Purim přivolává zpěť genocidní agendu judaismu

w-purim-dark-side.jpg

Esther pranýřuje Hamana. Hrozba židovské genocidy je omluvou pro současnou genocidu nežidů.

Židovský svátek Purim připadající letos na dny 11.-12. března se zdá být neškodný, ale má pro současnost temný smysl. Dává na okaz sionistické odhodlání vyhladit všechny, kdož stojí v cestě Izraeli a Novému světovému řádu. Zní vám to za vlasy přitažené? Vzpomeňte si, co řekla paní Meyer Rothschildová: "Jestliže moji synové nebudou chtít válku, tak nebude." Kolik milionů bělochů zahynulo v nesmyslných válkách dvacátého století? Kdo podporoval sexuální promiskuitu, homosexualitu a feminsmus, aby běloši nezakládali rodiny a nemnožili se? Přidejte k tomu židovskými bankéři sponzorovanou invazi migrantů na západ a podporu sňatků mezi lidmi různých náboženství, kmenů, kast, etnik a rasových skupin v médiích a reklamě.

Makowův komentář: Pevně věřím, že toto pomůže židům a křesťanským sionistům, aby si uvědomili, že judaismus, jak je definován v kabale a v talmudu není náboženství. Je to břemeno, kterého se musí veřejně zříct.

Perské říši ve 4. století př.n.l. vládl král Ahasuerus a jeho královna kryptožidovka Esther. Příběh, který je možná apokryfický, se týká toho, že královna Esther vyšetřuje spiknutí “předsedy vlády” Hamana s cílem vyhubit Židy. Esther se obrátí na svého královského manžela, a situace se zvrátí. Haman je oběšen, a Židé preventivně vyvraždí ty, o nichž se domnívají, že pro ně představují hrozbu. V Súsách (Shushan) je zabito pětset spiklensů i deset Hamanových synů. Po celé říši pak je zabito 75000 nepřátel Židů (Esther 9:16). 

hmaentashemNa svátek Purim Židé konzumují pečivo zvané Hamantashen ve tvaru Hamanova ucha, aby oslavili tuto radostnou událost. Jeden badatel se domnívá, že to ve skutečnosti symbolizuje Estheřinu sexuální sílu.

Na svátek Purim v roce 1994 v Brooklynu narozený Izraelský osadník Baruch Goldstein pozabíjel v Hebronu 40 Palestinců, zatímco se modlili.

Na Purim v roce 2003 USA vtrhly do nezávislého Iráku, oficiálně proto, aby zlikvidovaly nedovolené zbraně hromadného ničení, ale ve skutečnosti proto, aby neutralizovaly možnou iráckou hrozbu vůči vládě Izraele. Asi 5000 mrtvých Američanů a bilion dolarů (1012) způsobilo, že Irák byl dokonale vykastrován, aspoň jak Izraelci a jejich američtí agenti doufali, bez ohledu na poškození amerického hospodářství a životy mužů i žen v armádě.

V kampani ke svátku Purim v roce 2012 volal senátor John McCain po tom, aby Amerika zmítající se v deficitu investovala miliony dolarů do bombardování Sýrie, zatímco senátor Joseph Lieberman, když hovořil na konferenci AIPAC, což je izraelská lobby, požadoval, aby USA napadly Írán, jestliže vláda této země nezastaví neexistující program vývoje jaderných zbraní. Už německý filozof G.W.F.Hegel si všiml, že jediná věc, kterou jsme se naučili z dějin, je to, že jsme se z nich nic nenaučili.

STAROVĚKÁ RASOVÁ VÁLKA OŽIVENA

J.D. Longstreet na webové stránce "Zachraňte americké principy: Vlastenci v akci" uvádí: "Předtím, než byl Írán přejmenován na Írán, byla to Persie. Rozepře mezi Židy a Peršany nejsou nové. Dají se vystopovat mnohá století zpět... Je nemožné číst knihu Esther, zejména ne tento týden, a nevidět paralely mezi starověkým židovským přístupem, kdy velký mocnář žádá o pomoc, aby zachránil životy židovského lidu. Lze věřit, že Obama reagoval stejně, jako král Ahasuerus, a že Obama spolu s Netanyahu si mohou společně pochutnat na proslulých "Hamanových uších" na oslavu této mimořádné události, kdy Židé byli zachráněni, a Haman, zlý premiér Persie, neuspěl se svým spiknutím povraždit všechny Židy..."

1&91-2(vlevo, oblečení pro Purim - 2 Izraelští školáci oblečenim symbolizují útok 9-11)

V neděli 4. března (2012), Herb Keinon napsal v Jerusalem Post: "Netanyahu... se v pondělí sejde s prezidentem USA Barackem Obamou, aby diskutoval o tom, jak zastavit perského tyrana, který by rád zabíjel Židy. K setkání dojde pouze dva dny před svátkem Purim, svátkem, během něhož se vypráví podobný příběh o perském tyranovi, kterému se zachtělo zabíjet Židy před několika tisíci lety. Nebuďte překvapeni, jestliže Netanyahu během veřejného vystoupení ve Washingtonu tyto dva body nějak propojí."

Proto nejsme překvapeni, že -podle Israel National News -během tří hodin, které prezident Barack Obama 5. března strávil s izraelským premiérem Binyaminem Netanyahu v Bílém domě, se "Netanyahu chopil příležitosti, aby vykreslil paralelu mezi vyprávěním v Knize Esther - kde se podlému Hamanovi zachce ničit Židy po celé Perské říši - a moderním konfliktem Izraele s Íránem... Vždyť Íránje geograficky Persie, a Íránci jsou potomky starověkých Peršanů."

Tisíce let stará rasová válka se dovolává pozornosti prezidenta Spojených států ohledně americké válečné politiky. Moderní stát Írán izraelský premiér ztotožňuje se starověkou zemí jménem Persie, stejně jako jeho příznivci v sionistickém tisku a americká “vlastenecká” pravice. Vysoký perský úředník Haman se přirovnává k úředníkům současného Íránu. To neuvidíte ani v béčkovém filmovém braku, který si nečiní nárok na mezinárodní uznání. Starověký rasový stereotyp, proti němuž se rabíni a média hlasitě ohrazují, jde-li o Židy, se bez zardění aplikuje na Íránce jménem izraelského národního přežití a sebeobrany.

best_gentiles_killedToto současné rasové zacílení se stává ještě zlověstnějším, uvědomíme-li si, že Haman byl identifikován jako součást národa Amalekitů, zničení kterého nařídil sám Hospodin. V křesťanském učení se národ Amalekitů už víc neuvádí. Tato víra je v souladu s biblí, kde se praví (Deuteronomium 25:17-19) "vyhladíš památku Amalecha pod nebem." Od té doby Amalekiti zmizeli z tváře Země a ti, co věří v bibli, je vyhladili za své paměti, zatímco ti, kdož udržují jejich památku živou, znesvěcují Hospodinovu prorockou vůli. Tento vzdor pramení z Babylonského Talmudu, který předvídá nadcházející válku s Amalekity, kteří jsou definováni rabíny 21. století jako antisemité mezi námi, to jest všichni, kdož se staví proti sionismu, nebo judaismu.

Kromě fatální hrozby zničení, kterou tato pokřivená vírapřinese lidu Íránu, je to i ospravedlnění vražd všech oponentů talmudského judaismu a apartheidského "Státu Izrael", kteří jsou klasifikováni jako "antisemité," ať už jsou Íránci, nebo ne.

"AMALECH BYL PRVNÍ "ANTISEMITA"

rabbiRabbi Eliezer Melamed, vlevo, je předák k násilí inklinujícího hnutí izraelských osadníků, a šéf Yeshivat Har Bracha na okupovaném Západním břehu v Palestině. Je považován za autoritu pro oblast rabínského práva. Jeho hlavní prací je jeho právní pojednání, Pininei. Melamed využívá svůj pravidelný týdenní sloupek v izraelských novinách Bashevak tomu, aby obhajoval útoky ("odplaty") na Palestince ze strany izraelské vlády a vojska: "Neusilujeme o soukromou odplatu, ale o státní odplatu, vedenou izraelskými silami obrany a všemi systémy vlády." (viz Haaretz, 18. března 2011).

Rabbi Melamed prohlašuje, že ti, kdož uctívají Ježíše Krista, jsou modláři: "...oni (křesťané) jsou stále v sevření modlářství, když věří, že 'oto ha'ish' [Ježíš] je bůh a mesiáš, který bude vzkříšen a vykoupí svět... Tato falešná představa, že Ježíš je mashiach (mesiáš), je nepochybně zcestná.  Jak jsme se naučili ze slov Rambama (Moses Maimonides, Zákony králů 11:4): 'Křesťan Ježíš, který učil, že je mesiášem... byl předpovězen v Knize Daniel (11:14): '...rovněž přeběhlíci od vašeho národa ho budou velebit, aby se naplnila vize - ale klopýtnou.' Může být snad větší kámen úrazu, než tento [Ježíš]?"

Ke svátku Purim 2012, rabbi Melamed prohlásil následovné:  "Třebaže hlavní přikázání o vyhlazení Amalekitů spočívá všeobecně na komunitě, i každý jednotlivý Žid je povinen toto přikázání plnit. Proto, narazí-li někdo na Amalekita, a bude mít šanci ho zabít, ale neudělá to, toto přikázání poruší (Sefer HaChinuch, 604).

CeHStZAUsAA-mtv1

Amalech byl první antisemita...Dnes bylo Amalechovo sémě ztraceno, avšak jestliže se ozřejmí, že některá osoba je Amalekita, sledující jejich způsoby, je povinností (posvátným činem) ho zabít (viz Kol Mevaser 2:42)...Jen tehdy, až zlo bude vyhlazeno ze světa, může být radost úplná. Právě na Purim, po zlikvidování Hamana a jeho synů, je štěstí zvláště velké." Viz Rabbi Eliezer Melamed, "Amalech: Válka proti kořenům zla," Israel National News, 28. února 2012.

Rabbi Melamed potompotom přidává úhybnou klauzuli pro případ, že by někteří lidé mohli být zhrozeni představou zabití někoho označeného za "antisemitu": "...jestliže se nějaký Amalekitarozhodne vzít na sebe splnění Sedmi přikázání Noemových synů v souladu s židovským právem, už nebude povinnost ho zabít..."

"Sedm přikázání Noemových synů podle židovského práva" (tj. talmudského práva plus přidružených “halachos”z něj odvozených), nařizuje smrt pro modloslužebníky. V judaismu se uctívání Ježíše Krista kvalifikuje jako avodah zorah (uctívání model). "Antisemitští " Amalekité, jakož i ti, kdož uctívají Ježíše, jsou odsouzeni k smrti. Rozsudkusmrti se mohou vyhnout pouze tehdy, jestliže přijmou Sedm přikázání Noemových synů a vzdají se Ježíše, jako boha. Noemovské zákony hlásají právě to: statut mesiáše a Ježíšovo božství musí být odmítnuty. Kongres USA v tisku Public Law 102-14 doporučil uzákonění těchto nesprávně pojmenovaných “Noemovských” zákonů (v ortodoxním judaismu je praotec Noe vysmíván jako podlá postava; viz Podivní bohové judaismu [2011] str. 108).

Michael Hoffman je autorem 1100 - stranové učebnice  Objevený judaismus, a paperbackového výtahu zaměřeného na běžného čtenáře Podivní bohové judaismu. Je bývalým reportérem newyorské kanceláře Associated Press a šéfredaktorem Revisionist History, tištěného bulletinu vydávaného šestkrát ročně.  Copyright©2012 www.revisionisthistory.org

11. března 2017

Zdroj: https://www.henrymakow.com/2017/03/Judaism-Sinister-Purim-Fest.html
11 Komentářů k Purim přivolává zpěť genocidní agendu judaismu

 1. mysak001 napsal:

  Purim,Pesach a další zvrhlé židovské "svátky",oslavující vraždění.Pozor,jedna a ta nejdůležitější věc v článku není uvedena,religiózní úloha lidské krve. Jen v protektorátu Čechii ročně židi zavraždí desítky lidí,po celém světě jdou rituální oběti těch bestií s lidskou podobou do statisíců.

  http://vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Existuji_zidovske_ritualni_vrazdy-Ch.Loge_.pdf
  http://vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Rituelni_vrazdy_u_Zidu-Frantisek_Merinsky.pdf
  http://vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Zidovska_ritualni_vrazda-G.Utikal.pdf
  http://vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Zidovska_ritualni_vrazda-H.Schramm.pdf

 2. zt napsal:

  Z pohledu gnoze (západní védická odnož) je ničemná podstata žida vysvětlena zcela elementárně:
  Jan Kozák - Gnostická tradice lidstva (mp3, wma):
  https://uloz.to/hledej?q=jan+koz%C3%A1k+gnostick%C3%A1+tradice

 3. lukaš napsal:

  Když víme,že muslimové jsou nevlastní bratři židů,tak víme proč je ženou do Evropy.I židé mají v zákoně,ponižovat,olupovat,ovládat,následovníky Krista.Žid nenechá padnout žida,musí pomoci,židé musí odvádět do židovské obce desátek.

  • proud napsal:

   To maj dobry,my odvadime dvacatek a vic..........

  • Benzin Petrolejovič Naftěnko napsal:

   Přesně tak,ta invaze musulmanů,"zdivočelého psa sionistů",není žádná náhoda...je to opět naplňování představ židů o světě cizíma rukama,nic jiného,stále dokola se to opakuje a je to stále více a více otravné,pomalu nadchází čas s tím zase něco udělat...

   • Jana napsal:

    Zase obětují křížence a dalších 70 budou hromadně výšilovat, co že se jim to zase stalo za hrozné neštěstí a kdo všechno za to může.

   • Jaris napsal:

    Naftenko, takhle to vidim i ja. Zidi muslimskou invazi vyuzivaji ke svym zajmum. Stale ctu nejak clanky nesmyslnych chalifatech, a ze Iran bude jakymsi strediskem moci a Cina ze ma nabehnuto na vedouci ulohu sveta a pritom je zcela opomijeno, ze svet ovladli zidi naprosto va vsech odvetvich. A pokud se nestane zazrak tak muzeme pocitat s tim, ze Izrael bude oficielne pristi superpower a Jeruzalem hlavni mesto sveta.

 4. pražská vlaštovka napsal:

  Já už také nemohu mlčet a nemohu to nevidět...
  snažím se o osvětu a hodně čtu ..zaplaťpánbůh za ten vzdělávací institut -teda tam jsou věci ,to by jeden řval...
  raději jsem si většinu stàhla,protože mám strach ,aby to najednou nezmizelo ..
  -jinak všechny zdravím !
  j.

  • Jaris napsal:

   Zdravim Te Vlastovko a doufam, ze uz se na mne nezlobis za muj dost ostry komentar. Sama vidis co jsou ti chazarsti zac. Narodne vzdelavaci institut by mel byt ve skolnich osnovach. Ha, ha :-)

 5. Sasin napsal:

  Bububu, bébébé. Muheeeeee

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!