Príbeh slovenského dvojkríža. Tajomstvo svätoštefanskej koruny. Časť 3.

mysterious

Pôvodná forma „dvojkríža“ ako stelesnenie cirkevnej a svetskej moci byzantských cisárov, cezarobapizmus. Dvojkríž na byzantských minciach. Žezlo byzantských cisárov predstavuje žezlo egyptského božstva Ptah. Poklad z Nagy-Szentmiklós. Slovenský dvojkríž = Egyptský kríž. Egypt v „Novej Chronológii“. Čo znamená „Pannonia“? Egypt ako nadregionálny pojem, resp. „civilizačná štafeta“.

 mysterious1

Constantinople

 Mešity Konštantínopola na talianskom obrázku, cca. XVI-XVII. stor.n.l.

 

Na doleuvedených obrázkoch Vám odporúčame povšimnúť si pozoruhodnú podobizeň koptského, starovereckého a staroruského (pred-romanovského – aut.) kríža.

old russian cross 1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

staroverecky kriz

staroverecky kriz.jpg)Staroruský kríž, stelesňujúci spojenie polmesiaca a hviezdy, postupne prechádza do kríža starovereckého, a ďalej do podobizne všeobecne známeho „staroegyptského ankha“ („život“ – aut.).

ankh ankh2

Súčasne s tým tzv. „koptský kríž“, o ktorom samotná wikipedia tvrdí, že vraj je variáciou „ankha“, demonštruje nám dobre známe črty uhorského (lotrinského, patriarchovho) kríža.

coptic cross

Podobne aj tzv. „keltský kríž“, rozšírený v údajne „predkresťanskej“ Európe, je navidomoči to isté, čo kríž egyptský.

celtic_cross

Ako ukážeme nižšie, takáto príbuznosť egyptských, európskych a uhorských symbolov vôbec nie je náhodilá. Najstaršie a najautentickejšie vyobrazenie „Skutočného kríža“ (tzv. „True cross“ – angl.) nachádzame na portréte „uhorského“ kráľa Gézy na svätoštefanskej korune.

Geza_Crown

Predpokladáme, že táto stará, byzantská verzia dvojitého kríža (ako ho poznáme dnes – aut.) má v sebe hneď niekoľko zmyslových rovín:

- smrť Boha-Slnko na T-kríži (obr.)

- ak vnímame žezlo „uhorského“ kráľa Gézy ako „žezlo“ byzantských cisárov, je možné ho interpretovať ako symbolické znázornenie známeho fenoménu cezarobapizmu, kedy byzantský cisár zároveň predstavoval aj vrcholnú cirkevnú autoritu. Za tú „cirkevnú“ časť by v takom prípade hovoril polmesiac, t.j. pravoslávny patriarchov Posoch, resp. staroegyptský symbol Was.

Arsenij patriarch

posoch patriarch

Za tú „svetskú“, monarchickú časť v symbolike nášho dvojkríža by mohol vypovedať samotný kríž. „Kríž“, rovnako ako aj „Kristus“ a „kresťanstvo“, je predsa údajne odvodené z gréckeho pojmu Christos, čo značí pomazaný. Prívlastok „pomazaný“ dostávali spravidla osoby monarchov, ktorí sa týmto aktom z Božej vôle stávali plnoprávnymi vládcami svojich krajín. V tomto zmysle môže byť kríž pôvodným symbolom „Svätej Rodiny“ byzantských cisárov, z ktorej pochádzal aj Ježiš Kristus – Andronikus Komnén z XII. stor.n.l. Preto hovoríme, že táto raná forma dvojkríža, ako je zachytená na emailovom portréte kráľa Gezy II. na svätoštefanskej korune, v jej spodnej časti, tzv. „corona greca“, môže znamenať zjednotenie v osobe byzantských basileov (t.j. Was-Iliov = „boh Was“….. aut.) vrcholnej svetskej i cirkevnej moci.

Dvojkríž ako taký je prítomný na veľkom množstve byzantských mincí

basileos constantine pharaoh coin

Reagujúc na poznámku diskutéra Joxa (http://www.vodaksb.eu/diskuse/historie-dejiny/), ktorý vyslovil predpoklad, že dvojkríž je prevzatý zo „slovanských rún“, si dovolíme trošku ozrejmiť situáciu na príklade pokladu z Nagy-Szentmiklós.

Tento unikálny v svojej neoceniteľnej historickej hodnote zlatý poklad bol objavený pri dedine Nagy-Szentmiklós neďaleko od Szegedína roku 1799. Poklad pozostával zo zlatých nádob v počte 23 kusov. Boli to krčahy, čaše, taniere a jeden riton. Sú štedro ozdobené vyobrazeniami ľudí, vtákov, zvierat, okrídlených monštier (zrejme grifonov – aut.), ornamentmi rastlinného aj geometrického charakteru. Jeden z krčahov je skrášlený scenériami, umiestnenými do okrúhlych medailónkov. Sú na nich: jazdec v zbroji vedúci zajatca, obnažená žena, tancujúca s kvetmi v rukách; poľovník strieľajúci z luku; orol a grifon, trýzniaci jeleňa. Niektoré predmety majú nadpisy v gréckom a tureckom jazyku. Datovanie jednotlivých artefaktov sa líši podľa času a je „konsenzuálne“ odhadované historikmi na 5-8 stor.n.l. Predpokladá sa, že majiteľom pokladu bol náčelník nejakého skýtskeho kmeňa z obdobia sťahovania národov. Tomuto skvostu je pripisovaný akýkoľvek pôvod, len nie slovanský.

Hensel Europa Polyglotta

Vidíme, že starí „divokí“ kočovníci, ktorí údajne roku 907 n.l. pokorili Veľkú Moravu * , mali svoje runové písmo, a boli schopní vyrábať skvosty zo zlata a rozličných kovov. Pričom títo údajne pohanskí a barbarskí pokoritelia vyspelej ranokresťanskej ríše Svätopluka, ako vidíme, zobrazovali na svojich umeleckých predmetoch kresťanskú symboliku, v našom ponímaní – tradičný grécky kríž. Кеďže súčasná historiografia prisudzuje nálezom v Nagy-Szentmiklós akýkoľvek pôvod, len nie slovanský (v ponímaní „Novej Chronológie“ platí premisa Slovania = Kresťania… aut.), pripisujúc ho raz Avarom, raz Hunom, raz starým Bulharom a zavše starým Maďarom, je zaujímave zistiť, ako tradičná história vysvetlí, ako mohli divokí pohania z čiernomorských a povolžských stepí zobrazovať vo svojom umení grécku, resp. byzantskú kresťanskú symboliku?

nagyszentmiklos cross

Navyše, ako ukazuje znamenitá mapa Gottfrieda Hensela „Europa Polyglotta“,   dá sa v jazyku vtedajších Hunov (XVII. storočie, ako vysvetlíte tento anachronizmus? – aut.) spomedzi iných Elementa Hunorum identifikovať hláska „gh“ (dvojkríž) a „gy“ (trojkríž). Predpokladám, že to je práve tá „runa“, ktorú si diskutér Jox na www.vodaksb.eu odvodzoval od slovanskej bukvice.

Hláska „gh“, ktorej grafické znázornenie sa podobá na kľúč, v geometrickom zmysle je to isté, čo jedna z mnohorakých foriem nami hodne ilustrovaného dvojkríža a jeho podobizní naprieč Európou. Nuže teda, spojením tohto „staromaďarského“ symbolu pre Boha [: egy, og, ug ~ vg] so staroegyptským symbolom Slnka „O“ [: Ra] …….. získavame (superpozíciou symbolov) známy koptský, resp. egyptský kríž, a foneticky to znie – UG + RA…

V tomto zmysle má koptský kríž  – symbol Boha-Slnko, ktorý zomrel na T-kríži a zároveň symbol jednoty cirkevnej a svetskej moci v osobe byzantského imperátora – očividné lingvistické väzby na stredoveký názov Uhorska. Uhorsko, resp. UG+RA by tým pádom mohlo znamenať „Boh Slnko“.

 

Väzby na Egypt

Prizrite sa, prosím, pozornejšie k tejto minci z Byzancie, konkrétne si všimnite žezlo, ktoré drží v ruke cisár, korunovaný pravdepodobne „svätoštefanskou“ korunou.

basileos constantine pharaoh coin

Toto žezlo je v skutočnosti duplikát dobre známeho žezla „staroegyptského“ božstva Ptaha.

Ptah

Toto božstvo sa spravidlo zobrazovalo spolu so žezlom, ktoré v sebe kombinovalo tri mocné staroegyptské symboly:

- žezlo Was (aka byzantskí BAS-ilei – aut.)

- znak života – ankh

- stĺp djed.

WAS_DJED_ANKH

Tieto tri skombinované symboly údajne poukazovali na tri kreatívne sily Boha: moc (was), život (ankh) a stabilitu (djed).

V princípe boli naši počiatočné zistenia o mnohorakých a prekvapivých väzbách stredoeurópskeho regiónu a Balkánu na to, čo si väčšina z nás predstavuje ako „staroveký“ a „antický“ Egypt, predložené čitateľom tu: http://www.protiprud.sk/duchovny-svet/1828.htm

http://www.hlavnespravy.sk/cyril-a-metod-medzi-mytom-a-skutocnostou-zaverecna-4-cast/804242

Dovolíme si zrekapitulovať niektoré z nich. Vopred upozorňujeme, že sa jedná o naše autorské závery z toho, čo teoreticky v svojich knihách odôvodnili a predložili autori „Novej Chronológie“, ktoré ešte priblížime nižšie (viď napr. knihy „Nová chronológia Egypta“ a „Egyptské zodiaky“ – aut.). My len aplikujeme metódy „NCH“ na naše lokálne dejiny a ukazujeme, ako sa dajú vnímať všeobecne známe fakty v rámci inej chronologicko-historickej paradigmy.

- lokalizácia „starovekého“ Egypta do oblasti Egypta dnešného berie svoj pôvod vo výprave Napoleona 1798-1800 a konsenze západoeurópskych historikov, že práve v údolí afrického Nílu sa odohrali všetky starozákonné a novozákonné udalosti, spojené s Egyptom; dovtedy takého konsenzu nebolo;

- v Biblii je Egypt vykreslený ako obrovská, neuveriteľne mocná a bohatá krajina, s obrovskými stádami dobytka, volov, prvotriednych koní, s nesčíselným obyvateľstvom. No veľké stáda dobytka a koní by v stredoveku nijako nemohli byť chované vo vyprahnutej egyptskej púšti, lež v oblasti s dostatkom trávnatého porastu;

- spomedzi „desiatich egyptských rán“ sú povšimnutiahodné také „údery prírody“, ako krupobitie a hmla, fenomény, typické pre stredné a vodnaté klimatické pásmo, ale sotva dnešné stredomorské subtrópy; podnebie a príroda biblického Egypta je tiež zaujímavo zobrazená na plátne Lucasa Cranacha „Útek do Egypta“.

lucas cranach aegypt

- popri tradičnej etymológii pojmu „Egypt“ – „hut-ka Pta“ (Dom Ptah-a) existuje ešte druhé vysvetlenie, totiž že „Egypt“ pochádza z arabského „Dost el-Kiptchak“, kde „Kiptchak“ znamená „Veľká Step“, pričom koreň „Kipt-chak“ (KPT) a E-gypt (GPT) sú prakticky totožné, viď egyptskí KOPT-skí kresťania.

V svetle „Novej Chronológie“, obzvlášť ich poslednej knihy „Boh vojny“, sa ukazuje, že civilizácia, t.j. súbor vedomostí o spravovaní a riadení štátneho mechanizmu s nevyhnutnými atribútmi ako písmo a idea (kult), sa zrodila vďaka inštitucionalizácii poľnohospodárstva v delte dnešného Egypta. Práve tam totiž boli najpríhodnejšie podmienky pre rýchly rozvoj primitívnych foriem poľnohospodárstva. Navyše, podľa najnovších zistení A.T. Fomenko a G.V. Nosovského, ktorí sa vo svojom výskume „zrodu civilizácie“ odvolávajú na sovietskeho akademika Vernadskogo (klasifikoval svet na zóny na základe pre nich charakteristických endemických strukovín), bola pšenica endemickou strukovinou Etiópskej náhornej plošiny. Naopak v núbijských horách vládcovia tohto „Prvého Ríma“ ťažili zlato. Práve umenie obrábať pôdu, t.j. prechod od kočovno-zberateľského života k osadlému, zrejme tvoril počiatočný impulz k zrodu civilizácie, t.j. „akumulácii poznania“. Veď ako vieme, práve Egypťania začali systematicky rozvíjať vedy ako astronómia a geometria, ktoré slúžili predovšetkým na blaho poľnohospodárstva, predikciu klimatických cyklov a podobné súvislé oblasti. V biblickej rétorike sa tento fenomén spomína aj v súvislosti s bájnymi Chaldejcami, o ktorých si ešte taktiež bezprostredne rozpovieme v priebehu štúdie. Každopádne, podľa „NCH“ prvé egyptské zodiaky pochádzajú z X.-XI. stor.n.l. Neskôr však sa sídlo vládcov „Egypta“ (aka nositeľov pôvodnej civilizácie) presunulo na Bospor. Pôvodný „Prvý Rím“, ako „novochronológovia“ nazývajú africkú vlasť romejských svetovládcov, zostal po dobu centralizácie globálneho riadenia v iných častiach sveta (a ako GP rád kočuje, vidíme na príklade sťahovania jeho „atlantickej“ frakcie do Číny – aut.) naďalej významným ríšskym lénom, ktoré egyptskí faraóni – Trójania  (TRN – FRN) premenili na svoje rodinné mauzóleum. Nijakých cyklopických ihlanovitých stavieb – pyramíd – v dnešnom Egypte nebolo minimálne do konca XIV-ho, a väčšinovo do XV-XVI. stor.n.l.

Nová Chronológia pre prehľadnosť zavádza v rámci pomenovania „headquarters“ globálnej moci termíny – Prvý Rím (egyptská delta, Alexandria), Druhý Rím (Bospor, Byzanc), Tretí Rím (Moskva).  A ako hovoria pravoslávni svätí starci – „Sú len tri Rímy. Prvé dva padli, Tretí stojí a štvrtý nebude…“

Práve v Kryme a na Bospore vládli „na úsvite písomných dejín“ Komnénovci-Kumáni, t.j. Huni-Uhri-Bulhari. Na Bospor sa „vládcovia Egypta“ presťahovali z toho dôvodu, že úžiny kontrolovali stredomorsko-čiernomorský obchod, a ako vieme – skrz Chazáriu v Kryme, resp. stredoveký Krymský chanát,  Byzantínci kontrolovali taktiež pričernomorské stepi, kde sa vo veľkom páslo zviera, ktoré je v slovanskej, údajne predkresťanskej kultovej tradícii, zosobnením Boha-Slnko – KÔŇ, resp. BIELA KOBYLA (viď Devínska kobyla – aut.).

Práve pojem Kôň komoň (starorus. – aut.) – známy „KON“ zo „Slovano-árijských véd“ – sa stal koreňom rodového názvu dynastie byzantských cisárov, tzv. „Svätej Rodiny“, z ktorej pochádzal aj Ježiš Kristus – Komnéni. To isté známená aj turkický pojem pre cisára – Chan.

Ortelius Tartaria A. Ortelius, „Tartaria“; pod postavou vládcu dnešnej „Sibíre“ je napísané „Veľký Cham (ako v tatárskom jazyku znie „cisár“), knieža celej Ázie“ ).

Mimochodom, Cisár alebo CAESAR môže znamenať to isté, čo Chazar. T.j. GUZ/KAZ + AR. Dtto názov dynastie – Komnéni/Kumáni, resp. „Huni“ (maďarsky – Kuni). Každopádne, práve obrovské stáda KONÍ, ktoré sa voľne pásli v pričernomorských a stredoázijských stepiach, vytvorili základ pre profesionálnu jazdeckú armádu, budúci nástroj svetovlády v Rímskej ríši – MSRM. Táto profesionálna a z nevyhnutnosti kočovná jazdecká armáda ríše, nazývaná v stredoveku aj Horda, bola centralizovaným mechanizmom, fungujúcim v súčinnosti s Romeou, vôbec nie snáď divokými „kočovnými národmi“. Poznáme ich ako Skýtov, Kozákov, Tatárov, Mongolov – Maďarov, Gótov a i. Mimochodom, symbolom Krymu je dodnes – grifon, ktorý je vyobrazený aj na exponátoch pokladu z Nagy-Szentmiklós. O grifone a jeho väzbách na Egypt si rozpovieme v záverečných častiach štúdie.

crimea griffin

 

griffin tartary

V románe Boleslava Prusa „Faraón“ je opísaný zaujímavý príbeh z epochy panovania faraóna Achnatona. Ten si zmyslel vyslobodiť sa z primátu vrcholného boha Ra, a vyhlásil po celej ríši kult vlastného božstva a seba za vrcholného žreca (porovnaj s cézarobapizmom byzantských cisárov – aut.). Túžiac zlomiť opozíciu žrecov-veľkňazov, poštval faraón proti kňazom plebs. Keď kňazi videli, že plebs sa chystá ich všetkých pobiť, pozvali si ich vodcov a prosili len o jedno – aby pogrom uskutočnili v istý presne zadaný čas. Keď potom „výtržníci“ chceli v stanovenú hodinu začať, boli zaskočení nečakaným slnečným zatmením. Samozrejme, že z „výtržníkov“ vyprchal pod dojmom tejto udalosti celý zápal, a nechali kňazov na pokoji, keďže sú takí všemocní. Túto príhodu často vyzdvihujú ruskí „konceptuálovia“ ako ukážkovú pre ilustráciu fenoménu „tieňového riadenia“, my sa ju však pokusíme reinterpretovať v rámci novochronologickej logiky. Spor medzi faraónom a veľkňazmi je alegóriou na známy stredoveký fenomén, tzv. „boj o investitúru“, kedy cisár „Rímskej ríše“ zápasil s „pápežom“ o právo menovať biskupov a rozhodovať vo veciach náboženstva. Práve cirkev a cirkevné rády boli v stredoveku stelesnením GP. Staroegyptskí kňazi – žreci,   t.j. v našej interpretácii – vtedajší Gréci, Chazari, panovali v Kryme a Romey na Bospore (hlavných križovatkách svetového obchodu tých čias – aut.), v metropole ríše. Aká veľká však bola táto ríša Kumánov-Komnénov v skutočnosti? Kde a aký bol vtedajší Egypt?

V predošlých dvoch častiach sme predostreli dostatok indícií, poukazujúcich na pravdepodobnosť novochronologickej hypotézy o čiastočnej totožnosti prvých Arpádovcov a Komnénovcov, ako aj nanajvýš pozoruhodnú podobnosť medzi korunou byzantských cisárov a uhorských kráľov. Vyslovili sme predpoklad, že uhorské kroniky, spolu so symbolikou Byzancie, ľahli do základov uhorského letopisectva, náboženskej symboliky aj heraldiky, obzvlášť v období panovania uhorského kráľa Bela III. z druhej polovice XII. stor.n.l. Je totiž známe a tradičnými historikmi konsenzuálne uznávané, že biely dvojkríž na červenom plátne bol erbom Bela III., rovnako ako skutočnosť, že práve za tohto panovníka bola údajne skoncipovaná tzv. „Anonymova kronika“ – jeden z najdôležitejších písomných prameňov o uhorských dejinách.

Podobné paralely sa dajú odhaliť aj medzi Byzanciou a Egyptom.

Vrcholným orgánom plánovania a rozhodovania u staroegyptských žrecov bolo kolégium 22 hierofantov (ak máme veriť Herodotovi – aut.), ktoré uskutočňovalo riadenie podľa tandemového princípu: 2 skupiny po 11 hierofantov.  Pomocou súťaživosti sa vykryštalizuje hlavný vektor riadenia. Podobá sa to na hru futbal, kde zápasia dve mužstvá o jedenástich hráčoch.

hungaryPozoruhodným z pohľadu našej štúdie je fakt, že farby súperiacich frakcií „staroegyptských žrecov“ boli – biela a červená. Práve striedavý červeno-biely štít niektorí výskumníci interpretujú ako prapôvodnú heraldickú tradíciu Pannónie, resp. Dolného Uhorska.

Ako sa dá predpokladať zo striedavej bielo-červenej podstaty erbu Pannónie, mohla sa posledná nachádzať na rozhraničení „sfér vplyvu“ dvoch staroegyptských frakcií žrecov, prechádzajúc raz k jednému, raz k druhému klanu hierofantov. Prečo máme smelosť to tvrdiť? Ako sme už spomínali v článkoch „cyrilometodského cyklu“ na HS, existuje viacero dôvodov pohľadať staroegyptské stopy u nás v Strednej Európe, pretože starozákonný Egypt sa podľa samotného biblického popisu sotva mohol nachádzať v dnešnej Afrike. Odkazujeme našich čitateľov ku knihe A.T. Fomenko a G.V. Nosovského „Nová chronológia Egypta“ a „Egyptské zodiaky“ pre fundamentálne zdôvodnenie týchto nanajvýš pozoruhodných a pravdepodobných hypotéz. V skutočnosti sa globálno-historické udalosti starozákonných prorokov a „skutky Apoštolov“ odohrávali v úplne iných miestach a vôbec nie tak dávno, než sme si privykli myslieť.

 

Uhorsko – Regnum Marianum – Pannonia.

Málokto vie, že Uhorsko sa v stredoveku nazývalo aj Regnum Marianum. „Svätoštefanská legenda“ rozpráva, že prvý uhorský kráľ svätý Štefan zanechal svoju korunu do dedičstva Panne Márii.

john II komn and helene crowning

Na tejto byzantskej minci je dokonca vytepané, ako Bohorodička bezprostredne „korunuje“ Jána Komnéna ~ sv. Štefana

Súčasne s tým sa Uhorsko skladalo z „Hornej Zeme“ – Felvideku – Slovenska a „Dolnej Zeme“ – Pannonie. O pôvode slova „Pannonia“ sa v odborných etymologických slovníkoch dozviete všetko, len nie to, že znamená „panenskú Zem“, a kľúč k rozlúšteniu tohto „antického“ názvu je hľadaný v ľubovoľných jazykoch, okrem slovanských. Na škodu veci. Pannonia v pravom zmysle slova označuje panenskú – ZASĽÚBENÚ  Zem, tak ako je opísaná v Biblii:

5.Moj, 8:

„Lebo Hospodin, Tvoj Bôh, Ťa vovedie do krásnej zeme dobrej, do zeme potokov, ktoré majú hojnosť vody, do zeme pramenných studien a hlbín, vyvierajúcich po údoliach i po vrchoch,

do zeme pšenice, jačmeňa, viníc, fíkov a granátových jabĺk, do zeme olejových olív a medu,

 do zeme, v ktorej nebudeš jesť chleba po chudobne; nebudeš mať v nej ničoho nedostatku, v zemi, ktorej kamene sú železo,  a z jej vrchov budeš sekať meď“

Myslím, že nebude svätokrádežou vysloviť domnienku, že grandiózne starozákonné udalosti, spojené s dobývaním Zasľúbenej Zeme Izraelitmi, v ktorých sa spomínajú desiatky dobre opevnených miest s vysokými bránami, železo a bronz (bronz – zliatina medi a cínu, ktorý sa ľudia naučili získavať a spracovávať len v stredoveku – pozn.aut.), veľké vzdialenosti, ako aj zrážky desaťtisícových armád Izraelitov s Filištínmi, Ammonitmi, Kananejmi, Ferezejmi, Jebuzejmi, Hetejmi a Amorejcami, Médmi a Moábitmi, sa sotva mohli odohrať na tom nešťastnom a krvou zmáčanom fliačiku blízkovýchodnej púšte, ale v úplne iných končinách, oveľa lepšie zodpovedajúcicich poetickému opisu „krajiny, tečúcej medom a mliekom…“ Rieka Jordán, ktorá je v Biblii opísaná ako mohutný veľtok, prechod cez ktorý zabral starozákonnému prorokovi a vodcovi Izraelitov Jozuovi veľa dní príprav a logistických riešení, je napríklad v súčasnom Izraeli stotožňovaná s touto veľmi skromnou „riečkou“.

Pannonia pochádza zo slova „panna“, čo mohlo znamenať  – panenská, prekrásna zem. Ako deva, ktorá je zasľúbená svojmu milému. Je zaujímavé, že v ruštine „Zasnúbená Zem“ znie „Земля Обетованная“, t.j. v našom ponímaní – obetovaná Zem. Taktiež ruské pojmy „obeť“ + „sľub“ (napr. manželský – aut.) – обет + обещание – sú jednokorenné, pretože v svojej podstate obsahujú element „obetavosti“.  Arcipôvodné spojenie pojmu „panna“ s krajinami svätoštefanskej koruny je demonštrované astrológiou, kde znamenie Panny sa po latinsky volá – Virgo. T.j. VRG ~ VGR, resp. Ugra.

„Panna“ však má v slovanských jazykoch synonymum vo forme „Deva“. Z tohto pojmu je napríklad odvodený názov hradu Devín, ktorý sa na starých mapách zapisoval aj ako Theben, Tewen. Zároveň je známe, že Slovanov volali aj Veneti, resp. Wendi/Vinidi. Je jasné, že pod týmto názvom sa v západoeurópskej tradícii nazývajú pôvodní slovanskí obyvatelia „Krajiny Devy“ – Pannónie, ktorí kolonizovali Európu.

Tým, že Pannonia bola vystavená častým prepadom a bola križovatkou pre všetkých dobyvateľov Strednej Európy naprieč storočiami, zjavil sa v umení pojem „trhať pannu na kusy“. Nie nadarmo sa na stránkach uhorských kroník De Gesta Hungarorum príchod starých Maďarov do týchto končín (dtto Uhrov (Nestor), Avarov, Gótov, Hunov, Mongolov – aut.) a ich bájne „obsadenie Vlasti“ anonymným autorom opisuje pateticky – „Prichádzali do tejto požehnanej krajiny, ako Izraeliti vstupovali do svojej Zasnúbenej Zeme…“  Druhé objasnenie sa ponúka samo po preštudovaní stredovekých názvov našej krajiny, napríklad – Regnum Marianum. Je očividné, že krajiny Svätého Apoštolského Uhorského kráľovstva, resp. Zeme  svätoštefanskej koruny – Kráľovstvo Márie, nazývané taktiež „Pannonia“, zreteľne súvisia s Bohorodičkou, Pannou Máriou a novozákonnými udalosťami.

Vo svetle skutočností, uvedených v článku „Biblia ako hádanka. Kadiaľ pretekala legendárna biblická rieka Píšon…“ (http://www.protiprud.sk/autor/299.htm), konkrétne hypotetického stotožnenia biblickej rieky Píšon s európskym Dunajom, Tisou a Sávou, ako aj biblickej Chavily s európskym Slovenskom a Sedmohradskom, sa lokalizácia biblických udalostí do Európy už nezdá byť taká kontroverzná. Ako ukážeme nižšie, skutočnú epochu a lokalizáciu svetodejinných udalostí, opísaných v Biblii, je nevyhnutné kardinálne reinterpretovať práve s ohľadom na geografiu a toponymiku Strednej a Juhovýchodnej Európy

V záverečnej časti našej štúdie „Cyril a Metod: medzi mýtom a skutočnosťou“ sme taktiež vyslovili hypotézu, že v osobe veľkomoravského kniežaťa Rastislava nám naše lokálne „akademické“ dejiny dochovali spomienku na novozákonného apoštola Pavla. Túto kruciálnu osobnosť kresťanských dejín poznáme taktiež ako Šavla z Tarsu (SVL+TRS ~ RST+SLV [Rastislav] – aut.) a sv. Pavla Pustovníka. Rád sv. Pavla Pustovníka bol zriadený v Uhorsku XIII. stor.n.l. a existuje dodnes.Pavla Pustovníka volali tiež Pavlom Egyptským alebo Pavlom z Théb. 

Pavol Pustovník

Ak platia tieto naše autorské hypotézy, potom je namieste položiť otázku, či snáď pod názvami „domoviny“ apoštola Pavla – Rastislava – Tars, resp. biblický Taršíš, Théby, Egypt – nemôžu byť myslené „krajiny svätoštefanskej koruny“? Obzvlášť, keď sme sa v spomínanej štúdii taktiež odvážili stotožniť hrad Devín so známymi staroegyptskými Thébami, hlavným mestom Horného Egypta. Keďže okrem preklínaní a nactiutŕhačských komentárov šelijakých zakomplexovaných trollov zatiaľ naše hypotézy (ako aj „NCH“ všeobecne – aut.) nik nevyvrátil, dovolíme si predložiť čitateľom pokračovanie našich skromných výskumov na tomto absolútne neprebádanom poli a zasvätiť ich do tajomstiev „Egypta“, ktoré sú nám všetkým bližšie, než sa zdá.

Naše uvažovanie by sa dalo zhrnúť do „ajťáckeho“ jazyka nasledovne:

IF Byzanc ~ Egypt AND Uhorsko ~ Byzanc THEN Uhorsko ~ Egypt

Čiže ide o to, hľadať medzi týmito tromi objektami/subjektami historického procesu podobizne a paralely. Personálny tmeľ, resp. cementujúce jadro historicko-chronologického paralelizmu medzi horeuvedenými krajinami tvorí predovšetkým identická vládnuca dynastia.

V doteraz dešifrovaných staroegyptských textoch sa krajina samotná nenazýva Egypt, ale MSRM. Možné je variabilné ozvučenie – Miz-Rim, Was-Ram alebo biblický Micraim. Micraim je uvedený v knihe Genezis spomedzi synov Púta. Odvážime sa predpokladať, že tieto variácie pojmu MSRM nepredstavujú označenie pre samostatne uvažovanú krajinu, ale civilizáciu rímskej ríše. T.j. niečo oveľa väčšie, presahujúce rámce jednej krajiny, s globálnym významom aj dopadom. Ak sa tak môžeme vyjadriť, táto „ríšska ciacha“ v podobe rôznych variácií názvu „Rím“ bola „vypaľovaná“ v rôznych epochách rôznym krajinám a „národom“, ktorým bolo súdené „…niesť bremeno bieleho človeka“ (citát z Kiplinga – aut.). Takejto „cti“ sa v dejinách dostalo Prvému Rímu (delte Níla v dnešnom Egypte s metropolou v Alexandrii – aut.), Druhému Rímu (Romea, resp. „Byzanc“ s metropolou v Carihrade na Bospore – aut.) a Tretiemu Rímu (Ruská ríša s metropolou v Moskve – aut.).

Předchozí části: http://www.nwoo.org/?s=Pr%C3%ADbeh+slovensk%C3%A9ho+dvojkr%C3%AD%C5%BEa
19 Komentářů k Príbeh slovenského dvojkríža. Tajomstvo svätoštefanskej koruny. Časť 3.

 1. Jano napsal:

  Tu na tejto webovej stránke nájdete PRAVÝ význam slovenského dvojkríža:

  http://www.jupitera.sk/2015/01/skutocny-vyznam-dvojkriza.html

 2. Maroš napsal:

  Jano – diki za link – či z prava, či z ľava – stále je to všetko súčasťou biblického projektu – 3 tisíc rokov starého projektu – od bitky pri Kadeši. Je to plán Egypťanov na ovládnutie Chetitov – poťažmo všetkých potomkov bielej rasy, poťažmo Slovanov. Mne osobne bola tá partizánska vatra v socialistickom slovenskom znaku bližšia – v podstate naturálne vyjadrovala svetlo aj vzájomnosť. Načo nám je to dvojnásobné bremeno dvojkríža?

  • Maroš napsal:

   Ešte dodám, že o ten dvojkríž sa jednak „budeme“ naťahovať s Maďarmi – a nech si ho nechajú, a zároveň Maďari majú stále pred očami to, že keďže svätoštefánsky kríž je ich – automaticky je ich aj Slovensko – keďže má svätoštefánsky kríž! – aj o tom to je! Kurva!

  • Vedus napsal:

   Rád čítam tieto komentáre a rád dávam diskutujucim otázky. Takže začnime. Vek bežných hrobov na cintorínoch ste videli? Aké sú tam roky? Popozerajte si viac cintorínov aj v zahraničí. Odkedy sa používal kameň, potom umelý kameň (umelý granit)? Ako to súvisí s hradmi a zámkami a technológiami pri stavbe použitými? Ako bolo možné pri tzv. Antických stavbách použiť presné technológie rezania a opracovania kameňa? Odkedy sa používa tlač? Koľko vydrží písmo na papieri buď písané alebo tlačené? Odkedy začalo stúpať obyvateľstvo na zemi? Odkedy sa používa tehla ako stavebný materiál?

 3. Sasin napsal:

  Kua samé kříže. Gde kurva to Slovani udělali chybu Emanueli Abdrušine?

 4. Žabák napsal:

  1. Kříž má symbolický význam blokace. A ta může být pozitivní jako ochrana před úderem nebo negativní jako blokace vývoje např:. Tzv. „pohani“ zdobili křížem svoje štíty, aby zastavili energii úderu např:. Takže de jakoby o zpomalení energie jestli si rozumíme.

  2. Maďaři sou geneticky bývalé slovanské kmeny. Google genetika maďarů.

  To je tak co sem chtěl říct. Čus :)

  • Sasin napsal:

   Křížování je takvá hračka pro debily, tam se proudy protnou a něco vyletí, třeba mozog.a pak není proud. Muheeeeeee

   Někteří debilové mají navíc jističe Gdyž to vyletí tak ať se kulisy debilům nemusej stavět dvakrát. Huráááááá
   Socani ale mají naproti tomu poscanou růži a komanči GMO třešně, co jsou stále čevené ať je režim jaký chce, nóó…

 5. dogmata napsal:

  nabozenske kecy nectu krestanstvi je stejna sracka jako islam

 6. Sasin napsal:

  Na jednom obrázku je prase, co řeklo, že Slované jsou obyčejná zvěř. Tím vysvětlil dopodrobna celý křížový problém těchto chudáků. Je už v celku jedno kolik příček v tom kříži mají. Každá příčka jako stupně ke zlaté?

 7. Sasin napsal:

  Ještě tato mapka. http://www.nwoo.org/wp-content/uploads/2016/11/Hensel-Europa-Polyglotta.jpg
  V dobách gdy se vymejšlella HisTórka Jevropy, která oFFšem je jen politický projekt oligarchických šmejdů něgdy z poloviny trpného období PROTI VŠEM, si ještě dovolili označit nepatřičná území svojí močí až tak. Zbytek dějin jakože runově počmárané celé území až po severní Ameriku se neučí, páč by nebyl dostatek vysílacího harpagondechajckého prostoru na římské a řecké HisTórky v oFFiciálních mediálních váplachovnách. Gdo chce pojebaný římský stát, hlašte se!!!!

 8. Sasin napsal:

  A eště TODLE

  „“GA““ Lícia (Licá) , „“His““ Pánia, „I tá“ Líca (Líca)

  Byli schopni vymyslet jen GA, GA, GA a HIS , HIS, Hnis….Muheeeeee

  Blboni Hnis milují. Heh

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!