Neštruktúrne faktory riadenia v politike Vatikánu a Habsburgovcov na Slovensku pred 1918. Slovensko v prvej ČSR.

archívna snímka oslavy 2. Celoštátny nástup Hlinkovej mládeže v BratislaveSlovenské „ľudáctvo“ ako politický fenomén sa sformovalo a vykryštalizovalo počas prvej medzivojnovej ČSR. Jej vznik, rovnako ako jej zánik po Mníchovskom diktáte bol udalosťou globálnej politiky, a pre vyvodenie náležitého ponaučenia z tohto vývoja pre dnešok je nevyhnutné sa „odosobniť“ a nazerať na pohnuté dejiny našej československej vlasti nie z pohľadu vnútornej, ba ani zahraničnej, ale globálnej politiky. Podrobný výklad globalistického pozadia formovania, spravovania i rozpaduprvej ČSR bol nami predložený v článkoch.

Související:

„Skryté dejiny EÚ. Medzivojnová ČSR“

„Sprisahanie plukovníka Ostera. Mníchov ako skutočný spúšťač Druhej svetovej vojny“.

Poznanie, ktoré čerpáme z DVTR (Dostatočne všeobecná teórie riadenia – pozn.), nám umožňuje stanoviť nasledovné – nielen bola prvá ČSR dielom globalistov, ale na príklade pretrvávajúcich špecifických rozdielov medzi Českom a Slovenskom sa dá dokonca stanoviť, ktorá frakcia globálnej elity bola zodpovedná za koordináciu politík v Čechách a na Slovensku. Zatiaľ čo Čechy tradične spadajú pod „bielu“ frakciu GP (atlantisti a sionisti s centrom v Londýne), Slovensko, odvážime sa tvrdiť, bolo pod krídlom „červenej“, euroázijskej frakcie GP, koordinovanej z Vatikánu. Známy symptomatický príklad takéhoto rozdelenia kompetencií v tomto československom „produkte Versailles“ je skutočnosť, že Čechy boli tradične ateistické, zatiaľ čo Slovensko – tradične katolícke. K týmto psychologickým rozdielom vnútri novovytvoreného štátu treba doplniť, že podobne, ako angloamerický establishment je spojený predovšetkým židovským kapitálom, rovnako aj v prvej ČSR boli práve Židia a židovské obce tmeľom, ktorý ekonomicky spájal naše vtedy veľmi rozdielne krajiny. Hoci sa prvá republika dnešnými, prevažne českými, pravdoláskarmi idealizuje ako ukážkový príklad „demokracie a prosperity“, je nepochybné, že to bola jednostranná prosperita Čiech na úkor Slovenska, nehovoriac už o Podkarpatskej Rusi. Rovnako je nespochybniteľné, že pražská centrálna vláda sa spreneverila svojim záväzkom, vyplývajúcim z Pittsburgskej dohody, keď vytrvalo odmietala poskytnúť Slovákom autonómiu. Bol to vskutku seriózny a legitímny dôvod pre formovanie protestného potenciálu na Slovensku, predovšetkým v radoch politickej reprezentácie. V Prahe sa obávali odstredivých tendencií takýchto snáh, a vytrvalo ľpeli na problematickej téze čechoslovakizmu. Pritom sa pri nezaujatej analýze dá stanoviť, že každý – i pražská centrála, aj HSĽS (Hlinkova slovenská ľudová strana – pozn.)  – jednali podľa svojho najlepšieho presvedčenia. Praha sa odôvodnene obávala slovenského izolacionizmu, ktorý mohol spochybniť legitimitu „štátotvorného československého národa“ v prospech Nemcov. Slovenskí „ľudovci“, naopak, úplne legitímne žiadali znovuoživenie Pittsburgskej dohody a ich popularita sa opierala predovšetkým o núdzu a bezvýchodiskovosť sociálneho postavenia Slovákov, ktorí až do polovice tridsiatych rokov, presne ako za „císaře pána“, hromadne emigrovali do cudziny. Ukážkovou je v tomto zmysle kniha P. Jilemnického „Pole neorané“, ktoré názorne opisuje priam mŕtvolnú chudobu Oravy a Kysúc v čase, kedy si pražská smotánka vo frakoch a cylindroch mastila kešene. Netreba si nič nahovárať, medzivojnové Československo bola „buržoáznou“ demokraciou, ako to zvyknú nazývať marxisti, pre náš výskum je však dôležité vychádzať z pojmu – davo-elitárna spoločnosť so všetkými sprievodnými javmi. Odporúčame taktiež pozrieť si v tejto súvislosti filmy „Láska mezi kapkami deště“ a „Škola – základ života“, každý z ktorých poukazuje na „prešľapy“ systému – ekonomického a vzdelávacieho.

Skutočnosť, že práve HSĽS (t.j. Vatikán ako vrcholná autorita slovenských katolíkov) sa podarilo prevziať funkciu ochrancu a vyjadrovateľa národných záujmov voči Prahe, funkciu agregátora protestného potenciálu, bola daná predovšetkým roztrieštenosťou a ideologickou nejednotnosťou ostatných politických síl na Slovensku, ako aj neschopnosťou slovenských politických reprezentantov efektívne hájiť a presadzovať vyváženejšiu hospodársku politiku na Slovensku. Netreba si pritom myslieť, že len HSĽS vyjadrovala národné záujmy. O čo menší nárok na ne mala napríklad SNS, ktorú vtedy viedol sám Martin Rázus? Prečo napríklad Slovenské hnutie obrody, patrioticky sa profilujúca organizácia, nevyhlási „Rok Rázusa“, namiesto „Roku Tisa“?  Ničmenej však práve strohá organizácia a hierarchia HSĽS, ktorej autorita aj kádrová základňa spočívala na autorite cirkvi, ju zvýhodňovala v politickom zápase voči ostatným, obzvlášť, keď HSĽS bola usporiadaná (najmä v neskoršom období – pozn.) ako jezuitský rád.  Pritom je pozoruhodné, ako politická strana pod gesciou „červených globalistov“ bravúrne využívala slovenský nacionalizmus ako obranný mechanizmus proti centralistickým snahám Prahy.

V princípe by to nemalo udivovať, veď národnoobrodencký proces v Rakúsko-Uhorsku bol od začiatku pod kontrolou a v záujme GP, pretože umožňoval Viedni a s ňou spriaznenému Vatikánu inštrumentalizovať maďarský, slovenský, chorvátsky a srbský nacionalizmus za účelom stabilizácie ich moci v prednostne slovanskej ríši v duchu hesla „Divide et impera!“ . Viedeň bola v rozoštvávaní národov na národnostnom a náboženskom základe svetová jednotka. Maďarský a iný nacionalizmus boli výtvorom 19. storočia, rovnako aj umelo živený (až dodnes) maďarsko-slovenský antagonizmus, na margo ktorého Štúr písal - „Škoda, že tento národ, ktorý od nepamäti patril do okruhu slovanských ideí a ešte donedávna žil so Slovanmi v dobrých susedských vzťahoch, zašiel v zaslepenosti vlastnou namyslenosťou tak ďaleko, že svoj hnev obrátil proti Slovanom!“

Vatikán bol najpoprednejším spojencom Habsburgovcov v ich hlavnom, odvekom zámere, ktorý tak stručne a presne vystihol Štúr - „Hlavnou dejinnou úlohou Rakúska je germanizácia Slovanov“. Zo svojej strany doplníme, že germanizácia a maďarizácia sú spôsob dosahovania strategických politických zámerov – odnárodnenie v zmysle spretŕhania väzieb na celoslovanskú historickú tradíciu, čo sa dá okrem „odnárodňovania“ docieliť taktiež vštepovaním nových národných identít, resp. nanucovaním presvedčenia, že slovanské národy netvorili v minulosti jeden kultúrno-náboženský celok, ale že sa od nepamäti rozvíjali samostatne. V najvypuklejšej a najodióznejšej forme sa tieto pseudohistorické snahy odzrkadlili vo vzdelávacej politike Slovenského štátu, dejepisné učebnice ktorého sa hemžia kapitolami o „starých Slovákoch“, „starom Slovensku“ a podobnými absolútne nevedeckými a manipulatívnymi tvrdeniami. Rovnako manipulatívne sú slová z preambuly našej Ústavy o „stáročnom úsilí o vlastnú štátnosť...“ Boli to práve slovenskí duchovní – evanjelici i katolíci, kto inicioval národno-obrodenecký proces na Slovensku, popularizovali predtým nejestvujúcu legendu o sv. Cyrilovi a Metodovi, vytvárali spisovný slovenský jazyk na základe latinky (bernolákovci a J. Hollý - „Cyrillo-Methodiada“ - pozn. aut.).

Jan Holly

bernolak

Isteže, konali tak v najlepšom presvedčení o správnosti svojej veci, resp. sa dá povedať,  že to boli vskutku oddaní patrioti, avšak boli vychovaní v tereziánskej školskej paradigme. Jednali v apriórne vytvorenom historicko-chronologickom aj metodologickom vymedzenom časopriestore, t.j.  podľa pravidiel systému vytvoreného GP. Cieľom GP v podobe Habsburgovcov bolo stabilné ovládanie pokoreného a od Turkov vydobytého Uhorska a legitimizovanie svojho nároku na trón. Spor o legitímnosť habsburgských nárokov na uhorskú korunu bol zrejme nanajvýš opodstatnený, keďže mal na svedomí storočné protihabsburgské povstania a zničenie väčšiny slovenských (súčasne s albigójskou vojnou proti Katarom v Západnej Európe, ktorá sama o sebe je udalosťou XVII. stor., odsunutá skaligerovskými historikmi o štyri storočia naspäť) hradov práve v XVII-XVIII. stor.  Aj letmý pohľad na väčšinu z nich stačí pre konštatáciu, že vonkoncom neboli rozhlodané „zubom času“, ale že pre zničenie ich mohutných opevnení a konštrukcií bol použitý pušný prach.

Bez zničenia slovenských hradov v XVII. storočí nemohol GP stabilizovať svoju moc v Uhorsku. 

somoska hrad

Vidíme, že na rozdiel od vnútrajška hradu Somoška sa jeho bašty skvele zachovali, čo je vysvetliteľné len riadeným výbuchom centrálnej časti hradu.

V tejto súvislosti je pozoruhodné, že v predrevolučnej „Encyklopédii Brokgauza a Efrona“ sa v článku o Slovákoch, okrem iného, píše - „...u Slovákov sa dlhšie, než u Moravanov a tobôž Čechov, kde-tade zachovalo aj slovanské písmo, aj slovanské kláštory so slovanskou bohoslužbou.“

Rovnako príznačné sú aj slová „ruského Herodota“, historika a štátnika XVIII. stor. (!- pozn.) V. Tatiščeva, ktorý o slovanskom písme a jeho vytvorení písal - „…prvá [abeceda], zvaná Hieronymova, Hieronymom, východným učiteľom z rodu slavenského, roku 383 vytvorená bola, jeho Rusi zovú Gerasimom.  Túto DODNES ešte v  Ilýrii, to jest Slavónii, Dalmácii a iných tamojších slovenských národoch, využívajú, aj Biblia v nej vytlačená bola. Iná, Cyrilova…, pre Bulharov stvorená bola, ktorú aj my dnes využívame…“

Ergo, hlavné neštruktúrne faktory moci dlhodobej pôsobnosti, ktoré Vatikán prostredníctvom Habsburgovcov uplatňoval pri ovládaní a psychologickom zotročení stredoeurópskych Slovanov, teda predstavujú:

 • nové písmo a jazyk
 • nové náboženstvo
 • nová história

Europa_Polyglotta

Z tejto mapy vidíme, že hlaholika bola nielen dlho jestvovaším, ale aj aktívne používaným jazykom v obrovskom ento-lingvistickom priestore Východnej Európy až do XVIII. stor. a že zrejme muselo dôjsť k nejakej masovej likvidácii či čistke pôvodných originálnych písomných hlaholických dokumentov na našom území, ak posledné dnes nie sú dostupné v každom regionálnom vlastivednom múzeu (pozri viac tu: http://www.hlavnespravy.sk/cyril-a-metod-medzi-mytom-a-skutocnostou-1-cast/802184). Naopak, väčšina „starých“ písomností, zhotovených v latine a prezentovaných ako originálne historické svedectvá, zrejme predstavuje neskoršie vyhotovené a antedatované falzifikáty. Jedným z takých príkladov je Košická mestská listina.

kosicka mestska listina

Staré dokumenty boli totiž „autorizované“ pečaťou takým spôsobom, že cez prederavený na spodku list(y) sa prevliekol motúz, ktorého konce boli spojené pečaťou. Bol to spôsob, ako poistiť dokument proti cudziemu zásahu, pretože odstránenie pečate automaticky znehodnocuje dokument samotný. Nuž, na príklade Košickej mestskej listiny vidíme, že pečať očividne nie je pôvodná, resp. nie je pôvodný textový list, ku ktorému bola spomínaná pečať napochytre a „naoko“ prilepená. Zrejme odstránili pečať z pôvodnej autentickej mestskej listiny, a neokrôchane ju „prilepili“ k novému plagiátu. Košická mestská listina je typickým príkladom falzifikácie našich miestnych dejín. Naopak, správne spečatená listina vyzerá takto – listina Vladislava Jagellonského.

listina jagellon

 

Je známe, že väčšina uhorských kroník spolu so svätoštefanskou korunou Uhorského kráľovstva sa viac, než jedno storočie nachádzali vo Viedni, kde boli redigované, prepisované a prispôsobené novej koncepcii dejín v súlade so „scaligerovskou chronológiou“, kanonizovanou Vatikánom v XVII. storočí. Ak svätoštefanská koruna vykazuje známky hrubého vonkajšieho zásahu (pokrivenie krížika ako ďalekosiahla psycho-historická diverzia za účelom podvedomého vsugerovania národom Uhorska myšlienky - Klaniate sa Západu!“; na starých vyobrazeniach je krížik vyrovnaný – aut.), môžeme predpokladať, že ani v prípade s uhorskými písomnosťami tomu nebolo inak. Poprednú úlohu v tomto procese zohrávali jezuiti.

stephen crown front view

 

stephen crown old

Súbežne s plánovitým ničením historickej pamäte Vatikán implementoval nové náboženstvo. V minulosti sa ľudia nestotožňovali s národom, ale s náboženstvom a liturgickým jazykom. Napríklad slávny rusínsky rodák Michal Baluďanský mal v svojom ruskom pase napísané - „Michajlo Baluďanskij, uhorský šľachtic ruského vierovyznania...“.   Slovania ako historická entita boli spojení predovšetkým jednotným staroslovanským (liturgickým – pozn.) jazykom.

A to naopak znamená, že Slovania sdieľali jednu vieru. Aká to bola viera? Pomôžeme si znovu citátom zo Štúrovho „Slovanstvo a svet budúcnosti“ - „Ó pravoslávna cirkev, Ty matka všetkých slovanských národov!...“

O tom, aké bolo pred-habsburgovské stredoveké kresťanstvo v Uhorsku, sme písali v článku „Pravoslávie v Uhorsku...“ (http://www.nwoo.org/2016/10/14/pravoslavie-v-uhorsku-tajomstva-a-poklady-srbskeho-pravoslavneho-muzea-v-madarsk%D0%BE%D0%BC-szentendr%D0%B5/).

Kedy došlo k zámene náboženstva na Slovensku a odkedy môžeme hovoriť o „katolíckom“ Slovensku? Z našich dejín XVI-XVIII. storočia poznáme zaujímavý fenomén, totiž REKATOLIZÁCIU. Tvrdí sa, že to bol „vynútený“ krok Vatikánu a jezuitov, ktorí sa takto snažili čeliť rozmáhajúcej sa reformácii. Rovnako je známe, že rekatolizačný proces (jeho koordinátorom na Slovensku bol Mikuláš Oláh a Peter Pázmaň) bol sprevádzaný veľkými násilnosťami, brutalitou a excesmi náboženskej nevraživosti.

Pozn. aut.: Práve toto rekatolizačné násilie dnes zástancovia „Slovansko-árijských véd“ a iní (napr. E. Chmelár) pripisujú pôvodným šíriteľom pravoslávneho kresťanstva v našich krajoch – Cyrilovi Metodovi, t.j. Ježišovi Kristovi a Márii Magdaléne.

Rekatolizácia bola jedným z hlavných dôvodov storočie trvajúcich protihabsburgských povstaní, v ktorých uhorská šľachta bojovala proti Habsburgovcom, všeobecne považovaným za nelegitímnych uzurpátorov trónu a koruny.  S odstupom času a po bedlivej analýze skutočne musí objektívny bádateľ dospieť k záveru, že Habsburgovci sa v Uhorsku (rovnako ako Romanovci v Rusku – pozn.) správali ako dobyvatelia v pokorenej krajine.

Veľa si Slováci vytrpeli v dobe náboženského prenasledovania, ktorým položil koniec až Tolerančný patent cisára Jozefa II.“  (Encyklopédia Brockhausa a Efrona o Slovákoch – pozn.).

Náš záver – REKATOLIZÁCIA v skutočnosti predstavuje prvú a poslednú katolizáciu našich krajín. Na čele tohto procesu stáli jezuiti, pápežský specnaz. Zmena konceptuálnej paradigmatiky celých národov je dlhodobý proces, a súvisí s riešením celého komplexu otázok. Napríklad, s odstránením „závadnej“, resp. nevyhovujúcej starej náboženskej symboliky. Na týchto obrázkoch Vám ponúkame pohľad len na nepatrný zlomok z celkového počtu slovenských kostolov a kostolíkov, v ktorých preukázateľne došlo k cieľavedomému znehodnoteniu, resp. vymazaniu vnútorných ozdobných fresiek. Práve fresky na náboženské motívy sú aj boli stelesnením náboženských a historických predstáv ich tvorcov a súčasníkov, sú teda objektívne nositeľmi historickej informácie. Ide tu práve o zámerné znehodnotenie, pretože napríklad inde sa fresky v stáročných kostoloch zachovali oveľa lepšie. Navyše, ak sa fresky pod vplyvom vlahy a zubu času znehodnocovali, vždy bolo možné ich obnovovať novým náterom. Vidíme však, že v jednom prípade sú fresky akoby schválne „rozmazané“ (bez toho, aby niekoho napadlo ich obnoviť podľa originálnej predlohy – pozn.), v iných prípadoch boli konkrétne fragmenty fresiek úplne vybielené. O väčšine takýchto kostolov či kláštorov sa dočítame, že ich v XVII-XVIII stor. prevzali jezuiti, ktorí ich začali „prebudovávať“. Pričom niekedy doslovne, viď pražský Chrám sv. Víta. Komplex je gotický, zatiaľ čo vrcholec hlavnej zvonice sa nápadne odlišuje od „korpusu“, pretože je už „barokovo-renesančný“. Rovnaký osud postihol aj chrám sv. Mikuláše na Malej Strane, ktorý predtým, než ho jezuiti prebudovali, vyzeral inak. (chrám sv Mikulase.jpg) Jediné autentické umelecké stvárnenie pôvodného chrámu sv. Mikuláše je dnes zachované na maľbe Jana van Eycka „Madonna kancelára Rolina“, ktorá, ako sme písali tu: http://www.nwoo.org/2016/08/14/praha-na-obraze-johanna-van-eycka/, predstavuje nádherný neskorostredoveký panoramatický pohľad na Prahu z Pražského hradu.

Otázka, prečo jezuiti potrebovali všetko prebudovávať, hoci prestavba už existujúcej stavby je vždy nepomerne drahšia a náročnejšia, než novostavba, je tu kruciálna. Pretože primárnym cieľom nebolo „skrášliť po-novom“, ale vymazať stopu po starom.

Ergo, vidíme, že Vatikán má pre stabilné riadenie a kontrolu vývoja slovenskej politiky efektívnejší inštrumentár, keďže monopolizoval konceptuálny, historicko-chronologický aj metodologický diskurz v spoločnosti, nehovoriac o tom, že nás zbavil spojenia so slovanským kolektívnym egregorom zničením pôvodného písma a jeho zámenou na bezduchú latinku. Tento nadnárodný fenomén je najlepšie viditeľný v Poľsku, kde ľudia, aby zapísali svoje slová, musia používať priam groteskné spojenia písmen. A to všetko preto, lebo latina nemá znaky, ktoré by celistvo vyjadrovali slovanské hlásky. To taktiež znamená, že latina nie je našim pôvodným písmom a bola u nás zavedená súbežne s rekatolizáciou.

funeral charles XI

Smútočná reč, prednesená na pohrebe švédskeho kráľa Karla XI. v Štokholme roku 1697

Naopak, práve vatikánska koncepcia dejín a tradičná historická chronológia Scaligera bola do vedomia študujúcej mládeže indoktrinovaná práve v súlade s novými školskými zákonmi „osvietenej cisárky“ Márie Terézie, o ktorej je známe, že bola jezuitom veľmi naklonená a práve oni boli „think-tankom“ vtedajších „osvieteneckých reforiem“. Pritom súdiac podľa tejto privilégie, udelenej Viedenským dvorom srbským pravoslávnym komunitám v Uhorsku, nielen dedukujeme, že „pravoslávni Srbi“ sa vtedy sami nazývali „slavnym narodom illiriko-rassijanskim“ (t.j. ruským), ale aj mali úplne odlišné predstavy o svetovej chronológii, keďže považovali tereziánsku epochu nie za XVIII. storočie, ale skôr „siedme storočie od Krista“, ako dosvedčuje dátum „i 743“.  Odvážime sa tvrdiť, že len za čias Márie Terézie sa definitívne skonsolidovala nadvláda Habsburgovcov nad Slovenskom a Uhorskom po storočí protitureckých vojen a protihabsburgských povstaní.

Dekret_Serby_Rassiane (kópia)

Súbežne s katolizáciou a nanajvýš dôsledným ničením historickej pamäte našich národov sa v habsburgskej ríši voči Slovákom realizovala sociálno-ekonomická politika plazivej genocídy, sprevádzaná masovým presídľovaním obyvateľstva na Dolnú Zem, hrubým vykorisťovaním a znevoľnením sedliakov. Ako je možné, že tretina obyvateľstva surovinovo aj prírodne bohatého Slovenska, ktoré bolo vždy najrozvinutejšou časťou Uhorska, žila v emigrácii? Sotva je to dané neschopnosťou národa, ale skôr preddefinovaným nastavením parametrov hospodárskej politiky tak, že ľuďom okrem emigrácie nezostávalo iné východisko, ako uživiť seba a svoje rodiny. Tomu sa hovorí genocída. Ukážková paralela, resp. analogický príklad zo Západnej Európy, je situácia Írov pod nadvládou Angličanov. Niečo podobné vidíme aj dnes. Keď si Viedeň v predvečer meruôsmych rokov a po revolúcii uvedomila, že v dôsledku národno-emancipačného hnutia rastie sebavedomie a politické ašpirácie poddaných Slovanov a najmä Maďarov v ríši, rozhodla sa pristúpiť na „menšie zlo“ a pretvoriť monarchiu na duálny štát, kde nemecko-maďarská panujúca menšina vykorisťovala a parazitovala na slovanskej väčšine. Pretože delegovanie istej časti právomocí na Maďarov bolo akceptovateľnejšie, než emancipácia Slovanov, ktorým bolo zo strany GP prisúdené postavenie „sluhov, otrokov a lokajov panských národov“. Už vtedy to bolo jasné a Štúr to prorocky vystihol v svojej labutej piesni.

Práve táto skutočnosť a od nej sa odvíjajúce presvedčenie o objektívnej NEMOŽNOSTI budovania národného života pod taktovkou GP a Viedne viedlo Štúra k tomu, aby hľadal oporu a záchranu národa v Rusku. Štúr preto nebol žiadny snílek, ale realista a vizionár, ktorého tvrdenia dokonale potvrdzuje povojnová história ČSR a obzvlášť ponovembrové obdobie, kedy sme sa pod taktovkou Západu znovu ocitli pred hrozbou likvidácie národnej identity a tradičných hodnôt.

Pre Západ, ktorý si v období Reformácie uzurpoval spravovanie „katolíckej“ (t.j. „univerzálnej“ - pozn.) cirkvi, budú Slovania a ich genetická pamäť večnou hrozbou, pretože sú nositeľmi PÔVODNÉHO KRESŤANSTVA A JAZYKA, ktorým rozprával Ježiš Kristus. A pretože v súlade so zákonom času, ako vidíme, sa pravda skôr či neskôr dostane na povrch.

V svojej protislovanskej politike Západ striedal obdobia „plazivej“ psycho-historickej diverzie prostredníctvom pôsobenia vyšších priorít neštruktúrneho riadenia, ako aj obdobia brutálnej genocídy, napríklad v Druhej svetovej vojne. Na margo vojny a zavrhnutiahodnej „dvojtvárnosti“ katolíckeho duchovenstva spomenieme, že zatiaľ čo na Slovensku katolícki kňazi kričali „Za Boha a národ“ a burcovali proti Maďarom, v Maďarsku katolícki hodnostári povzbudzovali „svätoštefanskú iredentu“ a podporovali protislovenský vektor politiky horthyovského režimu. Pritom všetci spoločne fanaticky volali do boja proti „boľševikom“ (zrejme vtedajší „politkorektný“ výraz pre Rusov – pozn. aut.). Aj slovenskí, aj maďarskí katolíci pritom mali jedného pána – najväčšieho historického nepriateľa pravoslávia (t.j. aj SLOVANSTVA – pozn. aut.) - Vatikán.

A preto politika slovenských, maďarských a iných klérofašistov bola vlastne len IDEÁLNOU PROJEKCIOU politiky a brutálnejším presadzovaním dlhodobých záujmov Vatikánu v predmetných krajinách. Dnes sme tiež svedkami nielen toho, ako vrcholoví predstavitelia vlády (Danko a Bugár) putujú za blahoslavením do Vatikánu, ktorý štruktúrne ovláda našu SIS a bezprostredne sa podieľa na fašizácii Slovenska a príprave na mocenský nástup kotlebovcov. Všimnite si, napríklad, ako sa tendenčne medializuje kauza s historkom Ďuricom – na Hlavných Správach a obzvlášť v Slovenských národných novinách. Pre info uvediem len titulky predmetných článkov, majúcich za účel rehabilitovať tohto ospevovateľa Slovenského štátu a spraviť mu „auru svedomitého historika, trpiaceho od perzekúcií zo strany nedemokratickej štátnej moci“.

- Príliš dlho sme boli závislí od Čechov a ich politici a historici diktovali pohľad na naše novšie dejiny

- Boľševici majú strach z pravdy.

 Nielenže Matica slovenská a HS týmto ukazujú klasický príklad „Overtonových okien“, ale infikujú nás ľudáctvom v najhoršom zmysle tohto slova. Ľudáctvo, ako aj každý nacionalizmus, ktorý sa udržuje pri živote predovšetkým tým, že usilovne živí „obraz nepriateľa“, je kryptosionistický a zavrhnutiahodný. Pána Ďuricu a jeho výroky budem ešte riešiť neskôr, nateraz len poviem, že ak nechcete, aby Vám niekto diktoval dejiny, nenechajte si ich diktovať a staňte sa konceptuálne i historicky kompetentnými. Čo však hovorí Ďurica, aké sú morálne výstupy jeho vyjadrení?

- S boľševikmi ani za svet. Radšej náckov, ako Rusov. Tu je pes zakopaný!

vatikan nacisti I

vatikan nacisti II

Boľševizmus je konceptuálnou podstatou ruského národa! Červenoarmejci, ktorí bojovali a zomierali (za našu slobodu– pozn. aut.) vo vojne, boli vo svojej drvivej väčšine – boľševici.“

V. Pjakin

Nielenže nepochybujem, že policajný zásah u tohto mastodonta bol oprávnený, ale som presvedčený o absolútnej historickej nekompetencii pána Ďuricu, ktorému celý jeho v cudzine (a v cudzích záujmoch – pozn. aut.) prežitý život nestačil na to, aby sa odosobnil od svojej ľudáckej nenávisti proti Čechom a Rusom, a pochopil pravú podstatu stalinského boľševizmu.

Takáto dedičnosť „vatikánskeho náhľadu“ na pomery v Strednej a Východnej Európe je symptomatická. A. I. Fursov, napríklad, hovorí, že rozpad Juhoslávie bolo spoločným dielom Nemecka, Vatikánu a USA. Predovšetkým v otázke Srbov je najlepšie vidieť skutočný vzťah kolektívneho Západu a Vatikánu k hodnotám, ktoré miloval a hlásal skutočný „otec národa“ Ľudovít Štúr. T.j. slovanstvo a pravoslávie.

Pamätáte sa na obdobie z prvej päťročnice nulových rokov, keď zfanatizovaný albánsky dav počas zjavne koordinovaných protisrbských pogromov vypálil v Kosove viac než 80 pravoslávnych chrámov a kláštorov, mnohé z ktorých boli na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO? Netreba ani spomínať, že obrovská vojenská sila NATO a KFOR neurobila absolútne nič proti týmto barbarským výčinom a nečinne sa prizerala? Vždy, keď pozerám toto video, je mi do plaču -

Poviem teraz svoj číro osobný názor... Som presvedčený, že havária našich vojakov, vracajúcich sa z Kosova, pri maďarskej obci Hejce na slovenskom pohraničí vonkoncom nebola náhoda. Naši vojaci, aj keď v službách NATO, sú z tej istej krvi, ako vojaci Slovenského štátu, posielaní režimom na Východnú frontu, odkiaľ sa vracali plní dojmov a „buričských nálad“, vidiac na vlastné oči, o čom je ten genocidálny fuehrerov „boj za európsku civilizáciu“. Práve títo vojaci neskôr sformovali kádrovú základňu sprisahania vnútri armády, ktoré vyústili do SNP. Prečo havarovali vojaci? Zrejme veľa videli a boli by to bezpochyby vyrozprávali.

V tomto zmysle je vatikánsky patronát nad Tisom, jeho HSĽS a pôsobením Slovenského štátu v ideologickej oblasti príkladom  dokonalej inštrumentalizácie cirkevnej hierarchie na politické účely, jedná sa o masové zneužívanie náboženského cítenia pre jeho usmernenie na podporu politickej agendy, ktorá je v svojom základe proti-kresťanská.

Ako inak sa dá chápať posledné vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska o „historickej nezmieriteľnosti a apriórnom antagonizme vo vzťahu medzi kresťanstvom a islamom?

Migrácia je fenomén politický, ktorému sa jeho autori z radov GP snažia vdýchnuť náboženský rozmer. Čeliť migrácii treba výrokmi Fica, ktorý islam nedehonestuje, nevnáša do spoločnosti náboženskú nevraživosť, ale hovorí iba holú pravdu („Naša spoločnosť je kresťanská a islam nemá na Slovensku miesto“ - pozn.). Naopak, Vatikánom zdeformovaná myšlienka „všeľudskej kresťanskej lásky“ ku komukoľvek bez rozdielu, tak vehementne presadzovaná pápežom, je zavádzajúca a jezuitský zákerná. Taktiež Zvolenský a KBS argumentujú nábožensky a historicky, avšak v priamom protiklade k pápežovmu „posolstvu lásky“. Táto dvojtvárnosť a politická konjunktúra katolíckeho kléru je zarážajúca. Najprv Zvolenský velebí pápežove ekumenické inciatívy, teraz nám maľuje nepriateľa z islamu ako náboženstva, pričom na základe čoho? Vatikánom skoncipovaných dejín. Práve to je ovládanie na vyšších prioritách riadenia. Keďže to nie je priamym predmetom štúdie, obmedzím sa tu len na odkaz na knihu kolektívu autorov „Novej Chronológie“ - „Prorok-dobyvateľ. Islam pod drobnohľadom Novej Chronológie“ (http://chronologia.org/prorok/).

Práve uvedomenie si dedičnosti záujmov a politiky Vatikánu na Slovensku nám pomôže lepšie sa vyznať v jeho súčasnej angažovanosti v našej krajine, ktorú si chce buď  znovu pretvoriť na svoju klérofašistickú kolóniu, alebo – ak nevyjde prvé - zničiť podobne ako Juhosláviu.

„V politickom zápase nevyhráva ten, kto najlepšie ovláda jeho pravidlá, ale ten, kto pravidlá definuje...“

Isteže, ČSR bola vítanou úľavou pre slovenský národ po desaťročiach veľkomaďarského šovinizmu, cieľavedomého národnostného útlaku a plazivej genocidálnej sociálnej i hospodárskej politiky. Ničmenej však do štátneho mechanizmu prvej ČSR boli od začiatku zakomponované také faktory neštruktúrneho riadenia, ktoré v dlhodobej perspektíve predvídateľne podkopávali (a nakoniec aj podkopali – aut.) stabilitu systému ako takého. Tento fenomén sa zreteľne prejavil aj v ponovembrovej samostatnej Slovenskej republike, o čom si ešte povieme podrobnejšie. Medzivojnová ČSR bola oným príslovečným „produktom Versailles“, a v skutočnosti si aktéri GP zachovali svoju predchodziu moc a ideologický vplyv na prakticky všetkých vyšších prioritách riadenia. Preto aj ČSR dopadla tak, ako dopadla. Tvorí však súčasť našich dejín, ktoré musíme vždy vnímať nielen v časovom kontexte, ale aj v ich celostnosti – ako nepretržitý historický proces. Slovenský štát by nebol býval vyhlásený 14. marca 1939 v Žiline, keby o polroka skôr v Mníchove nebolo bývalo Československo obetované jeho západnými „spojencami“ Hitlerovi a Beneš sa tomuto diktátu nepodvolil, čím sa dopustil z nášho pohľadu vlastizrady. Chápať dejiny v ich komplexnosti znamená priznať, že Slovenský štát by nebol možný bez Mníchova, a Mníchov by nebol býval možný, ak by medzivojnové Československo bolo suverénnym štátom s adekvátnym vedením. Rovnako aj SNP by nebolo bez Slovenského štátu bývalo možné. Bola to zákonitá bodka za dovtedajším päťročným vývojom zo strany uvedomelého a vlasteneckého národa, ktorý v svojej duši neprijal nacizmus s jeho pre nás bratovražednou vojnou proti Rusku, preto netreba jatriť staré rany. Slovensko splatilo všetky svoje podlžnosti tým, že vykonalo SNP! Práve to je odpoveď tým, kto sa neustále snaží vštepiť nám „komplex viny“ za holokaust.

SNP, ako aj každý iný riadiaci manéver v sociálnom supersystéme, sa môže a mohol uskutočniť len vtedy, keď manéver zodpovedá kvalite objektu riadenia (odboj a kádrová základňa SNP), ako aj kvalite supersystému samotného.  Tak nám hovorí DVTR.

Splatili sme dlh CTI, veď my sme národ s jednou z najväčších protifašistických tradícií v Európe! Isteže, uvrhli nás do hitlerovsko-vatikánskeho područia, darujúc „zdanie samostatnosti“ a trošku glancu pre hitlerov treťoríšsky projekt, čomu sme sa nemohli pod hrozbou okupácie Maďarskom a Poľskom vyhnúť. Ale nebola to žiadna suverenita, nebolo v tom ŽIADNEJ CTI – byť Hitlerovým a vatikánskym lokajom a pudlíkom.  Žiaľbohu, po Mníchovskej zrade sa udalosti z veľkej časti nemohli vyvíjať inak. Ale nikdy nezabúdajte, Slováci – my sme si svoju SLOBODU A ČESŤ zaslúžili a čiastočne vybojovali vlastnou krvou.

Předchozí část: http://www.nwoo.org/2017/02/23/nevstupis-dvakrat-do-tej-istej-rieky-alebo-o-nevyhnutnosti-ideologickej-porazky-ludactva/
159 Komentářů k Neštruktúrne faktory riadenia v politike Vatikánu a Habsburgovcov na Slovensku pred 1918. Slovensko v prvej ČSR.

 1. Ivanna napsal:

  Prepacte priatelia, ale taku spršku somarin som davno nečitala, jablka z hruškami , tipla by som to za dalsie mudrosti od Mrtveho mora skoda čítať

 2. lukaš napsal:

  Ivanna.
  Já napíši,že je to napsané velice dobře.
  To se moc nesmí psát,jak se chovali Masarykovci ke Slovensku a na Slovensku.Ještě jeden moment o kterém se také nesmí psát,co prováděli židé na Slovensku a vesměs byly z Čech.

  • Jáchym napsal:

   Nevím, co a do jake míry je to pravda.Autorovi však musím nechat k dobru, že umí moc hezky psát :-) a pro mne čtení takových věcí vždycky znamenalo duševní relax, kdy jsem svou fantazii nechal chvilku putovat a uvolnil si tak hlavu. S církví (jakoukoliv) má můj rod velmi špatné zkušenosti. Za jeho života (mého otce) byly velke spory ohledně "uctívaču církevního pana boha". Já se jich zastával a otec byl proti...Ted 10 let po jeho skonu musím prohlásit: "Tati tys měl plnou pravdu! " Takže s autorem vcelku souhlasím, co jsou jsou "spolky uctívání pana boha" zač. Co se tyce dějin, tam nevím, ale čte se to moc pěkně :-). Jáchym

   • Maroš napsal:

    Jáchym - buď rád, že autor nie je Čech, pretože inak by z vás dudákov narobil háchovcov - čo je inak v kurze!

  • Paw napsal:

   Je zcela jiste ze i za to muze Putin.
   Dlouhy clanek o jednoduchem pripadu. Dali se horlive k nacistum, stastni se hrbit, poklonkovat jako vzdy pred karabecem /madarskym predtim/ uz taky ze zvyku a ponizene poslouchat a vrazili cechum kudlu do zad. Nozik do vrecka !!
   Muzou placat nahoru a dolu ale fakt zustane faktem. A spravit se to neda. Zrada vzdy zustane zradou,na jinych i na sobe..

 3. Benzin Petrolejovič Naftěnko napsal:

  Skvělý článek k tématu i ty ostatní předešlé....

 4. Maroš napsal:

  KDH sa má na Slovensku vrátiť na scénu - o tom je celý ten S.S. neochonologický fasinger! Ficovci musia čeliť tak kotlebovcom, ako aj
  vatikánskemu KDH - o tom sú tieto Slabeycius politkomando tanečky!
  Lebo kurva každý proti každému!
  Takže sledujte, čo je v pozadí "návratu":
  Don Luigi Villa - agathonet.com
  Po druhém střetu mezi Benellim a Sirim byl zvolen kardinál Karol Wojtyla jako předurčený a vyvolený kandidát zednářů. ... který zakazoval četbu knih škodlivých víře; - skandální pasivita vůči holandskému schizmatu;
  [Prehľadávať doménu agathonet.com] agathonet.com/katolik/?p=1538

  He he - "sťa by" Husákov syn...
  http://www.diskusneforum.sk/tema/carnogursky-prezidentom-to-je-nenormalne

 5. Maroš napsal:

  ups - ten Link na don Luigi Villa
  http://agathonet.com/katolik/?p=1538

 6. Maroš napsal:

  a ďalej už toto tu mám na háku... nech sa tu zožerú trolli navzájom

 7. petr napsal:

  Je fakt že národovecký hejslovák se spojí klidně i se satanem (nacisty) aby dosáhl svého. Tedy slovensko jen pro slováky, ze kterého pak ale většina utíká do okolních států jak jen můžou aby nechcípli hlady nebo jim nějaký luďák nebo hlinkovec nezasekl do lebky valašku že nejsou dostatečně proslovenští.

  A to se přesně stalo po r.1991. Tlupa místních "vlasteneckých" mafiánů pod pláštíkem stupidního hejslovakizmu rozkradla celý stát takže dnes slováci houfně prchají na západ a zase se tam nacionálně fangličkaří aby se tenhle průšvih svedl na někoho jiného, třeba čehůny, maďary, vatikán, ... a skuteční viníci zase uniknou trestu.

 8. weissbach napsal:

  Poměrně zajímavý rozbor. Pro mne zejména tím, jak do vytvořených systémů je již u zrodu vložen prvek jejich pozdějšího rozpadu, což je pro konstrukty příznačné.

 9. Maroš napsal:

  ešte niečo - Ako sa tvoria takéto články - tu je zdrojová fotka z komunistickej Pravdy - autor, a z akej situácie - udajne. Akurát kontext, že Andrej Hlinka nemal s Hlinkovou gardou a Hlinkovou mládežou nič spoločné - ľudáci si len si pre vyšší kredit "požičali" jeho meno - tak ako nebankovka AGW obraz Štefánika - čo súčasným kokotom vôbec nevadí - naopak! Lebo potrebujú vytvárať rovnicu - čo je ľudové, to je fašistické! Máme teda kurva - podľa podania Slabeiciusovej politbandy - aj fašistický folklór!

  Keďže to najmä Čechom nezapne - v tomto článku nejde ani tak o ten "Vatikán", ale cez náboženskú vieru o podsúvanie náckovstva - zdôrazňovanie náckovstva, náckovstvo, ako atribút slovenskosti - Slabyecius! - ty hajzel! - z Hory sa ti ozve!

  "Gotická plastika sa vrátila
  Donedávna patrila medzi stratené diela z územia Slovenska. Stopy po gotickej soche Žehnajúceho Krista (Apoštola?) zo Spišskej Novej Vsi sa stratili v roku 1937, vtedy bola súčasťou výstavy Staré umenie na Slovensku, odkaz krajiny a ľudu na Pražskom hrade. Figúra stojaceho svätca vyrezaná z lipového dreva sa objavila až minulý rok v ponuke berlínskej aukčnej spoločnosti. A stala sa najvýznamnejšou minuloročnou akvizíciou SNG."

  Pozor! - článok hovorí o socialistickom umení - a to existovalo LEN ako antagonizmus toho náckovského!

  http://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/381554-sen-a-skutocnost-umenia-fasistickeho-statu/

  Ešte raz!
  ■ Koncom marca prezident SRJozef Tiso v rozhovore s ministrom hospodárstva Gejzom Medrickým povedal: „Ale hľadať cestičky k Spojencom by bolo predsa potrebné. Informovať, že obrať tento národ o samourčovacie právo bolo by násilím, bolo by trvalou krivdou. Dokázať, že nie sme nacisti a že sme našu vynútenú účasť vo vojne stlačili na najminimálnejšiu mieru, takmer symbolickú.“ Pritom počítal s podporou amerických Slovákov.
  http://29august1944.sk/pravda-o-snp/21-kalendarium-roku-1944/8-kalendarium-roku-1944

  Andrej hlinka zomrel po ťažkej chorobe 16.08.1938 - takže už do piče raz a navždy s tými "hlinkovými" gardami!
  http://www.osobnosti.sk/osobnost/andrej-hlinka-998

  • Maroš napsal:

   Hádam nikomu neuniklo, ako SNG odkúpila v Berlíne späť sochu, ktorá bola naposledy v roku 1937 v Prahe!

  • Stano Slabeycius napsal:

   Ani nevieš, ako ma teší, keď sa rozčuľuješ. A moje priezvisko je SLABEYCIUS, chápeš? Lebo ho furt komolíš, akiste nechcene..?

   • Robo napsal:

    Isteže ťa teší, keď sa Maroš rozčuľuje, chrapúň.
    Už menej, keď ťa tu usvedčuje. Však, ty krysa?

   • proud napsal:

    Taky si zakomolim: Slabej-cypus,jestlipak vis co to znamena,cype? :-)

   • Vedus napsal:

    Autorovi ďakujem za námahu pri písaní článkov. Teší ma ak sa ozvučuje resp. dokladuje falošná vymyslená história. Na uľahčenie pochopenia dejov by som privítal históriu vývoja jazykov,ktorá zanechala aké také nezmazateľné stopy v písanej aj hovorenej reči. Deje vo vojnovom období boli vždy ovplyvňované vyšším riadením za účelom dosiahnutia plánovaných cieľov, ktoré boli aj dosiahnuté - holocaust slovanov sa u nás neučí. Čo sa tyka obsahu, každý sa učí, každý môže napísať obhájiť svoju verziu.

  • Vedus napsal:

   Odporúčam ti trochu skľudniť tempo, lebo ťa porazí. SS články určite nepíše sám,neznamená to však, že v článku je všetko lož a bludy. SS v niektorých diskusných príspevkoch tu aj na HS prejavil známky narcizmu a agresivity detto ako an niektorí diskutujúci tu. Ide o spoločné dopátranie sa pravdy, aby súčasné konanie bolo oslobodené od chýb minulosti aby sme si ju ako žiaci, ktorí prepadli nemuseli zopakovať.
   Ja sa držím hlavne toho, že objektívna pravda je takmer nedopátrateľná, nakoľko dejiny, knihy a učebnice boli aj sú prepisované. Tragédia je to, že biblický projekt nemá pravdepodobne viacej ako 500 rokov a Nový zakon je starší a adaptovaný aby sedel s vyskladaným Starým zákonom. Mnohé kultúrne pamiatky boli vyrobené na podporu falošnej histórie napr. staroveké Grécko, ktoré nikdy neexistovalo, starovekỷ Rím,ktorý bol vymyslený, preukázateľné napr. počnúc skanzenom v Pompejách, Minotaurov chrám na Kréte až po falošný Stonehenge, ktorý by mal mat 5000 rokov a mnohými inými dôkazmi ale nie z History channel. Ak si pozriete drevené sochy od majstra Pavla z Levoče tak na umučení Krista majú vojaci turbany a stredoveké zobrazenie. Prečo? Neviem. Ciele prvej aj druhej svetovej vojny boli splnené,genocída obyvateľov najmä strednej a východnej Európy bola vykonaná. Masonské znaky v Rkc kostoloch na Sk sú viditeľné do 300 rokov dozadu a tak je riadenie viditeľné a zneužiteľné. Treba sa poprechádzať a poobzerať sa každý sám. Veľkou záhadou sú erby obcí na Sk, ich dejinné suvislosti, o ktorých písal aj SS. Naozaj je toho veľa, o info sa treba podeliť.

   • Robo napsal:

    SS už nie raz dokázal (na týchto stránkach), že o pravdu mu vôbec nejde.
    Ak niekde vlepi čriepky pravdy, tak len, aby podporil svoju vlastizradnu činnosť.

   • Jáchym napsal:

    Pro Vedus:
    A co výsledky archeologie? Vždycky se minulost upravovala, ohýbala nebo zamlcovala. To je z jedné strany pravda. Ale podivejte se do knihoven. Archeologie se nedá jen tak ze stolu zamést dolů, protoze to je veda založena na faktech (ktere se pak interpretují nějak). Tyhle informace jsou "ala ticha pošta". Jeden neví, co jsou "výmysly te paní, co to povídala" a co je skutečnost a co je polopravda - co je manipulace. Me zajímá věda a fakta. Ale ty věci se moc hezky čtou, jak jsem psal v diskuzi už včera. Srdecne zdraví Jáchym

    • Vedus napsal:

     Obrovský problém je datovanie dejín t.j. chronológia. Druhý problém sú podvrhy. Čiastočnú odpoveď dáva vývoj a etymológia jazykov, pričom všetky jazyky boli uzákonené v 18. a 19. storočí.

  • Jarmila napsal:

   Nevím přesně kdo byl Andrej Hlinka a nebudu ho studovat, protože nemám na to čas. Jisté je, že když jsme byli celá rodina před několika lety v Žilině, tak jsme se všichni vyfotili před jeho sochou, která se tam dodnes nachází:
   https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1mestie_Andreja_Hlinku_(%C5%BDilina)
   Moje máma (Slovenka, pocházející z Divinky) si občas na protest proti komunistům zazpívala v hospůdce Hlinkovy písně. :)

 10. Dušan napsal:

  To o založení škôl rakuskou cisárovnou som nikdy nechápal. Že vraj bola osvietená.

  Ale keď to zobereme z pohľadu toho že sme predtým svoje deti učili azbukou doma bez "štátneho" riadenia. Pretože štátne riadenie bolo zločinecké.

  Tak to už vyznieva úplne ináč. Nehovorím že všetko je v tomto článku poriadku, ale....

 11. petr napsal:

  Myslím že autor se tentokrát opravdu hodně seknul. Česko rozhodně nebylo ateistické, většina obyvatel se hlásila ke křesťanství jako slováci. Rozdíl byl v tom že na negramotném nevzdělaném slovensku prostě lidi věřili panáčkovi v kazatelně tak byl použit klerofašizmus zatímco u nás to udělali hloupí vzdělanci z prahy ovlivnění zednářstvím.

  1) za rozkladem monarchie stáli zednáři už od doby marie terezie, mocně to propuklo za jejího syna josefa 2. zednáři už zcela ovládaného, paradoxně franc josef byl ochotný poskytnout všem národům velkou autonomii aby zachoval říši.

  2.) jezuity tam autor plete zcela nesmyslně, protože je likvidoval zednáři ovládaný josef2. se svými židovskými rádci a našeptávači stejně jako další církevní řády zednářům nepohodlné. Pojmy jako protireformace a rekatolizace jsou memy z židovské dílny a mají za úkol pošpinit křesťanství a zamaskovat fakt že rozklad křesťanství, vznik požidovštěných protestantů a třicetiletá náboženská válka je jejich dílo. To vše se jezuité pak snažili napravit, než je zrušil roku 1773 zednářský papež Klement XIV. který byl byl potom tajně zlikvidován inkvizicí protože hrozilo že takto rozloží celou církev.

  3) maďarskou ovládli židé když skoupili tradiční šechtické sídla. Odtud plyne údajně maďarská nenávist vůči slovákům která je ve skutečnosti nenávistí žida ke slovanovi. Stejně jako v německu živí žid sudeťáckou protičeskou nenávist a v polsku protiruskou nenávist. To samé v bledě modrém a za vším žid.

  • weissbach napsal:

   U těch bodů 1-3 to není tak jednoznačné.

  • lcc napsal:

   Tak,tak, súhlasím.
   Autor spája do súvislostí veci tak ako mu vyhovuje.
   Ide o účelové spojenia ,ktoré sú a´priori zamerané proti katolíckej církvi, čo je ale pre vyznavačov DVTR a KOB typické, nenávidia kresťanstvo ako také.
   Ich víziou je "koránický islam" ,ktorý má byť našou budúcnosťou.

   • proud napsal:

    Clovece,bezels aspon kolem toho co pomlouvas? :-)))))))))))).Ja jen ze co jsem cetl,to smysl ma a o tom o cem kvakas tam vubec nebylo.Jedinou mou vyhradou je ze mi chybi CELEJ spravne a dobre cesky prelozenej original z Rustiny,abych se konecne dozvedel podrobne o cem to je.Ale jestli mas problem se samostatnym myslenim a samoztatnym zpracovavanim informaci ktery ma tahle vec udajne ucit,pak se nedivim pico vymleta,ze pises kokotiny:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

   • Cico Ciciak napsal:

    To je absolútna neznalosť KSB, DVTR a celkovo prác VP-ZSSR.
    Je nutné pochopiť, čo je to tzv. biblický projekt a súčasné historicky z(de)formované (reálne) pseudo-kresťanstvo, ktoré nemá skoro nič spoločné s pôvodne dobrou a pravdivou filozofiou života podľa "diktátu" svedomia, Ísu (= Ježiš Kristus podľa Koránu ako dnes asi najmenej zdeformovaného "Svätého" Písma na svete).
    Podstata učenia Ísu je totožná s podstatou učenia Mohameda:
    Ľudia staňte sa Ľuďmi!

    "Človekom je osoba žijúca v neustálom dialógu s Bohom (teda podľa svojho vlastného svedomia; bez prostredníka - moje doplnenie). Snaží sa neustále zvyšovať Mieru chápania chodu vecí a cieľov HNVR (= Hierarchicky Najvyššie Všeobjímajúce Riadenie), s vôľou zameranou na kooperáciu pri napĺňaní týchto cieľov. Vníma seba ako námestníka Boha na zemi." - podľa KSB a DVTR

    Súčasný biblický projekt/koncept/koncepcia globalizácie globálneho prediktora
    --------------------------------------
    http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html

    Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-"islame"
    ------------------------------------
    http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html

    Pre všetkých pripomeniem, že hlavný zmysel analýz VP-ZSSR o náboženstvách (Kresťanstve, Islame) a "svätých" písmach (Biblii, Koráne) je v nasledovnom:

    1. z každého sa dá niečim inšpirovať, pričom sa nesmú za žiadnych okolností brať dogmaticky ako absolútna/definitívna/jediná pravda, pretože všetko vo Vesmíre sa objektívne mení a podlieha vývoju,

    2. človek sa má snažiť žiť podľa svojho vlastného svedomia (+ rozumu a intuície) - stať sa skutočným Človekom, a

    3. "sväté" písma majú slúžiť len ako pripomienka bodu č. 2!

 12. Maroš napsal:

  Petr- kancelárom po čas vlády Márie Terézie bol konvertovaný žid a zednář - Jozef von Sonnenfels - bližšie Habsburkové 3/4 - Nové poslání - ???, video čas 22:10
  https://www.youtube.com/watch?v=QvXKyBZkIMg

  Teraz o inom- 12.12.1940 - ešte pred prepadnutím SSSR, podpísali žid Fierlinger, ktorý po vojne so soc. dem. konvertoval aj s celou stranou na komunistov - podpísal
  aj spolu s Benešom v Moskve - dohovor, o budúcom "po vojne" so sovietmi.
  Bolo to počas dvojvládia - Hácha na hrade, Beneš v teple salónov v Londýne. Tak nech mi kurva niekto vysvetlí - prečo ho Briti nekopli
  za toto bratríčkovanie s boľševikmi do piče naspäť do Moskvy?
  Môj názor - Beneš spravodajsky zlikvidoval prípravu SNP, aby vyšachoval Tisa z hry so spojencami - Slovensko tak nemohlo vďaka prezradenej vojenskej príprave vtrhnúť Nemcom do tyla pred Duklou a postiť sem Rusov bez strát - improvizované SNP vykrvácalo, Rusi tiež, takže Stalin nemusel byť vďačný - 20 tisíc jeho ľudí hore dole chuj s tým! Preto potrebovali Benešovci Tisa čím skôr popraviť! Tá predčasná iniciácia SNP bol podraz!
  Benes in Russia 1940
  https://www.youtube.com/watch?v=A6dTfjFkZvo

 13. lcc napsal:

  Po prvej vete

  "Poznanie, ktoré čerpáme z DVTR (Dostatočne všeobecná teórie riadenia – pozn.), nám umožňuje stanoviť nasledovné ....."

  je treba skončiť .

  DVTR a KOB je teória proislamistických šialencov z Ruska typu Pjakina a Zaznobina,ktorí aj v samotnom Rusku boli daní na blacklist.Celý článok je vyfabulovaný blábol bez akejkoľvek historickej hodnoty.

  • proud napsal:

   "DVTR a KOB je teória proislamistických šialencov z Ruska typu Pjakina a Zaznobina,ktorí aj v samotnom Rusku boli daní na blacklist."...............DUKAZY!!!

   • lcc napsal:

    Dôkazov je na samotnom leva-nete dostatočne.

    • proud napsal:

     levanet me nezajima,chci ho od tebe,ty pomlouvas,tak dokazuj!

     • Robo napsal:

      Či proislamski, neviem. Každopádne sú tu len na zbrzdenie nášho návratu.
      Na dôkazy Ti sere pes. Dôkaz Ti je alebo nieje vlastné srdce.
      Posledné slovo si daj do uvodzoviek, ak chceš.

      A mimochodom, SS (ten, čo tu vklada tie picoviny, síce články) zneužíva ešte aj DVTR (v zmysle, že si ho bere do huby len preto, aby bol akože dôveryhodnejší), to už je komedia..

     • lcc napsal:

      Hlavný guru na levanete ...menovať nebudem...dobre ho poznáš , vyhlásil k ich teórii:

      "Bez potreby študovať koránický islam by KOB nevznikla" .

      Okrem toho je jasné z ich stránky,vyjadrení, publikácií, že ich úlohou je propagovať "koránický islam" ako nové náboženství
      pre všetkých. Katolícka cirkev a kresťanstvo je zlom.

      • Maroš napsal:

       Nové náboženstvo má 2 alternatívy:
       1/ Zlúčenie, židovstva, "kresťanstva", "islámu" - teda všetko zo židovskej a vatikánskej dielne - ekumenizácia suma sumárom - Ježiš sa stáva LEN prorokom, tak ako Mojžiš a Mohamed - to je podmienka.

       2/ Hnutie New Age - človek s úžasnými božskými schopnosťami - postavený na úroveň boha - teda dimenzionálny ateizmus - scientológia, dianetika, neurolingvistické programovanie - ALE! - so svojím horným výplachom - clear metódami a auditingom, a samozrejme - so svojími "vyspelostnými" kastami - "čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi!"

       Takže toto sa páči tým "nie kreténom" s IQ 130, hej?

       • Maroš napsal:

        ešte doplním - to zlúčenie náboženstiev je teistická alternatíva, avšak nie s otcom Stvoriteľom, ale so súdruhom bohom Satanom - lebo celé to tak či tak tisícročia pláva na červenej kabale!

        • petr napsal:

         Takových církví a sekt je spousta, které se ohání kristem a křesťanstvím a přitom jsou jeho vrcholní představitelé zednáři nebo rovnou židé. Dnes je i hlavou jezuitů žid.
         Hlavně pochytat co nejvíc gojů a vyrvat je z katolictví do náruče těchto židovských sekt.

     • lcc napsal:

      http://www.dvtr.eu/

      ..tu máš dôkazy...sú tam pekne odkrytí .....

      • Maroš napsal:

       Ty kokot! - tá webstránka je duplicitný fejk! - takých je na internete - vrátane falošných webov BÁNK ty jebo plná piča!

       Tu je originál, ty kokot! BEZ POTREBY ŠTUDOVAŤ KORPORÁTNY FAŠIZMUS A KORÁN BY KSB NEVZNIKLA - TAK AKO JE TREBA ŠTUDOVAŤ JEDOVATÉ HUBY TY KOKOT, ABY SI MOHOL JESŤ TIE JEDLÉ, TY KOKOT!

       DVTR - Dostatočne všeobecná teória riadenia /ako pôvodne - z vnútorného prediktora ZSSR, prevzatý edukačný materiál, určený pre európske "elity" - ktoré na toto serú - lebo sú to tupci, ako stále zdôrazňuje Pjakin!
       http://www.dvtr.eu/dostatocne-vseobecna-teoria-riadenia/

       KSB - Koncepcia sociálnej bezpečnosti /900 strán/
       https://dl.dropboxusercontent.com/u/79978438/MIM4.7.2.pdf

       A NEOCHUTNÁTE PLOD ZO STROMU POZNANIA! - TY KOKOt VYHNANÝ Z BIBLICKÉHO RAJA - pohádkou o granátovom jablku!
       http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/

       • Petr napsal:

        Maros, myslim ze kokoti jsou vsichni co se tu hadaji a placaji. Nepratele Slovanu se smeji. Jeste rozdat zbrane, jak na Ukraine a bude pro ty zidaky svatek jak se Slovane mydli mezi sebou. Neboli, moje mama mi sem tam narezala a to i kdyz jsem byl silnejsi. Mam ji za to nenavidet? Dokud si Slovane neuvedomi ze jsou proti sobe manipulovani budou mit vzdy zido-anglo-sasove na vrch. Dokud se neoprostime od nazvu Slovak, Cech, Polak a podobne, nezacneme se nazyvat Slovane, rozporu se nezbavite.

        • Eva napsal:

         Přesně, na leva netu jsou videa Jefimova, jedno je tuším z dubna loňského roku, kde říká, že má Korán na nočním stolku. Dále říká, že by jsme neměli příliš studovat historii, že je to zbytečné.

       • lcc napsal:

        Jáj chalan úbohý...to nie je duplicitný fejk,ale stránka ,ktorá upozorňuje na nebezpečenstvo KOB a DVTR , odhaľuje jej pôvod, autorov a ciele.
        Ale tvoja "výrečnosť" zodpovedá webu propagátorov KOBu a DVTR .

       • asm napsal:

        Maroš, takže ty si aj za čítanie biblie?

        • Robo napsal:

         Prečo si neprečítaš radšej Tóru a Talmud? V Biblii je iba ich osekana verzia.

        • asm napsal:

         Daj link na slovenskú alebo českú verziu.

        • Robo napsal:

         Link? Nemám, také chujoviny nečítam. Mám dosť neprečítanej dobrej literatúry, nemusím čítať ešte aj ich manuály. Za tie moje roky som ich prečítal tiež dosť a okrem toho, vidím ich ovocie okolo seba každý deň.

         Pre mňa je čas študovať moje veci, tebe prajem veľa šťastia pri štúdiu Talmudu alebo Biblie, či Koranu.

        • asm napsal:

         Korán určite nebudem čítať, ja tiež nemám na všetko čas. Preto som vravel Wikingerovi, nech spraví článok. Tóra alebo Talmud podobne. Ten Starý zákon mi "stačí", aj keď je to len soft verzia. Ja len či nemáš nejaké linky možno pre budúcnosť.

        • Maroš napsal:

         asm - z osobného hladiska mi dal viac Edgar Cayce hovorí. Kto chce rozumieť globálnej politike, rozhodne mu neuškodí porovnávacie štúdium 145 verzie bible a 121 verzie koránu, poťažmo štúdium jidiš a talmudu.

         Odporúčam kompromis - všetko v jednom balíku - Grigorij Klimov - Červená kabala - desiatky hodín audio
         Г. Климов - "Красная Каббала" Лекция - 1, ч.1
         https://www.youtube.com/watch?v=wcAnmr9inRw

         Úvod do Klimovho - Kňaz mira vsego
         01. "Князь Мира Сего". Григорий Климов. Глава
         https://www.youtube.com/watch?v=UVa3XELG7iI

         Г. Климов - "Князь мира сего" 10 hodín audio
         https://www.youtube.com/watch?v=xbUgfjL2Wck

        • asm napsal:

         Len škoda, že to je po rusky. Neviem, či tomu budem dobre rozumieť. Ale aj tak dík za linky. Možno sa raz k tomu dostanem. Zatiaľ som sa nedostal ani k tomu dokumentu o povstaní.

  • proud napsal:

   Jinak muzu tvrdit ze vsechny kravy jsou fialovy milky,ale natirame je na hnedo,cerno a strakato aby se to utajilo...........

  • Maroš napsal:

   Presne o toto Slabejciusovi - diskreditovať DVTR, ako analytickú metódu na identifikáciu a zviditeľnenie skurveného systému - tohoto sa tieto VAŠE soc-mafiánske štruktúry najviac obávajú - preto ich sem ten kokot chazarský implantuje! Pjakin práveŽE plán na Európsky kalifát demaskoval - ty fasinger, a nie, že ho kobisti pripravujú - pretože ani Kalergiho plán tento pojem nepoužíva! Pjakin priamo upozoňuje na islamizáciu Škandinávie v súvislosti s pripravovanou islamizáciou Pobaltia ty kokot - volá sa to OBCHVAT KRÍDLOM a následné obklúčenie! Pozri sa na vývojovú politickú mapu Európy - muslimovia sú už vo Fínsku ty kokot!
   To, čo tu naznačujem s návratom KDH na scénu je - pokles Merklovej CDU = pokles vplyvu kresťansko-demokratickej internacionály v EU, pretože dopredu sa derie chazar Shulz so svojou sociálno-demokratickou internacionálou - ktorej súčasťou je aj tvoj Fico - ty kokot!, a všetci sú vysraní z nacionalistov FPO-FPD, z britských, franc., a holand., ku ktorým by mohli priskočiť kotlebovci - tak sa to tu manipuluje na posilnenie kresťanskej internacionály s vplyvom Vatikánu - a preto sa tu neomarxista Slebejcius pokúša o rozstrel - toto si skúšajte na inej platforme pre idiotov. Jeden slovenský kokot napísal, že KSB smeruje k islámu a v Rusku ja zakázaná, a teraz druhý kokot napíše, že Pjakin nakrúca nie na Altaji, ale v Iráne!
   Debil slaboduchý Slabejcius tieto sračky umiestňuje sem práve preto, že Pjakin tu má miesto - presne a práve preto!

 14. atlas napsal:

  Vie sa, kto vlastne stoji za leva-netom? Caste odvolavanie sa tohto autora na KSB a DVTR sa mi zda vzhladom na protislovensky a trockisticky dost cudne.. Ale vsimol som si, ze na leva-nete adoruju Fica a ak v diskusii spomeniete kritiku, tak vulgarne a sektarsky vas vypoklonkuju podobnymi kktinami, ako su v tomto clanku. O co tu ide?

  • lcc napsal:

   1Kto sú propagátori KSB – Koncepcie Spoločnej Bezpečnosti, niekedy tiež nazývanej Koncepcia Spoločenskej, Sociálnej či Obecnej Bezpečnosti.

   2Členovia “hnutia” KSB šíria na stránke leva-net.webnode.cz preklady materiálov «Мертвая вода» Концепция Общественной Безопасности tzv. “Mŕtva voda”, ktoré sa v Rusku nachádzajú pod číslom 2520 na federálnom zozname extrémistických materiálov a za ich rozširovanie ako aj ich výňatkov hrozia v Rusku problémy so zákonom.

   3http://minjust.ru/ru/mobile/extremist-materials?field_extremist_content_value=2520

   4V Lipecku bol odsúdený prívrženec KSB – KOB Nikolaj Selivanov, vydavateľ novín “Mera za meru” za rozširovanie materiálov, ktoré boli v minulosti uznané za extrémistické.

   5http://gorod48.ru/pda/news/407022/

   6KSB – KOB je v skratke nástroj na soft islamizáciu Čiech a Slovenska. Soft v zmysle pomalej a “bezbolestnej”. Ide o akýsi predstupeň nového náboženstva a celé “hnutie” KSB vykazuje všetky znaky spoločenstva podobného sekte. Vzhľadom na to, že je zameraný na inteligentnejších európskych ľudí, tak im ponúka akýsi neexistujúci koránický islam, lebo vie, že ten súčasný, radikálny je pre nich nestráviteľný. Tak autori KSB vytvorili manipuláciu, že nie je sa čoho báť, pretože radikálny islam sa preformátuje na tzv. koránický-akademický islam, čo je nezmysel.
   Autori KSB idú tvrdo proti kresťanstvu, ktoré chcú zlikvidovať ako najväčšie zlo sveta. Nehladia na to, že je vysoká pravdepodobnosť, že súčasný, historicky sformovaný islam nie je možné preformátovať do koránického, ktorý nikde neexistuje v praxi.
   KSB si odporuje samo. Tvrdí, že prax je kritérium pravdy, pričom ponúkajú riešenie, pre islam, ako ho preformátovať, ktoré odmietli v praxi vyskúšať v plno-formátových islamských krajinách ako je – Somálsko, Saudská Arábia, Turecko. Ale to im neprekáža, aby takéto riešenie ponúkali vo svojej teórií.
   Teda vlastnú tézu nepoužili na vyskúšanie svojej utopistickej teórie s koránickým islamom.

   • lcc napsal:

    Kořeny koncepce sociální bezpečnosti KSB, v textech také jako KOB, KOBR (koncepce obščestvěnoj bezopásnosti Ruska) nebo s epickým názvem „Mrtvá voda“
    •vycházejí z práce “Jak reorganizovat B’nai B’rith” (zednářská lóže ve Spojených státech založená židy z Německa)
    •koncepce vznikla v Leningradě v r. 1989, těsně před rozpadem SSSR ( kdy “B’nai B’rith” obdržel povolení k otevření zastoupení v SSSR)
    •první vydání bylo vypracováno v pěti paré pro mocenskou strukturu KSSS a KGB, a to za spolupráce Lenigradské univerzity a Institutu USA a Kanady při Ruské akademii věd
    •Mrtvou vodou byla SSSR podsunuta alternativa k marxismu, loutkový projekt jako „kost“ davu.

    • lcc napsal:

     Doporučujem pozrieť

     http://www.dvtr.eu/

     Je tam vysvetlené,kto za týmto, projektom stojí,aké sú jeho ciele i metódy.

    • Maroš napsal:

     "Mrtvou vodou byla SSSR podsunuta alternativa k marxismu, loutkový projekt jako „kost“ davu." - a preto bola marxistická alternatíva ZSSSR "predčasne", za vlády jedinej komunistickej strany, ktorá jediná mala plnú moc v štáte kurva - v roku 1991 plne deštruovaná!

     "Jak reorganizovat B’nai B’rith” (zednářská lóže ve Spojených státech založená židy z Německa)" - pokiaľ viem, tak do určitého obdobia boli slobodomurárske lóže pre židov neprístupné - až práve vznikom tejto lóže, ktorá má má na Slovensku sídlo v Bratislave - ŽE - SLABEJCIUS! - došlo k tejto podstatnej zmene!

   • Maroš napsal:

    Ty Izák! - prečo ti tie linky nefungujú - to máš s paralelného internetu? - prečo pjakin nesedí v base ty jebo - koho tu zastrašuješ?!

  • proud napsal:

   Vcelku souhlas,levanet ma dost dobrou knihovnu,ale zkurveny obsazeni a vedeni!

   • atlas napsal:

    Presne toto, sa divim, ci ten ich kretenizmus je zamerny, alebo ide o nejake posolstvo, dost mimo moj rozsah.

    • Robo napsal:

     Som presvedčený, že odpoveď je tak blízko, že ju nevidieť.
     A síce, že ten "kreténizmus" je OVOCÍM dvtr/ksb!

     Veď nieje náhoda, že sa z ľudí stavajú kreteni..

    • proud napsal:

     Nevim o co tam jde.....ale vzhledem k tomu co je tam k mani za materialy(nebo alespon bylo,dlouho jsem tam nebyl) mi to spis prijde ze jakoby slo ve skutecnosti fikanou metodu jak naopak DVTR/KOB poradne shodit! To jen tak premejslim,vychazim z toho ze neni normalni stavet na nejaky nauce kdyz ji je prej prelozena tak ctvrtina a jeste mizerne.....pritom jakakoliv kritika je umlcovana slizskym zpusobem aby si DVTR ziskalo maximum nepratel......jakoby zamerne.Jakoby nahodou vsechno spatne.Pritom uceni je k mani cely a prekladatele do rustiny taky jsou..........jinej duvod me nenapada.

     • proud napsal:

      Navic tam maji sedou eminenci Ukrajince...........a cela ta mela se sbehla urcite ciste nahodou akorat v dobe kdy zacinal na Ukrajine fasistickej proiruskej tanec! Mam takovej pocit Robiku ze tenkrat se nas snazili tak rychle zbavit protoze meli vichr ze si to vsechno poskladame dohromady............naslapnuto jsme na to meli.

      • Robo napsal:

       Myslím, Proude, že by si tie "tlusté knihy" mal začať študovať. Možno by si dospel, k čomu ja.

       Neverím, že "dvtr je dobré, len čs. predstavitelia nie".

       Aký strom, také ovocie.

       A mimochodom, pozri na dvtr.eu, tam je toho o nich už celkom dosť odkrytého.
       (Dvtr bola pôvodne stránka, kde šéfoval honDZYk (hox), vlastnou hlúposťou o ňu prišiel..)

       • proud napsal:

        Vis ze se v tomhle nehadam,uz tam jsem kritizoval stav mizernyho prekladu a mnozstvi mensi nez malo,proto jsem nenapadal primo dvtr,ale to vsechno kolem,protoze jsem si ho nemohl prostudovat tak abych vedel o co poradne jde,jen utrzky a to je malo.Pak me taky varovalo tvoje tvrzeni ze dvtr napada Vedy,to me jednak udivilo,podruhy namichlo,ale je klidne mozny ze dvtr nekdo zkousi zkompropmitovat,stejne tak ze mozna vubec stoji za starou belu,ale jeste nevim tak nesoudim dal nez kam dohlidnu.

        • Robo napsal:

         Dobre.
         Za seba Ti len hovorím, že to ovocie patrí k tomu stromu..

        • proud napsal:

         O tom ovoci zadna,to je jasny.Jen si jeste pockam co z toho dvtr vyleze.Hoxe a levanet neresim a nemicham je s tim,to by byla chyba,jak jsem psal "knihovnu maji dobrou" a to je asi tak vsechno,kun zustane prece konem,i kdyby mel maturitu :-)

        • lcc napsal:

         Proude ...užil si si tam svoje, pamätám si ťa ako jedného z prvých čo kládli nepríjemné otázky...tvrdá si ty hlava....:-)

       • Petr napsal:

        Robo nepripadaji Vam prestudovani lide jako debilove, kteri nemaji vlastni nazor? Mi jo.Proto spoleham vic na svuj osobni pocit a usudek.. Myslim ze moudrost prijde vekem a skusenostma. Bohuzel jsem asi jeste porad mlady. =:) A k historii nepotrebujete zadne tluste knihy. Nezapomente ze ji kazdy tvori jak mu vyhovuje.

      • Sasin napsal:

       Proude, ty šlapeš zelí a nevíš co s ním. Muheeeeeee

       • proud napsal:

        Kusuj,trooobo :-)))))))))))

        • Sasin napsal:

         Na já. Tak počkám co z toho s Robem vytepeš. Muheeeeeee
         Zdravím Roba a přeju hodně trpělivosti do teho, páč proud nechápe významy slov. Jede ideologicky, podle knížek.

        • Robo napsal:

         Zdravím, bratu!:-)

         Do Prouda sa tesať nedá, to vieš:-)
         Ale Fšimol som si, že vy dvaja už robíte občas trochu pokroky, fandím:-)

         Inak, už robím celkom pokroky v tom, nechať každého ísť svojou cestou. Veď aj tak to ani inak moc nejde.

        • proud napsal:

         Nejde,ale co muzes,je ukazovat smer,to nakonec zkousime vsichni a casto to u rozumnejch lidi funguje,vydaji se ukazanym,ale pak najdou svuj vlastni a tak se casto cestou potkavame,myslim ze tak to ma i bejt a ne nekoho vodit za rucicku,tim ho ovcanstvi nezbavis,sam se ho musi chtit zbavit.

       • jan nowak napsal:

        OUD šlape www wodu.. Muheeee

   • lcc napsal:

    Tá knihovna je "dobrá" len zdanlivo. Ide o dobre zakamuflovanú propagandu "nového svetového náboženství" , akéhosi NWO. Spústa ich tzv."informácii" sú vyfabulované "historické udalosti" pre potreby ich propagandy , vyskladané retrospektívne a napasované na určitú událost tak ,aby im to sedelo . Operujú tam s totálnymi absurditami a dezinformáciami .
    Štýl spravovania webu je fašistický .

    • Maroš napsal:

     Icc - štýl spravovania webu je fašistický? - lebo tam môžeš vstúpiť a prispieť, lebo celý ten materiál je ako všeobecné poznanie otvorený? Lebo to nie je neomarxistická nekritizovateľná doktrína? - ako Main kampf a islám? Lebo Mŕtva voda je pojem pre základňu ľudí - všetkých dole - národ, každý jeden z nás - a nie tvoj faraón, tvoja tajná B-Riť - otvorená len pre VYVOLENÝCH?! Kurva!

     Fašizmus je systém nenávidiaci človeka, ktorý bráni jeho všestrannému a osobnostnému rozvoju! V tomto ti KSB a ten web nejako bráni?! Ešte urob fašistu aj zo mňa kurva!

     Tu máš ty kokot - "fašistov" zo Svobodného rádia kurva!
     A zariaď, nech ich zajtra tvoji "demokratickí humanisti" pozatvárajú!!!
     Svobodné rádio 22.02.2017 15. díl - KSB - "Mrtvá voda" - 7. část
     https://www.youtube.com/watch?v=r_q-r5CeKz4

    • Petr napsal:

     Zalozte svuj vlastni, nefasisticky spravovany. Dejte tam svoje neabsurdity a nedezimformace. Rucim vam za to ze se zase nejaky debil najde ktery o vasem webu bude tvrdit ze je spravovan stylem fasistickym. Mimochodem, muzete mi vysvetlit co znamena fasisticky styl spravovani webu?

     • lcc napsal:

      Netolerancia iných, čo i len náznakom spochybňujúcich názoroch ohľadom DVTR a KOB,
      zákaz viesť polemiku . Jediná pravda je daná a línia sa musí držať, inak dostaneš ban. Trvalý :-) Aj to svedčí o tejto "ideálnej" teórii pre ľudstvo a jej propagátoroch.
      Príspevky,ktoré nie sú v súlade s "teóriou" sú blokované , nie je možné tam nič publikovať.

      • proud napsal:

       To je co jsem uz psal,ale zaroven bych to nedaval dohromady s obsahem samotnyho DVTR/KOB.Nastesti tohle uceni oni jen kopirujou pisemne,jeste spatne a nesrozumitelne,se domnivam.S jakym cilem uz je otazka dalsi......na kazdej pad je to sracka sajta dobryho kretena.Knihovnu dobrou maji a ty mi prijdes,ze chces ublizovat jen abys ublizil,lez ti pritom koukam nevadi,zamysli se nad sebou.

       • lcc napsal:

        Ale proude, už som ti to napísal vyššie, ty si bol jedným z prvých čo tam kládli "nepríjemné" otázky. Pamätám si dobre tie debaty, kde pourážali teba i iných, ktorí
        "nedostatočne chápali" .
        Na tej stránke čo som uviedol sú práve preto k dispozícii informácie o pozadí tzv. VP a ich KOBu a DVTR, ciele a prostriedky.
        Je to informácia aby bol človek v obraze s čím a s kým má dočinenie, ak si to človek prečíta, tak by mal pochopiť. Ale nemusí. Môžeš veriť v číre "dobro" KOBistov.I keď o teba nemám strach :-)

        • proud napsal:

         V dnesnim svete bych rad veril,ale nikdy jen tak neuverim prave proto jakej je a s ohledem na "jejich" taktiku,kdy ti namazou kolem huby hromadu jedu a pak te podtrhnou.Ridim se radeji "Duveruj,ale proveruj",kdyz nejde proverit,proste neverim.V dnesni dobe je za prachy k mani uplne vsechno a to je pruser nad prusery,tahle vec se jim beze zbytku podarila,dosahli svyho,koupej si i nevinu za myslitelny i nemyslitelny zverstva a propustku s odpustkou bez cla kam si jen vzpomenou.Dokud budou mit tenhle nastroj,tezko se neco zmeni,protoze jak se rika,kazdej mame svou cenu a jen vyjimky co pochopily,ji nemaji.

        • proud napsal:

         Kua............namazou kolem huby hromadu MEDU......... melo bejt :-))))))))

        • lcc napsal:

         Ak tam ešte chodíš ? Lebo od čias čo si odišiel,je to tam ešte podstatne horšie.

        • proud napsal:

         Nechodim tam uz vubec,nerad delam veci co nemaji smysl,skoda casu na levanetu.Az jednou bude k dispozici dobrej preklad dvtr,nejak ho sezenu a projedu si ho,najdu co ma smysl a co je nesmysl a pak tam mozna vlitnu na dva dny abych jim voloviny omlatil o hlavu:-)

        • proud napsal:

         Hlavne vernej,v cestine bez cizich slov a CELEJ!!!!

        • lcc napsal:

         Obávam sa , že nevletíš, pretože prešli na ručné schvaľovanie príspevkov a pokiaľ sa to adminovi nebude páčiť, tak ti ho proste nepustí. Prešli už na vyššie štádium cenzúry , nie je šanca tam niečo postnúť .
         Na tej pôvodnej stránke dvtr.eu sa vytvorila akási vecná oponentúra hoxovi a spol.,čo ich nesmierne serie. Pár informovaných ľudí tam v podstate odhalilo celé pozadie VP a ich teórie, rovnako hoxa . Zaujímavé informácie, ktoré sa u hoxa určite nedočítaš :-)

        • proud napsal:

         Jak jsem videl,celej milej Hox je mladej cucak,melo me to napadnout podle jeho chovani a vyjadrovani,vzdyt vi i o zivote mimo dvtr uplny hovno,natoz o minulym rezimu,ten nejde brat vazne! Tim spis si myslim ze bude nejspis bilej kun,figurka TauRuse.........posledni dobou to tam bylo vic nez zrejmy.

    • Dušan2 napsal:

     Myslíš ako nieje dostatočne liberálna správa stránky.

     Chápem Icc čo chceš, ale nepodarí sa ti to.

 15. Jozef Glinsky napsal:

  Privela romantizmu,
  prisilna idealizacia slovanstva.
  Patos mne velmi blizky.
  A slovanstvu i celemu ludstvu uzitocny.
  Takze podakovanie autorovi i redakcii.
  Este tak dopracovat sa k charizme a jasnozrivosti povedzme Stura.

  Co by som chcel najma uviest ako malo uvedomenu pravdu:
  Rothshildovci atd.

  Po Anaconde ziskali dominanciu nad statmi za mlakou,po ovladnuti tlaciarni dolara sli cez svetove vojny za globalnym ovladnutim ludstva.
  Stratfor sa nema problem tym priam popysit,ze Plutokracia umne zdevastujuc vo svetovych vojnach europske narody, prebrala od Anglicanov aj lodstvo,aj celu moc nad risou,nad ktorou nezapada slnko.

  Vatikan je nastroj,poddany,otrok.
  Zvlast v v orwellovskej mediokracii a ked kazda komunikacia je sledovana a konzumenti su pod palcom siete agenturnych sieti.
  Vatikan sluzi cisarovi priam na obojku.

 16. Jozef Glinsky napsal:

  K Duricovi a k pojmu klerofasizmus.

  Na strankach Kultury pred par rokmi Durica pisal o Zapade aj dost podobne,ako sa pisalo o zapadnom imperializme v ucebniciach za socializmu.
  Vie,ako to funguje.A ma strach.
  Bol v dvojtyzdenniku Kultura advokatom syrskych a inych vyvrazdovanych krestanov,ked Vatikan a cirkvi mlcali.Alebo ich len nepustili do medii?

  Klerofasizmus - bol agresivny,ci obranny?
  Vysostne obranny,oslava fuhrera bola vynutena.Aj pomocou proti madarskym a polskym utokom na integritu Slovenska.
  Obranny pred madarskym,polskym,zidovskym, ateistickym a zidobolsevickym /nie ruskym! /nepriatelstvom.
  Slovensko/Tiso/ dostalo britvu na krk,resp.prikaz na okamzity vyber:absolutnu poslusnost vodcovi rise,alebo zanik.
  Tiso a spol manevrovali ako vedeli.aby zachranili pre Slovakov,co sa zachranit dalo.Zacali obranou pred madarskou intervenciou.
  Komunisti /mnohi/sli do Hlinkovej gardy - aby po vojne,za inej vlasteneckej atmosfery,vratili sa ku komunistom.

 17. svantovít napsal:

  Článok navádza na úvahy a myšlienky,ktoré neokrešpondujú s doterajšou realitou-manipulujú čitateľa na úvahy celkom za rámec ich informatívneho obsahu.Globalisti a slobodomurári stáli za mnohými projektami s cieľom upevňovať si moc.Slobodomurármi boli aj T.G.Masaryk,Edvard Beneš a dokonca aj mnohí,do ktoých by to málokto povedal.GP a "elita" nie je výmyslom Valerija Viktoroviča Pjakina,ani iných analytikov,je to skutočná sieť manipulátorov ľudských dejín,ktorí sa vyprofilovali práve zo slobodomurárskych lóží.Dokonca aj Sicílska mafia je tvorená úplne identicky,jej názov pochádza z dôb,kedy sa po Apaninskom poloostrove preháňali ozbrojenci Karola z Anjou-Morte,Alla Francia,Italia Anella!Ohodnotiť však relevantnosť článku je pre mňa dosť ťažká úloha,nachádzam v ňom info,ktoré do mozaiky veľmi nezapadajú-ide o úmysel?

 18. Jozef Glinsky napsal:

  Ako bol Hitler
  vlastne len nastrojom devastacie a podriadenia slovanov a vsetkych europskych narodov v 2.sv.vojne,tak je aj dnes Nemecko,vazalsky,zotroceny stat,len nastrojom dobyjania.
  Aktualne,v tychto mesiacoch ,je nemecka politicka trieda aj nastrojom sebalikvidacie Nemecka ako statu Nemcov.A krestanov.

  Uz pred prevratmi 89 Nemecke tajne sluzby ovladane Imperiom tlaciarov dolara zorganizovali a vyzbrojili ustasovcov,neskor aj kosovsku UCK.
  A aktivne boli aj v dobyjani Ukrajiny.Spolu s ostatnymi porobenymi narodmi,resp.ich tajnymi sluzbami,vratane slovenskej.

  Jan Pavol ll.
  je asto oznacovany aj za osobu,bez ktorej by nebol ani rozpad Sovietskeho zvazu.
  Vatikan prvy a bleskovo uznal aj samostatnost Slovinska a Chorvatska,spolu s Nemeckom.
  V Rusku vnimany aj ako nepriatel pravoslavnej cirkvi.
  Na protestnych zhromazdenaich pocas bombardovania Juhoslavie,ma moji pravoslavni priatelia presvedcovali,ze papez nie je slovan.
  Slovan by vraj tak kruty nebol...
  Lenze Wojtyla bol svojho casu,ako biskup,tvrdy aj ku Slovakom.
  Az do doby,ked mu zachranili raz na vylete v slovenskych horach zivot.
  Poliaci asimilovali Slovakov rovnako neuprosne,ako ich madarski "bratranci do szable i do sklanki".
  Na konci papezstva niekolkokrat zahadne tvrdil,ze na Slovensko caka velka misia.

 19. Jozef Glinsky napsal:

  Pri cesko-slovenskom rozvode za Havla
  nezanedbatelnu,ba velmi vyznamnu ulohu zohral slovensky strach z iredenty,podporovanej viditelne V.Havlom /kancelar von Schwarzenberg/i Sorosom.
  Videli sme mimoriadne nakladne madarske rozhodnutie nedokoncit Gabcikovo ako rozhodnutie nedopustit definitivne zabetonovanie madarsko-slovenskych hranic.
  A vnimali sme neustalu snahu zahranicia zodrobovat Slovensko v pohranicnych regionoch so vzrastajucou subjektivitou, pri devastacii hospodarstva a propagacii obcianstva na ukor patriotizmu.
  Smrtelne nebezpecenstvo.
  Praha zahranicneho agenta V.Havla konala voci Slovensku nepriatelsky.Budila strach.
  Takze aj preto sa Meciar pocas niekolkych mesiacov zmenil z tvrdeho federalistu na stupenca vacsej slovenskej svojpravnosti.
  Zahranicie /Albrightova,Attali.../ usudilo,ze po vysadeni ceskych dotacii sa pomoze,ci ulavi Cesku a udusi sa Slovensko.
  Takze odporucali rychly rozvod.

  A co sloveski biskupi?
  Pocuval som neraz poslancov SNS i HZDS ako boli zufali z ich politickej hluposti,nekvalifikovanosti,naivity.
  V katolickej elite iba prof.Hlinka a kardinal Korec rozumeli dianiu.Nenachadzali vsak medzi kolegami odozvu.

 20. Vladislav napsal:

  Administrátore, co to prosím Vás hulíte za matroš?
  Nebo Vám Slabeicius přispívá na provoz serveru, že mu tady na oplátku vydáváte ty slátaniny?
  Kolik desítek lidí Vám ještě bude muset napsat, že se ty hovadiny nedají číst, než se nad tím zamyslíte?
  Provozujete tento server pro sebe nebo pro čtenáře?

  • lcc napsal:

   No toto nie je prvý server, ktorý začal nenápadne propagovať DVTR a KOB . Otázkou je, kto ich motivuje a ako.

  • Maroš napsal:

   Vladislav - zúrivosť používam ma prečistenie ciev - vápnik z nich odskakuje jedna radosť. Všetko zlé využi vo svoj prospech! Tým že sa to tu pokúša nejaký Slabejciuus rozbiť aj s vykoľajeným ICe-vlakom - Icc, tým viac sa ukazuje potreba spevniť trať - argumentáciu - napríklad také tvrdenie Icc, že leva-net používa fašistické metódy - to presne korešponduje s tvrdeniami zdradcov národa, ktorí každého, kto sa nemieni stať buzerantom a svetoobčanom označujú za fašistu a extrémistu - to je ich slovník! A kde inde ich máme roztrhať, ak nie tu? - na AC24 takúto kokotinu admin neuverejní - ale práve tam sú radikálne komenty - tu sa k nim zatiaľ správam len ako ku ľuďom-zmrdom, na AC24 takýchto tu roztrhnú ako potkanov! Slabejcius má 28? - to v takom veku som si tlačil kokot späť do nohavíc, naháňal baby, a nevenoval sa takejto NÁSTENKÁRSKEJ! realizácii - preto - SlabeJ, impotentnej, frustrovanej, zákernej - ako polda - ipotentný psychopat v tomto Russ Meyerovom filme - potrebuje násilie, aby sa mu postavil - ŽE TY JEBO!
   "Ani nevieš, ako ma teší, keď sa rozčuľuješ. A moje priezvisko je SLABEYCIUS, chápeš? Lebo ho furt komolíš, akiste nechcene..?"
   Supervixens 1975 - Full Movie
   https://www.youtube.com/watch?v=re1TWdbJAK8

   • lcc napsal:

    Maroš, ja neviem o čom točíš, ale ja som zásadne proti slniečkarom a svetoobčanom.
    To , že si nepochopil o čom je KOB a DVTR je zrejmé, ale to nie je moja chyba. Na levanete je tvrdá cenzúra, žiadny príspevok ,ktorý nezodpovedá predstavám admina neprejde. Pokiaľ tam budeš za dobrého a budeš poslušne pritakávať všetkému čo sa tam napíše a neodvážiš sa zapochybovať, tak samozrejme budeš tolerovaný. Ale skús zapochybovať a uvidíš .

    • Maroš napsal:

     Icc - ja tam nechodím - raz som napísal - pred 3 rokmi - bez problému. Keď to niekto negatívny ovládol - tak chuj
     s nimi. Možno schválne - anarchia!
     Ja nemám problém s tým gros KSB a DVTR materiálom - posťahoval som, nemám výhrady, je mi to zrozumiteľné - viem to porovnať s marxizmo-leninizmom a organizáciou soc. podniku - toto je o inom. Odbočím - chodím na Medzičas - a tiež sa divím, že mi neprejdú ani niektoré sprosté linky na veci, ktoré sa zverejňujú kde kade - aj na mainstreame - že čo im vadí. Dlho mali problém s tým pochcaným koránom - napríklad. Ale využívam koľko prejde - lebo ďalší geometrický rad..

     • Maroš napsal:

      Icc - ešte o čom to točím - o karieristických týpkoch, ktorí od 16 rokoch snívajú, že budú v politike - lebo je to ich mocenský komplex. a viem, čoho sú schopní, a akú majú logiku, a ako si každý podraz vedia odôvodniť - ako gangstri. Pretože si asi neuvedomuješ to čo ja, že pre týchto zmrdkov sú niektorí politici - ozajstné celebrity!
      Byť "ako" - to sú tie ich mokré sny - a mimo nie som.
      Veď si všímaj, ako arogantní kokoti v politike zvyšujú aroganciu ostatných - alebo nie?

      • Maroš napsal:

       Icc - o čom točím a čo ma serie - ako szmáci - ale už je to jedno kto, ale skrátka - niekto na ceste za mocou a zviditeľňovaním sa nemá najmenší problém urobiť zo seba chuja! Potom sa nedivme, že takýto hajzlíci nemajú najmenší problém urobiť chujov z nás! Voči takýmto som intolerantný - takýchto F-F fasingerov neznášam!

       Fico a Ftáčnik v relácii Slávici na ulici na Markíze - minútová trapošina - ale stála za to - POZNÁME ICH!
       https://www.youtube.com/watch?v=L7WtPvKTr3c

     • lcc napsal:

      Ok Maroš, nič sa nedeje,len sme si možno nerozumeli . Vyzerá to tam ako som napísal,
      to nie je ohováranie,ale fakt.
      Tak si vyletel na mňa a ešte aj zle zaradil .
      Leva net mi je už ukradnutý,ale ja slniečkár a svetoobčan :-) Tak to nie...
      Inak ti rozumiem , len by si mohol trochu brzdiť.
      Zbytočne osieraš ľudí,ktorí sú možno na tvojej strane.

      • Maroš napsal:

       Icc - ok - nasralo ma, že si dal do roviny - aspoň tak som to vnímal - KSB s fašizmom. Na fašistickú doktrínu stačí pol hárku papiera...

       • lcc napsal:

        To si zle pochopil. Nemyslel som KOB a DVTR ,ale metódy na stránke leva-netu. Nie téoriu samotnú.

   • Stano Slabeycius napsal:

    Teda, chlapče, ja už fakt neviem, ako mám na Tvoje choré výplody reagovať. Najprv sa do mňa púšťate ani svorka besných psov a s penou u úst sa ma snažíte akokoľvek a všemožne raniť, pošpiniť a zneuctiť, používajúc pritom zmesicu "teoretických dôvodení" a donebavolajúcich nepodložených obvinení, robíte si srandu z môjho priezviska... Kto a kde bol Tvoj rod, Ty zasran vyjebaný, počas vojny? Ja môžem doložiť svoj pôvod a jeho zásluhy až po Samuela Slabeycia, spoluzakladateľa Matice slovenskej, ty všivý sviniar! Môj ruský starý otec bojoval vo vojne, kde bol Tvoj, akými zásluhami sa môžeš pochváliť konkrétne Ty a Tvoj rod, keď si tu privlastňuješ právo nevyberavo osočovať iných? Môj rod nebude nik beztrestne špiniť! Ja sa snažím POMÁHAŤ SVOJEJ KRAJINE v ťažkých chvíľach tým, že zúročujem vedomosti a znalosti, ktoré som nadobudol dôstojným a statočným spôsobom. Vždy som si čestne zarábal na chlieb, nikomu nič nie som dlžen, počuješ? Pracujem vo svojom voľnom čase podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, pretože chcem pomôcť, a robím to úplne sám bez cudzej pomoci, ak nepočítame konzultácie s tímom "Novochronológov" na niektoré historické otázky, ktoré na rozdiel od Vás fabulátorov viem vždy a náležite doložiť! Robím svoj vlastný, samostatný historický a politický výskum a bezpečnostnú analytiku, lebo ani štát ani nik z "mimovládnej obce" dnes okrem zautomatizovaných debilizovaných pro-NATO a EU biorobotov zrejme nepotrebuje normálne analytické kádre. A strč sa vieš kam so svojou psycholingvistikou, ty frajer! Štyri roky som redigoval vládny slovensko-ruský kultúrno-spoločenský informačný mesačník, a normálne oslovoval čitateľov cez "My...", čo je na tom? http://zvazrusov.vlmedia.sk/kniznica/casopis-spolu/
    Btw, na webe a internete som začal publikovať až po skončení pracovného pomeru s časopisom "Vmeste", takže žiadny konflikt záujmov.
    Ja pochádzam z úctyhodnej rodiny, vyštudoval som výšku a som jednoducho "vlk-samotár" v dnešnom skurvenom predajnom mediálnom svete. Nedostávam ani cent za všetky svoje práce, ktoré uverejňujem na webe. Z jediného dôvodu - pretože chcem pomôcť. A preto Ty a všetci, čo ma tu obviňujete z vlastizrady, sa choďte pojebať.
    Chvalabohu, mňa živí vidina pravdy, ktorú môžem poznávať a primeraným spôsobom sdieľať so svojimi blížnymi. A nádej v to, že pravda zvíťazí. A v to, že sa mi podarí prispieť k tomuto ušľachtilému dielu.
    Proste, ja sa s Tebou hádať nemienim, len hovorím, že si úplne vedľa. A že keby som Ťa stretol, tak by ma veru svrbeli päste. Už len za to, ako urážaš moju rodinu a moje priezvisko. Ja, na rozdiel od Vás všetkých, nemám problém vystupovať pod svojou pravou identitou, pretože čo je spravodlivé, nebojí sa svetla. Okrem toho, z matkinej strany som Rus a zvyknutý otvorene pozerať do očí výzvam i nepriateľom mojim i mojej krajiny. Som zvyknutý OTVORENE hovoriť to, čo považujem za správne a spravodlivé. Je mi prirodzené bojovať za moju krajinu a moje ideály. Slovensko je aj moja krajina a chcem oň zabojovať. Nikdy by som nezneuctil svojho čitateľa cieľavedomou lžou alebo nedôsledne pripraveným a premysleným článkom. Možno som naivný, ale pre mňa skutočne je a zostáva smerodajným pojem OSOBNÁ ČESŤ a integrita.

    • Robo napsal:

     Každý chuj, ktorý má v rodine Rusa, sa dnes považuje za niečo viac. To je taká novodobá móda. Akoby všetci občania Ruska boli Slavjani.
     Že žije na západe, mu zvláštne nepríde..napríklad.

     Tie tvoje doklady o všetkom, čo napíšeš, si strč niekam. Sú to doklady len pre teba a možno pre pár naivistov. Tu presvedčíš naozaj málokoho.
     Neverím, že si len pomýlený. Protistatnu činnosť robíš VEDOME.

    • lcc napsal:

     Neviem komu to patrilo ,ale moc dobré meno Samueolovi Slabeciusovi nerobíte. Minimálne vyjadrovaním . Obsah článku radšej pominiem.

     • Maroš napsal:

      Icc - to patrilo môjmu dedovi - áno - ten mi nikdy nespomínal, že by niekedy robil na kokot tomu jehowa rodu - takže nemám zásluhy. Po prapra dedovi ostali nejaké Matúškove obrazy - asi za to, čo mu kedysi pra pra pomohol vymeniť koleso na rebriňáku. Inak - v tej jehowa pene do kúpeľa mi chýba tá jehowa povestná veta - ako si ten jehowa utieral čižmy o tie fašistické ksichty - to bolo ončo - na biele pončo so šnúrkami za chrbtom.
      Bloodlines...
      https://www.youtube.com/watch?v=uEmHhNFrKAY

    • Jozef Glinsky napsal:

     Pan kolega,priatelu,
     nedajte sa odradit preadrenalinovanymi prispevkami.
     Internet je uz teraz taky,plny premotivovanych a ranenych bojovnikov.Sam sa k nim radim.
     Uz som raz privital Vasu snahu po celostnom uchopeni diania,drzim palce.Chcem prispiet poznatkami a skusenostami z realnej politiky.
     Nevsimajte si urazky,pokracujte.Je tu totiz vzdy sanca aj na kvalitnu oponenturu.Plus doplnujuce informacie.

     • Jozef Glinsky napsal:

      Washington s vazalmi podpalova krajiny okolo Izraela,
      najma aby vo vojnach vsetkych proti vsetkym vytvoril zastupnu armadu dzihadistov a vyprodukoval miliony utecencov,ci migrantov do EU.
      Pritom musel zatvarat oci aj pred genocidnymi utokmi na krestanov.

      Jan Carnogursky medializoval Putinovo vyjadrenie,ze dzihadisti utocili ovela viac na katolikov,nez na pravoslavnych,lebo videli,ze katolikov nikto nechrani!!

      Preco nekrical,nevolal o pomoc Vatikan?

      Najzodpovednejsim clovekom vo Vatikane za dianie v oblasti je sekretar Kongregacie pre vychodne cirkvi,Cyril Vasil.
      Jezuita,ako papez.

      http://jezuiti.sk/component/content/article/147-jezuiti-slovenska-provincia-spolocnosti-jezisovej/979-cyril-vasil-sj-vychodne-cirkvi-potrebuju-pomoc-jezuitov-rozhovor

      Papez Vasilovi: tak ty si ten sekretar,ktory ma ten nas spolocny jezuitsky virus?....
      https://www.postoj.sk/3981/s-arcibiskupom-cyrilom-vasilom-o-cirkvi-nie-je-to-pyramida

      Ciryl Vasil ma tiez velmi chladny /= nepriatelsky/ vztah k pravoslavnej cirkvi.

     • Stano Slabeycius napsal:

      Ďakujem, pán Jozef. Ubezpečujem Vás, že sa odradiť nikdy a nikým nenechám, a že nájsť skutočne dôstojného oponenta, vyvolať odbornú diskusiu je pre mňa zadosťučinením. Odbornú, a nie slovnú prestrelku medzi 3-4 neomalenými frajermi, ktorí si tu spravili z diskusie vlastné pieskovisko.
      Nie som ani premotivovaný, ani ranený. Naopak, som VEĽMI motivovaný a sústredený, nikdy som veci nevidel jasnejšie. A ak už o tom hovoríme - nikomu sa nepchám do riti, naopak - chcem, aby sa ma nepriatelia moji i Slovenska BÁLI, aby mali strach a narušený spánok v obavách, čo zase Slabeycius napíše. Ja sa tu s nikým srať nebudem, bohuprisám! Som si dokonale vedomý toho, že naokolo zúri informačná vojna, a preto jednám zodpovedajúco.

      • proud napsal:

       Picu a sisky hochu,protoze to bys nenapsal cos napsal:-)))).Tohle je prvni co se da cist a s cim se da souhlasit..........kdyby to tak bylo!!!Ale neni!

      • proud napsal:

       Chces dobrou diskusi,ale ani se nepokousis na ni zadelat.Jakypak se dockas diskuse kdyz prijdes s provokativni picovinou a postves si neomalenym zpusobem proti sobe hned kdekoho sotva jsi zacal? ;-) PREMEJSLEJ!Ale nejdriv sam nad sebou!

      • petr napsal:

       Vážený pane s úctyhodnou rodinou a rodokmenem až do doby kamenné. Váš předchozí článek na nwoo byl velice zajímavý ikdyž obsahoval několik faktických chyb.
       Ale tenhle poslední článek je snůškou nesmyslů a polopravd a z nich vyvozených chybných závěrů. Tak se tu nevytahujte jaký jste gigant a génius. Zatím tu máte poměr faktů a blábolů 1:1 což není dobré skóre a rozhodně vás neopravňuje se tu povyšovat nad ostatní diskutující kteří mají poměr dobrých a špatných příspěvků lepší než vy.

       Pokud sepíšete tak kvalitní a podnětný článek jako byl ten předposlední tak si ho tu rád přečtu. Ale nepovyšujte se tu nad ostatní, zatím jste nedokázal že jste lepší než oni.

      • Maroš napsal:

       slabeJcius - "Ja sa tu s nikým srať nebudem, bohuprisám! Som si dokonale vedomý toho, že naokolo zúri informačná vojna, a preto jednám zodpovedajúco."!!!

       Toto je PRVÁ varovná ozvena tebe, ty ZODPOVEDNÝ ZMRD!
       Ide o to - ty "národniarske matičiarske" HOVADO /dnes sú v "matici" zašití ničnerobiaci - parazitujúci na jej niekdajšom mene - tvoji jehowovi súkmeňovci/,

       ŽE SLUŠNÝ PRÍBUZNÝ NEVYCAPÍ NA DVERE KRČMV FOTOGRAFIU SVOJEJ ZNÁSILNENEJ DCÉRY, SESRTY, MATKY - TY HOVADO! - aj keby to bola akákoľvek pravda - ty hovado! aj keď to celá dedina vie - TY ZÁKERNÉ HOVADO!

       Tí ľudia s tou nutne hajlujúcou rukou a v krojoch - čo vystupovali na vtedajšej oslave Hlinkovej mládeže, dnes už nežijú, a tí čo žijú, určite sa za to hanbia - že radšej tú ruku zdvihli, ako by sa nechali potom krágľovať Tukom a stasrým čarnoguirským a spol. - ty vyjebanec. Každý, kto nemá nasraté v hlave, na tej fotke vníma - že ANI JEDEN KURVA z tých ľudí nie je nadšený, že mnohí sú vystrašení, že tam toho fotografa vnímajú - že si ich dokumentuje, či zdvihli - tak zdvihli ty kokot vyjebaný. A toto je tá tvoja zásluha za slovenský národ - ty vyjebaný PES S RODOKMEŇOM - aby každému hlupákovi vliezla s touto fotkou do hlavy rovnica - SLOVÁCI SÚ NÁCKOVIA!!!

       "Ja sa tu s nikým srať nebudem, bohuprisám! Som si dokonale vedomý toho, že naokolo zúri informačná vojna, a preto jednám zodpovedajúco."!!!
       To bola DRUHÁ ozvena - a tu je tvoja fotka - na krčmu pricapená! Zvýšime ti tie zhliadnutia z 50 na 2000 - čo povieš!
       https://www.youtube.com/channel/UC6JlTP2c6XQYmeMut4PkXxA

       • Stano Slabeycius napsal:

        Ty prosto grjobannaja BĽAĎ i ne tebe menja, suka, učiť, kak s nacistami borotsja.

        • Maroš napsal:

         Ty magor kaukazský chazarský sionistický slabeJcius - v tom ti pomôžem - ako vás vyhubiť! V roku 1016 naši zaváhali!

      • Eva napsal:

       Úcty hodnou rodinu má kde kdo a nechlubí se tím. Moje matka pocházela z bohatší rodiny na Slovensku a přesto hovořila, že samochvála smrdí....

 21. Definitiva napsal:

  Tisícročná genocída Slovanov je fakt doložený artefaktmi, ktoré Vatikánska moc zabudla zničiť.

  Vatikán je výkonný orgán sociálnych parazitov, ktorí zotročujú svet od dôb Starovekého Egypta už vyše 5000 rokov.

  Pápež sa vždy úctivo klania židovským hodnostárom.

  Dnešný pápež je jezuita, jeho vyhlásenia ho jasne usvedčujú, že plní úlohu, genocídu bielej rasy bez práva brániť sa, a biela rasa to sú Slovania a ich potomkovia v severnej aj Západnej Európe.

  Západná civilizácia anglosaso židov-chazarov je v kríze a to umožňuje obrodu Slovanstva a prevzatie iniciatívy na nápravu morálky ľudstva, ktoré je zotročené biblickou úžerou už 5000 rokov. Chudák človek, otrok úžery, iný svet nepozná, má presne vymedzené povolené vzdelanie, spôsob konzumného života, zákaz poznania pravdivých dejín a tým aj duchovný rozvoj. Dnešný človek ani za cenu svojho života nepripustí, že existuje aj lepší, duchovne aj materiálne bohatší spôsob života.

  Vychovaj deti svojho nepriateľa a tie zabijú svojho otca za iný názor.

  Vid. aj:
  Jonáš Záborský, Dejiny kráľovstva uhorského
  Oskár Cvengrosch, Tajné dejiny Slovenska

  Zaujímavá téma je aj vznik maďarstva a Veľkého Maďarska, "ešte nie je, ale vznikne...", genetická totožnosť Maďarov a Slovákov, neexistencia Mongolskej ríše a mongolských génov na slovanskom území, prenasledovanie uhorkej šľachty a uhorského-talianského kráľa vojskami Mogulov, zánik Veľkej Tartárie, vznik dedičnej moci na ruskom tróne, slovanská demokracia tisícky rokov pred gréckym vynálezom tzv. demokracie, zmiznutie Etruskov, Chetiti, založenie Sumérskej civilizácie...Boží plán, ktorý nemá nič spoločné s dnešnou biblickou cirkvou, ak, tak len zneužitie slova boh na ovládnutie a zničenie Slovanov.

  • petr napsal:

   Tyhle bláboly máte z lóže nebo ze satanovy synagogy?
   Vatikán už tisíc let soupeří o vliv s pravoslavím a my jsme nárazníková zóna, to je pravda. Ale vše ostatní jsou židovské bláboly.

 22. Definitiva napsal:

  Admin, píšem tu už nejaký ten rok a z diskusie sa stáva besnenie trolov, ktoré nestojí za odpoveď. Každý si musí nájsť svoju pravdu, informácií je veľa a zjaviť pravdu je výsadou jedincov, lebo ostatní sa odsúdili k nevedomosti a blúdeniu.

 23. Maroš napsal:

  Definitíva - jeden z petrov je tu troll - nie ten z Kanady. ale to už hádam vieš...

  RODOKMEŇ KAUKAZSKÉHO ČUVAČA:
  "Nemecké ženy si užili svoje. Najviac sa však obávali príchodu červenoarmejcov. Vedeli z rôznych zdrojov, čo „ich muži“ robili v Sovietskom zväze a tušili odplatu. Možno však netušili, aká krutá bude. Známy humanista a spisovateľ Iľja Erenburg - TROCKISTICKÝ ŽID - doslova pobádal v denníku Pravda sovietskych vojakov, aby nemecké ženy znásilňovali a ubližovali im „presne tak, ako to ich muži robili našim ženám. Vráťte im to aj s úrokmi.“ Násilie zachvátilo všetky bojové jednotky. Najmä prostí vojaci si užívali úplne beztrestne a kedy sa im zachcelo – v domoch, zrúcaninách, tankoch, na ulici. Doslova všade. Nie všetci dôstojníci mali výsadu mať počas vojnového ťaženia svoje frontové spolupracovníčky. Podobne ako mal vo svojom tíme niekoľko takýchto žien aj maršal Žukov. Všetky po vojne zanechal ich vlastnému osudu a vrátil sa domov k manželke, tak ako tisíce ostatných vyšších dôstojníkov Sovietskej armády.

  Čo Rus chcel, to si aj vzal. Mal predsa samopal a bol víťazom. A nielen bicykel.
  11 fotografií v galérii Čo Rus chcel, to si aj vzal. Mal predsa samopal a bol víťazom. A nielen bicykel. Zdroj: Profimedia.sk

  Inú možnosť mali obyčajní vojaci a nižší dôstojníci. V Poľsku, Maďarsku, na Slovensku, v Rakúsku a napokon v Nemecku si užívali pod hrozbou zastrelenia sex s Nemkami. Staré, mladé, dievčatá, deti – všetky, ktoré objavili a „zatúžili po nich“. Nejedna žena sa radšej „dobrovoľne“ podvolila a z hanby o tom mlčala. Poníženie a strach z toho, že sa predsa len vráti jej muž, bol veľký. Nemecko sa okrem bojových operácií stalo bordelom, v ktorom si víťazi brali to, čo sa im zachcelo. Neexistujú oficiálne štatistiky, koľko žien malo sex s cudzími vojakmi. Hanbili sa za to a nechceli o tom radšej hovoriť. Na oboch bojujúcich stranách ženy nestáli nikomu ani za to, aby sa čo len pokúsili zistiť, koľko z nich sa muselo podrobiť takémuto poníženiu. Vlády štátov zúčastnených na vojne radšej strčili hlavu do piesku a tento problém neriešili."
  http://zivot.cas.sk/clanok/20239/vojnova-korist-tisice-potomkov-znasilnenych-zien-dodnes-hladaju-otcov

  Poznámka - existuje výborný film podľa skutočnej udalosti - ako sa na obranu nemeckej prímorskej dediny na severovýchode, postavila ruská jednotka - aby zabránila trockistickými politrukmi zblbnutým rabujúcim a znásilňujúcim "sovietskym zvieratám" túto dedinu vyplieniť. Film nie je na trubke - už si nepamätám názov - na torrentoch je - zoženiem od kamoša zdroj...

  V podstate sa až do Čiech dostalo dočasne až cca 2 milióny nemeckých utečencov utekajúcich pred severovýchodnou sovietskou ofenzívou. Mnohí sovietsky vojaci boli vysoko motivovaní - byť čím skôr pri nejakej koristi.
  Niektorí dôstojníci takéto zverstvá riešili zastrelením vlastných vojakov, niektorí nie. Ale trockista Erenburga svojím pobádaním takto už dopredu formoval vzťah budúcich generácií k svojím osloboditeľom
  od fašizmu - lebo Rusi pomstychtiví väčšinou nie sú - židia väčšinou áno. Práve preto vnímam to pózerské "otieranie si čižiem o fašistické ksichty" toho barnavého-tmavého bastarda veľmi pozorne...

  • Maroš napsal:

   poznámka - na Slovensku a v Maďarsku si užívali sex nie s Nemkami, ale s každou, ktorú chytili - skoro každá dedina mala potom zopár deciek - "Ivanov a Nataší"...

  • Eschatolog napsal:

   co tim jako chtel autor sdelit ? ze je salonni idiot ? valka pane Maros neni kojna a nikdo neni bez viny - to je ta politicka odpovednost ignorantu, ze je potom vitez vojede

   • Paul Durham napsal:

    a jelikož válka probíhá permanentně , horká, studená, ekonomická, ideologická, propagandistická, a ještě libovolná jiná, tak se milí ignoranti těšte , budete vojížděni permanentně ze všech stran , a po zásluze

   • Maroš napsal:

    Echnatolog - vojaka s cťou ctí disciplína a rešpekt voči súperovi - ono vejede aj brácha svoji ségru - že jo!

 24. Maroš napsal:

  "Matica slovenská vyhlásila zbierku na Národný poklad, tisíce nadšených Slovákov prispievali väčšími či menšími sumami, niektorí darovali republike svoje celoživotné úspory. Po dvadsiatich rokoch sa veľa zmenilo. Dnešné vedenie Matice slovenskej tvrdí, že v poklade chýba viac než 900-tisíc eur."
  "Zbierka na Národný poklad mala vytvoriť základ na podporu stability slovenskej koruny a rozvoj ekonomiky nového štátu. Skladali sa aj krajania v zahraničí, či už v Spojených štátoch, Kanade, Austrálii alebo Argentíne, ktorí desaťročia snívali o tom, že Slováci raz budú mať vlastný štát."
  LZo zámoria putovali na Slovensko zlato aj doláre.

  Keď v roku 1998 matičiari zbierku zdokumentovali, poklad tvorilo 527 kusov zlatých predmetov, 2 014 kusov strieborných predmetov, 634 kusov predmetov z obyčajného kovu, ale aj viac než 8 kg zlata, vyše 31 kg striebra či 25 gramov platiny. A k tomu vyše 20 miliónov korún.

  A je po nich

  A čo s darmi spravili matičiari? Nadácia MS vedená šéfom Matičiarov Jozefom Markušom investovala veľkú sumu z vyzbieraných peňazí a z výnosov platila svoje akcie a kultúrne podujatia. V tom čase na Slovensku prekvitali rôzne nebankové subjekty - klientom sľubovali vysoké výnosy, v konečnom dôsledku však veľa ľudí pripravili o milióny. „V roku 2005 Nadácia MS uložila prostriedky zbierky Národného pokladu do zmeniek vystavených spoločnosťou C. I. Holding, a. s., a následne roku 2009 uložila obdobným spôsobom prostriedky zbierky Národného pokladu Slovenskej republiky v celkovej výške 936 069 € do zmeniek vystavených Podielovým družstvom Slovenské investície so zámerom ich zhodnotenia. Urobila tak v rozpore so zákonom, ktorý neumožňuje nadáciám vkladať svoj majetok do súkromných firiem,“ vyjadril sa riaditeľ sekretariátu predsedu a správcu MS Marek Hanuska."
  "Súčasné vedenie Matice slovenskej podalo pre neodborné nakladanie so zvereným majetkom trestné oznámenie, začalo sa tak trestné stíhanie, to však bolo podľa hovorcu prokuratúry Reného Vaneka vyšetrovateľom zastavené 17. decembra 2012. Lídri MS však tvrdia, že o ukončení trestného stíhania neboli informovaní. „Ešte 22. novembra sme poskytli orgánom činným v trestnom konaní viac ako tisíc strán listinných dôkazov. Preukazujú, že konanie konkrétnych osôb nebolo v súlade s právnymi predpismi,“ tvrdí Hanuska a dodáva: „Čudné, národ prišiel o časť pokladu a príslušné orgány nechcú konať!“

  "Najväčšie krádeže: Slováci v 20. storočí prišli o svoje peniaze už viackrát

  Poklad Slovenského štátu: Na Slovensko sa už nevrátil

  Na pamiatku: Darci dostávali oceľové obrúčky.

  Na pamiatku: Darci dostávali oceľové obrúčky.Autor: anc Keď 14. marca 1939 vznikol Slovenský štát, zároveň sa zaviedla nová slovenská koruna. Problém však nastal s krytím novej meny zlatom. „Hlavným účelom zbierky na Zlatý poklad, ktorú vyhlásila slovenská vláda na jar 1939, bolo zachrániť novú menu pred zruinovaním,“ tvrdí historik Martin Lacko z Ústavu pamäti národa. To sa aj podarilo a zo slovenskej koruny sa stala tvrdá mena. Na Zlatý poklad prispelo vyše 100 000 občanov, za rodinné klenoty dostávali na pamiatku oceľové obrúčky s nápisom „Slovenský štát ďakuje“.
  "Veľká väčšina zlatého pokladu však pochádzala z výťažkov zlatonosných baní. V lete 1944 poklad obsahoval asi 7 580 kg zlata mimo ďalších cenných kovov. „V tomto období však guvernér Slovenskej národnej banky Imrich Karvaš nechal veľkú väčšinu zlatého pokladu odviezť do Švajčiarska. V Bazileji to bolo 200 kg a v Berne, resp. v Zürichu 7 100 kg. Malú časť pokladu, ktorú ponechal v Kremnici, zas odviezli povstalci do Moskvy. Na Slovensko sa poklad už nikdy nevrátil,“ tvrdí Lacko. Po vojne sa dostal do Prahy a zmizol v rôznych transakciách."

  http://www.senicanahlas.estranky.sk/clanky/slovensko/matica-slovenska-oslavila-150-rokov--ocenila-meciara--harabina-i-klausa.html

  • petr napsal:

   Kdyby to tehdy lidi tušili, že každá sbírka na "národní" zlatý poklad je jen způsob jak z kapes gojimů vykrást poslední kousek tohoto cenného kovu. Aby byli odkázaní jen na bezcenné papírky a půjčky od žida.
   Ten český z části kupodivu přežil i nacistickou okupaci ale nikoliv premiéra žida Tošovského (slovenského nebo polského původu).

 25. Cico Ciciak napsal:

  Moja reakcia na článok:

  http://pastebin.com/JD2j3hDg

 26. Maroš napsal:

  Chaos et Ordo - výber dočasného kohúta podľa toho, do akej miery budú mať sliepky správne vydrené rite! Správny postup je - kohút musí byť zásadne cudzí a už vyspelý a agresívny, pretože pokiaľ kohútik vyrastá so svojim háremom, v ktorom sú aj staré agresívne sliepky - tie ho často uklovú a zoberú mu sebavedomie - teda - nie je to ani tak o potrebe práve tých cudzích génov - sedliak, ktorý nerozumie tomu, že produktivitu vajec stimuluje dĺžka dňa - dĺžka svetla, a nie jebačka - vždy zbytočne chová namiesto ďalšej sliepky, radšej agresívneho kohúta, ktorý jebe jebe, po dvore lieta prach, vystrašené znásilňované sliepočky kladú vajcia kde kade, len nie do kurína, ale sedliakovi sa tento bordel páči - kohút je symbolom jeho uhasínajúcej mužnosti - a tak sa aspoň takto stimuluje k sexuálnej predstavivosti. Ide aj o to, že sliepky pri tom orgasticky vrieskajú rovnako, ako ženské - no tak neobetuj jedno vajce denne na takúto podívanú - navyše - keď máš kohúta ozaj fešáka!

  Aj fašizmus je podobná podívaná - preto Marie le Pen nikdy nebude mať tie správne fašisticvké gule - toto je fakt mužská záležitosť. Preto le Pen prirovnám skôr k motivujúcej Johanke - čo však nevylučuje možnosť, že sa na jej dvore neobjaví správne agresívny, dominantný kohút, ktorý nevyrastal utláčaný pod krídlami dominantných sliepok.
  Fašizmus u nás len bublá v podobe polievky z tých vyradených kohútov - lebo raz darmo - správny vodca musí byť charizmatický - čo ani jeden z takto označovaných politikov u nás nie je - NIE JE! Musí mať ten správny sexapel - na čo šál okolo krku a lówe nestačia, musí mať duchovnú silu - srdce, a nie vedieť urobiť tisíc polovičných klikov na perníku, a už vôbec - nesmie mať holú hlavu! - lebo pozrite ho kokota!

  Skrátka - som presvedčený, že minimálne z týchto dôvodov - fašizmus - hoci sa ho tu niekto snaží už variť - na Slovensku, ani v Čechách - nemá kto uchopiť! A na márnu snahu mocensky zakomplexovaných pošahancov skúsené sliepky majú to svoje - "Pojeb sa sám!"

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!