Doporučení k prezidentským volbám

zeman-proti-drahos-490x315Na tomto webu bylo již poměrně mnoho textů či videí, ze kterých je jasné, že doporučuji v prezidentských volbách volit opět Miloše Zemana a ani v následujícím textu tomu není jinak. Jsem však toho názoru, že je to příležitost k obecnějšímu zhodnocení toho, co se kolem těchto voleb děje a jak se na tuto volbu dívat.

Jakékoliv volby politiků jsou dobrou příležitostí k posouzení stavu vědomí obyvatelstva a je tomu tak i u současné prezidentské volby v České republice. Občané projevují kvalitu chápání politického dění nejen samotnou volbou, ale ve velké míře během celé volební kampaně komunikací všeho druhu a především prostřednictvím internetu. Obecně lze říci, že míra chápání politiky mezi občany se soustavně zvyšuje a to právě díky tomu, že během voleb dochází k intenzivní výměně názorů, a hledání nových způsobů jak je vyjádřit a sdělit. Občané se takovýmto způsobem účastní politického dění a to je vždy prospěšné pro lepší porozumění celé společnosti. Otázkou tedy je, jak vysoká míra porozumění politice nyní u občanů ČR je a zdali je dostatečná k tomu, aby mohli ve volbách hlasovat co nejlépe ve svém vlastním zájmu. Každý, kdo sleduje komentáře, které se objevují ve veřejném prostoru, ať už ve velkých médiích od veřejně známých osob nebo v diskuzích pod internetovými články či na sociálních sítích, zjistí, že mnoho občanů má velmi daleko k tomu, aby dokázali adekvátně vyhodnotit obsah a význam informací relevantních k těmto volbám.

Obecně lze říci, že nezávisle na tom, o jakého kandidáta se jedná, objevuje se ve veřejném prostoru i mezi občany velké množství nepravd, lží a manipulací, ale především nezamýšlených omylů a projevů neznalosti. Velkou roli tedy stále hraje rozhodování na základě dojmů, které jsou často přebírány z okolí místo logické a rozumové úvahy podloženou znalostí faktů o jednotlivých kandidátech.

Povrchní znalost jak politiky, tak i politických představitelů v jakýchkoliv volbách a volba na základě povrchního dojmu je bohužel jevem rozšířeným u celého lidstva nezávisle na tom, jak dlouho kde trvá období zastupitelské demokracie. Míra porozumění politice je přímo úměrná hloubce a komplexnosti osobnosti občana a současný stav tedy vypovídá o tom, že značná část lidstva, včetně občanů ČR, stále není dostatečně vyspělá, aby byla schopna činit odpovědná a kvalifikovaná rozhodnutí na základě rozumového úsudku. Jak však bylo konstatováno v úvodu, díky komunikačním technologiím se kvalita rozhodování pomalu, ale jistě zlepšuje.

Zlepšení kvality rozhodování občanů lze vidět v České republice u posledních prezidentských voleb, kdy byl zvolen Miloš Zeman proti Karlovi Schwarzenbergovi. I nedávné parlamentní volby znamenají pozitivní posun v tom, že občané dali mnohem více hlasů novým stranám, které nejsou příliš spojeny se starými korupčními strukturami a vyslovili se tak pro změnu. Platí to bez ohledu na to, že tyto relativně nové strany v Parlamentu, tj. především SPD, Piráti a ANO mají ke skutečně zásadní změně a ke sjednocení národa velmi daleko.

Je třeba ještě dodat, že dnešní doba bývá charakterizována jako věk post-informační. Tento termín se začal objevovat už před více než deseti lety, je nezbytně spojen s existencí a rozvojem internetu a znamená společnost s následujícími znaky:

1)      Všechny podstatné informace k jakémukoliv důležitému tématu jsou veřejně dostupné a je na jednotlivcích, jaké informace vyhodnotí jako důvěryhodné a důležité a jak je schopen je propojit do souvislostí. Zároveň se k jakékoliv informaci objevují informace protikladné, které jsou navzájem v rozporu. Informační prostor je tak plný lží, polopravd a omylů a na občana klade úkol vyhodnotit kvalitu informací. V informačním prostoru proto působí množství vlivových skupin a médií, které se snaží změnit důvěryhodnost nějaké informace či zdroje informace ve svém vlastním zájmu, resp. zájmu svých majitelů či sponzorů. Jedná se tak o stav permanentní informační války.

2)      Producenty informací a mediálního obsahu už nejsou pouze více či méně centralizovaná a více či méně svobodná média, ale prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, Twitter, YouTube, blogy) stále více i sami občané. Vliv velkých médií se tedy setrvale snižuje a sílu nabírá tvorba konsensuálních myšlenkových komplexů tvořených více či méně propojenými komunitami.

Tyto dvě charakteristiky se uplatňují společně a výstižně popisují stav současné veřejné diskuze nad volbou prezidenta

 

Následující otázky a odpovědi reprezentují způsob, jak uvažovat nad prezidentskými volbami 2018 v České republice na základě znalostí faktů a logických úvah.

 

Jaké oblasti, na které prezident ČR z titulu své funkce vliv, jsou nejpodstatnější, a co je v zájmu občanů ČR?

Za nejdůležitější společenské hodnoty pro občana ČR považujeme: mír, demokracii, svobodu, prosperitu.

Jak se jednotliví kandidáti pro druhé kolo prezidentské volby jeví  v těchto čtyřech oblastech?

 

Mír a bezpečnost

V současnosti je největším válečným konfliktem na světě válka s Islámským státem. Tato válka byla vyvolána v Sýrii útoky ozbrojenců na síly a představitele syrského státu reprezentovaným prezidentem Bašárem Assadem. Válka proti Assadovi měla od začátku politickou a mediální podporu států NATO. Ozbrojenci byli za spolupráce s dalšími blízkovýchodními zeměmi (Izrael, Saúdská Arábie, Jordánsko) podporováni i po vojenské stránce dodávkami zbraní a vojenských specialistů a dostávali i logistikou podporu. Když se pak z velkého množství povstalců bojujících proti Assadovi a syrským vládním jednotkám stali příslušníci Islámského státu a když proběhla řada teroristických útoků v Evropě, ke kterým se Islámský stát hlásil, tak Západ pomalu začal označovat tyto teroristy jako nebezpečné, avšak zároveň trval na likvidaci Assadova režimu. Státy NATO stále skrytě podporovaly kohokoliv, kdo proti Assadovi bojoval, včetně radikálních a barbarských islamistů, přičemž největší roli v tom mělo Turecko, které umožňovalo Islámskému státu obchodovat s ropou z dobytých území v Sýrii. Růst Islámského státu zastavila až intervence Ruska, které na islamisty zaútočilo na pozvání syrské vlády. V současné době je Islámský stát poražen, přičemž Rusko na tom mělo rozhodující podíl.

Dalším velkým konfliktem je válka na Donbasu/Východní Ukrajině. Této válce předcházel vládní převrat v Kyjevě známý pod jménem Majdan. Tento převrat byl od začátku plně podporován státy NATO. Po převratu vyhlásilo nové vedení protiruskou politiku, s čímž nesouhlasili občané východní Ukrajiny. Ti se tomu postavili na odpor. Nová kyjevská vláda poslala proti povstalcům armádu bez toho, aniž by se pokusila vyjednávat a hledat řešení krize, čímž začala horká válka. Během tohoto období též představitelé Krymu zorganizovali referendum o připojení Krymu k Ruské federaci, na což vzápětí reagovala ruská armáda obsazením Krymu a vypuzením ukrajinských silových složek. Celá tato akce se obešla bez krveprolití a za souhlasu více než 90% obyvatel Krymu.

Během ostré války na Donbasu Rusko politicky a materiálně podporovalo povstalce, čímž pomohlo zastavit útok ukrajinské armády a tento konflikt úspěšně zmrazit a předejít tak dalším vysokým ztrátám na životech.

Obecně všechny předcházející velké válečné konflikty, tj. Libye, Irák, Afghánistán a Jugoslávie byly vyvolány aktivní vojenskou činností států NATO za účelem změny vedení v těchto státech. Všechny tyto konflikty byly provázeny propagandistickou činností a šířením vylhaných záminek pro válku za účelem získání podpory obyvatelstva pro tyto války.  Všechny tyto konflikty skončily katastrofou, rozvratem příslušných států a za obrovských ztrát civilního obyvatelstva.

Objektivně zhodnoceno:

Státy NATO se aktivně snažily pomocí síly zlikvidovat režimy a státy, které se nechtěly podřídit jejím zájmům bez ohledu na ztráty na životech.

Ruská federace se aktivně staví na obranu civilistů, kteří jsou pod útokem cizích válečných sil.

 

Jak se k těmto událostem z nedávné historie staví prezidentští kandidáti Miloš Zeman a Jiří Drahoš?

Miloš Zeman dlouhodobě vyzývá představitele NATO, aby vojensky zasáhli proti Islámskému státu. Tato výzva zůstala prakticky bez odezvy. Miloš Zeman provádí všestrannou aktivní mezinárodní politiku, kdy vytváří vstřícné diplomatické vztahy ke všem důležitým zemím, aniž by se proti nim nějak konfliktně vymezoval. Jednal tak s Ruskem i Čínou na jedné straně a s USA i zeměmi EU na straně druhé bez toho, aby se nějak výrazně klonil na jednu či druhou stranu. Miloš Zeman též dlouhodobě upozorňuje na nebezpečí islámských imigrantů a na potřebu zajistit bezpečnost na hranicích EU.

Tento objektivně vyvážený přístup je mu od příznivců Jiřího Drahoše vyčítán jako pro-ruský nebo pro-čínský. Jiří Drahoš je typickým reprezentantem příznivců NATO a sdílí s nimi i proti-ruskou rétoriku.  Výše popsaný náhled na bezpečnost odmítá jako dezinformaci a je tedy součástí propagandistické mašinérie NATO.

 

Demokracie

Téma demokracie se u obou prezidentských kandidátů projevuje např. postojem k referendu. Miloš Zeman je dlouhodobým aktivním propagátorem zákona o všeobecném referendu, přímé volby starostů a hejtmanů a volební povinnosti.

Jiří Drahoš odmítá referenda o důležitých mezinárodních otázkách jako např. členství ČR v EU a NATO a nepřiznává tak občanům ČR právo o těchto tématech rozhodovat.

 

Svoboda

Lidská svoboda začíná u svobody myšlení, resp. Svobody projevu.

Miloš Zeman dlouhodobě a plošně kritizuje novináře za to, že nepracují objektivně, ale v zájmu vlivových skupin, za což je nepřetržitě očerňován ze strany médií, jejichž vydavatelé jsou na straně zájmů států, resp. představitelů NATO.

Jiří Drahoš prohlašuje, že je třeba nepodléhat vlivu tzv. dezinformačních médií, která jsou charakteristická především tím, že kritizují činnost NATO, EU a odmítají vydávat proti-ruskou propagandu. Mezi jeho příznivci a spolupracovníky jsou lidé, kteří dlouhodobě pracují na omezování vlivu nezávislých médií a na jejich očerňování.

 

Prosperita

Miloš Zeman se jako ekonom setrvale vyjadřuje k ekonomickým otázkám, propaguje sociální politiku a sociální ekonomiku. Během svých zahraničních cest podporuje navázání mezinárodní hospodářské spolupráce.

Jiří Drahoš se k ekonomii a hospodářství nevyjadřuje, pravděpodobně proto, že v této oblasti nemá žádné užitečné znalosti.

 

Závěr

Ve všech nejdůležitějších prioritách důležitých pro každého občana ČR jsou činy a názory Miloše Zemana pro Českou republiku užitečnější než názory Jiřího Drahoše. Jiří Drahoš je pouze reprezentantem skupin, kterým Miloš Zeman překáží v uplatnění jejich vlivu. Jiří Drahoš na rozdíl od Miloše Zemana projevuje ve svých vystoupeních neznalost skutečné politické reality. Povrchnost jeho vyjádření je dána tím, že o diskutovaných tématech toho převážně sám mnoho neví, nevyjadřuje názory vlastní, ale pouze opakuje názory, které mu předali jeho podporovatelé.

Doporučujeme proto ze všech uvedených důvodů volit v druhém kole Miloše Zemana.

Jan Korál, Jiří Vebr, Michal Klusáček
116 Komentářů k Doporučení k prezidentským volbám

 1. Tomáš napsal:

  Já bych volil Zemana kdybych byl Čech a chtelo by se mi k volebnej urne.
  Urna - príhodné pomenovanie. :D

  • Tomáš napsal:

   Hele Proude docela si rozumime ne? Treba kafe nebo tak? Treba si koli tej karme dame po hube skusime to presadit silou :D
   Mohol by som ta mohol zviazať a tiež ti zalepiť ústa a udelat nahrávky. Tie by som ti pirad pustal par rokov dokola a medzi tym ta čičíkal že opakovanie je matka mudrosti. Je to ten princip jak vzdelavaci system, takze to uz znáš. Si zvyknuty. :D
   Treba na konci budes nejakej ista :D

   • proud napsal:

    Nebo ze by to dopadlo tak nejak......obracene? ;-) :-)))))))))))))))).To kafe je luxusni napad,ale az rano:-))))))))))))

   • proud napsal:

    Pruser je ze zadnej -ismus nechci,jen lidstvi,proto zduraznuju,ze to vsechno co pisu je pro lidi,ne jenom pro me a lidi taky si to budou rozhodovat,ne ja,takze kdyz si rozhodnou jako vetsina neco jinyho,holt jsem se snazil,ale mam smolika,hazu jen napady jako pripadnou inspiraci :-))))

   • proud napsal:

    Mas recht clovece,vzdyt ja -ista jsem...........srandista :-)))

  • proud napsal:

   "Urna – príhodné pomenovanie."..............uplne presne,k ty se chodej zahrabat,je to neco jako odpustek,jednou za cas se vyzpovidas,nasypes do kasicky a vic se nestaras,jsi novym,lepsim clovekem :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).No neni ten GP genialni??!!!

  • NickName napsal:

   Drahos je za prijmanie migrantov do CR
   Vyjadril sa v Nemeckom denniku FAZ zo dna 24.1.2018
   zdroj: europortal bodka cz

 2. Josef Švejk napsal:

  Proč tolik slov, pánové autoři? Vezměte si příklad z vyjádření prezidenta Zemana. Je vyčerpávající a bohatě to stačí.
  „Vážení občané, žijete ve svobodné společnosti se všemi jejími nedostatky. Můžete tedy svobodně rozhodovat o tom, koho si ve volbách vyberete. Jděte k volbám. Nezůstávejte doma. Protože pak ti, kdo k volbám nepůjdou, mohou ovlivnit svojí neúčastí výsledek,“ řekl Zeman.

  • proud napsal:

   Ma pravdu,Zeman,jen to zase zapomel rict uplne cely............ze je uplne jedno kdo vyhraje,protoze se stejne stane to co je naplanovany uz set let dopredu,driv,nebo pozdeji,po dobrym,nebo po zlym!

   • proud napsal:

    Ledaze bysme se sprajcli sami za sebe a pro sebe vsichni naraz,s tim se nepocita,proto by to fungovalo,jenze to by znamenalo konec vlady a ismu :-)

    • Rocco napsal:

     proude, jestli zase nepůjdeš volit, tak tě fakt zmlátím.

     • proud napsal:

      :-))))))))))))))

     • proud napsal:

      Nevolim zlo,nevolim ani mensi zlo,tedy nechci zadny zlo,volil bych dobro.........vis o nejakym?

      • hel napsal:

       ano, vím! politika je umění možného, nic není úplně černobílé a ty se můžeš tomu zlu svým rozhodnutím přiblížit nebo vzdálit...podle mě jednoznačně je zlo na straně drahoše a je tomu třeba zabránit..ten člověk hodlá normalizovat společnost podle požadavků našich pokryteckých samozvaných elit..nebudeš psát na tento web, protože ten nebude..

       • proud napsal:

        Politika neni umeni moznyho,dokonce to primo urazi vyraz "umeni" :-))))) a nemuzu se priblizit,muzu ze sebe jen udelat uzitecnyho idiota na jednu,nebo druhou stranu coz nezmeni to,ze onoho idiota ;-).Kdybych totiz nechtel bejt idiotem,vykopu je vsechny(jako narod) a sednu si tam sam(jako narod)!!!!!!!!

       • proud napsal:

        Zapominas navic ze to tak dopadne tak,nebo onak!!! Jak uz jsem psal,v pripade,ze si tam "nesedneme" sami. Co je sakra porad tak tezky na tom,tyhle jednoduchy vety pochopit?......... :)))))))))))))))))

     • proud napsal:

      Tanecky s hodnym-zlym policajtem me neberou.

   • .lak napsal:

    Hele zjednodušuješ to, horáček kancléř, kalousek premiér a makyladoras z kotlinky jak když vystřelí z praku a lodí z privatizace by mohli dovést ty rodinné rakve pro 5 a víc osob co měli připravené za velkou louží pro lágry fema. Máte pořád jednoduchá dětská myšlení že to rodiče nedovolí. Už si KONEČNĚ uvědomte že nejsou.

   • admin napsal:

    Musím se přiznat, že při sledování včerejší předvolební debaty v Rudolfinu jsem si představil, že by to klidně mohlo být celé od všech aktérů, tím myslím Zemana, Drahoše i Witowské a samozřejmě všech, kteří se na řízení této akce podílejí, sehrané.
    Veškeré to soutěžení může být přetvářka a komedie, která spíš nahrává vítězství Zemana, ale jejím režisérům na tom až zas tolik nezáleží.
    Teoreticky tohle všechno lze zrežírovat, čímž netvrdím, že to tak opravdu je. Ale mohlo by být, představit si to dokážu.

    • hel napsal:

     nemyslím si to, je to nehrané a podle mě je naopak nutnost nejvyšší jít volit zemana...v opačném případě budou posíleny řady všech cenzorů ve prospěch jediných správných nositelů demokratických myšlenek ze západu..jakub janda, petr kolář ve volebním drahošově štábu a podpora allbright z usa by vám měly stačit...za drahoše nastane husákova normalizace, to je zcela zřejmé

     • proud napsal:

      Ale uvedomujes si ze i se Zemanem si gp plni plan stejne na 100% ? ;-).Chapes ze si volime jen loutku,hlasatele :-)?.......Ze jediny k cemu volby jsou je "uspokojeni malejch",aby co nejmin prekazeli velkejm? Ja uz nevim jak to vysvetlit...........Jediny a vsechno je podrizeny tomu aby clovek makal a neprekazel,vydaval maximum negativni energie.U nas ted "moloch" zere a placa se smichy do stehen,ma svatek.

    • proud napsal:

     Nemam televizi,musim mlcet,to jste radi,co :-)))))))))))))).Faktem je ze vzdycky za vsim jsou vyssi zajmy,v pripadech vlad ty nejvysii,tim myslim ten uplne nejvyssi zajem v planetarnim meritku,a ten presne nezname,zname par bodu.Nevime ani presne kdo ho ma,kdo je za nim,zase zname jen nejvyssi otroky.Tim nam unika celkovej pohled a ziskat ho nelze,nicim,protoze ani nevime kde mame hledat,mozna nejbliz je Icke,ale ani tam si nejsem jistej jak moc blizko.S tim na zreteli je potreba vsechno sledovat a hledat,neprestavat hledat.

    • Maroš napsal:

     Admin - Teraz inak – Zemanova dcéra je v USA. Môže sa jej niečo stať? Môže. Zeman je síce globalista, ale v záujme ČR asi brzdí niektoré procesy. Čo keď v pozadí je už všetko rozhodnuté. Možný scenár – aby Zeman prehral voľby a nestratil tvár – Drahoš vyhrá o 1%. „Rozhodli to Slováci“ – bude tvrdiť mainstream – „lebo Zeman si kopol do Slovákov „- „Dubček sa v roku 68 posr.“ Prečo to Zeman urobil – takú fatálnu „chybu“ – keď sa hrá o každé percento? Niekto môže tvrdiť, že Zeman mal v prvom kole o koľko percent foršuš – 52 a Drahoš 36? No a tie horáčkove a iných hlasy? Lebo to bude tesnota! Druhá strana – Drahoš zbiera hlasy u 4-10% homosexuálov – robí „šmé“ – a Zeman „kope do Slovákov! a podsúva mu ďalšie hlasy? Pre istotu? Lebo dcéra v USA? A mohlo by sa pritrafiť?
     – – –
     Otázka – viete prečo je kapitán lode povinný opustiť ju v prípade potopenia, ako posledný? Kvôli poisťovacím podvodom! Toto pravidlo zaviedla do námorného práva Loydova poisťovacia spoločnosť v období, keď mnohí kapitáni obchodného loďstva prevážaný tova jednoducho ukradli-spreneverili, a aby zahladili stopy a zbavili sa svojich starých plavidiel – jednoducho ich potopili. Pravidlo povinnosti opustiť loď ako posledný – vnieslo do takéhoto nekalého podnikania reálne riziko ohrozenia života kapitána – lebo opustiť skutočne sa potápajúcu loď nie je také jednoduché.
     Ergo – mám pocit, že tu niečo neštimuje, že Zeman nechce stratiť pred národom tvár – ale tú „dieru“ si Slovákmi do lode navŕtal, a preto JUST MU PRAJEM, ABY AJ S VODOU V PODPALUBÍ – TIETO VOĽBY – napriek tomu, že v skutočnosti „chce opustiť loď“ – v tejto volebnej fraške – VYHRAL! Schválne!

     Trailer Lord Jim 1965
     https://www.youtube.com/watch?v=UyaorFJUqIY
     https://www.ulozto.net/!3H7V6PyR/lord-jim-cz-j-avi

     • benmil napsal:

      Málinko mimo misy:
      Dubček sa nepotreboval posrať. Dubček bol Brežnevov agent (a spolužiak), a bol poverený urobiť štátny prevrat a rozvoľniť pomery do tej miery, aby "socializmus" bol naozaj ohrozený, a Sovieti museli prísť ho "zachrániť", keď opakovane zlyhal pokus presvedčiť vlasteneckého prezidenta Novotného, aby povolil základňu. Mimochodom, Dubček nebol o nič horší herec, než napr. Vetchý.

  • .lak napsal:

   Jo to je program bez zálohy i více jištění Takové papala, bude do žlabu. Opravdu?

 3. provlada napsal:

  Občané, vaše děti, vaši přátelé, známí, sousedé, nikdo nemohl spáchat nic tak ohavného, aby si zasloužil potrestat zvolením Drahoše za prezidenta.

 4. Rocco napsal:

  Drahoš má umožnit Drang nach Osten.

  Umožníte to Vy Drahošovi?

  • .lak napsal:

   Otázkou je jestli si uvědomují triskní situaci a obávám se prostě že ne.

  • proud napsal:

   Bejt to tak prosty.........to by se to zilo :-)

   • hel napsal:

    proude, žel, je to skutečně takto prostý...jak ti napsal rocco

    • proud napsal:

     "Když kontroluješ peníze a média, kontroluješ i kdo se dostane na politickou špičku nebo do vlády. Iluze nazvaná směšně demokracie je báječná pomůcka pro Ilumináty / Globální Elitu."

  • benmil napsal:

   Místo všech slov (hlavně pro prouda):

   http://www79.zippyshare.com/v/kS0ndhBy/file.html

   • Maroš napsal:

    benmil - to máš u mňa! Lebo kam sa hrabú Slováci so svojím Tisom a "náckouvskov" dedinou! Toto zaves prosím ťa aj tomu sio-fasingerovi SS! Diki!

   • proud napsal:

    Podival ses dobre jak se na to tvarej ty lidi,podivej se jeste jednou na kazdyho jednotlivce,a to i ve vlade.............

    • proud napsal:

     Nevidim jiskru v oku,nevidim nadseni,vidim velikej pohreb i s jeho "naladou|"

     • benmil napsal:

      Ani teď neuvidíš jiskru v oku, až budeme jako jeden muž písahat věrnost 4. Drahoschově říši už ne na tisíc let, ale na věčné časy.

      • proud napsal:

       Prisahejte si,ale beze me ;-)

       • Tomáš napsal:

        Uz to mam... Ty si miestny diskreditator diskusie :D

        • proud napsal:

         Mas to spatne ,ja jsem ja :-)

        • benmil napsal:

         Proude, bude-li zvolen Drahosch, tento web bude zlikvidovaný, a nebudeš se mít kde vykecávat. Pak poznáš, že volby nejsou, možná, až tak nanic.

        • proud napsal:

         Dovolim si oponovat benmile,jakmile se "kdosi"(to je ten co skutecne rozhoduje a nezastupuje,ani se zastupovat nenechava) rozhodne plosne takovy weby zlikvidovat,muze tam sedet deset Zemanu a budou zlikvidovany! Je mi lito ze ti to jeste porad neni jasny.

        • proud napsal:

         Likvidovat a nelikvidovat si muzeme rozhodnout jen tehdy,kdyz tomu sami budeme velet,bez zastupcu,pochopitelne.

 5. Vašek napsal:

  Nejdůležitější vzkaz včerejší (a nejen včerejší) diskuse:
  Zeman – udělám vše pro zachování a upevnění suverenity českého státu
  Drahoš – udělám vše pro zničení a rozbití českého státu
  Voliči, je to na tobě!!!!!!!!!!!

  • proud napsal:

   Pro poradek,kdyz uz,tak jsem pro Zemana,protoze se dokaze lip prezentovat,podle me je to lepsi ikona pro zahranicni "politiku",ale tim to taky vadne,protoze jinak jsou vsichni jeden za 18 a druhej bez dvou za 20!!! Co me ovsem zaujalo a pobavilo,i kdyz je to smutny,to je zminka o suverenite,kdyz zadna NENI!!!o statu ani nemluve,ten ani nikdy nebyl,republika k tomu nakrocila se socikem,ale jen nakrocila!!! Co teda chce upevnovat a zachovavat v kolonii? Pro me je to tedy lhani,navic u jeho formatu,kterym je,je to lhani umyslny,protoze se da ocekavat ze moc dobre zna situaci!Kdyby povedel ze udela vsechno pro nase zachovani,zatleskal bych mu,takhle mam jen smiseny pocity.Jen mi potvrdil nahlas co vlastne rikam a z toho radost nemam.

  • proud napsal:

   Jeho vzkaz je tedy umyslna lez.

 6. Martin Rubáš napsal:

  Mám spoustu výtek vůči Zemanovi, pochybní lidé kolem něj, stupidní ekonomické názory... Ale je to člověk co má alespoň vlastní názor. Zatímco Drahoš jasný názor nemá a udělá to co mu lidé v jeho pozadí řeknou. A co mu řeknou? A kdo jsou ti lidé? Ale audou naprostí eurohujerové a bruselosocialisté. Takže radši budu volit Zemana.

  http://www.epshark.cz/clanek/386/churchilla-nebo-chamberlaina

  • napětí napsal:

   Také s tebou suhlasím Martine, ale něco tady ještě smrdí. A to je volební komise. Nic o ní nevíme, žádná recenze o těch lidech, kdo to je, za koho kopou,a jejich privátní výroky ze zákulisí. Protože jak se budeme mocně snažit volit, oni to sečítají tak, jak jim bylo přikázáno. Když bude Drahoš, je to jasný, a ja jsem s volbama skončil.

  • benmil napsal:

   Kuras mě překvapil. Zatím se jevil spíš jako havloid.

 7. zero napsal:

  "Ještě větší blbec než jsme doufali" (název českého filmu), dal gól do vlastní branky prohlášením o prezidentovi dolních deseti milionů.

  • napětí napsal:

   nikdy se mi Drahoš nelíbil, a to nejen svými diktátorskými výroky. Snad je to i jeho dálnici pod nosem, doufám, že má takové dlouhé i stehna ke kolenům...

  • hel napsal:

   tohle on myslel jako ironii, ale protože nemá smysl pro humor, tak to nevyznělo...ano, ještě ke všemu nemá smysl pro humor..kdyby nic jiného, tak ten má zeman každopádně

 8. Maroš napsal:

  Čo sa týka mňa - som občan SR, takže voľby v Čechách sa mňa - podľa povrchných akože netýkajú. Asi tak sa ma netýkajú, ako keď váš sused v Tepliciach predá dom muslimom. Dovolím si vás teda upozorniť na - nielen podľa mňa - KĽÚČOVÝ DÔVOD, prečo voliť Zemana - hoci ja sám mám voči nemu odôvodnené výhrady /Charta 77/. Ten dôvod je zdanlivo absolútne banálny - pretože odkedy komunisti preformátovali väčšinu našej populácie na materialistov a ateistov - tento dôvod je mimo hlbšieho vnímania takýchto ľudí - hoci v "materiálnej" fyzike existuje ako - "ČAS"! Prečo tie úvodzovky?

  Z celej tej argumentácie v článkoch okolo prezidentských volieb ma ako jediný zaujal názor, že - "Zemana treba voliť preto - ABY SME ZÍSKALI ČAS!!!" Čas na prebudenie a uvedomenie väčšieho množstva ľudí! Čas na sformovanie nového informačného pola!
  Čas na "preprogramovanie" ovládacích egregorov Matrixu. Čas na vytvorenie nových vzťahov s Ruskom! Čas na pochopenie globálneho projektu Globálneho prediktora - Hodvábna cesta. Čas na pochopenie mechanizmov - ako sa nestať otrokmi Číny!
  Čas na pochopenie, že USA končia - zlom San Andreas im zlomí väz! Čas na pochopenie, prečo musíme udržať IQ bielej rasy v Európe - pretože je zdrojom invencie a tá je prekážkou plného otroctva v NWO! Toto hádam pochopia všetci materialisti a ateisti! Či?! Lebo na Slovensku to cítiť neskutočne - ten tlak - ako nám nielen prezident Kiska ukrajuje z NÁŠHO času - ako to všetko smeruje k nevratným udalostiam!

  Pre veriacich má čas /a trpezlivosť/ vyšší leve, ako len ten časopriestorový! Čas je "priestor" na uplatnenie sa PROZRETEĽNOSTI! Uplatnenie sa toho, čo je v podstate odozvou Stvoriteľa na ZOTRVAČNOSŤ našIch snov, túžob a ideálov! TÁ Prozreteľnosť, ktorá mieša "karty" a tisícročné plány a organizáciu našim uchvatiteľom - plány svetovej globálnej moci! Nám sa počíta sa každý deň - ONI sa hodinkami neriadia, ONI počítajú čas podľa udalostí - "podľa priebehu ich plánu" - ASAP - "až sa IM podarí"!

  K meritu veci - Pjakin: "GP má sklz v pláne - a hoci obvykle GP "má čas" v horizonte generácií" - GP momentálne "zachádza s tým, s čím schádza" - a "zmija si požiera vlastný chvost" - GP nemá dostatok kádrov!" A NIE JE PRAVDA, ŽE KAŽDÝ JE NAHRADITEĽNÝ - je to ovládač! Časový menežment je vždy PERSONÁLNE prepojený! Je to plán šitý na osobnosti! "Keď začne horieť jedna bábka môže zhorieť celé divadlo!"
  A čo sa stane, keď zhorí bábka? No treba vystrúhať druhú! A obliecť druhú. A VYSKÚŠAŤ druhú! Divadelníci tomu hovoria ALTERNÁCIA! No tak nech sa páči - alternujte "vy" hovädá - osobné vzťahy aj priateľstvá konkrétnych osobností - napríklad s Putinom. S Trumpom. S hocijakým "činčungom"! Alternujte Havla! Alternujte Gorbačova! Alternujte Dubčeka!
  Ozaj sú všetci nahraditeľní? Tak ku... zbúrajte mauzóleum Lenina!
  Kapišto!

  Je to veľmi jednoduché rozhodnutie, koho voliť. Drahoša potrebuje globálna moc preto, pretože GP má sklz v pláne! A Drahoš im má, ako bezchrbticová agilná handrová bábka, ten ČAS UŠETRIŤ! Rýchlo rýchlo! Hurry hurry!
  "Drevený a ušmudlaný Spejbl" Zeman sa IM tak trochu vlastenecky "zasekol v svedomí" - odbočím - voľná citácia filipínskeho prezidenta Duterteho: " Mám 72 rokov, môj život onedlho skončí - ja nemám čo stratiť - a preto nedovolím zničiť mladú generáciu vo svojej krajine!"
  Kapišto? Zeman tiež musí napĺňať ciele Globálneho prediktora - Hodvábnu cestu, ale robí to po svojom - "zdržuje" hru, aby to "skóre" dopadlo o čosi lepšie pre Českú republiku - ide o "body" - o kvalitu budúcnosti!
  ĆESKÁ REPUBLIKA POTREBUJE ČAS - na preskupenie síl a príležitostí!

  Preto -

  "KTO REÁLNE CHÁPE SÚVISLOSTI A DÚFA A VERÍ V PROZRETEĽNOSŤ A V BUDÚCNOSŤ ČESKÉHO NÁRODA -
  TEN VOLÍ ZEMANA, PRETOŽE TEN CHCE PRE ČESKÚ VLASŤ ZÍSKAŤ DÔLEŽITÝ ČAS!!!"

  Tak už to ku... pochopte, že nie je dôležité, či Zeman dožije v plnom zdraví celé 5-ročné nové volebné obdobie, pretože keby aj nedožil - nové voľby a procedúry /"výroba bábok"/ budú opäť trochou získaného času! DRAHOŠ VÁM ČAS PODĽA PLÁNU GP - ZOBERIE!
  !!! Shanice - I Love Your Smile !!!
  https://www.youtube.com/watch?v=hIoerWmCUzs

  • benmil napsal:

   Maroš:
   +

  • proud napsal:

   Kdyz lidi nechteji,muzes jim pravdy servirovat na zlatejch podnosech,pravdy ti nechaji,podnosy si vezmou.....

  • jan nowak napsal:

   Napsal sem do gúúglu " jan nowak napsal " .kak si radil na tadescu Maroši - móc
   by mě zajíma-lo , která UI zrowna ty-hle kokomenty wybrala ??

   ps : proud už je i we Wikipedii a Sasín pí~če o tobě Mroži : ))

   • Maroš napsal:

    Nowaku - UI je na guglidudli sprostá kachba! Musíš ísť na ducducgo - to je Donald. Dívej!
    jan nowak napsal: 16.11.2017 (11.31) Mroži.. wim o tom mnoho. A ne Pr.d - jako mistr proud , celý sem TO nečet , ... autory článků, pomocníky s administrací, programátory, střihače videí, kameramany, atd.. Pište na nwoo(Zavináč)nwoo.org. Náštěvnost . Aliance sil pro ...
    http://www.nwoo.org/2017/11/15/p-c-roberts-prezije-amerika-washington/

    • Maroš napsal:

     oprava - sprostá KACHNA novinárska

     • jan nowak napsal:

      Kachna , ne-bo kačer.. mě je TO jedno Mroži zz Uher ..
      .. před.staw si - co sem zas měl ww nabídce na a na Rek-lamu ???

      UI :
      Nabídka Karawanů se ssle~wou
      Kwalitní odpuzowač krtků
      .. a ta-ky zas ten ku-lík ~ do.prdele !

      .. no gdo toh-le pí-če - TO musí bejt ROBOT če-če..

      Michala

   • Maroš napsal:

    Nowaku - spýtaj sa Sasina na značku teplákov a či spí na bidle alebo dole. Mu pošlem chlebík s pílkou a píšťalkou. Tá píšťalka - nech zvykne bachárov na plané poplachy po večerke - budeme mu svítiť helikopotvorou z kozmu každý pátek medzi 22,30 a 22,33! Tak ať trénuje! Volná púda je na Mněsíci - na tej zhasnutej onej - čo chcú zabrat Číňani. Tak tam musíme fofrem - Gagarin to sám starec neustojí.

 9. Maroš napsal:

  „Značkoví utečenci“ Puma, Adidas, Reebok, smartfon, i-pod z Bosnny a Hercegoviny v roku 1992! Deti, ženy, zranení – to je
  komparz a fotošop!
  Poznámka – vďaka určitému zamestnaniu sme ich mali na tranzitnom pľaci 3-5 autobusov v noci – cez deň ich nepresúvali.
  bosnia refugees & relief supply line 20.10.92
  https://www.youtube.com/watch?v=g9Rd3PvC98g

 10. zero napsal:

  ZEMANOVA DVOJITÁ PAST

  Podle mne Zeman v prvním duelu zkusil fintu. Nahodil udičku tím, že citoval Drahošovu souhlasnou zmínku o přijetí 2600 imigrantů., ale schválně “spletl” místo. Kdyby ho nespletl, Drahoš by to popřel. Zkusil tedy fintu s předpokladem, že Drahoš zneužije nejen jeho nemocných nohou, ale i paměti k jeho zesměšnění. To se i stalo, a Drahoš na sebe práskl, že to řekl v Lucerně. Zeman pak dohrál divadlo do konce, chvíli hledal v papírech a potvrdil že Drahoš má pravdu

  Drahoš za to přiznání pak dostal pořádný kartáč od svých “poradců”, protože vzhledem k protiimigračním náladám v Česku, se souhlas s imigrací rovnal politické sebevraždě. Počítali ale s tím, že Prima má menší sledovanost a serióznost než ČT a že první duel nebude mít takovou váhu. Takže Drahoš dostal příkaz tvrdit opak.

  A když v druhém kole Drahoš, po nápovědě moderátorky “v Německu …”, odříkával tuto větu: “Já jsem člověk který od samého začátku říká, že kvóty jsou špatně…”, Zeman se tvářil velice spokojeně a souhlasně. Oprávněně, protože jeho protivník se v minulém duelu nejenže sám přiznal k souhlasnému stanovisku s imigrační politikou, ale v tomto kole navíc ještě o sobě prohlásil, že je navíc i lhář.

  Drahoš se tak dostal do dvojité pasti. Vzhledem k tomu že v prvním kole skočil Zemanovi na špek, v druhém kole už nebylo z pasti úniku. Byly jen dvě možnosti, pro nebo proti imigraci a obojí bylo špatně.

  Takto starý lišák přehrál celý tým chytrolínů i s jejich naslouchátky.

  • Maroš napsal:

   Kvóty so naozaj špatné - treba ich zrušiť, pretože do roku 2030 sem chcú nasáčkovať 50 miliónov migrantov! Takže 2600 do Čiech nestačí! Blbouni -to Drahošove aj Zemanove "né kvôtám" je dvojzmyselné!

   "Zastavne SA bratia, veď sa zmrdi stratia!"
   https://www.aktuality.sk/clanok/558785/samsung-potvrdil-ze-na-slovensku-zatvori-zavod/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-new2

   • asar napsal:

    Presne tak. Je to podobné ako u nás Ficove som proti povinným kvótam. On nie je proti nelegálnym imigrantom, ale proti povinným kvótam. Čiže je proti povinnému prijatiu 1500, ale dobrovoľne prijme koľko, 20 000?

    Tak ok, vy chcete kvóty na imigrantov? My máme 5 a pol milióna obyvateľov, z toho je možno už milión indických imigrantov a ďalší pol milión ázijských imigrantov. Mne to vychádza tak, že máme na hlavu najviac imigrantov v európe. Čiže nie my budeme prijímať, ale oni budú prijímať od nás, ak chcú mať kvóty. My to tu už nezvládame, je nutná európska solidarita.

    • proud napsal:

     Velmi dobre,to uz je prispevek s navrhem reseni problemu,a vubec ne spatnym!!!

     • asar napsal:

      Díky proude, ja mám nápadov dosť, žiadny strach.

      Nedávno nejakí experti povedali, že imigrácia je základné ľudské právo. To je super, ja chcem imigrovať do Izraela.

      V pohode, tak nech mi tí právni experti vysvetlia, ako je zadefinovaný pojem človek. Ako odlíšim človeka od nečloveka?

      Lebo podľa rabína Ovadiu, nežidia, teda aj černosi aj moslimovia ľudia nie sú. Ja samozrejme s názorom tohto skurveného nácka nesúhlasím, ale podľa mňa stvorenia, čo znásilňujú, odrezávajú hlavy a žerú srdcia zabitých vojakov ľudia nie sú.

      Aká náhoda, včera u nás išiel film Terminátor: GenIsis. Tam boli také stvorenia, čo sa podobali na ľudí, ale ľudia to neboli. Psy ich nemali radi. Neviem, ako na tom boli prasatá.

    • proud napsal:

     S tim otevrene a oficialne vyrukovat pred lidma doma,ale i v Bruselu,muselo by se k tomu zaujmout oficialni stanovisko a moc by me zajimalo,jaky by bylo,az by se prestali kroutit,protoze by dostali spravnej uder na spravny miso a ve spravnou chvili!

 11. petr napsal:

  Výborný článek, ale na špatném webu.
  Tohle by chtělo umístit nejlépe do novin, nebo na nějaký mainstreamový web. Proč jste si neudělal účet třeba na lžidnes a nepublikujete tam nějaké uhlazenější komentáře, jako třeba Větvička? Tím byste si mohl udělat reklamu třeba i na svůj web.

  • Maroš napsal:

   petr - Korál im už do prdele nevlezie - je ich tam plno - s touto radou si mal prísť skôr - než tento špatný web v dobrom štáte vznikol. Čo tak podnikať vo FEDcoinoch?

 12. proud napsal:

  Dalsi lekce :-))) "Strach je neoddělitelně spojen s nedostatkem sebehodnoty a respektu sama k sobě. A ti všichni tři jsou výsledkem našeho vidění se z venku. Důvodem, proč lidé mají strach mluvit na veřejnosti je strach. A strach pochází z toho, když
  zvažujeme, co si o nás druzí myslí. Díváme se na posluchače, zda to, co mluvíme, je správně přijato.Dejme tomu, že přesuneme řečníka do prázdné místnosti nebo k rodině a přátelům. Budou v pohodě. Před obecenstvem jsou nervózní a nemají sebedůvěru. Pokud opět navážeme spojení s naší pravou přirozeností, začneme vidět a cítit přesvědčení, že jsme O.K. Nezáleží, co o nás lidé říkají a co si myslí. Oni mají právo si myslet to, co chtějí – tak to dělejme také.
  Jediný člověk, který je vhodný si myslet, co je pro nás správné, jsme my sami. Samozřejmě, že potřebujeme získat mnoho pohledů a informací, ale když jsme naladěni na náš pramen intuice z vyšších úrovní nás a na nic jiného, víme, co je pro nás správné říkat a dělat. Pokud si to jednou uvědomíme, už nikdy nebudeme stát před publikem strachující, co si o nás myslí, protože přijmeme jejich právo s námi nesouhlasit. Víme, že co je skutečné, je to, co si o sobě myslíme sami."

  • proud napsal:

   A jak ze je to s "vinou".: "Společnost však požaduje, abychom cítili vinu. Podívejme se na naše rodiče. Cítíme se vinni, když jsme nenaplnili v našem životě to, co od nás chtěli. Tak stejně zacházíme s našimi dětmi. Cítíme se vinný, když mnoho pracujeme a nevidíme naše rodiny. Cítíme se vinni, když nepracujeme mnoho a nemůžeme koupit našim dětem materiální věci,které jsou naprogramovány a vyvolávají v nás pocit chtění. Pořád se cítíme vinni."

   • Petr C napsal:

    Proude ja nevim jak se citite vy, ale jedinou vinu v nasi neschopnosti zmenit to co se nam nelibi v nasem verejnem zivote. Jenze proc se rmoutit. Lide stejne maji to co si zaslouzi.
    Ten vas posledni prispevek snad nemyslite vazne. Mi je v celku jedno co po mne pozaduje spolecnost. Ja se ridim svym vlastnim usudkem.

    • proud napsal:

     Ten prispevek Peto vazne myslim,ale neni z moji hlavy,je to od Icke a davam to sem ,protoze to dava smysl a nedavam to sem jako dogma co musi bejt jenom spravny a platit pro kazdyho a vsichni se k nemu musej modlit,davam to sem jako latku k premejsleni.

     • proud napsal:

      Prijde mi to rozhodne lepsi a duchaplnejsi nez spousta nekterejch clanku "pobouchanejch" autoru :)))))))))))))))))

 13. Maroš napsal:

  Proude - tí otrlí hajzli majú najmenší problém s tým, čo si o nich druhí myslia. Zeman 51,36% - ide sa ďalej...

  • proud napsal:

   Mozna uz rozumis tomu proc je mi to sumafuk.Sam s tim moc neudelam,bejt nas vetsina,udelame s tim co jen si budeme prat,vsechno,nejsou hranice.Ale sam ac moc nenadelam,nebudu muset cejtit vinu,strach a podobne,nenakrmim hydru,sam za sebe,a to je taky hodne,alespon pro me.Me to staci.Druhejm se snazim pomahat aby se k tomu dobrali taky,kdyz nedoberou,jejich vec.Kdyby se dobrali,bylo by samozrejme lip,kdyz se nedoberou,dobra,at si dusecvne nebo fyzicky stradaj,ja nestradam a ani to nehrozi.Nemusim tohle delat,je to moje dobra vule,protoze preju druhejm taky dobry ziti,kdo to nechape,taky jeho vec,ne muj ;-)

   • proud napsal:

    ....."ne moje" ;-)

   • proud napsal:

    Ale lidi neverej,ze si jedu jen sam za sebe,je to jejich pravo a dobre delaji,lepsi je neverit nikomu,ale premejslenim se dobrat co nejbliz k pravde,proverovat,pak leckomu muze dojit jak to je ;-).Za to co delam by me asi nepochvalil jak GP,tak elity,natoz bankeri a jini kdo splhaji po zadech a drine druhejch uz teprve ne :-)))))

 14. Maroš napsal:

  5+1+3+6 = 15 = 1+5 = 6 ha ha ha! Satanovi ide karta!

  • jan nowak napsal:

   Kapitán Twěrdochlebow ři.kal .. že aby sse Karty na bojiš.ti www
   .. wůbec sse ne-hrá-ly.. bo~tě : bod.něm, Mroži !!
   M.

   ps : gdo ne-pude se se mnou - pr.de D - pro.ti nam.. Chči-je Admine ?

   .. ODPOWĚZ ! ! !

 15. proud napsal:

  DOST!
  Strach a vina nás kontrolují, rozdělují, zmenšují a limitují. Nechme je jít. Musí být viděni z mnohem větší duchovní perspektivy. Nejdříve ze všeho si vybíráme, kde a s kým se inkarnujeme. Vybíráme si naše partnery a oni nás. Místo toho, abychom viděli naše dětství neradostné a odcizené od rodičů, potřebujeme se zeptat sami sebe,proč jsme si vybrali takové zkušenosti a proč rodiče se k nám tak chovali. Co bylo výsledkem takové interakce lidí,čeho jsme my všichni měli dosáhnout? Pokud je otec tvrdý k dětem mentálně a emočně, zocelí nás to a pomůže nám tato získaná houževnatost v životě. Zkušenosti, které se zdají být na první pohled nespravedlivé, mají skrytý význam a poznání po několika letech. Jsou darem, které nám poskytují možnost se odprogramovat z všednosti a
  povrchnosti a manipulovatelnosti. Nejsme zde pro vyplnění ambicí našich partnerů a nároků, které k nám mají.Jsme zde ke službě planety v té nejvýše efektivní cestě, proražení vězeňských dveří a kolektivní evoluci. Nejsme zde proto,abychom
  vkládali naše naděje a ambice do našich dětí. Nepřišli jsme sem sloužit systému vytvořeném manipulátory, který nám říká, že musíme každý den tvrdě pracovat pod někým jiným, který nás kontroluje a cítit se vinný a bezcenný. Ani zde nejsme pro hraní materiální hry s našimi dětmi, kteří v nás vyvolávají pocit viny a hněv, když jim nedáme to, co mají jejich kamarádi. Můžeme jim dát něco, co je za penězi. Bezpodmínečnou lásku a pomoc jim znovu se spojit s jejich nejvyšším potenciálem. To nemůžeme koupit v žádném obchodě s počítači. Jiná forma viny probuzených a uvědomělých lidí je v myšlení, že se nechovají perfektně k ostatním a s neustále láskyplnými myšlenkami na ně. Potřebujeme být laskavý sami k sobě.V tomto nevyrovnaném světě se stávají neštěstí, která mají na nás emocionální dopad. Nesmíme je však cítit. Potom nastává vnitřní frustrace. Nebo se z nás stanou naprogramovaní roboti. Otevřeme se vyššímu vědomí,
  když budeme myslet pozitivně. Když se však cítíme špatně, drží nás ten pocit zpět a akumulujeme v sobě více viny.

  • jan nowak napsal:

   Ha.. mistr Proud je Elektikář , ale ta-ky TAPETÁŘ..
   .. z OPBH- NORADU Maroši ! !
   : (
   Něwieš kolko má Hcul fází - ako si něwim HO wypjať : (

   Prokop Diwiš

  • Maroš napsal:

   Proude - tos nenapsal ty - to by si potreboval na to 20 komentov - si si odskočil a kolega grafoman v NORADE to nevydržal!
   " Otevřeme se vyššímu vědomí," - ty vole! Si tam otvorte ten protiatómový dekel a vyvetrajte!

   • proud napsal:

    To jsem skutecne nenapsal ja,hlavne nevymyslel,ale ma to urcite neco do sebe.To je od Icka.Otazkou je co je mysleny onim vyssim vedomim,ale da se za to dosadit cokoliv pozitivniho,treba "uvedomeni se",to je totiz tak nejak vlastne to stejny.

   • proud napsal:

    Tvoje reakce me ani nejak moc neprekvapuje ;-),cim to? ;-)

  • proud napsal:

   Jestliže dovolíme strachu, zlosti a vině, aby na nás působili prostřednictvím známých myšlenkových vzorců, zahodili jsme
   jedinečnost našeho přispění světu a ztratili jsme příležitost projít zkušeností, která je zde speciálně pro nás. Vůbec nezáleží, co jsme dělali v minulosti. Ta odešla. To důležité je, čím jsme nyní. To, co jsme nyní, je to jediné, na čem záleží.Proč bychom se měli přizpůsobovat některým jiným vzorcům? Proč bychom měli být tím, na čem druzí trvají? Když se
   vyvíjíme jako unikáty, proč bychom teď měli být klony? Tlak přizpůsobit se je tlakem kontroly.Globální Elita a Ilumináti nemohou kontrolovat milióny lidí, kteří vyjadřují svůj plný potenciál a jejich jedinečný pohled. To se může stát pouze přes masivní myšlenkovou kontrolu. Pouze v případě, že máme mentalitu stáda, jsme nemyslící,neptající se ovcí sledující toho vpředu. Nemohou kontrolovat ovce, které jdou jinými cestami a nesledují vůdce. Je nutné vyjádřit svoji vlastní pravdu a jít svojí vlastní cestou.

   • proud napsal:

    JSME VĚZEŇŠTÍ DOZORCI
    Svoboda se může zdát tak daleko, když čteme o globální manipulaci. Ale naše myšlenky jsou naše svoboda. Jestliže se odhodláme odstranit globální diktátorství – a my to uděláme – bude to realizováno skrze to, co si myslíme o sobě a co
    cítíme. Kdo jsou Vězeňští dozorci, kdo systematicky nás odvádí od naší vnitřní pravdy a nekonečného potenciálu?
    Jsme to my sami.
    Společnost a jak je organizována, je obrazem našich myšlenek. Jestliže cítíme strach, vinu, odmítání sama sebe a nenávist, chceme aby ostatní za nás převzali naši vlastní odpovědnost. Jestliže cítíme lásku, respekt a odpuštění pro sebe a ostatní, toužíme tak znovu převzít kontrolu nad naší myslí a zodpovědností. Potom společnost bude vyjadřovat tyto myšlenky. Odpovědi jsou v nás. Nemoc je výrazem, jak přemýšlíme o sobě a jak se sami cítíme. Všechno, co se děje v tomto
    fyzickém světě, je výsledkem naší myšlenky nebo myšlenek. Jestliže změníme myšlení, změníme fyzický svět. Vnitřní revoluce předchází revoluci vnější. Země je zrcadlem lidské mysli. Podívej se na svůj svět a na svůj život. Díváš se na to, co si o sobě myslíš v jádře svého bytí. Je jednoduší obviňovat druhé za to, co se nám děje. Ale my přitahujeme tyto zkušenosti a odpovědi leží uvnitř nás, ne vně.
    Absorbujeme magnetickou energii z kosmu a vyšších úrovní nás a vysíláme tuto energii skrze nás – skrze čakry. Jak projde energie skrze nás, vytváří naše energetické vzorce. Ty přesně odráží náš emoční, mentální a duchovní stav
    bytí. Pomocí těchto vzorců podvědomí vytváří fyzickou repliku sama sebe před našima očima – v lidech, místech a zkušenostech, které odráží pojetí sama sebe. V každý okamžik vrháme kolem nás magnetickou podobu toho, co si myslíme sami o sobě. Jde o tvorbu naší reality pomocí magnetické přitažlivosti zkušeností k nám, které korespondují s našimi vzorci. Jestliže si myslíš, že budeš pořád chudý, je to vlastně magnetický energetický vzorec, který kolem sebe vrháme.
    Ten přitahuje chudobu na základě, že stejné přitahuje stejné. Podívej se na sebe a na většinu lidí, které znáš. Pozoruj, jak mnoho negativních tvrzení vytváříme. „ Toto nedokážu udělat“, „To nikdy nesvedu“. Běžné tvrzení je : Nejsem dost dobrý! Jako výsledek toho je, že dosáhneme málo, protože to vlastně očekáváme.
    Je to do jisté míry nepochopitelné, protože díky náboženství a vzdělání ( médiím ) jsme zaplaveni prohlášeními : jsme hříšní, méněcenní. Jestliže jsi žena bez perfektního těla, jsi méněcenná. Jestliže jsi plešatý muž, jsi méněcenný. Jestliže
    pracuješ v továrně jsi v porovnání s někým, kdo je kanceláři, méněcenný. Jestliže jsi se narodil rozvedeným rodičům, jsi méněcenný v porovnán s tím, kdo má rodiče ( často jen oficiální ). Je to nekonečný seznam toho, když se vymykáme
    většině a proto se považujeme za méněcenné. Je to past, ale lidem je to říkáno od dětství. Je to ve skutečnosti nejvíce silná a efektivní myšlenková manipulace, kterou zde odkrýváme. Pokud je nám to řečeno od druhých –„lepších“, vysíláme magneticko – energetické pole do fyzické reality a tím vytváříme to. Takovýmto způsobem je držena naše mysl a náš svět těmi, kdo ovlivňují naši realitu. Jsme pod kontrolou všech ostatních a ne svoji vlastní. Často jsou ženy napadány svými manžely, rozvádějí se s nimi, aby si našli zase ty samé typy. Ženy přitahují potrestání. Muži reflektují jen to, co si o sobě ženy myslí, protože každý, kdo představuje nenávist a násilí k ostatním, je vnější projekcí nenávisti sama k sobě. Oběti jsou pouze zrcadla toho, co si lidé myslí o sami sobě.

 16. jan nowak napsal:

  .. Mroži - ne-čtu komenty - proud mi wši prásk.ne...

 17. jan nowak napsal:

  Proude.. do prdele - gde se ZAS flákáš ..?
  .. Ti nstrhnu prdel !

  M.

 18. jan nowak napsal:

  Nemá-te-li na LADU.. nekaž-tee mi ná-ladu..
  .. nezzdržuj-te práci naší Mómótechny , mroži !
  .. dál TO newiem : (

 19. hel napsal:

  dopadlo to dobře..uff..národ složil maturitu..i když jen o fous..díky všem, kdo pochopil urgentnost situace a šel zvolit zemana..horních deset tisíc se docela fašizuje a nevnímá realitu, ba co víc, zakazuje její nezávislé vnímání ostatním...

 20. jan nowak napsal:

  66,6.. muhehe - kabela nám prima je-de : ))

 21. Maroš napsal:

  Teraz nerozumiem - tak je po voľbách, alebo nie? Alebo - POMALŠIE SA TOČÍ? My tu máme 2 dni po Dragošovom funuse - vy v Číne ako?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!