Ohlásenie fašizmu z okultného centra sionizmu na Slovensku. Časť III.

zilina-kiskaOkultná sakrálnosť Žiliny. Reformácia. Ľudáctvo.

V nemeckej knihe „Das von den Tuercken lang gequaelte Koenigreich Ungarn“, vydanej v roku 1683 po víťazstve kresťanskej koalície pri Viedni zrejme za účelom zaujať a mobilizovať nemeckého čitateľa k pridruženiu sa ku Kristovmu vojsku, je veľa zaujímavých a neortodoxných informácií o Uhorsku, ktoré bolo vtedajším bojovým poľom Západnej koalície s Turkami. Na str. 409 sa o Žiline píše: „Žilina (Sillen) je jedným zo siedmich baníckych miest Horného Uhorska / údajne predčí ostatné v starobylosti / avšak zásoby kovovej rudy sú vyčerpané a bane opustené / preto je to teraz malé mestečko / ktoré z bokov lemujú vysoké hory...“

Oficiálna história tvrdí, že:

- v Žiline bola Ľudovítom I. Veľkým z XIV. stor.n.l. udelené „Privilegium pro Slavis“, ktorý zrovnoprávňoval nemeckých a slovenských členov mestskej rady

privilegium pro_slavis

- v Žiline sa od 28. do 30. marca roku 1610 konala „Žilinská synoda“. Zvolal ju a predsedal jej uhorský palatín Juraj Thurzo. Bola prvou zákonodarnou synodou evanjelickej cirkvi na území Horného Uhorska, dnešného Slovenska. Prijala prvé zákony, organizačné členenie a zvolila prvých superintendentov, čím položila základy pre vytvorenie samostatnej cirkevnej organizácie evanjelikov v Hornom Uhorsku. Juraj Thurzo tým odčlenil luteránsku (evanjelickú a. v.) cirkev od katolíckej. Dôsledne uplatňoval právo „Cuius regio, eius religio“ (koho panstvo, toho náboženstvo)

za synoda I za synoda II

thurzo I thurzo II

- zo Žilinského kraja, konkrétne z Lietavy  pochádza aj sám Juraj Thurzo, známy diplomat, podporovateľ protestantizmu. Od roku 1598 bol radcom cisára Rudolfa II., od roku 1599 kráľovský pohárnik, od roku 1602 kapitán preddunajského vojska a hlavný veriteľ novozámockej posádky.Zomrel v Bytči a je pochovaný na Oravskom hrade.

rudolf II

bytca

synagóga bytca

- susedné mesto Martin je významným centrom národnej a kultúrnej histórie Slovákov, domovom Národného cintorína, mestom Memoranda slovenského národa a Martinskej deklarácie. Martinský dialekt je prijatý za spisovnú slovenskú jazykovú normu

martin

- v Bytči, rodovom panstve Juraja Thurzu, sa narodil aj Jozef Tiso

tiso

- v Ružomberku pôsobil zakladateľ HSĽS Andrej Hlinka a pôsobí tam Katolícka Univerzita

andrej-hlinka

- v Žiline bola vyhlásená slovenská autonómia po Mníchove roku 1938 a 14. marca 1939 tu bol vyhlásený Slovenský štát

- zo Žiliny odchádzali transporty slovenských Židov do Oswiencimu a iných vyhladzovacích táborov pri plnom vedomí oficiálnej vládnej moci, ktorá transporty z PR-dôvodov, takpovediac, zastavila, až keď sa informácie o tamojších hrôzach skrz výpovede zutekavších väzňov stali verejným tajomstvom; sionisti, ktorí dnes podporujú ĽSNS a ohováračov tradície SNP, by si mali spomenúť, že jedným z prvých dvoch nariadení slobodnej SNR v B. Bystrici bolo zrušenie „arizačných zákonov“ voči Židom na povstaleckom území

- Žilina bola dlho baštou národniarov, ktorí sa v dlhodobej perspektíve ukazujú ako tradičná, pod konzervatívnymi a oportunisticky rusofilskými heslami vystupujúca pravicová strana s neskývanými prvkami kryptoľudáctva.

Zdalo by sa, čo má horeuvedené spoločné so sionizmom? Práveže veľmi veľa a explicitne! Poďme po poriadku. O Reformácii ako politicko-ideologickom procese, ktorý prispel k rozpadu náboženskej jednoty „Kráľovstva Slovanov“, spočívajúcej na spoločnom liturgickom staroslovanskom jazyku a jednotnej pravoslávnej viere, sme písali v článku „Slovanský Babylon“ a „Pravoslávie v Uhorsku...“, „Kontúry štátneho prevratu na Slovensku – ako zachrániť kresťanstvo?“, „Neštruktúrne faktory riadenia Vatikánu a Habsburgovcov na Slovensku.“

Reformáciu sme totiž zvyknutí vnímať ako prednostne náboženský fenomén, hoci to je pre pochopenie globálno-historického procesu kruciálne dôležitá epocha, ktorá vlastne stvorila novoveký kapitalizmus. Reformácia je najvýznamnejšou globálno-politickou udalosťou tzv. „dlhého 16. storočia“ (1456-1648), a jej nemilosrdné a dovtedy nevídané náboženské vojny privodili zrod „westfálskeho systému“ a pravidlo „Cuius regio, eius religio“. V hospodárskej sfére však víťazstvo Reformácie znamenalo legalizáciu úžery v ranokapitalistických protestantských krajinách. Pre podrobnejšie oboznámenie sa s týmto fenoménom odporúčame prečítať knihu C. Schmitta – „Protestantská etika ako osnova formovania kapitalizmu“.

A. Fursov, napríklad tvrdí – „Protestantizmus ako politicko-ideologické hnutie sa sformoval až za Calvina, pretože Luther bol ešte stredoveký človek, „viri obscuri“, ktorým hýbali predovšetkým mysticko-teologické motívy ako Faustom, keď vyvešiaval vo Wittenbergu svoje tézy. V dogmatickej rovine však v podstate tvrdil, že:

- človek je od prirodzenosti zlý a hriešny a niet možnosti vyhnúť sa hriechu

- len sám Boh rozhoduje, koho spasí a koho zatratí, t.j. zjavný „determinizmus vyvolených“

- najlepšie čo môžeme spraviť, je podriadiť sa vôli Boha a modliť sa za svoje spasenie.

V protestantskej „kozmológii“ sa sociálny status človeka považoval za stelesnenie Božej vôle, o bedárovi sa predpokladalo - „dobre mu tak, Pán Boh ho zaslúžene trestá“, t.j. erodoval sa pocit sociálnej spolupatričnosti a spravodlivosti. „Každý je strojcom svojho šťastia“. Ak si sprostý a chudobný, nuž to si aj zaslúžiš. Naopak, ak si boháč a vŕšiteľ osudov, znamená to, že si našiel favour in the eyes of the Lord. V duchu hesla - „Každému svoje“. Vynikajúcim príkladom sú rozprávky H. Ch. Andersena, napr. o dievčatku, ktoré nepredalo na Vianoce zápalky, bálo sa vrátiť k násilníckemu otcovi „s nepořízenou“ a bolo nútené stráviť Štedrý večer na ulici.  Je príznačné, že sa jej nikto z „počestných mešťanov“ (protestantov) nezastal, nik ju neprichýlil, nezohrial a nenakŕmil toto malé Božie stvorenie v deň Narodenia Pána. Dievčatko spálilo všetky zápalky v chabých pokusoch zahriať sa, a videlo pritom SNY, staré ako ľudstvo samo – o POKOJI, DOMOVE, LÁSKE A ŠŤASTÍ. O všetkom tom, čo robí z ľudí ČLOVEKOV, a skrz odopieranie čoho globálna moc už stáročia pije ľudstvu krv. Ráno 25. decembra bolo dievčatko nájdené mŕtve. Toto je možné len v spoločnosti, kde absentuje kolektívny element sociálnej spravodlivosti ako priamy následok teologického determinizmu a uplatňovania protestantskej etiky (C. Schmitt) a morálky v praxi. Tento Andersenom vystihnutý moment je len jedným zo sprievodných sociálnych javov obdobia, ktoré ruský sociológ a historik A.I. Fursov nazval „sociálnym peklom“. Andrej Iľjič zároveň tvrdí - „Dejiny Západnej Európy sú falzifikované rovnako ako NAŠE. Historikovia Renesancie a Reformácie potrebovali vykresliť Stredovek ako a priori TMAVÉ, brutálne obdobie. Skutočnosť je taká, že to práve „dlhé XVI. storočie“ bolo oproti „vyspelému stredoveku“ obdobím TMAVÝM  a neporovnateľne brutálnejším... Napríklad, v XI-XIVstor.n.l. si mladí zaľúbenci dávali rande pri mlynoch, zatiaľ čo od XV. stor. - na cintorínoch. Zaúradovali morové epidémie.“

Práve pre túto svoju horeopísanú deterministickú vieroučnú špecifickosť, a až potom kvôli neuznávaniu mariánskeho kultu, inštitútu spovede či „svätosti“ kohokoľvek, okrem Svätej Trojice, sa dá tvrdiť, že protestantizmus je najsionizovanejšou formou kresťanstva.

Podľa toho istého A. Fursova treba kľúč k týmto javom hľadať v epoche tzv. „dlhého XVI. storočia“. Čo to bola za epocha? Európa stála vtedy pred kardinálnou voľbou – buď pôjde cestou veľkej katolíckej ríše Karla V. a stvorí akýsi post-feudalizmus, alebo sa uplatní taliansko-holandský model, neskôr realizovaný pomocou Britskej ríše.  Prvú polovicu XVI. storočia sa zdalo, že zvíťazí Ríša. Tu treba uviesť dôležitý a smerodajný moment. Táto veľká „habsburgská“, a v skutočnosti – Mongolská, resp. Rímska („megalé“ - veľký, gréc) ríša, „nad ktorou nezapadalo Slnko“, bola prevažne slovano-turkická a jej metropolou bola Rus, resp. Moskóvia.

Pozn. aut.: Táto ríša bola kresťanská. Vieme predsa, že Habsburgovci vládli v katolíckej monarchii. Avšak stará ruská pravoslávna cirkev (resp. tá viera, o ktorej písal Štúr a ktorej vyznávačov sme si ilustrovali na mape Čiech S. Muenstera v min. čísle – pozn.) sa oficiálne nazývala Ruská pravoslávna KATOLÍCKA (КАФОЛИЧЕСКАЯ – rus.) cirkev, v tom zmysle, že grécke „katholikos“ znamená „univerzálny“. Taktiež pri analýze pojmu „Mosk-va“ treba zohľadniť, že také príbuzné pojmy ako Moscha, Mosca, Moscheaokrem toho, že znamenajú „mešita“ - taktiež korelujú a sú rovnocenné s biblickými pojmami Mosoch, Mešech, Mesiáš, Mašiach (MeSSiaH – angl.). O Rusoch a Moskovitoch sa v starých prameňoch často hovorí, že pochádzajú od biblického „praotca Moscha/Mešecha“. Novochronológovia A.T. Fomenko a G.V. Nosovský prišli s neobvyklým vysvetlením identity tohto Moscha – Mešecha. Vysvitlo, že po arabsky „mašich“ znamená „pomazaný“, t.j. „Kristus“. T.j. Moskovia znamenala po-arabsky „kresťanská“. Pripomeniem, že z našich vlastných výskumov kultúrneho dedičstva pravoslávnych komunít v Uhorsku vyplýva, že arabčina bola jedným zo sakrálnych písiem pravoslávia. V svetle toho, že Mosch – Mašich – Messiah znamená „Kristus“, môže aj Moskóvia znamenať kresťanskú krajinu, od nepamäti spätú s Kristom-Mesiášom. Skrz túto optiku je ľahšie pochopiteľná aj novochronologická hypotéza, že Kristus, resp. Andronikus I. Komnén ako jeden z právoplatných dedičov byzantskej cisárskej koruny v období XII. stor. značnú časť svojho detstva pobýval na Rusi, vlasti jeho Matky. V Evanjeliách to bolo zachytené ako útek Svätej Rodiny do Egypta a jeho prorokovanie v Galilei. Kristus však nepôsobil len v Rusku, ale aj v Strednej a Juhovýchodnej Európe, napr. v Uhorsku (resp. Veľkej Morave) v podobe kráľa Andreja I. Bieleho (resp. Konštantína Filozofa/Cyrila).

V kontexte Reformácie novochronológovia, zo svojej strany, tvrdia, že až do Rudolfa II sú všetci Habsburgovci do značnej miery fiktívni, resp. predstavujú historické duplikáty skutočných vládcov Mongolskej ríše. Jedným z ich hlavných záverov, ozvučených, napríklad, v knihách

- „Západný mýtus. „Antický“ Rím a „nemeckí“ Habsburgovci. Dedičstvo Veľkej Ríše v kultúre Euroázie a Ameriky.“

- „Impérium. Slovanské dobytie sveta. Európa, Čína. Japonsko. Rus ako stredoveká metropola Veľkej Ríše.“

...je to, že známy Habsburgovec Karol V., veľký bojovník proti Reformácii, je vlaste jedným z viacerých dublikátov cára Ivana IV. Hrozného. Vieme, že Ivan Hrozný – popri tzv. Livónskej vojne s európskymi protestantmi – potlačoval tzv. Kazanské povstanie, kedy tamojší tatárski námestníci primkli k judaizmu. Fomenko a Nosovský tvrdia, že „kazanská vzbura bola vnútroruským echom západoeurópskej Reformácie“.

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

Práve protestantizmus sa stal tým dynamitom, ktorý jednotu Ríše raz a navždy narušil. Protestantizmus bol duchovnou zbraňou ľudí, ktorí viedli dejiny ku kapitalizmu. Napriek tomu títo prví protestanti však vonkoncom neboli bársakí buržuji, snívajúci o zisku. Engels o nich písal, že - „Ľudia, ktorí stvorili kapitalizmus, boli všetko, len nie buržoázne obmedzení“. Ide o mnohoúrovňový globálno-historický fenomén, ktorý odštartoval celú sériou následných procesov. Nuž čo, najďalej ide ten, kto nevie, kam ide.

Protestantizmus je aj preto najviac judaizovanou formou kresťanstva, lebo ich etiky sa navzájom vylučujú. V kresťanstve nemôžu byť „vyvolení, ktorí sa zachránia“. Vyvolenosť je kategória úplne iného náboženstva. Naviac, táto „vyvolenosť“ sa v protestantizme odvíja od bohatstva. Všetci sa tu zachraňujú individuálne, jedná sa teda o etiku individualistického boháča. V tomto je protestantská etika diametrálne odlišná od tej katolíckej, resp. pravoslávnej.

Protestantizmus sa najviac ukorenil v Severnej Európe, o ktorej je známe, že momentálne tam panuje nevídaná sociálno-psychologická kríza, strata identity, hodnôt a tradícií. Rovnaký údel postihuje anglosaský svet, Veľkú Britániu a USA, pričom posledné vôbec vznikli ako protestantnsko-slobodumurárska experimentálna krajina.

V skutočnosti bola Reformácia označovaná pred-nikonovskými pravoslávnymi hierarchami ako „ересь жидовствующих“, t.j. kacírstvo tých, čo vyznávajú židovskú vieru. Reformácia bola politickým a ideologickým hnutím, ktoré slúžilo fasádou pre medzinárodnú inštitucionalizáciu ranokapitalistických ekonomických formácií. Práve v prvej polovici XVII. storočia vznikli prvé medzinárodné a štátne banky, ktorých vtedajší majitelia dnes patria k absolútnej svetovej špičke, oproti ktorým sú neskorší Rotschildovci a Rockefellerovci len ľudia 3. úrovne. Reformácia oddeľuje stredovek a novovek a trvala viac, než 100 rokov.

Z hľadiska globálnej politiky išlo predovšetkým o dlhodobý mocensko-politický proces, sprisahanie „staroegyptských žrecov“ proti centrálnej moci Ríše Karla V. ~ Ivana Hrozného. Cieľom sprisahancov bolo privodiť rozpad „Rímskej ríše“ cez náboženský rozkol protestantizmu. V Biblii je to zachované v podobe príbehu z knihy Ester.

Pozn. aut.: V práci „Akú Astrachaň dobyl Ivan Hrozný“ (vydanej v ruskom origináli tu:
http://zvazrusov.sk/wp-content/uploads/2016/12/Spolu_2015_07_web.pdf;
http://zvazrusov.sk/wp-content/uploads/2016/12/Spolu_2015_09_web.pdf) sme vyslovili hypotézu, že biblická Esther, resp. babylonská Semiramida, zrejme predstavujú fantómne duplikáty jednej z manželiek „Ivana Hrozného“ - Márie Temrjukovny, pokrstenej pred svadbou s ruským monarchom pravoslávnym obradom na počesť Márie Magdalény (!). V článku je vyslovená hypotéza, že táto tretia manželka „Ivana Hrozného“, resp. biblická Esther pochádzali zrejme pochádzali z neskorostredovekého Uhorska, konkrétne – z Ostrihomu, t.j. Ester-gomu (~ Аstrachaň).

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *

Reformačné hnutie a vojny vyústili v osamostatnenie sa Západnej Európy a cielené vyhladzovanie tamojších stôp po slovanskej prítomnosti, obzvlášť v podmienkach, keď metropola Ríše (Rusko) bola zmáhaná Veľkou Smutou a vnútornou občianskou vojnou medzi prívržencami Romanovcov a Tartárie.

V Západnej Európe naopak nástup post-reformačnej doby v XVII. stor.n.l. ide ruka v ruke s „albigójskou“ vyhladzovacou vojnou proti Katarom, ktorú niektorí historici nazývajú aj genocídou pod vedením Vatikánu. Známe sú slová pápežského legáta vo vojsku Simona z Montfortu na otázku - „Ako máme oddeliť kacírov od verných?“ - „Zabite ich všetkých. Pán Boh si svojich vytriedi...“ Katarov volali vo Francúzsku aj Bulharmi, resp. Bougres, Ogres (~ Vagrovia, Uhri), a ich kríž sa nápadne ponáša na ten slovenský. (cathar cross.jpg; slovak cross.jpg) Vzťah nových „pánov dejín“ k vojenským jednotkám niekdajšej slovano-turkickej ríše, katarom, ktorí zaujímali strategicky dôležité hrady naprieč celou Európou, vidíme aj na tom, že „ogres“ je v dnešnej francúzštine synonymom „zlobrov“, resp. v argote - „skúsený zlodej“. Rovnako aj v takom umelom a neskorom (oproti liturgickej staroslovančine – pozn.) jazykovom konštrukte ako latinčina poznáme pojem vulgárny, ktorý zrejme schválne sdieľa jednotný jazykový základ s pojmom Bulhar. Nehovoriac už o donebavolajúcom lingvistickom fenoméne latiny a od nej odvodených jazykov, totiž SLAV – SLAVE. Táto psycho-lingvistická machinácia v rámci latinského jazyka ako „jazyka“ novej, post-reformačnej epochy je zjavná a neoddiskutovateľná. Naviac, latinizácia ako taká nebola záležitosťou výlučne z obdobia „Re“-katolizácie, ale samotní reformátori a protestanti na Slovensku používali biblickú češtinu na osnove latinky. To všetko, samozrejme, na úkor pôvodného liturgického jazyka Slovanov. Jeden príklad naviac toho, čo sme nazvali „apriórne protislovanskou globálno-politickou zameranosťou Vatikánu“. Dejiny nám písal práve on, a preto sa nečudujme, že navzdory zdravému rozumu – reáliám z mapy G. Hensela „Europa polyglotta“ - nám oficiálna historiografia tvrdí, že krátko po vypudení z Veľkej Moravy tu hlaholika ako aktívne používaný jazyk zanikla a celý stredovek sa u nás písalo latinsky. O jestvovaní akéhosi „hunského“ písma (taktiež prekrásne idenitifikovateľného na mape Hensela – popri hlaholike, cyrilike, etruštine a i.) v Uhorsku do polovice XVIII. stor. nám oficiálna veda vonkoncom nič nehovorí. A to napriek tomu, že zrejme práve v tomto kľúči „Elementa Hunorum“ sa dajú prečítať aj nadpisy na slávnom Poklade z Nagy-Szentmiklós a iných – vo Viedni držaných a pred zvedavými očami dobre dištancovaných exponátov.

Len  v priebehu XVII-XVIII. stor.n.l. sa začínajú politicky formovať nové, na niekdajšej slovano-turkickej Ríši nezávislé európske národy a štáty . Práve v XVII.-XVIII. storočí – A NIE SKÔR – boli preukázateľne zničené tak katarské zámky v Západnej Európe, ako aj väčšina slovenských hradov. V Rusku v dôsledku Reformácie a  rozpadu svetovej Ríše došlo k vyhubeniu starej dynastie Rurikovcov a dosadeniu na trón prozápadnej dynastie Romanovcov.  Sociálny aspekt týchto epochálnych zmien „dlhého XVI. stor.“, kedy kapitalizmus prichádzal na zmenu feudalizmu, A. Fursov ocharakterizoval ako „sociálne peklo“.

Tento politicko-mocenský boj nových „pánov dejín“ s pozostatkami vojenských síl Ríše bol sprevádzaný hneď odzačiatku cieľavedomým falzifikovaním globálnej histórie pomocou novovytvorenej „scaligerovskej“ chronológie dejín v snahe „legitimizovať“ nových protestantských uzurpátorov (aj západniarskych a nelegitímnych „Romanovcov“ v Rusku) a ich nároky na európske kniežatstvá a kráľovstvá, ktoré ešte nedávno podliehali cisárovi HAB-s-BURGOVI, t.j.. NOV-GORODU, ak prečítame latinské HAB po rusky.

Reformácia teda nebola samoúčelná. Ako sme ukázali v článku „Neštruktúrne faktory riadenia v politike Vatikánu a Habsburgovcov na Slovensku pred 1918. Slovensko v prvej ČSR.“ - bez Reformácie by totiž nebolo následnej „Re“-katolizácie našich krajín, ktorá predstavovala, v skutočnosti, prvú a prvú a poslednú katolizáciu a latinizáciu Uhorska, sprevádzanú nanucovaním – nového písma a jazyka (vrátane zničenia starého), novej Viedňou skoncipovanej histórie, nového Vatikánom skoncipovaného náboženstva. Všetko sa to dialo v rámci „delenia dedičstva“ ríše, známeho aj ako boj o „rakúske dedičstvo“. „Oesterreich“ znamená po-nemecky „Východná ríša“. Len počnúc Máriou Teréziou sa v skutočnosti skonsolidovala moc Habsburgovcov v Uhorsku, a práve za jej panovania sa definitívne vykryštalizovali hlavné neštruktúrne faktory riadenia, ktoré neskôr Viedeň a Vatikán uplatňovali pri spravovaní svojich väčšinovo slovanských poddaných.

Na úrovni globálnej politiky teda Reformácia odštartovala hru na dve prihrávky, kedy najprv nástup protestantizmu priviedol k náboženskému a jazykovému triešteniu ríše, Tridsaťročnej vojne a formovaniu nových protestantských protokapitalistických štátov na územiach niekdajších európskych vazalov ríše. V tejto prvej fáze zrejme hlavnú úlohu zohrávali Benátčania, ktorí, ako je známe, spolu s Janovanmi financovali tak Habsburgovcov a Karla V ~ Ivana IV., ako aj Holanďanov a protestantov. Druhá prihrávka bola smerom k ustanoveniu „novej starej viery“ - súčasného katolíctva na územiach, ktoré podliehali alebo boli dobyté post-rudolfovskými Habsburgovcami a Vatikánom, či na Turkoch, Kataroch alebo Slovanoch. Túto rekatolizačnú vieru nazývame „Novou starou“ preto, lebo sa jednalo o zámenu predreformačného „katolíckeho“ pravoslávneho (RPC sa dodnes volá Ruská Pravoslávna Katolícka cirkev – pozn.) náboženstva na nový, Vatikánom kanonizovaný kult s latinskou bohoslužbou. Spoločným záujmom tak reformátorov, ako i „re“-katolizátorov bolo zahladiť stopy po „mongolskej“ minulosti a vytvoriť si vlastné rodokmene a dejiny, aby „ideologicky a historicky spečatili politické víťazstvo Reformácie a za ňou stojacich síl“. Táto druhá fáza procesu bola zrejme v réžii Janovanov a Vatikánu, ktorí tento psycho-historický boj spečatili tým, že uvrhli kolektívne vedomie ľudstva do tzv. „chronologickej matrice“ Scaligera-Petaviusa, bez vymanenia sa z ktorej NEMOŽNO POCHOPIŤ globálno-historický proces a neštruktúrne faktory globálneho riadenia Vatikánu na druhej priorite.

Keďže išlo o sprisahanie „staroegyptských žrecov“, pripomenieme, že finančná elita Benátskej republiky v XVI-XVII. stor.n.l. sa najprv relokovala do novovytvorenej a na Ríši nezávislej protestantskej konfederácie v Holandsku, a neskôr vďaka tzv. „Slávnej Revolúcii“ 1688 do Anglicka, kde po porážke posledného katolíckeho kráľa Jamesa II. Stuarta dosadla na trón holandská Oranžská dynastia. Je zvláštne, že sa to zaobišlo bez zbytočnej krvi. Tá totiž už bola preliata v anglickej občianskej vojne, kedy vlastne v krajine vládol cromwellovský totalitárny protestantizmus. Neskorší reštaurovaní Stuartovci boli v princípe ochotní ísť na kompromis, obzvlášť po tom, ako cromwellovci (politickí operátori GP) sťali Charlesa I. Stuarta. Pôda pre túto benátsku „Operáciu Overlord NAOPAK“ teda už bola pripravená. V XIX. stor. sa napr. strane toryov v britskom parlamente hovorilo Venetian party. Benátska elita pritom tvorí jadro „bielej“ frakcie staroegyptských žrecov. V tomto kontexte smrť princezny Diany ako priamej potomkyni Stuartovcov v mnohom koreluje so smrťou jej korunovaného predchodcu, pretože sa jednalo o demonštráciu vzťahu nových, post-reformačných monarchií pod vplyvom „atlantickej“ frakcie GP voči starým predreformačným európskym rodom. Stuartovci sa totiž považujú za potomkov Merovejcov a tým pádom aj za nositeľov pokrvnej línie kráľov Judských.

* Pozn. aut.  V zmysle „Novej Chronológie“ dáva horeuvedená genealogická konštelácia význam, keďže Merovejci zrejme predstavujú „západoeurópsky analóg“ toho, čo zvykneme nazývať „Moravania“, resp. „Veľká Morava“, a čo v skutočnosti predstavuje kombináciu Vatikánom skompilovaného a do nacionálnych historiografií pretaveného a misinterpretovaného dostupného písomného dedičstva o prvom stredovekom protokresťanskom štátnom útvare v Európe, Byzancii, „Veľkej Romey“ ~ Veľkej Romavy ~ Veľkej Moravy. V Byzancii toho obdobia (XI-XII. stor.n.l.) vládla dynastia, z ktorej pochádzal aj Ježiš Kristus, byzantský cisár Andronikos I. Komnén. Mimoriadne významný je z tohto pohľadu Bela III, uhorský kráľ, spríbuznený s byzantským dvorom, kde vyrastal. Sama wikipédia hovorí, že Bela III. sa po návrate do Uhorska stal najmocnejším a najbohatším európskym vládcom a krv jeho potomkov sa preliala do kráľovských dynastií Anglicka a Francúzska. Preto hovoríme o možnej reálnej historickej kontinuite a dedičnosti „pokrvnej línie Dávida“ od Merovejcov (Moravanov/Rimanov – aut.), skrze Stuartovcov až k princeznej Diane. No a vzťah k Diane zo strany anglickej kráľovnej ako predstaviteľke jedného z klanu „atlantistov“ je najlepšie pochopiteľný skrz to, že zakázala Williamovej manželke Kate Middletonovej nazvať možného ženského potomka Dianou. Práve Dianina smrť zohrala hlavnú úlohu v otázke bombardovania Juhoslávie, kedy spolu s princeznou zahynul aj Dodi Alfayeed, ktorý bol „spojkou“ tých síl uprostred „kontinentálnej frakcie“ globálnej elity, ktorá si nepriala (vonkoncom nie z ľudomilnosti – pozn.) bombardovanie krajiny. Po úspešnom presadení Jeľcina za prezidenta Ruska v 1996 sa „atlantisti“ cítili na koni a doslova „pretlačili“ svoj plán „neokonskej globalizácie a vojen“. Svoju rozhodnosť zničiť Srbov prejavili aj tým, že odpravili členku najstaršieho monarchického rodu v Európe, matku dediča anglického trónu. Presne v duchu výroku vtedajšieho šéfa OBSE Volkera - „Srbi musia pochopiť, že TERAZ PANUJE NÁŠ SVET!“

*          *          *          *          *          *          *          *          *

V skutočnosti Windsorovci potrebovali Dianu viac, ako ona ich, pretože v systéme európskej aristokratickej hierarchie dynastia Saxe-Coburg-Gotha vyzerá oproti Diane ako mopslík v porovnaní s afgánskym chrtom. Avšak predstaviteľov skutočne VEĽKÝCH RÝB spomedzi „atlantistov“ je napr. rod Cabotti, anglicky Cabots, z ktorého pochádzal slávny moreplavec Jean (John) Cabot, ktorý objavoval severovýchodné pobrežie Severnej Ameriky. Rodina Cabotovcov je dodnes prítomná v Amerike a koluje o nich porekadlo, že „Bushovia a Clintonovci sa rozprávajú s Cabotovcami, ale iba Cabotovci sa rozprávajú s Bohom“.

Iný takýto rod, stojaci v pozadí „atlantistov“ predstavuje klan Baruchovcov. Baruchovci tvoria jednu z cca dvanástich veľkých rodín-korporácií, vystupujúcich ako viac-menej jednotný konglomerát záujmov, z poverenia ktorých Rotschildovci ako manažéri uskutočňujú bezprostredné operatívne riadenie tohto oligarchického konglomerátu. Ničmenej sú Baruchovci oproti Rotshildovcom omnoho vyššie v hierarchii západnej elity, keďže Rotshildovci zbohatli vďaka napoleonským vojnám a prvýkrát serióznejšie vystúpili na svetovú mocenskú arénu („Hru o tróny“ - pozn.) až za Viedenského kongresu, kedy si vynútili prisúdenie práva platcu francúzskych vojnových reparácií na Rakušanoch, Prusoch a Angličanoch. Zatiaľ čo Baruchovci sú rodina, o ktorej sa píše v samotnej Biblii, t.j. prináležia vyššiemu okultnému kruhu GP (Jer 32:12; 51:59–64; Jer 36:1–32; Jer 45:1–5; 43:4–7); podľa proroka Nehemiáša (Ne 3:20; Ne 9:38; 10:1, 6, 8; Ne 11:4–6) sa Baruch podieľal na výstavbe „Nového Jeruzalema“ počas „babylonského zajatia“. Jedným z kontrolórov, resp. „politickým operátorom“ Baruchovcov v USA bol v I. pol. XX. stor. bol plukovník W. Mandell House.

Nakoniec si dovolíme spomenúť, že protestantské kostoly v dvoch historicky významných slovenských mestách Levoča a Kežmarok sa nápadne ponášajú na synagógy.

chram kezmarok I

chram kezmarok

chram levoca

Práve s uvážením horeuvedených argumentov sa odvažujeme tvrdiť, že Žilina ako mesto, v ktorom pod vedením pohárnika mysticko-okultného cisára Rudolfa II. Juraja Thurza bol schválená prvá cirkevno-politická správa protestantov na Slovensku, je sakrálne miesto v judaistickej tradícii na Slovensku, a zrejme práve preto bola vybraná ako alternatívne centrum koncentrácie riadenia práve anglo-sionistickej vetvy západnej elity. Podčiarkujeme v tejto súvislosti, že podľa materiálov KSB je psycho-sociálne pozadie GP okultno-religiózneho charakteru.

V kontexte Žiliny tým dnes globálna moc nadväzuje aj na bohatú nedávnu tradíciu. Hovoríme predovšetkým o ľudáctve, ktorého je dnešný žilinský región domovom a ktorý sa tu sformoval v neskorom XIX. - začiatkom XX. stor. v rámci globálno-politického, čo do významu, procesu,prostredníctvom ktorého sa „globálna moc“ snažila „ochočiť“ národno-oslobodzovacie hnutie Slovákov, prevziať v ňom prostredníctvom svojho priameho operátora – Rímsko-katolíckej cirkvi – iniciatívu, a to preto, lebo neštruktúrne prebiehajúce národné obrodenie, pôvodne spustené taktiež luteránskymi štúrovcami, sa „vymklo kontrole“ a zašlo pod ideologickým vedením Štúra smerom, ktorý sa nijako nechcel snúbiť s kurzom, predpísaným Slovensku globálnou mocou. Globálna moc totiž nepotrebovala mať z nášho človeka štúrovský a štefánikovský ideál Slovana a svetoobčana, ktorý kresťansky a ľudsky pristupuje k riešeniu problémov svojich i celého ľudstva, ale „poslušné a disciplinované stádo, bezhranične dôverujúce svojim farárom, ktorí dôverujú Fuehrerovi“ (správa F. Fialy – pozn.). SNS, ktorá mala vždy globálno-politické pozadie a bola od svojho počiatku konformistická (odmietala Štúrove politické „fantázie“ a bola ochotná fungovať v rámci a priori protislovanskej habsburgskej duálnej ríše), však bola konzervatívna a v značnej miere „patriotická“ strana, nehľadiac na to, že jej patriotizmus vyrastal z vatikánskeho historického podhubia a kultivoval sa predovšetkým v konflikte s Maďarmi, t.j. bol odjakživa marginalizujúci. Napriek tomu si však neviem predstaviť, žeby taký Martin Rázus, na ktorého sa odvolával A. Danko v prejave ku Dňu Ústavy, mohol schváliť zabíjanie vlastných ľudí cudzou mocnosťou, ako to spravil Tiso, ba čo viac – ešte tým esesákom odslúžil omšu. Práve preto potrebovalo GP na Slovensku „patriotov“ úplne iného razenia. A. Danko zároveň v tom istom prejave  spomenul, že pre dnešnú SNS je veľkým príkladom spolupráca predvojnovej SNS a HSĽS. 

razus

Nuž, vynechávajúc súčasné konotácie tohto Dankovho výroku (súčasným stelesnením HSĽS je ĽSNS – pozn.), skúsme sa pozrieť na túto predmníchovskú dohodu slovenských „patriotov pod prizmou“ KSB. O čo teda išlo? Odvážime sa tvrdiť, že v dobe, kedy SNS a HSĽS podpísali dohodu o politickej spolupráci, už páni globálnej politiky pripravovali Mníchov a následný zánik ČSR. Ktovie, či si M. Rázus týmto rozhodnutím nepodpísal rozsudok smrti, lebo v období medzi touto dohodou a Mníchovom zomrel tak on sám, ako aj „umiernený“ ideový vodca ľudákov A. Hlinka. A zomreli preto, aby sa „radikálny“ element klérofašistickej periférie globálnej moci na Slovensku v podobe Hlinkovho nástupcu Tisa mohol zmocniť politickej scény, využívajúc zotrvačný moment dohody medzi Rázusom a Hlinkom a napätú medzinárodno-politickú atmosféru počas „sudetskej krízy“, Mníchova a v post-mníchovskom období okýptenej ČSR.

„Hlavnou dejinnou úlohou Rakúska je germanizovanie Slovanov“

Hlavnou dejinnou úlohou Vatikánu je katolizácia a latinizácia Slovanov

Tiso bol z pohľadu iniciátorov budúceho vojnového šialenstva ideálna postava. Málo sa hovorí o tom, že Tiso absolvoval Viedenské jezuitské kolégium „Pazmáneum“, ktoré ešte od dôb Márie Terézie slúžilo ako hlavná vzdelávacia ustanovizeň pre katolíckych klerikov, ktorí mali pokračovať v diele jedného z hlavných organizátorov násilnej rekatolizácie – Petra Pázmanya. (pazman.jpg) Znovu zopakujeme, že pri „Re“-katolizácii máme do činenia s prvou a poslednou katolizáciou našich krajín, ktorá sa na Slovensku etablovala paralelne s potlačovaním protihabsburgských povstaní a podriadením Uhorska Viedni. Reformácia tak poslúžila rozbuškou, medzistupňom v oveľa ďalekosiahlejších historických procesoch, ktorých cieľom bolo zahladiť pamiatku na „predreformačné“ pravoslávne kresťanstvo Slovanov, na vlastný liturgický jazyk a hlaholiku, ktorá bola u nás aktívne používaná až do XVIII. storočia. To práve túto vieru vykoreňovali ohňom a železom „re“-katolizátori, zavádzajúc tu latinský obrad v liturgii rovnako, ako neskôr v armáde a administratíve nemčinu a maďarčinu.  Jezuiti boli think-tankom „osvieteneckých reforiem“ Márie Terézie a mali jej neobmedzenú náklonnosť. O tom, čoho sa dopustili jezuiti na kultúrno-historickom dedičstve našej krajiny, cieľavedome falzifikujúc históriu a ničiac materiálne historické pramene o slovanskej, „mongolskej“ a pravoslávnej minulosti, sme písali tu: http://www.nwoo.org/2017/02/26/nestrukturne-faktory-riadenia-v-politike-vatikanu-a-habsburgovcov-na-slovensku-pred-1918-slovensko-v-prvej-csr/#comments

Naviac, jezuitský rád ukladal Tisovi bezpodmienečne plniť príkazy „superintendenta“, práve vrchnosť rádu a rímsky pápež je pre jezuitu najvyššou autoritou, v mene ktorej je ochotný vykonávať aj nemorálne príkazy. Dá sa povedať, že „jezuita“ je ten, kto zamenil HLAS SVEDOMIA autoritou rádu, ktorý nevyhnutne deifikuje, aby mali jeho bárs i tie najšialenejšie nápady aureolu posvätnosti a „vyššieho cieľa“. Keďže jezuiti popritom veľmi akcentovali dôležitosť vzdelania, je logické, že produktom výchovy ich seminaristov sa stali inteligentní, avšak neriadiaci sa svedomím ľudia s „démonickým“ typom psychiky. To práve tento démonický typ psychiky zrejme hýbal Tisom v momente, keď blahorečil Nemcov na zabíjanie našich povstalcov a civilistov, pretože v jeho skrz-naskrz davo-elitárnom ponímaní sa „stádo vzoprelo mne, svojmu pastierovi, ktorý predsa ako jediný viem, čo je pre nich najlepšie. Toto stádo treba prefackať a pacifikovať, bárs i pomocou Nemcov... Pretože Nemci stoja na správnej strane histórie a ja verím Fuehrerovi!“ (ako radi hovorievajú americkí prezidenti – pozn.) Je to hlboko davo-elitárna, totalitná a otrocká psychológia, schvaľujúca zverstvá Nemcov u nás a na Východe v duchu príslovečného vyjadrenia v Bundestagu o tom, že vojaci Wehrmachtu sú nevinní a želali si mier.

Naviac, Tiso a jeho ideologickí dediči vnímali aj vnímajú SNP nie ako kolektívne vystúpenie slovenského národa (čím aj bolo), bedlivo pripravené najschopnejšími vlasteneckými kádrami z najvyššej politickej úrovne, ale akciu marginálov, odrodilcov a „nepriateľov národa“, pretože súčasťou ľudáckej ideologickej indoktrinácie bola aj bezbrehá a paušálna deifikácia, samoúčelnosť a nekritizovateľnosť národa ako vyššej hodnoty, v mene „zachovania a obrany“ ktorej sa dá siahať po nekresťanských metódach – arizácia, holokaust, perzekúcia názorového non-konformizmu. Nie je azda práve takéto počínanie vrcholom túžob mnohých našich pod patriotické reči sa schovávajúcich elitárov, obzvlášť teraz, v dobe, keď sa stádo „začína priečiť a rozmýšľať“?

V princípe je morálny konflikt ohľadne Tisa rovnako dôležitý pre slovenský egregor ako vyvodenie dôsledkov z vystúpenia ruského študenta Desjatničenko v Bundestagu pre egregor ruský. Pjakin tvrdí, že ak „ako národ uznáme, že vojaci wehrmachtu, ktorí zabíjali, ničili a znásilňovali našu zem, sú bez viny a chceli len mier, potom hovoríme, že niet viny v tom, keď nás zabíjajú. Hovoríme, že nemáme právo na jestvovanie“.  V nadväznosti na J. Tisa, ĽSNS a problematiku širokospektrálnej rehabilitácie ľudáctva na Slovensku to naopak znamená, že obhajujúc Tisa vlastne súhlasíme s tým, aby nás sem v prípade nevyhnutnosti či „nazrievania anti-euroatlantického puču“ prišla vybombardovať armáda Ríše a naši predajní farári našim zabijakom spievali omše. Hovoríme tým, že si nezaslúžime právo na život a že o našich životoch musia rozhodovať iní, povolaní – cirkev, Habsburgovci či ktokoľvek. PRÁVE TO JE NOSNOU IDEOLOGICKOU MATRICOU veľmi prefíkane naočkovávaného neoľudáctva dneška.

Z tohto pohľadu sa dá konštatovať, že tak ako je protestantizmus najviac sionizovanou formou kresťanstva, tak aj ľudáctvo či kléro-fašizmus (všetky fašizoidné iniciatívy a Kiskovo producírovanie u nás prebieha pri plnej informovanosti SIS, kontrolovanej Vatikánom – pozn.) je extrémnou, sionizovanou formou národovectva.

A práve Žilina je ukážkový príklad z hľadiska pochopenia fungovania a sionizácie našich tradičných „národoveckých“ a „patriotických“ štruktúr, napríklad SNS, ktorej možno len vymenili čelné tváre, ale podstata, totiž – klanovo-korporatívnej a liberálno-fašistickému zriadeniu sa prispôsobivšej strany, majúcej eminentný záujem na zachovaní davo-elitárneho systému riadenia – táto jej podstata zostala rovnaká. Ba čo viac, v takých legálnych politických a mediálnych štruktúrach „patriotov“ ako SNS, „HS“ či „Slobodný vysielač“ (nehovoriac už o „radikálnom“ krídle „patriotov“ ĽSNS – pozn.) sa dokonca zreteľne prejavuje neskrývané kryptoľudáctvo.  Sionizácia v ŽSK a štruktúrach „patriotov“, fašizácia v réžii slovenských „atlantistov“ a aktivita ĽSNS pritom spolu bezprostredne súvisia. Ich koordinátormi na Slovensku sú tie isté sily, ktoré stáli na pozadí 68 a 89, súc vinou vlastnej globálno-politickej nekompetentnosti a morálno-cnostného deficitu iba politickými operátormi GP v regióne. Tie isté sily stáli v pozadí organizácie žilinského stretnutia prezidentov. Práve im čelí Fico ako líder národno-oslobodzovacieho hnutia a nositeľ idey subjektnosti, suverenizácie a realizácie vlastnej globálnej politiky Slovenska.

Předchozí části:

http://www.nwoo.org/2018/01/02/ohlasenie-fasizmu-z-okultneho-centra-sionizmu-na-slovensku-cast-ii/

http://www.nwoo.org/2017/12/20/ohlasenie-fasizmu-z-okultneho-centra-sionizmu-na-slovensku/
216 Komentářů k Ohlásenie fašizmu z okultného centra sionizmu na Slovensku. Časť III.

 1. Maroš napsal:

  No konečne tá tapeta došla... Ešte lepidlo...

  • bratSlovak napsal:

   Kotleba bol jediny kto otvorene vystupoval proti NATO, USA, EU. Kotleba ma v programe svojej strany vystupit z tychto atlatickych struktur, zrusit euro a vyslobodit Slovakov z otroctva zapadu. Kotleba chce obnovit kontroly na hranici SR a ochranit SR pred privalom migrantov. Kotleba chce vytvorit bojaschponu armadu SR. Takto sa nesprava fasista ani ludak. Takto sa sprava narodovec a antifasista. Kotleba chce vytvorit suverenny samostatny stat. Na rozdiel od zradcov naroda ktori tu uz 25 rokov klamu a prisluhuju zapadu.

   • Oracle 911 napsal:

    Uvedomuješ si tú "drobnosť", že Slovensko de facto žije z toho, že je členom EU t.j. automobilky a ich obsluhujúci dodávatelia sú tu len kvôli tomu, že Slováci sú pomerne lacná a technicky gramotná pracovná sila a Slovensko ako člen EU a Schengenu korporácie nemusia lámať hlavu nad tým, že ako zorganizujú prácu.
    Takže akonáhle Kotleba (tvoj vodca), naplno presadí to, čo sľuboval nielen hrozí nám to, že v lepšom prípade budeme vyzerať ako Rumunsko či Bulharsko a v horšom ako terajšia Ukrajina ale aj to, že nás NATO vybombarduje ako Srbov.

    Toto tebe a tebe podobným akosi nedochádza...

    PS: Ani mne sa nepáči EU a €, a NATO už vôbec ale bez fungujúcej alternatívy Slovensku a Slovákom hrozí likvidácia.

    • Robo napsal:

     A inak doma zdraví, ty zapredanec?

     V jednej takej montovni, čo tak obdivuješ, pracujem, ty hovädo. Nieje o čo stáť.

     Kde sú NAŠE firmy, dilino?
     Radšej okamžite vystúpim z fašistického nato aj z fašistickej hnuije a začnem zas od nuly budovať NAŠE podniky.
     Kedy ti eu dovolí toto urobiť?

     Si hlupák a zapredanec ako celá vaša podarená vlastizrádna partička na čele s krasoňom!

    • Tomi napsal:

     Typicky vygomuvany prašivec, ktorému je pracujúci človek, ktorý v týchto automobilkách necháva svoje zdravie otrockou prácou za pár drobných. Smrť je lepšie ako toto. Mam 27 a už som niekoľko mesiacov PN s nábehom na invaliditu.
     Matke dali muzsku pracu pri com takmer skolabovala preto ze som odmietol norm, ktore su v rozpore s postupmi.

     A ty tu napíšeš toto? Čo si ty za západosatanskú sviňu? To ešte máme byť za toto vďačný? A výmenou za to sa pozerám ako lesy do ktorých som chodil ako dieťa mi miznú pred očami lebo si ich odvážajú tý tvoji milovaný západný investory.

     Psychopati, Zdegenerovaný sociopati. Inak ľuďom s takýmto názorom neviem povedať.
     Vtelený Satan. Toto možeš vyprávať školákom a nie tomu kto tam pracuje ty ľudská špina.

     • Luboss napsal:

      Korporátní fašismus se bude vždy chovat stejně.
      O něco horší je však dnešní korporátní satanismus.
      Pouze v KSB je návod, jak tomu čelit a chránit si zdraví svoje i ROD_iny.

      • proud napsal:

       To opravdu tezko:-)))))))))))))))))))))))))

       • jan nowak napsal:

        Nazdar Robo.. kamaráde : ))
        .. jest-li se ti nelíbí w éémerický montowně , pojď Hákowatt s mistrem Proudem
        ke mě & KRTkowi do podzemní towárny !!!
        Bu-budeš roztáčet Ko-la www WORTEXU a zpíwatti při tom :

        Wstááwááj Robo hore.. náá Bááňu klopaju
        Ák něs-koro pri-děš róóboti Robo-ti sfárá-ti - nědáájůůůůů

      • Robo napsal:

       Iba kobáci tvrdia, že "iba v kobe..".

       Ste jak teľatá.

        • Robo napsal:

         Zase totálne mimo.

         TIETO teľce:
         http://www.dvtr.eu/propagatori-ksb/

        • Luboss napsal:

         Robo, tak se osamostatni a studuj technologii sám. Když se nebudeš vyčerpávat tím kdo je takový či makový, a kdo má dlouhý nos, nalezneš nevídané poznání a klid na duši
         https://fct-altai.ru/

        • Robo napsal:

         Prečo by mal niekto študovať židâcký výcuc čohokoľvek, keď už začína byť k dispozícii pôvodný zdroj všetkého, čo je v tom vašom obrezanom kobe dobrého?

         Mimochodom, ty budeš tiež dobrý výtečník, keď tam vydržíš s tými ostatnými bez svedomia na vodaSS.

         Máte to márne. Bez šance.

        • Maroš napsal:

         Luboss - zákon času bol u nás donedávna zakomponovaný v znení hymny - "Zastavme SA bratia, veď sa oni stratia!" - čo platí, pokiaľ máme DUCHOVNÚ víziu bez nich. Lenže - nie len že nemáme víziu BEZ NICH = integrácia, ale ešte ICH aj zhmotňujeme - "Zastavme ICH! bratia" - VEĎ SA ONI STRATIA - hovno! Budú tu takto na veky vekov! Kto to zariadil? Nevedomí debili z SNS a vedomí sionisti-"národniari"! Detto "neochronológovia".

        • Luboss napsal:

         Ahoj Maroš!
         Děkuji. Ano Slovenská hymna, to mě nenapadlo. Přitom to mám před očima!

         "..Zastavme sa Bratia, veď sa Oni stratia ..."

         "Zastavme sa Bratia(ná_Rod_e Slovanů), veď sa Oni(šedý vous-satanisti) stratia" já chápu na druhé myšlenkové úrovni, jako:
         ..... Výstup z matrice......
         vystoupením z matrice =

         "... Slováci ožijů!!!!!..."

         Ano a nejvyšším, jak uvádíš je Zákon času, že jejich nauka Moci se ukáže bez moci.
         Odtud pramení i častá poučka:

         "Vše jde, jak má a jak nejrychleji to je možné" (Zákon času),

         tedy že o osudech, trápeních, radostech, příkořích a štěstí , rozhoduje:

         ......... Zákon času ..........

         ať se tomu či onomu zdá dlouhé, nebo pomalé.
         Moc dobrá připomínka!

        • proud napsal:

         co to je cas,kde se to vzalo.........

      • Július napsal:

       Práveže ten Oracle 911 uznáva KSB a urobilo to z neho takúto entitu.

       • Luboss napsal:

        Článek poukazuje na boj mezi RODy, dynastiemi a vyhlazování slabších s cílem zvítězit nad nimi všemi možnými prostředky: bestiální válkou, otrockou prací s velmi krátkým životem sloužících zaměstnanců, GMO i s mutací chutné chemické krmi, kanibalismem, satanismem, manipulací se spermiemi, poškozováním jejich dětí, školskou debilizací, many_ózní čipizací, pro_fasci_sní kariérou s LGBTI, inkviziční justicí jakékoli formy,... prostě jakýkoli způsob "Každá rána dovolená" a hlavně pro tyto účely byly vyčleněny neomezené finanční zdroje.
        Je nutné tomu zatnout tipec :)

        • Tomi napsal:

         Jo. A te zdroje idú okrem iného s EÚ.
         Tým sa vela vecí vysvetluje. Ako sa poniektorý snažia ľudí takto oblbovať ohladne EU a nášho zotrvania v nej.
         Asi sa boja ža budú odrezaný od kapačky.

        • Luboss napsal:

         Tomi, chápu.
         Mluvil jsem s úřednicí. Má mizernou mzdu. Většinou jsou ale všechny úřady placené z EU, nebo z Norských fondů. Mí známí, mají snad 1/2 rodin zaměstnaných na úřadech. Chápeš snad, že by skončili na ulici, kdyby se ČR odpojila. To není cílem společné bezpečnosti, i když úřady neznají slitování a dřou z lidí v ČR kůži. Musí se postupně. Nic není možné lámat přes koleno, jinak by se vyvolaly stejné zla, jaké jsou již dnes, ovšem v jiné části společnosti, což je vytloukání klínu klínem.
         Byl jsem si v rámci svého studia KSB na tři měsíce v korporátní manufaktuře fašismu. Lidé u oligarchů bydlí v ghetech - maringotkách na ploše 100x100m a to je jejich domov. Jeden mi povídá, že za deset let, co tam pracuje a takto bydlí, byl jen 1x v Praze. Říká: "v podstatě jsem ztratil 10 let života"
         Jinému spadl kus železa na nohu. Šel se léčit do gheta, ležel tam 14 dnů - vzal si na to dovolenou. Nemá cenu pokračovat a dál vypisovat, co jsem tam viděl a zažil...!!!
         Úředník musí pochopit jak žije robotník a robotník zase jak žije úředník. Vzájemně si pomáhat tak toto bych už konečně rád viděl.

        • Robo napsal:

         LuboSS, si regulárny záškodník. Neverím, že si len idiot.
         Ešte pár rokov s vašim obdivovaným ficom a pár rokov v eu a je dosť možné, že bude neskoro. Na všetko.

         Presviedčate ľudí nerobiť nič.
         Presviedčate ľudí, že koránický islám je dobrý.

         Presviedčate ľudí, že majú zomrieť.

         Ste vlastizrádne hovädá, LuboSS.

         Nieste ľudia, už vôbec nie človek-ovia.

         Štúdiom kobu vám pomáha akurát tak stať sa definitívne BESmi.

         Hotové.

        • Tomi napsal:

         Luboss. Chápem ťa. Veď presne o tom hovorím. Že tie svine je treba čím skôr odrezať od kapačky. Inak už nebude čo zachraňovať.

         Za 2 tyždne mi končí zmluva. Nepredĺžia mi ju. Už niekoľko týždňou som PN, ptetože ma zmrzačili managery a uradnici ozrockou pracou. Moju matku sa vedome a umýselne pokusili zabiť tým že i keď poznali jej nedobrý zdravotný tak išli "skúšať" čo zvládne mužskú prácu. Nezvládla to a takmer zomrela
         Lebo som si otvoril usta na normy ktore prekrocili hranicu interných nariadení a zákonov SR.
         Už 2 mesiace to má na stole IP a stále nič.

         Pre info. Žijem u matky. A obaja sme už odpísaný.

         Ja a mnoho iných ľudí už nemáme čo stratiť a poviem ti że je len otazka tyzdnou kedy ich zacneme po kednom zabíjať. A to bez srandy. Dohnali nás na pokraj prežitia. Zmrzačili nás a ešte sa na tom bavia.

         Ja ti na toto serem tý ľudia si zaslúžia niečo horšie ako smrť.
         A že skončia na ulici? To je ich problém.
         Ak to neskončí tým, že tyto uradnickovia a managery budu sudeny a odsudeny tak sa to tu zruti a budú to mať ďaleko horšie.

         Treba,si uvedomiť ze uz mala byt 3 sv.

         Ale k nakhorsiemu nedoslo a tak sa ludia nemali ako vyventilovat a tlak dalej rastie. Ja to mam s prvej ruky. Ludia to uz proste dlho nezvladnu a Ja som uz na konci

         Keď to meporieši systém zacnem to riesit ja a mne podobny. A ten system zostrelime velmi rychlo.

         Materiali a nahravky co mam s podniku mojho posledneho posobenia stacia na urobenie dost slušného bordelu.
         Aj som sa poistil. Uz to ma tak 30 ludi a za nikoho nerucim. Kto vie kedy a kde sa čo s toho objavi. A to naj som si nehal len ja a ...

         Takže sú 2 moznosti. Bud si uradnickovia s ip urobia svoju pracu dôkladne, alebo majú čo vysvetlovať.

         Skús si predstaviť čo to bude znamenať keď na internete alebo kdekolvek inde objavia jasne dokazy o tom ako sa pod zastitov statu a vysetrovacich organov porusuju zakony a nedodrziavaju tecnologicke a bzp predpisi v podniku kde sa vyrabaju brzdove a tesniace systemi na auta. ....
         Ktoreho cloveka oblbnu ze to nieje pravda, kedudia cakaju len na moznost tieto špiny roztrhať. A ja cakam tiez. Ale uz nemam vela casu. A nemam co stratit. Tskze nemam ziadne zabrany a zlutovanie s tymi co to sposobuju. Ani najmensie zlutovanie.
         Niektiry to uz zistili a dalsi su na rade.

         Takze do kedy chcete cakat a čičíkať ľudí prázdnymi kecmi o tom že to musíme trpieť?...

        • Maroš napsal:

         Luboss - KREATÍVNY mechnizmus "ZASTAVME SA BLAŽENÍ - VEĎ SA ONI STRATIA!" - JE PO LOPATE TU:
         O modlitbě (nejen za déšť)
         https://www.youtube.com/watch?v=myON_ZHb0dk
         https://www.youtube.com/results?search_query=Gregg+Braden

         Problém v súčasnej slovenskej hymne spôsobili materialistickí boľševici a sionisti. Pôvodná verzia Matúškovho textu bola síce "Zastavme ICH bratia" - pretože ju vytvoril v roku 1844 - v čase stupňujúceho sa napätia a Matúška bol viac nadšený zberateľ slovenskej kultúry, ako duchovný "vzdelanec" - preto bol text na návrh duchovných medzi štúrovcami - pozmenený na SA - presne podľa princípu, že duch a emócia blaženosti mení realitu.
         Toto nie je okultizmus, ale okultisti - sionisti a satanisti to veľmi dobre poznajú, takže v súčasnosti sa im podarilo zneužiť duchovnú nevedomosť komunizmom materializovaných národovcov, aby sa vrátili - "z úcty k pravde a predkom a histórii" - A LOGIKE - NEVERCOV - k pôvodnej Matúškovej verzii. Čo je dočasná katastrofa - to treba zmeniť za každú cenu - inak sme v prdeli! Verziu SA veľmi dobre chápal aj Husák - a vedel - ako antisionista - prečo na nej nič nemeniť!

         Lenže - teraz sa dostali k moci užitoční idioti, ako ten narcis Danko - ktorého ústrednou volebnou myšlienkou bol - TO SI POZRITE - volebný program SNS! - HMOTNÝ BLAHOBYT - pojebaný komunistický matrix! Výsledok - šťastie nahrádzame vlastnením vecí, a kto ich nemá - nesmie byť šťastný. Stav blaženosti nie je stav priblblosti - plem plem - ale stav vnútorného pokoja a šťastia. A opäť nie náhoda v "božskej komédii" - národných "extrémistov" prenasleduje aké/ý/si - BLAHO! To sú cieľavedomé podprahové postupy!

         Kto chce vedieť viac o slovanstve - odporúčam prelúskať odkaz na MAURO ORBÍNI - pápež dal spáliť všetky jeho knihy - zachránil sa 1-2 exempláre. Knihy od veku vekov sú uložené jednak vo Vatikáne, ale aj v tajnej knižnici Ivana Vasilieviča 4. - na objednávku pápeža a Západu - "Hrozného" - v utajenom podzemí Moskvy. Tiež chcem upozorniť na klérofašistické tendencie - odtrhnúť štúrovstvo od duchovna - rozdeliť štúrovcov na "farárov a nefarárov" - "jakobínskych" revolucionárov /Francúzko dala dohromady oduševnená Jana z Arcu a nie krvilačný slobodomurársky rozvrat "liberté, egalité, fraternité" - Francúzsko po tomto už len plnilo a plní úlohy v prospech Anglicka a GP/, pretože práve len to spojenie odhodlania, vzdelania a duchovna malo za výsledok oslobodenie a uvedomenie si svojbytnosti slovenského národa. Odbočím - pre úplne nechápajúcich - nikto sa nemôže stať vodcom a majstrom bojových umení bez znalosti veci, filozofie a duchovna. Bodka! Takže aj keď "Kotleba chce" - chcieť môže, ale viditeľne nevie - nedokáže! A to je fajt!

      • Maroš napsal:

       Luboss - to by ale KSB nesmela byť v posledných rokoch zasratá komunistami, sionistami, jezuitmi a satanistami...

       • proud napsal:

        Jako ostatne vsechno a vsude..........

       • Luboss napsal:

        KSB je nás_Troj, jak se stát Člověkem (nebýt biorobotem, démonem, zvířetem)
        ---- proč se neděsí démonů managerů, zvířecích typů managerů, biorobotů managerů, managery prosazovaná čipizace lidí a G_EN modifikace, ?

        KSB si může nastudovat kdokoli, není předem dané, kdo může a kdo nemůže, že to nesmí dělat hlavně: Komun_ista (komuna = společenství)
        Sion_ista Sion = https://cs.wikipedia.org/wiki/Sion
        Jezu_ista, Satan_ista
        V Evropě je na 500 obyvatel 10 aktivních satanistů, kteří provádí okultní rituály:
        https://www.youtube.com/watch?v=CBe6VamxCxE
        A snad 1/2 obyvatel EU propadlo okultnímu HALLOWEENU!!! Když si to přečtou, změní chování a zvyky/návyky = stanou se člověkem, například se to projeví tím, že přestanou uctívat HALLOWEEN, který je okultním satanismem zavedený ve školách a školkách téměř POVINNĚ!!:
        https://www.youtube.com/watch?v=LKe0-2FKXf4
        Mnoho lidí propadá alkoholu, kouření, tetování, vakcinaci, čipizaci, tetování = sebepoškozování a až si přečtou KSB změní to jejich náhled a zachrání zdraví alespoň svým dětem, když svoje neuchránili.

        • Tomi napsal:

         Pidľa mňa je nástroj ako sa stať človekom vo vnútri každęho človeka a knihy sú len pomôcka.

         Ak tvrdíte že KSB je tohle tak tvrdíde, že spása človeka prichádza s vonku. Ale to je píčovina. Spása vychádza s vnútra každého človeka.

         A tiež, ak ma tom trváte (kobisti) tak potom sa jedná o fanatizmus ako máboženstvo či iná lideologia. A Čo majú spoločne fanatici? Všetci tvrdia že ich učenie je jediné pravé a spráne.
         A tiež ľuďom podsúvajú myšlienky, že len skrz ich učenie môžu dôjsť ku spáse alebo človečenstvu. Tým hovoria že človek je nesamostatný. Že nie on má v rukách nástroje na svoju spásu, ale že tie nástroje sú v rukách úzkej skupiny ľudí, ktorý sa s nami o ne tak ochotne a dobrotivo podelia.

         Ja mám jediného učitela. A ten hovorí, že nepotrebujem žiadne knihy. Že všetko potrebné mám v sebe. Takže ďakujem, ale KSB neprosím. :)

        • asar napsal:

         Mnoho ľudí prepadá alkoholu. To je pravda, aj ja alkohol nemám rád. Ale alkohol je až na predposlednej úrovni riadenia. Preto, ak mi pitie alkoholu pomôže uchrániť vyššie priority, ja obetujem nižšie v prospech vyššieho. Alkohol môže byť v istej situácii ochrana.

         Takisto obetujem aj prachy a zisk, pokiaľ to však už nebude ohrozovať samotné prežitie.

         Dosť dlho tu bola kampaň proti bravčovému mäsu. Išlo pri tom o naše zdravie alebo o niečo iné?

        • Luboss napsal:

         To je hezky napsané.
         Co mě ovšem zaujalo ve Tvém textu je slovo:
         - SPÁSA -
         Toto slovo v KSB nenajdeš
         Tedy nenajdeš tam věty ".....se dojde ke spáse...."
         "..spása prichádzá..."
         "... spása vychádzá ..."
         "... mám v rukách nástroj na svoju spásu..."

         To jsi mě ale vážně neočekávaně překvapil a výstup s tím, jak jsi tady psal, že máš problém s korporátním fašismem to změnilo. Co myslíš?
         Religie jsou plné spásy.
         Ale jsou to ty samé religie, které píší, že nelze sloužit dvěma pánům: Buď sloužíš Bohu, nebo Sethanu = okultní moci.
         Spásu si dříve lidé kupovali, říkalo se tomu odpustek, proti kterému brojil Martin Luther.
         Proč má být důležitá spása?
         V KSB je návod, jak se stát člověkem a po dobu života stále být člověkem.
         Jedná se tedy o dlouhodobé celoživotní konání. Naproti tomu spásu chápu jako něco krátkodobého ve formě štěstí, koupeného odpustku, nebo složené kauce pro odsouzeného, odměny na konci života a pod.
         Být člověkem je dlouhodobá cesta.

        • Luboss napsal:

         Ahoj asar, o bravčovém mase můžeš psát knihy buďto na genetické rovině, nebo jen biologické rovině, či jen pro obor kuchař-číšník.
         Nejvíc decibelů-voltů-ampérů je v genetické info.
         Co říká příklad z oboru logika, který se nevyučuje:
         1. Člověk podle "Nauky 20-30" vzešel z opice.
         2. Vědci zjistili, že bravčové vnitřnosti je možné použít k transplantacím za nefunkční lidské orgány.
         3. Orgány opice nejsou v žádném případě slučitelné s lidskými a nelze je užít k transplantacím.
         Řešení: ???

        • Tomi napsal:

         To čo ke v KSB, ako buduvanie ľudského typu psychiky by som prirovnal k biblickej spáse.

         Spásu chápem ako oslobodenie sa od hmotného sveta/materiálnych túžob/slabostí tela = trválé šťastie v duchovnom prezrení.

         K tomu neexistuje presný návod. A o tom či je tým návodom KSB silne pochybujem. Nič menej nevylučujem možnosť, že niektorým ľuďom to môže pomôcť.
         Možno akýsi Všeobecný návod si viem predstaviť. A viem si ho vytiahnuť aj napr s Biblie, ktorá mi je i v tejto demagog verzii bližšia ako KSB.

         Takže ostanem pri svojom. Návod a Kľúč ku svoje spáse má každý sám v sebe. Knihy sú len pomôcky. Ale žiadna kniha nemôže spasiť človeka, ak jeho cieľom nieje poznanie pravdy.

         To je možné ľahko rozpoznať. ak človek príjma všetky učenia a náboženstva - ich pôvodné zdravé jadro, tak si všetko potrebné vybere s toho ktorého učenia, aby ukázal, že majú spoločný základ a v ničom si neodporujú. Ale naopak. Dopĺňajú sa.

         Ak nie. Ak má človek nečestné úmysli, tak je tam rozpor.
         Ten rozpor je výsledok snahy vysvetliť duchovné záležitosti pomocou rozumu (analýzi na základe hmotného), ktorý(a) skresľuje poznávanie duchovného sveta a jeho zákonov = nepochopenie. A tak sa začína boj o moc. Dochádza k rozdeleniu na ideologickej úrovni pocou dogiem, ktoré však nemajú žiadny reálny základ. Ale sú založené na snahe uzurpovať si moc len pre seba. Tieto snahy sú následne podporené zo strany GP ako nástroj riadenia. Rozpor vedie ku konfliktu. Konflikt k utrpeniu a k životu v nevedomí. To GP plne vyhovuje.

         Nehovorím len o koflikte medzi roznymi skupinami či dvoma ľuďmi. Ale aj o konflikte v ktorom sa nachádza človek. Sám so sebou. Pretože snaha podmaniť si svet, či len iného človeka je v Rozpore s Božím zámerom. Človek čoby boží syn sa tak dostáva do konfliktu s Bohom, čiže sám zo sebou. Výsledkom je pokrytectvo. Snaha zakryť zlé úmysli sladkými rečami.
         Ten človek to môže myslieť dobre, ale výsledok bude špatný. Pretože snaha konať dobro a pomáhať a jej úspešná realizácia je v prvom rade o hlbokom a úprimnom presvedčení v existenciu dobra, pravdy a spravodlivosti. A nevychádza s rozumu, ale zo srdca. Keď človek iba myslí, ale necíti, tak nemá žiadnu šancu dosiahnúť pozitívny výsledok. Prečo? Rozum sa opiera o zmysli pomocou ktorých vníma hmotný svet. Pomocou citu vnímame ten duchovný.

         Ak sa teda človek opiera iba o rozum, tak je v čierno čiernej riti, pretože rozum a zmysli ho ľahko oklamú a zvedú s cesty.

         Ak Rozum a Cit tvoria jedno. Tak nieje možné človeka oklamať, pretože lož rozozná i bez znalostí teórie.

         Teoreticka znalosť prebraná rozumom mu len pomáha si osvojiť praktické schopnosti potrebné na prežitie v hmotnom svete. Bez Cituvšak nieje možné prakticky uplatniť teóriu s pozitívnym výsledkom.

         Pretože aj tá najlepšia teória má skryté nástrahy, ktoré nieje možné odhaliť len zmyslami a rozumom.

    • Tomi napsal:

     Tak nech nás vybombarduju hneť. Lebo určite nebudem vďačne čakať na pomalú smrť a ďakovať za to, že tu vyrastajú ďalšie vyhladzovaszie tábory, ktorým s neuveriteľným cynizmom niekto hovorí automobilky, zamestnanie.

     • Maroš napsal:

      Tomi - reálny odhad je, že na Slovensku je cca 30 tisíc ľudí, ktorí majú ucelený pojem o čom to je. Teraz nemyslím krivdy a kauzy - ale o čom je systém - nie ficovci, bugárovci, sulíkovci. Tých 30 tisíc zorientovaných. No a potom sú tu aj hlbšie zorientované štruktúry - cez deep internet - ktoré poznajú "tie štruktúry" tohoto systému - konkrétnych ľudí a ich nekalé aktivity. Je ich údajne 3 tisíc - ktorí nám robia stále zle. aby boo jasno - až tak zle, že si zrušili vo svoj prospech trest smrti, ale sami ho na nás vykonávajú. "Vstúpime do bludiska Mínotaura!" Tvoja zúfalá akcia je prejavom nedostatku tvojich vedomostí a invencie - a chýba ti ariadnina niť. Kamikadze tu nepotrebujeme. Ublížiš nielen sebe, ale aj druhým. Za prvej svetovej - tí. ktorí nezvládali svoj strach a zúfalstvo - sa prví vrhali pred guľomety- "ABY TO UŽ MALI ZA SEBOU". Vyhráva ten, kto to ustojí a prežije.
      Máš internet - začni ho používať a nekáž tu ľuďom o svojej samovražde - hľadaj iné východisko - vždy ich existuje viacero. Tvoja samovražda totiž ICH ZBAVUJE VINY!

      • Tomi napsal:

       Moja zúfalá akcia je dôsledok zúfalej situácie. Čo by si robil ty? Nechal by si to len tak.

       S nimi sa nijak jednať nedalo. A dobre som zvážil možné následky tak nečinnosti ako aj činnosti. Vyšlo mi s toho že je treba konať a ti v súlade zo zákonmi.

       • proud napsal:

        Me by vyslo taky ze je potreba konat,jen s tim,ze podle zakona a kdyz to nepujde,pak i bez nej! Zastavam nazor ze kazdymu je potreba "po zasluze" podekovat,a to vzdycky,zakon nezakon.

        • proud napsal:

         Jen to je potreba udelat podle "vyssich" zakonu aby jeden neublizil sam sobe.

        • Tomi napsal:

         Ano proude. Preto hovorim, že najprv v súlade s internými predpismi a zákonom.
         Ak nie tak v súlade zo zákonom. Ak keď nie, tak využiť zákonné možnosti. Ale mimo "zákon".

         Preto som nič nezverejnil. Pretože to by bol istý kolaps systému a to nepotrebujem

        • proud napsal:

         Neda mi to abych neupresnil,ze vyssi zakon nerozeznava dobro a zlo,ani zapor,a uz vubec ne podle "lidskejch" meritek.Tim se to na jednu stranu krapet komplikuje,ale na druhou zase zjednodusuje :-)))

        • proud napsal:

         Kolaps systemu je ale vitanej.....

        • Tomi napsal:

         Navyše by mi to neprešlo. Nie teraz. Aby to preşlo si musím počlať. Teda dať zodpovedným možnosť konať.

         Keby nie, tak sa mi to nielen mepodarí zvetejniť. Ale s určitosťou by ma zlikvidovali. Takto je to otvorené...

      • Tomi napsal:

       A aká samovražda? Ja som sa predsa vzoprel tomu, že sa ma snažia nepriamo zabiť.
       Na jednu stranu hovoríš, že táto cesta je pomalá ale istá smrť a na druhej strane hovoríš že využitie zákonných možností ku svojej obrane je samovražda.
       Veď ty tu podsúvaš, že mame drzat hubu a krok a necinne sa prizerať vlastnej zahube.

       Tak mi povedz. Čo iné? Čo presne mám podla teba robiť?

       • Maroš napsal:

        Tomi - nedorozumenie - ty si sa "hotoval na niečo" - vypadlo mi to z kontextu. Aby sme sa pochopili - 2 príbehy:
        1/ Vzhľadom na vek sa nebudeš pamätať na Zajacovu reformu zdravotníctva = poplatky za návštevu lekára - koncom 90-tych rokov. Dôchodca sa na Východe Slovenska na protest upálil v ordinácii lekára - ako Ján Palach - s nikým to nepohlo. Otázka - prečo TO nedotiahol priamo na min. zdravotníctva - a "nepodpálil sa tam". Lebo nechcel ubližovať komu? Tak ublížil sebe? No možná odpoveď - chýbalo mu 600 korún na cestu do Blavy, lebo keby ich mal - tak mu neprepne kvôli 20 korunám.
        2/ Iný príklad - v nejakom meste SR dal starosta ústny príkaz vypíliť stromy. Ľudia sa ozvali - starosta to poprel a úrad dal náhradu 200 tisíc korún tomu pilčíkovi - inak exekúcia. Ten sa obesil - aby ochránil rodinu!
        A toto presne oni chcú - aby sme hnev orientovali proti sebe. Tak som myslel tú samovraždu.

        Samovražda V PRVOM KOLE je vždy záležitosťou 1/ pózy, 2/ neschopnosti. Riešenie?

        Je v ČASOVOM MENEŽMENTE! ??? Jedno z pravidiel - "Máme právo priznať, že sme slabí, máme právo požiadať druhých o pomoc!"

        Teda - žiadal si, hľadal si - alebo BOJUJEŠ PROTI VŠETKÝM?!

        Odporúčam - preber si možnosti invalidity svoje matky aj svojej. Základ sú dobré vzťahy s tvojou praktickou lekárkou - keď nemáš - zmeň ju a tej novej hneď vyklop, o čo ti ide - funguje to - získa klienta - teda zdroj. Čaká ťa približne rok chodenia po vyšetreniach - nie je pravda, že "musíš byť rok PN, či byť dlhodobo hospitalizovaný" - to je blbosť! keď človek príde o nohu, tiež nemusí rok čakať "či mu nenarastie".

        Je to len záležitosť vnútorného vyrovnania sa so situ - ty pravdepodobne - určite áno - "nebudeš vykonávať prácu snov" - takže chuj s ambíciami, chuj s kariérou - to je len program tvojej exploatácie. A kde je program pre šťastný život?! "Práca nás napĺňa, práca šľachti človeka" - a kone od nej kapú!
        Ty môžeš pracovať aj inak - pre ľudí - v zmysle určitej služby - pomáhať im v niečom - a nemusíš muklovať pre systém! Kapišto? Invaliditou získaš čas pre svoje rozvíjanie a určité základné prostriedky na prežitie, ktoré si môžeš - doplniť prácou pre systém - dočasnou, sezónnou, príležitostnou. Pokiaľ budeš orientovaný len na stereotyp muklovania - nikdy sa z toho nedostaneš,
        Ergo - momentálne nebojuj so systémom - VYUŽI HO! Lebo stále platí - keď nevyjebeš so systémom - systém vyjebe s tebou. Slabinou systému je to, že je to systém vôbec, a že je síce pre väčšinu múch nezrozumiteľný, ale nie pre pavúkov! Pokiaľ sa staviaš do role obete - namotáš sa ako mucha. VYBER SA NA LOV!

        • Tomi napsal:

         No ja ale nejdem proti systému. Ako vyplíva s mojich predošlích vyjadrení.
         Z nich sa môže zdať že chcem systém zlikvidovať. Ale...
         Ak systém padne. Ja spolu s ním.

         Áno obrátil som sa o pomoc. Áno mám dobré vsťahy s mojim lekárom a mám to zariadené.
         Naviac budem mať nárok na podporu. Takže nejaký čas som v suchu. To ale neznamená, že odtiaľ odýdem a nechám to len tak. To nie. Tak či onak im to neprejde.

         Môžem byť PN, a potom na podpore. Prípadne invalidný.

         Tento čas môžem využiť a začať pracovať s ľuďmi. Konkrétne dať si inzeráty. A pomáť ľuďom zvládanuť ich domácich miláčikov. (Psy všeobecne a mačky žijúce v bytoch)
         keďže sám mám doma 2 psy a 3 mačky v jedej domácnosti. V dome. A funguje nám to.
         Idem po ulici s dvoma psami bez vodítka a ľudia to vidia. Prihovárajú sa mi a ja ich v rámci toho učím. Alebo skôr sa učím pracovať s ľuďmi = So sebou samím - aby som sa s tým mohol začať živiť a zároveň dosahoval pozitívne výsledky.(Nie ako bežný kinológ, po ktorom ostáva len strach a hrôza a stejne vezme peniaze)

         nič menej... si to s nimi a systémom vybavím. Nerád zostám niečo dlžný.
         A medzi tým čo si to budem vybavovať s tými špinavcami, môžem pomáhať potrebným.
         Osobne mi vyhovuje že mi končí zmluva. Ale pre mňa to tam zmluvou nekončí.
         :)

      • bratSlovak napsal:

       Maros pises tu ze (na Slovensku je cca 30 tisíc ľudí, ktorí majú ucelený pojem o čom to je.) To znamena za iba tak malo ludi u nas v SR precitlo z MATRIXU?. Ako to chces vyuzit -- vyuzit energiu Tých 30 tisíc zorientovaných?
       pises aj (No a potom sú tu aj hlbšie zorientované štruktúry Je ich údajne 3 tisíc – ktorí nám robia stále zle) - myslel si na ILUMINATOV??

     • Maroš napsal:

      Tomi - nejako mi v tvojich vyjadreniach chýbajú "tvoji priatelia, kamaráti" - ???

      • proud napsal:

       A kde jsou ti tvoji?.......divna otazka,tady jsme kazdej za sebe.

       • Maroš napsal:

        Proud - priatelia ako riešenie osobného problému - ja tu neriešim môj osobný problém, len všeobecné problémy.
        Ty tiež nemáš v NORADE priateľov - ale výplatu dostávaš, či? Potrebuješ požičať?

        • Tomi napsal:

         Ako chceš riešiť všeobecné problémi, ak neriešiš svoje osobné?
         Ako chceš pomôcť ľudstvu, ak nepomôžeš sám sebe?
         Topiaci sa musí záchrániť sám seba než začne pomáhať zo záchranou ostatných.
         Tieto veci idú ruka v ruke. Naviac kto môže zakročiť proti páchaniu neprávostí je v súlade so svojím vedomím a svedomím a v súlade zo zákonmi... Je povinný to urobiť.
         V opačnom prípade je spolupáchateľ.
         Kto nepomáha, ten škodí. Nejde nič nerobiť. Ak nič nepodniknem, tak to znamená, že s tým súhlasím. A ja s tým nesúhlasím.

       • jan nowak napsal:

        Já mam Kamarády 2.. prouda z NORADU & mrože z POPRADU : p
        M.

      • Tomi napsal:

       Môžeš to upresniť?
       Môj priateľ je každý. I nepriateľ je priateľom, ak jeho nepriatelské kroky dokážem využiť vo svoj prospech. Nepriateľ je ten kto ma núti sa rozvíjať. Tým že mi spôsobuje utrpenie. Ide o to pochopiť že jediný môj nepriateľ ale i priateľ som ja sám. Ak neporazím svojho vnútorného nepriateľa, tak že ho príjmem za svoju súčasť. Potom nedokážem čeliť ani vonkajším. Pretože sa budem snažiť s nimi bojovať ich zbraňami (strachom). Tým ich ale posilním.

       Takže moje vyjadrenia na adresu Oracla sú špatné a škodia našej veci.
       To by ste si taky mohli uvedomiť.

       Pretože má pravdu v tom čo píše ale nie v tom, čo s toho môže vyvodiť človek, ktorý nechápe čo konkrétne tým chce povedať.

       Potom s toho vyplíva, že sa ľudia obrátia proti nemu. Pretože nás v podstate nabáda k nečinnosti udržovaním nás v strachu s toho že ak niečo podnikneme bude to horšie. No a ako sa ukázalo podľa reakci na jeho príspevok - tvrdo nsrazil.

       Možnâ si tu manipuláciu neuvedomil, ale ľudia to už poznávajú a máme toho až pi krk.

       Ono totiž treba konať. ale v súlade s vedomím a svedomím. Potom človeku nič nehrozí. = nepáči sa ti Fico? Choď voliť iného a keď nevyhrá... Hold. Musíme pracovať s tým čo máme. Inak ani nebude s čím pracovať.

       Nuž a či sa mi to páči alebo nie, tak v tomto majú kobisti pravdu.

       • Maroš napsal:

        Tomi - "I nepriateľ je priateľom, ak jeho nepriatelské kroky dokážem využiť vo svoj prospech" - vývojový-sociálny darwinizmus - v kombinácii s biblickým odpúšťaním = vytváranie kriminalizujúceho /v zmysle legalizácie zla/ prostredia - ergo - hajzlom, vrahom, neprajníkom - máme byť vďační za to, že sa im nepodarilo nás zabiť a že vďaka nim sa stávame dobrými ľuďmi!
        Kamarát - s týmto na mňa nechoď - to si asi nezažil, že ťa hodili zraneného v bezvedomí medzi hladné svine!

        • Tomi napsal:

         Ty ma nabádaš k tomu aby som to čo sa deje v mojom okolí. Všetka ta neprávosť. Nabádaš ma k tomu aby som to nechal tak a neriešil to. Nabádaš ma utiecť z boja, aby som vinníkov nechal tak.
         a potom mi napíšeš toto?

         Prepáč. Ale si aspoň trochu normálny?

     • Maroš napsal:

      Tomi - "Ja mám jediného učitela. A ten hovorí, že nepotrebujem žiadne knihy. Že všetko potrebné mám v sebe." - nemáš, pretože to by potom neexistovalo kolektívne vedomie a jeho zdieľanie. Na toto pošiel môj kamarát - presne 30 rokov zásadne nečátal knihy, aby neovlyvňovali jeho názor! OK - knihy nemusia byť, pokiaľ existuje ústne zdieaľnie - vedomosti automaticky nerovná sa len gramotnosť. Takže toto, čo tu tvrdíš - je debilizačný ovládač - a nečítaj a nepíš NIČ - ani toto tu - slušne by som povedal - vypadni!

      • Tomi napsal:

       1. Ako sa napájaš na kolektívne vedomie?
       2. Pisál som aj to že knihy sú pomôcka.
       3. Prečo by kolektívne vedomie malo vylučovať že všetko čo človek potrebuje k spáse má v sebe?
       5. Nauč sa opustiť telo a zistíš že knihy nepotrebuješ.
       6. Rozkazuj svojmu psovi.

       • Maroš napsal:

        Tomi -
        1/ Ja nepotrebujem nikomu rozkazovať - A PRÁVE A AJ PRETO NEPOTREBUJEM PSA! Psov som mal preto, lebo si na ulici zatúlané-vykodené ony vybrali mňa. Ukecali ma psími očami. Už ma neukecá žiaden - radšej kŕmim vtáčiky.
        2/ Ty píšeš tak, aby si z toho každý niečo vybral - aj aj - ty nás vlastne všetkých uspokojuješ - podľa nášho vlastného výberu. To mi niekoho pripomína - Fica!
        3/ Spása? Vidím dobre? A čo chceš spasiť-spásať? Keď si vlastne dokonalý? Ty si nábytok s návodom v krabiciach? "Zložím sa sám?" Či spása ako odmena? Aby farár alebo rabín mali robotu?
        4/ Nauč sa opustiť telo - hovor svojmu psovi - nebude potrebovať búdu! Ja som veľmi rád, že som v svojom tele! A že sa v ňom prebúdzam. Inak - buď tak dobrý a odskoč si ku mne v noci - môžeš mi priložiť do kachiel. Diki!
        5/ Ako sa napájam n kolektívne vedomie? NIJAKO! Stačí v neho veriť a byť pre neho otvorený - kolektívne vedomie sa napojí na mňa. Ale občas predsa - počas choroby - sa na toto vedomie napájam - zásadne cez Stvoriteľa, ktorý vie najlepšie, čo je najlepšie pre mňa, pretože kolektívne vedomie obsahuje aj negatívne egregory - preto je chyba "byť spojený so všetkým" - teda aj s tým bordelom a démonmi. Ako to skutočne robím, je popísané v technike japonskej masáže vo Veľkej knihe o masáži /v ktorej je popis o spojení so všetkým pomocou Ki, ale to je chyba - to so všetkým/ - čo ti prezrádzam napriek tomu, že knihy - podľa teba - "nemusíme čítať", hoci V KNIHÁCH JE VŠETKO - AJ TO, ČO V NICH NIEJE! Pre správne pochopenie úlohy kníh - napriek možnosti a kvalite ústneho odovzdávania vedomostí v určitej kultúre - vzhľadom na rozptýlenie ľudstva a národov - celkové civilizačné vedomosti premosťujú práve knihy. Civilizačné vedomosti - NAŠE - samozrejme neobsahujú všetky vedomosti kozmologické - tie sa dostávajú len tým, ktorí sú toho hodní - AKO DAR!
        Takže si môžete otvárať meditáciami lieviky a lietať na metlách a v astráloch - koľko chcete! Ten dar nie je možné si vynútiť, či ho nájsť ako zakopaný poklad!
        A to je dobre - lebo tak je to bezpečné aj pre ostatných!

    • Tomi napsal:

     Držte ma bo ho zabijem.
     Škoda že som proti likvidacii akýchkoľvek ľudí pokiaľ neprekročia určité hranice.
     Takýchto oblbovačov ťažko pracujúcich ľudí by som inak, ako prvých poslal na šibenicu, alebo niečo horšie. Ale hold...
     Nič menej. Prajem ti aby si musel odrobiť aspoň 5 rokov v takomto neľudskom zariadeni.

     Aby si si uvedomil čo tu trepeš za špinavpsti

     • proud napsal:

      Zabit?Nebo 5 let? :-))))))))))))))))))).Pulku zivota a pak duchod na hovno,tomu rikam trest,at zivori jako ti co drou a prezivaji,o zivote ani reci,jak vidno,nepoznal to,je na case!

     • Július napsal:

      On najskor sedí v nejakej štátnej alebo straníckej funkcií a je závislý od SMER-u, takže ich bude hájiť i keby sekery padali na národ...
      A Hox sa stará, aby na vodaSS takéto entity oblbbovali ľudí.

      • Tomi napsal:

       Trochu som na neho ujel :D
       Keby to napisal o období, alebo v tom čase keď bola bombarovaná Juhoslávia, tak to vezmem. Ale hovoriť to dnes je jasná snaha oblbovať ľudí tým že buď sa budeme mať zle, alebo to bude ešte horšie. Sorry ale je mi jedno či si to uvedomuje alebo nie, ale ten človek je kasny Satan. Aby si udržal kontrolu nad ľuďmi tak posiela takéto špiny, aby nás strašili tým, že ak sa tomuto satanskému zriadeniu postavíme ma odpor tak to bude ešte horšie.
       Je to jasny sociopat. Lebo normálny zdravý človek sa ani nebude pokúšať manipulovať pracujúceho človeka takýmito sračkami. Aby sme ďalej znášali tento terror a prizerali sa vlastnej genocíde. Takýchto by mali vešať za vlastizradu.
       Dostať ho do rúk tak zabudnem na spravodlivosť.

       • asar napsal:

        Proti nenásilnému odporu broja, podobnú, ale ozbrojenú akciu, akou bolo SNP uctievajú. Citujem autora ohľadom SNP: "Kolektívne vystúpenie slovenského národa (čím aj bolo), bedlivo pripravené najschopnejšími vlasteneckými kádrami z najvyššej politickej úrovne. Tam im už nevadí, že nastalo aj bombardovanie a o život prišlo vyše 12 000 obyvateľov Slovenska.

       • Július napsal:

        Ten sa rozdrapuje hlavne v bezpečí na vodaSS u Hoxa. Tam mu to žerú a tam Hox maže každého, kto na jeho kardinálne vlastizradné blbosti upozorňuje.
        Jeho vobec nezaujíma, že Fico tu robí už roky montovňu a to nestačí, chce nás ešte predať do jadra a zničiť islamom. Oracle toto ešte obhajuje a tvrdí, že jadro nie je to, čo verejne deklaruje Fico, teda Francúzsko , Nemecko a jadrová legislatíva, ale údajne je to V4. A keď som napísal, že Fico sa jasne na videu vyjadril, čo chápe ako jadro, tak tí blbci to omlúvajú, že vraj Fico iné hovorí a iné si myslí...Škoda s nimi diskutovať, sú to vlastizradci, čo nenávidia akékoĺvek vlastenectvo a nacionalizmus majú za fašizmus, pričom to, že obhajujú genocídu a fašizmus súčasnej moci, to nechcú vidieť.

        • Tomi napsal:

         Jo no. Oni zam su v pohode. Môžu si dovoliť takéto reči, lebo oni nemusia každý deň bojovať o holý život. Tak majú čas na tie svoje knihy, teórie a šíriť tieto žvásty.

         Chodil som s týmito kecmi za pracujuúcimi ľuďmi. Dokonca niektorý managery a uradnici, lekary atď sa zhodujú na tom že sú to bludy a s tých čo sa so mnou zhodli, že totousí skončiť. Že našu krajinu čaka v EU istá smrť. Alebo ani nie krajinu. Tá je zastúpená sociopatmi a tý v EU prežijú. Ale národ tam zomrie.
         A poviem vám skúšal som to aj s pozície presvedčeného kobistu, ale u bežných ľudí. Dokonca riaditel nasej prevadzky ktory sa v ramci moznosti znazi kolko moze. Dokonca ked riesili mna, tak ho obysli bo vedia co by s nimi dorobil... Oni proste nedokazali pochopiť, ako si niekto môže myslieť a to i dnes, že toto na ľudí zaberie a oni budú dalej poslusne pracovat a zomierat pod bicom EU a Skorumpovanej byrokracie?

         Ste normalny? Do kedy si myslite ze sa to da este zvladnut. Ja som už s kola von. Ja uz nemam co stratit a nemam uz ziadne zabrany

        • Tomi napsal:

         Ty kobisti by sa ozaj mali na chvilku vykaslat na tie teorie a mali by sa pozriet na zivot skutocnych ludi.

         Pre info. Tychto teoretikov nepovazujem za ludi.

        • Július napsal:

         Tak oni moc ani ľudia nie sú, príklad :

         http://www.vodaksb.eu/diskuse/mimo-tema/comment-page-39/#comment-104926

         "Ja na stránky DVTR.eu totálne kašlem, pod tvojim článkom som povedal čo chcel a Július, je klinický debil a užitočný idiot v jednom balení."

         Oracle 911 z vodaSS má bežne takýto slovník a "spravodlivý konceptuál" Hox mu to tam bežne toleruje.
         Ich nie je treba pokladať za normálnych ľudí. Som presvedčený, že tvrdé jadro z vodaSS žije z peňazí nejakej nádácie alebo mimovládky a že ich virtuálna realita nesedí s praktickým životom ľudí ich nezaujíma..
         Slušnosť, morálka, objektivita a rovný meter ich na vodaSS diskusii vobec nezaujíma.Ani reálne starosti ľudí.
         Tam platí,že treba mať názory guru vodcov tej sekty a potom je všetko v poriadku a Hox v takých prípadoch toleruje bez problémov útoky a osobnú rovinu na oponentov.

        • Tomi napsal:

         Jj to poznam. Hnet ako som tam prvy krat prisiel som upozornoval na dvojity meter a ich nenavist ku vsetkemu co im neprikivuje. Tiez mi priesiel fascinujuco zarazajuci ten...Pojem, ci skor spojenie Biblicka koncepcia zotročenia. To som hnet poznal ze sa jedná o jasny utok na krestanstvo. Ale nie to falosne. To len hraju. Oni sa snazia realne odstavovať pravých kresťanov. Tak ze im pripisuju spinavosti vatikanu. Akoby ani nerozlisovali medzi pravym a falosnym ucenim. Ale potom som zistil ze to chapu a rozlisuju. A ze plne vedome sa snazia utocit na prave krestanstvo, pretoze mier a laska je ich uhlavny nepriatel. To ze im ide prave o mier su len ich vlastne slova.
         A nepoznam nikoho okrem zarytych pritakavacov, kto by im to veril.
         Ja sa pohybujem medzi ludmi tu dole. Ked videli ze chodim na leva-net tak to vela ludi zaujalo. Bo som sa tam dostal i v praci obcas. Tak ma pristihli :D
         Tak si tam tiez zasli a potom so mnou riesili, ze su tam zaujimave veci, ale ze im tam vela veci nesedi. Niekto s tym problem nemal, ale na zaklade vyjadreni pjakina, ked niektori dokonca zarity odporcovia krestanstva ako takeho nedokazali pochopiť, ako chcu dosiahnuť ten mier, keď takto utocia na stovky milionov krestanov po celom svete?
         Som im povedal nech rozmyslaju. Ale ze ja im proste neverim. Na otazku preco tam potom chodim a citam to som povedal. Poznaj svojho nepriatela.

         Sam som tam riesil ze ten pojem bkz je prinajmensom zavadzajuci. Ale KOBisti su v tomto neuprosny a cielavedomi.

         Tiez som si tam skusil zaurazat. Ani som vela nemusel. Stacilo napisat ze su pokrytci a potom uz som mohol byt aj slusny a stejne ma zmazal. Prej institut vyhnanstva. Tak oni sem prisli do mojej krajiny s akousi KSB a vydrbali ma do Institutu vyhnastva. Prej tak chrania rodinu.
         Tak... A co moja rodina a rodiny inych pracujucich ludi? To im je jaksi uprdele.
         I ide len o popularitu a moc.

         Pracujúceho človeka hneť poslali do vyhnanstva, keď im povedal ze realita je ina nez te ich keci. Nuž...
         Sak lebo ja nemam rodinu a ked nejdem s KOBom je jedno aky som. Niesom kob= som zlý. A oni sami by si tu chceli hovet jako doma. A prej ked niesom s nimi tak idem proti sebe a svojej rodine. Prej nechapem KSB..... Ale Mne sa zda ze som to pochopil za prvych 15 min na leva-net a to velmi dobre. Ale ak to co som o KSB a Pjakinovi tvrdil, ak to neni pravda, tak preco takto reaguju?

         Uz len ten fakt ze ksb povazuju za jedinu dobro a mudro na tejto planete je jasnym spustacom toho, ze kazdy kto nieje Kobista je ich uhlavny nepriatel. Oni su naozaj presvedceny ze jedina pravda a jedine dobro je KOB. Ak citam napr. bibliu a verim kristovmu uceniu, tak je jedno ze som odporca cirkvi a pseudo krestanov. Proste chapem jezisovo ucenie, tak som pre nich zlo. Citam bibliu a obhajujem ju pred prekrucanim s ich strany, tak je jedno ze niesom krestan a odporujem cirkvi, ale pre nich som zmanipulovany nabozensky fanatik. I ked nemam ani birmovku. A na prijmani som bol z donutenia. Ale, Necitam, alebo skorej nesuhlasim s KSB=som zlo a nemozem nic vedet ani chapat bo vsetko je len v ksb. Ten Pjakin im uz nacisto vyjebal mozgy z hláv.

         Na mňa te jeho keci neplatia bo foter je taky isty. Nadava na zlych ludi a na vladu. Protivi sa vsetkemu zlemu a tvrdo to odsudzuje. Ale potom doma za zavretymi dverami, ked ho nevidia jeho pritakavaci rozputa peklo. Mna ten curak neoblne.

         Je tam rozpor, arogancia namyslenost...
         Takze u mna je to spatny clovek, ktory skryva zle umysli za sladke reci. Ved kto hovori ze chce mier a lasku? On sam. On sam a potom povie ze to lutost takto vyjadruje - urazkami, aroganciou a povysenectvom. A s cloveka co to identifikuje ide robit debila. Ze vraj to nieje arogancia a samolubost ale lutost.

         Co si mysli? Ze sme vsetci KOBisti a nevieme rozoznat emocie? Nenavist od lutosti? Asi mu to stupa do hlavi ta popularita. Prej o to nestoji. Hlavne ze stastim bez seba, ked sa zapne kamera

         Asi preto je KSB ciste analyticky projekt, ako sucasne vzdelanie. Aby v sebe ludia potlacali cit a nevedeli rozoznat lasku od nenavisti.
         Aby sa citili zle ze maju emocie a tak ich potlacali, čo sa im ale nepodari. Iba sa nebudu vedet vysnat sami v sebe a tak ich mozu lahko ovladat.

         Preto Phakin stale hovori, i ked sam je emotivny, tak hovori aby sme to chapalibez emocii... Jednoducho tak chce zamerat ludi na svoj verbalny prejav, aby si nevsimli ten rozpor medzi tym ci hovori a co naozaj citi.

         Potom moze svojim tvrdit ze to nie arogancia a nadradenost. Ale ze to je lutost.

         Jak mozu byt tak jebnuty a zrat mu to? Lebo su fascinovany tym ze cita scenar od GP a tak vsetko vie a oni to chcu tiez.

        • proud napsal:

         Nema to hacek? Oni existujou falesny krestani a ti pravi???????? Nevim jak to vidis ty,ale ja to vidim tak ze je zcestny kazdy nabozenstvi,neplist si to s virou,kde zalezi jeste hodne na tom,v co se veri.

        • proud napsal:

         Kazdy nabozenstvi,kazdej -ismus je vymyslenej clovekem a podle toho to taky vypada a dopada,protoze myslenky "obycejnejch" se mezi lidi nedostavaj,jen ty ktery slouzej tem nekolika nahore a dostanou adekvatni publicitu ......

        • Tomi napsal:

         Ano, rozlisujem ludi krory sa skutocne vo svojom zivote riadia, alebo sa ucia zit ako kazal Jezis a potom rozlisujem tych ktory sa za neho len skryvaju.

         A naviac nehadzem dokonca ani istov do jedneho vreca. Napriklad ja som sa narodil ako krestan, bol som tak pokrsteny, ale ja som si to nezvolil. Takze ked nieco sa ale hlasim ku krestanstvu, ale nehlasim sa k cirkvi a katolicizmu. A tiez hovorim nieje krestan ako krestan. Ale ked to niekto chape tak ze ak je niekto krestan, tak je automaticky zmanipulovana ovca, zak s tym nesuhlasim.
         Preto rozlisujem pravych a falosnych. Vsade a vo vsetkom.
         Dokomca som sa nedavno dostal k tzv mystickym krestanom. Co su ludia ktory sa oddeluju od ostatnych krestanov svojimi nazormy, schopnostami a uprimnostou.

         Takze tento tvoj nazor mezdielam

        • proud napsal:

         Tvoje volba.Je nas malo kdo verime,ze musime sami a ze nejsou zadny bozi,mysticky karmikove,zeleny muzicci a kristove co za nas budou tahat kastany z ohne a vodit nas za rucicku,pro ktery neplatej zakony Universa,ktery tu jsou pro vsechny bez vyjimky.Proto mam z nejaky smrti na krizi a znovuzrozeni akorat nehoraznou prdel jak tomu blbci verej a delaj jeste vetsi debily vsemoznejm pasakum stad.Dobre nas zamotali do polopravd a lzi,dokonce i o reinkarnaci se lze az tiskne,kdekterej pitomecek taha nejaky viny z minulejch zivotu a podobny kraviny.Ale budiz,kazdymu o co si koleduje,kazdej se vzbudi podle toho z jak velky vejsky dopadne na tlamu :-)

        • asar napsal:

         Július - vraj Fico iné hovorí a iné si myslí. Niekedy to robím aj ja. Lebo v systéme, ktorý ťa utláča kvôli názoru sa niekedy ináč podľa mňa ani nedá. Ale!!! V KSB je taký pojem - psycho-trockizmus, ktorý oni odsudzujú. Jedným z jeho prejavov je:

         hrubý rozpor mezi slovy a činy.

         Podľa ich vlastnej ideológie je Fico, ktorého obhajujú psycho-trockista.

         Ďalšie prejavy sú:

         ideologická všežravost - psycho-trockistovi je úplně jedno, jakou myšlenku, směr nebo ideologii bude prezentovat, hlavně když při tom může ukojit své ambice;

         hluchota k jakékoliv kritice;

         Více zde: http://leva-net.webnode.cz/slovnik-pojmu/

         Nepasuje aj toto na Fica?

         Oni nechápu vlastné tézy.

        • Tomi napsal:

         To jo no :D a ked to hovoris takto. Preco nepovies ze Kristove ucenie je zrovna o tom. Ze to musime mi sami. Co povedal keď uzdravil? "Nie Ja, ale tvoja viera ťa uzdravila." - nepripisoval si zásluhy, ale pripísal ich tomu človeku. -Nie Ja, ale ty si to dokázal- on teda dvíhal ľuďom ich SebaVedomie. - chce aktivitu od ľudí.

         To je trochu rozdiel oproti tomu co hovoria farizeji ktory hovoria: to my, naše tapletky a liecebne postupi ta uzdravili. - oni ľuďom podkopávajú SebaVedomie. Chcú pasivitu od ľudí.

         Takze mi prosimta povedz. Kde jezis nieco hovori o tom ze mame necinne cakat?

         A ked hovoris o reinkarnacii a minulich zivotoch. - Tak spomenutie si na ne je podmienene pracou na sebe a v prospech ludstva. Mas to set sakra pomotane. Tomu sa ale vobec nedivim keď vsetko hadzes do jedneho pitla. Hovoris o jednej viere. Lenze, napridklad krestania. Nie vsetci su toho nazoru ze ich viera je jedina spravna. Su taky ktory chapu, ze nabozenstva maju spolocny zaklad a krestanmi su s toho titulu, ze sa tak narodili. Mam na mysli narodenie do krestanskej kultury. Ja sa zameriavam prave na to, pretoze som sa v tom narodil. - som preto zlý? Nicenej taky jezis predsa hovori aj o reinkarnacii.
         "Kto vo mňa verí. Nemusí viac zomrieť."
         To isté hovoria pravidlá reinkarnacie.
         Kto zije podla zakonov univerza je oslobodeny od hmotneho sveta a nemusi znovu zomriet - pretoze sa nemusi "karmicky očistiť".

         Hovoris o viere a pritom vytahujes iba nabozenske blaboli. Myslienky podsuvane farizejmi. Teda ludmi ktory prekrucuju povodne myslienky, tak aby to zapadlo do ich predstav o zivote a snahe ovladať sebe podobných a nepodobných likvidivať.

         A kde si vzal, ze zakony univerza pre niekoho neplatia?
         Nenasiel som ani jedno nabozenstvo z ktoreho povodneho ucenia vyplivaju taketo zavery. Ani jedno. Za to som nasiel miliony zastancov rôznych nabozenstiev, ktory toto tvrdia. Ze oni stoja nad zakonom, ze oni su zakon.
         Neviem kde na toto chodiš.
         Že dobro a zlo je ľudský výmysel. Záznami ktoré máme hovoria ze akysi konflikt medzi "dobrom a zlom" zacal davno pred stvorenim človeka.
         Človek potom rozlišuje dobre a zlé podla toho čo ma na neho pozitivny, alebo negativny vpliv. Alebo mi chceš povedať ze taka radioaktivita je neutralna k človeku?

         A Ježiš učí ako sa pred týmito vplivmi brániť a nikde netvrdi ze mame byť nečinný a iba čakať na spásu. Ale naopak. On povedal: "kto nepomáha, škodí mojej veci"
         S toho vyplíva, že pasívny čakači na spásu sú špatný. ...

         Napriklad KOBisti vychádzajú s toho že keď dajú ľuďom znalosti tak budú dobrý. Alebo inak. Zlo je podľa nich prejav neznalosti.
         Ale ono je to tak, že neznalosť je dôsledok zloby. Zlý človek napríklad okamžite zavrhne napr. Bibliu a kresťanstvo a ani sa o to nezaujíma. Takže tomu nechápe. Nevie teda rozlíšiť pravé a falošné učenie, ktoré je prekrucovaním pôvodnych myšlienok jednotnej viery. Ktora je zakladom všetkých náboženstiev.
         Postoj takéhoto človeka je nenávistný a tak ani nerozmýšla, pretože podla neho sú náboženstva iba bláboli a ich následovnici sú debili a hajzlové. - má v tom "jasno" a tak nemá potrebu sa o to zaujímať.

         A o čom to je? O nadradenosti = fašizmus.
         "Ja som viac a tak mam pravo rozhodovať o druhych lebo oni su len zmanipulovane ovce."
         Ale Ježiš takto nehovoril ani nejednal. Dokonca ani s Biblickeho ucenia nič také nevyplíva. To by sa však museli ľudia zamerať na to pôvodné zdravé jadro, ktoré tam je. Potom žiadne zmeny v písme nemôžu negatívne ovplivniť človeka.
         To môžu iba povrchných hlupákov.

         Lenže keď niekto hodí kresťanov-fanatikov do jedného vreca s tými, ktorý sa nepovyšujú nad ostatné naboženstva a skupiny, tak je to známka nechopnosti/nechcenia rozlišovať spravodlivosť od nespravodlivosti = pokrytectvo.

         Jednoducho ti niekto povie že je krasťan katolík. Možno iba preto že sa v tej kultúre narodil. A tak máš hneť jasno že je to ista a tak u trba skončil. Máš v nom jasno.

         Ale čo ak sa ten človek iba ocitol v pasci a vnútorne s tým nesúhlasí ale to nevie dobre vyjadriť, lebo kultúra ho to nenaučila. Možno keby si takého človeka nesúdil a neškatulkoval ako "istu", ale ho vypočul, tak prídeš na to že sa jedná len o zmeteného človeka, ktorý len potrebuje usmerniť. Aby sa dokázal vysomáriť s toho šialenstva do ktorého sa narodil.

         Hovorím len o usmenení a pomoci tomu kto je chce. Nie o tom že niekto bude za niekoho niečo robiť.

         Neviem kde si s toho čo som napísal dospel k takýmto záverom. Iba,si podľa svojích predstáv prekrútil čo som napísal, tak aby to zapadlo do tvojho chápania.

         Keby si sa radšej spýtal ako to myslím. Ale na čo keď zž máš jasno. Už to máš zaradené. :D

        • Tomi napsal:

         Assar. Bo su to psychotrockisti :D

        • proud napsal:

         Jezisovo povidani a jednani je vysledkem jakyhosi spisovatele,a co,treba to ten spisovatel myslel i dobre a neni vsechno co napsal spatny,podivej treba na Julese Verna,taky psal fantazii a necekal ze to skutecne prijde:-).Kdyby byl zamer abysme si minulej zivot pamatovali a mel teda smysl nejakej trest,karma a podobne......bud si jistej ze bysme si je pamatovali,kdyz to tak neni,je to zamerne.Mame zvlastni dar,hledat problemy tam kde nejsou,to je primo zasada,vsechno komplikovat :-).Paklize je,nebo byl nejakej stvoritel,jako ze si myslim ze ano a stvoril nas "k obrazu svymu" se svobodnou vuli a jeho moznostma,pak uz nepotrebujeme vubec nic jinyho nez sebe a to co mame v hlave,abysme dokazali zit a tvorit,k tomu nepotrebuju ani bohy,ani jejich deti,natoz bachorky o svinstvech ktery delali,nebo na nich byly pachany,protoze to uz jsou nasledky konani tech kdo zapomeli kym jsou,coz jim nikdo nemuze nijak pripomenout,natoz prikazat,protoze se k tomu museji dobrat sami,aby to platilo.Vsichni tihle buzkove a dalsi vejmysly tvarici se nadmiru pomocne tu jsou jen proto,aby nas od sebe samejch naopak odvadeli,zamestnali nas cimkoliv jinym,jen ne sebou samejma,abysme neprisli na to kdo skutecne jsme a co dokazeme k cemuz potrebujeme jedinou viru,v sebe a svy moznosti.

        • proud napsal:

         Proc bych se mel ptat jak co myslis,kdyz jsi to uz napsal?:-)))Nebo pises zamerne v jinotajich a hadankach jako Nostradamus,aby na to pak vsechno pasovalo,kdyz uz je pozde a byls za genia?:-))))))))))))

        • Tomi napsal:

         Lebo s tvojej reakcie vypliva, že si nepochopil moje zdelenie :)

         ale už som sa vyjadril jasnejšie. Nejdem ťa presviedčať. Mysli si o tom čo chceš. :)

        • proud napsal:

         Tak se mi to libi."Mysli si co chces",dulezity je v cem se shodneme,jestli se shodneme,v tom jakej chceme svet kterej musime sdilet se sebou i vsema ostatnima tak abysme neohrozili a omezili jen se souhlasem potencialniho omezovanyho. :-)

        • proud napsal:

         "„Kto vo mňa verí. Nemusí viac zomrieť.“...........ach jo:-))))))))))))))))))),a to hovoril jak,jako jednoduchou pravdu,nebo opet a zase obrazne aby se v tom prase vyznalo? :-)))))))))))))))).Jasne ze musis zemrit,fyzicky,tvoje telo neni vecny,duchovne nemuzes,to je tvoje prapuvodni,vecny ja.Jenze tak ci onak narazis na omezeni se kterejma nic nenadelas,reinkarnaci se stavas vecnym ditetem.Poohlidni se po nazvu "Wingmakers",existuje to i na ceskejch webech jako "tvurci kridel" a hledej "rozhovory s dr.Nerudou",pocti si a popremejslej,nezapomen pritom zustat kritickej,neni to zadny KSB nabozenstvi a nema to za ukol nadrtit ti do hlavy bludy.Stejne jako podobny dila co maji inspirovat k pouzivani vlastni hlavy a ne poovcanstovat,demagogizovat.

        • Luboss napsal:

         Tomi ahoj,
         tuto ukázku znáš:
         https://www.youtube.com/watch?v=P27jHWrfYS8
         Takže pak ale nutně vyvstává otázka, čím být druhým prospěšný, když nechceme být korporátnými v korporátním fašismu.
         Podle této filmové ukázky máme každý určenou cestu danou shora a zastavíme se tam, kde nás On chce mít, když mu budeme naslouchat.
         Ano, nebo ne?
         V Bibli je napsáno, co bude s lidmi, kteří se odmítnou "živit" v "korporátním fašismu, satanismu,..."
         Ve třicátých letech byla chudoba podobná dnešku a lidé "neposlouchali sve_Domie", ale naopak žádali tvrdou ruku, aby řešil chudobu a on přišel! Hitler.
         Jakže se jmenuje tento článek?
         Ohlásenie fašizmu z okultného centra sionizmu na Slovensku. Časť III.
         Takže paměť ná_ROD_ů chabá, takže opět stejný scénář vytažený z prachu.
         Suroviny k vaření máme: mrkev, celer, petržel, maso tedy toto vaření je jiné: máme tedy lidi padající na hubu, chudobu, hladomor, bezdomovce ,.... nespokojenost, uvaříme si "polívku" využijeme surovin, pro své cíle válek?
         Všechny naše RAJCH-automobilky si šmahem proměníme na výrobnu pum, zbraňových systémů a všechny RAJCH-chemické potravinářské a zemědělské Bašf, Farbee,.. manufatury satanistů, se šmahem promění ve výrobu biologických zbraní. Vše je kdykoli satanisty připraveno ke spuštění. A robotník? Najednou musí mít ochrannou chemickou masku a místo převodovky na páse kompletuje letecké pumy!
         Stačí písknout!
         Takto tedy rozhodně nebude pánové!
         , i kdyby zblbli většinu ná_ROD_a:
         https://www.youtube.com/watch?v=tZ4OQVXDYmM
         pač i přesto, že já a další můžeme být miliónkrát nespokojení a 100x nemocní, celý život bez peněz, jsou ještě tady generace dětí a ty si zaslouží žít v klidu a radosti, i přesto, že někteří se choají jako hovada a propadli kanibalismu.
         Takže vše dobře dopadne, ale je nutné vážit činy.

        • Tomi napsal:

         Ano s tým súhlasím Luboss. Lenže je treba to podávať tak, aby to ľudí neviedlo k tomu že budú ustupovať zlu.

         Osobne súhlasím že v súčasných podmienkach je Ficova vláda ideálna. Ale pri odmyslení si týchto podmienok je objektívne zlá.

         Takže ja nevolám po tom aby bol vytvorený chaos tým, že zvrhneme vládu a podobne. Ale aby boli týto ľudia odstavený, aßebo privedený k rozumu.
         A čo s nimi bude potom je ich bordel. Nemali žiť ako svine, keď nechceli žrať bahno.

         Preto som neudelal bordel a nič nezverejňujem, ale postupoval som zákonne.
         Snažil som sa to riešiť interne, pričom som ich upozornil, že ak sa to nevyrieši interne, tak sa to bude riešiť inak. Ale oni si mysleli, že to nespravím. Dopustili sa korupcie a iných zločinov a tak sa to snažili zakryť. Tým ale urobili mnoho chýb v ďaka ktorým mám dôkazy o ich skutkoch a to i také ktoré môžem zverejniť bez právneho postihu.

         Preto to čo riešim v práci má už na stole Inšpektorát práce. Zatiaľ. Ak to nebude stačiť pojde to von.

         A o čo ide? Týto ĺudia su naučený, že sa im prepečie každé svinstvo. Preto treba, aby sme využili možnosť, ktorú dnes máme (doteraz tá možnosť nebola).
         Aby sme proti týmto ľuďom zakročili.
         V rámci zákona. Stačí aby si IP spravil svoju prácu poriadne, aby tý, ktorý si toto myslia pochopili, že je tomu koniec.

         Ak sa ukáže (právne dokáže) ako reálne fungujú západné korporácie, tak vláda dostane do rúk nástroj na zmenu situácie v našej krajine. Potom nebudú môcť len tak sa zbaliť a odýsť. Ale zodpovedať sa za zločiny voči našej krajine. Ale keď managery budú chrániť korporátneho pánička, tak to hodia na nich a mi utrpíme ďalšie fiasko. Ale dosiahneme aspoň to, že ostatný uvidia, ako skončia, keď nezmenia kurz.

         Naviac si treba uvedomiť, że všetok zisk ide na západ a nám ostávajú iba zmrzačený ľudia, čo zaťažuje štát.
         Ten takto dostane možnosť to zaraziť.
         Motívaciu majú dobrú. Socialna a udravotna poisťovňa sú v sračkách a vláda tiež. Toto je možnosť sa s toho dostať a dať to vyžrať zodpovedným za tento stav.

         Ttakže otázka je, ako bude postupovať IP, pretože od toho závisí môj ďalší postup.
         ____.........____

         K tomuto. Pozrime sa čo sa deje dnes v našej krajine? Napríklad zrušenie Mečiarovÿch amnestíí. Bývali ministri a rôzny funkcionári chodia do vezenia, ale musia čeliť závažným obvineniam...

         Takto im GP hovorí: aby ste si nemysleli, že keď sa vám to pred tým prepieklo, tak ste v suchu. Je to odkaz terajším funkcionárom, aby vážili svoje kroky.

         Takže moje záujmi a záujmi GP sa tu zhodujú. Ale rozchádzame sa v tom že on si chce poniektoré svine udržať v područím.
         Čo nieje v mojom záujme. Mojím záujmom je spravodlivosť a vykoná ju samotný GP.
         Rovnako ako v Rusku. A rovnako tak to povedia k tomu že GP príde o svoje riadenia výmenov za prežitie.
         Nezabúdajme že on teraz musí zachrániť život na tejto plenéte inak pôjde spolu s ním. Takže má záujem na tom istom čo ja. Odstaviť tieto svine od riadenia. Alebo presnejšie povedané. Zmeniť ich kurz. A to mi stačí. Na začiatok.

         Preto zatiaľ nejde po súčasným sviniam pri koryte ale poinulích. Aby zmenil kurz súčasného riadenia a zároveň si zachoval kontrolu. Tu sa naše záujmi rozchádzajú.

         Preto to treba robiť primerane a zákonne.
         Aby sme mali právne podklady k ďalšiemu postupu.

        • Maroš napsal:

         Július - V4 = Voda Štyroch - pozri demografické plány na rok 2100 - Slovákov má byť 3,8 mil - úbytok 1,7, Čechov -3, Maďarov-3, Poliakov -6 a Ukrajincov - 22 mil. Genocída! Sociálne inžinierstvo - aj Ficove 10-ročné! Do piče s nimi! Sú to legálni masoví vrahovia národa! Duterteho na nich kurva! Pozri koment tu
         http://www.nwoo.org/2017/09/29/ozveny-rudeho-prava-novinar-fendrych-opevuje-soudruzku-merkel-coby-dar-z-nebes/

        • Maroš napsal:

         Július - ich stratégia je vysrať sa do každej studne - preto neustále masírujú "právo na názor". Adminovi - tu - ktorý sa venuje akože KSB - nedochádza rozdiel medzi levelom trollingu - čo otravuje, a levelom "horného výplachu" - infekciou "sofistikovanej" dezinformácie, o akú sa pokúša SS tu svojimi článkami - teda klasika - 99 :1. Unavovať, unavovať, unavovať, splietať, splietať. Aby si to nikto nemal čas a chuť overovať. Toto celé je ako poďme sa prizerať vražde a poďme o nej diskutovať.
         Aby bolo jasno - pre mňa za mňa - nech sem ten kokot SS vstupuje komentmi - sme tu na to, aby sme to rozobrali. Ale uverejňovať tu jeho "tézy a analýzy" - sorry ako - to tu skončí ako KSB na Slovensku, či v Čechách - zasrané, rozložené, nedôveryhodné!

         Čítajte z iného webu - použite Translator:
         " [sticky post] Nie som "blogger"!

         apríla 17., 2016 o 14:53
         Nenávidím toto slovo a žiadam ho, aby sa na mňa nepodobalo.
         Vážený návštevník!
         Nachádzate sa na súkromnom území, v mojom dome, takže moje zákony sú platné tu. Po začatí prenasledovania proti mne som nútený radikálne zmeniť politiku môjho denníka. Odteraz žiadna demokracia. Kritika je vítaná. Ale konštruktívne. Pre akékoľvek pripomienky, ktoré sa mi alebo mojim priateľom nepáčili, bude návštevník zbavený práva komentovať tu na celý život. /ban/
         Pamätať! Nikto vás tu nenavádzall a nepýtal sa váš názor. Som tu pán, ja som diktátor, a rozhodujem, koho tu nechať a koho šoférovať so špinavou metlou. Tu nemáte médiá. Toto je súkromný denník, ktorý zaznamenáva moje myšlienky, nie vaše urážky.
         Varoval som!
         https://kadykchanskiy.livejournal.com/

       • Vladislav po přestávce napsal:

        Spása - Satan - pravé kresťanstvo.

        To stačí. Běž se pomodlit do kostela za tím svým židovským prorokem zrozeným z panny a přestaň předstírat, že bojuješ proti NWO. Jsi nastrčenec, nic víc, nic míň.

      • Tomi napsal:

       Jaksi vychadzaš s toho že proces tvorby človeka skončil aktom stvorenia. Neviem no. Ja mam zahradku a ešte sa mi nestalo, že hneť keď niečo zasadím sú s toho plody. Zdravé a chutné. Vážne neviem kde na toto chodíš.

       • Tomi napsal:

        Neviem presne aka je to doba za ktoru sa obmenia vsetky bunky v tele. Povedzme ze 2 roky. Kazde 2 roky sa ti obmienaju bunky. To znamena ze mas nove telo. A co teda sposobuje starnutie? To ze nove bunky preberu od predoslich poskodenu - zdegenerovanu informaciu. Na to maju vpliv vonkajsie i vnutorne faktoy. Teda duchovny a hmotny svet. Pričom Duchovný svet je nadradený Hmotnému. Takže Človek môže prekonať i smrť tela. Takze sa oslobodiť od hmoty a zaroveň zostať jej súčasťou.
        Teda žiť večne i v hmotnom tele, ak bude chcieť.

        A ked uz takto hovoríš o podobenstvách, tak Ježiš povedal: hovorím tak preto, aby som prinútil ľudí rozmýšlať.

        A k tej reinkarnácii. Predstav si niekoho s členov GP, ako si pametá minulí život.
        Narodí sa s predošlím presvedčaním a znalosťami. Potom by GP mikdy nemohol stratiť svoju moc a začať trpieť nedostatkom schopných ľudí. Lebo by sa mu stále vracali staré dobré a skúsené kádre.

        Lenže tento problém vo svojij mysli vyriešiš jednoducho tým že poprieš existenciu GP a jeho vplivu na vývoj ľudstva. Alebo zotrváš v naivnej predstave, že keď si budeš pametať tak sa zmeníš. Ale to by nikto nad sebou nerozmỷšlal a pokračoval by v predoşlom kurze, lebo v ďaka tým spomienkam by sa jednoducho vyhol trestu. Ale keď si to nepametaš, tak sa narodíš do utrpenia a je len na tebe prísť na to prečo. Všetko potrebné je k dispozícii.

        Naviac. Tá tzv duchovná pameť je podmienená duchovným životom v súlade zo zâkonmi univerza. Jedná sa teda o odmenu, ktorú si človek môže vyslúžiť životom.

        Ale niektorý by to chceli len tak, zadarmo. Aby nemuseli ani prstom pohnúť.
        Teda Neochota sa rozvíjať - lenivosť.

        • proud napsal:

         "Neviem presne aka je to doba za ktoru sa obmenia vsetky bunky v tele."..........7 let.Mno,kdyz vezmu reinkarnaci jako restart,pak diky za ni,nechtel bych zit vecne se vsema pruserama kterejma jsem si prosel a nechali na tele svoje stopy:-).Podivej se jak vypada novy auto a jak vypada po 10 letech,nerkuli kdyby se nejaky dozilo 50(samozrejme s tim,ze je nikdo nespravuje). :-).A podivej se na to jeste jinak,rekneme ze jsme puvodne "svetelny" bytosti a kdosi nas uvrtal do tela a reinkarnace kvuli praci,potreboval rekneme zlato a sam ho nemohl dolovat,to znamena ze nas uvrtal do veci ktery nam nejsou prirozeny,udelal to ale podle zakonu Universa tak,abysme s tim souhlasili,jak bude vypadat tvuj pohled potom? :-).A zkus zapomenout na posedlost lidem vnucenou jako pravdu co se tejka nejakejch "vyssich" trestu,nebo odmen,tak to nefunguje!

        • Maroš napsal:

         Za obnovu buniek zodpovedajú teloméry na koncoch chromozómov - tie majú svoju dĺžku a tá sa po viacerých deleniach skracuje, až je nefunkčná a delenie prestane. Problém s rakovinou spočíva v tom, že vznikajú nové buňky skôr, než tie staré odumrú - v tkanivách je konkurenčný chaos - ktorý prekáža riadnemu vývoju konkrétne špecializovaných buniek so svojou úlohou a miestom. Všeobecne sa bunky väčšiny tkanív menia raz za 7 rokov - mimo procesov hojenia z nejakého dôvodu.

        • Tomi napsal:

         No proude... Ale te stopy tam môžu byť.
         Cisár Nero sa narodil ako krypel. Ani nebolo možné ho nijak vyliečiť. Asi si odpýkával trest sa svoje Cisárovanie :D

         Tohle mi proud zase zneguje :D

         A dik za vysvetlenie tých buniek.

        • proud napsal:

         :-)))))))))))))))))))))Jiste ze zneguju,ono to neni ze se narodis s nejakym dluhem nebo za trest,ale spis o tom z jakyho se narodis spojeni,konkretne Nero,hm,bych se nedivil,kdyby rodice byli bracha se segrou a jeste malolety:-)))))))))))))))))))))))))))))))))).Zapominas ze jsme byli ukecany do tel kvuli praci,ne aby se rodili kriplove ;-)

        • Tomi napsal:

         To že ho ale zbúchali súrodenci je výsledok karmy :D

         Do tiel sme sa najebali bo sme chceli živočíšny sex :D

         Lenže to nebolo zadarmo. Bolo treba sa upísať Satanovi. Tak tu máme toto :D

        • proud napsal:

         To jsou odpovedi na par facek,az se sam musis smat:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

        • proud napsal:

         Život je smrtelná nemoc, která se přenáší pohlavním stykem. ;-) :-)))))))))))))))))))))))))))))))

        • Vladislav po přestávce napsal:

         Čo povedal Ježíš, řeš někde na klerofašistickém Kotlebově fóru, tady to asi nikoho nezajímá.

         Stárnutí je postupná ztráta schopnosti buněk množit se spojená s poklesem odbourávání produktů
         oxidace tělem. Výsledkem je méně a méně buněk v těle, které fungují hůře a hůře.

         Reinkarnace je věcí duše. To, co se naučíš v tomto životě, ve tvé duši zůstane do dalšího života pouze jako sklon, instinkt, změna charakteru, podvědomá zkušenost, preference. Všechny konkrétní tělesné vzpomínky nepřesahující rozměrnost těla zaniknou spolu se zánikem těla, jejich nosiče.

         Z těla odcházet tvá duše pravděpodobně neumí (pokud nepočítám sen) - vymýšlíš si to, abys dodal vážnost sám sobě. Věděl bys totiž mnohem víc a mnohem hlubších věcí, kdyby to byla pravda - a nevymýšlel by sis.

         Slabeycius, Laubert, můj VŠ spolužák z Trnavy, který si vymýšlel, že umí silou své energie rozsvítit 60 W žárovku ... proč je na Slovensku tolik podivínských pošuků, předstírajících, že ví a umí, místo toho, aby se vědět a umět raději učili?

     • Maroš napsal:

      Romi - viem že to zabijem nepatrilo mne, ale nemám to kam zavesiť. Ja ťa nenabádam, aby si niečo nechal tak. Len vidím - veľmi zreteľne, že ťa poháńa ego a túžba po pomste - ty tomu možno hovoríš spravodlivusť. Ešte raz - chceš riešiť svoj problém, alebo problém všetkžch tam. Ty nerozumieš jednej veci - nemáš životnú skúsenosť - že zo 100% tých tiež dotknutých, by s pýr rado zviezlo na tom, keď si budeš rozbíjať nielen hubu bojom za ich práva, ale možno ah viac ako polovica sa nakoniec obráti proti tebe - lebo existuje otrocké myslenie a rebelské myslenie. Pomer 80:20! tá firm použije tých "čo už si pomôžeme" proti tebe. pozve si ich utimatívne na pohovory - a budú svedčiť aj proti tebe - a keď tam príde ten skurvený Inšpektorát práce - dopadne to NIJAKO - lebo tento skurvený systém je kapotálotvorný - nie sociálny. Ja mám týchto rebélií za sebou dosť - mám to v krvi - ale vždy som nakoniec v tom zostal sám. Ide mi o toto - bez uvedomenia, odvahy, vôle a snahy iných - nerieš problémy iných. A pozor na spasiteľský komplex - je to mocenský komplex. Tiež otázka - myslíš si že chov "náhradných" závislých bytostí - psov a mačiek nahrádza rodinu - deti? Tých 50 euro mesačne dáš rafšej psovi?
      Ja som tiež choval - na svoj úkor psov a mačky - v určitom období a chýpem to - ale je to pasca! Lebo "Chcete sa stať otrokom svojho psa? - Tak si ho zadovážte!" Ty nechápeš tú saturáciu našich nenarodených detí a lásky k nim - psami a mačkami? Že je to menej zodpovedné - a teda aj pohodlné? Ťuťuli muťuli - opičia láska? Skús im nedať 2 dni žrať - oni to prežijú - ale zistíš, aký majú majetnícky a závisláčsky vzťah k "domovu pána". I deň bez žžrádla je čistiaci postup pre dravce v ZOO - v prírode nechytia niečo aj viac dní - to nie je týranie. Psy a mačky 2 dni bez žrádla - "urazené a rozmaznané decká", ktoré znenávidia aj vlastnú mater za to, že nedostali všetko, čo chcú. A prosím - bez ovládača, že "Pes je najlepší priateľ človeka!"

      • Tomi napsal:

       Ak by ma poháňalo ego a túžba po pomste, tak tý ľudia by už nedýchali, alebo len s pomocou prístrojov.

       Neviem o tom že ľudia ktorý sa mstia jednajú podľa zákonných postupov.
       Ale kľudne mi to ďalej pidsúvaj. Neuspeješ. A ja si to s nimi stejne vybavím. Aby si nemysleli že to môžu donekonečna.

       Takto sa budú musieť zamyslieť nad tým čo urobili a dostanú tak možnosť sa rehabilitovať ešte v tomto živote. I keď vo vezení, alebo na ulici. Je to určite lepšie ako ich nechať, aby si ďalej "špinili karmu" a spôsobovali ďalšie utrpenie. :)

       ak takto rozmýšla človek poháňaný egom a túżbou po pomste, tak potom máš pravdu ;)

      • Tomi napsal:

       To zabitie. No ano. Písal som ze ja.
       No veď ale to nespravím Ja :D

       Ale jeden majter dostal dobre po hube a inému zapálili auto. A ja som to nebol.

       Takže ak to neskonči čim skor, tak je len otázka času kedy to niekto urobí.

       To moje povedzme emotívne vystúpenie som mienil ako... No povedzme "útok" na teoretických blbečkov, aby si uvedomili reálny stav v ktorom sa ľudia nachádzajú a prestali oblbovať kecmi o tom, že buď bude zle, alobo horšie. Prerože to povedie ku kolapsu.ja som ešte v pohode. Ale ak sa do tskejto situácie dostane niekto menej stabilný ako ja tak dôjde aj na zabíjanie.
       A v takej sytuácii to podporím potrebnými informáciami. Teda ich zlikvidujem nepriamo s cieľom zabrániť im páchať ďalšie zlo. Ale to som uviedol ako krajnú možnosť. ISIL Rusku tiež nedal inú možnosť. Tak ich proste zlikvidovali.
       Ja v takom prípade tiež nemám problém začať fyzicky likvidovať, keď vyčerpá iné možnosti
       Čo je na tom? :D

       • Tomi napsal:

        Ale chápem čo ťa zmiatlo. Nevhodné emócie vložené do nevhodné textu. Mohol som to napísať aj inak. No povedzme že som sa rozvášnil a stratil kontrolu na tým čo píšem. Aspoň môžem vyhodnocovať reakcie oponentov a zlepšiť sa do budúcna.
        Pre tých čo na to reagovali je to tiež dobrá skúsenosť. S inými by si nepokecali a nebolo by možné to dostať na pravú mieru.
        Ja s tým problém nemám. Len že tento spôsob jednania mi moc nepridáva na prestíži. Však že.
        Za to reakcie niektorých ľudí na moje nevhodné a zavádzajücd príspevky zvýšilo moje mienenie o nich. Takže fajn :D

        • Maroš napsal:

         Tomi - kedysi som "zabíjal" ľudí tak, že som im vedome odpúšťal. Stalo sa im niečo. Funguje to. Potom je však namieste otázka - v kontexte toho uvedomenia si, že to funguje - či potom tým ľuďom odpúšťaš zo srdca, alebo im odpúšťaš s vedomím, že si následne dolámu nohy - teda odpustenie používaš ako vedomý trest následka. Lebo toto nefunguje - ani ako čierna mágia so zlým úmyslom. Skrátim - v okamihu, keď som si uvedomil vzťah medzi mojim odpustením a "božími mlynmi" - prestal som udpúšťať - ako môj zlý úmysel. Chápeš? Takže - odpúšťam jedine sebe - svoj hnev - a potom sa cítim zdravo a blažene - toto funguje, ale úmysly darebákom NEODPÚŠŤAM A ZÁROVEŇ ich nechávam spravodlivosti univerza. A toto funguje tiež" Lebo tí skutočne zlí nerobia zlo len tebe - by si sa čudoval koľkých ľudí nasierajú tiež - až ich tá zloba zmetie! Bitkára nechaj väčšiemu bitkárovi - oni sa už nájdu sami!

        • Tomi napsal:

         Presne ako hovorím. Nabádaš k nečinnosti s tým, že ono sa to spraví tak nejak samo.
         ...nepáči sa ti neprávosť tam kde si? Tak odýď a nechaj to tak. ...
         Áno. Presne toto chceli aj keď som bol na koberčeku u managerky. Aby som odyšiel po dohode, ktorú mi navrhli po tom čo sa im nepodarilo ma presvedčiť, že som niečo porušil. Tak chceli aby som odyšiel a oni mohli zahladiť stopi a bez strachu pokračovať v páchaní zla.
         Že ty si managér? A stejne je neskoro. Už som sa do toho obul. Takže to máš márne.

         Odpúšťam tým, ktorý si uvedomia že spravili chybu a snažia sa o nápravu. Odpúšťam im aj bez slov.
         Kto nie. Tomu nieje možné odpustiť lebo o to ani nestojí.
         Ako si má niekto uvedomiť čo robí ak nikto nezakročí a nedá mu to vyžrať?
         Nečinnosť práva ho iba povzbudzuje v konaní zla.

         Ale... Každý máme svoje predstavi o živote.
         Keď ti to funguje a si vyrovnaný, tak fajn.
         Možno som niekde robil chybu, keď som to bral takto. Ale mne to nefungovalo.
         Toto teraz mi celkom funguje. Ešte vychytávam muchy, ale inak to celkom ide. :D

    • Július napsal:

     Uvedomuješ si, orákulum, že si vlastizradca ? Pretože obhajuješ súčasnú vládnu moc, ktorá nás chce dostať do jadra a klameš, že Fico myslí, že jadro je V4, a to je vedomá lož.

     Tu je dokaz, ako to Fico myslí a čo má za jadro :

     https://www.youtube.com/watch?v=3hVzfuVOIjw

     A tu je jadrová legislatíva, ktorú chce Fico a jeho vláda prijať bez referenda :

     https://uploads.disquscdn.com/images/0c4709ae89455275f299df58d166398be73b5a451233edb59386069d43f8476b.jpg

     Pochop už konečne, že ty si fašista, ktorý obhajuje genocídu Slovenska a vyhovára sa na to, že keď odíde SR z EÚ a NATO, tak bude ešte horšie.
     Máš na svedomí, každú znásilnenú ženu islamom, každé dieťa,každý zločin, k čomu dojde v SR, keď vstúpime do jadra a stratíme kontrolu nad azylovou politikou a relokáciou migrantov v SR v prospech jadra.

     Pjakin, Zaznobin aj Veličko už dostali upozornenie od Boha, za propagáciu islamu...
     Raz dojde aj na teba...

     A pochop, už konečne, že Fico nemyslí ,že jadro je V4.
     Aj drbvškolák by po tom dokaze z videa pochopil, čo je pre Fica jadro.

     • Maroš napsal:

      Július - "Pjakin, Zaznobin aj Veličko už dostali upozornenie od Boha, za propagáciu islamu…
      Raz dojde aj na teba…"
      Dostali upozornenia od sionistov, islamistov, neomarxistov a satanistov a Yahveho - aby nerozoberali islám! - nie za jeho propagáciu! To je blbosť! Je to to isté, ako rozoberanie holokaustu = popieranie holokaustu! Ǧenerála Petrova zlikvidovali ako Teslu! Zaznobin a Veličko sú posledné najväčšie osobnosti ešte sionistami nezasratej KOB! Onedlho KOB ovládnu trockisti! Preto má Robo pravdu v tom, aby sme sa neorientovali na túto zasratú verziu KSB - pričom ja mu oponujem tou pôvodnou verziou KSB - lenže tá je už v prdeli! Prečo? - lebo zaváraný kompót treba zjesť hneď a nie ho nechať OTVORENÝ na stole napospas sio-plesniam. Otázka je zároveň aj odpoveď - prečo bola KOB uvedená "včas" v nevhodnom období. Prečo bolo SNP vyvolané predčasne - detto! Plány imperialistú zhatí - vepři naši boubelatí! Ten kompót mal zostať zatvorený - v pivnici - na lepšie časy - nie na horšie časy! ZLÝ TIMING! - TO JE TEN PRÚSER!
      Systém nenávidící Člověka - M.V. Veličko
      https://www.youtube.com/watch?v=X_5Aurd3i0c
      Rusko na prahu nové epochy (V.M.Zaznobin)
      https://www.youtube.com/watch?v=IiA5SKPlf6k
      Scenár "európskeho kalifátu" - V.V. Pjakin
      https://www.youtube.com/watch?v=fS98bLj_tdQ
      V.M. Veličko - Egregoriálno - MaTričné riadenie
      https://www.youtube.com/watch?v=rAv-Er02qtY
      12 Генерал К П Петров об Исламе - Generál Petrov o isláme
      Poznámka - základný konflikt spočíva vo vnútení
      prostredníka a rituálov medzi Stvoriteľa a Človeka - "pokánie"! INŠTITUCIONALIZOVANIE VIERY!
      Islám - korán - je len predmetom štúdia - ako všetko iné oprávnene - lebo len filozofia celého sveta obsahuje potrebné rozptýlené vedomosti - nie filozofia len toho, alebo toho konkrétneho! Ako poťažmo "len" slovanstvo /Robo/ a nič iné. A to je fakt!
      https://www.youtube.com/watch?v=CK6orqa4pW4

      Ad Kotleba - 1/ NEVYHNUTNÉ a 2/ DOSTATOČNÉ vedomosti potrebné na schopnosť riadenia procesov!
      КОБ без цензуры: правда про Путина и Медведева ч.1
      https://www.youtube.com/watch?v=eo4g-dpedPU

      • Maroš napsal:

       Môj osobný názor v Rusku bolo otvorenie KOB možno načasované ako tak správne - a prináša to výsledky - na čo reagovali sionisti tým, že KOB začali zdrojovo rozkladať v Rusku a preventívne všade tam, kde by sa mohol zachytiť. Takže moje vyjadrenie k nesprávnemu načasovaniu je samozrejme subjektívne vo vzťahu k neoliberálnej situácii tu! Celé by sa to dalo prirovnať k štúdiu Konfúcia - s komentármi sionistov. Také knihy existujú - "Čo s tým chcel básnik povedať/. Ergo - bez ruštiny a pátraní po pôvodných verziách to nepôjde!!!
       Treba sa vždy a zásadne dostať do archívu k originálom a nie pohodlne nasávať verzie všelijakých kokotov "analytikov" /Hox hoaxy/! Detto dejiny Slovanov - no nečakajte sa dozvedieť pravdu od západných autorov len preto, že vám ich niekto podá v češtine alebo v slovenčine = pohodlne. Je to analógia pozerania sračiek v telke z pohodlného gauča.

       • proud napsal:

        "Ergo – bez ruštiny a pátraní po pôvodných verziách to nepôjde!!!".........s tim uz se da souhlasit,minimalne z pohledu kritiky,protoze kdyz se to tak vezme kolem a kolem,ted se kritizujou picoviny ke kterejm potrebujes slovniky,hlavne ten cizich slov abys tomu vubec rozumel,natoz se to "ucit" a z prekladu,zvlast takovejch je to opravdu jenom picovina,zajimalo by me jestli je to tak i s originalem.:-)

        • proud napsal:

         Nehlede na to,ze by mozna bylo z originalu lehci zjistit,kdo to ma opravdu na svedomi ;-)

       • Tomi napsal:

        Mne sa hlavne páči, že i napriek tomu že to len málo kto číta, ešte menej ľudí tomu rozumie a ešte menej ich to aj chápe.

        Ako je potom možné že pozitívne veci vo svete sú výsledkom KSB? Alebo sú to len Pjakinove ilúzie? :D

     • Maroš napsal:

      Tomi - nemám kam, tak sem.
      1/ Ja tu nikoho nenabádam k nečinnosti, len rozlišujem duchovný-filozofický prístup k riešeniu problému a fyzický prístup k riešeniu problému. Čisto súkromne - tí, ktorí mi preskočili plot - tí boli úradne exekuovaní - s ohľadom na ich debilitu, alkohol a určité vzťahy - na výstrahu. Kto to skúsi ešte raz, alebo to bude úplne cudzí, alebo v noci - bude z toho sebaubrana bez úradov! Ja fyzické veci v tomto hmotnom svete riešim aktívne - preventívne aj exekutívne!
      2/ A som znovu pri znení našej hymny kurva - že to zastaviť SA! znamená zastaviť sa v duchu a riešiť veci na vyššej úrovni reality - čo vôbec neznamená nevykonávať potrebnú bojovú aktivitu - teda aj fyzicky likvidovať nepriateľa!
      3/ Takže ma tu nepresviedčaj o tvojom cestovaní v astrálnom tele - lebo toto zjavne nechápeš a je to v rozpore s tvojími vyjadreniam, a začínaš ma tým pomaly nasierať, že klameš vo viacerých veciach - čím následne analógovo zneguješ všetky tvoje digitálne informácie, ktoré si tu doteraz vypotil, pretože takí, ktorí klamú v malom, klamú aj vo veľkom, vymýšľajú si - fabulujú a potom tomu aj sami veria - a potom sa chechtajú na sprostých naivkách, ktoré im to všetko žerú - takých tu už zopár bolo! Pre mňa sú to vrodení klamári - ako ľudské typy osobností. Ti garantujem, že po 100 svojich komentoch tu budeš 50x "odvolávať to, čo si odvolal a tak dokola" -lebo aj keby si mal IQ vysoké - vieš hovno o korytnačej pamäti - TU!

      • Maroš napsal:

       Tomi - a aby som bol konktétny - pri tebe som spozornel po prejdení si 2. dielu tejto pičoviny - spôsob tvojho nábehu na komenty tu, bol-je preukázateľne taktický - najprv si tu intelektuálne-podliezavo sondoval, kto ti bude kontrovať - vybral si si Prouda - a potom si sem nabehol so svojím príbehom - "ktorý tu už bol - v inej verzii - a - neunikol si pozornosti Nowaka - ktorý naznačil, že mu pripomínaš trolla Jínskeho! Tak som si ťa prebral ja - "naivka" - a práve si brnkol o udičku. Robíš si tu na tomto diplomovku? Lebo tvoje témy a spôsoby podávania pripomínajú jedno Jandovo hniezdo. Skúšaj ďalej! Mne osobne pripomínaš konkrétneho Aleša, ktorý to pred pol rokom skúšal na Tadesco. A čo s tým spravíš?!

       • jan nowak napsal:

        Já chtěl půwod-ně napsat.. že je TO-mi proudůw SYN - klon z NORADu
        .. ale Oud ři.kal , že abych nebyl osobní .. bo-že sse ww wypne : (
        A dá mi do držky.. a a a tobě ta-ky Maroši , protože seš zrádce : o

        Michala

   • bratSlovak napsal:

    Oracle 911 ty si asi z Marsu. Kedy uz konecne pochopis ze eufondy si rozkradli vladne strany. Novinari pravidelne vytahuju kauzy afery nasich mocnych no nikoho za 25 rokov za to este nezavreli.
    Nemam rad atlantistov a rusofobov tebe podobnych ktori uctievaju Kisku, Fica a ostatnych mocnych v SR. Zober si to z druheho konca. Rusko nepotrebuje Nato, EU, ani USA. Blokada mu zatial neublizila.
    Este jeden fakt pre neveriaceho Oracle 911. Armada SR ide prezbrojit do r 2025 vsetku techniku za 33miliard eur. Naco je to dobre? Nedali by sa tieto milardy pouzit na lepsie ucely: skolstvo, zdravotnicto, priemysel, rozvoj drobneho podnikania na rozbite cesty atd...
    Bol si niekedy u lekara, u zubara...? za vsetko sa uz doplaca, nezaplatis, neosetria ta. Rozbil si si uz niekedy podvozok auta na vytlkoch na cestach? neboj sa aj na teba pride. Spomenul si automobilky v SR... a komu patria tieto automobilky, kam ide zisk?...Rovnako oblubene centra volneho casu pre ovcanov Tesco, Lidl, Kaufland, Max... kam ide zisk? Porozmyslaj a potom pis.

    • Maroš napsal:

     bratSlovák - u zubára som nebol od roku 1985/6! A radšej sa napchám práškami a vyrežem si zub nožom a vytrhnem kombinačkami! ???
     Naposledy som bol u zubára po tom, čo vymenili moju zubárku za toho hajzla. Sedel som u neho rozvŕtaný - povedal - vypláchnite si ústa. Fajn - stlačil som pohárik - a kurva! - od krvi! "Pán doktor - ten pohár je krvavý od niekoho predo mnou!" On na to - zatykal mi - "Nebuď fajnový!"
     Tak fajn! Naplnil som pohár vodou a hodil - chcel som - mu to do hlavy, len som zavadil, takže sa to rozpleslo /bol ku mne chrbtom/ do okna, pri ktorom mal stôl so všetkými sersámami - "sterilnými" nástrojmi. Vyštartoval po mne do bitky - chytil som ho za krk - tak fajn - teraz ti vyberiem zuby ja aj s hrtanom. Som ho tam sodil do jeho vercajgov a jebol som dverami! Výsledok? - chýba mi pár zubov, pár mám vylámaných ale - nemám AIDS, nemám žltačku B, C. Keď ma raz za pár rokov niečo rozbolí, alebo mám fistulu - acylpirin, vitamín C, čípok Indometacin Berliner Chemie - proti nešpecifickému zápalu. K "zubárovi" pôjdem až na špecilizované pracovisko zubnej chirurgie - všetky zbytky zubov von - pre klapačku. Žiadne implantáty pre mostíky - neuro-prychosomaticky je možné aktivizovať rast 3-tích zubov, detto pomocou kmeňových buniek - je kopec prípadov, že ľuďom začali rásť zuby po 90-tke. Buď sa dožijem, alebo vydržím s klapačkou. Budem cvičiť s činkami v hube - ale k zubárovi ani bohovi - ANI ZADARMO!

     • Tomi napsal:

      Moja reč :D

     • bratSlovak napsal:

      Maros tak ty uz sa dopredu priprauvjes na stredovek. Kedysi bol kovac a jeho klieste jediny dostupny zubaar na okoli. Kovaci boli uznavani majstri, vedeli trhat zuby, napravit zlomeniny a robit vsetky veci od zeleza, zbrane, nastroje, podkut kone.
      Myslis ze uz sa blizi cas stredoveku nieco podobne ako postapokalypticky serial na tvjoj w.d. - kracajuca smrt?. Absolvoval si niekde v cechach kurz prezitia v pripade ze sa to tu vsetko vypne?. To bude potom srandy kopec zivot bez energie, aut, tovarni, bez nemocnic, supermarketov...stredovek

      • Maroš napsal:

       bratSlovák - G!- vojenský znak trojuholník a kružidlo - delostrelecký prieskum, ako decko - klub mladých priateľov armády, vzdelanie o. i. aj prírodovedné.
       Poradím si - a hlavne viem prekonávať určité situ, v ktorých ostatní hysteričia. Základ je prieskum - zdrojov, okolia, možností pohybu, plánovanie.
       Pre bežných ľudí odporúčam seriál na You Tube - Specnaz.cz - ten chlapík má nehrdinský, nepózerský prístup, ktorý sa mne páči - a že cítiť z toho, že to robí ozaj pre ľudí. "Základ je být v chlíwku!"
       Specnaz.cz - Oheň z popela
       https://www.youtube.com/watch?v=QhW0RVxCoa0
       IZVOR Systema : Russian fighting art Master Michael Grudev
       https://www.youtube.com/watch?v=AGYzBsTFVc4

       • proud napsal:

        K Systeme,velmi dobre!!! :-)

       • bratSlovak napsal:

        Maros tak uz nam nezostava nic ine len si urobit v horach tabor odporcov rezimu. Ty budes nas vodca odporu. Naucis nas znovu lovit s lukom a ostepom a budeme cakat na to kedy to uz pride...(myslel som okamih kedy velky blondak za morom predbehne korejskeho kimkonga a stlaci to jeho velke tlacitko).... a nastane stredovek. Kedy zacnes verbovat clenov?

        • proud napsal:

         :-))))

        • Maroš napsal:

         bratSlovak - zjavne si robíš zo mňa piču - Ty SIS-kárska piča! Ale dobre - naučím ťa pliesť siete - rybárske. Na "táplu" 3x3m potrebuješ cca 10-tisíc uzlov - týždeň roboty. Inak - ty kokot - skoro by si ma dostal - ale dostala ťa tvoja služobná netrpezlivosť - o tých 30 tisícoch našich ľudí - a vôbec - ako to S VAMI vyriešime?! _ ANI MUK!

        • Maroš napsal:

         bratSlovák - "Ty budes nas vodca odporu. Naucis nas znovu lovit s lukom a ostepom a budeme cakat na to kedy to uz pride…" - bližšie okolnosti - bratProvokatér - ti ozrejmí tvoj riadiaci dôstojník poďľa dispozícií bossa bossov Syndikátu!

     • jan nowak napsal:

      To-to nic neni.. to já byl , gdyž mi asi pět , ss babičkou u Zubařky a ona ta
      Zubařka mi chtěla wrrtat Zub - tag sem jí kous do prstu - až jí tekla Kref , překousnul
      .. sem wrták a utek sem !
      A Zubařka pak řikala.. že už tam ss babičkou sami nesmíme : /

 2. gazda napsal:

  ty si defitivny debil nikita
  ci blaha ci ficove Pr ci co si zac
  splietas jablka s hruskami
  Fico ako lider narodno-oslobodzovacieho hnutia?????
  okrem nadpisov si aj nieco precital s KSB?
  ty si regularny fasista
  kto este je krypto fasista podla teba Stur,Meciar kazdy kto netrci z ficovho zadku?

 3. Maroš napsal:

  Lepidlo - zatiaľ prvá krabica - ešte si preberieme tú 3. ženu "židovku Ester" z Estergomu...
  - - -
  1962: Útok vojsk NATO na ČSSR - cvičenie - o čo mládenci prihádzate...
  https://www.youtube.com/watch?v=16y4Tpj8QUI
  Hospodárska Kríza 30 roky - Dolce vita Západu - "Dajte peniaze!"
  Neprimomína vám to niečo?
  https://www.youtube.com/watch?v=LQz_GwuV8GU
  - - -
  Najagilnejší nacistický prisluhovač - profesor - "hipster" tej doby, ktorý sa "našiel" v gardistickej uniforme - a ktorý v skutočnosti priamo oniciatívne zodpovedaL za neúprosné prenasledovanie nielen Židov, ale aj odporcov fašistických prejavov na Slovensku! Kilometrový článok SS - ale ani čiarka o tomto NARcistickom psychopatovi - svojvoľnom predsedovi vlády! Vďaka ktorému je Slovensko de jure od roku 1941 vo vojnovom stave s USA - súčasným hegemónom NATO - "zárukou našej demokracie"! "Klasika" SS!
  Vojtech Tuka
  https://www.youtube.com/watch?v=LQz_GwuV8GU
  24 novembra 1940 podpis paktu Osi - Berlín, Bratislava, prof dr Vojtech Tuka, http://www.amfik2.itmk.sk
  https://www.youtube.com/watch?v=22g8M4PPMB4
  Slovenský štát - Tuka , http://www.amfik2.itmk.sk
  https://www.youtube.com/watch?v=UqzPq4miA20
  - - -
  "„Len čo som sa dozvedel, že medzi Spojenými štátmi a Nemeckom vypukla vojna, som sa hlásil v Berlíne. Führer ukončil svoju reč o piatej a o šiestej hodine môj telegram, v ktorom som oznámil, že Slovensko dostojí svojmu zmluvnému záväzku, bol už v Berlíne,“ vzrušene rozprával Tuka."
  "Ponáhľal sa tak veľmi, že zabudol dokonca na ústavu, podľa ktorej mohol vojnu vyhlásiť len prezident republiky, a to po predchádzajúcom súhlase Snemu. Tu zrazu stačilo rozhodnutie vlády. Pritom i jej členovia sa v názoroch na správnosť tohto kroku rozchádzali."

  "Administratíva USA pritom oficiálne nereagovala na vypovedanie vojnového stavu Slovenskou republikou. Slavomír Michálek z Historického ústavu SAV márne hľadal stanovisko Štátneho departementu v Americkom národnom archíve v College Park. Ako si vysvetľuje, že nič nenašiel?
  „Dá sa to vysvetliť len tým, že USA neuznávajú bábkové vlády, ktoré len kopírujú činy svojho protektora,“ odpovedá, „a potom – Spojené štáty nikdy neuznali vojnovú Slovenskú republiku. Jednoducho Slovensko ako suverénny štát pre ne neexistovalo.“
  To však neznamená, že príslušné štátne orgány v USA po vyhlásení vojny Slovenskom nespozorneli. Viacerí príslušníci slovenskej národnosti sa zrazu ocitli pod drobnohľadom. Akýkoľvek pokus o priame spojenie sa so „starou vlasťou“ sa vykladal ako vlastizrada, čo vzhľadom na vojnový stav bolo aj dosť prirodzené."
  "„Za takýchto okolností sa netreba čudovať, že americkí Slováci sa vyčerpávali obranným postojom a stálym opakovaním vernosti americkej vlasti,“ píše Jozef Paučo vo svojom letopise Prvej katolíckej slovenskej jednoty."
  "Pre lepšie pochopenie širších súvislostí si treba uvedomiť, kedy vyhlásenie vojny západným veľmociam z Bratislavy prišlo. Na jeseň 1941 sa zdalo, že Hitler vojnu v Európe už už vyhrá. Eufórii prepadol nielen Berlín, ale aj jeho verní spojenci.
  Koncom októbra, po návrate od Hitlera z jeho hlavného stanu, Tuka v Bratislave hneď zvolal tlačovku a na nej novinárom oznámil, že vojna je vyhraná." - bol to skrátka MAGOR!
  https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/172703-ako-slovensko-vyhlasilo-vojnu-amerike/

  I Slovenská republika Dr Jozef Tiso(verzia No.1)
  https://www.youtube.com/watch?v=S_3pNDqetGg
  Laura Pečerská - 20!!! bezprašných minút po odchode Tisa /z Kyjeva/- "no nebol to barbar"?! Takto funguje propaganda!
  Jozef Tiso (1941) - Destruction of St. Assumption Cathedral in Kyiv Pechersk Lavra.mp4
  https://www.youtube.com/watch?v=oAkVN0p_jNs
  "Americký židovský historik prof. Dr. Kurt Glaser píše, že Slovenský štát nebol ani fašistický ani totalitárny a prezident Dr. J. Tiso nekolaboroval s Hitlerom ani s nacistickým Nemeckom. Ďaľšie zaujímavé informácie získal z ruských archívov D. Rusnák v r. 1991 a píše: Veľmi zaujímavou a pre verejnosť neznámou je udalosť, ktorá sa prihodila v r. 1941 v Kyjeve počas návštevy prezidenta Dr. J. Tisu. Nemecké gestapo vo svätyni Kyjevsko – Pečorskej Laure tajne pripravilo atentát na Dr. J. Tisu, ktorý tu mal sv. omšu. Táto svätyňa bola zdemolovaná obrovským výbuchom 30 minút po odchode prezidenta Dr. J. Tisu z tejto svätyne. Keby bol prezident Dr. J. Tiso Hitlerovým a nemeckým kolaborantom, neboli by Nemci naňho organizovali atentát."
  REPLAY - "Nemecké gestapo vo svätyni Kyjevsko – Pečorskej Laure tajne pripravilo atentát na Dr. J. Tisu, ktorý tu mal sv. omšu." - teda neriadil demoličnú čatu tejto nádhernej slovanskej stavby!
  Otázka - kto mal byť Tisovym náhradníom? Agilný Tuka, či starý Čarnogurský - poľský žid z Ukrajiny?
  http://puchov.fara.sk/kniznica/zamlcana-pravda-o-slovensku
  - - -
  Politická satira...
  Hitler sa dozvedel, že Andreja Danka povýšili na kapitána
  https://www.youtube.com/watch?v=LLwG0IjloOo
  Kapitán Andrej Danko volá Hitlerovi o radu
  https://www.youtube.com/watch?v=XKEAgR2NYQY

  • Július napsal:

   Výborná práca, Maroš..

  • asar napsal:

   Takže aj Tuka chcel byť v tvrdom jadre.

   Líder Fico má konkurenciu ako vidím. Danko chce byť ako Hitler vodcom z desiatnika :)

   • asar napsal:

    Zdá sa, že ako malá krajina máme napoleonský komplex. Všade chceme byť prví. To neni dobre.

    • Tomi napsal:

     Ja si.myslím, že je lepšie byť trochu vzadu. Možno je tam niekde pasca, tak nech sa do nej chytí prvý :D

    • Maroš napsal:

     Asar - napoleónsky komplex má ak tak Husein Bolt - preto s ním nikto nechce behať, lebo všetko vyhráva.

     • asar napsal:

      Ok, asi som sa vyjadril zle. Máme komplex menejcennosti. Chceme sa za každú cenu niekomu vyrovnať. A potom to dopadne jak v hokeji.

 4. vilon napsal:

  Už skôr som toho slabého pyciusa odhalil. Takým sa hovorí konštruktívný dezinformátor.

  • Maroš napsal:

   vilon - odkiaľ vietor fúka... Žeby Moonovci?

   To slávne SS "okultné centrum" židovstva na Slovensku - v Žiline - má "až" 40-50 členov /sami nevedia presne/, pričom synagógu zvažujú prenajať kórejskej komunite - dúfam, že nie sekte Moona - pretože tí na Slovensku sú! Takže o čo ide v týchto SS sračkách?
   "Židia v Žiline v číslach: V roku 1942 žilo v Žiline asi 3500 židov. Počas druhej svetovej vojny v roku 1942 deportovali viac ako 18.000 Židov do nacistických vyhladzovacích koncentračných táborov. Židovskú náboženskú obec v Žiline dnes tvorí okolo 50 členov."

   UPS! - 18 tisíc, alebo 60 tisíc?!
   http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=13678

   "O synagógu má záujem aj kórejská komunita
   Kinu Centrum končí zmluva, majiteľ hľadá zmysluplné využitie O budovu synagógy v našom meste, ktorej vlastníkom je Židovská náboženská obec v Žiline, prejavila záujem aj kórejská komunita, ktorá má záujem zriadiť tu svoje kultúrne centrum a zrejme i svätostánok. Pavel Frankl, predseda Židovskej náboženskej obce v Žiline hovorí, že už dlhšie hľadajú spôsob zmysluplného využitia tohto objektu. V súčasnosti tu sídli kino Centrum, ktorému koncom tohto roka končí zmluva o prenájme."
   http://kehilazilina.sk/zno-v-mediach/

   "Ovplyvňovaním cítenia sa sekta snaží ovládnuť a zúžiť rozsah ľudských citov. Moonova sekta-Cirkev zjednotenia dokonca určuje, koho má jedinec milovať a vyberá pre neho vhodného životného partnera podľa fotografie. Do manželstva vstupujú páry hromadne, hoci sa nikdy predtým nestretli ani nepoznali. Prvé tri roky je takto zosobášeným ľuďom zakázané intímne spolužitie.
   Škodová dodala, že v súčasnosti začínajú paletu takzvaných náboženských kultov rozširovať aj kulty politické, komerčné, či psychoterapeuticko-výchovné. Na celom svete pôsobí asi 3000 rôznych siekt a kultov. Na Slovensku majú najpočetnejše zastúpenie Moonova sekta - Cirkev zjednotenia, Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia, Sahadža Joga a Sri Chinmoy.
   https://domov.sme.sk/c/11596/na-slovensku-posobi-pravdepodobne-az-do-40-roznych-nabozenskych-siekt-a-kultov.html

   Takže OTÁZKA - kto tu má kurva záujem štvať Slovákov proti židovskej obci v Žiline?

   Čítajte:
   "Boží trest
   Moonisti veria, že Eva bola posadnutá diablom, a preto jej deti s Adamom boli nečisté. Napraviť to mal Ježiš, no zomrel skôr, ako sám splodil potomkov. Čaká sa tak na tretieho mesiáša, ktorý konečne privedie na svet čisté deti.
   Kórejský kazateľ však hovoril aj o zmierení, no na Židov to neplatilo. Tvrdil totiž, že holokaust je Božím trestom za ukrižovanie Ježiša."
   "Vďaka takýmto finančným „darom“ mohol Moon podnikať. Odišiel do Spojených štátov, kde zakladal továrne, dokonca aj prestížny denník Washington Times. Za daňové úniky sa dostal do väzenia, no priaznivcov ani vtedy nestratil. Radil sa medzi nich dokonca i exprezident George Bush starší, ktorý ho sprevádzal na viacerých akciách."
   https://svet.sme.sk/c/6519567/moonova-sekta-prisla-o-mesiasa.html

 5. Maroš napsal:

  https://svet.sme.sk/c/7004884/rad-nemeckych-rytierov-ziada-v-cesku-pozemky-a-hrady.html

  "Na modlitebnom stretnutí v trnavskej Katedrále Sv. Jána Krstiteľa, ktoré osobne viedol pápež Ján Pavol II., sa medzi veriacimi objavil aj bývalý minister spravodlivosti a šéf KDH Ján Čarnogurský v kostýme Rádu nemeckých rytierov.
  Oblečený mal dlhý čierny zamatový plášť s čiernym krížom na bielom podklade na ľavom rukáve. Kostým dopĺňal biely motýlik a čierny kríž zavesený na krku.
  Exminister je familiárom bojovného Rádu nemeckých rytierov, ktorý vznikol vo Svätej zemi počas krížových výprav začiatkom 12. storočia. "Rytieri bojovali vo Svätej zemi, neskôr v Pobaltí a to, v čom neuspel svätý Vojtech mierovou cestou, teda obracať Prusov na katolícku vieru, tak to nemecký rád dosiahol ohňom a mečom," povedal právnik, ktorý sa stal členom v roku 1993."
  Poznámka - kto nevie - Prusi boli pobaltskí Slovania.
  Kto nevie - Ostrov Rujana bol slovanský - s hlavným centrom - mestom Arkona - ktoré je-bolo staršie aki egyptské pyramídy. Jeho obyvatelia boli o. i. gramotní všetci - bolo to centrum vied, remesiel, vojenského umenia a riadenia. Arkonu rozvrátili až na druhý pokus - s mohutnou presilou, križiacke vojská v roku 1136 - takže si nemyslite, že Rím viedol križiacke vojny len na Blízkom Východe - o Jeruzalem.
  https://domov.sme.sk/c/1095314/na-stretnuti-s-papezom-mal-carnogursky-kostym-radu-nemeckych-rytierov.html
  https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/157675-carnogursky-dostal-polske-vyznamenanie/
  Šokujúce svedectvo o zločinoch Čarnogurského
  https://www.youtube.com/watch?v=l0vK_lip3pg
  Dokument - súpis Židov 1942 - "za ministra" Dr. Vonka
  http://www.upn.gov.sk/supis-zidov/data/supis-zidov-smernica.pdf
  A takto sa vyrába deinformačný guláš - na jednej strane zo Slovenska údajne stačili vyviezť 57 tisíc židov - aj keď deportácie zastavili ešte v októbri roku 1942 - a potom ich stačili Nemci od nás vyšikovať od roku 1944 - lebo nemali iné starosti - vrátane SNP - VIAC, ako tých 20 tisíc, čo tu na základe prezidentských výnimiek zostalo. Porovnajte tento text:
  "V roku 1944 žilo na Slovensku približne 20 000 Židov[1], z ktorých väčšina bola “chránená” rôznymi druhmi výnimiek (isteže okrem tých, ktorí boli skrytí, prípadne boli v pracovných táboroch v Novákoch, Seredi a Vyhniach). Po zastavení deportácii v roku 1942, nedošlo v nasledujúcom roku k ich obnoveniu, napriek známym vyhláseniam A.Macha. Slovenská vláda pravdepodobne aj v dôsledku vývoja na fronte pristupovala k riešeniu židovskej otázky už opatrnejšie.
  Situácia sa zmenila na jeseň 1944, keď na územie Slovenska prišli nemecké nacistické vojská a policajné oddiely, ktoré mali za úlohu nielen potlačiť Slovenské národné povstanie, ale následne i doriešiť židovskú otázku.
  Vláda slovenského štátu sa rozhodla k záverečnej etape radikálneho “riešeniu” židovskej otázky, pričom priamu realizáciu vykonávali najmä orgány nacistického Nemecka na území Slovenska. Došlo k obnoveniu deportácii. Toto rozhodnutie vyvolalo diplomatické reakcie niektorých štátov (napr. Švajčiarsko, Vatikán, Švédsko). Napriek výzvam k zastaveniu deportácií prichádzajúcich na Slovensko slovenská vláda zostala verná nacistickému Nemecku a svojmu rozhodnutiu.
  Zo zberného tábora v Seredi bolo postupne vyvezených v 11 transportoch, ktoré začali 30.9.1944 a trvali do marca 1945, 12.306 Židov, z toho 7936 do Osvienčimu, 2732 do táborov v Nemecku (Ravensbrück, Sachsenhausen, Bergen-Belsen) a 1638 do geta v Terezíne[2]. I.Kamenec, L.Rothkirchenová a iní uvádzajú počet 13 transportov s asi 13.500 Židmi, z ktorých približne 10.000 zahynulo[3]. G.Fatranová, v najrozsiahlejšej štúdii, ktorá sa priamo venuje obdobiu 1944/45, uvádza viaceré čísla deportovaných aj preživších podľa rozličných prameňov[4].
  http://www.dejiny.sk/Whois/Nizn/Articles%2023.htm

  A porovnajte s týmto textom - blbým referátom /= "informačné zdrojové klony" a lá SS/

  "fašistický št.
  - potvrdzuje to riešenie židovskej ? - Židovský kódex je oveľa tvrdší ako norimberské zákony, kt. boli vydané v Nem. r. 1935
  - v Maď. bol na čele Horthy a židovská ? sa tam začala riešiť až v r. 1944 (mali tam až 400 tis. menšinu)"
  "september 1941 - Židovský kódex
  - na zákl. neho začali deportácie žid. obyv.
  - marec ´42 - október ´42 - 57 transportov = 57 tis. Židov
  - 1. transport - 1 tis. žien do Osviedčimu
  - boli sme jediným št., kt. za vývoz a likvidáciu Židov Nemcom platil (500 ríšskych mariek)
  - vo vzťahu k Nem. sme museli prijať nevýhodný kurz 11:1
  - zúčtovanie sa dialo cez clearingový účet (predávali sme im na dlh, kt. sa vyšplhal na 7 miliárd korún a nikdy nebol splatený)
  október 1942 - zastavenie transportov
  - z Osviedčimu sa podarilo utiecť na Slovensko a informovali najmä katolícke kruhy
  - Vojtašák informoval slov. vládu a Vatikán o tom, čo sa dozvedel

  Poznámka - Až na to, že Vrba a Vojtašák zdrhli z Osvienčinu až v apríli 1944, na Slovensku boli začiatko mája 1944 - kvôli bezpečnosti - po informovaní NEVERIACEJ židovskej komunity prešli do Maďarska - to bol aj cieľ Vrbu, ktorý sa dozvedel o chystanom transporte 120 tisíc maďarských Židov do Osvienčinu - A TOTO CHCEL PREKAZIŤ. Kto chce vedieť ako to dopadlo, nech si to naštuduje - maďarské ústredie radšej vyjednávalo s Nemcami o výkupnom z Británie - a kšefty s pasmi na vycestovanie tých bohatých fičali ďalej!!! Horty zastavil deportácie až po bombardovaní Budapešti 1944 /jún-júl?/ spojencami - lebo sa milne domnieval, že majú súvislosť s deportáciami - lenže spokenci - a svet - okrem Židov a Nemcov - o týchto zverstvách ešte stále nevedel!
  - spustil sa morálny tlak na slov. vládu a tá transporty pozastavila
  - na Slovensku ešte ostalo 14 - 20 tis. Židov
  - 2. etapa likvidácie židovského obyv. bola počas SNP - to však už robili Nemci
  - naspäť sa vrátilo 800 Židov
  http://referaty.atlas.sk/vseobecne-humanitne/dejepis/7453/?print=1

  A s týmto textom - tiež od Nižňánskeho - PODSTATA - "Deportácie Ži dov z južného Slovenska - REPLAY!!! - Slovenska - ktoré bolo súčasťou hortyovského Maďarska!!! Kurva tak Slovenska, alebo Maďarska!
  "Štúdia vychádza zo svedectiev preživších Židov, ktorí sa ocitli po I. Vie-denskej arbitráži v novembri 1938 v horthyovskom Maďarsku. Samotná metóda oral history taktiež nesie so sebou viaceré komplikácie, súvisiace nielen s problematikou ľudskej pamäti, ale aj s formou rozhovorov bádateľov s preživšími či spôsobom podávania otázok a ich druhom. Hoci je teda výskum svedectiev získaných formou metódy oral history komplikovaný a náročný, ignorovaním tohto zdroja poznania by sme sa ukracovali o originálne svedectvá plné dôležitých informácií, faktov a detai-lov, ktoré sú častokrát surové, no veľa ráz tiež plné ľudskosti, múdrosti, láskavosti a nádeje. Takými boli aj svedectvá preživších holokaust z južného Slovenska, ktorí sa po I. Viedenskej arbitráži stali súčasťou horthyovského Maďarska.Svedectvá preživších nehovoria iba o deportáciách a živote v táboroch, ale aj o zmene politickej situácie, a teda o pričlenení oblastí južného Slovenska k Maďar-sku. Výpovede predstaviteľov židovskej komunity hovoria aj o tom, ako sa tá po roku 1918 ocitla v nástupníckych štátoch, ktoré vznikli po zániku Rakúska-Uhorska. Predstavitelia židovskej komunity, ktorí sa v roku 1918 dostali do novej Českoslo-venskej republiky, vstúpili do štátu s obavami. Židovská komunita veľmi rýchlo akceptovala nový štát z dôvodu jeho demokratického zriadenia, ktoré jej umožnilo normálne sa rozvíjať."
  Strana 92 dokumentu
  https://www.academia.edu/26085242/Deport%C3%A1cie_%C5%BDidov_z_ju%C5%BEn%C3%A9ho_Slovenska_v_roku_1944_v_spomienkach_pre%C5%BEiv%C5%A1%C3%ADch

  ODBOČENIE:
  "Mizerne pripravený pokus regenta Miklósa Horthyho obrátiť sa proti nacistickému Nemecku a prejsť na stranu spojencov v polovici októbra 1944 nevyšiel. Nemci Horthyho uväznili a do čela vtedy už obsadeného Maďarska postavili vodcu maďarských fašistov, takzvaných Šípových krížov, Ferenca Szálasiho. Ten prisahal vernosť ríši a krajinu i zvyšky maďarskej armády podriadil nemeckým vojnovým cieľom. Maďarsko sa tak premenilo na jednu z oblastí najtvrdších bojov v posledných piatich mesiacoch druhej svetovej vojny v Európe."
  "V bitke o Budapešť padlo priamo či nepriamo asi 80-tisíc civilistov. Zvláštnou kapitolou tragédie mesta bolo vraždenie židovského obyvateľstva, ktoré uniklo deportáciám do vyhladzovacích táborov. Na začiatku decembra bolo asi 60-tisíc židov sústredených do geta a vystavených teroru Šípových krížov. Tí mnohých zastrelili na brehu Dunaja a ich telá hodili do rieky.
  Ďalšiu traumu obyvateľom spôsobili vojaci Červenej armády, ktorí už počas bojov znásilňovali a rabovali. Po obliehaní navyše okrem zajatých vojakov náhodným výberom pozbierali v uliciach Budapešti asi 50-tisíc civilistov a odviedli ich na nútené práce na Východ"
  http://encyklopedia.sme.sk/c/1870874/obliehanie-budapesti.html

  Bombardovanie Apollo a Bratislavy - špiónka Trixi
  "16. júna 1944, krátko pred desiatou hodinou sa z juhu približovali bombardéry. Vtedy už občania hľadeli na formácie lietadiel. Lietadlá krúžili nad mestom a poplachové sirény stále mlčali, až keď na Apollku začali dopadať prvé bomby zahučali sirény. Tridsaťosem Liberátorov prvej útočnej vlny zhodilo svoj náklad presne. Bomby zasiahli strojovňu, termálny krak, destiláciu, sklady a administratívnu budovu. Rafinériu zahalil obrovský požiar. Ďalšie bomby roztrhali prístavné žeriavy, koľajnice, v prístave potopili 15 lodí a tankerov. Ďalšia vlna nevedela zamerať objekt rafinérie, lebo nad Apollkou sa vznášal čierny dusivý dym a preto veľké množstvo bômb dopadlo aj na okolité ulice. Až z Viedne bolo vidno, podľa hustého mraku dymu, kde stála Apollka. Ďalšie vlny bombardérov zasiahli dunajske nábrežie, múzeum, plynáreň, elektráreň, pekáreň, kasárne, ale aj domy na Drevenej a Vysokej ulici, tak tiež ulicu Vuka Karadiča a Grösslingovej. Silný úder dostala budova ministerstva dopravy a verejných prác a Dunajské veľtrhy. Otriaslo statikou Národného divadla a zasiahnuté bolo aj nové rádiové štúdio na Jakubovom námestí. Bombám sa nevyhla ani Petržalka- Engera patriaca Nemecku.
  Štvrtú vlnu tvorilo dvadsaťštyri Liberátorov, ktoré dokončili dielo skazy a Apollka bola zrovnaná zo zemou. Výsledok bombardovania bolo 118 mŕtvych, 585 ťažko zranených, 711 nezvestných. V Apollke zaznamenali 74 mŕtvych zamestnancov.
  Skaza bola hrozivá, lebo na Apollku dopadli bomby trhavé aj fosforové a po nálete vybuchovali požiare vďaka časovaných bômb. Zrovnaná Apollka teraz už nedá Nemcom ani kvapku benzínu."
  http://www.vojna.net/portal/printview.php?t=1173&start=0
  - - -
  Takže - "800!!!" - "okultisti" vitajte späť v svojom "centre" na krvilačnom Slovensku! Ešte vás okolo 500 zachránili Slováci v svojich pivniciach. Čo vieme len od roku 1990 - keď už vymrela väčšina svedkov...
  https://domov.sme.sk/c/2563450/cenu-spravodlivi-medzi-narodmi-ziskali-dalsi-slovaci.html

  SS - ser si do vlastného okultného kaukazského hniezda! "Žilinčan"

  • Maroš napsal:

   Keďže na náhody neverím - čo komu hovorí "rosekruciánska" šípová ruža? Zoberte si logo Smeru - je to ruža, alebo nie? Potom toto logo "naklonujte" graficky na 3 kusy a vytvorte z nich sústredený zväzok - fasces - s ružami v uhlovej vzdialenosti 120 stupňov. A dostanete čo? - nie starý maďarský vojnový štvoritý znak Šípových krížov - "križovatku" = "Maďari na všetky svetové strany "= idea Veľkého Maďarska, ale dostanete súčasný znak maďarských Šípových krížov, ktorí sa hlásia k turkistickým Húnom /ZELENÁ!!!/, k odkazu ATTILOVYM trom šípom - čo je analógia báchorky o Svätoplukových "košíkarských" prútoch pre "dementov" v jeho družine, ktorí bojovali hlavne mečmi - "a sekali ich ako prúty" v členitom priestore, teda nie ako Húni - lukostrelci v otvorenom priestore - ktorí sa báli lesa ako čerta. Každopádne - v DNA poslovančenom Maďarsku niekto vyrába - neochronologicky - z Maďarov Húnov a týchto "húnov" nám chce "TRIanonsky" hodiť na krk. Otázka - ktoré strany na Slovensku vytvárajú najväčší pohon proti vyfabulovaným národným "extrémiston" - a vyrábajú z nich krvilačných fašistov - v mene "humanizmu a tolerancie"? Jednoznačne - Smer a Híd! Kto tu denne nasiera slovač holokaustom Židov, ktorý vyvolali svetoví sionisti? Smer a Híd. SMK je natoľko "korektné" že slovač nasiera len Húnmi. A teraz nejaký fasinger napriamuje pozornosť a nasiera - kvôli 50-40 člennej židovskej obci v Žiline. A prekrúcanie a zamlčiavanie historických udalosti - V DEJINÁCH SLOVANSKEJ RÍŠE - je len "bonus" navyše. A samozrejme opäť - "akadenicky" - bez uvádzania zdrojov! Hnus!

   Nebudem sem vešať linky so symbolmi LEBO - nájdite si to sami...

  • asar napsal:

   "potvrdzuje to riešenie židovskej ? – Židovský kódex je oveľa tvrdší ako norimberské zákony, kt. boli vydané v Nem. r. 1935"

   Takže norimberské zákony boli tvrdé hej? Židia na nich nadávajú, že je to nacizmus. Čo tým vypovedajú? Že judaizmus je nacizmus. Pretože norimberské zákony, ktoré prijal Hitler sú židovské zákony. Rabín Ovadia: "Holocaust a současný antisemitismus jsou Boží tresty za hříchy Židů."

 6. asar napsal:

  Po tomto článku sa mi téza o tom okultnom centre v Žiline zdá viacej logická. Či je to ale pravda je už iná vec.

  S niektorými vecami v článku súhlasím. S inými nie, ako je napríklad téza, že vojna proti katarom bola až v 17. storočí, viď moja diskusia na leva-nete pod článkom "Ako sa robia písma svätými".

  Bojím sa toho, že bojom proti starej falošnej histórii sa nastolí nová, rovnako falošná alebo ešte falošnejšia.

  • Maroš napsal:

   asar - "Bojím sa toho, že bojom" - čisto súkromne - deň začína ráno - t. j. a zásadne "Bez obáv!", a nie zalahnutím do postele "keď mám konečne pokoj pre seba" - a začnem si kŕmiť hlavu pred spaním hovadinami "s ktorými si mienim zajtra skomplikovať život". Nechcem ťa navádzať, ale dva deci červeného pred spaním neuškodia /blbci si ho dávajú ráno - aby mali guráž/ a niekedy je dobré ozaj raz začas zaspať "zdravým spánkom spravodlivého - k sebe - opilca". Víno zbavuje abstraktného strachu - nehovorím o tvrdom, alebo pive, kvôli ktorému sa kvôli chcaniu nevyspíš. Tvoj blbý egregor znie "Mám obavy..." No tak potom máš problémy... 99% vecí v živote sa báť NEMUSÍŠ!

   • asar napsal:

    Neviem, či je to práve 99%, ale ja sa mnohých vecí, ktorých sa bojí väčšina ľudí nebojím. Niekedy som sa nebál ničoho. Ale život ma naučil, že niektorých vecí je lepšie sa báť. Lepší oprávnený strach, ako falošná bezstarostnosť alebo hranie sa na odvahu a potlačovanie strachu strkaním hlavy do piesku.

    Jednou z vecí, ktorých sa už bojím sú tie montovne, ktoré tu vychvaľuje oracle.

    No existujú aj všelijaké rečnícke frázy, ktoré netreba brať úplne doslova. Jednou z nich je aj to moje bojím sa, že bojom...

    Históriu chlapci od KSB prevracajú úplne, čo je pre nich problém, lebo tým spochybňujú jednu zo svojich vlastných téz.

 7. Maroš napsal:

  asar - okultné niesto - "centrum" - je vecou ezoterického vnímania, nie politického - a Žilina takým miestom nie je! Až niekto objaví druhé mesto POD!!! Žilinou - potom sa o tom môžeme baviť Moskva ho má, Praha ho má, Bratislava ho má - Žilina nie.

  • asar napsal:

   Okultný znamená skrytý. To však neznamená doslovne neviditeľný alebo pod zemou. Niečo môže byť skryté a súčasne všetkým na očiach. Nezasvätení to však nevidia (aj vidia, ale nechápu), lebo nemajú v mozgu vytvorené dekódery pre tieto informácie.

   Preto by trebalo zistiť, či v Žiline pôsobila alebo pôsobí nejaká významná alebo vôbec nejaká slobodomurárska lóža alebo iné okultné spoločenstvo, či sa v meste nachádzajú nejaké okultné symboly atď. Pre mňa osobne takéto zisťovanie nemá význam. Času je málo a ja mám momentálne iné priority.

   • proud napsal:

    "Okultný znamená skrytý. To však neznamená doslovne neviditeľný alebo pod zemou. Niečo môže byť skryté a súčasne všetkým na očiach."............velmi dobre!

    • asar napsal:

     Tak to proste je. Ale ja sa do hlbšieho skúmania v tejto súvislosti nepustím, lebo pre mňa to nemá význam. Tento článok mne síce dáva najväčší zmysel z celej trojice, ale jeho účel mi akosi uniká. Žilina je centrum sionizmu a čo teraz? Ukázať, že Fico je líder národno-oslobodzovacieho boja? Čo je to ten boj, provokovanie ľudí zháňaním luxusných bytov a rolexiek? Toľko sa hovorí o globálnej politike, a že jej nerozumieme, ale Fico jasne nerozumie lokálnej politike vo vlastnom štáte. Autor článku raz písal, že na Slovensku hrozí majdan, ale akú robí Fico prevenciu?

     Ja sa nijakého majdanu nezúčastním, ani proti Ficovi, takže Maroš žiadne obavy, ale občiansku neposlušnosť zahajujem. Ekonomické záležitosti nie sú v KSB najvyššou prioritou, s čím ja súhlasím a ja sa dokážem všeličoho vzdať. Ale čo je veľa, to je veľa.

     • asar napsal:

      Keďže sa tu spomína Juraj Thurzo, v jeho časoch žil istý Ficko, ktorý nebol žiadny líder, ale poskok upírky Bátoryčky.

      • Maroš napsal:

       Asar - tých podobenstiev je viac - možno sú náhodné, ale treba radšej počítať s ich podrahovým podsúvaním.

    • Maroš napsal:

     Proude - podstata okultizmu spočíva na ZMLUVE! Satan je vyššia duchovný entita s kreatívnou silou, ktorá má vlastnú predstavu o podobe toho vlastného sveta - podľa jeho predstáv, nie podľa predstáv Stvoriteľa. Stvoriteľ ponecháva slobodu všetkým bytostiam podľa pravidla Jednoty - t. j. - že nebudú prekážať VÝVOJU ostatných bytostí. Teda - aj Satan musí postupovať - keď chce získať tvoju energiu a vedomie - s tvojím VEDOMÝM súhlasom. Univerzum pozná LEN vedomie a vedomia na rôznych úrovniach - dimenziách. Teda - Satan ti poskytne niečo - o čom si presvedčený, že to chceš - pričom chcieť a potrebovať je rozdiel. To "chcenie" je ponuka Satana - aby vyvolal tvoj chtíč za cenu tvojej energie - tvojho vedomia. On ju potrebuje kumulovať pre svoje ciele - pretože ako Odpadlík ju už nemôže získať od Stvoriteľa a Jednoty. Iný zdroj mimo nás nemá. To - že TY a hocikto iný, nevieš "čo je vlastne správne čo potrebovať" - je problém tvojej úrovne vedomia - ale inak sa rozhoduješ kvázi slobodne.

     A to je koreň veci - konať pri plnom vysokom vedomí, alebo konať ako zmanipulovaný, ale pritom presvedčený, že konáš podľa slobodnej vôle. A hlbšie - čo je to podvod, zvádzanie a manipulácia? Podvod je v podstate plánovaná krádež - nedodržanie záväzku - zmluvy. Zavádzanie je čiastočná krádež - z nesplnenia aspoň časti záväzku - služby, veci, kvality, včasnosti - toto robia Šmejdi. Manipulácia je všeobecne navádzanie na konanie nevýhodné pre teba - aj eticky - lebo svedomie, ale výhodné pre manipulátora.
     A teraz to celé skrátim - Satan ako "legálny bankár"!
     1/ Satan potrebuje tvoju energiu a vie, že na to potrebuje investovať časť tej svojej energie. Preto vytvorí "produkt" pre tvoje chcenie, vytvorí okolo toho marketing a vyškolí si - povedzme "finančných poradcov" - svojich mágov, ktorým zverí časť svojich vedomostí = Moci.
     2/ Mágovia začnú spracovávať stádo aby získali jeho energiu a kumulovali ju smerom - DOLE! Bankárovi Satanovi. Robia to za prísľub svojho podielu na tejto moci a energii. Ponúkajú akýsi ÚVER - ktorým si to slintajúce stádo môže splniť svoje chcenia. Fajn! - "Chceme ten úver!"
     3/ Mágovia - fajn! Tu je zmluva - poriadne si ju prečítajte a potvrďte, že ste pri vedomí, že ste rozumeli a že súhlasíte!
     4/ Stádo vidí zmluvu, vidí - ale rozum-vedomie má zamútené svojím chcením, svojimi predstavami o jeho naplnení - "Chceme jebať, chceme mať pokoj od rodičov - chceme jebať pod vlastnou strechou - chceme úver NA BÝVANIE!" - hoci pôvodne chcú len jebať - a podpisujú. Ale tie malé písmenká si neprečítajú - úroky si neprepočítajú.
     Robia to vedome? Pred zaKONOm áno. Pred Stvoriteľom áno. Pred Satanom áno. Tak potom? Prečo Žid Židovi nesmie vyrúbiť úroky? Lebo ho nesmie ojebať zmluvou - Žid dáva Židovi len potvrdenie, že vráti to, čo si požičal! Žid predsa nesmie čerpať energiu zo svojho klanu - tvoju môže.

     Skrátim zhrniem - okultisti striktne dodržiavajú pravidlo verejnosti - otvorenosti - akurát na to všetko používajú ZRKADLO. Ty sa pozeráš na tú istú reálnu vec cez zrkadlo - poťažmo aj optický hranol - hore je vlastne dole, vpravo je vlastne vľavo!

     Veď ste sa to učili v škole! - ako sa v oku PREVRACIA OBRAZ dopadajúci na sietnicu! Čo myslíte - to "oko božie" nad ICH pyramídou pozerá 1/ Z piče, alebo 2/ DO piče?! O TOM TO CELÉ JE - pozeráte sa, ale nevidíte správne, nevnímate, neuvažujete. Ale pritom ste pri vedomí, nespíte - TAK CHUJ S VAMI! Sťažujte sa na lampárni! Alebo choďte k očnému...

     • proud napsal:

      Co pises neni zcestny,ale ty vztahy jak je prezentujes zcestny jsou Marosi,alespon nektery.Energii je uplne jedno kdo s ni zachazi,jestli zid,nebo kdokoliv jinej a v dualite je to tedy tak ze vysilas,dostavas,neni v ni od koho kam,napriklad,dal Universum nezna zapor,nerozumi mu a neumi s nim zachazet,takze ho vynechava,to je ten do oci bijici priklad treba v biblickym desateru,kde mas desetkrat NE-,odecti ho a precti si ho jeste jednou.Nebo ona jednota,jenze v dualite ;-).....atd......atd......

      • Maroš napsal:

       Proud - "boží" zámer Yahveho, alebo zámer Stvoriteľa Všehomíra...

       • Maroš napsal:

        Proud - a tou energiou som - správne - myslel energiu božskej "častice" - ktorý vytvára z energie hmotu - Satan je v podstate energetický konvertor hmotného sveta, poťažmo vyrobil aj z vás komunistov materialistov. Preto tak všetci v CERNe pasú po bozóne...

        • proud napsal:

         :-)satan je presne to co buh,tedy nastroj vytvorenej clovekem.Ale kouzlem nechtenyho ta dvojka celekem slusne ukazuje onu dualitu,jinak lidem skrejvanou,respektive v(j)edeni o ni,ktery je skrejvano,dualitu schovas tezko,ale jak psal spravne asar,muzes ji mit na ocich a nespojit si to,den-noc,svetlo-tma.....cehoz je bohate vyuzivano.

       • proud napsal:

        Neni zadnej "bozi" zamer,protoze jde o zamer lidskej za bozi jen vydavanej,stejne jako onen buh sam, a zamer stvoritele neznam,znam jen to ze stvoreni natolik,kolik jsem stacil doted od narozeni pobrat.A onen "tajuplnej" okultizmus neni nic jinyho nez v(j)edeni,ktery je nam upirano.

        • proud napsal:

         Skrz ktery se nam vladne pomoci penez,"zamestnavani" a obchodovani.

     • Tomi napsal:

      Páči sa mi toto poňatie. Proude nepruď :D

 8. Maroš napsal:

  asar - tu máš matroš -mandela fraktály sovietskeho okultizmu - stále aktuálne...
  - - -
  Moskva X - tajné spoločnosti v Moskve
  Москва Икс. Тайные общества в Москве
  https://www.youtube.com/watch?v=ocpwK49BI0c
  Sakrálna geometria Moskvy
  Poznámka - od VOSR výstavba Moskvy - Pupku Sveta - prebiehala
  prísne podľa ezoterických pravidiel! /dokument teraz neviem dohľadať/
  Сакральная геометрия Москвы (HD) Ищем вместе !
  https://www.youtube.com/watch?v=55nXUKeqh6Y
  Mauzóleum Lenina a okultizmus
  STAVBA V ZÓNE SILY!!!
  Мавзолей Ленина и оккультизм
  https://www.youtube.com/watch?v=NjuA_bmWe4E
  V.V.Pjakin - Na čo je komu mauzóleum Lenina? Pre globalistov je to egregoriálny program na uzamknutie povedomia "o spravodlivej" spoločnosti zviazanej s marxizmom /neomarxizmus NWO/
  Кому и зачем на самом деле нужен мавзолей Ленина
  https://www.youtube.com/watch?v=le6FbCZhd6E
  - - -
  !!! TOTO SI POZRITE!!!
  Moskovský "patriarchát" a moskovský /okultný/ zikkurát!
  МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ И МОСКОВСКИЙ ЗИККУРАТ
  https://www.youtube.com/watch?v=hhJgHGf5VI0
  Vladimir Putin o ideológii Marx-Lenina, komunizmus. Putin sa chce vrátiť do Ruska - ZEMSTVO.
  Владимир Путин об идеологии маркса-ленина, коммунизме.
  Путин хочет вернуть в Россию - ЗЕМСТВО
  https://www.youtube.com/watch?v=trghOorN1hM
  Москва, старая кинохроника 1908 док
  https://www.youtube.com/watch?v=ZIcfsj6_Iw0
  - - -
  Mauzóleum Lenina - ako sumerský Zikkurat Blanka
  https://www.youtube.com/watch?v=SDtM-D9cqV0
  https://www.youtube.com/watch?v=O5GRpx_2-CY
  - - -
  Okultizmus v ZSSSR
  Оккультизм в СССР
  https://www.youtube.com/watch?v=aAjIYtk8ss4
  Okultná esencia komunizmu
  Оккультная сущность коммунизма
  https://www.youtube.com/watch?v=MeCnAJjVOwM
  - - -
  MESTÁ POD ZEMOU
  города под землей
  https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B9

  • asar napsal:

   Už len tá komunistická päťcípa hviezda o niečom vypovedá.

   Mauzoleum môže byť aj egyptská stupňovitá pyramída s Usirom - bohom múmiou. Viď meno boha Usira v hieroglyfoch: https://sk.wikipedia.org/wiki/Usir

   Putin rozprával o rozpade Sovietskeho zväzu. Odporúčam oboznámiť sa s legendou o Usirovi.

 9. asar napsal:

  Nejaké poznámky k článku:

  Strom tis je po anglicky yew.

  Odkiaľ autor vie, že transporty židov sa diali pri plnom vedomí oficiálnej vládnej moci?

  Vatikán sa akosi podobá na meno mongolského vodcu, ktorý viedol inváziu do Uhorska a volal sa Batuchan. B sa v azbuke číta ako V.

  Koniec sveta v Terminátorovi mal nastať 29. augusta 1997, SNP vypuklo 29. augusta, princezná Diana zahynula 31. augusta 1997. Čo spája tieto udalosti?

  • Maroš napsal:

   Asar - Bratislava - Diana v Bratislave bola, z letiska prechádzali cez ulicu 29 augusta nanámestie SNP a potom do centra Starého mesta - cez Primaciálne a Rólandovo nám. /4. apríla/ ku korunovačnému Dómu Sv, Martina. ???

   • Maroš napsal:

    Do konca 19. stor. mohli byť v mestách ako Žilina maximálne len 2 židovské rodiny... Je to v tých materiáloch hore.

   • asar napsal:

    Keď už som načal tých upírov, v roku 1897 napísal Bram Stoker, člen spolku Zlatý úsvit román Dracula, v ktorom vstúpili do svetového povedomia Slováci - dosť neslávne. Kto sú to upíri? Sú to stvorenia, ktoré v sa noci môžu potulovať po svete a cicať ľuďom krv. Cez deň musia odpočívať v zemi svojich predkov. V aký deň? Žeby v deň Svaroga?

    V tom istom roku sa 29. až 31. augusta konal 1. sionistický kongres, ktorý mal za úlohu vytvoriť židovský štát v Palestíne.

    • proud napsal:

     S upirama to bude jinak,nezapomen,co vysilas,to dostavas.Plati to i pro parazita,to znamena ze kdyz bere,musi davat,jenze ta vychcanost spociva v tom co bere a co dava.Krev je zivot,zivot je energie,a razem tady mame upiry "energeticky" o kterejch to cely nejspis je,ale abys dostal onem zakonum Universa,nemohl jsi je schovat,tak se vymysleli bestie pijici krev,podobne jako jsi to psal o "okultismu":"vsem na ocich" ;-)

    • asar napsal:

     To stretko Čarnogurského s Jánom Pavlom II. bolo 11. septembra 2003. V juliánskom kalendári je to 29. august a je to sviatok sťatia Jána Krstiteľa.

     29. augusta prehralo Uhorsko bitku pri Moháči s Turkami a 11. septembra boli Turci porazení pri Viedni.

    • Maroš napsal:

     asar - tí "dvaja Slováci od Stokera" - pozri video čas 1:52 min
     https://www.youtube.com/watch?v=D-f1kCXveMI

  • ushiro napsal:

   Strom, drevina Tis má merkurickú signatúru a nie je náhoda, že na západe Európy už takmer vymizol - dôvodom je zneužitie merkurických energií (požičiavanie financií na úrok - úžera, obľúbená to činnosť istej nemenovanej etnickej skupiny).

  • Maroš napsal:

   asar - "Strom tis je po anglicky yew" - v jednom živote prebiehajú 2 paralelné scenáre - bežný občiansky "robota, frajerka, úrad práce", a podľa scenára "božskej komédie" - v paralelnom komunikačnom systéme, so vzťahmi z minulých životov, s novými úlohami, komunikácia je viacvýznamová a zásadne symbolická a je postavená na kľúčových slovách. Mám zažité...

 10. proud napsal:

  Mimo misu,za tri dny nezapomente!!! http://www.biosferaklub.info/?s=voda+18+januara

  • Maroš napsal:

   Proude - to chce pramenitú, alebo aj z vodovodu - tú nechať zmrznúť na kosť - bordel nechať roztopený ztiesť - potom roztopiť celú - pridať informáciu - niečo naklíčiť - pár zrniek šošovice /prípadne rybičku/.

   • proud napsal:

    Zmrzlou to chce neroztapet,tedy jen vzdycky castecne co vypijes a pak hajdy s ni zpatky k ledu,roztata od ledu je vyjimecna sama o sobe,a coz teprv kdyz nechas zmrznout tuhle vyjimecnou ;-)

    • proud napsal:

     Vypada to ze tahle voda bude lekem i bez dodatecny informace,nicmene by me dost zajimalo cim to,tedy ona slavna pricina.Jsem uz takovej ze jdu nejradeji po pricinach,nasledek uz je jenom pouhym nic neresicim nasledkem.

   • jan nowak napsal:

    Gdo nemá rybičku - mů-že tam dát kocku ??

 11. Maroš napsal:

  Ad: "Pozn. aut.: V práci „Akú Astrachaň dobyl Ivan Hrozný“ (vydanej v ruskom origináli tu:
  http://zvazrusov.sk/wp-content/uploads/2016/12/Spolu_2015_07_web.pdf;
  http://zvazrusov.sk/wp-content/uploads/2016/12/Spolu_2015_09_web.pdf) sme vyslovili hypotézu, že biblická Esther, resp. babylonská Semiramida, zrejme predstavujú fantómne duplikáty jednej z manželiek „Ivana Hrozného“ – Márie Temrjukovny, pokrstenej pred svadbou s ruským monarchom pravoslávnym obradom na počesť Márie Magdalény (!). V článku je vyslovená hypotéza, že táto tretia manželka „Ivana Hrozného“, resp. biblická Esther pochádzali zrejme pochádzali z neskorostredovekého Uhorska, konkrétne – z Ostrihomu, t.j. Ester-gomu (~ Аstrachaň)."
  - - -
  Ženy Ivana Štvrtého "Hrozného" - po smrti preukázateľne ortuťou otrávenej 1.- Anastázie - od 101:40 minúty dokumentu:
  - 2. - Mária Termjukovna, dcéra abardinského kniežaťa mala upevniť zväzok s Kaukazom - zo žiadnym maďarským Ostrihomom! Otrávená bola po 7 rokoch
  - 3. - Marfa Sabakina - otrávená 2. týždeň po svatbe
  - 4. - Mária Nagarev /syn cárovič Dimitrij/ - po smrti cára ju bojari zapudili do exilu, kde "tragicky" zahynul Dimitrij. Otravami zlikvidovanú dynastiu Rurikocov nahradila viac prozápadná dynastia Romanovcov /najprv prebehol medzi bojarmi boj o moc/ - prílev židovskej krvi začal až omnoho neskôr - zväzkami s už zmiešanými vladárskymi rodmi zo Západu - poznámka - na cárskom dvore išlo o prioritný záujem vyšachovať manželské zväzky z Kaukazu - kvôli cielenej politeckej preorientácii na Západ - "a potom sa uvidí".
  Celkovo išlo o ovládnutie vtedajšieho Ruska jezuitmi a Anglickom.
  ИВАН ГРОЗНЫЙ. Портрет Без Ретуши - Все 3 серии фильма
  https://www.youtube.com/watch?v=chMNJUsvCXw

  Dobre - a na tieto neochronologické sračky už nemusím nereagovať "dokazmi" - toto vyžaduje zvieraciu kazajku - z mokrej telaciny - zašiť a zavesiť za gule do prievanu! A potom vystavovať v Bratislave ako sušený kokot-"býkovec" veľkého netopiera z Pisónia /SS ANÁLýza - Bratislava = biblické Pisónium/.

  SS alias Mosche Dajan - "Taktiež pri analýze pojmu „Mosk-va“ treba zohľadniť, že také príbuzné pojmy ako Moscha, Mosca, Moschea – okrem toho, že znamenajú „mešita“ – taktiež korelujú a sú rovnocenné s biblickými pojmami Mosoch, Mešech, Mesiáš, Mašiach (MeSSiaH – angl.). O Rusoch a Moskovitoch sa v starých prameňoch často hovorí, že pochádzajú od biblického „praotca Moscha/Mešecha“. Novochronológovia A.T. Fomenko a G.V. Nosovský prišli s neobvyklým vysvetlením identity tohto Moscha – Mešecha. Vysvitlo, že po arabsky „mašich“ znamená „pomazaný“, t.j. „Kristus“. T.j. Moskovia znamenala po-arabsky „kresťanská“. Pripomeniem, že z našich vlastných výskumov kultúrneho dedičstva pravoslávnych komunít v Uhorsku vyplýva, že arabčina bola jedným zo sakrálnych písiem pravoslávia. V svetle toho, že Mosch – Mašich – Messiah znamená „Kristus“, môže aj Moskóvia znamenať kresťanskú krajinu, od nepamäti spätú s Kristom-Mesiášom. Skrz túto optiku je ľahšie pochopiteľná aj novochronologická hypotéza, že Kristus, resp. Andronikus I. Komnén ako jeden z právoplatných dedičov byzantskej cisárskej koruny v období XII. stor. značnú časť svojho detstva pobýval na Rusi, vlasti jeho Matky. V Evanjeliách to bolo zachytené ako útek Svätej Rodiny do Egypta a jeho prorokovanie v Galilei. Kristus však nepôsobil len v Rusku, ale aj v Strednej a Juhovýchodnej Európe, napr. v Uhorsku (resp. Veľkej Morave) v podobe kráľa Andreja I. Bieleho (resp. Konštantína Filozofa/Cyrila)."

 12. Maroš napsal:

  „Předseda frakce liberálů pokračoval ve svém rozhněvaný tweetu a trvá na tom, že EU musí zastavit národy, které se odvracejí od ideologické linie Bruselu:
  „V některých členských státech EU již nelze považovat liberální demokratickou kontrolu a vyváženost za samozřejmost.
  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/11908-odkaz-liberal-brusel-prijmete-hodnoty-nebo-opustte-eu

  Všetko v mene slobodo-ZAMUROVÁVACIEHO systému lóží Humanizmus a Tolerancia. A čo „Slovensko“? – no keďže eurofondy sú základným „cukrom“ korupcie národných vlád /euro-armáda bude Bič boží/ a Ficova vláda je konglomerát korupčníkov a korumpovaných, ktorí nikdy nebud“ú mať dosť – Fico ako správny TIPOVAČ – „prospektor“ cudzích zdrojov "tuší", že v JADRE tohto EU HNOJA – „Schweinerei ist das Gold – „musí byť“ ešte poklad – tučná odmena pre najagilnejších sio-prisluhovačov.
  Ha ha! – nemusí byť! A ani nebude! Systém „biblických obetných baránkov“ je DOKONALÝ systém využívajúci chamtivosť UŽITOČNÝCH IDIOTOV! Vlastne to ani nie sú obetní baránkovia – sú to len pažravé agilné psy – ktoré keď sa neuspokoja s tým, čo im ich pán predhodí – dostanú kopanec do rebier!
  Naštvaný malý němec a jeho „Neposlušný Počítač“
  https://www.youtube.com/watch?v=SUKupoCqvrM

  • Stano Slabeycius napsal:

   больные, бля...

   • Maroš napsal:

    SS - pri tebe človek pochopí, prečo bežní Rusi nemajú v láske tých musulmanov z Kaukazu. Robíš zo seba Rusa - ty Rus nikdy nebudeš a ani Slovák - bo tak sa treba narodiť - ty chuj! V duši - nie do igelitky v lietadle na hajzli! Fico SA MUSEL KONEČNE ROZHODNÚŤ - jeho moc je založená na zháňaní zdrojov pre tých, ktorí gniavia Slovensko - ale už nič do huby pre tých svojich psov nemá - len eurofondy! Jedine, že by "exekuoval" celé Slovensko.Tak sa rozhodol. Keď to ľuďom docvakne - zažijete vy zmrdi "životný priestor" - nebudú vám stačiť lietadlá! Rozdiel medzi Husákom a Ficom je ten, že aj keď obidvaja "zdieľali" boľševiznus - pre Husáka bol vždy životný priestor pre Slovensko - Slovensko - poťažmo Československo. Fico si práve nasral do hniezda aj do huby, - a ty to vieš, ty podpindusnícky karierista - že si vsadil na nesprávneho psa! Psíčky nie sú koníčky - lebo o výsledku rozhoduje aj jazdec - nie zajačia kožka a chamtivosť. Na tento "závod" Ficovi bypas stačiť nebude! Amen!
    https://www.youtube.com/watch?v=3hVzfuVOIjw

 13. Maroš napsal:

  Páni kluci - s týmto sa nemusíte hádať, či vás to pustí na ryby, môžete to nafackať aj nafrckať, rozkopať tomu prdel - beztrestne. Otázka - či to vie aj variť.
  V každom prípade - nadvláda feminizmu končí - ženy nás ešte budú prosiť o fučanie do ucha a trochu spermy na lepšiu pleť! Mamičky - zvykajte si na bábiky pre synov! Serie ma len jedno - koľko ich môžem mať doma ja, keď Arab ich môže mať štyri. ???
  http://tadesco.cz/souloz-roboty-by-mohla-zachranit-nasi-spolecnost-veri-cirkev-satanova/
  Uncanny Lover: Building a Sex Robot | Robotica | The New York Times
  https://www.youtube.com/watch?v=wLVOnVsLXqw

  • jan nowak napsal:

   .. jo a Maroší ..ši 100.00 let za wopicema.. již Jozef Šejk psal : že prej TA bez rozzkládací
   PRDELe je nehororázně Zastararalej model - a Moderní - Cooll prej maj ...
   .... ne , to nenapí~ču ani ja : o
   Á.. že -mu tu Starou wěwěnowal !

   ps : Šejk koukal jag puk..

   ( O )

 14. jan nowak napsal:

  Waše DEBILní ko- komentáře sem NAŠTĚĚSTÍ načet ROBOTI.. .zzz.. bo neumim čist Oude !

 15. Maroš napsal:

  NOVINKA! na You Tube - francúzska komédia o slniečkaroch-vítačoch - príbeh o politikovi, ktorý nabádal ľudí, aby prijímali utečencov a Cigáňov /Gitanes/ - ako to dopadlo, keď sa jedného rána nasáčkovali k nemu domov!
  Poznámka - zverejnené 17.01.2018

  Srdečně vás vítáme cz dabing 2017
  https://www.youtube.com/watch?v=jfTCowotNnY

 16. Maroš napsal:

  Tomi - POZNÁŠ TENTO PRÍBEH?!
  "asm napsal:
  17.2.2017 (14.42)

  Ja to poznám dobre. Ja som tých otrokární prešiel dosť a všeličo som zažil. V Samsungu som robil šestnástky, nejakých 300 odrobených hodín na mesiac. Videl som ako jedna dievčina dostala poriadnu po rukách od malého šikmáča. Aj žlté čiary na nás skúšali, no mali sme to na háku. Idiota zo seba robiť nebudem, maximálne ma vyhodia. Mňa preto o nejakej demokracii alebo ľudských právach nepresvedčí nikto.

  Zažil som 7 mesiacov v kuse nočné smeny, väčšinou dvanástky. A keď som chcel skončiť, vyskočil na mňa koordinátor, že podľa zákonníka práce je 3 mesačná výpovedná lehota. Srandista, doteraz im bol zákonník práce u prdele. V otrokárni som si dodrbal kĺby a mesiac som vôbec nemohol pohnúť rukami. Nič som nemohol robiť, tak som začal rozmýšľať. Odvtedy som nepriateľom systému.

  Bohužiaľ je to tak, že niekedy musí človek dostať poriadny úder, aby začal rozmýšľať. A chudák systém tiež nerozmýšľa. Lebo ak by rozmýšľal, chápal by, že si sám vytvára nepriateľov, ktorí nemajú čo stratiť.

  A títo manažéri a biznismani? Vyšiel zákon o povinných exkurziách Osvienčimu. Tak by som ich tam povinne poslal na exkurziu. V kuse omieľajú ten Osvienčim, ale robia, ako by nikdy žiaden nebol. Ako vidím, im ani jeden úder nestačil.

  Srbi dostali teda už druhú lekciu o povahe EU. Dúfam, že sa poučia a nebudú opakovať naše chyby a tlačiť sa tam.
  OdpověděT"
  http://www.nwoo.org/2017/02/15/chysta-se-kradez-ceskeho-lithia-co-na-to-vynalezce-revolucnich-lithiovych-baterii-jan-prochazka/

 17. Maroš napsal:

  MIROSLAV DOLEJŠÍ: ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989

  "Charta 77 byla od svého zaloţení v r. 1977 koncipována jako zednářská lóţe. Funkce mluvčího je převzata ze Sionistické organizace. Aby nemohla být jako ilegální organizace stíhána podle zákona, odesílala všechna svá prohlášení a stanoviska státním úřadům. Ve svém prohlášení z 1. 1. 1977 konstatuje, ţe nechce škodit komunistickému reţimu, ale chce s ním vést konstruktivní dialog, coţ koresponduje s komunistickým zaměřením vedoucích funkcionářů Charty a s dohodami, které byly o jejím
  vzniku a působnosti uzavřeny. Reakce, která byla proti Char
  tě 77 vedena ze strany ÚV KSČ měla za účel na Chartu upozorňovat a popularizovat ji u protikomunistickysmýšlející části občanské veřejnosti. Hlavní část její popularizace převzaly vysílačky Svobodná Evropa, Hlas Ameriky a BBC.
  Přibliţně od r. 1974 byla v Československu konstituována nová báze KGB, která dnes zahrnuje asi 7 aţ 8 tisíc občanů Československa, kteří nejsou v ţádných evidencích StB, KGB, ministerstva zahraničí, atd. Jediným viditelným výrazem této báze je skupina prominentních reprezentantů Charty 77, dnes převáţně zastávající nejvyšší státní úřady."

  "Je nejvýš pravděpodobné, ţe nejdůleţitější materiály, týkající se Charty a jejích prominentů, byly z FMV odstraněny ještě před 17. 11. 1989. Kupř. magnetofonové kazety s nahrávkami jednání mluvčích Charty, jejího vedení, jednání s některými zahraničními diplomaty apod., které vedení Charty předávalo StB, zmizely (záznamy o jejich existenci v osobních materiálech důstojníků StB byly patrně přehlédnuty).
  Rovněţ byly odstraněny osobní materiály vůdců Charty 77: V. Havla, I. Havla, J. Dienstbiera, Zuzany Dienstbierové, Petra Uhla, Jar. Šabaty, A. Šabatové, L. Hejdánka, V. Bendy, J. Gruntoráda, M. Palouše, R. Palouše, Kantůrka, E. Kantůrkové, Vl. Chramostové, M. Kubišové, Zd. Jičínského, M. Motejla, dr. Danisze, Zd. Rychetského, P. Pitharta, J. Urbana, P. Kučery, J. Hájka, M. Hájka, A.Marvanové, P. Šustrové, J. Rumla, R. Slánského, W. Komárka, M. Zemana, V.Klause, atd.

  "Zpráva Komise FS pro vyšetřování událostí 17. 11. 1989 byla prohlášena za utajenou a nebyla zveřejněna. Důsledky šetření se promítly do odsouzení několika bezvýznamných policistů k
  několikaměsíčním trestům. Vyšetřování bylo zaměřeno pouze na násilnosti na Národní třídě, bylo zmanipulováno a záměrně se vyhýbalo vyšetření politického pozadí převratu. Podobný osud postihl Nezávislou vyšetřovací skupinu studentů, která vznikla jako reakce na evidentní manipulování vyšetřovací komise FS.
  Důsledkem tohoto stavu věcí byly rychle a všeobecně se rozšířivší pochybnosti o nejapné legendě sametové revoluce, jak ji dosud urputně hlásá president a vláda Charty 77. President rovněţ nedodrţel svůj veřejně daný slib, ţe budou zveřejněny všechny záznamy o jednání s Adamcovou vládou a následně jednání tzv. rozhodujících politických sil (dodnes není známo, kdo je tímto pojmem označen). S odstupem měsíců se však stalo zřejmým, ţe masakr na Národní třídě byl předem připraven a ţe byl koncipován jako signál k zahájení převratu. Po něm byla iniciativa okamţitě předána Chartě 77 - to dokazuje, ţe v přípravách existovala spolupráce (mimo mnoha dalších důkazů). Charta převzala iniciativu
  rozšířením sdělení sl. Draţské o smrti studenta, která se ukázalabýt desinformací. Tento kritický bod spojení Charty 77 a zasvěcené části ÚV KSČ nebyl dosud objasněn a tvoří jedno z ústředních politických tajemství."

  "Nikoli náhodou v jednom ze svých prvních prohlášení Havel nabídl své zprostředkování mezi Ţidy a Araby, i kdyţ to vzbudilo posměch. Přesto je jeho úloze přizpůsobováno všechno, co je nutné, včetně vnitřního politického reţimu státu: osobní presidentskýreţim, podříz
  enost KSČ, vytváření jediné politické výkonné armády OF, zničení jakékoli opozice, která by byla schopna jeho budoucí politiku korigovat, atd. Také proto jsou jeho zahraniční poradci téměř výlučně sionisté, nebo ţidé.Proto Havel obnovil v Československu
  všechny ţidovské společnosti a přislíbil transfer ţidů z Ruska přes
  Československo, obnovil zednářské lóţe, jejichţ členy se stali téměř všichni vyvolení členové Charty 77 a Občanského fóra, vlády a diplomatického sboru. Ihned po svém zvolení presidentem republiky, k němuţ byl předurčen od května 1989, vzal pod ochranu KSČ a její členy a dříve, neţ se občanská veřejnost vzpamatovala, nechal v parlamentu odhlasovat zákon č. 15/1990 z 23. 1. 1990 o politických stranách, jímţ byla zajištěna legalita existence KSČ pro budoucnost a právo na účast ve volbách a podíl na legitimní moci ve státě. Svůj postoj odůvodnil tézemi politiky národního porozumění,humanitou, lidskými právy, odpuštěním a láskou k bliţnímu. Tímto aktem legitimoval rozhodnutí setrvat na autorita
  tivních aţ totalitních principech své vlády proti vůli obyvatelstva.
  Průnik mezinárodních souvislostí v politice V. Havla se projevuje v hospodářské a ústavně právní
  destrukci Československa.

  "Národní ekonomiky neexistují, existuje pouze světová ekonomika, jejíž řízení je určováno konsorciem 14 světových bank. Tento jediný fakt rozhoduje o suverenitě států a nezávislosti jejich politiky, protoţe toto konsorcium vlastní, řídí, nebo alespoň kontroluje 72 % veškerého světového oběživa."
  http://www.policejniveteran.cz/files/Anal%C3%BDza%2017.listopadu%201989.pdf

 18. Tomáš napsal:

  No tak vidíš. Takže, Ja si týchto hajzlov svojich hajzlov poriešiem. Tak či onak, ale žiadnej s tých špín sa to neprepečie.
  :)
  už mi prišiel papier, že nemajú záujem o predlženie pracovného pomeru. :)
  A teraz už si myslia, že vyhrali. Nuž uvidíme čo na to povie inšpetorát. A to som ešte nezačal riešiť nezaplatenej pol smeny.
  Ale aj na to príde. Buď to vytiahnem na základe vyšetrovania terajších podnetov. Alebo to dám na IP samostatne (čiže, už pojdem offiko pred tema špinama). Tak či tak sa snimi ešte uvidím. A stále mám v zálohe napríklad GINN a nejaké tie dokumenty.

  Napríklad sa nesmie používať v práci súkromný telefón. Ale keďže majster tam na výkend nieje, tak nám dáva príkaz na zavolanie zo súkromného čísla (ak by bol nejaký problém)
  Nuž... Ale keď to urobím mal by s toho vyviesť nejaké disciplinárne opatrenie. Nuž a to sa nestalo. A výpis hovorov si môžem kľudne vyžiadať a zverejniť.
  A v súvislosti tým robia takú chybu, že k výplatnej páske dostávame neoffi dokument s odpracovanými hodinami. Ktorým, podľa toho čo som sa informoval môžem mávať pred kamerami. :D To síce môžu spochybniť. Ale aj oni už budú pochybný. (Komu to uškodí viac?)

  No a samozrejme som toto a pár ďaľších vecí nezabudol slušne a profesionálne spomenúť v maile pre IP. Keď sa k tomu pridá vysoká fluktuácia, vysoká PN-kovosť,
  Závažné pracovné úrazy (amputácie.)
  alebo fakt, že napríklad brata seklo v chrbtici a oni to ani nespísali, iba ho vyhodili pred fabriku a on okamžite išiel na pohotovosť (máme záznam). - to je samo o sebe dôkaz, že zneužili jeho ťažký stav a nesplnili si zákonné povinnosti.
  No a keď som bez vyhrážok a emócii upozornil IP na tieto skutočnodti čím som im dal najavo, že nemajú moc priestoru na tutlanie - tak som zvedaví či to skúsia. :)
  a pre istotu som to poslal na iný, ako príslušný IP. Oni to potom síce dali na príslušný ip -o tom ma aj informovali. Ale ide o to, že takto tý naši už vedia že to vedia aj inde. A i keď je to previazané, tak v dnešnej sytuácii bude veľmi zaujímavé, ak sa to pokúsia zakrývať.
  Ak to nevyšetria oni a poriadne tak to budú šetriť košice a na krk im zavesím GINN a média :) ...no uvidíme. Naviac sa stále môžu "tu a tam" objaviť rôzne vydeá, dokumenty, audionahrávky... Ale... Musím vymyslieť, ako to dostať na verejnosť, tak aby som s toho nemal pojeb. Asi nájdem nejakého oniciatívneho blbca, ktorý to spraví za mňa, tak aby ani o mne nevedel (aby ma nemohol napráskať :D ) už mám aj typ. Toď...

  Ťažko mudrovať dopredu, ale treba zvažovať možnosti.
  Dúfam že na extrémi nedôjde.

  Ešte si musím pozrieť nejaké zákony a zistiť pár vecí, aby som sa pripravil na všetky možnosti a nespravil niečo čo by sa obrátilo proti mne :)

  • proud napsal:

   Zakony si projdi urcite a stym "blbcem" se mi to vubec nelibi,ani s tvym "schovavanim se".Chces bejt stejnej jako oni a rezat do nich,nebo chces bejt lepsi a jdes po naprave?......... Jisteze si nechces ublizit,coz nevim jestli uplne pujde,ale dal bych si pozor za jakou cenu,cena toho ze budu jako oni je aspon pro me,neprijatelna.Popremejslel bych jak to udelat abych zustal slusnym clovekem sam pred sebou a pritom je potrestal a zlepsil prostredi vsem.

   • Tomáš napsal:

    Preto som to dal tak aby som zatial ostal v utajeni pred zamestnavatelom. A zverjním sa uz ked zacne riesit tu vyplatu.
    A v com so. Ako oni? Ja som im predsa pivedal: bud zjedname napravu v ramci firmi a ziadnu vypived nedam, alebo to bude riesit niekto z vonku. Naviac oni porusuju zakony a ja mam zakonnu moznost dat podne ma IP anonimne, poloanonimne, alebo verejne. Preco by som sa mal hneť zverejniť a riskovať že mi otrávia psy, zapália dom... Uvažuj.

    • proud napsal:

     Nerikam ze jsi,rikam jen abys si dal pozor,abys do toho nesklouznul spatnym zpusobem.........
     Ono je to hodne narocny,takovej proces,vim o tom malo a ani moc vedet nemusim,protoze do toho nezasahnu a nijak se me to nedotkne,proto muzu psat a pisu jen obecne a ze svyho hlediska.Co resis ty v praci resim da se rict bezne v normalnim zivote imervere,protoze kocourkov.A pocitam i s tim ze prijde cas a jednotlivci,ktery se vyvliknou a budu zdanlive horsi nez oni,protoze je budu muset vyresit osobne tak aby to na me nespadlo a urcite ne zakonne.Ale musej dostat normalni sanci,jinak to odseru ja a i vlastne pravem.Vic ti radit nemuzu,abych se nestal ponoukacem ke kriminalnimu jednani,coz ani nehodlam.

     • proud napsal:

      K zapaleni domu a traveni psu a podobne mam jen jedno,ja se prave proto "neschovavam" a dal jsem jasne na srozumenou ze kdo me jednou,ja jemu 3x,abysme vedeli pekne vsichni na cem jsme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Maroš napsal:

   Tomáš - "a pre istotu som to poslal na iný, ako príslušný IP. Oni to potom síce dali na príslušný ip -o tom ma aj informovali. Ale ide o to, že takto tý naši už vedia že to vedia aj inde. A i keď je to previazané, tak v dnešnej sytuácii bude veľmi zaujímavé, ak sa to pokúsia zakrývať." - toto je základný taktický postup, napr. v prípade priestupku či trestného činu - treba využiť ich povinnosť postúpiť to na príslušný orgán - a zásadne na políciu nič! - pošlú vás s tým do riti a keď budete naliehať - tak z toho urobia útok na verejného činiteľa, ergo:
   1/ Priestupky oznamovať nie na príslušný mestský orgán - štátna správa, ale na MIESTNY orgán obce - verejná správa - práve kvôli hore uvedenému, ale pozor - príslušný mestský orgán má tendenciu vylúčiť vás "ako nie oznamovateľa" ako nie účastníka konania, čo je ojeb, lebo § 14 priestupkového hovorí jasne - účastníkom konania je aj dotknutá osoba, ktorej sa skutok stal, nielen oznamovateľ. Ide o to, že potom musíte pátrať po výsledku konania, aj v zmysle odvolacieho konania.
   2/ Trestné činy oznamovať opäť nie na polícií, ale ako detto predtým - ako priestupky, pretože v prípade začatia trestného konania advokát okamžite poradí obvineným "zatloukat" a dôkazné bremeno presunie na poškodeného. Takto ide vec pozvoľna - políciou sa zabezpečujú dôkazy - výpovede bez prítomnosti advokáta, a je šanca, že ak ide o skupinu páchateľov - aspoň jeden bude - vo svojom záujme, vypovedať pravdivo a že sa prizná. Veľmi vážne veci sa dávajú pre istotu priamo na okresnú prokuratúru písomne - cez podateľňu. Ak oznámenia na políciu - zásadne doporučene na doručenku a cez poštu - aby to náčelník nezmietol kvôli nejakým jeho vzťahom. Právne citlivé veci samozrejme formulované ako "odôvodnené podozrenie že by mohlo dôjsť" - kvôli spätnému trestnému stíhaniu.

 19. Tomáš napsal:

  Nebo narazas na nieco ine?
  To zverejnenie dokumentov.
  Niektoré veci môžem, ale potom sú tam také, ktoré keď niekam vylepím pod svojim ksychtom, tak ma dajú na súd. To potrebujem? Nie!

  Takže prečo? A je to až ďalšia možnosť.
  To plán pre prípad zlyhania zákonnej moci v tejto veci. Potom už pojdem takto...

  Mne osobne bude najviac vyhovovať keď to porieši nâš IP na prvý krát. Ja nepotrebujem delat bordel, ktorý spôsobý že sa tie firmy odtislto zoberu do ...
  Ale aby par hajzlikov skoncilo v base (u ktirých zo treba) dalsich par aby skoncilo na ulici a firmi dostala take pokuty, ue si vedenie rozmysli koho vezme do managemntu a ako budu managovat.

  A tiez aby sa to stalo a roznieslo po okoli, aby si ze špiny uvedomili, že hra skončila a zacali jednat v prospech nasej krajiny, naroda a statu.

  • Tomáš napsal:

   Sami od seba nechcu. Tak Ja ich k tomu dokopem. Možnosti a znalosti mam.
   Uz sa len nenechat unasat hnevom atd. A troska bozej pomoci.
   A takto to bude vyhovovať aj GP. To čo chcem je v plnej zhode zo zaujmami GP.
   Teda ak chce GP sytuaciu stabilizovat.
   Ak ne tsk bohuzial. Bude pordel, ktory ale nikto nepotrebuje. Lenze te špiny si to neuvedomuju. Oni si myslua ze toto moze robit do nekonecna. A ja v zhode s GP im potrebujem vysvetliť, tak aby to pochopili, že takto to ďalej nepojde.

 20. Maroš napsal:

  Tomáš - GP sa za sukňu nechytaj, tomu je jedno či a kedy skapú milióny.
  Aby sme s rozumeli - ja poznám realitu prepojenia týchto hajzlov na štátnu či verejnú správu - je to roky dozadu - ale podľa svedka, ktorý radšej oželel dve výplaty a už sa do roboty - "kto tam rebeloval na stavbe, tomu holohlavci kladivom rozbili ruky" - takže bezpečnosť a zdravie na prvom mieste - a ešte v pozadí sú aj otrokárski skauti, ktorí za províziu lanária ľudí do takýchto otrockýcj robôt.

  IP - sa NEMUSÍ zaoberať anonymnými oznámeniami - preto pokiaľ existuje možnosť vyvodiť zo situ, že ide napr. o trestný čin verejného ohrozenia a úmyselný nedbalostný trestný čin - skús to anonymne cez políciu. Existujú bezpečnostné povinnosti zamestnávateľa "ktoré" bla bla - napríklad aj povinnosť zabezpečiť spojovacie prostriedky pre privolanie pomoci, zabezpečiť zdravotnícke vyškolenie - vo výrobe cca 1/5 pracovníkov na podanie prvej pomoci - sanitka "musé" prísť do 10 minút, ale silno krvácajúci človek sa fakticky zadusí do 3 minút, teda resuscitácia do príchodu sanitky nutná - a to sa týka aj supermarketov - infarkt zákazníka a pod. A pozor na FORMÁLNE CHYBY - NÁLEŽITOSTI!

  • Maroš napsal:

   Tomáš - zákaz mobilov súvisí s tým, že si neprajú nakrúcanie. Každý zamestnávateľ musí mať nejako zadefinované - odvolávkou na zákon, resp. vymenované v súlade so zákonom - čo považuje za závažné a čo za menej závažné porušenie prac. discipl. Teda - naštuduj /možno v kolektívnej zmluve, vo všeobecnom BOZP pučení - ako to s tými mobilmy je - či len mobily, alebo aj nakrúcanie. Ak nakrúcanie nie - tak aj tak zabezpeč dôkazy - mikrokamerou /web/ cez Bloototh na svoj mobil v šatni. Alebo aj rekordérom - je to mobil? Nie! Len tam je problém - trestný čin nedovolenej výroby elektronického záznamu komunikácie bez vedomia a súhlasu dotknutej osoby.

   • Tomáš napsal:

    Závažné porušenie pracovnej disciplíny.
    Nový Riaditel (konatel z nemacka) si dokonca spisoval ľudí, ktorý ho len mali na stole položený na pracovisku. Ale konatelka (sk) mu to roztrhala :D
    Na Slovensko nikto nechcel ist. Nakoniec to vzal tento. Chcel a stale chce zrobit poradek. Ale naši pindosi ho brzdia.
    Nemci robili merania na niektorých mašinách, lebo sa mu nezdali Normy a rozloženie pracoviska. Že v Nemecku v podniku to majú ľudia menej náročné a majú menšie Normy. (To isté som riešil aj ja, že dávno prekročili zákonom stanovené podmienky).
    Nemci na to asi prišli pri tých meraniach.
    Súdim to podla tej ich paniky a že chodili každých 15min fajčiť. Taky si "trhali vlasy" a pod. Niektory sa skoro rozplakali.
    Totižto tyto naši pindosy falšujú dokumenty. Dávajú si zlepšovaký, ktoré reálne zhoršujú pracovné podmienky ale oni tvrdia že je to lepšie a potom na základe toho zvyšujú normy, ako šialený. Za to si samozrejmr pripisujú odmeny. (Video s nocnym videnim ako majter potajme prebera obalku.) asi niekde nejak akože za niečo zaplatili a tak mali peniazky pre kompetentnych aby to podpisali.

    Tiez viem o mojej karte zaškolenia zo sfalšovaným podpisom. A nieje jediná.
    A to nieje zďaleka všetko.
    Keď som odmietol pracovať s dôvodov ktoré mi bzp technik uznal. Tak mi to nezaplatili. Následne dali mojej matke náročnú prácu. Len pre mužov. Ženy tam nesmeli pracovať. Naviac vo výške i keď nemala školenie. Vstupné lekárske prehliadky sa robia niekedy aj týždeň či 2 po nástupe. To pretože majú nedostatok prac síl. Bo to už nikto nezvláda....

    Samozrejme nebudem tu zatial vešať všetko a hovoriť čo všetko, aké materiáli mám uchované na viacerých miestach u viac ľudí :)
    doma nemám nič :D vlastne ja ani nič nemám.
    Samozrejme som IP nasmeroval, kde asi a čo majü hľadať. V súvislosti s podozreniami, ktoré som im predniesol ;)

    • Tomáš napsal:

     Az ked som zacak riesit moje pracovisko za mnou prislo par ludi a jeden mi ukazal tu nahravku s preberaním obálky :D som sa skoro pošťal :D
     Reku dobre vedieť... To sa bude hodiť k ostatnému...

     Je tiež sranda že pár ľudí s nižšieho a stredného managementu a rôzny "funkcionáry" dali výpovede.
     Jeden známi mojej mami bol u nás a hovoril že mu tam robil syn. Robota o ničom za veľa peňazí. Keď dal výpoveď ho prej skoro prizabil, ale on mu potom povedal sko to tam funguje (robí to len pár ľudí).
     Preto dal výpoveď a taktkovi pivedal že má deti a sú to tam pekné peniaze. Ale že práve pre tie deti odyšiel, že nechce skončiť v base. Stačí?

     • proud napsal:

      Presto je nas porad jeste dost co za penize budeme i zabijet bez rozdilu a delame to,jsou i taci co se do toho primo hrnou,nekteri "zoldaci" ze zbytku nasi armady,napriklad.

     • Maroš napsal:

      Tomáš - odporúčam legislatívny portál
      http://www.vyvlastnenie.sk/
      a
      http://www.besoft.sk/

     • Tomáš napsal:

      Lenže, ja som podal svedectvo ako ten rozhovor prebehel. Nátlak atď. Nepriame vyhrážky na adresu mojej mami. A pak ju dali na ... . Ale to je ťažké dokázať. Preto som to dal na zlyhanie ľudský zdrojov = na všetkých zamestnancov. Nech za v tom pohrabú.

      Takže. Preto, ako sa tam točia ľudia a pretože Managery vykazuje peniaze za ochranne prac pomôcky, ktoré ale jaksi niesú. Ľuďom teda chýbajú. Nemajú brýle, ochranné návleky. Majú popálené ruky. ...
      Tak nach sa ich inšpektory pýtajú preco?
      A nech sa pozrú či tie popáleniny sú zapísané. A nech zisťujú prečo nie.
      Prečo majú ľudia tepláky z domu. A nemajú predpísané monterky s reflexnými prvkami.
      Nech dajú spraviť externé merania záťaže a preverenie práce podľa schválených technologických a bezp postupov.
      (Asi toho sa báli tý nemci a tý čo dali výpoveď po tom čo som bol na koberčeku s tým že si všetci mysleli, že so mnou spravia krátky proces...
      a po kobercovej párty prišli Oni s kanclu dole a boli v riti. Druhý ďeň mi skúšali porušenie disciplíny a poslal som ich nekam... :D

      Potom prišli aby som šiel do kanclu a tam potom čo som ukázal vedúcemu kde má miesto, bo to na mňa zase skúšal, tak mi bzp jaksi uznal, že moje výhrady sú oprávnené... :D ale nič nezmenili bo nemohli, bo uz zhrabli prachy a dokumenty sú sfalšované. :D

      Asi by ich Páničkové nepochválili :D

 21. Maroš napsal:

  Proude - začína VODA! Ja to naberiem v polovici - o 18,30 do zelených a hnedých fliaš, umyjem si hlavu - aj "ptícu" - mám novú verenicu!

 22. Maroš napsal:

  "Pán doktor! Ja všetky guľky ktoré sú určené mne - posielam späť ich odosielateľom! Ale teraz už neviem, ako ďalej!"
  Mám strach Io Ho Paura, CZ 1977
  https://www.youtube.com/watch?v=fc0oG5pNeX8

  Dobre - je čas vysvetliť zopár vecí...

  1/ Archimedov zákon je definovaný nesprávne - teleso nie je nadlahčované silou vytlačenej kvapaliny, ale silou, ktorú by teleso vytlačiť mohlo - pokus - model lode pláva aj v úzkej forme "telo na telo". Drevené piliny pochopiteľne na ortuti plávu, ale hliníkové piliny "nepochopiteľne" nie - pohltí ich afinita ortuti ku všetkým kovom! Kam tým mierim? K pochopeniu procesov, ktoré onedlho nastanú - k harmonizačnej vlne, ktorá prebehne planétou, a ktorá v dobrom zmysle pohltí všetko, čo do nej patrí a odvrhne to, čo do nej nepatrí.
  2/ Harmónia je kľúč - Slovo - Logos/Obraz/ - Christos /Svetlo/, ktoré v sebe zahŕňa 1/ Krásu, 2/ Rovnováhu /spravodlivosť/, 3/ Parametriu /vyvážené vzťahy - vzťahy vôbec/.
  3/ Harmónia je KÓD - konkrétna frekvencia - energia, ktorá vyvolá rezonanciu - REZONANČNÚ VLNU - ktorá ako ortuť do seba pohltí to, čo do nej patrí /afinita/, a vyvráti to, čo do nej nepatrí - drevené piliny!
  4/ Stane sa toto /a už sa to stalo mnohokrát!/ - "ktosi" konkrétny "zavolá" kód Harmónie a spustí rezonanciu, ktorá vyvolá harmonizujúcu vlnu - v ktorej sa tí, ktorí patri k Jednote, sa - bez vysvetlenia, či chápania - začnú chovať SPRÁVNE - v súlade s Jednotou. Začnú konať v našej veci!
  5/ To je princíp NAŠEJ ORGANIZÁCIE!
  6/ Preto - "Zastavme SA bratia - veď sa oni stratia!"
  7/ Kód je Ideál - Slovo-Logos-Christos - HARMÓNIA!

  • Maroš napsal:

   Teal Swan - Duchovní obcházení
   https://www.youtube.com/watch?v=Ra_31M8jWwU
   Dokunent o Schumanovej harmonickej frekvencii Zeme a o jej neustálom EMG rušení.
   Rezonance jsme elektromagnetické bytosti
   https://www.youtube.com/watch?v=2x5MG0fArIs

   • proud napsal:

    "Rezonance jsme elektromagnetické bytosti"............me to prijde sporny.Co ma rezonance spolecnyho s elektromagnetismem? Me to spis prijde ze jsme svetelny bytosti ve fyzickym tele zijicim v elektromagnetickym prostredi a vyuzivajicim ho.Otazkou tedy je na co spis u nas pusobi Schumannova frekvence,na fyzicno,nebo na to ostatni?.....Musim si ujasnit co je frekvence,kmitocet a rezonance,jejich rozdily.

    • proud napsal:

     Vychazim z toho ze jako svetelny bytosti puvodne,muzeme zit v Universu prakticky kdekoliv,nezavisle na ruznejch frekvencich a rezonancich........ovsem to by se muselo prejit z teorii do praxe,jinak se muze tohle tema diskutovat do zblbnuti a nikdy se nedovime kdo je bliz pravde.

 23. Maroš napsal:

  Tomáš -
  "Môžu byť právnické osoby trestne stíhané? Ako upravuje trestné stíhanie právnických osôb nový zákon účinný od 1.7.2016?

  Na jeho základe budú za spáchanie niektorých trestných činov trestne zodpovedné, okrem fyzických osôb, aj právnické osoby. Tento zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich ukladanie a postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov v trestnom konaní proti právnickým osobám."

  https://pravneotazky.sk/otazky/mozu-byt-pravnicke-osoby-trestne-stihane-upravuje-trestne-stihanie-pravnickych-osob-novy-zakon-ucinny-1-7-2016/
  https://pravneotazky.sk/otazky/koho-nevztahuje-zakon-trestnej-zodpovednosti-pravnickych-osob/

  "Ide o okruh trestných činov, k prijatiu ktorého nás vyzývajú medzinárodné organizácie a zaväzujú viaceré dohovory. V júli avizoval prípravu a prijatie tejto normy premiér Robert Fico.
  Minimálne požiadavky
  Zamestnávateľom prisľúbil, že zákon bude obsahovať len minimálne požiadavky medzinárodných organizácií."
  REPLAY: Zamestnávateľom prisľúbil, že zákon bude obsahovať len minimálne požiadavky medzinárodných organizácií.
  https://domov.sme.sk/c/7978926/pravnicke-osoby-budu-trestne-stihane-za-takmer-50-cinov.html

  Zoznam trestných činov právnických osôb - znenie zákona 91/2016 Z.z.
  https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/85912/1/2

 24. My developer is trying to persuadse me to move to .net from
  PHP. I have always disliked the idea bercause
  of the expenses. Butt he's tryiong none the less.
  I've been using WordPress on a variety of websites for about a year and
  am anxious about switching to another platform. I have heard
  fantastic things about blogengine.net. Is there a way I ccan transfer all my wordpress posts into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!