Smrt amerického petro-dolaru … a co dál … ? – Kapitola II.

death-of-the-petrodollar18. únor 2017, Michail Prouza © 2017
V následujícím článku bych vám chtěl nabídnout volný český překlad závěrečné části přednášky všeobecně uznávaného finančního analytika a stávajícího poradce singapurské investiční banky Vulpes Investment Management Grant Williamse jak byla přednesena v prosinci loňského roku na londýnské konferenci ‘Mines & Money’.   Text je doplněn ilustracemi a grafy Grant Williamse a některými z mých vlastních poznámek, vysvětlivek a odkazů a úvah k tomuto pozoruhodnému tématu ….

V přednášce Williams nabídl veřejnosti zatím snad nejvýstižnější vysvětlení historického růstu amerického petro-dolaru a nevyhnutelnosti jeho pádu  –  a následně pádu hegemonie USA.

V úvodní Kapitole I překladu přednášky ‘Smrt amerického petro-dolaru’ jsme se zběžně seznámili s historií vzniku amerického ‘petro-dolaru’ a se záměry strůjců dnešního světového finančního systému. Nahlédli jsme také do pozadí dnešní závislosti světového obchodu na US dolaru a poznali jsme důvody vynucené potřeby všech zemí světa hromadit značné dolarové rezervy a udržovat velké objemy dluhopisů US vlády.

V závěru předchozí úvodní kapitoly jsme společně s Williamsem nahlédli do blízké budoucnosti Spojených Států. Na základě logické analýzy Williams předpověděl nevyhnutelnost extrémního nárůstu zadlužení federální vlády SS u zahraničních věřitelů. Extrémního do té míry, že tržní hodnota stávajících zlatých rezerv USA pokryje v roce 2023 pouze 0,3% !!! cenných papírů vydaných vládou USA.

V této závěrecné kapitole se zamyslíme nad předeslanou nevyhnutelností pádu jak amerického petrodolaru tak i hegemonie USA.

Prohlášení autora:

Předesílám, že mým záměrem zde nebylo a není dotknout se svými úvahami jakýmkoliv nevhodným způsobem žádné z níže jmenovaných osob, kterékoliv menšiny či většiny kdekoliv na této planetě, jakékoliv národnosti, etnika nebo rasy či vyznavačů jakéhokoliv náboženství nebo politického smýšlení či pomýlení, neřkuli lidí všelikého pohlaví nebo sexuálního zmatení.

 

Začněme tedy opět heslem Grant Williamse:

"Get It.   Got It?   Good!"

 

V nadcházející části naší úvahy se spolu budeme prokousávat řadou grafů, které ilustrují nedávné změny ve vývoji aktiv US federální pokladny, korporátních bondů, bondů agentur a trhu s cennými papíry.

Ano, Čína dělá to, co slibovala udělat a začala to dělat tehdy, kdy slibovala, že to udělá …

Následující graf ilustruje vývoj nákupu US cenných papírů Čínou od roku 2000 do 2016.   Včetně počátku trvalého omezování jejich držeb v roce 2013 …

cina1

Několik dalších grafů nám ukáže v kratším časovém detailu reakce trhu na události posledních let:

Graf 1 – V posledních 3 letech Čína začala systematicky prodávat US  krátkodobé dluhopisy …

cina2

… podobně jako úpisy dlouhodobé – Graf 2, jejichž nákup mezi 2013 a 2014 stagnoval, aby se jich začala Čína rozhodněji zbavovat v roce 2015.

cina3

Graf 3 – Ve stejném období začala Čína se stejně razantním prodejem korporátních bondů …

… a s trochu rozpačitějším prodejem bond agentur– Graf 4;

… i když v tomto případě nelze zatím sledovat tak výrazný trend …

Jak napětí na trhu a jeho nestabilita narůstá, výrazný trend je na Grafu 4 obtížné rozpoznat.

Teď ale pozor  –  Hádejte kdo také začíná prodávat …?

Správně, Saudi začali rezolutně prodávat US krátkodobé dluhopisy – Graf 5

 saudi2

… a ještě agresivněji dlouhodobé cenné papíry US vlády – Graf 6

Podíváme-li se na údaje Trade Information Centre v delší časové periodě (od roku 2002)  vidíme, že nové nákupy US cenných papírů zahraničními subjekty začaly zpomalovat již od roku 2010 … a že od roku 2013 jsou v negativní zóně – tzn. jejich prodej převládá nad jejich nákupem – Graf 7

foreign3

Graf 8 ukazující objemy kumulovaných 12ti-měsíčních prodejů US treasuries od roku 1993 ilustruje výše zmíněný trend ještě výrazněji …

Podíváme-li se na následující graf 12ti-měsíčních objemů poptávky po US dluhopisech v období od roku 1979, míra a intenzita změn v poptávce od roku 2013 je o to více patrnější.

Stejně patrné jsou i hlavní katalyzátory akcelerace tohoto trendu:

Bod 1 označuje dobu zahájení ‘de-dolarizace’ čínskou centrální bankou, a bod 2 ukazuje na den zahájení nákupů ropy Čínou za zlato … a tedy dobu, kdy se nárůst poptávky po US cenných papírech zastavil a začal opadat (viz zpět graf celkového objemu dolarových rezerv v rukou zahraničních investorů v Kapitole I … )

graf12

Pamatujete náš první graf v Kapitole I ilustrující objemy nákupů US cenných papírů Saudy versus cen ropy?  Kde dva doposud výrazně souběžné trendy se od roku 2014 obrátily proti sobě (anomálie orámovaná modrým rámečkem) … ?

1

1

Dnes vidíme, že doba zvratu v těchto trendech je koincidentní s dobou, kdy Čína zahájila nákupy ropy za zlato …

Podívejme se teď pozorně na graf následující – zvláště pak v souvislosti s optimistickým ‘bull’ trhem s bondy, a u vědomí poklesu nabídkových cen US vládních úpisů, které byly patrné v průběhu let 2015 a 2016 …

Rusové, kteří jak víme dnes prodávají ropu Číně za juany, za které pak obratem nakupují na čínské burze podceněné západní zlato, soustavně nabírají na rychlosti na cestě k podstatnému zvýšení svých zlatých rezerv, přičemž lámou historické rekordy v objemech měsíčních nákupů zlata.

13

13

Na následujícím grafu si můžeme všimnout výrazného skoku v nárůstu v průměrných měsíčních nákupech zlata (černá tečkovaná čára) před rokem 2013 a pak v období po uzavření oněch juanových obchodních dohod mezi Čínou a jejími obchodními partnery (především Íránem a Ruskem) zmíněných výše ...

14

14

Tunové objemy ruských nákupů zlata prakticky zdvojnásobily … !!

Ted’ ale musím poprosit o zvláštní pozornost, protože porozumět údajům v následujícím grafu, který ukazuje tržní hodnoty ruských zlatých rezerv bude důležité pro pochopení významu zmíněných událostí.

Pohled na tržní hodnotu ruských zlatých rezerv totiž naznačuje, jak zásadní dopad měl a má nákup zlatých cihel pro ruské finančnictví v posledních dvou letech ...

… a jak nárůst hodnoty zlata zmírnil důsledky předchozích vynuceně drastických kroků Centrální Banky Ruska nezbytných k záchraně a vzkříšení rublu sužovaného nízkou cenou ropy a také sankcemi Západu vůči Rusku.

Zelená linka grafu ukazuje hodnotu ruských zlatých rezerv vyjádřených v rublech.  Od počátku roku 2013, v důsledku výrazně slábnoucího rublu linka grafu prudce stoupala. Pro zaujaté kazatele zkázy Ruska to bylo znamením jeho kolapsu v důsledku sankcí a následkem zorchestrovaného prudkého a záměrně udržovaného poklesu cen ropy – a tedy poklesu příjmů Ruska z prodeje ropy …

15

15

Na konci roku 2013 si už začali mezi sebou ‘likvidátoři’ Ruska vzájemně blahopřát k porážce Sborné …

rus0

Nicméně  …

(Bloomberg, 3. dubna 2015: ‘ … Tady vidíme, proč guvernérka Centralní Banky Ruska Elvíra Nabiullina po osmiměsíčním ‘půstu’ nespěchala s obnovením nákupů cizí měny: největší čtvrtletní nárůst ceny zlata od roku 1986 totiž právě vymazal všechny ztráty Centrální Banky Ruska způsobené v posledním roce její snahou o vzkříšení rublu.

Zatímco letošní prudký 9% nárůst hodnoty rublu dával ‘expertům’ naději, že Centrální Banka Ruska opět obnoví nákupy zahraničních měn, ruští stratégové namísto toho už 13 měsíců nakupují zlato – aby tak v lednu 2015 poprvé překročili v objemech zlatých rezerv hodnotu US$380 miliard.’

Hmmm...

Ochota Ruska prodávat Číně ruskou ropu za juany a možnost za utržené juany obratem nakupovat zlato na šanghajské zlaté burze kompletně obrátily hru ve prospěch Ruska.  Nezapomínejme, že tyto změny probíhají v nepochybně nejdůležitější oblasti – tedy na poli světového trhu s energií. Jeho dynamika, dynamika poptávky a nabídky, se nám dramaticky přetváří přímo před našimi zraky.

V srpnu tohoto roku [pozn.: 2016] Rusko předběhlo Saudy a stalo se největším exportérem ropy do Číny …:

Al Awsat, 3. srpna 2016: ‘ … V průběhu prvních sedmi měsíců tohoto roku nakoupila Čína 30,5 miliónů tun saudské ropy, tedy o 4% méně než za poslední rok. Zatímco nakoupila asi 29,5 milionů tun ruské ropy, tedy o 27% více než v minulém roce.

A to není něco, co by král Salman chtěl přejít mlčením … :

Právě naopak …

Král rozhodl začít používat ‘politické páky ve prospěch Číny’ …

 ‘V rámci nelítostného obchodního soupeření je nezbytné, abychom [pozn. Saudská Arábie] bránili své pozice na čínském ropném trhu za použití politické strategie.’

Doufám, že jsem stále schopen udržet si vaši pozornost – protože přicházíme k rozuzlení tohoto fascinujícího hlavolamu – pomalu nalézáme nitky, které splétají všechny tyto zdánlivě vzájemně nesouvisející události a skutečnosti do logického závěru:

Čína, dnes největší spotřebitel ropy na světě, bude své smlouvy o nákupu ropy oceňovat v juanech, které budou směnitelné na čínské mezinárodní energetické burze International Energy Exchange v Šanghaji. Juan se tak nevyhnutelně stane plně směnitelný

Bloomberg, 5. listopadu 2015: ‘ … Do konce roku 2015, Čína, od dubna světový importér ropy číslo 1, bude moci začít vydávat své vlastní ropné ‘futures’  kontrakty* [pozn.: termínované smlouvy o budoucích dodávkách ropy; více viz níže*].

‘Záměr Číny je zřídit třetí světovou energetickou burzu a konkurovat tak stávající West Texas Intermediate operující na New York Mercantile Exchange, a Brent Crude Futures v Londýně, kterou vlastní ICE Futures Europe.’

‘Shanghai International Energy Exchange se tak stane první čínskou burzou nerostných surovin přístupnou zahraničním investorům a operující na bázi juanu.  Podle slov Song Anpinga, předsedy Shanghai Futures Exchange, burza bude otevřena všem zahraničním investorům a juan bude na půdě burzy plně směnitelný.’

 

*) Ropné ‘futures’ kontrakty jsou standardními tržními produkty, s nimiž samotnými je možné obchodovat (prodávat či nakupovat je) na světové energetické burze (na New York Mercantile Exchange nebo na Brent Crude Futures v Londýně)‘Futures’ kontrakt zavazuje stranu ropu kupující odkoupit od strany ropu prodávající předem dohodnuté množství ropy předem dohodnutého dne v ceně aktuální v den naplnění kontraktu. Hodnota těchto směnitelných kontraktů kolísá v závislosti na změnách cen ropy (doposud oceňované v US petro-dolarech) v průběhu doby platnosti daného kontraktu.  Potvrzením ‘futures’ kontraktu se nakupující strana snaží omezit obchodní riziko související s fluktuací ceny ropy v období do naplnění smlouvy. Toto riziko tak přejímají burzovní spekulanti, kteří s těmito směnitelnými kontrakty na energetické burze obchodují v očekávání vlastního zisku. 

Hle – internacionalizace juanu!

 

Jak je zřejmé z data vydání této zprávy (listopad 2015 …), vydání prvního kontraktu bylo několikrát odloženo – údajně z důvodu ‘vysoké nestability na čínském akciovém trhu’.  Není však vyloučeno, že sami Číňané, u vědomí důsledků, které zamýšlené změny nevyhnutelně budou muset mít na celou světovou ekonomii, potřebovali více času na ještě důkladnější analýzy možných důsledků a na přípravu optimální reakce na tyto kolosální změny.

Zatím víme, že Čína dnes vytlačila USA z pozice největšího importéra ropy, což přispělo nejen ke zvýraznění důležitosti Číny na světovém trhu s ropou ale také k nevyhnutelně brzké směnitelnosti čínského juanu.

Bloomberg, 13 října 2016: ‘ … Čína je dnes největším importérem ropy na světě. Nejen že vytlačila z této pozice Spojené Státy, ale podle zveřejněných informací celní správy, v uplynulém měsíci září dovezla rekordní denní množství ropy – 8,08 miliónů barrelů – při stálém ročním nárůstu 18%.

Takže, po 45 letech závislosti světa na petro-dolaru, největší světový dovozce ropy nakupuje u největšího vývozce ropy za juany. Ten pak za utržené juany nakupuje na šanghajské zlaté burze SGE zlaté cihly.  A jak statistická data ukazují, obchodní výměna probíhá hladce a rychle.

V současné době je toto dvoustranné obchodování na nově zřízené čínské burze umožněno pouze těm, které Hillary Clinton v průběhu své prezidentské kampaně s upřimným opovržením nazývala ‘the basket of deplorables’ (neboli hrstka zpustlých zoufalců) z Číny, Íránu a Ruska.

16

16

Nuže, pokusme se představit si co se stane jakmile se tyto juanové ‘futures’ kontrakty stanou běžnou záležitostí v mezinárodním obchodě …

Představme si reakci vývozců ropy stane-li se ropa náhle směnitelnou za zlaté juany.  Berouc v potaz narůstající neklid na Středním Východě, sílící nedorozumění mezi Saudy a USA a navíc neskrývané úvahy Saudů o ‘politicko-strategické podpoře’ Číny – je skutecně tak těžké si představit, že by … například Saudi … projevili o juan zájem …?

A Brazílie …

Nebo Norsko ...

cina-norsko

Reuters, 28 října 2016: Šanghaj Zapsal Dubaj jako 1. Zahraniční Burzu k Užívání SGE Zlatý ‘Fix’ ve ‘Futures’ Programerch’  … Shanghai Gold Exchange (SGE) právě podepsala dohodu, která umožní Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCE) aby byla první zahraniční burzou, která bude moci vyvinout derivativní produkty v obchodu zlatem na půdě SGE.

Pro uvedení zlatých ‘futures’ kontraktů na trh, dubajský DGCE bude užívat ceny zlata ‘fixované’ na šanghajské SGE ve směnitelných juanech. Je to finální krok Číny k zajištění si vlivu na světovém trhu zlata.

Ať už se stane cokoliv, kontrakty, se kterými se bude obchodovat na čínské energetické a zlaté burze, vytvoří příležitost prakticky neomezené arbitráže*, která umožní kterémukoli vlastníkovi ropy prodat možnost směnit ropu za zlato, a komukoli, kdo nakoupí laciné zlato na západě směnit ho v Šanghaji za ropu.  A to vše prostřednictvím směnitelného juanu.

*)  Arbitráž je obchodní transakce, v rámci které se cenné papíry, měna nebo komodity prodávají a nakupují současně na různých trzích za účelem využití rozdílných cen identického produktu na těchto jednotlivých trzích.

Již dnes se v místech jako Tokyo, Soul a Dubaj otvírají trhy se zlatými bulliony a projednávají se podmínky jejich napojení na šanghajskou zlatou burzu SGE, která se rychle stává největším trhem s fyzickými bulliony zlata na světě.

Následující graf vývoje ukazatele ‘poměru cen zlata a ropy’ (GOLD/OIL Ratio) nám řáká, jak světový trh zareagoval na čínsko-ruskou dohodu o nákupu ropy. Červená šipka označuje prudký zvrat ve vývoji zmíněného ukazatele právě v době zvratu v dlouhodobém růstu nákupů US cenných papírů držených v rezervě zahraničními subjekty a tedy v době, kdy Čína začala platit za ropu Rusům zlatem.

Letos [v roce 2016] vzrostl tento ukazatel na zatím nejvyšší hodnotu za posledních 80 let – tedy od velké světové krize …

gold-oil

 

Jakmile tyto zatím sporadické ropné a zlaté arbitráže nabudou na objemu, nevyhnutelně se to projeví výrazně na vzájemném poměru cen těchto dvou komodit – zlata a ropy ...

To nás přivádí zpět k červenému otazníku ? na grafu historického vývoje cen ropy z Kapitoly I, který ilustruje historický vývoj cen ropy do roku 2016 …

6

6

Nevypadá ten nedávný prudký pohyb na trhu jako kdyby se cena ropy chtěla vrátit k oceňování ropy zlatem – tak, jak tomu bylo do roku 1973?

Tento pohyb odráží nesmírné možnosti plnně směnitelného zlatého juanu v ropných a zlatých ‘futures’ kontraktech šanghajské burzy.

‘Burza neomezených možností’ … koho mi to tenhle slogan připomíná …?

Hmmm …

Nuže dostáváme se téměř k závěru našeho příběhu.

Zrekapitulovali jsme společně alespoň ty nejpodstatnější z nedávných na první pohled nesouvisejících událostí ve světě.

A snad se nám podařilo tyto zdánlivě chybějící souvislosti najít.

Ve světle tohoto poznání bychom snad mohli připustit, že země, které produkují a vyvážejí ropu, mají dnes poprvé po téměř půl století možnost volby – volby mezi dvěma obchodními a de facto existenčními strategiemi ilustrovanými jasně zde:

Kdybyste byli zemí vyvážející ropu (jako např. Saudi, Rusko, Brazílie, Norsko …), kterou ze dvou níže uvedených možností byste zvolili:

MINIMALIZOVAT – omezili byste svou produkci ropy na minimum a zmaximalizovali své rezervy US dlužních úpisů, které ztrácejí na hodnotě ?

doyou1

… tedy ‘ceniny’, která má neomezený objem, kterou její ‘poskytovatel’ může snadno vytisknout na kdejaký kus papíru, kterou může kdokoli nakoupit kdykoliv a v téměř jakémkoli množství  –  tak jak to bylo zvykem dělat v posledních 40 letech … a to vše s vědomím, že v nadcházející dekádě bude US vláda potřebovat astronomické částky na vyplácení právoplatných nároků babyboomers – a že tedy bude dlužní úpisy tisknout jak na běžícím pásu …

Anebo  …

ZMAXIMALIZOVAT zvětšili byste produkci ropy na maximum tak, abyste ovládli co největší část čínského [tedy největšího] trhu s ropou, kde si za utržený juan budete moci nakoupit lacině zlato a posílit své zlaté rezervy ?

… rozuměj rezervy té nejhodnotnější komodity, které je na světě jen omezené množství, kterou není možné vyrobit ze vzduchu či vytisknout na papír a která je dnes na západě tou nejpodhodnocennější komoditou prodávanou hluboko pod cenou … ?

doyou2

(V celé historii lidstva nebylo zlato podhodnoceno tak výrazně jako je podhodnoceno právě dnes v přepočtu k hodnot US dlužního úpisu …)

Jen připomenu, že na světovém trhu s kovovými komoditami je trh se zlatem (GOLD) s roční produkcí v hodnotě US$170 miliard tím největším trhem.  A to i přesto, že v současnosti je na západním trhu zlato hluboce podceněno.

Nicméně i kdyby byla současná cena zlata adekvátní a odpovídala jeho skutečné hodnotě, dokonce i pak by trh se zlatem byl pouhým trpaslíkem vedle trhu s ropou (OIL), který má hodnotu US$1,720 miliard ročně.

commodity2

Podíváme-li se ale na průměrnou roční držbu US dlužních úpisů (TREASURIES) za poslední dva roky, vidíme, že trh s touto ‘ceninou’ (US$6,200 miliard za rok)  je 5x větší než trh s ropou (OIL) … a 50x větší než trh zlatem (GOLD)

commodity3

Nuže, dovolte mi lapidární otázku:

Která z těchto tří komodit bude pro vás tou nejhodnotnější?

Které z těchto komodit byste chtěli držet v rezervě nejvíce?

  

US Treasuries …?

US federální vláda může dlužní úpis vykouzlit doslova ze vzduchu.  US finanční správa The Securities Industry and Financial Markets Association definuje US dlužní úpis těmito slovy:

 ‘Protože [US] dlužníúpisy jsou kryté ‘pověstí, plnou vírou a důvěrou’ ve federální vládu, a v její schopnost zvyšovat a vymáhat daně a schopnost tisknout peníze, US Treasury Securities [US vládní dlužníúpisy] jsou obecně považovány za nejbezpečnější investice. Trh je považuje za investice s nulovým rizikem, což znamená, že jak vaše jistina, tak vaše úroky vám budou s největší možnou pravděpodobností vyplaceny jak v požadované době, a tak v plnéčástce.’

 

Hmmm …

A což takhle Ropa… ?

Kterou například Saudi mohou také jednoduše vytisknout (promiňte …) sebrat ze země podle libosti s náklady pod US$10 za barrel … ?

oilproduction

Nebo Zlato ?

Komodita, jejíž výskyt je velice omezený, kterou je stále obtížnější nalézt a vyprodukovat, která je v relaci s US dluhopisy výrazně podhodnocena a po které šilhají nejenom centrální banky dvou největších producentů ropy ale také banka největšího importéra ropy?

 

Hmmm …

Touto otevřenou otázkou docházíme konce přednášky Grant Williamse. Děkuji za vaši pozornost a budu rád, přiměla-li vás má interpretace k zamyšlení.  Případně ke shlédnutí původní londýnské prezentace, například na http://wallstreetwindow.com/node/13207, zde pod názvem ‘2016 Mines & Money Presentation Get it. Got it? Good!’.

Jak už bylo uvedeno v úvodu Kapitoly I, ve svém výkladu výše jsem se opíral pouze o závěrečných 15 minut Williamsovy přednášky, jejíž shlédnutí vám mohu jen vřele doporučit. Část přednášky, která je věnována petro-dolaru začíná na 19:20 minutě videa. Williams tam nabízí také velice názornou grafiku a animace, které vás nepochybně zaujmou a pomohou ještě lépe porozumět strohým grafům, použitým v této úvaze.

Snad veden vaším zájmem o úvodní kapitolu, rád bych přidal jedno zamyšlení a otázku na závěr.

 

Smrt amerického petro-dolaru …

V pouhých 15 minutách nemohl Grant Williams připomenout všechny významné světové události přímo související s petro-dolarem.  Jako byl například počátek dodávek íránské nafty Indii za zlato, které Indové nakupovali v Turecku.  Právě tento obchod pravděpodobně inspiroval Kaddáfiho v roce 2010 k jeho poslední extravaganzi …

Do roku 2011 byl Muammar Kaddáfi hlavou Libyjské Arabské Republiky, nejbohatšího a nejrozvinutějšího státu Afriky. Převážně pouštní stát byl výjimečný dlouhodobou politickou stabilitou, sekularitou, plným zrovnoprávněním žen, rozvinutým školstvím, solidním sociálním zabezpečením všech částí společnosti, s dobře fungujícím zdravotnictvím, silnou armádou a stát, který dokonce inicioval a financoval vývoj světově nejprogresivnějších technologií v hospodaření s pitnou vodou.

Za Kaddáfiho byla Lybie, takto bývalá italská kolonie spravovaná později jako britský a francouzský protektorát, africkým státem bezpochyby nejvíce ‘nakaženým’ evropskou kulturou, morálkou a mentalitou …

V roce 2001 byl Kaddáfi hlavou jediného arabského státu, který vyjádřil upřimné pohoršení nad útokem na Twin Towers v New Yorku …

Po více než 40 let Kaddáfi vědomě a cíleně bránil jižní hranice Evropy – svého nejdůležitějšího obchodního partnera – před invazí arabů a afričanů … a rád to evropským vůdcům jako byli Blair, Kohl a Sarkozy připomínal.

Notoricky extravagantní Kaddáfi byl bizardní směsicí afro-arabské a kolonialní evropské kultury … ale protože seděl na bezedném sudu ropy, Evropané mu VŠECHNY jeho exotické rozmary shovíavě tolerovali …

Jeho posledním rozmarem v roce 2010 byla emise zlatého lybijského dináru spojená s požadavkem platby za lybijskou ropu ve zlatě …

 

Jak tenkrát zareagovaly na Kaddáfího poslední rozmar Hillary Clinton s Madlenkou Allbright … všichni víme.

Jak by asi dnes zareagovala prezidentka Hillary Clinton na dnešní  ‘rozmar’ Číny a Ruska …?

… a co dál … ?
22 Komentářů k Smrt amerického petro-dolaru … a co dál … ? – Kapitola II.

 1. ponert napsal:

  ROD Rodina PŘÍRODA.

  Алтарник - Oltářník
  Nebeský Vše-Rodový symbol Veliké Jednoty Světlých Rodů, obývajících Svargu Přečistou, Čertogy i Obydlí v Javi, Slavi i Pravi. Tento symbol se zobrazuje na Oltářním kameni, blízko oltáře, na který se přináší Dary i konají Obřady Rodů Velké Rasy.

  Zdeněk Ponert MojMír

 2. ponert napsal:

  ZA MÍR v Državě Velká Tartárie....Stejně jako MY OBČANÉ ČESKOSLOVENSKA jsme podváděni stále REŽIMEM POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ tak i ostatní OBČANÉ všech zemí EVROPY jsou stejně podváděni zase POLITICKÝM REŽIMEM bez práva vyvolat REFERENDUM O TOM ŽE MY VŠICHNI POŽADUJEME MÍR !! A DÁVÁME ROZKAZ VŠEM ARMÁDÁM KE SLOŽENÍ ZBRANÍ A NASTOLENÍ SVĚTOVÉHO MÍRU!!! TOTO NEMŮŽEME USKUTEČNIT DÍKY REŽIMU POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ !!! REŽIM POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ páchá genocidu na SLOVANECH ŽIJÍCÍCH V Državě Velká Tartárie !! za MÍR Ve velká Tartárii..www.narodnirada-skde.cz....

  V těchto letech nás čekají změny a velké sjednocení SLOVANSKÝCH náRODů impuls přichází ze SRDCE EVROPY ...ČESKOSLOVENSKO je zde jako MORÁLNÍ ÚKAZ vzestupného postupu evolučního MYŠLENÍ....MYŠLENKA jednoty Slovanů sílí každým dnem SLAVJANÉ si uvědomují své kořeny které NÁS vedou k matičce Rusi naše ryzí SLOVANSTVÍ je na Ukrajině a Rusi......ano jsme SLOVANÉ a naše kořeny jsou Rusíni a Rasíni ale také Ch.Árijci a A.Árijci...a právě proto je ČAS podpořit naše Bratry Rusíny a Rasíny aby našli MÍR a ukončili Bratro vražebnou Válku na rozkaz Nato!!! ČESKOSLOVENSKO je Slovanský náROD a uvědomujeme si že ČAS PRAVDY je tady MY SLOVANÉ ODMÍTÁME VÁLKU A PODPORUJEME MÍROVÉ JEDNÁNÍ RUSI a to NÁS opětovně přivádí k myšlence o znovu podepsání MÍROVÝCH SMLUV z roku 1945 kdy na těchto smlouvách vzniklo i naše ČESKOSLOVENSKO tento MÍR zavládl na celém území VELKÉ TARTÁRIE !!!!!Mír od Aljašky po Berlín mezi námi všemi SLOVANY je čas tyto smlouvy ratifikovat ...Naše snahy a činy nás usvědčují z jednání která vedeme MÍROVOU cestou ........GENERÁLNÍ POSTELOVOU STÁVKOU...s touto myšlenkou přicházíme mezi Vás a máme jen jeden cíl první krok PANE PREZIDENTE OTEVŘTE VLADISLAVSKÝ SÁL K VEŘEJNÉ DISKUZI před médii o NÁVRHU ÚSTAVNÍHO ZÁKONA O REFERENDU ......KNIHA LIDU ČSFR .....A právě na první den GENERÁLNÍ POSTELOVÉ STÁVKY .18.12.2017....svoláváme Všeslovanský sněm k oslavám SLUNOVRATU příchodu světla NÁŠ SLOVANSKÝ SVÁTEK SLAVENÝ PO TISÍCILETÍ NÁMI SLOVANY ....ZA NAŠÍ JEDNOTU A KULTURU JEJIŽ PRAMENY SAHAJÍ AŽ K MATIČCE RUSI ........SLÁVA NÁM SLAVJANŮM ........MY níže nepodepsaní .......

  • .lak napsal:

   Otroci neoliberálů banksteři by umlátili klávesnice aby roztrhali pouto svébytných a to i dělají a žel se systémákům dluhu ujařmovaných a zotročovatelům jejich dětí daří. http://vasevec.parlamentnilisty.cz/sites/default/files/images/2326/caryfuk_1467227_519114121519703_1994062793_n.jpg

  • Sasin napsal:

   Ponerte, chceš neprodejný podíl na půdě po svých předcích, cca 1ha, jehož si budeš ctít a velebit, a neprodejný podíl na rozpočtu, ze kteréhož dostane každý podílník od naší mámy rovný díl, o kterých budou všichni podílníci spolurozhodovat každý sám za sebe,ve společném zájmu, písemně naprotivá stvrzenému potvrzení, které se během roku nasčítají a stanoví takto sepsané potřeby platnými, všech podílníků jako plán ve společemství, které se bude řídit sečtenými, stanovenými potřebami pro následující obdbí, kterými bude většina podílníků určovat, co potřebují podílníci sobě dělat?

   Souhlasíš s tím, že jedině toto stvrzování má místo v psaném ustanovení mezi podílníky, jenž slavnostně svým podpisem stvrdí tuto ústavní smlouvu, v jejichž prvních řádcích bude vypsáno už sdělené.

   1) Já podílník na neprodejné půdě po svvých předcích přijímám svůj díl neprodejné půdy a budu na ní žít v souladu s přirozeností nám svěřené vyšší vůle jako jistinu pro náš život.

   2) Já podílník se budu dělit o vytvořené společně veřejné hodnoty a plody či úrodu z celé země jako podílník z vůle nám svěřené rovným dílem se všemi podílníky. Bez ohledu na to jaké dary jsem k životu dostal budu svými potřebami na úrovni své, zemské či společné ctít a spolurozhodovat přirozeně právoplatně a rozumně o rozpočtu svým dílem tak aby naši potomci mohli převzít podíly s naším rodným otiskem a ve svém držení dokud budou živi.

   3) Já podílník rozumím svému podílu a budu spolurozhodovat o společném, veřejném zájmu stejně poctivě jako o svém podílu s ostatnmi podílníky sám za sebe s ohledem na veřejné blaho.

 3. proud napsal:

  Heh,proc mam mit 1 zasranej hektar,kdyz mi s ostatnima patri cela republika? :-))))))))))))))))))))))))))))

 4. lukaš napsal:

  Nemusíme ani dlouho uvažovat o dominanci dolaru,stačí se zamyslet co provádí Babiš tady ve státě.Dominance dolaru zákonitě končí z prostého důvodu,není to založeno na přírodních zákonech,na prospěšnosti lidstva a podobně dopadne i Babišova firma.

  • Luboss napsal:

   Bohužel jsem mluvil s mnoha studenty vysokých škol.
   Všichni shodně MILUJÍ a budou volit KORPORÁTNÍ FAŠISMUS.
   Pro mladé je korporátní fašismus ZÁZRAK, který je vede do budoucnosti do skvělého systému.
   U některých je tento systém povinností a maj za to mzdu.

   • Eschatolog napsal:

    1*****

    az se generace "rodicu" babisovych deti dostane do penzijniho veku, jejich potomci jim presne dle vychovy, kterou obdrzeli, zaridi bezplatniu kafilerii, ne karma ale bumerang

    • weissbach napsal:

     Hlavně aby byly kredity na auťáky, dovolenou a juchandu. Aby ego dostalo co mu patří. Po nás potopa.

     • weissbach napsal:

      Přiznejme si, že pro uvědomělého korporátního kariéristu platí: Kdo pracuje ať nejí! Pan Babiš jim zařídí, aby jim na univerzitě korporátního bratra Soroše na to dali potřebný glejt, který jim otevře ke korporátní kariéře bránu dokořán. Zdroje jsou a ANO bude jim líp.

      • Luboss napsal:

       Co ale študáci netuší?
       Vícevrstvé: "Kdo zlu slouží, peklem sežehnut"
       Je připravena studijní hra:
       "Prašná brána, OTEVŘENA, kdo do ní vejde toho hlava sejde, ať je to ten, nebo ten..."
       Zůstanou jen ti, kteří bránu obejdou zprava nebo zleva A návod existuje: HLAVA = MAPA:)

      • lukaš napsal:

       Pane weissbach.
       Přesně tak.
       Kolik taková Soroše škola vyškolí odborníků,schopných pomoci hospodářství,výzkumu apd,ani jednoho.Jen další rychlo škola na žvanění a aspoň s třemi tituly.Jestli ji zřídí v Praze,budou se zlobit v CEVRU,NY Pehe.Jen tomu nevěřím,že to všechno platil Soros.

  • Petr napsal:

   Houby, a ne konci. Dnes zautocili Amici na Syrii. Kdo se proti nim postavi ? Na radu prijdou neplodne jednani a Amici dosahnou sveho. Zaden krach Ameriky se nekona. Spis zase zatapeji Putinovi v Rusku. Pokud se USA nerozpadnou ze vnitr, zaden krach $ se nekona. Nebo si myslite ze vladci sveta at jsou to ti nebo ti si nechaji utect zlate prase?

   • lukaš napsal:

    Pro Petr.
    Přidám i já něco.
    Tímhle útokem USA na Sýrii,si zadělal Trump na posměch až na odpor,jestli to má v hlavě pořádku.Sice to dobře známe,trestat bez důkazů,ale spíš to nasvědčuje,že to USA připravily,aby se to tak stalo.Také to značí,že se od USA nemůžeme dočkat,spravedlivého zacházení,spravedlivého soudu,natož spravedlivého jednání a smlouvy.

    • Petr napsal:

     Jiste,Amikum nemuzete verit ani pozdrav. Tento utok dokazal ze prezident v USA je jen loutka. Trump proste narazil. A navic, naiva ten kdo si mysli ze miliardar topici se v prepychu udela pro svet neco dobreho. Vzdy bude chranit zajmy sve kasty.
     Putin je bohuzel osamocen. Turek mu vpadne do zad pri nejblizsi prilezitosti. Cinane jsou take pekni parchanti. Iran ma svych problemu dost, takze i kdyby chteli tak pomoc bude minimalni. Nase Slovanske narody spis lezou Amikum do zadku. Takze Putin to ma tezke.

     • lukaš napsal:

      Pro Petr.
      Souhlasím.
      K té Číně,USA si pozvaly Čínského prezidenta,zřejmě budou požadovat ochotu,souhlasit z okupací Sýrie,možná i napadením Ruska.Třeba jim nabídnou S.Koreji,nevím,ale něco lze vytušit.Jak se říká,brzy se to prokáže,jestli si Číňané podřežou větev pod sebou.Nemůžu ale nevzpomenout,jak se stupňují útoky,provokace proti Rusku,co nevypadá nadějně.

      • Petr napsal:

       Nejak, tak Lukasi. Lide jsou presvedceni ze ten boj co probiha za ne vybojuje nekdo jiny. Nevybojuje. Navic pokud se zvedne jen jeden narod, zbytek ho utopi.
       Je tu ovsem jedna realna sance v tom ze USA zabrednou do mistnich problemu. Uz se pomalu i tak stava. Ony tkz. elity se nesnesou mezi sebou a zvolenim Trumpa se citi jedna cast postizena a chce se dorvat ke korytu. Navic rasove nepokoje, trochu malo socialni a je vymalovano. U nas( Canada) je ekonomie v prdeli, samozdrejme ze se to utajuje a zkresluje. To same probiha pradepodobne i v USA. Takze problemy se hromadi a jednou dojde k vybuchu.

       • proud napsal:

        Co popisujes je problem celyho sveta.............a vsude se to tutla,jen tam kde uz to bouchlo je to uz jedno.

 5. Luboss napsal:

  Čechy nejvíce trápí americký dolar, poté měna fašismu Euro a až pak vlastní zájem Čecha jeho rodiny a dětí. Na ty kašle.
  Je to logické protože se zázrakem s názvem Dolar přijde i zázrak k jeho dětem.
  V podobném bludu žili i obyvatelé Sodomy a Gomory, kteří v pedofilii a kanibalismu = zlatém praseti, viděli rozvoj a štěstí.

 6. Přemek napsal:

  Skvělý dvojčlánek s jedinou systémovou chybou: Ropnou geologii neoblafneš, praví geologické přikázání, tedy poznatek z dlouhodobého pozorování vývoje ropných zásob v jednotlivých ložiscích (geologických formacích). Ve stručnosti to znamená, že saudský Ghawar jako suverénně největší homogenní ropné ložisko na světě se přirozeně vyčerpává a dále destruuje přívodem mořské vody ke zvýšení tlaku zbývajících zásob. Ve světě kromě ruského permafrostu není tak velké a tak dobře původně dostupné (levně těžitelné) ložisko. S tím souvisí i břidličně ropný bolid v USA, kde jde o spoustu drobných geologických formací nasáklých uhlovodíky, jejichž těžba je nákladná a díky rychlému vytěžení nejmocnějších ložisek nadále nákladnější. Ruský permafrost je odlišný a i geologové nemají vysvětlení. Sibiřská ložiska vykazují zvláštní vlastnost přirozeného doplňování, jakoby bylo pod Sibiří jedno neporovnatelně obrovské podzemní ropné jezero uzavřené pod zmrzlou půdou a jí uzavřeným metanem. Takže nejde pouze o v článku zmíněné důvody pádu petrodolaru a s ním i celého na USD závislého globálního finančního systému, ale i samotného ropného byznisu u dosavadní petrodolarových producentů. Jde o ověřenou a odbornou informaci.

 7. Jaris napsal:

  Zadny pad dolaru se konat nebude. Ten pevne drzi v rukou zidi a pad nepripusti. V nejhorsim pripade vyvolaji valku a ta dolar opet vytahne z hnoje. Maximalne se muze stat, ze hotovost zmizi a nahradi ji akorat cisla na kompjutru. Ono se to jiz deje v podobe plastickych karet, a tento system se bude zdokonalovat. Lidi miluji plasticke "penizky". Nac se tahat s hotovosti, ze? V televizi rikali, ze se snizi pocet prepadeni. A lidi si rekli, ze je to senzacni. Takze z fyzickeho dolaru se stane dolar kompjutrovy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!