozpočtu, jsi obyčejná nula a každej vypatlanej příslušník městské či státní ochranky tě sejme jako bramboru v záhoně. Nemáš jako podnájemník větších práv. než brambora, která smí dozrát a býti slkizena. Heh. KOKOTI

  • Čech napsal:

   Není pochyb, že pro ten Ponertův stánek měli zvláštní instrukce a poslali tam ty největší nuly, které jedině v uniformě najdou své Ego. Otřesný pohled byl na tu squadru dvaceti emerickejch drsňáků, které si zavolali na pomoc. Ten jeden byl po psychické stránce také očividně narušený. Dělají vůbec na městské i státní strážníky psychotesty, tito je měli v pořádku ?
   Lidi, to je účel, vypadá to, že je začínají speciálně školit.

   • Sasin napsal:

    No to je přece jasný. Dneska už ovce nemůžou normálně řvát do vlčí tlamy, „já chcu svobodu“, dyk je to na palicu. Musí jít s vlastní ochrankou a je potřebo to chápat. Nebo musej mít nějaký plán až přinde ochranka šmejdů. Jinak to už nemá žádný význam. To věděl už Pažout nebo Vohnout jak se menovali co šli proti Rychlým šípům. Plašit blechy, či chyby v zaKONě na svoji obranu, např v tom článku 23 nebo 32, na kterej háže bobek každej papaláš aji policajti je směšný postup. To je jako strkat do klece s divou zvěří vlastní rukou kytko míru a dožadovat se spravedlnosti, gdyž tu ruku vemou za vděk.

 30. Čech napsal:

  Na druhou stranu….nedávno jsem měl problém s neodbytným prodejcem a žasnul jsem jak s ním zametli. Jasně, stručně, profesionálně. Toto byli oproti nim atrapy.

 31. Čech napsal:

  Ta baba byla jak šílená, ještě měla začít kousat, když už štípala :)). O té atrapě co skáče lidem za krk nemluvě.
  Ubohost na nekonečnou.

 32. Jura napsal:

  Bohužel mám obavu, že akce typu pan Hlávka se nechce legitimovat akorát zjitří náladu a zvyšují pravděpodobnost Majdanu. …. což doufám, že nikdo z nás nechce.

 33. Hox napsal:

  Akce „Zifčák 2″ jak vyšitá, Ponert je profesionální provokatér.

  • proud napsal:

   Jsou potreba,jinak se vy ovce!,nehnete z mista! Zvlast ne vy pod „novym kristem“ :-))))))))))))))))

   • Maroš napsal:

    Proude – celý rok 1989 bol pod taktovkou Sorosa a Vatikánu. Úlohou súčasného pápeža je vyvolať absolútnu averziu voči kresťanstvu – v plánoch NWO je najprv zmiešanie všetkých náboženstiev pod jedno – pod OSN, a potom likvidácia viery ako takej = nihilizmus. Toto je úloha New Age – človek na roveň Boha, človek s božskými schopnosťami = odtrhnutie od Stvoriteľa a skutočného duchovného zdroja. Ďalej už to poznáš – otrokárska elita a my. A namiesto náboženstva – ich ideológia NWO, ich hodnotový systém. V súčasnosti Nórsko kontroluje tieto procesy v Čechách!!! – prostredníctvom grantov a neziskoviek a ich ideologických vodcov = think-thank. A teraz pozor – 6 priorít obecných prostriedkov riadenia:
    6. priorita = vojna a hrozba vojnou
    5. priorita = drogy a závislosti všeobecne
    4. priorita = peniaze, dlhy a existenčná závislosť
    3. priorita = fakty, informácie, resp. aj zámena faktov za emócie
    2. priorita = chronológia, dejepis, prepisovanie dejín a histórie
    1. priorita = svetonázor ako jeden z pilierov existencie, viera, náboženstvo, ideológia, morálka, hodnotový systém.

    Situácia:
    1. prioritu SVETONÁZOROVÚ momentálne likviduje – preformátuje hnutie New Age, Vatikán, poťažmo islámske krajiny, poťažmo Nórsko!
    1. prioritu už v komunistickej minulosti nabúral sionizmus s tým, že na miesto Stvoriteľa nám gójimom, podsunul NIČ = ateizmus, a zároveň predsa niečo – blahobyt, komunizmus a PENIAZE AKO BOŽSTVO = 4. prioritu posunul na miesto prvej, čím absolútne nabúral hodnotový a existenčný a morálny /všetko v jednom/ pilier.
    2. prioritu – chronológiu, nám nabúral Vatikán so svojím katolicizmom a biblickým projektom v 6. storočí /počítané od Chorvátov/ – zničili naše dejiny, kultúru, vedomosti a zasiahli aj 3. prioritu – faktografiu.
    Dnes sa pomocou tzv. Novej chronológie a oblbovaním s Ježišom narodeným o 600 rokov neskôr, pokúšajú klbko biblického projektu zapliesť ešte viac – aby sme si už na Slovanstvo ANI NESPOMENULI!!! Národné identity musia zmiznúť z povrchu zemského kurva!
    TO PODSTATNÉ – Praha je európske ezoterické centrum = satanizmus plus sionizmus!
    http://aeronet.cz/news/jsme-zapad-prazska-kavarna-vyzyva-narod-k-nastupu-na-potapejici-se-titanik/
    http://aeronet.cz/news/exkluzivne-kdyz-nemohou-zemana-sesadit-a-hrozi-jim-i-jeho-znovuzvoleni-rozhodli-se-najit-cestu-jak-funkci-prezidenta-v-cr-zrusit-v-pozadi-soros-a-londynska-schuzka-nulove-reseni-je-na-stole/
    Svobodné rádio 28.10.2016 s VK a Aeroronet
    https://www.youtube.com/watch?v=OGnwvBotyBY
    https://www.youtube.com/watch?v=rtSZxfjGHPU

    Čo sa týka policajtov, tak trefná poznámka pána Doležala – v USA cielene prijímajú k polícii ľudí so zlou fyzickou kondíciou, poťažmo aj zlým psychickým stavom. Takýto ľudia nevedia odolávať stresu, nie sú schopní fyzicky zvládnuť a zadržať páchateľa – preto pri prvej príležitosti TASIA ZBRAŇ!!! – v USA je za prvý polrok už 700 zastrelených občanov! Ergo – ten polda, ktorý skočil Hlávkovi na krk, namiesto toho, aby mu prestrelil kolená, je podľa môjho názoru úplne v pohode. Niečo v strese posral, ale ja stretnúť tých dvoch provokatérov, tak ich zráňam ako kolky-kuželky – preto nie som psychicky spôsobilý robiť poldu – som nervák. Tak nerobte prosím z každého POSLUŠNÉHO policajta debila – debili sú väčšinou ich NADRIADENÍ – a to je politická záležitosť. Ak sú policajti nedovzdelaní, nevycvičení – je to len a len záležitosť ICH ŠÉFOV!

    A teraz dlhujem vysvetlenie, prečo mám v zuboch Pavla Hlávku, a prečo mu nedôverujem:
    V dávnej nedávne minulosti som mu vytkol profesionálne nedostatky jeho práce v zmysle – ŹIADNA dramaturgia, žiadna príprava na reláciu, žiaden scenár. Nikdy! Toto zjavne komplikovalo život aj jeho účinkujúcim, ktorým vtedy ešte nedochádzalo, či Hlávka ako vedúci projektu vôbec niečo riadi – nie, nič neriadil. Na moju kritiku reagoval verejne – vo vysielaní, že on ani nevie, čo to dramaturgia je, ani to vedieť nechce, on nevie, ako sa robia scenáre – a vôbec – on vyslovene nechce, aby SVCS bolo profesionálne rádio, lebo to by sa podľa jeho názoru rovnalo mainstreamu! KOKOT!
    Tak som mu odpísal, že dramaturgia je vôbec výber tém pre určité poblikum, že je to práca s informačným polom, že scenár je obyčajný boďák – plán nákupu potravín jeho manželkou na víkend, že profesionálom je aj 8-ročné dievčatko, ktoré driluje gymnastiku tak, aby sa pritom nezabilo. NULOVÁ REAKCIA – ŽIADEN POSUN! Ďalej – SVCS získalo nejaké prostriedky – dali to do obrazovej techniky. Položil som Hlávkovi otázku – na čo vám to kurva bude – keď práve práca s obrazom vyžaduje profesionálny prístup = niečo o tom vedieť, ale vy toto odmietate? ŹIADNA ODPOVEĎ. Výsledkom je Hlávkov medveďo-bobrí ksicht na monitore namiesto loga vysielača SVCS – a to je tak všetko. A teraz si to celé porovnajte s prácou Richarda Petra Orteka z CNTV, ktorý si v dôchodku splnil svoj sen – a ako vyučený autolakiernik sa stal skutočným televíznym profesionálom – dramaturgia, spravodajstvo, scenár, koncept, cieľ, zdroje info, kompozícia, komentáre, grafika – toto všetko kurva zvláda jediný človek 3 x týždenne, aby slúžil verejnosti!!!
    ???????????????????????????????????????????
    Takže – načo si kurva – Pavel Hlávka, zakladal SVCS, keď nemieniš robiť nič pre jeho rozvoj, rast, propagáciu?!
    Na to – aby si z verejnosti na seba naviazal konkrétne názorové prúdy, a potom to celé v kritickom momente – ZADUSIL? Čo bolo podstatou konfliktu, po ktorom sa od SVCS oddelilo Svobodné rádio – ktoré teraz ukazuje SVCS zadné svetlá – tvoje EGO, OBMEDZENOSŤ – ALEBO TVOJ SKRYTÝ ZÁMER?
    PREČO sa chceš teraz zviditeľniť nejakou sprostou provokáciou mestských policajtov – nebodaj ti niekto niečo sľúbil – chceš ísť ako ZVIDITEĽNENÝ „zakladateľ SVCS“ – DO POLITIKY?! Chceš rozšíriť RAD KRETÉNOV V ČESKEJ POLITIKE?
    CHCEŠ PREDAŤ ZNAČKU – SVCS – aby ju následne hodil niekto do žumpy? Keďže je načase začať likvidovať alternatívne médiá, a najlepšie je to urobiť elegantne – zaplatiť zmrdom, čo si to zlikvidujú sami? Lebo ja som tento mechanizmus už zažil na vlastnej koži v inom, takto VLASTNÝMI! potopenom MÉDIU! Ešte raz – Pavel Hlávka – radšej ťa 100 x urazím, ako by som dopustil, že ma 1 x OJEBEŠ! Mňa TY neojebeš! Určitá miera paranoje je nevyhnutná pre základnú bezpečnosť – kde nie je dôvera – nefunguje zrada! A ty sa správaš už dlhodobo – NEDÔVERYHODNE!

  • Robo napsal:

   „Ponert je profesionálny provokatér“

   Môže byť. Takých je vás viac, však Hoxík?

   Kto zneužíva dobrého úmyslu iných, je sviňa jedna z najväčších, Hoxíku!

   Našťastie už sa dostatočne odkrýva aj toto..

   • Hox napsal:

    Na tebe je škoda reagovat, zapšklý fanatik co nerozchodil jednu argumentační prohru a od té doby se mstí pomlouváním po různých webech. Schopnost argumentace nulová, jen výstřiky žluče.

    • proud napsal:

     Takovejch je nas „chlapce“ vic a je to presne obracene,tys resil nedostatek argumentu k nasim pripominkam marnejma banama az to doslo tak daleko,ze ses radeji se svou divnou partickou „schoval“ za registrace:-)))))))))))))))) !!!

     • proud napsal:

      A o tech a poznamkach u statni policie k „registrovanejm“ i neregistrovanejm co si neschovaji IP vime svoje,ze jo? Cim ze se to vlastne zivis?………

     • Robo napsal:

      Už to zašlo ešte ďalej, Peoude.
      Začiatkom septembra tých kokotov odhalilo viacej ľudí, až si museli diskusiu presunúť inam.

      Minulý rok som mu písal, že sa odkope furt viac. Odkopal..

    • Robo napsal:

     Tak prečo reagujes, Hoax?

     1. „Argumentacna prehra“ iba ak vo tvojej fantázii
     2. Klames, s tou Tartariou som ti už vysvetlil, že to nieje môj hlavný argument, že si kokot.

     Tvoj hlavný pracovný nástroj je lož a manipulácia.
     S tebou sa dá len uspinit, nič iné.

     • Hox napsal:

      Robo narazil a nerozchodil to:
      http://leva-net.webnode.cz/products/tzv-slovansko-arijske-vedy-z-pohledu-ksb-male-zamysleni/

      vylhaná dehonestační kampaň, jedna z mnoha:
      http://www.nwoo.org/2015/10/06/proc-tak-snadno-usa-vyklidily-pozici-supervelmoci-c-1/#comments

      Robo narazil podruhé:
      http://www.dvtr.eu/diskuse-archiv-1/comment-page-12/#comment-4569

      Po roce a něco lze jen konstatovat že namísto nějaké reflexe nastalo jen zhoršení stavu. Ve skutečnosti nejspíš ani nevíš proč kolem sebe pliveš, kromě pavlovova reflexu hysterických výlevů na jakékoliv moje příspěvky, i ty se kterými souhlasíš, nemáš jediný argument a nikdy si neměl.

      Když útočíš, podlož svoje obvinění, jinak diskredituješ jen sám sebe.

      • Robo napsal:

       Nieje pravda, že som narazil dvakrát.
       Na blbca narazím vždy, keď som v diskusii s kýmkoľvek z tvojho klubu.

       Máš odvahu si brať do držky slovo „sebereflexia“? Ty?

       Podľa môjho neodborného úsudku tepíš už pokročilým štádiom nejakých duševných porúch.

       Nedivím sa, tvoja „židácka“ práca na diskusiách nesie „ovocie“.

       • proud napsal:

        Nech to bejt Robiku,umlatej se sami,skoda energie,vzdyt celou dobu co vim,na tom usilovne makali………pak uz jsem ztratil prehled,protoze me zajimaj ty „zivotaschopny“ veci,zbytecnosti ne! Ale je vec co na levanetu uznavam a chvalim,tou je knihovna a clanky…….ty ovsem o „sefovi“ webu a jeho „pomocnicich“,nevypovidaj,ani nemusej,staci si projit diskuse ;-)

        • Robo napsal:

         Súhlasím.
         Aj preto tam ešte stále pozerám.

        • proud napsal:

         Jinak sorry kamarade,ze jsem se ti navazel do toho UNIKATNIHO nesrozumitelnyho placani vydavanyho mylne za preklad DVTR/KSB, slozenyho ze Slovenstiny a hromady cizejch vyrazu na slovnik.Kdyz nejste schopny tu ctvrtinu kterou mate a vydavate za hotovou bibli dostat do srozumitelny Cestiny pro vsechny !!!

      • Robo napsal:

       A o tom, čo mám alebo nemám robiť, si od „židáčka“ radiť rozhodne nenechám, Taurov psíku.

       Normálni ľudia už ta prehliadli, zostali takí, čo predajú aj vlastnú mať, aby sa stali jelitami a ešte zostali užitoční idioti.

       Pamätaj – tvoj zostup bude pokračovať.
       Ak si nedáš povedať, tak až do „krajiny besov“.

       • Hox napsal:

        Stejně jako před rokem nemáš nic kromě osobních útoků a dehonestace, normální člověk, když se setká z jiným názorem, reaguje argumenty, nikoliv tím že jde šířit pomluvy na jiné servery. Přišel jsi na můj server s propagací svých představ o Tartarii, já jsem ti jen napsal „toto je jinak protože a/b/c“ (fakta + odkazy na zdroje). Tvoje reakce? Hysterická dehonestace, nulová argumentace. I to tvoje tvrzení že jsem „pomlouval Slovany“ je lež, vůbec jsem o Slovanech nemluvil, to sis vykonstruoval sám podle hesla „účel světí prostředky“.

 34. Ecthelion napsal:

  V prvé řadě je třeba říct, že celý incident byl zbytečně vyhrocený a to z obou stran. Možná větší podíl na tom mám p.Ponert a p.Hlávka. Strážníci pochybili z mého pohledu zejména v taktice prováděného úkonu a následně zákroku. Celá věc mohla proběhnout naprosto v klidu nebýt arogantního chování obou jmenovaných. Chápu, že strážníky mnoho lidí nemá rádo, stejně tak policisty, to je u represivních složek běžné.

  Nicméně k věci. Z toho, co jsem viděl, bylo zřejmé, že strážníci řešili nejspíš zábor veř. prostranství (§47 odst.1, písm.h) zák.200/1990 Sb.). Podezřelý z přestupku se odmítl k věci vyjádřit, načež byl úkon ukončen. Potud bylo vše v pořádku. Dohadování o vrácení OP byl vrchol trapnosti, to se p.Ponertovi moc nepovedlo. Bláboly toho za kamerou neberu v potaz, nemá to smysl.

  Následně na žádost novinářů, je měl odkázat na mluvčího Městské (obecní) policie, příp.mluvčího magistrátu, ale mám za to, že v Praze má MP svého mluvčího. Strážník není povinen sdělovat informace týkající se daného jednání, protože by tím mohl porušit povinnost zachovávat mlčenlivost, která je dána jak zákonem č.553 o obecní policii, tak zákoníkem práce, pod který obecní policie spadá.

  Situace se vyvinula jinak. Jestliže strážník nabyl dojmu, že osoba (p.Hlávka) zná informace či skutečnosti, které by mohly napomoci k objasnění daného jednání, pak je strážník oprávněn po něm požadovat vysvětlení. Taktické by nejspíš bylo, se p.Hlávky na toto zeptat, aby byl zjevný důvod ke zjišťování totožnosti. Pokud by sdělil, že nezná takové skutečnosti, nebyl by důvod s ním cokoli řešit. Výzva se slovy „Jménem zákona“ se užívá při provádění zákroku, což zjišťění totožnosti není, to je úkon (viz.§7 odst.4 zák.553/1991 o obecní policii).

  Ad.Oprávnění požadovat prokázání totožnosti: Autor článku buď z neznalosti či záměrně vynechal odst.1 v §12 zák.553/1991, ale ten je velice důležitý, protože říká:

  „Prokázáním totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění jména, příjmení, data narození, rodného čísla a bydliště osoby. Důvod ke zjišťování totožnosti určuje míru spolehlivosti, s níž se zjištění provádí.“
  Jinými slovy, podle konkrétní situace je strážník oprávněn rozhodnout, zda mu ke zjištění totožnosti postačí třeba jen zjistit jméno a příjmění, příp.bydliště a to i ústně, nebo zejména vzhledem k povaze jednání a vzhledem k osobě, kterou zotožňuje, bude zapotřebí zjistit totožnost v plné míře oprávnění na základě nějakého dokladu. Bláboly toho za kamerou opět nebrat vůbec vážně. Ke zjištění totožnosti není nutné, aby osoba něco provedla, jak říká p.Hlávka. Následně byl p.Hlávka vyzván, aby strážníky následoval na nejbližší oddělení PČR ke zjištění totožnosti (§13 odst.1 zák.553/1991), jelikož p.Hlávka kladl pasivní odpor, byli strážníci oprávněni použít donuc. prostředky (§18 a §18a zák. 553/1991 Sb.), byla i správně použita výzva se slovy „jménem zákona“. Konec, šlus, finíto.

  Problematika podání vysvětlení: Právo odepřít podat vysvětlení (§ 11 odst.4 zák.553/1991 Sb.), cituji: „(4) Vysvětlení může odepřít pouze osoba, která by jím sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek.“ Takže pokud p.Hlávka není k p.Ponertovi v poměru rodinném nebo obdobném, je povinen podat vysvětlení. Další důvod, kdy není povinen, je ten, že by tím porušil zákonem uloženou nebo zákonem uznanou povinnost mlčenlivosti. Nicméně povinnost strážníka poučit o možnosti odepřít podat vysvětlení se nevztahuje na zjištění totožnosti.

  Pan Böhm ve svém článku vybírá pouze některé části dotčených paragrafů a vůbec nebere v potaz, že existuje jakýsi výklad zákona a aplikace zákona. Nevím, zda tak činí záměrně nebo na základě neznalosti. Ano strážníci pochybili v taktice prováděného úkonu a zákroku, ale situaci vyhrotil zejména p.Hlávka svou arogancí.

  Já měl vždy za to, že chceme mít represivní složky na své straně, ale takovýmto chováním a ještě zveřejněním takového nesmyslu na veřejném webu, toho těžko dosáhneme. Svobodný vysílač pravidelně poslouchám a jsem za něj vděčný, stejně tak i za alternativní zpravodajské weby, děláte dobrou práci. Ale p.Hlávka by si měl sáhnout do svědomí a přiznat si, že se mohl chovat jinak a mohl zachovat jakési dekórum, ro sjtené platí i pro p.Ponerta. Strážníci jednali až do té doby jednali věcně slušně, neponižovali, neuráželi. Chápu, že MP není oblíbená, ale jsou to taky jen lidi, kteří jsou kolikrát nuceni dělat věci, které jim nejsou po chuti. Je třeba si uvědomit, že daný zákrok vůbec nemusel být jejich iniciativoum, ale mohli jednat na příkaz nadřízeného (třeba i magistrátu) či na základě oznámení nějakého aktivního b.bce. Buďme lidi a uvědomme si, že i ti strážníci kolikrát mají rodiny, které musí živit, vy jim ty peníze nedáte. Ano, jsou mezi nimi méně schopní, stejně jako mezi policisty či v jakékoli jiné profesi, ale jsou mezi nimi i strážníci, kteří jsou vzdělaní, schopní, profesionální a připraveni pomoct. A osobně znám dost strážníků i policistů, kteří sdílejí váš názor, kteří stojí za prezidentem, odmítají válečné choutky ter. org. NATO, odmítají omezování sovobd občanů ze strany EU atd. atd. Pánové, sakra, se proberte. Chovejte se taky profesionálně, protože ta vaše arogance, to je ostuda. Celá situace mohla proběhnout úplně jinak a ještě jste si mohli na závěr potřást rukou a poplkat, jaké zm.dy mám v EU apod.

  Osobně jsem vašim postojem a chováním velmi zklamán.

   • proud napsal:

    To me neprekvapuje,chovas se podobne……..

    • Hox napsal:

     Fašounek se ozval. Lidé si velmi dobře pamatují tvoji záměrnou destruktivní činnost na diskusi, když nebylo „po tvém“, tj. nemohls tam nesmyslně blábolit a 10x si odpovídat na vlastní bezmyšlenkovitou vatu. Samomluva, neschopnost cokoliv pochopit, arogance.

     • Kacaba napsal:

      Hox jak tě tak čtu ,tak jsem přesvědčený,že jsi provokater a to může každý poznat jen podle tohoto jednoho článku.Nadávat někomu do fašounů a nemít přitom argument je nejen ubohé ale svědčí o malém sebevědomí a nutnosti kohokoliv kdo mi nejde na ruku osočit.Tak víc přemýšlej a taky se ovládej neboť: „moudrý muž je pánem svého ducha,hlupák je jeho otrokem “ a navíc když tady Robo psal tak ty jsi byl ještě v plenkách …

      • Hox napsal:

       Ještě tak vědět o čem je řeč, že. S proudem mám několikaroční zkušenost jako admin, když přišel prudit na moje stránky a následně mi vyhrožoval fyzickou likvidací, pokud jeho exkrementy na diskusi nenechám. Zda to myslel vážně nikoliv nevím a je mi to jedno, nicméně jeho výhružky v písemné podobě jsou faktem, kromě jiného chování na úrovni 7-8 letého dítěte ve stylu „když tu nenecháte diskutovat mě, tak tu nebude diskutovat nikdo“ – několik dní mařil jakoukoliv možnost normálně se bavit na diskusi, kde aktivně diskutovaly desítky lidí, tím že tam kopíroval desítky strany nějakých textů, jen aby tam nemohl diskutovat nikdo, protože už tam jeho asociální chování jednoduše nikdo nemohl vystát a všem lezl na nervy. Jestli mi bylo něco vytýkáno ze strany drtivé většiny diskutujících tak to, že mám s asociály jako proud přílišnou trpělivost.

       • proud napsal:

        „S proudem mám několikaroční zkušenost jako admin, když přišel prudit na moje stránky a následně mi vyhrožoval fyzickou likvidací, pokud jeho exkrementy na diskusi nenechám.“……..trosicku dost sis to poupravil a hlavne jsi vynechal proc a kvuli cemu jsem ti ne ze vyhrozoval,jen jsem dal jasne najevo,ze s tim nemam u kretenu problem,a to co nazyvas „exkrementama“ byly veci na ktery jsi nemohl odpovedet abys nepriznal tobe neprijemnou pravdu ;-).Navic kdyz se rozepisujes timhle smerem a zpusobem,musel bys to dokladat ne jednou,dvema zpravama,ale celou historii. A mozna bysme se dobrali k tomu,ze bys byl na zabiti i od tech co do toho videj tady,taky :-)

       • Maroš napsal:

        Hox – prosím ťa, hoď mi sem link na ten tvoj problematický web, resp. stránku, kde je problematický Proud. Chápeš – paranoja, už som raz taký. Ďakujem!

        • Robo napsal:

         To nepôjde, Hoxik už to radšej celé minulý rok vymazal.

         Nemá čo skrývať….aha…vlastne presne naopak..tak nič..

        • proud napsal:

         To si priprav zaludek:-)),ale mam pocit ze ti Hox muze poslat jen neco z archivu,pro lidi to vsechno smazal,aby videli jen „jeho neomylnou nadheru a jeho pravdy“.Kdyz to najde a posle ti to,tak si zamlouvam kopii,abych zpatky uvedl na pravou miru „jim upraveny“,uz je holt takovej………

        • Hox napsal:

         Diskusi si můžeš pročíst zde – http://leva-net.webnode.cz/kniha-navstev/

         ale ty různé prasárny ze strany prouda, jako když tam kopíroval romány na pokračování ať se ostatní nemůžou bavit, případně lidem nadával, nebo ze 100 příspěvků na stránce byla 40-60 jeho bezobsažná samomluva, tohle sem čistil průběžně, to tam pochopitelně už není.

         Problém byl v tom že prouda absolutně nezajímalo zaměření stránek a to, že to není hospodská tlachárna ale tématická diskuse na úrovni, zajímala ho jedině možnost tam e-masturbovat, komentovat nesmyslně naprosto vše a podobně. Takže to dopadlo tak, že diskuse byla kvůli němu zrušena a přesunula se jinam, kde byla možnost vyfiltrovat podobné potížisty. Ne čistě kvůli němu, byli i další potížisti, nicméně převážně kvůli němu. Na „veselé“ zkušenosti s ním a „diskusní soužití“ se můžeš poptat na vodaksb.eu/diskuse.

         Tragikomické v téhle souvislosti je, že potom co na diskusi asi rok prudil se jednu dobu začal chovat normálně, dokonce uznával hodnotu stránek a tamní diskuse, ale když mu to jednou ujelo a napsal jsem mu že je hlupák poté, co na celou komunitu opět nechutně zaútočil, nastala „recidiva“, a poté co zjistil, že na nové diskusi má ban, neb jsem nehodlal desítky minut denně řešit jeho excesy, tak jsem se pro něj stal osobní nepřítel č.1.

         Příznařný je fakt, že unikátní informace které na stránkách jsou ho nikdy nezajímaly a nemá o nich dodnes ani páru, ačkoliv tam byl na diskusi pečený vařený od rána do večera.

        • proud napsal:

         Uz ses vytlachal,ty zamerenej? :-))))Bez si malovat caru co z ni nikdo nesmi uhnout k sobe na levanet,milej kapo,tady je diskuse normalni!!!

        • proud napsal:

         „Příznařný je fakt, že unikátní informace které na stránkách jsou ho nikdy nezajímaly a nemá o nich dodnes ani páru“………..milej priteli,informace na sajte,tedy doslova knihy a clanky krome DVTR/KSB,jsou dobry,dobra prace,ale UNIKATNI???:-)))))))))))))))))),tak ty jsi jeste i namyslenej a myslis si co nemas a nedelas:-)))))))))))))))).Teds me uz uplne dostal,tos mel ale rict hned,ze si to rozdavam s geniem a ne s „Hogsem“,posral bych se bazni a respektem :-))))))))))

        • proud napsal:

         Jedna vec,ta druha je ze ted to zasiras ty,a jinde!!! Takze jestli nechces bejt takovej podle tebe gauner myho formatu,jdi si to zasirat domu:-)))))))))))))))))

        • proud napsal:

         Nevim jak ostatni,pisu jen sam za sebe,ale jak jsem tak poznal za tu chvili u vas,na vasi novou KSB elitu co si tam planujete,nejsem zvedavej,bylo by to z deste pod okap,jak ne hur!

        • proud napsal:

         Jinak sorry kamarade,ze jsem se ti navazel do toho UNIKATNIHO nesrozumitelnyho placani vydavanyho mylne za preklad DVTR/KSB, slozenyho ze Slovenstiny a hromady cizejch vyrazu na slovnik.Kdyz nejste schopny tu ctvrtinu kterou mate a vydavate za hotovou bibli dostat do srozumitelny Cestiny pro vsechny !!!

        • proud napsal:

         Jestli se vam to uz kooonecne podarilo,zamlouvam si jeden exemplar :-))))))))))))))))))),ale hod to na ulozto.cz kdyz tvrdis jak je to pro vsechny a nesysluj si to sam pro sebe a svou particku! Me staci jen odkaz:-)

     • proud napsal:

      Tak to vidis Hoxiku,jak malo toho o me vis,zustalo ti v hlave jenom moje „premejsleni za chodu“,ale z myslenek kterejma jsem tam na vas bohuzel „mrhal“ ti v hlave neutkvelo zhola nic:-)))))))))))))).Jediny co si pamatujes byli az odpovedi a reakce na vase napadani nejen me,ale vsech kdo argumentovali a zadali vysvetleni!

  • proud napsal:

   „Buďme lidi a uvědomme si, že i ti strážníci kolikrát mají rodiny, které musí živit, vy jim ty peníze nedáte.“……jen tak mezi nami,nemel by si to v prvni rade uvedomit kazdej straznik,nebo policista sam jeste driv nez nastve svym hloupym a neprimerenym jednanim nekoho kdo neni lidumil a muze bejt i dusevne labilni a proste ho pro pitomost „zfouknout“?!!! Jedna vec,ta druha,cim to je,ze jak pises „lidi nemaji tyhle slozky v lasce“,kdyz jinde ve svete(nepisu vsude),a to i tam kde pouzivaji i nejbrutalnejsi metody,je lidi uznavaji a berou,spolupracujou s nima a neni to ze strachu?!!!Kde je chyba?
   Ted k Ponertovi,je to provokater,nerikam ze ne,ale provokuje slusne a „neda nic zadarmo“,coz je podle me ve veci ve ktery se angazuje vic nez v poradku!! „Napadeni“ peticniho stanku byla naopak provokace ze strany policie a to je onen FINALNI duvod proc se stalo co se stalo,rikej si co chces,nez se zacnes zastavat jak hloupejch FIZLU,tak hloupe postavenejch zakonu!!!Znam zemi kde jakakoliv angazovanost policisty(i dopravniho) vuci tobe bez zjevnyho duvodu je brana jako obtezovani a kazdej soud to uzna!Policie(vsimni si ze prave nepisu fizlove)pouziva v pripade potreby bez mrknuti oka strelny zbrane v pripade kriminalniku,presto jedna s lidma velice slusne a napomocne,lidi ji uznavaj a spolupracujou s ni!!! To je ale zeme kde je svoboda pojmem a ne politickym a novinarskym blitim.V ni je mezi slusnym clovekem a policistou rovnitko!!!

   • Ecthelion napsal:

    Z toho, co jsem viděl, strážníci jednali v souladu se zákonem, slušně, do doby, než se začal angažovat p.Hlávka. Pak tam bylo pochybení zejména z taktického hlediska. Jak jsem psal, mezi policisty a i strážníky jsou i lidé méně schopní, či méně zkušení, jako všude. Z videa bylo v prvé řadě vidět arogantní chování obou jmenovaných pánů. O tom, zda „napadení“ petičního stánku, byla aktivita těch dvou strážníků, nemám žádné relevantní důkazy, nejsem schopen posoudit. Co se týče uznání strážníků a policistů, pak je třeba se dívat i na to, jak v některých zemích mainstreamová média informují o jejich práci. Samozřejmě je to i problematika zákonů. U nás má každý strach použít zbraň či provést opravdu nějaký razantní zákrok policista i strážník. Stačí vzpomenout na Czechtek, jeden rok razantní zákrok, politici nadávali, policejní prezidium vyšetřovalo, na další této akci takový zákrok neprovedli a dělo se to stejné. Zákony máme nedokonalé, ale i s těmi se bohužel musí pracovat. Jiné zatím nejsou.

    Když budu chtít slyšet špínu na strážníky či policisty, tak si pustím ČT, NOVU, Primu či jiným mainstreamový bordel. Možná by bylo fajn i sem tam zveřejnit nějaké podařené akce, je jich taky dost. NWOO je alternativa, nečekal bych tu takový článek. Tím neříkám, že by se mělo přimhouřit oči na pochybením, ale tento případ je spíše špatnou reklamou pro SVCS. Některým možná takové chování vůči strážníkům imponuje, mě teda rozhodně ne a to i přesto, že strážníci mi přišli méně schopní či méně zkušení. A do toho tu psát o nějakém mikovi s jeho komplexem z MP či PČR, to už je vyloženě pod úroveň.

   • Maroš napsal:

    Proude – vieš byť dosť ironický a nemienim ti práve toto robiť tebe – ale prosím ťa – tú slobodnú zem pomenuj, alebo označ na mape zástavkou – ak tým mieniš USA, tak si ma nepresvedčil. Jedine že by si myslel tajgu, kde stretnúť zviera je menej NEbezbečné, ako stretnúť človeka – tá veta je z článku o rodine, ktorá prežívala desiatky rokov v tajge a potom ich objavili geológovia – myslím, že si to čítal tiež.
    Takže Proude – tá zemé zaslíbená – prosím.

    • proud napsal:

     Marosi,ano,USA,ale chapu ze po ty spine co se po nich haze,a ne nepravem,te nepresvedcim,to se musi proste prozit.Ale je obrovskej rozdil mezi tim jak se prezentujou venku a jak doma,nebe a dudy. Za jakou bohuzel cenu,to uz vime vsichni.

   • Sasin napsal:

    Nemají podíl na půdě tak vopruzovali 3 x 6 metrů pronajatý prostor na pár hodin a to je furt vo tom samém, že mají rodiny a děti řvou hlady a ták voni se každé ráno seberou, hledají ve škvírách dlažebních kostech oříšek pro děti, občas někoho sejmou nebo mu zněchutěl život a večer se spokojeně sejdou u stolu, že jakej krásnej to zas byl den .

  • proud napsal:

   Navic,tak my jim „ty penize“ nedavame???!!! Aby mohli krotit nas a ne ty co dostali stat do dluhu a rozkradli ho do mrte!?! A z jakejch penez si myslis ze nasi FIZLOVE zijou??!!!

 35. proud napsal:

  Nebudeme si nic nalhavat,at je Ponert jakej chce,je to on jako jeden z mala,kterej se za nas reze a nastavuje fizlum,takze i kdyby jen tak stal na rohu a lizal zmrzlinu,poslou ho na nej ho zbuzerovat ze „spatne lize“,kdyz nenajdou nic jinyho,a to je alfa a omega naseho profesionalniho FIZLACTVI,alfa a omega toho co se delo na videu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • proud napsal:

   Chodej a cenichaj kolem nej,hledaj kde se chytit drapkem aby se ho zbavili,a kolem vsech kdo jsou videt a kdo se prave hlasite ozejvaj!!! Dobra taktika fungujici na vnimani ovci.

  • proud napsal:

   Tak me napadlo…….ona „akce vapno“ nebyla fakticky nic jinyho nez prikladem jak se rozmazava neskodna klukovina na podlaze,kdyby tam cmaraly deti barevnejma kridama,nic by se bejvalo nestalo,ale jak se sahlo neskodnym zpusobem na hlavouny,je z toho cirkus!!!

   • proud napsal:

    Jelikoz pokud je mi znamo,vapno zemi jenom prospiva,zvlast v dnesni „dobe kysely“,ani neni potreba,dokonce ani zahodno,ho „uklizet“………..

 36. proud napsal:

  „2016-10-30-P.Hlavka_Napadeni-MP_98min.mp3

  „Policie nesmí žádat předložení dokladů, aniž by pro to měla zákonný důvod. Vyplývá to z rozhodnutí Krajského soudu v Brně v případu právničky Zuzany Candiglioty, která se ve vlaku odmítla legitimovat, a strávila proto dvě hodiny na služebně. Soudce jednání policie označil za nezákonné. Jihomoravská policie již podala kasační stížnost, informuje IDNES.CZ. Zdá se tedy, že Pavel Hlávka na místě skutečně absolutně věděl, co říká… „

  • Maroš napsal:

   Proud – skús sa na to pozrieť z iného uhla. Po 89.-tom roku začali ľuďom vtĺkať do hlavy, že základom tejto skurvenej pseudodemokracie je hlavne právo mať názor – aj keď je dotyčný idiot, alebo aj keď je verejnosť manipulovaná a zavádzaná. Zdanlivo som odbočil. Odbočenie č.2 – u nás v chotári je zver, rastie tam kukurica, dajú sa tam chytať ryby. A – platí farmársky zákon, podľa ktorého za dva ukradnuté klásky ideš do basy – lebo toto bolo jediné opatrenie proti Cigánom, ktorí ti 40-ti, rozkradnú úrodu v igelitkách, a žiadneho by si nemohol zavrieť za krádež, lebo v inom prípade by musel ukradnúť niečo za 2-násobok minimálnej mzdy – čo jednotlivec z pola vo vreci neodvlečie – museli by toho byť tony. Ale kobylky fungujú ako kobylky. A teraz som dostal blbý nápad – v lese pri vode mám ukrytú čereň, alebo udicu, a pod stromami, skrytý pred satelitom si upytlačím nejaké ryby. Šup s tým do batoha, alebo tašky, nasadnem na bicykel a idem domov. Lenže – niekto z diaľky pozoruje môj možno pravidelný pohyb vedľa – jeho kukuričného pola. Detto poľovník – či nezbieram bažantie vajcia. A tak ma zastavia policajti, aby ma skontrolovali kvôli dôvodnému podozreniu, že by som mohol kradnúť kukuricu – a chytia ma fakticky za upytlačené ryby! Toto sa stalo môjmu už nebohému staršiemu kamarátovi z druhej dediny, o ktorom bolo známe, že je fanatik na lov s čereňou, čo je síce tu na juhu tradičný rybolov, ale zároveň nedovolený rybolov – mimo výnimočných povolení. Policajti ho museli skontrolovať, lebo niekto ho udal. Keďže to boli zároveň jeho známi policajti – z dediny miestni ľudia, tak to skončilo tým, že už dosť, nechceme ťa tu viac vidieť, tak nám nerob prúser – a ešte mu nechali aj tie ryby.
   Mne sa stala minulú zimu takáto vec – cesta – relatívna skratka do druhej dediny je v zime neudržiavaná a v poľadovici prakticky neschodná na bicykli. Keďže autobusy len dva – ráno a poobede, išiel som peši s batohom na nákup. Zhruba v polovici cesty ležala na okraji pri plote čerstvo zrazená srnka. Dobre – nakúpil som si, pokecal v krčme, niečo vypil, a vracal som sa už potme – mohlo byť 18-19,00. Ako na potvoru – ani jediné auto na našu stranu – takže 6 kilákov v nohách. Zhruba v 2/3 cesty sa v protismere oproti mne priplížilo auto s tlmenými svetlami. Biela Lada bez policajných znakov, ale policajti vnútri. Prvé čo bolo, mi napadla – srnka. že tu tí kokoti čakajú na niekoho, kto by si ju chcel naložiť, alebo rozporcovať. Ich prvá otázka – dobrý večer, pane, čo tu porábate. hovorím – idem domov s nákupom, nemám auto, na bicykli sa nedá, viete ako je to s autobusom – bývam tu kilometer vedľa. Ich druhá otázka – čo to mám vo vaku. Odpovedám – veď hovorím – nákup, nech sa páči pozrite sa, chcete aj moje doklady? Policajti hneď preladili – nie ďakujeme, dávajte si pozor, nech vás niečo nezrazí, je vás zle vidieť, načo ten druhý – vodič, zareagoval – ale nie, ja som ho videl dobre, tú reflexnú pásku má OK. Poprial som im dobrú službu, poďakoval za starostlivosť – a arivederči!

   Otázka do pléna – poslal by ich na mojom mieste Pavel Hlávka do piče, alebo nie?“

   • proud napsal:

    Myslim ze neposlal.Ale myslim ze by zjebali me a ja to nesnasim,protoze bych urcite nemel onu reflexni pasku stejne jako nenavidim obcanku(psi prukaz) a rodny cislo(psi znamku),protoze jestli se chci nechat prejet je jenom muj problem,stejne jako problem blbce co jezdi jako silenec s neumytejma oknama a jim je potom hovno……..

    • proud napsal:

     Mas to stejny jako kdyz dostanes pokutu ze nemas rezervu,nebo bezpecnostni pas,tvoje blbost a jeste drazsi odtah……..a zasae,jim je potom hovno,maj se starat aby ti svitily svetla a mels vystraznej trojuhelnik…….

     • proud napsal:

      Cim se ohrozujes jen ty sam je jenom tvuj problem,az teprv cim ohrozujes ostatni ma bejt i jejich problem.

    • Maroš napsal:

     proude – reflexnú pásku nosím v noci aj keď idem z krčmy domov – je lepšie, keď sa mi niekto vyhne, ako by to mal do mňa napáliť – u nás nie sú chodníky, takže som z podstaty veci účastník cestnej premávky – fakticky by som ani nemal mať vypité – keď ma zrazí auto – ťahám za kratší koniec – aj o tom to je. Reflexnú vestu na bicykli nosím kvôli kamionistom – nie kvôli policajtom. A reflexnú vestu nosím aj na huby – teraz začala sezóna hlivy ustricovitej a zároveň poľovnícka sezóna. Nepotrebujem, aby to do mňa nejaký pripitý fasinger z posedu nasypal.

     • proud napsal:

      Tomu rozumim,taky bych si ji bral,ale porad by to bylo na mym rozhodnuti a moje svoboda,ne ze me za ni bude nejakej xindl pokutovat,to je podstata veci na kterou jsem chtel poukazat.Neco jinyho jsou deti,tam je predpis v poradku a kazdej zodpovednej rodic by na to mel dbat i bez narizeni.

      • proud napsal:

       U dospelyho ocekavam ze kdyz ji nema,umi se podle toho chovat a vcas uhnout,jit na stranu,kdyz ne a rozjede ho kamion,dobre mu tak,stejne jako dobre tak fetce co ozrala zustane lezet vprostredku silnice…….je nacase zacit uprednostnovat slusny lidi a na parchanty se vysrat.Zatim je to presne obracene!

     • proud napsal:

      I kdyz jak tak premejslim a co me melo napadnout je,ze ta paska zase spatny narizeni neni,protoze jak k tomu prijde sofer co si kvuli blbcovi zmaze a nabori autak kdyz ho prejede……..to uz neni jen vec toho kdo ji nema…..

      • proud napsal:

       I kdyz na druhy strane zase soferi aspon davali majzla na cestu,coz ted nebudou,protoze na pasky budou spolehat a jezdit jeste vic jak prasata.Je to tedy sporny.

   • houbeer napsal:

    Maros,6km chodím,kdyz me nekdo priveze nakup az kam muze.jinac to mam jednu cestu 22,takze v kupe 45.heh ;))
    Ale uz je,, vyslane“kvantum na pekneho koníčka

 37. Maroš napsal:

  Kto si chce vychutnať boj s ťažkoodencami, tak nech sa páči – takto cvičia tí nemeckí protektorátni – klinovú zostavu a výmeny záloh – presne podľa vzorov rímskych légií!

  https://www.youtube.com/watch?v=6X9loVBVlpo

 38. Václav napsal:

  Myslím, že se policie zachovala naprosto správně. Jak městská, tak státní. Pan Hlávka se choval jako pubescent pod vlivem alkoholu.
  Myslím, že problém generace Hlávky je zažití komunusmi a nesprávné chápání svobody jako takové. :)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!