Miroslav Zelenka: Předmluva ke kolektivní meditaci na posílení egregoru Slovanství a pozitivní budoucnosti dne 10.10.2017

deti-bogovPři jednom z minulých pořadů na SVCS se mluvilo o kritickém množství probuzených lidí, které by ovlivnilo ostatní lidi v Česku a mluvilo se o 10 až 20 tisících. Zároveň proběhla 21.8.2017 celosvětová meditace, kde se mluvilo o kritickém množství 144 tisíc pro celou planetu. Již před tím jsem byl požádán, abych opakoval meditaci na posílení egregoru Slovanství s tím, že bychom se spojenými silami snažili, aby se této meditace účastnilo 10 tisíc lidí, což by jako kritické množství pro Česko a Slovensko mělo stačit. Z množství 144 tisíc pro celou planetu lze snadno spočítat i kritické množství pro Česko a Slovensko, a to činí, pokud jsem neudělal někde chybu v řádu, okolo 300 lidí. Toto číslo ale nelze dle mého názoru vzít příliš vážně, protože množství lidí, kteří ovlivňují kolektivní vědomí obyvatel planety je podstatně menší, než množství lidí, kteří ovlivňují kolektivní vědomí obyvatel Česka a Slovenska.

Slované rozhodně nebyli nevěřící nebo ještě přesněji nevědoucí, ale otázka je, v jakou podobu Boha věřili. Je to běžný postup udělat z někoho pohana či nevěřícího, protože nesdílí mojí představu o bohu. Nepochybuji, že i mne by mnozí označili jako neznaboha, protože neuznávám jejich představu personifikovaného křesťanského boha. Osobně nepochybuji, že představa Krista o bohu se mnohem více blížila představě Praslovanů a mnou uváděné, než představě předkládané křesťanskými církvemi.

Nelze rovněž zapomínat, že historie Slovanů se měří na desetitisíce let a oficiální historická věda (mám trochu problém to vědou nazývat) se takto starou historií Slovanů vůbec nezabývá, protože ji vůbec nepřipouští. Stále jen vychází z velmi nepřesné až absurdní představy o Praslovanech jako primitivních kmenech.

Všechno to, co se děje ve vztahu k naší zemi, je možno chápat jako pokusy stáhnout nás pod nějaké centrum řízení, avšak velice opatrně a nenápadně, hlavně aby těm Čechoslovákům nedošlo, že mají jakýkoli význam.

Někteří uznávání tzv. duchovní mistři říkají, že naše země a Praha budou mít významné místo v blízké budoucnosti.

To, co se nyní děje je důkaz toho, že si různí lidé a jiné bytosti uvědomují význam Česka, Slovenska a Prahy, ale již nemají ty mozky (architekty), které by jim dokázaly naplánovat akce na patřičné úrovni.

V současné době probíhající procesy ve společnosti se dají snáze pochopit na podobnosti procesu reinkarnace duše a reinkarnace společnosti. Transformaci (podstatnou změnu) společnosti je možno z určitého úhlu pohledu vnímat jako její reinkarnaci. Stará forma společnosti umírá a rodí se nová. Jsou známy teorie předpokládající, že způsob umírání člověka a stav jeho mysli v té době má významný vliv na situaci člověka v další inkarnaci. Stav kolektivního vědomí společnosti v době počátku podstatných změn bude mít přes všechny ostatní a rozhodně nezanedbatelné vlivy zřejmě rozhodující vliv na délku a formu transformace společnosti a kvalitu nového uspořádání společnosti. Jak už jsem mnohokráte zdůrazňoval, žádný sebedokonalejší systém nemůže kvalitně fungovat, pokud jeho jednotlivé prvky svojí kvalitou neodpovídají kvalitě systému. Z toho plyne mnou již opět mnohokráte zdůrazňovaný závěr, že nejdůležitější v dnešní době je práce každého z nás na zvyšování frekvence vibrací, zvyšování vlastního poznání a pomoc ostatním v obou těchto aspektech a práce náš všech na zkvalitnění kolektivního vědomí společnosti.

Nemusíme mít všichni noty té nejlepší písně, té nejlepší muziky, ale je potřeba, abychom měli noty stejné písně a případně i dirigenta, abychom udrželi stejný rytmus. Pokud toto podobenství převedu na současnou situaci, tak existuje mnoho orchestrů a dirigentů a každý ten orchestr tvrdí, že ta její píseň je ta nejlepší a mělo by se proto hrát jen podle jejích not a pokud možno i pod vedením jejich dirigenta.

Co je to za kakofonii, když každá skupina hraje podle jiných not a s jiným rytmem. Ono stačí už jen to, když jsou noty stejné, ale každý drží jiný rytmus. Už to se nedá poslouchat. V souvislosti s hlavním tématem si také můžeme představit výsledek meditace konané sice ve stejný čas, ale každý by meditoval na jiné téma.

Můžeme ovlivnit Evropu i svět nejen tím, že budeme inspirací, ale i tím, že z našeho území bude vyzařovat pozitivní energie a láska. I v našem prostředí, pokud bude dostatečně prozářeno energií lásky, nebudou některé bytosti moci nadále žít, nebo nebudou moci žít minimálně stejným způsobem života jako doposud.

Jedním z možných základů, na kterém se můžeme spojit, je naše Slovanství. Vím, že to zní jako určité klišé a snadno mohu být napaden z nacionalismu a dokonce šovinizmu, ale na tomto možném postoji se projeví neznalost skutečné historie Slovanů a jejich charakterů jako národa. K tomuto cíli směřuje i zamýšlená meditace.

Považuji za velmi důležité informace týkající se našich možností ovlivňovat realitu. Například David Wilcock uvedl, že se konal experiment údajně dle klasických vědeckých měřítek. 7000 lidí cíleně meditovalo na snížení kriminality a skutečně se celosvětově snížila zločinnost a terorismus o 72%. Po ukončení experimentu se opět vrátila do původní výše. Z toho plyne závěr, který odpovídá i mým informacím a informacím pozitivních mimozemšťanů, že i velmi malé množství lidí může mít výrazný vliv na kolektivní vědomí lidí. Velmi malé množství může být jako kormidlo, které změní směr našeho směřování.

Jsme dlouhodobě manipulováni v tom smyslu, abychom byli přesvědčeni, že nemáme tu moc měnit realitu. Proto jsou neustále zakazovány všechny prostředky vedoucí k rozšířeným stavům vědomí a veškeré informace o těchto stavech jsou zkreslovány a zesměšňovány. Za tím účelem jsou vytvářeny i různé instituce typu klubu skeptiků Sisyfos. Opět mi při této příležitosti nedá, abych neocitoval čeho je Sisyfos symbolem dle Wikipedie. Je symbolem nesmyslné, otupující a bezvýchodné činnosti, ze které nikdy nemůže být užitek. Skutečně je to pro klub skeptiků symbolické.

Stále probíhá "soupeření" různých egregorů jako jsou egregor katolictví a dalších forem křesťanství, egregor islámu, judaismu a dalších náboženství, ale rovněž tak egregor materialismu nebo i mentalismu. Z tohoto důvodů je velmi důležité podpořit egregor slovanství.

Pro jistotu uvedu opět vysvětlení pojmu egregor, aby nedošlo ke zkreslení nebo nepochopení následujících úvah.

Egregor je pojem vyjadřující existenci zvláštních astrálních útvarů, které jsou vytvářeny skupinovými představami, idejemi a pocity jako jsou např. náboženské a politické ideje, ale i hromadné všeobecné sklony a názory. Egregor je tedy astrální reprezentace kolektivní mysli a funguje jako více méně silná astrální bytost, není jen pasivním odrazem toho, co je společné lidským myslím, ale též aktivním činitelem. V tomto smyslu každý jedinec vyznávající nějakou náboženskou, politickou či jinou ideu, je spojen s příslušným egregorem, přičemž toto spojení je oboustranné: jedinec posiluje svou vírou a svými činy tento egregor a naopak je egregorem posilován v této víře a činech.

Některé aktivity jako jsou rituální oběti, které bychom takto možná nezařadili, lze rovněž i v současnosti vnímat jako soupeření egregorů. Rituální oběti egregorům mají své významné místo v dějinách mnoha národů a náboženství. V některých případech se jednalo o plně vědomé (dokonce pro celou společnost) a často krvavé rituální oběti včetně obětí lidských, v některých případech se jednalo o rituální oběti překryté jinou legendou, jako bylo například upalování čarodějnic. Myslím, že například i skalpování bylo určitou formou rituální oběti. Různé drastické formy trestů dle islámu jsou rovněž rituální oběti egregoru islámu. Utrpení obzvláště spojené se smrtí je mocným výronem energie, jejímž příjemcem by měl být příslušný egregor.

Egregor slovanství se částečně překrývá s egregorem mentalismu. Egregor slovanství vzhledem k tomu, že se vyvíjel velmi dlouhou dobu, byl v posledních dobách hodně potlačen až téměř k neviditelnosti, takže nehrál takovou roli, aby bylo považováno za nutné jej deformovat. Proto se zachoval v relativně čisté podobě na rozdíl od egregorů velké většiny náboženství. Egregor slovanství však nelze redukovat jen na jakousi náboženskou ideologii.

Na udržení jeho čistoty je však nutno stále pracovat, abychom jej udrželi v kvalitě harmonie a lásky, což však neznamená, že bychom se neměli umět bránit. Rozhodně však nelze používat jakékoliv negativní emoce jako je nenávist k jiným skupinám lidí s jejich odlišným náboženstvím či životním postojem. Nenávist není nikdy řešením. To však neznamená, že bychom neměli obhajovat vlastní ideje a posilovat egregor slovanství, egregor harmonie a lásky.

Proč mediace na egregor slovanství Čechů a Slováků. Protože je to obrana proti stálé manipulaci, která se nás snaží kromě dalších účinků neustále rozdělovat a odcizovat nás našemu slovanství a jeho charakteru. Stále je možno slyšet a číst úvahy (včetně rádoby vědeckých) typu - patříme na západ, jsme křesťansko-židovská civilizace, geneticky Germáni, Židi, Keltové, Libuše byla keltská kněžka a podobně. Vše jsou to manipulace k potlačení našeho základního charakteru Slovanství, protože Slované jsou největším nebezpečím pro prosazení NWO. Libuše byla slovanská kněžka. Vibrace řeči, mateřský jazyk silně ovlivňuje DNA, takže především jazyk tvoří naši slovanskou DNA.

Posilování egregoru slovanství je důležité mimo jiné i pro jeho zpětné působení na lidi. Pro jistotu, aby nedošlo k nevhodnému výkladu pojmu egregoru slovanství, považuji za hodné zopakovat, jak vnímám posílení egregoru slovanství.

Cílem posílení egregoru slovanství není nacionalismus, ale jedná se o sjednocení na základě určitých charakterových vlastností Slovanů a zejména starých Slovanů jako je láskyplnost, mírumilovnost, ale zároveň schopnost pozitivně mentálně ovlivňovat realitu vzhledem k síle svého ducha, své mysli. Zároveň toto posílení znamená skupinové očištění od určitého druhu negativního myšlení, egoismu, od podléhání matrixu konzumně tržní společnosti. Záměrem je získání kolektivní vnitřní síly k tomu, abychom byli nejen my schopni sami zvládnout transformaci, ale pomoci k tomu i ostatním. Součástí je i vědomý návrat k čistému způsobu a modelu života, který je v souladu s přírodou a ostatními bytostmi. V neposlední řadě i v posílení vztahu k sobě, a to na úrovni jednotlivce i na úrovni národa, abychom si sami sebe vážili. Návrat k posílení lásky v každém z nás, posílení sebevědomí a pokory.

Cílem kolektivní meditace je prostřednictvím kritického množství účastníků, které je odhadováno na 10.000 lidí, dosáhnout takového posílení egregoru Slovanství, aby měl podstatně větší vliv v konkurenci ostatních egregorů v prostředí České a Slovenské republiky. To by významně přispělo k tomu, aby v kolektivním vědomí došlo k návratu k životním hodnotám výše uvedeným.

Meditace bude dne 10.10. přesně od 21.05 na Svobodném vysílači CS http://www.svobodny-vysilac.cz/.

Ve snaze zajistit co nejvyšší účinnost meditace co možná největším počtem účastníků a ve snaze o co největší bezpečnost proti rušivým vlivům, dohodli jsme se o specifickém způsobu provedení meditace. Na jedné straně je reálný předpoklad, že ne všichni lidé, kteří by se rádi zúčastnili meditace, nebudou mít možnost být připojeni k internetu. Na straně druhé nedá se vyloučit ani možnost, že nebude možno se v čase stanoveném pro meditaci připojit k Svobodnému vysílači, jak už se ostatně několikrát stalo. Meditace nebude prováděna živě, ale bude puštěna meditace, která již byla jednou provedena, a byl z ní udělán záznam. Záznam meditace je možno stáhnout na této adrese:

https://uloz.to/!djppQqjhSRfo/miroslav-zelenka-posileni-egregoru-slovanstvi-a-pozitivni-budoucnosti-mp3

Vzhledem k tomu si všichni, kteří nebudou mít možnost se připojit na internetu k Svobodnému vysílači, případně se jim to z nějakého důvodu nepodaří, mohou pustit meditaci přesně v 21.05, čímž bude zajištěna časová sladěnost vizualizací a energetického působení všemi účastníky. Množství účastníků a jejich jednotná kolektivní mentální aktivita má velkou důležitost pro úspěšnost meditace.

http://www.miroslav-zelenka.cz/ 
84 Komentářů k Miroslav Zelenka: Předmluva ke kolektivní meditaci na posílení egregoru Slovanství a pozitivní budoucnosti dne 10.10.2017

 1. kolektivní vědomí je pouhá slovní hříčka neb vědomí je vždy individua napsal:

  "lze snadno spočítat i kritické množství pro Česko a Slovensko, a to činí, pokud jsem neudělal někde chybu v řádu, okolo 300 lidí. Toto číslo ale nelze dle mého názoru vzít příliš vážně, protože množství lidí, kteří ovlivňují kolektivní vědomí obyvatel planety je podstatně menší, než množství lidí, kteří ovlivňují kolektivní vědomí obyvatel Česka a Slovenska.

  Slované rozhodně nebyli nevěřící nebo ještě přesněji nevědoucí, ale otázka je, v jakou podobu Boha věřili."

  ´´´´
  To čemu vy říkáte "věřit" může se řící CTÍT (a na zakládě toho čím se ten který jedinec a podmínky ho nějak nutící - řídí... Jaké zásady ctí, čemu se z lásky či respektu nebo porozumění - přesvědčení poddřizuje - na co "slyší" Tento smysl zde symbolicky představuje "rovnováhu") .

  Je zajímavé, že třeba "římané" ctili válčení (vážili si válečnických schopností atd.) - jakoby při antropomorfizovaném převedení uctívali "boha války".

  Není však zřejmé ČEHO by měl vlastně býti bůh osamělý (jeden)?

  Jakou úctu integruje? Jak to hierarchizuje? Co si staví na piedestal? Možná případ od případu a oceníme vše.
  "Lásku" ? Nebo "Pravdu"? Nebo "Cestu"? Klid (vyrovnanost-smír)? Život? Poctivost? Nápad (vynalézavost) jako blesk ? Bystrost? Rozum? Čest? Sílu? Poznání? Pružnost? Rychlost? Štěstí? "Sůl nad Zlato"?...

  • proud napsal:

   Kolektivni vedomi rozhodne neni zadnou hrickou!!!!!!!!!!!!!!

   • ztraceno v překladu aneb jak přebíráním odvětvových pracovních pojmů z cicích řečí vznikají duplicity pro něco co už jsme měli napsal:

    Pane proud, Vám sice postačuje kontrovat, ale bez nabídnutého vysvětlení proč to podle Vás existuje, popřípadě pokusu o nějakou definici, přiblížení problematiky.
    Abyste někomu neupřel možnost ztráty času (uvědomění si plynutí prostorů v prostorech a to i bez společenského tlaku, prizmatu nahlížení, dogmat, mustru :D) na neplacený rozbor - s kterým se může mořit - jenom aby co? - Někoho kdo v tom nemá zájem..."upozornil"?

    Kupříkladu:

    "Kolektivní vědomí pro Durkheima znamená totalita přesvědčení a postojů společné lidem ve společnosti, což tento koncept odlišuje od partikulárního vědomí. Kolektivní vědomí je uskutečňováno skrze individuální vědomí. Rostoucí dělba práce přináší transformace kolektivního vědomí; lidé v organizované společnosti jsou drženi pohromadě dělbou práce, nikoli sdíleným a silným kolektivním vědomím (morální individualismus). Durkheim postupně tento koncept nahradil termínem kolektivní reprezentace, což lze chápat jako normy a hodnoty specifických kolektivit jako rodina, zaměstnání, stát, instituce. Používal též pojem sociální vědomí, což je dnešní skupinová orientace nebo nálady."
    ) cs.wikipedia.org wiki Émile_Durkheim (

    1.) Je to ONO, co tím Vy myslíte a je to také to s čím operují pisatelé článku?

    2.) Vskutku pro to nemáme v češtině vlastní vyjádření?
    A musíme se spoléhat na výklad jakéhosi výdělečného oboru u nichž bývá selektivní slepota sebeupřednostňování?

    • článek přebírá zbytečné zmysticizování neurčitého pojmu "kolektivní vědomí" namísto aby psal třeba o obyčejných zvyklostech napsal:

     Aniž by to bylo vše, co by měl hledač nacházet - tak jenom od čeho se dá pohodlně odpíchnout:

     "Durkheim jej definuje následovně:

     „Soubor toho, co společně pociťuje a čemu věří průměr členů jedné společnosti, tvoří determinovaný systém, který má svůj vlastní život; můžeme jej nazvat kolektivní či společné vědomí.“

     " ) cs.wikipedia.org wiki Kolektivní reprezentace (

     Aneb mi to připomíná HRU NA "HÁDEJ CO TO JE" ("hádej na co myslím") a jak ze vzniklého zmatku udělat nějaké výdělečné odvětví...?

     • proud napsal:

      Ta definice,mimochodem,je spatna,pasuje mozna spis na egregor,ale urcite ne kolektivni vedomi ......... to strada vsechno od vseho a to "od zacatku veku"........bejvaly casy kdy jsme v nem umeli "listovat"...........tyed uz to dokaze jen malokdo a jeste min lidi mu veri.........tak co,vyvijime se,nebo se vracime "zpatky na stromy",co myslis?....

      • hledači a hledatelé napsal:

       Aha... jenže ty tímto myslíš (na) něco jiného než pro co oni vyhradili pojem "kolektivní vědomí". To co máš namysli - tomu se říká jinak. Studuj dál,)

    • proud napsal:

     To neni kontra,ale obycejny konstatovani existujici skutecnosti,ktera ti evidentne usla,studuj!

 2. proud napsal:

  Ja nevim,nejak me to jmeno "Zelenka" dela ostrazitym,asi z minulosti:-)))

 3. jan nowak napsal:

  HA~de zakrejwáš si scwálně tim swym dlouhym nickem ČAS i DATUM ? ? ?
  Proud ři-kal , že ti HO ADMIN bu-de MUSET kupírowatt..
  .. i sss s wocasem !
  M.

  ps : na tu Meditaci je potřeba 0,046 % wocasů ( nebo tag nějag.. )

 4. jan nowak napsal:

  Oprawa : asi tag 0,0046 % kkt..

 5. maya napsal:

  no jo, mnoho povolanych, malo vyvolenych....,
  mal by sa posilovat hlavne egregor ludstva bez ohladu na rasu napr., lebo okolo je vela ne-ludskych bytosti ktore si nepraju aby sa ludia mali radi, pretoze z nasej negativity ziju.

  • proud napsal:

   Libivy,castecne i spravny,ale nebezpecny s tim "bez ohledu na rasu",ona je totiz jen jedna.Vynechal bych tedy rasy a zustal zamerenej jen na lidi,z cehoz mnohy to bude potreba doslova a do pismene naucit.

   • maya napsal:

    ok, myslela som ako farbu pleti, narodnost

    • proud napsal:

     Pak to sedi :-)

    • proud napsal:

     Jen bude dobre podporovat co se manzelstvi a deti tejka,svy k svymu,bez "rasistickyho" kontextu samozrejme,s rozumnym a pratelsky vedenym vysvetlenim jak se veci maji,co je nam vsem zamlcovany,nebo ruzne prekrucovany.Kazdej ma pravo znat o sobe pravdu a naucit se ji prijmout,pomoct napravit chyby.

 6. Sasin napsal:

  Slované patří k nositelům védické kultury. Nejsou to žádní indiáni jak už jsem slyšel. Jenže kokoti jako admin a spol věří, že indiánama byli, že si vařili pod plachtou mamuty v polozemnici a jako vedlejšák pásli ovce. Ryli do hliněných hrnců své symboly a běhali kolem nich naHA, kolem kteréhož HA měli jako vyskládávat kruhz senem. Jenže tímto KATolickým stygmatem není postižen jen alternativní mediální chlív s ubohou náhražkou ezoterických nesmyslů a blábolů, které řinčí z každého řitního internetového otvoru a každej bezmozek to šíří jakoby v lásce k bližnímu a poslal by ho do jeskyně honit ohěň od požárů, které harpagondechajci rozdmýchávají klávesou ENTER. Ti si sedí v klidu u korporátně nakradených hodnot, nohy na perském peršanu, chlemtají čilské víno a kuří mexické dutníky. Zatím co blboni hledají bubínky a písničky na poskakování kolem táborových ohňů, voni už mají zase vystavěnou Atlantídu, která se hodlá vypořádat s dětmi boha definitivně. No ale gde ty děti boha u nás hledat, že. V Prahe žijou NOSáči, kolem nich podržtašky a v obcích ovce, které si dodnes představují ovčín jako nejideálnější místo pro rozvoj a život ČLOVĚKA. Že si jako budou volit berana.

  Tahle KOMedie nemá chybu. Gdyby to lidi nestálo životy, byl by to nejlepší ftip všech dob.

  P.S. Slovanská květina pučí automaticky. Nepotřebuje zaklínače. Dokonce trousí mnoho semen a je obtížné je ničit. Ale daří se to, gdyž do toho zapřáhnete mnoho kobylek. Kobylky jsou vyživovány podlostí, šmejdovstvím, bitkojnem, úrokama, hajzlovinou, lží a podvodem v součinnosti s podvraťáctvím. To jsou gmo hnojiva na jemné vztahy inteligentní soběstačnost přírodních KONů. Kolik z vás KOKOTŮ, se zastydělo, že žije z vyrabovaných domácností svých bližních, kolik z vás se zamyslelo co dělají pro smysluplný život celý den? Kaju se se svým předkům. Nevím jak to omluvit. Odčinění su ale na stopě. Dokážu to.

  • proud napsal:

   Mozna by ses divil co vi admin o Slovanech,nedelej tu chybu co mnozi,ze pisou za druhy :-))))))

  • proud napsal:

   Predkove Sasine,nebyli o moc lepsi nez jsme my! Nam se to tak zda,zakonite.Ja to vidim jinak,nemam se pred nima co kat a co odcinovat,stejne jako oni prede mnou! Mam je cit a respektovat,coz delam a snazim se jim neudelat ostudu,aspon ne vetsi,nez si svyho casu udelali sami.Vidim to tak ze se mam ucit tomu dobrymu od nich a napravovat to spatny co mi nechali.Bejt hrdej na to z ceho jsem vzesel.Ale na zboznovani a vynasejici hemzy me neuzije!

  • proud napsal:

   Kdyby byli skutecne taci jak se je mnozi "takyslovani" snazej nekriticky malovat,pak by vyrazili dvere uz s Cyrilem picou a Metodejem kokotem a mnohejma jinejma,nenechali by se roztridit a rozdelit jako dobytek,uz tenkrat.Udelali to????Neudelali!!!! O co byli lepsi nez my? O vubec nic,jen zili v jiny dobe,mozna lepsi,mozna horsi,to uz urcit nedokazu,je to relativni.

   • proud napsal:

    Ale nesoudim je,delali co mohli,jako mnozi z nas dneska,jen v jinejch podminkach,se stejnejma kretenama po boku.......

   • obycejnilide7 napsal:

    proud napsal:
    15.9.2017 (7.25)

    Proude Proude, furt máš ty myšlenky někoho jakoby "lepčího" a to je přesně na 3,14ču, podívej kolem sebe - přesně takto vypadá dnešní "mladá společnost", ke stáří nejeví špetku cti, říkaj že je nepotřebujou, dělaj machry apod.
    Děda VŽDY UČIL VNUKA. A ten vnuk věděl,CÍTIL že mu děda poradí VŽDY DOBŘE. Jak je to dnes hm?
    A na druhou stranu se mrkni co přesně tito samí mladí "inženýři" stihli za rel.krátkou dobu všude kolem nás dokurvit!!!
    Silnice, lesy, vodní hospodářství, pole, šecko v péči.
    Hned je vždy vidět kam která-ta cesta vede.
    Hnus.

    • proud napsal:

     Fajn,a co rikas,muze za to ten vnuk,nebo ten deda??! Chces aby vnuci byli zodpovedny,kdyz je dedove naucili,nebo nechali naucit pravej opak?...........

     • obycejnilide7 napsal:

      Ve skutečnosti to vidím tak že každý vnuk (člověk) musí svou vlastní hlavou poskládat životní skládačku, do které mu radí všichni - rodiče, děda, spolužáci, lidi z kroužků, okolí, sousedi... atd.
      Teď záleží jak širokej získá osobní rozhled páč často přinde na to, že mosí témeř všechno učivo ze škol doslova zahodit, některý rady rodičů "velmi přetřídit" atak..... si pak utvoří svůj náhled.
      Proude jak može bejt nějakej současnej "vnuk" zodpovědnej(tzn cca 70-80% vnuků) ...jak?

      • proud napsal:

       Neres to,proste nehledic na system,je za decko zodpovednej rodic a prarodic!!! Decko prijde na svet jako cistej,nepopsanej list papiru,na rodicich a prarodicich zalezi co se na ten papir napise a jestli to na nem zustane,spadla klec,vsechno ostatni jsou jenom vymluvy!Vyflakli jsme se na deti,neseme nasledky a ponesou je i jejich deti!!!

       • obycejnilide7 napsal:

        Jojo to mě nejvíc vnitřně bolelo tenkrát v dětství když jsem zjistil že moji rodiče nejsou moji Rodiče, ale přesto je mám ctít nu dobrá. Kolikrát se na ně hrnuly svinstva "z civilizace" i viděl jsem co pak bude tak jsem se snažil poradit, abych temu zabránil ale neposlouchali.

       • obycejnilide7 napsal:

        Vlastně máš recht Proude, tabula rasa a při správným pochopení ěchto výrazů je vlastně výchova="programování osobnosti".

        • obycejnilide7 napsal:

         Dál ale těžko srovnáš dobu Cyrila a Metodka, když tuším vrcholila Noc Svaroga, a chazaři to měli dopředu dost namakaný.

         O Moudrosti našich Předků lze hovořit např. o době cca před 1000 lety.

        • obycejnilide7 napsal:

         A tak jsem se často programoval sám vybíraje střípky moudrosti z knih...

        • proud napsal:

         Hodne zhruba by se to tak dalo rict,ale pri spravnym "programovani" se decku necha prostor a vede se k tomu ze se dal programuje samo.Soucasnej system chce programovat sam s tim,ze ty uz dal nesmis a programovanej uz vubec nema sam chtit.

        • proud napsal:

         Je to slozitejsi uz jen tim co kdo nazejva onou moudrosti.....

        • proud napsal:

         Vsichni mame moznost premejslet a porovnavat co jsme vymysleli s intuici,kdo z nas to ale skutecne dela??

        • Sasin napsal:

         Řekl jsi to proude. Za všechnu nalejvárnu a systémový výplach jsou zodpovědni rodiče. A gdyž je rodiče budou chtít uchránit před systémem přímo, zavřou je do lapáku jako nepřizpůsobivé. Doba, gdy by skutečný rodič vzal vidle a šel do školy nebo na úřady proti debilizátorům, jsou dávno pryč. Zodpovědný je systém, né otrok systému. Chápeš?

        • proud napsal:

         Nechapu Sasine! Jsem jakej jsem a muj syn taky a nikdo ani me,ani jeho do lapaku cpat nechtel,vidle jsem do ruky brat nepotreboval a me ani moje rodice a prarodice nikdo taky zavirat kvuli vychove nechtel! Jde o to,ze si se mnou prarodice i rodice dali praci,vysvetlovali mi system a preziti v nem a ucili me delat si svoje nazory a taktiky,zahy jsem zjistil,ze vsichni nosime masku,aby nas nezavreli a nepostihovali,moje mysleni se tedy ubiralo vlastni cestou aniz by system cokoliv zpozoroval.

        • proud napsal:

         Co jsem ja a pak muj mladej prinesl ze skoly,bylo radne rozebrano a okomentovano,abysme vedeli jak s tim nalozit pro sebe,i pro system......

        • proud napsal:

         Neni umeni rezat do systemu a nechat se znicit,nebo zavrit,umeni je rezat do nej stale a ucit to druhy.......

        • obycejnilide7 napsal:

         proud napsal:
         17.9.2017 (8.27)
         Je to slozitejsi uz jen tim co kdo nazejva onou moudrosti…..

         -------------
         Onou Moudrostí co píšeš se nazývá přímé napojení člověka na náš Zdroj(Sílu).

        • proud napsal:

         Paklize to tak vnimas a pomaha ti to,budiz.Pro me je Sila nastrojem stvoritele.Moudrost respektem k zakonum Universa a umeni zit s nima vyvazene.

        • proud napsal:

         A protoze je to nastroj stvoritele a presto mi ho sveril taky,cejtim se za nej bejt spoluzodpovednym,i za jeho pouzivani.

        • obycejnilide7 napsal:

         Proude říkáš že nechápeš (12.21) a bavíš se o něčem trochu jiným, o "nutnosti" obejít systém. Odporuješ si!
         Vlastně přijímáš věci jak byly, tzn dvojkolejná výchova jak píšeš, jenže TO NESTAČÍ !!!! Svobodný vývoj Duší je zde stále silně POTLAČEN.

         Víš Sasin má pravdu (12.08) kdy bych osobně nejraději vzal vidle a že bych je v dnešní době bral hodně často než by i ostatní pochopili, byť bych byl asi zastřelen ale stál bych pevně i neustoupil ani o milimetr a smál se jim při tom haha.
         Neprospěl bych tím však dětem ještě tu musím být, i když se mi otvírá kudla v kapsi a nejsu sám.

        • obycejnilide7 napsal:

         Proude onou Moudrostí napojením na Sílu tvrdím že jde zjistit a ovlivnit téměř VŠE. Vše co bylo je i bude, život lze v Mysli přetáčet na všechny směry. Spojen se Sílou je zde Člověk něco jako "Bohem"(v pravém slova smyslu, ne křestanském) proto z nás mají některé entity takovej strach a oprávněně haha.

        • proud napsal:

         Precti si jeste jednou co ji napsal a co jsem napsal ja ;-) :-).Nepletes si trochu silu s intuici? ;-).Paklize se naucis ji vyuzivat,uz se nespletes,nebo jen hodne zridka......Intuice=pravda,Sila=nastroj,kterej jde pouzit v dobrym,ale i ve spatnym,je prisne neutralni.

        • obycejnilide7 napsal:

         Intuici má podle mě každý člověk vrozenou, tzn. nepletu. Nechcu plýtvat řádky, kdo chce pochopí.

        • proud napsal:

         Jiste,a nejen ji,ale kolik ji umi onu vec pouzivat a kolik jich vi co ten vyraz vlastne obnasi,co to ta intuice vlastne je,jak se projevuje? ;-)

  • proud napsal:

   Mrzi me jen jedno,ze toho o nich malo vime,ale hlavne ze podlehame stejne jako oni,neucime se z jejich chyb,to me opravdu mrzi.

   • Sasin napsal:

    Vidíš tu předvolební debatu? Stačila by jedna dávka samopalem. Hotové

    • obycejnilide7 napsal:

     Zdravím Sasíne,
     jak říkám už pár let - je třeba zhruba 20střelců snaj.prů a každé si v okolí vyhlídne svýho posrance. Prostě v pondělí nedojde do práce prvních 10 z nich, třeba si ostaní nevšimnou nudobrý:) a druhej den to samý, zbytek uteče!
     Jenže co dál, musíme to mít připravený po všech frontách, tzn hledat další Kádry, Vlastence, je nás tuším vždy dost ale sám se tam nikdo nepohrne, musíme je sami mezi sebou najít. Ven z nato, pryč z eu, zavřít hranice, vyhnat nemecky mluvící firmy, neziskovky konec, vzít si zpět svou ZEMI i půdu, od píky zas začít hospodařit sami pro sebe pro naše Děti a jejich děti. Jde to!

     • Sasin napsal:

      Musíme vystavět společenské rozhodování o společném tak aby zasranci posranci pozbyli jakýkoliv smysl. Mezi uskutečněním psaných a volených potřeb by stála jen zemská správa vystavěna technicky na setřídění a uskutečnění potřeb co budou většině nejpotřebnější. Mezi državními potřebami, by stála jen držanví správa a državník obecný by měl právo to jen KONtrolovat za ostatní. Državníci by pak měli přednášet jen to, co vzešlo z voleb podílníků, nic jiného. Mohlo by to být klidně i čtecí zařízení na podílnické ovládání. Védisté v hájích by každého měsíce jako měsíčci mohli mudrovat o budoucnosti, o cti, o kultu RA a podobně, z čehož všem lidem budiiž přednášen výborný vlnový signál. Poslední a první věcí je obrana. Tak by se lidi měli uvědomit, že vyrábět kulky a prodávat je okupantům je diagnóza DG307. Taky už pozbyl smysl válet se v příkopách a šoupat maskáče. Obrana musí být účinná, tvrdá a jistá. Navrhuji, magnetodynamické střely, laserová pole, a gdyby to nebyl nigdo schopen vytvořit, tak klidně jaderné rakety namířené, na hlavní města šmejdů. Bylo by to myslím aji levnější. Heh.

      P.S. Podíly na rodné neprodejné půdě a neprodejném rozpočtu jsou už jasný?

      • proud napsal:

       "Musíme vystavět společenské rozhodování o společném tak aby zasranci posranci pozbyli jakýkoliv smysl"..........to je bez diskuse,jinak se vzdycky najde kreten,nebo bude "vytvorenej".

      • obycejnilide7 napsal:

       Zdravím tě Sasine,
       podíly na rodné neprodejné půdě a neprodejném rozpočtu budeme muset vytvořit v dalším kroku co vyženem všecky cizáky z Vlasti, zatím se tu roztahujou až nechutně.
       Podíl na Rodné neprodejné půdě má mít každý Vlastenec tedy pokud má zájem, a pokud např hospodaří na tomto Podílu, půdě a získá přebytky tak ty pak "vloží" do neprodejného rozpočtu - tj. podělí se s ostatními a jak se nám pak žije no krásně. Do neprodejnýho rozpočtu vstupuje všechno dobrý co zde vytvoříme a co z toho dál vyplyne. Třeba mě oprav/doplň.

       • proud napsal:

        Kdyz uz podil na neprodejny pude,tak podle me "fiktivne" opravdovej a musi ho mit kazdej,at ho chce,nebo ne,je jeho a jeho nasledovniku,ovsem muze ho dat k dispozici,tedy "pujcit" nekomu,kdo na nem opravdu chce a bude pracovat......stejne jako si ty podily muzou mezi sebou majitele vymenovat.....

        • proud napsal:

         Me to ovsem i tak nedava moc smysl,protoze v pripade ze vsechno patri vsem(v ramci naroda a vlasti),pak jsou ty podily tem kdo maji zajem vlastne samozrejmosti......

       • Sasin napsal:

        Podíl na neprodejné půdě a rozpočtu je vklad potomkům. a závazek předků, že bude spravován zdravě a soběstačně. Tohoto nároku nemůžeme zbavit žádného potomka od naší mámy. To je díl vlastenectví. blboň, KONzument z panel-láku nebo domku 10x10m s bazénem není soběstačný vlastenec, je to potencionální závislák, páč nemá nic z toho, co je k vlastenectví potřeba. Nárok na podíl na rozpočtu má mít každý synek a dcera od naší mámy, žádní cizáci ani ti, co si myslí, že už jsou tady dlouho. Takovým je potřeba oznámit, že na podíl po našich předcích nemůžou mít nárok, do deseti let jejich přechodný pobyt končí, statky, které si myslí, že je vytvořili vlastníma rukama nebo vlastníma předkama se jim proplatí a ádiééé. Podíl na rozpočtu je potřebný z důvodu, že touto cestou projdou rukama každého našince jediné bankocetle , pomocí nichž se pobídne vystavění obranných sil, například těch magnetodynamických houfnic a laserovýc polí. To za kedlubny asi nepostaví nigdo. Ale ty bankocetle poslouží ke směně za produkty, které budou jaksi univerzální s robotizovanou přidanou hodnotou. A tyto bankocetle mají být ručeny životem každého podílníka. Nikoli pofiderní vymyšlenou hodnotou. A tento suverénní KON-CEPt budiž KONtrolován potřebami podílníků, nikoli šmejdů jak je dnes zvykem, které se budou registrovat podobně jako gdyž blboň sází sportku (světe divse, ještě sázejí...) s možností každej tejden s měsíční uzávěrkou státní či državní správy, které předběžné výsledky vystaví ve všech přístupných médiích lidem ku KONtrole. A na KONci roku se z poučení dvanácti měsíců setřídí jeden rozpočet, plán potřeb, který si podílníci schválí a k tomu správa vypočítá objem bankocetlí, za který budou podílníci ručit svými životy. Čili se vydají směnky na jeden po druhém vyKONávané plnění potřeb, s tím, že jakmile bude výKON ukončen, budou bankocetle vyhozeny na hnůj jako spotřebované.

        Co se týče technickohospodářského zázemí země, navrhuji výrobní robotizované jednotky, například tkalcovny, botárny, lisovny atd zapustit do podzemí, třeba v místech městských skládek. Například desetipatrové automatizované výroby v každém kraji jedna. Suroviny by se mohli navážet jako odpad na sběrné místo, gde by zahučely ve výrobním procesu až k výstupe k přerozdělení všem podílníků, co si objednali. Verzí jak se postarat o průmyslové násobiče potřeb může být předmětem diskusí. Potřebný nadhled védických mudrců bude myšlení podílníků vést k udržitelnosti tak aby bylo možné předat hotové dílo potomkům za tisíc let.

        • proud napsal:

         "závazek předků, že bude spravován zdravě a soběstačně"......co tim chtel basnik rict? Zadnej predek neni primo zodpovednej za to co udelaj jeho potomci,ac by se snazil sebevic a sebelip.....

        • Sasin napsal:

         Proude, asi do 6. let nasává neposkvrněný nový člověk nejvíce vzorců chování a myšlení ve svém nejbližším okolí. Do dospělosti pak se tyto vstupy třídí a usazují. Zapisuje si za uši jak se rodiče chovají při každodenní činosti, v intimních chvílích a tak. Nepomůže to provádět ráno, před zanesením potomka do pasťáku a pak odpoledne jedna pohádka před spaním. Systém totiž ukradl celý proces do svých jurisdikcí, při kterých z potomka rodičů vychovává svého otroka. Při takovém způsobu jednání s potomky přicházejí vždy při nesrovnalostech katastorfální rozpory. Za prvé, buď se projeví vyskakováním z kůže, říkají tomu větci pubertální šílenství, nebo za druhé to končí při rozpadu osobnosti, něco jako tichá schíza gdy potomek rezignuje na předkládané ne-příčetnosti. Ke všem zdárným ničením potomstva, má systém vytvořen pavučino závislostí, kterými odvádí rodiče od příležittostí předat jakýs takýs užitečný či soběstačný vzorec chování a myšlení a dostávají se do područí "práva", který jim přisoudil roli vychovatelů s povinností krmit nové otroky až do doby, než noví otroci zaujmou jakási uvolněná otrocká místa. Snaha rodičů vyvinit se radami potomkům, že mají jít na studia a naučit se to, co šmejdi potřebují není vedena smysluplností či udržitelností, ale jen a pouze lepším zaopatřením potomků na úkor těch, kterým se nepodaří nebo nechtějí své potomky dále mrzačit. Kolem toho vznikla celá socialisticko socanská politika za účelem nákupu a prodeje otroků, jejichž nástrojem zůstaly oplzlé eugenické zaKONy a představy, například, že děti patří do jeslí, pak do školky, pak do prace, pak dodomova důchodců. To je projekt na totální debilizaci podílníků, kteří tak sou odkázáni ve všech důsledcích a příčinách na systému, který pak volí aby mohli bez jakés takés újmy vůbec přežít. Tyto degenerativní fáze se nazývají společenským úpadkem, který v konečném důsledku vede ke koncům, ke kterým se blížíme.

        • Sasin napsal:

         Nowaku, na Moravě jakejsi plácek s ropou je, ale myslím si, že ten podíl ti nebude k ničemu, hlaš se o podíl v místě rodiště. Heh

        • proud napsal:

         :-))))) ach tak,a do jakyho vzorce ti zapadam ja?:-))))))))))))))))))))

        • Sasin napsal:

         Proude, přece se neznáme. Napsat můžeš sice skoro cokoli, jenže k posouzení tvé otázky to přece vůbec nic neznamená. Mě stačí jeden pohled, jeden čuch nebo pohyb. Ze psaní můžu hodnotit jen mentální přístup, ale to už jsem ti přece několikrát psal. Muheeeeee

        • obycejnilide7 napsal:

         Sasin napsal:
         17.9.2017 (21.36)

         Zdravím Sasine dobře že se shodneme a vykládat to na ulici to musí bejt asi "pěknej vůl" haha a taky vysvětlovat tyhle věci ve školce celkem "prima". Následoval dotaz že estli v tém néni něco osobního tož ne, nojo nevím - zas System. Dítě se nechce "pochovat" od cizí "mámy" tzn u vychovatelky prý s aprobací. Osobního, aha.
         A taky asi chuva "ví", jak chovat, jenže dítě dobře Vidí energie i Vše okolo a dcerky spontánní chování je na místě.

       • jan nowak napsal:

        Zabírám si Podíl na Ropné půdě..
        .. třeba něgde www w TEXASU !!
        muheeee

        • Sasin napsal:

         Nevím, ale esli bych byl sviňa a zjistil bych, že jsi z Prahe, mohl bych navrhnout aji podíl pro tebe z državy Praha. Heh

        • proud napsal:

         Tak by to asi nefungovalo,predpokladam:-))))Ale zajimavy by to bylo urcite,naplnilo by to kriminaly pri rvacce o mista podilu:-)))))))))))))))))))

        • proud napsal:

         Dej tomu cas,jednou na to taky prijdes,ze bude lepsi kdyz bude kazdej mit hovno,pritom vsechno, a prece dosahne na to co chce.........:-))))))

   • Sasin napsal:

    Už zas ti to ty vemeno nejede. Heh

    • jan nowak napsal:

     Došlo uhlí došla pára..
     .. w.lak nám zkolabowal me-zi lánama : (

     ps : ale kokotel je - eště teplej.. můžeš do něj skočit.. Sasíne
     2ps : WiKi už tam je & má sebou Flašku !

  • Maroš napsal:

   Sasin - vyber si - 1/ soľ nad zlato, 2/zasolená pôda nad zlato, 3/ pôda nad zlato! Ja fakt neviem, ktorý kokot to s tou soľou vymyslel, ale dôsledky tejto "múdrosti" vidíš sám - ľudia sú stále mimo!

 7. Maroš napsal:

  Som za! - len by som ešte využil sezónu - tých horných 10 tisíc medi-tantov by si malo so sebou zobrať aj 10 tisíc kukuričných bábik zo šúpolia - a potom tým HORNÝM DESAŤ TISÍCOM napchať klince - stovky cez prdel až do gebule! Slovanské woo-doo!

 8. proud napsal:

  Asi by nebylo spatny,poradne vysvetlit co to je meditace a co obnasi,podle novejch vyzkumu,vic k tomu psat nebudu,nehodlam se hadat kvuli "meditacim",pro me je dulezity jak a co delam kazdodenne rutinne,na co a jak myslim,nez to odflaknout chvilkovou meditaci jednou za cas.Kdekdo medituje,ale svet miri do riti,cim to asi muze bejt? Mozna "necirkevnima odpustkama"= meditacema? ;-)

  • proud napsal:

   Vidim porad tu stejnou chybu,ktera se v modifikaci podle doby opakuje dokola,odpustky,zit jako dobytek a pak se pred "kymsi nejvyssim" ocistit a zase si zit jako prase do pristiho odpusteni a oblbovani se karmama. A co treba zit sam pred sebou a porad se kontrolovat?To ale chce si priznat kym vlastne jsem,poctive sam pred sebou jako nejvyssim a bejt si odpovednej za to co delam,kazdou minutu!

   • proud napsal:

    Pak bysme nebyli tam kde jsme,a to i bez hnani stad ruznejma cirkvema a vladama rizenejma sedejma mocnostma co nam ockujou ruzny berlicky a oblbovadla,odpustky,meditace,karmy,mnichy,halucinogeny a podobne!!!

  • Maroš napsal:

   Pruode - keď sa to má znova organizovane zvrhnúť na žido-kresťanskú meditáciu na odpúšťanie svojím vinníkom a milovanie svojich nepriateľov - tak to si radšej dám poriadne sado-maso = vepřo-knedlo zelo! ŽIADNE ODPÚŠŤANIE SVINIAM!!!

   • proud napsal:

    O odpousteni svinim nikdo nemluvil,ono je odpousteni a odpousteni.Neni to spatna vec,ale s rozumem a ne podle vymletejch "slunicek".

    • proud napsal:

     .....o nejaky lasce k nepriteli se ani nebavim:-)))))))))))))))))))))))))))))),jen je potreba rozlisovat kdo je nepritel a kdo taky obet,i kdyz treba na druhy strane barikady.

 9. proud napsal:

  "Předmluva ke kolektivní meditaci na posílení egregoru Slovanství a pozitivní budoucnosti"..............kolektivnimu vedomi je uplne putna a sumak,jestli hromadne a jestli formou meditace,sbira vsechno a neustale,od kazdyho jednotlivce 24hodin den/7 dni v tejdnu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kdo to vi,mysli na sebe a ostatni neustale ve vsem co dela.........

 10. Eschatolog napsal:

  meditace je efektivni pouze s mecem v ruce

  • proud napsal:

   Copak o to,ona efektivni je,ale je uplne jedno,jestli se na neco soustredi prikladem 1000 lidi kazdej jindy a jinde,nebo jestli to udela ta tisicovka v jednu chvili a na jednom miste.....dulezity je na co se soustredim a jak v to verim.Akase je sumak jestli chytne jednu myslenku,nebo 1000,naraz,nebo po jedny,vsechno se uklada.Egregor naproti tomu roste a sili prave s poctem urcitejch myslenek,nejlip podbarvenejch prislusnejma emocema.Jinak s tim mecem dnes,nebo kulometem,chces li,si muze "par" lidi akorat tak nabit vlastni hubu,porad se musi kalkulovat kdo proti jaky sile stoji,a tady jsou pocty prosty,co se tejka jednotlivejch narodu,protoze neexistuje nevmesovani se!To je super taktika darebaku,tak zlomej kazdej odpor.Muj nazor je ze vystoupit dnes v otevrenym boji s rezimem,tedy se systemem je cira sebevrazda,na to maj jen hodne silny narody nejen poctem,ale i myslenim,a to my opravdu nejsme a nikdy nebudeme.

   • Eschatolog napsal:

    jste obycejne prorezimni hovado, serouci v sini z predstavy desetitisic klidnych meditujicich rytiru cti s mece v ruce, vy bezectny bohouskkuv siosourku, podsouvajici zde kazdemu k jeho prispevkum uplne jiny obsah, debilku

    • proud napsal:

     To mas o vyrazu "rezim",hodne zpackany predstavy,moulo s mecem :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 11. proud napsal:

  Jinak ten film je bomba a zaznelo v nem hodne dobrejch myslenek,myslim ze ho sem daval Durham?:-) http://dokumentarni.tv/spolecnost/selsky-rozum , skoda jen ze mi nejde sosnout......

 12. proud napsal:

  Ale jinak meditujte,meditujte,ale taky v realu skutecne konejte,protoze jinak se rozlucte s knedlo,zelo veprem,rizkama a podobnejma laskominama a ucte se zrat to co poloopice k nam mirici...............!!!!!!!!!Kdo neveri,at tam bezi,mrknete k "sousedum".................

 13. proud napsal:

  Nazdar tupouni.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!