Adam Bartoš, židovská otázka a nevěstinec v Dachau

Národní-demokraté-v-Polné„Židé uprchli nebo byli vykázáni či se nějak na čas podřídili, než zase jejich moc vzrostla a zase to směřovalo k dalšímu pogromu. Nechci, aby se něco takového stalo, aby někdo Židům ubližoval a přisuzoval jim kolektivní vinu. Proto jsem pro nějakou dohodu s nimi.“ Adam B. Bartoš, Zpověď: Jsem antisemita? (2014), str. 78

31. března 2015 umístili Adam Bartoš a Ladislav Zemánek v Polné informační tabulku s textem: „Na tomto místě byla o Velikonocích 1899 brutálně zavražděna nevinná dívka Anežka Hrůzová. Její smrt český národ semkla a s naléhavostí mu ukázala nutnost řešení židovské otázky. Židovská otázka nebyla dosud uspokojivě vyřešena.“

Na základě oznámení Michala Doležela (z politického hnutí Žít Brno) ze dne 6. dubna 2015 o podezření ze spáchání trestného činu vypracoval 6. října 2015 JUDr. Ing. Josef Zouhar, Dr. znalecký posudek. 16. března 2016 byli Bartoš a Zemánek odsouzeni samosoudkyní Terezou Jedličkovou formou trestního příkazu k roční podmínce za hanobení a podněcování k nenávisti. Oba se odvolali a 17. října 2016 proběhlo hlavní líčení. Ladislav Zemánek ve své výpovědi uvedl, že se chce omluvit všem, kteří se cítili tabulkou dotčeni a že končí s politikou ve prospěch vědecké dráhy, takže rozsudek vynesený dne 20. října 2016 ho sice shledal vinným, ale upustil od jeho potrestání. Adam Bartoš s politikou skončit nehodlá, takže jeho podmínka byla potvrzena.

Prostě odsoudit každého

Soudkyně naprosto odhlédla od argumentace obžalovaných, že sousloví „židovská otázka“ je hodnotově neutrální a že větu „Židovská otázka nebyla dosud uspokojivě vyřešena“ není možné vnímat jako něco nezákonného, ale opět jako hodnotově neutrální soud. V tom měli obžalovaní bezesporu pravdu. Sousloví „židovská otázka“ se používalo dávno před 2. světovou válkou. Jako příklad lze uvést první větu z projevu „Cíle sionismu“, který přednesl prezident Americké federace sionistů Richard Gottheil dne 1. listopadu 1898: „Vím, že existuje velké množství našich lidí, kteří hledají konečné řešení židovské otázky v tom, čemu říkají ‚asimilace‘.“ (I know that there are a great many of our people who look for a final solution of the Jewish question in what they call „assimilation.“) Jako příklad nevyřešenosti židovské otázky Bartoš i Zemánek uvedli izraelsko-palestinský konflikt. I v tom mají pravdu. Tento konflikt zásadním způsobem ohrožuje stabilitu na Blízkém východě a také evropskou bezpečnost. Stačí připomenout řadu vražd, kterých se na evropském kontinentu dopustili jak Židé, tak Palestinci.

Místo toho, aby soud zkoumal text tabulky sám o sobě, spolehl se na vyjádření znalce, který ho svérázně interpretoval na základě Bartošovy knihy Zpověď (2014), která nebyla předmětem řízení. K osobě znalce Zouhara je třeba uvést, že ve svém znaleckém posudku cituje z Bartošovy knihy nepřesně, komolí jména (místo Doležel má Doležal, místo Zemánek má Zelenka), své závěry dokládá citáty z wikipedie (!) a odbornost a nestrannost jeho posudků byla zpochybněna v pořadu Debatní klub.

Začtěme se do rozsudku samosoudkyně Jedličkové:

„Znalec JUDr. Ing. Josef Zouhar, Dr. při hlavním líčení odkázal na svůj znalecký posudek, při jehož zpracování zohlednil i výroky obžalovaného Bartoše z jeho knihy Zpověď. Podle obžalovaného Bartoše ‚…židovská otázka, která spočívá v tom, že kvůli specifickým židovským vlastnostem je soužití většinové společnosti s tímto etnikem vysoce problematické, alespoň z pohledu konzervativce a vlastence, který je na tyto věci citlivý … jestli něco existuje po celou dobu existence židovského národa, tak je to jeho umanutá představa o tom, že má vládnout světu. A tedy jeho neustálá příprava na světovládu, tudíž jakési konečné řešení jak ovládnout svět…‘. Podle představy Bartoše ‚musí jít řešení židovské otázky obor po oboru a příští politická elita českého národa musí usednout s představiteli nábožensky organizovaných židů a hlavně židovských komunit, které se neorganizují na náboženské bázi a s nimi vyjednat podmínky, které budou pro Židy únosné a pro český národ životodárné…‘ Podle znalce aktivita obžalovaných ze dne 31. 3. 2015 měla jednoznačně antisemitský význam. Připomněla existenci údajného židovského nebezpečí, které přetrvává a kterému je nutno čelit. Dle stanoviska znalce nelze věc vysvětlit jinak, než jako akt hanobení židovského etnika. Znalec má za to, že akce v Polné zcela zapadá do protižidovských aktivit obžalovaného Bartoše v poslední době. Znalec považuje tento čin z odborného hlediska za extrémistický, společensky závadový. Při hlavním líčení znalec dále uvedl, že není pravda, že smrt Anežky Hrůzové český národ semkla. Český národ zůstal českým národem, ale vzbudilo to u určitého počtu lidí protižidovské vášně. Ty šly tak daleko, že například profesoru Masarykovi, který se v případu angažoval, přestali studenti chodit na přednášky, roztloukli mu okna a tak dále. Řešení soužití s Židy vidí obžalovaný Bartoš například ve své knize Zpověď. Tam nabízí přímo řešení tím způsobem, že se sejdou kapacity židovské s kapacitami u nás v ČR a dopracují se k uspokojivému řešení tak, aby Židé mohli vegetovat dál vedle naší nežidovské komunity. To je dle znalce protižidovská propaganda … Židovská otázka je dle něj uměle vnesený pojem a jediný důvod, proč je takto udržovaný, tak je důvod rasové nenávisti, jiný důvod není. Použití pojmu ‚židovská otázka‘ je podle znalce společensky škodlivé.“ (Rozsudek, str. 6-7)

polna-graf

V případě Ladislava Zemánka však nastal problém. Žádné texty, ve kterých by se věnoval židovské otázce, nebyly k dispozici. Aby mohl být odsouzen za totéž, soud se rozhodl pro okliku přes Bartoše. Vychutnejme si, jak soudkyně celou věc v říjnovém rozsudku vyřešila: „… obžalovaný Zemánek, jakožto člen a funkcionář Národní demokracie, názory obžalovaného Bartoše na otázku Židů znal. Jestliže se tedy podílel na vytváření textu, který bude na místo vraždy Anežky Hrůzové umístěn, což oba obžalovaní potvrdili, musel být si vědom toho, jaký význam slovům dává obžalovaný Bartoš. Jestliže se pod vytvořený text následně podepsal, ztotožnil se tím s názory obžalovaného Bartoše, a nyní musí nést následky svého jednání.“ (Rozsudek, str. 8)

Cesta do hlubin znalcovy duše

Je s podivem, že se soud spolehl na znalecký posudek od člověka, který opakovaně prokázal svou předpojatost. Krátce předtím, než JUDr. Ing Josef Zouhar, Dr. 6. října 2015 vypracoval svůj posudek na polenskou tabulku, vystoupil ve výše zmíněném pořadu Debatní klub, kde společně s Tomášem Pecinou diskutoval na téma: Kde končí svoboda slova. Během pořadu (minutáž 46:10 až 46:45) vyprávěl hrůzostrašný příběh z dětství o tom, jak do jeho rodného města Zubří dorazily v roce 1944 jednotky SS v čele s K. H. Frankem, aby pátraly po partyzánech. Je možné, že právě tento traumatický zážitek způsobil, že sousloví „židovská otázka“ vnímá prizmatem nacismu. To by vysvětlovalo i zcela nepatřičnou poznámku, kterou vložil do svého posudku. V souvislosti s dohodou, kterou navrhuje Bartoš, totiž ve svém posudku uvedl: „To podle Bartoše znamená, že Židé jsou jiná, odlišná komunita od českého národa, podle toho je třeba s nimi zacházet (poznámka: Nacisté pro to zavedli zvláštní název Sonderbehandlung).“ (Znalecký posudek, str. 5) Trochu to připomíná puberťáky, kteří vnáší a nachází sexuální významy tam, kde nejsou.

Během výslechu znalce došlo k zajímavé výměně:

OBHÁJCE VYTISKA: Jak interpretujete pojmy: česká otázka, sudetoněmecká otázka či kosovská otázka? Je dle vašeho názoru použití těchto pojmů taktéž protiprávní?

ZNALEC ZOUHAR: No, protiprávní. Já nebudu hodnotit, jestli je to právní, nebo protiprávní. To mně nepřísluší. To holt musí někdo jinej. Podle mě je to umělé vnášení něčeho, co do společnosti nepatří. Vy říkáte sudetská otázka. Tam je, tam je nenávist, to je zlovolnost, nenávist. Já nevím no, to prostě … pro mě tyto pojmy jsou závadný, protože v obecným pohledu, a to myslím v rámci společnosti, škodí. Zrovna tak, jak byl škodlivej zábor republiky, tedy Sudety, zrovna tak byly excesy v tom roku 45, 46. Tam docházelo k násilnostem naprosto zbytečným a marným. To je skutečnost, která, která prostě byla. Já ze svýho hlediska můžu konstatovat, akorát že to tak tedy bylo. Ale nějakýho … a že je to špatně, že to tak bylo … ale nějaký hodnocení právní po mně nemůžete chtít.

OBHÁJCE: Takže mám tomu rozumět tak, že používání těchto pojmů, vůbec vést diskuze o takových problematikách, jako je sudetoněmecká otázka, jako je židovská otázka, jako je česká otázka, je též skutečně škodlivé a mělo by tedy se tabuizovat, nemělo by se o něm hovořit?

ZNALEC: Ne, prosím vás dobře, takhle ne. Diskutovat o těch věcech je potřeba. To je bez debaty. Jo. Ale když najednou řešit židovskou otázku, to je imperativ, kterej nemůže bejt. To je, když řekne česku otázku … to jsou imperativy, který nejsou na místě. Diskutovat o tom ano. My jsme… Já jsem ročník 40 a byl jsem vychovanej od obecný školy až po univerzitu v režimu, který řadu věcí zakrýval, který o těch věcech nemluvil. Já dneska vím a postupně se to dostává na veřejnost, že třeba koncentrační tábory přes vší hrůzu, která tam byla, a přes veškerý utrpení těch lidí, který tam žili, tak byly ty … konkrétně mám na mysli Buchenwald, tam byla kantýna, v Dachau byl dokonce nevěstinec. A takový věci prostě byly.

Takže jsme opět skončili u koncentráků. Zmiňovat nevěstinec vedle kantýny navíc považuji za velmi odporné, protože ženy byly v těchto táborových bordelech k prostituci nuceny.

Antisemitismus v New Yorku?

Ačkoli považuji za podivné, že jak posudek, tak rozsudek čerpal z knihy Zpověď, která nebyla předmětem řízení, samotná myšlenka na dohodu s Židy není nesmyslná. Existuje nějaký případ, kdy by politická reprezentace jednala s náboženskými představiteli židovské komunity o sporných otázkách, které ohrožují soužití většinové společnosti s touto komunitou? Existuje nějaký precedens?

Prestižní britský list Guardian přinesl v roce 2015 poučný článek o ortodoxní židovské tradici známé jako obřízka s orálním odsáním krve, která sahá až do biblických dob, která však dělá vrásky na čele zdravotním představitelům města New York, kteří ji spojují se sedmnácti případy dětského herpesu od roku 2000. Dvě děti zemřely a další dvě utrpěly poškození mozku. Administrativa starosty Billa de Blasia podle článku vedla jednání se skupinou rabínů o tom, jak ochránit zdraví dětí, ale zároveň zachovat náboženskou svobodu. V New Yorku je každý rok rituálně obřezáno více než 3 000 dětí za použití této orálně-sukční procedury, která se v hebrejštině nazývá metzizah b‘peh.

„Zpráva federálních Středisek pro kontrolu nemocí a prevenci (CDC) z roku 2012 před touto praktikou varuje. Uvádí, že zvyšuje riziko herpesové infekce u chlapečků 3,4krát oproti ostatním novorozencům. Obřízky s orálním sáním se poprvé dostaly pod drobnohled za administrativy starosty Michaela Bloomberga. Městská zdravotní komise v roce 2012 odhlasovala, že tuto praktiku omezí tím, že bude po rodičích a pěstounech požadovat písemný souhlas na formuláři, který upozorňuje na možná rizika. Představitelé pro oblast zdravotnictví poukazují na mnoho faktorů, které podle nich spojují tyto případu s oním rituálem. Hledají léze na genitáliích, které by indikovaly, kde virové onemocnění započalo. Laboratorní testy navíc prokázaly, že se infekce časově shodují s obřízkou. Dva případy byly po orální sukci zaznamenány v roce 2013 a čtyři v loňském roce [tj. v roce 2014, pozn. K. H]. V nejnovějším případě, který byl diagnostikován v listopadu, se na penisu chlapečka léze našly. Nicméně, ve čtyřech z těchto šesti případů rodiče odmítli identifikovat osobu, která provedla obřízku – říká se jí mohel. Jak uvedl Odbor pro zdravotnictví, v oněch dvou případech, kdy byli rituální obřezávači identifikováni, se oba odmítli podrobit testům. Oběma byl výkon tohoto rituálu zakázán.“

Článek poskytuje prostor k vyjádření i druhé straně a uvádí, že Avrohom „Romi“ Cohn, 85letý přeživší holokaustu – jenž je předsedou Amerického výboru pro rituální obřízku, který certifikoval 90 mohelů –, pochybuje, že orálně-sukční metoda má cokoli společného se šířením herpesu. Cohn se domnívá, že děti mohou být infikovány matkou či odjinud: „Jsou to divoká obvinění bez jakéhokoliv opodstatnění,“ říká Cohn. „Provedl jsem 35 000 obřízek a nikdo nedostal žádnou infekci,“ dodává.

„Rabín Cohn připomíná rodičům, že obřízka všeobecně má svá rizika, tak jako každý jiný lékařský zákrok. Jeho asociace nařizuje testy na herpes a výplach ústní vodou před obřadem a také vydrhnutí a sterilizaci rukou.“

Tolik k článku z Guardianu. Žijeme ve zvláštním světě. Dva lidé, kteří napsali několik vět na jakousi tabulku v lese, byli posláni na lavici obžalovaných, zatímco starší vousatý pán, který měl v puse 35 000 dětských penisů je vážený muž.

Autor je zakládající člen sdružení PSnK (www.kosovoonline.cz). Zajímá se o politické procesy v haagském ICTY a České republice.

 
27 Komentářů k Adam Bartoš, židovská otázka a nevěstinec v Dachau

 1. Paul Durham napsal:

  už dlouho jsem nečetl tak zábavný příspěvek

  ( pro soudní znalce a fízly : výše uvedených 7 slov se netýká informační cedulky )

  • petr napsal:

   Máte to marné, pokud v souvislosti s vyvoleným národem a holoholo shledáváte cokoliv zábavným a nikoliv smrtelně vážným a tragickým, tak to máte u OČTŘ spočítané.

   Zkrátka jste navždy popírač, schvalovač, hanobič a terorista :-P

   • Paul Durham napsal:

    Pepa Nos to dobře popsal :

    Já jsem agent Sí Aj Ej,
    jsem nebezpečnej a jsem zlej.

    Pracuju pro temné síly,
    maskují mě černé kníry.
    ®:
    Whisky mi v krku šplouchá,
    jsem slizkej jako ropucha.
    ®:
    Ďáblu jsem duši zaprodal,
    na rozkaz jsem mordoval.
    ®:
    Za dolary všecičko
    udělám, uf, matičko.
    ®:
    Mám vysílačku v nosní dírce
    a kulomet skrytej v sirce.
    ®:
    A mě nikdo nedostane,
    zmizím, kdy se mi zamane.
    *: Neb su agent Sí Aj Ej, su nebezpečnej a jsem zlej,
    jsem zlej, strašně very zlej,
    čím víc jsem zlej, tím líp jsem placenej,
    zlej, zlej, strašně very zlej,
    čím víc jsem zlejší, tím líp jsem placenější,
    chacha, chacha, na mě si dej bacha,
    neboť já, neboť já jsem strašně very, very,
    příšerňácky, strašlivácky, ukrutňácky, smrtelňácky
    zlej, zlej, strašně very zlej,
    čím víc jsem zlej, tím líp jsem placenej,
    zlej, zlej, strašně very zlej,
    čím víc jsem zlej, tím líp jsem pla-pla-pla-pla-pla-placenej.

    ®: Já jsem agent Sí Aj Ej,
    jsem nebezpečnej a jsem zlej,
    jsem zlej, jsem zlej, strašně very zlej.

 2. Jana napsal:

  Každý, kdo vynaloží úsilí ke znovuobjevení skutečné historie, která nám je zatajena, dojde k naprosto stejnému názoru jako Adam B.Bartoš.
  Úplně každý a bez výjimky.

 3. sibolet napsal:

  Švejk putoval ČASEM a když viděl tohle https://www.uloz.to/!B32kptbEA/princip-the-domino-principle-the-domino-killings-1977-hc-titulky-cz-1080p-avi tak se zachoval,jak všichni znají..Tihle borci jsou bud placení provokatéři,nebo jim to nedochází,takže, jak řekl Ježíš na kříži NEVÍ,CO ČINÍ...

 4. Kurt Kolíbka napsal:

  Mně se to nechce celé číst. Rozsudek je kravský, Bartoš je debil. Zemánkovi se divím, že se podílí na Bartošových úletech.

  • pedros napsal:

   Máte recht p.Kolíbko! Vlastně všichni jsou debilové nejenom Bartoš! Ale vlastně, proč je ten Bartoš debil? Máte na to nějakou stupnici, nebo nějak tak?

 5. Forever napsal:

  Ať jdou už s tím židofilstvím někam. Pořád ta stejná píšnička - holocaust, holocaust, holocaust, holocaust, holocaust + Hitler, Hitler, Hitler, Hitler, Hitler!

  O židovském holocaustu máme tuny pořadů, knih, filmů a všeho možného. Samozřejmě, většinu ze židovské dílny či na popud židovské lobby.

  A co např. holocaust Rusů v komunistickém SSSR provedený židovskými sovětskými komisaři???!!!!!

  Všude dokumenty o nacistických koncentračních táborech, ale téměř nikde dokumenty o gulazích a komunistických lágrech řízenými Židy! Žádné zmínky o zločinech a krutostech vedoucích-Židů v gulazích, kde bolševičtí Židé zavraždili miliony Rusů!

  Samá slova o nacistické genocidě milionů Židů, ale ani slova o židobolševické genocidě ruských křesťanů - židokomunistická sovětská moc zahubila min. 20 000 000 ruských křesťanů!

  Pořád slova o Hitlerovi, Himmlerovi, Goebelsovi, Eichmannovi aj. nacistických pohlavárech, ale žádné velké zmínky o Trockém (Bronsteinovi), Frenkelovi, Jagodovi, Kaganovičovi aj. židokomunistických pohlavárech.

  A dodnes Izraeli a Židům Německo vyplácí samé odškodné. Obětem řádění komunistického teroru a gulagů SSSR (na němž největší podíl měli Židé) nikdo nevyplatil ani cent.

  Němečtí nacisté zabili dost lidí - pod vlivem své rasistické ideologie. Ale mnohonásobně více lidí bylo zabito ve jménu rovnosti, tj. komunismem, který nejvíce protlačili a podporovali právě Židé. Komunismus se ve světě v minulosti udržel a vzkvétal díky především židovské podpoře!

  Je tu ten samý problém - tj. používání dvojího metru.

  Dle současných elit, které jsou pod vlivem židovské lobby, vlastně život Rusa nemá stejnou hodnotu jako život Žida - a obecně život Nežida nemá stejnou hodnotu jako život Žida.

  • pedros napsal:

   Než něco vyprodukujete, zkuste si "myšlenky" i nějak verifikovat.
   židovský bolševizmus nikdy neexistoval! Tak jako vražedné gulagy nebo miliony až desítky miliónů "stalinských represí"! Všechno jsou to trockistické, rozuměj židovské, lži přetrvávajíci dodnes a mohutně živené potomky oněch trockistů, na špinění zásluh bolševiků o Rusko a ruský lid! Bolševizmus v Rusku zemřel zavražděním Stalina! Dnes dochází k pomalé obrodě a rehabilitaci.

 6. proud napsal:

  "Židovská otázka je dle něj uměle vnesený pojem a jediný důvod, proč je takto udržovaný, tak je důvod rasové nenávisti,".........."znalec" neni znalec ale obycejnej blbej curak!!! A klidne mu to reknu do oci,kdyz zustane jen u toho,bude si moct ten kreten jenom gratulovat!!! Jakapak rasova nenavist,kde ma jakou rasu????????? A jakypak etnikum,povazuje snad krestany taky za nejaky etnikum????? Proste curak,slusne to vyjadrit nejde a idiotska parodie soudu ktera tohle nevidi!!!!!!!!!!!!!!!!

 7. proud napsal:

  Mimochodem,ta kniha "Zpoved" me zajima a na ulozto neni,muze ji tam nekdo zdilnout? ;-)

 8. Paul Durham napsal:

  teda dnes je veselo až k nevydržení:

  https://www.novinky.cz/veda-skoly/423352-ceske-deti-a-ucitele-skola-nebavi-nejvic-ze-vsech-vyspelych-zemi.html

  a jestli to souvisí se židy, ovšem

 9. Jan B.D. napsal:

  Populární izraelský rabín Yosef Ben Porat: ,,Hitler měl pravdu"

  http://concept-veritas.com/nj/16de/juden/19naj_rabbi_hitler_hatte_recht.htm

  na stránce jsou i další zdroje
  v tom se vyznej......

  • Jana napsal:

   Kdo ví, jak to tenkrát bylo a čí vinou se původně docela dobrá myšlenka zvrhla na jatka, v nichž šly opět na porážku původní obyvatelé Evropy. Bílá rasa někomu příšerně vadí.

 10. Eschatolog napsal:

  Aktualne bude velky potlach a drbani jarmulek, je treba vybrat vinika miliardove skody na D8, kdyz uz se ma po 40 letech jakoze endlich otevrit "celaaaa".

 11. MIPE napsal:

  Jenom malý komentář ke všem, co zde spílají "židům". Ne snad , že bych byl nějaký "židomil", to opravdu nikoliv. Dávám k úvaze fakt, že je velký problém, koho vůbec označit za "žida".
  Můžete použít i mnoho literatury, třeba doporučuji dílo Alexandra Solženicyna - Dvě stě let pospolu. Jsou to dva díly, kde se Solženicyn zabývá rozsáhle soužitím Židů a Rusů v Rusku a potom také v SSSR. Právě v prvním díle je na začátku rozebírán asi na cca 60 stranách problém, kdo je to vůbec Žid a žid a proč má být takto označen. Nechci se příliš rozepisovat, ale nadávat někomu do židů, je trochu mimo mísu, protože je nutné především vymezit osoby, které je možné takto označit a potom také doložit, že se chovají podle té zaběhlé "židovské" šablony. Pokud se tak nestane, dopouštíte se vlastně antisemitismu. Určitě tam patří třeba Soros a další podaření světoví kazisvěti a také bych neměl zapomenout na ty tradiční Rotchildy a Rokefelery, ale to je také trochu úlet, protože to je jisté zevšeobecnění, protože to je hodně osob a ne všechny jsou zapojeny.Když chci někoho z něčeho obvinit, musím to mít,jak se říká "okované". Nejde vinit skupinu obyvatel z nějakých zločinů, jenom tak, že se zrovna nějak jmenují a vyznávají nějaké náboženství!

  • proud napsal:

   Konecne nekdo komu to pali jinak nez ovcanum. Samozrejme ze neni zid jako zid,oni sami jsou rozdeleny na nekolikrat.A Sion nejsou jenom zidi a chazari.........je to cely slozitejsi,mam pocit ze kdyby prislo na krajeni chleba a zidi meli nejakou specialni DNA kvuli rozpoznavani,asi bysme se divili kolik z nas z ni kus ma:-)))))))))))))).Neni to o tom co jsi,ale kym jsi!

  • Paul Durham napsal:

   Žijeme ve zvláštním světě. Dva lidé, kteří napsali několik vět na jakousi tabulku v lese, byli posláni na lavici obžalovaných, zatímco starší vousatý pán, který měl v puse 35 000 dětských penisů je vážený muž.

   Udělám výjimku v oslovení: byl jsi mezi těmi 35000 ?

   • petr napsal:

    Přesněji řečeno je bolestivě zmrzačil a pak ocumlal penis ústy plnými starých zkažených zubů (tohle je běžná praxe u ortodoxních).

    Že bychom začali po izraelském vzoru našim dětem tupírovat uši, když je tento děti mrzačící národ u nás tolik veleben?

    • proud napsal:

     Nejak si to uzivas.........Mimochodem,parchanti jdouci po detech jsou ve vsech vrstvach,jen nekde jsou videt vic,jinde min,nekde jsou trestany,jinde jim to prochazi.Pritom by na ne mel bejt vsude stejnej metr,a zatracene prisnejsi nez je!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!