Další sledování internetu projednává sněmovna. Přichází rozvědka

orweluvzakonPoslanecká sněmovna projednává znění novely zákona o Vojenském zpravodajství, kterou předkládá ministr obrany, a která má chránit internetovou bezpečnost. Schvalování již prošlo vládou a ve sněmovně prvním čtením. Další projednávání je zařazeno na pořad 54. schůze dnes 17. ledna 2017.

Již v roce 2015 a začátkem loňského roku docházejí čeští političtí představitelé na základě některých kybernetických útoků, jakým byl například útok na web ČSSD, k názoru, že je nutné posílit kybernetickou bezpečnost. V roce 2015 vzniká „Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020“, který svěřuje kybernetickou ochranu vojenské rozvědce, a to přesto, že již zde existují instituce spadající pod NBÚ nebo s tímto úřadem ministerstva vnitra spolupracujícím. Vzniká vládní návrh novely zákona přednesený ministrem obrany. Naposledy na podzim minulého roku ministr Stropnický v médiích návrh takto obhajoval: „Samotné základní nástroje fungování státu, včetně zajišťování obrany a bezpečnosti, dnes závisejí na spolehlivosti komunikačních systémů, a lze proto očekávat, že právě ty se v případě konfliktu stanou terčem kyberútoků. Kyberprostor tak lze bez nadsázky označit za bojiště jednadvacátého století.“ Ministr veřejnost ujišťuje: „Novela nastavuje přísné kontrolní mechanismy a zároveň neopravňuje VZ sledovat obsah komunikace konkrétních osob. Pokud by to bylo v nějakém případě třeba, bude samozřejmě nutné povolení soudu.“ Ale také říká: „Na straně jedné a ochrana soukromí na straně druhé je vždy potřebná. Na druhou stranu existuje jen málo oblastí bezpečnosti, kde je potenciální ohrožení našich zájmů tak závažné a kde zároveň musíme odvést tak velký kus práce, abychom získali adekvátní schopnosti a prostředky ke své obraně.“

Veřejnost se ozvala

V současnosti vznikají iniciativy, které poukazují, jako například prohlášení Pirátské strany, že „ve skutečnosti nový zákon dovolí zpravodajcům ještě více sledovat a aktivně zasahovat do provozu internetu, většinou bez přechozího souhlasu soudu.“ Různé subjekty (viz níže) mají obavu z povinnosti instalace vyspělých zařízení, která umožní sledovat provoz na internetu a za pomoci takzvané hloubkové kontroly paketů. Zákon podle některých IT expertů umožní pracovníkům vojenského zpravodajství instalaci „černých skříněk“ do sítí poskytovatelů internetu. Rozvědka bude mít tak možnost plošného odposlechu, k němuž stačí souhlas vlády.

Akce proti novele zákona se ujímá především iniciativa nazvaná „Přichází rozvědka“, kterou založila skupina DBAS (Digitální bezpečnost a soukromí), což je platforma IT expertů a přichází s Výzvou za svobodný internet v České republice. K té se zatím do neděle odpoledne připojilo celkem 13 subjektů (DBAS, Pirátská strana, Brmlab (hackerspace in Prague), Iuridicum Remedium, Nethemba (slovenská bezpečnostní IT společnost pracující na Slovensku i v Čechách), WALK (IT společnost) a Fitkrám (obchodní společnost), Svobodní (pol. strana), Paralelní Polis z. s., kraxnet.cz (IT společnost), myappin.cz (IT vývojáři), Arec Future (IT technologie), Grade Film (film. produkce). Uvedená iniciativa upozorňuje na vágně napsanou novelu zákona, která umožní plošné odposlechy obyvatelstva, aniž by i v případě kybernetického ohrožení bylo podle iniciativy třeba plošného odposlechu obyvatelstva. Iniciativa poukazuje na skutečnost prakticky neomezené pravomoci. Iniciativa projednávanou novelu příznačně nazvala „Orwelův zákon“.

 

Upozornění iniciativy „Přichází rozvědka“ a Pirátů

Iniciativa mimo jiné uvádí:

„Ve sněmovně se právě projednává novela zákona o Vojenském zpravodajství a souvisejících zákonů. Bude-li přijata v současné podobě, umožní Vojenskému zpravodajství sledovat celý český internet. Číst naši poštu, soukromé zprávy, odposlouchávat telefonní hovory přes internet. Sledovat naši aktivitu na sociálních sítích, navštěvované stránky, nákupy, zvyklosti i přehrávaná videa. Ani šifrování nebude stoprocentní ochranou. Zdůrazněme, že výzva není proti přijetí novely tohoto typu, ale požaduje, aby tato novela byla předem s veřejností projednána.“

Na stránkách Výzvy je k tomu uvedeno: „Máme obavu ze snadné zneužitelnosti mnoha ustanovení, která tato novela předkládá.“

Na možné zneužití upozorňuje také Pirátská strana: „Zpravodajci budou moci číst naši poštu i soukromé zprávy, odposlouchávat naše telefonní hovory přes internet, sledovat nás na sociálních sítích, monitorovat námi navštěvované stránky a sledovat naše nákupy, přehrávaná videa a vyhodnocovat naše uživatelské zvyklosti.“

Proto chce Iniciativa vyvolat veřejnou debatu a následnou změnu novely daného zákona tak, aby plnila svůj účel obrany kyberprostoru ČR a zároveň nenarušovala soukromí, práva a svobody občanů ČR.

Iniciativa „Přichází rozvědka“ proto vyzývá další organizace a občany k připojení se k její výzvě. Mimo jiné dále na svém webu uvádí: „V posledních desetiletích vidíme větší a větší ukrajování osobních svobod a soukromí ve jménu boje proti terorismu, cizí propagandě a dalším nepřátelům. Jenže bezpečnost nelze zvyšovat donekonečna, a každý její další dílek je postupně násobně dražší než předchozí. A je jen otázkou času, než si jeden každý z nás uvědomí, že postupně ve jménu bezpečnosti ztrácíme nejen svobodu, ale i sami sebe, protože už dnes jeden každý z nás podvědomě kontroluje, co a kde říká a dělá.“

Výňatky z novely a jejího zdůvodnění

Text novely můžete číst na stránkách Poslanecké sněmovny a z tohoto textu vyjímáme část, která se zřejmě nejvíc dotkla autorů Výzvy:

V § 10 odst. 1 písm. o) se za slova „§ 97“ vkládají slova „a 98a“.

2. Za § 98 se vkládá nový § 98a, který zní:

㤠98a

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba zajišťující síť elektronických komunikací nebo poskytující službu elektronických komunikací je povinna, je-li o to požádána za účelem plnění úkolů kybernetické obrany Vojenským zpravodajstvím na základě zákona o Vojenském zpravodajství, zřídit a zabezpečit ve vhodných bodech své sítě rozhraní pro připojení technických prostředků kybernetické obrany.

Některé výňatky ze zdůvodnění předložení novely zákona:

Cílem návrhu je realizace usnesení vlády ze dne 25. května 2016 č. 382, kterým vláda schválila Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020 a kterým je Ministerstvu obrany uložen úkol normativního řešení vytvoření podmínek kybernetické obrany České republiky jako součásti obrany České republiky podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Působnost v oblasti zajišťování kybernetické obrany bude svěřena Vojenskému zpravodajství.

V teorii války začíná být kybernetický prostor považován za pátou dimenzi pro válčení, vedle země, moře, vzduchu a vesmíru. Je proto důležité pro ozbrojené síly každého státu brát tuto okolnost vážně a budovat v rámci svých možností kapacity na vedení operací také v rámci kybernetického prostoru.

Česká republika potřebuje v rámci obranných kapacit prvek schopný provádět široké spektrum operací v kybernetickém prostoru, který by byl schopen aktivního využití prostředků kybernetické obrany a byl by schopen eliminace závažných kybernetických útoků mířených proti České republice a jejím zájmům. V neposlední řadě by měl mít tento prvek schopnost v případě ozbrojeného konfliktu provádět vojenské operace v kybernetickém prostoru na podporu konvenčních vojenských sil.

Kybernetický prostor je výjimečné prostředí k provádění špionáže kvůli své relativní anonymitě, možnosti přenášet velké objemy dat a možnosti maskovat místo původu „útoku“ (ve většině případů však nejde o ozbrojený útok zakládající právo státu na sebeobranu podle mezinárodního práva). Pro zejména zpravodajské služby je tedy kybernetický prostor velmi důležitou sférou, a to jak z hlediska možností získávat informace, tak z hlediska ochrany vlastních informací před obdobnou činností protivníka.

Hlavní důvod: Obrana státu je v právním řádu řešena dosud spíše na bázi kinetického válčení v podobě klasického konvenčního konfliktu. … Konkrétní zmínka o kybernetickém prostoru a jeho obraně v těchto zákonech zatím není. V rámci uvedených právních předpisů by činnosti obsahově odpovídající kybernetické obraně mohly být prováděny, byť s určitým omezením, vyplývajícím z přece jenom značně odlišného prostředí, v němž by docházelo k aktivitám ohrožujícím bezpečnost České republiky.

Návrh si klade za cíl v základní podobě upravit problematiku chybějících oblastí zajišťování obrany České republiky a kybernetické bezpečnosti České republiky v širším smyslu, tj. kybernetické obrany, a tím docílit komplexního pojetí právní úpravy obrany státu a kybernetické bezpečnosti.

Při nepřijetí úpravy by tak činnosti kybernetické obrany mohly sice být prováděny, ale ve značně omezeném, a tedy poměrně neúčinném režimu. Kromě toho by nebyl výslovně určen žádný orgán odpovědný za tuto oblast obrany státu…

Za implementaci řešení bude odpovědné Ministerstvo obrany a jeho součást Vojenské zpravodajství. Po některých vybraných podnikatelích a dalších osobách v oblasti elektronických komunikací bude do budoucna vyžadována součinnost ohledně připojení technických prostředků kybernetické obrany.

Národní kybernetická bezpečnost

Závěrem uveďme, že Česká republika se již delší dobou zabývá obranou svého kybernetického prostoru. Tato činnost byla svěřena úřadu s názvem Národní centrum kybernetické bezpečnosti, které bylo založeno na podkladě vládního usnesení v říjnu roku 2011. Centrum je „gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast“ a je součástí Národního bezpečnostního úřadu, se sídlem v Brně. Úkolem centra je mimo jiné spolupráce s dalšími nejen českými tzv. CERTy/CSIRTy (Computer Emergency Response Team/ Computer Security Incident Response Team).

Jedním z hlavních je tým CSIRT.CZ, který funguje od roku 2007 (centrum vzniklo na podkladě konkurzu-grantu MV ČR jako konsorcium univerzitních pracovišť – síť CESNET) a je na základě „Memoranda“ s MV ČR v roce 2010 národním CSIRT týmem České republiky a jeho hlavní rolí je koordinace řešení bezpečnostních incidentů v počítačových sítích provozovaných v České republice (národní autoritou je výše uvedené centrum – GOVCERT). Tento tým je na základě smlouvy provozován správcem české národní domény CZ.NIC. Tým podává hlášení o bezpečnostních incidentech správcům těch sítí nebo domén, z nichž incidenty pocházejí, ale které na stížnosti nereagují. V tomto směru tedy slouží jako jakýsi "institut poslední záchrany" pro případ, že jiné metody kontaktování správců selžou.

Týmů CERT/CSIRT je více a pracují v rámci svých odvětví, pracovišť a spolupracují s výše uvedenými národními týmy. Například týmy CSIRT poskytovatelů internetových služeb nebo univerzitní týmy (např. CSIRT-VUT nebo WIR).

Pro příklad uveďme, že IT pracovník – správce sítě jednoho pracoviště by měl sledovat tok na síti a bránit jednotlivým útokům na server pracoviště. Musí zhodnotit dopady a rizika. Někteří správci se například těmto útokům brání odkláněním přístupu z určitých IP-adres do tzv. „černé díry“, aby nebylo eventuálně ohroženo dané pracoviště. Lze popsat i další lokální ochranná opatření (např. zabránění používání FTP), ale jde již o odborný popis, kterému nemusí každý čtenář rozumět. Je samozřejmostí, že správce lokální sítě může celou záležitost konzultovat s poskytovatelem IS vždy o úroveň výše, který může nabídnout určitou pomoc v ochraně sítě a informaci, jak proti kyberútoku bojovat. U nás jsou dvakrát ročně pořádány lokální „Pracovní skupiny“, kde se experti vzájemně informují o řešení případných incidentů (viz připravovaná 47. Mezinárodní konference v Praze ).

Z výše uvedeného je vidět, že rovněž český kyberprostor je do značné míry i v současné době pečlivě hlídaný, a to poměrně kvalitními expertními týmy. Proto vzniká otázka, proč ministerstvo obrany neprojednávalo celou záležitost veřejně s těmito experty.

Zatím je v platnosti zákon o kybernetické bezpečnosti ze dne 23. července 2014. VIZ jeho znění ZDE.

Zdroj: http://literarky.cz/politika/domaci/23517-dali-sledovani-internetu-projednava-snmovna-pichazi-rozvdka

Elektronická petice: https://www.petice24.com/orwelluv_zakon

Orwelluv_zakon

My, níže podepsaní,

 • si jsme vědomi potřeby řešit schopnost obrany státu v oblasti kybernetické bezpečnosti,
 • máme ale zároveň naléhavou potřebu dodržování základních lidských práv a svobod a
 • z aktuálního znění návrhu novely máme oprávněnou obavu z možnosti zneužití ustanovení jednotlivých zákonů, kterých se novela týká a proto vyzýváme k vyvolání debaty na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o nutnosti změny znění novely nebo odložení jejího projednávání z důvodu definice a prosazení změn, které musí zajistit:
  • zavedení konkrétních mechanismů (průběžné) kontroly činnosti Vojenského zpravodajství v této oblasti,
  • konkretizace pravomoci vlády schválit nasazení technických prostředků kybernetické obrany pouze na dobu trvání konkrétních mimořádných stavů (válečný stav, stav ohrožení aj.),
  • konkretizace síly nasazovaných technických prostředků v závislosti na stupni ohrožení státu,
  • konkretizaci rozlišení povinností ISP při zajišťování připojení technických prostředků s ohledem na to, zda se jedná o prostředky sloužící monitoringu nebo aktivní obraně.

Návrh debaty o výše uvedených úpravách navrhované novely příslušných zákonů má umožnit naplnění existence kvalitní normy pro zajištění obranyschopnosti ČR v kybernetickém prostoru, která bude zároveň moderní normou poskytující ochranu soukromí a ústavně zaručených práv a svobod občanů ČR.
44 Komentářů k Další sledování internetu projednává sněmovna. Přichází rozvědka

 1. Karoľ napsal:

  Jestli zákon projde, jsme v totalitním policejně-vojenském státě a nezbývá než vytrhnout kábl ze zdi.

  • WIKINGER Petr napsal:

   NAŠI AKTIVISTÉ ZE VZNIKAJÍCÍCH NNUTÍ VOLIČŮ JSOU TERORIZOVÁNI ROZVĚDKOU ZAJÍMAVÝM ZPŮSOBEM

   a píší toto.Padající režim používá zákeřných technik,které členové tzv.vojenské rozvědky znají ještě z dob komunismu,kde prý v ní zastávali důležitá místa.Člen té rozvědky napíše článek,třeba na Národním alternativním webu,kdy hezky a pravdivě popisuje maras do kterého nás polit.třida Šmejdů dostala.A protože dobře ví jak to po pravdě je dostává v diskuzi stovky diskuzních odpovědí a tyto odpovědi MU NAIVNĚ TLESKAJÍ.

   NIKDO Z DISKUTUJÍCÍCH SI NEDOKÁŽE VŠIMNOUT,ŽE TO JE JEN PRÁZDNÝ POPIS SITUACE, KTEROU VŠICHNI ZNÁME,ALE POZOR BEZ JAKÉHOKOLI NÁVRHU NA ŘEŠENÍ.

   Je mu totiž dovoleno jen a jen popisovat dnešní chcípáckou situaci a cenzuru bez jakéhokolv návrhu na její řešení.A TED POZOR,PROČ TO VLASTNĚ PÍŠE.

   On totiž funguje jako volavka.Stalo se,že mu naši občané voliči odpověděli A PTALI SE PROČ JEHO ČLÁNKU CHYBÍ JAKÝKOLI NÁZNAK ŘEŠENÍ a dalši věci.Uplynul týden a naši aktivisté se nestačili divit.BYLI TOTIŽ OČIVIDNĚ TOU ROZVĚDKOU VYBRÁNI K LIKVIDACI DOST JEDNODUCHÝM ZPŮSOBEM.

   POTÉ CO NAPSALI PŘISPĚVEK CHTĚLI HO ODESLAT A STISKLI KOMENTOVAT JAKO.A HLE ON SE JIM TAM OBJEVILO PRÁZDNÉ OKYNKO.NEMOHLI UŽ ODESLAT ÚPLNĚ NIC.

   Tak se režim brání a čeká,až bude zvolen RABUŠ,který dnes zastupuje zájmy NWO a jeho fašistické korporátní tyranie na kterou očekávame po jeho zvolení a ne,že ne,ale ANO.TYTO PŘIPADY ZAČINAJI OBČANÉ REGISTROVAT a protože už se ví kdo to je,bude jednoho dne sedět na lavici obžalovaných,což mu tento režim po skončení komunismu neumožnil. http://e-republika.cz/article3790

   • proud napsal:

    "Člen té rozvědky napíše článek,třeba na Národním alternativním webu,kdy hezky a pravdivě popisuje maras do kterého nás polit.třida Šmejdů dostala.A protože dobře ví jak to po pravdě je dostává v diskuzi stovky diskuzních odpovědí a tyto odpovědi MU NAIVNĚ TLESKAJÍ.

    NIKDO Z DISKUTUJÍCÍCH SI NEDOKÁŽE VŠIMNOUT,ŽE TO JE JEN PRÁZDNÝ POPIS SITUACE, KTEROU VŠICHNI ZNÁME,ALE POZOR BEZ JAKÉHOKOLI NÁVRHU NA ŘEŠENÍ.".............dobre ses popsal,taky ti tleskam:-)))))))))))))

    • WIKINGER Petr napsal:

     JAK SE VÁM ŽIJE DOKTORE PRDE S PILINAMI V HLAVĚ?

     Prý jste utrpěl úraz.Pokousal vás váš pes HARPÍK a vy a vaše přispěvky ztratily koule.Přiznejte se,že vy ted mluvíte fistulkou??.

     A VŮBEC JAK JSTE PŘIPRAVEN NA VÁLKU SE STREJDOU PUTINEM?VYKOPAL JSTE SI ZEMLJANKU, NEBO JE TO VÁŠ BĚŽNÝ BYTOVÝ STANDART?

     • jan nowak napsal:

      .. no jasně , že má wybranej KURNÍK WIKINGERE Petere , juž to Zde ! něgdo napsal před Wáma..

      • proud napsal:

       Ze ti neni hanba vybrat cizi kurnik:-))),a mas kliku ze to nebyl ten muj,vykrvacel bys a v protokole by bylo ze ses me s nozem v ruce(a ten bys v ni taky mel!)pokusil zabit! ;-)

       • WIKINGER Petr napsal:

        DOKTORE A JE PRAVDA,ŽE POŘÁDÁTE V KOZÍM CHLÍVKU

        každý týden sexorgie?

        • proud napsal:

         Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
         NEKRMTE TROLY!

        • jan nowak napsal:

         WIKINGERE Petere pozýwám Wás jménem Mistra prouda
         Na SEX&ORGIE nikoli-do kozího , ale PRASEČÍHO chlíwku..
         .. juž tuto NEDĚLI ! !

         ps : spojeno se zabijačkou : /

        • vneštěstí napsal:

         souřadnice?

 2. vědčíci napsal:

  "ohrožujícím bezpečnost České republiky"

  KDO TO JE? Kdo je ta "pani"?

  • vědčíci napsal:

   Kdo by odolal volání "ženy v nesnázích", zvlášť s takovým supr ménem jako: Česká republika :D.

   Ale kdo jsou to ti falešný virozvěsti a vykladači "JEJÍCH" zájmů?
   Jakej to je třeba? Vo co má zájem? Proč to nesmíme vědět?

   • vědčíci napsal:

    Nebyly by její zájmy lépe pokrývány, kdybychom to věděli jaké má? Lepší je přeci spolupráce...dobrovolná.

    Ať si tam laskavě vycvičej aspoň 2 kucí co spolu mluvěj (asi určitě nebudou jediní,) nějakej ten mluvící stát kterej bude narovinu komunikovat ne skrytě ale napřímo s veřejností...a ne jednostranně, ale obousměrně...

    • vědčíci napsal:

     A nemyslím "mluvčího", co jenom papouškuje naučený fráze a jeho úkolem je jenom mást. To si strčte doprdelky na fialky.

 3. proud napsal:

  Jsem zvedavej jak chteji narusovani soukromi lidi posvetit pravne.Klauzule o bezpecnosti je smesna v 99,9% pripadu.Nemluve o "republice" 500x300 Km!!!! To je jen takovej letni pionyrskej tabor.

  • proud napsal:

   Na co si panove "vedouci" chteji hrat,na vojaky? :-)))))))))))))))))))))))))))))))))

   • koloniálkolonádakolista napsal:

    Místo spekulací se jich zeptej, však to viděj...Jenom nevim kudy očekávat odpověď:D

    • koloniálkolonádakolista napsal:

     Každopádně co vím jistě je, že je na nich nutno doooost zapracovat aby z nich byli kvalitní lidí a ne jen mlžící hnidy se vráceným charakterem a schopní čehokoli co si jen trochu před sebou alibisticky "obhájej" nějakým tím "abstraktním zájmem".

    • proud napsal:

     Zasadne na pripominky nereagujou..........

     • koloniálkolonádakolista napsal:

      Nejde o připomínky, jde o to, že se MUSEJ zlepšit a ne pouze po "technické a dovednostní stránce" v tom samym hmuáči ve kterym se rochněj...ale především jako lidi (což na dálku a neosobně sotva někdo s někým hne...) - proude o tom jsi tlikrát psával...jako lidi...

      • koloniálkolonádakolista napsal:

       "Obor" pro nějž se tvarujou (uzpůsbuju="kvalifikujou") je totiž zrovna tak do základů shnilej jako všechny statní obory lidské činnosti.

       • proud napsal:

        Nikoliv jako "statni"........bud se nauc vyjadrovat presne,nebo se nevyjadruj vubec,kdyz pletes jablka s hruskama.

        • proud napsal:

         Co bejvalo statni,bylo naopak kvalitnejsi a zivotaschopnejsi.Na to se rychle zapomelo,stalo se to prave tim,ze se umyslne zazilo povedomi ze stat=republika,nebo kolonie,coz je kokotina!

        • ještěnenínováklábosnice napsal:

         proude, to je znak "autenticity" ty specifický výpadky některejch písmen:D
         (Od teď už ne.)

         Ale...

         Máš proude manželku?

         Přitáhneš takhle jednou dom, "zmlátíš" rodinu jak Sasín:D a manželka na tebe - ty hajzle ty hajzle tys mi nepřines v lednu jahody! A ty na to:
         Dyk si nic neřekla? Jak jsem to moh zvědít? To jsem ti to měl na očích vykoukat ty čubko jetá?!?

         Prostě nikdo neví co vlastně chtěj...takže nemaj právo nikoho trestat ani nic...za to, že "(ne)dělá co voni chcejou", když to asi ani nemůže ZVĚDĚT! To je JEJICH chyba, ne nikoho s kym se jako lidi nedomluvili! Tečka.

        • proud napsal:

         Jeste jednou,a srozumitelne :-)

        • ještěnenínováklábosnice napsal:

         Stačí se jen zeptat, nemusí se hrát na slepou bábu.

         Co chceš po mně?
         (Ještě jednou a srozumitelně pro koho? a co přesně?)

        • admin napsal:

         tam chybí "o", je to "ostatní"

        • proud napsal:

         Heh,diky,to uz dava jinej smysl:-)))))))))))))))

        • proud napsal:

         " ještěnenínováklábosnice napsal:
         17.1.2017 (11.36) to cely,at to beru jak to beru,nerozumim tomu.Jednak jsem manzelku nikdy nebil,podruhy po me nechtela kokotiny.....po treti nevim kdo co chce a poctvrty jsem sice pro maximalni svobodu,ale ne na ukor vetsiny,takze je potreba to skloubit,navic,ona svoboda opravdu nema s anarchii nic spolecnyho,svoboda je maximalni osobni zodpovednost kazdyho jednotlivce k sobe a ostatnim,spolecnosti,statu......a tak dale a tak dale :-)

        • Pakplujísproudemtytoryby napsal:

         Kdo dneska včera dnes a zítra hraje prouda, že ani nezná vlastní "historii" nickovou a kontexty pominulé?:D Můžeš bejt aspoň ty trochu narovinu, když už se k tomu nějak nikdo nemá?

        • Sasin napsal:

         Proude a Čekoland je stát nebo kolonie?

        • proud napsal:

         Jsem,ale ty se k tomu nejak nemas a zkousis zpochybnovat:-).Uved REALNY priklady,misto tluceni blize nespecifikovanejch klinu do hlav!!!;-)

        • proud napsal:

         Co rozumis pod "cekolandem"?

        • proud napsal:

         Jestli mas na mysli Ceskou republiku,tak to uz mas v nazvu,ale i to je zastaraly,u nas uz jde spis nez o republiku,o kolonii.

 4. Maroš napsal:

  He he! "Odteraz" bude tzv. voyerská - prizerajúca sa väčšina videná v kroví tiež, čo spôsobí 2 hromadné reakcie:
  1/ Kurva! - no a čo! - mám právo vidieť a vedieť!
  2/ Kurva! - ja som tu omylom! A šup hlavu do vedra s pieskom...

 5. lukaš napsal:

  Už to vypadá,že bude lepší se dorozumívat pomocí kouře.Opravdu spějeme k totalitě a tvrdé.Nesmíš kouřit,nesmíš jíst nezdravé doma vypěstované plodiny,maso,ale jen Babišove piliny.Jiné média nebudou, jen povolené vládou.

  • proud napsal:

   Mame prece co chceme,nebo cemu se nebranime...........

   • Sasin napsal:

    Gdy jsi na to přišel, že jsme to tak chtěli. A co ti vyšlo, většina jsou šmejdi nebo ti normální?

    • proud napsal:

     Vetsina nejsou smejdi,ale "normalni ovcani",navic jsi opet jiste ciste nahodou pozapomel na druhou cast stada,tu absolutne nejvetsi,tech co "se nebranej",jsou lhostejny,hrajou si jenoim na vlastnim dvorecku, a neuvedomujou si svou spoluvinu!

 6. Paul Durham napsal:

  třídní boj na internetu, chtělo by to uniformy s digitálními lampasy, bo jinak trapas, inu na posraneckou sněmovnu je spoleh, když jde o zájmy nadlidí, jen pozor aby vám na monitory nesraly mouchy

 7. HJD napsal:

  Nový Zákon: Internet bude sledovat rozvědky.

 8. Maroš napsal:

  Som zvedavý - ako sa "nechtiac" tí úchyláci hore budú zbavovať detskej pornografie - a ako sa z tajnášou stanú peďáci! Nakoniec sa po islamsky dohodnú, a uzákonia, že prcať decká je normálne, tak ako je normálne cucať pinďúrov pri obriezke. Ha ha!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!