Charta 17 – návrat k domovu: Prohlášení Charty 17

imagesV jubilejním roce založení Charty 77 jsme si vědomi, že po vzoru našich předchůdců bychom měli obnovit občanskou angažovanost. To předpokládá si uvědomit problémy, které nás ohrožují. Doba se za 40 let změnila natolik, že ohrožena je dnes především demokracie a rozhodování lidu, ale i kulturní a fyzická existence národa. Celá tato situace není náhodná, je výsledkem předcházejícího vývoje v komunistickém a postkomunistickém režimu. Toto prohlášení je směřováno ke všem občanům, politickým stranám a hnutím, ke všem organizacím a veřejným orgánům.

A/ Ohrožení samostatné ekonomické a politické existence státu

Náš stát se dostal do situace vykořisťované kolonie. Chybí nám velké ve světě známé podniky prodávající svoje zboží přímo zákazníkům. Stali jsme se montovnou a dodavatelem laciných dílů pro západní průmysl. Není žádná naše větší banka, není žádný významný obchodní řetězec v rukou našich majitelů. Platy jsou v průměru třetina rakouských. Investoři, obzvláště z asijských zemí, skupují podniky a vyvážejí jejich know-how někdy zároveň s celým zařízením. Většina původního průmyslu zanikla.

Velké peníze jsou běžně ve světě získané především z obchodu se surovinami a s produkty zaostalých států, kde je levná pracovní síla. Tyto peníze jsou obrovské a za ně se snadno cokoliv koupí v ekonomice a zkorumpuje v politice, protože prostředky takto získané jsou větší než prostředky celých států. Tento fenomén je rozhodující a stále více se internacionalizuje. Domácí oligarchové se také snaží o ovládnutí politiky, je lhostejné, zda sami přímo nebo pomocí nastrčených lidí. Ale, jak vidíme v USA, je to mnohdy jediné řešení proti transnacionálnímu ovládnutí státu. Ale ani síla těchto domácích oligarchů obvykle nedostačuje na boj proti transnacionálnímu kapitálu. Nějaké zákony o střetu zájmů jsou relikty minulosti a naivní představy. Nastčit napohled nezávislého politika oddaného nějaké finanční skupině nebo oligarchovi je přece snadné a je to vlastně totéž jako když oligarcha je ve vládě sám.

Zájem zahraničních podniků není vždy kompatibilní se zájmem státu a českého národa. Protože jsou vlastníci v jiných státech, nepotřebují se ohlížet na zdejší životní prostředí a potřeby obyvatel. Státní orgány ve snaze udržet zaměstnanost dovolují zahraničním podnikům odvádět nezdaněné zisky do zahraničí. Zahraniční prodejní řetězce kupují zboží od svých dodavatelů v zahraničí, mnohdy podřadné kvality, prodávané zde za vyšší cenu než jinde. Naši dodavatelé do těchto obchodů jsou ždímáni nízkými cenami na úrovni prostého přežití. Kvalitní zemědělské produkty vyvážíme, ale potravinářské výrobky pochybné kvality dovážíme. Pokud se nejedná o okolí měst nebo rekreační oblasti, vesnice se vylidňují od mladých lidí.

Slábne a zaniká střední třída, jednak se stává závislou na velkých podnicích, jednak prodává rodinný majetek do rukou větších podniků, případně ukončuje činnost. Nově vzniklé malé podniky jsou velice závislé na libovůli velkých koncernů.

O úspěšnosti (sledovanosti) díla (informace) rozhodují vlastníci médií nutící, obvykle pomocí autocenzury a politické korektnosti, redakci k následování jejich názorové orientace, mnohdy i k vyložené selekci informací. Nezávislé dílo obvykle podporu nedostane a informace lze podávat pouze na internetu. Tam ovšem jsou zároveň i dezinformace a vyhledání pravdy stojí obvykle námahu a čas. Přesto je tato situace díky internetu podstatně lepší než měli naši předchůdci v r. 1977. Nicméně občané stejně jako tenkrát převážně věří hlavním médiím a orientují se selektovaně a politicky zabarveně alespoň v té části spektra, která přesahuje osobní zkušenost občana.

B/ Ohrožení národní kultury, demokracie a svobody

Neziskovým spolkům se podařilo za pomoci velkých zahraničních peněz vytvořit komplex, v němž v úzké alianci s médii, univerzitami a některými stranickými sekretariáty vytvořily vlivné sítě, jimž podléhají politici, úředníci a pod jejichž tlak se dostávají i soudy. Přitom se dokázali účinně presentovat jako šiřitelé dobra a ztělesnění občanské společnosti. Šíří většinou neomarxistické myšlenky a prosazují agendu multikulturalismu, genderového feminismu, homosexualismu, humanrightismu apod. Tyto myšlenky mají zhoubný vliv na obyvatelstvo, v dlouhodobém procesu mají za následek odloučení od bytostných zájmů společnosti, rozvrat rodin a nízkou porodnost. Trapná je už diskuse o básničce v čítankách pro děti, kde se kritizuje text: „z holek mají být maminky“. Vládnoucí kosmopolitní garnitura nedovolí, aby holky byly maminkami, to by byl genderový stereotyp, holky musí být singl ženy bez dětí, aby byla dodržena ideologie vedoucí ke genderové smrti společnosti.

Individuální altruismus bez rozdílu je obvykle zástěrkou činnosti těchto neziskových spolků. Multikulturalismus ve své praxi vede k islamizaci Evropy. To samozřejmě není bez následků na politickou scénu, kde se výrazně liší politici zvolení (zvláště v přímé volbě) demokraticky bez zahraničních vlivů, a skupina zahraniční ideály a zájmy hlásající. Tzv. rozdělení národa je právě způsobeno závislostí na finančních zdrojích a od nich odvozených aktivit. Přitom shora uvedené ideologie většinou nelze nazvat jinak než zákeřná akce k rozvratu a vymření společnosti. Všimněme si, kdo platí aktivisty těchto ideologií a odkud jsou řízeny.

Orgány EU nejsou demokraticky zvolené a přitom mají stále větší vliv na vnitrostátní poměry omezováním vlivu zvolených orgánů. Demokracie je vždy zcela závislá na odděleném kolektivu, který o sobě rozhoduje. Demokracie tedy může být jen v relativně uzavřeném státě bez vnějšího zasahování. Ve sjednocené EU demokracie být nemůže, vládly by velké národy nad malými. Otevřenost bez hranic států vede k diktatuře zcela přirozeně a automaticky, protože není jiné řešení. Otevřenost dovolí vnějším silám silně zasahovat dovnitř států, státy ztratí schopnost o sobě rozhodovat a zaniknou. To je viditelné už dnes, lidé mohou volit libovolnou vládu, ale vidíme, že už omezeně vládne. Záminkou k zasahování dovnitř států je mimo jiné obhajoba lidských práv. Aby byla dostatečně zdůvodněná, musí být vytvořeny menšiny, jejichž „práva“ bude vnější síla chránit. Zmizí-li identita s národem je možno vytvořit uměle jakoukoliv menšinu z homosexuálů, invalidů, žen, rasově odlišných lidí apod. a přesvědčit ji, že je utlačovaná. Dále je možno vytvořit menšiny migrací. K tomu všemu situace směřuje a reakce vedoucí k osamostatnění dosud ještě demokratických národů, Poláků, Maďarů a Britů to dokazuje. Dnes je metodou k vytvoření multikulturní společnosti především přijímání uprchlíků z blízkého východu nebo z Afriky.

Člověk dnes vychovávaný v hodnotách evropského neomarxismu a individualismu neuznává přesahující hodnoty a jeho cílem je jen on sám. Takto odloučený člověk přirozeně směřuje ke kosmopolitismu a nevadí mu zrazovat zájmy kolektivu, který jej zplodil a vychoval, a pracovat pro transnacionální moc. Protože dětí je ve světě dost, kosmopolita nebude považovat za nutné zachovat svůj rod. Buď propadá hédonismu a stará se jen o sebe, nebo se z něj stává fanatický zastánce ideologie schopný pro ni obětovat život, protože nemá přirozený cíl (rodinu, domov). Tak vzniká post-pravdivý svět lidí žijících ideologiemi, k čemuž napomáhá práce ve virtuálním a lživém světě reklam, her a vizualizací bez styku s reálnými problémy života, protože žijí bez rodin a přirozené tvořivé práce v realitě. Takovými lidmi se stává stále více hlavně mladých spoluobčanů.

Odloučený individuální člověk je přesně ten, který je materiálně snadno ovladatelný (kromě materiálních, nemá žádné jiné cíle) a proto vládci nového otevřeného světa s ním mohou snadno manipulovat penězi, ale i ideologií, kterou mu předtím naočkovali. Přitom nebudou mít žádnou opozici, protože ta by vyžadovala emotivně vázané kolektivy a materiálně nezávislé lidi, kteří mají za sebou ohrožené domovy se svými blízkými, ale hlavně pravdivý obraz světa v sobě.

Kolektivy národní (státní), třídní a náboženské vždy musely mít pravidla. Otevřený svět je zcela principiálně nemá. Ústupem od kolektivů nastává ústup výchovy v pravidlech, vzniká morální chaos, nikoliv vždy jen vinou špatných lidí, kteří by snad nechtěli pravidla dodržovat, ale prostě proto, že základní pravidla života se vytratila, a lidé nevědí, jak se mají chovat, co je správné a co nikoliv. Zákony se stanovují podle momentálních zájmů a potřeb, nejsou morální autority a v posledku vládnou soudci, kteří často odsoudí někoho, kdo vůbec neví o tom, že by se provinil, protože se v tom zmatku nevyzná. Tato skutečnost tedy napovídá, že „otevřený svět“ mít pravidla nemůže a vládnou velké peníze. Je omyl, že za to mohou dnešní státy a politici, ti totiž proti transnacionálním a oligarchickým zájmům se postavit mohou jen omezeně.

Demokracie je závislá na nezávislé střední třídě. Jen její příslušníci jsou schopni sdružit prostředky, zakládat spolky a strany, uchovávat demokracii v rámci občanské společnosti a vytvářet materiálně nezištnou angažovanost, která je oceňována občany úctou. Se slábnutím střední třídy a se zvyšujícím se počtem lidí „odloučených“ od národa a obce, ztrácí demokracie svoji základnu. Tím více se dostává k moci oligarchie, která korumpuje politické strany a občanské organizace a vnáší do nich svoje zájmy.

C/ Zanedbání bezpečnosti

Nemáme zásadních námitek proti práci ozbrojených složek našeho státu a záchranných systémů. Nicméně doba se mění a zaměření armády, která se zúčastňuje vojenských akcí ve světě v rámci NATO, je občany chápáno jako zbytečná angažovanost v zájmu někoho jiného. Musíme zajistit především naše území a nejlépe je se poučit u sousedů v Rakousku nebo Švýcarsku. Historické zkušenosti nás učí, že vzdálení spojenci nás stejně nechránili a pochybujeme, že se nyní bude někdo skutečně angažovat ve skutečné válce za stát, o kterém nic neví, pokud to nebude součástí širšího politického zájmu.

Situace ve světě se mění slábnutím moci USA a jeho spojenců a nástupem nových velmocí Ruska, Číny a islámu. Každá z těchto nových sil má svoji strategii. Rusko a Čína se snaží kolonizovat svět stejnými způsoby, jak to už dávno dělají vyspělé země Západu, tedy investicemi do zaostalých a závislých zemí (tedy i do ČR) a využíváním její levné pracovní síly. Trvalost této kolonizace musí být zajištěna vnitřním systémem těchto zemí, tedy demokratickým a svobodným režimem otevřeným světu, režimem, který umožňuje vládu peněz a tím i zahraničních oligarchů. Kolonizace novými velmocemi je nežádoucí z politických a mocenských důvodů, nové velmoci by mohli pomocí známých metod získat celé státy na svoji stranu. Proto se vyvíjí nyní v Evropě politika blokády a obchodní války spojené s válkou informační zejména proti Rusku, které je jaksi nejslabší. Nástup nových velmocí bude spojen se střety, doufejme, že jen na ekonomickém poli. Stojíme na prahu multipolárního světa a přechod k němu se musíme snažit zvládnout bez nějaké zbytečné angažovanosti na některé straně, naopak v posílení nezávislosti. Zatím nás vládnoucí mezinárodní oligarchie vede k nepřátelství proti Rusku, což není v našem zájmu směřování k neutralitě. NATO bylo zřízeno jako obranný pakt a mělo by tak zůstat.

Zhroucení mezinárodního měnového systému je nebezpečím, které přichází na základě nestability politické a hospodářské. Pokud se znehodnocují dolary jako řešení problémů USA a tím se dolary stávají nevhodnými jako rezervní měna, začínají nastupující velmoci uvažovat o vlastní rezervní měně. To je nepříjemné pro USA a ostatní západní banky, protože ztratí přísun peněz z těchto zemí. Je otázka jaká protiopatření udělají. Zároveň je stále se zvětšující nebezpečí finančního blackoutu (nějakého hackerského útoku velkého rozsahu), protože peníze už dnes nejsou ani papírky, ale pouze záznamy v bankách, které lze snadno vymazat a nelze je dokázat. V nestabilním světě je takový stav velkým nebezpečím.

Čistě konzumní uvažování roztočilo nekonečnou spirálu, protože poptávka po levných produktech vedla k laciné výrobě. Ta je možná jen v zemích s nízkými platy. To vedlo k tomu, že dnes téměř všechno, co nakupujeme z elektroniky, oblečení, hraček a mnohý další sortiment, pochází z Asie. Tím jsme přišli o pracovní místa, tradici, vědomosti a celá průmyslová odvětví. Zde jsou příčiny nezaměstnanosti a lidé dostávají jakousi náhradní práci ve službách. To nemůže zůstat trvale, stačí přerušení dodávek, válka apod. Zpět se to už nikdy nedostane, nebudou totiž ani lidé ani investice. Co bude potom, nevíme.
V r. 2015 jsme zažili a stále v menší míře zažíváme uprchlickou vlnu z rozvrácených zemí blízkého Východu. Tato vlna byla dána vstřícností některých evropských zemí a dokonce pozváním. Jakmile se objevil nepropustný plot na makedonské hranici a nemožnost se dostat do Německa, proud uprchlíků se zastavil. Tento proud byl ovšem specifický a řízený, ve skutečnosti jsou ve světě desítky milionů lidí, kteří počítají se vystěhovat do Evropy z důvodů bídy, přelidněnosti a klimatických změn. Je nutno se připravit na tento atak. Technická opatření jsou známá a nakonec, jak výše zmíněno, vyzkoušená. Nebezpečí je v jednání evropských orgánů a celého ideologického aktivismu globalistické vládnoucí garnitury, která nemá připravena morální a legislativní opatření k nepřijímání těchto uprchlíků a také v jednání organizací a jednotlivců „odloučených“ od zájmů národů a států, kteří v ideologickém nadšení mohou prokazovat nebezpečné jednání vedoucí k otevření hranic přívalu.

Islamizace Evropy vznikla dávno v západní Evropě přijetím muslimských přistěhovalců, kteří se neasimilovali v novém prostředí, ale vytvořili oddělené domovy se svojí vlastní kulturou. Tato skupina neúměrně roste vysokou natalitou a přistěhovalectvím příbuzných, případně dalších běženců, v prostředí vymírajících evropských národů. Dnes je zdrojem a podporovatelem terorismu. Naštěstí u nás takové menšiny nejsou a vytvořit je by bylo nebezpečné chování. Bohužel je zde mezinárodní tlak na vytvoření takové menšiny podporovaný našimi beznárodně orientovanými lidmi a zřejmě i celou globalistickou klikou. Terorismus je jen viditelným a proto medializovaným vrcholem ledovce islamizace.

Ohrožení fyzické existence

1/ Nízká porodnost. Od roku 1983 jsou roční počty narozených dětí nižší než potřebné počty pro udržení desetimiliónové populace. Např. potřebný počet živě narozených v roce 2015 by měl být 126 tisíc dětí, ale v loňském roce se narodilo jen 109 tisíc. Deficit se postupně kumuluje a v současné době „chybí“ více než 650 tisíc osob do 32 let. Počet žen v reprodukčním věku bude klesat a bez změny trendu se bude situace zhoršovat. Počet obyvatel by klesl pod 8 milionů většinou starých lidí, vznikl by nedostatek pracovníků, který by podniky řešily přistěhovalectvím. Při tak velkém počtu cizinců by vznikly problémy s jejich požadavky a zachování kulturní identity na náš úkor. Pokud by se tak nemělo stát, ženy z nejslabších generací narozených kolem roku 2000 by měly mít v průměru 2,3 dítěte. To se může stát jenom tehdy, když budou rodiny zakládány v mladém věku a dětí bude více.

Bez základní změny vyznávaných hodnot a výrazné pomoci společnosti není možné nepříznivý vývoj změnit. Nebezpečí pro stávající střední generaci vychází ze skutečnosti, že nepřítomnost potomků při zhroucení finančního systému a zdravotnictví, nebo i při poklesu hospodářské aktivity, nebude možnost se o staré lidi postarat.

2/ Snižování zdravotního stavu, kvality a vitality obyvatelstva

Průměrný věk prvorodiček se zvýšil z 22 let v r. 1990 na 28 let v současnosti. Velká část žen rodí první dítě po svém třicátém roce, kdy se již rychle snižuje plodnost a zdraví dítěte. Roste množství poruch u dětí.

Kvalita populace klesá fyzicky nenamáhavým životem většiny mladých lidí, orientace na trávení volného času s informační technikou bez pohybu.

Kvalita populace klesá sociálními podporami početných rodin vyloučených skupin, které v přídavcích na děti a dalších sociálních platbách vidí příležitost ke své obživě, kterou potom nehledají v pracovním procesu. Z dětí jsou vychováváni zase jen příživníci.

3/ Odchod mladých, vzdělaných a schopných lidí do ciziny

Vzhledem k vysokým platům ve vyspělých zemích a nízkých u nás, při skutečnosti, že kvalifikované práce jsou u nás vzhledem ke struktuře průmyslu vzácnější, odchází mladí lidé, především vysokoškolsky vzdělaní, do zahraničí a obvykle se nevrací, protože u nás se situace nezlepšuje a jejich přizpůsobivost jiným prostředím je velká už samotnou výchovou ke kosmopolitismu, učení cizích jazyků od dětství a výchovou ve světové kultuře. Nesledování cílů v domově k tomu velmi přispívá.

Závěrem o naději

Signatáři Charty 77 žili nadějí. K této naději měli všechny důvody. Komunistický režim slábl a postupně odcházel. Zásah armád Varšavské smlouvy v r. 1968 byl poledním kopnutím umírající kobyly. Od té doby už museli všichni informovaní lidé vědět, že vývoj jde jinudy, než hlásá komunistická ideologie, která se pomalu uklízí na smetiště dějin. Lidská práva se stávala vítězným dokumentem. Signatáři Charty 77 se stávali součástí sociální evoluce hlavního proudu, součástí avantgardy vítězného pochodu k další etapě historie lidstva.

Současný zhoubný vývoj má předpoklady pohřbít všechny naděje z jakékoliv minulé doby. Vývoj k degradaci lidského rodu, vymírání a dekonstrukci demokracie nemůže být nadějným procesem pro žádnou dobu. Čekat až umírající kobyla zdechne nelze. Zanikli bychom zároveň s ní. Je potřeba se tomu postavit včas.

Tak jako v r. 1977 byli lidé a možná i převážná část obyvatelstva, kteří si mysleli, že Charta je zbytečná, režim neměl pro ně záporné důsledky na jejich život a vidět budoucnost nechtěli, i dnes je jistě hodně lidí, kteří ohrožení vyslovená v tomto prohlášení nevidí nebo vidět nechtějí. V obou případech je to jen nedostatek angažovanosti pro druhé, pro společnost a její budoucnost. Nenechme se jimi ovlivňovat.

Je zapotřebí zásadní změny ve výchově a smýšlení lidí k emotivnímu vztahu k domovu, k nezištné angažovanosti pro druhé. Je zapotřebí, aby lidé měli svoje cíle v domově, je zapotřebí návratu k domovu, což znamená návratu k rodině, k občanské společnosti, k národu a ke státu. Svobodní lidé jednotní ve své vůli zachovat a rozvíjet domov jistě najdou řešení problémů, které v této Chartě uvádíme.
145 Komentářů k Charta 17 – návrat k domovu: Prohlášení Charty 17

 1. Perun Hromovládný napsal:

  Za současný marast je zodpovědná právě ona pátá kolona – Charta 77. Ten článek je dosti schizofrenní. Pánům signatářům, jaksi uniká pojem KAUZALITA! Vysvětlím – Charta 77 je příčina a soudobá situace následek jejich protistátních skutků! Takže signatáři 2017, polibte si.

  • Josef Švejk napsal:

   Přesné!

  • WIKINGER Petr napsal:

   JAK SE ZDÁ SE TU OBJEVUJE DALŠI POPIS SITUACE,KTEROU UŽ VŠICHNI ZEJMÉNA TADY, NA NÁRODNÍCH WEBECH ZNAJÍ.

   Ovšem jako obvykle chybí,kdo to podepsal.Ono totiž ta kupa stížností NESMÍ MÍT ŽÁDNÉ DOPORUČENÍ ŘEŠENÍ.JE TO TEDY DALŠI BLUF.
   Proč ti tzv yntelektuáli ODMÍTAJÍ ZDEJŠI DISKUZE A SCHOVÁVAJÍ SE,KDYŽ JE K NIM VYZÝVÁME.Namísto toho píši velkohubé kupy stížností,které má za ně KDOSI NAPROSTO NEZNÁMÝ řešit.

   TO KDYBY DOPORUČILI TÉ POLITICKÉ TŘÍDĚ ŠMEJDŮ,KTEROU JSME SI ZVOLILI,ABY NA NÁMI VOLIČI PLACENÝCH WEBECH OTEVŘELI TĚMI ŠMEJDY ZABLOKOVANÉ DISKUZNÍ RUBRIKY-TO JE ANI NENAPADNE.

   Kdy ten autor vyleze se své rezervy a objeví se tu mezi námi namísto,aby nás tu krmil dalšimi VELKOHUBÝMI texty,kde presentuje svoji bezmoc něco vyřešit.O CO LOŽKA,ŽE SE TU NEODVÁŽI ANI SRČIT NOS.

   • WIKINGER Petr napsal:

    TEN ING.VLASTIMIL PODRACKÝ JAKO AUTOR ch17 , BY SE TU MĚL PRESENTOVAT.NENÍ TO NÁHODOU ČLEN PREDSEDNICTVA

    nějaké polit.strany?Kdyby se totiž představil,všichni by viděli co je to za dobrého člověka a jaký má program a hned bychom ho mohli FAKT PLNĚ A ZCELA ZE SRDCE PODPOŘIT.A TO VŮBEC NEMYSLÍM IRONICKY ovšem musel by tu napsat to řešení,které jakoby mu zdrhlo.

   • WIKINGER Petr napsal:

    ČLOVĚK,KTERÝ ČTE TAKOVÁ PROHLÁŠENÍ SE NEUBRÁNÍ NE LI ÚSMĚVU TAK PŘÍMO ŘVE SMÍCHEM

    Perla na konci je korunou.

    SVOBODNÍ LIDÉ,JEDNOTNI VE SVÉ VŮLI ZACHOVAT A ROZVÍJET DOMOV,JISTĚ NAJDOU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ,KTERÉ V TÉTO CHARTĚ UVÁDÍME.

    Je jasné,že oblbuje všechny voliče a nevěři,že by dřive nebo později vznikla síla,která by zabránila loupeži hlasů voličů a tím i jejich moci.MOC má být totiž znovu drze ukradena tzv.volbami,kdy lupiči pomocí falešných slibů z polit.stran Šmejdů kteři na běžicim pásu vyrábějí celém mraky zákonů k udržení své moci,vytvářejí vadnými zákony úmyslně kupy problému a my je máme nyní řešit,když nám znovu ukradou k tomu potřebnou moc..

    ŘEŠENÍ TEDY LOGICKY BUDE,ŽE JE TÉ MOCI MUSÍME ZBAVIT.TAKŽE BY TAM MĚL NA ZÁVĚR NAPSAT.ŘEŠENÍ,ŽE SE MAJÍ OBČANÉ VOLIČI TĚCH POLITICKÝCH PŘIŽIVNICKÝCH STRAN A TO VŠECH, ZBAVIT JE SPRÁVNÉ!!!.

    • WIKINGER Petr napsal:

     PANE AUTORE PODRACKÝ,

     píšete,že vaše CH17 prohlášení je směrováno ke všem občanům.Vznikající organizace občanů voličů,které mohou dosáhnout až 8 395 132 členů to tedy beze sporu jsou.
     Je však marné přesvědčovat voliče,jak tam píšete,že politici a stát za nic nemohou a proti transnacionálním a oligarchyckým zájmům se prý mohou postavit JEN OMEZENĚ

     JINÝMI SLOVY TEDY PÍŠETE,ŽE JSOU OBČANŮM VOLIČŮM NAPROSTO NEPOTŘEBNÍ A ODSÁVAJÍ Z NAŠEHO ROZPOČTU PENÍZE,ABY ŽÁDNOU PRÁCI NEVYKONALI.
     No v tom máte pravdu.ČSSD,která lže už ve svém názvu,že je sociální nikdy neprosazovala do prvního článku naši už tak zubožené ÚSTAVY tam chybějící SOCIÁLNÍ STÁT.

     SOCIÁLNÍ STÁT JE TOTIŽ TYP SPOLEČNOSTI,KDY VLÁDA PŘEJÍMÁ ODPOVĚDNOST ZA POLITICKOU,EKONOMICKOU S SOCIÁLNÍ PROSPERITU.

     Tam,kde to mají státy v ÚSTAVĚ totiž vznikla dobře situované střední vrstva,která je oporou státu a jeho obyvatel.To však v ČR v zájmu polit.třidy,kdy se pro ni vžívá termin ŠMEJDI není. Ta se nyní stará jak nám má vnutit FAŠISTICKOU OLIGARCHICKOU TYRANII,kdy budeme muset všichni pracovat za byt a stravu,přičemž kdo bude, alespon trochu chtít udržet život se musí zadlužovat,aby hned poté co onemocní či ztratí práci mu byla zabavena vadnými exekučními zákony střecha nad hlavou a on se ocitl pod mostem,kde už dnes je i tak pořádná tlačenice.

     KDYBY V ÚSTAVĚ NECHYBĚLO TO JEDNO SLOVO-SOCIÁLNÍ STÁT-PAK BY TOTIŽ LICHVÁŘSKÉ A I VADNÉ EXEKUČNÍ ZÁKONY A DALŠI NEMOHLY VZNIKNOUT.

     Korunu našemu spektru vypečených politiků tvoři KDU prý ANTIKRISTI a vyznavači snad dokonce samého Satana,kdy jejich šef proslul na svém webu prý BELZEBUBOVOU VĚTOU.

     Demografické problémy,které naši zemi hrozí v důsledku nízké porodnosti MOHOU do JISTÉ míry vyřešit UPRCHLÍCI,kteři se v naši zemi rozhodnou zůstat.

     PREKLAD.Protože KDU nemá žádný zájem podporovat masívně rodiny s dětmi a chránit křestany, raději vyrabuje naše podíly v rozpočtu a přivolá kvoty poražených samopalníků IS,kteří vybaveni návodem na vraždění křestanů a ateistů,vydávající to za náboženství,hodlají přenést teror v tomto návodu obsažený i do ČR.

     FACIT.POKUD VAŠE CHARTA BUDE PROSAZOVAT MÍSTO FAŠISTICKÉ OLIGARCKÉ TYRANIE SOCIÁLNÍ STÁT TAK TO TAM PROSÍM NAPIŠTE.

     Přispěvek nesmí být dlouhy a proto pro dnešek jen mírný ÚVOD.

   • WIKINGER Petr napsal:

    JAK V§ICHNI VIDITE,TZV.INTELIGENCE,NEBO TI,KTEŘI SE ZA NI POVAŽUJÍ,NEMÁ ŽÁDNÝ ZÁJEM O DIALOG S OBČANY VOLIČI,KTEŘI SE PROZATÍM NEZORGANIZOVALI

    to vidíme i zde.Neexistuje žádná reakce a tak prý stači jen napsat znovu jakýsi pamflet.Zpupné vědomí že hlas voliče,který se o něho dá okrást za kuličkovou tužku či koblihu trvá.Není divu,že MOC ZÍSKANÁ FALEŠNÝMI SLIBY STRAN je okamžitě po volbách masívně využivána k výrobě vadných zákonů a terorizování těch,kteři ty zmetky pro nějž se vživá slovo Šmejdi zvolili, A NIC UŽ NEPOMŮŽE-žádné demonstrace,petice a iniciativy občanů,to vyvolává jenom posmívání vládnoucích mizerů,kteři nám volbami vlastně ukradli hlas a tedy i naši moc.VŽDYT JSTE SI NÁS ZVOLILI TAK DRŽTE HUBY,TO JE MOTTO PO DESITKY LET. vidíme tedy prolhanost Šmejdů a pokud se jim nedají žádné mantinely budou ještě bezzkrupulovějši nez dnes.

    TO NESKONČI PLÍŽIVOU CENZUROU,KDY SE BUDOU MUSET DÁT ZAREGISTROVAT TI,KTEŘI PROTI NÍ PROTESTUJÍ,ONO TO BUDE MUSET SKONČIT TAK,ŽE SE HISTORIE, ODKUD JSME SE NEPOUČILI BUDE OPAKOVAT A OPRAVDOVÁ ELITA NÁRODA SKONČI V KONCENTRÁCICH I KDYŽ SE BUDOU JMENOVAT NA PŘ FEMA.

    Nevim,jestli se mi to podaři odeslat,nebot některé přispěvky ostřejšiho charakteru jsou zablokovávány.
    Závěr.Pokusim se na tuto tzv.chartu postupně tady odpovědět.Každý bude mít možnost mě korigovat a to hned,TAKŽE NEVÁHEJTE,NEBOT, KDO MLČI SOUHLLASÍ.

   • WIKINGER Petr napsal:

    POTÉ KDYŽ ČTENÁŘI TOHOTO ČLÁNKU ZJISTILI ŽE AUTOR PRACUJE POD KŘIDLY MAFRY NAŠEHO PANA ANO,BUDE mi LÍP

    Je tu jeho dalši článek,ale tam se snad úplně zbláznil,no posudte sami co přináši namísto toho,aby naše vylupování raději aspon zabrzdil to nemá obdoby.

    http://www.nwoo.org/2017/02/13/prokleti-levicackeho-mysleni/#more-70821

 2. Sasin napsal:

  Přestaňte už oblbovat. Demográca je ideologickou nadstavbou židokřesťanského vymývání mozků. Je to drmolení stále stejných manter, které vedou k zabíjení beránků a čepování jejich krve, že potem a krví budeš platit za práci, kterou ti nařizuje něgdo jiný. Gdy naposledy rozhodl lid v demogracii za něco užitečné pro sebe, třeba že si rozdělí podíly na neprodejné půdě a rozpočtu, který jim nebudou vysávat šmejdi školení ve tmě HisTórického pojednání o lidstvu jakožto zločineckému paktu hrdlořezů, které je potřebné krotit, zabíjet a zotročovat, páč tak to jejich bůh s člověky pojal. Zvláštní bůh, který lidem vydlabává oči, zacpává uši a mozečky svých obětí obaluje jakousi plastelínou.

  Celý humbuk demográcechtivých slepců k nám přišel s rekatolizací, gde každý gdo chtěl žít po svém, dle zkušeností předků byl hnán jako ovce k božímu soudu zastupitelů boha, kteří kázali a stále kážou svoji odrhovačku nepokradeš a sami vysedávají u stolů a v chrámech nakradených hodnot, které berou ovcím od huby dle svých zaKONů. Své pomocníky si hýčkají a odpůrce potírají. Dnes to mají o mnoho snazší. Likvidují lidi odepřením jejich základních životních potřeb, na které si u nich mohou přivydělávat a oni rozhodují o nich bez nich. Rozhodují o lidu v době, gdy je lid zapřažen do dnes už nebetyčně zbytečných a zdroje planety vytěžujících činností, které kasírují a blahosklonně rozdělují dle jejich uvážení. Ani jeden papír, kterým se demograti ohánějí ovčané nepodepsali ani jim nebyla poskytnuta předmluva. Že gdyž jejich zaKONy neznáš, tvoje chyba, jasná presumpce viny. Jejich představa člověka na zemi je prostá. Každý je od narození kacíř, hříšník a zločinec, kterého je potřebné převychovávat ve školních lágrech, páč přece už všechny smlouvy byly za něj podepsány jeho zastupitely gdyž byl ještě na houbách.

  A gdyž se lidem přežerou modré pilulky okamžitě přispěchají věrozvěrci demogratického boha a nabídnou pilulku zase červenou. Oni nigdy nebudou tvrdit, že ta doba byla špatná, zlá nebo k nepřežití, budou se vždy držet své osnovy spředené největšími belzebuby světa, že doba minulá musela přijít aby si ovce cosi uvědomili a že vývoj pokročil do další úrovně společenského ustájení zločinců, člověků, kteří stále mají potřeby jiné než vláda. Všechny nástroje na usnadnění života ustájeného lidského dobytka jsou precizně odebírány a zaměřeně používány proti lidem. Tak byla proti lidem použita představa, že politika je nějaká věc veřejná, o které mohou všichni rozhodovat. Lidi se diví, že jejich názory nigdo nesčítá a nevytváří se z nich žádná tabulka, která vyjeví co si lidi ve skutečnosti přejí. Zůstává jen u jalového žvanění a hordy papalášů mezi tím podepisují demograticky sobě vlastní zaKONy, kterými lidem znepříjemňují život už odpradávna. Fantastické je, že blboni, co se probírají, první slova, které vyřknou nejsou máma ani táta kteří jej milují, ale démos a krátos, démony kteří je nenávidí. Neuvěřitelné, fantastické.

  A gdyž se ocitnou tváří v tvář vykradenému státu začnou opět se starou odrhovačkou demogratického odrbávání ovčích dodavetelskoodběratelských vztahů přesně dle návodu prvních rekatolizačních misionářů, které vedl jejich zubatý bůh . Chybí jim prý velké továrny na plechovky a sklíčka, které vyměnili ve slevě za ty misionářské sklíčka a plechovky. A teď se probudila chátra 17 a už leští červené pilulky. Chytneme komára a masa zase naděláme a bioroboty vrátíme na svá místa. Co je toto za rozum. Tyhle kravské lejna bude zase přebírat od kobylinců gdo jako?

  • čekalbychfialovou napsal:

   Lupnul jsem si všecky pilule, červený modrý, cokoli matrixšťané ponoukli…jenže už jsem jhe zas vysral…nějak se smíchaly a byly takový hnědý..tak nevim.

   • Sasin napsal:

    Způsob života zvolený společností se jeví jako důsledek schizofrenické nemoci. Posuďte to sami.
    Člověk, jenž žije na svém statku, pocítil přání sníst například jablko. Co udělá? Půjde na zahradu, utrhne čerstvý plod a sní ho. Teď se podíváme na chování jiného člověka, jenž žije v městském bytě rozvinutého státu. Také dostal chuť sníst jablko. Člověk vezme peníze, jde do obchodu, koupí si jablko, ale již ne čerstvé. Kupuje jablko, které někdo vypěstoval, potom zabalil. Někdo další toto jablko dopravil autem nebo letadlem. Pak někdo postavil obchod a vyložil tato jablka na pult. Všechny tyto úkony, počínaje pěstováním a konče prodejem, zaznamenávají určití lidé, sestavují se evidenční listiny, vybírají se daně, clo atd.
    Takovým způsobem vzniká celý řetězec, v němž se lidé jakoby zabývají důležitou věcí: dávají možnost sobě podobným, aby ochutnali plod jabloně. A ten, kdo ochutnává tento plod, dříve, než uspokojí svou potřebu, musí někde pracovat, aby nejprve dostal papírky, kterým říkáme peníze, a zaplatil někým vymyšlený řetězec, jenž stojí mezi větví jabloně a člověkem.
    A společnost tento jev považuje za normální. Obalamutěná společnost netuší, že někdo si velmi přál odvést lidi od jejich pravého předurčení, donutit je, aby se zabývali něčím nesmyslným. Do takové absurdnosti byli lidé vedeni postupně. Nelze to provést rychle. V opačném případě i slabomyslný člověk uvidí bláznivost toho, co se odehrává kolem. https://www.anastasia.cz/energie-zivota-7-dil

    • proud napsal:

     Tentokrat velmi dobre a spravne cesky:-).Takhle tomu i rozumim a stavim se za to.

     • Sasin napsal:

      Dámy a pánové, jsem si jist, že pojmy jako láska a duchovnost rozhodně mají získat svou materiální podobu.
      Hektar půdy, který mám na mysli a o němž mluví Anastasia, není pouhým hektarem půdy. Je to prostor, jehož prostřednictvím budete spojeni s kosmem. Na tento prostor, a tudíž na vás, budou reagovat všechny planety vesmíru. Budou vašimi přáteli, pomocníky a spolutvůrci.
      Podívejte se, k čemu dochází podle zákonů přírody: obyčejná květina – kopretina – i ona je nerozlučně spjatá s kosmem, s planetami, se sluncem. Květina otevírá své lístečky, když vychází slunce, a zavírá je, když slunce zapadá. Jsou ve vzájemné harmonii. Biliony kilometrů a světelných let je nedokáží rozdělit. Jsou spolu – velké Slunce a malinká pozemská květina. Ony vědí, že pouze spolu jsou tvůrci velké vesmírné harmonie.
      Každá pozemská bylinka reaguje nejen na slunce. Reaguje na jiné planety, reaguje na člověka, na energii jeho citů.
      Vědci provedli následující experiment. K pokojové květině připojili čidlo, ručičky přístroje zaznamenávaly i ty nejmenší energetické impulsy, jež vydávala květina. Do pokoje postupně vcházelo několik lidí. Jeden prošel kolem, druhý přišel blíž a zalil květinu, třetí vešel a utrhl lísteček. Přístroje zaznamenaly, že když do pokoje vcházel člověk, jenž utrhl lísteček, rostlina se začínala chvět a ručičky přístroje se vychylovaly.
      Často můžeme pozorovat také následující fenomén: květiny vadnou, když člověk odjíždí. Tedy chápeme, že všechny rostliny reagují na člověka. Mohou jej milovat, anebo ne. Tudíž předávat svým planetám lásku, anebo naopak.
      A teď si představte, že máte nějaký prostor – hektar půdy. Nejen hektar půdy, na kterém jsou zasazeny brambory na prodej, ale hektar půdy, na němž jste začali tvořit s určitou mírou uvědomělosti, s určitou úrovní duchovnosti.
      Máte své území, na němž je množství rostlin, které nevysadili námezdní pracovníci, ale bezprostředně vy. Každá rostlinka, každá bylinka se k vám chová s láskou, a tyto rostliny, živé bytosti, jsou schopné pro vás shromáždit všechny nejlepší vesmírné energie. Shromáždit a odevzdat je vám. Rostliny vyživuje nejen energie země. Vždyť víte, že jsou rostliny, které mohou růst bez půdy.
      Před pěti tisíci lety žili ve starověkém Egyptě žrecové, kteří vytvořili množství náboženství. A tito žrecové řídili celé národy. Byli nejbohatšími lidmi té doby. Sklepy jejich paláců uchovávaly truhlice se zlatem a klenoty. Znali mnoho tajných věd, pro radu a pro peníze za nimi chodili faraóni. Ale každý z vysoce postavených žreců měl svůj hektar půdy, na němž nedovoloval pracovat otrokům. Tito nejbohatší lidé znali mnoho věd, znali tajemství hektaru. Na zdech starodávných chrámů Egypta, chrámů žreců, bylo napsáno: „Nepřijímej potravu od svého otroka.“ To je jeden příklad.https://www.anastasia.cz/nova-civilizace-8-dil1-cast

      • proud napsal:

       Doba se zmenila,netrval bych na hektaru,ale zahradku muze mit kazdej,a mel by mit………Dulezity jsou odkazy a zpusoby,postoje,ktery nam Anastazia dava,uplne opicit se neni potreba a ani to uz nejde.Prinejmensim v Evrope,kde by kazdej vzal celej hektar a kdyby na nem makal,kdyz ma svou praci kterou umi a dela rad,napriklad.

       • Sasin napsal:

        Druhý příklad. Ve starověkém Římě vydali senátoři nařízení, že pokud otrok umí pracovat s půdou a je mu dán pozemek, pak tohoto otroka lze prodat jinému hospodáři společně s půdou, aby se k tomu, co na ní roste, nepřipouštěli cizí lidé. Proč římští senátoři dávali některým otrokům půdu? A ještě jim dávali peníze, aby si na ní postavili dům. Z jednoho jediného důvodu – aby od otroků dostali deset procent úrody vypěstované a nasycené láskou a péčí člověka, který ji pěstoval. Pouze takové produkty mohou být užitečné.
        Egyptští žrecové a senátoři starověkého Říma věděli, která strava je člověku prospěšná. Produkty, jež teď konzumujeme, v žádném případě nelze používat k jídlu: je to „mrtvá“strava. Je velký rozdíl mezi plodem, který utrhnete z keříku a ihned zkonzumujete, a tím, který se prodává v obchodě. Tady nejde jen o to, že už je zvadlý, jde o to, že nemá energii. Nemůže živit lidskou duši. Již nemluvím o tom, že náš technokratický svět stvořil modifikované druhy rostlin.
        Tudíž, pokud nemáte svůj hektar půdy, nikde nenajdete potravu důstojnou člověka. Můžete vzít peníze a koupit si nějakou zeleninu. Ale musíte vědět: tato zelenina nerostla pro vás, ona vůbec nerostla pro člověka. Rostla pro peníze.

        • proud napsal:

         Souhlas,jenze ma svy „ale“.Ale i ty by sly resit,s hektarem,nebo bez nej………si myslim,podle toho co o duchovnu vim.Ale penize a „za penize“ tomu branej generalne,s tema nejde nic.

        • proud napsal:

         Je dokazany,ze kdyby soucasnej clovek zil jen ze „stravy“,kterou si kupuje,dlouho by nevydrzel,obzvlast dneska,coz znamena ze z jidla cerpame jen malou cast potrebny energie. Ale kolik z nas je si toho vedomo? ;-)

        • Sasin napsal:

         Otroci vychovaní k „práci“ jsou prodáváni i se svojí profesí. Jak se zruší v místě podnikatelský zájem,neváhají dokonce za svojí „prací“ dojet. Neváhají se přestěhovat aby naučená „práca“ vydělala na to jablko. To všechno jen proto, že nechápeš ten ladnej vztah větve jabloně, která dává plody přímo a hodláš kudrnatět cesty k jablku přes tvé dojmy zdaněné radosti a pitomé a nesmyslné práce, která přes všechny výpalnické povinnosti tě nakonec k tomu jablku připustí až ho pošpiní všemi pochtívači a ohmatávači. Pro blboně vykynožené z neprodejného podílu na půdě zbývá už jen posluhovat řetězůmi harpagondechajckých událostí, jenžto INvestoři tvého života jsou oni, né ty.

      • petr napsal:

       Sasine, pokud by mel dostat kazdy obyvatel Cech jeden ha. pudy, museli by Jste cobnout kus uzemi okolnich statu.
       No a vsichni obhospodarovat tu pudu ? Cim ? To nebudeme mit elektrinu a okopavat budeme cim ? Svazet na ramenou? Co kdyz prijde neurodny rok? Co ti kteri nedostanou urodnou pudu?
       Prominte ty otazky, ale mne zajima jak to mate promyslene.

       • proud napsal:

        Myslim si ze je ten hektar „pomyslnej“,ono nejde o ten materialni hektar jako takovej,ale o to jak by ses k nemu choval a hospodaril s nim,kdybys ho mel.Kdyz se na to podivam takhle a predstavim si jak by to vypadalo,kdybysme byli pani ve svy zemi a tak se k ni chovali,vubec mi ta predstava neprijde spatna.A udelat to tak i v ostatnich zemich jejich narody,vlastne bysme se dostali k tomu o co nam vsem jde at uz to nazejvame jak chceme……ale bliz to musi vysvetlit Sasin,jak to s tim hektarem je,zrejme ma nejakou predstavu,kdyz to poda cesky,abysme tomu vsichni rozumeli. :-)

        • Petr napsal:

         Nevim Proude. Ale minule jsem napsal ze kazdy clovek na svete by mnel mit podil z prirodniho bohatstvi, tak mne zkritizoval.

       • Paul Durham napsal:

        Sasin uvádí cílový stav se kterým se mohu i pocitově ztotožnit, neuvádí však cestu k tomuto stavu – manuál fritování hranolků, který by pochopili i zaměstnanci, aniž by se u toho vesměs dekapitovali.

        „Je velký rozdíl mezi plodem, který utrhnete z keříku a ihned zkonzumujete, a tím, který se prodává v obchodě.“ TO TEDY JE.

        - Что делать? O tom psal zábavně pro zaměstnance již jistý Lenin , v překladu lenoch či flákač. Podle toho to dopadlo – rudá pilulka arzeniku splnila svůj účel antitéze.

        • Petr napsal:

         Jo to je. A velky. Viditelne jsem to poznal na jahodach. Pestuji par jahod. Pri trhani sladke, po par hodinach ztraci tuto sladkost. Byl jsem tehda prekvapen.

        • WIKINGER Petr napsal:

         DRAZI LIDOVÍ KOMENTÁTOŘI,RÁD BYCH SE NA NĚCO OPTAL

         Neví někdo z vás kdo je ten V.PODRACKÝ,který tu napsal tu CHARTU?Co když je to zas nějaky president a vy ho tady prochcáváte jako sněhuláka..
         Ten chlap vynořil a žádá respekt vy nestydové mu ukazujete,že si připínáte trikoloru na prdel,kde se ted nacházi naše srdce bijící možné právě pro něho.

        • benmil napsal:

         To jsou stěžejní otázky, které se vinou celými ruskými dějinami (a možná nejen ruskými):
         что делать а Кто виноват (nedá se mi napsat velké č :-(((

       • proud napsal:

        Ono to „okopavani“ a vubec starost o pudu a rostliny je krasny,i kdyz pracny.Nekoukej na to dnesnim pohledem,zkus na to mrknout pohledem budoucnosti,kdy by se o ni staralo mnohem vic lidi uvolnenejch napriklad z financniho sektoru,pak nezamestnanejch a podobne…..bylo by nas dost aby nam ta prace byla zabavou,misto drinou…….ale to uz by bylo na podrobnej rozbor a popis.A zase se ozve nejspis nejakej „martan“ co bude pomlouvat napriklad celej zeitgeist jako takovej i s projektem Venus,kde se mluvi o satelitnich mesteckach a vesnicich co se snazej bejt kazdy maximalne sobestacny,s prilehlejma polickama a pastvinama.Zdrojema volny energie,sepeti s prirodou a podobne.

        • Petr napsal:

         Poude, to je pisen budoucnosti. Ted je situace jina. Lide ve vetsine serou na policka, chteji zelene travniky. A pokud na nich vyroste pampeliska, tak se pouzije chemikalie. Jo, kde je doba nasich babicek, kdy se vyuzil kazdy metr pudy. A hovna ty slyna podzim na zahradu take. Kazdy zbytek jidla slo zviratum.

       • jan nowak napsal:

        Petr.. ty wemeno.. tak si zaberu kus Canady : ))

        • proud napsal:

         To bych se radeji poohlizel po teplejsich krajich,kdybych si mohl vybirat :-)

        • Petr napsal:

         Auta by Jste zakazal, nebudou vrakace, nebudou motyky :-)
         Situace je ta,ze svet je ruznorody. Nikdy nevyhovite vsem.
         U nas je jidlo lacine(nekvalitni), ze lide serou na nejake pestovani. A pokud chcete z policka vyzit, musite vlastnit hektary. Pokud pestujete

        • proud napsal:

         Vsimej si Peto,zakaz aut neni nic novyho,nwo ho planuje taky!Ale samozrejme ze ne kvuli zivotnimu prostredi,ale kvuli spatne kontrolovatelnymu pohybu lidi v soukromi,a relativne rychlymu.Ono je kolem nich vubec plno ruznejch nesmyslu.

       • Sasin napsal:

        Petře, pozemková reforma není u nás žádným neznámým společenským vypořádáním.Návod na fritování přidělených neprodejných podílů je organizačně proveditelný. Pro otce a matku by oba podílyly ve skutečnosti mohly být větší než 1 hektar. Těm, gdo už jsou pro vyrábění dávno nepotřební bude umožněno na podíle započít přirozený život včetně soběstačného sídla, které na něm bude vytvářet.Jistě, některým bude připadat, že rozdíl mezi bytem s nábytkem a připojením na proud ve srovnání s reálným dotekem nových osadníků na podíle s kufry bude připadat příliš velký, co už, že…

        To je přirozené. Gdo nebude chtít z města, zůstane ve městě a na jeho podíle bude hospodařit místní obyvatelstvo nebo družstvo dle dosažených znalostí hospodaření s půdou, podíl ale zůstává. než mu to dojde. Znalosti mohou být pitomé nebo se lidé společně budou svými znalostmi obdarovávat. Nejlepší příklady se dělají v praxi, gdyž už je co okopírovat. Tím by se rozdělila půda na všechny dospělé lidi, čímž by bylo zajištěna faktická neprodejnost a nehnutelnost s naší společnou zemí. Něgdo rád hory, něgdo rád nížiny. Výměna by měla být možná. 1 hektar je ve skutečnosti 10 000 m2. O tom, kolik se dá vypěstovat potravin na 1 hektaru se vedou vědecká pojednání, ale těch se není nutné držet. Hypoteticky 1 hektar má 3 patra. Lidé dnes většinou využívají jedno patro, na které chtějí vměstnat všechno. Pěstovat rostliny lze ve skutečnosti pod zemí, na zemi i nad zemí. To ale teď nemá smysl rozebírat. Vaše otázky jsou přirozené. Je podle mého názoru potřebné si definovat co je například neúrodná půda a a pak už to dává smysl. Co gdyž přinde neúrodný rok? A jak se to dělá dnes. Gdyž si definujeme příčiny , je snadnější najit řešení. A hledání řešení bude tou cestou k totální soběstačnosti.

        V uvolněných zónách měst bude možné do podzemí umístnit robotizované výroby, to už záleží na potřebách obyvatel, kteří všichni budou o tom rozhodovat sepsanými potřebami, které se budou sčítat a každý měsíc ohlašovat z parlamentní kantýny, gde bude velký ščítač požadavků aby to bylo každému na očích a mohl měnit v dalším kole měnit pořadí podle vlastních představ o důležitosti..Nejdůležitější ve skutečnosti je, pochopit proč bychom měli chtít takovou změnu a porovnat ji se současným systémem uměle udržovaným v komatu a potom se uvolní myšlení k hledání řešení, které nás všechny neuvrhne do středověku. Technologií, které bude možné beztrestně využít existuje dostatek, není možné zůstat závislý na drátech vysokého napětí ani u preHisTorických způsobů obrábění materiálů. Ve skutečnosti podíly na neprodejné půdě povedou k totální soběstačnosti i v tomto směru.. Princip volení vlastních potřeb ve skutečnosti bude zajišťovat udržitelné řízení změn, které se budou vyskytovat. To je přirozené.

        • proud napsal:

         „Pro otce a matku by oba podílyly ve skutečnosti mohly být větší než 1 hektar. Těm, gdo už jsou pro vyrábění dávno nepotřební bude umožněno na podíle započít přirozený život včetně soběstačného sídla, které na něm bude vytvářet.“………….malickost,kdes sebral ze je tohle cloveku „prirozeny“,v Anastazii?!!!To se mi nezda……..

        • proud napsal:

         Dokonce si myslim,ze mame tech „prirozenosti“ povicero.

        • Sasin napsal:

         Ano, jejich potomci už budou na neprodejném podíle přirození. Z těch potomků vyroste přirozeně národ.Jistě mnoho další přirozenosti se budou postupně odkrývat po dosažení základní soběstačnosti.

        • Sasin napsal:

         Přirozenost člověka je, dosáhnout soběstačnosti za minimálních energetických ztrát, čili cesta nejmenšího odporu. Ten způsob, který bude nejblíže k dosažení této přirozenosti bude kopírován. Pokud se někomu zdá, že jeho přirozeností je orat a vláčet svůj podíl na půdě budiž. Ve svobodné společnosti se stejně nejlepší způsob brzy rozkecá.

        • houbeer napsal:

         Jasne proude,ze prirozenost je mit nejakou tu chysi…a na kusu vlastní pudy bez hypotek a peněz.
         Jsem rad,ze zacinas sasinovi,, rozumět“

        • Petr napsal:

         Ale, minule jsem napsal ze lide by mneli mit podil na nerostnem bohatsvi a Vy mne nazval blbonem. A ono to je skoro stejne akorat jinak receno.
         Problem je v tom ze lide nechteji ani tak obhopodarovat pudu jak by sni chteli cerpat.
         Mne osobne produkt kteryy vypestuji stoji mnohem vic nez v obchode. Ale stoji to za to. Ziji v prostredi kde jsou drsne podminky, ale o to se tu lip dycha. Pudy je tu na zbyt, ale zajem lidi ne. Navhoval jsem jim skleniky, moznost lacine energie . Je spis zajima vyhazovani penez do nic neresicich akci, jako je postaveni a udrzba comunity hall, deckeho hriste (nejsou deti). Takze mi nezbyva nez zacit sam. Jenze na to potrebuji penize. Takze ppodle Vasich slov budu blbon, ktery otroci.

        • ZachránilBychVásAleAlokátorŘíkáNe napsal:

         Petře,

         „do nic neresicich akci, jako je postaveni a udrzba comunity hall, deckeho hriste (nejsou deti). Takze mi nezbyva nez zacit sam. Jenze na to potrebuji penize“

         - protože to vynese nějaké firmě tyto zakázky vypořádávající určitý dočasný prospěch, že. A asi tam nebyla žádná „skleníková“ lobby, aby je vmanipulovala nechat si udělat je:D

         Jinak…zprávy z kanálu Delta (plan):

         CUMING SOON: O kolapsu nemovitostního „trhu“…a marných pokusech Sasínovo a spol. toho Černýho Petra ještě někomu hodit na krk (mediální „zvyšování poptávky“, když už je v reálu jízda down úplně down…)…Nějakejm „přírodním naivům s posledníma iluzema a pár ŠUŠNI na to aby (se) utratili (UTRATILI jako psa)“… o tom někde jinde, tady už je plno.

       • houbeer napsal:

        Ja vam krumpac a lopatu vykovam na koleni,kdyz bude zajem.
        Zahrada se da udelat temer kdekoliv-jednu jsem zalozil i na skale,je to pracny,ale krasny.

        • Paul Durham napsal:

         za svůj život jsem viděl mnoho krásných zahrad, které lehly popelem, díky hodným lidem, nicméně vyšlechtění NOVÉHO člověka, jak to popisuje Sasin v návodu , musí NĚKDO provést , autoerotika na memy nefunguje

        • proud napsal:

         Chlapi,vemte rozum do hrsti:-),myslel jsem ze rozumim,ale prestal jsem rozumet ve chvili kdy napsal ze hodla ze vsech nadelat zemedelce co se s laskou budou rejpat ve hnoji a hline :-))).Nic ve zlym,konicek je to super a pro cloveka kterej se tak chce i zivit,velka vec,ale prirozenost si plist se zvykem a nakonec od toho zvyku k nezbytnosti je hloupost.Mam dojem ze nekdo Anastazii spatne chape,nebo ji chape neuplne.Nevidi symboliku a navod.

        • proud napsal:

         To je o zpusobu zivota ve vsech odvetvich,nejen v rejpani se v hline!

        • proud napsal:

         Ty si my telo uzije az zaklepu pri pristim „velkym tresku“ backorama,az dost:-)))))))))))))))))))))))))

        • proud napsal:

         Jsem lovec a predator,napriklad,zahradu mam jen pro radost,jako konicek a neumim si predstavit ze bych na ni saskoval od rana do vecera den co den!!!

        • proud napsal:

         Zemedelstvi je drina bez dovoleny a bez pracovni doby,kdyz to ma k necemu vypadat…………prikove te k tomu mistu a zapomen na dovcu u more,na horach,dovcu jako takovou,cestovani……..to neni pro kazdyho,zakope te to na fleku bez dalsiho rozvoje.

        • proud napsal:

         Rostlinky a hospodarsky zvirata nezajima ze chces nekam jet,neco videt,potrebujou denne krmit a pit…………

        • houbeer napsal:

         Jdes do malichernych malickosti proude.nikde nechce nikdo ze vsech vyslechtit zemedelce.
         Ja ti vypestuji,co ti na zahradce chybi,kvuliva moc drine,ci te to neba…..ty mi vymennou pomuzes s necim jinym…..jidlo je zaklad,rozhodne go nejde radit nekam nazad a jeste k tomu degradovat na dnesni stav.ja jsem napr.na miste rad,jsem prikovan,pac jsme sami.ale i tak uz se to lepsi….-proto rodove farmy-pak muzu jet se podivat do himalaji :))) a vim ze pri navratu,je jidlo na farme a smitec.
         Kazdy jsme jiný a tak asi nebudeme kazdy STEJNY ZAMEDELEC,vse by se ladilo mezi OBCANY….

        • Sasin napsal:

         Paul Durham. Jestli se bude pokračovat v záchraně způsoby navrženými v článku, věc bude u konce vyřízena stejně kolapsem, ifdyž si těmi bankocetlemi budeme utírat zadky nad plán 100x denně. Je mně sympatické, že systém se sám dusí igdyž vyzkoušel všechny varianty. Odpudivá síla, kterou vyvinul proti lidem se k nim vrací Je dobré vědět do čeho dem a klidně si můžete krátit čas autoerotikou. Muheeeeee

         Proude, můžeš si na podíle udělat bazén a pět garáží, ale nebudeš ho smět prodat. Jídlo ti prodají ve městě družstevní prodejny od těch podílníků z města nebo můžeě zůstat ve městě a chodit na dízy klátit holky. Po tvé smrti se podíl předá tvým potomkům. Šak nějaké přechodné potíže jsou také přirozené. Muheeeee

        • Petr napsal:

         Houbeer, neplacejte. Kde vytezite rudu. Kolik pole opracujete. To ze Jste udelal zahradku Vas sice slechti, ale mesto tim nenakrmite.

        • Paul Durham napsal:

         Jestli se bude pokračovat v záchraně způsoby navrženými v článku, věc bude u konce vyřízena stejně kolapsem (Sasin) – no to je jisté, jak ale víte, jestli bude neplánovaný nebo plánovaný ?

         Jen tak unter uns gesagt , ty podíly, to je to nejmenší v celé vaší „transformaci člověka“.

        • houbeer napsal:

         To Petr-copak se vsude valí malo železa?-z takovych podvozku aut se da vyrobit ledasco-tedkom jsme kovali nejake kopí,macety,noze. ;))
         Zatim jsem rucne krumpacem za dve sezony,, sdelal tak 150*50.a jen co bude kůň,….ja chapu a vidim,ze lide nechteji repu a zelí,chteji donuty a tousty.ale netvrdte blbosti,ze bych mel nasytit,, město“rad nasytim kdekoho uz ted,ale mestske povalece nikoliv.
         Pudy je mnoho,kdesi psali ze na xkrat vice populace,i bych tomu veril,kdyz vidim jak to jde me.

        • Petr napsal:

         Houbeer, pudy je mnoho ? Ale jake ? Bavte se troch realisticky. To budou vsichni rozbijet auta a kovat motyky ? Vsichni budou drit do umoru na policku aby meli dostatecme v zime ? A darmozrouti v meste ? Pokud ti by si delali narok na pudu, hore bychom zaplakali. Znicena priroda, vystrilena zver.
         Kone? Zas dalsi starost, krmeni, okovani, ploty. Ja tim prosel.
         Lide musi zmnenit vztah k prirode a zacit si vazit rodici pudy a ne ji vycerpavat. Myslite ze to dokazete tim ze vsechny nazenete do pole a ke kovani motyk ?

        • houbeer napsal:

         Ano pudy je mnoho,vsude kam se podivam,nebo kde jsem cestoval,kuwa,nerikam,ze hned mate cernozem s bioorg.hodnotou a zivotem.nebyl jsem realista,ted jsem a nemuzu jinak.jak pisete-kdyz se zmeni člověk sam,pozna krasu zahrady-prirody.a ne naopak-chtit motykou a drinou do umoru(hahaha) menit lidsky nahled.ano,jsem rad,ze mestaci jsou zatim otroci mesta-jak pisete,znicili by vse natotata.
         Nicit auta?-byl jste nekdy na vrakaci?ja ano a nemam potrebu nic nicit pro trochu kovu.jo auta bych zakazal,dokud nebudou na elektrinu!
         Kun je starost i radost,kdysi jsem mel.ted chci zase.

        • Petr napsal:

         Pokud pestujete politicky korektni jidlo mate sanci na podporu statu. Pokud chcete pestovat kvalitu a chcete to oznacit organic mate problemy a zadnou pomoc.

        • Sasin napsal:

         A to jste trefil kozla Petře jak jste se ptal, gdo uživí město. Není vám ten zdroj problému signifikantní? Přiblížím, klidně si dojedou 100 km po dálnici do „prace“ gde se dobře sypá, ale vystěhvat se na venkov? Pcháááá

        • proud napsal:

         Houbeere neblbni,a Sasine ty taky ne,vidim kam to valite,tedy ten cil,doufam.Ale tahle vase cesta neni uplne ona,respektive je,ale jen z casti. Porad nechapu Sasine co se ti nezda na tom,ze ma bejt vsechno vsech a maj delat co je bavi,a kdyz nekoho bavi zemedelstvi,at ho dela klidne na tisici hektarech,je to lepsi nez aby na nich staly garaze nas co na nich delat nechceme,proc ne? My muzem delat co nas bavi a vlastne ho tim podporovat taky a staci nam zahradka pro radost.At dela kazdej co chce a co ho bavi nejvic,hlavne at je to ku prospechu vsem a at to dela z vlastniho presvedceni.A v prvni rade at jsou vysledky lidem k dobru a k zivotu v maximalni mozny svobode a jistotach,to se projevi okamzite na budoucich generacich!!!

        • proud napsal:

         Ale kdosi tu psal neco o „druzstvech“,to je dobra myslenka a letama odzkousena,druzstvo nejen ze ma zemedelce,ale i technicky zazemi a udrzbu,to uz si predstavit umim,patrtu lidi co je to bavi a delaji na tom,v klidu se vystridaji a muzou pritom tedy dobre zit,jen to nepasuje dohromady s tema rodama,nic proti nim,kdyz se shodnou a budou chtet,ale uzivej prakticky jen sebe……… a cim prispejou ostatnim?Tem co jim budou pomahat s technickym zabezpewcenim,tem co je budou chranit atd…….to neni ironicka otazka,ale prakticka.

        • Petr napsal:

         Sasine, budme radi ze ziji v mestech. Vite si predstavit ty miliony lidi plundrujici prirodu ? Spis to chce neco ve stylu druzstva. Ja nevim jak u Vas, ale tady mladi nechteji farmarit. Prodavaji pudu smelinarum a ti velkym firmam stylu Monsanta. Kazdy by chtel zrat, ale zvednout prdele nikdo.

        • Sasin napsal:

         Podíl na půdě, podíl na rozpočtu, volby potřeb, to jsou tři pruty. Jedno bez druhého zajde. To je má vůle.

        • Petr napsal:

         Placat, umi kazdy. Vy jste v tom mistr.

   • proud napsal:

    Pilulky nepomahaj co? Strel se do hlavy,to pomuze nejen tobe!

    • Petr napsal:

     To platilo pro toho co neumi pouzivat ani jednoho nicku. Ale o to vic umi rypat.

     • Sasin napsal:

      Město je obřím generátorem. A teď ta otázka. Dobra či zla? V největším českém městě se usadil belzebub, o kterém si otroci myslí, že si ho zvolili jako menší zlo. Čím je otrokům prospěšný ví on sám nejlépe. Nejprve pomáhal otroky zbavit jejich plodů „práce“ a za to jim strká vtinipnými bonmoty hada v pytli. Nepochopí? Jistě, proč by a čím? Jenže tihle plácalové a je jiich v tom městě na statisíce už nerozumí naší řeči.Celé dny mluví cosi o prospěchu a je z toho jen samá ztráta. Gdyž mluví o dobru, hadi v pytlích se tetelí blahem.
      https://youtu.be/yuKTl7OMhnQ

      • proud napsal:

       Jenze nejlepsi system nastolej a udrzej prave ti placalove a ovce,otroci v pripade ze se nam podari aby tim vsim prestali bejt a prohlidli.V opacnym pripade muzes delat co chces a v nejlepsim se ti neco i povede,ne na dlouho! Co je teda pak prioritou?

       • BezejmennémuřáduzfilmuVelkáZeď napsal:

        Sasine, jste jen další slupka manipulace, kterou je třeba deflorovat.

        Co jste se pokusili udělat z myšlenky „podílů“ je fraška!

        • Sasin napsal:

         Myslím , že jsem své úmysli a důvody vyjevil plně z několika stran. Gdyž tomu něgdo nerozumí,znamená to, že nechce. Až tak tupé lidi tady zase nemáme. Patrně jde o hady co se rádi vyhřívají na slunci a nigdo s nima nehne.

        • Robo napsal:

         Ďakujem za tie úryvky z Cedrov, Saain.

        • Robo napsal:

         …Sasin..pardon!:-)
         A zdravím!:-)

        • Sasin napsal:

         Robo já ti taky děkuju. Přiměl jsi mě si to přečíst. :-)

        • Robo napsal:

         Rado sa stalo, mám radost, že si sa na to pozrel, Sasin!:-)

        • Sasun napsal:

         Pochopil jsem, že tam se vlastně mluví o tom co tady říkám já. A esli chce mít něgdo na podíle parkoviště a jezdit na dovolenou k moři nebo žít prostě i s technologiema na vyšší úrovni, jenže na svém podíle, to tady mnohým převrací kufr a hrabou se v tom jako na hnojišti. No co, kokoti., že .Leží jim to v žaludku jako břevno. Muheeeeeee

        • Sasin napsal:

         Stavím se tady raději až večer, už mi to nějak blbě píše. :-)

        • proud napsal:

         Udelals chybku Sasine,a to takovou,zes mel nejdriv vysvetlit co se onim „podilem“ mysli,podrobne vysvetlit,protoze ti do hlavy nikdo nevidi……….a to hned na zacatku kdys ho zacal omilat :-).Udelal jsem stejnou se svou koncepci,presto ji mnohej jeste doted nepobirate :-).Jsou si dost podobny.

        • Sasin napsal:

         Líbí se mi proude, že máš taky koncepci akorát nevíme jakou. Zatím vím, že chceš zůstávat zákazníkem a z čeho to slovo vzniklo tě nezajímá. Možná bys podíl i vzal, naflakal by sis tam parkoviště, bazén a okrasné jehličnany a gdyž by tě to přestalo bavit odjel bys třeba do Benátek nebo přímo do Las Vegas na skořápky. Pokud by to tak bylo, nemáš nic proti tomu.Podíl na rozpočtu ti ale už nevyhovuje, páč by ti na skořápky nebo na Black Jacj asi chybělo. Myslíš, že s tím bych ještě měl popracovat a vymyslet to tak aby se to dalo kombinovat dle fritovacího návodu na hranolky. S volením potřeb jsem u tebe vybouchl úplně, páč u tebe je jednodušší si někoho zvolit, asi toho který nás všechny zná, co uhodne dycky na co máme chuť nebo co potřebujeme. Dyk víš, že oni vědí od svých šmejdských předků, že lidi nic nepotřebujou, že na všechno si přece můžou vydělat v „práci“. A to je parketa pro socanské šmejdy, kteří než by dali podíl na rozpočtu rozeženou blboně do „pracovních kotců“ úplně bezpracně, jen škrtem pera v zaKONech. O těch druhejch, kterým předávají štafetový kolík už nemá cenu vůbec přemýšlet jako o lidech, ty nezajímá totálanál nic z toho o čem se dověděl spisovatel od Anastasie, igdyby si ji vymyslel.

        • proud napsal:

         Chyba Sasine,co se me tejka,mam dost i na ty skorapky,kdybych byl tak pitomej,jenze o tom to neni,je to o tom ze nikdy klid nebude dokud nekdo mit bude a jinej ne.A tenhle svet je pro vsechny stejne!!! Staci jen najit jak na to,nebude to prilis slozity a urcite se to vyplati vsem ;-).V kasine muzes pak hrat treba o sirky:-))))))))))))))))

        • Sasin napsal:

         Přemejšlel jsem o tom slově zákazník, který demográca vobrací každej den. Zákazník je ten, co má zakázáno. Zní to jako protimluv, ale všimni si tu realitu. Všechno co je zakázáno si můžeš koupit. Muheeeeee

        • Sasin napsal:

         Jó proude, teď mě spíš zajímá na kolik procent jsem se trefil. Zkus to rozvést. Můžeš použít svoji koncepci.

        • proud napsal:

         Kua zakaznika si muzes vysvetlit na sto zpusobu fifty fifty,v tom nic nehledej:-))))))))))))).Co chces rozvadet,je to prosty.Kdysi se rikalo ze praci budou delat stroje a lidem se ulevi,a ulevilo,delaj ji stroje a lidi koncej pod mostem,ulevilo se jim i od vejplat.Porad nevidis co ridi svet? :-)

        • Sasin napsal:

         Páč nemají žádný podíl na neprodejné půdě a rozpočtu. Nemůžou do toho pípnout ani esémeskou. Muheeeeee

        • proud napsal:

         Sbiraj nam i ty almuzny co jim rikaj vejplata.Proc jim teda nesebrat ten nastroj uplne at dokazou jak jsou dobry bez nej? Lidi prachy k tomu aby se uzivili nepotrebujou a k tomu aby se jim dobre delalo potrebujou jen podminky,to je cela ta veda ;-).Kdyz k nim na pomoc pribudou i ti z kancelari co skacou kolem penez a rozpoctu,almuzen,bank,burz a financi s komoditama vubec,kolem valecnyho prumyslu a pomocnejch oboru,mame tolik pracovnich sil,ze budeme i tak mit jen polovicni pracovni dobu pulku tejdne a jeste se v ni budeme stridat na smeny:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

        • proud napsal:

         A flakaci? Ti budou stejne,jen kolem nich nikdo nebude muset skakat.Casem i ti budou ubejvat,jak se z cloveka bude stavat Clovek……..s tema si starost nedelam vubec,byli jsou a budou a stejne je budou zivit ostatni,spis bych u nich premejslel jeste jinak,kazdej muze bejt nejak uzitecnej ;-)

        • Sasin napsal:

         Na tvé ideologii zákazníka, mně prostě vadí tvoje doktrína o užitečnosti a ukázáním prstu na flákače. Podle tebe je největší makač Zeman. Muheeeeeee

      • WIKINGER Petr napsal:

       DRAZI LIDOVI KOMENTÁTOŘI.RÁD BYCH SE NA NĚCO ZEPTAL-OPAKUJI

       Neví někdo,kdo ten PODRACKÝ,který tu CHARTU sepsal,je?Co, když to bude zas president a jak se zdá ho tu ignorujete a vypadá to, že ho snad všichni prochcávají lhostejně jako sněhuláka.

       Ten tu píše vlastenecké CHAJDRY a vy tu na to mizerové totálně kašlete,že vám vy bando otroků nepřipadne ani aspon si připnout trikoloru a zběsile bojovat na náměstí za to,aby jste aspon dostali zpět ukradené podíly z rozpočtu…

       KDOVÍ CO JE TEN PODRADACKÝ ZA PTÁKA TAK,AT TO TU DÁ A NE HO HNED VOLIT DO CHÁTRY 77 ČI CO…

       • Sasin napsal:

        VLASTIMIL PODRACKÝ

        Obhajuji konzervativní hodnoty, píši o nebezpečných jevech současné společnosti. Vyjadřuji se k aktuálním událostem.
        Vlastimil Podracký je spisovatel a publicista. Vydal knihy: Pozor na tunelování, Občanská obroda, Návrat k domovu, Hrdinům se neděkuje (životní příběh Vladimíra Hučína), Žluté nebezpečí, Poslední člověk, Temná komora, Sodoma Gomora a Nadčasový humanismus. Příležitostně publikuje články.

        Píše na http://podracky.bigbloger.lidovky.cz/

        P.S. Obhajuje židokřesťaskoé konzervování lidí

        • Sasin napsal:

         Proude, ještě tohle. Zkus promyslet.
         „Nápad dědečka a pradědečka rozdat mnohým lidem léčivý cedr Anastasia neschválila. Na otázku „Proč?“ odpověděla, že jeho kousky se rozšíří jak mezi dobré, tak i mezi špatné lidi a ve většině případů se jich nejspíš zmocní negativní osoby, což konec konců přinese víc špatného než dobra. Podle ní je důležité pomáhat dobrým lidem, kteří povedou společnost ke světlu, nikoliv do slepé uličky. Pokud budeš pomáhat všem, rovnováha dobra a zla zůstane stejná, anebo se zhorší.“…

        • proud napsal:

         Coz je omyl a nejak me ani neprekvapuje ze se stal babe i kdyz jde o Anastazii,zit dlouho v izolaci cloveka holt zmeni,zvlast kdyz ztrati pojem o tom proti cemu vlastne stoji,protoze mnoho dobrejch lidi pacha zlo aniz si to uvedomujou,v zajmu penez a za penize,ktery je k tomu nutej.Anastazie je nepotrebuje a nezna.Cedr te nezachrani,zachrani te jen v(j)edeni o tom jak co funguje a o pricinach.Pak uz jen zvednout prdel a udelat co je potreba vlastni hlavou a rukama,cedr to za tebe neudela!

        • proud napsal:

         Zlo nevymitis,bez nej neni dobra,jako neni bez tmy svetla.Rovnovaha je zaklad,absolutni nemuze existovat.Ale muzes se naucit drzet se u ni blizko a zlo ridit v zajmu dobra.Otupit mu ostri,zbavit se ho ale nejde.

        • Sasin napsal:

         Proč odešel starozákonní Mojžíš do horského lesa a vrátil se s posvátnými deskami? Proč se Ježíš Kristus vzdaloval dokonce i od svých žáků? Proč člověk jménem Siddhártha Gautama, který žil v Indii v polovině šestého století před naším letopočtem, odešel na sedm let do lesa a pak vyšel k lidem s učením, které i dnes, po uplynutí tisíciletí, znepokojuje lidské rozumy a jmenuje se buddhismus? A tohoto člověka později pojmenovali Buddhou. Proč také naši ne tolik vzdálení praotcové, jako byl například Serafim Sarovskij nebo Sergij Radoněžskij, také odcházeli do lesa jako poustevníci a za nějakou dobu poznali tak hlubokou moudrost, že za nimi jezdili na poradu králové tohoto světa?

        • Sasin napsal:

         Řídit zlo v zájmu dobra je přece pitomost.

        • WIKINGER Petr napsal:

         UŽ TO TADY STUDUJEME,DĚKUJI

         chvili to bude trvat,ovšem konzerva-hodnoty znamenají kapitalismus bez přivlastků,který totálně vykradl ČR,aby poté zloději byli omilostněni.A je toho víc.Ne nadarmo šli ODS do kytek a znovu se tu vynořuje ta chátra,která nám na pozdrav asi nemíní dát ani hlásku a k dialogu s námi jak všichni vidíme se ten giga spisovatel jaksi nemá..

        • Sasin napsal:

         Ještě toto proude. Zeitgaisti říkají, že dobro a zlo neexistuje, že jsme si to jako báchorky vymysleli. A já vím proč to říkají. Existuje tlak a protitlak, co vznikne jako bolest je zlo a co vznikne tím tlakem jako RAdost je dobro. Říci, že tyto fenomeny neexistují má svůj úmysl, který je špatný. Představa, že uřdííš špatný fenomén zla tlaku na dobro, posílíš dobro je nepochopením celého těla, ve kterém ttakové tlaky vznikají. Gdo tlačí a gdo protitlačí.

        • proud napsal:

         Jisteze to neni pitomost,ruzovej svet sam o sobe nemuze existovat.Copak se ti libi na budhismu a budhovi? :-))))))))))).Zapomen na vsechny uceni a nech to na lidech dobry vule.Kazdej extrem je litani ode zdi ke zdi,a kdyz kazdej,tak i ten dobra,stejne jako zla.Jen zlo je pruraznejsi,kdyz se chytne drapkem,proto je potreba ho ridit a mit pod kontrolou jeho projevy,nemusi se projevovat hned valkama a zabijenim a zotrocovanim se.Porad nechapes ze jedno bez druhyho nemuze bejt? :-)

        • Sasin napsal:

         Wiikingere, oni dostali od tohoto státu tuplovanou dotaci, kterou sebrali od huby lidem, jimi okradených na půdě tisíckrát už dávno. Hledají blboně, kteří hledají starý svět, gde si mohl každej šmejd lidského otroka přímo osedlat a stačila jim na to obyčejná mrkev, kterou otroci měli na cestě před vočima. To samé platí o společnosti, gde všechny mrkve patří jako všem, ale jen gdyž se na ni blboni dívají! Realita dycky byla a je jiná.

        • proud napsal:

         Co o tom rikaji zetgeisti nevim,ale vim ze to hnuti ma plno dobrejch myslenek,ty je potreba posbirat a dat dohromady s dobrejma myslenkama ze vsech ruznejch hnuti a podobne.Neexistuje jediny ktery by bylo bez chyb.Vsechno je potreba promejslet a dobre studovat,ne to brat beze zbytku.

        • Sasin napsal:

         Proude, asi nic. Sledoval jsem jen tu cestu. Ta říká, gdyž chceš mít kolem sebe blbé lidi, nažeň je do města a bav je.

        • proud napsal:

         WIKINGERE! Kdyz se bavej dospeli,tak deti a blazni soupou nohama,poslouchaj a ucej se,tak nevim co se do toho seres!!!

        • Sasin napsal:

         Zeitgeist má 99% dobře zpracovaných důvodů, jen to 1% řešení je nepřijatelné. Jistě chápeš, že

        • proud napsal:

         Jo,no,mesta nejsou ten nejstastnejsi napad,mestecka a vesnice by bohate stacily.Ale uz jsou,jako pozustatek minulosti kvuli obrane,pravdepodobne.Se zdokonalenim zbrani se z nich staly akorat hromadny hrbitovy…….

        • proud napsal:

         To jsi jeste dost velkorysej,sam bych sacoval tak 80% na 20%.Proc myslis ze v nem nejsem a neperu se za nej? :-).Jenze cirka podobne jsou na tom i ostatni,nektery i lip,jiny hur……..

        • proud napsal:

         Ale u vsech mi vadi ze kdosi rozhoduje a ridi zivoty vsem,kdyz se pridaj.Zadnej nerika ze si lidi budou postupne rozhodovat sami az do chvile kdy budou moct uplne……….

        • Sasin napsal:

         Na závěr jsi to proude shrnul dolela pěkně. Muheeeeeee

        • WIKINGER Petr napsal:

         OUDE,VY STARÉ PROJÍMADLO,

         už jste si zažádal o kruh do nosu,aby vás z tohoto webu konečně odtáhlí?Čím vás fotr udělal tím jste zůstal.Nepomůže už ani když se jednou týdně rozparádíte v kozim chlívku.

         A CO DĚLÁ VÁŠ PES, TRÁPITE HO POŘÁD HLADEM?POSLEDNÉ VÁM PRÝ UKOUSL KOULE.ZAJÍMALO BY MĚ ZDA V TOM VAŠEM HUCULLANDU ZPÍVÁTE V KOSTELE FISTULKOU.

     • proud napsal:

      Presne.

   • jan nowak napsal:

    .. cožtakhledátsi-špenát..
    To pak sórroš ZELENĚ : /

    • proud napsal:

     Nevim co ma porad kdo s nejakym pobouchanym Sorosem,kdyz mu staci zrusit prachy a obchod a zbyde z nej jen pobouchanej Madar co si neumi sam ani zavazat tkanicky u bot :-))))))))))))))))))))))Zrovna tak by to dopadlo s ostatnima co nas tema vecma zotrocujou.

 3. Jan Kraus napsal:

  Kdo platí chartu 17? To vypadá na nějaké hodně velké eso. Soros?

 4. Justass napsal:

  Charta 77? Kdysi přezdívaná SOUNES, což v překladu znamenalo
  Sdružení neschopných. O tom, že tomu tak bylo jsme se mohli přesvědčit poměrně záhy. O tom, že všehoschopných až mnohem později – řek bych.

 5. Maroš napsal:

  Čisto súkromne – aká je štatistika úmrtnosti a priemerný vek v Chazarte? – od toho sa tiež odvíjajú – NÁDEJE.

  • pavlovič napsal:

   Ako dopadneme? Kedže obchodné emargo proti Rusku stále trvá, tak to bude po starom – závislosť na Nemecku, a tým aj diktát Bruselu a Lisabonu! Globalisti nedovolia zrušiť tieto sankcie, aby sme sa investične „neosamostatnili“ od EU dotácií. A takto kľačí na kolenách celá V4. Čo je teraz potrebné? Vyhnať EU globalistickú propagandu z našich médií, zakázať sorošneziskovky, zmeniť myslenie nielen politikov, ale i národného plebsu. Teda začať nahlas hovoriť o zrušení sankci voči Rusku, a nalákať investície ruských investorov, a ako prvé my mala kúpiť od US steel železiarne – ruská spoločnosť.Ak to teraz nevyjde, zase sa utopíme v globalisticko-nemeckom marazme filozofie pravej ruky Makrely – de Maizera!

 6. proud napsal:

  Vida,zase vime kam nejit a co nedelat………….jenze my potrebujeme dat dohromady kam a kudy jit a co delat.A to se nepovede,dokud to nebude orientacne nalajnovany,to musime sami.Odsouhlasit to ale musej vsichni,ne nejaky strany,party,charty a krouzky,ale vetsina z celyho naroda.Me vam to s tema stranama a ruznejma cetlama,prohlasenima a smlouvama prijde jako by nam zastydlo detstvi s nasema partama a hrdinama z Mayovek:-)))))))))))))))))))))).Jenze tohle uz neni hra,to je nacisto!

  • přeleštit napsal:

   Prosim tě proude, co chceš zase lejanovat a do latí srovnávat a všichni všem všechno…párty, mejdany, mejdla a majdany – Češi do toho! Dobi te svět! chátry, chasarety a stány, tingl tanky a jiné cock ringy- kroužky expertů…

   Co mi všecko vodsouhlasuješ?

   • lozit-vzruchovec-vzrušivý napsal:

    Proto s nimi vůbec nemusíme počítat. Necháme je, aby se určitý čas ještě bavili a
    ŽILI V NADĚJI NA NOVÉ ZÁBAVY.

   • proud napsal:

    Prestan blbe placat,kdyz vubec nerozumis tomu o cem tocim a proc, ty idiote mnoha nicku!!!

    • proud napsal:

     Tahle planeta patri lidem a lidi si maji rozhodnout jak na ni chtej zit a zadny curaci co to bud utloukaj prachama,nebo kecama proti nejakymu lajnovani,nebo o lajnovani,kretene,tahni si udelat anarchistickou komunitu a cekej az prijde ten „silnejsi pes“ a zarafne te,debile!!! Kdyz si to lidi vetsinove budou chtit malajnovat,tak si nalajnujou,no a co? Nejakej poradek bejt musi!!! Jde jen o to aby byl pro vsechny co nejlepsi,s maximalni svobodou a jistotama a dbalo se o to aby v nem byl clovek Clovekem,vic nepotrebujes.

    • jan nowak napsal:

     Prde.. ty jsi idiot pod jedním nickem : ))
     :-)

 7. Justass napsal:

  Tadle nevděčná masa Slovanů obývajících český dolík musí holt dostat opět po tlamách. Ostatně jako nemálokrát v dějinách.
  Potom zase začně hledět na Východ a kopat do zádele ty kteří nám vnucují, že patříme na Západ.

  • rurach napsal:

   Kulový…dobudem svět a hotové. Ne řinčením zbraní, ne intrikami. Čehůni se na to necejtěj? Řikaj že na „to nemaj“? Hmmmm, proč by ne, slupnem všecky strany…východ západ, jih i sever a bude!

   • proud napsal:

    K cemu chces dobejvat svet kdyz sam nevis co se s vou zemi a narodem,chytraku! Ten nepatri jen tobe nebo Cechum,ale vsem.Uklid si nejdriv pred vlastnim prahem a ukaz ostatnim ze to jde,neboj se ze kdyz neuvidej jak to jde a jestli je to dobry,ze se nepridaji sami!

    • multiorgasmicNICk napsal:

     Prdlajs, takový troubové jak ty proude tomu rozletu bráněj, to je celý. Největší překážky jsou ty „nejbližší“ pak už to jde jako hlava po másle.

     • proud napsal:

      Kez by sis to mohl vyzkouset,abys poznal zac je v Pardubicich pernik,kdyz to sam domyslet neumis!

 8. Petr64 napsal:

  A najviac sa mi páči ten vyraz postkomunistický … čiže si to mám vysvetliť tak, že ešte v tých hlavách nemáme dosť nas..té a treba nám viac naložiť? Ani za dôb najtvrdšej normalizácie a jej dozvukoch som sa nestretol s tak natvrdlými agitátormi. Tato banda si nevidí do huby a bude si mlieť stále dokola to isté. Komunistický, bolševický, postkomunisfický a iné -ický, ale ja už viac ako 26 rokov zažívam svrab a neštovice v priamom prenose a vždy budem tvrdiť, že tí komunisti neboli ani červení a ani rudí, zlatí boli.

 9. Petr napsal:

  Mam dojem ze to popletli hned na zacatku. Misto chatra napsali charta.

  • proud napsal:

   Staci videt ze pouzivaj „demo-kracii“ a je to jasny,vic neni potreba vedet.

   • proud napsal:

    Navic se vzdycky vyborne bavim kdyz nekdo pouziva komunismus jinak nez jen ve vztahu s komunistickou stranou co se dal jak k socialismu nikdy nedostala,ani umyslne nemela.Zamenovat socialismus s komunismem a vubec zonglovat s -ismama a vubec nejlip zamenovat je ruzne mezi sebou je ted moderni aniz by koho napadlo vytrit si s nima prdel se vsema:-))))))))))))))))))))))))))

 10. pražská vlaštovka napsal:

  Už název sám by byl pro mně naprosto nepřijatelný …Charta 2017!!!!no víc nemusím!
  co to je zase za podvrat ?-vždyť to má ten samej název a v podstatě by mohlo dojít dokonce i k záměně významovosti s tím ,že dokonce tehdejším zmrdům by mohla být připisována iniciativa,
  která jim tedy nikdy
  moc vlastní nebyla!
  ale i tak se mi to moc nezdá:
  všimněte si i určitých odstavců u návrhu shora ,jak to tam ševelí dvěma jazykama a brána k
  podtextu
  je otevřena…
  k čemu to všechno ?
  Co zas chtějí vypisovat?
  na co zas chtějí upozorňovat-vždyť to všechno víme..
  dobře ,
  když nedáte, tak si napište text v letákové (plakàtové) formě a někde to vylepujte nebo jinak rozšiřujte -podsouvejte…ale proč? hned zakládat pomalu partajní spolek(a ještě takovýhleho názvu)
  a to zrovna teď před volbama ,kdy je nutné se sjednotit a volit všichni proti stàvajícím proflàknutým partajím ..
  Takhle se to bude zase drobit,dualizovat ,odvracet pozornost od podstatného etc.
  jà bych vyčkala , mezitím bych třeba už vysilala podněty -ale spíš jako přípravnou info před
  volbama a hotovo…
  j.

  • weissbach napsal:

   Činnost a původ této trockistické lóže zhodnotí historie. Křísit tuto zprofanovanou organizaci, kde naivní řadoví členové slouží předákům jako užiteční idioti k prosazování cílů globalistické chobotnice je drzost nevšední.

    • Justass napsal:

     Jo, kdysi dávno jsem se dostal k článku, který hovořil o tom, že vedoucí čunitelé CH 77 brali
     za tu podrazáckou činnost těžké peníze. Samosebou ne přímo od CIA, ale mazaně přes tu švédskou nadaci. Havel si přišel ročne na 40 000 tuzexových korun a Vondra dokonce na 60 000 TK. Což je bratru roční plat 200 000 Kčs, resp. 300 000 Kčs v případě Vondru. Vondra byl v té době pro NĚ asi nadějnější kádr. Nicméně pro srovnání průměrný roční plat byl v té době v ČSSR cca 36 000,- Kčs.
     Za ty prachy? – no nedej se na nějaký ten měsíc občasně zavřít a necht se obsluhovat hošíky o StB.
     Kór když si ještě nějakou tu kačku přivydělám jako
     přikulovač a pivo mám zadara, kolik hrdlo ráčí.

 11. Karel napsal:

  Pojmenovat iniciativu po naprosto zdiskreditované organizaci může jen hodně naivní člověk. S touto Chartou 17 nechci mít nic společného.

 12. Tykva Bukvatyr napsal:

  Chátra 77.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!