Odhalené chemtrails: Skutečně nový projekt Manhattan – 2. část

chemtrails-exposedPodivuhodný příběh Edwarda Tellera

Edward Teller (1908-2003) byl jedním z nejproslulejších vědců 20. století. Proslavil se jako mimořádně schopný fyzik, který neúnavně prosazoval své projekty. Zúčastnil se jako vedoucí vědecký pracovník na původním projektu Manhattan a pak se věnoval vývoji a propagaci další generace nukleárních bomb známých jako termonukleární (vodíkové) bomby. Je také všeobecně znám pro svůj vývoj a propagaci Strategické obranné iniciativy alias Hvězdných válek.

Edward Teller

Edward Teller

Panu Tellerovi věnujeme zvláštní pozornost, protože v 90. letech se proslavil spoluautorstvím série dokumentů publikovaných Lawrencovými národními laboratořemi v Livermore, které obsahovaly návrh, aby na Zemi a její biotu byl rozprašován stratosférický hliník. Nejsme tím znepokojeni jen proto, že už na pohled je tento návrh krajně nebezpečný, ještě větší starosti si děláme proto, že podle výsledků analýz vzduchu a dešťové vody z celého světa je hliník v současné době hlavní složkou chemtrails. K dovršení všeho rozsáhlé operace s vypouštěním chemtrails v tuzemsku začaly zhruba ve stejné době, kdy byly publikovány dokumenty, kterých byl Teller spoluautorem.

Teller nepracoval mimo MIT Rad Lab. Nicméně často teoretizoval o tom, jak by exploze nukleárních bomb ve vysokých vrstvách atmosféry mohly ovlivnit počasí. Kromě toho byl zastáncem, mimo mnoha jiných věcí, použití explozí nukleárních bomb k přetváření krajin na planetě. Je to k neuvěření, ale Teller také psal o periodických podzemních nukleárních detonacích, které by uvolňovaly svého druhu umělou geotermální energii. Ačkoliv mnozí lidé by to dnes pravděpodobně nazvali ‘naprosto zrůdným šílenstvím’, ve své době se navrhované aktivity tohoto druhu označovaly  jako ‘planetární inženýrství’. Planetární inženýrství je synonymem pro dnešní ‘geoinženýrství’. Odvětví geoinženýrství zvané Řízení absorpce slunečního záření (SRM) nyní prosazuje, aby proudová letadla rozprašovala na Zemi stratosférické částice.

Teller psal a hovořil o ovlivňování počasí nesčetněkrát. Ve svých pamětech píše o “vypuštění 1 miliardy mikroskopických plovoucích kuliček do atmosféry”. Již jsme se zmínili, jak psal o tom, že by na nás rozprašoval hliník. Ve své knize Odkaz Hirošimypředkládá geoinženýrskou tezi SRM, která znamená vypouštění chemtrails. To jsou jen některé příklady z mnoha.

Níže uvedený příklad je ukázkou Tellerových úvah o atmosférických ‘spouštěčích’. Předkládá v něm myšlenku, že jisté, relativně malé atmosférické jevy v určitém bodě času a prostoru mohou v atmosféře způsobit řetězové reakce, které v konečném důsledku vyvolají velké atmosférické jevy jako bouře. Je to obdoba takzvaného ‘motýlího efektu’. Motýlí efekt je založen na představě, že kmitání motýlích křídel v Číně může ve výsledku vyvolat obrovskou bouři na Cape Cod. Teze atmosférických spouštěčů je neustále zmiňována ve veškeré literatuře o ovlivňování počasí stejným způsobem, jak ji Teller uvádí zde. Aby bylo možno ovládat počasí, Teller a jeho vrstevníci navrhovali umělé vytváření a ovládání těchto spouštěčů. Teze atmosférických spouštěčů je středobodem dnešních operací NMP. Dnešní systémy superpočítačových simulací NMP jsou navrženy tak, aby bylo možno identifikovat tyto spouštěče a předvídat jejich účinky. Ze znalosti pravděpodobných účinků poznají lidé pracující na NMP, kdy a kde provádět manipulace s atmosférou. Národní laboratoř, kterou Teller spoluzakládal a řídil (Lawrencovy národní laboratoře v Livermore) stála v popředí superpočítačového modelování atmosféry od samého počátku a pokračuje v tom dodnes. Teller píše:

Abychom mohli něco ovládat, musíme tomu nejprve porozumět. K pochopení počasí se teprve začínáme přibližovat. Víme, že nepatrné příčiny mohou mít obrovské následky. Nepatrná atmosférická porucha na frontě, která odděluje klidný vzduch na pólech od stálých západních větrů vanoucích kolem zeměkoule v mírných pásmech, může spustit vzdušný vír velikosti tisíců kilometrů a ovlivnit tak počasí nad Spojenými státy na celý týden. Můžeme a musíme zvýšit četnost a rozsah našich meteorologických pozorování. Budeme používat satelity a další prostředky ke sledování oblačnosti a větrů. Pak s použitím zdokonalených elektronických počítačů budeme schopni předvídat počasí a zpětně vysledovat původ každé změny až k jejímu počátečnímu spouštěči.

Až dosáhneme tak vysokého stupně meteorologického poznání, možná budeme schopni vytvářet své vlastní spouštěče a uskutečňovat letitý sen o skutečném vlivu na počasí. Mohli bychom vypustit oblak prachu nad strategickou lokalitou [jak zdůrazňuje autor] nebo najít jiný způsob, jak narušit teplotní rovnováhu mezi vzdušnými masami. Mohli bychom zastavit suchopáry. Mohli bychom regulovat přesnou lokalitu a čas vzniku hurikánů a tím předurčit místo, kde se ničivé větry rozptýlí.

Takové nové ovládnutí přírody nás zaváže odpovědností, jakou si v současné době neumíme představit. Má-li déšť sloužit člověku, musí člověk nejprve být pánem sama sebe. Ovládání mraků vyvolá buď konflikt anebo spolupráci mezi národy. Tato vyhlídka se může zdát děsivá, ale v dlouhodobém výhledu tato nebo podobná situace určitě nastane. Věda přináší pokrok; pokrok znamená moc; moc je provázána s odpovědností. Této odpovědnosti se nevyhneme.

Z posledního odstavce můžeme usuzovat, že Teller byl obhájcem světovlády. Otevřeně to nesčetněkrát prohlašoval, stejně jako mnozí jeho vrstevníci. Hrozba termonukleární války se také všeobecně používala jako katalyzátor pro nastolení světovlády. Důkazy svědčí o tom, že Nový projekt Manhattan je snad největší součástí plánované, autoritářské světovlády.

Edward Teller se také podílel na zakládání Lawrencových laboratoří v Livermore a mnoho let vykonával funkci jejich ředitele. Během jeho ředitelského období byl jeho přímým nadřízeným armádní generál Alfred D. Starbird. To je důležité, protože Lawrencovy národní laboratoře v Livermore (LLNL) mají bohatou historii ve vývoji atmosférických modelů a konfigurování superpočítačů, aby mohly potenciálně fungovat jako součást Nového projektu Manhattan. V článku “C4: Velení, řízení, komunikace a počítače Nového projektu Manhattan chemtrail”váš autor jde až za hranice důkazů, které svědčí o tom, že LLNL je vlastně hlavním velitelským stanovištěm NMP.

Nejvíce přesvědčivá informace o propojení Tellera s Novým projektem Manhattan se skrývá v poznámce pod čarou v jeho pamětech. Byl dlouhodobým konzultantem společnosti Mitre. To je důležité, protože, jak uvedeno výše, důkazy naznačují, že společnost Mitre je projektovým manažerem Nového projektu Manhattan.

Nakonec se ukazuje ještě jedno propojení Tellera s NMP, a to přes projekt Polaris. Teller a LLNL vedli vývoj nukleárních bojových hlavic používaných v Projektu balistických střel Polaris odpalovaných z ponorek (SLBM). Úspěšný vývoj bojové hlavice Polaris hrál důležitou roli v počátečním rozvoji Livermore. V čele programu Polaris stál viceadmirál jménem William Francis Raborn. William Raborn byl nejspíš klíčovou osobností pro vývoj a výrobu v NMP. V roce 1963 Raborn přednostně psal o využívání elektromagnetické energie k ovládání počasí. Válečné loďstvo se dnes podílí na řízení gigantického ionosférického zářiče HAARP. Raborn byl členem představenstva společnosti, která se pustila do stavby HAARPu. A to ještě není všechno – radar OTH při přelomovém terénním experimentu na dálku rozeznal nukleární bojovou hlavici Polaris. A jak víme, HAARP je přímým následovníkem radaru OTH.

Teller byl od počátku silným a vytrvalým zastáncem teorie člověkem vyvolaného globálního oteplování.

Tyto důkazy ve svém souhrnu svědčí o tom, že Edward Teller byl klíčovou osobností ve vývoji Nového projektu Manhattan. Skutečnost je taková, že byl pravděpodobně vůbec nejvýznamnějším vědcem v jeho historii.

Značnou část časového období, kdy se rozvíjel NMP, se Teller ostentativně věnoval Strategické obranné iniciativě (SDI). Mnoho lidí nicméně zpochybňovalo opodstatněnost projektu SDI. Mnozí ze zasvěcených charakterizovali SDI jako technicky neschůdnou a potenciálně neefektivní (nemluvě o mrhání penězi). Tellerův blízký kolega Glenn Seaborg byl ostrým kritikem. Vlastně i mnozí z Tellerových současníků dokonce pochybovali o tom, že sám Teller je přesvědčen o proveditelnosti SDI.

Novinář a nositel Pulitzerovy ceny William Broad píše ve své knize Tellerova válka: Přísně tajný příběh v zákulisí podvodu s hvězdnými válkami “Přes protesty kolegů Teller mystifikoval nejvyšší představitele vlády Spojených států v kritické otázce národní bezpečnosti, čímž vydláždil cestu pro podvod za miliardy dolarů, ve kterém se za snem o míru skrýval nejnebezpečnější vojenský program všech dob.” Pan Broad dále pokračuje: “Můžete namítnout, že Teller dával najevo jasné známky deziluse. Jeho podpora rentgenového laseru [Hvězdných válek] pokračující i po jeho zhroucení prozradila tak hluboké emocionální zaujetí, že popíralo veškerou logiku.”

Možná že Strategická obranná iniciativa byla jen zástěrkou. Možná to byl jen prostředek, jak odvést pozornost veřejnosti. Teller byl všeobecně známý svým extrémně silným potenciálem. Mnozí řadoví Američané si byli vědomi Tellerovy role a usuzovali, že neustále pracuje na něčem velkém. Mnozí ho neměli rádi a nedůvěřovali mu. Možná, že zahájení SDI bylo jen zástěrkou, která měla maskovat Tellerovo zapojení do supertajného Nového projektu Manhattan. Veřejnost měla být přesvědčena, že Teller věnuje většinu svého času práci na SDI a nevnímala by jeho zapojení do přísně tajného projektu, který je nakonec namířen proti americkému lidu.

 

Kult  Johna von Neumanna

John von Neumann

John von Neumann

Lidé viděli ve slavném fyzikovi a matematikovi projektu Manhattan Johnu von Neumannovi (1903-1957) ‘poloboha’. Nositel Nobelovy ceny fyzik Hans Bethe si kladl otázku, zdali Neumann nemá nějaký ‘zvláštní druh mozku, dokonalejšího než lidský’. Jiný nositel Nobelovy ceny Eugene Wigner poznamenal, že Neumann nebyl člověk, ale polobůh, který ‘podrobně studoval lidské bytosti a uměl je dokonale napodobovat’. Jeho životopisec Norman Macrae ho nazýval ‘prorokem’.

Tato tvrzení byla opodstatněna Neumannovými legendárními vědeckými schopnostmi. Proslavil se tím, že z hlavy dokázal s úžasnou přesností řešit mimořádně složité matematické rovnice. Pokud měl k dispozici čas, tužku a papír, neexistoval problém, který by neuměl vyřešit. Schopnosti svého mozku vždy soustředil na řešení momentálního problému. Jak armáda, tak námořnictvo si cenily Johnnyho jako neocenitelný zdroj vědeckého poznání. Měl vlídné vystupování a obecně byl velmi oblíbený.

Johnny byl členem teamu, který vynalezl moderní matematické počítačové modely. Ty byly vynalezeny a vyvinuty v Los Alamos v souvislosti s výrobou prvních atomových bomb na světě. Johnny a jeho team vytvářeli matematické modely a nechávali je zpracovávat v superpočítačích, které mohly předpovídat výsledky simulovaných nukleárních výbuchů.  Své znalosti počítačové simulace získané při těchto pokusech Johnny později aplikoval na atmosférické modely.

Krátce po válce, v říjnu 1945, Vladimír Zworykin a RCA vydali “Směr vývoje klimatologie”. Tento dokument prosazoval geoinženýrství a globální program kontroly počasí. Von Neumann byl jeho spoluautorem. V lednu 1946 von Neumann a Zworykin navštívili Meteorologický úřad, aby odůvodnili svůj projekt ovlivňování počasí.

Ústav pro pokročilá studia (IAS) Princetonské univerzity byl založen roku 1930. Stejně jako celosvětové ředitelství RCA měl IAS sídlo v Princetonu v New Jersey. Von Neumann byl jedním z jeho pěti zakládajících členů. K zakládajícím členům patřil i Albert Einstein (1879-1955). V květnu 1946 zahájil ústav svůj meteorologický projekt, který byl financován Úřadem pro námořní výzkum. Tento meteorologický projekt byl určen, aby podnikl “první kroky k ovlivňování počasí racionálním lidským zásahem”. Johnny loboval u admirálů válečného loďstva argumentem, že by počítače mohly udělat revoluci v meteorologii a dopomoci k získání kontroly nad počasím. Představitelé ozbrojených sil mají vždy dobrý nos na nový, důležitý zbraňový systém, takže peníze pro Johnnyho meteorologický projekt nikdy nebyly problém.

Později navštívili IAS Jule Charney (1917-1981) a Norman Phillips, aby pomohli vytvářet první prakticky využitelné atmosférické modely. Na druhou stranu rovnice byly dosazeny rychlejší počítače. S postupem času se modely zdokonalovaly a počítače se stávaly rychlejšími. V roce 1955 již Meteorologický úřad vydával předpovědi s podporou počítačů. Byl položen základ pro dnešní superpočítačové atmosférické modely NMP. Charney a Phillips později odešli k MIT.

Von Neumann byl počátečním tvůrcem moderní teorie člověkem vyvolaného globálního oteplování a obhájcem geoinženýrství. Na začátku 50. let spekuloval o tom, že oxid uhličitý vypouštěný do atmosféry v důsledku spalování uhlovodíkových paliv jako ropné produkty a plyn mohou způsobit dramatický vzestup průměrných teplot na Zemi. Možná opomenul zohlednit skutečnost, že pouhá statisticky nevýznamná 3% oxidu uhličitého v zemské atmosféře má na svědomí člověk. To mu nebránilo v jeho spekulacích. Položil také základy dnešní geoinženýrské teze Řízení absorpce slunečního záření (SRM) spočívající v teorii, že vrstva stratosférických aerosolů, jaké vytvářejí například sopky, by mohla způsobit pokles teploty na Zemi odrážením slunečního záření zpět do vesmíru. To jsou prvotní příklady jak moderní teorie globálního oteplování vyvolaného člověkem, tak i základu geoinženýrství SRM, autorovi dosud známé. Von Neumann je pravděpodobně původcem obojího. Byl také zastáncem globální kontroly počasí a globální vlády. Není to zvláštní, jak všechny tyto věci navzájem souvisí ?

Nakonec byl von Neumann také jedním z dlouholetých přátel a společníků Edwarda Tellera. Pracoval na počítačových simulacích pro Tellerovu H-bombu.

 

Více o Bernardu Vonnegutovi, Irvingovi Langmuirovi a General Electric

Tato kapitola je věnována Bernardu Vonnegutovi a jeho komplicům, jelikož Bernard Vonnegut stál v čele prvních moderních experimentů, ke kterým patřila manipulace s částečkami atmosféry pomocí elektřiny s cílem ovliňovat počasí. Dnešní NMP se vyvinul v projekt, který pro účely ovlivňování počasí využívá electromagnetickou manipulaci s částečkami atmosféry. Více informací o Vonnegutově zapojení do počátků Nového projektu Manhattan můžete čerpat ze staršího autorova článku “Odhalené chemtrails: Historie Nového projektu Manhattan”.

Tato kapitola se převážně zakládá na velmi obsažné a dobře napsané knize s titulem Bratři Vonnegutové: Věda a fikce v čarodějném domě od Gingera Stranda.

Vonnegut přišel na MIT již jako student a později jako absolvent. Pro svoji dizertační práci “Měřicí aparatura bodu mrazu” navrhl zařízení na měření přesných bodů mrazu vody v závislosti na látkách v ní rozpuštěných. Tato práce souvisela s tvorbou kondenzačních jader mraků a tudíž i ovlivňováním počasí.

Během 2. světové války, než se stal ředitelem projektu meteorologické sekce MIT na odmrazování letadel, pracoval v chemicko-technologické sekci MIT, kde vyvíjel dýmové nálože pro Vojenskou protichemickou službu vlády USA. Vonnegutovi byl dán k dispozici pozemek v okrsku Manhattan, kde mohl pomocí radioaktivních stopovacích látek testovat propustnost kouře v německých plynových maskách. Právě v této době se seznámil s prvním průmyslovým vědcem, který získal Nobelovu cenu, Irvingem Langmuirem který rovněž pracoval na dýmových náložích. Tyto programy pro dýmové nálože realizoval MIT za spoluúčasti General Electric. 

Vonnegut se více sblížil s Langmuirem i jeho asistentem Vincentem Schaeferem při diskuzi o odmrazování letadel. V roce 1946 Vonnegut, Langmuir, Schaefer a General Electric otevřeli vědeckou éru manipulace s počasím. Předtím, 8. května 1945, (Den vítězství v Evropě) v New York City byl Langmuir fakticky povolán do armády, aby vedl výzkum ovlivňování počasí.

Langmuir byl jedním z prvních vědců, kteří konali pokusy a ionizovanými plyny, které nazýval ‘plazmata’. Založil obor fyziky plazmatu. To souvisí s dnešním NMP, protože v rámci projektu se elektromagnetická energie v současné době využívá pro přeměnu obrovských částí atmosféry na plazmu. Tesla předtím teoretizoval o tom, jak by elektrizace atmosféry a tvoření atmosférických plazmat mohla způsobit klimatické změny.

Přední vládní agentury, které spolupracovaly s GE na ovlivňování počasí, byly Spojovací sbor armády a Úřad pro námořní výzkum. Zaměstnanci GE byli pouhými poradci a měli se “zdržet snahy o jakoukoliv kontrolu nebo řízení leteckého programu. Odpovědnost Výzkumné laboratoře GE byla striktně omezena na práci v laboratořích a hlášení o ní.”

General Electric a MIT měly shodou okolností historicky velmi blízký profesionální vztah. Zakladatel laboratří GE Willis R. Whitney byl studentem absolventského ročníku 1890 a později profesorem na MIT. Elihu Thompson, muž, který požádal Whitneyho, aby organizoval laboratoře GE, byl zastupujícím prezidentem MIT od roku 1920 do 1923. Karl Compton, který sloužil jako prezident v MIT i ve Společnosti MIT, byl ve 20. letech konzultantem ve Výzkumných laboratořích GE. To jsou jen některé z mnoha takových příkladů.

Alfred Lee Loomis: otec psychotronických zbraní a hlavních rysů Nového projektu Manhattan.

Alfred-Lee-Loomis

Alfred Lee Loomis (1887-1975)

To nejzajímavější jsme si nechali na konec.

Alfred Lee Loomis byl vědec, který přestoupil na dráhu právníka a bankéře na Wall Street. Pro lepší pochopení tohoto muže je možno si přečíst vynikající životopis, jehož autorkou je Jennet Conant, dcera slavného vědce Projektu Manhattan Jamese B. Conanta. Kniha nese titul Smokingový park: Magnát z Wall Street a tajný palác vědy, kteří zvrátili průběh 2. světové války. V této knize je obsažena většina zde uvedených informací. Jak bylo uvedeno výše, pracoval v Komisi pro mikrovlnné záření, byl spoluzakladatelem Rad Lab a jako první navrhoval koncept LORAN, ze kterého se vyvinuly dnešní ionosférické zářiče. Byl doživotním členem Společnosti MIT. Alfreda Lee Loomise nezaměňujte s jiným významným vědcem MIT Rad Lab jménem Francis Wheeler Loomis. Tito dva muži nebyli ani příbuzní. Loomis byl však bratrancem v prvním stupni a blízkým přítelem výše jmenovaného ministra války Henryho ‘Lebka & hnáty’ Stimsona.

Alfred Loomis vlastnil několik domů v luxusní čtvrti severně od New York City zvané Smokingový park (Tuxedo Park). Jeden z těchto domů jménem Věžový dům (Tower House) přestavěl na laboratoř. Přejmenoval jej pak na Loomisovu laboratoř a zaměstnával a hostil v něm významné vědce z celého světa.

V roce 1930 se Loomis začal zajímat o mozkové vlny. Nechal se inspirovat německým psychiatrem jménem Hans Berger (1873-1941). Loomis zveřejnil svůj první dokument na toto téma v červnu 1935. Tento dokument šel za hranice pokusů uskutečněných v Loomisově laboratoři konstatováním “...zcela určitý výskyt sérií rytmických změn potenciálu jako důsledek zvuků, které lidský objekt slyší ve spánku”. Za použití metod elektroencefalografie, které pomáhal rozvíjet, p. Loomis zaznamenal různé obrazce mozkových vln a přiřadil tyto obrazce různým stádiím spánkového vědomí. Později, v letech 1937 až 1939, spolupracoval Loomis v Loomisových laboratořích se slavným lékařem Harvardské lékařské fakulty jménem Hallowell Davis (1896-1992) a jeho manželkou Pauline Davisovou. Tato trojice potvrdila platnost počátečních výzkumů mozkových vln a pokračovala v rozvíjení elektroencefalografu. Dnes máme přesné znalosti o tom, jak nás ovlivňují různé elektromagnetické frekvence.

Všechny tyto poznatky o mozkových vlnách jsou důležité, neboť dnes používané ionosférické zářiče v rámci Nového projektu Manhattan, které se vyvinuly z Loomisova LORANu, mohou generovat frekvence, které ovlivňují naše nálady, myšlenky a tělesné funkce. Antény, které vyzařují tyto druhy elektromagnetických signálů, jsou známy jako ‘psychotronické zbraně’. Loomis je odpovědný za výzkum, který dopomohl k vybudování základny pro druhý nejpravděpodobnější záměr NMP (kontrola myšlení) a technologie pro jeho přenos ! Více informací o psychotronických zbraních a jejich spojitosti s NMP můžete nalézt ve starším autorově článku “Další záměry Nového projektu Manhattan Chemtrail”.

Zajímal se také o elektřinu z hydroelektráren. Loomis se horlivě zajímal o nové technologie, které by umožňovaly efektivní přenos energie generované ve vodních elektrárnách (přehradách) do vzdálených měst. Jako bankéř z Wall Street si byl velmi dobře vědom hodnoty těchto technologií. Po válce vlastně získal ohromné bohatství financováním veřejných staveb. To je důležité, protože výroba elektrické energie v hydroelektrárnách se později měla stát hlavním katalyzátorem konvenčního průmyslu ovlivňování počasí. Více o manipulaci s počasím a výrobě elekřiny v hydroelektrárnách se můžete dočíst ve starším autorově článku “Cui bono ? Motivace Nového projektu Manhattan Chemtrail”.

Loomis byl i zakládajícím členem správní rady Rand Corporation. To je důležité, protože Rand Corporation měla četné vazby na NMP. K založení Rand Corporation vlastně Loomise přemluvil muž jménem Rowan Gaither (1909-1961), který na oplátku byl požádán vojenským letectvem, aby ji organizoval. Později v roce 1958 se Rowan Gaither stal jedním z pěti členů první správní rady Mitre Corporation. V době zakládání Mitre byla Rand Corporation (společně s MIT a Fordovou nadací) jednou ze skupin, které měly neadekvátní zastoupení. O tom, jak Mitre Corporation řídila prezentaci Nového projektu Manhattan, jsme se již zmínili.

Po válce se Loomis zapojil do financování a budování astronomických observatoří jako Národní centrum observatoře pro výzkum vysokých vrstev atmosféry. To je důležité, protože astronomie souvisí s Novým projektem Manhattan a Národní centrum pro atmosférický výzkum (NCAR) má četné vazby na NMP.

Loomisův syn Henry Loomis (1919-2008) se v roce 1976 stal členem předsednictva společnosti Mitre.

 

Závěry

“Roosevelt si mě zavolal do své kanceláře a otázal se: ‘Co se stane s vědou po válce ?’ Odpověděl jsem: ‘Ta padne rovnou na ústa.’  Zeptal se: ‘A co s tím budeme dělat ?’  A já jsem mu odpověděl: ‘Něco bychom měli dělat, a zatraceně rychle.'” – Vannevar Bush

Po porážce mocností Osy si náš vojensko-průmyslovo-vědecký komplex žádal nového nepřítele. Noví nepřátelé by ospravedlnili jeho existenci. Bez nového nepřítele by se ocitl bez prostředků. Na jednoho z těch nových nepřátel pasovali počasí; konkrétně hrozbu katastrofického globálního oteplování způsobeného člověkem. Prohlásil to jejich prorok von Neumann. Nestalo se, že by elegantně odešli středem. Místo toho žárlivě a nedůstojně lpěli na své moci a vyhlásili válku Matce přírodě. Po 2. světové válce Vannevar Bush a jeho kumpáni použili svůj nedávno nashromážděný kapitál na budování (mimo jiného): projektu globální manipulace s počasím, stínové vlády Spojených států a autoritářské světovlády. Globální oteplování bylo pro ně jen vhodnou záminkou.

Bush a jeho kumpáni se vezou na obludě, kterou stvořili po válce

Bush a jeho kumpáni se vezou na obludě, kterou stvořili po válce

Je velmi zvláštní, že tento příběh a všechna zde uvedená jména jsou pro většinu lidí něčím novým. Většina z něj byla nová i pro autora. Člověk by si myslel, že příběh největšího rozmachu vědy v historii lidstva by si zasloužil trochu víc pozornosti. Myslel by si, že tento monotématický příběh, tak důležitý pro nás jako živočišný druh, bude známý široko daleko. Kde jsou Stará média ? Kde byla po všechna ta léta ? Co dělají dnes, kdy flotily proudových letadel jumbo vesele vypouštějí do naší atmosféry megatuny toxického odpadu ? Jsou příliš zaneprázdněni dokazováním, že chemtrails neexistují a každý, kdo tvrdí něco jiného, je jen potrhlý zastánce konspiračních teorií. Rozum žasne nad tím, co všechno se v této věci podařilo odhalit novinářské nule jako je váš autor. Čas prokáže správnost tohoto příspěvku. Nastupte hned do tohoto vlaku, aby spravedlnosti byl dán rychlejší průchod. Vy jste Nová média. Sdílejte prosím tyto informace v co nejširším rozsahu. Děkuji vám.

Zdroj: http://www.activistpost.com/2017/03/chemtrails-exposed-truly-a-new-manhattan-project.html

První část: http://www.nwoo.org/2017/03/24/odhalene-chemtrails-skutecne-novy-projekt-manhattan-1-cast/
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!