Čo si treba uvedomiť pri výročí SNP

slovakia pohronie„Единство“ – возвестил оракул наших дней,
„Быть может спаяно железом лишь и кровью!“
Но мы попробуем спаять его ЛЮБОВЬЮ,
А там посмотрим, что сильней…
Ф. Тютчев

Right or wrong – my country!

SNP je najdôležitejšou globálno-politickou udalosťou na Slovensku v XX. storočí. Jeho význam je zďaleka nedocenený. Jeho štúdium je fragmentalizované na rôznorodé aspekty, ale cielene sa zamlčiava globálno-politický rozmer tejto udalosti, resp. sa nepodnikajú snahy o celostné, konceptuálne adekvátne pojatie tejto problematiky.

Hodnotenie SNP by malo byť jednoznačné, vlastenecké a nedvojzmyselné. Malo by tvoriť súčasť našej kolektívnej identity, mali by sme naň byť hrdí a čerpať v ňom inšpiráciu pre súčasnosť i budúcnosť. Odkaz na SNP by mal byť zakotvený v Preambule Ústavy SR.

Pretože práve SNP tvorí vyvrcholenie tak emancipačno-suverenizačných snáh slovenského národa, ktorému sa priečil ľudácky totalitarizmus, ako aj československého rozmeru jeho štátno-politického povedomia, pretože organizátori SNP videli budúcnosť Slovenska práve v rovnocennom štátnom zväzku s Čechmi, čo aj inkorporovali do vyhlásení a ustanovení slobodnej SNR v Banskej Bystrici. Isteže, Nemci by boli bývali porazení aj bez SNP, Československo by bolo bývalo obnovené v ľubovoľnom prípade, ale nie je zďaleka isté, či by sa nejednalo o „reset“ predmníchovských pomerov, v ktorých Slováci hrali druhé husle. Účastníci SNP nielenže bojovali za záujmy samotného  Československa, ale aj za jeho demokratický, SPRAVODLIVÝ charakter, ktorý by zohľadňoval a rešpektoval legitímne záujmy Slovákov v ňom.
O tom bolo SNP.

muzeum snp

Od takéhoto stavu má dnešná historiografia v otázke SNP na míle ďaleko. Hľa, čo píše o tejto najhrdinskejšej kapitole našich najnovších dejín masovo najdostupnejšia – a to znamená najvplyvnejšia – verzia, prezentovaná na wikipédii (každý, kto si nahovára, že tento „neakademický“ zdroj netreba brať vážne, klame sám seba – pozn.):

„Slovenské národné povstanie je kritizované rôznymi skupinami spoločnosti (aké to velikášstvo, stotožňovať pár marginálnych historikov so „skupinami spoločnosti“ – pozn.). Niektorí nepovažujú názov „Slovenské národné povstanie“ za celkom správny, pretože sa na ňom nezúčastnil celý národ, ako tomu bolo napríklad v Juhoslávii. Ďalej pripomínajú, že povstalci spolu s partizánmi, demokratickým odbojom, komunistami a na Beneša orientovaným odbojom nepredstavovali veľmi výraznú čiastku slovenského národa (bez komentára, práve táto „neveľmi výrazná čiastka“ národa bola jeho najlepšou časťou! – pozn.). Väčšina historikov sa však zhoduje na tom, že označenie národné je namieste, najmä preto, že povstanie prinieslo Slovákov z porazeného tábora štátov Osi medzi Spojencov ako celý národ, čím výrazne zlepšilo jeho politické vyhliadky v povojnovom období. Historik Ivan Kamenec tiež poznamenáva, že: „Povstanie neodmietlo slovenskú štátnosť ako takú, len jej podobu vo forme totalitného vazala nacistického Nemecka.“

Obhajcovia vojnovej Slovenskej republiky ho odsudzujú pre to, že sa postavilo proti prvému slovenskému samostatnému štátu a tým pádom aj proti Slovákom ako takým. Označujú ho tiež často za vojenský puč organizovaný z Moskvy či Londýna. (stotožňovať ľudácky režim so „Slovákmi ako takými“ je typická nadsádzka, majúca za účel obieliť jeho zverstvá, ktoré – ak boli páchané menom „všetkých“, vraj sú vyššou spravodlivosťou – pozn.)

Viacerí považujú povstanie vo forme ako prebehlo za chybné preto, že nesplnilo účel a nepomohlo frontu rýchlejšie prejsť územím Slovenska, čo malo za následok zvýšenie počtu obetí a škôd v dôsledku bojov. Z tohto pohľadu nejde iba o obete z radov civilného obyvateľstva, ale aj zbytočné obete vojakov povstaleckej, Červenej, či nemeckej armády. Je totiž veľmi pravdepodobné, že by Nemci Slovensko po tom, čo by bolo zo všetkých strán obídené sovietskou armádou opustili, aby sa nedostali do obkľúčenia. (bez komentára, absolútna neznalosť výsostnej vojensko-strategickej, logistickej a obrannej dôležitosti Slovenska ako predsunutého uzla obrany, za ktorý by sa Nemci držali zubami-nechtami, pozri nižšie – pozn.)

Obhajcovia povstania hodnotia kladne najmä snahu významnej časti slovenského obyvateľstva o aktívne vystúpenie Slovákov z tábora krajín Osi a odsúdenie predošlej politiky HSĽS a ďalších reakčných strán, čo značne rehabilitovalo Slovensko a zlepšilo situáciu Slovákov na medzinárodnom poli ako i v rámci povojnového Česko-Slovenska…“

Skôr, než rozprášime na padrť pseudovedeckú argumentáciu autorov týchto „keby bolo keby“ domnienok na najpvlyvnejšom masovo-informačnom zdroji súčasnosti, uprime svoj zrak na ZDROJE, z ktorých čerpala wikipédia. Až na pár málo výnimiek (Nosko, Mičev, Plevza a sovietske zdroje), je celý naratív určovaný prevažne dvomi „ťažkými váhami“ súčasnej slovenskej historiografie – prácami historika Lacka a mastodontom ľudáctva Ďuricu. Obidva exempláre stihli za posledné obdobie, kedy sa na Slovensku sťa hnedý mor začal šíriť vírus neoľudáctva, narobiť nemálo hluku. Martin Lacko sa otvorene netají svojimi sympatiami ku kotlebovskému hnutiu, zatiaľ čo „historik“ Ďurica je súčasťou ľudáckej emigrácie, ktorí utiekli na Západ a vrátili sa na Slovensko až po Novembri. Práve oni vštepili svoje videnie SNP do článku na wikipédii. Práve oni dnes vykladajú naše dejiny, ich najdôležitejšiu a najhrdinskejšiu kapitolu!

banska bystrica

bystrica pomnik

Súčasnosť kultivácii hrdinského odkazu našich dedov nepraje. Veď nacistický pohrobok Kotleba je županom práve v Banskej Bystrici – otčine SNP. Letisko v Sliači, známe to povstalecké „Tri duby“, dnes spravuje človek, ktorý sa vôbec netají svojimi sympatiami k Tretej ríši. Dôležité pri tom je uvedomiť si, že práve letisko v Sliači je na Slovensku strategicky najdôležitejšie, na úkor bratislavského a košického. Nech by ktokoľvek čokoľvek hovoril, každý vojenský expert Vám potvrdí túto jednoduchú skutočnosť. Je veľmi zaujímavé, že napriek svojej „naoko“ protiatlantickej a protieurópskej orientácii Kotleba a jeho ideový pochlebár, riadiaci sliačske letisko, bez problémov schvaľujú, že NATO dostáva objednávky na modernizáciu „Troch dubov“, že sa tam udomácňujú euroatlantické štruktúry a kontrolujú tento strategicky veľavýznamný infraštruktúrny bod v našej republike. Nedávne letecké dni v Sliači, schválne načasované tak, aby zatienili nadchádzajúci štátny sviatok a demonštrovali dominanciu NATO v osobe zástupcu vrchného veliteľa amerických vzdušných síl v Európe, sú len toho potvrdením.

sliac tri duby

Toto je obraz súčasného Slovenska, práve toto je nezmazateľná potupa na odkaze SNP, ktoré si nezaslúžilo ani len to, aby popri iných „ideovo-koncepčných“ pilieroch stálo za zmienku v Preambule našej Ústavy, diktovanej Vatikánom – niekdajším protektorom a terajším oživovateľom ľudáctva.

Vatikán má u nás – okrem SIS-ky – zázemie taktiež v dvoch centrách vyššieho vzdelania, dvoch preň sakrálnych miestach – Trnave a Nitre. Nielenže sú v obidvoch mestách zriadené arcibiskupstvá, ale aj tamojšie univerzity nesú neklamnú pečať „vatikánskej indoktrinácie“ ich obecného duchovného smerovania. Univerzita v Trnave nesie meno „Cyrila a Metoda“, zatiaľ čo jej nitriansky analóg je zasvätený „Konštantínovi-Filozofovi“. O „Katolíckej Univerzite v Ružomberku“, rodisku A. Hlinku, už nehovoriac. Isteže, na pohľad sa môže zdať, že nejde o žiadnu tragédiu, ba práve naopak. Ale v tom istom dehonestujúcom článku wikipedie medzi zdrojmi figurujú materiály „Seminára mladých historikov o Slovenskej republike 1939-1945“, ktoré usporiadala práve UCM v Trnave. Asi mi neprináleží hodnotiť tieto danosti, ale zdá sa mi, že „mladí historici“ by mali svoj čas tráviť v archívoch, presedávať diery na nohaviciach študovaním histórie, nie jej hodnotením. Vcelku odôvodnene predpokladám, že práve cez tieto dve vysokoškolské ustanovizne sa realizuje dlhodobá stratégia plazivej rehabilitácie ľudáctva, resp. jeho zrovnoprávnenie v obecnom historickom povedomí s tým, čo sme ešte donedávna považovali za samozrejmé a neoddiskutovateľné. Priveľa demokracie škodí, lebo vyúsťuje do anarchie. Namiesto toho, aby sme sa usilovali o jednoznačné hodnotenie kruciálnych a pre zdrojovú stabilitu štátu smerodajných udalostí, hráme sa na demokratov a ľúbezne prezentujeme, t.j. staviame proti sebe dva-tri-štyri rozličné pohľady, neopomínajúc ani názor zarytých odporcov SNP z radov ľudáckych pohrobkov, ospevujúcich režim, ktorý SNP potláčal a spieval ďakovné omše nemeckým okupantom, vypaľujúcim naše dediny.

„Každý mierou svojho chápania pracuje pre seba, a mierou svojho NE-chápania pre toho, kto chápe viac, ako on…“.

Možno si títo naši „mladí historici“ spolu s ÚPN, Lackom a Ďuricom myslia, že bojujú „za historickú pravdu“, za „vedeckú objektivitu“, ale v skutočnosti iba podkopávajú kolektívny slovenský psycho-egregor, ktorý bez SNP je ako vojsko bez bojovej štandardy.

Nie je našim zámerom podrobne rozoberať priebeh vojenských operácií počas SNP – ponechajme to na vojakoch. Našim zámerom je očistiť od ideologizovaných nánosov dejiny tohto kolektívneho vystúpenia nášho národa v záujme pravdy a svedomia. Pretože tí, ktorí bezbreho kritizujú SNP, vyvešiavajú čierne vlajky z budovy BBSK 29. augusta alebo inými rafinovanými spôsobmi znižujú význam tejto udalosti – nemajú svedomie. Svedomie je Boh v nás. Som hlboko presvedčený, že ideologickí a politicky aktívni ospevovatelia Slovenského štátu, ktorí súhlasia s postupom oficiálnej moci za tých pohnutých augustových a jesenných dní – žiadneho Boha v sebe nemajú. Každý bloger na „HS“, vrátane Steigaufa, si skrze svoje „hlbokomyseľné“ úvahy o ekonomickej efektívnosti a nevídanej prosperite Slovenského štátu vystavujú bianco-šek o svojej konceptuálnej nepríčetnosti, pretože sa snažia jednostranne, výlučne rozumom, uchopiť a pochopiť to, čo sa nedá pochopiť bez toho, aby sme do toho vložili svoje srdce. S výrokom, že „každý z nás má svoju pravdu“, by sa dalo súhlasiť, ak by nad nami všetkými nevládla vyššia, Božia pravda, stelesňujúca sa v našom svedomí. A toto svedomie nám vraví, že neslobodno hájiť režim, ktorý síce naplnil ľuďom bruchá, ale vyprázdňoval im dušu, nanucoval falošnú predstavu o Bohu , brutálne terorizoval svojich odporcov a platil Ríši za likvidáciu Židov. Práve to je konceptuálna otázka, ktorú by si mal položiť každý z nás:

„Prečo naši dedovia vystúpili proti režimu, v ktorom im nebolo zas až tak zle?“ Dokážeme sa uspokojiť s maximou – „Hlavne, že je dostatok, a ostatné (viď – čo sa deje vo svete) ma nezaujíma“?

A predovšetkým – je prípustné hájiť režim, ktorého hlavný predstaviteľ spieval ďakovné omše nemeckému vojsku, vypaľujúcemu naše dediny?

Toto je účel nášho článku, privádzať na správnu mieru historické mystifikácie, majúce za účel zmanipulovať naše historické vedomie, a klásť navodzovacie otázky ideologicko-konceptuálneho charakteru tak, aby si každý z nás uvedomil, že nie je prípustné obhajovať zločin. 

Skutok sa stal. Teraz analyzujme.

Poďme si najprv posvietiť na „oficiózne“ osvetlenie wikipédiou a ľudáckymi historikmi jednotlivých momentov SNP.

Veľa pozornosti sa venuje tomu, ako bolo povstanie „zbabrané“, že začalo priskoro, že „partizáni sa  unáhlili“, keď postrieľali nemeckú vojenskú misiu generála Otta v Martine. Ponechajme teraz stranou skutočnosť, že generál Hoeffle, ktorý vystriedal prvotného nemeckého veliteľa Bergera (zrejme, nestačil na zadanú úlohu – pozn.), po vojne vyhlásil, že konečný impulz k zahájeniu nemeckého obsadzovania Slovenska bola akcia partizánov v Ružomberku, ktorá predchádzala  martinskej eskapáde. Naopak, všimnime si, ako sa práve na martinskú záležitosť sústreďuje nezaslúžene veľa pozornosti historikov, pričom súčasný naratív je – v podaní wikipédie a ÚPN – nasledovný:

„O tom, či bola aktivita partizánov, vedúca k predčasnej okupácii krajiny, uskutočňovaná zámerne na príkaz sovietskeho velenia, alebo vznikla samovoľne a spontánne, sa dodnes vedú spory. Žiadne dôkazy, ktoré by nasvedčovali o zámernom vyvolaní okupácie sovietskou stranou, však dodnes neboli v archívnych materiáloch nájdené. Len málo zdrojov pritom berie do úvahy fakt, že Sovietsky zväz považoval územie Slovenska za nepriateľské, keďže prvá Slovenská republika bola už tretí rok vo vojnovom stave so Sovietskym zväzom a na jeho území operovala (aspoň v predošlom období) dvoma armádnymi divíziami…“ (wikipedia)

„Na Slovensku súčasne začali pôsobiť sovietske partizánske skupiny, ktoré uskutočňovali diverzie na železničných tratiach a terorizovali príslušníkov nemeckej menšiny. Tieto akcie vážne narušili prípravy povstania a urýchlili nemeckú intervenciu…“  (ÚPN)

Červenou niťou uprostred tejto manipulatívnej argumentácie sa vinie myšlienka, že to práve „nekontrolovateľní partizáni“ všetko dokafrali, pričom boli vo svojich bezhlavých akciách koordinovaní ak nie priamo Moskvou, tak aspoň Ústredným veliteľstvom partizánskych ….  v Kyjeve. Z pohľadu triezveho rozumu a obecného chodu vecí je však nanajvýš smiešne  upodozrievať partizánske skupiny z toho, že konali na príkaz kyjevskej centrály či kohokoľvek. Táto nekompetentnosť súčasných „historikov“ pramení z neznalosti technickej stránky vojenskej problematiky, ako aj zo slepej ideologickej zaujatosti nielen proti jednotlivým ideologickým frakciám povstaleckého hnutia, ale i hnutiu ako takému.
Uvediem len jeden príklad, aké bolo zložité priamo komunikovať s Moskvou. Podplukovník Golian sa snažil ešte v prípravnom období spojiť so sovietskym armádnym velením na Ukrajine – prostredníctvom kuriéra! A ani to sa ne prvý pokus nezdarilo, maršal Žukov s H. Píkom čakali celú noc zo 7. na 8. júla na pristátie slovenského vyslanca. Ak sám Golian bol odkázaný na služby kuriéra, pričom nie vždy úspešné, ako potom mohli byť partizánske skupiny na dennej báze „koordinované“ Moskvou či Kyjevom? Uvediem teraz príklad, aká to bola nesmierne náročná a zodpovedná  činnosť – zabezpečenie priameho, t.j. rádiového spojenia medzi povstalcami a Moskvou. Poslúžime si pritom pamäťami Sergo Beriju, syna toho samého „krvavého stalinského kata“ L.P. Beriju, ktorý bol v skutočnosti vysokoprofesionálnym a technicky zdatným štátnikom, otcom sovietskeho atómového priemyslu a človekom, ktorého meno bolo nezaslúžene pošpinené a skompromitované chruščevovskými poskokmi a historikmi. História v každej dobe je predovšetkým nástrojom ideologickej obsluhy panujúcej elity – majme to vždy na pamäti!

sergo beria

sergo kniha

V svojej knihe pamätí „Môj otec Berija“ Sergo, ktorý za vojny bol dôstojníkom, prináležiacim k vojensko-technickej špičke ZSSR (polytechnické vzdelanie a znalosť štyroch jazykov), poverovaným najzodpovednejšími úlohami (pátranie po nemeckých vojenských technológiách v Peenemuende, odpočúvanie na Teheránskej konferencii – pozn.), opisuje nasledovnú epizódu.

Keď koncom augusta 1944 vypuklo na Slovensku povstanie, Stavka (vrcholný štáb sovietskeho velenia – pozn.) usúdila, že je nevyhnutné „pomôcť Slovákom“. Za účelom nadviazania spoľahlivého rádiového spojenia s velením povstaleckých síl bol Sergo Berija spolu s dvomi fyzicky neskutočne silnými chlapmi letecky vysadený nad povstaleckým územím, pričom každý z nich pri zoskoku niesol na časti rozobratý vysokovýkonnostný rádiový vysielač, ktorý po pristátí zmontovali. Dva týždne chodili po slovenských horách a pravidelne informovali Moskvu o tom, ako sa vyvíja situácia. Po tom, ako Nemci v záverečnej fáze povstania neúprosne zovreli kruh okolo  B. Bystrice, Brezna a Zvolena, bol Berija spolu s viacerými slovenskými činiteľmi evakuovaný zo Sliača do sovietskeho tyla…

Čo je na tomto príbehu príznačné? Že zabezpečenie pravidelného rádiového spojenia bola vysoko náročná a zodpovedná záležitosť, a vysielačiek, schopných takéto spojenie zabezpečiť, na povstaleckom území nebolo, keďže Sergo si musel svoju doniesť so svojimi druhmi vlastnoručne.

Aká to pochabosť – predpokladať, že jednotlivé partizánske skupiny mohli byť „koordinované Moskvou“!!! Nie je to nič iné, než snaha pošpiniť dobré meno Sovietskeho zväzu, jedinej sily, ktorá aktívne povstaniu pomáhala dodávkami zbraní, materiálu, ba i celými leteckými útvarmi (2 stíhacie letky), ktoré dokázali neskôr kontrolovať povstalecký vzdušný priestor. Ba čo viac, sovietska Stavka po vypuknutí SNP direktívne prikázala maršalovi I.S. Konevovi, veliteľovi 2. ukrajinského frontu – vyčerpaného a ukonaného po predchádzajúcich letných bojoch – v rýchlosti a bez meškania zorganizovať prielom na Slovensko cez Dukliansky priesmyk! Je mi na vracanie, keď pamiatku tisícov červenoarmejcov a príslušníkov československého armádneho zboru, padlých počas krvavej a hrdinskej duklianskej epopeje, dnes pošliapavajú svojimi špinavými manipulačnými psycho-historickými diverziami takí lotri bez cti a svedomia, ako Ďurica a tvorcovia slovenskej wikipédie!

dukla pomnik

Aby však toho nebolo málo, vysvetlíme si, ako fungovali partizánske skupiny. Pretože statočné meno partizánov sa tiež snažia dnešní neoľudácki historici všemožne pošpiniť. Prvé skupiny sa začali vytvárať od r. 1942 predovšetkým iniciatívou zbehlých sovietskych a iných zajatcov. Neskôr už bola táto činnosť plánovitá. Je pravda, že na Slovensko bolo letecky prepravených viac než 50 partizánskych skupín zo ZSSR, kde dostali zodpovedajúci výcvik. Dostávali všeobecné inštrukcie, čo a ako na svojom budúcom pôsobisku robiť, ako postupovať nezávisle pri zvládaní nepredvídaných situácií. Väčšia časť rozhodnutí v teréne už bola neskôr na ich zodpovednosti, rovnako aj otázka komunikácie s miestnymi orgánmi, vrátane povstaleckých. Jednalo sa preto o profesionálne vojenské útvary, nie zbojníkov a la Jánošík, ako nám to líčia kotlebovskí posluhovači. Isteže, hlavné strategické plány povstania sa pripravovali v úzkom kruhu najvyšších vojenských a politicko-priemyselných kruhov Slovenska, ktorým sa toto sprisahanie – aký to famózny počin – podarilo udržať v tajnosti od domácich tajných i všemocnej nemeckej rozviedky. Avšak partizáni spĺňali funciu samoriadenia povstaleckej spoločnosti, takú nevyhnutnú v období, kedy nie všetko, zamýšľané ústredným velením povstania, išlo tak hladko, ako malo. Práve partizáni sa ukázali byť tou nenahraditeľnou rezervou, ktorá posilnila rady bojujúceho profesionálneho vojska po tom, ako boli odzbrojené východoslovenské divízie a vojenské posádky na Západnom Slovensku. Práve činnosť partizánov presviedčala masového slovenského obyvateľa o tom, že je tu aj iná moc, než tá oficiálna, ktorá blahorečí katom slovenských dedín a posiela na smrť vlastných spoluobčanov. Neskôr, keď fronta prechádzala územím Slovenska, preukazovali partizáni Červenej Armáde neoceniteľnú službu tým, že držali v strachu nemeckú armádu, že zneisťovali a narúšali jej tyl, odvliekajúc od fronty elitné nemecké jednotky, ktoré takýmto spôsobom boli zamestnané – s energickou pomocou gardistov a verných režimných psov – pacifikáciou svojho tyla, skôr než bojom proti červenoarmejcom. Nech by ktokoľvek čokoľvek hovoril – partizáni zanechali svoj nezmazateľný hrdinský vklad do novodobej histórie Slovenska a tvoria nedeliteľnú súčasť Slovenského národného povstania ako jedni z jeho najhrdinskejších protagonistov! Partizán je ten, komu svedomie ani česť nedovoľuje žiť podľa pravidiel ľudáckeho režimu, ktorému sa prieči pomáhať mu, pracovať naň, je to vysoko cnostný, odvážny človek, schopný najvyššieho sebazaprenia a najvyššej obety v mene vyššieho cieľa, než je len dobre žrať a sladko spať! Partizán je ten, kto v kritickej hodine pre svoju Vlasť zanechá svoj domov a rodinu a ide do hôr, aby mohol žiť slobodne a čestne, ako sa na skutočných Vlastencov patrí! A ktorý si túto svoju slobodu bude hájiť s puškou v ruke i za cenu vlastného života.
Čítajte Mináča, ľudáci, snáď sa Vám rozvidnie.

vladimir minac

Je ľahké dnes hovoriť, že povstalci hento robili správne a tamto nesprávne. Avšak kto to hovorí??Akým morálnym právom? Chcel by som tie kancelárske krysy z ÚPN a iných „relevantných ustanovizní“, klamárov a manipulátorov, vidieť v tých pohnutých časoch, či by ďaleko došli s rozdávaním svojich rozumov. Predpokladám, že by sa istotne posrali pri prvom nemeckom nálete, ak by ich ešte predtým neprizabili samotní odbojári za to, že sú „veľmi múdri“.

 

Prečo MUSELO vypuknúť SNP? Význam „hospodárov“. Sabotáž.

Pohovorme si teraz o období, ktoré predchádzalo SNP, kedy sa sformovalo vojensko-politické sprisahanie v kruhoch patrioticky zmýšľajúcej slovenskej elity. SNP sa nerodilo len v hlavách a pobúrenom vedomí kádrových armádnych dôstojníkov, posielaných režimom na Východnú frontu, kde sa mohli na vlastné oči presvedčiť, o čom je ten genocidálny fuehrerov „boj za európsku civilizáciu“. Nerodilo sa len v hlavách a myšlienkach radových slovenských obyvateľov, ktorí v svojej duši neprijali nacizmus s jeho bratovražednou vojnou proti Rusku. Všetko spolu vzaté to vytváralo neskôr tak potrebný elán a vojenské skúsenosti, nevyhnutné v otvorenom boji s nepriateľom. Avšak na eláne a odhodlaní samotnom ďaleko nedôjdeš. Jednu z najkľúčovejších úloh v organizácii a príprave povstania zohrala finančno-priemyselná elita Slovenského štátu, ktorá si už od Stalingradu uvedomovala, že otázka, kedy pre Slovensko príde deň D a hodina H, je len záležitosťou času. Je nutné podotknúť, že kľúčové kádre v hospodárstve a finančníctve – mäse a krvi slovenskej ekonomiky – boli svojim zmýšľaním čechoslovakisti masarykovského razenia, a išli do služieb novovytvoreného (z vôle GP – pozn.) štátu preto, lebo jednoducho vtedy nebolo iných kádrov. Ku cti Tisovi treba povedať, že aj keď vedel o protirežimnom zmýšľaní Zaťka, Karvaša, Fundárka a iných, nechal ich pracovať a snažil sa, ako to len šlo, podporovať a obhajovať ich činnosť pred Nemcami. Jeho cieľom bolo vytvoriť Slovenský štát vatikánskeho razenia, ktorý by napĺňal jeho predstavy  o tom, ako by mal vyzerať národno-politický život Slovákov. Karvaš a jeho kolegovia, naopak, pracovali podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, aby – využívajúc okolnosti – dosiahli celkové ekonomické pozdvihnutie slovenského štátu, ale vonkoncom nie v mene ideálov, ktoré vyznával Tiso. Ich heslom bolo – „Inak sa nedá, musíme pracovať“. Krédo Tisa znelo – „Práve teraz máme šancu, pracujme teda s radosťou v bázni Božej“ (nech už si Boha predstavoval akokoľvek – pozn.). Fígle, akými dokázali „hospodári“ v mnohých aspektoch „zamydliť oči“ a prekabátiť svoje nemecké proťajšky, vytĺkajúc pre Slovensko maximálne možné výhody, sú pozoruhodné. Slovenskí vojnoví „hospodári“ (budeme ich tak nazývať – pozn.) si však nikdy nemysleli, že Slovensko bude better off independently, rather than together with czech brethren. Chápali elementárne pravidlo, že spolu sme silnejší, než osamote, a to predovšetkým voči svetu! Naši zarytí antičechoslovakisti ma teraz ukameňujú, ale na všetky ich výpady poviem – „Ak nie ste spokojní s tým, ako Vás Praha riadi, choďte sami do Prahy, bojujte na najvyšších miestach a nárokujte si riadenie do vlastných rúk!“ Rezignácia je cesta slabosti, úsilie a vytrvalosť je údel silných. Nuž, naši vojnoví „hospodári“ boli ľudia veľkých intelektuálnych schopností, silnej vôle a cnostného charakteru. Isteže, vzdelávali sa na západoeurópskych univerzitách a stávali sa mnohokrát členmi rôznych slobodomurárskych spolkov, ako to bolo pre ľudí v ich postavení bežné, ale nikdy čo i len nepomysleli na to, aby nespájali svoj život so svojou Vlasťou, aby nevyužili všetky dostupné prostriedky na jej zveľadenie. Týmto sa diametrálne odlišujú od dnešných elitárov, ktorí nielenže nie sú schopní postaviť sa globálnej moci, ale ani len v spravovaní národného hospodárstva nesiahajú slovenským  „vojnovým hospodárom“ po päty.

fundarek

Profesor Imrich Karvaš (1903 - 1981)

zatko

Naviac, „hospodári“ si uvedomovali, že práve zvýšenie výrobných a dopravných kapacít Slovenska vďaka vojnovej konjunktúre predurčoval jeho význam ako budúceho vojnového poľa, berúc do úvahy jeho kľúčové zemepisné charakteristiky. Slovensko a priľahlá oblasť Západných Karpát rozštepovala sovietsko-nemeckú frontu na dve časti, dva hlavné vojensko-strategické smery:

- severný, varšavsko-berlínsky smer,

- južný, budapeštiansko-viedenský smer.

Slovensko so svojou rozvetvenou sieťou železníc v severo-južnom a západo-východnom smere, členitým a ľahko obrániteľným terénom, sa takto stávalo predsunutým uzlom obrany Nemcov na sovietsko-nemeckej fronte. Naviac, samotní „hospodári“ mali seriózne dôvody sa obávať o celostnosť hospodárskej infraštruktúry, pretože sa už mohli presvedčiť, ako Nemci likvidujú alebo demontujú celý hospodársky majetok na ceste svojho ústupu – na Ukrajine, v Bielorusku a Poľsku. Uvedomovali si, že Slovensko bude Nemcami nevyhnutne obsadené, akonáhle sa krajina stane bezprostredným frontovým tylom. Preto akékoľvek úvahy o tom, že povstanie „vypuklo skôr, než malo“ – sú z pohľadu obecného chodu vecí irelevantné a zavádzajúce. Odvážime sa dokonca povedať, že vypuklo neskôr, než by mohlo. V auguste, obzvlášť v jeho druhej polovici, už bolo všeobecne cítiť, že vpád Nemcov a vypuknutie dlho pripravovaného povstania je na spadnutie.  

Miera konšpirácie, s akou sa darilo úzkemu kruhu sprisahancov z radov priemyselno-finančnej a vojenskej elity držať pripravované povstanie v tajnosti od Gestapa, je rovnako obdivuhodná, ako ich zásluhy na hospodárskom pozdvihnutí Slovenska počas vojny. Keďže moja rodina bola priamo zaangažovaná do tohto procesu a ja osobne nestrpím, aby SNP dnes hanil a v Banskej Bystrici, kde moja rodina žila, panoval samozvaný fašista, ktorý teatrálne zasväcuje seba samého srdcu Panenky Márie (…), porozprávam čitateľom veľavravný príbeh záchrany slovenského zlata – najväčšieho počinu mojej rodiny. Dodatočne na ňom bude vidieť to, ako škrupulózne a všeobsiahle bolo plánované Slovenské národné povstanie.

Nemecká námorná rozviedka začala už od r. 1928 s príslovečnou nemeckou pedantickosťou katalogizovať celý antikvárny majetok v Európe. Skutočnú hodnotu nemajú peniaze, ale rodinné cennosti, šperky, výtvory umenia, drahé kovy. Už vtedy bolo jasné, že nemecká vojnová elita sa chystá na budúcu vojnu, po vypuknutí ktorej Nemcom postačovalo, pri obsadzovaní bezbranných európskych zemí, len zaparkovať nákladiaky pred správnymi vchodmi. Podobne Napoleonovi, vyrabovali celú Európu. O tajných skrýšach nacistických pokladov sa dodnes skladajú legendy. Naši hospodári toto všetko videli a chápali, že Nemci vykradnú aj Slovensko – nezávisle od toho, nakoľko úspešné bude povstanie a či sa podarí klásť Nemcom organizovaný odpor do príchodu Červenej Armády.

Vo svojich počiatkoch nemal mladý Slovenský štát žiadne devízové ani zlaté rezervy, avšak vďaka rozumnému hospodáreniu za vojnových rokov sme dokázali akumulovať cca. 3 tony zlata.

Na prelome rokov 1942-43 sa guvernér Slovenskej Národnej Banky Imrich Karvaš, ktorého zástupcom bol Jozef Fundárek stáva definitívne ministrom pre zásobovanie a J. Fundárek prevzal jeho funkciu na čele SNB. Pod jeho vedením sa v rokoch 1943-44 uskutočnila jedna z najfantastickejších utajených protifašistických operácií za celú vojnu – evakuácia slovenského zlatého pokladu – priamo pod nosom u Nemcov. Od konca r. 1943 až do polovice 1944 sa približne dve tretiny zlatého pokladu, pod rôznymi zámienkami (aby Nemci, bedlivo strážiaci svojich „slovenských vazalov“, nemali podozrenia – pozn.) – predovšetkým pod zámienkou tzv. afinácie – evakuovali po častiach do Švajčiarska. Po vypuknutí povstania bola zvyšná časť z letiska „Tri duby“ evakuovaná v rámci pokrytia predvojnových pohľadávok a záväzkov medzi Slovenskom a ZSSR do Moskvy. Bolo to zároveň „gesto dobrej vôle“, ukážka toho, že Slovensko to s povstaním myslí vážne a spolieha na vojenskú pomoc Moskvy. Okrem toho, Jozef Fundárek podporoval kroky, ktoré podnikal Imrich Karvaš v súvislosti s prípravami Slovenského národného povstania, konkrétne sústredenie obeživa i časti zásob drahých kovov v banskobystrickej filiálke SNB.

Takto sa pripravujú sprisahania a národné povstania! – Kotlebovci a prisluhovači ľudáckeho režimu, tvrdiaci, že SNP vraj bolo akýmsi „jánošíkovským zbojníctvom po horách“ (…).

Ba čo viac – po skončení vojny sa práve toto zachránené slovenské zlato stalo zlatým pokladom obnovenej ČSR!

 

Sabotáž povstania

S odstupom času treba povedať, že SNP bolo cielene sabotované. Nie je našou úlohou ani našim zámerom diskutovať o tom, „čo by bolo, keby…“ sabotované nebolo. Pretože všetky tieto reči sú presne z toho súdka, ako úvahy autorov článku wikipédie -  „…viacerí považujú povstanie vo forme ako prebehlo za chybné preto, že nesplnilo účel a nepomohlo frontu rýchlejšie prejsť územím Slovenska, čo malo za následok zvýšenie počtu obetí a škôd v dôsledku bojov. Z tohto pohľadu nejde iba o obete z radov civilného obyvateľstva, ale aj zbytočné obete vojakov povstaleckej, Červenej, či nemeckej armády…“  Nechajme týchto „stratégov“ tápať v ich vzdušných zámkoch a ideologických slepých uličkách. Pre nás je dôležité stanoviť, že aj napriek nepriaznivým vojenským vyhliadkam, odzbrojeniu východoslovenských a západoslovenských jednotiek, napriek nevyhnutnosti čeliť krutej a nemilosrdnej vojenskej presile Nemcov SNP aktívne bojovalo celé dva mesiace! Len pre zrovnanie – rozhodujúca fáza bitky o Moskvu a Stalingrad tiež trvala približne dva mesiace. SNP sa stalo po Srboch najväčším a najorganizovanejším protifašistickým vystúpením v Európe, nikde inde sa nič podobné neodohralo! Nemci nielenže boli nútení vymeniť pôvodného veliteľa Bergera na Hoeffleho, ale aj stiahli na potlačenie povstania niektoré zo svojich najelitnejších jednotiek, napr. 1. tankovú armádu gen. Heinrici alebo tzv. skupinu „Schill“. Tvorilo ju 9 rôt pechoty a 1 rota ženistov doplnených o delostrelectvo o obrnené jednotky. Bola to kvalitná, elitná jednotka zložená z inštruktorov a najlepších frekventantov výcvikových stredísk SS v protektoráte. A to už nehovoríme o bezpečnostných zložkách a Einsatzkommandos z radov Sicherheitsdienstu a Sicherheitspolizei. Nezapreli sa ani naši domáci karpatskí Nemci, združení do vojenskej organizácie „Heimatsschutz“, ktorí vykonávali tzv. „zabezpečovacie práce“ (… – pozn.) spolu s gardistami a inými miestnymi odchovancami banderovského typu. A dnes ÚPN v svojom letáku o SNP – krátkom, ako ich vlastný rozum – sa ešte rozplýva skrúšeným dojatím nad tým, akí boli partizáni zlí k miestnemu nemeckému obyvateľstvu… (http://www.upn.gov.sk/data/files/SKL-SNP-SK-151211-web.pdf)  Vojna je vojna, a vo vojne platí – oko za oko, zub za zub! Presne takto to musí platiť, nie snáď v zmysle Nemcami uplatňovanej zastrašovacej taktiky – ich obvyklej metódy vedenia vojny, t.j. za jedného Nemca sto popravených rukojemníkov (prípad Juhoslávie).

SNP boj 1

SNP boj 2

SNP boj 3

SNP boj 4

SNP boj 5

SNP boj

Napriek tomu musíme v zmysle historickej objektivity stanoviť, že sabotáž SNP bola skutočnosťou. Táto sabotáž bola vnútorná a vonkajšia. O vnútornú sabotáž sa pričinili predovšetkým tie kádre z najvyššieho vojenského velenia, ktoré boli a museli byť o sprisahaní informované, s ktorými sa pri povstaní počítalo, a ktorí sa spreneverili svojej vlasteneckej povinnosti, inak povedané – zradili. Máme na mysli, predovšetkým, ministra obrany Ferdinanda Čatloša.  Čatloš, ktorý bol organizátormi SNP o povstaní informovaný, sa v tých pohnutých dňoch konca augusta nachádzal v Bratislave, a keďžde bol vrchný veliteľ vojska, vkladali doň organizátori SNP osobité nádeje. Práve do neho, pretože ostatní členovia slovenskej vlády – obyčajní CHOLOPI – už predtým nemeckú armádu na Slovensko pozvali. Očakávalo sa, že akonáhle Nemci prekročia Váh (casus belli pre povstalcov – pozn.), vyzve Čatloš cez rozhlas jemu podriadených vojakov k aktívnemu odporu proti votrelcom. Čatloš však v osudových dňoch 28-29. augusta v Bratislave urobil pravý opak – v rozhlasovom prejave 29. augusta priamo adresoval povstalcov a vyhlásil, že ktokoľvek sa postaví na odpor nemeckému vojsku, bude považovaný za zradcu národa. Práve tento prejav zneistil západoslovenské vojenské posádky v Hlohovci, Seredi, Nitre, Trenčíne a Bratislave, ktoré boli pripravené aktívne sa zapojiť do SNP, a ktorých zaváhanie pohotovo využili Nemci na ich odzbrojenie. V živote každého skôr či neskôr nastane okamih, kedy sa jednoducho treba rozhodnúť, na koho strane stojíme, a v jeho prípade rozhodnutie znelo – „Si chlap a vlastenec, alebo zbabelec a lokaj nemecký?“ Ako vidíme, on svoju voľbu spravil. Neskôr na retribučnom procese Čatloš dostal, o čo si koledoval.

catlos

O  východoslovenských divíziách a príčine ich odzbrojenia J. Nosko píše: „…Ukázalo sa, že prípravy na povstanie, ktoré mal v jednotkách uskutočniť Viliam Talský, ktorého priamo poveril Ján Golian, sa odohrali iba v minimálnej miere. Talský nevyužil 2 dni a tri noci pokoja, ktorý mu nemecké jednotky nechali, keďže sami neboli tiež schopné odzbrojovanie okamžite vykonať. Vrchol chaosu nastal, keď 30. augusta plk. Viliam Talský namiesto dohodnutého plánu odletel so slovenskými letcami do Poľska zanechajúc dve armádne divízie v chaose bez velenia. Talský svoj odchod odôvodňoval potrebou prerokovať súčinnosť východoslovenských divízií s Červenou armádou.

Dve slovenské pešie divízie v Karpatoch boli bez velenia ponechané svojmu osudu a Nemcom sa ich podarilo rýchlo odzbrojiť už na poludnie bez jediného výstrelu. Nič nezachránil ani Golianov rozkaz: „nenechať sa odzbrojiť“. Časť tohto vojska síce prešla k partizánom, alebo vytvorila vlastné partizánske jednotky, pri čom si so sebou zobrala aj časť ťažkej techniky, ale to nebola ani tretina z 30 000 najlepších mužov Slovenskej armády, ktorí predtým mali veľkú šancu podporiť Červenú armádu v bojoch v Karpatoch. V danej situácii, po strate východoslovenských divízií, očakávalo velenie povstaleckej armády, že sa udrží brániť nemeckým útokom asi 14 dní…“  (Nosko J.: „Takto bojovala povstalecká armáda.“ Bratislava, NVK International, spol. s.r.o. 1994, s. 77)

Čo je to, ak nie otvorená sabotáž? V Červenej Armáde dôstojníkov za takúto dereliction of duty strieľali… Za skutočnosť, že SNP napriek týmto počiatočným confusions vydržalo klásť organizovaný odpor celé dva mesiace, a nie predpokladaných 14 dní, vďačíme predovšetkým odvahe povstalcov a dômyselnému riadeniu ich ústredného velenia – generálov Goliana a Viesta.

golian viest

Nemenej závažná a nebezpečná však bola sabotáž vonkajšia – predovšetkým zo strany exilovej čs. vlády Beneša a našich západných tzv. „spojencov“. Už 20. augusta 1944 britské a americké lietadlá 15. vzdušnej armády zo základne v južnom Taliansku bombardovali rafinériu v Dubovej. Zničili pri tom sklady pohonných hmôt, s ktorými sa počítalo pre povstanie. Bombardovanie bolo uskutočnené i napriek tomu, že Ján Golian zaslal depešu do Londýna, v ktorej žiadal, aby Dubová a Podbrezová neboli bombardované. Po tom všetkom, čo už bolo na webe uverejnené o podivuhodnej „dvojtvárnosti“ Spojencov, pre ktorých bol Hitler len „prechodným nepriateľom“, obzvlášť s ohľadom na skutočnosť, že od konca r. 1944 do samotného konca vojny spojenecké velenie viedlo rokovania skrz poľného maršala Kesselringa, prostredníctvom Vatikánu a J.F. Dullesa (riaditeľa americkej Special Services Operations v Švajčiarsku – pozn.) o uzatvorení separátneho mieru a pokračovaní boja proti Sovietom spojenými silami (pozdravujem Churchilla a jeho plán „Unthinkable“ – pozn.) – nás nebude prekvapovať, že v záujme „Spojencov“ bolo, aby Slovenské národné povstanie vykrvácalo. Či už Beneš bol alebo nebol priamo zaangažovaný v tejto sabotáži, či „Spojencom“ tlmočil Golianovu depešu alebo nie, je zrejmé, že o prípave SNP sa západní „spojenci“ dozvedeli práve cez neho. Čo už iného mohol robiť v tej svojej londýnskej diere, než ponúkať na predaj svoje osvedčené „diplomatické služby“… Navyše, keď po vypuknutí SNP bol na povstalecké územie z Londýna dopravený vojenský pridelenec exilovej vlády, organizátori SNP ho uvítali viac, než chladne, a zreteľne mu naznačili, že tu nie je vítaný. Inými slovami, vypoklonkovali ho.

Po vojne sa viacerí vrcholoví predstavitelia benešovskej administratívy, vrátane čelných predstaviteľov bezpečnostných zložiek, pohŕdavo vyjadrovali o SNP, trúsiac vety typu – „…Slováci s tým ich povstaním…“  Štvalo ich, že NÁROD, o ktorom by to nik nepovedal ani netušil, POVSTAL NA ODPOR. A že si REÁLNE vybojovával rovnoprávne postavenie v povojnovej ČSR. Pretože Benešovci – to sú tí, ktorí sa na Slovensko a Slovákov stále budú dívať ako na „mladších a neschopných“. Davo-elitarizmus v praxi – my páni z Prahy a Vy, slovenské ovce. Viete, ja nie som „oficiálny“ vedec, politológ ani historik, a preto si môžem dovoliť OTVORENE ozvučovať to, čo koluje v infopriestore a čo ozvučujú znalí ľudia. Vrátane môjho stredoškolského profesora histórie, ktorý – síce nie na vyučovaní – ale v osobnej diskusii so mnou sa zmienil, že je minimálne MOŽNÉ, aby Masaryk a Beneš VEDELI o príčine, prečo zahynul M.R. Štefánik… Pretože videli v Štefánikovi seriózneho potenciálneho súpera v 1. ČSR.

stefanik

Rád by som dodal, že práve z pohľadu globálnej politiky v otázke formovania ČSR dokážeme pochopiť aj príčinu smrti Štefánika. Štefánik bol človek-gigant, vedec a vojak, svetoobčan v dobrom zmysle slova a zároveň úprimný SLOVENSKÝ A ČESKOSLOVENSKÝ vlastenec. Muž slova a činu, polyglot. Dokonalé stelesnenie hrdinov románov Julesa Vernea. Štefánik bol nesmierne populárny v légiách, ktoré sám osobne formoval v Rusku a vo Francúzsku. Legionári boli oporou československej štátnosti v prvotnom turbulentnom období (vrátane vojny s Maďarskou republikou rád a pohraničných konfliktov s Poľskom), a Štefánik by bol nepochybne zvolený za PREZIDENTA skôr či neskôr. Štefánik zdieľal hodnoty Pittsburgskej deklarácie, a bol by pri jeho fenomenálnej pracovitosti a učenlivosti určite napomohol realizácii snov o SPRAVODLIVOM Československu. Ako vieme, roku 1919, po podpísaní tzv. l’Armistice 11. novembra 1918, začali prebiehať predbežné rokovania o mierovej zmluve a neskôr zorganizovaná konferencia vo Versailles. Tamže sa rokovalo o povojnovom usporiadaní Strednej Európy. Ako diplomat sa Štefánik osvedčil nemenej, ako v iných sférach pôsobnosti, a nepochybne by bol vo Versailles vyrokoval iné podmienky politického-právneho a KONCEPTUÁLNEHO usporiadania 1. ČSR, než ako boli neskôr masarykovským a benešovským komandom vyrokované vo Versailles. Štefánik nebol človekom ako Masaryk, ktorý bol „dobrým známym“ vplyvných európskych a wall-streetskych bankárov a osobným priateľom N. Coudenhove-Kalergi; nebol to ani Beneš, ktorý sa klania silnejšiemu a poslúcha svojich slobodomurárskych predstavených, ktorý ponižujúco nechal republiku po vojne ZAPLATIŤ Anglicku všetky trovy na vydržiavanie československých vojakov, pôsobiacich v Británii (…). A práve Štefánik zomrel ešte skôr, než mohol pristúpiť k hlavnej úlohe svojho života – versailleským rokovaniam o povojnovom usporiadaní Strednej Európy.

Štefánik bol človekom, ktorý uznával len autoritu OSOBNEJ INTEGRITY, ROZUMU a CTI, bol „nekontrolovateľný“ – vedec a generál v jednej osobe. Považoval kvintesenciu „československej idey“ za rozumnú, potrebnú a spravodlivú, čím aj bola, totiž – spoločné spolužitie dvoch utlačovaných, navzájom veľmi blízkych slovanských národov bývalého Rakúsko-Uhorska, za účelom SAMOSTATNÉHO spravovania a obrany spoločnej Vlasti. Skutočný vzťah k Štefánikovi zo strany „budúcich pánov ČSR“ sa prejavil aj v absolútne donebavolajúcom úradnom a vyšetrovacom postupe na mieste havárie Štefánika. A teraz sa pozrite – KOHO NÁM všetci pasujú za vzory? Tisa. Nie Štefánika.

stefanik mohyla

Beneš naopak ZRADIL našu spoločnú republiku tým, že sa PODVOLIL Mníchovskému diktátu. Urobil presne to, čo po ňom chcela GLOBÁLNA MOC, a vydlaždil tak cestu ku globálnej vojne. Presne to isté urobili aj Klaus a Mečiar v 1992 – konali v záujme globálnej moci, ktorá potrebovala Československo, krajinu, kde sa vyrábalo všetko od ceruzky po lietadlá, s 3. najsilnejšou armádou v Európe, bez jedinej koruny zahraničného dlhu, s prvotriednymi športovcami, lekármi a vedcami – rozdeliť, rozkradnúť a udusiť. Najväčším beneficiárom rozdelenia ČSFR bolo Nemecko; aké symblické, že známe rokovania Mečiar-Klaus, ktorých výročie sme si nedávno pripomenuli, prebiehali vo vile so zvučným nemeckým názvom „Tugendhat“. Zrejme sa v celej republike nenašlo rezidencie so slovanským názvom, čo už… Symbolika je sviňa.

Organizátori SNP robili presný opak, ako Beneš – svojim konaním rúcali plány globálnej moci, preberali riadenie do svojich rúk, v psychologickom boji, kde Beneš PODĽAHOL, oni sa ukázali ako víťazi. A Beneš ich čiste psychologicky musel nemať rád tak, ako nemá rád looser víťaza. Na margo štefánikovského odkazu povieme, že väčšina z relevantných kádrov spomedzi organizátorov SNP (ako aj tvorcov slovenského „ekonomického zázraku“ – pozn.) boli čechoslovakisti štefánikovského razenia. O to viac to zrejme štvalo emigrantskú vládu a Beneša osobne.

To isté platí aj o jeho generalite bez vojska a výzvednej službe bez rozumu, ktorá ani len tú úlohu, ktorú dostala od tejtéž GLOBÁLNEJ MOCI – totiž zlikvidovať Heydricha – nedokázala urobiť poriadne, do takej miery, že na Himmlerov príkaz to musel ísť z Berlína poistiť istý doktor, pod vedením ktorého došlo pri nemocničnej liečbe Heydricha k čudným zlyhaniam so skupinami krvi…

 

Záver

Súčasná „pseudoakademická“ interpretácia a mediálna diskusia na tému SNP je tragédiou súčasnej slovenskej historiografie.

Ľudáci, emigranti, neofašisti a sionisti nám nesmú diktovať naše dejiny!

Budúcnosť národa nesmie byť budovaná na myšlienkach a ideách, ktoré boli porazené, prekonané a odsúdené samotným národom.

Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky!

Náš národ porazil v kolektívnom vystúpení za svoju česť, nezávislosť a slobodu tmársku ideológiu ľudáckeho klérofašizmu, nemeckého nacizmu a predovšetkým – povedal jasné „NIE!!“ plánom autorov globálnej politiky, ktoré v nás videli a stále vidia to, čo opísal Hitler slovami:

„…národ, ktorý mal ešte len prvú generáciu inteligencie, a aj to sú zväčša do frakov prezlečení synovia sedliakov a pastierov. Ale tento Volk je poslušný a disciplinovaný, a to preto, že bezvýhradne verí svojim farárom. Tiso je farár a jeho Volk mu verí. A Tiso verí mne! Habt Ihr verstanden, meine Herren?“

Možnože majú pravdu filozofi-nihilisti, tvrdiaci, že „…každý má svoju pravdu…“. Možnože mal svoju pravdu aj Hitler so svojimi charakteristikami Slovákov ako „do frakov prezlečených pastierov a sedliakov“… Ale pamätajte si, nacisti, neoľudáci a všetci ich vedomí či nevedomí podporovatelia – tento národ pastierov a sedliakov Vám, náckovia, vytrel hubu, urobil riadny škrt cez rozpočet a prinútil Vás zaplatiť vysokú cenu za naše pokorenie! A navyše – zostal nepokorený a nepokoreným je aj dodnes. Poníženým – možno, degradovaným – možno, ukráteným v svojej suverenite – istotne!

Ale POKORENÝM NEBUDE NIKDY! Len Vy a Vy sami rozhodujete o svojom osude a NIKDY nedovoľte, aby nepriatelia našej duchovnej suverenity opľúvali našich hrdinov, podkopávali našu kolektívnu morálku a ničili naše ideály!

Nech žije SNP! Nech žije hrdinský slovenský národ, jeho sloboda a nezávislosť! Sláva našim otcom a dedom, sláva partizánom, sláva hrdinom! Večná pamiatka padlým na bojisku a obetiam fašistických zverstiev!

vecny ohen snp
62 Komentářů k Čo si treba uvedomiť pri výročí SNP

 1. vilon napsal:

  hele pane Korále, tak toto už je veľa. Tento obšírný husákovský eleborát od provokatéra s divným menom Slaboch, by nemal špiniť tieto alternatívné stránky. Treba rozlíšiť manipulátora od vlastenca. Historiu SNP poznám nielen zo školy, ale i z tlače komunistickej, a postkomunistickej. A tento provokatér tu pozmenil veľa skutočností. A mimochodom, vypálené obce volili Kotlebu! Tam sa treba ísť spýtať, aký význam malo pre nich SNP. http://www.topky.sk/cl/1000863/1532839/V-dedinach–kde-vrazdili-fasisti–volili-Kotlebu–Ludom-papalasi-s-vencami-nestacia–tvrdi-pravnicka
  http://www.netky.sk/clanok/v-obci-ktoru-vypalili-nacisti-volili-kotlebu-dostal-27-hlasov

 2. Ada napsal:

  Hele, vilon,
  každý náhľad stojí za zamyslenie. V histórii je veľa neobjasnených záležitostí, každý má právo prísť so svojou nošou. neviem, v čom je pre teba „husákovský,“ ja zas nepovažujem Husáka za najväčšie zlo. Minimálne aspoň stál za svojím presvedčením – a to aj krvavo, pred mučiteľmi! Zachránil vlastne celú generáciu slovenských literátov tým, že sa nepriznal! neuviedol si v čom „manipulátor pozmenil veľa skutočností,“ teda nepovedal si nič. A či a kde ľudia volia Kotlebu – to už vieme, ako málo ľuďom stačí nespokojnosť a ako málo sa zaujímajú o podstatu vecí! Pýtať sa ľudí DNES, aký význam malo pre nich SNP? Nezaspal si dobu? tak minimálne pre tých,v ktorých ešte nezmrzla etika a česť, malo význam historický a existenčný – lebo sa prejavila vôľa ľudí pred tvárou smrti! Cenili si česť viac ako smrť! A to je jedným zo základov národa.

 3. Sasin napsal:

  Hoši, jak vám Maďaři začnou kopat do pytlíků, budete zase koukat gde nechal našinec v pytli díru. A nemylte se, já se taky nemýlím, páč gdyž poslouchám slovenský svobodný vysílač, tak tam se dovíte spoustu údernických, ba co dím, komunisticko socialisticko DEMOSgrátických příprav plnou ideologii na další SNP, kam budete muset nahnat ovulované, obarvené a navoněné ovčanstvo, co si dneska myslí, že „práca//robota//“ jako jediný možný smysluplný plán blboňa obecného umožní předem vykvést nároním báchorkářům, tlápalům, magorům, pohádkářům, spisovatelíčkům, zpěváčíčkům a jíné zbytečné svoloče do národního semene, ze kterého potom vyroste strom jako buk. A chtějí je, světě div se, poslouchat. Něgdo jim pumpuje rozumy aby dokázali ocenit vlohy šmejdů, kteří se bez podílu na neprodejné půdě a rozpočtu příhlásí k první fašistické organizaci, která jim zajistí dodávky z nejbližších okupovaných zemí. A tak sa majte, kokoti. Heh.

  P.S. Ale v Čechách jsou taky neuvěřitelná vemena. Hlásají, že Slované byli něco jako indiáni, že žili v polozemnicích a z nudy pásli všude ovce aby z nich vydojili mlíko. Dyk se proberte z pitomosti. Věříte taky všemu co si přečtete v harpagoondechajckém žurnále.

 4. Franta napsal:

  Sasíne – velice dobrá poznámka o těch polozemnicích. Nedávno jsem byl v Polsku, navštívil jsem místo zvané Biskupin – je tam něco jako skanzen předkřesťanské kultury.

  Byly tam i „společné domy“ lidu lužické kultury, tedy několik tisíc let stará záležitost. Tyto domy byly fortelně vystavěné, až sto metrů dlouhé, některé dokonce patrové.
  Vznikly na základě studií předválečných polských archeologů, jména už jsem zapomněl.

  Jak je potom možné, že nám je vnucováno, že například obyvatelé Velké Moravy, tedy jedné z později nejmocnějších a nejbohatších zemí v Evropě, žili nejméně o dva tisíce let později ještě stále v zemnicích a polozemnicích?

  Dnešní východní Německo, ve skutečnosti žádné Německo, ale země uloupená Polabanům, je plné podobných skanzenů, přetékajících chatrčemi a zemljankami. Otázka je: jak si mohli podobné zříceniny stavět lidé, kteří několik staletí odolávali křesťanské expanzi, kteří přinutili i křesťanského dánského krále obětovat Svantovítovi, lidé, jejichž obchodní mise šly od Skandinávie po Sýrii?

  Copak se nám to naši zahnutí frňáčci zase snaží vtloukat do hlavy? Slované žijící na stromech a souložící vzájemně na potkání, polozvířata, jež pozvedl teprve křest – ovšem nyní jde o verzi 2.0.

  • Sasin napsal:

   Na jednu stranu šmejdi tvrdí, že lidská mentalita se tisíce let nezměnila. To jest, že uvažují stejným způsobem, chránit si své působyště, jídlo pěstovat vedle postele vodu pít čerstvou, s hownem jít za společenské prostory a tak podobně. Třeba žít v pevném obydlí, lepší je obydlí které není potřebné opravovat každej rok, to dá rozum, nejlépe pevné tak aby nešlo zapálit nebo strčit do něj nohou, že jako zmizne v kompostu. Tydle názory asi budou trvalé, že člověk nerad dělá stále stejné blbosti a a že gdyby byl největším oslem v okolí, zkopíruje a vylepší, byť by to trvalo generaci, dvě, svůj podíl tak aby nemusel stále dřít jako mezek. Rád se nechá přírodou obsloužit, a tak se jí podívá na zoubek aby jí neházel klacky pod nohy a gdyž to pochopí, má jídla a RAdosti kolem sebe, které sám nigdy není schopen spotřebovat a tak mu přijdou na pomoc ostatní tvorové, kteří s ním začnou na jeho jako jeho podíle žít. No jak už to tak bývá, u dobrých lidí bylo dycky všeho tak nějak navíc. Na druhé straně nám šmejdi říkají, že jsme v potu tváře vobraceli každej rok zemi pajšl, třídili a hnojili semínka aby ti chudáci vůbec byli schopní vyrůst. Pak to všechno jako sebrali, nic tam nenechali a zamkli to do stodoly aby nikomu nenechali ani hlt, ani sousto a jali se s lopatou po „práci“ mlátit do myší, do krtků, do všeho, čemu ukradli jejich živobytí a od té doby bojují s každým jako omámení, páč majetek se dá vyměnit a gdyž je hodně co vyměnit, může být bohate. Že lepší je stavět z papíru nebo ze dřeva aby to rychle spadlo, že pak se s tím dá i rychleji šmelit a vybírat z teho rychleji daně a tak blboni této pohádce uvěřili, že i energii kupují přes zásuvku, vodu táhnou klilometry z nějakých odpadních stok od fabrik a tím se jako vyšvihli na nejvyšší stupínek mentální ovulace, že gdyž tomu dopomůže bůh a všichni svatí, že mílovými kroky prorosteme až do nebe. Že tento způsob marné „práce“ a života je to nejlepší na co člověk za tisíce let svojí vlastní hlavou přišel. :-)

   Aby každej věděl srovnat ten blahobyt, musí být k porovnání nějaká opravdu praštěná představa, jak lidi hledají kořínky a žerou žížaly. Jak mají každej den hlad, páč gdyž se vyspí na drnech s rákosovou stříškou, že to teda taky není žádnej med. A vykládat o otm jak je to prýma zdravý taky jednoho dne omrzí. To už i vrozené smysly začnou raději sami navrhovat vylepšení aby jako z toho života k poučení něco jako bylo. A správný postřeh, který otevírá oči, z podivných důvodů pisatelům oči naopak zavírá, jakoby svět byl řízený symboly, či písmeny kterým si lze doplnit celou řadu nejroztodivnějších výkladů začíná být postupně cízelován a přetvářen do nějaké odivné ideologické formy, která s tím žitím má společné stále méně a méně.

   P.S. A jak se člověk rozhodne, že si hodí alespoň zkusmo na papír nějakou představu, která se mu hrne přes tušku na plochu, okamžitě se mu obrázek krystalizuje. Opak reality. Hned tam je nějakej bytelnej příbytek, hlavně aby nebyl příliš hranatý, spíše oblouky a ták, jídlo mu roste tak daleko aby se k němu dostal v papučách. Aby tam měl dostatek slunce, ale aby ho vítr nevyfukoval zespodu a spoustu vychytávek by tam přidal aby z představy „práce“ nakonec vymodeloval RAdost z tvoření. A hlavně aby toho bylo dostatek, i pro potomky. Tož tak, to bysme měli. No a teď zpět do reality. Heh

  • jan nowak napsal:

   Franto.. ty weliký domy – ale asi až později stawěli Habáni , na internetu o nich nic- moc

   .. nenajdeš. A od CANADAna se taky nic nedozwíš ( Oni to-tiž heretici Habáni teď bydlí w Can w bažinách a přeměňujou je jak Krtci w úrodný pole~role.
   Maj traktory s GPS , swuj wlast-ní meteo-satelit , ale jejich jediná knížka
   jesť BIBLE a oblečení po welkejch “ podědí “ malý.. Choděj dáwatt krew a krewní plazmu
   .. a to wšichni a ZDARMA a 90% šťáwy je od nich ( Čort wí , co tim sledujou ; )
   Habáni jsou z Rakouska & UHORSKA / Maroši : )) a na Morawě po nich zbyly HABÁNSKÝ SKLEPY
   ( doporučuju prolézt.. katakomby handra.. )
   Džbány na 50 L a ostatní fortelná keramika & ukradená marka ® Habánské.. víno
   .. číňák Hong to www w Sapě kupuje za pár šušní – a taky newí wo-co GO : (

   Ále jag by-la nějaká bitka , nebo třeba nawíc daně – šlo se na Habány.
   TAM , tam bylo Z.L.A.T.O. tam byly DĚŇGY..

   To proto se řiká : Gde jsou wče-li tam je MED !!

   Nedaj se wygooglit.. a to zlato měli wždy-cky něgde zakopaný ( mimo mísu ) a tak abys
   zzz z nich Dostál gde ??? to maj
   .. jim musíš zlá- mat wše-chny hnáty..

   Což se děje 300 let : (

   Já nemam nic proti Petrovi C ( C jako Canada ) , ale nasral mi tim , že balil MARII..
   .. PRAWDA : ))
   .. ale

   • jan nowak napsal:

    Oprawa : wčely..

    .. samo , že nejde o PRAWDU Mařeno.. ale o to , žes mi 26.3 2015 (23:54)
    www wodepsal : Já žádný BAHŇÁKY neznam. Ale místni formers řikaj TRAKTORU habán..

    .. no tak seš pokanaděnej BLB a w zásuwce máš 120 Voltůch !?
    Sorry jako..

    ps : pozdrawuj Grizzliho : ))
    2ps : prej se spolu koupete : o

    Michala

   • Maroš napsal:

    Nowaku – jeden habánsky domu nás ešte stojí…

  • Sasin napsal:

   Přídopotek
   V realitě si šmejdi zvykli vykládat blboňům, že co si namalovali tuškou na papír jsou nerozumné a neodborné neodborné postoje k životu, že takovým způsobem se k blahobytu nelze společně dopracovat a vymysleli pro ně plán na nigdy nekončící běh za mrkví, která nigdy nevyroste, páč visí na prádelní šňůře před jejich zraky. Ta merkev má navodit blažený pocit, že jednou na ní blboň dosáhne a kvůlivá tomu pocitu se nechal vystěhovat od svých plánů do koncentračních ubytoven ve městě a nechá si za patřičný peníz, na který si ofšem může demograticky vydělat prací na pány s doživotní garancí, že tak bude, dovážet potraviny, které chtěl mít u postele.. A néjen kvůlivá této povídačce se vrhl na stavění né svého obydlí, které by dávalo střechu nad hlavou jeho blízkým tisíce let, ale začal betonovat, asfaltovat a krajinu šněrovat železnými spojnicemi, že tak se lépe a rychleji dopracuje k potravě a ke svým blízkým pracovně nasazených v jiném kraji. Pré je stále jen doháníme a něgdy se stane, že vyleze z díry nějakej škaredej mužíček, kterej začne s odrhovačkou, že je můžeme cizácké šmejdy i předehnat. Co by to ale muselo ve skutečnosti znamenat neřeknou. Nigdy.Útlocitnost systému pak schopné drží pod krkem poplatky, daněmi, zaKONy a krpáky a nemocné objímají velkorysostí. A tak drží všechny pěkně pod krkem.

 5. Franta napsal:

  Autor Slabeycius je tradičně slabý, jeho články jsou zmatené, vystavěné na nelogicky pospojovaných domněnkách, působící, jako by je napsal pod vlivem drog. Je záhadou, proč je zde admin stále otiskuje – že by nedostatek jiných zájemců publikovat?

  SNP vzniklo především jako pokus o ODČINĚNÍ VINY za to, že se Slovensko přidalo k Hitlerovi. Bylo motivováno podobně, jako všechna ta povstání všude možně v Čechách a na Moravě – několik dnů před očekávaným osvobozením si někdo chtěl zastřílet do Němců, jiný odčinit fakt, že předtím s Němci čile kolaboroval, další vytvořit zásluhy pro pozdější, poválečnou kariéru. Povstalcům bylo dobře známo, že se chystá průnik sovětské a naší armády na Slovensko, a počítali s tím, že jakmile se to podaří, dojde k rychlému spojení jejich sil s osvoboditeli.

  Byla to tedy vypočítavá akce, což ale nic nemění na tom, že šlo o hrdinství, o odčinění národní viny vykoupené krví povstalců. Byla to dobrá a správná věc, která navíc posílila slovenskou a slovensko-moravskou sounáležitost.

  Jenom v tom nehledejme za každou cenu nic dalšího. Jinak tento server dopadne jak tartaria.sk, která sklouzla od zajímavých článků k totálním blábolům – stačí se podívat na poslední věci tam.
  Slováci, je toho hodně, na co můžete být právem hrdí. Nezesměšňujte se proto takovýmto blouzněním, opravdu to působí, jako by si vás koupil někdo s jarmulkou.

 6. ushiro napsal:

  SNP určite nebolo žiadným ODČINENÍM VINY, ako by si mohli myslieť bratia na západ od rieky Moravy. Tento blud šíria hlavne čehúnski šovinisti (maskujúci sa čechoslovakizmom, ten bol vždy poznávacím znamením čehunov, a pozor, nie všetkých Čechov možno považovať za čehunov), ktorým vždy vadila snaha nás Slovienov (nie Slovákov – ide o český „export“ pre označenie národa, ktorý je vo svojom jadre hanlivý) o národnú rovnoprávnosť a zdravé národné vedomie.

  Najlepší názor na 1. Slovenskú republiku (Slovenský štát existoval len spočiatku a veľmi krátko), prezidenta Jozefa Tisa a SNP najlepšie prezentovala herečka a zaslúžená umelkyňa Eva Kristínová:

  http://archiv.extraplus.sk/300/prezijeme-ak-sa-prestaneme-bat

  Najzaujímajšia časť rozhovoru s Evou Kristínovou z vyššie citovaného článku

  Je známe, že Jozef Tiso udelil mnohým židom výnimky…

  Nielen výnimky. Tiso vedel, že ľudia židom pomáhajú. Aj on im pomáhal. A nielen im. Mojej matke po tom, čo bol otec odsúdený na smrť a neskôr na doživotie, udelil penziu z milosti. Nebolo to síce veľa peňazí, ale na prežitie to stačilo. Tiso bral do úvahy, že sú tu deti. Za totality režim nič nebral do úvahy. Môj otec napríklad spomínal, aký veľký rozdiel bol pri vypočúvaní za prvej SR a potom za totality. Tam bolo vidno, ako sa komunisti poučili od nacistov.

  Je zaujímavé, že ste zástankyňou prvej SR a zároveň aj SNP, čo nebýva zvykom…

  Sú to dva medzníky, bez ktorých by sme neboli. Bez prvej SR by nebolo mohlo vzniknúť SNP, lebo by nebola armáda a zbrane. A bez SNP by sme neboli prežili Benešovu povojnovú pomstu.

  Niektorí odporcovia SNP hovoria, že bolo povstaním proti vlastnému štátu. Čo si o tom myslíte?

  Možno to niektorí ľudia takto cítili, ale to neznamená, že to platilo všeobecne. Bolo odporné, čo si nacisti na Slovensku dovoľovali. Ostentatívne pochodovali, bubnovali, vyžierali nás, rekreovali sa v našich kúpeľoch. Mladé nemecké dievčatá, povinne oplodnené árijcami, chodili s veľkými bruchami po kúpeľoch a ľudia na ne pľuli, hoci za nič nemohli. Bol to zázrak, že Slováci dokázali udržať takto vykorisťovaný štát. Povstanie bolo namierené proti nemeckej zvoli. SNP zachránilo Slovákov. Viem si živo predstaviť, čo by bol Beneš s nami urobil za trest, že sme rozbili Československú republiku. A Západ by tomu tlieskal, hoci nás Hitlerovi podhodil on. Prvá Slovenská republika by sa v nijakom prípade nebola udržala, či by už povstanie bolo alebo nebolo. Beneš by sa už o to postaral. On, čo zradil obidva národy, abdikoval a ušiel za hranice aj s množstvom peňazí. Povstanie síce nezachránilo štát, ale zachránilo národ.

  Prečo sa historikom do hodnotenia tohto obdobia veľmi nechce?

  Asi preto, že svet nepotrebuje našu históriu, ani národ, ale naše územie kvôli najväčším zásobám pitnej vody v Európe.

  • Franta napsal:

   Čehúnski šovinisti sú čehúnski šovinisti, ale s těma mě nespojuj, protože já taky žiju na východ od Moravy.

   Možná bys byl braný vážněji, kdybys přiznal, že to, že jste se spojili s Hitlerem, byla chyba jako prase. Bylo to dané tím, že jste zuřivě toužili po vlastním státu, a to za každou cenu. Takže když vám něco na ten způsob nabídl Hitler, nadšením jste mu rvali ruce.

   Takže to skutečně bylo do velké míry odčinění viny, a ně že ne. Spojili jste se s největším nepřítelem Slovanů, a to jenom proto, abyste měli vlastní stát. Když vám pak došlo, co je Hitler za svini, povstali jste, protože jednak jste prozřeli, jednak jste s ním už nechtěli bát spojovaní a jednak na severní straně Karpat tou dobou už naše tisícileté skopčácké kamarády spravedlivě decimovala Rudá armáda.

   Já osobně nijak Čechy neupřednostňuju před Slováky a necítím se být Čechem o nic víc, než Slovákem. To ale neznamená, že budu kývat na debility kdejakému Slabeyciovi nebo jak se ten blekota jmenuje. Každé slovanské plemeno má své přednosti a nedostatky. Čehúni jsou kolaboranti, Poláci vyčůránci, my Moravani bordeláři a Slováci zase mají nadprůměrné množství magorů, kteří si z několika indicií vytvoří tisíce vylhaných „faktů“ a vydají o tom knihu nebo spustí webové stránky.
   Musíme ale najít, co nás spojuje, ne co nás rozděluje.

   • ushiro napsal:

    Zjavne si nič nepochopil.
    Najprv som spomenul bratov spoza rieky Moravy, ale že máš selektívne videnie, za to Ti ja už nemôžem.
    Napísal som tiež, že nie všetci Češi sú (zákonite určite nie) čehuni.
    Rozhodlo sa totiž v jeseni 1938, na jar 1939 Slovenskému národu šlo o krk, Ty nedouk!!!
    Mali sme na výber byť rozdelení medzi Maďarsko a Poľsko a vlastný štát.
    Chcel by som vidieť vás v Česku, keby ste stáli pred takouto voľbou.

    Plus ešte raz si prečítaj rozhovor s Evou Kristínovou.
    Sama osobne sa zúčastnila SNP (ako mladé dievča robila partizánom spojku) a napriek tomu nemá na Tisa negatívny názor.

    • Franta napsal:

     Takže chceš říct, že spojit se s Hitlerem a jet s ním na východ vyvražďovat Slovany byla lepší volba, než přijmout, že nebudete mít vlastní stát?

     Ne, kamaráde. Vy jste chtěli mít vlastní stát ZA KAŽDOU CENU. Co je Hitler zač, vás až tak nezajímalo. Volbu jste měli.

     Poděkujte katolictví, tomu ryzímu zlu. Dělalo zrádce ze Slováků i Poláků, páchá obrovské škody i na Moravě. Polákům vsugerovává, jak jsou výjimeční a měli by mít stát od Baltu po Černé moře. Slovákům nutí nenávist k Čechům, zhrzenost ze společného státu.

     A za tím vším stojí židáček, který si spokojeně mne ruce, jak hezky nás všechny proti sobě poštval.

     A Tiso? Ne náhodou katolický kněz, který po právu po válce jako válečný zločinec odvisnul. To, že při tom taky sem tam někoho zachránil, na věci nic nemění. Hitler měl zase rád zvířata a děti, přírodu, byl vegetarián. No a co?

     • ushiro napsal:

      Takže predsa si čehun!

      Tiso nebol na ŽIADNOM ZOZNAME VOJNOVÝCH ZLOČINCOV, ty nedouk čehúnsky! Za nadávky na adresu židom to neschováš, ty nedouk!
      Tiso vadil Benešovi, pretože „v jedném státe nemohou býti dva prezidenti“, tak ho dal obesiť.

      Ak by nebol rok 1939, nebolo by ani SNP, ani Karvaš by nemohol predisponovať 7 ton zlata zo Slovenského národného pokladu v prospech budúcej obnovenej ČSR, pričom týchto 7 ton sa nezapočítalo do delenia majetku ČSFR v 1992 roku, ty vemeno!

      • Franta napsal:

       Tiso byl křesťanský, katolický fanatik, který byl souzený a popravený jako vlastizrádce.
       Prostě takový klasický křesťansko-katolický kripl.
       Jak je možné (když byl podle tebe zřejmě hrdina), že ho po válce vyhmátli někde v Bavorsku?
       Proč nezůstal na Slovensku a nehájil se? Proč jako krysa utíkal před pronásledováním, tam, kde doufal, že mu němečtí kamarádi, potažmo Američané, zaručí bezpečí?
       Je mi líto každého Slovana, který vlastenectví spojuje s křesťanskými bludy. Tiso pro to dokázal zfanatizovat stovky tisíc Slováků.
       A nejsem Čehún, blbečku. Žiju v místě, které leží východněji než Bratislava. Kolem mého domu probíhalo taky SNP, a někteří partyzáni dokonce v něm spali.
       Přijmi raději fakt, že si Slováci vybrali s Tisem a jeho klerofašismem špatně.
       Tiso byl Hitlerův spojenec – to neokecáš!
       Štúr, Chalupka, Kollár – to byli Slováci a vlastenci!
       Tiso? Vypasené katolické prase paktující se s Hitlerem.

       • ushiro napsal:

        Pochopil som že si z Moravy, ale píšeš ako čehun.
        Darmo je, čechoslovakizmus fungoval aj za socíku, len po vzniku federácie zmäkol, ale fungoval naďalej.

        Máš problém pochopiť, že na Slovensku sú ľudia, ktorí uznávajú Tisovi zásluhy pre národné veci a taktiež uznávajú opodstatnenosť SNP?
        Bez 14. marca 1939 by bol na Slovensku Felvidék a partizánov by tu bolo ako šafránu.

        Pretože SNP bolo len vďaka tomu, že existovala Slovenská armáda. Mnohé skutočnosti hore v článku sú pravdivé (o sabotovaní SNP), ale autor už tradične mieša jablká a ananásmi.

        Nebola by ani 2. paradesantná brigáda čs. armádneho zboru, pretože jej prevážna väčšina bola z príslušníkov Slovenskej armády,ktorí prebehli na sovietsku stranu.

        Ale nedoukovi ako ty je to zbytočne písať.

 7. Maroš napsal:

  Slabejcius! – tvoje vyjadrenie, že patríš k potomkom tých Rusov, na ktorých si hrdý, ako si v Berlíne utierali čižmy do fašistických papulí, a ktorí pomáhali budovať tento štát, čím si určite nemyslel Slovenský štát, či? – si budem pamätať furt, lebo je to tvoj psychopatický prejav túžby po vlastnej sláve, ktorú nevieš realizovať inak, len sa pridať k tebou predpokladaným sio-víťazom.

  Keby nebolo Kotlebu, Štúra a Beneša – nemali by ste – VY BANDA VYJEBANÁ NEOCHRONOLOLOGICKÁ!!! – čo písať o SNP. Lebo – ešte je toho veľmi veľa pochovaného v archívoch, a čaká/lo/ sa nielen na tých 70 rokov na ich otvorenie /2014/, ale hlavne na to, až vykapú tak očitý svedkovia – dnes 90-roční starci, ktorí sa už smrti báť nemusia, a ak si neotvorili ústa, tak vedia prečo a čo chránia, aké tajomstvá, a čaká sa aj na to, než vykapú aj ich potomkovia, ktorí tieto tajomstvá schraňujú, a ktorých vyjadrenia by mohli prioniesť veľa svetla a kontextu do vtedajšieho chaosu – kto, čo a prečo konal, ako konal.

  Ty si u mňa kokot, a vysvetlím ti prečo!
  1/ Si len špina, ktorá uverejňuje vaše kolektívne dielo – už sme preberali štýly a často pozliepané útržky, ktoré nevytvárajú ucelený príbeh. Detto tento guláš tu. Veľa si sa nenamáhal popisom toho, prečo nie Tiso, a prečo Štefánik, ty sio-kokot, pretože Tiso bol nositeľom minimálne tých istých proslovenských ideálov, ako Štefánik, či ako Štúr, ktorý umrel na otrávenú guľku, ktorou „sa postrelil“, a možno ani nepostrelil, len zobral na seba – v naivite – v romantickej viere vo vernosť priaťeľov – „chybu“ nejakého svojho kamaráta, ktorý vidiac, že keď ho rovno nezabil, tak ho s „ľútosťou“ aspoň priniesol zraneného domov.

  Lebo už vtedy sionisti riadili procesy medzi Maďarmi a Slovákmi, tak ako aj dnes, a preto máš v zuboch Kotlebu, a nie tých vyjebancov z Mostu – Híd! A ako vždy – potrebuješ kýble sračiek, aby si mohol sem prepašovať tú ústrednú jedovatú myšlienku – v klasickom pomere 99/1, ako napríklad toto:

  „A toto svedomie nám vraví, že neslobodno hájiť režim, ktorý síce naplnil ľuďom bruchá, ale vyprázdňoval im dušu, nanucoval falošnú predstavu o Bohu , brutálne terorizoval svojich odporcov a platil Ríši za likvidáciu Židov. Práve to je konceptuálna otázka, ktorú by si mal položiť každý z nás:
  „Prečo naši dedovia vystúpili proti režimu, v ktorom im nebolo zas až tak zle?“ Dokážeme sa uspokojiť s maximou – „Hlavne, že je dostatok, a ostatné (viď – čo sa deje vo svete) ma nezaujíma“?
  A predovšetkým – je prípustné hájiť režim, ktorého hlavný predstaviteľ spieval ďakovné omše nemeckému vojsku, vypaľujúcemu naše dediny?“

  REPLAY – „hlavný predstaviteľ spieval ďakovné omše nemeckému vojsku, vypaľujúcemu naše dediny?“

  - to je tvoja nadpráca, ty angažovaný vyjebanec Slabej! – lebo nikto iný, okrem teba, o tomto nevie!
  Čo ťa trápi – že Tiso uprednostnil Slovákov – pred židmi, ktorí by boli stále židmi, ktorí sú stále židmi, a ktorí teraz – na Slovensku – uprednostňujú židov pred Slovákmi?! A to sa ešte drzo pasuješ za veľkého Slováčiska? – ty vyjebanec! Len to potrvrdzuje správnosť Tisovho rozhodnutia – ktoré vtedy kurva nebolo – pochopiteľne – sio-svetoobčianske! No a čo kurva?!
  Mal vtedy zmeniť slovákom totožnosdť za židovskú, a nechať odvliecť ich? A len mimochodom – v celom Nemecku bolo židov 500 tisíc – tak tých 5 a pol milióna plus – na 6 miliónov obetí ste nabrali kde, keď migrovali za mláku a do budúceho Izraela? Toto je dokument, v ktorom sa autenticky vyjadruje k veci žid -
  Co udělali Židé Němcům
  Iron Dawn
  https://www.youtube.com/watch?v=F1z7NdUqWVw

  Choď o tomto kázať do Maďarska! Tam si židia odjebali 120 tisíc židov ešte po tom, čo ich o situ v Osvienčime po úteku informoval slovenský žid Rudolf Vrba!
  Z depotrácií židov najviac profitovali zástupcovia vtedajšej židovskej obce, ktorí tak, ako podplácali nacistov tam, podplácali nacistov – Tukových a starého Čarnogurského – tu na Slovensku. Podplácali – za peniaze svojich ľuďí – a bohatli na tom! Protitisovská agenda len kryje ten váš sio-fašistický prepletenec doteraz! Už s týmto choďte všetci do piče!

  Aj preto si tam zavesil svoju protitisovskú vetičku, keď ho kokot porovnávaš so Štefánikom – „A teraz sa pozrite – KOHO NÁM všetci pasujú za vzory? Tisa. Nie Štefánika.“

  Ty kokot! – všetci, ktorí pasujú za vzor Tisa, pasujú za vzor AJ ŠTEFÁNIKA! – TY SIONISTICKÁ SVIŇA! A pasujú za vzor aj Štúra! Z ktorého – tak ako zo Štefánika – vy sionistické svine – robíte v poslednom čase buzeranta. Buzerantov robíte z ľudí, pre ktorých bol národ, vlasť a ideály prednejšie ako šmýkanie sa na cudzom tele. Urobte buzerantom aj Tisa, alebo cestovateľa Holuba – ani oni nemali potrebu šmýkať sa po cudzom tele!

  Čo vám sionistom stále leží v žalúdku, pretože je všeobecne známe, že Štúrovci – Chalúpka – boli protižidovskí – a nielen kvôli tomu, že židia ničili vtedy a stále ničia chlastom a úžerou nielen Rusov, ale i Slovákov! Tvoj počerný židovský ksicht mám v kompe, neboj sa – tak, ako si sa robil pred rokom kaukazským Rusom, teraz je z teba Hej Slovák – aby si mohol rozoštvávať tak Slovákov medzi sebou, tak Slovákov s Čechmi – karta Beneš je stále v hre, ale aj preto, aby zakrývala všetkých súčasných krypto-sio-benešov – na oboch stranách. Beneš – to je také osvedčené červené plátno pre Slovákov – aby boli nasratí kvôli nemi na Čechov. Rozoštvávanie – to je vaša hlavná pracovná náplň – vy kurvy „humanistické tolerantné“!

  Aby bolo jasno – všetkým VÁM PATRÍ – to chalúpkovské – Mor ho! – a je analógiou Duterteho – „Chcete ničiť moju krajinu?! Zabijeme vás!“
  A Samo Chalúpka veľmi dobre vedel, že za protislovenským maďarským terorom stoja štváči sionisti, tak isto, ako za protihabsburským povstaním stáli sionisti, pretože tento rozklad bol súčasťou aj neustáleho žido-islámskeho ťaženia proti Zlatému jablku Európy – proti Viedni. Tak ako žido-saudské ťaženie proti Sýrii – vývoz a organizácia revolúcií a terorizmu! Projekt Európskeho kalifátu č. 2 – osmanský.

  Maďari proti Tatárom aj Turkom vždy „záhadne“ zlyhali, ich zelený islámsky pás je „záhadný“, dnes sa opäť pasujú za záchrancov Európy, tak prečo ich – v rokoch meruôsmych – namiesto fiktívnej protitureckej bitky, nepoužiť rovno proti Viedni – aj spolu s naivnými Slovákmi – za dohodu o slovensko-maďarskom vyrovnaní, že? Lenže – kto zradí raz, zradí aj druhýkrát. A tak tebe – ty počerný „slováčisko“ – akosi z kontextu dejín, ktoré tu vy vyjebanci opisujete, vypadol Vpád maďarských boľševikov-trockistov vedených židom Kohnom-Kúnom – ktorého neskôr zastrelil Stalin /Imre Nagyho – trockistu, ktorý bol ako prebehlík členom popravčej čaty, ktorá zavraždila Romanovcov, zastrelil po trockistickom pokuse o „jarný“ prevrat v roku 1956 v Maďarsku súdruh Andropov na bulharskom veľvyslanectve/ v roku 1919, v kontexte ktorého bol zabitý aj Štefánik, a vypadla ti aj neohlásená vojna – vpád maďarskej armády a bombardovanie Slovenska ihneď po vyhlásení Slovenského štátu – ktorý ihneď uznali Maďari – aby ho mohli anektovať, lebo ako súčasť Nemecka by ho anektovať nemohli – ty kokot! MALÁ VOJNA!
  Malá vojna – Veľký poker – 2 časti
  https://www.youtube.com/watch?v=1OHZh-Fu3Mk
  https://www.youtube.com/watch?v=tpbEJqbJtbE

  A kto tomuto úspešne čelil ty vyjebanec?! „Niktoši“ Slováci a Tiso! – ten, ktorý sa v tedy ešte ani nestihol zohriať vo svojej ŽELEZNEJ! prezidentskej posteli! Prečo – ty hajzel – nemáš v zuboch tohto terajšieho „filantropa“, ktorý dáva súhlas na dennodenné porušovanie vzdušného priestoru chemtrail letmi, riadenými cudzou mocnosťou?! Lebo mu radia dvaja sio-židia? Choď do piče! Mor vás!
  Mala vojna – Spiske memento
  https://www.youtube.com/watch?v=DNomKU_oJW0
  https://www.protiprudu.org/produkt/zidia-a-ich-kriticke-zobrazenie-v-starsej-slovenskej-literature/

  2/ Si idiot a nevieš kontrolovať svoje klamstvá, ty jebo, resp. vy arogantní jebovia, lebo vďaka tomu, že máte len ako sio-prisluhovači nasraté v hlave, nedochádza vám, že existujú aj iné toky informácií. A tak, vy užitoční idioti – nepostrehnete, ako tá vaša pravda občas zapadne do kontextu aj s inou pravdou, konkrétne to vaše – „fronta prechádzala územím Slovenska, preukazovali partizáni Červenej Armáde neoceniteľnú službu tým, že držali v strachu nemeckú armádu, že zneisťovali a narúšali jej tyl, odvliekajúc od fronty elitné nemecké jednotky, ktoré takýmto spôsobom boli zamestnané – s energickou pomocou gardistov a verných režimných psov – pacifikáciou svojho tyla, skôr než bojom proti červenoarmejcom.“
  V KONTEXTE s týmto:
  „8. Sovietsky partizán Veličko
  Muž, ktorý vyprovokoval povstanie. Piotr Alexejevič Veličko bol veliteľom prvých sovietskych partizánov na Slovensku. Vysadili ich letecky pri Liptovskej Osade v noci z 25. na 26. júla 1944.
  Veličko organizátorom povstania sľúbil, že bez ich súhlasu nebude podnikať žiadne akcie, ktorými by Nemcov provokoval. Sovieti však robili pravý opak. Rešpektovali jedine tie rozkazy, ktoré prichádzali z veliteľstva v Kyjeve.
  Veličkovi vojaci obsadili obec Sklabiňa a už 21. augusta tu vyhlásili Československú republiku. V Turci sa dopustili viacerých ťažkých zločinov. 28. augusta povraždili skupinu nemeckých vojakov smerujúcich vlakom z Rumunska do Nemecka.
  To bola vhodná zámienka pre Nemcov, ktorí na druhý deň začali obsadzovať Slovensko.“
  SNP – gdusecovce.edupage.org
  -na Slovensko boli dopravovaní velitelia,zbrane,lieky,potraviny hlavne zo ZSSR … -21.august 1944 partizánska jednotka pod vedením Pertra Veličku vyhlásila v Sklabini obnovenie CSR … -Nemci obnovili transporty Židov, neplatila už žiadna výnimka/10 000 Židov/
  [Prehľadávať doménu gdusecovce.edupage.org] gdusecovce.edupage.org/files/SNP-1.doc

  A kvôli ktorej chcel nemecký veliteľ Herman Hoffle nechať vybombardovať Banskú Bystricu, Zvolen, Brezno, odvliecť 15 tisíc občanov na nútené práce do Nemecka, okamžite zastreliť 300 zajatých podozrivých zo spolupráce s partizánmi – čomu zabránil prezident Tiso, ktorý Heffleho – ako pokorný kňaz UPROSIL!!!, za čo musel potom dekorovať nemeckých vojakov v B.B., k čomu sa neskôr vyjadril, že „tie pliešky za tie ľudské životy stály za to!“

  A za toto Tisa – a „neviem prečo“ aj Kotlebu – čo ten kurva mal či má s Lidicami spoločné – ten váš krypto marxista Zeman = Beneš 2 – opľul na príhovore k výročiu vypálenia Lidíc v roku 2016! Lebo všetci sme vami – sio-neochronológmi – zdebilizovaní. Takže aj Zeman sa môže robiť blbý, že ako starec kurva, a prezident – nepozná detaily čs. dejín, že? On „nevie“, že Nemci vypálili kopu slovenských dedín – kvôli partizánom, lenže Lidice vypálili – vy kurvy klamárske – kvôli zbabranej akcii, ktorú nariadil Beneš z Londýna, hoci britská tajná služba – už vtedy špecializovaná na únosy /boli v nej aj Česi – v operáciách v Holandsku/ – mohla Heidricha pohodlne uniesť, nakoľko sa cítil absolútne sebaistý, a niekde ho potom obesiť ako mačku! a bola by to akcia britov a Česi v Lidiciach mohli žiť kurva! Ale Beneš potreboval pózu! Atentát. Trockisticko-anarchistická metóda – typický rukopis uvažovania! A preto tam bol povolaný aj Slovák Gabčík, aby Beneš za tohto Slováka narobil problémy Tisovi! Aj toto sú indície vedúce k zrade SNP, ktoré finančne organizoval Karvaš prepojený na Beneša v Londýne. A čo neskurvia trockisti, že? A v pozadí bolo ešte kopa čs. a Mikulášovho ruského zlata po VOSR, že?

  Ale tebe – ty všehoznalý znalec československých „odvekých“ = biblicko-projektových dejín – toto vždy uniká, lebo si len vyjebaný sionistický rádoby, ale Slabej – manipulátor – ako celá vaša neochronologická banda!

  Ide o malý, ale dôležitý detail – odzbrojenie Slovenskej armády, ktorá mala spustiť súčinný mohutný úder proti Nemcom a vyčistiť predpolie pre Červenú armádu = logika veci – prečo by si sovieti nasrali do pohodovej operácie?

  No lebo – trockisti fungovali aj medzi sovietmi. Maršál Žukov – najväčší mäsiar. Tak prečo nenechať vykrvácať československé vojenské elity na Dukle, že? Ktoré potom – po návrate zo západu – vykántrili tiež. Lebo prioritou bolo – oslobodenie len pomocou Červenej armády – a česť jej tiež takto zneužitej ruskej krvi! – aby v nových podmienkach mohol byť nastolený – po dohode s Benešom, a po odmietnutí Tisom – čo ho stálo život! – sovietsky = žido-boľševický režim povojnovej ČSR! Kvôli tomu zavraždili aj Jána Masaryka – ktorý by bol prirodzene – tak ako Dubček po 1989, ako morálna autorita zvolený za prezidenta – demokratickej – ČSR! A komplot „sociálnodemokratický“ žid Fierlinger + komunista Gotwald bol súčasťou „demokratickej“ hry o moc žido-boľševikov.
  Dukla krv a mýtus – 2 časti
  https://www.youtube.com/watch?v=FVvYYdoN6H0
  https://www.youtube.com/watch?v=TRyK-NK9ro0

  Protiboľševické kádre sa v SNP likvidovali „za pochodu“:
  „10. Hrdina Kukorelli
  Aj partizán Ľudovít Kukorelli bol hrdinom povstania. Kukorelli bol pôvodne letecký dôstojník, ktorý sa už od roku 1939 zapájal do protifašistického odboja, kvôli čomu ho v roku 1942 prepustili zo slovenskej armády.
  Po viacerých dobrodružných únikoch pred políciou pôsobil na východnom Slovensku v úlohe náčelníka štábu partizánskeho oddielu Čapajev.
  Zahynul v novembri 1944 pri obci Habura na východe Slovenska počas útoku partizánov na Nemcov.
  Pol roka po smrti jeho telo exhumovali a našli v ňom projektil kalibru 6,35 mm, ktorý nebol v bežnej výzbroji ani jednej z bojujúcich strán.

  Dodnes nie je jasné, kto a prečo Kukorelliho zabil.
  Podľa historikov je však jeho vrahom zrejme major Červenej armády Viktor Kokin, bývalý príslušník NKVD, ktorého na Slovensko poslali Sovieti.“

  Lenže – existujú indície, že zrada SNP bola zichrovaná aj inak – určité indície vedú aj k židovskej partizánskej jednotke, cca 100 príslušníkov, ktorí taktiež začali predčasné operácie. Ich veliteľa – Ďura Spitzera, som poznal osobne, skvelý človek, neskôr vyučoval ako docent slovenčinu, vyslovený slovenský patriot, a celé toto zoskupenie pozostávalo z ľudí, ktorí nemali potrebu odtiaľto zdrhnúť, prípadne zakladať štát Izrael. Avšak – nedá sa vylúčiť infiltrácia, a celkom určite zohrávali úlohu plány o budúcom rešpekte Slovákov proti židom po vojne. A viem, že medzi týmito ľuďmi – po udalostiach 1968 a v čase normalizácie, bolo určité napätie a účtovanie. Vtedy som bol chlapec, a inak veľmi láskavého Spitzera som vídal veľmi veľmi nasratého. A viem, že sa bavili práve o SNP – v súvislosti s rokom 1968. Bohužiaľ, po jeho smrti ho už presstitúti vykreľujú inak,ako som ho poznal – robia z neho svetoobčana, čo nikdy nebol, lebo by práve tu vtedy, počas vojny – dávno nebol.
  https://www.aktuality.sk/clanok/516351/10-vyznamnych-postav-snp-ktore-by-ste-mali-poznat/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality&utm_content=clanok2&utm_campaign=HP-new2

  Slabejcius! Tvoja veta – „A toto svedomie nám vraví, že neslobodno hájiť“ je archaická na dnešný spôsob vyjadrovania mladých Slovákov. Navyše – ako sa pasuješ za vzdelanca – použil si čechizmus – hájiť! Opäť – čs. archaizmus! Správny výraz je „zahájiť“= začať, „hájiť“ = chrániť. Si len piča, čo tu uverejňuje a podpisuje sa pod vaše kolektívne sračky.

  Lebo – keď pozriem na tvoj možno ešte nie 30-ročný ksicht nedotknutý poznaním, je mi jasné, že toto nie je – ako obvykle – tvoja veta – ty si len ten užitočný idiot, ktorý to tu – vďaka určitej trénerskej „zvrátenosti“ admina – uverejňuješ. A keď pozriem na ten tvoj ťažkopádny židovský nábytok, v ktorom si nakrúcal tvoje videá, ktoré, pokiaľ by som sen nedal link, tak by za tie roky videlo len pár desiatok náhodných divákov – je mi jasné, že sa usiluješ – tipujem – o členstvo v Rímskom klube – vieš o čom hovorím – CIUS. Takže – do jednej a tej istej rieky síce nevstúpiš dvakrát, ale do jej vymletého koryta – koľko krát len chceš! Pevne verím, že raz ťa táto rieka odtiaľto spláchne navždy.
  Aj s tou tvojou čiernou satanskou madonov-morenou!

  Čisto súkromne – keby sem nezavesil koment nikto, tak sem na tieto tvoje sračky ani nevleziem!

  Apage! – fasinger!
  https://www.youtube.com/channel/UC6JlTP2c6XQYmeMut4PkXxA

  • Maroš napsal:

   Ešte než rozoberiem tých 500 ríšskych mariek za žida odvlečeného zo Slovenska – NA NÚTENÉ PRÁCE DO NEMECKA:
   1/ Nemecko, ako mocnosť vo vojne, malo väčšinu bojaschopných mužov kde? Na poliach a vo fabrikách. Ženy za nich bojovali na frontoch. Či naopak?
   2/ Teda – každá krajina vo vojne potrebuje produkovať zázemie vojny – potraviny, oblečenie, zbrane, priemysel, základné iné zabezpečenie chodu krajiny – tomu hádam rozumie každý blbec.
   3/ Teda – je prirodzené, že aj Nemci – oficiálne – siahli po pracovnej sile na Slovensku, a tak, ako sa im darilo roky kamuflovať skutočnú situ v koncentrákoch pred Červeným krížo, aj pred vlastným slušným obyvateľstvom – tak sa im perfektne darilo – týmto preplácaním PRACOVNEJ SILY Slovenskému štátu á 500 makových – kamuflovať aj odliv pracovnej sily zo Slovenska, ktoré kurva malo na fronte tiež kopu chlapov, a tie sily potrebovalo doma tiež. Čiže – na rozdiel od fašistického predaja lacnej pracovnej sily dnešných Slovákov zahraničným korporáciám – voči čomu židia neprotestujú, lebo oni zásadne v Samsungu, či vo Volkswagene makať nebudú – Slovenský štát sa vtedy možno aj rád zbavil za 500 makových tých občanov, ktorí – nikde nikdy dobre a fyzicky nepracovali! A zároveň – a to nech ma nikto neserie – Slovenský štát, a najmä Tiso, lebo Tuka to bol arizátor a gangster, ktorý išiel po židovskom majetku, tak Tiso udeľoval ako na bežiacom páse výnimky všetkým pracovitým a remeselne zručným židom, aby zostali pracovať ru! Áno, alebo nie?! A existuje kopa prípadov, že boli udelené výnimky aj pre židov, ktorí sa dobrovoľne – z príbuzenských a taktických dôvodov – kvôli neskoršiemu úteku, rozhodli
   ísť dobrovoľne pracovať do Nemecka. Nacistický režim klamal, a nesmel prísť o tvár, takže to fungovalo, a aj v armáde a SS slúžilo kopec židov!
   Sovieti, ktorí stratili 29 miliónov ľudí, na potrebu obnovy krajiny odvliekli – z ulice – 45 tisíc našich občanov! No hádam si nemyslíte, že niekoho vyzvali k dobrovoľnému budovaniu SSSR z vďačnosti za oslobodenie – veď aj tu bola zničená krajina, ľudia potrebovali svoje rodiny a nie budovanie cudzieho štátu – či?

   Takže – stále tu ktosi zavádza 500 makovými za žida VTEDY, ale že našinci dnes pracujú za mínus 1500-2000 euromakových mesačne na cudzie korporácie vo vlastnej krajine – to našich židov, ktorých musíme mať povinne radi, lebo „riadia“- rozvracajú našu krajinu znútra – to takýchto sio-kokotov, ako je toto klamárske zavádzajúce prasa Slabejciuus – neserie! A prečo by malo, že? Ide o to, že dnes existuje kopa nahratých autentických svedectiev od ľudí, ktorí majú pred smrťou, alebo už sú po, ktorí potrebovali uľaviť svojmu svedomiu, a ktorí sa prestali báť. Ale načo pracovať s týmito živými faktami, keď stačí pohodlne siahnuť do archívu a oprieť sa o klamstvá vtedajších dôb – ako komu vyhovuje. Toto ma serie na tom zmrdovi Slabejciusovi – vedomé, kariérne klamstvo! Toto nie je pochybenie na základe zlých učebníc – toto je zlý úmysel! Budeš potrestaný, ty Hajzel!

   Tak aby sa nezabudlo!
   Šokujúce svedectvo o zločinoch Čarnogurského
   https://www.youtube.com/watch?v=l0vK_lip3pg
   „Jozef Tiso zachránil mne a 800 deťom život“ – svedectvo p. Jána Budzáka
   https://www.youtube.com/watch?v=iGGEdTc5S_Y
   Jozef Vrba – k dekorovaniu nemeckých vojakov Tisom
   https://www.youtube.com/watch?v=sqiFsLLd1Tg
   Útek Vrbu z Osvienčimu začal 7. apríla 1944!!!, teda svetové spoločestvo – vrátane Tisa!, sa o pravde dozvedeli až v lete 1944! A od už od kedy prebiehali deportácie „NA PRÁCU“? Lebo vedieť pravdu je zásadná vec pre rozhodovanie – „podľa Slabejciusovho svedomia“ – o ktorom mám pochybnosti!
   VRBA-WETZLER MEMORIAL, Ivan Kamenec (SK) – fakty bez romantiky – 4,5 milióna vs 1,2 milióna – 3 milióny hore dole, že?
   https://www.youtube.com/watch?v=K4JUXfn-bl8
   Velký útek z Osvětimi (2007) – Dokument CZ – detaily – aj k postupom židovskej obce – komplot s Eichmanon v Maďarsku
   https://www.youtube.com/watch?v=hnfbnlD4sio
   Lidice 11.6.2016: projev Miloše Zemana – Kotleba video čas 2:45
   https://www.youtube.com/watch?v=Z-HibCRwB7Q
   - – -
   AKTUÁLNE DNES! – žoviálny prejav – k udalostiam SNP „úprimný“ pózerský grc – multikulti Dobrý Anjel využil SNP na to, aby s úsmevom Macka Pú napľul „milým“ Bystričankám a „milým“ Bystričanom do tváre za to, že zvolili „fašistu“ Kotlebu, a v tomto predvolebnom prejave ich aj vyzval, aby vyhnali ako voliči – „fašistických“ kotlebovcov – a teda aj samých seba – z Banskej Bystrice! Fakt kokot!
   „Dnes sa predsa nemusíme postaviť nepriateľovi so zbraňou v ruke! Nemusíme sa báť o svojich najbližšícH! Nemusíme byť hrdinovia!“ – manipulatívna veta scientológa – vrchného veliteľa ozbrojených síl SR – NLP – neurolingvistické programovanie! FAKT! Kokot!
   Silný prejav Andreja Kisku: „Vyžeňme vo voľbách fašistov z úradu BBSK“ – Oslavy SNP
   https://www.youtube.com/watch?v=KE92HvQgzyE
   - – -
   V kontexte:
   Informačná vojna 21. augusta 2017 – Marian Kotleba
   https://www.youtube.com/watch?v=YGrRCWNpaRc

   • Sasin napsal:

    Do vojen produkují blboni nepřetržitě, to jim nemůžeš zazlívat. Gdyž jsou sklady plné, pustí se do ničení druhého, tak jsi to myslel, že by měli být blboni dycky připravení? Ten tvůj Tiso je stejnej jako Vašek Flaška, kolaboroval z fašistama aby vytvořil vlastní fašistický stát. A co je fašizmus už by jsii taky mohl vědět. Je to zpřáhnutí z nadnárodními zloději, kteří vytáhnou všechen med ze země, nectí rodinu a uloží si vejvar do depozitu v cizích daňových rájích. To voni tak dycky mají oddělené aby jim do teho nelozili okradení na neprodejné půdě a okradení na rozpočtu z toho medu, který prý může používat jen pár šmejdů, hajlzlů a kund, co se samozvolili k povzbuzení národa aby hnul prdelí a vyrobil ještě více a rychlejji prostředků hromadného ničení. A pak že blboni na NWOO už vymírají. Howno. Kvetou.

    • Sasin napsal:

     No a ještě tohle Marošu. Máš to tam blíž. Po zaběhnutí slobodného vysíelača, jak se blboni naučili platit, si tam zasedl nějakej Koroni, který pouští nosaté andělíčky. Asi už splatil podíl na rádiu Lichtnerovi, co si otevřel jinej kanál a vykládá celé boží dny s ujom své dojmy o světovém zlodejském systém slovenským emigrantům v cizině. A voni se tam divěj, jak ten svět pré de do zádele.Gdyby se všichni Slováci vrátili do dom a chtěli si převzít svůj přirozený podíl na neprodejné půdě, jaký myslíš že by ten podíl by měl velikost. Zkus to alespoň odhadnout. Muheeeee

     • Maroš napsal:

      Sasin – ten Koróni mi bol jasný, keď začal pozývať kryptomarxistu Vlka – špeciálne – debata o vaších EEP – ako živnostníci ruinujú štát neplatením daní. Slobodný vysielač SK je „klér“. Iná káva je Informačná vojna – ale tiež mám výhrady – priveľa digitálnych info a málo učia vnímať systém – vyššie skryté ciele.

      • Kolodej napsal:

       Pozdravujem Maroš. Bravúrne zhrnutie. Zastav sa niekedy na dvtr.eu/diskuse – tam sa tak okrajovo venujeme všetkým týmto chaldejským keketom a ich nástrahám rozhadzovaným po nete – stránku nesúď podľa názvu – trošičku sa preorientovala heche.

       • ushiro napsal:

        Zaujímavý článok s videom zo stretnutia občanov pri príležitosti výročia SNP na Jankovom vŕšku

        http://www.hlavnespravy.sk/vladimir-meciar-cim-skor-robert-fico-skonci-tym-lepsie-pre-slovensko/1119324

        Jankov Vŕšok 3
        https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=FxImiTEaufw

        • Maroš napsal:

         Uširo geri -“Štefan Harabin pokladá zánik slovenskej štátnost i v jadre Únie bez referenda za protiprávny akt“ – nerozumiem formulácii – akože vstupom do jadra EU má zaniknúť inštitút referenda? Tak to sme potom v jadre neomarxizmu, teda ešte viac späť, ako pred 1989 – čo na toto povie náš SS poručík? Boľševický kapitalizmus s jedinou stranou – sio-Syndikátom eurofondov. No – myslím, že aj keď zmanipulované referendá vždy skončili nahovno – oni patria do výkladnej skrine „demokracie“ – takže keď si Fico sám rozbije výlohu, ešte mu niekto za toto navyše rozbije – fasádu! Koniec! – „deťom a debilom“ sa „hračky“ neberú! Lebo za tú našu chudobu už nemá potom čo ponúknuť – ani ilúziu demokracie na Slovensku!

      • proud napsal:

       Jj,stav se,rad tancujes jak „nekdo“ piska,nebudes s tim mit problem:-)))

      • proud napsal:

   • Stano Slabeycius napsal:

    Maroš, ty si CHORÝ človek. Snáď si nemyslíš, že sa budem obraňovať proti Tvojim výpadom?? Ja míňam svoj čas na písanie článkov – a môj článok o SNP je JEDINÝ na celom webe za uplynulé obdobie. JEDINÝ!
    Ty „odborník“ na komentáre – od teba som doteraz ani jediný článok nevidel, hnusná špina neoľudácka!
    Modli sa na svojho Tisa, smaž sa v svojej protižidovskej nenávisti. Všade vidíš len samých židoboľševikov a mňa označuješ za sionistu – je mi Ťa ľúto. Vlastne ani nie.
    Mám veľmi dobrú pozíciu, keď na mňa útočíš Ty a celá Tvoja ľudácka cháska. Keby som nemal dobrú pozíciu, neútočil by si. Stúpil som Vám a vašim „historikom“ na boľavý nerv, a HROZNE VÁS TO SERE, brýzgate slinou jak besní psi.
    Veľmi dobre. Vyjebaný magor.
    Jozef Fundárek bol švagrom môjho starého otca z otcovej strany. Mám dosť informácií, aby som si DOVOLIL písať o SNP. A nič na tom nezmeníš ani Ty, ani nikto iný. A keďže ste tu šeci z Tisa potentení, tak príde aj na neho. Len čo trochu nazbieram sily, zničím ti tvojho farára tak, že ti môj článok o SNP bude pripadať ako jahody. Už som ti raz povedal, že sa s nikým srať nebudem. A toto je prisámbohu posledná veta, ktorú som ti napísal.
    Adieu, pauvre gredin!

  • Robo napsal:

   Maroš, buď zdravý!

   • obycejnilide7 napsal:

    Zdravím Tě Robo i Tvoje blízké a ať u vás te koze rostou jak z vode. :)

    Na SNP měli letos přijít i cigáni z Bratislavy haha, to jsem zvědav jestli byli na Jankově vršku :-)

    Už Josef Lada psal:
    „Mikeš ucítil pojednou, že mu byl hozen zezadu přes hlavu pytel. Chtěl se bránit ale už bylo pozdě. S hrůzou opozoroval že je v pytli někam odnášen a že se z toho pytle už sotva dostane ven. Potom cítil že byl hozen do vozu na slámu a přikryt težkými hadry. Ještě zoufale vykřikl.: „Babičkoo!“ ale muž jej uhodil a pohrozil mu, že ho zastřelí jestli mukne!“
    MILÉ DĚTI TI LIDÉ BYLI CIKÁNI!“

    Autor věděl o čem píše a často to čteme našim dětem.

 8. Július napsal:

  Autor tohto výplodu hľadá fašizmus všade, kde mu niečo nevyhovuje, Tisa a kotlebovcov by najradšej utopil v lyžičke vody, ale to mu nebráni chorobne zbožňovať skutočných fašistov :

  http://necenzurovane.net/16/zbabelci_image001.jpg

  Tak, čo Nikita od „konceptuálov“, ako hodnotíš sociálny názor Fica, tvojho supervlastenca a idolu ?

 9. Paul Durham napsal:

  hmmm, Fica budou hodnotit ti, kteří přežijí , ať tak či onak to budou žvásty protože současníci už nebudou a papír snese všechno a dobře hoří

 10. Hum napsal:

  Autor nesklamal… Zase nekonecna hovadina…

 11. proud napsal:

  Vcelku se mi libi ono popisovani a souzeni minulejch udalosti v dnesnim svetle ,po valce kazdej generalem,bez znalosti tehdejsich pomeru a moznosti,vyborne se bavim :-)

 12. obycejnilide7 napsal:

  Marošu zdravím Tě a z teho kokota Slabeyciusa si nic nedělej, třeba se na to jednou konečně vykašle a přestane.
  Myslím s tím psaním takových blbostí to se nedá číst!!!
  Nedočetl jsem .
  :-)))

 13. proud napsal:

  O SNP toho mnoho nevim,tim spis ze neznam,a sotvakdo,tehdejsi pravou situaci,moznosti a pohnutky zainteresovanejch,ale co vim,to ze si behali „30 leti „prejpartyzani“,pro duchody za odboj jeste po roce 1980 :-))))))))))))))))))))))………A vy mi neco povidejte o „Cehunech“ :-))))))))))))))))))))))))))))))

 14. Maroš napsal:

  Irónia holokaustu – vražedný plyn Cyklon B vymyslel žid – nemecký vlastenec – otec prvej chemickej zbrane v 1. svetovej vojne – „Začal experimentovať s plynným chlórom, čo povedal, že skracuje vojnu“ /že ďakujeme!/
  Nemecký útok pri Ypres (22.4. – 25.5. 1915)
  https://www.youtube.com/watch?v=v1uMre9zkT4
  - otec výroby dusičnatých hnojív zo vzduchu, a teda aj /že ďakujeme/
  - otec všetkých konvenčných bômb – vyrábaných – ZO VZDUCHU! /že ďakujeme!/
  A to je dobrý biznis – zarábať na výrobe bômb – zo vzduchu, či?

  Fritz Haber – židovský chemik, ktorého práca viedla k Zyklonu B
  /Fritz Haber: Jewish chemist whose work led to Zyklon B
  By Chris Bowlby BBC Radio 4 /
  By Translator:
  „Plodiny potrebujú lepšie dodávky dusíka na výrobu väčšieho množstva potravín. Predtým to bolo poskytnuté v obmedzenom a pracovitým spôsobom lode plné vtáčích trusov alebo dusičnanov ťažených v Južnej Amerike.
  Ale v roku 1909 Haber našiel spôsob syntézy amoniaku pre hnojivo z dusíka a vodíka.
  Práca s inžinierom od chemickej firmy BASF Carl Bosch sa zrodil proces Haber-Bosch, ktorý umožnil vytvoriť obrovské množstvo hnojív.“

  „A keď vypukla svetová vojna krátko potom, Haber – teraz pracujúci pre Kaiserov výskumný ústav v Berlíne – bol zúfalý, aby dokázal svoj vlastenectvo.
  Začal experimentovať s plynným chlórom, čo povedal, že skracuje vojnu.
  Prvý útok jeho metódou bol v Ypres v roku 1915. Haber bol povýšený na kapitána v nemeckej armáde – no v noci oslávil povýšenie vo svojej vile v Berlíne, jeho manželka spáchala samovraždu.“

  „Napriek významu svojich objavov zostáva omnoho menej známy než jeho priateľ a kolega Albert Einstein – možno preto, že jeho povesť je tak sporná.
  Nešlo len o jedovatý plyn. V dvadsiatych rokoch minulého storočia existovala jedna ďalšia oblasť výskumu, v ktorej bol úspešný Haber a jeho kolegovia: vývoj pesticídových plynov.
  Z Haberových dedičstiev to bolo najhoršie. Tento výskum sa neskôr vyvinul do procesu Zyklonu, ktorý nacisti používali na vraždu miliónov ľudí do svojich táborov so smrťou, vrátane svojej vlastnej rozšírenej rodiny.“

  „Začiatkom tridsiatych rokov 20. storočia mohol vidieť, že sa okolo neho šíri antisemitizmus a jeho tvrdenie, že je nemecký vlastenec, nebola žiadnou ochranou.

  „Začiatkom roka 1933,“ povedala jeho dcéra Eva, „šiel do svojho ústavu, tam bol vrátnik, ktorý povedal:“ Židovský domček nie je povolený tu.
  Haber rezignoval, zničil, krátko prešiel do exilu a zomrel na infarkt v roku 1934.“

  Poznámka: využitie Zyklonu B na vraždenie ľudí navrhol-vymyslel SS Karl Fritzsch
  http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=auto&tl=sk&u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FKarl_Fritzsch
  https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Fritzsch

  Poznámka – v dokumentoch o Cyklóne B treba sledovať aj množstvá – čísla, na čo sa kde používal! Keď nabehne „prekladám“ – treba na to kliknúť – otvorí sa stránka.

  http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=auto&tl=sk&u=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Fworld-13015210
  http://www.bbc.com/news/world-13015210
  http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=auto&tl=sk&u=http%3A%2F%2Fwww.wollheim-memorial.de%2Fen%2Fzyklon_b_en_2
  https://de.wikipedia.org/wiki/Zyklon_B

  Toto bez komentára…
  Ausschwitz lüge und Zyklon B
  https://www.youtube.com/watch?v=g26yJZ0uNLI

  • proud napsal:

   Co vis o cyklonu B? Z chemickyho a praktickyho hlediska……

  • proud napsal:

   Ze se s nim v koncentracich zabijelo(picovina na ntou),jak se technicky a prakticky k tomu zabijeni pouzival,povez,at se pobavim ;-)

   • Maroš napsal:

    Proude – ejakuluješ predčasne ty pako – o čom je to posledné video? O čom sú tie čísla?

    • proud napsal:

     Davas tolik odkazu,ze na ne nekoukam(to bych nedelal nic jinyho),neejakuluju,jen jsem si precet cos psal.

    • proud napsal:

     Navic ani nejak moc video nepotrebuju,staci mi co vim od pametniku,tech nekoupenejch,a zaklady chemie a zajem,pak vlastni hlava a s tim uz se pracovat da.

    • proud napsal:

     Mimochodem: „This video is not available in your country.“

    • Maroš napsal:

     Cyklon B sa výrábal v tak ohromných množstvách, že bol vhodným argumentom -ako „hlavný nástroj holokaustu“, lenže omnoho viac sa ho v lágroch používalo na dezinfekciu!
     Na zabitie 1000 ľudí bolo potrebných až 4 kg cyklonu – to bol prvý pokus „Friča“ – 600 Rusov plus ďalší… A vetralo sa a vetralo sa… To, čo použili v koncentrákoch, bola špeciálna výroba – bez tzv. bezpečnostného pachového markera, aby ľudia nepanikárilli. Otázka – vetrali kam, keď tisíciny gramov kyanovodíka ťa pošlú do kytek, resp, keď vo vysokých koncentráciách je výbušný. O tom je to video, tak nejač – najprv si vyhoň linky a až potom ejakuluj! Si myslíš, že mne to spadlo z neba? Ale pamätal som si z jedného dokumentu o Eichmanovi, ktorý som nevedel dohľadať /nie práve ten, lebo to tam bola len veta/, že Cyklon B vymyslel ten, kto ho vymyslel, tak sorry jako, že som s tým zabil hoďku, aby si ty mohol jačať – už si hotový? – jako…

     • proud napsal:

      Ernst Zuendel,rika ti to neco?…….

      • proud napsal:

       ….a Osvetim,fakta versus fikce,nove a utajovane poznatky o holokaustu……pak jeste neco jako holokaust,nastroj sionu….atd.atd….je toho spousty,ale neni nad normalni mysleni na zaklade bezne znamejch veci s pohledem z vic uhlu a takzvanyho nezaujatyho pozorovatele.Na co cyklon,vzdyt ty lidi v tech podminkach,spine,drine,zime,nevyspani, umirali po desetisicich….bejt jeste vyvrazdovany,melo by Nemecko na krku peknej pruser v tylu,nevim jak ty,ja bych na nejaky zplynovani necekal a kdyz nic jinyho,jel bych do pekla na bilym koni,ale spis bych zdrhnul s tim ze bych zorganizoval hromadnej utek a ne se marne pokousel sam skakat na draty a honit se s coklama……….

  • proud napsal:

   Abys to mel lehci,navedu te:-).CyklonB jsou krystaly,do plynny faze,jedovaty,se dostanou pri zaliti vodou,kdy v ty vode kurva!!!!!!!!Pri zaliti vodou zplynovatej a vzduch je NEUTRALIZUJE,takze pri styku se vzduchem jsou k hovnu,proto se pouzival pri prani pradla ve vode(kdy byl funkcni) k odvsivovani pradla,protoze „ves je tvoje smrt“,jak hlasaly napisy v koncentracich………..a ted vypravej………..

   • proud napsal:

    Nebo me budes masirovat s plynovejma komorama s cyklonem, dostavovanejma po valce,aby se dostalo historii psany vitezama? …..

  • proud napsal:

   Pravda je holt svine nehezka a casto boli,ale je to jedina moznost jak se prijmout.Stejne jako treba ta o Husovi a Husitech ,nebo ta o „bitve“ na bily hore kde vojsko v sarvatce zahnalo sedlaky do rybnika a bylo po „boji“………kdy si nasi „velikani“ psali za dejiny jejich zbozny prani,nebo je smolili na zakazku,nikoliv popisy skutecnosti…….narody nekdy potrebujou myty co je povznesou a stmelej stado……

  • Eva napsal:

   Cyklon B se vyrábí u nás stále, jen pod jiným názvem Uragán D.
   Nevadský plyn se v Kolíně stále vyrábí, už z doby před druhou světovou válkou
   https://www.kolinskypres.cz/clanek-nevadsky-plyn-se-v-koline-stale-vyrabi-uz-z-doby-pred-druhou-svetovou-valkou
   Kolín se stal proslulým výrobou plynu Cyklon B, který se vyrábí v Draslovce dodnes pod názvem Uragan. Že je používán k zabíjení, to málokdo ze zaměstnanců za války tušil, látka sloužila k mírovým účelům. Nadále se vyrábí pod změněným názvem Uragan D2 nebo D3 a užívá se jako přípravek pro hubení hmyzu a hlodavců ve skladech.

   Fritz Haber byl (stejně jako Albert Einstein) byl ženat s chytrou Clarou Immerwahr.
   Vzhledem ke svým schopnostem dosáhla brzy uznání nejen jiných žen v mezích ženského hnutí, nýbrž i mužů, neboť své schopnosti jasně projevila při svém studiu na univerzitě, kde jako jedna z prvních, ne-li úplně první, získala v roce 1900 titul PhDr.
   A tak, když se jednoho večera pyšný Fritz Haber naparoval před důstojníky německého štábu, kolik frantíků udusí jeho jedovaté plyny příštím útokem, otevřela s ním hádku. Výbušný Haber ovšem trval na svém patritismu a viděl vědu jako prostředek, který musí posloužit národu, bez ohledu na oběti a utrpení v řadách nepřátel, s nimiž nelze mít soucit. Clara nesouhlasila a litovala každého zmarněného lidského života, neboť také ona sama byla matkou, stejně tak, jako každý padlý na západní frontě měl někde nějakou, která pro něj vylévala moře slz, a ona to věděla.

   Zdroj: http://forejtek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=422468
   https://en.wikipedia.org/wiki/Clara_Immerwahr

 15. Maroš napsal:

  EPILÓG – a epitaf na náhrobný kameň – Erenburg Slabejcius!

  „Oikofobie je termín ražený britským politologem a spisovatelem Rogerem Scrutonem jako neklinický popis převládající antikultury mezi západními umělci a intelektuály vůči svému mateřskému kulturnímu prostředí. Tento vztah může vyústit až v nenávist vůči své mateřské kultuře a v nekritické obdivování kultur cizích.

  Oikofobie = záporné životní pocity, strach, odpor až averze a nenávist vůči vlastnímu domovu, vlasti, národní kultuře a duchovnímu dědictví vlastní společnosti. (definici formuloval prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc)“
  http://www.white-media.info/oikofobie.html

  „O ženách znásilněných Rudou armádou česká historie mlčí …
  Znásilňovali v Německu-k nemalé radosti němek- píše britský válečný novinář ve své knize . … aby potom v tej istej vete bolo: … Ilja Grigorjewitsch Ehrenburg veřejně v ruských novinách a rozhlase vyzýval k znásilňování a vraždění německých civilistů.“
  http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/o-zenach-znasilnenych-rudou-armadou-ceska-historie-mlci_337061_diskuze.html

  Poznámka – to, že osobného priateľa Ehrengurga – Lenina, do Ruska vlastne vyšikovali nemeckí Židia, Ehrenburgovi akosi „uniklo“ – niet divu, veď aj v 2. svetovej vojne išlo o. i. o to, aby sa v Európe navzálom vyvraždili dva kvalitné biele národy – nemecký a ruský!!!
  Sionisti-trockisti-židoboľševici nabádaním vojakov Červenej armády k násilnostiam na civiloch tak do budúcnosti – na niekoľko pamätajúcich si generácií, zabezpečili odpor oslobodených národov k všetkému sovietskemu=ruskému! A to sa masíruje dodnes! Rozoštvávanie národov je hlavná pracovná náplň sionistov = nizkofrekvenčné, viacgeneračné riadenie supersystémov.
  Poznámka – vojaci Červenej armády o. i. strieľali na počkanie aj židov, ktorých ukrývalo obyvateľstvo pred nacistami. Prečo? Lebo ich odôvodnene pokladali za príčinu a iniciátorov 2. svetovej vojny – v rámci kolektívnej viny.
  “Sovietsky minister zahraničných vecí Iľja Ehrenburg (ktorý bol židovského pôvodu) spolu so sovietskym spisovateľom Konstantinom Simonovom sa výrazne podieľali na „nenávistnej kampani“ proti Nemcom. V článku „Zabíjaj!“ z roku 1942 Ehrenburg napísal:
  „Nemci nie sú ľudské bytosti. Preto pre nás slovo ‚Nemec‘ znamená najstrašnejšiu nadávku. (…) Viac nebudeme hovoriť. Viac sa nebudeme vzrušovať. Budeme zabíjať. Ak si nezabil aspoň jedného Nemca za deň, premárnil si deň. (…) Ak nezabiješ Nemca ty, zabije on teba. (…) Ak zabiješ jedného Nemca, zabi ďalšieho – pre nás nie je nič zábavnejšie než hŕba nemeckých mŕtvol. (…) Nepočítaj dni, nepočítaj míle. Počítaj len Nemcov, ktorých zabiješ. (…) Zabíjaj!“
  https://nezaslepeni.wordpress.com/2010/04/28/bestialny-zlocin-tisicrocia/

  Poznámka – pokiaľ chcete použiť google translator – pri tomto článku to nefunguje – google len presmeruje na článok s iným obsahom!!!
  http://www.wikiwand.com/pl/Ilja_Erenburg

  „Zabi!“ – Ilja Erenburg
  http://poem4you.ru/classic/erenburg/ubey.html

  Vojnové zločiny na území Slovenska počas druhej svetovej vojny
  https://sk.wikipedia.org/wiki/Vojnov%C3%A9_zlo%C4%8Diny_na_%C3%BAzem%C3%AD_Slovenska_po%C4%8Das_druhej_svetovej_vojny

  • Stano Slabeycius napsal:

   „Sovietsky minister zahraničných vecí Iľja Erenburg…“
   Veľmi dobre, Maroš. Si ešte hlúpejší, než Tvoje zdroje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!