Politické pozadie chemtrails. Vojenské programy, manipulácia s počasím, HAARP. Toxické látky v chemtrails a ich dopad na životné prostredie

pro8Poznámka prekladateľa: Článok podrobne popisuje látky používané v chemtrails, vrátane kontextu v akom program vznikol, aké inštitúcie za ním stoja a s akou bezohľadnosťou je presadzovaný bez ohľadu na názor verejnosti a bez akejkoľvek verejnej debaty či schvaľovania parlamentom. Autorom je R. Michael Castle, vyštudovaný polymérový chemik s 22 ročnou praxou v obore a 15 ročnou prácou pre nadáciu na odhaľovanie environmentálnych rizík. Text bol publikovaný v máji 2006 v nezávislých novinách Idaho Observer. V roku 2003 bol Dr. Castle spoluatorom návrhu zákona UAPA3, ktorý mal zakázať všetky praktiky rozprašovania chemikálií do atmosféry/stratosféry nad územím USA. Po tom, čo sa ukázalo, že v programe je priamo zainteresovaná americká vláda, kongresmeni stiahli svoju podporu a zákon odmietli podporiť.…

* * *

Metodická likvidácia prírody Zeme (The methodic demise of natural earth)

Dr. R. Michael Castle

Prehľad dopadov na životné prostredie

Domnievame sa, že v tomto storočí sa stávame svedkami postupného zámerného likvidovania prírodných systémov Zeme. “ChemTraily”, viditeľné výfukové plyny z lietadiel (a prídavných rozprašovačov) obsahujúce jedovaté chemikálie, to je iba vágny laický popis veľkolepého divadla toxických materiálov vypúšťaných do atmosféry/stratosféry, za ktorými stojí nespočetné množstvo bezohľadných a toxických programov.

Tento článok sa pokúsi uviesť tento globálny debakel do kontextu udalostí a faktov. Technické detaily všetkých identifikovaných látok by si vyžadovali prinajmenšom rozsah knihy, ak by ich mal človek všetky rozobrať. Na konci článku sa nachádza krátka bibliografia a na požiadanie sú k dispozícii linky na rôzne relevantné dokumenty nespochybniteľnej dôveryhodnosti.

Prvé pravidlo pre pochopenie: Jedná sa o veľmi rozsiahle hry štýlu “víťaz berie všetko” organizované zo strany globálnych záujmov z celého sveta. Pátrali sme a našli zásadné dôkazy o množstve globálnych operácií zamýšľaných na zmiernenie rôznych reálnych a teoretických globálnych katastrof.

Mnohé z tých operácií, ktoré sme spoločne objavili počas nášho pátrania sú prísne tajné a nie sú dostupné verejnosti. Na druhej strane iné boli verejné. Otázky, čo pred nami vyvstali sú: “Prečo by si ktokoľvek želal použitie týchto geo-zbraní a prečo by mu mali ostatní toto použitie odsúhlasiť?”

Stačí sledovať stopy peňazí. Potom si uvedomte, že prijímatelia tejto informácie [vy] musia mať dostatočne veľký záujem o to, čo chceme zverejniť, aby nám pomohli rozbehnúť veľkú informátorskú (whistle-blowingovú) kampaň s cieľom zastaviť toto metodické ničenie prírodných systémov Zeme. Táto kampaň bude vyžadovať účasť a odhodlanie mnohých ľudí; zlyhanie tejto kampane môže pravdepodobne znamenať zánik obyvateľov Zeme.

Naša výskumná práca predstavovala viac než 5 rokov pozorovania týchto udalostí, ako sa vyvíjali a postupne odhaľovala detaily týchto šokujúco nezodpovedných programov.

Jednoduchým slovom popísaný cieľ našej misie: Zverejniť a zastaviť metodickú demoláciu našej prirodzenej Zeme a jej obyvateľov.

Stručný úvod

Dr. Edward Teller napísal v roku 1990 bielu knihu (white paper), kde popisuje záchrannú operačnú stratégiu epického rozsahu na zmenu predpovedaného kurzu toho, čo bolo medzinárodnou skupinou vedcov, vrátane Dr. Tellera a Livermore National Laboratoris, považované za neodvrátiteľný kataklizmatický dôsledok globálneho otepľovania, kritických úrovní ultrafialového kozmického žiarenia, kritického oslabenia ozónovej vrstvy a ďalších teoretických katastrofických hrozieb. Je vhodné poznamenať, že Dr. Teller, nazývaný tiež “otec vodíkovej bomby”, bol zodpovedný za množstvo chorobne poňatých stratégií, pričom ani v jednom prípade sa nezaujímal o dôsledky ako je bezpečnosť, jedovatosť, úmrtnosť, dopady na životné prostredie či etika. [2][3]

Podľa Tellera a spol. by ultrafialové (UV) žiarenie v dôsledku oslabenia ozónovej vrstvy a globálne otepľovanie v dôsledku skleníkových plynov mohlo byť účinne zmiernené pomocou rozprášenia špecifických sub-mikrometrových častíc do rôznych vrstiev atmosféry.

Bárium, hliník, thórium a selén mali byť spracované do podoby submikrometrových častíc rozprášených z vysoko letiaceho lietadla a ionizovaných pomocou špecifického elektrického náboja [4][5]. Musíme zdôrazniť, že ionizácia umožňuje týmto špecifickým ťažkým kovom plávať vo vzduchu po dlhú dobu.

Táto elektricky nabitá časticová matrica môže byť perfektná na ovládanie rádiofrekvenčného poľa. Teoreticky môžu tieto ťažké kovy blokovať a odrážať slnečné svetlo pred vstupom do zemskej atmosféry a odraziť 1 až 2 percentá z UV žiarenia späť do vesmíru, vďaka čomu dôjde k poklesu dávok UV žiarenia.

Teller tiež doporučil použitie komerčných a vojenských lietadiel na zrealizovanie enormnej úlohy rozprášiť do zemskej stratosféry tieto experimentálne látky.

Sme presvedčení, že nasadenie a následné vojenské použitie nasledujúcich technológií bolo dostatočne dobre preukázané.

Pod programom ministerstva obrany s názvom “RF Dominance” (Rádiofrekvenčná nadvláda) armáda experimentovala so zosilovaním, rušením a zachytávaním rádiovej komunikácie s pomocou týchto častíc.

Technológia virtuálneho snímkovania VTRP (Variable Terrain Radio Parabolic Equation) amerického letectva pre pilotov stíhačiek taktiež závisí na atmosfére nasýtenej týmito ťažkými kovmi.

Štúdia amerického letectva nazvaná “Weather—A Force Multiplier: Owning the Weather by 2025” (“Počasie – zosilovač sily: Ovládnutie počasia do roku 2025”) jednoznačne popisuje vojenské výhody časticami naplnenej troposféry za účelom “ovládnutia” počasia (vytvárať, kontrolovať, manipulovať a riadiť). [7]

Program amerického námorníctva RFMP (Radio Frequency Mission Planner) je ďalší vojenský program využívajúci aerosolizované častice ťažkých kovov, vrátane pohliníkovaných sklenených vlákien. [6]

Projekt Cloverleaf vedený agentúrou CIA bol jednou z prvých operácií s “aerosolizovanými časticami ťažkých kovov”. Týmto začalo masívne práškovanie hornej atmosféry a stratosféry.

Zakrátko nasledovali operácie amerického ministerstva obrany, keď sa do rozširovania významných stratégií zmierňovania globálneho otepľovania prostredníctvom modifikácie počasia a geoinžinierskych praktík zapojilo americké letectvo. [8]

Federálnou vládou schválení realizátori (Federally-approved contractors, FACs) sa stali súčasťou tejto masívnej globálnej snahy zachrániť Zem pred očakávanou skazou. Títo realizátori boli súčasťou výskumu, vývoja aj realizačných aspektov týchto projektov. Špeciálne jeden z nich, Hughes Aircraft Corporation of Califorina, zameral svoje výskumné snahy práve týmto smerom.

Thórium a jeho oxidy, hliník a karbid kremíka (silicon carbide) boli identifikované v špecifickej zmesi všeobecne označovanej ako “Welsbachove reflexné rozprašované materiály” (“Welsbach Refractory Seeding Agents” (U.S. Patent 5, 003,186 . – March 26, 1991)). Tento patent bol schválený a pridelený v roku 1990 spoločnosti Hughes Aircraft Corporation. Welsbachovo reflexné rozprašovanie v podobe neobmedzených rozprašovacích operácií začalo začiatkom 90.rokov nad rozsiahlymi oblasťami stratosféry nad Severoamerickým Kontinentom. [9] [10]

Spolu s rozširovaním programu ponad celú západnú pologuľu boli mnohé operácie podľa všetkého doplnené o operácie amerického letectva za účelom zmierňovania úbytku ozónu a sú spojené s projektom High Frequency Active Auroral Research Project (HAARP) na Aljaške. Ironicky vzato, HAARP vysiela milióny wattov elektriny so zámerom ohrievať ionosféru, zatiaľ čo práškovanie časticami v stratosfére je robené so zámerom ochladiť troposféru. [11]

Podľa definície Dr. Bernarda Eastlunda, vynálezcu a šéfa programu HAARP, bola obnova ozónu 1 z 3 aktívnych programových parametrov pre HAARP. Výskumné zariadenie na ohrievanie ionosféry ( Ionospheric Heating Research Facility) bolo prevádzkované rezervami amerického letectva a americkým námorníctvom. HAARP bol používaný ako vojenská zbraň, z toho dôvodu väčšina jeho operácií podliehala a stále podlieha utajovaniu. [12]

Modifikácia počasia/klimatická zmena.

HAARP je používaný na mnohé utajované projekty, pričom modifikácia počasia je jeden z najzákladnejších cieľov. Mikrovlnné, extrémne nízkofrekvenčné (Extreme Low Frequency, ELF), veľmi nízkofrekvenčné (Very Low Frequency, VLF) a iné systémy založené na elektromagnetickom žiarení a elektromagnetických poliach (EMR/EMF) sú vysielané do atmosféry a odrážané ionosférou späť cez zemskú stratosféru a atmosféru, kde sú používané rôzne vzduchom nesené chemické častice, polymérové vlákna a iné absorbery a odrážače elektromagnetických frekvencií na odtlačenie alebo pritiahnutie prevládajúcich vzdušných prúdov (jet-streams) s cieľom zmeniť vzorec počasia. V mnohých prípadoch boli v patentovaných systémoch nájdené technológie na vyvolávanie sucha. Vytváranie sucha vzniká podľa študovaných technológií pomocou ohrievania stratosféry pomocou mikrovĺn, umiestnenia vzduchom nesených častíc do vzdušného priestoru a následne pozmenením základných vlhkostných gradientov pomocou mikrovĺn z HAARP a vysušením regiónov chemicky pomocou zmesí titanátov bária (barium titanates), metylovaného hliníka (methyl aluminuim) a draslíka.

HAARP preráža do atmosférickej ozónovej vrstvy masívne diery. To je základný dôvod prečo boli s HAARP spojené stratégie na obnovu ozónovej vrstvy. “Záplatovanie” týchto dier v ozónovej vrstve sa však čoskoro stalo pre americké letectvo a vládou schválených realizátorov letových operácií bežnou praxou. Americká Air Force v poslednej dobe (2001-2002) presedlala na technológiu používania bezpilotných vzdušných strojov (unmanned aerial vehicles (UAVs)) . Vysoko letiace stratosférické robotické platformy odstraňujú nutnosť pilotovaných operácií. Roboti si nesťažujú, nikdy nerozprávajú a nikdy sa nezdružujú v odboroch. Navyše Welsbachova technika zmierňovania ozónových dier používa chemikálie, ktoré sú pre ľudí a životné prostredie toxické.

Welsbachove reflexné látky využívajú hliník, thórium, zirkónium a iné tepelno-reflexné kovy a kovové oxidy. Thórium dosahuje v zásade 98 percentnú čistotu. Thórium a zostávajúcie 2% (identifikované ako rádioaktívne materiály) však skôr či neskôr spadnú na zem. Stredná a Východná Kanada zažíva niečo, čo bolo klinicky identifikované ako otrava thóriom. Neexistujú žiadne iné bežné zdroje thória v tomto regióne. Všetko pochádza zo stratosférického rozprašovania aerosolovaných častíc ťažkých kovov.

Havária lietadla Alaska Flight 261

Welsbachove reflexné látky, hlavne oxidy hliníka a karbidy kremíka sú extrémne abrazívne, hneď za diamantom. Tento 1 mikrometrový a sub-mikrometrový prach môže byť počas toho, ako padá skrz atmosféru, zachytávaný na lepkavé povrchy vnútri funkčných komponentov lietadiel prelietavajúcich cez tieto “brúsne oblaky”. Mazacie oleje používané u horizontálnych a vertikálnych stabilizátorov, aileronov, klapiek a pristávacích kolies môžu byť týmto vysoko abrazívnym prachom z Welsbachových reflexných materiálov vážne poškodené a môžu spôsobiť postupné obrusovanie kovu ovládacích skrutiek a napokon spôsobiť ich kompletné zlyhanie: zaseknutie letových ovládacích prvkov do nekontrolovateľnej konfigurácie smeru nahor alebo nadol. Sme presvedčení, že Alaska Airlines Flight 261 je príklad takýchto okolností.

Alaska Flight 261 absolvoval každodenné prechody cez husté štrkovité oblaky z chemtrailových operácií spojených s rozprašovaním Welsbachových reflexných látok, predovšetkým pozdĺž Západného pobrežia Spojených štátov až po Los Angeles a potom južne a východne po Dallas.

Iné lietadlá, komerčné, vojenské aj civilné, taktiež zažívali tieto zlyhania letových komponentov, ktoré bývajú obvykle pripisované nedostatočnej kvalite práce letových mechanikov – k takémuto záveru dospelo aj vyšetrovanie National Transportation Safety Board (NTSB) v prípade nešťastného osudu posledného letu Alaska Flight 261.

Zmierňovanie ozónovej diery

Zloženie najčastejšie spomínané pri použití na záplatovanie ozónových dier je selén a aromatické uhľovodíky ako je toluén (benzénový komponent zemného plynu) a mixované izoméry xylénu. Rozprašované zo stratosféricky letiacich lietadiel, film z tejto jedovatej zmesi dopadá do oblasti tesne nad tropopauzou – na ozónovú vrstvu. Ozón, tzv. trojatómový kyslík, sa rýchlo tvorí vplyvom ožiarenia selénu a uhľovodíkov UV/A svetlom. To je rovnaká fotónovo-chemická reakcia, ktorá spôsobuje dni s prízemným “ozónovým poplachom”. Reakcia selénu s UV žiarením je rovnaká ako reakcia, ktorá prebieha počas xerografie: keď sú selénové tonery ožiarené UV zdrojmi svetla, kopírovací stroj generuje malé množstvá ozónu.

Satelity americkej NASA Total Ozone Mapping (TOM) potvrdili výskyt záplatovacích ozónových operácií hlavne nad severnými sektormi Severoamerického kontinentu. Pozorovali sme tento fenomén od začiatku roku 2000. [14]

V dôsledku spadu selénu a aromatických uhľovodíkov (a sú značné dôkazy, že toto sa opakovane v Spojených Štátoch a Kanade dialo) dochádza k predávkovaniu benzénom. Karcinogenita benzénu je bez pochyby známa. Kontaminácia povrchových vôd benzénom je trvalá hrozba. Otrava selénom je symptomaticky podobná iným typom otráv ťažkými kovmi (napríklad olovom a ortuťou).

Spad

Existuje dostatočné množstvo dôkazov na tvrdenie, že v globálnom merítku sa v malom aj veľkom rozsahu nepretržite objavujú aktivity modifikácie počasia [15]. Vzhľadom na rozsiahly charakter tohto globálneho divadla sa obmedzíme na nasledujúcu stručnú analýzu spôsobu rozprašovania chemtrailov a ich efektov v USA a Kanade.

Bez jedinej výnimky boli všetky chemické sprejovacie operácie podniknuté bez vedomia verejnosti a nebolo predložené ani jediné posúdenie rizík na ľudské zdravie či dopadov na životné prostredie, či už verejnosti, civilnému dohľadu alebo odbornej diskusii. Už toto samotné predstavuje neospravedlniteľné porušenie amerických občianskych a environmentálnych zákonov a medzinárodných protokolov o spolupráci medzi národmi svetovej komunity.

Profesionálni nezávislí vyšetrovatelia získali početné vzorky pôdy a vody z celej Severnej Ameriky. Tieto boli vedecky analyzované a výsledky zdokumentované. Testovanie preukázalo toxické množstvá bária a metylovaného hliníka v množstve oblastí Spojených Štátov a Kanady, ktoré nemajú žiadne podstatnejšie vlastné zdroje týchto ťažkých kovov.

Bárium a hliník boli objavené v ľudskej krvi a vzorkách tkanív. Mnohé z týchto výsledkov boli preposlané na organizácie verejného zdravia s požiadavkou zistiť zdroje týchto toxických kontaminácií. Do dnešnej doby organizácie verejného zdravia odmietajú identifikovať zdroje týchto báriových a hliníkových otráv.

Toxické úrovne týchto kovov sú tiež nachádzané v tkanivách domácich a divo žijúcich zvierat.

Avšak ľudia a zvieratá nie sú jedinými negatívne postihnutými z chemtrailového spadu. Celé pozemské prírodné biologické systémy začínajú zlyhávať. Rhizobacteria-endomycorrhizae, kriticky dôležitý mikroorganizmus, pomaly vymiera v pôdach v dôsledku toxicity báriových a hliníkových ťažkých kovov. Tento mikrób je zodpovedný za prenos živín z pôdnej matrice do zásobovacích koreňových systémov rastlín a stromov. Báriové a hliníkové soli sú alkalické a posúvajú základné pH povrchovej pôdy a vody do nových výšok – zvýšené do tej miery, že niektoré druhy rastlín už nedokážu prežívať. Podľa našich expertov z tejto oblasti, bez tohto mikroorganizmu je prirodzený rast rastlín nemožný. Chemtrails systematicky menia rovnováhy kriticky dôležité pre život rastlín a hromadia sa dôkazy o plošnom vymieraní na mikrobiálnej úrovni.

A čo viac, geneticky modifikované biologické materiály a geneticky mutované huby, ktoré sú používané ako bioregulátory (biocontrols) v čoraz väčšom množstve programov, sa môžu ukázať byť dokonca ešte viac nebezpečné pre ľudí a životné prostredie, než chemické aerosolizované chemikálie sprejované do atmosféry.

Záver

Tieto udalosti z 90.rokov 20.storočia boli príznačné frázami “nový lepší trh” a “nová lepšia vláda” s cieľom ukryť pred verejnosťou tajné nelegálne operácie prevádzkované americkou armádou a civilnými zamestnancami korporácií v spolupráci s nadnárodnými spoločnosťami s cieľom tajne pokračovať vo výskume tém ako je riadenie počasia, ovládanie zdrojov potravín a vody a expanzia trhu pre nové lieky na liečbu nových chorôb – pričom všetko toto má priamy vzťah k tomu, čo zahŕňame pod univerzálny názov “chemtrails”.

My, združenie znepokojených jedincov z celého sveta, v počtoch miliónov, sme teraz extrémne presvedčení, že sme svedkami metodického zániku prírody Zeme v mene korporátneho zisku, vládnej kontroly a bezohľadnej formy socializmu vynucovaného vojenským priemyslom.

Technológie, ktoré sa tu používajú na zmeny Zemskej rovnováhy, sú arogantné a látky identifikované v chemtrails sú jedovaté a potenciálne smrteľné.

Nezávislí rodinní farmári z USA a Kanady nikdy netušili, že tie nekonečné suchá, spojené s agresívnymi obchodnými praktikami pobočiek nadnárodných korporácií, sú prepojené súčasti sprisahania medzi štátnymi činiteľmi a riaditeľmi korporácií s cieľom odstrániť ich z trhu. Ako sa ukazuje, naše národné rodinné farmy sú po prepadnutí hypotéky skupované za pár dolárov poľnohospodárskymi gigantmi. Všetko, čo od tej doby rastie na týchto farmách sú geneticky mutované zrná a pseudopotraviny – nástup éry Potravinových Zbraní.

* * *

Dr. R. Michael Castle je environmentálny profesionál, držiteľ Národného certifikátu pre vyhodnocovanie environmentálnych rizík s 15 ročnou praxou v oblasti vyhodnocovania environmentálnych rizík, výskumu, analýzy a riešení. Má za sebou 22-ročnú prax ako polymérový chemik pred založením firmy Environmental Consulting and Engineering Firm, Castle Concepts Consultants, Inc. Je tiež členom Medzinárodného poradného panelu Organizácie pre svetové prírodné zdravie (International Advisory Board of the World Natural Health Organization)

Dr. Castle s pomocou ďalších chemtrailových vyšetrovateľov navrhol v roku 2003 “The Unified Atmospheric Preservation Act” (UAPA3), v snahe zastaviť, zakázať a navždy ukončiť praktiky rozprašovania akýchkoľvek chemikálií do atmosféry/stratosféry vo vzdušnom priestore nad celým Severoamerickým kontintentom. Avšak americkí kongresmani, od ktorých dúfal, že tento zákon presadia, stratili záujem akonáhle sa ukázalo, že v mnohých aspektoch tohto debaklu je strategicky zainteresovaná americká vláda.

Dr. Castle dúfa, že keď si dostatočne veľa ľudí uvedomí, že tieto arogantné a nezodpovedné chemtrailové kampane sú bezprostrednou hrozbou pre život na Zemi, že sa nám podarí presadiť schválenie trvalého zákazu proti takýmto aktivitám.

REFERENCIE:

(1) Intergovernmental Panel On Climate Change
http://www.ipcc.ch/

(2) Edward Teller’s “Sun Screen” Document – .pdf
http://www.rense.com/general18/scatteringEdTellerwithnotes.pdf

Excerpt: “1 million tons of scattering materials ~ 1% -refresh about 20% per year” “discusses lifting masses into air or space”

Edward Teller’s “sun screen” document: Global Warming and Ice Ages: I. Prospects for Physics-Based Modulation of Global Change, E. Teller et al., August 15, 1997, Lawrence Livermore National Laboratory, Presented at: 22nd Intl. Seminar on Planetary Emergencies, Erice (Sicily), Italy

(3) WHO IS EDWARD TELLER?
http://www.atomicarchive.com/Bios/Teller.shtml

This is the same Dr. Edward Teller known as Father-H-Bomb. ( The same person that once recommended “nuking” a prominent East Coast U.S. harbor in order to make it deeper for ships of International flags’ commerce. In the Super-Port that would result, International Commerce and Trade would be exceptional; especially one that would not be a Union controlled port. None-the-less, someone nixed that idea after they reviewed the potential lethality of the residual radiation for at least 1,000 years.

(4) BARIUM MATERIAL SAFETY DATA SHEET
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.jtbaker.com/msds/b0444.htm

(5) Chemtrails And Barium

8.3.1 ­ Inhalation Route ­ There are no quantitative data on the deposition and absorption of barium compounds through inhalation in humans.
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc107.htm

Methods have been developed over the last several months which appear to confirm the existence of extraordinary levels of barium within our atmosphere. https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.carnicom.com/precip1.htm

The following is a list of conditions, observations and analyses which focus direct attention on barium and barium compounds within the investigation of the aerosol operations
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.carnicom.com/deduct1.htm

The identification of barium in the atmosphere as a result of aircraft aerosol activities continues to be confirmed.
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.carnicom.com/spectra2.htm

The unusual presence of the element barium in the atmosphere now appears to have been affirmed through the methods of spectroscopy.
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.carnicom.com/spectra1.htm

(6) Radio Frequency Mission Planner
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://net127.com/2001/06/18/chemtrails-and-the-radio-frequency-mission-planner/

(7) USAF: Weather As A Force Multiplier ­ Owning The Weather 2025 ­ QUICK LOOK
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://csat.au.af.mil/2025/qwiklook.pdf

USAF: Weather as a Force Multiplier ­ Owning the Weather 2025 – INTRO
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://csat.au.af.mil/2025/INTRO.PDF

USAF: Weather as a Force Multiplier ­ Owning the Weather 2025 ­ Welcome
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://csat.au.af.mil/2025/welcome.pdf

USAF: Weather as a Force Multiplier ­ Owning the Weather 2025 – 1996 Planning Report
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch15.pdf

(8) Carnicom ­ Aerosol Operations
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.carnicom.com/conright.htm

(9) Stratospheric Welsbach Seeding For Reduction Of Global Warming
US Patent: 5,003,186
https://href.li?http://www.freepatentsonline.com/5003186.html?highlight=5003186&stemming=on

(10) Aerosol Programs Patently Obvious
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.seektress.com/PATLIST.HTM

* AEROSOL RELATED LINKS
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.aaar.org/index2.cfm?section=Related_Links

(11) HAARP HOME PAGE
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.haarp.alaska.edu/haarp/

(12) Correspondence with Dr. Bernard Eastlund: Space Based Weather Control: The Thunderstorm Solar Power Satellite
https://web.archive.org/web/20060316100550/http://www.borderlands.com/spacewea.htm

(13) Induced Climate Change ­Geoengineering the Earth’s Radiation Balance
http://adsabs.harvard.edu/abs/2000GeoRL..27.2141G

(14) TOMS ­ Total Ozone Mapping Spectrometer
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://toms.gsfc.nasa.gov/reflect/today_refl_v8.html

(15) Air Force 2025 Home Page ­ Owning The Weather ­ Final Report
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://csat.au.af.mil/2025/index.htm

 

Zdroj: http://proliberty.com/observer/20060504.htm

Copyleft: Šírenie a kopírovanie textu voľne povolené
45 Komentářů k Politické pozadie chemtrails. Vojenské programy, manipulácia s počasím, HAARP. Toxické látky v chemtrails a ich dopad na životné prostredie

 1. Jaromír napsal:

  Včera nás práškovali celý den, odpoledne po západu slunce nebe svítilo krvavou rudou barvou. Zřejmě po stronciu. Na nebi nebyl od rána do večera jediný přírodní mrak, vše chemo! Včely vymírají, četl jsem článek o polákovi Rafalu Dalewském který sestrojil robotickou včelu.
  http://www.novinky.cz/veda-skoly/423066-polsky-vedec-sestrojil-umelou-vcelu.html
  Vymírají i žirafy
  http://tn.nova.cz/clanek/smutna-zprava-zirafy-vymiraji-kvuli-lidem-hrozi-uplne-vyhynuti.html
  každý den zmizí z planety přes 300 rostlinných a živočišných druhů.

  • lienka napsal:

   AJ u nas to robili 8.12. Lietadla na koliznom kurze, cely den aj noc praskovali okres Trencin. Kto im to dovolil robit a kto to plati?

   • proud napsal:

    Vase "vlada" a prispivate na to vy,stejny je to u nas............

    • lienka napsal:

     A co s tym dalej? Co bude s nami ked nam vsetko posypu a otravia? Kazdy musi kazdy den prijimat potravu a vodu, dychat vzduch!. Ved sa to usadzuje v pode, rastlinach, vo vode, bude to v chlebe, masovych vyrobkoch, bude to uz vsade??.

     • proud napsal:

      Co dal? Jednoduchy,nepodporovat to jakymkoliv "legalnim" zpusobem,premejslet a konat,zdruzovat se a sjednocovat,bojovat proti ovcanskosti a stadnosti.Nastroje jsou,ten nejlepsi je organizovana obcanska neposlusnost a vzajemna pomoc v jednote!

      • lienka napsal:

       Ale po novom ma byt v nasej zemi za takuto cinnost (...nejlepsi je organizovana obcanska neposlusnost...) pozvanka do basy!

       • proud napsal:

        Pozvanku do basy muze dostat jednotlivec a skupina,pulka naroda se bude zavirat docela tezko ;-),navic kdyz v ni budou treba i policajti a pravnici,doktori............to uz je pak koleda o prechod z neposlusnosti ke "kratkymu procesu" hodne pravdepodobnej ;-)

        • proud napsal:

         Na nas vsech co mame alespon trochu zdravy zodpovednosti je ,aby tech obcanu,misto ovcanu,co do toho pujdou s nami,bylo co nejvic,vidim to jako jedinou jakz takz "klidnou" cestu k lepsi budoucnosti,jinak to zase bude smrdet revoluci ktery se pres nastrceny osoby ujme velice rad GP a elity,nebo jen elity!!! Na chvili povolej uzdu a pak to zacne nanovo a jeste hur a rychleji,jako jsme to uz zazili pri "sametu".

        • proud napsal:

         Tentokrat by uz lidi pri nabyti novy svobody nesmeli pustit oteze z rukou za zadnou cenu!

        • lienka napsal:

         Polovica naroda do ulic nepojde. Narod je spokojny, ovcania su spokojni, maju klapky na ociach, protestovat nepojdu. Pozeraju hry, reklamy, serialy a hlupe show v televizii, vyhovuje im dany stav. Je to len na jednotlivcoch pripadne na mensich skupinach.

        • proud napsal:

         Proc by taky chodili protestovat?? Dulezity je aby se jim rozsvitilo a prispivali cinama,klidne as pekne z domova,tam kde jsou,tim zacnou menit veci primo na mistech,odspoda,protesty nikam nevedou,spis dokonce naopak.Cim min bude ovcanu,tim spis a driv se se zacnou rozkoukavat i ti kdo si zatim kratkozrace myslej ze jim nic neschazi! Vsechno chce svuj cas,s tim nic nenadelame.

   • novapalo napsal:

    To sa nezastaví, ak sa nezlikviduje demokracia. Základný problém existencie ľudstva je tupá západná demokracia. Prečo? Pretože pri demokratických voľbách aj tupec Cigán a iný tupý debil .... má rovnaký hlas, ako ja "nebeský génius". To je do neba volajúca jasná totálna hlúposť...!! Ako je možné, že ste Slovania uverili tuposti Západnej ideológie? Ste už hlúpi, ako aj celý Západ? Čína nikdy neprijme túto tuposť - teda demokraciu - a preto Čína zničí Západ a Slovania budú môcť sa zachrániť len vtedy, ak okamžite odmietnu túto demokratickú degeneráciu....
    Čítajte knihy P.P. Kysuckého, pretože ostatné je totálny duchovný brak, ničomu skutočne nerozumejú, nechápu, že ak sa zásadne nezmení "myslenie" súčasného ľudstva, tak posledná atómová vojna bude nevyhnutná!! Putin tvrdí, že do roku 2020 musí byť Rusko prezbrojené na nové zbrane, pretože po r. 2020 výrazne vzrastie pravdepodobnosť veľkej svetovej vojny. Ja som si istý, že to tak bude... Ja sa pripravujem na túto vojnu, aby som prežil. Pretože vyvraždenie duševných bláznov demokratov a iných náboženských šialencov, ako ich analyzuje Kysucký hlavne v jeho poslednej knihe "Zásadné omyly Západu a Vatikánu", bude nakoniec nevyhnutné... Však ako chcete presvedčiť demokratický Západ a iných chujov hlásiacich všeobecnú rovnoprávnosť?, že sú duševne chorí. Ako môže byť tupí Cigán rovnocenný mne?, ktorý píšem tento článok??!! Ste skutočne už všetci "demokratickí blázni"??!!
    Ak ste blázni v počte miliard na tejto planéte, tak vás bude potrebné vyvraždiť. Neviem, ako vyriešiť šialenstvo Západu a ich totálne tupej demokracie. Asi by som im poslal do EU moslimských degenov......ha, ha.

    • proud napsal:

     Ahaaa,a kdo a jak rozhodne jak je jinej blbej a o kolik ma jeho hlas tedy mensi vahu? Strc si svyho Kysuckyho dementa do prdele a tahni si za nim,ty hvezdnej kokote :-)))))))))))))))))))))))

 2. Lenka napsal:

  od jednoho pána - příspěvek z FB
  MIKULÁŠI AŤ SE PRÁŠÍ
  Anděl nemocí bílý,
  hned po ránu s košem dárků
  po obloze k dětem pílí.
  Čert řetězem řinčí
  hubuje a mručí vztekle,
  pokropte je jaksepatří
  ať je na nebi jako v pekle!
  Mikuláši ať se práší
  v celé krajině,
  s tebou přijde nemoc dětem
  v každé české dědině.

 3. leopold uchvatil napsal:

  stačilo by napsat: "nemáme rádi usa!" , a nemusíte tady mezi sebou závodit kdo napíše větší hloupost!

 4. leopold uchvatil napsal:

  výbuch sopky Krakatoa uvolnil do atmosféry i stratosféry za několik hodin množství popela, které je větší než co uvolnil člověk od prům.revoluce do současnosti. A způsobilo to mírné ochlazení po dva až tři roky. Takže pokud je třeba něco chránit pak rozhodně ne zemi, ale sami sebe.

 5. leopold uchvatil napsal:

  [kockopes] výborně, odeslal jsi úspěšně komentář, to se tu ještě nikomu nepodařilo a teď určitě chystáš ještě větší senzaci. Co to bude, přiděláš ke slunci termostat a tak se země globálně ochladí?

 6. jandera napsal:

  No hlavně že to dělají pro dobro lidí (v současné společnosti je vše pro lidi), střední evropu neustále vysušují a spadlé kovy pak podporují hoření. Musíme velebit naše politiky, ouřady z leteckého provozu, ale i meteorology za neustálé lži, nebo jim připravit provaz a pořádně pohoupat. Jediný účel je zkrácení života populace a zajistit účelnost použití vojenských hraček. Kecy o ochraně jsou jen zástěrka pro hlupáky.

 7. leopold uchvatil napsal:

  [jandera] >pondělí>knihovna>dětská sekce>Už vím proč - všechny díly, v úterý referát: co jsou to těžké kovy a jejich cesta do lidského těla.

 8. leopold uchvatil napsal:

  v dokumentu ukazují, že při poslední době ledové, díky poklesu hladiny oceánů, se dalo přejít pěšky z malajsie skoro až do austrálie a ten samej člověk pak přepne v půl osmý na zprávy, vyslechne dojemný příběh, že jestli se neudělá něco s počasím, zmizí maledivi pod vodou, nakonec mu ukážou štěňatko a zblajzne to jak chleba s paštikou. Týden na to dokument ukazuje že země byla mnohokrát bez kousku ledu a hladina oceánů byla pěkně vysoko a stejně mu nic nedojde, večer bude se sousedem klábosit o tom, že jestli nepřestane kouřit, maledivi budou pod vodou a nebude tam moct vzít starou na dovolenou.

 9. leopold uchvatil napsal:

  měli by vás zfilmovat, něco jako Dlouhá bílá stopa(aneb skutečný příběh nekonečný), lidé na zemi bedlivě sledují oblohu, kde na křídle letícího letadla stojí pan Tau, vlastně soudruh Tau a sype, sype dokud nebudou mít všichni dost, ty pak popelářským vozem odváží na skládku kde je recyklují.

  • bimbo napsal:

   ahoj leopold uchvatil , prajem ti aby ti ten chemtrails nasypali koncentrovany do obyvacky alebo na hlavu. potom po urcitom case ked budu z teba vliezat morgelonove vlakna si prestanes robit z tychto ludi srandu.

 10. leopold uchvatil napsal:

  [bimbo] zkondenzovaný vzduch->pára->>bílé čáry za motory letadel půjdou opravdu velmi, velmi obtížně někam nasypat, anýbrž nejde o látku pevnou. (nebo snad říkáš "nasypu si vzduch do pneumatiky") ....a nasypu ho tam letadlem, protože tak je to nejjednodušší, že!

 11. bimbo napsal:

  ja to beriem vseobecne ako praskovacie lietadla. su v tom namiesame mikrociastocky hlinika baria stroncia, maganu atd... takze podla mna nas praskuju.

 12. leopold uchvatil napsal:

  o chemii víte kulový, a plácáte se tady jak sedlo na krávě, ale prohlédnout si areál Spolany by nikdo asi nešel, počítám. možná Proud. standa gross se tam proháněl člunem, jak byla velká voda, a terazky hej, ..opr.{terazky tuhej}

 13. leopold uchvatil napsal:

  úmyslně byl z letadel vypuštěn hliník během 2.sv.války, jako hliníkové konfety na oklamání radaru. Sypat cokoliv z letadla z téhle výšky, rychlosti a tlaku vzduchu je dost těžko proveditelný. sklápěcí letadlo jsem ještě neviděl, a čmelák létal 1.5-2m nad polem když se s ním ještě práškovalo.

  • jop napsal:

   nič sypať nemusíš, stačí ti nejaká gélová substancia, v ktorej sú rozmiešané potrebné chemické komponenty. Následne to ide cez trysky pod tlakom von. Tie trysky môžu mať predsa priemer ako koncovka hasičskej hadice.
   Naberieš do lietadla 20 ton, pol tony za minútu ide von, urobíš pás dlhý 15km a široký postupne aj kilometer, závisí od substancie a priemeru trysiek

 14. leopold uchvatil napsal:

  to co jsi napsal je neproveditelný, ale dejme tomu že máme třeba požární letoun plný té chemie v požadované výšce, a vypouštěl by obsah tanku půl tuny/minutu, nebylo by to vidět ze země ani ze vzduchu. teorie založená na bílé čáře za motory díky tomu znemožnila sama sebe.

  • houbeer napsal:

   Jak ychtile vysvetlis dve,, stejna'' letadla co jedno necha caru chemu a druhe čáru,co mizne hnedle?!?
   Mam to nad hlavou neustále,a pametam si z dětství,ze zadne letadlo caru cez celou oblohu nenechavalo.
   Vysvetli to ty pilote-chemiku!

   • proud napsal:

    Co se rozcilujes:-).Chemtrails uz je nevyvratitelnej fakt,dokonce i oficialne priznanej,ale samozrejme ze nevysvetlenej!Nikdo ze zodpovednejch jeste nedal vedet proc se vlastne provadi,jakej je primarni ucel.Nektery dusledky uz zname,u cehoz me celkem desi ono "nektery".Vypada to ze jde o modifikace pocasi na jedny strane,a vojensky ucely na strane druhy(komunikace radaru,satelitu,etc).Ze v tom jsou svinstva skodici lidem a prirode vubec je taky jasny,otazka je jestli je to vedlejsi efekt,nebo hlavni,vitanej,nebo bezohledne trpenej.O tom jestli to tedy existuje nebo ne uz se muzou dohadovat akorat blazni.

    • proud napsal:

     O tom jestli to svinstvo zarazit nebo ne,taky!

     • proud napsal:

      Mame tady totiz jeden takovej problemek o kterym se moc nemluvi. Mame se mi prizpusobovat prirode,nebo se priroda prizpusobi nam? Odpoved je uplne jasna a nikdo ji nechce vzit na vedomi.My se musime,nikoliv mame,ale musime prizpusobit prirode,ona nejen ze to neudela,ale vsechno co se neprizpusobi proste znici a je to tak spravne at se nam to libi,nebo nelibi.Nakroceno tedy mame,varovani taky,ale nejsme schopny ho vzit na vedomi a srovnat se.

 15. pozorovatel napsal:

  Je to jednoduché. Chemtrails sú používané minimálne z časti ako vojenský program a v rámci neho využívajú množstvo vysoko nebezpečných chemikálií (napríklad báriové soli za účelom zosilovania výkonu vojenských radarov). Z toho dôvodu je absolútne nežiadúce, aby sa o týchto vojenských programoch viedla verejná debata, pretože by pravdepodobne došlo pod tlakom verejnosti k ich zastaveniu a potrestaniu vinníkov. A to si samozrejme organizátori neželajú.

  Práve preto sa investuje toľko peňazí do dezinformačných kampaní na jednej strane a do zastrašovania whistle-blowerov na druhej strane. Je vcelku dosť správ o tom, že rôzni odborníci, či už meteorológovia, klimatológovia, chemici, piloti, lekári atď, v súkromí priznajú, že vnímajú chemtrails ako realitu, ale že to nemôžu prehlásiť verejne, pretože by sa na nich spustil hon na čarodejnice a boli by vyhodení z práce, univerzity atď... A ešte horšie sú na tom potenciálni priami účastníci chemtrailových programov. Americká armáda môže týchto ľudí v prípade vyzradenia akejkoľvek informácie verejnosti poslať na doživotie do väzenia, resp. ich rodinu zruinovať obrovskou pokutou. Stačí si len spomenúť, aký hon sputili američania na Snowdena. Je pochopiteľné, že mnohí účastníci chemtrailového programu nie sú pripravení obetovať svoj život a budúcnosť svojej rodiny, aby podnikli pokus o informovanie verejnosti, ktorý aj tak nemusí byť úspešný.

  • jirka napsal:

   Lépe bych to nenapsal. Bojí se, bojí se že přijdou o peníze, že se na ně spustí hon a budou umlčeni. my tu máme radar na Libavé a nebe je po ránu a dopoledne "zvlněné" jak ho šlehají mikrovlnnými pulzy, aby udrželi po celý den a blokovali slunce. Z 365 dní v roce máme cca jen 10 slunečných s neblokovaným slunečním svitem, bez chemtrails a umělé chemooblačnosti! Když se dívám na staré fotky s krásnou čistou oblohou a přirozenými mraky tak je mi ouvej. Vím že se takový stav už nikdy nevrátí, až po velké válce která už přes dva roky klepe na dveře.

 16. pozorovatel napsal:

  Ohľadom vojenských programov spojených s chemtrails som hodil do diskusie na ac24 zopár odborných textov. Je to len v angličtine, ale možno sa niekomu bude hodiť:

  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/9328-chemtrails-studie-fakta-politicke-pozadi#comment-306127 a niekoľko príspevkov nasledujúcich za tým.

  Sú tam texty spomínajúce projekty:
  - Cloudleaf
  - RFMP/VTRPE projekt
  - Indigo Skyfold
  - a americké testy bakteriologických zbraní nad mestami v USA a Kanade

  • proud napsal:

   Takze je to temer jasny,je potreba vybrat to pravdivy a verejne to dostat mezi lidi aby uz nemeli co schovavat a chranit a zodpovedni se uz nemuseli bat mluvit.Jako zacatek by to nebylo spatny.

 17. lienka napsal:

  Na televizii Prima bola raz uverejnena kratka reportaz o chemtrails. Moderatorka aj reporter boli do hodiny prepusteny na prikaz zhora. Takto sa v nasej zemi pravda nerozsiri vsetko blokuju anonymni...

 18. lienka napsal:

  Vsetci kto ste dnes cestovali po dialnici Bratislava - Zilina ste museli vidieť chemtrailsovy postrek v akcii na zivo.
  Aj ten najvacsi odporca tejto teorie musi priznat ze chemtrails existuje a aplikuje sa na Slovensku denne. Mesta Trencin, Dubnica, Ilava, Puchov, Povazska Bystrica to dnes dostali na plno - PLNY ZASAH. Na obed nad Puchovom nalietavalo 8 chemtrailsovych lietadiel a vypustalo chemtrailsovy postrek. Okolo 15 hod zasa dostal plny zasah Trencin. Dlhe niekolkokilometrove biele pasy - stopy chemtrails zostavali dlho na oblohe a neustale ich obnovovali dookola dalsie lietadla az vznikla umela chemicka oblacnost nad Povazim. Dakujeme ale neprosime sa im o to. Nevie niekto kde ten chemtrails tankuju na ktorych letiskach? Nemate niekto fotecky z letiska z tankovania toho svinstva do lietadiel?

  • pozorovatel napsal:

   re: "Nevie niekto kde ten chemtrails tankuju na ktorych letiskach?"

   Skopírujem z jednej staršej diskusie:

   “Je jasné,že drtivá část letadel,která postřikují ČR,jsou bezpilotní a vzlétají z amerických vojenských základen v Německu.V Americe mají od nového roku novinku-neviditelné chemtrails.”

   “u vás na Slovensku je situace trochu jiná.Tam většina bezpilotních letounů vzlétá z amerických základen v Polsku,vím to,sám jsem toho byl svědkem několikrát,každé ráno kolem 5-5.30h přelítávají hromadně Tatry.”

   “Technici vědí, že jsou v některých letadlech přidané nádrže, které tam nemají podle dokumentace, co dělat. Bylo jim řečeno, že to není jejich starost. Ti, co to organizují jsou obrovsky zaplaceni a také se skutečný účel většinou nedovědí. Vrchol této pyramidy tvoří psychopati, jsou to ti hybatelé světa. Jim je jedno, jestli i oni na to doplatí, je jim většinou přes sedmdesát let. Na you – tube je mnoho informací, nejsou to jen konspirační teorie.”

   Ja k tomu pridám ešte svoje pozorovania. Snažil som sa identifikovať chemtrailové lietadlá cez flightradar24 a pomerne často sa mi to naozaj podarilo stotožniť s nejakým "civilným" letom. Jednalo o lietadlá rôznych nákladných spoločností ako Fedex, Cargolux a rôzne lietadlá z krajín Perzského zálivu. Obvykle leteli na rovnej dlhej trase krížom cez celú Európu.

   Podľa všetkého organizátori chemtrailovania používajú mix rôznych stratégií:
   - prímesi do paliva civilných dopravných lietadiel (stredne dlhé čiary)
   - špeciálne komerčné nákladné lietadlá objednané za účelom rozprášenia zmesi nad určitým územím (dlhé čiary)
   - vojenské lietadlá, stíhačky a bezpilotné drony (extrémne chemtraily)

   Práve z tohto dôvodu mixu rôznych stratégií nie je možné vypátrať jeden konkrétny zdroj, odkiaľ by lietadlá a zmesi pochádzali.

   • lienka napsal:

    Dakujem za objasnnenie. Dnes nad Povazim (rozumej trasa Trencin - Povazska Bystrica) naozaj lietali nakladne lietadla a bolo ich vela. Musi to stat strasne prachy........

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!