Kultura – Nejsilnější zbraň Rusů

ushakova_otkrytie_vseslavjansokgo_sezda26. května byl v Moskvě zahájen jubilejní Všeslovanský sjezd, kterého se zúčastnili delegáti ze všech slovanských zemí. Sjezd byl věnován 150. výročí Moskevského slovanského sjezdu, který se konal v roce 1867 a jehož úkolem bylo spojit Slovany a stanovit naši další cestu ve světové historii. Je třeba poznamenat, že v roce 1867 slovanskou delegace srdečně přijal car Alexander II. a mnozí státníci Ruského impéria, významné ruské osobnosti vědy a kultury M. P. Pogodin, S. M. Solovjev, I. I. Srezněvskij, I. S. Aksakov, V. I. Lamanský a mnoho dalších. Předseda Všeslovanského svazu, ředitel Institutu ruské civilizace a šéfredaktor novin „Ruský věstník“ Oleg Anatoljevič Platonov se obrátil k účastníkům sjezdu s poukazem na to, že se dnes spojujeme, protože slovanskému lidu je osudem určeno stát se baštou jak na Východě, tak na Západě, a chránit mír po celém světě.

Před delegáty vystoupil předseda Mezinárodní slovanské akademie, první náměstek předsedy Všeslovanského svazu Sergej Nikolajevič Baburin s tím, že my, Slované, máme systém hodnot lišící se o těch, které existují v západním světě. A dokonce i ti Evropané, kteří chtějí zůstat Němci, Francouzi a tak dále, jsou s námi zajedno v boji proti globalismu.

Na zahájení sjezdu pronesli své projevy zástupci všech slovanských zemí. Vystoupil předseda Ruské ekonomické společnosti S. F. Šarapova Valentin Jurjevič Katasonov (Rusko), člen katedry filozofie na Moskevské státní univerzitě Alexander Antonovič Titovec (Bělorusko), předsedkyně Bulharského slovanského hnutí Alla Gigova (Bulharsko), poslanec národní rady DNR Alexander Viktorovič Smekalin, gardový poručík 2. gardové motostřelecké brigády Lidové milice LNR Roman Vladimirovič Razum, poslanec Nejvyššího sovětu PMR a předseda Výboru pro bezpečnost, obranu a mírové činnosti Oleg Andrejevič Gudymo (Přidněstrovská moldavská republika), doktor filologických věd, profesor Radmilo Marojevič (Srbsko), Barbara Krieger (Polsko), předseda Všeslovanského výboru Zdeněk Opatřil (Česká republika) a mnoho dalších. Všichni vystupující mluvili rusky.

28. května práce sjezdu pokračovala na palubě lodi „Kněžna Anastasia“, který se vydal po říční cestě z Moskvy do Petrohradu. Nedělní ranní modlitby sloužil igumen Kirill (Sacharov) a s kázáním vystoupil kněz Srbské pravoslavné církve protoijerej Joann (Plameněc), který srovnal naše shromáždění na lodi s Noemovou archou. Hlavní úkol slovanského pravoslavného duchovenstva spočívá v tom, že slovanská pospolitost musí mít v základu Krista. „Měřit mírou Krista“, podle slov Ivana Ilina.

Kulatý stůl „Slovanská literatury a žurnalistika“, který vedl ruský spisovatel Vladimir Krupin, se zabýval skutečností, že patriotická publicistika se nachází v krizi, zatímco rusofobské se daří. Spisovatel a novinář Vladimír Bolšakov řekl, že pro ruskou publicistiku je typické zdaleka ne vlastenecké, ale prozápadní směřování a éterem letí rusofobie. V rámci konstruktivních kroků poukázal na nutnost zvýšit aktivní přístup vlastenecky smýšlejících novinářů do televize a aktivovat misi vlasteneckého tisku. Hlavní redaktor časopisu „Mladá garda“ Valery Chaťušin dále hovořil o tom, že ruská publicistika stojí v popředí boje, ale nemá správný přístup k lidem. Což je pravda, protože náklady „tlustých“ časopisů „Naše současnost“, „Moskva“ a dalších poklesly ze stovek tisíc až na dva či tři tisíce.

Hlavní redaktor novin „Slovo“ Victor Linnik mluvil o nutnosti pracovat na překonání rozkolu, k němuž v současnosti došlo mezi Rusy a Ukrajinci. „Po rozbití Sovětského svazu jsme zapomněli, opustili jsme bratrský ukrajinský lid. V televizi se neustále objevoval mluvčí Gazpromu a hovořil o tom, jak se Ukrajina chová špatně, peníze nedá… Takový povýšený postoj k Ukrajině silně zapůsobil na city ukrajinského lidu. Měli jsme velvyslance, kteří pro Ukrajinu nic neudělali, ba mnozí z nich pracovali zcela v opačném směru,“ – připomněl V. V. Linnik. Poznamenal také, že dnes se projevují dvě tendence: jedna – národní sebeurčení a sebeprosazení, druhá globalismus, snažící se potlačit všechny národní trendy a tím je zbavit osobitosti, svět a všechny národy pak učinit Evropany, jak řekl S. N. Baburin na otevření našeho sjezdu. „V Německu už došlo na to, že soukromé domy se začínají dávat migrantům, kteří přijíždějí z Blízkého východu. Migrace útočí na Evropu, nikoli však proto, že by západní svět byl tak humánní a litoval každého, kdo se nachází v méně privilegovaném postavení… Naším úkolem je vždy a všude hájit svoji slovanskou identitu, slovanskou jednotu a pevně stát proti západnímu globalismu,“ – uzavírá Viktor Linnik.

Anatolij Stěpanov, šéfredaktor internetového portálu „Ruská národní linie“ poukázal na hlavní problém – chybějící státní ideologii. Pro budování ideologie, podle jeho názoru, musí být vypořádány vztahy mezi církví a státem. Jako druhý úkol A. Stěpanov vidí vybudování sociální struktury. Ideologie však může být podle jeho názoru vybudována, jestliže my, pravoslavné společenství, dokážeme formulovat a navrhnout vládě své projekty.

Tentýž den proběhl i další kulatý stůl “Slovanské vzdělávání, kde zazněly zprávy vědců: V. V. Semencova o jednotě slovanských jazyků, E. V. Makarové o provádění svátků slovanské písemnosti a kultury, a o projektu „Brána vzdělanosti“ mladého biologa Simeona Miniče (Srbsko).

Slavista, překladatel a hlavní redaktor Sborníku děl preláta Nikolaje Serbského (1881 – 1956) Ilja Čislov ve svém vystoupení o Nikolaji Serbském a slovanské vzdělanosti hovořil o základech národní a religiozní tradice, bez nichž není možné vybudovat vzdělávání. „Horlivost v Pánu je charakteristickým rysem srbské mentality. V samém názvu Srb (srovnej lat. servo, servare, „stát na stráži“, „chránit“) je obsažen prastarý ochranářský význam,“ – řekl vědec. – Kdysi Srbové byli západní hranicí slovanského světa a nyní jsou západní hranicí pravoslaví.“ „Kdo nemá národ, nemá ani Boha,“ – ře kl hrdina Dostojevského.

Specifiky srbské národní tradice jsou jednota víry a krve, jednota národní, rasová a duchovní. A Srbové v tom nevidí žádný rozpor. Domnívají se, že podobná dvojí jednota nejen že neoslabuje křesťanské tradice, ale naopak je posiluje. Vždyť tomu tak je už od dob sv. Savvy, který když stavěl národní církev, první věcí bylo nahrazení tří biskupů-cizinců třemi Srby.

Ilja Čislov mluvil o svatém Nikolaji Srbském jako o duchovním vůdci slavného Bogomilského hnutí, které spojovalo více než milion pravoslavných křesťanů, včetně zástupců intelektuálů (např. Demetria Letiče a dalších). Mnozí srbští kněží a laici byli tehdy pod prospěšným vlivem tohoto velkého slovanského světce, o čemž pochvalně hovořil i další známý srbský svatý nové doby – ctihodný Justin (Popovič).

28. května v Ugliči slovanskou delegaci přivítalo duchovenstvo a správa města. Zástupci všech slovanských zemí vynesli své vlajky, praporce a ikony. Potěšující bylo vidět na břehu ruské řeky Volhy Čechy, Poláky, Bělorusy, Slováky, Srby, Bulhary a Rusíny v národních krojích. V Ugliči jsme se ocitli ve výroční den vraždy svatého careviče Dmitrije. V katedrále probíhaly modlitby ke svatému a modlící se členové delegace mohli přistupovat ke knězi pro pomazání svěceným olejem.

29. května slovanský sjezd dorazil do Jaroslavli, kde byly organizovány výlety do starobylého města, jediného v Rusku, kde byla v takové plnosti uchována středověká chrámová architektura.

V tento den se konal kulatý stůl věnovaný budoucnosti ekonomiky slovanských zemí. Před účastníky sjezdu pohovořil doktor ekonomických věd V. Katasonov na téma ekonomiky pravoslavné civilizace, slovanské civilizace. Podle něj lze slovo civilizace chápat dvěma pohledy. Civilizace jako duch času a druhé chápání rozpracovali ruští myslitelé: Danilevský, Leontěv a Tichomirov například v práci Nábožensko-filozofické základy dějin. „Jádrem jakékoliv civilizace je jádro nábožensko-duchovní. Druhým prvkem je kultura. Třetí prvek je stát, ekonomika, ozbrojené síly, což je vnější skořápka, která to vše chrání,“ – uvedl Katasonov.

Valentin Jurjevič připomněl, že 25 let jsme pod propagandou západní ideologie, a sdělil své zjištění: „Za sovětského období byla naše pravoslavná genetika ničena, ale není rozbita. A dnes… Říká se, že je u nás 20 % pravoslavných… To vůbec není správně spočítáno. Nápor dnes nejde od této fronty. Musím komunikovat s archijereji, kteří se snaží bojovat s kacíři, připravují misionáře. Už mnohokrát jsem jim řekl, že je to jen malý kousek cesty vpřed.“ Vážným otřesem pro stát se, jak se domnívá Katasonov, stala přestavba vzdělávacího systému, a to zejména ekonomického vzdělávání, probíhající rekonfig urace profesně-učitelské sestavy, při níž nám jako trojského koně přinesli i západní ideologii. Mladí lidé byli lákáni k povoláním, která jim zajistí pohodlnou budoucnost. „To je háček, na který není potřeba ani červík,“ – řekl V. Ju. Katasonov. Dnes se to jmenuje liberalismus. S blížícím se koncem se tento název bude měnit.“

Tento známý vědec si je jistý, že Ruská říše se rodila v průběhu staletí bez jakýchkoliv učebnic ekonomiky a přesto zaujala prostor až na Kamčatku a Kurily. „V XIX. století,“ – pokračoval Katasonov, – „se objevily první katedry ekonomiky, ale tam byla vyučována západní ekonomika, ale historie západního myšlení klouže jen po povrchu, je to ekonomika bez morálky, mimo mravnost.“ Podobně mluvil i světec Nikolaj Srbský: „Krize – to je Boží soud.“

V. Ju. Katasonov pokračoval, že podle jeho názoru, léčba hospodářství je založena na stejných základech, jako léčba medicínská. „Pokud chceme narovnat ekonomiku,“ – řekl Katasonov – „musíme léčit lidi. Pokud chceme bojovat s jizvami v ekonomice, musíme si uvědomit, že existují vnitřní příčiny. Procesy metabolismu v těle – to je totéž jako ekonomické procesy. Budeme-li srovnávat procesy v ekonomice s procesy v živé přírodě, budeme překvapeni, jaké jsou tu přesné paralely.“

Předseda Všeslovanského svazu, ředitel Institutu ruské civilizace Oleg Platonov pokračoval na téma budoucnosti ruské ekonomiky a slovanské obecně, označil některé aspekty jejího rozvoje: „Ekonomika slovanských zemí má duchovně-morální charakter. Základy ekonomiky, které spojují všechny Slovany, jsou velmi staré. Hospodářství je převážně duchovně mravní kategorie, orientovaná na určitý světový pořádek. V současných podmínkách to znamená místo spotřební expanze vytvoření ekonomiky udržitelného blahobytu. Tím je v protikladu vůči západní ekonomice. Další zásadou je orientace na uzavřenost, soběstačnost. Dále: schopnost sebek ázně, pracovní charakter podnikatelské činnosti. Důležitým principem je i skutečnost, že země je boží: nemůže nikomu patřit, nesmí být natrvalo prodána. Další zásada: svébytné rysy práce a výroby. Převaha morálních forem nad materiálními,…“

Kromě kulatého stolu o ekonomice proběhly v rámci sjezdu konference „Slovanské státy, právo, geopolitika“, „Slovanská hudba, divadlo, kino“, „Aktuální otázky slovanské historie“, prezentace knih významných ruských spisovatelů Vladimíra Krupina a Vladimíra Ličutina, českých spisovatelů Miroslava Polreicha a Zdeňka Opatřila a mnoho dalšího. Sjezdu se zúčastnily Kurský folklorní soubor „Slavica“, folklorní soubor „Bílý kámen“, slovanští interpreti Sofie Karova Chitova (Bulharsko), Selena Trifunovič-Čapin (Srbsko), Dragoš Daloš (Slovensko)…

Zvlášť chci pohovořit o ukrajinské delegaci. Dnes je nejkrvavější ranou slovanského světa právě Ukrajina. Nicméně i sami Ukrajinci odlišně vnímají, co se děje. Pro někoho se život v Kyjevě v máločem za poslední roky změnil, někdo po roce 2014 ze země uprchl, aby unikl despotismu současného režimu. A někdo při pohledu na současné radostné setkání jiných Slovanů říká s bolestí za Ukrajinu: „Mnohým zde nechybí jen to, aby se oblékli vyšívánky a zpívali slovanské písně. Já nyní nemám zemi, a proto pro mně je nyní důležitější, aby se lidé přestali navzájem zabíjet. Pak budu s radostí nosit vyšívánky, n árodní kroj a budu zpívat.“

Soudě podle vystoupení zástupců Luganské a Doněcké republiky nejistou pozici zaujímají i oni. Starší generace obránců Donbasu bojuje za sjednocení na půdě leninského socialismu. Nicméně ti lidé, kteří si uvědomují, že právě za bolševiků začala ukrajinizace Maloruska, nebudou obnovovat stržené památníky Lenina a jejich domácí historie dlouhá 70 let se jim vůbec nelíbí. Navíc mnozí velitelé opolčení, kteří s carským praporem na tancích bojují za svoji zemi, mají reálné bojové zkušenosti z vítězství a přežití, tam je skutečný příběh třísetleté existence carského státu.

Ještě jedna slovanská rána tu je – okupované, ale nezlomené Kosovu. Něven Dženadija (Republika srbská) hovořil ve svém projevu o významu srbského kulturního dědictví v Kosovu a Metochii „…je to dědictví neoddělitelné od národa, který ho vytvořil, i území, na nichž vznikalo. Od severu, z kláštera Baňska, do Sokolice, Děviče, Vysokých Děčan, Pečského patriarchátu, Gračanice, Dragance, Gorioče, Zočišče, Svatých archandělů i zpustošeného kostela Panny Marie Levišské v Prizrině – bylo postaveno a dochovalo se (spolu s ruinami) 1181 kostelů a 113 klášterů… Zde se jedná nejen o budovy, ale také o to, že po celém Kosovu leží rozptýlené kosti a sv até relikvie – 534 srbských hřbitovů – které jsou nezpochybnitelnými důkazy a ukazateli hranic jednoho národa… Všechny tyto kulturní památky po staletí byly ničeny vandaly a představovaly cíle pro albánské teroristické skupiny. Počet srbských svatyní na Kosovu se snížil, paláce srbských vládců jsou téměř pryč… od roku 1999, a to zejména od martovského pogromu (17. 4. 2004), a to až do našich dnů Albánci zničili a spálili 155 srbských kostelů a klášterů, 12 chrámů bylo zcela setřeno z tváře země“.

Mladí vědci Republiky srbské jsou znepokojeni tím, že „učení“ albánští historici a politici falšují historii a ve svých učebnicích hovoří o srbském kulturním dědictví jako o vlastní doméně. Něven Dženadija citoval vladyku Afanasie (Jevtiče), který o Kosovu řekl následující: „Je lepší zmizet jako lidé, než přežít jako nelidé… Lepší mrtvý muž, než živý nečlověk, protože mrtvý člověk není mrtvý před Bohem živým…“

 

***

Slovanské vlajky se ve větru třepotají, při chodu lodi se rozvíjejí, obzvláště v noci je slyšet, jak vlají na zádi: česká, polská, běloruská, bulharská, srbská, makedonská,…

Mládež ze slovanských zemí se každý večer schází v čítárně, diskutuje o filmech, zpívají, skládají mládežnickou slovanskou hymnu. Jako její základ se rozhodli použít pohádku Lva Nikolajeviče Tolstého „Otec a synové“, v níž otec, aby objasnil, že v jejich jednotě je pevnost, žádá přinést svazek a zlomit ho. Ti ho zlomit nedokážou, a tak je žádá svazek rozvázat a lámat jednotlivé proutky…

Je potěšující slyšet, jak Češi, Srbové, Bělorusové hovoří každý svým jazykem, a přesto rozumí jeden druhému. Existuje tu naděje, že mládež posílí slovanskou pospolitost a bude jasně stát na pozicích slavjanofilů minulých dob.

Shrneme-li dosud výsledky Všeslovanského sjezdu, zmíním myšlenku, kterou pronesl Just Rugel, překladatel ruské klasiky na slovinský jazyk, vydavatel a osvícenec, který ve Slovinsku nainstaloval památník Juriji Gagarinu: „Nejsilnější zbraň Rusů – to je kultura. A dnes probíhá falšování kultury, protože v Evropě neznají Rusko podle klasické literatury, ale podle té disidentské. Přitom podle mého názoru je třeba sjednocení Ruska a Německa, protože jsme jednotní v touze žít bez ohledu na Anglosasy“. Později, když vzpomínal na krušné bitvy ruských dějin, pronesl: „Jsem udiven, odkud se berou síly u ruského ethnosu po všech těch válkách a revolucích, které Rusko postihly.“

„Rusko se drží, my vidíme, že se drží z posledních sil,“ – říká ruský spisovatel Vladimír Krupin. – „A síly provincií dosud ještě nezapůsobily. Je to obrovské štěstí. Ale naše neštěstí je v tom, že je tu propast mezi vládou a lidem, mezi bohatými a chudými. A tato propast nám může podrazit nohy.“

Pavel Ziminský (Polsko) v jednom ze svých vystoupení vyjádřil tuto myšlenku: „Předtím, než se slovanské země spojí, je nezbytně třeba jim vrátit suverenitu. Bývalé socialistické země jsou pod vlivem globalistických sil Západu. A ani západní státy nejsou zcela suverénní, neboť i oni jsou pod vlivem stejných sil.“

…Naše cesta dále směřovala na Balaam, Alexandro-Sirské, k Balaamskému klášteru a lavře Alexandra Něvského, v jejíchž stěnách byla práce sjezdu dokončena slavnostní modlitbou a bratrským slovanským jídlem.

Irina Ushakova

Zdroj: http://rusderjavnaya.ru/news/samoe_silnoe_oruzhie_russkikh/2017-06-07-3259

Pozn. admin: Autorem textu je ruská novinářka Irina Ushakova. Vzhledem k našim profesím jsme spolu vedli množství diskuzí o rozdílech života v Rusku a v Cechách. Vzhledem k tomu, že je hluboce věřící osobou, tak pro ni byl obtížně přijatelný můj názor na církev, kdy tvrdím, že negativní historická i přítomná zkušenost Cechů s církví nás opravnuje k názoru, že nepotřebujeme žádnou církev, jak o tom píšu např. zde nebo zde. Doporučila mi, abych se lépe seznámil s ruskou kulturou, historií a literaturou a doporučila např. Bratry Karamazovy od Dostojevského a to nikoliv pouze prostřednictvím filmu či divadla. Vzhledem k tomu, že mé znalosti Ruska jsou spíše obecné a i když se mé pochopení Ruska po cestě na Všeslovanský sjezd obrovským způsobem (vzhledem k předchozímu stavu) rozšířilo, tak je logické, že bez hlubší znalosti ruské kultury je obtížné Rusku a jeho lidu porozumět, natož je k něčemu přesvědčovat v tak závažných otázkách, jako je náboženství. Mohu však s radostí konstatovat, že i přes odlišné názory jsme si vždy všichni (tedy nejen v tomto případě) vzájemně naslouchali a snažili jsme se porozumět příčinám našich odlišností, protože jsme velmi brzy zjistili, že je mnohem více toho, co nás spojuje, než rozděluje. Jednoznačně jsme tam totiž všichni přišli s úsilím o všeobecný rozkvět všech našich slovanských národů a to za účelem šíření opravdového Dobra, Lásky a Míru do celého světa. Nikdy jiný, než Slované totiž tuhle úlohu na Zemi splnit nedokáže.
14 Komentářů k Kultura – Nejsilnější zbraň Rusů

 1. novapalo napsal:

  O spojenectve Ruska a Nemecka súhlasím, ale bude to trochu ináč ako si myslite. Súčasné Nemecko bude rozdelené na 3 štáty : Bývalé NDR, Bavorsko a zvyšok Nemecka. A len Bavorsko a bývalé NDR bude zjednotené v zjednotenom Slovanskom zväze, pretože v týchto dvoch štátoch sú geneticky hlavne Slovania. Genetika totiž priamo súvisí s duchovnosťou. Teda hmota priamo súvisí s duchom a naopak, ako dokonale dokázal pán P.P. Kysucký hlavne v jeho poslednej knihe „Zásadné omyly Západu a Vatikánu“.

 2. Pro-forma napsal:

  Je to všecko tak pateticky vzletné…v Rusku mají kvůli dlouhým zimním večerům kdy není co dělat takovou tendenci psát a psát a psát dlouhý a tlustý bichle – a pak je zase dlouho číst. Slova, slova, slova, kam se s nepraktičností a „pseudokonzervativností“ protkanou ještě tím věčným fňukáním „jak je jim furt ubližováno“ (zneužívají vykreslování vnějšího nepřítele k udržení se molochu nějak tak pohromadě…pod svou nadvládou pochopitelně…jak jinak…“slovansky“?Hm…:P ) hrabe „intelektuální kavárna“ vezdejší.

  • Josef Švejk napsal:

   Nečti chlapče tlusté knihy, otevři si pivo a prolistuj raději nějaké obrázkové leporelo. Je to méně namáhavé a nebudeš frustrován vlastní blbostí. Každý přece dělá jen na co stačí.

 3. proud napsal:

  Nejsilnejsi zbrani Rusa je on sam!!!

 4. geronimoh napsal:

  Cituji : „… Jednoznačně jsme tam totiž všichni přišli s úsilím o všeobecný rozkvět všech našich slovanských národů a to za účelem šíření opravdového Dobra, Lásky a Míru do celého světa. Nikdy jiný, než Slované totiž tuhle úlohu na Zemi splnit nedokáže.“

  Ani Slované toto momentálně plnit nedokáží, ani na to nemají našlápnuto. Například za Bhútánem jsou všichni Slované o tisíc let pozadu. Sorry jako

  • Paul Durham napsal:

   1*****

   P.S. věta : “ Nikdo jiný, než Slované totiž tuhle úlohu na Zemi splnit nedokáže.“ už zazněla a alternativní podobě : Nikdo jiný, než Arijci totiž tuhle úlohu na Zemi splnit nedokáže.“

   • proud napsal:

    Dobrej postreh,je potreba hlidat jak a kam se to bude ubirat,jaky „uceni“ si to urci.Rozhodne pocitam s tim,ze to bude infikovany a s hezkejma slovickama bude snaha to odkormidlovat uplne jinam.Nejlip by bylo,kdyby se uz hned na „infekce“ prichazelo a likvidovaly se hned v zarodku.

 5. ekonom napsal:

  Delegati.ktorí ste sa zúčastnili na zjazde zakladajte bunky,skupiny a iné organizácie,ktoré budú neustále rásť a zjednocovať Slovanstvo….prosíme Vás o to….mnohí ľudia by sa radi už teraz pridali…len keby vedeli kde….

  • hyperslovanjsemjenomjá-vyjsteužjennaředěný-hahaha napsal:

   ekonome, k čemu ti to bude – legitimace s razítkem „faktjóoo slóvan“ ?- a kdo to rozhoduje podle čeho? Podle „formálního původu“? Dyk z toho nekouká nic za výhody…ani zlevněné jízdné pro seniory všech kategorií a pro slovany zvláště!:D

  • Maroš napsal:

   Ekonom – KDE? – ak nemáš vlastnú predstavu – čím chceš prispieť? Ty si nevieš-nechceš založiť vlastnú? Nemáš čím argumentovať? Motivovať ľudí? Čo s tými predsudkami o Rusku, s ktorými nás oblbujú – nie je to náhodov brzda – nie Rusov – ale NÁŠHO VÝVOJA?

   Ja tu žijem medzi Maďarmi – aj tým by sa to zišlo, ale najprv by nuseli prekonať vštepovanú averziu voči nám. Myslím, že základ by bol – ozaj začať organizovať poznávacie zájazdy – teda – nájsť si družobných partnerov – niekde – v Rusku.

 6. Maroš napsal:

  AKO MEDVEDÍK MÝVAL NAKOPAL MEDVEĎA
  poznámka – „autor je publicista“ – čo nie je to isté, ako zákopový dopisovateľ v prvej línii – takýto na vojnu v živote ani nepáchnu

  „Operáciu „Medvedík obyčajný 19“ nedávno v malom pripomenul útok 59 amerických Tomahawkov na sýrsku leteckú základňu Shayrat, vzdialenú len 100 km od hlavnej ruskej základne v Sýrii. Ospevované ruské systémy PVO S-300 a S-400 rozmiestnené v Sýrii si ani neškrtli. Nedokázali zostreliť ani jediný z tomahawkov, rovnako, ako ich predchodcovia nedokázali v roku 1982 zostreliť jediné izraelské lietadlo.

  Jediné, čo Rusom zostalo, bolo porozprávať veriacim „alternatívne pravdy“ o zostrelených tomahawkoch, alebo prerozprávať mužikom verziu o tom, ako S-300 a S-400 ochránia celú Sýriu na novú: že ich úlohou je chrániť výlučne ruské základne.

  Niet pochýb, že ruské zbrane sú hrozivé. V Afganistane dokázali pozabíjať okolo dvoch miliónov ľudí, ďalšie tri milióny ich zranili a zmrzačili a 7 miliónom zničili domovy a urobili z nich utečencov.

  Rovnako dokázali zrovnať so zemou celé mesto Groznyj a množstvo ďalších mestečiek a dedín v Čečensku. Na bezbranných fungujú výborne, no v konfrontácii s modernou západnou výzbrojou a vycvičenými armádami vždy drvivo prehrali.

  Autor je publicista. “
  https://www.aktuality.sk/clanok/498122/komentar-juraja-mesika-ako-medvedik-obycajny-nakopal-ruskeho-medveda/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality&utm_content=clanok2&utm_campaign=HP-new2

  • proud napsal:

   Spis vocas co vybleje objednany a natahne ruku :-)))))))))))))

   • proud napsal:

    No nakonec tak je to dneska i s praci,uz zadny ze je ti konickem a muzes se pod ni podepsat………ty doby skoncily se socikem,ani nevim co je jeste dneska vlastne „pravy“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!