Houstonský projekt likvidace Slovanů

239569469Dnes sice není Hitler, ale balkánským Srbům berou území, tak potřebná pro jejich rozvoj a pozdvižení (v Chorvatsku, v Bosně a Hercegovině i v samotném Srbsku připraveném o Kosovo a Metochii a rovněž v Černé Hoře), a nedovolí národu se sjednotit. Terčem však nejsou jen jižní Slované. Co třeba Lužičtí Srbové? A co Ukrajinci? A jak žijí Rusové v bývalých sovětských republikách? Jistě, otázek je mnoho, a odpovědi na ně bolestně chybí. A samotné téma vztahů mezi Západem a Slovany se jen zřídka a nanejvýš stydlivě nastoluje na internetových portálech, zatímco velká média je zcela obcházejí.

Proto studie «Západ proti Slovanům» od arménského autora Vazgena L. Avagjana, pokračovatele novosibirské ekonomicko-sociální školy, způsobila rozruch připomínající výbuch bomby. Tuto studii poblikovaly mnohé ruské internetové zdroje. Tvrdí se v ní, že boj Západu proti Slovanům je do očí bijící. V tomto boji se uplatňují metody, vyzkoušené už v dobách likvidace Indiánů v Americe. Přitom Západ, likvidující Slovany už má v hledáčku další kandidáty na likvidaci - Řeky a Armény. Ti přijdou na řadu samozřejmě až po tom, co se vypořádají se Slovany.

Jak vysvětlit tu skutečnost, že 21. května 2017 kyjevská vláda zablokovala tranzit nákladů do Podněstří, a to bez souhlasu  Moldavska a Rumunska? Kyjev to učinil na objednávku Bruselu. Podněstří, to je slovanská enkláva, jejíž obyvatelé se principiálně považují za Ukrajince. «Ukrajinský nacionalismus» rovněž podniká všechno pro to, aby ukrajinští občané, to jest Slované, opustili břehy Dněstru, a aby toto území připadlo Rumunsku, opět jak to požaduje Brusel.

Vztah Kyjeva k Podněstří odhaluje pravou tvář kyjevské chunty, mezi jejíž úkoly patří nejen zničení «Ruské říše», ale i — a to se stává čímdál zřejmějším — zničení všech Slovanů. Kdyby totiž mezi Ukrajinou a Ruskem, to jest mezi Slovany navzájem, vypukla opravdová válka, prospěch by z toho měl opět Západ.

 

Zničení Makedonie

Jestliže se podíváme na Balkán, uvidíme, že sdělovací prostředky Evropské unie každým coulem potvrzují připravenost Bruselu zničit malinkou balkánskou zemi - Makedonii. Brusel je připraven předhodit Makedonii Albáncům, přesně jak to předtím udělal s Kosovem a Metochií, když tyto sebral Srbům, rovněž Slovanům. Z projevů politiků, analytiků a zástupců inteligence je zřejmé, že Albánci hodlají «poalbanizovat» všechny Makedonce a uchvátit jejich zemi. To učiní konec Makedonie, kterou známe, jakož i všem Slovanům v této oblasti. Něco takového se stane velkou ranou jak pro Srby, tak i pro Řeky, neboť jejich styky budou kontrolovat nepravoslavní Albánci. Řekové se dostanou do téměř úplného obklíčení, a jediné, co jim zůstane, budou «zadní dvířka» v podobě Bulharska. Jistě, požadavek Západu (USA a Evropské unie), aby «makedonský parlament rezolucí odsoudil genocidu albánského národa» v Makedonii v letech 1912 až 1956, je pobuřující. Ale to ještě není všechno. Jak píší Washington Times, «západní společenství bude otevřeně požadovat odevzdání moci opozici, bez ohledu na to, že albánská frakce připouští etnické čistky mezi Slovany, kteří nezatouží se albanizovat».

Vyvstává zde otázka: jestliže Západ zabíjel Rusy a Srby pod pláštíkem obvinění, že jsou to — «imperialisté a kolonizátoři», tak proč teď chce likvidovat Makedonce, kteří se už dávno (nejprve v roce 1945 a potom znovu v roce 1993) zřekli své srbské identity a přijali umělou identitu makedonskou? Což Makedonci nesplnili zcela všechna přání Západu? Teď vzniká požadavek, aby sami sebe zničili, v nejtrpčím smyslu toho slova. Buď se z Makedonců stanou Albánci, nebo jeich Makedonie prostě zanikne.

Podobná metoda byla uplatněna vůči Srbům v Republice Srbská Krajina a v Kosovu a Metochii. Srbové, kteří se nechtěli stát Chorvaty nebo Albánci, byli vyhnáni. (To, že je vyháněli slovanští Jidášové - Chorvaté - je slabá útěcha.)

Jak zatočit s Rusy a Srby

Ale Chorvaté, pravda, se radují předčasně. Myslí si, že když se bratříčkují se Západem a jsou členy NATO, je nechají na pokoji. Až se na Západě vynoří dilema, koho podpořit, jestli islamisty nebo Chorvaty, Chorvaté budou hozeni přes palubu, a Západ se postaví na stranu wahabistů. Vzpomeňme si na republiku Herceg-Bosna, kterou Chorvaté vytvořili v Bosně a Hercegovině. Během války v Bosně a Hercegovině, přesněji v letech 1992-1993, islamisté likvidovali římsko-katolické Chorvaty se stejnou zuřivostí, jako pravoslavné Srby. A čím to skončilo? Sebelikvidací Herceg-Bosny na příkaz Západu a Vatikánu, jak zdůrazňuje Avagjan.

V současnosti jsou Chorvaté, kteří žijí v Bosně a Hercegovině, nespokojeni se svým postavením ve Federaci, ale Západ jim už nepomůže. Mouřeníni splnili, co se od nich čekalo, a tak můžou zmizet, a Západ pro ně nevyroní ani slzičku. Nevyroní, protože zamlčuje, že během druhé světové války nacisté uskutečňovali genocidu slovanských národů, především Rusů a Srbů. Západ až do nebe rozdmychává Holokaust (který podle údajů OSN spočíval ve zničení třetiny všech Židů) a současně opomíjí, že byl zabit stejný podíl Rusů. A dodejme, že i Srbů. Таkže množství zabitých Slovanů je vyšší, než počet zabitých Židů. Západ ovšem Holokaust ruského a srbského národa neuznává. Proč?

Kdepak se nacházejí muzea ruského a srbského Holokaustu? Jak se Západ staví k Jasenovaci? Kde jsou kompenzace za tolik utrpení a obětí? Místo toho, aby Západ vyjádřil úctu slovanským obětem (Rusů a Srbů), zabývá se raději falzifikací dějin. Ve většině zemí, které ovládá Západ, si mládež myslí, že Evropu od nacismu osvobodili Američané. To si myslí dokonce i v Bulharsku. To vše Západ činí proto, aby oběti obvinil z rozpoutání dvou světových válek, a (desetkrát) bagatelizoval zásluhy Slovanů v boji proti nacismu. Pointa je zřejmá: genocida byla jen jedna, a monopol na ni patří Židům.

Na Západě dochází ke konfliktům, do nichž jsou zapleteni Židé, a přece není snaha je vyhubit. Slované však - to je něco úplně jiného. Konflikty nejsou, protože existuje konsenzus, který se bez námahy čte v politické souvislosti s Rusy, Srby, Ukrajinci. Právě s ním souvisí popírání genocidy páchané proti Rusům a Srbům. Konsenzus existující na Západě ohledně Slovanů, předpokládá jejich vyhubení. Jakýkoliv odpor z jejich strany, boj za existenci a upevnění národní identity a státnosti toho nebo onoho slovanského národa Západ odsuzuje a potírá v samém zárodku. Zde je nutno připomenout, že západní takzvaní vědci prosazují etymologii slova «Slovan» od slova «otrok». Ale nejde o bezplatného pracujícího, téměř až zvířete, ale o člověka bez vůle, podčlověka, otroka jako takového. To přivedlo některé ruské autory k závěru, že Západ znovu rozpoutal válku proti Slovanům. Ale ani jeden politik ve slovanském světě o tom nehovoří, dokonce ani v Rusku a v Srbsku, kterému v současnosti hrozí největší nebezpečí.

Od Harvardu k Houstonu

Jevgenij Magda píše, že Západ chce komplexně zlikvidovat slovanský svět, a za tím účelem rozpoutává v Evropě války. Magda uvádí, že začátkem 80. let minulého století sovětský KGB narazil na existenci takzvaného Harvardského projektu. Jednalo se o plán Anglosasů na zničení Slovanů, především Rusů a Srbů, a sice prostřednictvím rozložení SSSR a zničení sociálního systému vydovaného komunistickou stranou. Ve třetí části Harvardského projektu (Závěru) je řeč o zničení postsovětského Ruska a uloupení jeho bohatství. Ale to ještě není všechno. Po Harvardském projektu se objevil Houstonský projekt, orientovaný výlučně na Rusko. Západ plánoval rozdrobit Rusko na nevelké státečky. Otevřeně se při tom říká, že Sibiř by připadla pod kontrolu USA, severozápad Ruska pod kontrolu Německa, jih a Povolží pod kontrolu Turecka a Dálný východ pod kontrolu Japonska.

Zvláštní pozornost se v Houstonském projektu věnovala Slovanům, přesněji jejich úplnému vyhubení, nezávisle na národnosti. Jednalo se o doslovné zničení 300 milionů Slovanů prostřednictvím rozpoutávání bratrovražedných válek podobných těm, které zuřily na území bývalé Jugoslávie. Zde je citát z Harvardského projektu: «Ukrajinci se budou domnívat, že tím, že válčí proti Rusku, bojují za svou nezávislost, a že nakonec dosáhnou svobodu. Fakticky se ale dostanou do naprosté závislosti na nás. Stejně tak Rusové. Všechno se bude provádět pod pláštíkem získání suverenity, boje za vlastní zájmy a národní ideály. My však žádné ze stran nedovolíme dosažení sebeurčení na základě národních  hodnot a tradic. V této válce se budou slovanští hlupáci vzájemně oslabovat, a posilovat nás.» Dále autoři píší: «Dobře víme, že nacionalismus upevňuje národ a posiluje ho. Internacionalistická hesla zastarala a nepřinášejí plody. Nahradíme je všeobecně lidskými hodnotami, což je totéž. Nedovolíme ani nacionalismus, ani rozvoj národních hnutí, která by se chtěla zbavit našeho diktátu. Zničíme je, jak už jsme to udělali v Jugoslávii, v Srbsku, v Iráku...»

V uvedených projektech se o Slovanech hovoří jako o nepokorných, a speciálně se vyzdvihují Rusové, Bělorusové, Ukrajinci a Srbové. Kromě války jako prostředku na zničení Slovanů, především Rusů, přijdou k uplatnění i klimatické zbraně. Pomocí nich donutí Slovany se stěhovat a mísit se s jinými národy, to jest udělat kříž za vlastní existencí.

Kulturní válka USA proti Rusku

Spory o kulturní válce mezi USA a Ruskem a o jejích důsledcích vzplanuly po tom, co výzkumné středisko Pew zveřejnilo výsledky ankety provedené od června 2015 do června 2016. Podle slov Roda Druera se ukázalo, že drtivá většina pravoslavných národů vidí na Západě nejen hrozbu v ekonomické oblasti a v otázkách vlastní identity, ale i v oblasti bezpečnosti a hodnot. Lidé se rovněž domnívají, že Západ ohrožuje jejich existenci.

Kromě toho anketa ukázala, že dokonce i mezi římsko-katolickými Slovany jsou intelektuálové, kteří sdílejí výše uvedené názory pravoslavných. Například Ryszard Legutko, polský římsko-katolický filozof, se domnívá, že Západ uskutečňuje «kulturní imperialismus, který nelze ukrýt ani před vlastním společenstvím, třebaže dochází k pokusům o jeho skrytí». Nejnápadnějším rozdílem mezi pravoslavnými a tímto filozofem a západními křesťany spočívá v tom, že se pravoslavní nedomnívají, že správným sociálním modelem je liberální individualismus.

Nepřijetí západních liberálních myšlenek a hodnot (práv homosexuálů a jiných práv menšin) v pravoslavných zemích neznamená nesnášenlivost, jak to na Západě interpretují. Jde pouze o jiný názor na člověka, církev a společnost. Pravoslavní, což je velmi zajímavé, na rozdíl od Západu nezničili žádnou menšinu. A válku Západu proti jejich tradicím, vedenou pod praporem světového liberalismu, pravoslavní právem považují za agresi, třebaže mnozí západní představitelé vysvětlují svoje činy bojem proti netoleranci.

Pro západního člověka je kulturní imperialismus stavem duše a normálním sociálním jevem, který západní člověk omlouvá, třebaže při tom dělá strategickou chybu. Západní člověk se nezamýšlí nad tím, jak ostatní jeho imperialismus přijímají, konstatuje Druer.

Zoran Miloševič

Zdroj: http://inosmi.ru/politic/20170613/239569476.html
143 Komentářů k Houstonský projekt likvidace Slovanů

 1. kdo chce strážnýho anděla - hledá prácu napsal:

  Drahá moci (světská), chci být lidstvu užitečný, ale nerozumím co po mně chceš nebo proč nic nechceš. Nechci vydělávat na existenci udržováním komplexů problémů či vytvářením dalších...ale musíš sám vědět, že nic jiného nenabízíš (naprosto všechny obory jsou zrovna takové...nedomyšlené).
  Koho se mám zeptat, kde mi řeknou? Odkud se mi ozvou? Mluv se mnou lidskou řečí, já ti jinak nerozumím, trápím se a tápu.

  • Eschatolog napsal:

   budte uzitecny sam sobe, budete uzitecny lidstvu z 1/7000000000

  • Maroš napsal:

   Nezamestnaný anjel strážny? To si asi niečo posral! ??? No nič to - budeš musieť prevziať zákazníkov iným padlým anjelom. Treba zájsť na kádrové - za súdruhom Šmeľom.
   https://www.youtube.com/watch?v=MOlpcXIvofA

   • Za užitečnost sám sobě mi nikdo nic neumožní (nedá) napsal:

    Marošu,
    neví o tom, že bych něco posral. Naopak nevím vůbec "kde je místo" mocí dané mezi lidmi a nemám už tolik "rezerv" ("války vyhrávají rezervy", že...) na to hledat metodou POKUS - OMYL něco co dává smysl...protože se mnou prostě "vrchní umístitel" NEMLUVÍ a já tedy nerozumím "co ne/mám dělat" a věštírny ("starověké prognosťáky typu když nerozumíte co má s vámi světská moc za úmysly volejte věštkyni") jsou už nějakej ten pátek zavřený, tak si můžu věštit ze zvířecích vnitřností (jsem vegetarián, takže ani to ne) nebo ze suchýho z nosu:D

    "I anděl potřebuje prachy na kafe a cigárka
    A ňáký to povyražení
    protože v nebi ho moc není" - (Xindl X Anděl)

    (Jsem skromnej, nepiju kafe:D, nekouřím, ale záměrně nejsem "skautík" a potvrzuju, že moc srandy v nebi fakt NENI...-to by člověk utek. Jakej ještě mám bejt, abych splnil kritéria ?? Co chybí nebo přebejvá? Už "hodnější" bejt snad ani nejde a cesta se stejně žádná neobjevila a nechat mě jít vlastní cestou, kterou bych prošlapal i pro druhé...?na to nemám teď sil a zdrojů a PODMÍNKY nejsou připravené - nezbývá než "čekání na Godota celýho světa" než se změní? Ale dá se to vydržet?)

    • Maroš napsal:

     Myslím, že v nirváne sa dá vydržať všetko - problém potom - ako sa z nej dostať do tvorivého sveta. A myslím, že ti chýba scenár - my sme sem dofrčali so scenármi. /Potom existuje spôsob - podľa Luisa Pasteura, že - "Niekde treba začať" - potom je možné ísť inou cestou/. Poradím ti - zober si čistý hárok papiera a so zatvorenými očami na neho niečo načmáraj - potom otvor oči a dotvor obraz. A takto každý deň. A potom príde sen - a máš scenár...

 2. Perun Hromovládný napsal:

  Neustále opakujete západ, ale kdo je ten západ? Pokud sleduji dobře, tak obětí kohosi se nejprve stal onen západ. Američané jsou žebráci, Anglie, Francie, německo atd. naříká pod tlakem islamistů. Samozřejmě stejný útok je veden i proti Slovanům. Nicméně chtělo by to konkretizovat KDO tak činí, neboť ono se to děje prakticky všem bělochům. Východním i západním.

  • Jura napsal:

   Globální prediktor pocházejí ze žreců Egypta.

   • proud napsal:

    To prave neni tak jisty.Je rozdil mezi "vladcem" a jeho "namestkem",pro nas jsou "vladci" oba,vetsinou ani nevidime rozdil.......ale tam nahore je ten rozdil kurevskej!

    • proud napsal:

     Postav si to jinak.Slysels nekdy o moznosti,ze by nekde neexistoval zadnej chemtrails,a ani se tam zadnej vzdusnejma proudama nedostal? To plati i o cistym a znecistenym vzduchu.O miste kde se pestuje a ji jen jidlo absolutne bez chemie? Doktorech ktery lecej naprosto prirodne a celistve? To je na Zemi uz utopie,sci-fi,pravda? A tam bys musel hledat ty nejvyssi,prece nas nebudou travit a nicit a sebe a svy deti s nama?..........Rozved si to a premejslej dal,co ti vyjde? Ze by takovej vladce byl jak ve vezeni na nejakym malickym kousku sveta? Byl by na tom vlastne hur nez my? Pak ti vychazi to co me,takze nekde je nejakej hacek,nezda se ti? To znamena,ze mame kolem sebe samy vyborne placeny namestky se vsemoznejma vyhodama,cimz jim je kompenzovano "rizikovy"(pro nas ale normalni).Kdo a kde je tedy onen "vladce",kterej se pochopitelne travit a nicit nehodla?Kdyby jo,byl byl by radeji onim svobodnym,prachatym namestkem stojicim mimo zakony a mel by se lip,logicky.

     • proud napsal:

      Z toho mi vychazi,ze GP tady s nama primo neni,nejspis ani ti primo pod nim,az ta dalsi "rada",maji tu zastupce.Ale kde teda je? Pomijim nejaky mimozemstany a dimneze,kosmos,na ty v tyhle souvislosti neverim.Pak ale vychazi uz jen jedna moznost,neni mimozemstan,je tu blizko nas,ale ne primo s nami.Nedosahneme na nej,ale ma primy spojeni a on na nas dosahne kdykoliv,kde jen muze bejt,kdyz ne v kosmu,to jsem vyloucil.Kde muze mit onen raj na Zemi a pritom kdykoliv muze mezi nas?

      • proud napsal:

       Kdo to je a cim vladne ze ho vsichni poslouchaj na slovo i za cenu ze je zabijou jejich vlastni narody pro vlastizradu?! Takzvane i za cenu ze jsou ochotny pobit vlastni rodice,rodiny? Protoze az na vyjimky dokaze presvedcit vsechny vlady ze ho poslouchaj a jdou proti svejm..........

       • Paul Durham napsal:

        https://www.facebook.com/NTDTelevision/videos/1963659063676194/

        hele s tímhle materiálem se nedá pracovat, váš GP

        Chodí Pešek okolo, nedívej se na něho. Kdo se na něj koukne, toho Pešek bouchne. Ať je to ten, nebo ten, praštíME ho koštětem.

        GP jsou memviry, úspěšné jsou protože přebývají na kvalitním agaru.

        • petr napsal:

         Mohl byste to nějak rozvést, aby tomu rozuměl i obyčejný smrtelník?

         Třeba na agaru evropských sociálních států se nejrychleji množí nepracující negramotní přistěhovalci. Takže kvalita agaru nemá nic společného s tím, co tam vyroste (třeba nějaká hnusná plíseň která zadusí jiné zajímavé mikroorganizmy).

         Mě připadá divné, že by někdo tahle elitářsky dokázal přežívat od starověkého egypta. Vždyť by to musel být pokřivený slintající degenerát připomínající hroudu rosolu. Takže jak ten GP vlastně vegetuje?

        • petr napsal:

         Podívejte se třeba na pokřiveného slintajícího Schwarzenberga, jejichž rodu k dosažení takové "dokonalosti" stačilo pár století.

        • memborec napsal:

         Paule, "memviry" (jak vytříbit zrno od plev, že? - co je prospěšné a co není záleží na kontextu a osobitém pojetí) jsou zkrotitelné, le je spoutat LEČ...na ÚROVNI JEDINCE (jen osobně).

       • tektonický zlom napsal:

        proude, Vaše otázky míří správným směrem...

        Jakto že ho nemůžete najít?

        TO "GP" je ve vás (prostupuje každým člověkem) a tam Vaše světlo rozumu dosud nedosáhlo.

        "GP" není jen o "mentalitě po stránce myšlenkové" (ony MEMy nebo také dříve řečeno "v duchu".), ale především o tom jak je to navázáno na individuální CITOVOU platformu.

        • hel napsal:

         no, konečně se někdo obrací dovnitř při hledání GP...ta citová platforma je poškozená u všech, málokdo umí podniknout cestu do svého vlastního srdce, plete si ho s egem..ta cesta je cestou právě opuštění ega..

        • proud napsal:

         Urcite je to vyborna vec,obracet se dovnitr,ale GP bych tam urcite nehledal,protoze zevnitr ven nejde zlo,zlo je ukazka povrchu.Neni takova bytost,ktera by byla zevnitr ven zlem!

       • jan nowak napsal:

        Baterky.. jsou to mistře Watte baterky , kerý rrozzzho-du-jou o našem bytí : (
        Lithium je nám třeba na cleba : ))

        ps : pozdrawuj Haarpíka !

      • Maroš napsal:

       Proude - sídlo GP je na Novom Zélande. Nenápadne...

   • Simča napsal:

    Ano, 22 hierofantů, žreců, kteří ovládají svět.

    • tektonický zlom napsal:

     I kdyby...nemohli by, kdyby ty jsi nebyla sama nečím co jsi V SOBĚ doposud nezvládla "OVLÁDANÁ".

     K "hejbání" s Vámi se nepoužívají vnější lanka, ale to, co máte "uvnitř"...schované tak před sebou samými na "bezpečném místě".

     • proud napsal:

      Blbina!,znovu si ty veci projdi,neco ti uteklo.......znamenat to muze ledacos,jak muzes spravne pracovat sam se sebou s takovouhle principialni chybou??

      • proud napsal:

       Proc si myslis ze jsme zahrnovany pozlatkem,ze se podnecujou nase nejhorsi stranky z nauceny nenazranosti vyplyvajici? Proc je prace od nevidim do nevidim za tolik ze porad musis pocitat co si muzes dovolit?............To vsechno abys nemel cas a ani te nenapadlo se podivat dovnitr,nerkuli na tom pracovat,abys nemel cas se odtud podivat ven a ukazat na ty kdo se sebou nepracujou,maji v sobe tudiz zatim prazdno a jen hladovy oci po majetcich!

       • přemítač napsal:

        Proude jak píšeš zabývat se více nitrem je důležitá věc, dle mého jedna z nejdůležitějších. Není to vyloženě o oné duševnosti dle mého z pohledu prediktora. Je to spíše ona psychologie a vazby psychického rázu, co člověka terorizuje uvnitř? To co mě bije do očí ve smyslu lidského vzájemného chování mezi sebou (příkladné je i obyčejné posezení na zahrádce u hospy a sledování) je narůstající tzv. "pozitivita" Narůstáním pozitivity světa se právě "vyjímečným" stavům dostává tolik pozornosti (FB Like? proto nechtěli odsouhlasit dislike? Pozitivní reakce je to co jim vydělává né negace, je to jak obchodování s drbama) a ta pozornost neni důkaz jejich aktuálnosti, ale spíš důkazem jejich vytrácení v realitě? Však i PC počítá a přijímá bez "odporu" obrovské množství dat a tím je oproštěn od oné jinakosti, odlišnosti je tak aparátem pozitivity. Je to vlastně autistické sebevztažení kvůli chybějící negativitě?? To je ono zpozitivnění co nám společnost přeměnuje v autistický aparát? Aparát výkonnosti a vypočitatelnosti? (podívejse na stránky politiků jako kobliha, samej smíšek a pozitivita, vše je vzorem nebeského života, to tak bije do očí vše přece vyřeší čísla a hlavně ekonomika)

        • přemítač napsal:

         Ono usilování o max. výkonu odbourává negativitu (po psychické stránce) váhání umět říct ne a ta stojí v cestě procesu zrychlování? Kdyby člověk byl schopný pouze "něco" činit anebyl schopen nekonat vedlo by to k smrtící "hyperaktivitě"? (a ta dnes narůstá u malých neskutečně dle mého) I myšlení by tak fungovalo? Nebylo by možné rozmýšlet? Pozitivní potence, ona přemíra dovoluje myslet jen dál a dál... Hyperaktivita je vlastně pasivní proces jednání? Je založená na maximalizaci pozitivní potence? Jinými a stručnějšími slovy je to vlastně ždímání lidí jak citrónu, skrze zvířecí instinkty a je to hodně spjaté dle mého i s onou infantilností v každém z nás (jinými slovy vykořisťování dětských programů už od narození) Zajímalo by men zda jsi viděl film "Botostroj".

        • proud napsal:

         Na filmy se divam malo,spis ctu.Ale musim ti rict,ze v tom mas dost nejasno.Ona je pozitivita a "pozitivita",jedna je opravdova,druha nam je vnucovana,nejvic pres takzvany "slunicka" a jejich nekonecnou lasku i k vrahum a kriminalnikum nejhorsiho razeni s tim,ze to karma,jednou jsi dobrak,podruhy darebak aby sis vsechno na svou kuzi zazil a podobny pitomosti!Bejt pozitivni,neznamena vsechno odsouhlasit a v dobry si vsechno prevracet!!! Znam par pozitivnich lidi co dokazali vyhladit darebaky i se vsim co se kolem nich motalo,krome malejch deti,skutecne malejch,starsi mely smulu.A delali to lidi co vedeli dobre co delaji a proc to delaji,lidi pozitivni,ale nekompromisni,co vedeli jak to chodi a co by nasledovalo,kdyby nekdo prezil.Kolik nevinnejch zivotu by prislo casem nazmar!"Zakony" darebaku jsou cim vejs,tim svatejsi,mezi nima,stejne tak pomsty!Sam jsem taky pozitivni,se domnivam,ale zlo potiram kdykoliv ho potkam at je v jakykoliv podobe,pokud mozno podle zasluhy a ne! dokazu rict velice dobre a durazne!Zkus nekdy nejen povidat o tom cos pochytil o ceste do sebe,ale zkus si ji na vlastni kuzi,je to takova "zvlastni" cesta a kdyz budes sikovnej,odbouras si i leckterej blok.Tech cest je potreba samozrejme vic,casem budes zevnitr uz jednat temer automaticky.Predpokladam ze to bude u kazdyho ruzny,nikdo nejsme stejnej,co vim,nektery se smali,jiny plakali,je to jako v zivote,je treba si zvyknout,mnohdy zatnout zuby ale pokracovat.

        • proud napsal:

         A pozor na jednu vec,tou je uprimnost k sobe samymu,at uvidis co chces,jinak se ti muze lehce stat,ze se ti jen bude zdat ze jdes do sbe a poznavas se,prijimas se,ale ve skutecnosti to bude jen cesta rozumu a fantazie.U tohohle se nesmi "podvadet".Potkas samozrejme i selmu,hodne krvelacnou a podridis si ji,kdyz pujde vsechno jak ma........to je ta cast ktera z nas dokaze delat zvirata kdyz ji neovladame a nekdo dobre zaplati,napriklad.....

        • přemítač napsal:

         Proude tady ale z mého textu není myšleno to, že jde o pozitivitu ve směru lidskosti, pozitivita tu vyjadřuje onu aktivitu, přehnanou aktivitu ve směru pracovitosti, kultu činnorodosti, která ubíjí onen zájem o věci mimo současný ubíjející trend. V podstatě jde o to, že čas je záměrně kraden, ale nemůže za to politika a její éter, je to narcistní vztah lidí k sobě samému? Kdy máme spojeno to, že čím víc si odepřeme a budeme podnikateli pány i raby zároveň tím se budeme mít líp? To je motor, pseudomotor společnosti, já teda hodně slyším převážně argumenty ve smyslu "chci se mít líp" je to spojeno s oním materialismem?

        • proud napsal:

         Ubijejici pozitivita?............zajimavy spojeni........

        • přemítač napsal:

         Možná odlišně chápu, ale to je normální, že každej to vnímáme jinak, není v tom třeba hledat hned spory. Souvislost je spjatá s onou transparentností společnosti? Transparence se manifestuje jako společnost pozitivity. Transparentní otevřené jednání se stává operativním a podřizuje se přirozeně pocesům kalkulace, řízení a kontrole (všude máš dnes kamery, pracoviště, veřejné prostory) Z mého úhlu pohledu jen nástin k zamyšlení prosím brát, onen transparentní pozitivní čas je časem bez osudu a událostí. Ve společnosti narůstá uniformita, kterou teda osobně vnímám ve vícero městech obcích ap. není tam odlišnost, vše je stejné, to je onen příměr k ubíjející pozitivitě, nespojuj si to s úsměvným člověkem. Prostě to neumím dokonale popsat. Ona průhlednost či propustnost jak jinak popsat stav, kdy věci odloží svojí singularitu (oboupólnost) K zamyšlení musí vést i to, že dnes ti kdo onu tolik protěžovanou průhlednost redukujou na korupci a svobodnou výměnu informací uniká její skutečný rozměr. Transparentnost je systémovým tlakem a systém dnes dává všechny procesy všanc průhlednosti, aby byly zoperativněný (dnes vše řídí pc) přitom ten tlak na operativnost jde v ruku v ruce s odbouráním protipólu (oné negativity, jsou lidé šťastnější v práci bez dozoru?)Chápu to tak, že ona průhlednost zrychluje systém? A jiné odlišné eliminuje? (však ve společnosti či práci, když jsi odlišný je na tebe pohlíženo opravdu "jinak") Ten tlak mění společnost na společnost vynucené konformity? Tam je skrytá totalitní ideologie? V tom vidím příměr k onomu starému filmu o strojích... trans-parentním se může stát pouze stroj. Odlišnost života tkví v spontánnosti, nahodilosti, svobodě. U stroje se toho nikdy nedočkáme, protože už dopředu víme, co bude dělat, nebo jak se zachová. V rámci naší doby se domnívám, že více informací ( lidi s mobilama jsou všude a sdílí a lajkujou) nevede k lepším rozhodnutím. To je jak harddisk čím víc toho má tím hůř mu to jde. Takovej člověk co se řídí intuicí překračuje meze systému? Znamená to tedy, že méně poznatků a hlavně informací vede k lepší schopnosti třídění?

        • Sasin napsal:

         TransPaRentNOSti jsou vyvolávané jevy, pro oko. Na oko se jeví upoutanou pozorností, přičemž pocity skenování vnitřností jsou zesíleny mnoha úrovněmi náNOSů, které se nabízejí hlavně blboňům co stratili čich. Hmatem se to dá obejít jedině gdyž se do teho zaboří až po kokot,. Ale není to žádnou zárukou dosažení dna transparentnosti, páč dno je flexibilní a klesá s úrovní poznání kokotů. Faktem ale je, že prohlášení blboňa, že prozřel tu krystalicky čistou transpoarentnost až do dna mnohé uspokojuje, obzvlášť gdyž mu podstrkují zaručeně transparentní hesla, kterým můžou věřit.

 3. Sasin napsal:

  Od té doby, co si blboni našli objeti v podobě genocidy slovanů, se zbytky vychrápaných a probuzených tupanů identifikují s předhozenou objetí, která má být sebezničena pod jakousi podvrženou záminkou. "To jako mluví o mě?" Tento efekt, jakoby s tím něco nebo něgdo počítal, začíná působit. Lidé se uvědomují, začínají se pozorovat, gdo by mohl být Slovanem a esli by se s ním dalo žít, například jako soused podílník, který našel nějaké vycamrané zbytky mozku a napatlal si je nahlavu i se špínou. Hlavně že do kebule už něco teče. To je lepší zpráva, která dává naději, že se lidi začnou chápat a začnou poměřovat svoje potřeby od potřeb šmejdů na západní hranici. není to stejný? Ahá. Ještě je potřeba několik lží, které se navzájem budou vyvracet aby kašička z mozk uzačala zabírat Ještě doplnit nějaké to ANTI-BIO tykum. Je to zcelování v pravidelných nepřerušovatelných dávkách, ale výsledek určitě bude stát za to. Zcelené myšlení postaví protiargumenty do všech zavedených nákaz. Postaví hormony Slovanů do pozoru. Zpřetrhá pavučiny pod kterými už skoro skonali a postupně se pustí do hygieny na ozdravení svého kultu uRA. Někteří dokonce budou zvědaví, gdepak ten RA je. Začnou studovat, cože nám to vlastně ti předkové odkázali a ze zbytků začnou zcelovat podobu nového světa, který to bude chtít okopírovat. Chutě do toho, jsi li dobrý. Kokotům zdar, uRÁ..

  • Simča napsal:

   Dnes jsme po ránu dostali pořádnou dávku ANTI-BIO tyků, rozprašují o 106, nebe je zase samá běloba.

   • Maroš napsal:

    U nás na juhu Slovenska - čiary krížom krážom, trojuholníky atď. Čo je zaujímavé - časte nízke prelety vrtuľových menších lietadiel a vrtuľníkov. Zrejme tá chemtrails sekundárna ionosféra neumožňuje družicové pozorovanie poľnoporastov. ???

 4. Maroš napsal:

  vedieť ja, že vám v ČR v Cínovci leží halda prepranej lithiovej a céziovej suroviny za 3 tisíc miliárd Kč - ktoré si necháte ukradnúť, tak vás vyvraždím tiež - stále platí, že bohatých a sprostých treba minimálne aspoň okradnúť, ale tak sprostých... - práve počúvam SVCS - toto je neskutočné...

 5. Maroš napsal:

  A zatiaľ to na Donbase ládujú do ľudí - odporúčam pozrieť komentáre pod týmto článkom
  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10517-pilot-us-bombarderu-neveril-svym-ocim-okolo-letelo-ruske-su-27

 6. Definitiva napsal:

  Pjakinov GP, sociálny parazit vládnuci ľudstvu od dôb Starovekého Egypta, jeho stopu možno vysledovať cez Staroveký Egypt, staroveké Grécko, Rímsku ríšu, až po dnešné USA a EÚ, slobodomurárov, iluminátov, globálnu moc /Trump/ bojujúcu proti štátnej mafii Bush, Clinton, Rockefeller, odkopnutá EÚ, LGBT, migrácia do Európy, stáročná likvidácia Ruska, slovanské vojny... Sledujte symboliku, tá je všade, na USA bankovkách, aj v Britskej kráľovskej rodine.

  O svetovej moci:
  https://diskuter.wordpress.com/2017/05/11/pyramida-hierarchie-svetovej-moci-strucny-prehlad-pre-zaciatocnikov/

  Putin ako prvý a jediný v rozhovore pre O.Stona pomenoval existenciu nadnárodného riadenia sveta, USA prezidenti prichádzajú a odchádzajú, ale politika USA je podriadená vyššej moci. Prídu páni s modrými, alebo čiernymi kravatami a každý pochopí, kde je jeho miesto. Aj Fico, ktorý podal žalobu na EÚ za migráciu. EÚ sa tak zľakla, že koná proti ČR, Poľsku a Maďarsku, ale nie proti SR. Slovenskí cigáni, zažili ste "útlak", školy a zdravotníctvo zadarmo, ale teraz vám aj ostatným migranti začnú odrezávať hlavy. To všetko s požehnaním zradcov národa Fica, Kisku a spol.

  Na Slovensku nie je ani jedna politická strana schopná hájiť záujem občana, štátu, národa, tak ako to robí Putin, robil Tito v Jughoslávii...

  Slovania zažívajú tisícročnú kultúrnu aj fyzickú genocídu, začala sa šírením kresťanstva, čo je likvidačná ideológia, je súčasťou biblického projektu, ten je súčasťou ideológie sociálneho parazita zo Starovekého Egypta. Stretávate sa s mocou, ktorá súvisle ovláda ľudstvo už tisícky rokov, koná skryte, túto moc neviete pomenovať, neviete proti nej bojovať. Táto moc koná dlhodobo, celé generácie, takže za svojho života a len z poznania jednej generácie neviete túto moc odhaliť. Koná podlo, navodí v spoločnosti konzumný kapitalistický blahobyt a v tomto blahobytnom bezvedomí, v blahobyte na dlh, je vaša duša degradovaná do úrovne zvieraťa, schopného prijímať stravu, ale nie schopného myslieť a byť slobodným, dejiny a poznanie predkov je vám odopreté.

  • weissbach napsal:

   +++1

  • proud napsal:

   A jsi si neotresitelne jistej,ze to je GP a uz neni nikdo nad nim? ;-).Ja si jistej nejsem,naopak!

   • proud napsal:

    Nebavim se o tom jestli je,o tom jsem presvedcenej,ale zajima me,kdo to je a kde je!

    • petr napsal:

     Samozřejmě že je. Možná je tam ještě nějaká mezivrstva ufonů a bytostí z jiných dimenzí, kteří ale nemají dovoleno se nám do našich průserů moc míchat, protože nám byla darována svoboda vyžrat si všechny sračky co svým svobodným stupidním jednáním způsobíme, až do dna.

     Na druhou stranu ten NEJVYŠŠÍ vždy zasáhne pokud si nějací šašci typu GP usmyslí, že si s námi a s planetou mohou dělat co se jim zlíbí.

     Aneb:
     Internet náš vezdejší dejž nám dnes,
     a oppusť nám naše (kra)viny, co jsme vlastní blbostí spáchali,
     a neuveď nás v konzumní pokušení nebo zdegenerujeme na úroveň opic,
     ale zbav nás zlého GP.

     Internet a svobodná distribuce informací, to je začátek demaskování a konce GP.

    • petr napsal:

     Speciálně pro tebe, Proude:
     Na to kdo to je a kde je, se snaží už tisíce let odpovědět náboženští badatelé od šamanů až po kněze.

     Nejdál v tom došly tebou opovrhované monoteistické náboženství (ke kterým já řadím i taoizmus a budhizmus) a speciálně křesťanství (byť omezovaní dobou, systémem, GP a dalšími faktory).
     Kdybys nebyl zabedněný a trochu si nastudoval vývoj křesťanské spirituality od antiky přes gotiku až po baroko, tak bys věděl o čem mluvím.

     Slovanský polyteizmus je zajímavý, ale prostě už překonaný. Z dnešního pohledu je to návrat zpátky na stromy, kterému by se vysmáli i budhisti a taoisti.

  • Maroš napsal:

   Definitíva - jedným z účinných nástrojov - schopností menežéra - podľa časového menežmentu je - schopnosť povedať - NIE! Existuje 15 geneticky podmienených motivácií a jedna z nich je - odpor, schopnosť povedať - Nie! V tomto kontexte - odpúšťaniu rodeným zločincom /biblický projekt/ treba povedať - Nie!

 7. Vladislav napsal:

  A toto má někoho překvapit?

  Kdyby neexistoval jediný fyzický důkaz existence tzv. temných sil, tak toto jím je. Ten rukopis je totiž nezaměnitelný, a především: STÁLE STEJNÝ.

  Od zániku Velkomoravské říše rukama "někým" povolaných Maďarů.

  Přes bratrovražedné války Obodritů a Luticů, které kdyby nebyly, vznikl by na území dnešního východního Německa státní útvar, který by pravděpodobně pohltil české země a možná i Polsko.

  Přes rozdmýchání nepřátelství mezi Čechy a Poláky po smrti Boleslava Chrabrého - nepřátelství, které trvá de facto dodnes.

  Přes vytvoření umělých národů typu Ukrajinců, jejichž jediným smyslem bylo vytvoření útočné síly proti Rusům.

  Desítky příkladů - ale nověji?

  Válka v Jugoslávii.
  Konflikt na Donbase.

  Mají naši křivohubí, pejzatí, parazitičtí, šedě subrasoví "kolegové" pořád stejný rukopis.

  A my, od přírody naivní, důvěřiví a bezelstní Slované, jim to pořád žereme. Někteří z toho pak získáme dočasné prebendy - ale potom i my jsme těmito našimi páníčky použiti jako surovina do psích konzerv.

  Jak dlouho ještě hodláme být takto tupí???

 8. pod zem vyvedená štípaná industrie napsal:

  petr napsal:
  15.6.2017 (13.28) + 15.6.2017 (13.41)

  "Slovanský polyteizmus je zajímavý, ale prostě už překonaný."
  - Je to zase akorát "přepínací" (asi vy-myšlená jako "přechodový stupeň") provizorium a je i NEPŮVODNÍ (ačkoli prezentované pseudotradičně). Jinak napsal jste to trefně, že je nejen toto slušně řečeno "překonané".

  "kteří ale nemají dovoleno se nám do našich průserů moc míchat, protože nám byla darována svoboda vyžrat si všechny sračky co svým svobodným stupidním jednáním způsobíme, až do dna."

  - S tímhle nesouhlasím bez výhrad...
  Kdyby totiž šlo jen o to dělat chyby v omezeném měřítku sobě a též se z toho sám poučit, pak prosím...Jenže je to i o něčem jiném.

  A propo:
  Nefunguje to, lidi prostě na tu cestu ANI NEVYŠLI, takže to NIKAM NEVEDE. ..to trápení nemá ten "výukový efekt" v který možná někdo doufal. Jsem pro přehodnocení strategie.

  • pod zem vyvedená štípaná industrie napsal:

   K tomu závěru ještě: Oni na to prostě nemaj. Nebude to fungovat ani když je necháte se navzájem zabít a zničit všechno co se jich ani týkat NECHTĚLO.

   • Paul Durham napsal:

    inu, třeba i vyšli, stále ale nemají na to, aby někam došli bez vzájemného teroru, proto ať jdou kam jdou - vždy jdou do prdele, sorry jako - do prdele, i když pro většinu to třeba vypadá díky jejich vlastnímu BIOSu jako pouťová party nebo švédský stůl , pod který se raději nekoukají

 9. proud napsal:

  Neradno zapominat ze "vyhubeni" Slovanu,znamena i vyhubeni Arijcu,a je jedno kde jsou,na vychode,zapade,v africe,australii,americe............Takze mluvime o niceni bily rasy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Protoze jenom Slovani a Arijci jsou ciste bila rasa,navic jsou tak moc pribuzni,ze jsou fakticky jednim!!!

 10. proud napsal:

  Mimo misu :-)))))))))))))))))))), https://energieupramene.blogspot.cz/2017/06/homosexualita-se-da-lecit.html , a zase se tlemim,kdyze jsem to rikal ze je blbost ze teplousovstvi je vrozeny? :-))))))))))))))))))))

  • nesejčkuj a nebi to o čom si svévolně domýšlíš že je zlo napsal:

   Ale kdo by to chtěl "léčit" a pak bejt ovládanej kundou? Dyk ženský jsou tak neuvěřitelně blbky...(jo a furt se KONZUMNĚ jen tak "pro radost" asi...MNOŽEJ zcela bez domýšlení zdali to má nějaký i jiný smysl než ten konzumní "prostě si to pořídit", však bot musej mít taky xx) copak to nevidíte dneska?

   • proud napsal:

    Takze jsi buzerant...........dobry vedet!

    • Paul Durham napsal:

     Dyk ženský jsou tak neuvěřitelně blbky - neřekl bych , že pisatel je homosexuál, ale řekl bych, že vy proude si ženy zcela idealizujete, protože nemáte praktické zkušenosti, na rozdíl od pisatele

     • proud napsal:

      S zenskejma je to jako s chlapama,kazda je nejaka a kazda valci jak umi podle sebe,zenskym zpusobem.Priznejme si,ze kdyby to s nama nekoulely jak to koulej,naprosto bysme je prevalcovali,nebo mi v tom chces snad oponovat?Ono kdyz mam bejt uprimnej,celkem uplne vidim jak by zensky dopadly bejt to jen na nas.

     • Petr napsal:

      Paule, jsou zenske solidni a `nesolidni. Tak samo jak my, muzi. Jak se rika , vrana k vrane seda rovny rovneho si hleda. To co se deje ted je svinstvo, ktere vlastne podporuji muzi(prevladaji v politice). Nedavno se tu stvalo proti starym, ted se bude nadavat na zenske. Ti mocni si vzdy najdou system jak postvat lidi proti sobe.
      Ja osobne se mezi zenskymi citim dobre. Mam to stesti ze mam zenu, ktera za mnou stoji. Vetsina nasich kamaradek jsou velice solidni zenske. To ze se nektere nechaji zblbnout preburenym feminizmem, vzdyt to je podporovano politikama vetsinou muzskeho pohlavi.

   • Houbeer napsal:

    Hele ty zkurvence-nenavazej se do zeny s kterou ziji a mam děti,a tak stejne do dalsich dobrych zenskych co jich znam,-takze se tady bys mohk omluvit pac to ctou y zeny,boha jeho,tos me namichl....

    • proud napsal:

     Tos me dostal:-))))))))))))))))))).Ja znam dobrejch zenskejch za celej zivot,mozna kolik mam prstu na jedny ruce,mozna......Protoze s babou je to jak s cibuli,nevidis do ni a nikdy ani neuvidis,na rozdil od ty cibule!Presto proti nim nejsem,ale jsem s nima zatracene obezretnej.

     • Houbeer napsal:

      No vubec to nejni jednoduchy to lidstvi!coz?i kamosu chlapu,co nejsou tulpasove ci kreteni ci nekdy nezalzou ci nemaji pater zrovna,, rovnou''...atd.nikdo nejni dokonalý,ani moja zena niet,

     • Houbeer napsal:

      Ja to mam tak presne napul-znam ženy co chteli-ji byt super partnerky-matky,pokorny a vedomi,jenze chlap na to nema,trochu toho dobrodružství je treba,zadnej stereotyp,rezim,roky ubihaji a vztak se meni ve vezeni emocne fyzikalni.....opravdu to nevidim na ZADNOU STRANU...zdravim do čr dobry lidi

      • Sasin napsal:

       Pohlavní monopol patří k jednomu pilíři globální nadvlády bělochům. Nejprve vyhrává žena. Gdyž je potřeba, bere nezisková organizace. A co že to berou se říká, že jsou to závazky, ale ty od těch původců vymáhají všemi způsoby. Není to náhodou to, co je špatně? Védický kult uRA, prý říká, že žena rodí a dává lásku a muž učí a dává podobojí. Lásku a rozum. To bylo vrchnosti dycky nepřijatelné. Buď jedno nebo druhé, v obou případech jsou z toho zmetci.

       • proud napsal:

        Rikam si ze vztahy mezi muzem a zenou do politiky nepatrej,jedna vec,druha vec je ze by se rychle vycistily,kdyby vsichni dosahli na vsechno a nenastavaly by situace kdy je jeden na druhym materialne zavislej.Pak by se hledali a nachazeli ti co k sobe patrej.Jinak je sice neprijemny,ale logicky,ze i jinak dobra zenska skonci s mrzakem co je k hovnu,ale ma a tedy garantuje zene ze bude postarano o deti.Proc nebejt v tech vecech uprimny a nepriznat si jak to je? Kolik je na svete zkurvenejch i kdyz nadhernejch zenskejch? Kvanta!!!A proc se zkurvily?.........

        • proud napsal:

         Pak se divme,ze jsou zensky jaky jsou a je melo tech co jsou s chlapem z uprimny lasky v dobrym i ve zlym,to vetsinou,ale jsou s nim a "bojujou" s nim.Mame je za hvezdy,ale tak by to melo bejt normalni,nebejt tech zasranejch penez a majetku co zkurvej vsechno,kolem ceho se jen prozenou.

        • proud napsal:

         Znam dost zenskejch co by svymu KRETENOVI rozsekaly palici,ale on ma a ony myslej na deti!

        • Petr napsal:

         Proude, boj mezi zenou a muzem je krasny. A to usmirovani. To tu mam furt. Pokud bychom si jen vrkali do ouska, byla by to nuda.

        • proud napsal:

         Usmirovani nuda neni? :-)

        • Petr napsal:

         Proude, usmirovani je krasa. Najednou zjistite ze se udelala chyba a mate se tak radi.
         Ono v mem pracovnim okoli je rozsirena rozvodovost a systemem ovladani lide stvou jeden proti druhemu. Ovsem v osobnim okoli prevladaji spokojene manzelstvi a v celku stastni lide.

        • proud napsal:

         Ja mel rad chyba nechyba,jinak bych v tom nebyl:-)

        • proud napsal:

         Osobne si myslim,ze system ovlivnuje rozvodovost primo stvanim jen minimalne.Ona plyne uz ze systemu jako takovyho.

        • Sasin napsal:

         Prázdné miesto v živote ti nevyplní žena, na to vhodným prostiedkom je montážná pena

         VRBOVSKÍ VÍTAZI:MONTÁŽNA PENA
         https://www.youtube.com/watch?v=6Z65aQydb1M&feature=youtu.be

         Muheeeeeeeeee
         https://youtu.be/MDZzKL6qndU?t=14m20s

        • proud napsal:

         Tak! :-)))))))))))))))))))))

     • Petr napsal:

      Proude, kazdy jsme nejaci. Nikdo nejsme perfektni. Mym zivotem proslo spousty zen. Ve velkem procentu jsem byl ja ten horsi. Tak samo kamaradi. Chlap nevidi do zenske, ale zenska do chlapa vidi?
      Ja bych videl problem v tom, ne ze jsou zenske slepice, ale nasi nadvladni nas chcou rozestvat proti sobe. A proste slepice a oslove jim na to skacou.

      • proud napsal:

       Mym jich "spousty" neproslo,i kdyz jich malo nebylo,ve skutecnosti jsem stal tak o dve-tri,ale k zadny jsem nebyl neuprimnej.Posledni co jsem si vzdycky pral bylo mit patou kolonu rovnou doma.

       • Petr napsal:

        V mladi jsem je miloval vsechny,ale sobecky jsem se snazil ulovit co se dalo. No pak jsem narazil na jednu, ktera ulovila mne. A od te doby ziji stasny zivot uz pres petadvacet let. A znam vic chlapu, kteri se kvuli zenske ustajili a zacli zit smysluplny zivot. - deti, zodpovednost,snaha o vytvoreni neceho co je prospesne.

        • proud napsal:

         Vzdycky ulovi zenska chlapa!Jen to tak nesmi vypadat :-)

        • Petr napsal:

         Vsak jim to prejme. Dejme jim ten pocit viteztvi. Ony nam to vrati jinak.
         Bohuzel, v dnesni dobe stvou nadvladni lidi proti sobe. Snazi se predelat prirodu v jejich prospech. Jeden z jejich ukolu je rozbit rodiny. Elity vytvorily bezpohlavni stvury, ktere jsou ovladany ucelovou propagandou. Vytvorila se spolecnost kde jeden neduveruje druhemu.Vsak vsichni jsme meli matku. A jen ta nase byla dobra? A nebo vetsina z nich?

        • proud napsal:

         O tom jaky jsou matky rozhodujou pozdeji jejich deti.Nikdo neni dokonalej a kazdej jinak,normalka.Co delaji elity,delaji ve svym zajmu.Jde o zajem mensiny tlacenej ruznejma zpusobama vetsine.Ale je na ty vetsine co si necha natlacit a co ne,jen si to potrebuje ta vetsina uvedomit.

        • proud napsal:

         V tom souhlasim se Sasinem a jeho pozadavkama kazdyho z nas,jen s vyhradama.Vsechno je to jen o organizaci a uvedomneni(obecnejch znalostech,"moralky") naroda.

        • Petr napsal:

         Proude neni na vetsine co si necha natlacit do hlavy, ale na jedinci, ktery je cast te vetsiny. Proto je nesmysl psat- baby jsou spatne - clapi jsou spatni. nekdo je proste solidni a nekdo parchant. Nezalezi na pohlavi. Dobro a zlo je jak magnetizmus, pritahuji se. Smutne je to ze v dnesni dobe ma zlo navrch.

        • proud napsal:

         To je sice pravda,ale plati ze nejzdravejsi jedince najdes ve zdravy spolecnosti.........a jsme zase u systemu .....

        • proud napsal:

         A system je stadni,se stadnosti pracuje a je na ni zalozenej,vyuziva ji.Cim jinym je ovlivnovani verejnyho mineni nez podpora stadnosti,napriklad?......Co jinyho je hnani lidi do prace od do,za penize a dodrzovani aby jich bylo porad malo a bylo nutny je znova a znova opatrovat?........atd.,atd.,stadnost kam se podivas,nenechaj te na pokoji,prachy a narizeni,ukazovani obcanek,porad dokola,od malinka te to ucej a nechavaj to s tebou rust.

        • proud napsal:

         Protoze kdo se trhne ze stada a zacne sam premejslet jinak nez ve stadnim modelu,se stava nebezpecnym samotnymu systemu,zacne do nej videt,do jeho mechanismu a hledat viniky........

  • weissbach napsal:

   No a stejně tak se můžeš oteplit už ve školce. Gender je jen volba ne? Říká 15 z 10 ministrů školství a sociálních věcí v EU.

   • proud napsal:

    To by si zaslouzilo poradnou studii.Je to nemoc,ale kde se bere,kde ma priciny,je nakazliva ?.......

  • benmil napsal:

   To je velice nekorektní článek. To zas budou sluníčkáři vyskakovat.

 11. Maroš napsal:

  Len na zamyslenie - jedno z východísk - kontraproduktivita opatrení GP samého proti sebe - toto je realita:
  1/ Pjakin v súvislosti s Macronom spomenul, že Filon - človek GP prehral voľby, pretože sa proti nemu obrátil nástroj GP - vydierateľnosť. Teda - Filon lietal v korupčnej afére, ktorá GP - pokiaľ by bola utajená - vyhovovala, pretože ňou mohol Filona riadiť, avšak tento nástroj mu vyrazili z rúk neokoni - tým, že to zverejnili - zrejme nedokázali Filona skorumpovať na svoju stranu. Teda - prostriedok riadenia cez vydieranie bol použitý proti jeho vynálezcovi - kto s čím zachádza, s tým aj schádza - lebo periféria moci - židovstvo, má jednu z dôležitých vyhranených vlastností - korupčníctvo, v zmysle - buď ťa skorumpujeme a budeme využívať, alebo ťa - zabijeme. Teda - GP sa dostáva do pasce svojich nápadov - ako človek, ktorý si proti zlodejom zamrežuje všetky okná - aby potom v dome zhorel pri požiari!

  2/ Inšpirácia - téma - limit formy a obsahu. Z reality.
  Môj sused sa raz vyjadril: "Bez peňazí si v tomto svete nikto!"
  Je to len vyjadrenie jeho pózerského životného štýlu a "váženie si" - "v zlate" - seba samého len cez vzťah k peniazom - čoby na 4. priorite obecných prostriedkov riadenia = nemá peniaze - je nikto. Má peniaze - je "niekto", lebo tie jeho peniaze od neho chce získať - druhý "niekto". A tak dokola. Takže k veci - fikcia!

  "Môj sused sa raz vyjadril: Bez nabitého čipu si v tomto svete nikto!"

  A sme došli stará mama - ty kurva zlatokopka!

  Prečo stará mama?! No pretože - prirodzeným zriadením ľudskej spoločnosti je - MATRIARCHÁT! To viditeľné - je len jej patriarchálne správcovanie - že muži - násilne - ovládajú ekonomiku - koristníctvo vôbec! V prospech svojich "rodín" = žien, mileniek, dcér, vnučiek!
  Muži sú plniči - PERIFÉRIA MOCI! - MATRIÁRCHÁTU!

  Otázka publiku - aké pohlavie má Boh?! A aké pohlavie má-majú Globálni prediktor? Kto slúžil v Tébach? Kto rieši záležitosti - principiálne rafinovane? 22 žrecov - s pičami!

  A sme v jeho hlave 22! Pretože nie je pravda, že krk ovláda hlavu - v zmysle ľudovej "múdrosti" - ovládača, že muž je hlava a žena je krk. Detto odvádzanie pozornosti islámom a jeho žiadnym významom žien - oni len po nich túžia, že? Akurát že ideológiu islámu vštepila jeho prorokovi jeho vlastná matka - jezuitka - ako projekt vtedajšieho Ríma - a stále podľa schémy - divide et impera - pax romanum.

  GP je matriarchálny agar pošvy - spojenej silou véd!

  Toto nie je bodka - toto je začiatok! Lebo - ako povedal Balzac - "Beda tomu mužovi, ktorý dal už žene všetko!" - čipovanie ako náhrada peňazí - "nástroj" na ovládanie ľudí na 4. priorite, znamená - totálnu demotiváciu, a teda - zrušenie tejto priority a krach celého systému postaveného na peniazoch. ĆO BUDÚ KURVA MUŽI LÚPIŤ KVÔLI SVOJÍM ŽENÁM?! Pretože ozaj - skúste v čo najväčšej miere žiť pokiaľ možno bez peňazí - a musíte začať aj bez žien - inak to nejde, to by ste si museli nájsť ženu, ktorá peniaze nechce - a to je surrealizmus, a začnete sa oslobodzovať - je to vnútorná záležitosť. Lebo fakticky - my peniaze nepotrebujeme - ale stále ich od nás niekto vymáha. Takže pokiaľ zlatokopka GP vymyslela bezhotovstný styk - tak vymyslela svoj koniec. A rozprávky je zvonec!

  • Maroš napsal:

   Ešte dodám, že tí psychopati, ktorí tento svet v súčastnosti ovládajú, sú v podstate incestní mamičkári! To je esencia periférie moci!

   • proud napsal:

    Varuju te pred podcenenim GP,proti nemu jsou siozidi jakozto jeho nastroj jen obycejny sracky;-).Uz mnohokrat se ukazalo ze jeho domnela "chyba" casem vubec zadnou chybou nebyla,nybrz chladnym kalkulem!

    • Maroš napsal:

     Proude - v žiadnom prípade GP nepodceňujem - život ti stačí zničiť jediná ženská, nieto ešte 22. Tu ide o to - zbaviť sa strachu - treba ho najprv zadefinovať!

     • Paul Durham napsal:

      „Beda tomu mužovi, ktorý dal už žene všetko!“

      1******************************************************

      • Eschatolog napsal:

       muz, ktery da zene vse, je v pozici chovatele argentinske dogy, ktery sam sebe nachystal svemu milackovi do misky k veceri

       • weissbach napsal:

        :-))))

       • přemítač napsal:

        Jinýmy slovy, dokud chlap nezačne ovládat svýho ptá.a nemá šanci se zbavit "problémů"? :-D Však máme sůsedy z Prahy a paní z města se diví že sósed ještě neudělal tu lavičku nebo králikárnu pro panimámu a pak odvětí... To bych se na to podívala, jednou dvakrát bych mu nedala a však von by tu "králíkárnu nebo skleník či co nepostavil. Tak jsem si říkal... hmm tato žena má vskutku ryzí "srdce" a nosí v něm svého chotě. :-D

        • přemítač napsal:

         oprava....či co postavil

        • proud napsal:

         Divny........normalni zenska,ac se tim ridi,by tohle nikdy nahlas nerekla........a kdyz,tak spouste chlapu jen jednou......

        • proud napsal:

         A mimochodem.........jen jednou by mi z nejakyho podobnyho duvodu nedala........pak uz by to musela zkouset na jinyho blbce.Mas divny zkusenosti,u nas to fungovavalo v posteli jinak,ta byla bokem ode vseho.

        • Sasin napsal:

         Neboj proude, společnost co přinde se tě zeptá, esli máš na pronajímání nejaké stavební povolení nebo rodný list. Nemusíš s ním být v posteli.Hlavně jim pak neříkej, že jste si zbyli.Muheeeeeee

        • proud napsal:

         Nejak mi to cos napsal Sasine nedava smysl..........ty chlastas?....

     • proud napsal:

      Problem,nas problem,ne jeho,on ho jak vidno vyresil na vybornou,je to,ze ho muzes tezko definovat a tedy najit,a o to prece jde.Podivej na ostatni prachace jaky hrady stavej strachy,co davaj za ochranky,chodej kanalama........on nemusi,vyresil to a my si lamem makovice.

   • přemítač napsal:

    K tomu matriarchátu on je dle mého plně odvozen od biologických rytmů, z přírody proto má onu "sílu" ta pudovost chlapa je zneužitá pro agendu ženy, jelikož i matky si zprvu nepřejí, aby jejich záměr dítě prokouklo.

    Muži předem nevědí o dvojím standardu společnosti, tj. že ve většině osobních, sociálních a právních problémů nedostanou tutéž společenskou a institucionální podporu jako ženy – některým z nás to nedochází ani potom. (A. R. Kipnis)
    Muži nevidí, že v roli, kterou jim společnost připravila, jsou skrytě zamontovány pasti výčitek, jimž nelze uniknout, neboť dělají-li jedno, jsou ženami kritizováni, že nedělají to druhé; nevíme, že kritizujícím jde o vyvolání pocitů viny. (H. Goldberg)
    Muži si neuvědomují, že nevhodně přeceňují tělesné na úkor duševna. Nevíme, že by nám prospělo více tvořivosti, vnímavosti, smyslnosti na úkor výkonu, sportu, rutinního sexu. (P. Lauster)
    Muži si neuvědomují, že nevhodně přeceňují racionalitu na úkor emocionality. Nevíme, že v mnohých situacích je lépe méně logicky argumentovat a více empaticky naslouchat. (P. Lauster)
    Muži si neuvědomují, že potlačují důležité složky duševního života, zejména city a potřeby, které jsou považovány za nemužské (lítost, smutek, závislost, nejistotu ad.). Nevíme, že dáváme přednost tomu, co předepisuje mužská role, před plnějším duševním zdravím. (P. Lauster)
    Muži nevidí, že podbízivé označení „pán všeho tvorstva“ zakrývá velmi smutný úděl služebníka. Nevidíme, že musíme dělat hodně věcí, které jsou v rozporu s našimi nejvnitřnějšími zájmy. (H. Goldberg)
    Muži u rozvodového soudu neznají jeho skryté mechanizmy, rozložení sil a sympatií ani jiné důležité věci, dopouštějí se mnoha zbytečných omylů. Nevíme, že přecenění tradiční logiky a podcenění emocí a ženské lsti vede k prohře. (L. Kerpelman)
    Muži nevědí, že jejich vysoce postavení bratři jsou neskonale důvěřiví k líbivě zdůvodněným žádostem (o finanční podporu, o změnu zákona, o doporučení publikace) představitelek militantních feministek, přičemž nejsou schopni vidět zhoubné důsledky své podpory. Nebo se tito vysoce postavení také mohou bát hněvu těchto žen. Nebo obojí. Nevíme, že vysoká míra mužských hormonů vede u jejich nositelů k černobílým emocím: vůči mužům projevují rivalitu a ostražitost, vůči ženám nastavují všeobjímající náruč. (Ch. H. Sommersová)
    Muži si neuvědomují, že hlavně myslí na to, aby partnerka nebyla nějakým způsobem nešťastná (jakoby jejich vyšším posláním bylo řešit všechny její problémy), a skoro vůbec ne na to, aby nebyli nešťastní oni. Nevidíme asymetrii, že problém ženy nás zneklidňuje víc než náš vlastní. (A. R. Kipnis)
    Muži většinou baží po zprávách o ubližování ženám, vůbec o nich nepochybují. Na druhé straně nevidí utrpení jiných mužů, i když ho sami způsobí. Cítí se povoláni do svaté války proti „nízkým pudům“ jiných mužů a nevidí svoji bigotnost. (W. Farrell)

    Také by bylo možno mluvit o využití úcty k mateřství jako nezpochybnitelného argumentu. Ženy se brzy naučí znát slepá místa mužů a využívají je stejně jako společenskou a institucionální podporu, které se mohou vždy nadít. Jsou biologicky naprogramovány především k propagaci svých genů, ostatní záležitosti pro ně nejsou již tak důležité. Kdo z mužů očekává něco navíc, bude zklamán.

    • Maroš napsal:

     Premítač - bravó!!! - tak sme odrazili špunta z bečky vína pravdy! Nalejme si bratku - čo nám hrdlo ráči! Len otázočka - odkiaľ poznáš moju matku "večnú výčitku"?
     "Muž sa konečne oslobodí až smrťou svojej matky" - nepravdivý aforizmus - výčitka je večná - toto nezaženie ani rituálny kanibalizmus. Fuj!

     • přemítač napsal:

      To není myšleno jako kritika ženství, je to pouze výtah jak to bylo v čase a přímce vnímáno. To není o tom že vše je v jednom pytli, je to jen nástin, jelikož z každého kousku se někdo někde musí vidět. Ty to vnímáš jako automatický postoj přispěvatele, je to jen úhel pohledu.

      • Paul Durham napsal:

       "úhel pohledu" - jsou to statistické pravdy a pravidla kalhotkové moštárny, nechtěné výjimky použijí děvčata ke smotání dalších nešťastníků a k poučení Marušek z krizového vývoje u Janičky...

       ...ale příroda je mocná, samci se adaptují ( aniž bych hodnotil klady a zápory ) a společnost se posunuje do prdele

    • přemítač napsal:

     Ono ty tzv. matriarcháty vždy měly pro svou dobu nějaký ten mýtus, každý člověk je vnímá jinak, jelikož každá složka tohoto zřízení stejně není vždy jen pozitivní nebo pouze negativní. Hodně slyšíme ve společnosti, že muž má mozek jinde (v kalhotech) ale když muž odmítne ženu, která ho chce "ulovit" jak se dotyčná vesměs zachová? Ženy jsou v tomto ohledu jinak naprogramované, jsou schopné i v úkrytu dát dotyčnému sežrat formou pomluv jeho postoj , který k ní zaujal z čistě svých osobních důvodů. Muž odmítnutí snáší odlišně, jelikož jich musel absolvovat větší množství? Zajímavý je i princip matčí. Při výchově často matky používají manipulaci a nepřejí si, aby děti porozuměly jejich pravým motivům. I otec toto dělá. Zpravidla si ženy přejí mít dítě poslušné, tedy potlačující svou touhu po samostatnosti, a snad ještě víc mít v dítěti zdroj sebeocenění. Matky tedy touží po tom, aby je dítě hodnotilo pozitivně a idealizovalo si je. A pokud jde o budoucnost, může se matka v skrytu duše obávat, že se dítě rozpoznávající její motivy emočních vazeb časem z jejího dosahu vysmekne úplně.

     Učitelé ve škole si také přejí mít poslušné žáčky či studentíky, kteří se naučí to, co mají, a nebudou jim příliš vidět do karet, registrovat jejich nedostatky a komplikovat jim život. Stát a jeho úředníci si rovněž přejí mít poslušného občana, vzhlížejícího k úřadům s posvátnou bázní, a nikoliv kritika, který by rozuměl mechanizmům moci, politiky a propagandy.

     • Maroš napsal:

      Premítač - pánboh chráń! - ženstvo mám rád - veď čo iné ku tomu vínu, ktoré - vždy nalievala žena - držala čašu - LGBT nájdeš aj v protokole o galantnosti mužov, takže keď im už máme nalievať - prečo to aj neplatiť - napríklad čipom - zvodne vytrčeným mužským zápästím, nie?

      Inak - matriarchát je len pozemská - zvieracia, opičia záležitosť. Fyzično spojené s egom, telesným a kultom matky - duchovno spojené s Otcom - Stvoriteľom. Teda budeš si ctiť Zem-Matku svoju, a ducha-Otca svojho. Problém je len v nevyváženosti a v prevládaní kultu Zeme. To je podstata. Duch peniaze ani zlato nepotrebuje.

      Inak - v kontexte, že aká matka, myslím, že Putin má, aj keď s nevôľou - rešpekt u GP, pretože je jasný v tom, že - Matka Rus. Všetci ostatní svoju zem-matku, krajinu - zrádzajú. A kto zradí raz, zradí aj druhý krát - a teda "aj mňa" - GP. Preto sú takýto zmrdi pre GP len odpad - detto obyčajní ľudia, ktorí sa starajú len o svoje brucho. Aj o tom to je...

      • proud napsal:

       Co vsechno nadelate s hormonama:-)))))))))))))))))),ve dvaceti mi kunda urcovala zivot,soky bych prekous ve dvi,proste vocas jako vsichni v tom veku,a pak uz jsem jen od bab dostaval za usi,jednou sladce,jindy hur,ale porad to byly tafky za usi.........a pak prisel vek osviceni kdy jsem si povedel: a mas to zapotrebi???? Vzdyt i s tou babou si to vlastne delas sam............a to byl jejich konec.Kdyz babu,pak jen kamosku se kterou si bezvadne rozumim,ostatni uz by bylo jen k tomu,druhorady.........a takovejch,pokud vubec jsou,je hodne malo.

       • jan nowak napsal:

        Ha.. lepší než-li díwčí Zrada teplá..
        Michala se směje ještě teď : D
        .. a prej že s BUZERANTAMA už na hory nepojedou !!!

        • proud napsal:

         ......to jako ze s tim hnusem uz na horach byli,no fuj!?

        • jan nowak napsal:

         .. nedělej že si newzpomínáš.. OUDE ???
         Pac pod Sněžkou 16.12~19.12 2016 : /

         ................................................................Michala

        • proud napsal:

         Tam jsem kdysi byl jako maly decko s rodicema,potkal jsem tam prima holcinu ze Slovenska,nejakou Zoju.:-)

       • přemítač napsal:

        haha :-) dobrý příměr, ale dnes to je normálka ne? Kamarádi či kamarádky s "výhodama" každej máme daný priority a dle toho hledáme. I když kult seznamování bývá především na dědinách ovlivněn opojením různých destilátů a pivních pěn. Je v tom kus svobody, ale když poslouchám starou generaci slyším velmi hořké zkušenosti, kdy ti prostě byl určen partner či partnerka bo disponuje volným kapitálem či gruntem a tam je základ, že se budeš mít dobře. (pramenilo to z chudoby) I muj praděd byl z 12 sourozenců a on byl posledním a nejvíc ho dřeli, chtěl studovat, ale prostě hele támhle v tom baráku je volnej plac tam se naženíš a "basta" neměl jsi možnost říct ne! Nebo měl... ale. A pak už nastal okamžik plození a smíření se se svou životní rolí a nebo s rolí celoživotního bojovníka a tohle věru není lehká role k příměru k dnešnímu "blahobytu".

      • přemítač napsal:

       Ale jak jsem ti psal už výše, já nejsem zastánce striktního pohledu na onen "matriarchát" všechny životní zkušenosti jsou individuální, někdo prožije toliko krachů, že má pohled kritika, někdo prožije celý život skvělý vztah a uvidí vše z plusové strany. A stejně by se to dalo napsat i o chlapech. Pravdou, kterou řekl bych mám z vlaastní zkušenosti, je to, že to co dotyčný jedinec vstřebává v dětství ať už je to tyranie nebo jen luxus či blahobyt v extrémní podobě, vždy ona nerovnováha vyplave na povrch v určitých podobách. Ale z pozice dítěte, které dospělo nemůžeš soudit otce či matku za nějaká utrpení, kolikrát se stejně dozvíš, že ono utrpení mělo v dětství otce či matky zase jinou podobu a jako rodič jsi s tím bojoval, ale na dalším potomkovi si to stejně nějak jinak projevil. Je to jak kopírování vzorců v povahách či chování. V dnešní době je i vidět jak ona tzv.zlatá mládež neví cenu toho či onoho, ale nemůžou za to, jim ten příměr nikdy nebyl "dovolen" prožít, z toho prostě plyne poučka, že jen život ti dá nejopravdovější lekci.

       • Maroš napsal:

        BéVePéčko - bojové vozidlo pechoty - údajne vymyslela ženská - Češka. Ale! - hádajte, čo sú najsilnejšie ženské zbrane! Toto sa omieľa často - "vytiahla na neho ženské zbrane"...???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
        DETI!!! - s deckami je to ako s odistenými granátmi pri pytlíku. 100% vydieračka! A vrchol teátra - keď už majú 30, tak ti baba povie - "Aj tak nie sú tvoje! - ha ha!"

        • proud napsal:

         Pritel muj,kdo pomaha orat pole me.................. :-))))))))))

 12. Mirra napsal:

  myslím že jste s tímhle sváděni na blbou stopu. Podle všeho jsou Germáni prvním proudem co se oddělil od pranároda a Slované byli ti poslední co pravlast opouštěli. Jako u jednotlivců je obvykle vidět že se nakonec snaží vrátit do míst svého zrodu tak podobné to bude i u celých národů, tím by se vysvětloval ten německý "tlak na východ". A tato touha byla pochopitelně zneužita ke krvavým konfliktům. A stojí za povšimnutí že ty velké války vlastně k ničemu nevedly a bílé evropské národy jsou stále rozdělené - vždy když nějaký geniální diktátor sahal po vítěztví tak náhle zmagořil a všechno projel - s železnou pravidelností. I ten poslední velký konflikt by se vyvíjel jinak kdyby Stalin udeřil první - a že na to měl prostředků těsně u hranic víc než dost. A takových náhodiček je v historii evropských válek hodně. A podle všeho obě částí bílé rasy čelí stejným problémům a přesto na sebe pořád míří a dělají si naschvály. Ony "zlé" západní národy jsou pod mnohem větším tlakem a jejich vedení ještě pomáhá destrukci vlastních lidí. Celé to vše je součást mnohem hrozivějšího plánu. Doposud jediný evropský stát který jedná rozumně a podporuje regeneraci a rozvoj národa je ruský - opravdu jeden jediný co si nevzal za svoji zvrhlou ideologii dovozu barevných národů! Historickou podivností je, jestli si někdo všiml rozvrstvení náboženství podle barvy pleti - bílé evropské národy islám nikdy nepřijaly a aktivně proti němu bojovaly, zato národy s hnědou pletí se konvertovaly imámy velice rychle. Dokonce prý sám Hitler měl prohlásit že byla škoda že Germáni se nestali islamisty - a zdá se podle všeho že tato myšlenka našla hrůznou odezvu u západoevropských elit. Jinak současné protěžování islámu a útočení na dřívější "frontové" národy v boji s islámským terorem nelze vysvětlit.

  • Sasin napsal:

   Nerozumím tomu, co nelze vysvětlit. Blboňi, alespoň nekteří už pochopili, že něgdo vyrobil víru. jednu špatnou a druhou špatnou. A gdyž je potřeba tak to do sebe naženou, "jedna bába v mediách povídala". Z toho jsou pak zlodějiny, něgde zmizí poklady, jinde zmizí zase továrny a archívy, jinde zmizí nějací lidi a jiné suroviny a jinde zase zmizí nějaké úspory a narostou tam Koloniály z ColaLocou, ústavy mezinárodních studií a půjčovny na všechno včetně pronajímatelů bytů a pozemků. Co není furt jasný?

  • Maroš napsal:

   Mirra - do svojho rodiska sa - to je pravidlo - vracia ten, kto sa chystá skoro zomrieť. Tlak na východ - neobstojí - my sme zo severu - Hyperbária mala pôvodne teplú klímu - na severe sú náleziská dinosaurov - zmenilo sa to posunom pólov. to bol ten prvotný tlak na rozptyl slovanov - germáni šli na západ - a zabudli...
   Bieli - ktorí prijali islám - to sú saracéni. Niektorí prijali islám pod prísahou - Saladínovi, ktorý ich ušetril - línia bývalých križiakov. Gros saracénov - ktorí podporujú islamizáciu Európy, tvorí tzv. Burkeova šľachta - bloodlines súčasných vládcov sveta - v zmysle potomkovia šľachtických a kráľovských rodín a významných prezidentov. Nič sa nedeje v zmysle mystéria, ale je to politika rodových záujmov. V druhej svetovej vojne sa vyvraždili 2 najkvalitnejšie biele plemená - to bol cieľ, je a bude ešte v iných variantoch.

 13. Co z Vás udělalo takové jací jste? napsal:

  "Vyprahlá půda trápí také zemědělce. Mnozí se rozhodli pro umělé zavlažování i na plodinách, kde to dosud nebylo zvykem. Závlahy jsou a podle odborníků v budoucnu budou jediným řešením, jak zachovat možnost využívat zemědělsky půdu na jižní Moravě.

  Zkušenosti se závlahami má i soukromý zemědělec František Král, který by bez nich mohl produkci brambor a dalších plodin zabalit. Vodou kropí i pole s obilím ve snaze nechat zrna dorůst a zabránit předčasnému zaschnutí. Jak říká, náklady na zemědělskou produkci v tom případě ale rostou o investice do závlah a úhrady energií, navíc je třeba soustavu rozvodů hlídat, trubky jsou vyhledávanou kořistí zlodějů."

  POZOR, pokud se nezalévá dešťovkou, ale "vodovodou", tak dochází k nevratnému KUMULATIVNÍMU ZASOLOVÁNÍ půdy (hořečnaté chloridy a další), které dokonají zkázu (JAKO SORRY, ale lidská blbost nemá takovou cenu, aby se to nechalo dojít tam kam jinam s ňou ani nemůže...)

  Lepší postupy jsou ZAPRVÉ ČÁSTEČNÉ ZASTÍNĚNÍ půdy (namísto žárem slunce sežehlého povrchu půdy běžně vyhánějící nechráněné pole nad 50°C ...jsou vhodnější např. stromy které to drží kolem 23°C - či znáte-li lepší zastínění? a pěstovat pod nimi...avšak tak aby kořeny byly v dostatečné hloubce a přitom k nim dosákl déšť - tedy PROPUSTNÁ STRUKTURA půdní, což je docela "věda" ALE LE JI VYTVOŘIT PRAKTICKY KDEKOLI PŘÍMO NA MÍSTĚ a žádné "kupování" substrátů co se POSTUPNĚ VYPAŘÍ (to není legrace-fakt se vypaří a tím to zase SLEHNE- udělat namísto škraloupovité hlinitojíloviny z které se VYPAŘÍ déšť dřív než se VSÁKNE či někam steče. Avšak na druhou stranu je i hlinitojíl poměrně vododržný-jen se to do něj blbě dostane zavčas pod povrch.)

  • Co z Vás udělalo takové jací jste? napsal:

   Také je vyzkoušené, že "plazení se vodofilmu (- "jako kožní mikrofilm" tenká vrstvička relativně pomalu se pohybujících kapének vody jenž se povrchově slévají)" dokáže zarazit NÁHLÁ nerovnost terénu - stačí i různé "obrubníčky", ale nejhůř "i pouhých pár CENTIMETRŮ "příkopy BEZ ZAOBLENÝCH STĚN (tedy hranaté jako krabica) jen vytvoří zlom přes který voda není sto že by se přeplazila (ne fakt to záměrně nepřeskočí! :D). Optimální je mírný sklon celého "pole" ZVOLNA zvlněné do některých "bodů" avšak NEPŘERUŠOVANĚ terénními šoky jak nahoru tak dolů.

   • proud napsal:

    Ja bych se amatersky do toho pirode moc nesral,jaky si to ona udela,takovy je to nejlepsi a to bych jen obdelaval.Udelat obrovsky pole lany je podle me z hlediska zavlah pitomost,ony "remizky" co se delavaly driv urcite nebyly jen nejakou hranici,ale mely mnohem vic ukolu,taky pri shromazdovani a zadrzovani vody,si myslim.

   • Sasin napsal:

    Neskutečná láska k práci. Muheeeeee

    Vrbovski vitazi-olejom sa zapaprem
    https://www.youtube.com/watch?v=FZbPZX7d8G4

  • Paul Durham napsal:

   František Král a jemu podobní domorodí prosťáčcí si "myslí", že všeho je nekonečně mnoho a je možné to trvale kurvit. No uvidíme.

 14. Maroš napsal:

  1/ Príklad na európskeho saracéna dneška - zatiaľ čo u nás je služba v cudzej armáde trestný čin /už to vidím, ako mi profa Kiska udeľuje povolenie slúžiť v doneckej armáde a bojovať proti jeho fašírkovému bratovi Porošenkovi/ - služba v ISIS - a proti vlastným, je len také mladícke zblúdenie - veď si treba odpúšťať - ak ide o spoločné ciele, že?
  2/Co z Vás udelalo - KORPORÁTNE POĽNOHOSPODÁRSTVO? Toto si treba zadefinovať - lebo ani radlica pluhu s obracačkou nevznikla preto, aby sedliak, ktorý dovtedy len rozrýval a krty a žížali a hraboše kyprili, im chcel konkurovať, ale preto, aby sedliak, zadĺžený za nákup umelých hnojív ich dostal opäť na povrch pôdy. To, že sa sedliak zvaný Kráľ ojebáva so závlahami - napriek tomu, a ešte našťastie, že tak českomoravská vrchovina a slovenské pohoria sú rozvodím - teda, že odtiaľto tečie to, čo sa snažíme potom prečerpávať - lebo najvyšší výnos, lebo korporátne hospodárstvo a - kombajnom predsa nevlezieš do kukurice, v ktorej máš tekvice, že? - je len začarovaný kruh producenta, ktorý sa snaží produkovať tak, aby mal čo predávať, nie čo jesť. Odbočím - téma skurvené mestské trávniky - na dedine je prioritou pôda a nie golfáče idiotov, ktorí mi tu revú kosačkami a striekajú každú púpavu. Odbočím - arizačný zákon - pokiaľ mal nie len žid v záhrade trávu vyššiu ako 30 centi, alebo akože burinu - tak mu ju zobrali. Odvtedy sú ľudia tak zmagorení, že sa boja nielen hadov, ktoré nie sú, ale i každej liečivej rastliny, ktorú nazývajú burina, lebo nevedia, čo s ňou. Teda - ja sám mám problém s idiotmi, ktorým musím vysvetľovať, že ten stoklas, ktorý som v sade osial - 160-180 cm, je 1/ na seno, 2/ proti pýru, 3/ výborne sa kosí, lebo nepolieha, 4/ je estetický v zmysle - slunce seno jahody, krásne zlatý, krásne sa vlní, príjemný na dotyk - skrátka lúka, 5/ je tolerantný - po skosení v ňom prosperujú všetky drobné jemné trávy, 6/ je výživný - semená pre bažanty a kačice, 7/ vonia, 8/ chráni mi malé stromčeky a pôdu pred úžehom, 9/ keď ho po vysemenení skosím a seno nezoberiem - krásne mi namulčuje pôdu a je jemnejší ako tvrdé steblo pýru, a ďalší porast už je nízky. Takže...
  3/ Treba buhužial súčasných nielen sedliakov naučiť znova tradične hospodáriť, zobrať kosu do ruky, atď, ale aj keď má môj sused 9 min. dokument Revoluce jednoho stébla slámy už 2 mesiace v PC - "nemá čas" si ho pozrieť, a keď si ho pozrie, tak sa zblázni - keď by sa mal zbaviť symbolu svojej "prestíže" - golfového trávnika, na ktorom sa síce neuživí jediná kačka, ale keď už nie je ten, kto vlastní hrady a zámky, nech si okolie myslí, že je ten, kto si môže kúpiť všetko, a teda - môže si dovoliť pestovať NIČ - aj keď s rovnakou námahou, ako keby pestoval - niečo. PÓZA!
  4/ Sedliak zvaný Král by sa mal začať pozerať hore - na tie práškovacie lietadlá a haarpom rozvibrované beránky, a začať sa pýtať vlády - do kedy tu chce mať víkendové počasie - bez zrážok. Tak!

  • Sasin napsal:

   Zkoušel jsi Stoklasu na talíř?

   • Maroš napsal:

    Sasin -Stoklasa je priezvisko - poznám osobne, ak myslíš semená na jedenie, tak nie. Pokiaľ je to fór - tak sem s ním!

    • Sasin napsal:

     Myslím semena. Ve vykopávkách je prý našli společně s obilninami ve slovanských hrncích. V Jižní americe zase pěstovali domorodci kukuřici, fazol a tykve spolu.

  • přemítač napsal:

   Maroš V tomto bych se ztotožnil, stačí žít na dědině a vidíš kam to vede. Soukromníci touží po jediném. Maximalizaci ideálního zrna, už kvůli tomu stačí vidět jak dojíždí neustále člověk od koblihy a vozí pesticidy herbicidy atd. a "soukromník" to tam naleje do postřikovače a jezdí a jezdí a jezdí. Ona posedlost ziskem je natlačená v hlavách jako vir, zem je z jejich pohledu třeba ždímat a vydojit z ní maximum.Sečení zahrad je též úplně naruby, dříve měli max. tři sklizně seno, otava a pak možná druhá, dle daného roku co dovolil. Dnes ideálem je park, pravidelné sečení už jen co sedmikráska ani nestihne vykvést. Vše je zbožím! Stejné je i lesní hospodářství hele naschlej strom, pod a hned do otopu, hospodářské lesy slouží k jedinému, těžit. Neexistujou místa, kde by trocha chrastího nebo odumřelých stromů prostě mohlo ledabyle shnít (což je nejvíc prospěšné pro tvorbu nových biotopů v onom lese) K oné dešťovce stačí sledovat pro nás "hloupá" zvířátka jako kur, naleješ jim vodu z vodovodu a ser.ou ti na ní, jdou a napijou se dešťovky.Chyba dnešní společnosti je, že nedomejšlí nad dlouhodobými důsledky svého konání, vše se řídí konzumem a přemejšlí spíše asi tak jako "no a co, však až zglajznu bude mi už jedno jak to tady bude vypadat" To ukazuje tu neúctu ať už k minulosti natož k budoucnosti. Nebo když člověk vidí čím jsou ty agropodniky schopni krmit hovězí, celej rok jim do huby ládujou siláže nebo senáže, ty krávy a volové ani neví co to je vyběhnout na louku a nažrat se zelenýho. Já za dětství tohle ještě viděl a bylo normální dokud to šlo krmit zeleným, nastala zima a dokrmovalo se senem ap. Stejně tak bylo zcela normální, že pole byla rozvrstvená do period tzn. 3 roky jeli třeba na obilí a pak tam naseli vojtěšku, která tu zem kompletně nadejchala a dodala jí živiny půdě dusík, však je schopná tahat vodu i přes metr hluboko? Tam se dalo mluvit o jakémsi druhu symbiózy s onou "matkou přírodou" Ale dneska borci v traktorech ví, že pomocí GPS udělají pole za tolik minut a tolik fůr tam celkem bude, jaká bude výtěžnost a pak? Pak tam navozí sra.ky z bioplynky a zavoraj to. To je ten Homo Sapiens.

   • Eschatolog napsal:

    ano, venkov je mrtvy vsemi temi -cidy, za pulstoleti nalili a nasypali na 1m2 cca 20 kg cistych jedu, zadna ornice uz neni, jen mrtvy pisek a hlavni starosti vesnickeho kadra je vychytat slevy v mounfieldu na bazeny, ve mestech nic moc lumeni ale na venkove horor

 15. Ridge napsal:

  Skončil jsem se čtením, když jsem narazil na to, že obyvatelé Podněstří se považují za Ukrajince. Považují se především za Rusy a bez ruské pomoci by tam neměli vůbec nic. Také proto Ukrajina zablokovala tranzit zboží do v podstatě ruské enklávy. A jak víte Ukrajinci Rusy moc v lásce nemají.

 16. stýv napsal:

  Něco je pravdivé něco ne ..., prostě jako když pejsek s kočičkou pekli dort

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!