Přepadení SSSR Německem v učebnicích dějepisu různých zemí

145001377513807945Brzy ráno 22. června 1941 hitlerovské Německo napadlo SSSR. Podle plánu Barbarossa Hitler kalkuloval s bleskovou válkou a rozdrcením sovětské armády během letního tažení v roce 1941. Historici nejsou dosud zajedno, proč válka začala pro SSSR tak katastrofálně, nicméně do zimy byl Hitlerův blitzkrieg zastaven. Webová stránka Indicator.ru se pozastavuje nad tím, jak se události letního a podzimního tažení v roce 1941 odlišně traktují v učebnicích dějepisu různých zemí.

Začněme Spojenci. V USA a v Kanadě neexistuje ministerstvo vzdělávání, které by schvalovalo učebnice vhodné pro školy. Reguluje se ne proces, ale výsledek – návyky, které si žáci mají do konce  ročníku osvojit. Učební pomůcky, ať už papírové, nebo elektronické, si vybírá učitel, nebo škola, orientujíce se zejména na linii největších nakladatelství.

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Obr. Německý ministr zahraničí von Ribbentrop informuje diplomatický sbor a tisk o právě se načavším útoku na Sovětský svaz.

Zde je úryvek z učebnice World History: Modern Times (vydavatelství McGrawHill-Glencoe) pro desátou třídu, vydané podle vzdělávacích norem státu Kalifornie:

Hitler naplánoval útok na Sovětský svaz na jaro 1941, ale kvůli problémům na Balkáně byl vpád odložen. Hitler se už postaral o politickou podporu Maďarska, Bulharska a Rumunska. Ale neúspěch Mussoliniho tažení v Řecku (1940) způsobil zranitelnost jižního křídla Němců nálety britského letectva z řeckých základen. Aby se pojistil, obsadil Hitler v dubnu Jugoslávii a Řecko. Povzbuzen situací vtrhl Hitler 22. června 1941 do SSSR s nadějí, že se mu podaří provést rozhodující úder do nástupu kruté zimy. Fronta se roztáhla na přibližně 2900 km. Německá vojska rychle postupovala. Dva miliony ruských vojáků padly do zajetí. Do listopadu jedna německá armáda prošla celou Ukrajinu, druhá obléhala Leningrad, třetí ohrožovala Moskvu, hlavní město SSSR. Ale brzy nastoupivší zima a vytrvalý odpor sovětských sil postup zastavil. Jelikož se tažení plánovalo na jaro, Němci neměli zimní uniformy. Poprvé za celé dějiny války byly německé armády zastaveny.

World History: Modern Times, Učebnice pro desátou třídu, USA

 

А zde jiná učebnice, pro pokročilé studium dějin ve vyšších ročnících — Advanced Placement World History 2014-2015 (vydavatelství McGrawHill). Historické události se zde podávají nanejvýš úsporně: evropské scéně druhé světové války je věnován jeden odstavec, ani ten ne bez faktografických chyb:

První roky války dokázaly sílu států Osy. V roce 1941 se výhoda začala přiklánět ke Spojencům, když Hitler podnikl neúspěšný zimní vpád do Ruska, a když USA vstoupily do války. V té době, když byl Hitler nucen stáhnout v roce 1942 svá vojska z Ruska, sovětské armády začaly svůj postup přes Východní Evropu do Německa. Po svržení Mussoliniho vojska Spojenců vstoupila do Francie a setkala se v Německu v dubnu 1945. Po Hitlerově sebevraždě následovalo vítězství Spojenců v květnu 1945.

Advanced Placement World History 2014-2015, Učebnice pro pokročilé studium dějin ve vyšších ročnících, USA

 

Ve Velké Británii mají školy rovněž svobodu, co do výběru učebnic, nicméně existují přísné normy pro každý předmět, schvalované ministerstvem vzdělávání. Je zajímavé, že pro dějiny 20. století (jak britské, tak i světové) existuje v Anglii pouze jedno povinné téma: holokaust. Všechna ostatní témata (první a druhá světová válka, dekolonizace a pod.) jsou pouze výběrová. Skladba materiálu o 20. století se přitom značně liší učebnici od učebnice. Například, jsou samostatné pomůcky pro Británii 17. století, nebo pro Německo 1918-1945. Ale ve známé učebnici AQA GCSE History: Understanding The Modern World (Dynamic Learning, 2016,schváleno Radou pro atestaci a kvalifikaci, která organizuje maturitní zkoušky), je druhá světová válka vyčleněna jako samostatný oddíl.  Operace Barbarossa se traktuje v kapitole Rusko 1894-1945: Carismus a komunismus.

Hitler nenapadl SSSR v roce 1939 kvůli smlouvě podepsané v srpnu oběma zeměmi. Ale na úsvitu 22. června 1941 vtrhly více než dva miliony německých vojáků do Ruska. Hitler začal operaci Barbarossa, třebaže Británie nebyla dosud poražena. Stalina to naprosto překvapilo, přes varování některých jeho kolegů. Už v první den bylo na letištích zničeno 1200 letadel. Během rychlého postupu Němců k Moskvě si obě strany vedly barbarsky a krutě. V říjnu Němci pocítili blízkost vítězství. Ale po postupném odpadnutí vojenských a civilních činitelů Stalin začal s politikou “spálené země” Více než tisíc továren bylo demontováno a převezeno na východ od uralského pohoří. Hospodářská zvířata a obilí se rovněž přemisťovalo – nebo ničilo. Čím dál Němci postoupili, tím obtížnější bylo jejich zásobování z Německa. Za druhé, ruské podnebí se obrátilo proti Němcům.  Nekonečné říjnové deště proměnily půdu v bahno a zpomalily německý postup. Potom, v listopadu, klesly teploty pod nulu. Němečtí vojáci nebyli oblečeni a vybaveni na takové podmínky. Dopravní prostředky se zastavovaly, lidé mrzli.

AQA GCSE History: Understanding The Modern World, Učebnice dějepisu, Velká Británie

 

Poukázání na krutost z obou stran a vysvětlení krach blitzkriegu výlučně ruskou zimou a spálenou zemí zanechává ovšem nesmazatelný dojem.

Zajímavě to vypadá i ve Francii. V učebnici dějepisu pro  třetí cyklus (základní škola) — Manuel d’histoire, La Librarie des Ecoles, 2013 — se události roku 1941 popisují dost podrobně:

Povzbuzen svými úspěchy se Hitler nakonec rozhodl napadnout SSSR, jelikož chtěl získat ohromná ruská území. Toužil po tom, aby Němci na těchto územích měli obrovský “životní prostor”. Vpád, nazvaný jako Operace Barbarossa, začal v červnu 1941 za účasti téměř čtyř milionů vojáků (byla to největší vojenská operace za celé dějiny lidstva). Na začátku Rusové utrpěli porážku. Němci uchvátili Ukrajinu, a potom se vydali obléhat Sankt-Petěrburg (tehdy se jmenoval Leningrad, “Leninovo město”) a Moskvu.

Manuel d’histoire, Učebnice pro základní školy, Francie

 

Аle dál se už informace scvrkávají.V učebnici pro učitele posledního ročníku střední školy (Histoire Géographie Enseignement moral et civique 3-ème, Lelivrescolaire.fr, 2016 — čtvrtý cyklus, žáci ve věku 15 let) se v schématu Fáze  druhé světové války uvádí pouze červen 1941 – vpád německé armády do SSSR (plán Barbarossa). Současně se ale podrobně pojednává “válka ideologií”:

Nacistické Německo  toužilo pro sebe vydobýt životní prostora vyhladit v Evropě Židy. Japonsko se usilovalo o dominanci ve Východní Asii. Spojenci v Evropě a Asii se spojili na obranu demokratických hodnot. SSSR se snažil instalovat panství komunistického systému.

Histoire Géographie Enseignement moral et civique 3-ème, učebnice pro učitele posledního ročníku střední školy, Francie

 

V jiné učebnici pro vyšší třídy se o vpádu píše takto:

V roce 1941 se válka rozšířila na Balkán, a potom – na území SSSR, kam vtrhli Němci. Armáda Třetí říše bleskově postupovala k Moskvě a k Leningradu.

Histoire-Géographie 3e Manuel de l’élève, Učebnice pro vyšší třídy, Francie

Později pro úlohu SSSR ve válce zůstanou už jen dva řádky: Stalingrad jako průlom ve válce a hlavní porážka nacistů, a osvobození Východní Evropy od nacismu silami Rudé armády.

 

А jak traktují události roku 1941 spojenci na východě? Kromě samotné Velké Británie patřilo do antihitlerovské koalice i její dominium, Britská Indie. Události Velké vlastenecké války se odrážejí na stránkách indických učebnic vydavatelství Národní rady pro výzkum v oblasti vzdělávání a profesionální přípravu (NCERT). Rada je autonomní organizace indické vlády. Vydavatelství je povinné dohodnout program učebnice  s Ústřední radou středního vzdělávání, která patří do ministerstva pro rozvoj lidských zdrojů. Nehledě na to, že v Indii existují soukromá vydavatelství vydávající učebnice pro školy, většina vzdělávacích zařízení používá učebnice NCERT. Zde je jedna z nich (Arjun Dev, History Textbook for class X. National Council of Educational Research and Training, 1989):

Když fašistické země začaly akty agrese, sovětská vláda se proti nim postavila. Avšak země Západu nesouhlasily se sovětskými návrhy. I nadále považovaly SSSR za nebezpečí a doufaly, že fašistické země ho zničí. Německo, když dobylo skoro celou Evropu, kromě Velké Británie, napadlo, nehledě na pakt o neútočení, 22. června 1941 SSSR. Hitler žíznil po nesmírných územích a zdrojích SSSR. Myslel si, že zničí SSSR do osmi týdnů. Hitler však silně podcenil sílu Sovětského svazu. V první etapě Německo dosáhlo významná vítězství. Obrovská území SSSR byla zpustošena. Tlak Němců zastaven. Sovětský svaz rozvinul svůj průmysl a vojenskou sílu. Hrdinsky odporoval invazi, a naděje Německa na rychlé vítězství byla obrácena vniveč.

History Textbook for class X. National Council of Educational Research and Training. Učebnice dějepisu, Indie

 

Verze čínské školní učebnice Světové dějiny (世界历史), experimentální učebnice pro povinný kurs dějepisu, 9. třída, rok 2003, se ještě víc přibližuje převládající sovětské verzi.

V červnu 1941 se německá armáda obrátila na východ, když začala agresivní válku proti Sovětskému svazu. Za několik málo měsíců Němci okupovali rozsáhlá území Sovětského svazu, a těsně se přiblížili až k hlavnímu městu SSSR, Moskvě. Armáda a lid Sovětského svazu, pod Stalinovým vedením, se skvěle bránila úderům agresora, a pokusy německé armády okupovat Moskvu nebyly korunovány úspěchem.

Světové dějiny (世界历史), Experimentální učebnice pro povinný kurs dějepisu pro 9. třídu, Čína

A jako vsuvka – citát ze Stalinova projevu: Vyzývaje lid k odporu proti fašistickým uchvatitelům Stalin prohlásil: „Rudá armáda, námořnictvo a všechen sovětský lid musí do poslední pídě bránit sovětskou zemi, bojovat do poslední kapky krve a bránit naše města a vesnice„.

 

Neutrální Turecko, s nímž má  Rusko dodnes komplikované vztahy, převzalo jedinou pasáž o Velké vlastenecké válce ze zahraniční knihy. Zato autoři učebnice – Ergün Akgün, Ersun Balcilar a Murat KIlIç (Současné turecké a světové dějiny, učebnice pro 5. třídu, schválená 2015, doporučená ministerstvem vzdělávání na roky 2016-17) se hned pokusila dát smysl úloze a významu SSSR v globálním konfliktu:

Je-li řeč o kritériích úspěchu jakékoliv vojenské akce, s výjimkou Barbarossy, byla německá armáda v Rusku poměrně úspěšná. Tento ideální aparát (vojenská mašinerie), dosud považovaná za nejefektivnější vojenskou sílu, dosáhla nejzvučnější vítězství v dějinách válek. Němci, zastánci moderní války, bereme-li do úvahy zprůměrované údaje, převyšovali o hlavu své protivníky. Avšak tato výhoda byla ne dost velká na to, aby zvítězili nad Ruskem a dobyli jeho evropskou část. Byl to pochod, směřující ke konci. Na uspořádání světa po druhé světové válce mělo největší vliv osvobození Sovětského svazu. V zásadě, místo odboje, který by mohl trvat celá desetiletí, se pád Hitlera za pouhých několik let, a možnost sjednocení anglo-americké koalice (které bylo umožněno houževnatým odporem Sovětského svazu) stal vítězstvím sovětské armády.

Současné turecké a světové dějiny, Učebnice pro pátou třídu, Turecko

 

О reflexi odražení plánu Barbarossa a o sovětské účasti v druhé světové válce v učebnicích bývalých protivníků SSSR se webová stránka Indicator.ru zmíní příště. Zatím první cena za pečlivost vrhnutí světla na rok 1941 patří maličkému Vietnamu (učebnice “Dějepis”, 11. třída, 2003):

Ráno 22. června 1941, bez vyhlášení války a bez předložení jakýchkoliv požadavků, armáda fašistického Německa zahájila útok podél celé západní hranice SSSR, táhnoucí se od Baltického moře po Černé moře. Podle plánu Barbarossa Německo zmobilizovalo 190 divizí o síle 5,5 milionu vojáků 3712 tanky, 4950 letadly. Byli rozděleni do tří seskupení podle tří strategických směrů: seskupení Sever postupovalo z Východního Pruska přes Pobaltí k Leningradu, seskupení Střed od Varšavy na Minsk, Smolensk a dál na Moskvu, a seskupení Jih z Lublinu na Kyjev a Donbas. Podle plánu se díky bleskové válce počítalo s rozdrcením Ruska za dva měsíce. Kvůli neočekávanosti útoku, a rovněž kvůli převaze počtů a vojenských zkušeností, se německá armáda zakousla hluboko do území SSSR. Koncem října byl na severním směru obklíčen Leningrad. Ve středu se německá armáda přiblížila k Moskvě do vzdálenosti 20 km, a na jihu dorazila do Rostova a k pobřeží Černého moře. Ale současně fašistické Německo poprvé narazilo na sílu, která demonstrovala statečný odpor. Neočekávala houževnatost Rudé armády a sovětského lidu. Jen za první dva měsíce měla ztráty 400 tisíc lidí.

Dějepis. 11. třída, Učebnice dějepisu pro 11. třídu, Vietnam

Zdroj: https://indicator.ru/article/2017/06/21/napadenie-gitlera-v-uchebnikah/
23 Komentářů k Přepadení SSSR Německem v učebnicích dějepisu různých zemí

 1. benmil napsal:

  Má tady někdo školou povinné děti. Bylo by zajímavé vědět, co se učí v době kapitalistického kapitalismu.

  • .lak napsal:

   Manuál k podprotokolníkům knihy S.M. Gdo za tím tuší sado maso je jasnovideckého nadání.

   • John_Pitralon napsal:

    Havloidní debilizátoři dnes musí lézt do škol a varovat děcka před takzvanou „ruskou propagandou“ a konspiračními teoriemi, protože jejich pošahaná, vylhaná ideologie se rozpadá za pochodu. V dnešní době internetu už nejde oblbovat tak jednoduše, jako za Goebbelse…

  • jan nowak napsal:

   Hong má školou powinný děti – štyry..
   .. ta nej-starší ( má jí s češkou – traš-smaž ) studuje w U.S.A. a
   nedaw-no sem jí tam posílal Alíky přez muj účet.. aby je-ho nowá-stará newěděla..
   Bao~Thi půjde po prázdninách do 4.B a moc sem se diwil , gdyž říka-la , že jim pančitelka POWĚSILA
   na zeď mistra flašku místo Zemana : o
   2 klucí choděj ještě do školky.. maj LASER-owý zbraně – tajak wši-chni
   w našem wěku : ))

   1. čerw-na byl jsem na grilowačce we školce.. už po několikátý : /
   .. říkaj tomu Dětský den – su-tam různý soutěže ( jen tak mimo – wše-chny sme wyhrá-li )
   k wše-obecné NELIBOSTI ostatních rodičů : ))

   Nad hlawou nám líta-ly CHEMTRAILS , wši-chni rodičowé PEKLI w akci párky
   wót mistra Koblihy a byli namachrowaný až HRŮZA – proto tam Hong Ne chce chodit !
   Tag to wodsírám já..

   Ale má to i swoje wý-HODY :
   a ) jsou tam swobodný mamínky ( wždy tam ňákou zbalim ; ))
   b ) sem www w obraze , co se týká Šůle
   c ) na rozdíl od Ben-myla..

   Dobrý rám ROBOTI ! ! !

 2. benmil napsal:

  Ještě v první větě chybí otazník.

 3. John_Pitralon napsal:

  No každopádně bude zajímavý nahlídnout do učebnic, co se tam bude psát o amerických invazích do Afghanistánu a Iráku v letech 2001 – 2003. Tem pokus o fašistickou vymejvku mozků dětem ještě evidentně neskončil. ČT alibisticky odvysílala dokumenty Olivera Stona v neděli po půlnoci, aby to pokud možno nikdo neviděl. Ani ten Stone zdaleka neříká celou pravdu.

  „Americké století – Věk teroru, Bush a Obama – Neznámé dějiny USA, Oliver Stone“
  https://www.youtube.com/watch?v=NFcJVxn2qhk

 4. Feri napsal:

  No a tak to vypada, ze ani dneska se z historie nikdo nepoucil! Kolik? 2 milionova armada wehrmachtu dostala na frak v rusku? Co dnesni nato? Kolik zfanatizovanych (ne jenom zmobilizovanych) vojaku dokaze postavit proti Rusku? Kolik jich bude skutecne namotivovano znicit rusko a ziskat jeho zemi? Nikdy se u vojaku nato neobjevi v mysli otazka ze proc to delam? Velika vyhoda u rusu je jedna. A to MOTIVACE K BRANENI SVE VLASTI! A to nehlede na techniku co ma nato nehlede na nic.

  • benmil napsal:

   Češi to vytrhnou

  • Mirra napsal:

   poučení pro ty zlé tu jistě je. Normální myslící vojáci na takový boj nemají, jelikož je v nich i přes vštěpování zabíjení jakožto „práce“ pořád lidství. Tak proto takový ohromný rozvoj robotiky. Plus vynález který už se užíval za Druhé války, ale notně vylepšený – drogy. Ty už provedly úspěšný test v několika konfliktech, viz třeba ukrajinští „kyborgové“, nebo v IS podobné preparáty které umožní bojovat i po průstřelech, voják prostě necítí bolest a jde jako krvežíznivý stroj. Boj proti takovým nacucaným kreaturám je pro normálního vojáka, neřknuli brance silně demoralizující.

   • proud napsal:

    „Boj proti takovým nacucaným kreaturám je pro normálního vojáka, neřknuli brance silně demoralizující.“………….noo,neni:-))),divil by ses co cokazes i s posranejma kalhotama,kdyz ti jde primo o kejhak a vis ze musis sam,nikdo ti nepomuze!!!

    • jan nowak napsal:

     Už je to-tu ZAS.. mistr Proud má nasráno www w gatích..
     .. nejen – Perwol pere prima..

     Wyzkoušej-te naše Nowé mýdlo z KRTKA !
     .. moc ne$stojí jen 66,- BAKŮ
     Zasíláme i počtou…………………. udej adresu :
     * méno
     * wěk
     * wýška
     * wága
     * a gdy budeš doma..

     ps : pozdrawuj Haarpíka !

     • Krtecek napsal:

      Z mini krtka mýdlo nejde udělat,ale objevil se tu znicehonic pan zlý Proud,kterého prý!podle zdejších lidových komentatoru seškrábáli z olacky rezivym nožem.
      To by vzhledem k velikosti bylo určitě mydla plno a vyplatilo by se to ,no ni?
      Volici maji na pana Zlého Prouda pifku,prý jim krade jako Šmejdi budoucnost!

      • jan nowak napsal:

       PROUDE ! ! !
       .. práwě mi wola-li z OSW , že prej tě mam sejmout ?
       A to se zrowna hodí – páč juž se Začínám na dowo – trocha nudit..

       ps : Krte Si-en-ce newim co je “ olacka “ ale ne-wa , já už to zzz zněj wymlátim.

   • benmil napsal:

    Amerové velmi neradi vidí, aby se jejich stateční hoši vraceli v zinkových rakvích. Pro posílají bojovat za své zvrhlé zájmy blbečky jiných národů (namátkou uvádím Korea, Vietnam Afganistan, Irak Libye, Sýrie, Ukrajina Česko!…). A kdyby se naprosto nepravděpodobně podařilo vyhrát, vítězství patří, jak statečným hochům.

  • proud napsal:

   U Rusu je,ale nevim jak je to s nama,po nedavnym vystoupeni „Slovana“ Vladislava,kterej je „plemenem“ bez vlasti,jak sam tvrdi!………..

 5. martin bareš napsal:

  výborný článek, není co dodat.

 6. Mirra napsal:

  Podle těch učebnic je vidět že na Západě je tendence zařazovat nejdůležitější konflikt moderních dějin do zapomění. Je to nejen smutné, ale přímo to odbourává strach z Velké války. A ti kdo zapomínají svoji historii budou nuceni si ji zopakovat.

  Jak je ale správně uvedeno, důvody začátku útoku na SSSR a hlavně jeho podezřelá nečinnost v předvečer úderu je zarážející. Stalin ač jinak extrémně nedůvěřivý najednou nevěří své rozvědce ani informacím ze zahraničí. Dokonce ani tehdy když se německé síly přesunuly na svá nástupiště. Ani němci nemohli uvěřit tomuhle pasivnímu jednání do poslední chvíle. Spíš to vypadá že Stalin byl připraven udeřit, ale někdo komu enormně důvěřoval ho ujistil že němci začnou později, že má pořád čas. Proto později ten jeho útěk na venkovskou daču, nejen z toho že jeho armáda dostává výprask, ale také z ponížení z toho že se nechal obelhat.

  • proud napsal:

   Anebo to taky mohlo bejt vsechno uplne jinak…..? Lhari se vetsinou k trestu smrti neodsuzujou,ale ti kdo vyzradej pravdu,ti vzdycky!

   • John_Pitralon napsal:

    Tak nějak. Historii píše vítěz a nemá zájem, aby se mu do toho někdo zpětně štrachal. Co dneska blábolí televizní pindátoři o historii 21. století, to je čirá fantasmagorie. Ví každý, kdo sám viděl a slyšel západní prasečiny a oblbovačky… Ale klidně s tím ta banda fašistická stále otravuje. Chtějí to dát do knih a učebnic. Proto ti pervezní úchylové z mainstreamu tak buzerují.

    9/11 Press for truth
    https://www.youtube.com/watch?v=UTy7-rWrwt4

 7. jan nowak napsal:

  WIKINGERE Petere.. newíš náho-dou kolik dáwaj Dnes za SKALP
  z Krtka..
  .. teda pokud neni samá plecha ??

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!