Nové nálezy na mysu Arkona a realistický přístup k dějinám starých Slovanů

arkona-laurits-tuxens

Laurits Regner Tuxen: Biskup Absolon kácí sochu boha Svantovíta

Obnova pravdivých hodnot našich předků je bezvýhradnou podmínkou našeho přežití jakožto národa, etnika, podmínkou, jejíž nesplnění povede ke ztrátě kulturní a dějinné identity. Nyní tyto cíle sleduje řada hnutí u nás i v dalších slovanských zemích, avšak zdaleka ne vždy způsobem, který by mohl vést k znovuzískání kontroly nad naším světem, i skutečného poznání o tom, kým jsme byli - a kým být máme či můžeme.

Současná u nás aktivní „slovanská“ hnutí lze rozdělit do dvou návzájem proti sobě vymezených skupin. Jednak jsou to tradicionalisté, opírající se o standardně dostupné „seriózní“ dějinné zdroje. Tradicionalisté jsou velmi opatrní při formulaci jakýchkoliv závěrů, avšak zcela ignorují fakt, že za situace, kdy byla prokazatelně podstatná část artefaktů našich předkřesťanských předků cíleně zničena, lze za jediné dostupné „seriózní“ zdroje považovat pouze zdroje křesťanské, tedy vytvořené primárně nepřáteli naší kultury, sledující většinou zájem vykreslit nás v negativním světle, záměrně omluvit násilné vykořenění naší původní kultury, řadu věcí cíleně zamlčující či překrucující. Často se vymezují vůči Rusku či dalším slovanským zemím, popřípadě odmítají politickou činnost vůbec. Přijímají většinou především mainstreamové informace, takže zdroje typu Slovano-Árijských véd či Velesovy knihy en bloc odsuzují, aniž by provedli vlastní analýzu a tyto knihy rozporovali na základě racionálních faktů. Tradicionalisté tak – ať už vědomě či nikoliv – pouze většinou shrnují oficiálně tisíckrát přežvýkané „povolené“ informace, a jejich úsilí vede v lepším případě k pseudoodborným debatám, v horším k realizaci jakýchsi představ, jak to „tehdy asi vypadalo“. Tento přístup nutně slovanskou myšlenku přetváří ve volnočasovou aktivitu, a už v zárodku ničí jakýkoliv potenciál, který by hnutí mohlo mít při ovlivňování společnosti.

arkona-plan1

Jakýmsi protipólem tradicionalistů jsou lidé svými odpůrci hanlivě označovaní například jako „ufo-Slované“. Tyto skupiny často pracují s fakty až příliš volným způsobem. Jejich nadšení bývá natolik živelné a prosté zpětné vazby, že spojují dalamánek s Dalmácií, nekriticky přijímají téměř cokoliv a faktické námitky okamžitě převádějí do emocionální roviny. Jejich webové stránky často neumožňují diskusi, takže můžou působit dojmem sekty. Naše předkřesťanské předky často vykreslují (paradoxně pod zřetelným vlivem ruských křesťanských starověrců) jako téměř ideální, bezpohlavní bytosti, a ignorují přitom řadu doložených informací, které to vyvracejí. Odpůrcům slovanství tak poskytují velice účinnou „munici“, protože tímto umožňují infikování svých skupin Systémem, a to ať už ničím nekontrolovanopu infiltrací různých podivínských existencí, či neschopností oddělení jednoznačných dezinformací od zajímavých myšlenek. To vede ke znemožnění u řady hlouběji přemýšlejících lidí, k rozmělnění programu a poté – stejně jako u předchozí skupiny – snadné kontrole Systémem spojené s marginalizací těchto skupin jako takových v očích veřejnosti, samozřejmě ve spojení s veřejnou diskreditací slovanské myšlenky jako takové.

Je tedy zřejmé, proč ani jedna, ani druhá cesta k žádnému hmatatelnému cíli dosud nevedla. Slovanské spolky houfně vznikají a zase zanikají, členové přecházejí od jednoho ke druhému, zakladatelé do sebe nasávají tu jihoamerické, tu keltské či germánské prvky – a karavana, na kterou tím zoufale poštěkávají, si jede spokojeně dál. Pokud nemá slovanská myšlenka klesnout na úroveň módní vlny, která nastoupí, předvede se a pomine, je třeba zásadně změnit přístup. Jednou z možností je cesta, nastíněná autorem v tomto článku – získávání a interpretace tvrdých faktů v terénu, následovaná jejich diskusí, která by měla především nabudit chuť k dalšímu zkoumání. Začněme místem pro naše předky nejposvátnějším – nejsevernějším mysem dnes Německu patřícího ostrova Rujana.

Plocha samotného mysu byla ještě před cca 1000 lety jeden a půl až dvojnásobná, avšak vlivem nestabilního vápencového podloží a neustálé mořské eroze se zmenšila na současnou velikost. Tento úbytek dále pokračuje. Na ostrohu, který už před více než 800 lety skončil v moři, stál až do června roku 1167, kdy byl zničen a vypleněn Dány, chrám jednoho z nejvyšších bohů-ochránců západních Slovanů, Svantovíta. Událost označovaná jako „pád Arkony“ znamenala konec posledního organizovaného původního slovanského kultu, byly o ní napsány stovky článků i dalších prací, a dodnes má silný ohlas mezi vyznavači pravdivých hodnot spojených s životními postoji našich předků.

Pád Arkony a související dobytí celého ostrova Rujana biorobotizovanými Dány, později Švédy a nakonec Němci znamenaly postupnou likvidaci, či v lepším případě nevratné poněmčení zbytků původních obyvatel. S obyvateli ostrova, spolu s jižněji žijícími slovanskými národy spojenými pod jménem Lutičů a na západ až k Labi a místy i za ním žijícími Obodrity, bylo christianizovanými germánskými imigranty, jakožto se zatvrzelými a velmi bojovnými pohany, zacházeno podstatně tvrději, než například s Lužickými Srby, chráněnými nejen poměrně mírumilovným přijetím křesťanství, ale také geografickou blízkostí českého království a několika stoletími společných dějin znamenajícími ochranu ze strany českých a částečně i polských panovníků. Slovanský charakter Rujany, slovanská řeč a zvyklosti, tak z ostrova vymizely už v průběhu 14.-15. století, přestože dodnes vnímavější povahy našeho „ducha“ v místě vycítí.

Jde o místo z hlediska pochopení našich dějin a mentality zásadní. Jak ukazuje nejen název ostrova využívající výrazu dodnes používaného například v moravských a slovenských dialektech, ale také dochované zmínky o mentalitě těchto lidí, analýza jmen, způsob a rozsah náboženského kultu či ojedinělá, dodnes zachovaná slova z jazyka původních obyvatel, jeví se jako stále pravděpodobnější, že plemena Lutičů a Rujanů přišla do své země z větší části po proudu řeky Odry, tedy z míst, kde jsou dnešní středo-jižní Polsko, Morava a Slovensko.

Německá moc si byla vždy dobře vědoma nebezpečí, jež by pro ni nastalo v případě, kdy by se Arkona stala místem setkávání slovanských vlastenců, sjednocujícím bodem zájmu vedoucím postupně až k možnosti oprávněně požadovat po Německu odstoupení celého území mezi Labem a Odrou (rozlohou většího než bývalé Československo), získaného na později z větší části vyvražděném původním slovanském obyvatelstvu sprostým a ničím neospravedlnitelným násilím. Poměrně nedávné dějiny, počínající národním obrozením slovanských národů, a pokračující dodnes vlnou obrovského zájmu o toto místo (zejména ze strany ruských a polských, ale i například srbských výzkumníků) dávají v tomto Němcům za pravdu. Na místo samotné zřejmě i proto nevede ani běžná silnice – zájemci musí zaparkovat cca 2 km daleko a k mysu dojít pěšky, po úzké asfaltce. Na vlastní zbytky mysu je přitom zakázán vstup – údajně z „bezpečnostních důvodů“. Tak se tedy na ty „bezpečnostní důvody“ podívejme blíže.

Cesta z parkoviště k mysu trvá cca 20 minut. Kde se vlastně nacházíme, si uvědomíme záhy – stačí se podívat na typické „koníky“ na průčelích některých starších, ale i novějších domů, jak si už před několika lety všiml ruský výzkumník Sidorov.

Koníci na průčelích domů 2_Arkona_září 2017

Procházíme vesnicí Putgarten, což je pouze poněmčelý původní rujanský název Pud gardem (Pod hradem). Po pravé straně se kilometry daleko táhnou téměř nepřerušovaná pole – podle tradičního výkladu i pozdějších pylových analýz sloužila především pěstování ovsa, jehož velká množství byla zapotřebí ke krmení jezdců (podle tradice jich bylo 300) chránících pevnost, i pro rituální potřeby – obětiny proslulému Svantovítovu bělouši, na kterém se vydával a vydává na své nekonečné cesty.

Z pevnosti samotné zbyl dnes už jen cca půlkruhový, několik set metrů dlouhý a šest metrů vysoký travnatý val, na němž dříve stávala patnáctimetrová dřevěno-hlinitá ochranná zeď.

Val zevnitř_Arkona 2017

Toto však bylo pouze vnější opevnění, existoval ještě jeden val, vnitřní, jehož výška byla efektivně zvětšena příkopem mezi oběma valy. Vstup dovnitř toho, co zbylo z pevnosti, byl v posledních letech zakázán vždy, avšak dodržení zákazu nebylo dosud nikdy kontrolováno ani „pojištěno“ mechanickou ochranou. V tomto roce však nastala významná změna - zbylá část valu je obehnána elektrickým plotem.

Při bližším zkoumání zjistíme zajímavé věci. Dočteme se, že do areálu je zakázáno vstupovat z důvodu nebezpečí ohrožení života kvůli padajícím útesům – v pořádku, ale proč potom není oplocena pouze ta část zbytku pevnosti, která bezprostředně sousedí s mořem a kde by návštěvníci mohli skutečně do moře spadnout? Vždyť jinak vede do areálu dobře prošlapaná cesta, a dokonce je uvnitř místy zřízen povalový chodník s dřevěným zábradlím!

Plot je údajně pod proudem – ovšem stačí se dotknout a zjistíme, že to není pravda. Ovšem úplně nejzajímavější informací je sdělení, že se v oploceném areálu pohybuje divoký, životu nebezpečný býk!

Elektrický plot_Arkona 2017

 

Nebezpečný býk 2_Arkona 2017

Býk bude zřejmě nebezpečný jen turistům, nikoliv německým archeologům – ale kdo ví, třeba se už sám zřítil do moře a nebude tedy obtěžovat! Za této situace nezbývá, než zákaz ignorovat a sami se přesvědčit, proč jsou turisté DOOPRAVDY od návštěvy toho, co zbylo z posvátného území, tak vehementně odrazováni.

Na místo chodím každým druhým, třetím rokem, takže není těžké zjistit, že od poslední návštěvy v roce 2015 se do moře viditelně nezřítilo naprosto NIC – možná s výjimkou divokého býka, kterého bychom jinak samozřejmě museli potkat. Popřejeme mu tedy méně tragickou následující inkarnaci - a zkoumáme dále.

Kdo by se chtěl na místě dnes ilegálně utábořit, musel by zvolit blízkost vnitřní strany valu – na rozdíl od roku 2015 je totiž plocha důkladně rozkopána – a brzy zjišťujeme i pravděpodobný důvod, proč jsou návštěvníci od vstupu do areálu tak důrazně odrazováni.

Jsou jím nejen probíhající archeologické práce samotné, ale především to, co objevily - základy dvou kamenných domů. Kdo by však čekal nějaký uhnětený jíl nebo vodou omleté valounky typické pro hnijící dřevěnice, polozemnice či zemnice našich křtem nepolíbených předků, jak můžeme studovat v různých archeoskanzenech bohatě placených Německem, tedy pardon: Evropskou unií, byl by zklamán! Ve zbytku areálu, do něhož vede jediná prošlapaná pěšina, na níž se obtížně vyhnou dva lidé, nacházíme pozůstatky základů budov postavených z betonu a pálených cihel - a dokonce část vydlážděné podlahy!

Základy domu_Arkona 2017

Základy domu 2_Arkona 2017.MOV

Dlážděná podlaha 2_Arkona 2017

Tyto budovy musely být postaveny až po pádu pevnosti, tedy v pozdním středověku, napadne ihned většinu z lidí odkojených „seriózními“ zdroji.

Avšak hlubší studium ukazuje na něco zcela jiného. Především na fakt, že hlavní přístupová cesta do pevnosti, tedy cesta, jíž mohl být dovnitř přepravován stavební materiál, zanikla současně se zřícením zbytků pevnosti téměř bezprostředně po jejím dobytí Dány. Jediná přístupová cesta, která poté zůstala, tak pojme pouze pěší, takže těžko mohla sloužit k běžné přepravě stavebního materiálu. Technologie výroby cementu, potažmo betonu, byla prokazatelně známa už před cca 2200 lety starým Římanům, a některé stavby z té doby dodnes spolehlivě stojí. Fakt, že v průběhu středověku byly tyto poznatky pro křesťanskou Evropu na několik staletí ztraceny, ještě neznamená, že musely být ztraceny i obyvatelům Rujany, jejichž loďstvo se čile pohybovalo nejen v baltských a západoevropských vodách, ale dostalo se až na Blízký Východ, do oblasti dnešní Palestiny, Sýrie a Turecka, tedy do míst, kde řada antických technických poznatků na rozdíl od biorobotizované  části Evropy nezanikla. Na ostrově samotném se nachází řada vápencových útesů, takže je nasnadě, že materiál z nich mohl být k výrobě betonu používán.

V případě pálených cihel je potvrzená historie ještě delší, a sice nejméně 5000 let, přičemž je bezezbytku prokázáno, že právě 12. století je dobou, kdy se stavby z pálených cihel na pobřeží dnešního severního Německa a Beneluxu masivně rozšiřují. Lze však takové stavby stavět „jen tak“, tedy bez projektu, bez znalosti symbolů či písma, jež mohly a musely být v takové dokumentaci použity?

Jen velmi těžko, a je velmi nepravděpodobné, že by tak činili obyvatelé Rujany, na jim velmi dobře známém, nestabilním, erozi vystaveném pobřeží, zejména pokud uvážíme, že šlo o stavby nejvyšší důležitosti, tedy v rámci posvátného komplexu zasvěceného nejvyššímu bohu.

Musely tedy existovat projekty. Tyto projekty musely být napsány písmem, jehož základem nebyla latinka, protože nešlo o christianizovaný národ, který by latinku akceptoval. O jaké písmo šlo, jaké písemnosti byly vůbec polabským Slovanům k dispozici – a kde všechny tyto doklady o jejich kultuře skončily?

A mohli například vůbec údajně zaostalí Slované, kteří podle „renomovaných“ archeologů žili ve své většině až do přijetí křtu ve stavbách typu zemnic a polozemnic, v roce 1147 technicky odolat statisícové, po zuby ozbrojené křižácké výpravě, v níž se sdružily ty nejlepší vojenské síly tehdejší Evropy?

Odpovědi nalézt není zase tak těžké. Je vysoce pravděpodobné, že veškeré artefakty, které by mohly dokázat technickou či kulturní vyspělost, byly dobyvateli zničeny, a to s předvídatelným cílem ospravedlnění jejich agrese nutností „civilizačně pozvednout“ neoblomné pohany. Ve skutečnosti však o žádnou „kulturní misi“ nešlo, ale jednalo se pouze o agresi s cílem získání nových území, pro což bylo křesťanství využito jako nástroje, stejně, jako téměř vždy při podobných „misijních“ aktivitách. Víme, že polabští Slované měli až do nástupu křesťanství vyšší životní úroveň i míru skutečné svobody, než lidé v okolních zemích. Mimořádně úspěšný polský panovník Boleslav Chrabrý si dokázal podmanit prakticky kohokoliv ve svém sousedství – s výjimkou polabských Slovanů. K porážce obyvatel Rujany a potažmo i dalších Polabských Slovanů tedy došlo především proto, že nakonec zůstali osamocení – a namísto toho, aby se aspoň v poslední chvíli dokázali semknout, nechali staré sváry znovu vyplout na povrch, a umožnili tak nepřátelům, obkličujícím je ze všech stran, dokončit kousek po kousku dílo zkázy. A co ti, kdo by jim mohli pomoci? Jejich nejbližší příbuzní – Poláci, Češi, Moravané? Nejen že nechali tyto lidi vykrvácet během staletí trvající německé expanze, ale ještě se (dokonce i vojensky) spolupodíleli na jejich zničení, ve snaze zavděčit se svým německým páníčkům, nechávajícím přežívat je za odměnu v iluzorně samostatných státech, nejen za tuto či podobné vojenské pomoci, ale především za výpalné nazývané tehdy léno či tribut.

Nepřipomíná nám to něco? Dějiny jsou cyklické, stejně jako všechny jevy v přírodě. Poučme se z nich. Polabským Slovanům vyvražděným „evropskou kulturou“ s Biblí v jedné a s mečem v druhé ruce už přímo nepomůžeme, ale měli bychom se aspoň poučit. Nepřátelé zůstali nepřáteli, pouze dnes už nekřtí – namísto toho poučují o právech menšin či stanovují kvóty na přísun nových vetřelců – tentokrát už ne křesťansky biorobotizovaných Sasů či Dánů, ale muslimsky biorobotizovaných Syřanů či Severoafričanů.

Kdysi jsme byli zarytí pohané, později kacíři a husité, dnes jsme xenofobové – jenže my jsme stále stejní! A ta síla, která se nás chystá „napravit“, také – ovšem nikdy není tím, za co se vydává. Vždy je silou zotročující, zbavující nás identity, neboť nikdy jí o nic jiného než o naše ovládnutí a podmanění ani nešlo a nepůjde. Avšak - kyvadlo spravedlnosti lze vychýlit k bezpráví až do té nejkrajnější polohy – ale udržet ho v ní je pak možné jen s použitím velké síly, která jednou stejně musí pominout. Ti, kdo zmasakrovali naše předky, provinivší se pouze tím, že chtěli žít tak, jak byli zvyklí, budou muset zaplatit. Takový bývá osud vrahů a gaunerů. My však nejsme ani západní Evropa, ani Německo, ani další ti, kteří toto způsobili – naše směřování má být jiné. Naše doba, doba Slovanů, nastává – a my nesmíme dovolit, aby nám ji kdokoliv vzal. Stateční obránci Arkony ať nám ukážou cestu!

Další info:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Arkona

https://pohanskykruh.wordpress.com/2015/10/07/arkona/

Vladimír Pelíšek
40 Komentářů k Nové nálezy na mysu Arkona a realistický přístup k dějinám starých Slovanů

 1. Perun Hromovládný napsal:

  Znám odpověď, kde hledat naše dějiny - archivy Vatikánu!

  • Vladislav po přestávce napsal:

   Protoze nam ukradli skoro vsechno (a co ne, to zničili nebo pozměnili), maji nad námi kontrolu.
   To, co my složite znovu objevujeme, uz oni davno vi - od nas.
   Naštěstí nestačili zničit vsechno - a kromě toho, my jsme a vzdycky jsme byli chytřejší, nez oni.
   Přijde doufám cas, kdy budou muset Arkonu předat - a my tam vytvoříme pravdivou rekonstrukci. Toto by měl byt nový stredobod našeho světa.
   Nemají uz sílu, kterou měli dřív, zatímco nam se sily vrací.

   • runner napsal:

    Do Evropy se valí vlny muslimů, zabíjejí nás mačetami, noži, sekerami, kamiony, střílejí nás a vyhazují do vzduchu, a vy tady mudrujete o tom, jak vám křesťanství hrozně ublížilo, jak se musíte vrátit ke kořenům a jak budete pěstovat slovanskou jednotu. Potažmo se zabýváte tím, jak vyvraždění vesnice před tisíci lety bylo neodpustitelným zločinem. Nemůžu se ubránit dojmu, že se vám něco velmi zlého přihodilo s hlavou. Když se chcete vracet ke kořenům, zavedete i lidské oběti? Bez nich totiž vaši pohanští bohové neuvěří, že si jich opravdu vážíte. Když jsem četl tento článek

    https://pohanskykruh.wordpress.com/2013/05/17/lidske-obeti/

    pochopil jsem, že musíte být úplně vyšinutá paka. Zaplať Pán Bůh za křesťanství, protože jen díky němu tady můžete vést tyhle marnivé diskuse. Kdybychom zůstali u pohanství, uctívali bychom víly, báli se hejkalů, dávali na noc před práh mléko pro skřítky a o letním slunovratu bychom vybrali nějakého chudáka a obětovali ho, aby nás Perun nespálil bleskem. Zabýváte se minulostí, kterou nezměníte, místo abyste se chystali na budoucnost, kterou změnit můžete. Pláčete nad zločiny starými 1000 let, ale zločiny současnosti vás nedojímají. Trošku divná morálka...

    https://www.youtube.com/watch?v=D6FUinfeV24&t=1208s

    • proud napsal:

     Tys prave evidentne nepochopil vubec nic a nema ani smysl ti neco vysvetlovat,mozna jedinej smysl by bylo udelat z tebe prvni "pohanskou"-ve smyslu Slovanskou obet treba zrovna na oltar tvejch scatejch krestanu,vole :-)))))))))))))))))))))))).Protoze Slovani nebyli za prve nikdy pohani,za druhy,nikdy nebyli takovy debilove aby svejm predkum obetovali lidi!!! No mam te dost:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

     • proud napsal:

      Pokud je mi znamo,krestanska cirkev upalovala lidi za ziva a vydelavala nekrestansky prachy na otrocich,tedy na zubozovani druhejch lidi navzdory svejm kazani,ty DEBILE nevzdelanej!

    • Vladislav po přestávce napsal:

     Připomínate mi slova tusim K.H. Franka, který podobne reagoval na fakt existence českého protinacistickeho odboje. Vy Češi jedni nevdecni, co porad chcete, proč proti nam bojujete? Konečně jste se ocitli v lunu Velkoněmecké říše, kam beztak uz tisic let patříte, dokonce mate slušnou životní úroveň a nemusíte bojovat proti bolševikům na východní frontě - a vy místo vděčnosti porad chcete jakousi samostatnost, nezávislost, kterou uz beztak 1000 let nemáte! Co si vůbec o sobe myslíte?

     Pokud nechápete, Runnere, ze křesťanství a islam jsou pouze dve strany téze mince, nemám Vam co vysvětlovat. Pokud nechápete, ze se jednalo či jedna o dva pokusy o totéž, tedy totální zotročení nas, nechápete nic. A pokud vam nedochází ani to, ze prave pohanství nekončí uctíváním vil a skritku, jste totální analfabet.

     A pokud jde o Vás odkaz na Pohansky kruh. Dnes muze naše předky hanet vymyslenim si báchorek kdokoliv a jakkoliv. Důkazy ovšem chybí, jsou jenom “seriózní”, tedy křesťany bezpečně stokrát přežvýkane a prekontrolovane zdroje. Autora článku osobně znám, takze vím velice dobre, o cem mluví, respektive o cem a proč vůbec lze.

    • proud napsal:

     Tebe si musim zapamatovat,cype........

    • VanAllen napsal:

     Považovat katolíky a různé jiné odnože s Vatikánem v čele za křesťanství je jen mediálně masírovací debilismus tisíců let, stejně jako považovat mohamedány za islám(ismailis). Křesťanství nemá nic společného s ukřižováním, ale s křížením, podobně jako ismailism. Oboje má původ někde jinde a s úplně jinými hodnotami. Géniové...

 2. one napsal:

  ze, co ked je to tak, ze sme my ich (zapadnu europu) totalne na sracky rozmrdali, ked sme sem prisli a oni sa len boja? pozrite sa na mapu. oproti uzemiu osidlenemu slovanmi je cela zapadna europa vcetne skandinavie a anglicka vlastne nic. inteligencne to tiez nemaju bohvie ake v porovnani s nami. zdravotne takisto. sa nedivim, ze sa citia ohrozeni.

 3. proud napsal:

  Jeje,s jednim Vladimirem Peliskem jsem chodil do skoly..........neverim ze by to byl on,spis pujde o shodu jmen :-)

  • proud napsal:

   Nicmene o tom kdo jsme uz tak cirka vime,ted jeste jak to zaridit,abysme byli "volni".

   • kolkobudeszit napsal:

    Nedat sa okradat a sme volni!
    Cesi o biliony korun na lithiovom Cinovci a Slovaci o mastenec B. Bystrica. A mame 5 nasobne platy a dochodky, uroven ako Lybijci za Kadafiho, na skolstvo, zdravotnictvo, armadu... a zostae i na vydlazdeie mramorom vsetkych miest... Toto je Podstatne, toto zvratte v Cechach i Kalouskove protipravne "vratenie" majetku bankarom prostrednictvom Cirkvi... I u nas "krestania" Dzurinda a spol. privatizoval strategicke podniky-tam boli miliardove zisky...

 4. Marco napsal:

  Fascinují mě ty cihly. Pokud jsme ovládali jako Slované výrobu cihel a betonování, byli jsme vyspělejší jak západní národy a to je hodně důležité sdělení. Proč neslyšíme z rádia nebo televize něco takového, co v nás probudí vlastenecké cítění nebo hrdost? Protože nás Západ po tisíce let drží v šachu a dnes musíme poslouchat pár hajzlů, kteří tvrdí cosi o ruském útlaku nebo obsazení. Západ nám ukradl mužo, jak se praví v jedné blbosti jménem Austin Powers. Sebrali nám naše kořeny, aby mohli ovládnout naše území a svět zaplavili stohy blábolů o germánské vyjimečnosti. Oni byli skutečně vyjimeční ale v loupežích technologií po celém světě, jako to dělali již samotní Římané. Jakýkoliv národ který prohrál svůj boj, byl vymazán i s písemnostmi, které za celou svou existenci vytvořil. Oni vlastně ukradli vědomosti patřící celému světu a svůj boj o hegemonii začali před tisíci lety.

  • Sasin napsal:

   Cihla je vedlejším produktem, už to věděli osli při tavení mědi. Koukni na negry jak odlévají sošky. Ale prozraď, jak dělali Inkas ty kamenné bloky kua. Viděl jsem jak tam tečou čedičová pole, jak to teče přes silnice jako žhavé bláto. Asi by se to dalo i stáčet do ocelových nosičů a plácat to rovnou. Jenže voni to měli aji na místech, gde by jim to do té doby vytuhlo, tak mě napadá esli do teho nevráželi tu jejich něčím zmutovanou sůl, kterou tady prodávají jako raritu za majlant. Ta sůl má totiž spoustu vylomenin, na které možná nemají ani žádnou tabulku, ale to ještě není nic proti Kajlášu v Indii. To je podíváníčko a je v tom šutru vymletej snad celej svět. Dycky su s z toho poprděnej gdyž to znova vidím. https://youtu.be/r2lJt6hVUzk

  • Sasin napsal:

   Podvrhů je plnej svět. Indiáni z Indie, gdysi Indůzská Tartarie se tomu taky směje. Ešte řekni, že jste to ve škole neprobírali. Muheeeeeee
   https://youtu.be/nATf5nd5OCs

   Zákusek
   https://youtu.be/Iwya55-u9AU

   • kolkobudeszit napsal:

    Pekny priklad. Akoby obrovskym 3D CNC strojom chirurgickymi nastrojmi do tvrdeho kamena vyrezali tak jemnu strukturu, ktoru mame dnes problem odliat do plastu.
    Podobne nalezy, ale so zrozumitelnejsim komentarom su na Tartaria.sk,alebo ruskych ...

   • anton belko napsal:

    videa nie su k dispozicii.ako sa k nim mozem dostat?
    dakujem

  • kolkobudeszit napsal:

   Marko tzv "zapadne narody" neexistuju, su to len miesanci z nas. Vsetko ilustruje-dokazuje DNK.
   Dalsie take "narody" vzniknu presne tym istym sposobom z migrantov. Vela vedomosti nam dali tito menej stastni bieli bratia z USA, Nemecka...ved i nwoo je ich projekt, lebo blizsie vidia do kuchyne temnych sil.

 5. Eschatolog napsal:

  bezvyhradnou podminkou preziti je reseni soucasnosti a budoucnosti, jinak uz vykopavky resit nebude mit kdo, nemtudom ?

 6. kolkobudeszit napsal:

  Vdaka pan Pelisek, nech sa Vam dari, vela stastia.

 7. Vladimir Pelíšek napsal:

  Děkuji, pane kolkobudešžiť. Tématem polabskych Slovanu se zabývám uz cca 5 let, napsal jsem zatim jednu knihu a několik článku, jsem v tomto tématu v kontaktu s podobne zaměřenými lidmi z Lužice, Polska i Pomori.
  Osud těchto našich nejbližších slovanských příbuzných je drsnou výpovědi nejen o genocidě více nez milionu zcela nevinných lidi, ale i příběhem zrady nas Čechů, Moravanů a Poláků, kteří jsme dle hesla “bližší košile nez kabát” volili raději podřízeni Německu, devotni přijetí křesťanství a de facto zradu většiny hodnot, díky nimž jsme, kým vůbec jsme, díky nimž jsme se sem vůbec dostali a dokázali zde přežít. Nechali jsme tyto lidi na holickach, napospas německé expanzi, nechali jsme je doslova vykrvácet. Pritom jeste v 11.stoleti byly Čechy ve srovnání s dolním Polabim temer pustinou, například obodritsky Stargard byl dvakrat větší a významnější nez Praha, národy dolního Polabí byly mocnější a vlivnejsi. Posledním mezníkem je rok 1946, kdy se vláda CSR odmitla zabývat požadavkem Lužických Srbů o začlenění do naši zeme (podobne, jako byla Luzice součásti zemi Koruny české po dobu nejméně 400 let.

  Dějiny polabskych Slovanu jsou nejlepším příkladem toho, jaké zlo je křesťanství, jak rozdělilo plemeno od plemena, rod od rodu, bratra od bratra, jak z nejbližších příbuzných učinilo nesmiritelne nepřátele, aby pozdeji jedny z nich zcela vyhladilo. Ano, dnes uz bojujeme “jine bitvy”, ale problem násilného nasouvani jine kultury do našeho prostoru je zde opět - formou islamizace.

  Tématem se budu dále zabývat, a budu se snazit o to, aby i další články obsahovaly co nejvíce tvrdých informaci. Děkuji timto jeste jednou panu Koralovi za vydání tohoto článku.

 8. Wenger napsal:

  Komicke na tom vsetkom je, ze prevazna vacsina tzv. starych zdrojov bola vyprodukovana v 15. a hlavne po 15. storoci. Napriek tomu ak sa zamerame na detaily, vypoved tychto zdrojov je mozne interpretovat aj inak. Genetika priniesla nove vetry, ktorym sa oficialna historia este neprisposobila, pretoze medzi inym by musela priznat, ze ziadni indoeuropania v zapadnej Europe nejestvuju a ze vedicka kultura bola prinesena Slovanmi do Vinidie, dnes Indiou nazyvanou. Tehly a beton v Arkone su podla vsetkeho dalsim dokazom fantomovych dejin, ktore vypovedaju o tom, ze povodne dejiny su natiahnute, prekrutene a dotvorene do dnesnej podoby, ktora vychavluje Rim, Fransku risu a Zapad ako taky. Nasi predkovia, ktori pravidelne viedli obranne vypady a nicili tuto mocensku zapadnu nenazranu a agresivnu "kulturu" boli znami ako Huni, Uhri, Avari, Tartari (akoze Tatari) atd. Tychto nam oficialna historia vzala, pretoze by nas to vyznamnym sposobom motivovalo k podobnym cinom aj v sucastnosti. Preto z tychto vsetkych urobili mongolov alebo akesi anonymne iranske plemena. Genetika o pritomnosti mongolov v Europe vsak zaryto mlci. Nopak objavuje slovanske geny medzi medzi mongolmi v dnesnom mongolsku. Toto su exaktne data a nie emocionalne vystrelky. Tychto sa treba drzat. V sulade so spravnou interpretaciou klerickych zdrojov sa da historia Europy pekne zrekonstruovat.

  • Vladimír Pelíšek napsal:

   Na území dnešního východního Německa je nejméně 700-1000 slovanských toponym, od známých velkých měst typu Drážďany, Lipsko, Cvikov, Žitava, Kamenec, Zvěřín, Berlín, Roztok, až po bezejmenné vesničky. Když si uvědomíte, že většina těchto názvů musela vzniknout do začátku 12. století, než byli naši lidé tam smetení a poněmčení, začíná být zřejmé, jak se situace "měla".
   V Čechách v téže době bylo souvislé osídlení pouze v okolí Labe a na Vltavě zhruba po Prahu, téměř všechno ostatní byl neprostupný prales.
   Je tedy zřejmé, že Čechy byly v té době jen jakýsi téměř bezejmenný horní tok Labe, zatímco "vše podstatné" se odehrávalo na dolním toku této řeky. Polabané byli bohatí a silní, proto na rozdíl od slabých Čechů nebo ještě dříve východními Franky fatálně ohrožovaných Moravanů necítili potřebu přijmout "ochranu" německého císaře a křesťanství. V době, kdy se česká knížata předháněla v rektálním alpinismu saským, bavorským a později německým vládcům, se pod ochranou Svarožiče formoval mezi Labem a Odrou mocný lutický svaz, který vydržel skoro tři staletí, zatímco obodritský kníže jednal s Němci či Dány jako rovný s rovným.
   Ti lidé zaplatili za svou odvahu, statečnost, sílu a hrdost. My jsme přežili, ale jen z důvodu svého ponížení, a toto ponížení v nás jako kolaborace od té doby zůstalo navždy. Jsme sice živí, ale poznamenaní - co je lepší? Připomínku našich statečných bratrů je proto třeba oživovat aspoň touto formou, a to tak dlouho, než nám situace dovolí vzít si od Němců zpátky to, co si tak sprostě ukradli.

 9. proud napsal:

  " a to tak dlouho, než nám situace dovolí vzít si od Němců zpátky to, co si tak sprostě ukradli."..........no,"hrdinsky" nesouhlasim,i kdyz by si to zaslouzili.Tohle je presne to nasili co bude plodit jen dalsi nasili jak to vzdycky bejva.....donekonecna,protoze ted uz budes brat zemi Nemcum a jejich.Ledaze bys uznaval ze je spravny povesit vnuka za to ze jeho deda vrazdil........

  • proud napsal:

   Vidim budoucnost jinak,i Vedy jsou SlovanskoArijsky,neni tedy nacase acit delat na tom aby se Slovani a Arijci,jednoduse napsany: bila rasa zase sjednotila?......A to po dobrym a po pokud mozno dobrym prevzala planetu a postarala se o sebe a ostatni,s jejich pomoci? Bude to chtit hodne prace,ale muze se to jenom vyplatit.......lidstvo prezije,v opacnym pripade je konec se vsema.

   • Vladimír Pelíšek napsal:

    Možnost znovusjednocení bílé rasy je mrtvá, a to nejpozději od doby definitivního rozdělení Evropy na katolickou, protestantskou a pravoslavnou část. Křesťanství sice už naštěstí mezitím z větší části skončilo v propadlišti dějin, ale rozdíly, které tím byly nakopnuté, už nelze odstranit.
    Západní a severní Evropa už dnes árijský charakter nemá, jde už z principu o míšenecká etnika, a i kdyby byla teď okamžitě zastavená veškerá muslimská migrace, dojde během 2-3 generací v zemích typu UK, Francie, Španělska, Nizozemí, Švédska či západní části Německa k tak zásadní společenské proměně, jaká tu naposledy nastala vnucením křesťanství, tedy nástupem feudalismu. Situace, kdy bílá žena rodí v 35 své první dítě, zatímco její migrantská sousedka ve stejném věku už dítě páté, takže v řadě oblastí už děti migrantů ve školkách převládají, je jednoznačná.
    Západ do toho prostě nepůjde a ani jít nemůže, je ztracen. Kromě (snad) východního Německa, (snad) Rakouska a pravděpodobně Maďarska tak zůstávají pouze slovanské země.
    V nejbližších letech se bude prohlubovat polarizace mezi Západem a Východem. Tento proces je nevyhnutelný. Západ bude dál ztrácet svůj původní charakter pokračující migrací, zatímco Východ se jí bude celkem úspěšně bránit, přičemž do zemí typu ČR nebo Polska bude pokračovat příliv Rusů, Ukrajinců, Bělorusů. To povede k čištění našeho slovanského genofondu, budeme se stále více přiklánět k Rusku a původním hodnotám, tedy vzdalovat od havlismu a dalších kolaborantských praktik v duchu knížete Václava. Postupně se v podstatě obnoví Limes Sorabicus, tedy obdoba dávné hranice mezi západní a východní Evropou, a i ti nejnatvrdlejší pochopí, kdo jsme a kam patříme - nebo emigrují.
    Tento proces je nezvratný. Můžeme se přít, jak dlouho bude trvat, ale to je asi tak jediné, o čem lze vést diskuse.

    • proud napsal:

     Kde beres tu jistotu...........protoze to co popisujes je nevyhnutelne sebeznicujici proces i pro nas,Slovani neslovani, a proto je potreba z bilejch zachranit co se da,emigrant neemigrant,skolka neskolka,a da se porad jeste zachranit hodne,tim spis ze cirkev uz davno nema tu silu,prichazi o ni s vedomostma lidi.Jenze to chce na tom delat.Jestli si nekdo mysli,ze si Slovani udelaji nejaky hranice a verbez je bude respektovat,pak je jeste vetsi snilek nez ja,protoze respekt je vysadou tech kdo maji mozek,bezmozci ho neznaji a ano,je jich vic a bude jich casem jeste mnohem vic,paklize se bili nedaji dohromady a nezachranej ze sebe co se da.

    • proud napsal:

     Takze uz jen z prosty logiky veci s tebou nemuzu souhlasit.Se Slovanstvem ano,ale jak nechame ostatni na holickach,vyhrabem si i nasi diru!!! Evropa musi zustat bila!!!Emigranti musej proste domu,jeste porad to jde zaridit.

 10. Vladimír Pelíšek napsal:

  Vidíte, pane Proude, to je přesně ten bod, kdy už oba "pracujeme" pouze se svými domněnkami, které se můžou a nemusí potvrdit. Existují "ufo-slovanské" spolky, které z jedné či dvou domněnek vystaví čtenářům fantasmagorický článek, jehož informace prezentují jako "hotovou věc", aniž by se zabývaly jakoukoliv seriózní oponenturou či hledaly doklady pro svá tvrzení. Pro jistotu pak, jako správná sekta, neotevřou ani diskusi;-)
  A existují jiné skupiny, které naopak vše, co tvrdí, tvrdí pouze na základě údajně "tvrdých", nicméně ve skutečnosti mainstreamem, potažmo židokřesťanstvím dávno tisíckrát bezpečně přežvýkaných zdrojů.
  Výsledek "práce" skupin toho i onoho typu je skutečnost, že slovanská myšlenka zatím nemá u našich lidí, v nichž převládá slovanský genom, zdaleka takový ohlas a podporu, jaké by měla mít.
  Právě proto jsem si já osobně netroufl vystavět svůj článek ani na svých osobních domněnkách, ani na zfalšovaných "faktech", ale na vlastním pozorování.
  Děkuji za zajímavou diskusi k tomuto článku.

  • proud napsal:

   Delas dobre,i ja pisu "od srdce",podle svejch zaveru a "pocitu".....taky diky.

   • proud napsal:

    .....ale snazim se brat v potaz ono nenavideny,ale nevyhnutelny globalno a potreby vsech,nejen svoje.

  • Zdeněk Říha napsal:

   Zdravím pane Pelíšku, rád bych s Vámi navázal kontakt, můžete se mi, prosím, ozvat na mail info zavináč slovanskakultura.cz? Děkuji. Chystáme akce s širším přesahem, minimálně bych Vás s tím rád seznámil.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!